Tárgi: Beszámoló. ú!enzényezo bizo;!vcg: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi Szociális Bizottság; Pénzügyi Bizottság;

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgi: Beszámoló. ú!enzényezo bizo;!vcg: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi Szociális Bizottság; Pénzügyi Bizottság;"

Átírás

1 Előterjeszt Bék Város Önkormányzt Képviselő-testületének április 25-i ülére Sorszám: Egyszerű többség Tárgi: Beszámoló N /14 Polgármesteri Dönthoztul módj:.i. r. ú!enzényezo bizo;!vcg: Ügyrendi, Lkásügyi, Egzségügyi Szociális Bizottság; Pénzügyi Bizottság; Béki r., Hivtl evi munkjrol Okttási, Kulturális Sport Bizottság Tárgylás módj: Nyílt ül Előkzífe t/e: Tárnok Lászlóné jegyző Tisztelt Képviselő-testület! Mgyrország helyi önkormányztiról szóló évi CLXXXIX. törvény 81. (3) bekezd fl pontj lpján jegyző évente beszámol képviselő-testületnek polgármesteri hivtl tevékenvségérő I. A fentiekre tekintettel z elöterjeszt mellékleteként Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztem Béki Polgármesteri Hivtl évi tevékenységéről szóló beszámolót. Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy z lábbi htározti jvsltot szíveskedjen elfogdni. Htározti jvslt: Bék Város Önkormányzt Képviselő-testülete Béki Polgármesteri Hivtl évi munkájáról szóló beszámolót elfogdj. l-l táridő: Felelős: zonnl Tárnok Lászlóné jegyző Bék, április 18. Tkxjj Jogi ellenjegyző Pénzügyi ellenjegyző

2 - BESZÁMOLÓ A BÉKÉSI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL = =

3 Trtlomjegyzék BEVEZETÉS , A HIVATAL MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA HIVATALI LÉTSZÁM ALAKULÁSA, SZEMÉLYI FELTÉTELEK S TEUESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉSI RENDSZER (TÉR) 7 ELLENŐRZÉSEK 7 A 7 / !. Bék Megyei Kormányhivtl ellenőrzei Közszolgálti ellenőrz A HIVATAL TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA JOGI És KOORDINÁCIÓS FELADATOK Képviselő-testület, vlmint nemzetiségi önkormányztok működével kpcsoltos, egyéb szervezifeldtok Informtikifeldtok ! Központi Oniregisner krhntnásához szükséges informtiki támogtás GDPR htályb lépe Önkormányzt vlmint egyéb intézményigzgtási felügyeletifeldtok Képviselő-testületi ülek nygink elektronikus kikülde Birtokvédelem Kistérségi Társulások dminisztrtív feldtink ellátás ASP-rendszerhez történő cstlkozásr vlá felkzül A Az ellátás 14 Helyi Válsztási Irod munkáj 13 önkormányzt intézményeit érintő biztosításokkl kpcsoltos dminisztrtív feldtok Önkormányzti tuljdonú, vgy önkormányzti rztuljdonnol működő gzdsági társságok cégügyeivel kpcsoltos dminisztrtív És jogifeldtok ellátás Furápi Uniá Jogi ktusink htály lá trtozó támogtások vizsgált, zok ügyintéze Központi címregiszterrel (KCR) kpcsoltos koordináció IS Munk-, tűz-, blesetvédelmifeldtok koordináciá IS Társsházk törvényességifelügyelete Testvérvárosi kpcsoltok bonyolítás 16 GAZDÁLKODÁSI És PÉNZÜGYI FELADATOK Költségveti gzdálkodásifeldtok Önkormányzti lkásokkl kpcsoltos ügyintéz: Kmtmentes kölcsön helyi támogtás nyújtás Válllkozói lpból nyújtott kmtmentes kölcsön: Lkásértékesítek, Pályázti hirdetmények lkások, üzlethelyiségek: 19 És lkásvásárlások: Vgynktszteri nyilvántrtás vezete: Társsházk törvényességifelügyeleti eljárás: Adáügyifeldtokt Hivtli Konyh Gondnokság Picfelügyelet 22 IGAZGATÁSI FELADATOK Gyermekvédelmi- szociális igzgtásifeldtok Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Hátrányos, hlmozottn hátrányos helyzet megállpítás Szünidei gyermekétkeztet Életkezdi támogtás Rekreációs támogtás Önkormányzti lkásfenntrtási támogtás Önkormányzti ápolási dij Önkrmányzti gyágyszerköltség támogtás Önkormányzti odósságkezeli szolgálttás 27 S S

4 nkormónyzti segély Köztemet ,13 Otthoni szokáplás Kommunális dó támogtás Anykönyvi ügyek Állmpolgársági ügyek 30 3,3.17 NépességnyUvántrtási ügyek Hogytéki ügyek Ipri belkereskedelmi igzgtásifeldtok Hirdetmények Kifogás elbirálás Htósági bizonyítvány kiállítás Lkcímigozolás kiállítás Ikttás, irttárzás Közfogllkoztotás ,26 Közérdekű munk végrehjtásánk koordinálás 34 MŰSZAxI FELADATOK Pályáztokkl kpcsoltos feldtok Főépítzifeidotok Épitügyi htósági feldtok Városüzemeltet Közterület-felügyelet A közíen iiel-jelügyeletfóbbjéldti 39 3,45.2 Közten ileten zlelt tiltott tevékenységek huézked gzos kű:ten ileí kpcsán Közrernűköd Város növémzetével kpcsolzosfeldtokbn Kö:rensűköd Q: eb, e,zd:eri jl ldtok ellátásbn Eletves:éivcs épületek zlele Kö:remüköd heh i rendőrség nmnkájdbn Bírságból szármzó bevételek Zjvédelem Rovr- rágcsálóirtás Méhzet Hullodékgozdálkodásifeldtok Állttrtás Fkivágás Termzetvédelmi htósági ügyek Közterület-hsználti ügyek Környezetvédelmi htósági ügyek Egyéb elvégzettfeldtok Polgári védelmifeldtok ellátás Tervezek, engedélyezek előkzíte Környezetközpontú irányítási rendszer menedzsmentje 43 A POLGÁRMESTER KÖZVETLEN IRÁNY[TÁSA ALÁ TARTOZÓK ÖSSZEGZÉS 43

5 1 BEVEZETÉS A Mgyrország helyi önkormányztiról szóló évi CLXXXIX. törvény ( továbbikbn: Mötv.) 81. (3) bekezd f) pontj értelmében jegyző évente beszámol Képviselő-testületnek Polgármesteri Hivtl ( továbbikbn: Hivtl) tevékenységéről. A jogszbályi előírásoknk megfelelően külön elkzítendő beszámolók (p1. nezőőri szolgáltról, közfogllkozttásról, gyennekvédelmifeldtokról, belső euenőrzrb7, helyi dózási feldtokról, költségvet végrehjtásáról, stb.) nem képezik jele,, hivtli beszámoló rzét, zokt témkörönként elkülönítette,, terjesztjük Tisztelt Képviselő restiilet elé. 2 A HIVATAL MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA Az Mötv. 41. * (2) bekezde polgármesteri hivtlt rzönkormányzt testülete, jegyző társulás mellett - polgármester, bizottságok, képviselő-testület szervei között nevesíti. Az Mötv. 84. (1) bekezde kimondj, hogy helyi önkormányzt képviselőtestülete z önkormányzt működével, vlmint polgármester, illetőleg jegyző feldt htáskörébe trtozó ügyek döntre vló előkzítével végrehjtásávl kpcsoltos feldtok ellátásár polgármesteri hivtlt hoz létre. A polgármesteri hivtl közreműködik z önkormányztok egymás közötti, vlmint z állmi szervekkel történő együttműködének összehngolásábn. Az Mötv. 81. *- értelmében polgármesteri hivtlt jegyző vezeti ellátj törvényben meghtározott feldtokt. A Hivtl jogi személyiséggel önálló költségvetsel rendelkező, önállón gzdálkodó költségveti szerv. A Hivtlbn történik z önkormányzt működével kpcsoltos feldtok végrehjtás. A Hivtl évben is rá iránydó jogszbályok Képviselő-testület áltl elfogdott, hivtli Szervezeti Működi Szbályzt lpján végezte munkáját. Gondoskodott helyi önkormányzt. vlmint települünkön működő nemzetiségi önkormányztok bevételeivel kidásivl kpcsoltos tervezi, gzdálkodási, ellenőrzi, finnszírozási, dtszolgálttási beszámolási feldtok ellátásáról, továbbá ellátt polgármester, z önkormányzt, vlmint jegyző feldt- htáskörébe trtozó ügyek döntre vló előkzítével végrehjtásávl kpcsoltos szkmi feldtokt. A Hivtl közreműködött z önkormányztok egymás közötti, vlmint z állmi szervekkel történő együttműködek összehngolásábn. A kilkított hivtli szervezeti struktúr müködöképesnek bizonyult. ám év végén bekövetkezett személyi változások tükrében - különös tekintettel pénzügyi osztályvezető s emélyében történi változásr z igzgtási osztályvezető várhtó trtósbb távollétére időszerűvé vált Hivtl szervezeti tgozódásánk felülvizsgált. Ennek keretében Hivtl belső szervezeti tgozódását év jnuár hó L npjától kezdődő htállyl oly módon változtttuk meg, mely létszámbővít nélkül, rendelkezre álló humáneröforrás optimális felhsználásávl teszi lehetővé feldtok szkszerű ellátását. Ezen rendezőelvre figyelemmel pénzügyi osztályon belül - két ngy szkterülethez igzodó munkmegosztás elve mentén - -

6 kilkítottunk egy pénzügyi csoportot jelenlegi tevékenység ellátás mellett vezetével kpcsoltos feldtokt beszárnolóbn teszünk jelentt. egy dócsoportot, továbbá z 1jeői feldtkör ettől z időponttól kezdődően z igzgtási osztály is mgáb fogllj. Az átlkítás tpsztltiról jövő évi Hivtli létszám lkulás, személyi feltételek A Képviselő-testület évre Számát. A 72 főben htározt meg Hivtl engedélyezett álláshelyeinek ténylegesen betöltött létszám december 31-én összesen 69 tő volt december 31-én fiziki lklmzottkkl együtt: 69 Hivtl teljes munkidőben fogllkozttott munkválllóink szám fö. fő 6 fö ebből 54 ügykezelő. A trtósn távollévök (Csed. Gyed. Gyes) szám köztisztviselő illetve közszolgálti volt. A Hivtlbn teljes munkidőben fogllkozttott, Munk Tönénykönyve htály lá trtozó munkválllók kor szerinti megoszlás december 31-i állpot szerint Életkor Nő Férfi Összesen 31-35évközött 36-4Oévközött 41-45évközött 46-SOévközött 51-S5évközött 56-5Oévközött Összesen A munkválllók közül fő 8 8 fő áltlános iskoli végzettséggel O 1 I O 1 I O O 2 I 2 1 O O rendelkezik szkközépiskoli illetve szkmunkás végzettséggel, A dolgozók közül I fő fizet előre láthtólg december 20. npjáig. belyettesíte folymtos. nélküli szbdságon vn. I A Hivtlbn teljes munkidőben fogllkozttott köztisztviselők kor szerinti megoszlás december 31-i állpot szerint Életkor Nő Férfi Összesen 21-25évközött 26-30évközött évközött 36-40évközött 41-45évközött 46-50évközött 51-S5évközött 56-6Oévközött 3 I 4 I I 9 8 I I 4 0

7 61-65évközött O 3 3 LÖszii A Hivtlbn fogllkozttott köztisztviselők iskoli végzettség szerinti besorolás december 31-i állpot szerint: 1-es besorolási osztálybn: 42 fő II-es besorolási osztálybn: 16 fő Ogykezelői besorolásbn: 2 fő A köztisztviselők közül 30 munktársnk vn nyehwizsgáj, kik közül 2 kollég felsőfokú nyeivvizsgávl, 2 kollég pedig két, illetve 3 nyelvből Is rendelkezik nyelvvizsg bizonyítvánnyl évben 6 fő köztisztviselő 6 hónpos próbidő kikötével, I fő köztisztviselő áthelyezsel került kinevezre, htároztln időtrtmr évben mindösszesen 4 esetben történt közszolgálti jogviszony megszüntet, vgy következett be jogviszony megszűn törvényben meghtározott körülmény beálltávl, z lábbikbn rzletezett jogcímek szerint: Közös megegyezsel: 3 fő esetében; Felmentsel ( nők kedvezményes 40 év jogosultsági idő megszerzével, öregségi nyugdíjr vló jogosultság mellett): 1 fő esetében; A köztisztviselők rendelkeznek vontkozó jogszbályokbn meghtározott iskoli végzettséggel, illetőleg közigzgtási ügykezelői lpvizsgávl, közigzgtási szkvizsgávl, vgy zok megszerze folymtbn vn. Közigzgtási lpvizsgát közigzgtásb belépőnek középfokú végzettség esetén 2 év, felsőfokú végzettség esetén I év ltt kell letenni évben közigzgtási lpvizsgát tett 11 köztisztviselő, míg közigzgtási szkvizsgázó nem volt. A közszolgálti tisnviselőkről szóló évi CXCIX. tv. (ci továbbikbn: Ktti) előmeneteli rendszerében előírt soros előrelép mitt 19 munktárs. grntált bérminimum mitt további 14 munktárs átsorolástörténtmeg évben évben vgyonnyiltkozt benyújtásr 3 köztisztviselő volt köteles, melynek eleget tettek. A közbeszerzi eljárásbn rzt vevők évente. vezetők közigzgtási htósági eljárásbn rzt vevő tisztviselők ötévente kötelesek vgyonnyiltkoztot tenni. A köztisztviselők vontkozásábn Hivtl továbbképzi tervvel rendelkezik, melynek célj, hogy szkmilg felkzült, htályos jogszbályokt ismerő gykorltbn is lklmzni tudó köztisztviselők lássák el jogszbálybn meghtározott feldtukt. E cél megvlósítás érdekében közszolgálti tisztviselők továbbképzéről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet értelmében közszolgálti tisztviselőknek, képzi időszkonként kormányrendeletben meghtározott tnulmányi pontszámot kell teljesíteniük. Az előírt továbbképzi kötelezettségnek négyéves képzi ciklus ltt kell eleget tenni. A tisztviselők képzi kötelezettségüket Közigzgtási Továbbképzi Kollégium áltl nyilvántrtásb O

8 vett, Illetve minősített továbbképzi progrmok elvégzével teljesithetik. A munkálttó áltl biztosított, finnszírozott képzben rzesülők szám 45 Jubileumi jutlomr évben I fő volt jogosult. fő. 2.2 Teljesítmény értékeli rendszer (TÉR) A közszolgálti tisztviselők egyéni teljesítményértékele, vlmint minősíte elektronikus közszolgálti tisztviselők teljesítményének munkájuk végzéhez szükséges kompetenciák fejlesztével, hthtósn szervezet célkitűzeinek eléréhez. A teljesitményértékel évente ismétlődő, formábn történik. A TÉR lpvető célj, hogy jvítás révén. hozzájáruljon formális keretek között zjló vezetői tevékenység, melynek során z értékelő vezető z értékelt személy rzére meghtározz kötelező elemeit teljesítménykövetelményeket. A teljesitményértékel vezető értékeli, mjd erről z értékelt személy rzére érdemi visszjelzt d. A közszolgálti egyéni teljesítményértékel évente két lklomml elektronikus formábn történik közszolgált egzénél kiépített, közös módszertni lpokon nyugvó, egységes integrált közszolgálti teljesítménymenedzsment rendszer segítségével. A tárgyévben leglább két teljesítményértékel eredménye együttesen dj teljesítményértékel rendszeres tervezhető tevékenység. minősítt. Ennek lpján 2.3 Ellenőrzek A Bék Megyei Kormányhivtl ellenőrzei Közszolgálti ellenőrz npj npj közötti időszkbn közszolgálti ellenőrzt folyttott Hivtlnál. A Bék Megyei Kormányhivtl npj munkálttói intézkedeket vizsgált. Az ellenőrz Jnuár Az ellenőrz joglpját szeptember hó november hó július 31. npj közötti időszkbn meghozott Ktw. 26. (4) bekezde, 189. (1) (4) bekezdei, továbbá fővárosi megyei kormányhivtlokról, vlmint járási (fővárosi kerületi) hivtlokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 20. évi vizsgálti tárgyköreiről htározt képezte. ) pontj, vlmint közszolgálti ellenőrzek Korm. vizsgált lá vont szen ekről szóló (IX. Az ellenőrz módszere z információkér, z dtszolgálttás volt, melyben munkálttó írásbeli tájékozttást dott z ellenőrző szerv rzére z e 7.) 15. célr rendszeresített állománytábl kitöltével. vlmint z ellenőrzi időszkr vontkozó teljesítményértékelsel tnlékállományb helyezsel kpcsoltos nyiltkozt megküldével. A Bék Megyei Kormányhivtl z ellenörz összegzeként megállpított, hogy Hivtlnál Jogllkozttottkr vontkozó munkálttói intézkedekre kiterjedő ellenőrz eredményeként áltlánosságbn megállpíthtó. ho vizsgált időszkbn 7fő esetébenjó teljesítményszint lpján történt személyi illetmény megállpítás. Jvsolt jövőben személyi illetményt Kth ennek hiányábn teljesítményértékel százlékos mértéke (1) bekezde szerint kimgsló teljesítményt minősit, 91 %-1 00 % közötti,) A nyijtó

9 köztisztviselők rzére ci polgármester írásbeli jóváhásch l tárév márciilv ] jétől következő évfebruár végéig teijedő időszkr vontkozólg megállpítni. Az /jegyző illeünényének megállpítás tévesen Kttv. személyi ifletményre vontkozó (3,) bekezdében foglltk lpján történt. Szükséges kinevez módosításbn ci: ljező iuetménvének ( JURA jogcim: iuetménv jogszbály lpján) ismételt megállpítás Kttv (3,) bekezdében foglltk lpján. A köztisztviselővel kötött tnulmányt szerződ esetén jvsolt ci jövőben ci közszolgálti jogviszonv kfeje: lklmzás munkviszony kfejez mellőze. Utóellenőrz: nem jvsolt. Hiáiiyosságok megszüntetére előírt htáridő november 30. volt, - melynek munkálttói intézked megtételéről szóló írásos beszámoló, vlmint kidott munkálttói okirt másoltánk megküldével eleget tettünk. 3 A HIVATAL TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA 3.1 Jogi koordinációs feldtok A Hivtl jogi koordinációs feldti sokrétűen összetettek. A főbb feldtok z lábbik: Közreműköd dönttervezetek előzetes formi trtlmi véleményezében. Közreműköd Képviselő-testület, bizottságok, polgármester z lpolgármester döntei törvényességét érintő jegyzői feldtok ellátásábn. A Hivtl köztisztviselőire, közszolgálti ügykezelöire, munkválllóir vontkozó személyi munkügyi feldtok ellátás. A köztisztviselők szkmi képzének. továbbképzének megszerveze, z éves képzi továbbképzi terv elkzíte. A köztisztviselők vgyonnyiltkozt-tételi kötelezettségével kpcsoltos hivtli feldtok ellátás. Fogllkozás-egzségügyi vizsgáltok megszerveze, lebonyolítás. Álláspályáztok lebonyolítás (pályázt előkzíte, beérkezett pályázti nygok ikttás, rendszereze, pályázók értesíte, kinevezek elkzíte). Belső ellenőrzi feldt elvégze Képviselő-testület áltl elfogdott ellenőrzi tervnek megfelelően. A jogi koordinációs feldtok közül z lábbi lfejezetekben röviden bemuttjuk évben végzett egyes fontosbb feldtkőreinket Képvise(ót.testület, vlniint íz nenizetiségi önkormányztok működével kpcsoltos, egyéb szen ezifeldtok A Képviselő-testületi, bizottsági, vlmint nemzetiségi önkormányztok Jogi kontro)ljávl kpcsoltos előkzítő végrehjtási feldtokt jegyzői irányítássl z ljegyző, vlmint közvetlenül ljegyzői irányítás ltt álló jogász látj el. O

10 A jogi koordinációs feldtok közül z egyik legfontosbb feldt törvényes müköd biztosítás. Ennek keretében Hivtl egyebek mellett ellátj képviseiő-testület nnk bizottsági, vlmint nemzetiségi önkormányztok képviselő-testületeinek működével kpcsoltos előkzítő, szervező, végrehjtó feldtokt ügyviteli teendőket. Az ljegyző közreműködik különböző osztályok áltl előkzített előterjesztek előzetes jogi kontrolljábn, z önkormányzt, illetve Hivtl áltl megkötött, egyes szerződek törvényességének biztosításábn is. Rzt vesz továbbá rendeletek, szbályztok, belső utsítások jogszbályoknk megfelelő kidolgozásábii, vlmint kifejezetten jogi szkértelmet igénylö. vgy komplex feldtok megfelelő előkzítében. A Képviselő-testület, bizottságok, vlmint nemzetiségi önkormányztok működével kpcsoltos, dminisztrtív, vlmint szervezi feldtokt munkkörben, vlmint munkkörben. I Fő I fő titkársági ügyintéző teljes Igzgtási Osztályon fogllkozttott ügyintézö látj el osztott A Képviselő-testület nemzetiségi önkormányztok működével összerúggő szervezi feldtok közé trtozik különösen z előterjesztekkel kpcsoltos dminisztrtív teendők ellátás képviselő-testületi bizottsági ülek elökzite, lebonyolítás, z ülek jegyzőkönyveinek elkzíte, mjd pedig z láírást követően honlpon történő megjelentete. A feldtok közé trtozik még képviselő-testületi htároztok meglkotott rendeletek nyilvántrtásánk vezete, z újonnn meglkotott z egységes szerkezetbe fogllt htályos rendeleteknek város honlpján, vlmint (Nemzeti Jogszbálytár) portálon történő közzététele. A Nemzeti Jogszbály4ár Bék Megyei Kormányhivtlll történő törvényességi felügyeleti kpcsolttrtásr is szolgál. A képviselő-testületi, bizottsági nemzetiségi képviselő testületi ülek jegyzőkönyveit zok mellékleteit 15 npon belül, z elfogdott önkormányzti rendeleteket kihirdett követő munknpon belül kell feltölteni Nemzeti Jogszbálytárb. A feltölt nem igényel különösebb informtiki, vgy jogi előképzettséget, zonbn folymt több lépből tevődik össze, így feldt ránytlnul sok időt vesz igénybe. Fokozottn igz ez rendeletek feltöltére, különös tekintettel rendszerben lklmzott szövegszerkesztő modul hiányosságir. A Nemzeti Jogszbálytár e célr kilkított rendszerén keresztül érkeznek Kormányhivtl különböző dtszolgálttásr történő felhívási, vlmint z esetleges törvényességi zrevételei, vgy beküldött rendeletekkel, jegyzőkönyvekkel kpcsoltos egyéb szkmi zrevételei. Szintén ezen rendszeren érkeznek különböző utsítások, tájékozttások, szkmi iránymuttások egyéb zrevételek. A Kormányhivtl rzéről bn 7 esetben érkezett úgynevezett írásbeli szkmi segítségnyújtás. Törvényességi zrevétel vgy egyéb felügyeleti intézked nem történt. 3 A Kormányhivtl áltl kért tájékozttásokt, dtszolgálttásokt minden esetben teljes körűen megválszoltuk, szkmi z iránymuttás szerint szükségessé vált módosításokt elkzítettük, vlmint szükségessé vált intézkedeket megjelölt htáridőre megtettük. A jogi koordinációs feldtok ellátásábn közreműködő munktársk közremüködnek segítik z önkormányzt tisztségviselői, képviselök, kollégák munkájához kpcsolódó n) ===

11 dönt-elökzítő dönt végrehjtási tevékenységet, továbbá támogtják képviselők város lkói közötti fo]ymtos kpesolttrtást, ezzel is elősegítve helyi közösséget érintő ügyek megfelelö ellátását bn képviselő-testület 18 lklomml ülezett, mely során 35 rendeletet lkotott neg 526 htároztot hozott. A Képviselő-testület bizottsági z elmúlt évben összesen 50 lklomml üleztek. melynek során mindösszesen 560 htároztot hoztk meg, bizottságonkénti bontásbn z lábbik szerint: Ülek Htároztok Bizottság neve szám szám Ügyrendi, Lkásügyi, Egzségügyi Szociális Bizottság Pénzügyi Bizottság Okttási, Kulturális Sport Bizottság II 78 Városunkbn négy nemzetiség lkított önkormányztot, lábbi dtok szemléltetik: melyek évi működét z Nemzetiségi Önkormányzt neve Ülek Htároztok szám szám Béki Német Nemzetiségi Önkormányzt 5 49 Béki Rom Nemzetiségi Önkormányzt 5 29 Béki Román Nemzetiségi Önkormányzt Béki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzt [ S Informtikifeludtok Az informtiki feldtok körébe trtozik szbályszerű biztonságos működének informtiki rendszerek üzemeltete, működőképességének biztosítás. A Hivtlbn I fő látj el z informtiki feldtok teljes körét. Az informtikus folymtosn segítséget nyújtott Hivtl szervezeti egységeinél különböző jogszbályok lpján bevezetre kerü]t központi rendszerek hsználtábn, npi munkvégz során esetlegesen felmerült hibák elhárításábn. Informtiki feldtok különösen; Számítástechniki feldtok ellátás; Hivtl biztosítás, fejleszte, A képviselő-testületi ülek techniki előkzíte, lebonyolítás; számítástechniki rendszerének munkvégzhez szükséges techniki felszerelek

12 Válsztássl kpcsoltos vlmennyi informtiki feldt ellátás; Hrdver szoflverfejleszt; Információs rendszerfejleszt; Számítógépes hálózt krbntdás, fejleszte; Adtvédelmi feldtok ellátás; Önkormányzti intézmények informtiki fejleszteihez tnácsdás, segítségnyújtás informtiki rendszerek üzemeltetéhez, krbntrtásához, meghibásodások kiküszöböléhez; Közreműköd meglévő térinformtiki dtbázis krbntrtásábn ás továbbfejlesztében évben kiemelt informtiki feldt volt z JISP rendszerhez történő cstlkozás informtiki előkzíte, melyről pontbnrzletesebben szólunk. 3.l.8. Szintén kiemelt helyet fogllt el feldtok sorábn évi országgyűli válsztások, vlmint z időközi önkormányzti képviselőválsztás informtiki lebonyolítás februárjátót kezdődően rendszeresen biztonsági menteket küldünk kormányzti dttrezorb bn vezettük be z elektronikus munkidő nyilvántrtó rendszert Központi Cím regiszter krbntrtásához szükséges informtiki támogtás A Hivtl évben is fontos feldtánk tekintette Központi Címregiszter jogszbályi előírásoknk megfelelő krbntrtását. Az informtikus korábbn sját lklmzást fejlesztett feldt végrehjtásár, fldhivt1i térképi dtbázisok, vlmint rendelkezre álló belső címjegyzékek összevezetével A GDPR htályb lépe május 25. npján htályb lépett z Európi Unió 679/2016 számú Áltlános Adtvédelmi Rendelete ( továbbikbn: GDPR vgy Rendelet). A Rendelet áltl megkívánt dtvédelmi tisztviselő kineveze megtörtént, z dtvédelemmel kpcsoltos feldtokt Hivtl jogász látj el. A Hivtl GDPR rendelkezeinek vló megfelel érdekében elkezdte belső szbályozók felülvizsgáltát, ez jelenleg is folymtbn vn. Emellett folymtos munktársk okttás is, tekintettel z dtkezelek változtosságár, illetve folymtosn módosuló ágzti jogszbályokr Önkormányzti, vlmint egyéb intézményigzgtási felügyeletifeldtok A Hivtl intézményigzgtási felügyeleti feldtit I fő köztisztviselő látj el. Az intézményfenntrtássl kpcsoltbn: Döntre előkzíti z intézmények létesítéről, átszen ezéről ás megszüntetéről szóló kezdeményezeket. Rzt vesz z ágzti tön ényekből dódó fenntrtói törvényességi feldtok ellátásábn. O

13 A Képviselö-testület, vgy ágzti bizottság elé terjeszti z intézmények lpító okirtát, SZMSZ-eit jogszbálybn meghtározott egyéb szbályztit. Közreműködik z intézményvezetői álláshelyek pályázti eljárás elökzítében lebonyolításábn, vlmint z intézményvezetők feletti munkálttói jogokkl kpcsoltos feldtok előkzítében. Gondoskodik közzétételröl. pályáztnk megfelelő szkminisztérium hivtlos lpjábn vló Gondoskodik z intézményvezetőkkel kpcsoltos egyéb munkálttói jogok gykorlásánk j ogszerü végrehjtásáról. Rzt vesz z önkormányzti fenntrtású intézmények fenntrtói szkmi ellenőrzében. Közreműködik z intézményeket érintő egyéb ágzti pályáztok előkzítében, ]ebonyolításábn. Előkzíti z ágztot érintő bizottsági képviselő-testületi ülek előterjeszteit, rzt vesz z ülek koordinálásábn z üleken, mjd végrehjtj Felhívj z intézményvezetőt döntek on oslásár. dönteket. törvényességi ellenőrz keretében jogszbálysértő Figyelemmel kíséri z intézmények működéhez szükséges tárgyi feltételeket. Figyelembe veszi személyi munkálttói döntek előkzítekor végrehjtás során felmerülő fogllkozttás-politiki következményeket. Közreműködik lkosság müvelőde érdekében közművelődi tevékenység szolgálttások közösségi színterének biztosításábn. Rzt vesz Együttmüködik közművelőd célji feldti megvlósításár vontkozó dönt közművelőd feltételeinek biztosításábn. előkzítében város közneveli, közművelődi intézményeivel, vlmint közmüvelődi célú civil szervezetekkel. kulturális hgyományok megvlósításábn. Közreműködik értékek ápolásábn kulturális célok Feldti körébe trtozik továbbá z ágzti koncepciók elökzíte. végrehjtásukbn vló közremüköd, z bbn foglltk teljesülének nyomon követe, óvodi jogviszony keletkezével, megszűnével összemggő htósági jogkörökben vló dönt előkzíte, kpcsolttrtás z okttási intézményekkel. kulturális Intézményfenntrtó Társulássl kpcsoltos feldtok ellátás (előterjesztek, döntek előkzíte). Bék városbn 20l8-bn; fő 251 fó 42 rzesült Burs Hungric ösztöndij támogtásbn. rzesült bérlettámogtásbn évben több hónpot felölelő feldt volt civil támogtások elszámolás, újrszerződe (68 szervezet), illetve z 538 óvodköteles gyermekkel kpcsoltos nyilvántrtás elkzíte be nem irtkozott 25 fő felkuttás. ( P

14 A Hivtl ktívn rzt vett Művelődi Központ intézményvezetői álláshelyre vontkozó pályázti eljárás előkzítében (pályázt kiirás. közzététele), koordinálásábn (beérkezett pályázti nygok összesíte) lebonyolitásábn. befejeződött, z igzgtói álláshely betöltre kerü]t. A pályázti eljárás eredményesen Az intézményi körben bekövetkezett változásokt továbbr követelményeinek vló megfelel mozgtt; rzben pedig ösztönözte. is jogszbály módosítások helyi igények lkulás Képviselő-testületi ülek nygink elektronikus kikülde Képviselő-testület korábbn rról döntött, hogy elektronikus úton kívánj képviselő-testületi bizottsági nygokt kiküldeni képviselőknek, A bizottsái tgoknk. döntnek megfelelően évben teljes egzében ez rendszer működött. Törekedtünk rendszer folymtos tökéletesítére, kijvitottuk. ás működe során felmerült esetleges hiányosságokt Birtokvédelem esetben terjesztettek elő kérelmet. Ebből helyt dó dönt született, mely jellemzően z eredeti állpot helyreállításár, Bírtokvédelmi ügykörben 13 megszüntetére vontkozott. 10 esetben kérelemnek zvró htás Fentieken túl megjegyezzük, hogy Számos lkossági pnsz, megkeres érkezik telekhtáron átnyúló, árnyékot vető fás szárú növények, vlmint nem megfelelő trágytárolás kpcsán. A kilkult gykorlt lpján elsődleges cél felek közötti kölcsönös kompromisszumokon lpuló, hosszú távú egyezség létrehozás Kistérségi Társulások dminisztrtív feldtink ellátás A Hivtl látt el bn is z Intézményfenntrtó Társulás, vlmint Kistérségi Társulás működével kpcsoltos dminisztrtív, gzdsági teendökec. A Kistérségi Társulás munkáját jogi, gzdsági szkmi segítségnyújtássl is segitettük A Helyi Válsztási Irod munkáj Az elmúlt év válsztások éve volt, hiszen z országgyűli képviselöválsztás mellett időközi önkormányzti képviselőválsztást zökkenőmentesen bonyolítottunk keretében egyebek mellett z lábbi feldtokt láttuk et: elvégeztük válsztás előkzítével, lebonyolításávl kpcsoltos szervezi ) feldtokt; b) gondoskodwnk c) elláttuk is sikeresen válsztópolgárok, le. Ennek jelöltek jelölő szervezetek tájékozttásáról; válsztási bizottságok titkársági feldtit, döntre előkzítettük válsztási bizottságok htáskörébe trtozó ügyeket; d) biztosítottuk tárgyi techniki feltételeit; válsztási bizottságok működének szvzás lebonyolításánk ( l3) =

15 e) megszerveztük válsztási szen ek tgjink okttását; 1) gondoskodtunk válsztási irtok kezeléről. biztonságos örzéről, illetőleg megsemm isitéről; g) efláttuk z igzgtási informtiki próbákkl kpcsoltos feldtokt; h) z dtvédelem z informtiki biztonság követelményeinek biztosításávl, feldtkörűnkben eljárv működtettük válsztás elökzítéhez lebonyolításához szükséges válsztási információs rendszereket; i) techniki háttér biztosításávl segítséget nyújtottunk szvztok összesítéhez, válsztás eredményének megállpításához; ASP-rendszerhez történő cstlkozásr ; ló felkzül Az önkormányzti ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet előírási lpján Hivtl munkáját infrstruktúrális felkzültségét folymtosn kellett lklmssá tenni megújuló lpjibn megváltozó önkormányzti dminisztrációs informtiki feldtokhoz. Az ASP rendszerhez történő cstlkozás terén felkzülröl z előkzületekről szólt. A tényleges cstlkozásr jnuár I. npján került sor évben kiemelt informtiki feldt volt z ASP rendszerhez történő cstlkozás informtiki előkzíte, z dtmigrációs tesztek lebonyolítás, felhsználói hozzáférek kilkítás z e-személyi olvsó eszközök üzembe állítás, z elektronikus szervezeti bélyegzők beszerze z önkormányzt Hivtl rzre, vlmint hivtli kpuk létrehozás z önkormányzttl Hivtlll kpcsoltbn álló szervek rzére. A fentieket meghldón z ASP rendszerhez történő cstlkozás előkzíteként gykorltilg Hivtl teljes személyi állomány rzt vett különböző szintű képzeken. Ezek közül kiemelendö Mgyr Állmkincstár áltl szen e2ett képz, mely elsősorbn pénzügyi, z dó szkrendszereket érintette. Emellett volt ugynezen tárgykörben úgyievezett e-leming képz vizsg is, vlmint sját szervezű helyi okttás is. Ez z ASP mellett kitért z ktuális jogszbályváltozásokr tvly májusbn htályb lépett Új dtvédelmi jogszbályokr, különös tekintettel GDPR-r Az önkormányzt dminisztrtív feldtok intézményeit ellátás év érintő biztosításokkl kpcsoltos évben biztosítási ügyek többsége biztosítások önkormányzt érdekeinek megfelelő megkötével, módosításávl, illetve lejáró htáridők meghosszbbitásávl álltk kpcsoltbn. Kiemelt jelentősegü ügy z elmúlt évben nem volt Önkormányzti tuljdonú, vgy cégügyeivel gzdsági társságok ellátás önkormányzti rztuljdonnl működő kpcsoltos dminisztrtív jogifeldtok évben képviselő-testület lpítói döntéből eredően, illetve jogszbályi előírásoknk vló megfelelőségből vlmennyi önkormányzti tuljdonú, vgy rztuljdonú gzdsági

