DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 20. Tel.: 72/ Fax: 72/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 20. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: szocfp@ddrfk.hu.www.ddrfk."

Átírás

1 DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 20. Tel.: 72/ Fax: 72/ A Dél-Dun{ntúli Region{lis Forr{sközpont Szolg{ltató Közhasznú T{rsas{g legfontosabb közhasznú tevékenységei évi A T{rsas{g céljait (1997.évi CLVI. 26.C./ pontja alapj{n) az alapító okiratban szereplő megvalósító közhasznú tevékenységek: 1. Szoci{lis tevékenység, szoci{lpolitikai feladatok, csal{dsegítés, időskorúak gondoz{sa 1.1. Kistérségi felz{rkóztató programok, aktív szoci{lpolitikai eszközök Előzmények: 1997 óta a Szoci{lis és Munkaügyi Minisztérium (és elődei) Területi Menedzserszervezeti feladatainak ell{t{s{t végezzük Baranya Megyében. Szoci{lis v{ls{gkezelő programok, szoci{lis teleh{zak, szoci{lis földprogramok, h{rom éves kistérségi szoci{lis felz{rkóztató és modell programok működésének koordin{l{sa az elsődleges feladatunk től a h{rom éves kistérségi szoci{lis felz{rkóztató programok orsz{gos egyedi projektterv értékelése és 2006-tól a programhoz kapcsolódó új kistérséget tervezési folyamat{nak opponensi segítése is feladataink közé tartozik Területi Menedzserszervezeti feladatok az Szoci{lis és Munkaügyi Minisztérium t{mogat{s{val A Szoci{lis és Munkaügyi Minisztérium Területi Menedzser Szervezeteként Baranya megye h{tr{nyos helyzetű kistérségeiben a meghirdetéstől a megvalósul{sig koordin{ljuk a Minisztérium {ltal meghirdetett szoci{lis földprogramokat. Szoci{lis földprogramok A program keretében az önkorm{nyzatok a településeken élő h{tr{nyos helyzetű csal{dok sz{m{ra biztosítj{k az önell{t{st biztosító mezőgazdas{gi termeléshez szükséges alapokat, pl.: termőföld, mezőgazdas{gi szolg{ltat{sok, tenyész{llatok, vetőmag, egyéb szaporítóanyag, kemik{li{k, stb. A programok v{ltozatosak, a helyi igények figyelembevételével alakulnak, tartalmukban és volumenükben is m{sok. Többségében a csal{di önell{t{st célozz{k, kiegészítő jövedelemhez juttatj{k a kedvezményezetteket, folyamatos munk{ra ösztönzik az abban résztvevőket. A pénzbeli segélyezés csökkenését is eredményezheti a program, de ez nem mindig sz{mszerűsíthető, kimutatható. A Dél-Dun{ntúli Region{lis Forr{sközpont a programok elkészítéséhez, a működtetés szakmai h{tteréhez folyamatos segítséget, tan{csad{si lehetőséget biztosít ben a t{mogatott önkorm{nyzatok sz{ma 38, mely összesen 39 település lakóit érinti Region{lis Szoci{lpolitikai Tan{cs Munkaszervezete A Korm{nyprogram kiemeli a t{rsadalmi p{rbeszéd fontoss{g{t, priorit{sként kezeli, hogy a centraliz{lt t{rsadalompolitika helyébe törvényekkel szab{lyozott, decentraliz{lt intézmények és szolg{ltat{sok kerüljenek. Szükségessé v{lt a szakmai rendszer egységesebb és hatékonyabb újj{szervezése, így a 129/2005. (VII.1.) korm{nyrendelet alapj{n megalakult a hét region{lis, valamint

2 2 az Orsz{gos Szoci{lpolitikai Tan{cs. A Dél-Dun{ntúli Region{lis Szoci{lpolitikai Tan{cs október 26-{n alakult meg, azóta a folyamatos működtetéséhez forr{s biztosított. A Tan{cs funkciója, szerepe: A Tan{cs hatékonyabb{ teszi a szoci{lis szakmai egyeztetést, a szervezetek véleményező munk{ja javíthatja a szolg{ltat{sok és azok szab{lyoz{s{nak színvonal{t. A Tan{cs fel{llít{sa segíti a partneri viszony kialakít{s{t a szoci{lis szektor szereplői között, elősegítve ezzel a szoci{lis ell{t{sok fejlesztését és a szükségletek pontosabb felmérését. Javítja a szoci{lis szolg{ltat{sszervezés szakmai színvonal{t. A Tan{cs elősegíti az {llam, az önkorm{nyzatok, az egyh{zak, a non-profit szféra és a gazd{lkodó szervezetek együttműködését a szoci{lis {gazat területén. A Dél Dun{ntúli Region{lis Szoci{lpolitikai Tan{cshoz kapcsolódó, a Szoci{lis és Munkaügyi Minisztériummal 2008-ben kötött T{mogat{si Szerződésben foglalt feladatok megvalósít{sa érdekében 2009-ban az al{bbi tevékenységeket végezte munkaszervezetünk. A Dél-Dun{ntúli régióban 24 kistérségi t{rsul{s működik és 73 db 2000 fő feletti település van, amelyek szolg{ltat{stervezési koncepció készítésére kötelezettek lehetnek. A Region{lis Szoci{lpolitikai Tan{cs munk{ja sor{n ezen intézmények a Tan{cs munk{j{nak közvetlen célcsoportjai. Közvetett célcsoportként említhetőek a kistérségi t{rsul{sok {ltal fenntartott intézmények, amelyek tevékenységét a fenntartók {ltal készített koncepciók tartalma, szakmai minősége alapvetően befoly{solja. A Region{lis Tan{cs működése sor{n a régióban működő ilyen típusú, fenntart{sú intézményekről felmérést, és ennek alapj{n adatb{zist készített a Tan{cs munkaszervezete, amit igyekszik folyamatosan naprakészen frissíteni ben a tan{csüléseire a következő időpontokban került sor: június október m{rcius 24. A Tan{cs szervezete és a T{mogató közötti kapcsolattart{st elősegítő kommunik{ciós, operatív feladatok ell{t{sa: A Minisztériummal való kapcsolattart{s Interneten keresztül ezut{n is mindennapos. Az -en kapott inform{ció tov{bbít{sa a Tan{cs Tagjai felé megtörténik. Ha a Tagok reag{lnak bizonyos szakmai kérdésben, véleményüket eljuttatj{k a megfelelő szervezet és a A Tagok jelenleg főként e- mailben tartj{k a kapcsolatot, a Tan{cs titk{rs{g{n keresztül. A Minisztériummal is Interneten érintkeznek. A közös munka könnyítése, a t{vols{g {thidal{sa érdekében a Region{lis Szoci{lpolitikai Tan{cs sürgős és indokolt esetekben - létre hozta a faxon történő szavaz{s intézményét. Így könnyebb, gyorsabb és hatékonyabb lehet a munka, s gyors döntést lehet hozni sürgős, lényegi kérdésekben. Így a h{rom megyés t{vols{g sem okozhat gondot a kommunik{cióban ben 2 alkalommal került erre sor, beérkezett szoci{lis szolg{ltat{stervezési koncepciók értékelése kapcs{n: Barcsi Többcélú Kistérségi T{rsul{s Szoci{lis Szolg{ltat{stervezési koncepciója évi felülvizsg{lata; Paksi Többcélú Kistérségi T{rsul{s Szoci{lis Szolg{ltat{stervezési koncepciója évi felülvizsg{lata ben az al{bbi szolg{ltat{stervezési koncepciókat t{rgyalta a Tan{cs: Marcali V{ros, Dunaföldv{r V{ros, Szigetv{r Dél-Zselic Többcélú Kistérségi T{rsul{s, Kaposv{ri Többcélú Kistérségi T{rsul{s, Moh{csi Többcélú Kistérségi T{rsul{s Pécsv{rad, Mecsekn{dasd és a Pécsv{radi Többcélú Kistérségi T{rsul{s Szoci{lis, S{sdi Többcélú Kistérségi T{rsul{s, Dunaszentgyörgy Község Önkorm{nyzat Szoci{lis Szolg{ltat{stervezési.

3 SzocioNet Dél-Dun{ntúli Region{lis Szoci{lis Módszertani Intézményi feladatok (konzorciumban) A SzocioNet DDRMHSZK) tevékenységének alapvető célja a Dél-Dun{ntúli Régióban magas fokú szoci{lis biztons{got és minőséget biztosító, fenntartható, esélyteremtő jóléti rendszer létrehoz{sa, fejlesztése a partnerség elvét és a részvétel elvét szem előtt tartva. Dél-Dun{ntúli Region{lis Forr{sközpont tevékenységével a SzocioNet dél-dun{ntúli region{lis szoci{lis módszertani intézmény munk{j{hoz j{rul hozz{ konzorciumi partnerként azzal a céllal, hogy tevékenységével az ell{t{si területen dolgozó szakemberek munkavégzését segítse. Szervezetünk alaptevékenysége ok{n nem l{t el közvetlen szolg{ltat{sokhoz kötődő feladatokat, egyéb szoci{lis tervezéshez, szolg{ltat{stervezéshez, kutat{s-fejlesztéshez, forr{steremtéshez, képzéshez, tov{bbképzéshez kapcsolódó tevékenységet végez, tov{bb{ a nem {llami fenntart{sú (civil) szolg{ltatók sz{m{ra nyújt szolg{ltat{sokat. Ennek érdekében ell{tjuk a konzorciumi meg{llapod{sban foglalt kötelező és önkéntesen v{llalt feladatainkat, elvégezzük e feladatok helyi adminisztr{ciój{t, rendszeres kapcsolatot tartunk a gesztorszervezettel. Munk{nkat a konzorcium ügyviteli rendjében foglaltaknak megfelelően végezzük. A region{lis módszertani intézmény működésével kapcsolatos tevékenységeink: A módszertani intézmény megismertetése érdekében szervezetünk honlapj{n megjelentettük az intézmény működésével kapcsolatos legfontosabb inform{ciókat. Részt vettünk a Szoci{lis EXPO rendezvényén. A módszertani intézményi kötelező feladatainak körében végzett tevékenységek: szoci{lis szolg{ltatókról, intézményekről kialakítandó adatb{zis{nak létrehoz{s{ban történő közreműködés, A t{mogató szolg{ltat{s és a közösségi ell{t{sok finanszíroz{s{nak rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet véleményezését végeztük, valamint a megjelenését követően a szolg{ltatók {ltal jelzett problém{k jelzése érdekében jogszab{ly-értelmezést kértünk, adatgyűjtési feladatok koordin{l{s{ban (szenvedélybetegek sz{m{ra nyújtott szolg{ltat{sok, egységes orsz{gos adatb{zis létrehoz{s{hoz javaslatok, szenvedélybetegek sz{m{ra szolg{ltat{s), Szakmai tan{csad{s (pl.: Reménység Alapítv{ny {ltal tervezett szenvedélybeteg rehabilit{ciós otthon létrehoz{s{hoz), Egyéb megkeresések esetében szolg{ltat{sszervezés szintén szakmai tan{csad{ssal {lltunk rendelkezésre, Képzési tan{csad{st nyújtottunk a minket megkereső szakemberek, intézmények sz{m{ra, 3-4 alkalommal, Jelzőrendszeres h{zi segítségnyújt{s szakmai {ll{sfoglal{s{val kapcsolatban konzult{ciót folytattunk a gesztor szervezettel, szakmai fórum szervezésében vett részt szervezetünk a pécsi szoci{lis ell{tórendszer fejlesztése, nemzetközi tapasztalatok megismertetése célj{ból.

4 4 Az önként v{llalt feladatok körében végzett tevékenységek: A Dél-Dun{ntúli Region{lis Forr{sközpont alaptevékenysége ok{n nem l{t el közvetlen szolg{ltat{sokhoz kötődő feladatokat. A konzorciumi szerződésben foglaltak szerint egyéb, a szoci{lis tervezéshez, szolg{ltat{stervezéshez, kutat{s-fejlesztéshez, forr{steremtéshez, képzéshez, tov{bbképzéshez kapcsolódó tevékenységeket végez, tov{bb{ a nem {llami fenntart{sú (civil) szolg{ltatók sz{m{ra nyújt szolg{ltat{sokat. Nem {llami fenntart{sú (civil) szolg{ltatók sz{m{ra nyújtott szolg{ltat{sok: A szoci{lis szektorban tevékenykedő civil szervezetekkel, valamint a régióban szoci{lis ell{t{st nyújtó egyh{zakkal való kapcsolattart{st fontosnak tartjuk. A szektorsemlegesség elvét módszertani munk{nk sor{n érvényesíteni kív{njuk, ennek érdekében sz{mítunk a civil szektor és az egyh{zi fenntartók együttműködésére, tapasztalataira, javaslataira. Forr{steremtéshez nyújtott t{mogat{s, p{ly{zatír{ssal kapcsolatos tan{csad{s, szakmai módszertani segítségnyújt{s: A region{lis módszertani intézmény p{ly{zati tevékenységének célja, hogy segítse az illetékességi területen működő szoci{lis szolg{ltatatók, intézmények forr{steremtő tevékenységét. Ennek érdekében szervezetünk folyamatos p{ly{zati tan{csad{st és inform{ciónyújt{st végez, valamint a szoci{lpolitikai fejlesztéseket szolg{ló p{ly{zati programok megvalósít{s{ban módszertani segítségnyújt{ssal működik közre. Szervezetünk rendszeresen t{jékoztat{st ad a jövőben is a megjelenő p{ly{zati kiír{sokról a region{lis módszertani intézmény honlapj{n és a rendszeresen megjelenő Módszertani Hírlevelekben. Ld. még 5.1. pont: Szoci{lis szakemberek képzése 1.4. Egyéb, {ltal{nos és tervezésekhez kapcsolódó szoci{lpolitikai tevékenységek Jogszab{lyv{ltoz{sok, p{ly{zati tan{csad{s, kistérségi szakmai fórumok, szakmai konferenci{k, egyéb szakmai rendezvények szervezése, stb. Kistérségi szolg{ltat{stervezési koncepciók, v{rosi szoci{lis tervezéssel kapcsolatos stratégiai programok, egyéb megrendelések teljesítése, szoci{lpolitikai p{ly{zatok, közbeszerzési p{ly{zatok, illetve egyéb megkeresések alapj{n. E feladat keretében készítettük el a DDOP Gyönki mikrotérségi egészségügyi és szoci{lis központ p{ly{zatot. Egyéb rendezvények A kistérségi szoci{lis szolg{ltat{stervezés tapasztalatai c. műhelykonferencia Pécs, m{jus 20. P{rbeszéd a rehabilit{cióról című region{lis konferencia Időpont: 2009.december Közhasznú szervezetek sz{m{ra biztosított- csak közhasznú szervezetek {ltal igénybe vehető szolg{ltat{sok; Civil szervezetfejlesztési programok 2.1. A Negyedik Partner programot a Nonporfit Hum{n Szolg{ltatók Orsz{gos Szövetsége és Munkanélküliek és Áll{skeresők Egyesületeinek Orsz{gos Szövetsége egy TÁMOP p{ly{zat keretében indította. A Dél-Dun{ntúli Region{lis Forr{sközpont alv{llalkozóként vesz részt a p{ly{zat régiót érintő célkitűzéseinek megvalósít{s{ban, melyek a következők:

5 5 - T{rsadalmi egyeztetésekben résztvevő szervezetek hum{n erőforr{s és szakértői kapacit{sainak megerősítése, a szervezeteket érintő törvény-módosít{sokban, előkészítésében való részvétel - A különböző típusú szereplőkkel való együttműködés megteremtése a Dél-Dun{ntúli régióban és a koordin{ló színtér kialakít{sa, működtetése, folyamatosan működő inform{ciós rendszer, adatb{zis kialakít{sa - H{lózatépítés és érdekképviseleti programok szervezése és lebonyolít{sa, a program eredményeiről szakmai anyagok kiad{sa. - 1 db multilater{lis, multipartit meg{llapod{s al{ír{sa és az azt működtető intézmény/központ/ koordin{ló színtér kialakít{sa, működtetése A projekt célcsoportja a Dél-Dun{ntúli régióban működő foglalkoztat{si célú civil és non-porfit szervezetek. A projekt kertében az al{bbi tevékenységeket valósítottuk meg: június 4. - Programnyitó region{lis t{jékoztató a program indul{s{ról, célkitűzéseiről december 15. P{rbeszéd a rehabilit{cióról region{lis konferencia december 9. A janu{r 1-től hat{lyos adó és TB jogszab{lyok v{ltoz{sai és ennek kihív{sai region{lis műhelymunka - 4 szakmai képzés (Csapatépítő, Európai Uniós foglalkoztat{si ismeretek és forr{steremtés, Lobbytechnik{k; IT képzés) szervezése a főp{ly{zókkal, - régiónkét 3 fő részvételével - Elektronikus hírlevél aktu{lis p{ly{zatokról, p{ly{zati inform{ciókról, jogszab{lyokról, a szervezeteket érintő területek (szoci{lpolitika, foglalkoztat{spolitika, nonprofit érdekképviseleti) hírekről és inform{ciókról. A projekt keretében nyújtott szolg{ltat{sokkal mintegy 60 civil és non-profit szervezetet értünk el Civil H{lózatfejlesztő Szakmai Központ T{mogató: Szoci{lis és Munkaügyi Minisztérium A Forr{sközpont 2009-ben is működtette Civil H{lózatfejlesztő Szakmai Központ programj{t a Szoci{lis és Munkaügyi Minisztérium t{mogat{s{val. A program kapcs{n civil referensünk több idev{gó rendezvényen vett részt; a szoci{lis célú civil szervezetek sz{m{ra fenntartott elektronikus levelezőlista folyamatosan üzemelt. A tan{csad{si tevékenység keretében egy ób{nyai egyesület Integr{lt Közösségi és Szolg{ltató Terek p{ly{zati dokument{ciój{nak össze{llít{s{ban működtünk közre Civil szervezeteknek szolg{ltató, azokat fejlesztő szervezetek t{mogat{sa Baranya megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése A projekt célja a Baranya megyei civil szervezetek komplex szervezeti fejlesztése, működésük stabiliz{l{sa, hazai és nemzetközi programokban való részvételre képessé tételük elősegítése. A szervezetek sz{m{ra különböző beavatkoz{si csomagokat {llítottunk össze, a helyzetelemzés {ltal felt{rt típushi{nyoss{goknak megfelelőn. A projekt a Nevelők H{za Egyesület gesztor{l{s{val, a Dél-Dun{ntúli Region{lis Forr{sközpont és a Maholnap Alapítv{ny konzorciumi együttműködésével valósul meg.

6 6 Tartalom, tevékenységek A Baranya megyei formaliz{lt civil szervezet helyzetelemzésének elkészítést követően 32 szervezet kiv{laszt{sa és nyílt p{ly{ztat{sa a programban való részvételre. A helyzetelemzésre alapozott fejlesztési tervek készítése, {ltal{nos szervezet-fejlesztési, szolg{ltat{sfejlesztési, projekt és szervezet-specifikus beavatkoz{sok biztosít{sa a résztvevő szervezetek sz{m{ra. A beavatkoz{sok, fejlesztések képzés, facilit{lt csoportmunka és egyéni szervezeti tan{csad{sok form{j{ban történnek. A szervezet fejlesztési tervek megvalósít{sa nyomon-követéssel, belső monitoring form{j{ban. Internetes felület létrehoz{sa, működtetése és karbantart{sa, mint a program innovatív szolg{ltat{si eleme. Az internetes felület célja a szolg{ltat{sok hozz{férésének biztosít{sa, közösségi web-felület létrehoz{sa. T{mogató, t{mogat{s összege A programot az Európai Szoci{lis Alap t{mogatja. A t{mogat{s mértéke Ft. A projekt időtartama: Tudom{nyos tevékenység, kutat{s (tervezési, kutat{si tevékenységek) 3.1. A kistérségi h{rom éves szoci{lis felz{rkóztató program keretében készült tervek opponensi feladatai 2008-ban a programoz{s h{rom kistérségben - Balmazújv{ros, Szeghalom, Tab indult, a tervek értékelését a Dél-Dun{ntúli Region{lis Forr{sközpont végezte el, a feladatok ell{t{sa {thúzódott évre. Az értékeléseket az al{bbi feladatok és szakmai szempontok mentén: A h{rom éves kistérségi szoci{lis felz{rkóztató program finanszíroz{sa és megvalósít{sa a kistérség {ltal elkészített/készíttetett keretterv alapj{n történt, az al{bbiak szerint: A t{mogat{s alanya, a h{tr{nyos helyzetű kistérség elkészítette és szervezetünk sz{m{ra megküldte saj{t kistérségi szoci{lis fejlesztési tervét 3 éves időhorizontra. A tervek előértékelése az al{bbi szempontok szerint történt: a terv készítés helyi legitimit{sa, kistérségi szolg{ltat{si h{ló összehangolts{ga, megfelelés helyi t{rsadalmi szükségleteknek, v{rható fenntarthatós{g, tartalom és célok összhangja, stb A kistérségi h{rom éves szoci{lis felz{rkóztató programok keretében készült egyedi projekttervek orsz{gos értékelési feladatai Az orsz{gban működő h{rom éves kistérségi szoci{lis felz{rkóztató programok a h{rom éves fejlesztési programok alapj{n évben benyújtott p{ly{zati dokument{ciók (egyedi projekttervek) szakmai szempontú bír{latainak elkészítése az tervek érkezésének ütemében folyamatosan történt. Érintett kistérségek: Tam{si, Püspöklad{ny, B{csalm{s, J{noshalma, Fehérgyarmat, Tab, Szeghalom, Balmazújv{ros.

7 7 A kerettervek megvalósít{sa éves ütemekben történik. A szükséges forr{sokhoz p{ly{zati rendszerben jutnak hozz{ a megvalósítók: az egyes szervezetek (projektgazd{k) kidolgozz{k a részletes megvalósít{si tervüket, a p{ly{zatot, mely a projekt minden lényeges elemét tartalmazza. Az elkészült egyedi terveket/p{ly{zatokat szervezetünk értékelte, illetve illeszkedés vizsg{latot végeztünk, melyek meg{llapított{k, hogy a projektek az eredeti tervektől eltérnek-e, a h{rom éves felz{rkóztató program mely priorit{saihoz kapcsolódnak, és hogyan szolg{lj{k annak megvalósul{s{t. 4. H{tr{nyos helyzetű csoportok t{rsadalmi esélyegyenlőségének elősegítése 4.1. T{joló Program- roma közösségi h{z A T{joló Program a roma lakoss{g teljesebb t{rsadalmi integr{ciój{t tűzte ki célul, a foglalkoztathatós{g javít{s{val. Kor{bbi T{joló programjaink Vajszló és mikrotérségében valósultak meg, e projekt célterületét azonban - a t{mogató {ltal elv{rt indik{torok teljesítése érdekében ki kellett terjeszteni Pécsre a Szentlőrincre is. A projekt olyan komplex, rugalmas szolg{ltat{st kín{lt a célterületen élő munkanélkülieknek, mely hatékony segítséget jelentett a célcsoport h{tr{nyainak, helyzetének differenci{lt kezelésére. Így lehetőséget nyújtottunk: az alulképzettségből eredő foglalkoztat{si h{tr{nyok enyhítésére, az inform{cióhi{ny, az infrastruktur{lis hi{nyoss{gokból adódó h{tr{nyok, valamint a diszkrimin{ció enyhítésére. A program keretében 300 fő részesült a szolg{ltat{sokból, v{llaltuk 45 fő munkaerő-piaci elhelyezését, tov{bb{ 10 fő szakképzésbe juttat{s{t. A személyes segítői intervenciókon túl célcsoportunk sz{m{ra lehetőséget biztosítottunk munkaerőpiaci felz{rkóztató csoportos, valamint közösségi tevékenységekre is, ez{ltal is erősítve a foglalkoztathatós{got valamint a helyi közösség összetartó erejét. A program ügyfelei sz{m{ra {ll{skeresési technik{k, munkaerő-piaci, motiv{ciós tréningeket tartottunk. Az Áll{skeresők teah{za önsegítő csoport - folytatta működését mindh{rom helyszínen. A projekt szervezésében Vajszlón ingyenes 80 ór{s sz{mít{stechnikai alapismeretek képzést szerveztünk, mely célja az informatikai kompetenci{k fejlesztésének segítségével ön{lló {ll{skeresés, a hivatalos ügyek intézésének elsaj{tít{sa. Részt vettünk a Vajszlón m{r hagyom{nny{ v{lt Roma nap szervezésében. T{mogató, t{mogat{s összege A programot az Orsz{gos foglalkoztat{si Közalapítv{ny t{mogatta. A projekt időtartama: 2009.m{rcius A t{mogat{s összege: Ft 4.2. Rehabilit{ciós mentori szolg{ltat{s A TÁMOP Rehabilit{ciós mentori szolg{ltat{s fő célcsoportja a rehabilit{ciós j{radékban részesülő, együttműködésre kötelezett és együttműködési tervvel rendelkező személyek. Időtartama: től kezdődően 3 év. A szolg{ltat{sok célcsoportj{nak tekintjük a komplex, elsősorban foglalkoz{si rehabilit{cióban érintett, valamennyi szakmai szervezetet (szektorsemlegesen), illetve magukat a munk{ltatókat is. A Baranya megyében működő Munkaügyi Kirendeltségeken dolgozó mentoraink főbb tevékenységei:

8 8 A rehabilit{ciós mentor biztosítja szakszerűen valamennyi, a hazai jogszab{lyban *321/2007. (XII.5.) Korm. rendelet 12. (3)+ foglalt feladat{nak ell{t{s{t, így különösen: inform{ciónyújt{s, személyes tan{csad{s, beilleszkedéshez történő segítségnyújt{s, együttműködés a rehabilit{ciós szolg{ltat{st nyújtó szervezetekkel, stb., rehabilit{ciós meg{llapod{sban foglaltak szerint rendszeres kapcsolattart{s a j{radékban részesülővel, a rehabilit{ciós tervben foglaltak teljesítésének, eredményes megvalósul{s{nak elősegítése teljes körűen, e célból rendszeres t{jékoztat{s teljesítése a Kirendeltség felé, közreműködés a rehabilit{ciós meg{llapod{s módosít{s{ban. 5. Munkaerőpiacon h{tr{nyos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztat{s{nak elősegítése és kapcsolódó szolg{ltat{sok 5.1. MOST program A h{tr{nyos helyzetű munkav{llalók munkaerő-piaci felz{rkóztat{s{t és elhelyezését célzó programot a Dél-Dun{ntúli Region{lis Munkaügyi Központ indította útnak a régióban 2007.december 1-én. A program az eredetileg kötött keretszerződésben foglaltaktól eltérően A Munkaügyi Központ forr{sainak csökkenésére hivatkozva- a v{rtn{l kor{bban, m{rcius 31-én fejeződött be. Civil szervezetek bevon{s{val Somogy, Tolna, Baranya összes kistérségében folyamatosan működő, komplex munkaerő-piaci szolg{ltat{sokat nyújtó h{lózatot hoztak létre 5 szervezet bevon{s{val. A konzorciumi együttműködés keretében együtt dolgozó civilek- köztük a Dél-dun{ntúli Region{lis Forr{sközpont - p{ly{ztat{s útj{n kaptak lehetőséget a projekt végrehajt{s{ra. A MOST H{lózat kiemelt szakmai célja, hogy a komplex, region{lis h{lózatban működő munkaerőpiaci szolg{ltat{sok egyrészt az aktív {ll{skeresők, az inaktívak munkaerő-piacra való visszavezetése egyedi igényekhez igazodó célir{nyos fejlesztésével, felkészítésével, m{srészt a foglalkoztat{s bővítésének elősegítése a munkaügyi központokn{l nem jelentkező új {ll{shelyek felt{r{s{val, a munkaadók és potenci{lis munkaadók foglalkoztat{si kedvének növelésével, igényeik felmérésével valósuljon meg, hatékony szolg{ltat{sokat és megold{sokat kín{lva sz{mukra. Feladataink közé tartozott tov{bb{ a Munkaügyi Központ szolg{ltat{sainak kiegészítése a munkaerő-piac keresleti és kín{lati oldal{nak összehangol{sa célj{ból, új együttműködési form{k kialakít{sa a vidéki foglalkoztat{si célú civilszervezetek bevon{sa és azok fejlesztése első negyedévében szervezetünk 1802 fő {ll{skeresőt vont programba, valamint nyújtott sz{mukra valamilyen form{ban munkaerő-piaci szolg{ltat{st. Mentoraink és tan{csadóink Pécsett, Szentlőrincen és Siklóson biztosított{k a szolg{ltat{s folyamatoss{g{t. A program keretében 180 munk{ltatóval és 38 civil szervezettel működtünk együtt, melynek eredményeképpen 28 {ll{slehetőséget t{rtunk fel és tov{bbítottunk a DDRMK pécsi, szentlőrinci és siklósi kirendeltségei felé. T{mogató, t{mogat{s összege A program t{mogatója: Dél-Dun{ntúli Region{lis Munkaügyi Központ A t{mogat{s 2009-re eső része: Ft A t{mogat{s időtartama:

9 Kezdjük Újra Program Tartalma (célok, célcsoport, hatókör) A projekt célcsoportja elsősorban a vajszlói és szentlőrinci mikrotérségben élő alacsony iskolai végzettségű, tartós munka nélküli nők illetve roma {ll{skeresők. Szervezetünk a vajszlói és szentlőrinci két kistérségben működő munkaerő-piaci programunk tapasztalatai, és a munk{ltatói szükségletfelmérésre alapozva hat{rozta meg a célcsoportot. A projekt m{jus{ban indult, az eredeti projektterv szerint december végén fejeződött volna be. A közben kialakult gazdas{gi v{ls{g sajnos h{tr{nyosan érintette a TÁMOP es munkaerő-piaci programok ügyfeleinek elhelyezését is, ezért az ESZA Nonprofit Kft. engedélyezte a projektek hosszabbít{s{t az indik{torok sikeres teljesítése érdekében. A DDRFK Kezdjük újra programja 2 hónapos hosszabbít{st kért, így a projekt z{ró időpontja febru{r 28-ra v{ltozott. Szolg{ltat{sok, tevékenységek A program célja 36 alacsony iskolai végzettségű, tartósan munka nélkül élő nőnek, illetve roma {ll{skeresőnek foglalkoztathatós{got segítő és foglalkoztat{st megvalósító munkaerő-piaci szolg{ltat{s nyújt{sa, mely sor{n az egyéni felmérés, fejlesztés és intenzív felkészítés segítségével 32 fő piacképes szakképesítést szerez, 20 fő tartósan elhelyezkedik az elsődleges munkaerő-piacon. A képzést a tervezettnél többen fejezték be (a képzés alatt nem történt fluktu{ció), így 20 fő szerzett takarító szakképesítése mellé szobaasszony tanúsítv{nyt is, míg a könnyűgépkezelői végzettséget szerzők sz{ma 16 fő volt. A program bevon{si szakasz{ban az ún. interprofesszion{lis együttműködés keretében valósult meg a célcsoport előzetes kompetencia-felmérése és a komplex munkaerő-piaci diagnózisuk elkészítése. A képzés sikeressége köszönhető az itt alkalmazott körültekintő kiv{laszt{si módszertannak, valamint a folyamatos és szakszerű mentor{l{snak. Az egyéni felméréseket követően biztosítottuk a személyre szabott - döntően a foglalkoztathatós{g javít{s{t célzó fejlesztéseket, egyéni és csoportos form{ban; úgymint tanul{si és munkamotiv{ciós tréning, {ll{skeresési tan{csad{s, önsegítő csoport. A munkaerő-piaci felkészítét követően 19 főt helyzetünk els az elsődleges munkaerő-piacin 6 hónapot meghaladó, tartós foglalkoztat{sba, 3 főnek szakadt meg 6 hónapon belül a munkaviszonya. A m{sodlagos munkaerő-piacon (Út a munk{ba program) elhelyezkedettek sz{ma 4 fő volt. T{mogató, t{mogat{s összege A programot az Európai Szoci{lis Alap t{mogatja. A t{mogat{s mértéke időtartama m{jus 15.től december 31. ( ) 5.3. [FISZ program - [ltal{nos Foglalkoztat{si Inform{ciós Szolg{ltató H{lózat kiépítése és működtetése Baranya megyében Célok: A szolg{ltat{s célja, hogy a munkaerő-piaci részvétel növeléséhez és a munkaerő-piaci és szoci{lis biztons{g megteremtéséhez kapcsolódó ell{t{sokról és szolg{ltat{sokról a v{llalt célcsoportok teljes körű és naprakész t{jékoztat{st kapjanak. E célt szolg{ló tevékenységek: Inform{ciók felkutat{sa, helyi partnerség-építéssel, inform{ciós adatb{zis működtetése, [FISZ működése.

10 10 A megfelelő t{jékoztat{s biztosít{s{hoz az ell{t{st/szolg{ltat{st nyújtókkal érdemi partnerséget építünk ki az adott Kirendeltségi területen. E célt szolg{ló tevékenységek: Menedzsmenti feladatok, Inform{ciók felkutat{sa elsősorban helyi partnerség-építéssel, Inform{ciós adatb{zis működtetése. A tervezett szolg{ltat{sfejlesztési tevékenységekkel elsősorban a kísérleti program fejlesztése és folytathatóv{ tétele/ terjesztése a célunk. E célt szolg{ló tevékenységek: Menedzsmenti feladatok, Szolg{ltat{sfejlesztési tevékenységek. Tevékenységek: Munkaerő-piaci és foglalkoztat{si inform{ciók felkutat{sa, elsősorban helyi partnerség-építéssel, inform{ciós adatb{zis/adatt{r aktualiz{l{sa, inform{ciószolg{ltat{s, segítségnyújt{s, szolg{ltat{sfejlesztés. A szolg{ltat{sok helyszínei: Baranya Megye, a Baranya Megyei Munkaügyi Központ és Kirendeltségei ell{t{si területe: Pécsi, Komlói, Moh{csi, Siklósi, Sellyei, Szigetv{ri és Szentlőrinci Kirendeltségek 5.4. Lehetőségek napja Felnőttképzési és munkaerő-piaci rendezvénysorozat a régió hat kistérségében, avagy a Lehetőségek napja programsorozat A Lehetőségek Napja keretében 16 helyszínen 26 rendezvényt szerveztünk m{jus 28.-június 12. között Baranya, Somogy és Tolna megyében. Inform{ciós napok és fórumok keretében biztosítottunk civil szervezetek, a munkaügyi szervezet és képző intézmények sz{m{ra a bemutatkoz{s lehetőségét, illetve aktu{lis programjaik ismertetését munkaerő-piaci szempontból h{tr{nyos helyzetű regisztr{lt {ll{skeresők sz{m{ra. A célcsoport toborz{sa sor{n a DDRMK és Csal{dsegítő központok és civil szervezetek t{mogatt{k a megyei koordin{torok munk{j{t. A rendezvény-szervezésben aktívan közreműködött a Komló és Térsége Fejlesztési Kht., mely szervezet alv{llalkozóként vett részt a szervezésben. A régióban működő munkaerő-piaci reintegr{ciót segítő- szervezetekkel komplex segítségnyújt{si modellt Partnerségben valósítottuk meg, 3 megyében 16 helyszínen. Az inform{ciós napokon és fórumokon bemutatkoztak a térség szervezetei (főként civil szervezetek), illetve foglalkoztat{si és képzési programjaikat ismertették a munkav{llal{si szempontból h{tr{nyos helyzetű {ll{skeresők sz{m{ra. A projekt megvalósít{sa sor{n a célcsoport tagjai közül 706 főt értünk el, ebből 686 fő {ll{skereső, vagy inaktív volt. A program az Európai Unió (HEFOP ) t{rsfinanszíroz{s{val valósult meg Ft t{mogat{ssal Közösen Torm{sért Program A Közösen Torm{sért projekt egy komplex, integr{lt munkaerő-piaci, szoci{lis közösségi szolg{ltató program megalapoz{s{val, kidolgoz{s{val és megvalósít{s{val j{rul hozz{ a gesztor Torm{s és mikro-térsége foglalkoztat{si gondjainak enyhítéséhez, s egy élhető, közösségében, forr{sszerző képességében megerősödött falu létrejöttéhez.

11 11 A programot az Orsz{gos Foglakoztat{si Közalapítv{ny t{mogatja, a Forr{sközpont Hegyh{ti Esély Konzorcium partnereként vesz rész a megvalósít{sban. Szervezetünk A t{rsadalmi és munkaerő piaci (re)integr{ciót elősegítő szolg{ltat{sok nyújt{sa alprojekt megvalósítója, 2009-es eredmények: A t{jékoztat{sba bevontak sz{ma: 150 főt. Lakoss{gi fórumok és képzési t{jékoztató rendezvények: - Baranyajenő ( és ), - Torm{s ( ), Bakóca ( ), - Mindszentgodisa ( ). A munkav{llal{st segítő szolg{ltat{sokban részesülő emberek sz{ma 118 főre emelkedett, ben összesen 56 {ll{skereső, illetve inaktív emberrel kötött a program együttműködési meg{llapod{st. A szakképzés megszervezésére, munkav{llal{sra - csoportos fejlesztő tréningek keretében - 22 főt készítettünk fel. P{lyaorient{ciós-munkaerőpiaci csoportos tan{csad{s ( ); Bentlak{sos képzések a Dél-Dun{ntúl legh{tr{nyosabb helyzetű munkav{llalói részére projekt (HEFOP / /2.0), Szakképzettséget összesen 19 ügyfelünk szerzett, tov{bbi 2 fő képzésbe került. Munkaviszonyba vagy m{s keresőtevékenységbe került: 64 fő ben a Dél-Dun{ntúli Region{lis Forr{sközpont Nonprofit Kft. feladatai és eredményei a KISFALU Programban: Szakértői tevékenységek: - Folyamatos p{ly{zatfigyelés, lehetőségek folyamatos közvetítése, Work-shopok előkészítésének segítése, moder{l{sa. - Szoci{lis földprogram p{ly{zat elkészítésének segítése. - Egyéb, a gazdas{gi fejlesztést segítő helyi fejlesztési lehetőségek összegyűjtése, közvetítése a klienskör iskolai végzettségére és munkatapasztalataira alapozva. (Pl.: Önkorm{nyzati Nonprofit Kft, szoci{lis szövetkezet nem kapott a helyiektől kellő t{mogat{st). - A projektiroda tevékenységeinek segítése ötletekkel (pl.: kommunik{ció erősítése: WEB lap rendszeres feltöltése, hirdetőt{bla folyamatos frissítése, inform{ció-szolg{ltat{sok dokument{l{sa, stb.). - P{ly{zatok előkészítése a Forr{sközpont részéről: - Építési kisgépkezelői OKJ-s képzés p{ly{zat elkészítése a TÁMOP p{ly{zati kiír{sra 5.6. Pécsi Kistérség Foglalkoztat{si Paktum A Pécsi Kistérség Foglalkoztat{si Paktuma a térség munkaerő-piaci szereplőinek széles körű partnerségen alapuló összefog{sa, együttműködése abból a célból, hogy megismerjék a térség foglalkoztat{si helyzetét, a munkanélküliség okait, összehangolj{k a térségi szereplők gazdas{gi és hum{nerőforr{s fejlesztési céljait, összehangolj{k a pénzügyi forr{sokat a foglalkoztat{spolitikai célok eredményes megvalósít{sa érdekében, segítsék a h{tr{nyos helyzetű és a munkaerőpiacról kiszorult

12 12 rétegek integr{ciój{t, foglalkoztat{st elősegítő és képzési programokat tervezzenek és valósítsanak meg. Elsősorban a következő célcsoportok helyzetén javít: alacsony iskolai végzettségű vagy munkaerőpiaci szempontból nem versenyképes szakm{val rendelkezők, p{lyakezdők, 30 év alatti fiatalok, tartósan, egy évnél régebben regisztr{lt munkanélküliek, munkanélküli nők. Partnerek a térségben lévő önkorm{nyzatok, munkaügyi kirendeltség, munkaügyi tan{cs képviselői, képző intézmények, szakmai érdekképviseleti szervek, kamar{k, fejlesztési ügynökségek, civil szervezetek. Szervezetünk konzorciumi tagként vesz részt a megvalósít{sban. A Paktum program keretében helyi kistérségi foglalkoztat{si tan{csad{s zajlik a Pécsi kistérségben. A program lényege, hogy a munk{ltatóknak foglalkoztat{si tan{csad{st nyújtson a partnerkör bővítésére új munk{ltatók bevon{s{val. A hangsúly ezen belül a foglalkoztat{si feszültségek kialakul{s{nak megelőzésén van. Mindezt az aktu{lis p{ly{zatok felkutat{sa és az erről szóló t{jékoztat{s mellett végzik a tan{csadóink, akik igény esetén a p{ly{zatok kitöltésében is segédkeznek. Tov{bbi célok a v{llalkoz{si tevékenységek élénkítése, új munkahelyek teremtése p{ly{zatok figyelemmel kísérésével, közreműködés a térségi forr{skoordin{ciós munk{ban, munkaerő-piaci inform{ciók biztosít{sa, foglalkoztat{si stratégi{k kitűzése. 6. Nevelés és oktat{s, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 6.1. Szoci{lis szakemberek képzése Szervezetünknek, a SzocioNet dél-dun{ntúli region{lis szoci{lis módszertani intézmény konzorciumi partnerként végzett képzéshez, tov{bbképzéshez kapcsolódó tevékenységei: A region{lis módszertani intézménynek célja, hogy hum{n erőforr{s-fejlesztés keretében részt vegyen a szoci{lis szakterület hum{nerőforr{s fejlesztésének koordin{l{s{ban és az ún. tudatos helyi HR politika kialakít{s{ban. E tevékenység keretében szervezetünk elsődlegesen felméréseket végez és gyűjti a működési területén explicit és implicit módon jelentkező képzési igényeket, ennek alapj{n hat{rozza meg az {ltala kín{lt, illetve közvetített képzési programok jellegét, ez{ltal segíti a szoci{lis területen dolgozók rendszeres tov{bbképzését és a tapasztalatcserére alkalmat adó programok szervezetését. Szervezetünknek - a konzorciumon belül - v{llalt elsődleges módszertani feladata a szoci{lis szakterület hum{nerőforr{s fejlesztésének koordin{l{s{ban való aktív részvétel, szoci{lis szakmai tov{bbképzések szervezése. Ennek érdekében októberében - együttműködő partnereinkkel közösen - 26 szoci{lis szakmai tov{bbképzés minősítésére, ill. újbóli akkredit{ciój{ra adtuk be kérelmünket a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet Salgótarj{ni Képzésszervezési Központj{hoz, a kor{bban végzett képzési igényfelmérés alapj{n. A minősítési kérelmek elbír{l{sa megtörtént, eredményeként évtől a módszertani intézmény 22 minősített szakmai tov{bbképzés indít{s{ra v{lt jogosultt{. Az aktu{lis képzési inform{ciókról az érdeklődők szervezetünk, valamint a módszertani intézmény honlapj{n folyamatosan t{jékozódhatnak.

13 ben megvalósított képzéseink: Képzés címe Szoci{lis Szakemberek K{véh{za Szoci{lis alapszolg{ltat{sban és szakosított ell{t{sban dolgozók alapozó felkészítése a fogyatékoss{ggal élők gondoz{s{ra Demens ell{tottak a tartós bentlak{st nyújtó szoci{lis intézményekben Demens ell{tottak a tartós bentlak{st nyújtó szoci{lis intézményekben II. Szükségletalapú szolg{ltat{s-tervezés módszertana és gyakorlata A 12 lépéses önsegítő csoportok kultúr{ja Pszichi{triai és szenvedélybetegek testi - lelki segítése professzion{lis módon Kommunik{ciós tréning Képzés típusa, Engedély-sz{ma szakmai műhely M-1-041/2008 tanfolyam T /2008 tanfolyam T /2008 tanfolyam T /2008 szakmai tan{cskoz{s K /2008 szakmai tan{cskoz{s K /2008 tanfolyam T /2008 szakmai személyiségfejleszt ő szolg{ltat{s S /2008 Pontérték 10 pont 30 pont 45 pont 45 pont 5 pont Időpont janu{rdecember {prilisjúnius m{jusdecember m{jusdecember m{jus 27. Kiadott igazol{sok sz{ma pont pont 25 pont októberdecember októberdecember Helyszín Pécs, Mérföldkő Egyesület: Café Ultra, INDÍT Közalapítv{ny: Füge Pécs, Életminőségfejlesztő Szolg{ltat{sok Intézménye Berzence, "Szeretet" Szoci{lis Otthon Berzence, "Szeretet" Szoci{lis Otthon 29 Tengelic Pécs, Pécsi Tudom{nyegyetem Pécs, Életminőségfejlesztő Szolg{ltat{sok Intézménye, Eszterg{r Lajos Csal{dsegítő és Gyermekjóléti Szolg{lat Ur{nv{rosi Egysége Pécs, Pécsi Tudom{nyegyetem Financial Education Pénzügyi képzés szoci{lis szakembereknek a szakmai műhely M / pont szeptember -december 30 Pécs, Eszterg{r Lajos Csal{dsegítő és Gyermekjóléti Szolg{lat Ur{nv{rosi

14 14 lakoss{gi eladósod{s megelőzése és kezelése érdekében Egysége II. Region{lis Szakmai Tan{cskoz{s szakmai tan{cskoz{s K pont november 19. Összesen 10 képzés Szeksz{rd, Pécsi Tudom{nyegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar Annak érdekében, hogy ezen feladatunkat folyamatosan végezni tudjuk, októberében benyújtottuk a lej{rt hat{ridejű képzési programjaikat akkredit{cióra. Így 2010-ben 23 féle akkredit{lt képzés közül v{laszthatnak a régió szakemberek, melyet igény esetén megszervezünk sz{mukra Felnőttképzéseink Dél-dun{ntúli Region{lis Forr{sközpont Nonprofit Kft (nyilv{ntart{si sz{ma: akkredit{ciós lajstromsz{ma: 1865) az {ltala szervezett parkgondozó rész-szakképesítést (OKJ ) az al{bbiak szerint bonyolította: A képzési program kezdetének időpontja: július 27. A képzési program tervezett befejezésének időpontja szeptember 23. A képzés helyszíne: Pécs, Megye u. 20. Csoportlétsz{m: 11 fő Órasz{m: 300 óra Időtartam: 2 hónap 6.3. Iskol{ink Forr{s [ltal{nos és Szakiskola 2009/2010-es tanév A 2009-es októberi statisztika alapj{n nappali tagozaton 207 fő tanult ebben a tanévben. Ebből: - Felz{rkóztató 9. és 10. oszt{lyban 50 fő - Szakiskolai 9. és 10. oszt{lyban 93 fő - Szakképzésben (vendégl{t{s: pincér és szak{cs szakma) 64 fő Jelen tanévben 15 fő{ll{sú és 2 óraadó szakoktató oktatja di{kjaink. Két fő{ll{sú szoci{lis munk{s, óraadó iskolapszichológus, valamint a Munkaügyi Központ {ltal indított mentortan{r program keretében foglalkoztatott fejlesztő pedagógus segíti nevelő-oktató munk{nkat. H{tr{nyos helyzetű (HH) tanulóink sz{ma 66 fő, melyből 42 fő halmozottan h{tr{nyos helyzetű (HHH) fiatal. A R{szoruló kategóri{ba tov{bbi 56 tanulónk sorolható. Saj{tos nevelési igényű (SNI) tanulónk jelenleg 15 fő van. Valamennyien (HH, HHH, SNI, R{szoruló) integr{lt oktat{sban vesznek részt.

15 15 Iskol{nkba Baranya megye teljes területéről, 65 településről j{rnak tanulók. Bej{ró tanulóink sz{ma 117 fő. A HEFOP saj{tos nevelési igényű tanulók együttnevelése, Tét az esély című program sor{n iskol{nk felkészült a tanul{sban akad{lyozott tanulók integr{lt nevelésére és oktat{s{ra. Bevezettük a Képesség-kibontakoztató és integr{ciós rendszert (IPR). Akkredit{lt képzések és szakmai műhelymunka keretében biztosítottuk a pedagógusok módszertani fejlesztését. Eck Imre Alapfokú Művészetoktat{si Intézmény A művészeti iskola 2007-ben elnyerte a kiv{lóra minősített alapfokú művészetoktat{si intézmény címet, ami azt jelenti, hogy az összes művészeti {g minden tanszaka kiv{ló minősítést kapott. 2009/2010-es tanév 1. SZÉKHELY : PÉCS, MEGYE U. 20. Művészeti {g Tanszak Csoportsz{m Létsz{m TÁNCMŰVÉSZETI Modernt{nc 1 6 T{rsast{nc 3 42 SZÍNMŰVÉSZETI Színj{ték 2 30 (+ 2 FŐ 2 TSZ) ÖSSZESEN 6 78 (+2 FŐ 2 TSZ) Ebből normatív{s TELEPHELY : DOBÓ I. U. 35/37. Művészeti {g Tanszak Csoportsz{m Létsz{m ZENEMŰVÉSZETI Git{r 10 Mag{nének 3 22(+1FŐ 2TSZ) Zongora 28 (+1 FŐ 2 TSZ) ÖSSZESEN 3 60 Ebből normatív{s TELEPHELY : B[RTFA U. 5. Művészeti {g Tanszak Csoportsz{m Létsz{m TÁNCMŰVÉSZETI Népt{nc 1 17 Ebből normatív{s TELEPHELY : P[ZM[NY P. U. 27. Művészeti {g Tanszak Csoportsz{m Létsz{m TÁNCMŰVÉSZETI Népt{nc 1 7(+2FŐ 2TSZ) ZENEMŰVÉSZETI Előkészítő 1 Fuvola 6 Git{r 3 8 Hegedű 3 Zongora 12 ÖSSZESEN 4 37 Ebből normatív{s TELEPHELY : PÉCS, KOMJ[T A. U. 5. Művészeti {g Tanszak Csoportsz{m Létsz{m ZENEMŰVÉSZETI Zongora 1 3 Ebből normatív{s - 3

16 /2010. tanév statisztikai adatai az október 1-i {llapot alapj{n: A., Tanulói adatok: Zeneművészeti {g: Tanulói létsz{m Normatív{s H{tr{nyos helyzetű Tandíjas (HH) T{ncművészeti {g: Tanulói létsz{m Normatív{s H{tr{nyos helyzetű Tandíjas (HH) Színművészeti {g: Tanulói létsz{m Normatív{s H{tr{nyos helyzetű Tandíjas (HH) MINDÖSSZESEN Tanulói létsz{m Normatív{s H{tr{nyos helyzetű Tandíjas (HH) B., Dolgozói adatok: Ssz. Munkaviszony megnevezése Létsz{m 1. Teljes hat{rozatlan 3 2. Rész - hat{rozatlan 8 3. Rész - hat{rozott 2 4. Megbíz{si - óraadó 1 5. V{llalkozói - óraadó 5 Mindösszesen: 17 Működő telephelyek: TELEPHELYEK Tanszakok SZÉKHELY - Megye u. 20. Modernt{nc, t{rsast{nc, színj{ték B{rtfa Utcai Által{nos Iskola Népt{nc P{zm{ny Péter u. Által{nos Iskola és Óvoda Népt{nc, fuvola, hegedű, git{r, zongora Gandhi Közalapítv{nyi Gimn{zium és Zongora Kollégium Kod{ly Zolt{n Gimn{zium Zongora, git{r, mag{nének Telephelyeinken kívül az al{bbi intézményekkel {polunk jó kapcsolatot: Felsőv{mh{z u. Által{nos Iskola Nemes J{nos Által{nos Művelődési Központ - Hosszúhetény Pécsi Horv{t Szính{z Sziv{rv{ny Gyermekh{z Pécsi Ifjús{gi Központ

17 tanévben, a tanszakonkénti félévente megtartott nyilv{nos vizsga-bemutatókon kívüli fellépések, versenyek: december 07. Adventi Koncert Dóm Múzeum Mag{nének, git{r, színj{ték tanszak növendékei Pécs, m{jus 15. Papp Istv{n ügyvezető

A Dél-Dun{ntúli Region{lis Forr{sközpont Szolg{ltató Közhasznú T{rsas{g 2010. évi legfontosabb közhasznú tevékenységei

A Dél-Dun{ntúli Region{lis Forr{sközpont Szolg{ltató Közhasznú T{rsas{g 2010. évi legfontosabb közhasznú tevékenységei DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KFT. 7621 Pécs, Megye utca 20., 7601 Pécs, Pf.: 435. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@ddrfk.hu. www.ddrfk.hu A Dél-Dun{ntúli Region{lis

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 3. szm 2011. februr 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szm Trgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2011. (II.

Részletesebben

ú ő ú éľ é ú ľ é ő ü ú é é é é ő ő é őł é ł é ź ź é é ť ó é é ő é é őł ü ú ź ó é ő ú é é ű ű é ú ő ľ ó ó ó é ú ć ó é ő ó ó ő ú Ż é é ű ľ ű é ú ö ö é é ó ö ű é ú ó é ő ó ó ľ ú éľ é ű ű é ú ö ľ ó ť ű é ú

Részletesebben

Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakiskolai helyi tanterve. a 34 582 10 SZÁRAZÉPÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakiskolai helyi tanterve. a 34 582 10 SZÁRAZÉPÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakiskolai helyi tanterve a 34 582 10 SZÁRAZÉPÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Szárazépítő szakképesítés (34 582 10) helyi tanterve a 14/2013. (IV.5.) NGM rendelettel

Részletesebben

INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA... 1 GÉPGY[RT[STECHNOLÓGIAI TECHNIKUS... 113 RUHAIPARI TECHNIKUS...

INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA... 1 GÉPGY[RT[STECHNOLÓGIAI TECHNIKUS... 113 RUHAIPARI TECHNIKUS... Tartalom INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA... 1 GÉPGY[RT[STECHNOLÓGIAI TECHNIKUS... 113 RUHAIPARI TECHNIKUS... 243 2.56. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM az. Ügyviteli titk{r ÉRETTSÉGI UT[NI SZAKKÉPZÉSHEZ. valamint a XXV. ÜGYVITEL [GAZATHOZ

SZAKMAI PROGRAM az. Ügyviteli titk{r ÉRETTSÉGI UT[NI SZAKKÉPZÉSHEZ. valamint a XXV. ÜGYVITEL [GAZATHOZ SZAKMAI PROGRAM az 54 346 02 Ügyviteli titk{r ÉRETTSÉGI UT[NI SZAKKÉPZÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL [GAZATHOZ K[ROLYI MIH[LY KÉT TANÍT[SI NYELVŰ KÖZGAZDAS[GI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013. 1 I. A szakképzés jogi

Részletesebben

ÁROP-1.A.3.-2014-2014-0038 Esély-Háló területi együttműködést segítő programok kialakítása a Debreceni járásban. Szociális kisokos

ÁROP-1.A.3.-2014-2014-0038 Esély-Háló területi együttműködést segítő programok kialakítása a Debreceni járásban. Szociális kisokos ÁROP-1.A.3.-2014-2014-0038 Esély-Háló területi együttműködést segítő programok kialakítása a Debreceni járásban Szociális kisokos Felelős kiadó: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015 Szerkesztette:

Részletesebben

Élve a Minisztérium honlapj{n közzétett lehetőséggel, a 2010. július 28-{n megjelent

Élve a Minisztérium honlapj{n közzétett lehetőséggel, a 2010. július 28-{n megjelent Dr. Matolcsy György miniszter Úr részére Ikt. szám: K-08-12/2010 Nemzetgazdas{gi Minisztérium szechenyiterv@ngm.gov.hu Tisztelt Miniszter Úr! Élve a Minisztérium honlapj{n közzétett lehetőséggel, a 2010.

Részletesebben

HELYI TANTERV. a 34 542 06 NŐI SZABÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

HELYI TANTERV. a 34 542 06 NŐI SZABÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ HELYI TANTERV a 34 542 06 NŐI SZABÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi h{ttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

A Dél-Dun{ntúli Region{lis Forr{sközpont Szolg{ltató Közhasznú T{rsas{g 2011. évi legfontosabb közhasznú tevékenységei

A Dél-Dun{ntúli Region{lis Forr{sközpont Szolg{ltató Közhasznú T{rsas{g 2011. évi legfontosabb közhasznú tevékenységei A Dél-Dun{ntúli Region{lis Forr{sközpont Szolg{ltató Közhasznú T{rsas{g 2011. évi legfontosabb közhasznú tevékenységei A T{rsas{g céljait (1997.évi CLVI. 26.C./ pontja alapj{n) az alapító okiratban szereplő

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 93. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó:

Részletesebben

HELYI TANTERV. a XXXVIII. Rendészet [GAZATHOZ

HELYI TANTERV. a XXXVIII. Rendészet [GAZATHOZ HELYI TANTERV a XXXVIII. Rendészet [GAZATHOZ A kerettanterv a 9-12. középiskolai évfolyamokra előírt tartalommal a Rendészet {gazatra egységesen vonatkozik: Megnevezés: Fegyveres szervek és vagyonvédelmi

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2010. DECEMBER 1-2-3-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2010. DECEMBER 1-2-3-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2010. DECEMBER 1-2-3-I ÜLÉS 7. számú napirendi pont Tájékoztató a TÁMOP 1.1.1., 1.1.2. és 1.1.3. programokról Előterjesztő: Szőke István szakmai igazgató Tájékoztató

Részletesebben

Lakhatás, megfelelőélelem, munkahely, biztonság, emberi kapcsolatok nélkül az út nem járható az utcáról vissza a társadalom felé.

Lakhatás, megfelelőélelem, munkahely, biztonság, emberi kapcsolatok nélkül az út nem járható az utcáról vissza a társadalom felé. Lakhatás, megfelelőélelem, munkahely, biztonság, emberi kapcsolatok nélkül az út nem járható az utcáról vissza a társadalom felé. A SAVARIA REHAB-TEAM Kiemelkedően Közhasznú Társaság és partnerei által

Részletesebben

Módosításokkal egybeszerkesztett ALAPÍTÓ OKIRAT

Módosításokkal egybeszerkesztett ALAPÍTÓ OKIRAT 8500 Ppa, Árok u. 12. Módosítsokkal egybeszerkesztett ALAPÍTÓ OKIRAT (megelőző módosíts: 2013. mjus 29.) A Ppai Evangélikus Egyhzközség (székhelye: 8500 Ppa, Széchenyi u. 15.), a Gyurtz Ferenc Evangélikus

Részletesebben

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. Szakmai Hírlevél 2008.

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. Szakmai Hírlevél 2008. Szakmai Hírlevél 2008. Szakmai Hírlevél SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2008. október VIII. évfolyam 3. szám Tisztelt Partnereink! Elkészítettük Szakmai Hírlevelünk

Részletesebben

ű ú ú ü ö ú Í ú Í ú Ö ö ú ś ź ö ü ů ź ź ź ú ö ú ü ú ę ę ź ü ź ź ź ę ź ú źů ü ú ü ü ü ö ä ę ú ź ź ź ź ö ú ú ę ę ü ö ö ü ü ę ü ö ę ę ú š ń Ę ö ú Ö ü ö ć ú Ö ü ü ę ö ű ę ę ö ź ę ö ę ú Ö ű ö ź ö ö ú Ö ę ú

Részletesebben

É ö Á É É É É Á í ő ö ö ü ő ü ó É ü ö ü ó ú ó ó í ő ó ó ő ú ó É ő ő ó ő ő ő É ö ö í í ő ő ő ő í ő ő ö ö É ü ö ü ő ö í ó í ő ő ő ó ő ő ü ü ü í ó ő É ő ó ő ó ó ő ő í í ő ő ő ő í ő ö ő ő í ó ő ü ö ö í ú ó

Részletesebben

HELYI TANTERV. a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

HELYI TANTERV. a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ HELYI TANTERV a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi h{ttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLVII. törvény,

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉS. 2013/2014 tavaszi félév

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉS. 2013/2014 tavaszi félév INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉS 2013/2014 tavaszi félév V{rosfejlesztés európai szab{lyoz{si h{ttere, stratégiai dokumentumai Kohéziós Politika a gazdas{gi növekedés és a foglalkoztat{s t{mogat{s{ra Kohéziós

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Trgyév: 19 Veszprémi Törvényszék 2 0 1 5 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapujn keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Csaldi név Első utónév Tovbbi utónevek Viselt név: Dr. MARKOVSZKYNÉ

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. A Cselekvő Társadalomért Egyesület

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. A Cselekvő Társadalomért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTS 2011 A Cselekvő Trsadalomrt Egyesület Szkhely: 4024 Debrecen, Vgkedvű Mihly u. 12. fsz. 3. Adószm: 18203538-1-09 Közhasznúsgi fokozat: közhasznú egyesület Debrecen, 2012. februr 25.

Részletesebben

Közoktat{si. esélyegyenlőségi helyzetelemzés és intézkedési terv. Csongr{d V{ros Önkorm{nyzata

Közoktat{si. esélyegyenlőségi helyzetelemzés és intézkedési terv. Csongr{d V{ros Önkorm{nyzata Közoktat{si esélyegyenlőségi helyzetelemzés és intézkedési terv Csongr{d V{ros Önkorm{nyzata 2011. A dokumentum a Csongr{d V{ros Önkorm{nyzat Polg{rmesteri Hivatala {ltal és az önkorm{nyzat, illetve a

Részletesebben

T{jékoztató leendő nevelőszülőknek

T{jékoztató leendő nevelőszülőknek Főv{rosi Gyermekvédelmi Szakszolg{lat Nevelőszülői H{lózat T{jékoztató leendő nevelőszülőknek :1081 Budapest, Alföldi u. 9-13. :1430 Budapest Pf.: 20 : 3232-900 : 3232-911 www.tegyesz.hu neveloszuloiszolgalat@tegyesz.hu

Részletesebben

CSONGRÁDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA. Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Program 2011. WWW. E D I F Y T A N A C S A D O.

CSONGRÁDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA. Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Program 2011. WWW. E D I F Y T A N A C S A D O. CSONGRÁDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Program 2011. WWW. E D I F Y T A N A C S A D O. HU 2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 T[RSUL[SI KÖZOKTAT[SI ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 775/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Beszámoló a Baranyai PedagógiaiSzakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások

Részletesebben

2008. évi Közhasznús{gi jelentése

2008. évi Közhasznús{gi jelentése INTERKULTURÁLIS ÉS IRODALMI CENTRIFUGA ALAPÍTVÁNY 2040 Budaörs, Kőszirt u. 16. 2008. évi Közhasznús{gi jelentése Budapest, 2009. m{rcius 16. Kun Ágota ügyvezető elnök INTERKULTURÁLIS ÉS IRODALMI CENTRIFUGA

Részletesebben

a szoci{lis és gyermekvédelmi igazgat{sról és ell{t{sokról

a szoci{lis és gyermekvédelmi igazgat{sról és ell{t{sokról Vig{ntpetend község Önkorm{nyzata Képviselőtestülete 3/2011.(II.20) rendelete a szoci{lis és gyermekvédelmi igazgat{sról és ell{t{sokról Vig{ntpetend község Önkorm{nyzata a Magyar Közt{rsas{g Alkotm{ny{ról

Részletesebben

Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17.

Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17. Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17. 1. verzió Arrixaca padlótisztító Zöld szappan 1 l 1. SZAKASZ: Az

Részletesebben

Továbbfejlődési lehetőségek

Továbbfejlődési lehetőségek A projekt célja A projekt célja, hogy a zalaszentgróti kistérségben csökkentse a tartós munkanélküliek számát olymódon, hogy a családsegítők, a hivatásos pártfogók, a kistérségi társulás munkatársai, bűnmegelőzési

Részletesebben

ú ő ł Ż Ż ą ĺ ő ú ő ü ł ó í ý ö ĺź ĺ ő Á Áĺ Í ó ö ő ö ö Ż Ż ö ó í ü ó í ö őö ű ö ú ĺ ö ö ó ĺ ö ö ĺ ő ö ö í ó í ö ő ő ü ö ó í í ú ř ň Á ő ŕ ĺíő żí ő Ż ý Ż ő ö ö ą źí ą Ęł ú ő ĺ ĺż ö Ż Ż ö ő ő ó Í Ż ö ó

Részletesebben

TOP-6.8.2-15 HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGÉBEN

TOP-6.8.2-15 HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGÉBEN TOP-6.8.2-15 HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGÉBEN PÁLYÁZAT CÉLJA: A Felhívás célja, hogy a megyei jogú város önkormányzatának vezetésével, a megyei jogú

Részletesebben

Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2008. (IX. 09.) önkormányzati rendelete

Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2008. (IX. 09.) önkormányzati rendelete Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2008. (IX. 09.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Tömörkény Községi

Részletesebben

TECHNOLÓGIAMENEDZSMENT

TECHNOLÓGIAMENEDZSMENT TECHNOLÓGIAMENEDZSMENT MBA 2001, 2012 Részlet Pataki tan{r úr t{rgyismertetőjéből: "A vizsgafeladatok között feleletv{lasztós, kifejtendő, vagy egy-egy szóval kiegészítendő kérdések, lerajzolandó vagy

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve 2008. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3. 2. A 2008. évi, esélyegyenlőséget javító elmozdulások bemutatása 11. 3. Átfogó, távlati koncepció

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM MUNKATERVE ÉS KÖLTSÉGVETÉSE (2011-2013)

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM MUNKATERVE ÉS KÖLTSÉGVETÉSE (2011-2013) A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM MUNKATERVE ÉS KÖLTSÉGVETÉSE (2011-2013) KÉSZÜLT KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE CÍMŰ PROJEKTHEZ, AMELY A

Részletesebben

Munkahelyteremtés az Ormánság fejlődéséért

Munkahelyteremtés az Ormánság fejlődéséért Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkahelyteremtés az Ormánság fejlődéséért munkaerő-piaci program PROGRAMTERV PÉCS, 2011. Tartalom Tartalom... 2 Projektkezdeményezés... 3 1.1. A projekt

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 08-I ÜLÉSÉRE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 08-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 07-7/82-7/2008 TÁRGY: PÉCSI KISTÉRSÉG FOGLALKOZ- TATÁSI PAKTUMA MELLÉKLET: 4 DB E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 08-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ: NÉPJÓLÉTI

Részletesebben

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Készítették (2004.) Kovács Antalné, Léderer Kinga, Löffler Tamás A 2006. évi felülvizsgálatban közreműködtek: Dr. Bácsai Márta, Benyes Rita, Löffler

Részletesebben

Szücsné Sajtos Ágnes Katalin

Szücsné Sajtos Ágnes Katalin Igazgatói pályázat Szücsné Sajtos Ágnes Katalin Tóvárosi Általános Iskola Székesfehérvár 2011. május 6. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2 1. SZEMÉLYES ADATOK Név: Szücsné Sajtos Ágnes Katalin Születési név: Sajtos

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉRDEKVÉDELEM ALAPÍTVÁNY Nyíregyháza, Szabolcs u. 10. T: 42/413-040 Fax: 42/310-462 e-mail: revalap@hu.inter.net

REGIONÁLIS ÉRDEKVÉDELEM ALAPÍTVÁNY Nyíregyháza, Szabolcs u. 10. T: 42/413-040 Fax: 42/310-462 e-mail: revalap@hu.inter.net REGIONÁLIS ÉRDEKVÉDELEM ALAPÍTVÁNY Nyíregyháza, Szabolcs u. 10. T: 42/413-040 Fax: 42/310-462 e-mail: revalap@hu.inter.net KIEGÉSZÍTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSHEZ BESZÁMOLÓ A REGIONÁLIS ÉRDEKVÉDELEM ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

FOGLALKOZTAT[SI STRATÉGIA

FOGLALKOZTAT[SI STRATÉGIA Foglalkoztat{si együttműködési meg{llapod{s a Lenti Kistérségben T[MOP-1.4.4-08/1-2009-0013 FOGLALKOZTAT[SI STRATÉGIA Készítette: Promen Tan{csadó Kft. 2010. A projekt az Európai Unió t{mogat{s{val, az

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2012/2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK II. A 2012/2013-OS TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK 1. ÓRAKERETSZÁMÍTÁS

Részletesebben

A projektmenedzsment alapjai. Sz{madó Róza

A projektmenedzsment alapjai. Sz{madó Róza A projektmenedzsment alapjai Sz{madó Róza A menedzsment definíciója A menedzsment az ellenőrzés, ir{nyít{s, tervezés készsége és gyakorlata; meghat{rozott céllal történő ir{nyít{si, vezetési tevékenység.

Részletesebben

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 10-0061-05; Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1290

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 10-0061-05; Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1290 A HEVES MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. évi TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMJAI Felnőttképzési nyilvántartási szám: 10-0061-05; Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1290 Kedves Kolléganők! Kedves Kollégák! Az

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2009. elsı félévi beszámolója A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódó, a 2008-2009. évekre

Részletesebben

Összefoglaló a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008. évi szakmai tevékenységéről

Összefoglaló a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008. évi szakmai tevékenységéről Összefoglaló a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008. évi szakmai tevékenységéről A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Főigazgatója által 2009. március 18-án kiadott szempontok alapján a

Részletesebben

Nagysándor József Általános Iskola 4031. Debrecen, Pósa u. 1. OM 031 086

Nagysándor József Általános Iskola 4031. Debrecen, Pósa u. 1. OM 031 086 Nagysándor József Általános Iskola 4031. Debrecen, Pósa u. 1. OM 031 086 INTEGRÁLT PEDAGÓGIAI RENDSZER 2011. Debrecen 1 INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGIAI RENDSZER A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/ KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI SZAK- KÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Kaposvár, Baross u. 19. Tantestület jóváhagyásának dátuma: 2007. 12. 12. Fenntartóhoz történt benyújtás

Részletesebben

IPR Hírlevél. Bemutatkozásunk. Tisztelt IPR programban részt vevő intézmény! A Wekerle Sándor

IPR Hírlevél. Bemutatkozásunk. Tisztelt IPR programban részt vevő intézmény! A Wekerle Sándor IPR Hírlevél Hírlevél a 27/2011.(IX.14) KIM rendelet (az oktatási esélyegyenlőségi szolgáló támogatásokról) támogatottjainak. Ön a Wekerle Sándor Alapkezelő által kiadott első IPR Hírlevelet olvassa, mely

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2011/2012. tanév ALAPFOKÚ NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2011/2012. tanév ALAPFOKÚ NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2011/2012. tanév ALAPFOKÚ NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ A minőségirányítási program végrehajtásának

Részletesebben

- 1 - Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010.

- 1 - Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010. - 1 -.. napirendi pont Tárgyalja: Egészségügyi és Oktatási Bizottság Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010. Tisztelt Képviselő-testület! Kapuvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

é ó é ő ó é é ő ó űú é ű ó é é é é é é ő í ó é ű é ő 2 KATASZTRóFAvnonr,vu KlRElyunrrsnc rr,r,erexn ssncr rnnürnrnnnr sa"ráro s sácar n s rnrőr, auóoó cnlox FELADAToK I. A MARCALI A tűzesetek és műszaki

Részletesebben

Á Á ö Á Á ü Á Á Ó Í Ó ú ó ó ó ó í Ö ö Ö öü ó ó ö ó í ó Ö ö ó ó ó ó ó ö ó í ó Ö ö í ó ó ó Í Ó ö ó í ó ó ü ú ó ó ö ü í ö í É ú Á Á ö Á ü ü Á Á Á í Ő Ö Ü Ö ü ü ú ü ó ö ú ö ÜÖ í ó ó ú í í Ö ü ö Ö ö ó ó ö ó

Részletesebben

Tájékoztatás a roma integrációt segítı támogatásokról, programokról Somogy megyében

Tájékoztatás a roma integrációt segítı támogatásokról, programokról Somogy megyében 1 Tájékoztatás a roma integrációt segítı támogatásokról, programokról Somogy megyében Somogy megye gazdasági és foglalkoztatási helyzete régiós és országos viszonylatban is kedvezıtlen, az utóbbi években

Részletesebben

Tanévkezdő EMMInens. Amit minden szülőnek és di{knak tudni érdemes

Tanévkezdő EMMInens. Amit minden szülőnek és di{knak tudni érdemes Tanévkezdő EMMInens Amit minden szülőnek és di{knak tudni érdemes Kedves Olvasók! A Tanévkezdő EMMInens össze{llít{ssal igyekszünk segíteni a di{koknak és szüleiknek, hogy a tanév zökkenőmentes legyen.

Részletesebben

Segédlet közhasznús{gi jelentés elkészítéséhez NCA p{ly{zók sz{m{ra

Segédlet közhasznús{gi jelentés elkészítéséhez NCA p{ly{zók sz{m{ra Segédlet közhasznús{gi jelentés elkészítéséhez NCA p{ly{zók sz{m{ra Készítette: ESZA Kht. 2009. janu{r 22. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 1.1. A segédlet célja, szerkezete... 3 1.2. Jogszab{lyi h{ttér...

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ő é í é ő é ő ő é Ö é ő ü ü é é é ö é é ő ó ő ö ó í ó ó é é ü ó í é ü é é ö é é í é ö é ö é é ű ő é é ö ű ö é é ö ű é ö ú É ö é é é é ö é É é ö ö í í ö é é ü é é ö é é é ő é é ő é é é ő ó í é é ő éí í

Részletesebben

VESZTESEKBŐL NYERTESEK?

VESZTESEKBŐL NYERTESEK? BENEDEK ANDRÁS: VESZTESEKBÕL NYERTESEK? 26 VESZTESEKBŐL NYERTESEK? S ZIMBOLIKUS JELENTŐSÉGŰ, hogy az 1990-es években zajló átalakulás legjelentősebb változásai privatizáció, foglalkoztatási válság, gazdasági

Részletesebben

ESÉLYTEREMTŐ-PROGRAMTERV

ESÉLYTEREMTŐ-PROGRAMTERV ESÉLYTEREMTŐ-PROGRAMTERV BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Készült a Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Bólyi járásban című ÁROP-1.A.3-2014-2014-0040 azonosító számú projekt keretében. 1 Háttér...

Részletesebben

ROMÁNIA KOVASZNA MEGYE TANÁCSA ELNÖK Iktsz. 2011.02.07/844 INDOKLÁS

ROMÁNIA KOVASZNA MEGYE TANÁCSA ELNÖK Iktsz. 2011.02.07/844 INDOKLÁS ROMÁNIA KOVASZNA MEGYE TANÁCSA ELNÖK Iktsz. 2011.02.07/844 INDOKLÁS Kovászna megye saj{t és a megyei érdekeltségű közintézmények 2011-es évi költségvetésének jóváhagyására A helyi közpénzügyekről szóló

Részletesebben

EFOP-1.2.1-15 VÉDŐHÁLÓ A CSALÁDOKÉRT

EFOP-1.2.1-15 VÉDŐHÁLÓ A CSALÁDOKÉRT EFOP-1.2.1-15 VÉDŐHÁLÓ A CSALÁDOKÉRT PÁLYÁZAT CÉLJA: A kialakított tevékenységek együttesen magukba foglalják a családi, szülői, életvezetési és egészségfejlesztési, valamint mentális egészséggel összefüggő

Részletesebben

Szakmai Önéletrajz. Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) 2676 Cserhátsurány Alkotmány út 4. Telefonszám(ok) 06/20 524-53-19

Szakmai Önéletrajz. Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) 2676 Cserhátsurány Alkotmány út 4. Telefonszám(ok) 06/20 524-53-19 Szakmai Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Toldi Enikő Cím(ek) 2676 Cserhátsurány Alkotmány út 4. Telefonszám(ok) 06/20 524-53-19 E-mail(ek) Állampolgárság Magyar toldienrszh@gmail.com

Részletesebben

LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT.

LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu 1. CÍMLAP ÓZD VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSIESZKÖZEINEK

Részletesebben

RÉSZLET A Kovászna megyei Területi Közrendészeti Hatóság 2016-os Évi Stratégia Tervéből

RÉSZLET A Kovászna megyei Területi Közrendészeti Hatóság 2016-os Évi Stratégia Tervéből Consiliul Judeţean Covasna Kovászna Megye Tanácsa Covasna County Council Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Kovászna Megyei Területi Közrendészeti Hatóság Territorial Authority of Public Order RÉSZLET

Részletesebben

Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon

Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 I. Intézményi szint 1. Bevezetés 12 2. Közös

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-as tanév/nevelési év indításának tapasztalatairól

TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-as tanév/nevelési év indításának tapasztalatairól TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-as tanév/nevelési év indításának tapasztalatairól Ó z d, 2012. szeptember 20. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Oktatási, Művelődési és Sport

Részletesebben

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.2. Az intézményben ellátott oktatási-nevelési alapfeladatok...

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 198/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Baranya Megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

Részletesebben

E L N Ö K S É G I E L Ő T E R J E S Z T É S

E L N Ö K S É G I E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁMA: 4/ELŐT./2009. - T Á R G Y: A PBKIK Oktatási Központ Kft. 2008. évi beszámolója és 2009. évi üzleti terve E L N Ö K S É G I E L Ő T E R J E S Z T É S A PÉCS-BARANYAI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ELNÖKSÉGÉNEK

Részletesebben

PORROGSZENTPÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

PORROGSZENTPÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Esélyegyenlőségi Program PORROGSZENTPÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

Í ő ö ö ú ó Á Á Í Á Í Ö ő ó ó Á Á Í Á Í Ő Ö Ö Ó É Ö Ú Ú Í É Á Ó Á É Á Í ő ő ő ő ö ú ö ú ú ű ó ó ő ö ő ő ú Ó ú ő ő ó ő ó ö ú ű ű ö ü ű ü ű ü ű ü ó ó Í Á Á Í Á Í Ö Ö Ó É Ö Ú Ú Í É Á Ó Á É É ő ő ő ő Í ő ö

Részletesebben

A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY MUNKAHELYI GYAKORLAT PROGRAMJAI. Polyacskó Orsolya MUNKAHELYI GYAKORLAT (MHGY), INTÉZMÉNYI MUNKAHELYI GYAKORLAT (IMHGY)

A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY MUNKAHELYI GYAKORLAT PROGRAMJAI. Polyacskó Orsolya MUNKAHELYI GYAKORLAT (MHGY), INTÉZMÉNYI MUNKAHELYI GYAKORLAT (IMHGY) A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY MUNKAHELYI GYAKORLAT PROGRAMJAI MUNKAHELYI GYAKORLAT (MHGY), CSALÁDBAN ÉLŐ SÉRÜLT FIATALOK MUNKAHELYI GYAKORLAT PROGRAMJA (CSMHGY), INTÉZMÉNYI MUNKAHELYI GYAKORLAT (IMHGY) Polyacskó

Részletesebben

í Í ő ó í í ó í í ó ő ó ó ö ö í í Ó í ó ó ó ó ö ö í ö ő ó ó ö ö ö ö Ó í ö ó í í ö í ó ö í ö ő ó ó ó ó ö ő ü ö í Ó ó í í ü Ó ó ó Á Í í í í ó Í Í ú Í ő ő ő ü ó Í ó ú ö í í Á ó ő ő ö ó í ó ö í í ó ö ó ö Ó

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatósága AZ ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KISTÉRSÉGEIBEN Száma: 3 / 2007 Pécs, 2007. szeptember Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatóság,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATOT HIRDET Pécs 2010 Európa Kulturális F városa Új munkahelyek a sikerért regionális munkaer -piaci program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATOT HIRDET Pécs 2010 Európa Kulturális F városa Új munkahelyek a sikerért regionális munkaer -piaci program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 19/B -a, valamint a foglalkoztatást elısegítı

Részletesebben

2010. évi közmunka programok a Dél-dunántúli régióban

2010. évi közmunka programok a Dél-dunántúli régióban 2. évi közmunka programok a Dél-dunántúli régióban Előzmények A 28 végén indított téli közmunka programmal együtt 29-ben összességében 1 46 724 94 forint értékben valósultak meg közmunka programok a régióban,

Részletesebben

Szakképzési valamint 18

Szakképzési valamint 18 NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL H A GINOP-6.1.1-15 Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése kiemelt projekt megvalósítás sára létrejött konzorcium A GINOP-6.1.1-15 Alacsony

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS (a Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumra vonatkozó részek) 2011. évi közoktatás és a szakképzés új és

ELŐTERJESZTÉS (a Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumra vonatkozó részek) 2011. évi közoktatás és a szakképzés új és ELŐTERJESZTÉS Borsod-Abaúj-Zemplén Megye iskolarendszerű szakképzésének átalakítására (a Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumra vonatkozó részek) A 2011. évi hazai jogalkotás folyamatában

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. amely készült a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete január 14. napján órától megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. amely készült a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete január 14. napján órától megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Hangony Községi Önkormnyzat Képviselő - Testülete 2015. janur 14. napjn 15.00 órtól megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovcs Szilrd polgrmester Bartók Péter Bartók

Részletesebben

Ű Preambulum alapt tagok fontos feladatnak tartjk a Barcsi kistrsggazdasgi fejldsnek tnogatst a huminerfons fejlesztsvel, a vllalkozsok erstsvel,új munkahelyek teremtsvel,valamint a munkavllalk elhelyezkedsnek

Részletesebben

Lakónépesség. 1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén. Változás

Lakónépesség. 1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén. Változás 1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén Fő Változás 2007 33457 2008 34071 102% 2009 34385 101% 2010 34795 101% 2011 34562 99% 2012 34388 99% 2013 nincs adat #ÉRTÉK! 2014 nincs adat #ÉRTÉK! 2015

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK FELÜLVIZSGÁLATA. Kiegészítés

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK FELÜLVIZSGÁLATA. Kiegészítés SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK FELÜLVIZSGÁLATA Kiegészítés 2011. április 15. 4028 Debrecen, Zákány u. 5., Telefon: 52/541-441, Fax: 52/541-473 e-mail: info@hunniareg.hu, web:

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 11. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 11. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 11. számú napirendi pontja Javaslat a TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési

Részletesebben

A XXI. sz{zad első évtizedéről és napjainkról. (Szacsky Mih{ly) A gazdas{gi fejlődés és annak v{rható következményei

A XXI. sz{zad első évtizedéről és napjainkról. (Szacsky Mih{ly) A gazdas{gi fejlődés és annak v{rható következményei A XXI. sz{zad első évtizedéről és napjainkról (Szacsky Mih{ly) A gazdas{gi fejlődés és annak v{rható következményei Az elmúlt időszakokban bekövetkezett v{ltoz{sok azt mutatj{k, hogy bolygónk arculata

Részletesebben

ó ö ő Í Í ö ö ö ű ö ú ö ú ö ű ö ö í ö ö ő ó ö ű ú ö ő í ő ő ö ű ó ü ö í í ü ű ö ú í ö ű ö ő ü ö ő ő í ö ű ó í ö ű ö ó ó ü ű ö ö ű ö ű ó ó ö í ü Ó ö ö ó ö ö ű ó ő ó ö ő ö ű ő ó ó ü ö ö ő ű ö ö ó ö ű ö ú

Részletesebben

TÁMOP-2.1.2/12-1-2012-0001. Fogalomtár. fogalmak, ahogy a projekt keretében használjuk. Fogalom meghatározása (értelmezése)

TÁMOP-2.1.2/12-1-2012-0001. Fogalomtár. fogalmak, ahogy a projekt keretében használjuk. Fogalom meghatározása (értelmezése) tár fogalmak, ahogy a projekt keretében használjuk alacsony szintű mentorálás alapregisztráció általános célú képzés általános feltételek (ÁF) általános szerződési feltételek (ÁSZF) azonosító szám belső

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

Ü é é ó é ő é é ő ó é í ó ó ó é é ó ó ó ö ő ő é ö é ö é ó é é ő é ő ű ü é ó ö ő ü é é ő ó ü ő é é é ö ó ő é é í éé é ó ó ő é é ó ó ó é é é é Ü ő é ő ö é ő í ő í ó é é ö é é é é é ó Ü ő é é é ü í ő ó ö

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Alpolgármesterétől

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Alpolgármesterétől Szám: 46702-4/2011. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Alpolgármesterétől Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Közoktatási Feladatellátási, Intézményhálózat-működtetési és -Fejlesztési

Részletesebben

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik: Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Helyi foglalkoztatási együttműködéseka megyei jogú város területén és várostérségben című (TOP-6.8.2-15 kódszámú) felhívás Felhívjuk a támogatást igénylők

Részletesebben

HATÁROZAT. kijelöli. Indokolás

HATÁROZAT. kijelöli. Indokolás Ügyiratszm: BI/1286-8/2014. Trgy: egyetemes elektronikus hírközlési szolgltató kijelölése orszgos belföldi tudakozó nyújtsa vonatkozsban Ügyintéző: Dr. Csorba Imre HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Vagyonkezelő Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Negyedves jelents: 2011 negyedik negyedv s 2011 Q1-Q4 (2011 janur 1.-december 31.) Kszült: 2012/01/06 Vezetősgi jelents A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt.

Részletesebben

Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete. 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 8. 2009. augusztus 01. 2010. július 31.

Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete. 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 8. 2009. augusztus 01. 2010. július 31. SZAKMAI BESZÁMOLÓLAP A megváltozott munkaképességű személyek munkába helyezését elősegítő alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások működésének támogatása című pályázathoz A pályázat kódszáma: A pályázó

Részletesebben

A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN 2010.

A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. AUGUSZTUS Tartalomjegyzék 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2 BEVEZETÉS...

Részletesebben

Pályázat a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Készítette: Gyomaendrőd, 2012.

Pályázat a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Készítette: Gyomaendrőd, 2012. Pályázat a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Készítette: Czikkelyné Fodor Tünde Gyomaendrőd, 2012. 1 Várfi András Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Beszámoló a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás 2013. év I-II. félévi működéséről

Beszámoló a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás 2013. év I-II. félévi működéséről Beszámoló a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás 2013. év I-II. félévi működéséről I. Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. a Társulási Tanács tagjainak beszámolási

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. 1997. évi CLVI.tv. Ksztv. Ksztv. 19. (3) b) a költségvetési támogatás felhasználásáról A Dél-Zalai Mentorhálózat 40 településen nyújtott munkaerő-piaci szolgáltatást. A szolgáltatás

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

Minden kötelező. 10 pont. (A nyilatkozat ellenőrzése a 4.7. pontban részletezett igazolási eljárás szerint történik.)

Minden kötelező. 10 pont. (A nyilatkozat ellenőrzése a 4.7. pontban részletezett igazolási eljárás szerint történik.) A típusú adatlap: Az általános iskola 8. évfolyamos tanulóira, illetve a 6 és 8 osztályos gimnázium 5 8. évfolyamos tanulóira vonatkozó specifikus feltételek Kötelező feltételek. Amennyiben egyetlen feltétel

Részletesebben