Élve a Minisztérium honlapj{n közzétett lehetőséggel, a július 28-{n megjelent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Élve a Minisztérium honlapj{n közzétett lehetőséggel, a 2010. július 28-{n megjelent"

Átírás

1 Dr. Matolcsy György miniszter Úr részére Ikt. szám: K-08-12/2010 Nemzetgazdas{gi Minisztérium Tisztelt Miniszter Úr! Élve a Minisztérium honlapj{n közzétett lehetőséggel, a július 28-{n megjelent Új Széchenyi Terv vitairathoz az al{bbi észrevételeket és javaslatokat tesszük. A piaci verseny fokoz{sa a pénzügyi szektorban 1.) A tervezet készítői a 14. oldalon helyesen {llapítj{k meg, hogy a magyar gazdas{gban sok erőfölényen alapuló piaci helyzet alakult ki, amely rontja a v{llalkoz{sok és a fogyasztók helyzetét. Az egyik ilyen helyzet véleményünk szerint, amely összecseng pl. a Gazdas{gi Versenyhivatal meg{llapít{s{val a bankok közötti verseny hi{nya, illetve mérsékelt volta. Ez komoly gondot okoz a gazdas{g egészének működése szempontj{ból, hiszen így sok esetben a v{llalkoz{sok egyszerűen nem jutnak hitelhez, mivel nem képesek kitermelni a magas banki díjakat. A bankok közötti verseny beindít{sa így alapvető érdek, mivel ez{ltal a v{llalkoz{sok könnyebben, olcsóbban juthatnak hitelhez, ami elősegíti a Terv alapcélkitűzésének, azaz a foglalkoztat{s bővítésének megvalósít{s{t is. M{srészt csökkenti a lakoss{g terheit is a lakoss{gnak nyújtott hitelek költségeinek mérséklésével (ami - tov{bbgyűrűző hat{sként - a fogyaszt{s bővülésével szintén segítheti a foglakoztat{s növekedését).

2 Igazolja ezt a feltételezést, hogy napjainkban több bank is jelentős könnyítéséket vezetett be a lakoss{gi devizahitelek területén (pl. kamatcsökkentés, {rfolyamkock{zat egy részének {tv{llal{sa, stb.). Tov{bbi érv a fentiek mellett, hogy a bankok még a gazdas{gi v{ls{g körülményei között is jelentős, a kor{bbi évekkel is összemérhető nyereséget értek el. A bankok közötti verseny beindít{sa megköveteli a Gazdas{gi Versenyhivatal és a Pénzügyi Szervezet Állami Felügyelete jogosítv{nyainak megerősítését, illetve a szervezetek munk{j{nak ezir{nyú erősítését. Hasznos lenne tov{bb{ megvizsg{lni, hogy a Magyarorsz{gon működő bankok nyereségtermelő képessége toler{lható szinten haladja-e meg az Európai Unió m{s tag{llamaiban működő bankok nyereségtermelését, illetve ha nem, akkor mi ennek az oka, szab{lyoz{si oldalról milyen lépéséket lehet tenni ennek felsz{mol{s{ra. 2.) A mag{nnyugdíjpénzt{rak esetében is megfigyelhető a kellő verseny hi{nya: a befizetett j{rulékok befektetését végző alapkezelők legtöbb esetben az adott pénzügyi csoporton belüli alapkezelő, azaz az alapkezelés díj{t nem valódi piaci verseny alakítja ki (így lehet tulajdonképpen nyereségre szert tenni a pénzügyi csoport szintjén, hiszen a piaci {rn{l magasabbra is emelhető ez a díj). Ezért fordulhat elő az a helyzet, hogy ha egy kisebb, pénzügyi befektetővel nem rendelkező pénzt{r versenyeztetéssel v{lasztja ki az alapkezelő céget, az alacsonyabb díjért v{llalja a munk{t, mint a saj{t pénzügyi csoportj{ba tartozó mag{nnyugdíjpénzt{r esetében. A fenti anom{lia megszüntetése érdekében jogszab{lyban kell előírni, hogy az alapkezelőt p{ly{ztat{s útj{n legyen kötelező kiv{lasztani. Megfontolandó lehet a p{ly{ztat{s alternatív{jaként egy, a kapcsolt v{llalkoz{sok sz{m{ra előírt szok{sos piaci {r (transzfer{r) alkalmaz{s{nak szab{lyaihoz hasonló rendszer működtetésének bevezetése, amelynek ellenőrzésére nem az adóhatós{g, hanem a PSZÁF kapna jogosítv{nyokat. 2

3 A magyar {llamh{ztart{st még mindig erősen megterhelik a rossz hatékonys{ggal működő {llami tulajdonú v{llalatok. Át kell gondolni, hogy valóban megéri-e az {llamnak veszteséges v{llalatokat fenntartani. Sajnos a tapasztalatok azt mutatj{k, hogy önmag{ban a privatiz{ció nem jelent megold{st az erőforr{sok hatékony felhaszn{l{s{ra, hiszen az {llami felelősség nem szűnik meg (pl. MALÉV), amely tov{bbra is alapj{t adja a költségvetés súlyos megterhelésének imm{r korl{tozott (vagy hi{nyzó) tulajdonosi jogosítv{nyokkal. Átl{tható, teljesítményalapú finanszíroz{si és feladatszervezési struktúr{t kell kialakítani. A bankok közötti verseny mérsékelt volt{hoz hasonlóan sz{mos hatékonys{gi tartalék van még a magyar költségvetésben és gazdas{gban (pl. nemrégiben meg{llapít{sra került, hogy a villamos energia elő{llít{s{val foglalkozó cégek is jóval nagyobb nyereségh{nyaddal dolgoznak, mint az EU többi tag{llam{ban). Ezek kiakn{z{sa létfontoss{gú, hiszen a költségvetés jelenlegi helyzete nem teszi lehetővé forr{sigényes programok elindít{s{t. Otthonteremtés 3.) Az otthonteremtés t{mogat{s{t az adórendszer helyett kiz{rólag az erre szolg{ló előtakarékoss{gi módszer, a lak{stakarék pénzt{rakra vonatkozó szab{lyok kedvező v{ltoztat{s{val, azaz a kapcsolódó évek óta v{ltozatlan összegű {llami t{mogat{s növelésével, illetve a jelenleginél magasabb összegű módozatok kialakít{s{val szükséges elősegíteni. A lak{stakarékok eddigi szerepének erősítése v{rhatóan csökkenti a lak{st{mogat{sban meglévő kor{bbi és jelenlegi visszaéléseket is (jellemző példa a kor{bbi évekből erre a szoci{lpolitikai t{mogat{sokkal kapcsolatos sorozatos visszaélések). A Terv tartalmazza is ezen lépéseket, azonban megtal{lható benne az adókedvezmények bevezetésének gondolata is, amely nem az adórendszer egyszerűsítésének ir{ny{ba mutat. A lak{stakarék pénzt{rak működése sor{n is figyelemmel kell lenni arra, hogy ne alakuljon ki erőfölényes helyzet, hiszen jelenleg 3

4 csak két pénzt{r működik (a Gazdas{gi Versenyhivatal jelenleg {gazati vizsg{latot végez ezen területen, ennek a tapasztalatait is fel lehet majd haszn{lni). A kiz{rólag az előtakarékoss{gi rendszerre épülő otthonteremtés csökkentheti a túlzott hitelfelvétel napjainkban tapasztalható következményeit. A szerződés alapj{n befizetett összeg 30 %-{t (maximum forint) kitevő {llami kiegészítést janu{r 1-jétől az új szerződéskötésekre - 40 %-ra, maximum évi forintra javasoljuk emelni (a módosít{s a jelenlegi az {llami t{mogat{s maximum{t kihaszn{ló forintos megtakarít{si összeget forintra emelné). A többgyermekes csal{dok helyzetét javítja, hogy m{r a jelenlegi szab{lyoz{s szerint is személyenként (a gyermekeket is beleértve) köthetnek szerződést, tov{bb{ az egyetlen megmaradó adókedvezmény, a gyermekek ut{n j{ró kedvezmény összegét is úgy kell meg{llapítani, hogy elősegíthesse az előtakarékoskod{st. Elő kell segíteni tov{bb{, hogy a szerződés időtartama alatt még a felhalmoz{si időszakban sokkal többen jussanak hitelhez. A kor{bbi kamatt{mogat{sos rendszert nem javasoljuk újra bevezetni, mivel az a lakoss{g mellett egyértelműen a bankoknak kedvezett. Közigazgat{s/közszféra 4.) Az adminisztr{ciós költségek csökkenését eredményezné az elektronikus ügyintézés minél nagyobb ügykörben történő elterjesztése is. Az elmúlt években történtek előremutató lépések ezen a területen, azonban ezek nem jelentettek {ttörést. A minél nagyobb körben történő elterjesztés érdekében a bevezetési szakaszban javasolható kedvezmények biztosít{sa az igénybevevők részére (pl. a személyi jövedelemadóz{sban rövidebb hat{ridő a túlfizetések visszautal{s{ra stb.). A közigazgat{si szervek közötti ügyintézésben az egym{s közötti levelezést, fizikai ügyiratmozgat{st az indokolt esetekben meg kell szüntetni, lehetőség szerint teljesen 4

5 {t kell térni az elektronikus útra. Ez a takarékoss{g mellett környezetvédelmi szempontok miatt is fontos. A 21. sz{zadban az elektronikus eszközök alkalmaz{sa nem jelentheti azt, hogy csak dr{ga hardver- és szoftverbeszerzésekre kerül sor. Az infokommunik{ciós eszközök alkalmaz{s{t meg kell előznie a folyamatok felülvizsg{lat{nak, újraszab{lyoz{s{nak, ami jogszab{ly-módosít{sokat is mag{val vonzz. Gyakori hiba volt, hogy az elmúlt években a hangsúlyt gyakran az ún. front-office megold{sok fejlesztésére fektették. Legal{bb ilyen fontosak a kevésbé l{tv{nyos h{ttérrendszerek, amelyek megfelelő haszn{lat{val tényleges hatékonys{g-növekedést lehet elérni. B{rmely elektronikus közigazgat{si szolg{ltat{s hat{s{nak vagy hasznainak meghat{roz{s{n{l kulcstényező a felhaszn{lók sz{ma vagy a haszn{lat gyakoris{ga. Az online módon nyújtott szolg{ltat{sok igénybevétele ugyanakkor nemzetközi viszonylatban is jóval elmarad (az egyébként idő- és költségtakarékosabb) rendszereket potenci{lisan haszn{lni képes és arra hajlandó ügyfelek sz{m{tól. Az eddigi igénybevételt serkentő intézkedések kimerültek az internetpenetr{ció növelésében és t{jékoztató kamp{nyok szervezésében, amelyek kétség kívül feltételei a szolg{ltat{sok aktív kihaszn{l{s{nak, de mégsem eredményeztek jelentős növekedést e téren. A szolg{ltat{sok {talakít{s{val j{ró hatékonys{gnövelés jóval komplexebb feladatot követel meg, mint hogy csup{n nyilv{nvaló előnyeinél fogva passzívan v{rjuk a hagyom{nyosról az újonnan kialakított csatorn{kra való {ttérést. Motiv{ciós kamp{nyokkal, az elektronikus ügyintézéshez t{mogat{st nyújtó szolg{ltat{sokkal (pl. ügysegédek, IT mentorok) a t{rsadalom szélesebb rétegeit lehet megismertetni az ügyintézés korszerű és hatékony form{ival. 5.) Az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódva nem szabad arról sem megfeledkezni, hogy a közigazgat{sban és m{s, {llami forr{sból finanszírozott rendszerekben (pl. köz- és felsőfokú oktat{s) a könnyen elérhető szabad és nyílt forr{skódú szoftverek (FLOSS) helyett milli{rdokat költ az orsz{g program licenszekre. A közigazgat{sban a 5

6 munkakörök jó részében az irodai szoftverek közül csak szövegszerkesztőre és t{bl{zatkezelőre van szükség (esetleg adatb{zis-kezelőre és prezent{ciók készítésére alkalmas programra), amelyekből létezik elterjedt, magyar nyelvű, - a jelenleg haszn{lt programcsomaghoz hasonlóan működő, azaz időigényes betanul{st nem igénylő - ingyenes szoftvercsomag is (Openoffice). A közigazgat{sban is vannak m{r jól bev{lt péld{k (pl. egy teljes önkorm{nyzat működésének {t{llít{sa ingyenes szoftverekre) ezen programok haszn{lat{ra, azaz megvalósítható lenne a teljes {t{ll{s is, ami péld{ul az oktat{si intézményekkel együtt több tízmilli{rd forintos megtakarít{st is lehetővé tenne. A FLOSS szoftverek bevezetését pilot projektekkel és költség-hatékonys{gi sz{mít{sokkal célszerű t{mogatni, mivel bizonyos területeken a dobozos szoftver licenszek olcsóbbak lehetnek a teljes életciklus tekintetében. A közigazgat{si informatik{hoz kapcsolódik az erőforr{s-felhaszn{l{s racionaliz{l{sa azokon a területeken ahol a maxim{lishoz közeli leterhelés csak meghat{rozott időpontokban jelentkezik (a napjainkban elterjedő cloud computing alkalmaz{s{ról van szó). 6.) A közigazgat{sban törekedni kell a színlelt szerződések teljes megszüntetésére és a nyugdíj melletti munkavégzés korl{toz{s{ra, utóbbin{l addig amíg a jelenlegi magas munkanélküliségi szint fennmarad. A Korm{ny ir{nyít{sa al{ tartozó területeken szisztematikusan {t kell tekinteni a munkaköröket és meghat{rozni az ahhoz szükséges iskolai végzettséget annak érdekében, hogy pl. középfokú végzettséget igénylő munkakörökben ne dolgozzanak felsőfokú végzettséggel rendelkező korm{nytisztviselők (ez is pazarl{s). Ezzel p{rhuzamosan elvégezhető a korm{ny- és köztisztviselők képesítési előír{sairól szóló korm{nyrendelet felülvizsg{lata (az egyes munkaköröknek megfelelő képesítések sz{m{nak ésszerű csökkentése). Javasolható tov{bb{ a vezetői pozíciók sz{m{nak jelentős csökkentése is. Az ön{lló szervezeti egységek alakít{s{ra minimum létsz{mot 6

7 szükséges meghat{rozni, ez{ltal csökkenhet a sokszor csak a vezetői pozíció érdekében létrehozott oszt{lyok, főoszt{lyok sz{ma. A létsz{m csökkentése érdekében az elkövetkezendő években a nyugdíjba vonultak {ll{shelyeinek csak 50 sz{zalékos feltöltése javasolt. A rugalmas munkaerő-gazd{lkod{st lehetővé teszi a évtől működő megyei korm{nyhivatalok létrehoz{sa, azaz ezeken belül kezelhető az a probléma, ha egy adott területről sokan mennek nyugdíjba és az 50 sz{zalékos feltöltési szab{ly miatt munkaerő-hi{ny alakulna ki. Javasolható annak jogi szab{lyoz{sa is, hogy a tartósan (pl. fél év vagy egy év) betöltetlen {ll{shelyeket kötelező legyen megszüntetni. Javasolható tov{bb{ hasznosítani annak a kor{bbi tervnek az ésszerű elemeit, amely szerint a közigazgat{si szervek csak bérlői lennének az {llami tulajdonú irodaépületeknek, amelyért bérleti díjat fizetnének, ez{ltal elősegítve a hatékony iroda- és épület-gazd{lkod{st. A kiszolg{ló jellegű területek minisztériumokn{l elkezdett ésszerűsítését (IP telefonok bevezetése, gépj{rművek sz{m{nak drasztikus csökkentése különösen a főv{rosban, központi beszerzések) folytatni szükséges az összes Korm{ny ir{nyít{sa al{ tartozó területen (a megyei korm{nyhivatalok terve ebbe az ir{nyba mutat). A közigazgat{si intézményrendszer elkezdett felülvizsg{lat{t teljesen le kell folytatni, hiszen a kor{bbi években is történtek erre kísérletek, csökkent is az intézmények sz{ma, azonban a valódi {ttörés nem következett be, a folyamat előbb-utóbb mindig elakadt. Növelné a hatékonys{got, ha a közigazgat{sban leselejtezett, lecserélt eszközök hasznosít{sa megtörténne. Péld{ul a lecserélt sz{mítógépek az alapfokú oktat{sban kiv{lóan hasznosíthatóak lennének stb. A közigazgat{sban előírható lenne az is, hogy a környezetvédelem és az energiafüggőség csökkentése érdekében kötelező legyen az energiatakarékoss{g (az olyan apró dolgoktól kezdve, hogy csak energiatakarékos égők haszn{lhatók). 7

8 Európai uniós p{ly{zatok 7.) T{mogatandó az EU-s p{ly{zatok lebonyolít{s{ra szolg{ló intézményrendszer, valamint az egész p{ly{zati rendszer felülvizsg{lata is, mivel a bonyolult és költséges p{ly{zati rendszer a megvalósítandó p{ly{zatoktól vonja el a forr{sokat, mind az intézményrendszer, mind a p{ly{zók oldal{ról. Külön ipar{g alakult ki a p{ly{zatír{sra, mivel olyan bonyolultak a p{ly{zatok, hogy a p{ly{zók legtöbbször nem tudj{k maguk elkészíteni a p{ly{zatokat, természetesen ennek költsége a megvalósítandó beruh{z{soktól, fejlesztésektől vonja el a forr{sokat. Az EU-s p{ly{zatok értékelése sor{n visszatérő probléma, hogy a különféle intézkedések ellenére a fejlett Közép-Magyarorsz{gi régió még mindig túl sok t{mogat{st kap. Érdemes lenne megvizsg{lni azt is, hogy mennyivel több munkahelyet lehetne teremteni, ha a fejlesztésekből jóval több valósulna meg az un. konvergencia régiókban. Az infrastruktúra hi{nya napjainkban m{r nem lehet érv, hiszen rengeteg autóp{lya épült, illetve az internet kor{ban a t{vols{g m{r egyre ink{bb nem lehet akad{ly. Ezért kiemelten elő kell segíteni az olyan fejlesztések megvalósul{s{t, amelyek nem a Közép-Magyarorsz{gi régióban valósulnak meg. Az utóbbi időben péld{ul több szolg{ltató központ is vidékre települt, azaz a kiv{ló péld{k nyom{n azon is el lehet gondolkodni, hogy pl. szolg{ltató központok létesítése csak akkor kapjon t{mogat{st, ha a konvergencia régiókban valósul meg. Az EU-s p{ly{zatokhoz kötődik az a probléma is, hogy a megvalósult p{ly{zatok sok esetben fenntarthatós{gi szempontból problém{sak. Ezért szükséges a fenntarthatós{g szempontj{nak eddiginél is nagyobb hangsúlyoz{sa, illetve megkövetelése. A sok településen megvalósult településrendezés péld{ul nagyon szép eredményekkel j{r, azonban jelenleg ennél sokkal fontosabb az infrastruktúra (beleértve ennek hum{n részét is) fejlesztése és a v{llalkoz{sok indul{s{nak és 8

9 fejlődésének t{mogat{sa, hiszen ennek eredményeképpen a későbbiekben bővülnek az {llami bevételek is, ami majd lehetővé teszi péld{ul később a v{rosrendezéseket is. Értékelni kell tov{bb{ az eddig EU-s forr{sokból megvalósított projekteket, különös tekintettel a szab{lytalan felhaszn{lt forr{sokra és azok visszatérítésére. 1 A hatékonys{gi tartalékok felhaszn{l{sa érdekében szisztematikusan {t kell tekinteni a jelentős forr{sokat felhaszn{ló területeket (oktat{s, szoci{lis szféra). 8.) Komoly probléma, hogy nemcsak az EU-s p{ly{zatokn{l, hanem szinte minden területen hi{nyzik a költség-haszon elemzések elvégzése a döntések meghozatala, illetve az intézkedések megvalósít{sa előtt. Ma Magyarorsz{gon a közigazgat{s szakpolitik{t alkotó részei nagyon lassan és nem túl eredményesen reag{lnak a gyorsan v{ltozó környezetből érkező impulzusokra, alkalmazkodóképessége messze alatta van a szerepéből-felelősségéből fakadóan elv{rhatónak. Stratégiai fontoss{gú (lenne), hogy a közigazgat{s teljesítményére hat{st gyakorló elemek konzisztens alrendszerekké legyenek rendezve, ezzel szemben a szakpolitikaalkot{si területen sz{mos problém{t lehet felfedezni mind a tervezés, mind a megvalósít{s szintjén. Ezek közül a legfontosabbak: - közép- és hosszút{vú stratégiai tervezés hi{nya, stratégiai ir{nyít{s problém{i - erőforr{s-tervezés problém{i, - a költségvetés-tervezés területén a b{zisszemlélet a jellemző, - a stratégi{k, programok t{rsadalmi be{gyazotts{ga alacsony. - sz{mos területen az {llam szerepének tiszt{zatlans{ga, - ad hoc döntések, túlpolitiz{lts{g (rövid t{vú érdekeknek való kiszolg{ltatotts{g), - szervezeti tud{smenedzsment hi{nya, 1 A témával foglalkozik az Állami Számvevőszék Az EU támogatások felhasználása során alkalmazott szabálytalanság-, adósság- és követeléskezelési folyamatok ellenőrzéséről szóló augusztusi jelentése. 9

10 - egyszerre jelenlévő túl- és alulszab{lyozotts{g, - szab{lyoz{s-központú, és nem eredmény-centrikus feladatell{t{s, - hatékonys{gra, takarékoss{gra való ösztönzés hi{nya. Adórendszer, feketegazdas{g 9.) A legnagyobb hatékonys{gi tartalék tal{n a magyar közbeszerzési rendszerben van, amit úgy is meg lehet fogalmazni, hogy ezt hatja {t legink{bb a korrupció. Ennek felsz{mol{sa nélkül nem érhető el olyan mértékű gazdas{gi növekedés, ami lehetővé teszi, hogy az EU-s {tlaghoz a felz{rkóz{st folytassuk, ne a leszakad{st, mint az elmúlt években. A korrupció felsz{mol{sa szükségessé teszi az egyszerű {s {tl{tható szab{lyoz{s, illetve rendszerek kialakít{s{t. A közbeszerzések esetében is törekedni kell az elektronikus út prefer{l{s{ra - az e-közbeszerzés széles körű alkalmaz{s{val, megfelelő jogszab{lyi t{mogat{ssal m{r rövid t{von is {ttörést lehet elérni ezen a területen. A kartell-meg{llapod{sok esetén pedig erősíteni kell azt a folyamatot, hogy a bírs{g kiszab{sa (Gazdas{gi Versenyhivatal) ut{n minden esetben történjen meg a k{rérték visszaperlése a bírs{ggal sújtott cégektől (pl. autóp{lya és utak építése sor{n tapasztalható visszaélések). 10.) A közbeszerzést sújtó korrupció kapcs{n érdemes megemlíteni {ltal{ban is a feketegazdas{g visszaszorít{s{nak szükségességét: amennyiben nem sikerül ezt az EUtag{llamok {tlag{ra korl{tozni, akkor nem képzelhető el a gazdas{gi felz{rkóz{s sem, mivel tov{bbra is túl kevés adózó fog túl magas mértékű adót fizetni. A feketegazdas{g természetesen összefügg az adórendszer, illetve a jogszab{lyi környezet bonyolults{g{val és az {tl{thatós{g hi{ny{val is. 10

11 Az egyik legnagyobb probléma az ÁFA-csal{sok nagymértékű elterjedése, ezt megfelelő jogszab{ly-v{ltoztat{sokkal, a bűnüldözés javít{s{val, illetve a büntetési tételek jelentős szigorít{s{val enyhíteni lehetne. Jelenleg az adócsal{s haz{nkban bocs{natos bűnnek sz{mít, követendő péld{nak kell tekinteni az Amerikai Egyesült Államokat, ahol ez az egyik legnagyobb bűn. Ennek bemutat{s{ra felvil{gosító kamp{nyokat is lehetne szervezni, sokszor elhangzik szakmai fórumokon, hogy a feketegazdas{g mértékének csökkenése mekkora adócsökkentésre adna lehetőséget, azonban ezt az {llampolg{rokban is tudatosítani szükséges. Ez természetesen egy hosszú folyamat, hiszen mentalit{sbeli v{ltoz{st igényel. 11.) Célszerű lehet a korl{tolt felelősségű t{rsas{gok vezetői korl{tlan felelősségének meg{llapít{sa azon büntetőügyekben, ahol elmarasztal{sra kerülnek, hasonlóan a Gt. tartósan h{tr{nyos üzletpolitik{hoz kapcsolt jogh{tr{nyaihoz. Ehhez kapcsolódóan szükséges a vagyonosod{si vizsg{latok megerősítése, így elkerülhető lenne, hogy papíron nincstelen személyek jelentős értékű vagyont{rgyakkal rendelkezzenek csal{djuk illetve gazdas{gi v{llalkoz{saik révén. Le kell sz{molni azzal a gyakorlattal is, hogy több éve lezajlott, az adóhatós{g {ltal hosszú idő alatt felt{rt visszaélések, csal{sok ut{n nyomoz az erre jogosult bűnüldöző szerv (jelenleg a V{m- és Pénzügyőrség), ezek megtérülése kétséges illetve sokszor bizonyíthatós{guk is erősen csökken az idő elteltével. Ehelyett aktív, kock{zatelemzésen alapuló felderítésekkel kell elejét venni ezen cselekményeknek. Erre jó lehetőséget nyújt az APEH és a VP tervezett összevon{sa, hiszen így az érintettek tudta nélkül is indítható ellenőrzés, nem lenne idejük kimenekíteni a vagyont a bukott cégekből, illetve a gyors inform{ció{raml{ssal rögtön vagyonosod{si vizsg{latok indulhatnak, amelyekhez automatikusan büntetőelj{r{sok is kapcsolódhatn{nak. 11

12 A feketegazdas{g {ltal legjobban érintett ipar{gak egyike az építőipar, a körbetartoz{sok következményeivel naponta lehet szembesülni. Ennek felsz{mol{sa az otthonteremtési rendszer (épületfelújít{sok) miatt is fontos. 12.) Hatékonys{gi tartalékot jelent az adminisztr{ciós/bürokratikus költségek magas szintje is. A Tervben megfogalmazottakkal összhangban szükséges ezért a szab{lyoz{si és adminisztr{ciós rendszerek tételes felülvizsg{lata. Az adórendszer {talakít{sakor péld{ul törekedni kell a minél egyszerűbb szab{lyok alkalmaz{s{ra, pl. a személyi jövedelemadóz{sban javasolható, hogy csak a csal{di adókedvezmény maradjon meg a kedvezmények közül és a rendelkezés az adóról lehetőségeit is {ttekinteni, illetve csökkenteni szükséges. Egy egyszerűbb adórendszer az {llam sz{m{ra is hasznokkal j{r, mivel a fenti péld{n{l maradva a személyi jövedelemadó ellenőrzéséről m{s területekre lehet {tcsoportosítani az ellenőrzési kapacit{sokat, tov{bb{ csökken a visszaélések (korrupció) lehetősége is. Az adminisztr{ció csökkentését következetesen szükséges alkalmazni. Rendkívül sok ma az olyan szab{lyoz{s, amelyben valamilyen befizetés/adó összegéből kedvezményt lehet kapni. Ehelyett mag{t az adót kell csökkenteni, amiből azut{n m{r nem lehet kedvezményt igénybe venni. Ezzel nem feltétlenül csökken az adóbevétel, viszont egyszerűsödik az adminisztr{ció. Az adó- és egyéb díjkedvezményeknél pedig szükséges felülvizsg{lni azt, hogy valóban a jogalkotó eredeti célj{t éri-e el az adott jogintézmény: pl. tényleg az arra r{szorultak köre veszi-e igénybe a kedvezményt stb. A Terv IV.1. pontja is külön j{rulékkulcsokat alkalmazna a p{lyakezdők és az év felettiek alkalmaz{sa esetén. Ehelyett a külön nyilv{ntart{sokat igénylő kivételek helyett az {ltal{nos j{rulékot kell ugyanakkora költségvetési hat{st okozó mértékkel 12

13 csökkenteni. A kivételek Magyarorsz{gon szinte minden esetben a visszaélések sz{m{t és a bürokr{ci{t, hiszen nyilv{ntartj{k, majd ellenőrzik is, növelik, ezért drasztikusan szűkíteni kell alkalmaz{sukat. Emellett összemoss{k a különböző rendszereket is. Olyan {ltal{nos szab{lyoz{si környezetre van szükség, amely elősegíti a foglalkoztat{s növelését, nem pedig a t{rsadalombiztosít{s forr{sait kell különböző kivételek alkalmaz{s{val csökkenteni. 13.) Egy területen javasolható az adóemelés: az élvezeti cikkek (doh{ny, alkohol) jövedéki adója területén. Ennek a bevételek növelése mellett/helyett természetesen egészségügyi okai is vannak. Ez azért is fontos, mert ezen élvezeti cikkek hatalmas egészségügyi kiad{sokat is okoznak. A doh{nyz{s nyilv{nos helyen történő betilt{s{t hosszú évek halogat{sa ut{n végre be kell vezetni, hiszen a passzív doh{nyz{s is komoly egészségügyi kock{zatokkal, illetve kiad{sokkal j{r. Az alkoholos termékek fogyaszt{sa is sokrétű problém{kat okoz, péld{ul az alkoholos befoly{solts{g alatt elkövetett bűncselekmények (az ezekhez kapcsolódó kiad{sokról sem szabad megfeledkezni). 14.) A v{llalkoz{sok segítése szempontj{ból nemcsak az adórendszer a fontos, hanem a működési környezet is. Ennek megfelelően önmag{ban a jogi környezet javít{sa is komoly előrelépés lenne, pl. a bírós{gi ügymenet drasztikus felgyorsít{sa. Ez természetesen többlet költségvetési forr{sokat igényel, de ez meg is térülhet ak{r közvetlenül is (pl. a cégek megszűnésekor jelenleg fennmaradó adó- és j{ruléktartoz{sok csökkenésével). A bírós{gi, illetve a végrehajt{si elj{r{sok gyorsít{sa lehetővé tenné, hogy a kezelhetetlen mértékűre, kb milli{rd forintra növekedett APEH-kintlévőség mértéke tov{bb ne növekedjen, illetve ink{bb csökkenjen (persze nem a kintlévőségek leír{s{val). Alkalmazni szükséges tov{bb{ azokat a nemzetközi 13

14 gyakorlatokat (USA, Németorsz{g), amelyek elősegítik a külföldre menekített adózatlan jövedelmek megadóztat{s{t. Az adómértékek csökkentése természetesen segítené ezen eltitkolt jövedelmek adóz{s{t. Ugyanakkor ezen összegek egyszeri, kedvezményes adóval történő legaliz{l{sa nem t{mogatható, mivel a jövőben is hasonló akciókra sz{mítva fogj{k eltitkolni a jövedelmeket, azaz rendkívüli mértékben rombolja az adómor{lt az ilyen kedvezmények alkalmaz{sa. Több kutat{s is kimutatta m{r, hogy a cégek sz{m{ra sokszor nem is csak az adórendszer a legfontosabb szempont a beruh{z{si döntések meghozatalakor. A költségvetési szempontok meghat{rozz{k az adók csökkentésének lehetőségét és időbeliségét, azonban a cégek adminisztr{ciós költségeinek csökkentése nem terhelné az {llami költségvetést, azaz könnyebben végrehajtható lenne. 15.) A monopolisztikus jellegű piacokon (közmű-szolg{ltat{sok - beleértve a digit{lis közműveket is, gyógyszerpiac, stb.) az ellenőrző/felügyelő hatós{goknak biztosítani kell a jogot a szolg{ltat{sok {rainak nemzetközi (EU) összehasonlít{s{ra, azaz pl. ne lehessen egy gyógyszer dr{g{bb Magyarorsz{gon, mint az EU többi tag{llam{ban. Ez mind a fogyasztóknak, mind az {llamnak megtakarít{st jelentene (gyógyszert{mogat{sra csak az {llam több mint 350 milli{rd forintot fordít, egy sz{zalékos megtakarít{s 3,5 milli{rd forintot jelente évente!). 16.) Fontos szemléletbeli v{lt{st kell tov{bb{ eszközölni/intézményesíteni az {llami hatós{gok ellenőrzési-felügyeleti, bírs{gol{si elveiben és gyakorlat{ban. Ez ugyanis döntő jelentőséggel bír a v{llalkoz{sbar{t közigazgat{si környezet kialakít{sa szempontj{ból. A kis és középv{llalkoz{sok kisebb súlyú gondatlan vétségeire nem represszív szankcióval, bírs{ggal, hanem reparatív/preventív figyelmeztetéssel kell felelni. A bírs{goló, büntető rendőr{llam képének szolg{ltató {llammal való felv{lt{s{hoz ez is egy lépés, amellyel bizonyítható lenne, hogy az {llam nem azért hoz 14

15 szab{lyokat, hogy a pénzbüntetéssel a bevételeit növelje, hanem azért mert adott esetben egy t{rsadalmi érdekből sz{rmaztatott normakövetést kív{n elérni. Egészségügy/egészségipar 17.) Az egészségügyben hosszú évtizedek óta csak arról lehet hallani, hogy elégtelenek a forr{sok. Még itt is tal{lható azonban hatékonys{gi tartalék. Több mint 100 kórh{z tal{lható Magyarorsz{gon, azonban nincs központi program a rendkívül dr{ga (sokszor darabonként is több tízmilliós vagy még dr{g{bb) orvosi eszközök beszerzésének ésszerűsítésére. Merész p{rhuzamnak tűnik, de lehetne hasznosítani a különböző fapados cégek gyakorlatait: az ugyanarra a célra szolg{ló dr{ga eszközök beszerzését központilag lehetne koordin{lni és esetleg beszerezni, amivel csökkenhető a beszerzési {r, illetve a későbbiekben a javít{si, fenntart{si költségek is. Hasonlóan lehetne megszervezni a kórh{zi gyógyszerbeszerzéseket is, amelyekre m{r tal{lhatóak kedvező péld{k az orsz{gban, amikor is több kórh{z együttesen szerzi be a szükséges gyógyszereket. Természetesen ebből csak akkor sz{rmazhat megtakarít{s, ha elkerülhető az a kor{bbi években tapasztalt jelenség, hogy a nagy tételben közbeszereztetett termékek dr{g{bbak, mintha az utc{ról betérve egy boltban megveszi az ember. Hatékonys{gi tartalékot jelent az egészségügyi informatika jelenlegi elmaradotts{ga. A telemedicin{s elj{r{sokkal, az elektronikus és internetes alapú technológi{kkal ezen a területen is jelentős megtakarít{st lehetne elérni. Sajnos a jelenlegi rendszerek szigetszerűek, {tl{thatatlanok. Erős központi ir{nyít{ssal lehet csak letörni a részérdekeket, az integr{ciós folyamatok a teljes egészségügyi ell{tórendszer vonatkoz{s{ban tetemes megtakarít{ssal p{rosulhatnak. Az egészségügyhöz hasonlóan {t kell tekinteni minden olyan közszolg{ltat{st, ahol jelentős beszerzések történnek (oktat{s, szoci{lis ell{t{sok stb.). 15

16 A magyar lakoss{g tragikus egészségügyi {llapot{nak javít{sa szintén elősegítheti a fő cél, azaz a foglalkoztatat{s növelését, mivel több ember léphet be a munkaerőpiacra. 18.) A több évtizede hangoztatott elv, azaz a betegség megelőzésének fontoss{ga csak úgy vihető {t a gyakorlatba, ha jelentősen növekszik a jelenlegi szűrőprogramok meglehetősen kicsi hatékonys{ga, illetve {tfogó szűrőprogramok indulnak. Tekintettel arra, hogy az egészségügyi ell{t{s nem alanyi jogú, hanem biztosít{si jogviszonyhoz, vagy az egészségügyi ell{t{sra való jogosults{ghoz kötődik, orvosilag indokolt körben bevezethető a kötelező szűrések gyakorlata is. A kötelező elvet oldani lehet különböző előnyök biztosít{s{val, illetve nem indokolt a kötelező jellegtől félni: a magyar kötelező olt{si rendszert is több esetben t{madj{k, azonban európai összehasonlít{sban is jelentős egészségügyi előnyöket biztosít ez a magyar gyermekek sz{m{ra. A hosszú t{von gondolkod{s ugyan rövid t{von többletköltségeket okoz, azonban ez gyorsan megtérül az időben felfedezett betegségek hatékony gyógyít{s{ban és ez{ltal az egészségben (és munk{ban) töltött évek sz{m{nak növekedésében. Az egészségügy sajnos kiv{ló példa a nem rendszerszerű gondolkoz{s következményeire is. Az elmúlt évekbeli reformok sor{n péld{ul azut{n jelentek meg a j{róbeteg-szakell{tó intézmények létesítésére, korszerűsítésére szolg{ló EU-s p{ly{zatok, hogy a kórh{zakban az aktív {gyakat megszüntették. Természetesen t{mogatandó a legdr{g{bb és a beteg sz{m{ra legkényelmetlenebb kórh{zi ell{t{s helyett a j{róbeteg-szakell{t{s fejlesztése, de ügyelni kell a logikai sorrend betart{s{ra is. A jelenlegi helyzet az, hogy a kórh{zakban az aktív {gyakat megszüntették, a fenti EU-s p{ly{zatok megvalósít{sa viszont ehhez képest évekkel később történik. Érthetetlen tov{bb{, hogy az egynapos ell{t{sok ar{nya miért marad el jóval m{s EU tag{llamok gyakorlat{tól. 16

17 Az {tl{thatós{g értelmezhető az egészségügyben is. Ma egy beteg nem tudja, hogy az {ltala felkeresett intézményben milyen eredménnyel kezelik a betegeket. Történtek kísérletek indik{torok kialakít{s{ra ezen a területen is, azonban ezek a prób{lkoz{sok az értékeltek ellen{ll{s{n sokszor megbuktak. Külföldi péld{k (pl. Anglia) is bizonyítj{k, hogy az eredményességi mutatók közzététele pozitív ir{nyba befoly{solja az egészségügy működését. Természetesen az {tl{thatós{got minden olyan területen biztosítani szükséges, ahol közpénz felhaszn{l{sa történik (pl. oktat{s, szoci{lis szféra, stb.). 19.) A Terv kiemelten foglalkozik az egészségturizmus fejlesztésével. Tekintettel arra, hogy ez természetes folyamatként is elindult az elmúlt években (fog{szati turizmus, gyógyfürdők, stb.) t{mogatandó ennek folytat{sa. Át kell tekinteni azonban a kor{bbi tapasztalatokat és péld{ul az új gyógyfürdők építését csak abban az esetben szükséges t{mogatni, ha a jelenlegiek kihaszn{lts{ga rent{biliss{ teszi a működésüket. Sz{mos példa mutatja sajnos, hogy az önkorm{nyzatok sok helyen nem tudj{k fenntartani a kor{bban erőn felül v{llalt fürdőépítésekkel létrehozott kapacit{sokat. Azaz először a meglévő kapacit{sokkal szükséges foglalkozni, péld{ul szolg{ltat{sbővítéssel, kapcsolódó beruh{z{sokkal. 20.) A komplex szemléletmód alkalmaz{sa az adott célterületen kívül a kapcsolódó területeken is fejlődéssel j{rhat. A Terv (I.3. pont) péld{ul a növényh{zi kertészet fejlesztéséről szól. Növelné a keresletet ezen a területen elő{llított termékekre és egyúttal segítené az egészséges életmód elterjesztését, ha a közétkeztetésben (óvod{k, iskol{k, idősotthonok, kórh{zak) előírn{k és növelnék a jelenlegi gyakorlathoz képest - a friss zöldséggel és gyümölccsel való ell{t{s kötelező ar{ny{t. 17

18 Oktat{si rendszer 21.) Az oktat{si rendszerben sokszor ({ltal{nos- és középiskola, felsőoktat{s) tanulnak idegen nyelveket a di{kok, mégis jelentős azoknak a hallgatóknak a sz{ma, akik később nyelvvizsga hi{ny{ban nem vehetik {t a diplom{jukat, illetve azok sz{ma is nagy, akik rendelkeznek ugyan nyelvvizsg{val (amelyet kor{bban a többletpontokért szereztek meg), de a haszn{lható nyelvtud{ssal nem. Az oktat{sban ezért a meglévő idegen nyelvi ór{k sz{m{nak fenntart{sa mellett korl{tozni javasolt az egyszerre tanult idegen nyelvek sz{m{t, azaz pl. csak akkor tanulhassanak a di{kok m{sodik idegen nyelvet, ha az elsőből m{r elértek egy meghat{rozott tud{sszintet. Napjainkban a munkahelyek jó részében és a hétköznapokban is nélkülözhetetlen a digit{lis ír{stud{s, ezért az informatikai alapismereteket szükséges beiktatni az érettségi tant{rgyak közé, vagy az érettségit ECDL vizsg{hoz kötni. Ez egyben elősegítené azt is, hogy az {llampolg{rok a közigazgat{si ügyek intézésekor az elektronikus utat v{lassz{k, mivel rendelkeznének az ahhoz szükséges alapvető ismeretekkel. Az oktat{st a jelenleginél jóval nagyobb mértékben kell a munkaerő-piac igényeihez igazítani (szakképzés, felsőoktat{si felvételi keretsz{mok {talakít{sa, stb.). Az oktat{s színvonal{t is javítani szükséges, hatalmas pazarl{st jelent olyan intézményeket, képzéseket finanszírozni, amelyeket a munkaadók nem ismernek el. Azaz emelni kell az egyetemekkel, főiskol{kkal szemben t{masztott minőségi követelményeket (oktatók sz{ma és minősítése, stb.). A felsőfokú szakképzések rendszerét is {t kell tekinteni, mivel a felsőfokú oktat{si intézmények mellett sz{mos középiskola és alapítv{nyi intézmény szervez megkérdőjelezhető minőségű képzéseket. Ez az {llami t{mogat{s miatt jó az intézményeknek, a hallgatói jogviszony miatt jó a tanulónak, azonban felesleges {llami kiad{s miatt t{rsadalmilag k{ros. 18

19 22.) A közép-kelet-európai orsz{gok a kilencvenes években még versenyelőnnyel bírtak a t{vol-keleti orsz{gokkal a külföldi tőke be{raml{s{ért folytatott versengésben. Az elsősorban képzettebb munkaerőnek köszönhető előny m{ra elolvadt, a kor{bbi hozz{adott érték teremtés megszűnt. Ha egy orsz{g sikeresen akar versenyezni a magasabb hozz{adott értékű munkahelyekért, akkor nagyon jól képzett munkaerővel kell rendelkeznie, amelynek lehetőség szerint kevésbé kell megfizetettnek lennie a vil{g gazdas{gi központjaiban foglalkoztatott versenyt{rsakkal szemben. Ehhez tipikusan fiatal, egészséges, dinamikus, jól képzett, nyelveket is beszélő munkaerőre van szükség. Ha Magyarorsz{g sikerrel akarja az alacsony hozz{adott értékű munkaerejét magasabb hozz{adott értékűre cserélni, amely azt{n több profitot hoz és ezért magasabb bérekkel is honor{lható, akkor ilyen típusú t{rsadalmi profilra van szükséges. Ennek szolg{lat{ba kell {llítani a közép- és felsőfokú oktat{st, a szakképzést, az egészségügyi (benne egészségnevelő ) politik{t. Foglalkoztat{s 23.) Az oktat{ssal részben összefüggő probléma a tragikusan alacsony hazai foglalkoztat{si szint. Ezt azonban nemcsak a munkahely-teremtés szempontj{ból kell megközelíteni, hanem az inaktívak sz{m{nak kérdésével is. A jól ismert j{radékvad{sz helyzeteket meg kell szüntetni, hiszen hi{ba lesz több munkahely, ha nem lesz aki dolgozzon. A j{radékok összegét úgy szükséges meg{llapítani, hogy ösztönözzön a munkakeresésre, azaz ne fordulhasson elő az a helyzet, hogy a munkabér alig magasabb, mint a különböző helyről kapott j{radékok. Emellett felül kell vizsg{lni a rokkantnyugdíjasok helyzetét is, mivel sz{muk, ar{nyuk jóval magasabb, mint a környező orsz{gokban. Természetesen ezen lépéseket nem szabad egyoldalúan bevezetni, a munkaerőpiacra való visszaterelést aktív eszközökkel (képzések) is segíteni kell, sok esetben arra is figyelve, hogy alapvető készségfejlesztésre is szükség van (pl.: m{sodik gener{ciós munkanélküliek, akik m{r a szüleiket sem l{tt{k dolgozni). A képzések sor{n törekedni kell a minőség drasztikus 19

20 emelésére, hiszen a jelenlegi EU-s forr{sokból megvalósított képzések eredményessége sok esetben megkérdőjelezhető. A j{radék-vad{sz probléma felsz{mol{sa megköveteli az {llami forr{sból kapott t{mogat{sokat összesítését is: a nyilv{ntart{si rendszerek {tj{rhatós{ga javasolt, amelynek segítségével könnyen meg{llapítható, hogy az {llampolg{rok milyen forr{sból, milyen t{mogat{sokat kaptak (ezek a nyilv{ntart{sok, rendszerek sok esetben sziget-rendszerűen működnek). Ez a visszaélések kiszűrésével megtakarít{st is jelenthet. Az alacsony foglalkoztat{si szintért véleményünk szerint felelős az éppen ennek felsz{mol{s{ra hivatott {llami munkaügyi intézményrendszer is. A munkaügyi szervezet egy erősen hierarchikus, top-down szervezeti képet mutat. A központból lefelé utasít{sok {ramolnak, a helyi tapasztalatok feltöltésének szervezeti kultúr{ja viszont nem alakult ki. A munkaügyi adatb{zisokban becslések szerint a tényleges munkanélküliek mintegy 20%-a, és a tényleges {ll{slehetőségek kb. 20%-a csatorn{zódik be, és ezek között folyamatos meg nem felelés tapasztalható. Ennek a ténynek a képző intézményekre h{rít{sa a gyakorlatban nem történik meg, azok nem alakítj{k {t képzési struktúr{jukat. 24.) A kerestek szempontj{ból a relatívan magas minim{lbér a be nem jelentett foglalkoztat{sra ösztönöz, illetve összetolja a bérsk{l{t, ezért a minim{lbér emelése az elkövetkezendő években nem célszerű. 25.) Az előző és az első pontban említettekkel összefüggő probléma a nyugdíjrendszer kérdése. A nyugdíjkorhat{r emelése ellenére a tényleges nyugdíjba vonul{skori {tlagéletkor még mindig nagyon alacsony. Ezért a rendes öregségi nyugdíjhoz szükséges szolg{lati idővel nem rendelkező nyugdíjba vonulók esetén növelni kell a nyugdíjcsökkentés mértékét. Időzített bombaként ketyeg tov{bb{ 20

21 azok helyzete, akik a rendszerv{ltoz{s ut{n be nem jelentett munk{kat végeztek és így megfelelő szolg{lati időre nem tesznek szert. A probléma tudatosít{sa érdekében m{r az is hat{sos lépés lenne, ha a kor{bbi kezdeményezések folytat{saként - az aktív korúak évente kapn{nak kimutat{st a befizetett nyugdíjj{rulék összegéről, illetve a megszerzett szolg{lati időről (azok is, akik nem fizettek nyugdíjj{rulékot, így szolg{lati időt sem szereztek az adott évben). Ez tal{n ösztönözne az öngondoskod{sra és a bejelentett munk{k keresésére. 26.) Szintén a foglalkoztat{ssal függ össze az a probléma, hogy jelenleg a foglalkoztatottak nagy részét a hazai tulajdonú, többnyire kis cégek alkalmazz{k. A multinacion{lis v{llalatok esetében a nagy {llami kedvezmények, t{mogat{sok nem j{rnak a foglalkoztatotts{g jelentős növekedésével, mivel ezen cégek a hatékonys{g miatt relatívan kevés alkalmazottal működnek. A fentiek miatt a multinacion{lis cégek {llami t{mogat{sa csak abban az esetben javasolható, ha K+F tevékenységet kív{nnak végezni az új beruh{z{ssal, vagy jelentős sz{mú munkaerőt kív{nnak felvenni. Közlekedés fejlesztése, közösségi közlekedés t{mogat{sa 27.) A Főv{ros, különösen a Belv{ros problém{inak egy jó részét komplex módon kezelné a régóta tervezett dugódíj bevezetése. Ez komoly költségekkel j{rna, azonban EU-s forr{sokból megvalósítható lenne, majd jelentős bevételeket is termelne. Emellett csökkenne a Belv{rosban a légszennyezettség, ami később az egészségügyi mutatókban is javul{st hozna (ez csökkentené az egészségügyi kiad{sokat), könnyebben lehetne parkolni, fejleszteni lehetne a tömegközlekedést. Csökkenhetne az üzemanyagfogyaszt{s is, amivel enyhülne az orsz{g energiafüggősége is. Természetesen a dugódíj bevezetésével p{rhuzamosan drasztikusan emelni kell a közösségi közlekedés komfortfokozat{t, hiszen a BKV jelenlegi h{lózati rendszere jónak mondható, viszont a körülmények sokszor elviselhetetlenek a j{rműveken. A 21

22 dugódíj bevezetése csak a hosszú évek óta hangoztatott P+R parkolók létrehoz{s{val együttesen valósítható meg. Megvizsg{lható tov{bb{, hogy a jelentős tömegközlekedéssel rendelkező vidéki nagyv{rosokban (Miskolc, Debrecen, Szeged, Pécs) bevezethető-e ez a rendszer. A közösségi közlekedést nemcsak a főv{rosban, hanem az egész orsz{gban fejleszteni kell, ugyanazon okok miatt. Ehhez természetesen v{ltoz{s kell abban az alapvető problém{ban, hogy két utazó esetén m{r anyagilag is jobban megéri kocsival közlekedni az orsz{gban. A tömegközlekedés fejlesztése kezdetben jelentős forr{sokat igényel, azonban később több szempontból is megtérül (üzemanyag-felhaszn{l{s csökkenése a közlekedési t{rsas{gokn{l, majd az autók esetében is, ha sokan {tv{ltanak a közösségi közlekedésre, egészségügyi kiad{sok, környezetvédelmi szempontok stb.). Az elöregedett buszpark folyamatos megújít{s{val r{ad{sul a hazai buszgy{rtók is megrendeléseket szerezhetnének. Árt{mogat{sok felülvizsg{lata 28.) Szükséges a jelenleg {rt{mogat{sok teljes felülvizsg{lata is, ezek ugyanis mag{t az alaphelyzetet {ltal{ban nem oldj{k meg, hanem segítenek fenntartani egy rossz rendszert. Péld{ul a fűtést{mogat{sokat meg kell szüntetni és az erre fordított forr{sokat az energetikai korszerűsítésre kell fordítani, amely növeli a foglalkoztatotts{got (korszerűsítés elvégzése) és enyhíti az energiafüggőséget is. A lak{st{mogat{sok rendszerének a lak{stakarék-pénzt{rak melletti m{sik eleme az energetikai korszerűsítés 2 lehetne. A legnagyobb hatékonys{g érdekében az energetikai korszerűsítés 3 esetében a panel épületekre kell koncentr{lni és a lehető 2 Az energetikai támogatásokkal foglalkozik az Állami Számvevőszék Az energiagazdálkodást érintő állami és önkormányzati intézkedések, kiemelten az energiaracionalizálást célzó támogatások hatásának ellenőrzéséről szóló augusztusi jelentése. 3 Az energetikai korszerűsítésekkel foglalkozik az Energia Klub júliusában, Háttértanulmány a zöld beruházási rendszer klímabarát otthon energiahatékonysági alprogram normatív támogatási rendszerként való 22

23 legnagyobb energia-megtakarít{sra kell törekedni: az egyedi mérés, a szigetelés mellett javasolható a megújuló energiaforr{sok (napkollektorok, hőszivattyús rendszerek) minél szélesebb körű alkalmaz{sa is (kiv{ló péld{t jelent Budapesten a III. kerületben megvalósított projekt). A legolcsóbb energia a fel nem haszn{lt és így külföldről meg nem v{s{rolt energia, azaz ezen korszerűsítésekkel Magyarorsz{g energiafüggősége is csökkenthető. M{srészről növekszik a lak{sok értéke, ami abból a szempontból is fontos lehet, hogy jelz{loghitel esetén a bankoknak nem kell esetleg azért felmondaniuk a hitelszerződést, mert erőteljesen lecsökkent a fedezetül szolg{ló lak{sok értéke. A megújuló energiafelhaszn{l{s növekedést elősegítené az is, ha az újonnan épülő t{rsash{zak (pl lak{s feletti épületek) esetében kötelezővé v{lna a megújuló energi{k felhaszn{l{sa (pl. napenergia). Ez növelné az építési költségeket, ugyanakkor ekkora lak{ssz{m felett nem jelentene lak{sonként nagy költséget, ami egyébként is megtérülne az alacsonyabb közüzemi felhaszn{l{sban. Elősegítené tov{bb{, hogy Magyarorsz{g teljesítse a megújuló energiafelhaszn{l{s terén tett nemzetközi v{llal{sait. A Zöld energia felhaszn{l{s{t minden, EU-s vagy {llami forr{sból megvalósuló beruh{z{s esetén elő lehetne írni, ezzel is csökkentve az orsz{g energiafüggőségét. A különféle t{mogat{sokat a megfelelő célzotts{g szempontj{ból is szükséges felülvizsg{lni. Az üdülési csekk péld{ul jelenleg sz{mos olyan szolg{ltat{s esetében is igénybe vehető, ami ellentétes az eredeti cél, a hazai turizmus fellendítésével, így t{mogatandó a csekk felhaszn{l{si körének nemrég megindult felülvizsg{lata. kiírásának lehetőségéről, megvalósíthatóságáról címmel megjelent tanulmánya. 23

24 Javaslataink az al{bbi pontokban foglalhatók össze: A) Által{nos aj{nl{sok egyszerű, kevés kedvezményt (adóról szóló rendelkezést) alkalmazó adórendszer, feketegazdas{g visszaszorít{sa, különös tekintettel az ÁFAcsal{sokra, egyszerűen végrehajtható, kevés kivételt, speci{lis elj{r{st tartalmazó jogszab{lyok, bankok közötti versenyt elősegítő szab{lyv{ltoztat{sok, a meglévő hatékonys{gi tartalékok kiakn{z{sa a nagy {llami elosztórendszerekben (pl. egészségügy, oktat{s, szoci{lis szféra), adminisztratív költségek drasztikus csökkentése, {tl{thatós{g biztosít{sa a közpénzek felhaszn{l{sakor, költség-haszon elemzések végzése a döntések előtt, a fenntarthatós{g biztosít{sa minden fejlesztés esetében, gazdas{gos üzemméret alkalmaz{sa az {llami szfér{ban, közbeszerzési rendszer teljes megújít{sa, a korrupció visszaszorít{sa, az EU-s p{ly{zati rendszer {tszervezése, az adminisztr{ció jelentős szűkítése, illetve a t{mogat{s felhaszn{l{s{nak jobb ellenőrzése, a hatós{gi típusú tevékenységek (felügyelet, bírs{gol{s, ellenőrzés) szolg{ltató {llam filozófi{j{t al{t{masztani hivatott transzform{l{sa a represszív-büntető bírs{gol{sról a javító-megelőző célú t{jékoztat{sfigyelemfelhív{sra, munkaügyi szervezetrendszer intézményi-kultur{lis-szakpolitikai újragondol{sa a valóban hatékony {llami foglalkoztat{s-elősegítés érdekében, 24

25 közigazgat{sban a stratégiai tervezési szemlélet elterjesztése, {llami tulajdonú v{llalatok prudens gazd{lkod{s{nak garanci{lis jellegű megteremtése. B) Konkrét intézkedések egységes nyilv{ntart{si rendszert kell létrehozni az {llampolg{roknak adott t{mogat{sokról, ami elősegíti a visszaélések kiszűrését, a közigazgat{sban a munkakörök felülvizsg{lata (ne dolgozzon felsőfokú végzettségű munkat{rs középfokú végzettséget igénylő munkakörben) és a képesítési követelmények szigorít{sa felmenő rendszerben, létsz{mcsökkentés a nyugdíjba vonulók {ll{shelyeinek részleges betöltésével, a vezetői pozíciók sz{m{nak jelentős csökkentése, a bérleti rendszer bevezetésével a haszn{lt irodaterület csökkentése a közigazgat{sban, a közigazgat{sban leselejtezett eszközök (pl. sz{mítógépek) felhaszn{l{sa m{s {llami területeken (pl. oktat{s), vagy ezen eszközök elektronikus {rverezése (pl. az APEH rendszerében), a mag{nnyugdíjpénzt{rak kötelezően p{ly{ztass{k az alapkezelői tevékenységet, illetve a működésre fordítható tagdíjar{ny csökkenjen, a Gazdas{gi Versenyhivatal {ltal meg{llapított kartellezések esetén az illetékes {llami szerv minden esetben bírós{gi úton követelje vissza a k{rértéket, építőipari körbetartoz{sok felsz{mol{sa, az egészségügyben a nagy értékű eszközök, illetve gyógyszerek központi közbeszereztetése, 25

26 az egészségügyi informatika jelentős fejlesztése, integr{ciója (telemedicina stb.), {tfogó és kötelező egészségügyi szűrési programok a betegségek megelőzése és korai felismerése érdekében, egynapos ell{t{sok drasztikus növelése az egészségügyben, évente t{jékoztató kiküldése az {llampolg{rok a befizetett nyugdíjj{rulék összegéről és a megszerzett szolg{lati időről, a multinacion{lis cégek esetében kiz{rólag a K+F tevékenység és a jelentős foglalkoztatotts{g-növeléssel j{ró beruh{z{sok t{mogat{sa, {rt{mogat{sok felülvizsg{lata és az erre szolg{ló forr{sok {tcsoportosít{sa a fejlesztésekre (főként fűtéskorszerűsítés), a különféle t{mogat{sok célzotts{g{nak tételes felülvizsg{lata és javít{sa, dugódíj bevezetése a főv{rosban, közösségi közlekedés fejlesztése az egész orsz{gban, a foglalkoztat{s növelését a munkahelyteremtésen túl a munkakeresők sz{m{nak növelésével is segíteni kell, azaz csökkenteni szükséges a j{radék-vad{szat lehetőségeit, viszont a munkaerőpiacra visszatérőket a jelenleginél jobban működő képzési rendszerrel kell segíteni, a minim{lbér ne növekedjen az elkövetkezendő években, bírós{gi- és végrehajt{si elj{r{sok egyszerűsítése és gyorsít{sa, elektronikus ügyintézés minél szélesebb körű alkalmaz{sa, ingyenes szoftverek haszn{lata az {llami szfér{ban (közigazgat{s, oktat{s, stb.), közüzemi szolg{ltat{sok, gyógyszerek EU-s {rösszehasonlít{sa, lak{stakarék pénzt{rakra, azaz a kiz{rólag az előtakarékoss{gra épülő lak{st{mogat{si rendszer, 26

27 jövedéki adóemelés az élvezeti cikkek esetében, a doh{nyz{s betilt{sa nyilv{nos helyen a korl{tolt felelősségű t{rsas{gok vezetői korl{tlan felelősségének meg{llapít{sa azon büntetőügyekben, ahol elmarasztal{sra kerülnek aktív, kock{zatelemzésen alapuló felderítések alkalmaz{sa az összevont APEH-VP-nél. Bízunk abban, hogy a fenti javaslataink megfontol{sra és elfogad{sra tal{lnak a Minisztérium szakértői körében. A Közigazgat{sfejlesztési T{rsas{g a tov{bbiakban is aktív partnerségre törekszik a korm{nyzati intézményekkel a hazai közszektor fejlesztése érdekében. Budapest, augusztus 25. Bódi G{bor s.k. elnök 27

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 3. szm 2011. februr 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szm Trgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2011. (II.

Részletesebben

ú ő ú éľ é ú ľ é ő ü ú é é é é ő ő é őł é ł é ź ź é é ť ó é é ő é é őł ü ú ź ó é ő ú é é ű ű é ú ő ľ ó ó ó é ú ć ó é ő ó ó ő ú Ż é é ű ľ ű é ú ö ö é é ó ö ű é ú ó é ő ó ó ľ ú éľ é ű ű é ú ö ľ ó ť ű é ú

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM az. Ügyviteli titk{r ÉRETTSÉGI UT[NI SZAKKÉPZÉSHEZ. valamint a XXV. ÜGYVITEL [GAZATHOZ

SZAKMAI PROGRAM az. Ügyviteli titk{r ÉRETTSÉGI UT[NI SZAKKÉPZÉSHEZ. valamint a XXV. ÜGYVITEL [GAZATHOZ SZAKMAI PROGRAM az 54 346 02 Ügyviteli titk{r ÉRETTSÉGI UT[NI SZAKKÉPZÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL [GAZATHOZ K[ROLYI MIH[LY KÉT TANÍT[SI NYELVŰ KÖZGAZDAS[GI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013. 1 I. A szakképzés jogi

Részletesebben

Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakiskolai helyi tanterve. a 34 582 10 SZÁRAZÉPÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakiskolai helyi tanterve. a 34 582 10 SZÁRAZÉPÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakiskolai helyi tanterve a 34 582 10 SZÁRAZÉPÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Szárazépítő szakképesítés (34 582 10) helyi tanterve a 14/2013. (IV.5.) NGM rendelettel

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 20. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: szocfp@ddrfk.hu.www.ddrfk.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 20. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: szocfp@ddrfk.hu.www.ddrfk. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 20. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: szocfp@ddrfk.hu.www.ddrfk.hu A Dél-Dun{ntúli Region{lis Forr{sközpont Szolg{ltató Közhasznú

Részletesebben

INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA... 1 GÉPGY[RT[STECHNOLÓGIAI TECHNIKUS... 113 RUHAIPARI TECHNIKUS...

INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA... 1 GÉPGY[RT[STECHNOLÓGIAI TECHNIKUS... 113 RUHAIPARI TECHNIKUS... Tartalom INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA... 1 GÉPGY[RT[STECHNOLÓGIAI TECHNIKUS... 113 RUHAIPARI TECHNIKUS... 243 2.56. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint

Részletesebben

HELYI TANTERV. a 34 542 06 NŐI SZABÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

HELYI TANTERV. a 34 542 06 NŐI SZABÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ HELYI TANTERV a 34 542 06 NŐI SZABÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi h{ttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Trgyév: 19 Veszprémi Törvényszék 2 0 1 5 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapujn keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Csaldi név Első utónév Tovbbi utónevek Viselt név: Dr. MARKOVSZKYNÉ

Részletesebben

HELYI TANTERV. a XXXVIII. Rendészet [GAZATHOZ

HELYI TANTERV. a XXXVIII. Rendészet [GAZATHOZ HELYI TANTERV a XXXVIII. Rendészet [GAZATHOZ A kerettanterv a 9-12. középiskolai évfolyamokra előírt tartalommal a Rendészet {gazatra egységesen vonatkozik: Megnevezés: Fegyveres szervek és vagyonvédelmi

Részletesebben

Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója.

Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója. Kiskunmajsa Város Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2010. december 22-i ülésére. Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója. Az előterjesztés

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: valamennyi bizottság Sorszám: III/1. Döntéshozatal módja: Minősített

Részletesebben

Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17.

Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17. Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17. 1. verzió Arrixaca padlótisztító Zöld szappan 1 l 1. SZAKASZ: Az

Részletesebben

Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja

Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja A helyi önkormányzatokról szóló 1990,évi LXV. törvény elıírásai szerint az önkormányzatoknak a választási ciklus végéig szóló gazdasági programot kell

Részletesebben

JELENTÉS A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYMINISZTEREK TANÁCSA

JELENTÉS A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYMINISZTEREK TANÁCSA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM JELENTÉS A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYMINISZTEREK TANÁCSA ÁLTAL 2009. JÚLIUS 7-ÉN A TÚLZOTT HIÁNY ELJÁRÁS KERETÉBEN KIADOTT AJÁNLÁS MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN HOZOTT INTÉZKEDÉSEKRŐL

Részletesebben

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15.

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Pedagógiai Program Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Érvényes: 2009. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. Nevelési program 1. Bevezetés

Részletesebben

HELYI TANTERV. a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

HELYI TANTERV. a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ HELYI TANTERV a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi h{ttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLVII. törvény,

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. 2016. évi országjelentés Magyarország

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. 2016. évi országjelentés Magyarország EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.26. SWD(2016) 85 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM 2016. évi országjelentés Magyarország amely a makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzésével és kiigazításával

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Régió Információs Társadalom Stratégiája (DD-RITS)

A Dél-Dunántúli Régió Információs Társadalom Stratégiája (DD-RITS) A Dél-Dunántúli Régió Információs Társadalom Stratégiája (DD-RITS) 2005. június 30. Készült: Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatásával A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács megbízásából

Részletesebben

Stratégiai Főosztály 2. sz. melléklet. Magyarország pozíciós alapelvei a Közös Agrárpolitika jövőjéről

Stratégiai Főosztály 2. sz. melléklet. Magyarország pozíciós alapelvei a Közös Agrárpolitika jövőjéről Stratégiai Főosztály 2. sz. melléklet Magyarország pozíciós alapelvei a Közös Agrárpolitika jövőjéről A magyar mezőgazdaság számára 2004-től a közös agrárpolitika meghatározó szereppel bír. A közösség

Részletesebben

Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2008. (IX. 09.) önkormányzati rendelete

Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2008. (IX. 09.) önkormányzati rendelete Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2008. (IX. 09.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Tömörkény Községi

Részletesebben

A XXI. sz{zad első évtizedéről és napjainkról. (Szacsky Mih{ly) A gazdas{gi fejlődés és annak v{rható következményei

A XXI. sz{zad első évtizedéről és napjainkról. (Szacsky Mih{ly) A gazdas{gi fejlődés és annak v{rható következményei A XXI. sz{zad első évtizedéről és napjainkról (Szacsky Mih{ly) A gazdas{gi fejlődés és annak v{rható következményei Az elmúlt időszakokban bekövetkezett v{ltoz{sok azt mutatj{k, hogy bolygónk arculata

Részletesebben

KHEOPS Tudományos Konferencia, 2011. AMBRUS ATTILÁNÉ Egyetemi főtanácsadó 1, NYME KTK, Sopron. Az egyéni vállalkozók adó és járulékterheinek alakulása

KHEOPS Tudományos Konferencia, 2011. AMBRUS ATTILÁNÉ Egyetemi főtanácsadó 1, NYME KTK, Sopron. Az egyéni vállalkozók adó és járulékterheinek alakulása KHEOPS Tudományos Konferencia, 2011. AMBRUS ATTILÁNÉ Egyetemi főtanácsadó 1, NYME KTK, Sopron Az egyéni vállalkozók adó és járulékterheinek alakulása A vállalkozások adóterheinek könnyítése évek óta napirenden

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának Sorszám: III/5 2010. évi költségvetési koncepciója Döntéshozatal módja: Elıkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı Tárnok Lászlóné aljegyzı Véleményezı bizottság:

Részletesebben

AZ ASZÓDI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

AZ ASZÓDI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA AZ ASZÓDI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda Raiffeisen Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Rt. 2005. november 2. AZ ASZÓDI TÖBBCÉLÚ

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014.

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014. KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014. 1 Kiskunfélegyháza Város Gazdasági és Munka Programja 2011-2014 Tartalomjegyzék: A. Célok 2 B. Programok 4 C. Feladatok 7 I. GAZDASÁGFEJLESZTÉS

Részletesebben

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13.

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13. EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE OPERATÍV PROGRAM (2007-2013) EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG 2006. március 13. Fájl neve: OP 1.0 Oldalszám összesen: 51 oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetelemzés...4 1.1. Demográfiai

Részletesebben

Ő Ö É ü ü É ö é Ö é ő ü é é ó í ü é é ő ö ő ó é é ő É Á é ő Á Á í ó é ő ó é ö ó ö ó í ö ó é ű ö é é Á ö É ő ő ő ö ö í ü é ü é é ő ö Ü ő í ü é ü é ő ő é é ő ü ú Ü é ó ö ő ő ö ö ü Ö ő é é ü é ö ö ö ő é é

Részletesebben

AZ 50 ÉV FELETTI ÁLLÁSKERESŐK ELHELYEZKEDÉSÉT SEGÍTŐ TÁMOGATÁSI RENDSZER MAGYARORSZÁGON, BARANYA MEGYÉBEN

AZ 50 ÉV FELETTI ÁLLÁSKERESŐK ELHELYEZKEDÉSÉT SEGÍTŐ TÁMOGATÁSI RENDSZER MAGYARORSZÁGON, BARANYA MEGYÉBEN AZ 50 ÉV FELETTI ÁLLÁSKERESŐK ELHELYEZKEDÉSÉT SEGÍTŐ TÁMOGATÁSI RENDSZER MAGYARORSZÁGON, BARANYA MEGYÉBEN Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Pécs, 2013. Tartalomjegyzék: 1. Az 50 év felettiek munkaerő-piaci

Részletesebben

az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A jelen összevont tájékoztató ( Tájékoztató ) az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti

Részletesebben

HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013

HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013 HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013 A törvényalkotó szándékai szerint a tervezett adóváltozások, módosítások nyomán egyszer bbé válik az adózók, vállalkozások élete, csökkennek a vállalkozásokat érint

Részletesebben

Dr. Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár. Nemzeti Erőforrás Minisztérium. Budapest. Tisztelt Államtitkár Úr!

Dr. Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár. Nemzeti Erőforrás Minisztérium. Budapest. Tisztelt Államtitkár Úr! Dr. Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár Nemzeti Erőforrás Minisztérium Budapest Tárgy: Semmelweis Terv véleményezése Tisztelt Államtitkár Úr! A Közigazgatásfejlesztési Társaság üdvözli a

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város alpolgármesterétől

Salgótarján Megyei Jogú Város alpolgármesterétől Salgótarján Megyei Jogú Város alpolgármesterétől Szám: 42487/2011 Javaslat Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos, vagy többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok,

Részletesebben

2010. E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási segédanyag

2010. E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási segédanyag 2010. E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási segédanyag A szolgáltató állam célja, hogy az információs és kommunikációs technológiai eszközök alkalmazásával gyorsabb, INFORMATIKAI költség-hatékonyabb ISMERETEK

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

TECHNOLÓGIAMENEDZSMENT

TECHNOLÓGIAMENEDZSMENT TECHNOLÓGIAMENEDZSMENT MBA 2001, 2012 Részlet Pataki tan{r úr t{rgyismertetőjéből: "A vizsgafeladatok között feleletv{lasztós, kifejtendő, vagy egy-egy szóval kiegészítendő kérdések, lerajzolandó vagy

Részletesebben

I. Kiemelt vizsgálati célok 1. Az adózói életút vizsgálatán alapuló ellenőrzések

I. Kiemelt vizsgálati célok 1. Az adózói életút vizsgálatán alapuló ellenőrzések A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4001/2016. tájékoztatás az állami adó- és vámhatóság 2016. évi ellenőrzési feladatainak végrehajtásához kapcsolódó ellenőrzési irányokról Az adózás rendjéről

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. július végi helyzetéről 2014. augusztus * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

*Eg-Gü Fürdőszoba tisztító

*Eg-Gü Fürdőszoba tisztító Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. *Felülvizsg{lat: 2014.05.29. 2. verzió *Eg-Gü Fürdőszoba tisztító 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

SZINT Szegedi Intézménytakarító Kft. Üzleti terv. 2012. év

SZINT Szegedi Intézménytakarító Kft. Üzleti terv. 2012. év SZINT Szegedi Intézménytakarító Kft. Üzleti terv 2012. év I. Összefoglaló a 2012. év üzleti tervéről Társaság neve: SZINT Szegedi Intézménytakarító Kft. Székhelye: 6728 Szeged, Fonógyári út 24. Telephelye:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 5. A közbeszerzési eljárás főbb eljárási cselekményei. 6. Eljárási időkedvezmények a közbeszerzési törvényben

Tartalomjegyzék. 5. A közbeszerzési eljárás főbb eljárási cselekményei. 6. Eljárási időkedvezmények a közbeszerzési törvényben Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága INFORMÁCIÓS CSOMAG a Strukturális Alapokból és a Kohéziós Alapból származó támogatásokat felhasználó

Részletesebben

ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM 2. KÖTET

ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM 2. KÖTET ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM 2. KÖTET Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda 2009. június 9. ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI

Részletesebben

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 Madarasiné Dr. Szirmai Andrea Dr. Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Sztanó Imréné dr. Dr. Veress Attila A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 PR-017/14 Tartalomjegyzék 1. A SZÁMVITEL IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI.....................

Részletesebben

06:52.36-06:57.57 Hátrányos megkülönböztetés a munkaerőpiacon

06:52.36-06:57.57 Hátrányos megkülönböztetés a munkaerőpiacon 06:52.36-06:57.57 Hátrányos megkülönböztetés a munkaerőpiacon Műsorvezető: - Nemcsak az ország hátrányos kistérségeiben, de a közép-magyarországi régióban is probléma azoknak a munkavállalóknak az elhelyezkedése,

Részletesebben

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

Részletesebben

ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM

ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda 2009. június 8. ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására

Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására Készült: Szécsény Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére. Elıterjesztı: Stayer László polgármester

Részletesebben

A BKK helye, szerepe a fővárosi közlekedésben

A BKK helye, szerepe a fővárosi közlekedésben A BKK helye, szerepe a fővárosi közlekedésben Nyul Zoltán Stratégia és Innováció Igazgató Budapesti Közlekedési Központ Balatonföldvár, 2016. május 11. Tartalom 2010 után kialakított szervezeti modell

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-178/ 2009. JAVASLAT Pásztó Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési koncepciójának

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022 E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2009. december 01.-i ülésére Újszász Város Önkormányzatának

Részletesebben

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia nem tárgyalja

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia nem tárgyalja NYUGDÍJ a nyugdíjrendszer jövőjéről a kötelező nyugdíjbiztosítás öregségi nyugdíj korhatár korkedvezmény; korengedmény korrekció nyugdíjemelés nyugdíjprémium rokkantsági nyugdíj hátramaradotti ellátások

Részletesebben

HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma

HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Az akcióterv neve TIOP-1_Az oktatási infrastruktúra fejlesztése Készítette HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Verziószám TIOP_OIF_V_7.5 1. Az akcióterv ismertetése és a kontextusát

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Smart City Jövőképe

Szeged Megyei Jogú Város Smart City Jövőképe Szeged Megyei Jogú Város Verzió: 1.0 Készítette: Clarity Consulting Kft. Készült: 2016. január 6. 1/47 Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1. SZEGED SMART CITY VÍZIÓJA... 5 1.2. A SMART CITY VÍZIÓ

Részletesebben

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye Tárgy: A szociális partnerek szerepe A hivatás, a család és a magánélet összeegyeztetése

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye Tárgy: A szociális partnerek szerepe A hivatás, a család és a magánélet összeegyeztetése C 256/102 HU 2007.10.27. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye Tárgy: A szociális partnerek szerepe A hivatás, a család és a magánélet összeegyeztetése (2007/C 256/19) A Tanács jövőbeli

Részletesebben

Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat. Tanulmány

Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat. Tanulmány Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat Tanulmány Pályakezdő szakmunkások elhelyezkedésének alakulása Gazdálkodók szakképző iskolát végzettek, felsőfokú

Részletesebben

PANNON-PALATINUS Tudom{ny

PANNON-PALATINUS Tudom{ny PR/B11WG0125T0010TT007 PANNON-PALATINUS Tudom{ny A KÉSŐ RENESZ[NSZ ERŐDÉPÍTÉSZET, A GYŐRI PÉLDA DR WINKLER GUSZT[V Az 1530-as években It{li{ban, Franciaorsz{gban és Magyarorsz{gon elterjedt, úgynevezett

Részletesebben

A TANÁCS 10/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN

A TANÁCS 10/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN C 123 E/32 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.5.12. A TANÁCS 10/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN az épületek energiahatékonyságáról szóló, európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából

Részletesebben

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015-2019 évekre szóló gazdasági programja, fejlesztési terve

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015-2019 évekre szóló gazdasági programja, fejlesztési terve Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015-2019 évekre szóló gazdasági programja, fejlesztési terve Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve:

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve: A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010.

GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010. K A R D O S K Ú T K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T Képviselő-testületének GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010. Kardoskút, 2007. március 22. 1 Előterjesztés Kardoskút Község Képviselő-testületének 2007.

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MJV ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010

SZÉKESFEHÉRVÁR MJV ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010 SZÉKESFEHÉRVÁR MJV ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010 (TERVEZET) 2007. MÁJUS KÉSZÍTETTE: KÖZÉP-PANNON REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ZRT. Tartalomjegyzék 1. A Gazdasági Program sajátosságai... 4 1.1. Gazdasági

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január

HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január Jóváhagyva Hajdúsámson Város Önkormányzatának /2010 (I.) képviselőtestületi határozatával 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

nednim kidötö iapórue lekkegészéhen dzük a sétrégevözs nételüret

nednim kidötö iapórue lekkegészéhen dzük a sétrégevözs nételüret nednim kidötö iapórue lekkegészéhen dzük a sétrégevözs nételüret Minden ötödik európai nehézségekkel küzd a szövegértés területén AZ EU SZÖVEGÉRTÉSI KÉSZSÉGGEL FOGLALKOZÓ MAGAS SZINTŰ SZAKÉRTŐI CSOPORTJA

Részletesebben

A TÖMEGKÖZLEKEDÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS SZOLGÁLTATÓ JELLEGÉNEK MEGALAPOZÁSA: MEGÁLLÓHELY ELLÁTOTTSÁG BUDAPESTEN. Összefoglaló

A TÖMEGKÖZLEKEDÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS SZOLGÁLTATÓ JELLEGÉNEK MEGALAPOZÁSA: MEGÁLLÓHELY ELLÁTOTTSÁG BUDAPESTEN. Összefoglaló RUZSÁNYI TIVADAR A TÖMEGKÖZLEKEDÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS SZOLGÁLTATÓ JELLEGÉNEK MEGALAPOZÁSA: MEGÁLLÓHELY ELLÁTOTTSÁG BUDAPESTEN Összefoglaló A tanulmányban a tömegközlekedés igénybevételének alapvető feltételét,

Részletesebben

EURÓPAI TA ÁCS Brüsszel, 2013. február 8. (OR. en)

EURÓPAI TA ÁCS Brüsszel, 2013. február 8. (OR. en) EURÓPAI TA ÁCS Brüsszel, 2013. február 8. (OR. en) EUCO 37/13 CO EUR 5 CO CL 3 FEDŐLAP Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk EURÓPAI TA ÁCS 2013. FEBRUÁR 7 8. KÖVETKEZTETÉSEK (TÖBBÉVES

Részletesebben

Az ipari parkok megjelenése

Az ipari parkok megjelenése Az ipari parkok megjelenése Tartalomjegyzék: 1. Bevezetés 4 2. Logisztika 5 2.1 A logisztika fogalma és rövid története 5 2.2 A logisztika feladata 6 2.3 A logisztika céljai 6 2.4 A logisztika legfıbb

Részletesebben

AKCIÓTERV a kamara hatékony működésére, a vagyonvédelemben dolgozók foglalkoztatási helyzetének javítására

AKCIÓTERV a kamara hatékony működésére, a vagyonvédelemben dolgozók foglalkoztatási helyzetének javítására AKCIÓTERV a kamara hatékony működésére, a vagyonvédelemben dolgozók foglalkoztatási helyzetének javítására 1. Preambulum A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló

Részletesebben

Tájékoztató. a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól

Tájékoztató. a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól Tervezet Tájékoztató a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól Budapest, 2007. október hó A helyi önkormányzatok támogatását a központi költségvetési kapcsolatokból származó

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2008. évi IV-es cikkely konzultáció megbeszélései. Záró megállapítások. 2008. június 10.

MAGYARORSZÁG 2008. évi IV-es cikkely konzultáció megbeszélései. Záró megállapítások. 2008. június 10. MAGYARORSZÁG 2008. évi IV-es cikkely konzultáció megbeszélései Záró megállapítások 2008. június 10. A költségvetési hiány és a folyó fizetési mérleg hiány 2007-ben történt csökkenése üdvözlendő, azonban

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. március végi helyzetéről 2014. április * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

A tudás alapú társadalom iskolája

A tudás alapú társadalom iskolája Ollé János A tudás alapú társadalom iskolája A társadalom iskolája Az oktatásban csak nehezen lehet találni olyan életkori szakaszt, képzési területet, ahol ne lenne állandó kérdés a külvilághoz, környezethez

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 17-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya - - Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 125/2011.

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Vagyonkezelő Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Negyedves jelents: 2011 negyedik negyedv s 2011 Q1-Q4 (2011 janur 1.-december 31.) Kszült: 2012/01/06 Vezetősgi jelents A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt.

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4.../2013. tájékoztatás

Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4.../2013. tájékoztatás Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4.../2013. tájékoztatás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2013. évi ellenırzési feladatainak végrehajtásához kapcsolódó ellenırzési irányokról Az adózás rendjérıl szóló

Részletesebben

RÉSZLET A Kovászna megyei Területi Közrendészeti Hatóság 2016-os Évi Stratégia Tervéből

RÉSZLET A Kovászna megyei Területi Közrendészeti Hatóság 2016-os Évi Stratégia Tervéből Consiliul Judeţean Covasna Kovászna Megye Tanácsa Covasna County Council Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Kovászna Megyei Területi Közrendészeti Hatóság Territorial Authority of Public Order RÉSZLET

Részletesebben

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020 7690 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 83. szám 1. melléklet a 27/2015. (VI. 17.) OGY határozathoz 1. melléklet a /2015. ( ) OGY határozathoz 4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020 Szakpolitikai

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE KONZULTÁCIÓS DOKUMENTUM AZ INNOVÁCIÓS CÉLÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁSRÓL

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE KONZULTÁCIÓS DOKUMENTUM AZ INNOVÁCIÓS CÉLÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁSRÓL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 21.9.2005 COM(2005) 436 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE KONZULTÁCIÓS DOKUMENTUM AZ INNOVÁCIÓS CÉLÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁSRÓL HU HU TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 4

Részletesebben

A SZEKSZÁRD-TOLNAI KISTÉRSÉG KULTURÁLIS ÉS KÖZMŐVELİDÉSI STRATÉGIÁJA ÉS RÖVIDTÁVÚ OPERATÍV PROGRAMJA

A SZEKSZÁRD-TOLNAI KISTÉRSÉG KULTURÁLIS ÉS KÖZMŐVELİDÉSI STRATÉGIÁJA ÉS RÖVIDTÁVÚ OPERATÍV PROGRAMJA KULTURÁLIS ÉS KÖZMŐVELİDÉSI STRATÉGIÁJA ÉS RÖVIDTÁVÚ OPERATÍV PROGRAMJA Munkaanyag 2010. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...2 HELYZETELEMZÉS...3 A KISTÉRSÉG KÖZMŐVELİDÉSI HELYZETE...10 SWOT elemzés...18 Problémafeltárás...20

Részletesebben

Ü é é ó é ő é é ő ó é í ó ó ó é é ó ó ó ö ő ő é ö é ö é ó é é ő é ő ű ü é ó ö ő ü é é ő ó ü ő é é é ö ó ő é é í éé é ó ó ő é é ó ó ó é é é é Ü ő é ő ö é ő í ő í ó é é ö é é é é é ó Ü ő é é é ü í ő ó ö

Részletesebben

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM Sokoró Ökológiai Park Alapítvány 9081Gyırújbarát, BM köz 1. sokoroal@axelero.hu 96/456-740 2005. 2 Témavezetı: Enyingi Tibor (Sokoró Alapítvány)

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2014 2015 2016 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 101.500,-

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 3/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁRÓL Nevelőtestületi

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. november végi helyzetéről 2015. december * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A köznevelési intézmény jelen szabályzatban határozza meg az intézményi adatkezelés és adatvédelem helyi szabályait. A szabályzat meghatározásakor figyelembe vételre

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020)

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott Fenntartható

Részletesebben

Pályázati lehetőségek. Kis- és középvállalkozások számára. 2013. április 16.

Pályázati lehetőségek. Kis- és középvállalkozások számára. 2013. április 16. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI IRODA EU PROGRAMIRODA Pályázati lehetőségek Kis- és középvállalkozások számára 2013. április 16. 1173 Budapest,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyúl Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója A Képviselő-testület 2015. november 24.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyúl Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója A Képviselő-testület 2015. november 24.-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyúl Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója A Képviselő-testület 2015. november 24.-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel,

Részletesebben

Az Egri Kistérség területfejlesztési koncepciója. és programja

Az Egri Kistérség területfejlesztési koncepciója. és programja Az Egri Kistérség területfejlesztési koncepciója és programja ( felújított változat ) Stratégiai program III. Kidolgozó: Operatív program Ebergényi Tanácsadó Iroda 3300. Eger, Arany J. u. 21. Agria Nova

Részletesebben

A távmunka és a távdolgozók jellemzői

A távmunka és a távdolgozók jellemzői MAKROGAZDASÁGI HELYZETKÉP A távmunka és a távdolgozók jellemzői A távmunka képlékeny meghatározása arra enged következtetni, hogy elterjedtebb, mint általában gondolják. A cikk szerzői hat ország adatai

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 2007.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 2007. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2007. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A szociális és gyermekjóléti szolgáltatástervezés.... 2 1.1.

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉS. 2013/2014 tavaszi félév

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉS. 2013/2014 tavaszi félév INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉS 2013/2014 tavaszi félév V{rosfejlesztés európai szab{lyoz{si h{ttere, stratégiai dokumentumai Kohéziós Politika a gazdas{gi növekedés és a foglalkoztat{s t{mogat{s{ra Kohéziós

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

NAGYKŐRÖS VÁROS részére

NAGYKŐRÖS VÁROS részére TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROGRAM NAGYKŐRÖS VÁROS részére III. kötet STRATÉGIAI PROGRAM Az Önkormányzattal együttműködve készítette: MEGRENDELŐ Nagykőrös Város Önkormányzata TÉMAVEZETŐ Dr. Veres Lajos PROGRAMFELELŐS

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA. az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott együttműködésről

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA. az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott együttműködésről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.17. COM(2013) 430 final 2013/0202 (COD) C7-0177/13 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) 1. sz. módosítással egységes szerkezetben (TERVEZET)

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) 1. sz. módosítással egységes szerkezetben (TERVEZET) Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) 1. sz. módosítással egységes szerkezetben (TERVEZET) 2015 2015. november A vélemények elektronikus benyújtásának helye: szeged_its1mod_velemenyek@szeged.eu

Részletesebben

Települési Önellátó Rendszer

Települési Önellátó Rendszer Települési Önellátó Rendszer Üzleti és pénzügyi terv Szeged, 2003. július 28. Készítette: dr. Halász József jogász, számítástechnikai szakrevizor, rendszerszervező, számítógép programozó Tartalomjegyzék

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet. A nyugdíjrendszerek típusainak elemzése

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet. A nyugdíjrendszerek típusainak elemzése Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet A nyugdíjrendszerek típusainak elemzése Tóth-Szili Katalin 2014 Tartalomjegyzék Bevezetés...4 I. A nyugdíjrendszerek típusainak

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013. Pedagógiai program 2 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 2. AZ INTÉZMÉNY JOGI HELYZETE... 5 2.1. Az intézmény alapító okirata... 5 (lásd mellékletben)...

Részletesebben

B e s z á m o l ó ja

B e s z á m o l ó ja M Ü B S E Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesülete a Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesülete Elnökségének 2014. évi B e s z á m o l ó ja és üzleti terv jelentése Tisztelt Küldöttgyűlés! A

Részletesebben