F1FNKORV) KÖRNYEZETMENEDZSMENT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "F1FNKORV) KÖRNYEZETMENEDZSMENT"

Átírás

1 KÖRNYEZETVÉDELEM A FAIPARBAN (Tantárgy kód: k F1FNKORV) III. RÉSZ: R KÖRNYEZETMENEDZSMENT

2 KÖRNYEZETVÉDELEM A FAIPARBAN III. RÉSZ: R KÖRNYEZETMENEDZSMENTK Vállalatok környezetvk rnyezetvédelmi feladatai ISO szabványcsal nycsalád Környezetközpontú irány nyítási rendszer (KIR) KIR előnyei és s hasznossága KIR alapelvei és s elemei KIR dokumentumai

3 MEGHATÁROZ ROZÁS KÖRNYEZETMENEDZSMENT: a vállalat v általános menedzsment rendszerének nek az az alrendszere, amely tartalmazza azokat a tervezési és s ellenőrz rzési tevékenys kenységeket, hatás-és s felelőss sségi köröket, k ket, gyakorlati alkalmazásokat, eljárásokat, folyamatokat és erőforr forrásokat, amelyek a KÖRNYEZETI K POLITIKA kidolgozására, bevezetésére, megvalósítására, fenntartására ra és felülvizsg lvizsgálatára irányulnak.

4 KÖRÜLMÉNYEK: TÉNY: globális lis humán és ökológiai válsv lság CÉL: fenntartható fejlődés FELADAT: a társadalom t minden elemének (fogyasztók, termelők) környezettudatos k magatartása a fenntartható fejlődés megteremtésében TEHÁT: T: a vállalatoknakv elhagyhatatlan KÖRNYEZETVÉDELMI FELADATAI vannak!

5 Vállalatok környezetvk rnyezetvédelmi feladatai Vállalatok környezetvk rnyezetvédelmi feladatai: 1.) A vállalati v politikában meg kell jelennie annak az állandó követelménynek, mely a gyárt rtástechnológiákat és s a termékeket környezetbark rnyezetbarát t irányban fejleszti. (Ez az feladat szigorúan véve v ve tervezői i munkát t jelent. A környezetvk rnyezetvédelmi megfelelőséget get legelősz ször r is bele kell tervezni a gyárt rtásba és s a termékekbe. kekbe.)

6 Vállalatok környezetvk rnyezetvédelmi feladatai Vállalatok környezetvk rnyezetvédelmi feladatai: 1/a) Környezeti hatástanulm stanulmányt nyt kell készk szíteni a gyárt rtás és s a termékek ill. azok fejlesztésének környezetre k gyakorolt hatásáról. Hosszú távú stratégi giában kell kidolgozni a káros k hatások megszűntet ntetésének nek módozatait. 1/b) Meg kell ismerni az adott régir gió környezetvédelmi helyzetét, t, más m s vállalatok v és s a helyi önkormányzat nyzat fejlesztési si elképzel pzeléseit, és s ezeket összhangba kell hozni a saját t törekvt rekvésekkel.

7 Vállalatok környezetvk rnyezetvédelmi feladatai Vállalatok környezetvk rnyezetvédelmi feladatai: 1/c) Ismerni kell a környezetvk rnyezetvédelmi ipar technológi giáinak inak és s berendezéseinek fejlődési irányait, és azok piacát. 1/d) Fel kel mérni m a váratlan v (üzemzavar,( baleset, elemi csapás, s, stb.) helyzetekből l adódó kockázatot, és intézked zkedési tervet kell készk szíteni a kockázat csökkent kkentésére és s az ilyen eseményekb nyekből l bekövetkez vetkező környezeti károk k elhárításának módjm djára.

8 Vállalatok környezetvk rnyezetvédelmi feladatai Vállalatok környezetvk rnyezetvédelmi feladatai: 2.) A vállalat v operatív v intézked zkedései között k meg kell jelennie a gyárt rtás s folyamatos önellenőrzésének, hogy a káros k kibocsátások sok és s hulladékok ne lépjl pjék k túl t l a technológiai utasításokban sokban előírt értékeket. (Ez már m r operatív v tevékenys kenység, és s a termelői i folyamatok és s az azokat befolyásol soló körülményeknek a teljes kézbentartását t jelenti

9 Vállalatok környezetvk rnyezetvédelmi feladatai Vállalatok környezetvk rnyezetvédelmi feladatai: 2/b) A környezetvk rnyezetvédelmi szabályoz lyozás érdekében rendszeresen ellenőrizni kell a káros k anyagok kilépését t az irány nyított rendszerből. Ez felöleli leli mind a levegő,, mind a víz v z szennyező anyagait, de a hulladék k keletkezését és s az anyag-energia gazdálkod lkodást is. 2/c) Rendszeresen ellenőrizni kell a kibocsátásokat sokat döntd ntően befolyásol soló technológiai, ill. környezettechnikai k berendezések állapotát, t, és s gondoskodni kell a folyamatos karbantartásr sról. 2/d) Rendszeresen ellenőrizni kell a váratlan v helyzetek kezelésére szolgáló dolgozók k felkész szültségét, t, és s az elhárítás s eszközeinek zeinek és anyagainak állapotát. t.

10 Vállalatok környezetvk rnyezetvédelmi feladatai Vállalatok környezetvk rnyezetvédelmi feladatai: 3.) A vállalati környezetvk rnyezetvédelmi arculat (image) kialakítása (Ez elsősorban sorban a közvetlen k környezet k lakosságával és az üzletfelekkel, a vásárlv rlókkal kialakított kapcsolatban jelent feladatokat)

11 Vállalatok környezetvk rnyezetvédelmi feladatai Vállalatok környezetvk rnyezetvédelmi feladatai: 3/a) A vállalat v kiadványokban (reklám m anyagok, termékismertet kismertetők, k, szakcikkek, stb.) és s egyéb módon folyamatosan tájékoztassa t az érintetteket általánosságban a környezetvk rnyezetvédelmi politikájáról, l, de konkrétan az általa okozott környezetszennyezés s nagyságáról, és s azok csökkent kkentésére hozott intézked zkedéseiről l is.