16 társsággl kpcsoltbn el kellett látni dönt-előkzítő. illetve változásbejegyzt megvlósitó dminisztrtív végrehjtási feldtot. A feldtok komplex gzdsági végzettségű szkemberei feldtikt cégbírósági cégjogi felkzültséget igényeltek. A Hivtl jogi cégbírósággl, ügyvédi irodávl vló folymtos kpcsolttrtás mellett látták z önkormányzt képviseletét ellátó el. Cégügyek közé trtozott z egyes személyi kérdek megoldás, felügyelőbizottsági tgság megszűnéböl eredő változásbejegyzi eljárások, pportálási, tgi kölcsön nyújtási dönt-előkzítő munk, vlmint üzletrz átruházásból eredő döntek végrehjtás, gzdsági kockáztelemze Európi Unió Jogi ktusink htály lá trtozó támogtások vizsgáit, zok ügyintézáse pénzügyi, gzdsági, szkembereknek vlmennyi önkormányzti döntt megelőzően vizsgálni kellett A folymtosn változó mgyr jogi szbályozás mellett is z Európi Unió támogtások nyújtásár vontkozó jogi ktusit Az ezzel megbízott kollégák rendszeresen trtják is jogi évben kpcsoltot Miniszterelnökség Támogtásokt Vizsgáló Irodájávl (TVI). A TVI állásfogllási lpján került sor több képviselő-testületi ül előterjesztének elkzítére, vlmint szinte vlmennyi pénzügyi kihtású cégjogi gzdsági döntt megelőzte z Európi Uniós előírások szerinti normkontroll Központi C ímregisz:errel (KCR.) kpcsoltos koordináció A központi jogszbályok elsődleges feldttá tették z ingtln-nyilvántrtási, címdtok egyezőségének biztosítását, tpsztltot igényelt, igényel folymtosn. jegyzői megfeleltetét. A feldt sokrétű szktudást, Elsödleges feldt volt meglévő dtok tisztitás, melyet korábbikbn bemuttott informtiki helyi lklmzás segített. A eimdtok pontositásához jogi, igzgtási, műszki, informtiki végzettségű szkemberek kerültek bevonásr, esoportmunkábn. Tekintettel rr, hogy z iránydó jogszbá1y rendelkezek értelmében válsztási eljárások trtni ltt ietz (ehetett címdtokt érintő érdemi munkátfolyttni ütemben hldt. KCR-el kpcsoltos felülvizsgált z előző időszkhoz képest lssbb Munk-, tűz-, ás blesetvédelmifeldtok koordináció Gri Tmás látj el kpcsoltos feldtit z lábbik szerint: z önkormányzt intézményeinek munk-, tűz-, blesetvédelemmel munkvédelmi törvény áltl előírt munkbiztonsági szktevékenységek ellátás: o munkhelyi kockáztértékel kzíte o felülvizsgált; veszélyes gépek munkvédelmi üzembe helyeze; o veszélyes gépek időszkos biztonsági felülvizsgáltánk elvégze; o egyéni védőeszköz jutttásánk belső rendjének meghtározás; o munkblesetek kivizsgálás, jegyzőkönyveze;

17 belső szbályozások elkzíte, (munkvédelmi szbályzt, tűzvédelmi szbályzt); kémii kockáztbeesl elkzíte; úti blesetek jegyzőkönyveze; munkválllók munkvédelmi, tűzvédelmi felkzíte, ismétlődő munkvédelmi okttások, tűzvédelmi okttások megtrtás. tűzridó gykorlt; okttási temtik kzíte z Új dolgozók munkvédelmi tűzvédelmi okttásához; munkvédelmi tüzvédelmi szempontú ellenőrz lefolyttás telephelyeken évente leglább tűzvédelmi berendezek időszkos felülvizsgáltánk nyomon követe; hő- füstelvezető rendszer időszkos felülvizsgált; I lklomml; tűzgátló jtók idöszkos felülvizsgált; villmos berendezek időszkos felülvizsgáltink nyomon követe; elektromos kéziszerszámok évenkénti szerelői ellenőrze; munkblesetekkel kpcsoltos munkálttói kártérít előkzítében közreműköd; intézmények képviselete htósági ellenőrzeken; tűzvédelmi előírások elkzíte rendezvényekhez évente legfeljebb 2 lklomml (p1.; Mdzgflvi npok, sportcsrnokbn rendezett nem sport rendezvények stb.) Gri Tmássl kpcsolttrtástjegyzői iránymuttás mellett z ljegyző látj el. Gri Tmás hvi rendszerességgel beszámol tevékenységéről, heti rendszerességgel ellenőrzi z intézményeket, megtrtj szükséges okttásokt, segít z egyes munkhelyi, útiblesetek jegyzőkönyvezénél, szkszerű ügyintézénél, jvsltot tesz tűzvédelem megerősítére. 3. L 14 Társsházk törvényességifelügyelete A jegyző társsházk feletti törvényességi felűgyeletének eljárási szbályiról szóló 155/2015. (VI. 25.) Korm. rendelet 4. (1) bekezde lpján jegyző társsház működével összefüggben történt bejelent esetén bejelentt megvizsgálj. A beszámolóbn gzdálkodási feldtok között muttjuk be konkrét feldt ellátását Testvérvárosi kpcsoltok bonyolítás Jogi koordináeiós feldtok közé trtozott testvérvárosi kpcsolttrtás szerveze, lebonyolítás is. 3.2 Gzdálkodási pénzügyi feldtok A gzdálkodási pénzügyi feldtokt évben Pénzügyi Osztály Gzdsági Osztály látt el. A szervezeti egységek főbb feldti. különös tekintettel évben elvégzett feldtokr z lábbik szerint lkultk. O

18 3.2.1 Költségveti gzdálkodásifeldtok A Polgármesteri Hivtlr, mint költségveti szervre, ezen belül gzdálkodó szervezetére z Áht. áltl meghtározott fontosbb feldtok következők: Ellátj Polgármesteri Hivtl gzdálkodási feldtit, Ellátj z Önkormányzt gzdálkodási feldtit, Ellátj Nemzetiségi Önkormányztok gzdálkodási feldtit, Ellátj béki székhelyű önkormányzti társulások gzdálkodási feldtit, mennyiben zok nem rendelkeznek munkszervezettel Ellátj z önkormányzt intézményeinek gzdálkodási feldtit. A felsorolás összesen elkülöníthető joglny egyben dólny gzdálkodó szervezet gzdálkodási feldtink ellátását jelenti. Az osztály feldtkörei ellátásánk jogszbályi lpjit z áflmháztrtásról szóló évi CXCV. törvény (továbbikbn: Áht.). ennek végrehjtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, vlmint z á]lmháztrtás számviteléről szóló 4/ (1.1 1.) Korm. rendelet dj meg. A gzdálkodási feldtok keretét költségveti tervez, végrehjtás beszámolás ciklikusn ismétlődő feldti dják. Vlmennyi felsorolt gzdálkodó szerv tekintetében költségveti tervez, véizrehjtás keretében gzdsági események könyvele, dtszolgálttás Kincstámk, évközi jelentek, mérlegek megkülde Kincstámk, év végi beszámolók elkzíte. A testületek számár költségvetek, évközi beszámolók, zárszámdások, vlmint rendelet htároztmódosítások döntre előkzíte, továbbá testületek áltl kért kimuttások, elemzek kzíte. Az Áht. lpján felsorolt gzdálkodó szervek kőtelezettségválllásink figyele, pénzügyi ellenjegyze. érvényesíte, folymtb épített belsö ellenőrz működtete. Az Önkormányzt z Intézményfenntrtó Társulás intézményeinek pénzügyi igzgtás, költségveti etőirányztink kezele, módosítás, testületi döntek továbbítás. A testületek z intézmények pénzügyi finnszírozás, likviditásuk npi szintű figyele kezele. A végrehjtás keretén belül gzdsági pénzügyi műveletek (kifizetek, bevéteiek beszede) végrehjtás htályos szervezeti szbályztoknk megfelelően. Az Önkormányzt pénzellátásánk folymtos figyele összhngbn likvidhitelkeret, vlmint folymtbn lévő beruházások pénzügyi kifizeteivel. Az Önkormányzt nem dók módjár behjthtó kintlévőségeinek (lkbérek, bérleti díjk, téríti díjk, kmtmentes, kölcsönök, átmenti kölcsönök, krízis lpból válllkozói lpból felvett kőlcsönök) kezele, beszede. A Polgármesteri Hivtl nem dók módjár behjthtó (pici fenntrtási díjk, bérleti díjk, telefon díjk) kintlévőségeinek kezele, beszede. w

19 Munkügyi kpcsoltok területén vlmennyi gzdálkodó szervezet munkügyekkel egyéb jogviszonyokkl kpcsoltos pénzügyi dönteinek végrehjtás, dtok továbbítás, SZJA elszámolássl kpcsoltos dokumentumok kezele, dokumentumok átdás-átvétele. Az osztályokhoz trtozó területek pénzügyi elszámolási ( pic, konyh, Gondnokság, vlmint START progrm gépjármű üzemeltetre kidott hvi ellátmányi előlegek Önkormányzti lkásokkl kpcsoltos üm intéz: Bék Város Önkormányzt tuljdonábn lévő lkások szám 178 db, ebből 158 db lkás szociális lpon, 20 db pedig pici lpon bérbe dott. Az önkormányzt célj szociális bérlkás-állomány fenntrtásávl elsősorbn kevesebb jövedelemmel rendelkező, nem megfelelő lkhtási körülmények között élő csládok lkhtásánk biztosítás. Az elbírálásnál Fontos szempont továbbá z önkormányzti vgyon állpotánk megőrze. A feldt ellátásávl összernggben folymtos nyilvántrtást vezetünk lkásigénylt benyújtó kérelmezőkröl. vlmint bérleti joggl rendelkező bérlőkről évben 32 db lkásigényl került benyújtásr, melyet Képviselő-testület Ügyrendi, Lkásügyi, Egzségügyi Szociális Bizottság bírált cl évben bérbedási névjegyzékröl 7 egyszobás, 2 elhelyezre, 4 fő pedig s2kember elhelyez keretében jutott önkormányzti bérlkáshoz., Fő Fő kettő szobás, míg I fő három szobás lkásbn került melynek elöterjeszte z osztály feldt volt. Egyéb lkásügyekben 59 db előterjeszt kzült, hol kérelmezök tájékozttás megtörtént. A lkásrendelet módosításánk előkzítére, z ezzel kpcsoltos képviselő-testületi előterjeszt kzítére 5 lklomml került sor Kn; tm entes kölcsön helyi támogtás nyztás Bék Város Önkormányzt Képviselő-testületének lkáscélú kmtmentes kölcsön helyi rendszeréről szóló 28/2011. (IX. 30.) önkormányzti rendelete szerint, mindenkori előiráfl%7ott éves költségveti keret terhére kmtmentes kölcsön nyújthtó lkássl nem rendelkező csládok, fitlok otthonteremtéhez évben kölcsön támogtásbn, mindősszesen ,- Ft összegben. 11 Fő rzesült kmtmentes Válllkozói lpból nyijtott kmtmentes kölcsön: évben egyszer került kiírásr pályázt. A feldt pályázti eljárássl kpcsoltos teljes körű ügyintézt mgáb fogllj, pályázt közzététele, pályáztok előkzíte dönthoztlr. dönt végrehjtás, szerződek előkzíte, jelzálogjog bejegyzének ügyintéze, pályázt megvlósulásánk utólgos ellenőrze Lkásártákesítek, ás lkásvásárlások: Az önkormányzti lkások helyiségek bérletéröl, vlmint elidegenítükre vontkozó egyes szbályokról szóló 22/2011 (VIII.26.) önkormányzti rendelet 6. melléklete trtlmzz z Cix

20 értékesítre kijelölt lkásokt évben egy önkormányzti bérlkásbn lkó jelezte vételi szándékát z önkormányzt tuljdonábn Iévö lkásr. Az dás-vételi szerződ létrejött Pályázti hirdetmények lkások, üzlethelyiségek: évben pici lpon bérbe dhtó lkás nem üresedett meg, így ilyen tárgyú pályázt sem került közzétételre. Azt megelőzően z önkormányzt vgyonhsznosítási szerződt kötött BKSZ Kfl-vel z önkormányzt tuljdonábn lévő lkások melynek keretében z üzlethelyiségek vontkozásábn bérbedás polgármester jóváhgyásávl zjlik. üzlethelyiségek hsznosításár, bérbedói jogkör gykorlój KR Vgj onktszteri nyilvántrtás Vezete: Az önkormányzt ingtl nvgyonáról folymtos nyilvántrtást vezet z önkormányztok tuljdonábn lévő ingtlnvgyon nyilvántrtási dtszolgálttási rendjéről szóló 147/1992. dtot szolgáltt kérelmezők, illetve más htóságok rzére. A számvitelről szóló évi (XI. 6.) Korm. rendelet ( továbbikbn: Ktszteri rendelet) előírásink megfelelően törvény ktszter. Ktszted rendelet áltl megkövetelt hárms egyezőség z ingtlnvgyon vgyonnlitik főkönyv közötti egyezőség év végére megvlósult. C Társsházk törvényességifelügyeleti eljárás: évben is Gzdsági Osztály látt el társsházkról szóló évi CXXXIII. törvény 27/A. - lpján Bék Város közigzgtási területén társsházk törvényes működi rendjének felügyeletét. A törvényességi felügyeleti eljáráson belül kivizsgálj beérkezett pnszokt, bekéd z eljárás lefolyttásához szükséges pnszost dokumentumokt (lpító okirt, szervezeti működi szbályzt), mjd értesíti társsház törvényes képviselőjét megtett intézkedekről, illetve, h Gzdsági Osztály tön ényes működi rend sérelmét állpítj meg, felhívj társsházt nnk helyreállításár 60 npos htáridővel évben egy bejelent érkezett, melynek keretében lefolvttásr került z eljárás felhívást intéztünk társsház közös képviselője fele 3.29 Adóügyi feldtokt A Pénzügyi Osztály ellátj Bék Város közigzgtási területén dók, jegyző htáskörébe trtozó dók módjár behjtndó köztrtozások megállpításávl, nyilvántrtásávl, beszedével, kezelével, dóellenőrzével, htósági bizonyítványok kidásávl kpcsoltosn előírt feldtokt, továbbá ellátj A helyi dózttási feldtok ellátás mezőőri járulékkl kpcsoltos feldtokt. helyi dókról szóló évi C. törvény (továbbikbn Ht.), vlmint z dózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (továbbikbn: Art.) rendelkezei lpján történt. A helyi dóhtóság Jogi eszközei z dók, járulékok beszedére z állmi dóhtóság jogkörével csknem megegyező. Ennek következtében jogszbályokbn meghtározott szervezeteknek kérni is jog vn helyi dóhtóságokhoz fordulni fennálló követeleik behjtását helyi dóhtóságtól. Ezek külső szervezetek jellemzően kiszbott szbálysérti O

21 bírságik (közlekedi, környezetvédelmi. hlászti stb.) beszedét kezdeményezik helyi dóhtóságtól. A külső szervezetek Számár beszedett követeleket jogszbálybn meghtározott mértékben behjtást kérő Számár tovább utljuk. Az dócsoport évben végzett rzletes feldtiról helyi dózás tpsztltiról szóló előterjesztben számolunk be. Főbb feldtok: Helyi iprűzi dó bevllások átvétele, feldolgozás. Felszólítások bevllások megtételére. Fizeti Felszólítások, behjtási cselekmények elvégze. Adóellenőrzek ]efolyttás, NAV megkerese dtegyeztet végett. Felszámolási eljárásb bekpcsolódás, behjthttlnság esetén nyiltkozt megkére. Vgyoni bizonyítvány, igzolás kiállítás, igzolás köztrtozás mentességről. Termőföld bérbedásábm szármzó bevllás átvétek. feldolgozás. Túlfizetek esetén átutlások indítás dószámláb, ügyfélnek vissz. Idegen költségvetnek. egyéb bevételek továbbutlás megkereső szen etrnek, illetve Gépjárműdó 60%-ánk továbbutlás Mgyr Állmkincstár rzére. Hó végi számlürítek költségveti főszámlár. ÖNKADÓ rendszerben bnkszámlkivontok rögzíte, kontírozás. ÖNKADÓ rendszerben történő verzióváltások betölte, negyedéves, éves zárások elvégze. Gépjárműdóvl kpcsoltos ügyintéz, KEKKH áltl hvont szolgálttott dtok feldolgozás z ÖNKADÓ rendszerben. Ügyfelek áltl benyújtott dómentességre vontkozó kérelmek elbírálás ( Szkigzgtási szen megkerese közlekedő képesség minősítével kpcsoltbn) szkvélemény lpján z dózó értesíte döntről. A tljterheli díjjl kpcsoltos bevllások átvétele, feldolgozás. Felszólítások bevllások megtételére. Behjtási tevékenységgel kpcsoltbn pénzintézetek, Nemzeti Egzségbiztosítási Alpkezelő megkerese dtkér céljából, felszólítások külde, inksszó kibocsátás. Adó- értékbizonyítvány kiállítás, helyszíni felmér lpján. Mezöőri járulékkl kpcsoltok ügyintéz, felszólítás bevllás megtételére, bírság kiszbás, nlitikus nyilvántrtás vezete helyi rendszerben. Idegenforglmi dó bevllások átvétele, feldolgozás. TAKARNET rendszerből z ügyekkel összefüggő tuljdoni lpok megkére. Kommunális dóvl kpcsoltos bevllások feldolgozás, felszólítás bevllások megtételére, életkorhoz kötött dómentesség rögzíte z ÖNKADÓ rendszerben, jogsegély megkére z elhunytk dtbázisából, rzletüzeti kérelmek elbírálás. Építménydóvl kpcsoltos bevllások feldolgozás, felszólítás bevllások megtételére, életkorhoz kötött dómentesség rögzíte z ÖNKADÓ rendszerben, jogsegély megkére z elhunytk dtbázisából, rzletfizeti kérelmek elbírálás. Társhtóságok megkerese lpján előírások rögzíte z ÖNKADÓ rendszerben

22 Végrehjtási cselekmények elvégze megkeresek lpján. Adtszolgálttás behjtás eredményességéröl, Illetve nnk elmrdásáról 6 hvont Hivtli Konyh A konyh 1985-ben létesült külső értékesítére. A városi szociális étkeztett meglévő szbd kpcitások Bék Városi Szociális szolgálttó Központ megrendelére, npi hivtli dolgozók étkeztetére konyh kihsználtság jelenleg mximális, 400 dg/np. Ellátj 300 dgnk megfelelően. A Hivtli konyh jelenleg Polgármesteri Hivtl egyik szkfeldtán szerepel év összesen reggeli dg ebéd Gwzdnokság I dg A Gondokság feldt biztosítás, ezen belül: Hivtl esetenként z Önkormányzt működének npi szintű Kzletbeszerzek (nyomttványok, írószerek, irodtechniki eszközök, textiliák. toner beszerzek, kidások munkválllók rzére, stb.); Azonnli Helyiségbérleti szerződek előkzíte; A portszo]gált megszerveze, A Pénzügyi Osztály rendelkezeinek megfelelően számlák kiállítás, kidott ellátmány tervezett jvítások megrendele, elvégeztete; portások munkájánk, felügyelete; kezele, megrendelők kzíte, bejövő számlák kezele, ledás; A cfetéd kereten belül dhtó, hivtli konyhán történő étkezek nyilvántrtás; éves keret elszámolás, utlványok rendele, SZÉP-kárty év végi elszámolás; A Petőfl u ltti vlmint Pictér megszerveze, felügyelete, tkrítószerek rendéle, kidás; 3. sz. ltti ingtlnok tkdtásánk Városi rendezvényekhez koszorúk, zászlók egyéb kellékek rendele, közterületi zászlók kihelyeze; Önkormányzti üdülők, helyiségek működnek biztosítás, szállásfogllás intéze, hsználti díjk szede, krbntrtás, fűnyírás, tkrítás; Szigorú számdású nyomttványok, bélyegzők nyilvántrtás, folymtos vezete; Kis értékű eszközök leltáránk nyilvántrtás, leltározási feldtok; Hivtli Nottávl kpcsoltos ügyintéz (kzülék rendele, SIM kárty csere, plusz szolgálttások ktiválás; Névjegytáblák kzítete; Közterületi díj befizeteinek nyilvántrtás, száml kiállítás; Mezöőrök, közterület felügyelők ruháztánk nyilvántrtás; Tűzoltó kzülékek nyilvántrtás, évenkénti érvényesít; O

23 Pi cfelűgyelet Főbb feldti: Helypénzjegyek rendele. helypénzszedök ellenörze. elszámolttás; A pic tisztságánk ellenőrze, jvítások elvégeztete, pic nyilvános mosdó működéhez szükséges tisztítószerek megrendele, beszerze, keletkezett hulldék elszállításánk intéze; Nyilvános wc kezele tisztántrtás; Pici sztlokkl, területekkel pvilonokkl kpcsoltos szerződek megállpodások megköte; Kpcsolttrtás htósági álltorvossl, gombszkértővel, pic ellenőrzére jogosult htóságokkl vló együttműköd; A tevékenységhez kpcsolódó ellátmány kezele, elszámolás, be- kimenő levelek ikttás, szigorú számdású nyomttványok nyilvántrtás. Közhsznú dolgozókkl kpcsoltos dminisztrációs munkák ellátás; Álltegzségügyi szkfeldttl kpcsoltos dminisztrációs munkák ellátás, kpcsolttrtás z ügyintézövel z ATEV Zrt-vel. Környezetvédelmi jelent kzíte z állti hull beszállításáról. Beszállítókkl vló kpcsolttrtás, ATEV számlávl kpcsoltos továbbszámlázás ügyintéze. Kereskedelmi okmányok fogdás; A már hgyománnyá vált pici rendezvények megszerveze, évente négy ngyobb (Virágvsámpi Vásár, Jkb-np, Őszi Vásár, Luc-np), illetve heti, hvi lklmnként megtrtott rendezvények (bolhpie, kisállt-börze, Helyi Ízek kvlkádj, Strt közmunk progrm segíte) lebonyolítás; 3.3 Igzgtási feldtok Az igzgtási feldtokt z Igzgtási Osztály látt el. A szervezeti egység főbb feldti - különös tekintettel évben elvégzett feldtokr - z lábbik szerint lkultk: Gyermekvédelmi- ás szociális igzgtásifeldtok A szociális háló feldt elsősorbn társdlom szerényebb életkörülmények közé szorult tgjink, z önmgukt vgy csládjukt átmenetileg vgy trtósn, különféle okokból eltrtni képtelen emberek támogtás. A szociális ellátásbn legtipikusbb élethelyzetek z öregség, betegség, rokkntság jövedelemhiány. A lkosság szociális helyzete komoly felelősséget ró z ügyintézre, hiszen igen mgs város szociális hálójáb kpszkodó csládok szám. A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások termzetben nyújtott szociális ellátások rzben állmigzgtási, rzben önkormányzti htósági htáskörként jelennek meg. A gyermekvédelmi- szociális igzgtási terület működe során állmigzgtási htósági ügyben 1778 htároztot 10 végzt, önkormányzti htósági ügyben htároztot hoztunk meg. Jogorvoslttl támdott dönt nem volt. O

24 I ÁLLAMIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ÜGYEK, Ellátás megneveze lpszám lszám Támogtás Ikttás, Ikttás, bn rze- sülök én_(fő) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 979 Hátrányos helyzet megállpítás 595 Hlmozottn hátrányos helyzet megállpítás I I Re,zdszeres gyermekvédc lmi kedvevn ény A jegyző. mint 1. fokú gyámhtóság megállpítj gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre vló jogosultságát, mennyiben gyermeket gondozó csládbn z egy főre jutó hvi jövedelem összege nem hldj meg z öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 145%-át (ez z összeg 2018-ben ,- Ft), h gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozz, vgy h gyermek trtósn beteg, illetve súlyosn fogytékos, vgy h ngykorúvá vált gyermek megfelel gyermekek védelméről gyámügyi igzgtásról szóló évi XXXI. törvény ( továbbikbn: Gyvt.) 20. (3) vgy (4) bekezdében fogllt feltételeknek, z öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135 %-át (38.475,- Ft), feltéve, hogy vgyoni helyzet vizsgált során z egy főre jutó vgyon értéke nem hldj meg külön-külön vgy együttesen meghtározott értéket. Bék városbn december 31-én rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 979 fő rzesült. Az év során elutsító dönt nem született. A Gyvt évben htályos 20/A. (1) (2) bekezdei lpján jegyző nnk gyermeknek, Fitl felnőttnek, kinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre vló jogosultság o tárgyév ugusztus l-jén fennáll, tárgyév ugusztus hónpjár tekintettel, o tárgyév november l-jén fennáll, tárgyév november hónpjár tekintettel lpöss:egű termzetbeni támogtást nyújtott fogysztásr kz étel, ruházt, vlmint tnszer vásárlásár felhsználhtó Erzsébet-utlvány formájábn, feltéve, hogy gyermek, fitl felnőtt fenti időpontbn gyámhtóság htározt lpján nem minősül hátrányos vgy hlmozottn hátrányos helyzetűnek. nnk gyermeknek, fitl felnőttnek, kinek Gyvt. 67/A. * szerinti hátrányos vgy hlmozottn hátrányos helyzete rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre vló jogosultság gyámhtóság htározt lpján o tárgyév ugusztus l-jén fennáll, tárgyév ugusztus hónpjár tekintettel, o tárgyév november l-jén fennáll, tárgyév november hónpjár tekintettel emelt összegű termzetbeni támogtást nyújtott fogysztásr kz étel, ruházt, vlmint tnszer vásárlásár felhsználhtó Erzsébet-utlvány formájábn. A törvényes képviselők jogosultk értesíte z Erzsébet-utlvány átvételével kpcsoltos teendökről z osztály feldtát képezte ugusztus hónpbn 1016 fő, november hónpbn 991 fő rzesült Erzsébet-utlványbn, z lábbi táblázt szerinti bontásbn. O

25 önkéntes megállpíthtó, Termzetbeni támogtás, Ensébet-utlvány formájábn lpösszeg emelt összeg Idoszk Forint/fo Fortnt/fo osszesen kiskorú ngykorú kiskorú ngykorú kiskorú ngykorú ugusztus ]iónp november hónp Hátrányos, hl,,; ozottn hátrányos helyzet iii egállpítás A Gyvt. 67/A. gyámhtóságokról, vlmint gyermekvédelmi gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.lO.) Korm. rendelet 83/A. értelmében hátrányos helyzetű z rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek ngykorúvá vált gyermek, ki esetében z lábbi körülmények közül egy fennáll: szülő vgy csládbfogdó gyám lcsony iskoli végzettsége, h gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, gyermeket egyedül nevelő szülőről vgy csládbfogdó gyámról nyiltkozt lpján hogy rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylekor legfeljebb lpfokú iskoli végzettséggel rendelkezik, szülő vgy csládbfogdó gyám lcsony fogllkozttottság, h gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vgy csládbfogdó gyámról megállpíthtó, hogy rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylekor szociális igzgtásról szociális ellátásokról szóló évi Ill. törvény 33. szerinti ktív korúk ellátásár jogosult vgy rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylének időpontját megelőzö 16 hónpon belül leglább 12 hónpig álláskeresőként nyilvántrtott személy, gyermek elégtelen lkókörnyezete. illetve lkáskörülményei. h megállpíthtó, hogy gyermek települre vontkozó integrált városfejleszti strtégiábn szegregátumnk nyilvánított lkókörnyezetben vgy félkomfortos, komfort nélküli vgy szükséglkásbn, illetve olyn lkáskörülmények között él, hol korlátozottn biztosítottk z egzséges fejlődéhez szükséges feltételek. Hlmozottn hátrányos helyzetű z rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek ngykorúvá vált gyermek, ki esetében hátrányos helyzetnél meghtározott körülmények közül leglább kettő fennáll, nevelbe vett gyermek, z utógondozói ellátásbn rzesülő tnulói vgy hllgtói jogviszonybn álló fitl felnőtt. -, A jegyző, mint I. fokú gyámhtóság rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre vló jogosultság elbirálásávl egyidejűleg, kérelemre - külön döntben, rendszeres gvermek-. édelmi kedvezményre vló jogosidisóggl időtrtmr - megállpítj gyermek, ngykorúvá vált gyermek hátrányos vgy hlmozottn hátrányos helyzetének fennállását. A hátrányos vgy hlmozottn hátrányos helyzet fennállásánk megállpítás rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre vló jogosultság megállpítását követően is - e ező - O

26 . kérelmezhetö. ebben z esetben feltételek fennállását kérelem benyújtásánk időpontjár vontkozólg kell vizsgálni, vlmint hátrányos hlmozottn hátrányos helyzet kérelem benyújtásánk npjától fennálló rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény időtrtmár állpíthtó meg. A nevelbe vett gyermek, illetve z utógondozói ellátásbn rzesülő tnulói vgy hllgtói jogviszonybn álló fitl felnőtt hlmozottn hátrányos helyzetének fennállását járási gyámhivtl állpítj meg, mjd erről szólójogerős htároztát megküldi nyilvántrtást vezető gyámhtóság, jegyző rzére. Nyilvántrtásunk lpján december hó 31-én 347 gyermek minősült hátrányos-, 418 gyermek minősült hlmozottn hátrányos helyzetűnek Szün idei gyermekétkeztet A Gyvt. 2 I/C. ) pontj lpján települi önkormányzt szünidei gyermekétkeztet keretében szülő, törvényes képviselő kérelmére déli meleg főétkezt hátrányos helyzetű gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben rzesülő, hlmozottn hátrányos helyzetű gyermek rzére ingyenesen biztosítj. A szünidei gyermekétkeztett bölcsődében. mini bölcsődében bőlcsődei ellátásbn, óvodi nevelben rzesülő gyermekek számár bőlcsődei ellátást nyújtó intézmény z óvod zárv trtásánk időtrtm ltt vlmennyi munknpon, z előző pont lá nem trtozó gyermekek számár o nyári szünetben leglább 43 munknpon, legfeljebb nyári szünet időtrtmár eső vlmennyi munknpon, o z őszi, téli tvszi szünetben tnév rendjéhez igzodón szünetenként z dott tnítási szünet időtrtmár eső vlmennyi munknpon köteles megszervezni. ennek keretén belül szülö, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtrtmbn z dott gyermek rzére biztositni. A szünidei gyermekétkeztet lehetőségéről minden szünidő előtt levélben tájékozttjuk hátrányos helyzetű gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben rzesülő, hlmozottn hátrányos helyzetű gyermek törvényes képviselőjét, melyhez kérelem nyomttvány is cstolásr kerül. A kérelmet Bék Városi Szociális Szolgálttó Központhoz kell eljutttni. A ledott igényeknek megfelelően kerül megrendelre z étkez, mit Jntyik utc szám ltt tlálhtó ebédlőben vehettek igénybe jogosultk bn z lábbik szerint lkult szünidei gyermekétkeztett igénylők szám, npi átlgbn: Szünidei_gyermekétkeztet,_2018. Szünidő Időtrtm Fő Adgszám megneveze tvszi szünet 2 np 177 fő/np 354 dg nyári szünet 43 np 301 fő/np dg őszi szünet 3 np 152 fő/np 456 dg téli szünet 3 np 146 fő/np 438 dg w

27 Kőrnyezettnulmány H z eljáró szerv kérelmező vgyoni, szociális, egzségügyi, kulturális, lkás- vgy egyéb körülményeinek tisztázásár helyszíni szemlét trt, z ügyre vontkozó lényeges nyiltkoztokt ás megállpításokt jegyzökönyvben (környezettnulmány) rögzíti. A jegyző bíróság z Ügyzség megkeresére kzít kömvezettnulmányt. továbbá gyámhivtl áltl nevelbe vett gyermek tekintetében megállpított gondozási díj összegének felülvizsgáltához évente megküldi gondozási díj fizetére kötelezett körülményeit tnúsító irtokt (környezettnulmány, jövedelemigzolások). Az igzgtási osztályon kzülnek gyermekvédelmi szociális tárgyú környezettnulmányok, bn 90 drb. SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI TÁRGYÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI ÜGYEK évi ÖSSZESÍTETT ADATAI Támngtá5- Gyermekvédelmi- szociális ellátás megneveze sorún_(íő) Eletkezdi támogtás Rekreációs támogtás Önkormányzti lkásfenntrtási támogtás Önkormányzti ápolási díj Onkormányzti gyógyszerköltség támogtás Onkormányzti dósságkezeli szolgálttás Önkormányzti segély Önkormányzti segély kmtmentes kölcsön formájábn Köztemet 18 ( Otthoni szkápolás eset Kommunális dó támogtás j Életkezdi támogtás Életkezdi támogtás nyújthtó gyermek születekor, mennyiben szülő vgy más törvényes képviselő gyermek születét megelőzően leglább 12 hónpj Bék városbn lkóhellyel rendelkezik, más önkormányzttól ezen jogcímen támogtásbn nem rzesült. A támogtást gyermek törvényes képviselője igényelheti, gyermek születét követő belül. A támogtás mértéke bn gyermekenként ,- Forint volt, melyet IS gyermek rzére állpítottunk meg. I éven Rekreációs támogtás Bék Város Önkormányzt 60. életévét betőltött személyek rzére, rekreációs támogtásként 20 lklms bérletet biztosít, mely Béki Gyógyászti Központ Gyógyfürdőben gyógyvizes gyógymedence hsználtár Béki Uszodábn medencék működő szolgálttások hsználtár jogosít. O

28 Rekreációs támogtás kkor nyújthtó, h kérelmező jövedelme nem hldj meg z öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 900%-át bn mindösszesen lklomml 590 Fő, 1071 két lklomml 316 htároztot hoztunk rekreációs támogtás tárgykörben: egy Fő kérte támogtást Önkormányzti lkásfenntrtási támogtás szociálisn rászoruló háztrtások rzére fenntrtásávl kpcsoltos rendszeres kidásik viseléhez nyújtott hozzájárulás. Rendszeres kidás villnyárm-, gázfogysztás, önkormányzti bérlkás lkbére. Helyi rendeletünk lpján z önkormányzti lkásfenntrtási támogtás háztrtás tgji áltl lkott lkás, vgy nem lkás céljár szolgáló helyiség 5 cstomhsznált szociális jellegű 2018-bn 644 esetben állpitottunk meg lkásfenntrtási támogtásr vló jogosultságot. Kérelem elutsításáról esetben döntöttünk Önkonnányzti ápolási dű Az hozzátrtozó, kinek 18. életévét betöltött trtósn beteg személy ápolás, gondozás okán került december hó 31. npjáig elbírált kérelem lpján méltányossági ápolási megállpitásr. jogosultság március hó I. npján fennállt, ezen időponttól önkormányzti ápolási díjbn rzesül. A kihitó jellegű önkormányzti ápolási díjr vló jogosultság feltételeinek fennállását évente leglább egyszer felül kell vizsgálni. jogosultság állt fenn önkormányzti ápolási díjr december hó 31. npján I Fő díj Önkormányzti gyógyszerköltség támogtás Az önkormányzti gyógyszerköltség támogtás egzségi állpot megőrzéhez érdekében biztosított hozzájárulás év során 171 fő vló jogosultságot, míg szociálisn rászorult személy rzére z helyreállításához kpcsolódó kidásink csökkente rzére állpitottunk meg önkormányzti gyógyszerköltség támogtásr kérelem került elutsitásr Önkormányzti dósságkezeli szolgálttás Bék Város Önkormányzt szociálisn hátrányos helyzetben lévő, eldósodott, de lkhtási feltételeik megőrze, fizetőkzséget muttó csládok dósságterheinek enyhíte körülményeik jvítás céljából z rendeletben fogllt feltételekkel önkormányzti dósságkezeli szolgálttást nyújt. Az önkormányzti dósságkezeli szolgálttás dósságcsökkenti támogtásból vonhtó dósságtipus trtozás bn 11 jogosultságot. Víz- víz e dósságkezeli tnácsdásból áll. A szolgálttás körébe cstomhsználti díjtrtozás, z ármdij trtozás gázdíj esetben állpitottunk meg önkormányzti dósságkezeli szolgálttásr vló

29 Önkormányzti segély Bék Város Önkormányzt létfenntrtást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, vim int z időszkosn vgy trtósn létfenntrtási gonddl küzdő személyek rzére pénzbeli vgy termzetbeni formábn önkormányzti segélyt nyújt. Elhunyt személy eltemettetének költségeihez vló hozzájárulásr szintén önkormányzti segély igényelhető. Az önkormányzti segély pénzügyi szolgálttási tevékenységnek nem minősülő kmtmentes kölcsön formájábn is igénybe vehetö bn 1239 esetben állpitottunk meg önkormányzti segélyt, melyet 81 esetben kmtmentes kölcsön formájábn nyújtottunk. Kérelem elutsításár 19 esetben került sor Közte,net Az Szt. 48. képviselő-testülete * (1) bekezde lpján hláleset helye szerint illetékes települi önkormányzt hlálesetről vló tudomásszerzt követő huszonew npon belül gondoskodik z elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéről, h nincs vgy nem Lelhető Fel z eltemettetre köteles személy, vgy z eltemettetre köteles személy z eltemettetről nem gondoskodik. Az elhunyt személy elhlálozás időpontjábn fennálló lkóhelye szerinti települi önkormányztnk köztemet költségét meg kell téríteni z eltemettető önkormányztnk bn 12 elhunyt béki lkos rzére lett kőztemet keretein belül megdv végtisnesség. Ebből 8 esetben térítettük meg más önkormányztnk béki lkóhelyű elhunyt köztemetének költségeit Otthoni szkápolás Azon személyek vgy csládok rzére, kik z otthoni szkápolási szolgált szolgálttásit nygi okok mitt - v mert Nemzeti Egzségbiztosítási Alpkezelő áltl biztosított támogtás itiár lejárt - nem tudják igénybe venni, kérelemre, szociális rászorultság lpján 3 hónp időtrtmr támogtás nyújthtó, mely z Ügyrendi, Lkásügyi, Egzségügyi Szociális Bizottság dönte lpján ismételten megállpíthtó Az otthoni szkápolás beteg otthonábn végzett szkápolási feldtokt fogllj mgábn bn 7 fő rzére, 11 esetben állpitottuk meg z ellátást Kommunális dó támogtás Azon személyek vgy csládok esetében, kik mgánszemélyek kommunális dó fizeti kötelezettséggel összefiiggben kerülnek nehéz nygi helyzetbe, kérelemre támogtás nyújthtó Úgy, hogy z önkormányzt átválllj z egyébként fizetendő dó összegének 50 %- át bn 142 esetben állpítottunk meg kommunális dó támogtást. E tárgybn 2 kérelmet kellett elutsítnunk. O

30 Anykönyvi ügyek A néhány éve bevezetett Elektronikus Anykönyv (á továbbikbn: EAK) személyzonosság, z nykönyvi események bekövetkeze, z zok lpján létrejövő csládi kpcsoltok, vlmint házsság bejegyzett élettársi kpcsoltok megszűnének igzolás céljából személyi lpnyilvántrtásként nyilvántrtj z érintett személyzonosító dtit z nykönyvi eseményekhez kpcsolódó dtokt. Az EAK Fokoztosn töltődik Fel, oly módon, hogy z éppen bejelentett eseményen Felül z előzményeket is rögzíteni kell. Példánk okáért hláleset nykönyvezékor nem csk z elhunyt hlálesetét, de születi bejegyzét is fel kell rögzíteni, emellett, h z elhunyt házsságbn élt. túlélő házstárs születi- Felek házsságköti bejegyzét is. Házsságkötnél mindkét Fél születi bejegyzét, gyermekszületnél szülők születi-, hu házsságbn éltek, házssági bejegyzét, nem házsságból született gyermek esetén z pi elismerő nyiltkozt megtételénél mindkét szülő szüteti bejegyzét is rögzíteni kell. Amennyiben nem bejegyző nykönyvvezető nyilvántrtásábn vn rögzítendő bejegyz, Úgy meg kell keresni z illetékes nykönyvvezetőt bejegyz rögzíte érdekében bn városunk közigzgtási területén nem történt szület. A házsságkötek szám z előző évhez képest minimálisn csökkent. Míg 2017-ben 90 pár döntött Úgy, hogy házsság kötelékét válsztj, 2018-bn 83 házsságkötnél működtünk közre. A vlh Béken házsságot kötöttek vontkozásábn jogerőre emelkedett válások tárgyábn 2018-bn 45 htároztnk minősülő utólgos bejegyzt teljesítettünk. Az Alptörvény rendelkezei szerint Mgyrország védi házsság intézrném ét, ;niiztfé;ji nő között önkéntes elhtározás lpján létrejön életközösséget, vkmiint csládot, mint nemzetfenmnrdásánk lpját. Házsság Férí nő között jöhet létre, zonos nemű párok között bejegyzett élettársi kpcsolt létesíthető. Városunkbn bejegyzett élettársi kpcsolt létesítére 2018-bn nem került sor. Olyn párok, kik nem élnek házsságbn, de gyermeket válllnk, születendő gyermek csládi jogállásánk rendeze érdekében teljes htályú pi elismerő nyiltkoztot tehetnek bn nykönywvezető előtt 63 pár élt ezzel lehetőséggel. A hlálesetet zz nykönyvezető nykönyvezi, kinek müködi területén z bekövetkezett bn Béken 105 hlálesetet nykönyveztűnk, melyben más települeken (Békcsb, Gyul, stb.) bekövetkezett, volt béki lkosok hláleseteinek szám nincs benne. Anykönyvi kivontot 456 esetben állítottunk ki, htósági bizonyítványként. Ügyfél vgy más htóság kezdeményezére ppír lpból 783 születt, 193 házsságot 24 hlálesetet rögzítettünk z EAK rendszerbe. Születi csládi /vgy utónév megváltozttásár 3 kérelem irányult, melyet továbbítottuk feldt htáskörrel rendelkező htóság felé, ól esetben kzült házssági névmódosítás iránti jegyzőkönyv.

31 Külföldön történt nykönyvi események (szület, házsság, hláleset) mgyrországi nykönywezére irányuló kérelmet 5 esetben vettünk fel továbbitottunk feldt- htáskörrel rendelkező htósághoz Állmpolgársági ügyek Az állmpolgárság zt jelenti, hogy vlki egy bizonyos állmnk tgj (polgár). kit z illető állm jogokkl kötelességekkel ruház fel. A mgyr állmpolgárságról szóló évi LV. törvény 2. (1) bekezde lpján mgyr állmpolgár z, ki e törvény htályblépekor mgyr állmpolgár, továbbá z, ki z Alptörvény vgy e törvény erejénél fogv mgyr állmpolgárrá válik, vgy e törvény lpján mgyr állmpolgárságot szerez, míg állmpolgársá nem szűnik meg. A Kormány kiemelt nemzetpolitiki célj között szereplő egyszerüsített honosítás/visszhonosítási ügyekről továbbr is tilos bárminemű dtot kidni, ez ügyben z illetékes Minisztériumhoz lehet fordulni bn hármn városunkt válsztották z állmpolgársági eskü letételének helyszínéül, zz Bék város polgármestere előtt tették le z esküt váltk mgyr állmpolgárokká. Az eskü előkzíténél nnk letételénél vló közreműköd hivtli munkidőn belül zjlott. Az eskü utáni kötelező dtszolgálttások - Bevándorlási Menekültügyi Hivtl, z idegenrendzet, más települ nykönyvvezetőjének értesíte, jegyzőkönyv megkülde, stb. - vlmit z okmányokkl vló ellátás minden esetben megtörtént Népességnyflvántrtási ügyek A polgárok személyi dtink lkcímének nyilvántrtásáról szóló évi LXVI. törvény 3. értelmében nyilvántrtás olyn közhiteles htósági nyilvántrtás, mely nyilvántrtásbn szereplő polgároknk törvényben meghtározott személyi, lkcím értesíti Cím dtit, vlmint z zokbn bekövetkezett változásokt trtlmzz igzolj. A nyilvántrtás feldt törvényben meghtározott dtok változásik gyűjte kezele, zokról okirtok kidás törvényben meghtározott jogosultknk dtok szolgálttás. - Helyi szinten nyilvántrtást települi önkormányzt polgármesteri hivtlábn számítógépen - átmenetileg mnuális, krtonos módszerrel - kezelik. H polgár áltl bejelentett lkcím vgy z értesíti címként bejelentett címhely nem szerepel eímnyilvántrtásbn, de polgár lkeím vgy értesiti cím termzetbeni létezét hitelt érdemlően igzolj, bejelentt - jegyző áltl nnk központi cimregiszterbe - el kell fogdni. bejecévcl bn 199 esetben szolgálttott dtot jegyzö, 7 esetben került felvezetre Új Cím címnyilvántrtásb Hgytéki ügyek A mgyr állmpolgár után belföldön mrdt hgytékot leltározni kell. A hgyték leltározás z örökhgyó hgytéki eljárásbn érdekeltek jogszbálybn meghtározott dtink, (

32 vlmint hugytékb trtozó vgyonnk, továbbá z ezekkel kpcsoltos, jogszbálybn meghtározott nyiltkoztoknk beszerzét rögzítét jelenti. Az eljárás hivtlból indul, feldt- htáskört jegyző gykorolj. A hgytéki leltár felvétele z elhunyt utolsó belföldi lkhelye szerint illetékes polgármesteri hivtlbn történik. A hgytéki ügyek vontkozásábn 2018-bn lpszámon 380, lszámon irt került ikttásr. A hgytéki ügyintéző 305 hgytéki leltárt kzített, 102 ilyen irányú belföldi jogsegélyt teljesitett, vlmint 254 esetben vált szükségessé dó- értékbizonyítvány kzíte. Hgytéki eljárás lefolyttás érdekében 98 esetben teljesítettűnk dtszolgálttást htóságok pénzintézetek felé Ipri belkereskedelmi igzgtásifeldtok Kereskedelem: A kereskedelmi tevékenység végzének feltételeiről szóló 2 10/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet kereskedelmi tevékenyég formájától függően tevékenység helye, illetve kereskedő székhelye szerinti települ önkormányzt jegyzöjét jelöli ki feldt- htáskörrel rendelkező kereskedelmi htóságnk, A kereskedelmi engedélyezek során z elmúlt évek folymti voltk jellemzőek 2018-s évben is. A kereskedelmi rendelet érdemben nem került módosításr, igy kereskedők vlmint z üzletek utólgos ellenőrzeire fekteti hngsúlyt. Ezek z utólgos ellenőrzek leginkább szkhtóságok feldtköreit érintik, kik z ellenőrzek során tpsztlt esetleges hiányosságokt, mulsztásokt jelzik kereskedelmi htóság felé, ki megteszi szükséges intézkedeket bn kereskedelmi igzgtási feldtok ngy rzét bejelent-köteles kereskedelmi tevékenységekkel kpcsoltos ügyek intéze jelentette (nyilvántrtásb vétel, dtváltozás, üzemeltetö váltás, nyilvántrtásból vló törl). Az előző évben működi engedély-köteles vlmint bejelent-köteles kereskedelmi tevékenység folyttásánk bejelente iránti ügykörben 201 drb ikttott nygunk volt. A települi önkormányzt jegyzője, mint kereskedelmi htóság feldtkörébe trtozik meglévő üzletek ellenőrze is. 20l8-bn 6 lklomml trtottunk htósági ellenőrzt vendéglátó-ipri kereskedelmi üzletekben. Ezek z ellenőrzek Csupán pró hiányosságokt tártk Fel, melyeket z érintett üzletek üzemeltetői z ellenőrz után pótoltk. Eltérő nyitv trtás iránti engedély A vendéglátó üzletek éjszki nyitvtrtási rendjéről szóló 24/2013. (IX. 27.) önkormányzti rendelet előírási lpján vendéglátó üzletek péntek, szombt vsárnp ór z zt követő np ór között - kivéve tárgyév december 31. npján órától tárgyévet követő évjnuár 1. npján óráig Az üzemeltető írásbeli kérelmére eltérő - nem lklmi trthtnk nyitv. (egyszeri) vgy rendszeres - nyitv trtást képviselő-testület átruházott htáskörében eljárv jegyző engedélyezhet nnk vendéglátást folyttó üzletnek, O

33 mely ellen kérelem beérkezét megelőző 6 hónpon belül, z üzlettel szomszédos ingtlnok tuljdonosi vgy hsználói (többségükben) írásbeli pnszt nem tettek, illetve pnsz esetén htósági ellenőrz során megállpítást nyer, hogy pnsz nem volt meglpozott, z üzemeltető válllj, hogy z eltérő éjszki nyitv trtást követő npon, reggel óráig vendéglátó üzlet környezetében z üzlet működével kpcsoltbn keletkező hulldék összegyűjtéről elszállításáról gondoskodik bn nem érkezett kérelem eltérő nyitv trtás engedélyeze iránt. Városunkbn jelenleg 20 eltérő nyitv trtási engedély vn kidv, Telepengedélyezsel kpcsoltosfeldtok: A telepengedély, illetve telep létesite lpján gykorolhtó egyes termelő egyes szolgálttó tevékenységekről. vlmint telepengedélyez rendjéről bejelent szbályiról szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendeletben fogllt feldt- htáskön telep fekve szerint illetékes települ jegyzője gykorolj bn ezen tárgykörben 11 Új telep létesült ipri tevékenység végzére, ebből telepengedély-köteles nem volt, mind bejelent-köteles tevékenységre vontkozott. Az új telepek nyilvántrtásb vételén túl 8 lklomml jelentettek be dtváltozást. jellemzően válllkozási form dtibn történő változássl kpcsoltos feldtokt láttunk el Hirdetmények bn 485 lklomml helyeztünk el hirdetményt Hivtl hirdetőtábláin. A kif tiggesztek többsége végrehjtási eljárásbn történő ingtlnárveri hirdetmények. ismeretlen helyen trtózkodó személyekkel kpcsoltos irtok, vlmint termőföld eldásávl vgy hszonbérletével kpcsoltos szerzödek hirdetményi úton történő közle volt. Az elövásárlási előhszonbérleti jog gykorlás érdekében z dás-vételi hszonbérleti szerződ hirdetményi úton történő közlére vontkozó eljárási szbályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet lpján z eldássl hszonbérlettel kpcsoltos jánltokt elektronikus formábn megjelentettük központi kormányzti portálon is Kifogás elbírálás A termőföldek dásvételével kpcsoltbn mező- erdőgzdsági földek forglmáról szóló évi CXXII. törvény 68. (5) bekezde lpján termőföld dásvétele tárgyábn helyi földbizottság áltl kidott állásfogllás ellen települi önkormányzt képviselő-testületnél kifogás előtedesztére volt lehetőség bn helyi fóldbizottságként eljáró Agrárkmr állásfogllás ellen kifogás benyújtásár nem került sor. 02)

34 Htósági bizonyítvány kiállítás A mezőgzdsági, grár-vidékfejleszti, vlmint hlászti támogtásokhoz egyéb intézkedekhez kpcsolódó eljárás egyes kérdeiről szóló évi XViI. törvény ( továbbikbn: Támogtási törvény) 44. lklomml állítottunk ki * (7) bekezd j) pontjábn foglltk szerint htósági bizonyítványt jogszerű Riidhsznált igzolásár Lkchnigzolás kiállítás A hulldékgzdálkodási közszolgálttás végzének feltételeiről szóló 385/2014. (Xli. 31.) bekezd b) pontj lkóingtlnt egyedül életvitelszerűen hsználó termzetes személy ingtlnhsználó rzére leglább egy olyn gyűjtőedény válsztásánk Korm. rendelet 7. * (I ) lehetőségét biztosítj, melynek űrmértéke 60 litert nem hldj meg. Ejogszbá[vhely (Ib) bekezde értelmében z ily módon fennálló jogosultságot z ingtlnhsználó csk bbn z életvitelszerűen közszolgálttó rzére esetben veheti igénybe, h nnk tényét, hogy lkóingtlnt egyedül hsználj, települi önkormányzt áltl kidott igzolás útján igzolj bn tárgyi ügyben 44 db kérelem érkezett Ikttás, irttárzás selejtezhetöség szempontjából történő válogtását, segédletekkel vló ellátását, szkszerű biztonságos megőrzét, hsználtr bocsátását. selejtezét, illetve [evéltárb dását együttesen mgáb Az irtkezel z irt kzítét, nyilvántrtását. rendszerezét foglló tevékenység. Az ikttás z irt ikttószámml történő nyilvántrtásb vétele z érkeztett vgy keletkezt követően. Alszámos ikttásként z ügyben elsőként keletkezett vgy érkezett irt ikttószámánk lszámin kerülnek ikttásr z ügyre vontkozó további irtváltások. Az irtok ikttásávl folymt, z irtforglom dokumentálásávl biztosítni kell, hogy z ügyintéz z irtok szervezeten belüli útj pontosn követhető ellenőrizhető. z irtok holléte pedig nprkzen megállpíthtó legyen. Az irttár z irttári nyg szkszerű biztonságos őrze, vlmint kezelének biztosítás céljából létrehozott illetve elektronikus tárolóhely. A központi ikttássl, irttárzássl, htósági sttisztik elkzíte trtozik lpszámon db, lszámon db volt. működtetett flziki. selejtezsel kpcsoltos feldtok, vlmint z éves e tárgykörbe bn z összes ikttott irt Közfogllkozttás Közfogllkozttás során z állm olyn segítséget nyújt, mely keretében ktív mgtrtást fejtenek morális lpot djnk megkpott jutttásr. ki nnk érdekében, hogy megörizhessék munk nélkül lévők munkképességüket A közfogllkozttási ügyintéző feldti közé trtozik közfogllkozttássl kpcsoltos dminisztráció közfogllkozttottkr vontkozó jelenti feldtokt, továbbá kidj vontkozó dokumentumokt. létszámigényre pályázás, szerződek elkzíte, ellátj jogviszony igzolásár

35 2018-bn Bék Város Önkormányzt lehetőségekhez mérten legngyobb létszámbn fogllkozttott álláskeresőket közfogllkozttási progrmokbn. A közfogllkozttás támogtás lpján Országos közfogllkozttási mintprogrmr, hosszbb időtrtmú közfogllkozttásr Strt kistérségi mintprogrmr nyújtottunk be pályáztokt Bék Megyei Kormányhivtl Béki Járási Hivtl Fogllkozttási Osztályához bn összesen 477 közfoglkozttási szerződt kötöttünk. A közfogllkozttásról szóló tájékozttó külön előterjesztben kerül Képviselő-testület elé Közérdekű munk végrehjtásánk koordh,álás Az Európ Tnács Miniszteri Bizottságánk CM/Rec(2010)l. számú Ajánlásábn írtk szerint Á közérdekű munk olyn közösségi büntet vgy intézked, mely pártfogó felügyelöi szolgált áltl szervezett felügyelt, közösség jvár, bűnelkövető áltlokozott sérelem vlóságos vgy szimbolikus jóvátételeként végzett ingyenes munkát fogllj mgábn. A nyugt-európi jogirodlombn közérdekű munk végzét olyn fő vgy mellékbüntetnek tekintik, mely szociális reduktív (nevelő, képző) jellegű tevékenység elvégzét jelenti fizetség nélkül, ezzel elősegítve ugynkkor z elitélt beilleszkedét, Vgy újr beiueszkedét társdlomb. A szbálysértekről, szbálysérti eljárásról szbálysérti nyilvántrtási rendszerről szóló évi II. törvény 144/A. (5) bekezd ) pontj lpján munkvégzre kijelölhető fogllkozttó helyi önkormányzt. Az ügyintéz során kpcsoltot trtunk Bék Megyei Kormányhivtl Htósági Főosztály Igzságügyi Osztályávl, Bék Megyei Kormányhivtl Béki Járási Hivtl Fogllkozttási Osztályávl Béki Rendőrkpitánysággl is bn bíróság 36 esetben jelölte ki Bék Város Önkormányztát közérdekű munk büntet teljesítére. A közérdekű munk végzét közterűleten tudjuk biztosítni. 31 elvégezte közérdekű munkát, 2 fő csk rzben teljesítette zt, míg munkvégz céljából, nem végezte el számár kiszbott munkát 3 Fő Fő nem jelent meg 3.4 Műszki feldtok A műszki feldtokt Műszki Osztály látt el évben. A Szervezeti egység főbb feldti, különös tekintettel évben elvégzett feldtokr: A város intézményei fejleszti, felújítási feldtit koordinálj Képviselő-testület polgármester irányítás mellett. Városfejleszt települfejleszti feldtok, települrendez, Főépítzí, főkertzi feldtok. Szerkezeti, szbályozási tervek elkzitében vló kőzreműköd, Városi beruházások előkzíte, lebonyolítás, ktiválás előkzite, grnciális felülvizsgált. Ár- belvizvédelmi feldtokbn, megelözben z előkzítben rzvétel (védekezben), ktsztrófvédelmi feldtok ellátás, Rovr- rágcsálóirtássl kpcsoltos feldtok, Közbeszerzek lebonyolításávl kpcsoltos feldtok ellátás, === ===

36 Városi energetiki feldtok, közvilágítás üzemeltete. Pályáztok elkzíte. bonyolitás. Közúti közlekedi htósági tevékenység, Közterületen levő fák kivágásávl kpcsoltos állmigzgtási htósági ügyek, Önkormányzti tuljdonbn levő földek bérbedás, közterületen folyttott engedélyhez, útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szbályszerűségének ellenőrze, Közterületek jogszerű hsználtánk, Hulldékgzdálkodási feldtok, termzetvédelmi htósági feldtok ellátás. Műszki nyilvántrtások vezete Pályáztokkl kp csoltos feldtok Az osztályon négy még minimum ellenőrzekkel 5 is fő év fogllkozik pályáztokkl. A pályáztok megírás, megvlósítás után fenntrtási időszk, Így évente fenntrtási jelentekkel fogllkozni kell, vgyis egy pályázt 6-10 éves munkát jelent. helyszíni bn nyert, folymtbn lévő pályáztok Sorsz. Kodszm Megnevezes Osszkoltseg 6N:16 I EFOP Bék, épületenergetiki bemhzsok Esélyt Bék város prmmj 3. utem fitloknk ifjúságsegítő -... Igényelt tmogts - Sjt ero O BSI ovod tomszob Bék, Koron utci O Bék. II kilkítás cspdékviz BS elvezet kilkítás ütem Az élhetőbb BSI városközpont kilkítás Környezet TOP TOP-2.l.3-l6- TOP TOP BSI Bék, épületenergetiki.. KOFOP Város beruházások Bék béki O ütem Onkormányzt ASP VEKOP-16- kozponthoz TOP cstlkozás Leromlott vlo városi BSI rehbilitációj Bék városábn területek O 8%6424 8% O O w

37 TOP BS TOP BSI I Bék, kilkítás Bék, beruházások npelem rendszer épületenergetiki BSI Bék, cspdékvíz elvezet kilkítás O TOP-l környezeti Társdlmi szempontból fenntrthtó BSI turizmusfejleszt Dánfok VP 17. BM Helyi segíte termelök BSI Bék, ONCSA-i ID TOP TOP-1.l, termékek picr jutásánk TOP TOP-5.2.l-15- iprterület fejleszte O O Együttziniegrációért Béken Zártkerti progrm Fogorvosi lpellátás VP Bék, külterületi j fejleszte 577 Sportprk közutk fejleszte Tájház felújítás ROHU-14 Interreg pályázt helyi O O O I BM MLSZ korszerűsíte Lbdrúgópá]y Verseny burkoltfelújítás utcl Főipítzifeldtok területfejleszti, városépíti-, rendezi strtégii progrmok, tervek kidolgozás, képviselő-testület elé terjeszte, rendezi tervek kzíttete, zok módosításáról, krbntrtásáról vló gondoskodás, z zokkl összemggő nyilvántrtás nprkz vezete, szkmilg véleményezi z önkormányzti szkszábn, műemlékvédelem helyi értékeinek képviselete, z épített termzeti környezet védelme, helyi egyedi építhtósági engedélyezi eljárásokbn külső beruházásokt z előkzít értékvédelem elősegíte, szkvélemény kzíte,

38 egyedi közterület-hsználti eljárásokbn szkvélemény kzíte, egyéb htósági egyezteti feldtok, vgyonhsznositási, városfejleszti ügyekben szkvélemény kzíte, városfejlesztsel fogllkozó, vgy zt érintő civil szervezetekkel vló kpcsolttrtás, II. közreműködik közlekedi koncepció kidolgozásábn, települképi véleményezi eljárás jogszbályi feltételei megteremtének előkzíte, végrehjtásbn vló rzvétel, közterületek elnevezével, emíéktáblák elhelyezével, emlékművek, illetve szobrok állításávl kpcsoltos felvetek kidolgozás, előterjesztek előkzíte. helyi építzeti értékek nyilvántrtásb vétele Építügyi htóságifeldtok összevont engedélyezi eljárás, elvi építi, telepíti, z Országos építi követelményektől vló eltéri, építügyi htósági szolgálttási, építi, bontási, hsználtbvételi, hsználtbvétel tudomásulvételi ezekkel összefüggő ellenőrzi kötelezi ügyek, építügyi szkhtósági állásfogllások htósági bizonyitványok kidás, fennmrdási, továbbá z egyéb építhtósági nyiltkoztok, építi információ szolgálttás z egyes ingtlnok beépíthetőségéröl, felvonók mozgólépcsők engedélyeze, h nnk létesítéhez építügyi htósági engedélyhez kötött építi tevékenység szükséges, építügyi htósági ellenőrz, önkormányzti rendelettel elrendelt tillomról, korlátozásról vgy ezek megszüntetéről változttási tillom kivételével z érintettek tájékozttás, helyi építi szbályzt áltl meghtározott módon beépíti kötelezettség, helyrehoztli kötelezettség elrendele, települkép védelme érdekében z épület környezetének kilkítás, z épület külső helyreállítás ügyében hozhtó intézked. építügyi műszki nyilvántrtás vezete, tljvízkút létesítével, megszüntetével, fennmrdásávl kpcsoltos ügyek, közreműköd települrendezi koncepció kilkításábn, tervek munkájábn, helyi építi szbályztok kilkításábn, 11. megállpítás előtt véleményezi z illetékességi területén I 5. települrendezi terveket, üzemeltetével települ-rendezi főépítzet ez irányú helyi építi szbályztot tervezői jogosultság ellenőrze, főépitzi szkvélemény megkére. ezen szkvélemény szükségességére illetve tervező figyelmének felhívás. beruházó, z ingtln házszám, postcíme megállpításáiik előkzíte. címkezeli feldtok ellátás, rendezi terv szkmi előírásink betrttás ellenőrze, z zlelt rendellenességek jelze. O

39 r ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ÜGYEK 2O18BAN ÜGYKÖRÖK Építi engedély htároztok: 25 Módosított építi engedély htározt: 2 Bontási engedély htározt: Hsználtbvételi engedély htározt: I I Építügyi htósági intézkedről (kötelezröl) rendelkező htározt: Fennmrdási továbbépíti engedélyezi eljárásbn hozott htározt építügyi bírság kiszbás nélkül: Jogutódlásról szóló htározt 0 ÜGYEK SZAMA Engedély htályánk meghosszbbításáról szóló htározt: 4 Címképzről, címkezelről szóló htároztok 26 Visszvonó htáro2t O Függő htályú döntek szám összesen: - 40 Htároztok szám Összesen: 115 Htósági bizonyítványok szám építügyi htósági htáskörben: 52 Szkbtósági állásfogllások nem építügyi htósági htáskörben teleklkítási eljárásokhoz Szkhtósági állásfogllások nem építügyi htósági htáskörben vezetékjogi engedélyezi eljárásokhoz Szkhtósági állásfogllások nem építügyi htósági htáskörben útügyi eljárásokhoz Végzek szám: 130 Hsználtbvétel tudomásulvétele hllgtássl: 22 Döntek szám összesen: Htároztok + Htósági bizonyítványok + Végzek + Szkht. 383 áhásfogllások ± Hsználtbvétel tudomásulvétele hllgtássl Kizárási okot megállpító döntek szám: 12 Igzolások ingtln címének megállpításához 13 Igzolások pályáztokhoz ÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN Városüzemeltet Az osztály feldtink jó rze lpvetöen közterületek üzemeltete. Az üzemeltet kiterjed többek között z utk, hidk, járdák, kerékpárutk. cspdékvíz elvezetö rendszer, közvilágítási hálózt, ártézi kutk, ivóvízfogysztás mérők, közkifolyók, zöldfelületek fenntrtásár. kártevő-mentesítre, stb. A feldt ellátásár korlátozott pénzügyi keret mitt lpvetően közmunk bevonásávl vn lehetőségünk. O

40 Az egységes elektronikus közműnyilvántrtás megvlósításár vló felkzül Jelentős munkát d munktársinknk. Az e-közmű feldt cim. illetve helyrjzi szám lpján egy dott rőldrzlet közművezetékkel vló ellátottságáról zok elhelyezkedéről információ szolgálttás. A szolgálttott dt közművezeték üzemeltetöjéről ezek elérhetőségéről szól. A térképi információ dtot szolgáltt közművezeték nyomvonlánk elhelyezkedéről, szkági típusáról, közműhálózti hierrchiábn betöltött funkciójáról, szállított közegről, vlmint szállítás módjáról. Bék Város Önkormányzt 324/2013 Korm. rendelet módosításár kidott 369/2016. Kormányrendelet lpján dtszolgálttásr kötelezett z áltl üzemeltetett cspdékvíz elvezető rendszerről. Rendeletek előírási lpján. Folymtos z önkormányzti ingtlnok, intézmények területén lévő (önkormányzti telkeken belül is kibővítve) közművek, burkoltok mére z egységes közműtérképre történő bedolgozás beküldött geodézii beméri jegyzökönyvek lpján Közterület-felügyelet A közterület-felügyeletfőbb feldti t. A meglévő, visszvonásig kidott engedélyek felülvizsgált 2017,09.30-án módosított önkormányzti rendelet lpján. 2. Az engedély nélküli közterület hsználti tevékenységek helyszíni zlele. 3. Az engedélyezsel kpcsoltos ppírmunkák elvégze (felszólítás, htározt, feljegyz, irttárzás) december hó 31. npjáig kidott közterület-hsználti engedélyek lpján várhtó bevétel: bruttó Ft. (2019. évre áthúzódó engedélyek) Közterületen zlelt tiltott tevékenységek Üzemképtelen jármű közterületen történő tárolás: 2db. ügy közterület engedély nélküli hsznált: I db. ügy engedély nélküli hngosreklám lklmzás: I esetben házló kereskedelmi tevékenység: 1 esetben Intézked gzos közterület kpcsán A gzos közterület kpcsán z lábbi eljárásrendet követjük: Tuljdonos felkerese; Főldhivtli dtok kikér; Felszólítás, feljegyz kzíte évben gzos gondoztln közterület kpcsán 68 esetben küldtünk felszólítást. Abbn z esetben, mikor z Ingtln tuljdonos otthon trtózkodott Vgy más úton elérhető volt, szóbeli felszólítás történt. O

41 Közremőköd Város növényzetével kpcsoltos feldtokbn. Feldtok: vihr okozt károk jelze; kereszteződek beláthtóságánk ellenőrze; légvezetékbe nőtt fákkl kpcsoltos problémák ellenőrze; lkossági bejelent lpján blesetveszélyes fák felülvizsgált Közreműköd űz ebrendzetifeldtok ellátásbn Feldtok: kóborló kutyák jelente helyszíni jegyzőkönyvez: I db. ügy Életveszélyes épületek zlele Feldt: Az ügy továbbítás z illetékes htósághoz Közreműköd helyt rendőrség munkájábn Feldtok: Közös fellép közterületen engedély nélküli külföldi mozgóárusokkl szemben: I db. ügy Közös járöri szolgált heti rendszerességgel Bírságból szármzó bevételek Hngosreklám engedély nélküli lklmzás: 2 db ügy: Ft Tiltott helyen történö dohányzás: I db ügy: Ft Összesen: Ft Zjvédelem Lkossági pnsz lpján 2018-s évben két esetben indult eljárás zjvédelemmel kpcsoltbn. Az eljárás zjkibocsátási htárérték megállpításár irányuló kérelemmel indul Rovr- ás rágcsálóirtás A bn új szerződt kötöttünk rovr- rágcsálóirtási feldtok elvégzére, melyet gyomendrődi székhelyű Lukács Zoltán ev. lát el npjáig. A szerzöd lpján negyedévente z önkormányzti tuljdonú területeken intézményekben végzi tevékenységét, vlmint bejelent lpján, mgánterületeken is segítséget nyújt. Az elmúlt évre ptkányok jelenlétére irányuló lkossági bejelentek voltk jellemzőek. Az esetek túlnyomó rzében problém visszvezethető z ingtln rendezetlen környezetére. Ezen felül városi szennyvízhálózt, ill. cstorn bekötek vonlábn is jelentős fertőzöttség volt tpsztlhtó (leginkább Krcs Teréz utcábn, illetve z Ady utci lkótömbök környezetében. O

42 Megkeresünkre cstornhálózt üzemeltetöje (AlRiidvíz Zrt.) elvégeztette cstorn szksz átvizsgálását kezelét. Egy esetben került sor drázsirtásr Kispince u. 44. szám ltti tájházbn, mivel drzsk flb fzkeltek Méhzet A méhállományok védelméről mézelö méhek egyes betegségeinek megelőzéröl leküzdéről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 2. * A méhzkedt (méhtrtást) minden év február végéig, z újonnn kezdett méhzkedt pedig e tevékenység megkezdétől számított nyolc npon belül kell bejelenteni méhek trtási helye szerint illetékes települi önkormányzt, fővárosbn kerületi önkormányzt jegyzőj énél. A fenti rendelet lpján 2018-s évben 38 méhz jelezte, hogy Bék város közigzgtási területén méhzeti tevékenységet végez. Ez megközelítőleg 2100 db. méhcsládot jelentett Hulldékgzdálkodásifeldtok A hulldékgzdálkodási kőzszolgálttási tevékenységet Dreh Bázis NZrt látt el. Működik engedéllyel rendelkezik hulldékudvr. z mert hulldéktároló. A komposztáló telep működi engedélye év júniusábn felfliggesztre került. A házhoz menő szelektív- zöld hulldékgyüjt is folymtos városbn Állttrtás Állttrtási ügyben 3 esetben indult eljárás. Jellemzően nem megfelelő trágytárolásból eredő szghtás, rovrok, rágcsálók jelenléte okozz problémát. A kiértesítt követő helyszíni szemlék lklmávl megállpításr kerültek hiányosságok, melyeket kiszbott htáridőn belül z ügyfelek elhárítottk Fkivágás évben lkossági kérelem lpján Bék Város közterületeiröl 21 f került kivágásr. A kivágások jellemzően kiöregedett, vágásérett. beteg fákt érintették, de nem megfelelő élettér is lpult szolgált néhány f kivágásár. A kívágási engedély minden esetben egy éven belüli pótlási kőtelezettséggel került kidásr. Ezen felül 13 esetben főkertz műszki osztály áltl zlelt blesetveszélyes, vágásérett f is kivágásr került. Ezen kívül z Élőviz-cstom prtján álló kiöregedett, blesetveszélyes fűzfák kivágás is elkezdődött (Összesen: 15 db). A téli időszkbn BKSZ Kit végezte z önkormányzt tuljdonábn lévő árkok vízelvezetét kdályozó növényzet kivágását (kiszárdt fák kivágás, susnyózás). A évben z önkormányzt feljánlás útján 50 db som 50 mályv cserjét ültetett Kossuth utcáb, Múzeum közbe z Élővíz-cstorn prtjár. W

43 Termzetvédelmi htósági ügyek Jegyzői htáskörbe trtozó I. fokú termzetvédelmi szkhtóságként, főleg építhtósági ügyekben 49 esetben került sor szkhtósági állásfogllás kidásár. Összesen 4 esetben volt indokolt szkhtósági megkeresek áttétele más htósághoz Közterület-hsználti ügyek Közterület-hsználti engedélyeze iránt 38 esetben indult kérelemre eljárás. 19 esetben került sor zöldterület krbntrtásr, gyommentesitre vló felhívásr, forglom kdályozás, illetvejelzőtáblák illetéktelen személy áltli eltávolítás kpcsán történő értesítre. Költségmentes közterület-hsználti engedély kidásár kulturális esemény megtrtás érdekében, összesen 12 lklomml került sor. Közút, nem közlekedi célú igénybevételére (ivóvízhálózt, szennyvíz, elektromos árm, gázvezeték távközli hálózt, kpubejárók, prkolók létesítére stb.), útvonlengedélyek kidásához összesen 63 db. kérelem érkezett. Ezekhez kpcsolódón 63 db. tuljdonosi hozzájárulás lett kidv 20l8-bn Környezetvédelmi htósági ügyek Környezetvédelmi ügyben 24 esetben került sor szkhtósági állásfogllás kidásár építhtósági, illetve egyéb beruházási htósági ügyekben Egyéb elvégzett feldtok 1. KCR egyeztetek; 2. Közkifolyók ellenőrze; 3. Közművesiti ügyek; 4. Közvilágítás üzemeltetével kpcsoltbn 63 db hibát jelentettünk be; 5. Vizszolglmi jog bejegy7sel kpcsoltok ügyek; 6. Vgyoni ügyek MNV Zrt. felé jelentek; 7. Menetrendi egyezteteken vló rzvétel; 8. Ktsztrófvédelmi ügyek: ) A Bék Megyei Ktsztrófvédelmi Igzgtóság jelzei lpján z dttárk pontosítását minden évben el kell végezni, védelmi terveket ktulizálni kell. b) Elő kell kzíteni közfoglíkozttottk árvíz védekezi felkzítének okttását, mit ktsztrófvédelmi szervezet hivtásos állomány trt meg minden évben. c) Rzt kellett venni helyszíni szemléken: ktsztrófvédelembe beosztott gépek, eszközök meglétének, állpotánk ellenőrze, káresemények utáni ellenőrz belvízvédelmi rendszerek állpotánk ellenőrze keretében.

44 Polgári védelmifeldtok ellátás A polgári védelembe beosztott állomány (300 fő) tlutktuációjánk nyomon követe fontos feldt. Az elköltözött, z öregségi nyugdíjkorhtárt elért személyek felmente, létszám feltölte bejelenti kötelezettség megszüntete ót sok időt vesz igénybe, mivel ilyen információ szinte soh nem érkezik be Hivtlb. Ktsztrófvédelmi ügyekben 217 htároztot kellett hozni Tervezek, engedélyezek előkzíte évben z úgynevezett másodikkörös nyertes pályáztok tervezi munkái indultk el. Problémát jelentett, hogy országos szinten sem lehetett könnyen tervezőket tlálni Körnvezetközpontú irányítási rendszer menedrsinentje Önkormányztunk 2014-töl ISO környezetközpontú irányítási rendszer szerint működik. Lényege, hogy környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) egy sor konkrét lépből áll, melyek egymásr épülnek. Ezek segítségével szervezet elérhet egy világosn meghtározott célt: környezet megóvását. A KIR lklmzásávl z önkormányzt Úgy lkítj megszokott tevékenységét, hogy z egyre kisebb terhelt jelentsen z emberekre környezetre évben KIR felülvizsgáltr került jelenleg is htályos. 3.5 A Polgármester közvetlen irányítás lá trtozók Az önkormányzti tnácsdó, PR mrketing referens, vlmint főépítz fő feldt polgármester munkájánk dminisztrtív segíte, vlmint polgármester z lpolgármesterek tevékenységéhez kpcsolódó szervezi, kommunikációs, PR feldtok ellátás, városházi krónik szerkeszte. A főépítz, z önkormányzti főépítzi tevékenység rzletes szkmi szbályiról szóló I 90/2009.(IX.1 5.) Korm. rendelet lpján megkötött megbízási szerződsel látj el főépítzi feldtokt. 4 ÖSSZEGZÉS A beszámolóbn igyekeztünk - teljesség igénye nélkül Hivtl munkájáb átfogó betekintt nyújtni. Megfelelő munkszervezsel központi jogszbályok áltl előírt Képviselő-testület áltl önként válllt feldtokt z pprátus igyekezett mgs színvonlon, eredményesen, legjobb tudás szerint, z ügyfelek érdekében ellátni. A Hivtl munkáját fentiekben ismertetetteken kívül olyn feldtok is jellemzik, melyek számszerűsíthető formábn nem mérhetőek. A munkvégzt jelentősen nehezíti folymtosn változó jogszbályi környezet kihívás, z egyre több területen megjelenő jogbizonytlnság, mi is szembesülünk térségünket sújtó súlyos szkemberhiánnyl. Fontosnk trtom megjegyezni, hogy kollégáim ebben bizonytln környezetben is törekednek rr, hogy z önkormányzt működtetében ellátott feldtikkl Város lkosságát szolgálják. O

45 Ezúton is szeretnék köszönetet mondni Képviselő-testületnek Polgármester Úrnk, hogy biztosították zvrtln munkvégzt, egyben minden hivtli dolgozónk is köszönöm munkáját. Bék, április 17. Lr (jxj Tárnok Lászlóné jegyzó

Minősített többség az SZMSZ 18. c) pontja alapján. Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Nyílt ülés

Minősített többség az SZMSZ 18. c) pontja alapján. Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Nyílt ülés Előterjeszt Bék Város Képviselő-testülete 07. jnuár 6-i ülére Sorszám: Iz Tá;gv: Béki Polgármesteri Hivtl lpító Okirtánk Módosítás Dönthoztl módj: Minősített többség z SZMSZ 8. c) pontj lpján Tárgy/ás

Részletesebben

Tárnok Lászlóné jegyző

Tárnok Lászlóné jegyző Előterjesztés Békés Város Önkormányzt Képviselő testületének 2018. május 24-i ülésére Sorszám: Ny/13. Tárgy: Beszámoló Békési Polgármesteri hivtl 2017. évi munkájáról Döntéshoztl módj: Tárgylás módj: Egyszerű

Részletesebben

rirt munkájáról 4 A Polgármesteri Hivatal évi Döntéshozatal módja: Véleményező bizottság: Tárgyalás módja: Előkészítette:

rirt munkájáról 4 A Polgármesteri Hivatal évi Döntéshozatal módja: Véleményező bizottság: Tárgyalás módja: Előkészítette: Előterjeszt Bék Város Képviselő-testülete 2017. április 27-i ülére Sorszám: r Tárgy: Beszámoló Béki 4 A Polgármesteri Hivtl 2016. évi rirt munkájáról Dönthoztl módj: Véleményező bizottság: Egyszerű tgyrendi,

Részletesebben

Véleményező bizottság: Előkészíteíte: II.

Véleményező bizottság: Előkészíteíte: II. Előterjeszt Bék Város Önkormányzt Képviselő testületének 2019. március 28-i ülére Sorszám: NT Tárgy: Bék Város Onkormányzt 1/2015. (II. 04.) rendeletének i )T, (SZMSZ) törzskönyvi nyilvántrtásánk módosítás

Részletesebben

Tájékoztató Békés Város Képviselő-testületének a fontosabb jogszabályi valtozasokrol

Tájékoztató Békés Város Képviselő-testületének a fontosabb jogszabályi valtozasokrol Előterjeszt Bék Város Önkormányzt Képviselő-testületének 2018. február 28-i ülére Sorszám: Tárgy: 3 Tájékozttó Bék Város Képviselő-testületének fontosbb jogszbályi vltozsokrol Dönthozil módj: Vélenzénvező

Részletesebben

településjlesztésse1, és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

településjlesztésse1, és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Sorszám: Tárgi : 3 A településjlesztésse1, és településkép-érvényesítéssel összefüggő prtnerségi egyeztetés helyi szbályiról szóló önkormányzti rendelet meglkotás Döntéshoztl módj: I éleményező bizottság:

Részletesebben

Ügytípus megnevezése. Működési engedély kiadása iránti kérelem

Ügytípus megnevezése. Működési engedély kiadása iránti kérelem Ügytípus megnevezése Működési engedély kidás iránti kérelem Az üzlet működési engedélyének kidásár irányuló kérelmet kereskedelmi helye szerinti illetékes jegyzőnél, z rr rendszeresített formnyomttványon

Részletesebben

Békés Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési

Békés Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési Előterjesztés Békés Város Önkormányzt Képviselő-testületének 2017. november 30-i ülésére Sorszám: Tárgy: J Békés Város Önkormányzt 2018. évi belső ellenőrzési S tervének elfogdás Döntéshoztl módj: Véleményező

Részletesebben

I.* j) költségvetési kiadásait Ft-ban állapítja meg.

I.* j) költségvetési kiadásait Ft-ban állapítja meg. Bögöt Község Önkormányzt Képviselő-testületének 2/2018. (11.13.) önkormányzti rendelete z önkormányzt 2018. évi költségvetéséről Bögöt Község Önkormányztánk Képviselő-testülete z Alptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V...

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V... Budpest Főváros X. kerület Kőbánv Önkormányzt Képviselő-testület üle BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budpest ;...V... Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

Civil rendelet módosítása és pályázati kiírás civil szervezetek évi támogatására

Civil rendelet módosítása és pályázati kiírás civil szervezetek évi támogatására Sorszám: O Tárgy: Civil rendelet módosítás pályázti kiírás civil szervezetek 2018. évi támogtásár Dönthoztl módj: Rendeletlkotás minősített többség, htározthoztl egyszerű többség. Táigvlás módj: Nyílt

Részletesebben

szakosított ellátások térítési díjáról szóló 6/2015.(1L27.) ör. módosítása

szakosított ellátások térítési díjáról szóló 6/2015.(1L27.) ör. módosítása Előterjeszt Bék Város Önkormányzt Képviselő-testülete 2017. december 28-i ülére Sors:ám: Tárgy: 2 szociális igzgtásról szociális ellátásokról, vlmint személyes gondoskodást nyújtó szociális lp szkosított

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/339-3/2017. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület december 15-i nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/339-3/2017. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület december 15-i nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyirtszám: 1/339-3/2017. E L Ő T E R J E S Z T É S Képviselő-testület 2017. december 15-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgylj: Meghívott: A gyermekétkeztetés térítési

Részletesebben

Tájékoztató Békés Város Képviselő testületének a fontosabb jogszabályi valtozasokrol

Tájékoztató Békés Város Képviselő testületének a fontosabb jogszabályi valtozasokrol Előterjeszt Bék Város Képviselő-testülete 2017. június 29-i ülére So, s:ám: Tárgy: - Tájékozttó Bék Város Képviselő testületének fontosbb jogszbályi vltozsokrol Dönthoztl módj: I ékménvező bizottság: Egyszerű

Részletesebben

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM I.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Htáskör: A Közép-Dun-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mint joghtósággl rendelkező mgyr htóság Ket. 18. (1) bekezdése,

Részletesebben

Ny/10. t:tr levő gazdasági társaságok javadalmazási szab ályzata

Ny/10. t:tr levő gazdasági társaságok javadalmazási szab ályzata I Előterjesztés Békés Város Önkormányzt Képviselö-testületének 2018. szeptember 26-i ülésére Sops:á,n: Tárgy: A 100 %-bn Ny/10. t:tr levő gzdsági társságok jvdlmzási szb ályzt Döntéshoztl módj: Félei;ze;oezo

Részletesebben

Frissítve: jnuár :01 Htály: közlönyállpot (2017.III.31.) Mgyr jognygok - 13/2017. (III. 31.) EMMI utsítás - Szociális Gyermekvédelmi Főigz

Frissítve: jnuár :01 Htály: közlönyállpot (2017.III.31.) Mgyr jognygok - 13/2017. (III. 31.) EMMI utsítás - Szociális Gyermekvédelmi Főigz Frissítve: 2019. jnuár 17. 10:01 Htály: közlönyállpot (2017.III.31.) Mgyr jognygok - 13/2017. (III. 31.) EMMI utsítás - Szociális Gyermekvédelmi Főigzgtóság 1. oldl 13/2017. (III. 31.) EMMI utsítás Szociális

Részletesebben

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. Szervezeti és Működési Szabályzata

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. Szervezeti és Működési Szabályzata Izsóflv Ngyközségi Önkormányzt Polgármesteri Hivtl Szervezeti és Működési Szbályzt Izsóflv Ngyközségi Önkormányzt Képviselő-testülete z állmháztrtásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv.

Részletesebben

1 i 37/3 jogszabályi változásokról

1 i 37/3 jogszabályi változásokról Előterjesztés Békés Város Önkormányzt Képviselőtestületének 2018. június 28-i ülésére Sorszám: Tárgy: Tájékozttó fontosbb 1 i 37/3 jogszbályi változásokról Döntéshoztl módj: J ékmém ező bizottság: Egyszerű

Részletesebben

7 I Működési Szabályzatának

7 I Működési Szabályzatának Előterjeszt Bék Város Onkormányzt Képviselő-testületének 2018. december 20-i soron kívüli ülére Sorszám: N I1 Tárgy: A Béki Polgármesteri jj I Hivtl Szervezeti 7 I Működi Szbályztánk módosítás Dönthoztl

Részletesebben

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15% K&H Bnk Zrt. 1095 Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fx: (06 1) 328 9696 Budpest 1851 www.kh.hu bnk@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes 2003. december

Részletesebben

Ellenőrzési szempontok a. évre

Ellenőrzési szempontok a. évre 14. SZÁMÚ MELLÉKLET Ellenőrzési szempontok. évre Ellenőrizendő folymtok Ellenőrzés célj Kockázti tényező Ellenőrzés típus 1. A szervezet A szervezet működésére A szervezet működésére szbályozottságánk

Részletesebben

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/201 5.(11L3 1.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (11.10.

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/201 5.(11L3 1.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (11.10. bekezdésében, 92. *-ábn, 132. (4) bekezdés g) pontjábn kpott felhtlmzás lpján, feldtkörében eljárv következő önkormányzti rendeletet lkotj. szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés S. pontjábn

Részletesebben

Az anyakönyvi eljárásról szóló törvény felhatalmazása alapján önkormányzati rendelet megalkotása

Az anyakönyvi eljárásról szóló törvény felhatalmazása alapján önkormányzati rendelet megalkotása Sorszám: Tárgy: Az nykönyvi eljárásról szóló törvény felhtlmzás lpján önkormányzti rendelet meglkotás Döntéshoztl módj: Véleményező bizouság: Minősített többség Ügyrendi, Lkásügyi, Egészségügyi z Mötv.

Részletesebben

Az alaptevékenységek körére vonatkozó melléklet a rendelet 6. (1) bekezdéséhez. Alaptevékenységen belül a tevékenység megnevezése. Ötv. Okt.

Az alaptevékenységek körére vonatkozó melléklet a rendelet 6. (1) bekezdéséhez. Alaptevékenységen belül a tevékenység megnevezése. Ötv. Okt. ek körére melléklet rendelet 6. (1) bekezdéséhez en belül i (H nem elegendı, más sját kerül 813000 Zöldterületkezelés prkosítás, zöldterületek gondozás, lkóházk környezetének és közterületek füvesítése,

Részletesebben

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat Alsó-Dun-völgyi Vízügyi Igzgtóság Ikt. szám: 0010-CCO/2013. Témfelelős és szerkesztette: dr. Szőke Év, dr. Petz Gábor 0 /2013. sz. igzgtói utsítás Adtvédelmi Szbályzt Az információs önrendelkezési jogról

Részletesebben

I tervének elfogadása

I tervének elfogadása Előterjeszt Bék Város Önkormányzt Képviselőtestületének 2018. november 29i ülére Sorszám: Tárgy: N 8 Bék Város Onkormányzt y 2019. évi belső ellenőrzi I tervének elfogdás Dönthoztl móc/j: [ ékményező bi:onsg:

Részletesebben

Osztöndíjrendelet módosítása és Középiskolai ösztöndíj-pályázat

Osztöndíjrendelet módosítása és Középiskolai ösztöndíj-pályázat Előterjesztés Uékés Város Önkormánvzit Képviselü-testületének 2018. Sorszám: Tárgy: 1N37/3 július 26-i Osztöndíjrendelet módosítás és Középiskoli ösztöndíj-pályázt soron kívüli ülésére Döntéshoztl módj:

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

2. e) frnci megneveze: Administrtion centrle de l ssurnce-pension ntionle (z ONYF Nyugdíjfolyósító Igzgtóságánk frnci megneveze: Direction pour Versem

2. e) frnci megneveze: Administrtion centrle de l ssurnce-pension ntionle (z ONYF Nyugdíjfolyósító Igzgtóságánk frnci megneveze: Direction pour Versem 1. 63/2016. (XII. 29.) EMMI utsítás z Országos Nyugdíjbiztosítási rvezeti Működi Szbályztáról1 A központi állmigzgtási szervekről, vlmint Kormány tgji z állmtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII.

Részletesebben

2. j) lpító okirt szám: NGM/ /2017., k) irányító szerve: Nemzetgzdsági Minisztérium, l) intézményi bnkszáml vezetője: Mgyr Állmkincstár, m) elői

2. j) lpító okirt szám: NGM/ /2017., k) irányító szerve: Nemzetgzdsági Minisztérium, l) intézményi bnkszáml vezetője: Mgyr Állmkincstár, m) elői 1. 28/2017. (X. 31.) NGM utsítás Mgyr Állmkincstár Szervezeti Működi Szbályztáról1 A központi állmigzgtási szervekről, vlmint Kormány tgji z állmtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 73.

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet II. fejezete szerinti

Részletesebben

26-i. ülésére. Nyugdíjas Ház évi munkájáról. Ny/1. félévre vonatkozó munkaterve Sport Bizottság márciusi ülésén tárgyalja meg

26-i. ülésére. Nyugdíjas Ház évi munkájáról. Ny/1. félévre vonatkozó munkaterve Sport Bizottság márciusi ülésén tárgyalja meg Elöterjeszt Bék Város Képviselő-testületének Okttási, Kulturális március 26-i ülére Sport Bizottság 2019. Sorszám: Tá;gv: OB Tájékozttó Civil Nyugdíjs Ház 2018. évi munkájáról Ny/1. Dönthoztl módj: Egyszerű

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: U /2016. Témafelelős: Szigeti Miklós, Czirok Jánosné

Szentes Város Polgármesterétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: U /2016. Témafelelős: Szigeti Miklós, Czirok Jánosné Szentes Város Polgármesterétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Ikttó: U-4340-9/2016. Témfelelős: Szigeti Miklós, Czirok Jánosné Tárgy: Jvslt megépült k tuljdonviszonyink rendezésére és kpcsolódó döntések meghoztlár

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról. Előkészüette. dr. Tőkés Judit jogász

Tárgy: Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról. Előkészüette. dr. Tőkés Judit jogász z Előterjeszt Bék Város Önkormányzt Képviselő-testületének 2018. május 24-i ülére Sorszám: 44y/3 Tárgy: Tájékozttó fontosbb jogszbályi változásokról Dönthoztl módj: Egyszerű többség Véleményező bizottság:

Részletesebben

a) 4. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete, b) 6. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete

a) 4. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete, b) 6. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete elidegenítésükre vontkozó egyes szbályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. * (1) bekezdésében, 34. * (1) bekezdés ) pontjábn kpott felhtlmzás lpján, z Alptörvény 32. önkormányzti rendeletet lkotj.

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XI. fejezete szerinti

Részletesebben

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat Sorszám: Tárgy: Előterjesztő: Óvodi létszám 2015/2016-os nevelési év Siklósi István polgárrneter Készítette: Gulyásné dr, Sáli Henriett ljegyző Véleményező Hurnártügyi Bizottság Bizottság: Ugyrendi, Jogi,

Részletesebben

Képviselő-testülete. évi. kihirdetett jogszabályokat. Törvények SZJA, a gépjármű adóról szóló törvényeket. 1. és

Képviselő-testülete. évi. kihirdetett jogszabályokat. Törvények SZJA, a gépjármű adóról szóló törvényeket. 1. és Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2017. Jnuár 26-i ülésére Sorszám: Tárgy: Tájékozttó fontosbb jogszbályi változásokról Döntéshoztl mód/: Véíeiném ező bizottság: Egyszerű szótöbbség Tárgylás

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

Minősített többség Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális az Mötv. 50. *-a Bizottság alapján Pénzügyi Bizottság

Minősített többség Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális az Mötv. 50. *-a Bizottság alapján Pénzügyi Bizottság Sorszám: Tárgy: 4 A szociális igzgtási-ól és szociális ellátásokról, vlmint személyes gondoskodást nyújtó szociális lp- és szkosított ellátások térítési díjáról szóló 6!2015.(1L27.) ör. módosítás Döntéshoztl

Részletesebben

Költségvetési ellenőrzés Tartalom

Költségvetési ellenőrzés Tartalom 1 1.sz. Függelék Költségvetési ellenőrzés Trtlom Bevezetés 55 I. FEUVE szbályzthoz kpcsolódó dokumentumok 56 I/. szbálytlnságok kezelésének szbályzt 56 I/B. z ellenőrzési nyomvonlr vontkozó előírások 66

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 26. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

2. oldl vh) Nemzetpolitiki tevékenység igzgtás támogtás, vi) Áltlános gzdsági kereskedelmi ügyek igzgtás, vj) Kis- középválllkozá

2. oldl vh) Nemzetpolitiki tevékenység igzgtás támogtás, vi) Áltlános gzdsági kereskedelmi ügyek igzgtás, vj) Kis- középválllkozá 1. oldl 2/2016. (II. 29.) KKM utsítás Külgzdsági Külügyminisztérium Szervezeti Működi Szbályztáról szóló 11/2015. (VI. 19.) KKM utsítás módosításáról1 A központi állmigzgtási szervekről, vlmint Kormány

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet VIII. fejezete szerinti

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások Ötvöskónyi Község Önkormányzt Képviselő-testületének /2013. (XI..) önkormányzti rendelete települési szilárd hulldékkl kpcsoltos hulldékkezelési helyi közszolgálttásról Ötvöskónyi Község Önkormányztánk

Részletesebben

Htály: 07.VII.4. Mgyr jognygok - 60/05. (XII. 9.) EMMI utsítás - z Okttási Hivtl Szervezeti és. Működési. A Hivtl lpdti.. ) Hivtlos megnevezése: Okttá

Htály: 07.VII.4. Mgyr jognygok - 60/05. (XII. 9.) EMMI utsítás - z Okttási Hivtl Szervezeti és. Működési. A Hivtl lpdti.. ) Hivtlos megnevezése: Okttá Htály: 07.VII.4. Mgyr jognygok - 60/05. (XII. 9.) EMMI utsítás - z Okttási Hivtl Szervezeti és. Működési 60/05. (XII. 9.) EMMI utsítás z Okttási Hivtl Szervezeti yztáról A központi állmigzgtási szervekről,

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet VI. fejezete i elszámolások

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal SZMSZ ének felülvizsgálata

Polgármesteri Hivatal SZMSZ ének felülvizsgálata Előterjesztés UéLés Város Képviselő-testülete 2017. június 29-i ülésére Sorszám: TárgL: 1) cq * Polgármesteri Hivtl SZMSZ ének felülvizsgált Döntéshoztl módj: Vé/emém ező bizottság: Egyszerű Ugyrendi,

Részletesebben

Mgyr jognygok - 26/2015. (XII. 30.) NGM utsítás - Nemzeti Adó- és Vámhivtl 2. m) lpító okirtánk szám: NGM/ /2015, n) jogelőd: z Adó- és Pénzügyi

Mgyr jognygok - 26/2015. (XII. 30.) NGM utsítás - Nemzeti Adó- és Vámhivtl 2. m) lpító okirtánk szám: NGM/ /2015, n) jogelőd: z Adó- és Pénzügyi Mgyr jognygok - 26/2015. (XII. 30.) NGM utsítás - Nemzeti Adó- és Vámhivtl 1. 26/2015. (XII. 30.) NGM utsítás Nemzeti Adó- és Vámhivtl és Működési Szbályztáról1 A központi állmigzgtási szervekről, vlmint

Részletesebben

Dorog Város Képviselő-testülete 2005. április 29-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. 57/2005. (IV 29) sz. képviselő-testületi határozat

Dorog Város Képviselő-testülete 2005. április 29-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. 57/2005. (IV 29) sz. képviselő-testületi határozat Dorog Város je 2510 DOROG Bécsi u. 71. Pf:43. Tel:(36) 33 431-299 Fx:(36) 33 431-377 1/6/2005. KIVONT Dorog Város Képviselő-testülete 2005. április 29-én trtott ülésének jegyzőkönyvéből 57/2005. (IV 29)

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés z jánltok elbírálásáról 1. Az jánltkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzt 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. sz. 2. A közbeszerzés tárgy

Részletesebben

Civil támogatások pályázati. kiirása. e2vszerü szótöbbség. Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Pénzügyi Bizottság. nyílt ülés

Civil támogatások pályázati. kiirása. e2vszerü szótöbbség. Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Pénzügyi Bizottság. nyílt ülés Tárgy: 2% kiirás Civil támogtások pályázti Döntéshoztl módj: e2vszerü szótöbbség Tárgylás módj: nyílt ülés Vélenzénvező bizottság: Okttási, Kulturális és Sport Bizottság Pénzügyi Bizottság Előkészítette:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület november 23-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület november 23-i nyilvános ülésére 12. NAPIREND Ügyirtszám: 14/1085-2/2012. ELŐTERJESZTÉS Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgylj: i tuljdonbn lévő földrészletek állmi tuljdonb

Részletesebben

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban Hntos Községi Önkormányzt Képviselő-testületének 120/2015. ( X.14.) számú htározt 2. melléklete "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Hntos Községi Önkormányzt z Emberi Erőforrások Minisztériumávl együttműködve,

Részletesebben

Költségvetési előirányzat

Költségvetési előirányzat I Sorszám: Tárgy: N37/13 Költségvetési előirányzt Döntéshoztl módj: Egyszerű többség Tárgylás módj: Nyílt ülés Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság Előkészítette: Kovács Szilvi osztályvezető Pénzügyi

Részletesebben

kedvezményeket a honlapján közzéteszi. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a fenti kötelezettségének az alábbiakban kíván eleget tenni.

kedvezményeket a honlapján közzéteszi. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a fenti kötelezettségének az alábbiakban kíván eleget tenni. Közszolgálttások Az információs önrendelkezési jogról és z információszbdságról szóló 2011. évi CXII. törvény 33. és 37. -i és 1. melléklete lpján közfeldtot ellátó szerv közfeldtot ellátó szerv áltl nyújtott

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

XVII. évfolyam 221. szám 2012. október

XVII. évfolyam 221. szám 2012. október Hírlevél XVII. évfolym 221. szám 2012. október Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Újból lehet pályázni Kulturális intézmények rzvétele tnórán

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XI. fejezete szerinti

Részletesebben

2. Szervezeti I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium jogállás és lpdti. () A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ( tovább

2. Szervezeti I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium jogállás és lpdti. () A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ( tovább . Szervezeti 33/204. (X. 0.) NFM utsítás Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Szervezeti ködési Szbályztáról A központi állmigzgtási szervekről, vlmint Kormány tgji és z állmtitkárok jogállásáról szóló 200.

Részletesebben

2. oldl 1.6. Irányító szerv neve, székhelye: Emberi Erőforrások Minisztérium, 1054 Budpest, Akdémi u Az OTH ) lpításánk dátum: jnuár 1.

2. oldl 1.6. Irányító szerv neve, székhelye: Emberi Erőforrások Minisztérium, 1054 Budpest, Akdémi u Az OTH ) lpításánk dátum: jnuár 1. 1. oldl 29/2016. (VI. 24.) EMMI utsítás z Országos Tisztifőorvosi Hivtl űködési Szbályztáról1 A központi állmigzgtási szervekről, vlmint Kormány tgji és z állmtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII.

Részletesebben

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása Hátrányos helyzetű lterntív munkerőpici képze fogllkozttás be bevonni kívánt célcsoportok kiválsztásávl összefüggő szkmi tpsztltok rövid áttekinte. 2005.11. 29. SZIKSZI SÁNDOR progrmot z Európi Szociál

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás ítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 26. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján kötelező.

Részletesebben

PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ PÁLYÁZATI FELTÉTELEK A BÍRÓSÁGOK FELVÉTELT HIRDETNEK BÍRÓSÁGI FOGALMAZÓI ÁLLÁSHELYEKRE PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ 208. ugusztus 24. 4 ór 00 perc PÁLYÁZATI FELTÉTELEK Ki pályázht? cselekvőképes mgyr állmpolgár ki egyetemi állm- és

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás ítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján kötelező.

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

[iillillliliji]1]{]-[ TI) ~-ITfillIilllOIillJillDIIIJJ

[iillillliliji]1]{]-[ TI) ~-ITfillIilllOIillJillDIIIJJ Kérelem http://mlszkerelem.globlsoftwre.hu/kerelemlprint?w= 1 1 Ügyirtszám : T-2011/313 1 Érkezett: _ 1. A KÉRELMEZŐ. ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Vttl Footbll Club Egyesület A kérelmező szervezet

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet V. fejezete szerinti

Részletesebben

1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről1 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről1 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1992. évi XXII. törvény Munk Törvénykönyvéről1 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK törvény htály 1. 2 E törvény htály h nemzetközi mgánjog szbályi eltérően nem rendelkeznek kiterjed minden olyn munkviszonyr,

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

V. MELLÉKLETEK NYILATKOZATMINTÁK

V. MELLÉKLETEK NYILATKOZATMINTÁK V. MELLÉKLETEK NYILATKOZATMINTÁK 1. számú melléklet Felolvsólp Fővárosi Önkormányzt Idősek Otthon (1102 Budpest, Hlom u.31.) 1103 Budpest, Gergely utc 85-87. sz. ltti részlegben A és B épületek, vlmint

Részletesebben

Tájékoztató az allergiát okozó parlagfűvel kapcsolatban

Tájékoztató az allergiát okozó parlagfűvel kapcsolatban 2017. október 27. péntek, 06:39 - Módosítás: 2019. jnuár 10. csütörtök, 06:41 Tájékozttó z llergiát okozó prlgfűvel kpcsoltbn Hulldékszállítási nptár 1/9 2017. október 27. péntek, 06:39 - Módosítás: 2019.

Részletesebben

Az Európai Unió politikai intézményrendszere

Az Európai Unió politikai intézményrendszere Az Unió politiki intézményrendszere 1. feldt A feldt z Unió intézményeire vontkozik. Az lábbi linkeken tlálhtó információkból gyűjtsd ki tábláztbn szereplő intézményekre vontkozó dtokt! Az EU intézményei

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet II. fejezete szerinti

Részletesebben

Hegedüs Roland polgármester, Kiszely Imre alpolgármester, Kovács Sándor, Pintér László, Várkonyi Zsigmondné önkormányzati

Hegedüs Roland polgármester, Kiszely Imre alpolgármester, Kovács Sándor, Pintér László, Várkonyi Zsigmondné önkormányzati Megjelentek mellékelt jelenléti ív szerint: Megjelent képviselők: Hegedüs Rolnd polgármester, Kiszely Imre lpolgármester, Kovács Sándor, Pintér László, Várkonyi Zsigmondné önkormányzti képviselő Dr. Uhrin

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet III. fejezete szerinti

Részletesebben

2. Az Lr. 4. Ez a rendelet január l-jén lép hatályba. és az azt követő napon hatályát veszti. Sánár nove

2. Az Lr. 4. Ez a rendelet január l-jén lép hatályba. és az azt követő napon hatályát veszti. Sánár nove Sánár Város Önkormányzt Képviselő-testületének 32/2017. (Xl.27.) önkormányzti rendelete lkások és helyiségek bérletéről és Fitl Házsok Otthon fenntrtásáról és működéséről szóló 2/1994. (JI.8.) önkormányzti

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! is kulcsfontosságú Előterjeszt Bék Város Önkormányzt Képviselő-testületének 2018. március 29-i ülére Sorszám: 19. Tárgy: KEHOP-1.2.1 pályázt benyújtás Dönthoztl módj: Véleményező bizottság: Egyszerű szótöbbség

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS EURÓPAI TÁMOGATÁSOKAT AUDITÁLÓ FŐIGAZGATÓSÁG Ikttószám: -II/13/54/2014. ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS z 1083/2006/EK Tnácsi rendelet 62. cikk (1) bekezdés d) pontj lpján GAZDASÁGFEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM

Részletesebben

Htály: közlönyállpot (2018.II.15.) Mgyr jognygok - 7/2018. (II. 15.) EMMI utsítás - z Emberi Erőforrások Minisztérium 2. oldl Szervezeti (Az állmtitká

Htály: közlönyállpot (2018.II.15.) Mgyr jognygok - 7/2018. (II. 15.) EMMI utsítás - z Emberi Erőforrások Minisztérium 2. oldl Szervezeti (Az állmtitká Htály: közlönyállpot (2018.II.15.) Mgyr jognygok - 7/2018. (II. 15.) EMMI utsítás - z Emberi Erőforrások Minisztérium 1. oldl Szervezeti 7/2018. (II. 15.) EMMI utsítás z Emberi Erőforrások Minisztérium

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére Tárgy: Belvízrendez z élhetőbb települekért konzorciumi szerződ 4. számú módosítás Előkzítette: Gál András osztályvezető Véleményező bizottság: Műszki Osztály Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/15 Dönthoztl

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

A Madzagfalvi Horgásztó jogára vonatkozó döntés. halgazdálkodási

A Madzagfalvi Horgásztó jogára vonatkozó döntés. halgazdálkodási Előterjesztés Békés Város Önkormányzt Képviselő-testületének 2018. március 29-i ülésére Sorszám: Tárgy: 2 2 hlgzdálkodási. A Mdzgflvi Horgásztó jogár vontkozó döntés Döntéshoztl módj: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

2. oldl Irányító szerv neve, székhelye: Emberi Erőforrások Minisztérium ( továbbikbn: Minisztérium), 1054 Budpest, Akdémi u Az OKI )

2. oldl Irányító szerv neve, székhelye: Emberi Erőforrások Minisztérium ( továbbikbn: Minisztérium), 1054 Budpest, Akdémi u Az OKI ) Htály: 2017.XI.17. - Mgyr jognygok - 51/2017. (X. 25.) EMMI utsítás - z Országos Közegészségügyi 1. oldl 51/2017. (X. 25.) EMMI utsítás z Országos Közegészségügyi Intézet működési szbályztáról 1 A központi

Részletesebben

Beszámoló 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig

Beszámoló 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig Beszámoló TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0071 Az Asbóth Sándor Térségi Középiskol, Szkiskol és Kollégium felkészülése referenci intézményi szolgálttások minőségi ellátásár 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben