*************************************************************************** J e g y z ı k ö n y v

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "*************************************************************************** J e g y z ı k ö n y v"

Átírás

1 *************************************************************************** J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének április 20-i s o r o s ülésén N a p i r e n d Kuncsorba Község Önkormányzata évi költségvetésének és kötelezı elıirányzatainak megállapításáról szóló 1/2010. (II.12) Ök. sz. rendelet 5. sz. módosításáról A Kuncsorba Község évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Kuncsorba Község Önkormányzata által nyújtott támogatások nyilvánosságának biztosításról A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ, az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, valamint a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde intézményi társulások évi költségvetésének végrehajtásáról, valamint az intézményi pénzmaradványok jóváhagyásáról Beszámoló a Törökszentmiklósi Rendırkapitányság évi tevékenységérıl Beszámoló a település gyermekvédelmérıl és szociális helyzetérıl A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfő-mentesítési Alap pályázat benyújtásáról A Törökszentmiklós Térségi Vízmő Kft. taggyőlésére meghatalmazás D ö n t é s s z á m a 7/2011.(IV.21.) r e n d e l e t 8/2011.(IV.21.) r e n d e l e t 9/2011.(IV.21.) r e n d e l e t 12/2011.(IV.20.) sz. h a t á r o z a t 13/2011.(IV.20.) sz. h a t á r o z a t 14/2011.(IV.20.) sz. h a t á r o z a t 15/2011.(IV.20.) sz. h a t á r o z a t 16/3011.(IV.20.) sz. h a t á r o z a t ***************************************************************************

2 2 J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének április 20-i soros ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet Képviselık Dr. Ondok László aljegyzı Dr. Horváth Eszter irodavezetı Hegedős Róza irodavezetı Angyalné Gyetvai Andrea költségvetési ügyintézı Ambrus Dénes iskolaigazgató Barta Józsefné szociális intézmény igazgatója Rédai János: köszönti a megjelent képviselıket, Dr. Ondok László aljegyzıt, Dr. Horváth Eszter irodavezetı, Hegedős Róza irodavezetıt, Angyalné Gyetvai Andrea költségvetési ügyintézıt és Barta Józsefné szociális intézmény igazgatóját. Megállapítja, hogy az 5 fı képviselı közül 4 fı jelen van, így az ülés határozatképes, s azt megnyitja. Napirendi pontokat a kiküldött meghívó szerint javasolja megtárgyalni. A Képviselı-testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat. I n t e r p e l l á c i ó k: Közérdekő kérdés, interpelláció nem érkezett Polgármesteri tájékoztató: Rédai János: a két ülés között az alábbi fontosabb események történtek. - Február 23-án Többcélú Kistérségi Társulás ülésén vett részt. - Február 22-én a Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület közgyőlésén vett részt. - Február 24-én a Törökszentmiklós és Térsége Víz- Csatornamő Kft. Felügyelı bizottsági ülésen vett részt. - Február 28-án a Törökszentmiklóson Munkaügyi Központ által tartott értekezleten vett részt. - Március 7-én a Törökszentmiklós és Térsége Víz- Csatornamő Kft. Felügyelı bizottsági ülésen vett részt. - Március 9-én a Mezıtúri Tőzoltóság értekezletén vett részt. - Március 14-én a Törökszentmiklós és Térsége Víz- Csatornamő Kft. taggyőlésén vett részt Gelléné Tokai Erzsébet alpolgármester asszonnyal. - Március 15-én Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület közgyőlésén vett részt. - Március 29-én Budapesten a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének küldöttgyőlésen vett részt. - Április 5-én a Törökszentmiklós és Térsége Víz- Csatornamő Kft. Felügyelı bizottsági ülésen vett részt. - Április 7-én Szolnokon volt egy önkormányzati értekezlet. - Április 12-én a Törökszentmiklós és Térsége Víz- Csatornamő Kft. Felügyelı bizottsági ülésen vett részt. - Április 13-án helyben a Tisza-menti LEADER közgyőlésén vett részt. A Képviselı-testület egyhangúan elfogadta a polgármesteri tájékoztatót.

3 I. Napirend: 3 Elıterjesztés a Kuncsorba Község Önkormányzata évi költségvetésének és kötelezı elıirányzatainak megállapításáról szóló 1/2010.(II.12.) rendelet 5. számú módosítására Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést, melyet javasol a testület elé elfogadásra. Kérdés, hozzászólás nincs. Rédai János: szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2011.(IV.21.) rendelete Kuncsorba Község Önkormányzata évi költségvetésének és kötelezı elıirányzatainak megállapításáról szóló 1/2010. (II.12) Ök. sz. rendelet 5. sz. módosításáról 1. Kuncsorba Község Önkormányzata évi költségvetésének és kötelezı elıirányzatainak megállapításáról szóló 1/2010. (II.12) Ök. Sz. rendelet (továbbiakban: Költségvetési Rendelet) 2. -ának (1) bekezdésben megállapított - bevételi fıösszegét eft-ban - kiadási fıösszegét eft-ban - mőködési hiány összegét 0 eft-ban - felhalmozási hiány összegét 0 eft-ban állapítja meg. 2. Az Önkormányzat következı bevételi elıirányzatai változnak eft nagyságrendben: - Önkormányzatok költségvetési támogatás 9 eft - Önkormányzat sajátos mőködési bevételek 261 eft - Mőködési bevétel eft - Mőködési célú pénzeszközátvétel 110 eft - Mőködési célú támogatási bevétel 170 eft - Mőködési célú kölcsön visszatérülése 13 eft - Felhalmozási kölcsön visszatérülése 19 eft 3. Az Önkormányzat következı kiadási elıirányzatai változnak eft nagyságrendben: - Befektetett eszközök - 75 eft - Személyi juttatás eft - Járulékok - 6 eft

4 4 - Dologi kiadások eft - Szociális ellátások és egyéb juttatások 137 eft E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Kuncsorba, április 20. II. Napirend: 4. /: Rédai János :/ /: Dr. Ondok László :/ polgármester aljegyzı Elıterjesztés a Kuncsorba Község Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Ács Gyuláné: Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és elfogadásra ajánlja a testület részére. Rédai János: örömmel tölt el bennünket, hogy a évi gazdálkodásunk így alakult. Amikor a évi költségvetésünk elfogadtuk, már láttuk, hogy jól fog alakulni. Az elızı évi gazdálkodásunk rendkívül takarékos volt, egész évben az intézményeink mőködıképesek voltak, a számláinkat minden esetben határidıre ki tudtuk fizetni. Ilyen év nem volt az önkormányzatunk életében, ez köszönhetı az intézmények vezetıinek, dolgozóinak, a hivatal dolgozóinak. Kihasználtuk a pályázati lehetıségeket, a év meghatározó volt beruházás tekintetében, utat építettünk, megújult a közpark és a községháza homlokzata, továbbá a hivatalban a számítógépek le lettek cserélve. A bevétel eft-ra a kiadás eft-ra alakult, eft pénzmaradványunk keletkezett, a szociális intézmény pedig 540 eft pénzmaradványunk lett. Ez egy siker történet, ez mindenki az odafigyelésének az eredménye. Megköszöni Dr. Ondok László aljegyzı úrnak, Hegedős Róza irodavezetı asszonynak és Angyalné Gyetvai Andrea költségvetési ügyintézınek a munkáját, hiszen nagyban hozzásegítettek bennünket ehhez az eredményre. Minden testületi ülésre részletes anyagokat kaptunk. Megköszöni mindenkinek a tavalyi évben végzett munkáját. Gelléné Tokai Erzsébet: valóban nagyon takarékosan gazdálkodó évet hagyunk magunk mögött. Ténylegesen nagyon eredményes volt ez az év, még pénzmaradvány is van, ennek nagyon örülhetünk. Intézményeink mőködését biztosítani tudtuk. Hallhatjuk, hogy az önkormányzatok milyen nehéz anyagi helyzetben vannak, mi a takarékos gazdálkodásnak köszönhetıen elkerültük ezeket a problémákat talán idıben léptünk és ezért kerültünk ilyen helyzetbe. Megköszöni a Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, akik foglalkoznak a kuncsorbai feladatokkal, hogy nagyon részletes az elıterjesztés és zökkenımentesen tud mőködni a hivatalunk, az itteni dolgozók minden segítséget megkapnak ahhoz, hogy a munkájukat így tudják végezni. Kéri, hogy tolmácsolják köszönetét azoknak is, akik nincsenek itt és a kuncsorbai feladatok végrehajtásában részt vesznek. Rédai János: szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2011.(IV.21.) rendelete a Kuncsorba Község évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról

5 5 Kuncsorba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV tv. 10. a.) és d.) pontja az államháztartásról szóló évi XXXVIII. Tv a alapján évi zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja. 1. (1) Kuncsorba Község Önkormányzata évi zárszámadását ezer Ft bevétellel és ezer Ft kiadással az 1. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. (2) Az Önkormányzat kiemelt kiadási elıirányzatainak teljesítését Személyi juttatások ezerft Munkaadókat terhelı járulékok ezerft Dologi és egyéb folyó kiadások ezerft Szociálpolitikai ell.és egyéb juttatás ezerft Pénzeszközátadás és tám.ért.kiadás ezerft Beruházási kiadások ezerft Egyéb kiadások ezerft összegekben a mellékletek szerinti részletezésben elfogadja. 2.. (1) Az Önkormányzat évi mőködési célú bevételeinek - kiadásainak mérlegét az 1/a. sz. melléklet, a felhalmozási célú bevételeinek kiadásainak mérlegét az 1/b. sz. melléklet szerint fogadja el. (2) A Polgármesteri Hivatal évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét a 2. sz. melléklet szerint fogadja el. (3) A beruházási kiadásokat feladatonként, a felújítási kiadásokat célonkénti részletezéssel a 3. és a 4. számú melléklet szerint elfogadja.

6 6 3. (1) Az Önkormányzat vagyonmérlegét az 5. számú melléklet szerint jóváhagyja eft állományi eszköz forrás értékkel, mely tételes vagyonleltárral van alátámasztva. (2) A tárgyi eszközök állományának alakulását a 6.sz. melléklet szerint tudomásul veszi. 4. A évi egyszerősített mérleget, pénzforgalmi jelentést, pénzmaradvány kimutatást a 7-9. számú mellékletek szerint jóváhagyja. 5. A 2010 évi módosított pénzmaradvány összege eft. 6. (1) Az Önkormányzat évet érintı közvetett támogatásait a 10. sz. melléklet szerint tudomásul veszi. (2) Az Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását a 11. sz. melléklet szerint jóváhagyja. (3) A több éves kihatással járó döntéseket évenkénti bontásban a 12. sz. melléklet szerint veszi tudomásul. 7. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kuncsorba, április 20. /: Rédai János :/ /: Dr. Ondok László :/ polgármester aljegyzı

7 Kuncsorba Község Önkormányzata évi bevételei és kiadásai 7 (ezer Ftban) 1.sz. melléklet évi módosított Sorszám Megnevezés Elızı évi tény eredeti teljesítés BEVÉTELEK elıirányzat 1. Mőködési bevételek Önkormányzati bevételek Intézményi bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Iparőzési adó Átengedett központi adók gépjármőadó szja helyben maradó része szja jövedelemkülönbség mérséklése termıföld bérbeadásából származó jövedelemadó Bírságok, pótlékok Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó jöv Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív állami hjár. és norm.kötött felhasználású támogatás Központosított elıirányzatok és ÖNHIKI Céltámogatások 3.4. Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása Támogatásértékő bevételek Mőködési célú támogatásértékő bevétel Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel Kommunális adó Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

8 Önkorm. sajátos felhalm. és tıkebevételei 6.3. Pénzügyi befektetések 7. Mőködési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Kölcsönök megtérülése Hitel felvétel Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 12. Finanszírozási bevételek Elızı évi kv. kiegészítések, visszatérülések BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK 1. Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Pénzeszköz átadás és támogatás értékő kiadás Beruházás Felújítás Hitelek törlesztése Tartalékok 10. Kölcsön nyújtása Pénzügyi befektetések Finanszírozási kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Kuncsorba Község Önkormányzata évi mőködési célú bevételei és kiadásai (ezer Ft-ban) Sorszám Megnevezés Elızı 1/a. sz. melléklet évi

9 9 évi tény eredeti módosított teljesítés elıirányzat 1. Önkormányzati bevételek felh. kamat és Áfa nélkül Intézményi bevételek felh. áfa nélkül 3. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Költségvetési támogatás Támogatás értékő bevétel Pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülrıl Támogatási kölcsönök megtérülése Hitelek 9. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 10. Finanszírozási bevételek Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Mőködési célú hiány Mőködési célú bevétel összesen: Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Pénzeszköz átadás és támogatás értékő kiadás Hiteltörlesztés Tartalék 8. Kölcsön nyújtás Finanszírozási kiadások Mőködési célú kiadás összesen:

10 10 Kuncsorba Község Önkormányzata évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai 1/b.sz. melléklet évi módosított Sorszám Megnevezés Elızı évi tény eredeti (ezer Ftban) elıirányzat teljesítés 1. Felhalmozási célú kamat és áfa bevétel Költségvetési támogatás Támogatásértékő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tıkebevételei, kommunális adó 6. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Pénzeszköz átvétel áll.házt-on kívülrıl Támogatási kölcsönök megtérülése Hitelfelvétel Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 11. Felhalmozási célú hiány Felhalmozási célú bevétel összesen: Beruházások Felújítások Pénzügyi befektetések Támogatási köcsönök nyújtása 5. Hiteltörlesztés 6. Pénzeszköz átadás és támogatás értékő kiadás felhalm Finanszírozási kiadások(fejlesztési hitel kamata) Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási célú kiadás összesen:

11 11 Kuncsorba Község Polgármesteri Hivatala évi zárszámadásának pénzügyi mérlege Teljesítés Ei.csoport száma Elıirányzat-csoport megnevézése 2.sz. melléklet Polgármesteri Hivatal Eredeti elıirányzat Módosított BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevétel Mők.c.átvett p.eszk. ÁH-on kívülrıl Felhalmozási bevétel 4. Felh. c. p.eszk. átv. ÁH-on kívülrıl 5. Költségvetési támogatás Támogatásért. bevételek Mőködésre Felhalmozásra Elızı évi kv-kieg. visszatér. 8. Támogatási kölcsönök megtérülése Rövid lejáratú Hosszú lejáratú Hitelfelvétel Rövid lejáratú 9.2. Hosszú lejáratú Elızı évi pénmaradv. igénybevétele 11. Finanszírozási bevételek Önk. sajátos bevételei Felhalmozásra Mőködésre Felhalm. és tıke jell. bevételek KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásért. kiadások Mőködésre Felhalmozásra 5. Pénzeszk. átadás ÁH-on kívülre Mőködésre Felhalmozásra Szoc.pol. ellátások és egyéb jutt Beruházás, felújítás Pénzügyi befektetések Támogatási kölcsönök nyújtása Hosszú lejáratú 9.2. Rövid lejáratú Hiteltörlesztés Hosszú lejáratú Rövid lejáratú Finanszírozási kiadások -84 Létszámkeret (átl. áll. létszám) fı sz. melléklet

12 BERUHÁZÁSI KIADÁSOK évi elıirányzatának és felhasználásának alakulása kiemelt feladatonként 12 Sorszám Feladat megnevezése Eredeti ei. Módosított ei. (ezer Ft-ban) Teljesítés 1. Felszabadulás-József Attila út építése Parlagfőmentesítési pályázat főkasza Szolnok Térségi Hulladékgazd.KFT tırzstıke bef Beruházási kiadások összesen sz. melléklet FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK évi elıirányzatának és felhasználásának alakulása kiemelt feladatonként Sorszám Feladat megnevezése Eredeti ei. Módosított ei. (ezer Ft-ban) Teljesítés 1. Falumegújítási program FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

13 13 Kuncsorba Község Önkormányzata vagyonmérlege december 31-én ezer Ft-ban Eszközök 5. sz. melléklet Állományi érték elızı év tárgyév 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérl. fejl. aktivált értéke 3. Vagyoni értékő jogok Szellemi termékek 5. Immateriális javakra adott elılegek 6. Immat.javak értékhelyesbítése I. Immateriális javak összesen Ingatlanok és kapcs.vagyoni értékő jogok forgalomképes forgalomképtelen korlátozottan forgalomképes Gépek, berend.felszerel Jármővek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások Beruh-ra adott elılegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök összesen Egyéb tartós részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír Tartósan adott kölcsön Hosszú lej.bankbetétek 5. Egyéb hosszú lej.követelések 6. Bef.. pénzeszk. értékhelyesbítése III. Bef.pü-i eszközök összesen IV. Üzemelt-re átadott, vagyonk. átadott eszközök IV/a. Üz-re átadott, vagyonk. átadott eszk. értékh. A. BEFEKTETETT ESZK.ÖSSZ Anyagok 2. Befejezetlen termék, félkész termékek 3. Növend.hízó és egyéb állat 4. Késztermékek 5/a. Áruk, közvetített szolgáltatások 5/b. Köv.fejében átvett eszközök, készletek I. Készletek összeen Követelés áruszáll. (vevı) Adósok Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések 42 Ebbıl a mérlegford.napot köv.évbeni részl. II. Követelések összesen Egyéb részesedés 2. Forg.célú hitelviszonyt megtest. értékp. III. Értékpapírok összesen Pénzt., csekkek, betétkönyvek Ktgvetési bankszámlák Deviza számla 4. Elszámolási számlák 5. Idegen pénzeszközök IV. Pénzeszközök összesen Ktgv-i aktív függı elszámolások Ktgv-i aktív átfutó elszámolások Ktgv-i aktív kiegy. elszámolások 4. Ktgv-en kív. akt.kiegy.elszámolások V. Egyéb akt. pü-i elsz.össz B. FORGÓESZK. ÖSSZ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

14 14 Források Állományi érték elızı év tárgyév 1. Tartós tıke Tıkeváltozások Értekesítési tartalék D. SAJÁT TİKE ÖSSZESEN Ktgv-i tartalék elszámolás tárgyévi ktgv-i tartlék elızı évi ktgv-i tartlék 2. Költségv-i pénzmaradvány I. Ktgv-i tartalékok összesen E. TARTALÉKOK ÖSSZ Hosszú lejár.kölcsönök 2. Beruh.fejl.hitelek Egyéb hosszú lej.köt. I. Hosszú lejár. kötelezettségek Rövid lejár.kölcsönök 2. Rövid lejár. hitelek Kötelezettség (szállító) 21 tárgyévi szállítói köt. 21 tárgyévet köv. év száll. köt. 4. Egyéb rövid lej. kötelezetts beruh.fejl.hitel köv évi törlesztése Hosszú lej.köt. köv.évi törlesztése tárgyévi terh. rövidlej. kötelezettsége II. Rövid lejáratú köt Ktgv-i passzív függı elszámolások 6 2. Ktgv-i passzív átfutó elszámolások Ktgv-i passzív kiegy.elszámolások 4. Ktgv-en kív.passz. pénzügyi elszámolások ktgvet.kívüli letéti elszámolások nemzetk. tám. program dev.elszám. III. Egyéb passzív pénzügyi elszám F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZ FORRÁSOK ÖSSZESEN

15 15 Kuncsorba Község Önkormányzata TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA december 31- én 6. sz. melléklet Megnevezés Összeg (eft) Vagyoni ért. jogok 158 Szellemi termékek Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékő jogok Gépek, berendezések, felszerelések 740 Jármővek Tenyészállatok Befejezetlen beruházás, felújítás 83 Üzemelésre átadott eszközök Beruházásra adott elılegek 269 Összesen

16 E S Z K Ö Z Ö K KUNCSORBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7. sz. melléklet EGYSZERŐSÍTETT MÉRLEG ÉV Ezer forintban Elızı évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Elızı év auditált egyszerősített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerősített beszámoló záró adatai 1. l. Immateriális javak ll. Tárgyi eszközök lll. Befektetett pénzügyi eszközök lv.üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncessz.adott eszk A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN l. Készletek 7. ll. Követelések lll. Értékpapírok 9. IV.Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN F O R R Á S O K Elızı évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Elızı év auditált egyszerősített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerősített beszámoló záró adatai Tartós tıke Tıkeváltozások Értékelési tartalék 16. D) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN l. Költségvetési tartalékok ll. Vállalkozási tartalékok 19. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN l. Hosszú lejáratú kötelezettségek ll. Rövid lejáratú kötelezettségek lll. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

17 FORRÁSOK ÖSSZESEN

18 16 KUNCSORBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŐSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2010.év 8.sz. melléklet Sorszám Megnevezés Eredeti elıirányzat Módosított Ezer forintban Teljesítés 01 Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Költségvetési pénzforgalmi kiadások össz.( ) Hitelek, kölcsönök kiadásai Értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (09+10) Pénzforgalmi kiadások (08+11) Pénzforgalom nélküli kiadások 14 Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Kiadások összesen ( ) Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevétele Felhalmozási és tıke jellegő bevételek ból önkormányzatok sajátos felhalm. És tıkebev. 20 Támogatások, kiegészítések és végl.átvett pénzeszközök ból önkormányzatok költségvetési támogatása Költségvetési pénzforgalmi bev. Össz.( ) Hitelek, kölcsönök bevételei Értékpapírok bevételei 25 Finanszírozási bevételek összesen (23+24) Pénzforgalmi bevételek ( ) Pénzforgalom nélküli bevételek 28 Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek Bevételek összesen ( ) Költségvetési bevételek és kiadások különbsége ( ) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] 31 Finanszírozási mőveletek eredménye (25-11) Aktív és passzív pü-i mőveletek egyenlege (28-14)

19 17 KUNCSORBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 9. sz. melléklet EGYSZERŐSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ÉV Ezer forintban Sor-szám Megnevezés Elızı évi Auditálási Elızı év Tárgyévi Auditálási Tárgyév költségvetési eltérések auditált költségvetési eltérések auditált beszámoló záró adatai ( ± ) egyszerősített beszámoló záró adatai beszámoló záró adatai ( ± ) egyszerősített beszámoló záró adatai 01 Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi mőv. Egyenlege Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±) 04 Elızı év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - ) 05 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye ( - ) 06 Tárgyévi helyesb. Pénzmaradvány ( 1 ± ) Finanszírozásból származó korrekciók ( ± ) Pénzmaradványt terhelı elvonások ( ± ) 09 A vállalkozási tevékenység eredményébıl alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 10 Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± ) 11 Módosított pénzmaradvány ( 5 ± 6 ± ± 9 ) A 10. sorból Az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa sorból Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány sorból Szabad pénzmaradvány 1 067

20 10. sz. melléklet Kuncsorba Község Önkormányzatának évet érintı közvetett támogatásai 18 Kedvezményezett neve jogcíme Támogatás mértéke (%) idıtartama

21 Az Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása, lejárat és eszközök szerinti bontásban 11. sz. melléklet 20 Sorszám Megnevezés Felvétel éve Összege Lejárat éve 1. Beruházási hitel (eft-ban) Összesen Tıke Kamat Összesen

22 21 Több éves kihatással járó döntések évenkénti bontásban 12. sz. melléklet Megnevezés (feladatonkénti bontásban) Belsı világítótestek bérleti díja (CAMINUS) Közvilágítási testek bérleti díja (EON) Útpályázat, saját erı, beruhá.hitel Összes kiadás Elızı években felmerült kiadás (ezer Ft-ban) év év év Saját erı Saját erı Sorszám Támogatás Támogatás Támogatás Saját erı Összesen

23 22 Rédai János: megköszöni Hegedős Róza irodavezetı asszony eddig végzett munkáját. Kuncsorba Képviselı-testületének ülésén utoljára vesz részt, mert május 8-tól már nem dolgozni a törökszentmiklósi Önkormányzatnál. Nagyon sokat segített nekünk abban, hogy idáig jutottunk. Tudjuk azt, hogy amikor körjegyzıséghez csatlakoztunk, milyen nehéz helyzetben voltunk, az Irodavezetı Asszony nagyon sokat segített benne, hogy talpra álljunk. Azt kívánja a következı munkahelyén ilyen sikereket érjen el. Hegedős Róza: megköszöni a testület bizalmát és a támogatást, a hozzánk való viszonyukat a hivatal dolgozóinak is és Polgármester úrnak a szorgos munkáját. Egyúttal bemutatja Angyalné Gyetvai Andrea kolléganıt, aki a gazdasági iroda vezetését fogja átvenni és folytatni ezt a munkát, továbbiakban is támogatja a községet a Törökszentmiklósi Hivatal részérıl. III. Napirend: Elıterjesztés a Kuncsorba Község Önkormányzata által nyújtott támogatásokról Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és elfogadásra ajánlja a testület részére. Rédai János: szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 9/2011.(IV.21.) rendelete Kuncsorba Község Önkormányzata által nyújtott támogatások nyilvánosságának biztosításról 1.. Kuncsorba Község Önkormányzata által nyújtott ,- forint összeget meghaladó, nem normatív, céljellegő, mőködési és fejlesztési támogatásokat az alábbiak szerint közzé kell tenni: a) A közzététel helye: a Kuncsorba Község Önkormányzatának hivatalos honlapja Az adatok hozzáférhetıségét legalább öt évig biztosítani kell. b) A közzététel idıpontja legkésıbb a támogatásról történı döntést követı 60 napon belül. Jogszabály, önkormányzati rendelet ennél rövidebb határidıt is meghatározhatnak. c) Közzéteendı adatok: a kedvezményezett(ek) neve, a támogatás célja, összege, továbbá a támogatási program megvalósítási helye. A támogatási összegeket az adott költségvetési évben össze kell számítani. d) A közzétételre nem kerül sor, ha - az (b) bekezdésben meghatározott határidı elıtt - a támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond.

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról 1. számú melléklet Kimutatás a költségvetés teljesítésének alakulásáról 2006-2009. Sorszám Megnevezés ezer Ft Tény Tény Változás 2 006 2 009 %-a 1 2 01. Személyi juttatások 549 306 537 139-2,2% 02. Munkaadókat

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a alapján a 2008.

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Kihirdetve: 2008. február 20. - 2008. március 7. Józan Judit jegyzı 6/2009. (II.19.) 2009.02.19.

Kihirdetve: 2008. február 20. - 2008. március 7. Józan Judit jegyzı 6/2009. (II.19.) 2009.02.19. Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2008. (II.20.) rendelete Kunszentmiklós Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteiben bemutatandó mérlegek és kimutatások tartalmának

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos:

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık 1 J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 19-i rendes ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester,

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Újhartyán Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2..

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2.. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2009.(IX.17.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009.(II.02.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község Önkormányzat

Részletesebben

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Az mérleg előírt tagolása ESZKÖZÖK Előző évi eltérések +- Tárgyévi beszámoló eltérések +- A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 114 617 2 114 617 1 953 461 1 953 461 I. Immateriális javak 731 731 1 193 1 193 II. Tárgyi

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzatának 3/2006.(II. 13.) rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2010.(III.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kerekegyháza

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím 1.a sz. melléklet Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési bevételek 122599 140458

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

Remeteszılıs Község Zárszámadás

Remeteszılıs Község Zárszámadás 1. számú melléklet MÉRLEG 28-12-31 Eszközök s. Elızı év Tárgy év Források s. Elızı év Tárgy év 4 Szellemi termékek 4 4669 3554 1 Induló tıke 63 5 Immateriális javakra adott elılegek 5 2 Tıkeváltozások

Részletesebben

7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı testülete

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege június 30-án

Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege június 30-án Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege 2010. június 30-án ESZKÖZÖK Sorsz. 1. 2. 3. Vagyoni értékű 5 583 jogok 11 717 4. Szellemi28 termékek 493 85 249 5. 6. Nyitó Záró január 1. június 30. I. Immateriális

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2012. április 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról

Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat évi összevont bevételének főösszegét ezer forintban állapítja meg.

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat évi összevont bevételének főösszegét ezer forintban állapítja meg. Marcalgergelyi község Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2008. (IV.30.) rendelete Marcalgergelyi Község Önkormányzatának 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

11. számú függelék KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATÁNAK

11. számú függelék KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11. számú függelék KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2009. (IV.16.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselı-testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

A /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl

A /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl 1. sz. melléklet Sorszám Megnevezés Bevételek I. Mőködési bevételek 11 512 284 11 542 146 100,3% 1. intézmények

Részletesebben

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. (4) bekezdésében meghatározottak alapján az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetérıl, valamint

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére Tárgy: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZİKÖNYVÉBİL B4 8/2011. (IV.26.) Ör. számú

Részletesebben

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd 34. melléklet a 7/2010. (IV.2..) önkormányzati rendelethez Települési Önkormányzat Lesenceistvánd önkormányzat mint önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok és felhasználás

Részletesebben

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2006.(II. 17.) KT számú rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelete

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelete Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 1/2012. (II. 12.) rendelet módosításáról Iklanberény Községi Önkormányzat

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére Kiosztós anyag Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 214. június 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi

Részletesebben

Teljesítés Telj. % Megnevezés

Teljesítés Telj. % Megnevezés Nyáregyháza Község Önkormányzata mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatai 2012. évi teljesítésének bemutatása mérlegszerően 13./a számú melléklet Megnevezés Eredeti Módosított elıirányzat

Részletesebben

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Püski Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

19/2014. (VI. 26.) TH.

19/2014. (VI. 26.) TH. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa I/1336/5/214. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE évi. BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi működési bevétel 20

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE évi. BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi működési bevétel 20 1. sz. melléklet 1. oldal ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE 2012.évi eredeti 2012.évi II. MEGNEVEZÉS előirányzat módosítás Teljesítés % BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi

Részletesebben

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás EU támogatással megvalósuló pályázatok Projekt megnevezése: TÁMOP 4.3.1/B-09 Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése A halmaji Körzeti Iskola és Óvoda rekonstrukciója,

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének:

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai 2-8/2013 d.) melléletei N A P I R E N

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (IV. 25.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzat 2011. évi tervezett bevételeinek teljesítése

Pomáz Város Önkormányzat 2011. évi tervezett bevételeinek teljesítése Pomáz Város Önkormányzat tervezett bevételeinek teljesítése 1. melléklet a 10/2012.(IV.25.) Sorszám Bevételek jogcímei Eredeti a módosított %- ában 1 2 3 4 5 6 1 Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel

Részletesebben

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege Pécel város Önkormányzatának működési mérlege z.3 jelű melléklet Bevétel Kiadás megnevezése Összeg megnevezése Összeg Intézményi müködési bevétel 77 644 Költségvetési címek müködési kiadásai Helyi adók

Részletesebben

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve 1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez Címrend Cím száma és neve I. Nyáregyháza Község Önkormányzata 1. Alcím száma és neve Nyáregyháza Község Polgármesteri Hivatala 2.

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2009.(IV.30.) rendelete. az önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásáról

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2009.(IV.30.) rendelete. az önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásáról Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2009.(IV.30.) rendelete az önkormányzat költségvetés végrehajtásáról Kadarkút Város Önkormányzat Képviselıtestülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

KARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 6/2015. (IV. 30.) számú r e n d e l e t e

KARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 6/2015. (IV. 30.) számú r e n d e l e t e KARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 6/2015. (IV. 30.) számú r e n d e l e t e az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány kimutatásáról Az Önkormányzat Képvisel -testülete

Részletesebben

MÁK program Készült: 2009.06.23 12 óra 18 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

MÁK program Készült: 2009.06.23 12 óra 18 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) MÁK program Készült: 2009.06.23 12 óra 18 perc 1.Lap Az önkormányzati költségvetés és beszámoló ** összevont szektoros ** tábláinál alkalmazott nettósítás módszere ( 2008.2 ) Az adott szinten valamennyi

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember 10 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember 10 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 10 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat költségvetésének és zárszámadásának előterjesztésekor előírt tájékoztató mérlegek

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet! Sorszám Hitel jellege Felvétel éve Lejárat éve Állomány január 1-jén 2009. 2010. 2011. 2012. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Mőködési

Részletesebben

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép.

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselıtestületének 6/202. (IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 202. évi költségvetésérıl szóló 2/202 (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Egységesbe

Részletesebben

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei 10. számú melléklet A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei Az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, az Államháztartás mőködési

Részletesebben

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat

Részletesebben

Heves Megyei Önkormányzat. 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete. A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási

Heves Megyei Önkormányzat. 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete. A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei tartalmának meghatározásáról A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 27 Típus: Beszámolók Táblatípus : 2 27.2 éves beszámoló Készült : 28.5.28 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 11 Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Az önkormányzat Kommunális adóbevétele közel 99,50 %-ra teljesült.

Az önkormányzat Kommunális adóbevétele közel 99,50 %-ra teljesült. 76. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2007. április 19-i rendkívüli ülése I. napirendi pontjához Az önkormányzat 2006. évi zárszámadása

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a 2011. évi

Részletesebben

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A költségvetés bevételei és kiadásai K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 9/2010. (IX.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító, 3/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BEKECS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

BEKECS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEKECS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2009. (IV. 30.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetése végrehajtásáról 1 Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

Hortobágy Község Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérleg

Hortobágy Község Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérleg Hortobágy Község Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérleg 1/a.melléklet eft-ban Eszközök Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (±) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete R E N D E L E T E K Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 300081 1051 17 05/00 038764 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1145 Budapest Columbus utca

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete február 28-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete február 28-i ülésére Tárgy: Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Békés Város Önkormányzata 2007. évi költségvetési rendeletének módosítása Baloghné Komlósi Ilona Pribék Gábor Gazdálkodási Osztály Pénzügyi Bizottság Ügyrendi,

Részletesebben

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006.(XII. 22.) rendelete Püspökladány Város Önkormányzata költségvetési- és zárszámadási rendeletéhez kapcsolódó tájékoztató mérlegek, kimutatások

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 213. március 21-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /213. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2008. (IV.25.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2008. (IV.25.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/28. (IV.25.) sz. rendelete az önkormányzat 27. évi költségvetésének végrehajtásáról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata 2004 évi bevételeiről és kiadásairól

Beleg Község Önkormányzata 2004 évi bevételeiről és kiadásairól 1.sz.mellékle Beleg Község Önkormányzata 2004 évi bevételeiről és kiadásairól Megnevezés 2004 évi ei. 2004 évi mód.ei. 2004 évi tény I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 1860 1860 2775

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

Hangony Község Önkormányzata Képviselő Testülete 1/2009. (I. 30.) számú rendelete

Hangony Község Önkormányzata Képviselő Testülete 1/2009. (I. 30.) számú rendelete Hangony Község Önkormányzata Képviselő Testülete 1/2009. (I. 30.) számú rendelete A költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának meghatározásáról Hangony Község Önkormányzatának

Részletesebben

POGÁNY község Önkormányzati képviselıtestülete 3/2011.(III.21.) rendelete a évi költségvetése teljesítésérıl

POGÁNY község Önkormányzati képviselıtestülete 3/2011.(III.21.) rendelete a évi költségvetése teljesítésérıl POGÁNY község Önkormányzati képviselıtestülete 3/2011.(III.21.) rendelete a 2010. évi költségvetése teljesítésérıl Pogány község Önkormányzati Képviselıtestülete az Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Villány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetési beszámolójáról

Villány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetési beszámolójáról Villány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi járól Villány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete. a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete. a évi pénzügyi terv végrehajtásáról HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról 1 Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testület a Magyarország helyi

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 1/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Sajtoskál

Részletesebben

3/2013. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1

3/2013. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1 1 ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 4/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelet 5/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelet A zárszámadásáról A 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései: Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései: 2011. évi tényadatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Áfa bevételek visszatérülések nı ÁH-on kívül mőködési célú pe. átvétel non-profit szervtıl nı

Áfa bevételek visszatérülések nı ÁH-on kívül mőködési célú pe. átvétel non-profit szervtıl nı TERVEZET Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 7/2010.(II. 24.) KNÖT rendelet módosításáról Kiszombor

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása 10. melléklet az 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Csatka Község Önkormányzatának 2014. évi pénzmaradványának elszámolása Ezer Ft-ban A B C MEGNEVEZÉS 2013. év 2014. év 1 Költségvetési bankszámlák

Részletesebben