12 Vállalatok környezetvk rnyezetvédelmi feladatai Vállalatok környezetvk rnyezetvédelmi feladatai: 3/b) A vállalat v dokumentálhat lhatóan an vegyen részt r a helyi önkormányzat nyzat és s az adott régir gió környezeti problémáinak megoldásában, netán még g olyan esetekben is, amelyek nincsenek közvetlen kapcsolatban a tevékenys kenységével. (Pl.: szelektív v hulladékgy kgyűjtés, vagy lomtalanítás.)

13 Vállalatok környezetvk rnyezetvédelmi feladatai Vállalatok környezetvk rnyezetvédelmi feladatai: 3/c) Folytasson konzultáci ciókat a környezetvk rnyezetvédő mozgalmak képviselk pviselőivel ivel a vállalat v fejlesztési si elképzel pzeléseiről. Javaslataikat értékelje és s használja fel fejlesztési si elképzel pzeléseiben. Vitás s esetekben támogasson t kutatásokat a vitatott hatások tisztázása sa érdekében.

14 Vállalatok környezetvk rnyezetvédelmi feladatai Vállalatok környezetvk rnyezetvédelmi feladatai: 4.) Külső kényszerből l adódó feladat, mely a vállalat számára jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítését t jelenti. (Ez az a klasszikus környezetvk rnyezetvédelmi feladat, melyet minden jogkövet vető magatartást tanúsító vállalat az állam késztetk sztető hatására végez v el.)

15 Vállalatok környezetvk rnyezetvédelmi feladatai Vállalatok környezetvk rnyezetvédelmi feladatai: 4/a) a különbk nböző államigazgatási szintű előírások (törv rvények, rendeletek, utasítások, sok, határozatok) betartása ill. betartatásáról l való gondoskodás, s, 4/b) az adatszolgáltat ltatás, 4/c) a hatósági ellenőrz rzések és s mérések m lehetővé tétele.

16 ISO szabványcsal nycsalád Azok a vállalatok, melyek környezetvk rnyezetvédelmi feladatai aikat maradéktalanul igyekeznek teljesíteni teni,, akkor járnak j el helyesen,ha szánd ndékukat a vállalati v politikában megjelenítik és s ezt önként nt az MSZ EN ISO szabvány keretei között k teszik.

17 ISO szabványcsal nycsalád Az ISO szabványcsal nycsalád d rövid r törtt rténete A globális lis ökológiai és s humán n krízis közvetve, k vagy közvetlenk zvetlenül, l, de kihat a gazdasági gi tevékenys kenységre. Mivel a globális lis problémák k világot átfogó globális lis megoldást igényelnek, ezért a vállalati irány nyítás s környezetvk rnyezetvédelmi célokat megvalósító szabályoz lyozása a is nemzetközi, zi, egységes gesített, azaz szabványos eljárást kívánt: k ez z az ISO szabványcsal nycsalád.

18 ISO szabványcsal nycsalád Az ISO szabványcsal nycsalád d rövid r törtt rténete A szabványcsal nycsalád kidolgozását t a Nemzetközi zi Szabvány nyügyi Szervezet (ISO=International Organisation for Standardisation) ) TC 207 műszaki m szaki bizottsága a hasonló célú brit nemzeti szabvány BS 7750 (British Standard 7750) és s az Európai KözössK sségek Tanács 1836/93 direktívája szerinti Környezetirányítási és s auditálási rendszer (EMAS=Environmental Environmental Management and Audit Scheme) ) felhasználásával 1993-ban indította el.

19 ISO szabványcsal nycsalád Az ISO szabványcsal nycsalád d rövid r törtt rténete Ez a szabvány 1996-ban (hazánkban 1997-ben) lépett életbe,, KörnyezetkK rnyezetközpontú Irány nyítási Rendszer (KIR) néven. n Azóta igen sok vállalt v vezette be és s nyerte el a tanúsítv tványt. A gyors bevezetéshez nagyban segítette tette,, hogy elvi felépítése és s alkalmazása hasonló az akkor már m szélesk leskörűen en ismert és s alkalmazott ISO 9000 minőségir girányítási rendszer szabvány nyával.

20 ISO szabványcsal nycsalád Környezetvédelemi feladatok integrálása a vállalati v menedzsment rendszerekbe

21 ISO szabványcsal nycsalád Az ISO szabványsorozat lényegel nem ír r elő semmiféle újabb környezetvk rnyezetvédelmi követelményt, hanem csupán n azt igazolja, hogy: a vállalat v megfelelő környezeti menedzsment rendszert hoz létre l és s működtet, m környezetvédelmi teljesítm tményeit folyamatosan ellenőrzi, értékeli, javítja és s dokumentálja, mindezt önkéntesen, ntesen, saját t elhatároz rozásra, a környezet k javításáé áért vállalt v felelőss ssége alapján n teszi és s a kiépített környezetirk rnyezetirányítási rendszerét t külsk lső szervezet által tanúsíttatni ttatni kívánja. k

22 ISO szabványcsal nycsalád KIR bevezetésének előnyei nyei és s hasznossága Egy vállalatnak v alapvetően en azért célszerc lszerű hatékony KIR létrehozása és s működtetm dtetése, mert ezzel hozzájárul a környezet k védelmv delméhez, az emberek egészs szségének megóvásához a tevékenys kenységéből, termékeib keiből és/vagy szolgáltat ltatásaiból l származ rmazó potenciális hatásokkal szemben, és így segíti a fenntartható fejlődés s megvalósítását. t. (Persze a vállalatokat v nem csupán ez a jój szánd ndék vezéreli akkor, amikor KIR bevezetése mellett döntenek, d hanem fontos vállalati érdekek és s gazdasági gi előny nyök alapján n határoznak így. Melyek ezek?)

