SZIKSZÓ HELYZETÉRTÉKELÉS ÉS HELYZET ELEMZÉS MÁJUS 18. INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. ITS 2014 Konzorcium Kft.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZIKSZÓ 2014-2020 HELYZETÉRTÉKELÉS ÉS HELYZET ELEMZÉS 2015. MÁJUS 18. INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. ITS 2014 Konzorcium Kft."

Átírás

1 SZIKSZÓ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA HELYZETÉRTÉKELÉS ÉS HELYZET ELEMZÉS MÁJUS 18. Készítette: ITS 2014 Konzorcium Kft.

2 Tartalomjegyzék 2 Helyzetelemző munkarész A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése... 2 Szikszó társadalma... 2 Szikszó humáninfrastruktúrája... 3 Szikszó gazdasága... 4 Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz- és intézményrendszere... 5 A település természeti és épített környezete Helyzetértékelő munkarész A helyzetelemzés eredményeinek értékelése, szintézis A folyamatok értékelése A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők összefoglaló értékelése A településfejlesztés és rendezés kapcsolata Problématérkép/értéktérkép Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek Településrészek kijelölése, pontos lehatárolása, a lehatárolás indoklása, térképi ábrázolása, a lehatárolt településrészek rövid bemutatása Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása, térképi ábrázolása és helyzetelemzés (potenciális akcióterületek) Egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek lehatárolása, térképi ábrázolása és helyzetelemzése (potenciális akcióterületek)

3 2 Helyzetelemző munkarész Szikszó 2.1 A VIZSGÁLT TÉNYEZŐK ELEMZÉSE, EGYMÁSRA HATÁSUK ÖSSZEVETÉSE Szikszó társadalma Szikszó településen, ahogyan azt a helyzetfeltárás 1. fejezetében bemutattuk, az állandó népesség aránya az elmúlt 10 évben drasztikusan csökkent, mely csökkenés 9,6%-os csökkenést jelentett a település életében. A lakónépesség drasztikusan csökkent az elmúlt 10 év viszonyában, mely csökkenés eredményeként Szikszón 2013-ban 5514 fő lakott. Az elmúlt évtizedben folyamatosan csökkenő tendencia alakult ki a lakónépesség számát illetően, mely tendenciát 2012-ben egy jelentősebb lakónépesség robbanás tört meg, mely hatására 2012-ben 5582 főre emelkedett és 2013-ra ismételten lecsökkent. Szikszó település népességének korcsoportonkénti megoszlására jellemző, hogy a 18 éven aluli népesség aránya kedvezőbb az országhoz képest (2. táblázat), de a többi területi egység meghaladja a település értékét. A településen az elmúlt 10 évben a 60 év feletti lakosság aránya a népességből folyamatosan növekvő tendenciát mutatott, tehát elöregedő lakosságú településről beszélhetünk. A családi állapot vizsgálatakor láthattuk, hogy a térségre jellemzően csökkent a házasságkötések száma. A területi egységekhez viszonyítva a településen a nemek szerinti megoszlás nem tér el a tendenciáktól, de jelentősebb a nők jelenléte a településen, mint a többi területi egység vonatkozásában, mely dominancia közel 1%-os többletet jelent a viszonyítások alapját képező NUTS rendszer szerinti szintek esetében. A település népmozgalmi mutatóit a fejezet mutatta be. A településen 2013-ban a természetes fogyás az ország szinte kétszeresét, a régió másfélszeresét, a megye több, mint másfélszeresét és a járás majdnem hatszorosát érte el. A vándorlási különbözet a településen a legalacsonyabb a többi területi egységgel összehasonlítva. Szikszó településen 2001-hez képest 0,8 százalékpontos növekedés következett be 2011-re a hazai nemzeti kisebbséghez tartozó népesség arányában, mely hatására 2,2%-ra emelkedett az arányuk. A cigány (romani, beás) etnikai kisebbséghez tartozó népesség aránya megduplázódott a két népszámlálás között eltelt időben ben a település roma lakossága elérte az ország átlagának kétszeresét és meghaladta a megye értékét is, ugyan akkor a járás roma lakossága háromszorosa volt 2011-ben Szikszó átlagának. Összességében a település lakosságának 6,3%-a kisebbséghez tartozott 2011-ben a népességi összetételt vizsgálva ( fejezet). Megjegyzendő a kisebbséghez tartozók létszáma esetén, hogy a népszámlálások során egyfajta látencia áll fel, hiszen a magukat valamilyen etnikai, nemzetiségi csoporthoz tartozónak vallókat jegyzik. Azon személyek létszámán alapul a felmérés, akik magukat annak vallják. A fejezet alapján megállapítható, hogy a településen élők képzettségét illetően a felsőfokú végzettségűek aránya növekvő tendenciát mutat (6,3%-os a növekedés) és a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők száma csökkenő tendenciát mutat (6,5%-os a csökkenés) a népszámlálások adatai alapján. Az érettségivel rendelkezők aránya 2

4 jelentősen nőtt a településen, a növekedés elérte a 7%-ot. A település lakosainak képzettsége tekintetében pozitív eredményt jelent a felsőfokú végzettségűek aránya Magyarországon. A foglalkoztatottsági adatokat vizsgálva láthattuk ( fejezet), hogy a nyilvántartott álláskeresők számának aránya 5,8% volt Szikszón, mely érték meghaladja az országos átlagot, de alacsonyabb a régió, megye és a járás átlagaihoz képest. A munkanélküliségi ráta a településen nagyon magas 8,9%, mely meghaladja az országos átlagot. A település sajátossága a többi hasonló lélekszámú és elhelyezkedésű településekkel összehasonlítva, hogy a nyilvántartott álláskeresők több, mint 50%-a férfi. A tartós munkanélküliek aránya meghaladja az országos átlagot, de alacsonyabb a többi területi egységhez viszonyítva. A nyilvántartott álláskeresők 2,85%-a 180 napon túli nyilvántartott álláskereső. A nyilvántartott álláskeresők nagyobb aránya (30,63%) általános iskolai végzettséggel rendelkezik és ugyanekkora részt (30,31%) képviselnek a szakközépiskolai, technikumi, gimnáziumi végzettséggel rendelkezők is. Jelentős a szakmunkás végzettségű nyilvántartott álláskeresők aránya is (25,63%). A nyilvántartott álláskeresők iskolai végzettségét illetően Szikszó eredményei meghaladják a járás, a régió és a megye átlagait. A nyilvántartott álláskeresők nagyobb aránya (82,81%) fizikai foglalkozású nyilvántartott álláskereső a településen, igazodva az országos tendenciához. A foglalkoztatottság és a nyilvántartott álláskeresők létszámát tekintve láthatjuk, hogy akik egy kis vállalkozó szellemet éreznek magukban saját vállalkozás indításába kezdenek, így az önfoglalkoztatás által megoldják a munkahelyi elhelyezkedésüket, ezt a mikrovállalkozások számának növekedése is alá tudja támasztani. A nyilvántartott álláskeresők között jelentős a pályakezdők aránya (15,94%), melyből a férfiak jelenléte a domináns (58,82%). A nyilvántartott álláskeresők korosztályi megoszlása szinte hasonló megoszlással van jelen a településen. Összességében a település nyilvántartott álláskeresői közül a pályakezdők megoszlása meghaladja az ország, a régió és a megye átlagát, de kevesebb az értéke, mint a járás átlagának. A településen korszerinti megoszlás szerint vizsgált nyilvántartott álláskeresők aránya a és közötti és az év közötti korcsoportok esetében rosszabb, mint a vizsgált területi egységek átlaga, mivel meghaladja azokat. A területi egységek vizsgálatakor megfigyelhetjük, hogy minden szinten növekedett a száz lakosra jutó adófizetők aránya, de a település értéke nem haladja meg az ország és a megye átlagát. A járás átlagához képest 11,32%-kal magasabb átlagot ért el Szikszó. Az aktív korúakon belül a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya magas a településen, meghaladja az ország és a megye átlagát is. Szikszó humáninfrastruktúrája A 1.8. fejezetben vizsgáltuk a település humán infrastruktúráját, mellyel kapcsolatban megállapíthatjuk, hogy a településen a művelődés mutatói között vizsgált könyvtárak száma alacsonyabb, mint a többi területi egység vonatkozásában, a könyvtárba beiratkozott olvasók aránya viszont meghaladja a területi egységek mutatóit. A településen nem működik múzeális intézmény. A kulturális rendezvények száma 2011-től folyamatosan csökkenő tendenciát mutatott a településen és a rendezvényekre ellátogatók száma ezzel megegyező tendenciát vett fel. 3

