*************************************************************************** J e g y z ı k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "*************************************************************************** J e g y z ı k ö n y v"

Átírás

1 *************************************************************************** J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének április 20-i s o r o s ülésén N a p i r e n d Kuncsorba Község Önkormányzata évi költségvetésének és kötelezı elıirányzatainak megállapításáról szóló 1/2010. (II.12) Ök. sz. rendelet 5. sz. módosításáról A Kuncsorba Község évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Kuncsorba Község Önkormányzata által nyújtott támogatások nyilvánosságának biztosításról A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ, az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, valamint a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde intézményi társulások évi költségvetésének végrehajtásáról, valamint az intézményi pénzmaradványok jóváhagyásáról Beszámoló a Törökszentmiklósi Rendırkapitányság évi tevékenységérıl Beszámoló a település gyermekvédelmérıl és szociális helyzetérıl A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfő-mentesítési Alap pályázat benyújtásáról A Törökszentmiklós Térségi Vízmő Kft. taggyőlésére meghatalmazás D ö n t é s s z á m a 7/2011.(IV.21.) r e n d e l e t 8/2011.(IV.21.) r e n d e l e t 9/2011.(IV.21.) r e n d e l e t 12/2011.(IV.20.) sz. h a t á r o z a t 13/2011.(IV.20.) sz. h a t á r o z a t 14/2011.(IV.20.) sz. h a t á r o z a t 15/2011.(IV.20.) sz. h a t á r o z a t 16/3011.(IV.20.) sz. h a t á r o z a t ***************************************************************************

2 2 J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének április 20-i soros ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet Képviselık Dr. Ondok László aljegyzı Dr. Horváth Eszter irodavezetı Hegedős Róza irodavezetı Angyalné Gyetvai Andrea költségvetési ügyintézı Ambrus Dénes iskolaigazgató Barta Józsefné szociális intézmény igazgatója Rédai János: köszönti a megjelent képviselıket, Dr. Ondok László aljegyzıt, Dr. Horváth Eszter irodavezetı, Hegedős Róza irodavezetıt, Angyalné Gyetvai Andrea költségvetési ügyintézıt és Barta Józsefné szociális intézmény igazgatóját. Megállapítja, hogy az 5 fı képviselı közül 4 fı jelen van, így az ülés határozatképes, s azt megnyitja. Napirendi pontokat a kiküldött meghívó szerint javasolja megtárgyalni. A Képviselı-testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat. I n t e r p e l l á c i ó k: Közérdekő kérdés, interpelláció nem érkezett Polgármesteri tájékoztató: Rédai János: a két ülés között az alábbi fontosabb események történtek. - Február 23-án Többcélú Kistérségi Társulás ülésén vett részt. - Február 22-én a Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület közgyőlésén vett részt. - Február 24-én a Törökszentmiklós és Térsége Víz- Csatornamő Kft. Felügyelı bizottsági ülésen vett részt. - Február 28-án a Törökszentmiklóson Munkaügyi Központ által tartott értekezleten vett részt. - Március 7-én a Törökszentmiklós és Térsége Víz- Csatornamő Kft. Felügyelı bizottsági ülésen vett részt. - Március 9-én a Mezıtúri Tőzoltóság értekezletén vett részt. - Március 14-én a Törökszentmiklós és Térsége Víz- Csatornamő Kft. taggyőlésén vett részt Gelléné Tokai Erzsébet alpolgármester asszonnyal. - Március 15-én Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület közgyőlésén vett részt. - Március 29-én Budapesten a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének küldöttgyőlésen vett részt. - Április 5-én a Törökszentmiklós és Térsége Víz- Csatornamő Kft. Felügyelı bizottsági ülésen vett részt. - Április 7-én Szolnokon volt egy önkormányzati értekezlet. - Április 12-én a Törökszentmiklós és Térsége Víz- Csatornamő Kft. Felügyelı bizottsági ülésen vett részt. - Április 13-án helyben a Tisza-menti LEADER közgyőlésén vett részt. A Képviselı-testület egyhangúan elfogadta a polgármesteri tájékoztatót.