23 KIR bevezetésének előnyei nyei és s hasznossága BIZALOM A jólj működő KIR valódi vállalati v érdeket valósít t meg mert,, bizalmat ébreszt az érdekelt felekben, mivel: a vezetőség g elkötelezte magát, hogy a környezeti k politikájában kitűzött tt feladatokat, célokat c és előir irányzatokat teljesíti, ti, a hangsúly lyt a megelőzésre helyezte és s nem az utólagos megoldásokra, bizonyított tottá válik az alapos és ésszerű gondosság, g, mely a jogszabályi előírások teljesítésére törekszik, t a rendszer úgy működik, m hogy tartalmazza az állandó javítás s folyamatát. t.

24 KIR bevezetésének előnyei nyei és s hasznossága BIZALOM a folyamatosan javuló és s tanúsított tott környezeti k teljesítm tmény hatására növekvn vekvő bizalom segíts tségével a vállalatról l kialakuló kép p (image) irány nyíthatóvá válik, ezért: a médiumok m és s a lakóss sság g kedvező megítélése könnyebben megszerezhető, a fejlesztési si elképzel pzelések így ritkábban ütköznek a hatóságok, vagy a lakóss sság g ellenáll llásába, megkönny nnyíti engedélyek és s jogosítv tványok megszerzését, javítja az ipar és s a kormányzat kapcsolatát. t.

25 KIR bevezetésének előnyei nyei és s hasznossága HASZON Fontos kihangsúlyozni, hogy a KIR bevezetéséből gazdasági gi előny nyök k is származnak. Ezeket célszerc lszerű megfogalmazni és s számszer mszerűsíteni, hogy az érdekelt feleknek, de különösen k a tulajdonosoknak, olyan konkrét t anyagi értéket lehessen felmutatni, mely a jó környezeti menedzsment eredmények nyeként nt jön j n létre. l Az így kimunkált konkrét t pénzp nzügyi eredmények és s a környezetvédelmi célok c egybevetése alapján n aztán érvényesíteni lehet a legnagyobb haszonra való törekvés elvét t is.

26 KIR bevezetésének előnyei nyei és s hasznossága HASZON KIR által kínált k potenciális haszonnal nal a profit növekedhet, n mert: csökkennek a bírsb rságok, szervezettebbé válik a munka, megszüntethet ntethető a működés m s időleges, vagy tartós s felfüggeszt ggesztése, javulnak a piaci esélyek, ha a termék k kevésb sbé környezetterhelő, csökkennek az anyag és s energia költsk ltségek a takarékoss kosság g alapján, javul a költsk ltséggazdálkodás, javulnak a hitelképess pesség g mutatói i is, csökken kken a felelőss sség g viselési si esetek száma, kedvezőbb feltételekkel telekkel köthetk thető biztosítás, s, minden területen leten megjelenik az ésszerű gondosság, g, bizalmat ébreszt és s ezzel javítja a tőkéhez t jutás s lehetőségeit, a hosszú távú tervezés s nagyobb biztonságot ad,

27 KIR bevezetésének előnyei és s hasznossága KIR bevezetésének előnyei és s hasznossága alapján állítható,, hogy a környezetvk rnyezetvédelmi érdekek megjelenítése a stratégiai és s napi vállalati v feladatok közöttk egyértelm rtelműen en a versenyképess pesség g fokozását szolgálj lják. (De De csak közel k azonos jogi környezet szabályoz lyozásnál!)

28 Az alacsony jogi, gazdasági, gi, stb. környezet k szabályoz lyozás jelenthet átmeneti helyzeti versenyelőnyt, nyt, de a környezet k kárára! ra! KÖRNYEZETMENEDZSMENT ISO szabványcsal nycsalád

29 ISO szabványcsal nycsalád A szabvány jele ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO A szabvány címe KIR - Részletes leírás és használati útmutató KIR - Általános útmutató az alapelvekről, rendszerekről és a megvalósítást támogató módszerekről Útmutató a környezeti auditáláshoz - általános alapelvek Útmutató a környezeti auditáláshoz - az auditálási eljárás - a KIR auditálása Útmutató a környezeti auditáláshoz - a környezeti auditorok minősítési feltételei Környezeti védjegyek - általános elvek Környezeti védjegyek - környezeti igények - kifejezések és meghatározások Környezeti védjegyek - jelzések Környezeti védjegyek - vizsgálatok és igazolások - felhasználási módszerek Környezeti védjegyek- gyakorlati programok - több kritériumot alkalmazó programok elvei és gyakorlati kérdései Környezetvédelmi menedzsment - környezeti teljesítmény értékelés Életciklus elemzés - általános elvek és gyakorlat Életciklus elemzés -életciklus elemek vizsgálata Életciklus elemzés -életciklus hatáselemzés Életciklus elemzés -életciklus fejlesztés elemzés KIR - kifejezések és meghatározások Irányelvek a környezeti szemléletnek a termékszabványokban történő megjelenítéséhez

30 ISO szabványcsal nycsalád ISO szabvány modellje és s a PDCA ciklus PDCA ciklus bármilyen b műveletre, m veletre, tevékenys kenységre, folyamatra, rendszerre, működtetm dtetésre, koncepcióra, elgondolásra vonatkoztatható,, zárt z hatásl sláncú, folytonosan ismétl tlődő körfolyamat-elv. P - Plan - Tervezés D - Do - Megvalósítás C - Check - Ellenőrz rzés A - Act - Intézked zkedés A PDCA ciklus jelentése: P - Tervezd meg! D - Valósítsd meg! C - Ellenőrizd az eredményeket! A - Intézkedj az eredmények alapján n!

31 ISO szabványcsal nycsalád ISO szabvány modellje és s a PDCA ciklus

32 ISO szabványcsal nycsalád Szabvány elemeinek illeszkedése se a PDCA ciklusba

33 ISO szabványcsal nycsalád Szabvány elemeinek illeszkedése se a PDCA ciklusba

34 ISO szabványcsal nycsalád Szabvány elemeinek illeszkedése se a PDCA ciklusba

35 ISO szabványcsal nycsalád Szabvány elemeinek illeszkedése se a PDCA ciklusba

36 ISO szabványcsal nycsalád KIR alapelvei és s elemei Az ISO szabvány a KIR kiépítése során öt lényeges alapelemet tart szüks kségesnek létrehozni, l melyek a következk vetkezők: k: Környezeti politika Tervezés Bevezetés és s működtetm dtetés Ellenőrz rzés és s helyesbítő tevékenys kenység Vezetőségi átvizsgálás

37 KIR alapelvei és elemei Ezeket az alapelemeket a szabvány olymódon illeszti egymáshoz, hogy a rendszer eleve önmagában hordozza a környezeti k teljesítm tmények folytonos javításának a lehetőségét. KÖRNYEZETMENEDZSMENT ISO szabványcsal nycsalád

38 KIR alapelvei és s elemei KÖRNYEZETI POLITIKA: A szabvány olyan környezeti k politika kidolgozását t kívánja k a szervezetektől, amely "tartalmazzon elkötelezetts telezettséget arra, hogy teljesítik tik a rájuk r vonatkozó környezetvédelmi jogszabályokat és határozatokat, valamint a szervezet által vállalt v egyéb követelményeket. nyeket.

39 KIR alapelvei és s elemei A környezeti k politika tehát: t: feleljen meg a szervezet tevékenys kenysége, termékei és szolgáltat ltatásai jellegének, fajtáinak és s környezeti k hatásainak, tartalmazzon elkötelezetts telezettséget a folyamatos javításra és s a környezetszennyezés s megelőzésére, adjon keretet a környezeti k célok c és s előir irányzatok megfogalmazására és s felülvizsg lvizsgálatára, legyen dokumentálva, bevezetve, fenntartva, és legyen ismertetve minden alkalmazottal, legyen hozzáférhet rhető a nyilvánoss nosság g számára ra.

40 KIR alapelvei és s elemei Környezeti politika és s a célok c összefüggése

41 KIR alapelvei és s elemei Környezeti politika (MSZ EN ISO 14001: 4.2 pont) A környezeti k politika kialakítása során n igen gondosan kell eljárni. Ezért a szabvány szüks kségesnek találja lja a kezdeti környezeti k állapot felmérését. Ez adja ugyanis azt a kiindulási helyzetet, melyhez igazítottan a szüks kségesnek és s megvalósíthat thatónak talált lt változásokat a politikában meg lehet fogalmazni. Mivel a szabvány csak a környezeti k politika általános körét k t jelöli li ki, a vállalat saját t maga határozza meg, hogy a feltárt környezeti k tényezők k között k milyen prioritási sorrendet állapít t meg és s ennek alapján n milyen elemeket milyen fontossággal emel be a környezeti k politikába. Fontos követelmk vetelmény, hogy a környezeti k politika legyen dokumentálva, az alkalmazottakkal ismertetve és s legyen a nyilvánoss nosság g számára is hozzáférhet rhető.

42 KIR alapelvei és s elemei Környezeti politika (MSZ EN ISO 14001: 4.2 pont) A szabvány ezen alapelvének alkalmazása során n a vállalat v meghatározza környezeti k politikáját és s kinyilatkoztatja elkötelezetts telezettségét t KIR létrehozl trehozására ra és s működtetm dtetésére. A sikeres megvalósítás s döntd ntő tényezője a felső vezetés s szilárd elkötelezetts telezettsége és s irány nyító szerepe. A politika szolgáltatja ltatja azt az alapot, melyre a vállalat v saját t konkrét t céljait c és s előir irányzatait ráépíti. Megfogalmazása legyen világos, hogy a belső és s külsk lső érintet felek azt egyértelm rtelműen en megérthess rthessék. Alkalmazási terület letét t is pontosan meg kell határozni. Időszakonk szakonként nt felül l kell vizsgálni, hogy a változv ltozó feltételeknek teleknek és a bővülőb ismereteknek megfelelhessen.

43 TERVEZÉS: Környezeti tényezt nyezők Jogi és s egyéb b követelmk vetelmények Célok és s előir irányzatok Környezetközpontú irány nyítási program(ok) KIR alapelvei és s elemei

44 KIR alapelvei és s elemei Környezeti tényezt nyező: Valamely szervezet tevékenys kenységének, nek, termékeinek, vagy szolgáltat ltatásainak olyan eleme, amely kölcsönhatásba kerülhet a környezettelk Környezeti hatás: A környezetben k végbe v menő mindennemű változás akár r káros, k akár r hasznos amely egészben, vagy részben a szervezet tevékenys kenységeiből, termékeib keiből, vagy szolgáltat ltatásaiból l származik

45 KIR alapelvei és s elemei Környezeti tényezt nyezők k felmérése: input output elemzés

46 KIR alapelvei és s elemei Környezeti tényezt nyezők k felmérése: input output elemzés

47 Környezeti -tényezők, -hatások, -politika, -célok, -programok rendszerbe épülése KÖRNYEZETMENEDZSMENT KIR alapelvei és s elemei