5 Az oktatás (ide sorolva a bölcsődei ellátást is) mutatóit vizsgálva ( fejezet) megállapíthatjuk, hogy a településen nem működik bölcsőde, családi napközi otthon. Egy általános iskola és gimnázium működik, mely osztálytermeinek kihasználtsága 2013-ban 100% volt lakosra vetítve az általános iskolai gyermekek száma közel azonos a területi egységek átlagaival. A más településről bejáró általános iskolai tanulók száma 2009-től fokozatosan emelkedett így 2013-ra elérte a 13,4%-ot. A középiskolába bejáró tanulók aránya ingadozott az elmúlt években 2013-ban 46,2%-a a középiskolai tanulóknak más településről járt be Szikszóra. A településen jelentős a speciális oktatási feladatellátási helyek jelenléte, amely intézményekben több szakképzés közül is választhatnak a diákok, a könnyebb elhelyezkedés érdekében. Az egészségügyi szolgáltatásokat figyelembe véve a településen 3 háziorvosi körzet működik, a működő háziorvosok száma 1000 lakosra vetítve minden területi egység átlagát meghaladja Szikszón ig az ezer lakosra jutó működő kórházi ágyak száma folyamatosan növekedett, majd 2010-ben teljesen megszűntek az aktív kórházi ágyak. Az aktív korházi ágyak megszűnésével a településen és a térségben élők számára az egészségügyi szakellátás igénybevétele nehezebben elérhető és esetleges balesetek esetén nő a rizikó faktor a település, települések és a legközelebbi kórház (mely Miskolc településen található) közötti távolság megtételével. A település térségi szerepe, az aktív kórházi ágyak megszűntetésével, csökkent. A térség lakosainak egészségi állapota romlott, hiszen a távolságok miatt nem minden esetben fordulnak szakorvoshoz. A településen működő kórház járóbeteg ellátási feladatot lát el ben az aktív osztályok megszüntetésre kerültek a településen és áthelyezték azokat a megyei szintre től a Szikszón működő kórházi tagintézményben utógondozó és mozgás rehabilitáció valósul meg. Szikszón az idősek nappali ellátásában engedélyezett férőhelyek kihasználtsága a többi területi egységgel összehasonlítva a legalacsonyabb (90%). A többi területi egységgel szemben elenyésző a szociális étkeztetésben részesülők aránya (4,53%) és az idősek nappali ellátásában részesülők aránya (3,26%). Szikszó gazdasága Az egy lakosra jutó bruttó hozzáadott érték mértéke az ország átlagához képest minimális és 2012 között összességében Szikszón az egy lakosra jutó bruttó hozzáadott érték összességében 11,88%-kal növekedett így 2012-ben 303 ezer Ft-ot jelentett. A településen dominál a kereskedelem, gépjárműjavítás ágazat (27,8%), a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (11,97%), az építőipar (10,81%), humán egészségügyi, szociális ellátás (7,34%), feldolgozóipar (6,95%) a nemzetgazdasági ágak között. Az egy lakosra jutó jegyzett tőke 2012-ben 204 ezer Ft-ot jelentett, mely az ország átlagának nyolcadrészét jelentette. Szikszón a mikro- kis vállalkozások a dominánsak, ahogyan a többi területi egység területén is. A településen a civilszervezetek jelenléte nem haladja meg a területi egységek átlagait, összesen Szikszón 9 alapítványt tart számon a bíróság. 4

6 Az ingatlanpiaci viszonyok vizsgálatakor ( fejezet) megfigyelhettük, hogy a településen többségében régi építésű lakások, 1990 előtt épült lakások a jellemzőbbek. Az ingatlanok alapterülete döntően 100 m 2 vagy meghaladja azt. A lakások 55%-a összkomfortos kategóriába sorolható. A megye közép- és rövidtávú fejlesztési koncepciójának kistérségi véleményezése során vetődött fel, hogy a Miskolc és Kassa közötti Hernád-völgyi terület magyarországi részén a 3. sz. főközlekedési út és a villamosított vasútvonal közötti területen, az érintett önkormányzatok teljes területét beleértve vállalkozói övezetet kellene létrehozni. (Beszámoló a Szikszói Ipari Park működéséről c. dokumentum) A Szikszói Ipari Park létrehozása ennek a következményeként valósult meg. Az Ipari park cím pályázati rendszer 1997-es meghirdetése után két évvel. A településen a mezőgazdasági nemzetgazdasági ágazatban tevékenykedő vállalkozások száma magas. A Hell energiaital gyártója egy m2-es üzemet hozott létre Szikszó város külterületi részén. A 7000 négyzetméteres, legmodernebb technológiával felszerelt szikszói üzem június 9-ei átadása az akkor mindössze öt éves Hell márka rövid, de sikerekben bővelkedő történelmének egyik legfontosabb mérföldköve ben az üzem PET palack töltősorral is bővült, amely a másik italcsalád, a XIXO üdítők gyártásában játszik kulcsszerepet. Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz- és intézményrendszere Mint minden településen, Szikszón is a központi költségvetéstől függ az önkormányzat költségvetése. Az elmúlt évtizedben, ahogy a bevételek növekedtek, vele azonos mértékben a kiadások növekvő tendenciát mutattak. Az önkormányzat több évben is hitelt vett fel a költségei fedezésére és a pályázatok önrészének megteremtésére. A legnagyobb kiadást az önkormányzatnak a helyi önkormányzatok folyó kiadásai jelentették, melynek mértéke ezer Ft-ot jelentett. A településen az iparűzési adó mértéke 2009-ig folyamatosan növekedett, majd 2010-re lecsökkent és az egy lakosra jutó iparűzési adó mértéke 10,5 ezer Ft-ot jelentett. A településen a turisztikai tevékenységből eredő idegenforgalmi adó mértéke 0 Ft volt az elmúlt évtizedben. A fenntartott önkormányzati lakásbérlemények aránya a teljes lakásállományon belül növekvő tendenciát mutat 2008 és 2013 között ra 2,2%-ot tettek ki az önkormányzati lakásbérlemények Szikszón. A település természeti és épített környezete Árvíz és belvízvédelem készültségi fokozatainak jelentését, valamint az egyes készültségi fokozatok során elvégzendő feladatokat a jogszabályban leírtak alapján kell elvégezni. Jelenleg hatályos jogszabály a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet, amely rendelkezik az árvíz- és a belvízvédekezésről. 5

7 A Vadász patak völgyében az elmúlt tíz évben többször alakultak ki olyan árhullámok, amelyeket a meder nagyobb károkozás nélkül már nem tudott levezetni utoljára 2010-es rendkívül csapadékos évben. Ekkor a kilépő víz 1450 méter hosszan csaknem 400 ingatlant rongált meg. A jelentős vízkárok elsősorban a rendkívüli esőzések miatt alakultak ki. Csaknem 450 millió forintos árvíz-megelőzési, vízminőség-védelmi és mederfenntartási munkálatokat végeztek el 2011 évben, mintegy 10 kilométeres szakaszon Szikszó város körzetében. Az Északmagyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Ékövízig) célja az elmúlt évtizedekben a patakmederbe került jelentős mennyiségű építési törmelék, illetve a meder lefolyási viszonyait akadályozó növényzet eltávolítása volt. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a térségben több jelentős méretű árvíz-, valamint belvízveszély alakult ki, mind a Hernád, mind a Bodrog folyón és azok vízgyűjtőjén. Ezen kívül néhány esetben előfordult kisebb- nagyobb ökológiai, környezeti károsodással járó felszínvízszennyezés, amely legtöbb esetben a vízgyűjtőn folytatott emberi tevékenységekből származott. A település zöldfelületei klímahatás szempontból nem jelentősek. A fásított közterületek nem összefüggőek, rendszert nem alkotnak, kiterjedésük lokális, mikrokörnyezeti hatást tudnak csak kifejteni. A jelentősebb zöldfelülettel rendelkező intézmények elszigeteltek. A város klímáját alapvetően befolyásoló geomorfológiai képződmény nincs, a település közvetlen környezete, egybefüggő erdősült területektől és nagykiterjedésű vízfelületektől is mentes. Az alapvetően érvényesülő kontinentális éghajlat az elhelyezkedésből adódik. Kiemelt jelentőségű ásványi nyersanyag lelőhely nem található a közigazgatási területen. 3 Helyzetértékelő munkarész 3.1 A HELYZETELEMZÉS EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE, SZINTÉZIS A folyamatok értékelése Szikszó társadalma Szikszó településen az állandó népesség aránya az elmúlt 10 évben drasztikusan csökkent, mely csökkenés 9,6%-os csökkenést jelentett a település életében. Az elmúlt évtizedben folyamatosan csökkenő tendencia alakult ki a lakónépesség számát illetően, mely tendenciát 2012-ben egy jelentősebb lakónépesség robbanás tört meg, mely hatására 2012-ben 5582 főre emelkedett és 2013-ra ismételten lecsökkent. Szikszó település népességének korcsoportonkénti megoszlására jellemző, hogy az elmúlt 10 évben a 60 év feletti lakosság aránya folyamatosan növekvő tendenciát mutatott, tehát elöregedő lakosságú településről beszélgetünk. A családi állapot vizsgálatakor láthattuk, hogy a térségre jellemzően csökkent a házasságkötések száma. A területi egységekhez viszonyítva a településen a nemek szerinti megoszlását illetően jelentősebb a nők jelenléte a településen. A település népmozgalmi mutatóit közül a természetes fogyás vonatkozásában megállapítható, hogy rohamosan és nagymértékben fogyó a népessége. A vándorlási különbözet a településen a legalacsonyabb a többi területi egységgel összehasonlítva. 6

8 Szikszó településen a hazai nemzeti kisebbséghez tartozó népesség aránya növekvő tendenciát mutat. A cigány (romani, beás) etnikai kisebbséghez tartozó népesség aránya megduplázódott az elmúlt 10 évben. A településen élők képzettségét illetően a felsőfokú végzettségűek aránya növekvő tendenciát mutat (6,3%-os a növekedés) és a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők száma csökkenő tendenciát mutat (6,5%-os a csökkenés) a népszámlálások adatai alapján. Az érettségivel rendelkezők aránya jelentősen nőtt a településen az elmúlt években. A foglalkoztatottsági adatokat vizsgálva láthattuk, hogy a nyilvántartott álláskeresők számának aránya magasabb az országos átlagnál. A munkanélküliségi ráta a településen nagyon magas. A településen érdekesség, hogy a nyilvántartott álláskeresők több, mint 50%- a férfi. A tartós munkanélküliek aránya meghaladja az országos átlagát, de alacsonyabb a többi területi egységhez viszonyítva. A nyilvántartott álláskeresők 2,85%-a 180 napon túli nyilvántartott álláskereső. A nyilvántartott álláskeresők nagyobb aránya általános iskolai végzettséggel rendelkezik és ugyan ekkora részt képviselnek a szakközépiskolai, technikumi, gimnáziumi végzettséggel rendelkezők is. Jelentős a szakmunkás végzettségű nyilvántartott álláskeresők aránya is. A nyilvántartott álláskeresők oroszlán részét a fizikai foglalkozású nyilvántartott álláskeresők jelentik. A nyilvántartott álláskeresők között jelentős a pályakezdők aránya (15,94%), melyből a férfiak jelenléte a domináns (58,82%). Növekedett a száz lakosra jutó adófizetők aránya az elmúlt években. Az aktív korúakon belül a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya magas a településen Szikszó humáninfrastruktúrája A településen a művelődés mutatói között vizsgált könyvtárak száma alacsonyabb, mint a többi területi egység vonatkozásában, a könyvtárba beiratkozott olvasók aránya viszont meghaladja a területi egységek mutatóit. A településen nem működik múzeális intézmény. A kulturális rendezvények száma 2011-től folyamatosan csökkenő tendenciát mutatott a településen és a rendezvényekre ellátogatók száma ezzel megegyező tendenciát vett fel. A településen nem működik bölcsőde, családi napközi otthon. Egy általános iskola és gimnázium működik. A más településről bejáró általános iskolai tanulók száma 2009-től fokozatosan emelkedett. A középiskolába bejáró tanulók aránya ingadozott. Az egészségügyi szolgáltatásokat figyelembe véve a településen 3 háziorvosi körzet működik, a működő háziorvosok száma 1000 lakosra vetítve minden területi egység átlagát meghaladja Szikszón. Szikszón az idősek nappali ellátásában engedélyezett férőhelyek kihasználtsága a többi területi egységgel összehasonlítva a legalacsonyabb (90%). Elenyésző a szociális étkeztetésben részesülők aránya (4,53%) és az idősek nappali ellátásában részesülők aránya (3,26%). 7

9 Szikszó gazdasága Az egy lakosra jutó bruttó hozzáadott érték mértéke az ország átlagához képest minimális, 2012-ben 303 ezer Ft-ot jelentett. A településen dominál a kereskedelem, gépjárműjavítás ágazat, a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység, az építőipar, humán egészségügyi, szociális ellátás, feldolgozóipar a nemzetgazdasági ágak között. Az egy lakosra jutó jegyzett tőke 2012-ben 204 ezer Ft-ot jelentett. Szikszón a mikro- kis vállalkozások a dominánsak. A településen a civilszervezetek jelenléte nem haladja meg a területi egységek átlagait, összesen Szikszón 9 alapítványt tart számon a bíróság. A településen többségében régi építésű lakások, 1990 előtt épült lakások a jellemzőbbek. Az ingatlanok alapterülete döntően 100 m 2 vagy meghaladja azt. A lakások többsége összkomfortos kategóriába sorolható Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz- és intézményrendszere A legnagyobb kiadást az önkormányzatnak a helyi önkormányzatok folyó kiadásai jelentették, melynek mértéke ezer Ft-ot jelentett. A településen az iparűzési adó mértéke 2009-ig folyamatosan növekedett, majd 2010-re lecsökkent és az egy lakosra jutó iparűzési adó mértéke 10,5 ezer Ft-ot jelentett. A településen a turisztikai tevékenységből eredő idegenforgalmi adó mértéke 0 Ft volt az elmúlt évtizedben. A fenntartott önkormányzati lakásbérlemények aránya a teljes lakásállományon belül növekvő tendenciát mutat 2008 és 2013 között ra 2,2%-ot tettek ki az önkormányzati lakásbérlemények Szikszón A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők összefoglaló értékelése 8

10 TÁRSADALOM GAZDASÁG TELEPÜLÉSI INFRASTRUKTÚRA FIZIKAI KÖRNYE ZET GYENGESÉG A végzős fiatal diplomások elvándorlása a régióból Nagyszámú szakképzetlen és alulképzett munkavállaló Nagymértékű elöregedés a településen A szakképzett, de hosszabb ideje munka nélkül lévők között sok a mentálisan leépült munkavállaló Magas a szociális támogatásból élők aránya az aktív korúakon belül Kedvezőtlen korösszetétellel és etnikai struktúrával rendelkező lakosság és munkaerő Drasztikus lakosságszám csökkenés az elmúlt 10 évben Magas a nyilvántartott pályakezdő álláskeresők aránya Nincs versenyképes szakképzési rendszer a településen Megszűntek a városi kórházi aktív ágyak Civil szervezetek együttműködésének hiánya a településen A mezőgazdasági ágazat visszaszorulása Nincs mezőgazdasági feldolgozó ipar a településen Tőkeszegény vállalkozások, külső befektetők hiánya Térségi gazdasági kapcsolatok kiépítetlenek az együttműködés és egymásra épültség tekintetében Lakatlan lakások magas száma a településen Nagy az átmenő forgalom a településen Kerékpárutak hiánya a településen Energetikai szempontból elavult rendszerű középületek, üzemeltetésük nem költséghatékony A városi marketingmunka alacsony színvonala Árvíz, belvíz védelem elleni intézkedések nem teljes körű megléte TÁRSADALOM GAZDASÁG TELEPÜLÉSI INFRASTRUKTÚRA FIZIKAI KÖRNYE ZET ERŐSSÉG Felsőfokú végzettségűek megfelelő aránya Középfokú oktatásban jelenléte a településen Az oktatás térségi szerepköre kiemelkedő a településen Magas színvonalú művészeti alapoktatás Magas szintű kulturális élet a településen Jól kiépített közüzemi hálózatok, megfelelő lefedettség a lakossági szolgáltatásban (ivóvíz, szennyvíz, hulladék, elektromos áram, gáz, kábeltv, internet) Szikszói Ipari Park megléte, infrastruktúrájának kiépítettsége A "HELL" vállalkozás, mint gazdasági potenciál jelenléte a településen Szikszó jó földrajzi fekvése, különösen az autópálya megközelítés tekintetében Összeköttetés a Hegyalja felé Kitermelhető, jó minőségű ásványkincsek (homok, sóder) jól kiépített közüzemi hálózatok, megfelelő lefedettség (ivóvíz, 9

11 szennyvíz, hulladék, elektromos áram, gáz, kábeltv, internet) Jó termőhelyi adottságok a Hernádvölgyben (mikroklíma, öntözéses gazdálkodásra alkalmas területek) Viszonylag nagy területű gyümölcsültetvények 10

12 LEHETŐSÉG VESZÉLY TÁRSADALOM GAZDASÁG A működési források bővítése (további együttműködési lehetőségek feltárása a kistérségi társulásokkal, az egyházakkal, civil szervezetekkel, helyi vállalkozásokkal) Az intézményrendszer működtetésének hatékonyabbá válása A műszaki képzési kapacitás térségen belüli bővülése Fiatal diplomások régióba telepítése és megtartása Az oktatásban rejlő lehetőségek (különösen a duális képzési rendszer) hatékony kiaknázásával a roma népesség felzárkózása Távoktatási képzési formák elterjedése Miskolc műszaki oktatásának pozitív hatása a településre Kassa, mint kereskedelmi együttműködő partner közelségének pozitív hatása a település kereskedelmére A Szikszói Ipari Park továbbfejlesztési lehetősége, további iparterületek betelepítési lehetősége EU-s források hatékony bevonása a fejlesztéspolitikában - különösen az Ipari parkba történő betelepülése olyan vállalkozásoknak, akik telephelyfejlesztésre támogatást kapnak Az állattenyésztés reorganizációja, különös tekintettel a háztáji állattenyésztésre Az erdőtelepítési program beindítása Zöldség- és gyümölcstermesztés és az erre épülő feldolgozás kapacitás bővülése Termelők összeszerveződése csoportokba és közös fellépése (TÉSZ,TCS) Aktív és magas számú stratégia tárgyalás vállalkozókkal, a jó adottságokkal rendelkező Ipari Parkba történő betelepülés céljából Meleg vizű kút fúrása Szikszón, egyrészt turisztikai célból, másrészt a TÁRSADALOM GAZDASÁG Tovább csökken az innovatív lakosság aránya a népességen belül Alulképzett munkavállalók számának növekedése a munkaerőpiacon az oktatási alapok hiánya miatt A modern szakképző rendszer kiépítését nem tudja a település megoldani, ezért a leszakadás tovább nő Az anyagi háttér és a társadalmi környezet hatására egyre többen kerülnek perifériális helyzetbe, sokak számára elkerülhetetlen a teljes leszakadás és morális leépülés A fokozódó szociális feszültségek hatására mind többen próbálnak legális munka helyett illegális tevékenységből megélni. A meglévő vállalkozások piaci potenciáljának csökkenése, piaci helyzetüknek romlása Miskolc potenciáljának további erősödése Szikszó ellenében Kevés életképes térségi projekt készül és valósul meg A vállalkozások tőkeszegénység miatti versenyképtelensége fokozódik, újabb munkahelyek szűnnek meg A műveletlen mezőgazdasági területek újra termelésbe állításának pénzügyi fedezete nem biztosított, s jelenlegi állapotukban veszélyeztetik a szomszédos területeken történő termelést (fertőzésveszély) A városi vállalkozások versenyképessége tovább csökkenése 11

13 TELEPÜ LÉSI INFRAST RUKTÚR A FIZIKAI KÖRNYEZE T Szikszó melegvíz másodlagos felhasználása (üvegházi növénytermesztés) Családi házak dominanciája, amely alkalmas a háztáji állattenyésztésre Szikszó szőlőtermő területeinek adottsági kihasználása a történelmi adottságoknak megfelelően TELEPÜ LÉSI INFRAST RUKTÚR A A településfejlesztés és rendezés kapcsolata Szikszó város hatályos településszerkezeti terve 775/2011. (IX. 29.) számú Képviselőtestületi határozattal jóváhagyva. Szikszó város hatályos helyi építési szabályzata és szabályozási terve a 20/2011. (X.20.) számú Önkormányzati rendelettel jóváhagyva. A település szerkezeti terv főbb megállapításai: A Településszerkezeti terv szerinti módosítások nem érintik a város közigazgatási határát. A tervezett fejlesztési területek a mezőgazdasági művelésre szánt területek csökkenését eredményezi, a tervezett beépítési területek a belterületbe való bevonással együtt lettek kijelölve. Szikszó környezetbarát munkahelyteremtés feltételeinek biztosításához kereskedelmi-, szolgáltató gazdasági területek kijelölése és infrastrukturális előkészítése történtek meg. A településrendezési tervben kijelölésre kerültek a helyi vállalkozások kialakításához szükséges gazdasági területek. Magasabb rendű tervekben szereplő a települést érintő még el nem készült új közúti kapcsolatok: - M30-as gyorsforgalmi út Miskolctól az országhatárig kiépítendő szakasza Magasabb rendű tervekben szereplő a települést érintő új még ki nem épített térségi jelentőségű kerékpárút: - Vizsoly Encs Gibárt Pere Ináncs Halmaj Szikszó Onga - Krasznokvajda Gagyvendégi Abaújlak (Szanticska) Felsővadász Kupa Homrogd Alsóvadász - Szikszó A területfelhasználást korlátozó tényezők között szerepelnek a védett, természetileg értékes területek, a belvízveszélyes területek, a régészeti területek és a rekultiválandó területek. A természeti védelem alatt álló területek és az országos ökológiai hálózat részeként jegyzett területek a településszerkezeti terv szerint korlátozott területfelhasználású területek. Védett, európai jelentőségű NATURA 2000 különleges madárvédelmi területek a település külterületének keleti oldalán találhatóak, a vasúton túli oldal egész területén. Az ökológiai hálózat területe kiterjed az északi és a déli részekre is egyaránt, melyek között megkülönböztetésre kerültek a magterületek, az ökológiai folyosók és ezek pufferterületei. Az ökológiai magterületek keleten és délen található, az ökológiai folyosó elszórtan, a patakmedrek környezetében, és a nyugati domboldalon. FIZIKAI KÖRNYEZE T A szennyvíztisztító telep kapacitása szinte teljes körűen kihasznált, ipari betelepülés esetén nem bír el nagyobb kapacitást Régészetileg nem jól kutatott terület, amely zöldmezős beruházásoknál magas megvalósítási kockázatot hordoz Település ár és belvíz veszélyeztetettsége magas 12

14 A település külterületének nyugati széle térségi jelentőségű tájképvédelmi terület. Ezen a területen a településszerkezeti terv nem jelöl olyan terület felhasználást, amely a természeti adottságokat és a kulturális örökség által meghatározott tájképi értékek fennmaradását veszélyeztetné. A beépítésre szánt területeknél, valamint a közművezetékek, közműépítmények elhelyezésénél ezen a részen törekedni kell az épületek és építmények tájba illesztésére. Törekedni kell a hagyományos tájhasználat megőrzésére. A belvízveszélyes területeket a településszerkezeti terv jelöli, mely a vízügyi szakvélemény és a korábban elöntött területek alapján került ábrázolásra. Azokon a területeken, ahol a belvíz megjelenhet, a tervezett terület felhasználást és a beépítéseket csak vízrendezés után lehet megvalósítani, valamint a HÉSZ külön előírásokkal korlátozza a beépítési feltételeket. A települést nagyvízi meder érinti, melyet a településszerkezeti terv jelöl. Terület felhasználási korlátozást jelent. Új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre a nagyvízi meder hullámterében. A meglévő beépítésre szánt területekre magasabb rendű jogszabályok, valamint a HÉSz előírásai adnak korlátozást. Azon a területen, amely nyilvántartott régészeti lelőhelyet érint, a beruházások tervezésénél számolni kell régészeti kutatás költségeivel. A magasabb rendű jogszabályok szerint ezeket a régészeti lelőhelyeket a beruházások tervezése során lehetőség szerint el kell kerülni, amennyiben erre nincs lehetőség, a lelőhely beruházás által érintett részét fel kell tárni, az illetékes Kulturális Örökségvédelmi Hivatal bevonásával. A felhagyott hulladéklerakó területét rekultiválni szükséges, rekultivációs tervek alapján. A rekultiválandó területeket a szerkezeti terv jelöli. 3.2 PROBLÉMATÉRKÉP/ÉRTÉKTÉRKÉP Szikszó Város fejlődő térségi, közigazgatási, oktatási és kulturális központ. Környezete környezeti ártalmaktól mentes, építészeti értékekben gazdag. Az Ipari Park jó földrajzi fekvésű és infrastruktúra helyzete is kedvező, mely a nemzetközi folyosó mellett található, valamint Kassa és Miskolc közelsége is meghatározó szerepű. Viszont a településen a szakképzett munkaerőből kevés van, a felsőfokú végzettségűek aránya pedig magas, a képzett fiatalok munkaerő elvándorlása mérsékelt. Magas az iskolázatlan, alulképzett, tartósan munkanélküli emberek száma. A munkanélküliek zömének alacsony szintű a foglalkoztathatósága és gyenge az alkalmazkodóképessége. A szakképzés gyenge színvonalú. Városrész Probléma Érték a régi épületek egy részének leromlott állapota műemlék és egyházi intézmény jelenléte zöldfelületek relatív alacsony aránya kulturális intézmények megléte Belváros közintézmények nem megfelelő állapota közszolgáltatási intézmények megléte közösségi terek hiánya/nem megfelelő állapota a városrész belső úthálózata egyes helyeken nem megfelelő minőségű Egyéb városrész a régi épületek egy részének leromlott állapota oktatást biztosító intézmények Öntözéses gazdálkodásra alkalmas területek 13

15 közintézmények nem megfelelő állapota közösségi terek hiánya/nem megfelelő állapota a városrész belső úthálózata egyes helyeken nem megfelelő minőségű Ipari Park fejlettsége Erdősítésre alkalmas földterületek kulturális és egyházi intézmények jelenléte sportlétesítmény által kínált lehetőségek természetvédelmi és NATURA 2000 területek területek kiváló minőségű talaja rekreációs célokat is szolgáló és turizmusra alkalmas folyó közelsége, boros pincék megléte Közszolgáltatási intézmények megléte 14

16 1. ábra Probléma és értéktérkép Forrás: Saját szerkesztés 15

17 3.3 ELTÉRŐ JELLEMZŐKKEL RENDELKEZŐ TELEPÜLÉSRÉSZEK Településrészek kijelölése, pontos lehatárolása, a lehatárolás indoklása, térképi ábrázolása, a lehatárolt településrészek rövid bemutatása 2. ábra Szikszó településrészek lehatárolása saját szerk. I. számú városrész Beváros általános jellemzői, célkitűzéseinek meghatározása 16

18 A városközpontként lehatárolt terület csaknem teljes egészében lefedi a történelmi városközpont azaz a település legrégebben lakott, beépített így kulturális örökséggel, műemlékkel, sajátos, évszázados hagyományokat őrző településszerkezettel, szabálytalan úthálózattal és telekalakítással, jelentős építészeti értékkel rendelkező területét. Ugyanakkor e terület ma is a település igazgatási, kereskedelmi, kulturális, egészségügyi központja, ide koncentrálódnak a közösségi funkciókat ellátó intézmények, a kereskedelem és a szolgáltatás jelentős része. Az értékek mellet jelentkeznek a régi beépítésből adódnak a városrészre jellemző alábbi problémák: Régi időkből származó, részben felújításra szoruló épületállomány; Korszerűtlen és túlterhelt úthálózat; Elöregedett, cserére szoruló közművek; Általános célként az alábbi szempontok határozhatóak meg: A védett településszerkezet megóvása mellett a közlekedés feltételeinek javítása; A terület kereskedelmi és szolgáltató funkcióinak erősítése; A kulturális örökség megvédése-megőrzése; Turisztikai vonzerő további növelése; Intézményhálózat továbbfejlesztése, a közszolgáltatások színvonalának emelése a megfelelő környezet megteremtésével; Zöldfelületek megőrzése, rendezése, a lehetséges mértékben történő növelése, rendszerbe szervezése; Elavult műszaki infrastruktúra-hálózat korszerűsítése. II. számú Egyéb városrész általános jellemzői, célkitűzéseinek meghatározása Ide tartozik az un. északi városrész a Bajcsy-Zs. E. út Vadász-patak Malom út vonalától északra fekvő terület. Az Egyéb városrész északi városrésze elsősorban a Pinceterület, családiházas beépítésű, kertvárosias terület, néhány beékelődő nagyobb összefüggő területet elfoglaló - intézmény, és ipari területtel. Ebben a városrészben a Pinceterület kivételével történeti fejlődés okán már nem jellemző a városközpontot meghatározó sajátos településszerkezet, a városrész többnyire szabályos alakú telkekkel és úthálózattal rendelkezik. A városrészre e részének jellemző problémái: A csapadékvíz-elvezetés megoldása; A régebbi utcákban az utak és járdák romló állapota; A városrészre vonatkozásában meghatározható általános célok: A pinceterület karakterének megőrzése, épületfelújítások; Lakóterületeken a kertvárosias karakter megőrzése; A műszaki infrastruktúra-hálózat folyamatos karbantartása, felújítása; Lakossági szolgáltatások további fejlesztése; A közterek és középületek állapota, szükségszerű felújítása; Környezeti terhelések középtávú csökkentése, környezetvédelem javítása; Városképjavítás, közterület rendezése, települési arculatok javítása, Védett épített értékekben rejlő turisztikai lehetőségek kihasználása, Szintén e településrészhez tartozik a déli városrész, területe Bajcsy-Zs. E. Dózsa Gy. u. Hernád u. vonalától délre eső terület, egészen az új Ipari Park vonaláig. A városrész 17

19 elsősorban lakóterület, kivéve a Temető területének tömbjét. A terület az 1900-as évek közepétől folyamatosan épült be, több jól különálló ütemben. A terület kertvárosias karakterű, szabályos ferde hálós utcarendszerrel. A családi házas beépítésű terület és a városközpont között mintegy átmenetet képez a Kassai u. Malum u. közti lakótelep. Az Egyéb városrész déli városrésze elsősorban szabadonálló beépítésű előkertes lakóépületekkel van beépítve, egyes részein az ikres beépítés is megtalálható. A városrészre jellemző problémák: A csapadékvíz-elvezető rendszer hiányosságai; Korszerűtlen, cserére szoruló közművek; Zöldterületek hiánya, illetve a meglevők rendszerbe kapcsolása; Átmenő forgalom környezetterhelése; A városrészre meghatározható általános célok: Új lakóterületek kialakítása során telek-közművesítés, útépítés; Csapadékvíz elvezetés rendezése, javítása; A műszaki infrastruktúra-hálózat folyamatos karbantartása, felújítása; Lakosságot érintő szolgáltatások fejlesztése. A közterek és középületek állapota, szükségszerű felújítása; Környezeti terhelések középtávú csökkentése, környezetvédelem javítása; Városképjavítás, közterület rendezése, települési arculatok javítása; Jelentős átmenő forgalom csökkentése; 18

20 Szikszó belvárosi városrésze A 38. ábra szemlélteti a településen a belterületi rész lehatárolását, mely a Dózsa György utca- Jókai Mór utca- Táncsics Mihály utca- Kálvin tér- Szent Anna utca- Kassai utca- Bercsényi utca között helyezkedik el. 3. ábra A település belvárosi részének lehatárolása Forrás: Szikszó település Akcióterületi Terve 19

21 A belvárosi részen, ahogy azt a 37. ábra is mutatja (Intézményrendszer fejezet), található a református templom, a posta, a rendőrség, a Polgármesteri hivatal, a Művelődési Központ, az Egészségügyi Központ, egy ABC. Szikszó település városrészének összehasonlítása a településsel 1. táblázat Mutató megnevezése Szikszó Belváros Belváros összesen (település=100%) Lakónépesség száma ,24685 Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 15,8 14,9 94,3038 Lakónépességen belül évesek aránya 60,6 58,2 96,0396 Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 23,6 26,9 113,9831 Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-17,6 16,7 94, évesek) belül Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek arányában 14,2 15,3 107,7465 Lakásállomány (db) ,61093 Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 11,9 13,0 109,2437 Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-43,9 40,2 91, évesek) belül Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők 13,0 11,0 84,61538 aránya az aktív korúakon belül Foglalkoztatottak aránya a éves népességen belül 51,7 54,2 104,8356 Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 41,5 44,8 107,9518 Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya 38,1 35,6 93,43832 A gazdaságilag nem aktív népesség aránya lakónépességen belül 57,6 56,5 98,09028 Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 16,8 17,1 101,7857 Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya) 10,7 12,0 112,1495 A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon 10,1 9,4 93,06931 belül Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 5,0 7,7 154 Forrás: Saját szerkesztés, saját számítás a KSH adatai alapján 20

22 A belváros településrészen összesen 577 fő él, akik közül 14,95% 14 éven aluli, 58,2% év közötti és 26,9% 60 év feletti. A belterületi részen élők 16,7%-a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezik az aktív korúakon belül és 15,3% felsőfokú végzettséggel rendelkezik. A belvárosi településrészen 270 lakás található, melyből 13% (35 lakás) alacsony komfort fokozattal rendelkezik. A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a település részen a KSH évi adatai alapján 9,4%-ot jelentett. A lakott lakásokon belül 7,7%-ot jelentett az egy szobás lakások aránya. A településrészen élő aktív korúak 40,2%-a nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel, akik közül 11%-nak csupán legfeljebb általános iskolai végzettsége van. A éves korúakon belül 54,2% foglalkoztatott a település részen és 44,8% a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya. 35,6%-a a foglalkoztatottaknak alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportban van foglalkoztatva. A lakónépességen belül 56,5% gazdaságilag nem aktív népesség. A település rész munkanélküliségi rátája 17,1%. A tartós munkanélküliek aránya 2011-ben 12% volt. A település rész és a település összehasonlításakor megállapítható, hogy a település rész jelenti a lakónépesség 10%-át. A 60 éven felüliek arányát illetően meghaladja a település átlagát, de a 0-59 év közöttiek arányát vizsgálva alacsonyabb a belterület átlaga. Az iskolai végzettséget tekintve a felsőfokú végzettséggel rendelkezők számát illetően meghaladja a település átlagát és a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők esetében alacsonyabb attól. A település rész munkanélküliségi rátája 1,78%-kal magasabb, mint a település átlaga és a tartós munkanélküliek aránya 12,14%-kal haladja meg a település átlagát. A belterületre az egyszobás lakások aránya jellemzőbb, mint a település egész területére átlagosan, hiszen azt 54%-kal haladta meg. A település belvárosi része nem a klasszikus belvárosi részt jelenti, hiszen nagyon sok olyan intézmény, amely a települések központjában van, például az oktatási feladat ellátási helyek, óvoda nem a település ezen városrészén található, hanem kívül esik ezen Szikszó Egyéb városrész Szikszó település városrészének összehasonlítása a településsel Mutató megnevezése Szikszó Egyéb városrész 2. táblázat Egyéb városrész (település =100%) Lakónépesség száma ,75315 Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 15,8 15,9 100,

23 Lakónépességen belül évesek aránya 60,6 60,9 100,495 Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 23,6 23,2 98,30508 Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon ( ,6 17,7 100,5682 évesek) belül Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek arányában 14,2 14,0 98,59155 Lakásállomány (db) ,38907 Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 11,9 11,7 98,31933 Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon ( ,9 44,3 100,9112 évesek) belül Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon 13,0 13,2 101,5385 belül Foglalkoztatottak aránya a éves népességen belül 51,7 51,4 99,41973 Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 41,5 41,1 99,03614 Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya 38,1 38,4 100,7874 A gazdaságilag nem aktív népesség aránya lakónépességen belül 57,6 57,8 100,3472 Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 16,8 16,8 100 Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya) 10,7 10,5 98,13084 A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül 10,1 10,2 100,9901 Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 5,0 4,7 94 Forrás: Saját szerkesztés a KSH adatai alapján Szikszó várost alapvetően két városrészre lehet bontani, ahogyan azt a korábbi dokumentumaiban (Integrált Városfejlesztési Stratégia, Akcióterületi Terv) is tették. Szikszó Egyéb városrészi részében a KSH évi népszámlálásakor feljegyzett adatok szerint 5054 fő él. Akik közül 15,9% 14 éven aluli, 60,9% év közötti korcsoportba tartozik és 23,2% 60 év feletti. Az aktív korúakon belül (15-59 év között) 17,7% legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezik, 44,3%-uk nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel, 13,2%-uk nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel és legfeljebb általános iskolai végzettsége van. A éves népességen belül a foglalkoztatottak aránya 2011-ben 51,4% volt. Az Egyéb városrészi városrész területén 1871 lakás található, melynek 11,7%-a alacsony komfort fokozatú. A lakott lakásokon belül 10,2% a komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakás kategóriába tartozik. 4,7%-a lakásállománynak egyszobás lakás. 22

