Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita"

Átírás

1 Tantárgyi tematika Tantárgy neve Munkajogi és tb. alapismeretek Neptun kódja: I1:MUJ Képzés- tagozat: Igazságügyi igazgatási képzés levelező tagozat Tantárgy kreditszáma: 8 kredit Tantárgyfelelős: Dr. Czuglerné Dr. Ivány Judit PhD, adjunktus Számonkérési forma: kollokvium Erős előfeltétel: nincs Gyenge nincs előfeltétel/társfeltétel: Kapcsolódik-e hozzá nem gyakorlat/szeminárium? Előadások tematikája: 1. hét: Általános tájékoztató. A Munka Törvénykönyve általános rendelkezései; a Polgári Törvénykönyvből alkalmazni rendelt szabályok 2. hét: A munkaviszony alanyai, a munkáltató személyében bekövetkező változás, a munkaviszony létesítése, a munkaszerződés teljesítése és módosítása 3. hét: A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4. hét: A munkáltató és a munkavállaló kártérítési felelőssége 5. hét: A munka- és pihenőidő, a szabadság és a munka díjazásának szabályai 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita 7. hét: Társadalombiztosítási ismeretek Tananyag: Kötelező és ajánlott irodalom: Vizsgakövetelmények: 1. Munkajog (átdolgozott kiadás) szerk. Dr. Gyulavári Tamás ELTE Eötvös Kiadó Kft Munkajogi feladatok és jogesetek (Gyulavári Tamás Hős Nikolett Kártyás Gábor) ELTE Eötvös Kiadó Kft A vizsgakövetelményekben megjelölt kötelező jogszabályok 4. Előadásokon elhangzottak Ajánlott irodalom: A Munkajog tankönyv egyes fejezetei végén feltüntetve 1. A modern munkajog kialakulásának története, a modern munkajog jellemzői, a munkajog helye a jogrendszerben 2. A munkajogi jogforrások rendszere és sajátosságai

2 3. A Munka Törvénykönyvében szabályozott általános magatartási követelmények 4. A munkáltató és a munkavállaló személyiségi jogai 5. Az egyenlő bánásmód fogalma és érvényesülése a munkajogban; az egyenlő bánásmód megsértése 6. Az elévülés fogalma és hatása. Az elévülés megszakadása és nyugvása. A határidők és az időtartam számítása 7. A jognyilatkozatok és a nyilatkozatok a munkajogban 8. A jognyilatkozatok megtételére vonatkozó szabályok a munkajogban (képviselet, alaki kötöttség, és a jognyilatkozatok közlése) 9. Az érvénytelenség fajtái (semmisség, megtámadhatóság) és orvoslása. Az érvénytelenség jogkövetkezményei. A részleges érvénytelenség 10. A munkajogviszony keletkezésének és tartalmának elméleti kérdései. Kötelező, természetes, és eshetőleges tartalom 11. A munkajogviszony fogalma, elhatárolása a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyoktól. Az ún. minősítés kérdése 12. A munkajogviszony alanyai, a jogalanyiság és cselekvőképesség kérdése a munkajogviszonyban 13. A munkaszerződés alakja és megkötése. Elállás a munkaszerződéstől. A munkáltató tájékoztatási kötelezettsége 14. A munkaszerződés módosítása 15. A munkáltató személyében bekövetkező változás és jogi következményei. A munkavállalók képviselőinek jogai 16. A munkajogviszony megszűnésének/megszüntetésének rendszere. A munkajogviszony megszűnése, valamint megszüntetése megállapodással 17. A munkajogviszony megszüntetése felmondással. A felmondás indoklása. A felmondási és a felmentési idő 18. A felmondási és felmentési tilalmak és korlátozások fogalma, esetei

3 19. A csoportos létszámleépítés szabályai. A munkaviszonyból származó jogok alakulása és munkavállalók képviselőinek jogai a csoportos létszámleépítésnél 20. A munkajogviszony megszüntetése azonnali hatállyal. 21. Eljárás a munkajogi jogviszonyok megszűnése, illetve megszüntetése esetén. A végkielégítés 22. A munkajogviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei 23. A munkaszerződés teljesítése, alapvető jogok, és kötelezettségek. A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás esetei és szabályai. Mentesülés a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettség alól 24. Az utasítás, az utasítás fajtái, az utasításteljesítési kötelezettség és annak határai. A munkavállalóval szemben alkalmazható hátrányos jogkövetkezmények 25. A munka- és pihenőidőre vonatkozó munkajogi fogalmak. A munkaidő hosszának szabályozása. A munkaidőkeret 26. A munkaidő beosztásának szabályai 27. A rendkívüli munkaidő esetei, feltételei és díjazásuk 28. A pihenőidő fogalma és fajtái 29. A szabadságra való jogosultság, a szabadság kiadása 30. A betegszabadság, a szülési szabadság, a Munka Törvénykönyvében szabályozott fizetés nélküli szabadságok 31. A munka díjazása. A munkabér fogalma és összetevői, a bérpótlékok. Díjazás munkavégzés hiányában 32. A munkabérhez való jog védelmére vonatkozó szabályok 33. A munkajogi kártérítési felelősség rendszerének jellemzése 34. A munkavállaló kártérítési felelősség általános szabályai, felelősség több személy együttes károkozásáért 35. A megőrzési felelősség és a leltárhiányért fennálló felelősség 36. A munkáltató kártérítési felelősségének általános szabályai.

4 A felelősség alóli teljes és a részbeni mentesülésre vezető okok, a kártérítés mértékét csökkentő körülmények. A munkáltatói károkozás típusai. A munkáltató felelőssége a munkavállaló ingóságaiban okozott károkért és az un. egyéb károkért 37. A munkavállalót megillető kártérítés mértéke és módja. A megtérítendő károk köre egészségkárosodás esetén. A hozzátartozók kártérítési igénye. Az ún. szakaszos elévülés szabályai 38. Az atipikus munkaviszonyok fogalma, a határozott idejű munkaviszonyra, a behívás alapján történő munkavégzésre, a több munkáltató, illetőleg a több munkavállaló által létesített munkaviszonyra és a távmunkára vonatkozó különös szabályok 39. A munkaerő-kölcsönzés fogalma, a munkaerőkölcsönzésre vonatkozó különös szabályok 40. A vezető állású és a cselekvőképtelen munkavállalóra vonatkozó különös munkajogi szabályok, a köztulajdonban álló munkáltatóval fennálló munkaviszony speciális szabályai 41. A munkaviszonyhoz kapcsolódó megállapodások a versenytilalmi megállapodás és a tanulmányi szerződés 42. A munkaügyi vita fogalma. Érdekviták és jogviták a munkajogban 43. A munkajogi igények érvényesítésének szabályai 44. Az alapvető szakszervezeti szabadságjogok. A szakszervezetek jogai a munkaszervezetben az Mt. alapján 45. A szakszervezeti tagok és tisztségviselők részére biztosított védelem és kedvezmények 46. A kollektív szerződés tartalma, viszonya a jogszabályokhoz és a munkaszerződéshez 47. A kollektív szerződés hatálya 48. A kollektív tárgyalások folytatására, illetve kollektív szerződés (megállapodás) megkötésére jogosultak köre az Mt., a kollektív szerződés megszűnése 49. A kollektív munkaügyi viták feloldásának rendszere 50. Sztrájk a versenyszférában és a közszolgálatban

5 51. A munkaügyi kapcsolatok joga. A munkaügyi kapcsolatok nemzetközi jogi forrásai 52. A közvetett és közvetlen érdekképviselet elhatárolása funkcionális, történeti és jogi-formai oldalról. A munkavállalói részvételi jog fogalma és viszonya a szakszervezeti jogokhoz 53. Az üzemi tanácsra vonatkozó általános rendelkezések (hol alakulhat, ki választhat és ki választható, a jelöltállítás szabályai) 54. Az üzemi választása (a választás lebonyolítása, a választás érvényessége, eredményessége) 55. Az üzemi tanács szervezete és működése. Az elnök és a tagok védelme, jogaik és kötelezettségeik. Az üzemi tanács és az üzemi tanácsi tagság megszűnése 56. Az üzemi tanács jogai és kötelezettségei, az üzemi megállapodás 57. A társadalombiztosítási jogviszony, a társadalombiztosítási ellátások 58. A saját jogú nyugellátások fajtái és alapvető jogosultsági feltételei 59. A hozzátartozói nyugellátások 60. Az egészségbiztosítási ellátások fő fajtái 61. Baleseti ellátás szabályai a társadalombiztosításban, az üzemi baleset és a foglalkozási betegség fogalma 62. A társadalombiztosítás jogorvoslati rendszere 63. Felelősségi szabályok a társadalombiztosításban, visszafizetési, megtérítési felelősség Jogszabályok: a Munka Törvénykönyve [2012. I. törvény], a Polgári Törvénykönyv [2013. évi V. törvény] Munka Törvénye által alkalmazni rendelt rendelkezési az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény, a sztrájkról szóló évi VII. törvény, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX.

6 törvény, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény, a kötelező egészségbiztosítási ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény vizsgakövetelményekkel érintett szabályai