48 KIR alapelvei és s elemei Tervezés ( MSZ EN ISO 14001; 4.3 pont) A szabvány ezen alapelvének érvényesítése se során n a vállalat ebben a lépésben tervet készk szít t a környezeti k politikájának megvalósítására. A tervezés s maga egy olyan eljárási folyamat, melyet a vállalati v KIR tartalmaz és s az alábbiakra terjed ki: Környezeti tényezt nyezők k megkeresése se és s környezeti k hatások kiért rtékelése Jogi és s egyéb b követelmk vetelmények összegyűjtése Környezeti célok c és s előir irányzatok megfogalmazása Környezetközpontú irány nyítási program(ok) beáll llítása

49 KIR alapelvei és s elemei BEVEZETÉS ÉS S MŰKÖDÉSM Szervezeti felépítés és s felelőss sség Képzés, tudatosság és s kompetencia Kommunikáció A A környezetkk rnyezetközpontú irány nyítási rendszer dokumentáci ciója A A dokumentumok kezelése A A működés m s szabályoz lyozása Felkészültség és s reagálás vészhelyzetekben

50 KIR alapelvei és s elemei Szervezeti felépítés és s felelőss sség A szabvány elvárása, hogy a felső vezetés jelöljön n ki olyan vezetőségi megbízottat, akinek minden más s felelőss sségi körétől k l függetlenf ggetlenül l legyen meghatározott szerepe, felelőss ssége és s hatásk sköre arra, hogy: biztosítva tva legyen a KIR követelmk vetelményeinek meghatároz rozása, bevezetése és s fenntartása e szabványnak megfelelően; en; készüljenek jelentések a KIR eredményeir nyeiről l a felső vezetőség g számára átvizsgálás s céljc ljából, l, és s hogy ez alapul szolgáljon ljon a KIR tökéletest letesítéséhez. hez.

51 KIR alapelvei és s elemei Kommunikáci ció: A környezetvk rnyezetvédelemmel kapcsolatos kommunikáci ció magában foglalja a vállalat v környezeti k tevékenys kenységeire vonatkozó belső és külső informáci cióáramlás s rendszerbe foglalását. A szabvány követelmk vetelménye e téren, t hogy a vállalat v dokumentált eljárás(ok) s(ok)ban szabályozza kommunikáci ciós s tevékenys kenységét t a környezeti tényezt nyezőkkel és s a környezeti k menedzsment rendszerrel kapcsolatban: belső kommunikáci ció céljából l a szervezet különbk nböző szintjei és funkcionális részlegei r között k azért, hogy a külsk lső érdekelt felektől érkező lényeges informáci ciót átvegye, dokumentálja és s reagáljon rá. r

52 KIR alapelvei és s elemei Dokumentáci ció: A szabvány dokumentáci ciós s kötelezettsk telezettségként azt írja elő,, hogy a szervezet alakítson ki és őrizzen meg papíron vagy elektronikus formában informáci ciót: az irány nyítási rendszer magvát t képezk pező elemeknek és s ezek kölcsönhatásainak leírása érdekében; a kapcsolódó dokumentáci ció érdekében. ben. A dokumentáci ciónak tehát t elég g részletesnek r kell lennie ahhoz, hogy leírja a rendszer alapelemeit és s azok kölcsönhatásait.

53 KIR alapelvei és s elemei Bevezetés és s működésm A szabványsorozat képesség biztosítása sa alatt a következk vetkező összetevőket említi meg: Erőforr források (emberi, fizikai és s pénzp nzügyi erőforr források) A KIR összehangolása sa és s beépítése Felelőss sség és s feladatkör Környezeti tudatosság és ösztönzés Ismeretek, szaktudás és s képzk pzés

54 KIR alapelvei és s elemei Bevezetés és s működésm A szabványsorozat szerint a bevezetést támogató mechanizmus alatt a megvalósítást st segítő tevékenys kenység értendő,, melynek az alábbi elemeit sorolja fel: Kommunikáci ció és s jelentések A KIR dokumentáci ciója A működés m s szabályoz lyozása Felkész szülés és s reagálás s vészhelyzetre v

55 KIR alapelvei és s elemei Bevezetés és s működés m (MSZ EN ISO 14001; 4.4 pont). A bevezetés és s működés m s elvének érvényesítése se során ebben a lépésben a vállalt v létrehozza l és/vagy továbbfejleszti azokat a képességeket et és támogató mechanizmusokat, at, melyek a környezeti politika teljesítéséhez, a célok c és előir irányzatok eléréséhez szüks kségesek. A vállalt v ugyanis csak akkor képes k környezeti k céljait c megvalósítani, ha stratégi giáját, rendszereit, forrásait és szervezeti felépítését t ezekhez igazítja és s ezekkel hozza összhangba.

56 KIR alapelvei és s elemei ELLENŐRZ RZÉS ÉS S HELYESBÍTŐ TEVÉKENYS KENYSÉG Figyelemmel kísérés k és s mérésm Nem megfelelőség, g, valamint helyesbítő és s megelőző tevékenys kenység Feljegyzések KIR auditálás

57 KIR alapelvei és s elemei Figyelemmel kísérés k és s mérés: m A szabvány elvárása, hogy a vállalat v dokumentált eljárásban értékelje környezeti k teljesítését. t. A vállalatnak v értékelnie kell a célok c teljesülését. t. Az értékeléshez a vállalat v dolgozzon ki olyan jelzőrendszert rendszert (mutatósz számokat), amelynek segíts tségével a célok c és s előir irányzatok objektív v módon m értékelhetők. k. A teljesítés s nyomon követk vetéséhez kidolgozott jelzők, mutatók k jellemezzék k az egyes tevékenys kenységeket, feleljenek meg a környezeti k politikának, céloknak c és előir irányzatoknak.

58 KIR alapelvei és s elemei Nem megfelelőség, g, valamint helyesbítő és s megelőző tevékenys kenység: A szabvány elvárása, hogy a a szervezet hozzon létre l és s tartson fenn eljárásokat a felelőss sség és s az illetékess kesség g körének k meghatároz rozására: ra: a nem megfelőségek gek kezeléséé éért és s vizsgálat latáért, tovább bbá az okozott hatás s csökkent kkentésére,valamint helyesbítő és s megelőző tevékenys kenység g kezdeményez nyezésére és végrehajtására ra törtt rténő intézked zkedésért. rt. Ezek az intézked zkedések legyenek arányban a probléma nagyságával és összemérhető a szóban forgó környezeti hatással ssal.

59 KIR alapelvei és s elemei A környezetkk rnyezetközpontú irány nyítási rendszer auditálása A szabvány elvárása, hogy a a szervezet hozzon létre l és s tartson fenn programo(ka ka)t és eljárásokat a KIR időszakos szakos auditjára, amelyet azért kell elvégezni, hogy: megállap llapítsa, vajon a KIR megfelel-e e a tervezett intézked zkedéseinek, beleértve a nemzetközi zi szabvány követelményeit; megfelelően en lett-e e bevezetve és s fenntartva; és informáci cióval szolgáljon ljon a vezetés s részr szére az audit eredményeir nyeiről. l.

60 KIR alapelvei és s elemei Ellenőrz rző és s helyesbítő tevékenys kenység (MSZ EN ISO 14001; 4.5 pont) A szabvány ezen elvének érvényesítése se során n a vállalat v most már m r a bevezetett KIR működése m közben k folyamatosan méri m és értékeli környezeti k teljesítéseit. seit. Ez olyan kulcstevékenys kenység, mely arra hivatott, hogy biztosítsa tsa a vállalt v a KIR programoknak megfelelően en működik. Az alábbiakra terjed ki: Mérés és s figyelemmel kísérés k s (folyamatos teljesítés) s) Helyesbítő és s megelőző tevékenys kenység A KIR feljegyzéseinek és s informáci cióinak inak kezelése A környezetkk rnyezetközpontú irány nyítási rendszer auditálása

61 KIR alapelvei és s elemei VEZETŐSÉGI ÁTVIZSGÁLÁS: S: A működőképessm pesség g megállap llapítására, a felső vezetésnek át t kell vizsgálni a KIR-t

62 KIR alapelvei és s elemei Vezetőségi átvizsgálás: s: Az átvizsgálásnak snak ki kell terjednie: a környezeti k célok c és s követelmk vetelmények felülvizsg lvizsgálatára, a környezeti k teljesítm tmény felülvizsg lvizsgálatára, a rendszer hatékonys konyságának nak az értékelésére, a környezeti k politika áttekintésére, az esetlegesen szüks kséges változtatv ltoztatások megfogalmazására.

63 KIR alapelvei és s elemei Vezetőségi átvizsgálás (MSZ EN ISO 14001; 4.6 pont) Ez az alapelv a szabvány azon igény nyét t tartalmazza, hogy a környezetkk rnyezetközpontú irány nyítási rendszerhez tartozzon egy folyamatos a vezetőség által végzett v javítási tevékenys kenység g abból l a célbc lból, l, hogy a vállalat v általános környezeti teljesítm tményei javuljanak. E téren t az alábbiakat tartja szüks kségesnek a szabvány: Környezetközpontú irány nyítási rendszer átvizsgálása sa Folyamatos javítás

64 KIR alapelvei és s elemei A környezeti k teljesítések sek folyamatos javítása a KIR PDCA ciklusok hatására

65 KIR dokumentumai A KIR bevezetése és s működése m egy sor alapdokumentum elkész szítését t követeli k meg. Ezek a következk vetkezők k lehetnek: Előzetes felkész szülési si terv Kezdeti (ill. a ciklus végén v n közbensk zbenső) ) környezeti k állapot felmérés Jogszabályok, szabványok, előírások gyűjtem jteménye Környezeti hatások gyűjtem jteménye, regisztrálása sa Célkitűzések és s előir irányzatok Környezetközpontú irány nyítási programok KIR eljárási utasítások sok KIR szervezeti felépítése, felelőss sségi körökk Környezettudatos képzk pzés, oktatás Feljegyzések sek,, dokumentumok d kezelése Tanúsítás s kérelmek

66 KIR dokumentumai Az alapdokumentumokra támaszkodva t aztán n két k fődokumentum készk szül: Környezetközpontú irány nyítási rendszer kézikk zikönyv (továbbiakban bbiakban: Kézikönyv) A A környezetkk rnyezetközpontú irány nyítási rendszer eljárása sa (továbbiakban bbiakban: Eljárási utasítások) sok)

67 KIR dokumentumai KIR KézikK zikönyv A KIR egyik legfontosabb dokumentuma a KézikK zikönyv, mely egy helyre összefűzve zve tartalmazza a vállalatnv llalatnál alkalmazott rendszer valamennyi elemének részletes r leírását. Szerkezeti felépítésére vonatkozóan an nincs előírt követelmény, célszerc lszerűen en tartalmaznia kell az ISO szabvány öt t alapelemét. Ezen kívül k l itt írható le a vállalt v általános jellemzése, valamint a működés m s sajátoss tossága.

68 KIR dokumentumai KIR Eljárási utasítások sok A KIR másik m legfontosabb dokumentuma az Eljárási utasítások, sok, mely egy helyre összefűzve zve tartalmazza a rendszer valamennyi eljárási utasításait. sait. A következk vetkező dián példaként egy olyan felsorolást st találunk, lunk, mely területekre a KIR hatékony működése m érdekében külön k n megfogalmazott környezetkk rnyezetközpontú eljárási utasítások sok kiadása szüks kséges:

69 KIR dokumentumai Jogszabályok, szabványok és s egyéb b előírások sok felügyelete Környezeti felmérések készk szítése se és s célkitc lkitűzések meghatároz rozása Külső és s belső kommunikáci ció Levegőtisztas tisztaságvédelem Vízminőség g védelemv Talajvédelem Zajelleni védelemv Vegyi anyagok felügyelete Gyárt rtási folyamat (üzem,( műhely, m hely, művelet) m környezetkk rnyezetközpontú felügyelete Berendezések, gépek g karbantartásának nak környezetkk rnyezetközpontú felügyelete Segédüzemek (pl.: kazán, kompresszorház, z, stb.) környezetkk rnyezetközpontú felügyelete Veszélyes anyagok használata Veszélyes hulladékok kezelés Vészhelyzetek kezelése

70 KIR dokumentumai Az egyes területre vonatkozó környezetközpontú Eljárási utasítás s az alábbiak megfogalmazására térhet t ki: Cél Területi érvényesség Hatásk skör és s felelőss sség Hivatkozások Fogalom meghatároz rozások Részletes eljárási utasítás s felelősök k megjelölésével Dokumentálás

71 KIR dokumentumai A környezetkk rnyezetközpontú irány nyítási rendszer dokumentáci ciói a rendszeren belül l egymással, de meglévő minőségbiztos gbiztosítási si rendszer esetén n azok dokumentumaival is szoros kapcsolatban vannak. Ez a kapcsolat lehet közvetlen k és s közvetett k és felölelheti lelheti még m g egyéb b területek dokumentumait is.

72 KÖRNYEZETVÉDELEM A FAIPARBAN (Tantárgy kód: k F1FNKORV) III. RÉSZR KÖRNYEZETMENEDZSMENT VÉGE

Herczeg MártonM. herczegm@rec.org. gtudományi Egyetem. Budapesti Műszaki M. H 1111 Budapest, Stoczek u. 2.

Herczeg MártonM. herczegm@rec.org. gtudományi Egyetem. Budapesti Műszaki M. H 1111 Budapest, Stoczek u. 2. KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK 2006. őszi félévf Herczeg MártonM herczegm@rec.org St. épület 420. Budapesti Műszaki M és s Gazdaságtudom gtudományi Egyetem Környezetgazdaságtan gtan Tanszék H 1111 Budapest,

Részletesebben

Energiabiztonság és. 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy.

Energiabiztonság és. 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy. Energiabiztonság és rendészet 2009. május 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy. címzetes egyetemi és s főiskolai f docens A biztonságszolg gszolgáltatás s hazai térnyert rnyerésével, a biztonsági piac radikális

Részletesebben

MUNKAANYAG. Földiné Dr. Polyák Klára. Vegyipari minőségirányítási rendszer alapjai. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Földiné Dr. Polyák Klára. Vegyipari minőségirányítási rendszer alapjai. A követelménymodul megnevezése: Földiné Dr. Polyák Klára Vegyipari minőségirányítási rendszer alapjai A követelménymodul megnevezése: Vegyipari minőségbiztosítási technikus feladatok A követelménymodul száma: 2068-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezetgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI MSC TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSC Környezeti menedzsment rendszerek I. 13. elıadás 49-52.

Részletesebben

Környezetmenedzsment rendszerek Dr. Rédey Ákos

Környezetmenedzsment rendszerek Dr. Rédey Ákos Az anyag a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0089 téma keretében készült a Pannon Egyetemen. Környezetmérnöki Tudástár Sorozat szerkesztő: Dr. Domokos Endre XVIII. kötet Környezetmenedzsment rendszerek Dr. Rédey

Részletesebben

Környezetvédelmi stratégiák

Környezetvédelmi stratégiák Környezetvédelmi stratégiák A környezet védelmével kapcsolatban a nemzetközi és hazai szakirodalomban egyaránt az egyik leggyakrabban alkalmazott elképzelés a fenntartható fejlodés gondolata, melynek elveit

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI FINNA HENRIETTA - TÓTH ZSUZSANNA ESZTER A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI Oktatási anyag a magyarországi kis- és középvállalkozások számára 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 1. Az európai

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT KOLOZSVÁRI ANIKÓ 2007. - 1 -

SZAKDOLGOZAT KOLOZSVÁRI ANIKÓ 2007. - 1 - SZAKDOLGOZAT KOLOZSVÁRI ANIKÓ 2007. - 1 - BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI MARKETING ÉS TELJES KÖRŰ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS SZAK Nappali tagozat Fogyasztói Piaci szakirány

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és 2011. évi CLXXV. törvt rvény (hatályos: 2011.12.22) és kapcsolódó jogszabályai A törvt rvény hatálya a Polgári TörvT rvénykönyv nyv (a továbbiakban: Ptk.) alapján n létrehozott l alapítv tványokra, egyesületekre,

Részletesebben

Készült a munkavédelmi bírságok felhasználása során nyújtott támogatással

Készült a munkavédelmi bírságok felhasználása során nyújtott támogatással Az eredeti mû: The Use of Occupational Safety and Health Management Systems in the Member States of the European Union Experiences at company level ISBN 92-95007-59-X Luxembourg: Office for Official Publications

Részletesebben

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Budapest, 2002. június Készült a Tetra Alapítvány támogatásával. Tetra Alapítvány Budapest, 2002. június TARTALOM 1. BEVEZETŐ...1 1.1. A környezeti jelentésről...1

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben

2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez

2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez 2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez Nyilvánosságra hozva 2013. augusztus hónapban Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

EU rendelet a környezetvédelmi vezetésről

EU rendelet a környezetvédelmi vezetésről EU rendelet a környezetvédelmi vezetésről Kiadja a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tervezés és nyomdai kivitelezés: Sásdi Kiadó és Nyomda Kft. Felelős vezető: Sásdi Zoltán Illusztráció: Tréfás

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE SE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR II. sz. Belgyógyászati Klinika 1088 Budapest, Szentkirályi utca 46. II. SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA az MSZ EN ISO 9001:2001 és az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti

Részletesebben

Környezetirányítási szakért ő szakirányú továbbképzés. Környezeti Menedzsment és audit.

Környezetirányítási szakért ő szakirányú továbbképzés. Környezeti Menedzsment és audit. oldal : 1 Környezetirányítási szakért ő szakirányú továbbképzés. Környezeti Menedzsment és audit. oldal : 2 TARTALOMJEGYZÉK. Vállat környezet irányítási és audit rendszerei. 1. Nemzetközi szabványozás

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV 6. kiadás Oldal: 2/39 Oldal: 3/39 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1.1. Az irányítási rendszer célja, kialakítása... 5 1.2. MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási rendszer

Részletesebben

A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium

A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium Budapest 2007. november 14-16. Kraiciné Szokoly MáriaM A felnőttk ttképzésben dolgozó tanárok

Részletesebben

CIVIN VILMOS, DR. KASZÁNÉ TAKÁCS ÉVA, SZABÓ JÁNOS, GALLI MIKLÓS*, ZSUGA EDIT*

CIVIN VILMOS, DR. KASZÁNÉ TAKÁCS ÉVA, SZABÓ JÁNOS, GALLI MIKLÓS*, ZSUGA EDIT* 41 Környezetközpontú irányítási rendszer bevezetése az MVM Rt.-ben A Magyar Villamos Mûvek Rt. vezetése 1999-ben határozta el, hogy a MSZ EN ISO 9001 szerinti minôségügyi rendszer kifogástalan mûködése

Részletesebben

TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSE SZAKDOLGOZAT

TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSE SZAKDOLGOZAT EU MINŐSÍTÉSŰ HÚSFELDOLGOZÓ HACCP TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSE SZAKDOLGOZAT Gallai Enikő IV. évfolyamos vállalkozó-menedzser mérnök hallgató Témavezető: Dr. Fehér László főiskolai docens SZEGED 2007 2 SZINOPSZIS

Részletesebben

Kis- és Kö zépvá llalkozá sok Kö rnyezeti Jogi, Gazdasá gtani és Menedzsment Képzése. /tanfolyami segédlet/

Kis- és Kö zépvá llalkozá sok Kö rnyezeti Jogi, Gazdasá gtani és Menedzsment Képzése. /tanfolyami segédlet/ EMLA Kö rnyezeti Management és Jog Egyesület Kö rnyezettudatos Vá llalatirá nyítá si Egyesület Kis- és Kö zépvá llalkozá sok Kö rnyezeti Jogi, Gazdasá gtani és Menedzsment Képzése /tanfolyami segédlet/

Részletesebben

Általános Tanúsítási Rend

Általános Tanúsítási Rend Általános Tanúsítási Rend Általános Tanúsítási Rend az ÉMI-TÜV SÜD Kft. mint Tanúsító Testület által végzett irányítási rendszerek auditálására és tanúsítására vonatkozóan 1. Általános irányelvek Az ÉMI-TÜV

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV 2010.

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV 2010. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV 2010. 1 Tartalomjegyzék Általános bevezető... 6 Államháztartási Belső Kontroll Standardok... 10 1. KONTROLLKÖRNYEZET... 10 1.1. Célok és szervezeti felépítés...

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KIADVÁNY

ELEKTRONIKUS KIADVÁNY A FENNTARTHATÓSÁGÉRT A KÖRNYEZETTERHELÉS CSÖKKENT KKENTÉSÉÉRT A KÖRNYEZETMINŐSÉG NÖVELÉSÉÉRT 20 ÉVES Kockázatmenedzsment és kockázatértékelés - Dr. Balogh Albert A kockázatkezelés alkalmazási területei

Részletesebben

a természettudományi szakos hallgatóknak

a természettudományi szakos hallgatóknak A kétciklusú képzés bevezetése a magyar felsıoktatásban a természettudományi szakokon Alkalmazkodás a munkaerıpiac igényeihez KÖRNYEZETAUDITÁLÁS a természettudományi szakos hallgatóknak oktatási segédnyag

Részletesebben

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál GOVERNMENT SERVICE Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál 2010. február ADVISORY 1 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. BEVEZETŐ...4

Részletesebben

19. célterület. I.em.

19. célterület. I.em. I Somberek Körjegyzőség szervezetfejlesztése ÁROP 1.A.2/A 2008 0228 19. célterület A környezetbarát közbeszerzési gyakorlat bevezetése Folyamatleírás Készítette: SKC Consulting Kft. H 1031 Budapest Monostori

Részletesebben

Környezetvédelmi nyilatkozat

Környezetvédelmi nyilatkozat Környezetvédelmi nyilatkozat 2012 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 3.o. 1.1 Általános adatok... 4.o. 1.2 A Kádár Környezetvédelmi Kft. bemutatása... 5.o. 1.3 A tevékenység bemutatása... 7.o. 2. Környezetközpontú

Részletesebben

BELSŐ KONTROLLRENDSZER

BELSŐ KONTROLLRENDSZER BELSŐ KONTROLLRENDSZER E L Ő S Z Ó Az államháztartási belső pénzügyi ellenőrzési (ÁBPE) rendszer EU-konform átalakítása az elmúlt években megtörtént. Új jogszabályok születtek, illetve meglévők módosultak.

Részletesebben