24 Az Egyéb városrészi városrészen belül a munkanélküliségi ráta 16,8%-ot jelentett 2011-ben és a tartós munkanélküliek aránya 10,5% volt. A foglalkoztatottak 38,4%-a alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportban volt munkavállaló. A lakónépesség 57,8%-a gazdaságilag nem aktív népességhez tartozik. Az Egyéb városrészi városrész lakossága jelenti a település 89,75%-át. A település átlagával összehasonlítva megállapítható, hogy a 14 éven aluliak aránya 0,63%-kal haladja meg a település átlagát. A éves korcsoport esetében 0,45%-kal haladja meg a települési átlagot. Közel a település átlagával megegyező módon alakult 2011-ben az aktív lakosságon belül a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya, a település átlaga viszony meghaladja a városrész átlagát 1,41%-kal a felsőfokú végzettségűek esetében. Az Egyéb városrészi városrész adatai a KSH szerint meghaladják a település átlagát a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők arányát illetően aktív korúakon belül, mely 0,9%-kal haladja meg a település átlagát. Az alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportban foglalkoztatottak esetében 0,78%-kal haladja meg a városrész a település átlagát. A gazdaságilag nem aktív népesség aránya 0,34%-kal haladta meg a lakónépességen belül a település átlagát. A lakásállomány a település 87,38%-át jelenti. A településen az alacsonykomfort fokozattal rendelkező lakások aránya magasabb, mint a település részen Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása, térképi ábrázolása és helyzetelemzés (potenciális akcióterületek) Szegregátumok lehatárolása Megjegyzendő, hogy a és a évi népszámlálási adatok alapján számított szegregációs mutató KSH általi értékelésében eltérés mutatkozik az alábbiak szerint: évi népszámlálási adatok alapján a szegregációs mutató értékelése: Azon területek nyilvánulnak szegregátumnak, ahol a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül eléri, illetve meghaladja az 50%-ot. Amennyiben a mutató értéke meghaladta az 50%-ot abban az esetben a terület szegregátumnak, míg 40-49%-os szegregációs mutató érték között a terület szegregációval veszélyeztetett területnek volt minősítve évi népszámlálási adatok alapján a szegregációs mutató értékelése: A fenti számítási módhoz képest eltérést jelent, hogy a 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 10. számú melléklete szerint a Járásszékhely város, így Bélapátfalva település esetében amennyiben a szegregációs mutató értéke eléri, illetve meghaladja a 35%-ot abban az esetben a terület már szegregátumnak minősül, míg 30-34%-os szegregációs mutató esetén a településrész szegregációval veszélyeztetett területnek minősül. A évi adatok és Szikszó település Integrált Városfejlesztési Startégiája szerint a településen 2 szegregátum volt. 23

25 1. szegregátum 4. ábra Szikszó település évi szegregátumai Forrás: Szikszó IVS A KSH által szegregátumként jelölt terület az Esze Tamás u., Bártfai u., Szádellői u., a Széchenyi u. és a Szobránczi u. által határolt, területén található az Alsópincesor, Felsőpincesor, Branyiszkó, Vasvári és a Dolhai utca, illetve bizonyos szakaszaik. A szegregátum területén 264 fő lakott, ez a város lakosságának 4,4%-át jelentette, a területen lévő lakásállomány 4,6%-a volt a város lakás állományának. A lakónépesség több mint kétharmada alacsony végzettségű, a városi átlagos értékhez képest nagyon magas arányt képvisel, a rendszeres jövedelemmel nem rendelkező aktív korúak aránya csaknem eléri a 80%-ot, a szegregációs mutató ezáltal eléri a 61,4%-ot. 2. szegregátum A KSH által szegregátumként jelölt terület a Késmárki u., Liszt Ferenc u., Nagyidai u., Bihari u., Munkácsy u., valamint a belterületi határa által írható körül, magába foglalja a Dankó Pista, Toldi Miklós, Magyari és a Gémeskút utca szakaszait. A területen 363-an laktak, ez a város lakosságának 6%-át tette ki, a lakásállomány 4,5%-a volt itt található. A terület korösszetételét tekintve a gyermekek aránya lényegesen meghaladta a városra jellemző átlagos értéket, az aktív korú népesség aránya kismértékben, a 60 év felettiek aránya pedig jelentősen alatta maradt. Az alacsony végzettségűek aránya csaknem 69% volt, a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkező aktív korúaké pedig 73,6% volt 2001-ben, mindkettő jelentősen meghaladta a városi értékeket, a terület szegregációs mutatója 58,5. 24

26 Szikszó településen a évi népszámláláskor rögzített adatok alapján három szegregátum lett meghatározva. A szegregátum meghatározásánál a szegregációs mutató meghatározása jelentette az alapot, melynek (legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül) értéke az érintett területen 35% feletti és a területen élő népesség száma eléri az 50 főt. 5. ábra Szegregátumok lehatárolása Szikszó településen Forrás: KSH 25

27 6. ábra 1. szegregátum lehatárolása Forrás: KSH Ahogyan azt a 40. ábra is mutatja az első szegregátum, amely a legnagyobb területen helyezkedik el, a Késmárki út - Liszt Ferenc utca - Magyari Imre út - Bihari János utca - Gémeskút út - Toldi Miklós utca - Munkácsy út - Dankó Pista utca mindkét oldala nyugati sarkok kivételével - Gémeskút út - Nagyidai út területet jelenti. 7. ábra 2. szegregátum Forrás: KSH 26

28 A második szegregátum a Poprád út nyugati része Arany János úttól - Szondi út északi része - Kossuth Lajos út nyugati oldala - Szobránczi út mindkét oldala - Branyiszkó utca déli oldala - Branyiszkó utca Dolhai út sarka - Dolhai út - Széchenyi út között helyezkedik el. 8. ábra 3. szegregátum Forrás: KSH A harmadik szegregátum a Vereczkei köz Szádellői út sarka - Dolhai út - névtelen utca - Szádellői út - Esze Tamás út - Meczenzéfi út - Bártfai út - Alsópincesor út - Bártfai út - Széchenyi út - Szádellői út közötti területet jelenti Szegregátumok lakónépessége 3. táblázat Mutató megnevezése Szikszó szegregátumainak lakónépessége és megoszlásuk Szikszó összesen 1. szegregátum 2. szegregátum 3. szegregátum Lakónépesség száma Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 15,8 29,4 17,0 37,3 Lakónépességen belül évesek aránya 60,6 59,7 58,0 48,3 Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 23,6 10,9 25,0 14,4 Forrás: KSH 27

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZERENCS VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZERENCS VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZERENCS VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ 2015 Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Csanádpalota Város Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Program 2014-2020 2015. április 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...3 II. A GAZDASÁGI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ALAPJÁT KÉPEZŐ TERVEZÉSI FOLYAMAT...5 II.1.

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS 2016. JANUÁR

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS 2016. JANUÁR MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS 2016. JANUÁR 1 MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS Készült Nyírlugos Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM Tanácsadó Iroda 2016. JANUÁR Adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

MÓR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

MÓR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA MÓR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. JANUÁR I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 7 I.1. A HELYZETELEMZÉS FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSAI:... 7 I.1.1. A város egészére vonatkozó helyzetelemzés... 7 I.1.2. Városrészek

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015 Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV SAJÓECSEG KÖZSÉG SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG SAJÓSENYE KÖZSÉG SAJÓVÁMOS KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV SAJÓECSEG KÖZSÉG SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG SAJÓSENYE KÖZSÉG SAJÓVÁMOS

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG

BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG PRIORITÁSOK ÉS PROGRAMOK Készítette: ProKat Mérnöki Iroda Kft. 2010. augusztus 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 II. HELYZETELEMZÉS KÖVETKEZTETÉSEI...6 1. A helyzetelemzés legfontosabb

Részletesebben

Várpalota város integrált településfejlesztési stratégiája

Várpalota város integrált településfejlesztési stratégiája KD-ITS Konzorcium KPRF Ex Ante LLTK MAPI PESTTERV Trenecon COWI Város Teampannon 8000 Székesfehérvár, Zichy liget 12. Várpalota város integrált településfejlesztési stratégiája I. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata gazdasági program elfogadásáról A Képviselő-testület a 2014-2019 időszakra vonatkozó gazdasági programját

Részletesebben

GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020)

GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020) GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020) 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS... 5 1.1 A feladat meghatározása... 6 1.2 SZAKMAI ÉS MÓDSZERTANI KERETEK... 7 1.2.2. A környezeti problémákkal

Részletesebben

ABAÚJ KIVIRUL HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013.

ABAÚJ KIVIRUL HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa ABAÚJ KIVIRUL HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013. ABAÚJ LEADER HACS ABAÚJ LEADER EGYESÜLET 3860. ENCS, PETÖFI ÚT 62.

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZAI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG

BAKTALÓRÁNTHÁZAI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG BAKTALÓRÁNTHÁZAI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG 1. verzió módosításai A Baktalórántházai TKT Tanácsa 2008. november 26.-i ülésén megtárgyalta a Baktalórántházai Kistérség által az LHH program

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft.

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft. 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2 Tartalomjegyzék Tartalom 1 BEVEZETÉS... 5 2 HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.1 A VÁROSI SZINTŰ HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.2

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FEJLESZTÉSÉRE

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FEJLESZTÉSÉRE INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FEJLESZTÉSÉRE Budapest, 2008. június 1 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló... 3 I. Erzsébetváros szerepe a településhálózatban...

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ (FELÜLVIZSGÁLAT-TERVEZET) 2015.

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ (FELÜLVIZSGÁLAT-TERVEZET) 2015. HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ (FELÜLVIZSGÁLAT-TERVEZET) 2015. Köszönetnyilvánítás Ezúton mondunk köszönetet azon szervezetek képviselőinek, akik a Homokháti

Részletesebben

Gazdaság. Infrastruktúra

Gazdaság. Infrastruktúra Gazdaság A 10 legnagyobb iparűzési adót szolgáltató vállalkozás DRV Rt., Dráva-Tej Kft., Drávacoop Zrt., Averman- Horvát Kft., B és Z Beton Kft., Barcs Metál Kft., Magyarplán Kft., QUATRO Kft. A.L.M Kft.,

Részletesebben

ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002

ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy

Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy AKTUALIZÁLÓ KIEGÉSZÍTÉS A TERÜLETI FOLYAMATOK ALAKULÁSÁRÓL ÉS A TERÜLETFEJLESZTÉSI POLITIKA ÉRVÉNYESÜLÉSÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉSHEZ 323 BEVEZETŐ Az első Jelentés a 2000. évben készült el és az Országgyűlés

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz 2012. SZEPTEMBER EGYEZTETÉSI ANYAG

PÁTY KÖZSÉG. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz 2012. SZEPTEMBER EGYEZTETÉSI ANYAG PÁTY KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz 2012. SZEPTEMBER EGYEZTETÉSI ANYAG TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK, TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK

Részletesebben

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100)

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100) I. A KORMÁNY GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI A 2008. ÉVBEN 2008-ban miközben az államháztartás ESA hiánya a 2007. évi jelentős csökkenés után, a kijelölt célnak megfelelő mértékben tovább zsugorodott

Részletesebben

Kisújszállás Város Önkormányzata

Kisújszállás Város Önkormányzata HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Kisújszállás Város Önkormányzata 2013. június 1. felülvizsgálat 2014. október 2. felülvizsgálat 2015. augusztus Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A program háttere... 3 A program

Részletesebben

Abaúj-Hegyközi Kistérség. Fejlesztési Stratégia 2007-2008

Abaúj-Hegyközi Kistérség. Fejlesztési Stratégia 2007-2008 Abaúj-Hegyközi Kistérség Fejlesztési Stratégia 2007-2008 2007 május Tartalomjegyzék 1. Helyzetelemzés... 4 1.1. A térség elhelyezése a földrajzi térben... 4 1.1.1. Összegző megállapítások... 6 1.2. Környezeti

Részletesebben

JAVASLAT. a TÁMOP-7.2.1-11/K kódjelű pályázathoz kapcsolódóan a Nógrád Megyei Humán Fejlesztési Stratégia elfogadására

JAVASLAT. a TÁMOP-7.2.1-11/K kódjelű pályázathoz kapcsolódóan a Nógrád Megyei Humán Fejlesztési Stratégia elfogadására NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 4. sz. napirendi pont 2-4/2016. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT a TÁMOP-7.2.1-11/K kódjelű pályázathoz kapcsolódóan a Nógrád

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. JANUÁR MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA A településfejlesztési koncepciót Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2016. (01.26.) KT. sz. határozatával elfogadta. 2016. január 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: IV.378/2015. Előadó: Vass Csaba Mell.: gazdasági program Hiv. sz.:- Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

Kisújszállás Város Önkormányzata

Kisújszállás Város Önkormányzata ĺ ú á á áľ á ľ ú á á á é ĺĺ Ż ł łł ő ľ é ĺ ú á á áľ ľ á é ő ü ú ü é é ľ á é ő é ľ á á Ú Ę é ł é é ü ł é á á ź á ő ľľć ł ćł Ü é é ő ĺ ü ľ á ő ó é é ő é ő á á ó ľó é é ĺ é ő í á áľó ó ó Ż é ö é á á éľ é

Részletesebben

Devecser város integrált településfejlesztési stratégiája

Devecser város integrált településfejlesztési stratégiája Devecser város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

Martonosi Ádám: Tényezők az alacsony hazai beruházás hátterében*

Martonosi Ádám: Tényezők az alacsony hazai beruházás hátterében* Martonosi Ádám: Tényezők az alacsony hazai beruházás hátterében* A gazdasági válság kitörését követően az elmúlt négy évben korábban sosem látott mértékű visszaesést láthattunk a nemzetgazdasági beruházásokban.

Részletesebben

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI Város címere STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI Város címere STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI Város címere STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. május

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. január végi helyzetéről 2015. február * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

Nógrád megye bemutatása

Nógrád megye bemutatása Nógrád megye bemutatása Nógrád megye Magyarország legkisebb megyéi közé tartozik, az ország területének mindössze 2,7 százalékát (2.546 km 2 ) foglalja el. A 201.919 fős lakosság az ország népességének

Részletesebben

Balatonalmádi Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Balatonalmádi Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája KD-ITS Konzorcium KPRF Ex Ante LLTK MAPI PESTTERV TRENECON COWI Város Teampannon 8000 Székesfehérvár, Zichy liget 12. Balatonalmádi Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája I. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

Részletesebben

POGÁNYVÖLGYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA

POGÁNYVÖLGYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA POGÁNYVÖLGYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA 2011 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv felülvizsgálata 2011 TARTALOMJEGYZÉK 1

Részletesebben

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA STRATÉGIA 1 TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 STRATÉGIA 2 TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: DAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

KISKUNMAJSA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: DAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 KISKUNMAJSA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: DAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 KISKUNMAJSA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

NAV 1 % Érvényesen rendelkező magánszemélyek száma: na. Balkányi Polgárőr Egyesület

NAV 1 % Érvényesen rendelkező magánszemélyek száma: na. Balkányi Polgárőr Egyesület NAV 1 % kedvezményezett adatok 2013-ban Szervezet típusa Cél szerinti besorolás Cél leírása NAV 1 % kedvezményezett adatok 2013-ban Szervezet típusa Cél szerinti besorolás Cél leírása NAV 1 % kedvezményezett

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 6 Beruházás... 7 Mezőgazdaság... 8 Ipar...

Részletesebben

Szolnoki kistérség Közoktatás-feladatellátási, Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési Terv 2008 2014

Szolnoki kistérség Közoktatás-feladatellátási, Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési Terv 2008 2014 1 Szolnoki kistérség Közoktatás-feladatellátási, Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési Terv 2008 2014 2008. augusztus Készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatás-feladatellátási, Intézményhálózatműködtetési

Részletesebben

Jelentés a turizmus 2010. évi teljesítményéről

Jelentés a turizmus 2010. évi teljesítményéről Jelentés a turizmus 2010. évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal 2011. szeptember Tartalom Bevezetés... 2 1. A turizmus főbb gazdasági mutatói... 2 A turizmus gazdasági környezete... 2 A turizmusban

Részletesebben

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 2014/5 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VIII. évfolyam 5. szám 2014. január 30. Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 A tartalomból A dél-dunántúli régió megyéinek társadalmi,

Részletesebben

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése Szabó Beáta Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése A régió fő jellemzői szociális szempontból A régió sajátossága, hogy a szociális ellátórendszer kiépítése szempontjából optimális lakosságszámú

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2016. 2 Aláírólap Ezen az oldalon kell felsorolni az ITS szakhatósági

Részletesebben

FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015 Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK. 2. szám

Központi Statisztikai Hivatal. Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK. 2. szám Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK 2. szám Demográfiai jellemzők Gazdasági aktivitás, foglalkoztatottság Háztartás, család Lakáskörülmények

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Preambulum. Értelmező rendelkezések. e) Integrált Szociális Városrehabilitáció: az egyes akcióterületi krízisterületekre vonatkozóan

Preambulum. Értelmező rendelkezések. e) Integrált Szociális Városrehabilitáció: az egyes akcióterületi krízisterületekre vonatkozóan Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2007. (II. 19.) önkormányzati rendelete 1 Józsefváros fejlesztéséről 2 Preambulum Budapest Józsefvárosi Önkormányzat (a

Részletesebben

Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági

Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági összehasonlítása Bevezetés A rendszerváltás óta eltelt másfél évtized társadalmi-gazdasági változásai jelentősen átrendezték hazánk

Részletesebben

Felsőlajos Község Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2020. 2015. április 21.

Felsőlajos Község Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2020. 2015. április 21. Felsőlajos Község Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2020. 2015. április 21. A Gazdasági Program készítés céljainak rövid bemutatása A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010*

A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010* 2012/3 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VI. évfolyam 3. szám 2012. január 18. A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010* Tartalomból 1

Részletesebben

Gönc Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Gönc Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Gönc Város

Részletesebben

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület 2014-2020 Hagyomány és fejlődés, hogy az unokáink is megláthassák Tartalomjegyzék 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia

Részletesebben

Zirc város integrált településfejlesztési stratégiája

Zirc város integrált településfejlesztési stratégiája Zirc város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZÉCSÉNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZÉCSÉNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZÉCSÉNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ Projekt azonosító: Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható A megalapozó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. CCI szám: 2007HU161PO008

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. CCI szám: 2007HU161PO008 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 CCI szám: 2007HU161PO008 Verzió: Oldalszám összesen: TIOP_070702 1566 oldal TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...2 Vezetői

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE Győr 2006 Központi Statisztikai Hivatal Győri Igazgatósága, 2006 ISBN-10: 963-235-050-2 ISBN-13: 978-963-235-050-9

Részletesebben

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Esélyegyenlőségi Programja

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Esélyegyenlőségi Programja Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Esélyegyenlőségi Programja 2011. 1 Tartalom 1. Veztői összefoglaló... 4 2. Bevezető... 6 3. Stratégiai célok és alapelvek... 8 4. Általános elvek... 10 5. Helyzetelemzés...

Részletesebben

AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE. A munkát keresők, a munkanélküliek demográfiai jellemzői. Munkanélküliség a 2001. évi népszámlálást megelőző időszakban

AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE. A munkát keresők, a munkanélküliek demográfiai jellemzői. Munkanélküliség a 2001. évi népszámlálást megelőző időszakban AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE A munkát k, a ek demográfiai jellemzői Munkanélküliség a 2001. évi népszámlálást megelőző időszakban A ség alakulásának hosszabb távú értékelését korlátozza az a körülmény, hogy a

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013. Kiadja: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. Módszertan... 5 3. Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2013. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Bevezető... 5 2. Módszertan... 9 3.

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2013. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...3 1. Bevezető...7 2. Módszertan...9 3. Fejér

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6

Részletesebben

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 PANNÓNIA KINCSE LEADER EGYESÜLET

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 PANNÓNIA KINCSE LEADER EGYESÜLET LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 PANNÓNIA KINCSE LEADER EGYESÜLET 1 Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia hozzájárulása az EU2020 és a Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

Mór város integrált településfejlesztési stratégiája

Mór város integrált településfejlesztési stratégiája Mór város integrált településfejlesztési stratégiája I. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009.

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. TARTALOM JEGYZÉK Bevezető 1 1. A koncepció elvi alapjai 1 1.1. Jövőkép megfogalmazása 3 1.2. Alapelvek megfogalmazása

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Integrált Városfejlesztési Stratégiája Szikszó város Integrált Városfejlesztési Stratégiája Készítette: Inforce Kft. Szikszó, 2008. május 1 Tartalomjegyzék 1. Szikszó város szerepe és helye a városhálózatban... 6 1.1. A város elhelyezkedése,

Részletesebben

IV. 6. ÉSZAK-MAGYARORSZÁG

IV. 6. ÉSZAK-MAGYARORSZÁG IV. 6. ÉSZAK-MAGYARORSZÁG IV. 6. ÉSZAK-MAGYARORSZÁG IV.6.1. Észak-Magyarország támogatásainak területi és célonkénti megoszlása Az Észak-magyarországi régió 1996 és 2008 között 94,5 milliárd forintnyi

Részletesebben

MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. JÖVŐKÉP...3 1.1. A jövőképet befolyásoló folyamatok...3 1.2. A jövőkép

Részletesebben

Az egyes régiók bűnügyi fertőzöttségi mutatói közötti eltérések társadalmi, gazdasági okainak szociológiai vizsgálata és elemzése, a rendvédelmi

Az egyes régiók bűnügyi fertőzöttségi mutatói közötti eltérések társadalmi, gazdasági okainak szociológiai vizsgálata és elemzése, a rendvédelmi Az egyes régiók bűnügyi fertőzöttségi mutatói közötti eltérések társadalmi, gazdasági okainak szociológiai vizsgálata és elemzése, a rendvédelmi szervek számára adódó konzekvenciák Tartalomjegyzék 1 Kutatási

Részletesebben

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 I. Bükkszentkereszt helyzetelemzése Bükkszentkereszt elhelyezkedése Bevezető Bükkszentkereszt Magyarország Észak-Keleti régiójában,

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 64/2005.(XI. 29.) KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 12/2005.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) TERVEZET

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) TERVEZET ÚJFEHÉRTÓ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) TERVEZET 2015. DECEMBER ÚJFEHÉRTÓ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült Újfehértó Város Önkormányzatának megbízásából

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata

Dunaharaszti Város Önkormányzata Dunaharaszti Város Önkormányzata TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ, INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA, TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT helyzetfeltárás és helyzetelemzés, helyzetértékelés

Részletesebben

FHB Termőföldindex 2000 100,02014

FHB Termőföldindex 2000 100,02014 év Index értéke FHB Termőföldindex 2000 100,02014 2001 101,3 2002 121,0 2003 138,4 2004 140,8 2005 147,3 2006 153,2 2007 158,0 2008 176,6 2009 191,1 2010 192,1 2011 202,3 2012 229,0 2013 Q3 255,6 FHB Termőföldindex

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2014-2019. évre

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2014-2019. évre A jövő az nem egy hely, ahová belépünk. Azt mi hozzuk létre: /L.I.Sweet/ Mágocs Város Önkormányzatának Gazdasági programja 2014-2019. évre A programot a képviselő-testület 2015. március.tartott ülésén

Részletesebben

ZALAKAROS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STARATÉGIÁJA

ZALAKAROS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STARATÉGIÁJA ZALAKAROS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STARATÉGIÁJA Készült: Zalakaros Város Önkormányzata megbízásából az MTA Regionális Kutatások Központja - Dunántúli Tudományos Intézete Pécs- által összeállított

Részletesebben

KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002

JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015 Készült: Belügyminisztérium megbízásából Projekt azonosító:

Részletesebben

URBANITÁS Kft. HÉTFA Elemző Központ Kft.

URBANITÁS Kft. HÉTFA Elemző Központ Kft. RÁKOSMENTE 2015 2020 INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA KÉSZÍTETTE a PEST-BUDAPEST konzorcium részéről: URBANITÁS Kft. Berényi Mária Vojnits Csaba Ferenc Felelős tervező településtervező Településtervező

Részletesebben

Nyugdíjak és egyéb ellátások, 2013

Nyugdíjak és egyéb ellátások, 2013 Központi Statisztikai Hivatal Nyugdíjak és egyéb ellátások, 2013 2013. szeptember Tartalom Bevezetés...2 1. A nyugdíjasok és egyéb ellátásban részesülők száma, ellátási típusok...2 2. Az ellátásban részesülők

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Előterjesztő Dr. Solymos László alpolgármester Iktató szám: 01/55411-10/2015. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Részletesebben

NYÍRBÁTORI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG

NYÍRBÁTORI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG NYÍRBÁTORI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG 1. verzió A Nyírbátori TKT Tanácsa 2008. november 24.-i ülésén megtárgyalta a Nyírbátori Kistérség által az LHH program keretében összeállított

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás...

Részletesebben

Sülysáp nagyközség 2008. évi várossá nyilvánítási kezdeményezésnek

Sülysáp nagyközség 2008. évi várossá nyilvánítási kezdeményezésnek Sülysáp nagyközség 2008. évi várossá nyilvánítási kezdeményezésnek kiegészítése Sülysáp, 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázat sarokpontjai...3 1. 1. A kezdeményezés indokai... 3 1. 2. Sülysápról röviden...

Részletesebben

PÁSZTÓ KISTÉRSÉGI KÖZPONT REHABILITÁCIÓJA AKCIÓTERÜLETI TERV. Készítette: Terra Studio Kft. 4 plusz Építész Stúdió Kft. 2009.

PÁSZTÓ KISTÉRSÉGI KÖZPONT REHABILITÁCIÓJA AKCIÓTERÜLETI TERV. Készítette: Terra Studio Kft. 4 plusz Építész Stúdió Kft. 2009. PÁSZTÓ KISTÉRSÉGI KÖZPONT REHABILITÁCIÓJA AKCIÓTERÜLETI TERV Készítette: Terra Studio Kft. 4 plusz Építész Stúdió Kft. 2009. május PÁSZTÓ KISTÉRSÉGI KÖZPONT REHABILITÁCIÓJA AKCIÓTERÜLETI TERV Készítette:

Részletesebben

Csongrád Megyei Önkormányzat

Csongrád Megyei Önkormányzat Csongrád Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2008. Készítette: Majláthné Lippai Éva Közreműködtek: Hivatal munkatársai: Makhult Zoltán Szekeresné dr. Makra

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÉKLÁDHÁZA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ [314/2012. (IX.8.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti tartalommal]

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÉKLÁDHÁZA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ [314/2012. (IX.8.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti tartalommal] MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÉKLÁDHÁZA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ [314/2012. (IX.8.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti tartalommal] 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1.1. Településhálózati összefüggések,

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város GAZDASÁGI AZDASÁGI PROGRAMJA

Szeged Megyei Jogú Város GAZDASÁGI AZDASÁGI PROGRAMJA Szeged Megyei Jogú Város GAZDASÁGI AZDASÁGI PROGRAMJA ROGRAMJA 2015 2019 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ...4 II. SZEGED HELYZETE A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓHOZ VISZONYÍTVA...5 II.1. Múlt...5 II.2. Jelen...5 II.2.1.

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgarmester@nagykallo.hu Ügyiratszám: 3316-3/2011.közp. Ügyintéző:

Részletesebben

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA Koncepció Derecske 2009. november Tartalom 1. Bevezetés... 2 2. A külső környezet elemzése... 4 3. A Belső környezet jellemzői... 10

Részletesebben

NAGYKÁTA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

NAGYKÁTA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NAGYKÁTA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készült akmop-6.2.1/k-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója Egyeztetési dokum entáció: 2015. május 26. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója Készült a Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának megbízásából 2015. május C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ

Részletesebben

Püspökladány Város. Akcióterületi Terve (ATT) PÜSPÖKLADÁNY

Püspökladány Város. Akcióterületi Terve (ATT) PÜSPÖKLADÁNY Püspökladány Város Akcióterületi Terve (ATT) PÜSPÖKLADÁNY 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Vezetői összefoglaló... 3 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság igazolása...

Részletesebben

Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI

Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Alapja: nemzeti stratégiai jelentések Cél: nemzeti szinten javítani az átláthatóságot, ösztönözzék az elszámoltathatóságot Az aktív végrehajtás

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

KISVÁRDA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA KISVÁRDA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 KISVÁRDA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015 Készült: Belügyminisztérium megbízásából

Részletesebben

Budakeszi Művelődési Ház projekt Gazdasági koncepció

Budakeszi Művelődési Ház projekt Gazdasági koncepció Budakeszi Művelődési Ház projekt Gazdasági koncepció Nyilvános változat V Ny3 1 2016. március Budakeszi Művelődési Ház projekt Gazdasági koncepció Nyilvános változat V Ny3 1 Tekintettel arra, hogy a teljes,

Részletesebben

ELEMZÉS. A nyilvántartott álláskeresők létszámának trendje és összetétele 1998. január és 2008. december között. Készítette. MultiRáció Kft.

ELEMZÉS. A nyilvántartott álláskeresők létszámának trendje és összetétele 1998. január és 2008. december között. Készítette. MultiRáció Kft. ELEMZÉS A nyilvántartott álláskeresők létszámának trendje és összetétele 1998. január és 2008. december között Készítette MultiRáció Kft. Budapest, 2008. április 1 Tartalom 1. Bevezetés...3 2. A létszámtrendek

Részletesebben