3 I. Napirend: 3 Elıterjesztés a Kuncsorba Község Önkormányzata évi költségvetésének és kötelezı elıirányzatainak megállapításáról szóló 1/2010.(II.12.) rendelet 5. számú módosítására Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést, melyet javasol a testület elé elfogadásra. Kérdés, hozzászólás nincs. Rédai János: szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2011.(IV.21.) rendelete Kuncsorba Község Önkormányzata évi költségvetésének és kötelezı elıirányzatainak megállapításáról szóló 1/2010. (II.12) Ök. sz. rendelet 5. sz. módosításáról 1. Kuncsorba Község Önkormányzata évi költségvetésének és kötelezı elıirányzatainak megállapításáról szóló 1/2010. (II.12) Ök. Sz. rendelet (továbbiakban: Költségvetési Rendelet) 2. -ának (1) bekezdésben megállapított - bevételi fıösszegét eft-ban - kiadási fıösszegét eft-ban - mőködési hiány összegét 0 eft-ban - felhalmozási hiány összegét 0 eft-ban állapítja meg. 2. Az Önkormányzat következı bevételi elıirányzatai változnak eft nagyságrendben: - Önkormányzatok költségvetési támogatás 9 eft - Önkormányzat sajátos mőködési bevételek 261 eft - Mőködési bevétel eft - Mőködési célú pénzeszközátvétel 110 eft - Mőködési célú támogatási bevétel 170 eft - Mőködési célú kölcsön visszatérülése 13 eft - Felhalmozási kölcsön visszatérülése 19 eft 3. Az Önkormányzat következı kiadási elıirányzatai változnak eft nagyságrendben: - Befektetett eszközök - 75 eft - Személyi juttatás eft - Járulékok - 6 eft

4 4 - Dologi kiadások eft - Szociális ellátások és egyéb juttatások 137 eft E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Kuncsorba, április 20. II. Napirend: 4. /: Rédai János :/ /: Dr. Ondok László :/ polgármester aljegyzı Elıterjesztés a Kuncsorba Község Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Ács Gyuláné: Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és elfogadásra ajánlja a testület részére. Rédai János: örömmel tölt el bennünket, hogy a évi gazdálkodásunk így alakult. Amikor a évi költségvetésünk elfogadtuk, már láttuk, hogy jól fog alakulni. Az elızı évi gazdálkodásunk rendkívül takarékos volt, egész évben az intézményeink mőködıképesek voltak, a számláinkat minden esetben határidıre ki tudtuk fizetni. Ilyen év nem volt az önkormányzatunk életében, ez köszönhetı az intézmények vezetıinek, dolgozóinak, a hivatal dolgozóinak. Kihasználtuk a pályázati lehetıségeket, a év meghatározó volt beruházás tekintetében, utat építettünk, megújult a közpark és a községháza homlokzata, továbbá a hivatalban a számítógépek le lettek cserélve. A bevétel eft-ra a kiadás eft-ra alakult, eft pénzmaradványunk keletkezett, a szociális intézmény pedig 540 eft pénzmaradványunk lett. Ez egy siker történet, ez mindenki az odafigyelésének az eredménye. Megköszöni Dr. Ondok László aljegyzı úrnak, Hegedős Róza irodavezetı asszonynak és Angyalné Gyetvai Andrea költségvetési ügyintézınek a munkáját, hiszen nagyban hozzásegítettek bennünket ehhez az eredményre. Minden testületi ülésre részletes anyagokat kaptunk. Megköszöni mindenkinek a tavalyi évben végzett munkáját. Gelléné Tokai Erzsébet: valóban nagyon takarékosan gazdálkodó évet hagyunk magunk mögött. Ténylegesen nagyon eredményes volt ez az év, még pénzmaradvány is van, ennek nagyon örülhetünk. Intézményeink mőködését biztosítani tudtuk. Hallhatjuk, hogy az önkormányzatok milyen nehéz anyagi helyzetben vannak, mi a takarékos gazdálkodásnak köszönhetıen elkerültük ezeket a problémákat talán idıben léptünk és ezért kerültünk ilyen helyzetbe. Megköszöni a Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, akik foglalkoznak a kuncsorbai feladatokkal, hogy nagyon részletes az elıterjesztés és zökkenımentesen tud mőködni a hivatalunk, az itteni dolgozók minden segítséget megkapnak ahhoz, hogy a munkájukat így tudják végezni. Kéri, hogy tolmácsolják köszönetét azoknak is, akik nincsenek itt és a kuncsorbai feladatok végrehajtásában részt vesznek. Rédai János: szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2011.(IV.21.) rendelete a Kuncsorba Község évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról

5 5 Kuncsorba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV tv. 10. a.) és d.) pontja az államháztartásról szóló évi XXXVIII. Tv a alapján évi zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja. 1. (1) Kuncsorba Község Önkormányzata évi zárszámadását ezer Ft bevétellel és ezer Ft kiadással az 1. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. (2) Az Önkormányzat kiemelt kiadási elıirányzatainak teljesítését Személyi juttatások ezerft Munkaadókat terhelı járulékok ezerft Dologi és egyéb folyó kiadások ezerft Szociálpolitikai ell.és egyéb juttatás ezerft Pénzeszközátadás és tám.ért.kiadás ezerft Beruházási kiadások ezerft Egyéb kiadások ezerft összegekben a mellékletek szerinti részletezésben elfogadja. 2.. (1) Az Önkormányzat évi mőködési célú bevételeinek - kiadásainak mérlegét az 1/a. sz. melléklet, a felhalmozási célú bevételeinek kiadásainak mérlegét az 1/b. sz. melléklet szerint fogadja el. (2) A Polgármesteri Hivatal évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét a 2. sz. melléklet szerint fogadja el. (3) A beruházási kiadásokat feladatonként, a felújítási kiadásokat célonkénti részletezéssel a 3. és a 4. számú melléklet szerint elfogadja.

6 6 3. (1) Az Önkormányzat vagyonmérlegét az 5. számú melléklet szerint jóváhagyja eft állományi eszköz forrás értékkel, mely tételes vagyonleltárral van alátámasztva. (2) A tárgyi eszközök állományának alakulását a 6.sz. melléklet szerint tudomásul veszi. 4. A évi egyszerősített mérleget, pénzforgalmi jelentést, pénzmaradvány kimutatást a 7-9. számú mellékletek szerint jóváhagyja. 5. A 2010 évi módosított pénzmaradvány összege eft. 6. (1) Az Önkormányzat évet érintı közvetett támogatásait a 10. sz. melléklet szerint tudomásul veszi. (2) Az Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását a 11. sz. melléklet szerint jóváhagyja. (3) A több éves kihatással járó döntéseket évenkénti bontásban a 12. sz. melléklet szerint veszi tudomásul. 7. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kuncsorba, április 20. /: Rédai János :/ /: Dr. Ondok László :/ polgármester aljegyzı

7 Kuncsorba Község Önkormányzata évi bevételei és kiadásai 7 (ezer Ftban) 1.sz. melléklet évi módosított Sorszám Megnevezés Elızı évi tény eredeti teljesítés BEVÉTELEK elıirányzat 1. Mőködési bevételek Önkormányzati bevételek Intézményi bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Iparőzési adó Átengedett központi adók gépjármőadó szja helyben maradó része szja jövedelemkülönbség mérséklése termıföld bérbeadásából származó jövedelemadó Bírságok, pótlékok Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó jöv Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív állami hjár. és norm.kötött felhasználású támogatás Központosított elıirányzatok és ÖNHIKI Céltámogatások 3.4. Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása Támogatásértékő bevételek Mőködési célú támogatásértékő bevétel Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel Kommunális adó Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

8 Önkorm. sajátos felhalm. és tıkebevételei 6.3. Pénzügyi befektetések 7. Mőködési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Kölcsönök megtérülése Hitel felvétel Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 12. Finanszírozási bevételek Elızı évi kv. kiegészítések, visszatérülések BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK 1. Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Pénzeszköz átadás és támogatás értékő kiadás Beruházás Felújítás Hitelek törlesztése Tartalékok 10. Kölcsön nyújtása Pénzügyi befektetések Finanszírozási kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Kuncsorba Község Önkormányzata évi mőködési célú bevételei és kiadásai (ezer Ft-ban) Sorszám Megnevezés Elızı 1/a. sz. melléklet évi

9 9 évi tény eredeti módosított teljesítés elıirányzat 1. Önkormányzati bevételek felh. kamat és Áfa nélkül Intézményi bevételek felh. áfa nélkül 3. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Költségvetési támogatás Támogatás értékő bevétel Pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülrıl Támogatási kölcsönök megtérülése Hitelek 9. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 10. Finanszírozási bevételek Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Mőködési célú hiány Mőködési célú bevétel összesen: Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Pénzeszköz átadás és támogatás értékő kiadás Hiteltörlesztés Tartalék 8. Kölcsön nyújtás Finanszírozási kiadások Mőködési célú kiadás összesen:

10 10 Kuncsorba Község Önkormányzata évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai 1/b.sz. melléklet évi módosított Sorszám Megnevezés Elızı évi tény eredeti (ezer Ftban) elıirányzat teljesítés 1. Felhalmozási célú kamat és áfa bevétel Költségvetési támogatás Támogatásértékő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tıkebevételei, kommunális adó 6. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Pénzeszköz átvétel áll.házt-on kívülrıl Támogatási kölcsönök megtérülése Hitelfelvétel Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 11. Felhalmozási célú hiány Felhalmozási célú bevétel összesen: Beruházások Felújítások Pénzügyi befektetések Támogatási köcsönök nyújtása 5. Hiteltörlesztés 6. Pénzeszköz átadás és támogatás értékő kiadás felhalm Finanszírozási kiadások(fejlesztési hitel kamata) Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási célú kiadás összesen:

11 11 Kuncsorba Község Polgármesteri Hivatala évi zárszámadásának pénzügyi mérlege Teljesítés Ei.csoport száma Elıirányzat-csoport megnevézése 2.sz. melléklet Polgármesteri Hivatal Eredeti elıirányzat Módosított BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevétel Mők.c.átvett p.eszk. ÁH-on kívülrıl Felhalmozási bevétel 4. Felh. c. p.eszk. átv. ÁH-on kívülrıl 5. Költségvetési támogatás Támogatásért. bevételek Mőködésre Felhalmozásra Elızı évi kv-kieg. visszatér. 8. Támogatási kölcsönök megtérülése Rövid lejáratú Hosszú lejáratú Hitelfelvétel Rövid lejáratú 9.2. Hosszú lejáratú Elızı évi pénmaradv. igénybevétele 11. Finanszírozási bevételek Önk. sajátos bevételei Felhalmozásra Mőködésre Felhalm. és tıke jell. bevételek KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásért. kiadások Mőködésre Felhalmozásra 5. Pénzeszk. átadás ÁH-on kívülre Mőködésre Felhalmozásra Szoc.pol. ellátások és egyéb jutt Beruházás, felújítás Pénzügyi befektetések Támogatási kölcsönök nyújtása Hosszú lejáratú 9.2. Rövid lejáratú Hiteltörlesztés Hosszú lejáratú Rövid lejáratú Finanszírozási kiadások -84 Létszámkeret (átl. áll. létszám) fı sz. melléklet

12 BERUHÁZÁSI KIADÁSOK évi elıirányzatának és felhasználásának alakulása kiemelt feladatonként 12 Sorszám Feladat megnevezése Eredeti ei. Módosított ei. (ezer Ft-ban) Teljesítés 1. Felszabadulás-József Attila út építése Parlagfőmentesítési pályázat főkasza Szolnok Térségi Hulladékgazd.KFT tırzstıke bef Beruházási kiadások összesen sz. melléklet FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK évi elıirányzatának és felhasználásának alakulása kiemelt feladatonként Sorszám Feladat megnevezése Eredeti ei. Módosított ei. (ezer Ft-ban) Teljesítés 1. Falumegújítási program FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

13 13 Kuncsorba Község Önkormányzata vagyonmérlege december 31-én ezer Ft-ban Eszközök 5. sz. melléklet Állományi érték elızı év tárgyév 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérl. fejl. aktivált értéke 3. Vagyoni értékő jogok Szellemi termékek 5. Immateriális javakra adott elılegek 6. Immat.javak értékhelyesbítése I. Immateriális javak összesen Ingatlanok és kapcs.vagyoni értékő jogok forgalomképes forgalomképtelen korlátozottan forgalomképes Gépek, berend.felszerel Jármővek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások Beruh-ra adott elılegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök összesen Egyéb tartós részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír Tartósan adott kölcsön Hosszú lej.bankbetétek 5. Egyéb hosszú lej.követelések 6. Bef.. pénzeszk. értékhelyesbítése III. Bef.pü-i eszközök összesen IV. Üzemelt-re átadott, vagyonk. átadott eszközök IV/a. Üz-re átadott, vagyonk. átadott eszk. értékh. A. BEFEKTETETT ESZK.ÖSSZ Anyagok 2. Befejezetlen termék, félkész termékek 3. Növend.hízó és egyéb állat 4. Késztermékek 5/a. Áruk, közvetített szolgáltatások 5/b. Köv.fejében átvett eszközök, készletek I. Készletek összeen Követelés áruszáll. (vevı) Adósok Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések 42 Ebbıl a mérlegford.napot köv.évbeni részl. II. Követelések összesen Egyéb részesedés 2. Forg.célú hitelviszonyt megtest. értékp. III. Értékpapírok összesen Pénzt., csekkek, betétkönyvek Ktgvetési bankszámlák Deviza számla 4. Elszámolási számlák 5. Idegen pénzeszközök IV. Pénzeszközök összesen Ktgv-i aktív függı elszámolások Ktgv-i aktív átfutó elszámolások Ktgv-i aktív kiegy. elszámolások 4. Ktgv-en kív. akt.kiegy.elszámolások V. Egyéb akt. pü-i elsz.össz B. FORGÓESZK. ÖSSZ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

14 14 Források Állományi érték elızı év tárgyév 1. Tartós tıke Tıkeváltozások Értekesítési tartalék D. SAJÁT TİKE ÖSSZESEN Ktgv-i tartalék elszámolás tárgyévi ktgv-i tartlék elızı évi ktgv-i tartlék 2. Költségv-i pénzmaradvány I. Ktgv-i tartalékok összesen E. TARTALÉKOK ÖSSZ Hosszú lejár.kölcsönök 2. Beruh.fejl.hitelek Egyéb hosszú lej.köt. I. Hosszú lejár. kötelezettségek Rövid lejár.kölcsönök 2. Rövid lejár. hitelek Kötelezettség (szállító) 21 tárgyévi szállítói köt. 21 tárgyévet köv. év száll. köt. 4. Egyéb rövid lej. kötelezetts beruh.fejl.hitel köv évi törlesztése Hosszú lej.köt. köv.évi törlesztése tárgyévi terh. rövidlej. kötelezettsége II. Rövid lejáratú köt Ktgv-i passzív függı elszámolások 6 2. Ktgv-i passzív átfutó elszámolások Ktgv-i passzív kiegy.elszámolások 4. Ktgv-en kív.passz. pénzügyi elszámolások ktgvet.kívüli letéti elszámolások nemzetk. tám. program dev.elszám. III. Egyéb passzív pénzügyi elszám F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZ FORRÁSOK ÖSSZESEN

15 15 Kuncsorba Község Önkormányzata TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA december 31- én 6. sz. melléklet Megnevezés Összeg (eft) Vagyoni ért. jogok 158 Szellemi termékek Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékő jogok Gépek, berendezések, felszerelések 740 Jármővek Tenyészállatok Befejezetlen beruházás, felújítás 83 Üzemelésre átadott eszközök Beruházásra adott elılegek 269 Összesen

16 E S Z K Ö Z Ö K KUNCSORBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7. sz. melléklet EGYSZERŐSÍTETT MÉRLEG ÉV Ezer forintban Elızı évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Elızı év auditált egyszerősített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerősített beszámoló záró adatai 1. l. Immateriális javak ll. Tárgyi eszközök lll. Befektetett pénzügyi eszközök lv.üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncessz.adott eszk A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN l. Készletek 7. ll. Követelések lll. Értékpapírok 9. IV.Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN F O R R Á S O K Elızı évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Elızı év auditált egyszerősített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerősített beszámoló záró adatai Tartós tıke Tıkeváltozások Értékelési tartalék 16. D) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN l. Költségvetési tartalékok ll. Vállalkozási tartalékok 19. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN l. Hosszú lejáratú kötelezettségek ll. Rövid lejáratú kötelezettségek lll. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

17 FORRÁSOK ÖSSZESEN

18 16 KUNCSORBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŐSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2010.év 8.sz. melléklet Sorszám Megnevezés Eredeti elıirányzat Módosított Ezer forintban Teljesítés 01 Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Költségvetési pénzforgalmi kiadások össz.( ) Hitelek, kölcsönök kiadásai Értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (09+10) Pénzforgalmi kiadások (08+11) Pénzforgalom nélküli kiadások 14 Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Kiadások összesen ( ) Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevétele Felhalmozási és tıke jellegő bevételek ból önkormányzatok sajátos felhalm. És tıkebev. 20 Támogatások, kiegészítések és végl.átvett pénzeszközök ból önkormányzatok költségvetési támogatása Költségvetési pénzforgalmi bev. Össz.( ) Hitelek, kölcsönök bevételei Értékpapírok bevételei 25 Finanszírozási bevételek összesen (23+24) Pénzforgalmi bevételek ( ) Pénzforgalom nélküli bevételek 28 Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek Bevételek összesen ( ) Költségvetési bevételek és kiadások különbsége ( ) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] 31 Finanszírozási mőveletek eredménye (25-11) Aktív és passzív pü-i mőveletek egyenlege (28-14)

19 17 KUNCSORBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 9. sz. melléklet EGYSZERŐSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ÉV Ezer forintban Sor-szám Megnevezés Elızı évi Auditálási Elızı év Tárgyévi Auditálási Tárgyév költségvetési eltérések auditált költségvetési eltérések auditált beszámoló záró adatai ( ± ) egyszerősített beszámoló záró adatai beszámoló záró adatai ( ± ) egyszerősített beszámoló záró adatai 01 Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi mőv. Egyenlege Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±) 04 Elızı év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - ) 05 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye ( - ) 06 Tárgyévi helyesb. Pénzmaradvány ( 1 ± ) Finanszírozásból származó korrekciók ( ± ) Pénzmaradványt terhelı elvonások ( ± ) 09 A vállalkozási tevékenység eredményébıl alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 10 Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± ) 11 Módosított pénzmaradvány ( 5 ± 6 ± ± 9 ) A 10. sorból Az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa sorból Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány sorból Szabad pénzmaradvány 1 067

20 10. sz. melléklet Kuncsorba Község Önkormányzatának évet érintı közvetett támogatásai 18 Kedvezményezett neve jogcíme Támogatás mértéke (%) idıtartama

21 Az Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása, lejárat és eszközök szerinti bontásban 11. sz. melléklet 20 Sorszám Megnevezés Felvétel éve Összege Lejárat éve 1. Beruházási hitel (eft-ban) Összesen Tıke Kamat Összesen

22 21 Több éves kihatással járó döntések évenkénti bontásban 12. sz. melléklet Megnevezés (feladatonkénti bontásban) Belsı világítótestek bérleti díja (CAMINUS) Közvilágítási testek bérleti díja (EON) Útpályázat, saját erı, beruhá.hitel Összes kiadás Elızı években felmerült kiadás (ezer Ft-ban) év év év Saját erı Saját erı Sorszám Támogatás Támogatás Támogatás Saját erı Összesen

23 22 Rédai János: megköszöni Hegedős Róza irodavezetı asszony eddig végzett munkáját. Kuncsorba Képviselı-testületének ülésén utoljára vesz részt, mert május 8-tól már nem dolgozni a törökszentmiklósi Önkormányzatnál. Nagyon sokat segített nekünk abban, hogy idáig jutottunk. Tudjuk azt, hogy amikor körjegyzıséghez csatlakoztunk, milyen nehéz helyzetben voltunk, az Irodavezetı Asszony nagyon sokat segített benne, hogy talpra álljunk. Azt kívánja a következı munkahelyén ilyen sikereket érjen el. Hegedős Róza: megköszöni a testület bizalmát és a támogatást, a hozzánk való viszonyukat a hivatal dolgozóinak is és Polgármester úrnak a szorgos munkáját. Egyúttal bemutatja Angyalné Gyetvai Andrea kolléganıt, aki a gazdasági iroda vezetését fogja átvenni és folytatni ezt a munkát, továbbiakban is támogatja a községet a Törökszentmiklósi Hivatal részérıl. III. Napirend: Elıterjesztés a Kuncsorba Község Önkormányzata által nyújtott támogatásokról Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és elfogadásra ajánlja a testület részére. Rédai János: szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 9/2011.(IV.21.) rendelete Kuncsorba Község Önkormányzata által nyújtott támogatások nyilvánosságának biztosításról 1.. Kuncsorba Község Önkormányzata által nyújtott ,- forint összeget meghaladó, nem normatív, céljellegő, mőködési és fejlesztési támogatásokat az alábbiak szerint közzé kell tenni: a) A közzététel helye: a Kuncsorba Község Önkormányzatának hivatalos honlapja Az adatok hozzáférhetıségét legalább öt évig biztosítani kell. b) A közzététel idıpontja legkésıbb a támogatásról történı döntést követı 60 napon belül. Jogszabály, önkormányzati rendelet ennél rövidebb határidıt is meghatározhatnak. c) Közzéteendı adatok: a kedvezményezett(ek) neve, a támogatás célja, összege, továbbá a támogatási program megvalósítási helye. A támogatási összegeket az adott költségvetési évben össze kell számítani. d) A közzétételre nem kerül sor, ha - az (b) bekezdésben meghatározott határidı elıtt - a támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond.

Úny Község Önkormányzata

Úny Község Önkormányzata 1/2009. Úny Község Önkormányzata 2528 Úny, Kossuth L. u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 E-mail:hivataluny@invitel.hu ============================================================== J E G Y Z İ K Ö

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10./2010 (IV.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság Letenye Város Önkormányzatának 2 /2009. (III.04.)

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. november 28-án tartott ülésének jegyzıkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 15/2011. (XII. 01.) 2011. évi költségvetés módosítása

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. május 23. 72/2013. (V. 23.) ÖH. Sportcsarnok felújításával kapcsolatos döntés

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. május 23. 72/2013. (V. 23.) ÖH. Sportcsarnok felújításával kapcsolatos döntés Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/11/213. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 213. május 23. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 30-án (péntek)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 4536-2/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 10-16. Rendeletek száma: 3-5. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó J E G Y Z İ K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2008./IV.24./

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2009. február 24-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2009. február 24-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 2/2009. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2009. február 24-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 11- TARTALOMJEGYZÉK 11/2009.(II.24.) PBH.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1515-3/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 28-án

Részletesebben

1. KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA

1. KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŐKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2006-2010. Az 57/2007. (III.22.) Kt. sz. határozatával döntött a Képviselı-testület Tiszavasvári Város Önkormányzata gazdasági programjáról, melyben

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Szöveges beszámoló az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl

Szöveges beszámoló az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl 14. melléklet a /2010.( ) önkormányzati rendelethez Szöveges beszámoló az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl 1. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Enying Város Önkormányzata

Részletesebben

7. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI. 59/2007. (V.17.) kt. határozat: A 2007. május 17-i ülés napirendjének elfogadása.

7. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI. 59/2007. (V.17.) kt. határozat: A 2007. május 17-i ülés napirendjének elfogadása. 7. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 59/2007. (V.17.) kt. határozat: A 2007. május 17-i ülés napirendjének elfogadása. 60/2007. (V.17.) kt. határozat: Napirend elıtti beszámoló elfogadása. 61/2007. (V.17.)

Részletesebben

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17.

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. 1 SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. ELİTERJESZTÉS Sümegprága Települési Önkormányzat 2009. november 23-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Sümegprága

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés Enying Város Önkormányzat Képvisel -testülete részére a 2006. évi egyszer

Független könyvvizsgálói jelentés Enying Város Önkormányzat Képvisel -testülete részére a 2006. évi egyszer Független könyvvizsgálói jelentés Enying Város Önkormányzat Képviselı-testülete részére a 2006. évi egyszerősített összevont éves jának könyvvizsgálatáról Elvégeztem az Enying Város Önkormányzat mellékelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. április 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. április 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. április 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester.

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Cservenák Pál Miklós

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András címzetes

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. szeptember 14- én megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 29-én reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete Szank Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete Szank Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete Szank Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl Szank Község Önkormányzatának Képviselıtestülete az önkormányzat

Részletesebben

A költségvetés alakulásának általános értékelése

A költségvetés alakulásának általános értékelése Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének félévi teljesítésérıl szóló tájékoztatási kötelezettséget, mint minden önkormányzat számára, az államháztartásról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben