21/2006. (V. 18.) IM rendelet. a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "21/2006. (V. 18.) IM rendelet. a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről"

Átírás

1 21/2006. (V. 18.) IM rendele a cégbejegyési eljárás és a cégnyilvánarás egyes kérdéseiről A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelolásról sóló évi V. örvény (a ovábbiakban: Cv.) ának a) ponjában foglal felhaalmaás alapján a kövekeőke rendelem el: 1. (1) A cég bejegyésére irányuló kérelme külön jogsabályban meghaároo elekronikus kérelem formájában (elekronikus nyomaványon) kell előerjeseni. A bejegyési kérelemhe a mellékleeke egy példányban kell benyújani. A bejegyési kérelme és a ahho csaol elekronikus úon lérejö vagy jogi képviselő álal elekronikus okiraá alakío mellékleeke minősíe elekronikus aláírással és időbélyegővel kell elláni. (2) A nyomaványok minájá a 1. ú mellékle aralmaa. (3) A nyomaványokon a egyes rovaoka arab jelöli. 2. (1) A bejegyés kérőnek a cégbejegyési kérelme aralmaó nyomavány első - álalános - résében a Cv ában, valamin ában meghaárooak köül aoka a adaoka kell felünenie, amelyekkel nem a cégbíróság egésíi ki hivaalból a cégjegyéke. A nyomaványon a is fel kell üneni, ha a cég léesíő okiraa serődésmina alkalmaásával késül. (2) A nyomavány második résében a bejegyés kérőnek a válaso cégformáól függő adaoka kell a megfelelő rovaokban felünenie (Cv ), (3) Ha a össes ada felüneésére a megfelelő rova nem aralma elegendő helye, a ovábbi adaoka ugyanaon rova ala, a kövekeő almal megjelölve a kiegésíő lapon kell folyaólagosan felüneni. Amennyiben a cégbejegyési kérelem kiölésé segíő íógépes program e leheővé esi, a rova kiegésíése - a bejegyés kérő válasása serin - kiegésíő lapon vagy a rova ovábbi almal örénő megnyiásával örénhe. (4) A nyomaványon a éréke, mennyisége vagy egyéb serű adao mal és beűvel is ki kell írni. (5) Elegendő a bejegyési kérelemben foglal rovaok köül kiárólag aok kinyomaása, amelyek kiölése a bejegyési kérelem aralmára ekineel sükséges, így amennyiben a bejegyési kérelem jelen rendele melléklee serini ado oldalán ovábbi, kiölés nem igénylő rovaok is serepelnek, aok nyomaása és a kérelemben való serepeleése nem sükséges. 3. A kiskorú ag (ulajdonos) örvényes képviselőjére [Cv. 25. k) pon], valamin a külföldi semély kébesíési megbíojára [Cv. 25. l) pon] vonakoó adaoka a nyomaványho kapcsolódó pólapon kell felüneni. 4. (1) A cég jogi képviselőjére vonakoó adaoka, aláírásának, a mellékleek fajánkén résleee ának, a illeék megfieésének sb. helyé a nyomaványon elkülöníe rés aralmaa. (2) A Cv. 1. ú melléklee I. résének 12. ponja alapján a álalános forgalmi adó alanyának a adóköeles evékenysége megkedésének bejelenésével össefüggő nyilakoa a cégbejegyési kérelem 1. ú mellékleének minősül. 5. (1) A cég jegye őkéjé [Cv. 24. (1) bekedés f) pon] minden eseben egés ra kerekíve kell meghaároni. (2) A Cégbejegyési kérelem (Cég- és váloásbejegyési kérelem) nyomaványának álalános résében a cég evékenységi körei sakágaai besorolás nélkül kell felüneni. Ha a bejegyés kérő a nyomaványon öbb evékenységi kör is felüne, a nyomaványon, illeve a evékenységre vonakoó cégjegyékrovaban első helyen a cég főevékenységének kell serepelnie. A cég főevékenységéhe aroó, a gadasági evékenységek saisikai osályoása NACE Rev. 2. rendserének lérehoásáról sóló, december 20-i 1893/2006/EK európai parlameni és anácsi rendele négy jegyű sakágaai besorolásá - a sakágaa uán felüneve a ( 08) megjelölés is - a Nyilakoa a APEH ára adalapon kell felüneni. 6. (1) A pénügyi inémény a pénforgalmi la cégbírósági bejelenésére vonakoó köeleeségének [Cv. 24. (6) bekedés] a köveően köeles elege enni, hogy a laulajdonos a cégnyilvánarásba már bejegye cég eseén a cég bejegyésé, a cég bejegyése elő pedig a bejegyési kérelmének a cégbíróságho örénő benyújásá a pénügyi inéménynél a pénforgalomról sóló kormányrendelenek megfelelően igaola. (2) A pénügyi inéménynek a cégek pénforgalmi láinak cégenkén külön-külön, a cég cégjegyékára való hivakoással örénő, cégserű aláírással elláo bejelenése során köölnie kell a la megnyiásának, illeve megsűnésének időponjá is.

2 7. A Cv ának j) ponjával össefüggésben a nyomaványon a illeékes kamara megésé, valamin a bejegyés kérő kamarai aonosíó á kell felüneni. 8. (1) A korláol felelősségű ársaság, a köhasnú ársaság, a árkörűen működő résvényársaság, valamin a árkörűen működő európai résvényársaság eseén, ha a ag (résvényes) savaai jogának méréke a 50%-o meghaladja vagy a ag (résvényes) minősíe öbbségű befolyással rendelkeik [Cv. 27. (3) bekedés a) pon, (4) bekedés bc) pon, (7) bekedés a) pon, Cv. 28. (2) bekedés bc) pon] a nyomaványon fel kell üneni a résesedés serő nevé, (cégnevé) lakóhelyé (sékhelyé) és a öbbségi (minősíe öbbségi) savaai jog fennállásának ényé. A nyomaványon e rovao cégalapíás eseén is ki kell öleni. (2) Köhasnú ársaság eseén a köhasnúsági fokoaal, illeve a köhasnú jogállás megserésének, módosíásának és örlésének időponjával [Cv. 27. (7) bekedés e)-f) pon] a cégbíróság egésíi ki a cégjegyéke. A cégbíróság a köhasnú ársaság köhasnú serveei jogállásá akkor jegyi be a cégjegyékbe, ha a köhasnú ársaság a köhasnú serveeekről sóló évi CLVI. örvényben foglal köveelményeke eljesíi, és a léesíő okiraa megfelel a örvény 26. -ának c) ponjában meghaároo köhasnúsági evékenységi csoporoknak. (3) Egyesülés eseén a nyomaványon fel kell üneni a ag agsági jogvisonya kedeének és megsűnésének időponjá is. (4) Ha vállala cégbejegyésé kérik, a ado cégformára irányadó adakén fel kell üneni a vállala ípusá és a vállala irányíási formájá. (5) Ha a külföldi sékhelyű európai gadasági egyesülés magyarorsági elephelyének cégbejegyésé kérik a Cv ában foglalak alapján, a cégbejegyési kérelem álalános adaoka aralmaó résében a cégformá a 1. rovaban, a európai gadasági egyesülés nevé magyarorsági elephelye oldaal a 2. rovaban, a elephely magyarorsági köponi ügyinéésének helyé a 5. rovaban, a elephelye léesíő okira kelé a 8. rovaban, a elephely főevékenységé a 9. rovaban, a elephely képviseleére vonakoó adaoka pedig a 13. rovaban kell felüneni. A európai gadasági egyesülés sükség serin felüneendő rövidíe elésé és idegen nyelvű elésé a álalános adaok 3., illeve 4. rovaában kell serepeleni. A álalános adaok öbbi rovaá a elephely eseén nem kell kiöleni. A külföldi sékhelyű európai gadasági egyesülés elésé, sékhelyé, a nyilvánarásá végő haóságo és a nyilvánarási o, a egyesülés képviseleére jogosul semély vagy serv nevé (cégé), lakóhelyé (sékhelyé), a jogvisony kelekeésének és megsűnésének időponjá a elephely külön adalapján kell bejeleneni. (6) Ha a elismer vállalacsopor uralkodó agja a vállalacsopor lérehoásá a cégbíróságnak bejeleni, a cégbíróság a elismer vállalacsoporkén való működés ényé hivaalból jegyi be a öbbi érine cég (ellenőrö ársaságok) cégjegyékébe. 9. (1) A cégbíróság álal a cégbejegyési kérelem benyújásakor megállapío cégjegyék [Cv. 44. (1) bekedés] 10 jegyű. A első ké a cégbíróság helyé (a megyé) jelöli, a második ké a cég formájára ual, a ovábbi ha pedig sorkén solgál. A cégjegyék meghaároásáho sükséges adaoka e rendele 2. ú melléklee aralmaa. (2) Ha a Cv ának (1) bekedésében meghaároo aonosíó ok kiadására aér nem kerülhe sor, mivel a bejegyés kérő a sükséges adaoka nem a örvényi előírásoknak megfelelően ada meg, a aonosíó oka hiánypólási eljárás kereében a bejegyés kérőnek kell beserenie a illeékes serveeeknél. (3) 10. (1) Ha e rendele elérő sabályoás nem állapí meg, a cégalapíás bejelenésére vonakoó rendelkeései megfelelően irányadók a váloás bejegyése iráni kérelem benyújása eseén is. (2) A váloásbejegyési kérelem előerjesésére solgáló nyomaványon fel kell üneni, ha a cég a léesíő okiraának módosíása során a serődésmina alkalmaására ér á vagy a léesíő okiraa módosíásával a serődésminá a ovábbiakban mellői (Cv. 52. ). (3) A váloásbejegyési kérelme aralmaó nyomaványon fel kell üneni a cég nevé, sékhelyé és cégjegyéká is. (4) A egyes cégjegyékadaok váloásának bejelenésére kiegésíő lap solgál. A nyomaványon fel kell üneni a korábbi (megváloo) adao, rovaával (alával) együ, és ualni kell arra, hogy een ada örlésé kérik. A rova kövekeő ala ala kell serepeleni a bejegyeni kér új adao. Jogsabályban meghaároo eseben a váloás időponjá is meg kell jelölni. (5) A jogi képviselő a váloásokkal egységes serkeebe foglal léesíő okiraon a Cv. 51. (3) bekedésében foglalak alkalmaása melle a okira aláírásának időponjá is felünei. (6) Ha a váloás cégjegyékbe örénő bejegyésére elekronikus úon, auomaikusan kerül sor, a cégbíróság - a 6. -ban foglal ese kivéelével - a cégbionyívány megküldésével éresíi a cége a váloás bejegyésének ényéről.

3 11. (1) A cég elleni bírósági végrehajás elrendelése eseén [Cv. 26. (1) bekedés i) pon] a cégjegyékben fel kell üneni a végrehajás elrendelő bíróságo, a bírósági végrehajási ügy bírósági ügyá (lajsrom), valamin a bírósági végrehajás elrendelésének időponjá. (2) Ha a (1) bekedés serini bírósági végrehajás biosíási inékedés, a cégjegyékben annak is serepelnie kell, ha a a bírósági végrehajásról sóló évi LIII. örvény (a ovábbiakban: Vh.) 193/A. -án alapul, illeve annak is, ha a a Vh a serini bűnügyi árla. Bűnügyi árla elrendelése eseén a bírósági végrehajás ügyakén annak a büneőeljárásnak a bírósági ügyá kell felüneni, amelyben a bíróság a árlao jogerősen elrendele. (3) Ha a cég ellen a ügyés vagy a nyomoó haóság a büneőeljárásról sóló évi XIX. örvény (Be.) a serini biosíási inékedés alkalmao, a cégjegyékben a biosíási inékedés alkalmaó ügyésség vagy nyomoó haóság megésé, a büneőeljárás ügyá és a biosíási inékedésről sóló haároa kelé kell felüneni [Cv. 26. (1) bekedés i) pon]. (4) Ha a cég ellen köigagaási végrehajás rendelek el, a végrehajás elrendelő köigagaási serv megésé, a végrehajás elrendelő haároa á és a végrehajás elrendelésének időponjá kell felüneni a cégjegyékben. Ha a köigagaási végrehajás foganaosíása végrehajhaó okira kiállíása nélkül indul meg, a végrehajás foganaosíó haóság nevé, a végrehajási ügy á és a végrehajás megkedéséről sóló éresíés kiállíásának időponjá kell a cégjegyékben felüneni. (5) Ha a cég agja (résvényese) vagyoni résesedésének bírósági vagy köigagaási végrehajás során örénő lefoglalására kerül sor [Cv. 26. (1) bekedés j) pon] a cégjegyékben fel kell üneni a cégjegyéknek a agra (résvényesre) vonakoó rovaá, a végrehajás foganaosíó haóság megésé, a végrehajási (köigagaási végrehajási) ügy á, valamin a vagyoni résesedés lefoglalásának időponjá. (6) Ha a cég agja (résvényese) vagyoni résesedése vonakoásában a büneőeljárás során biosíási inékedés alkalmanak, vagy ár alá véel rendelnek el [Cv. 26. (1) bekedés j) pon], a (2)-(3) bekedés megfelelő alkalmaásával kell eljárni. 12. A cég sékhelyének más cégbíróság illeékességi erüleére örénő áhelyeése eseén (Cv. 54. ) a új sékhely bejegyése során a cégjegyékben fel kell üneni a cég korábbi cégjegyéká, valamin a a cégbíróságo, amelyik a cége a sékhelyének áhelyeésé megelőően nyilvánaroa. 13. (1) A cég joguód nélküli megsűnésére irányuló eljárás befejeésére vonakoó cégjegyék rovaban a bíróság felünei a is, ha a eljárás nem a cég megsűnésével fejeődö be. (2) Ha a végeloló a egyserűsíe végelolásról köeles áérni a álalános sabályok serin folyó végelolásra [Cv (3)-(5) bekedés] a eel össefüggő váloásbejegyési kérelemben (nyomaványon), illeve ennek alapján a cégjegyékben e a ény fel kell üneni. (3) Ha a cég a áalakulása során a áalakulás időponjá meghaároa [Cv. 57. (2) bekedés], a jogelőd cég (cégek) cégjegyékében is fel kell üneni a a időpono, amely a joguód cég (cégek) cégjegyékében a áalakulás időponjakén serepel. (4) Ha a egyéni cég egysemélyes korláol felelősségű ársasággá vagy egysemélyes résvényársasággá alakul á, a cégbíróság a áalakulás cégbejegyésé köveően erről - a sükséges inékedések megéele céljából - elekronikus levélben éresíi a egyéni vállalkoás nyilvánarásá veeő haóságo. 14. (1) A köös vállala cégjegyékében bekövekeő váloásoka, ideérve a agok (cége), lakóhelye (sékhelye) váloásá, valamin a csalakoó ag csalakoásának időponjá, felelősségének eseleges korláoásá [a gadasági ársaságokról sóló évi CXLIV. örvény 116. (1) bekedés], a cégbíróságnak e rendele 1. ú melléklee serini váloásbejegyési nyomavány kiölésével kell bejeleneni. (2) Ha a cégbíróság a köjegyői irodá, illeve a végrehi irodá a cégjegyékből öröle, erről elekronikus úon éresíi a köjegyői kamara erülei elnökségé, illeve éresíi a Magyar Bírósági Végrehi Kamará a kamarai nyilvánarásból való örlés céljából. 15. (1) A névfoglalás iráni elekronikus kérelem (Cv. 6. ) eseén a illeékekről sóló évi XCIII. örvény 45. -ának (3) bekedése serini illeéke kell fieni. A illeék megfieésére a Cv ának (4) bekedésében foglalak irányadók. (2) A névfoglalás iráni kérelemben legfeljebb 5 név (rövidíe név) üneheő fel. A cégbíróság eek köül a a foglalja le, amelyik a kérelmeő álal felállío sorrendben elsőkén felel meg a Cv. 6. -ának (2) bekedésében foglal köveelménynek. (3) A névfoglalás iráni kérelemben meg kell jelölni a cég ervee sékhelyé. A kérelem elbírálására e sékhely serini cégbíróság a illeékes. A névfoglalás érvényességé nem érini, ha a cég bejegyésére irányuló kérelemben a cég a névfoglalási kérelemben sereplő sékhelyől elérő sékhelye jelöl meg. A névfoglalási kérelemre vonakoó nyomavány minájá a 3. ú mellékle aralmaa.

4 (4) A Cv. 6. -ának (3) bekedésében megjelöl cégk elekronikus úon veee nyilvánarása nem különül el a cégnyilvánarási rendseről, eér a lefoglal cégnév bejegyésével egyidejűleg a cégbíróság a cégnév melle felünei a névfoglalás ényé. (5) A bejegyési kérelemben fel kell üneni, ha a cég névfoglalással él. A cégbíróság a cégbejegyési (váloásbejegyési) kérelemről hoo jogerős haároaával egyidejűleg a bejegyés elrendelése eseén a cégnév mellől örli a névfoglalás ényé. A bejegyési kérelem vissavonása vagy eluasíása eseén - a Cv ának (5) bekedésében foglal kivéellel - a lefoglal cégnév örlésére is sor kerül. (6) A cégbíróság a névfoglalás elekronikus úon auomaikusan örli, ha a bejegyési kérelem benyújása a névfoglalás bejegyéséől ío 60 napon belül nem örén meg. (7) A névfoglalás egyseri alkalommal 8 nappal meghossabbodik, amennyiben a (6) bekedésben meghaároo 60 napos haáridő lejár, a bejegyési kérelme eluasíoák, de a bejegyés kérő a bejegyés iráni kérelme isméelen benyújja. 16. (1) A bejegyő végés haályon kívül helyeése iráni, a cégalapíás vagy a léesíő okira módosíása érvényelenségének megállapíása iráni, illeve a cégformákra irányadó örvényekben sabályoo, a cég servei álal hoo haároaok bírósági felülvisgálaa iráni perindíás eseén [Cv. 26. (1) bekedés f)-h) pon] a cégjegyék aralmaa a perben eljáró bíróság megésé és a per ügyá is. (2) A Cv a (1) bekedésének h) ponjában meghaároo eseben a cégjegyékben a is felüneésre kerül, ha a perben eljáró bíróság a felülvisgálni kér haároa végrehajásá felfüggesee. 17. Ha a örvényességi felügyelei eljárás során megállapíás nyer, hogy a Cv ában foglal feléelek fennállnak, ehá a cég a sékhelyén, illeve elephelyén, fiókelepén sem alálhaó és a cég képviseleére jogosul semélyek lakóhelye is ismerelen vagy ismerelennek minősül, a cégbíróság a örvényességi felügyelei eljárás a Cv. VII. Fejeeének 5. Címében foglalak serin hivaalból folyaja ovább, akkor is, ha a örvényességi felügyelei eljárás kérelemre indul. A kérelmeő felmerül kölségeinek viseléséről a bíróság a megsüneési eljárás elrendelő haároaában dön. 18. A cégiraokról a cégbíróság a cégjegyék résé képeő íógépes nyilvánarás vee. A irajegyék aralmaa: a) a kedő ira megésé, érkeésének időponjá, b) a uóira megésé, érkeésének időponjá, c) a a) és b) ponban sereplő iraokkal kapcsolaban hoo cégbírósági haároa (haároaok) á, illeve a haároa jogerőre emelkedésének időponjá, ualva arra a irara, amelynek alapján a haároa (végés) meghoaalára sor kerül, d) a elekronikus formában rendelkeésre álló iraok (beadványok, haároaok) megésé. 19. (1) E a rendele július 1. napján lép haályba. Rendelkeései a haálybalépésé köveően benyújo cégbejegyési (váloásbejegyési) kérelmek, illeve egyéb cégügyek eseén kell alkalmani. (2) A rendele haálybalépésekor folyamaban lévő ügyekben a 8/1998. (V. 23.) IM rendele rendelkeései irányadók. Folyamaban lévő ügynek kell ekineni a a váloásbejegyési (áalakulás eseén bejegyési) kérelem alapján indul eljárás is, amely eseében a kérelme megalapoó dönés meghoaaláól a kérelem benyújására nyiva álló haáridő a rendele haálybalépéséig még nem el el, és a kérelem benyújására a rendele haálybalépése uán kerül sor. 20. (1) E rendele haálybalépésé megelőően bejegye, illeve a rendele haálybalépésének időponjában bejegyés ala álló gadasági ársaságok aon - a ado cégformáól függő - adaainak örlésére, amelyeke a cégjegyék a Cv. alapján már nem ar nyilván, ársasági serődésüknek a gadasági ársaságokról sóló évi IV. örvény (a ovábbiakban: G.) a serini módosíására vonakoó cégbírósági bejelenés köveően kerül sor elekronikus úon. (2) ú mellékle a 21/2006. (V. 18.) IM rendelehe Cégbejegyési kérelem

5 Ha a cég névfoglalással él, akkor adja meg a cégbíróság - - haároaának á: A cég léesíő okiraa serődésmina alapján késül, egyserűsíe eljárás lefolyaásá kéri 1 : Amennyiben a cég isméelen bejegyési kérelme nyúj be, - - ünesse fel a cég cégjegyéká 2 : Áalakulás (ársasági formaválás, egyesülés, séválás) bejegyésének kérelme eseén a új adaok, illeőleg a módosuló adaok váloásának időponjá a áalakulás napjával kéri bejegyeni 3 : A cég elése: A cég sékhelye: kerüle há, A cég főevékenysége: épüle köerü le (ú, uca, ér sb.) aal a kérelemmel fordul a Tisel Bíróságho, hogy a mellékel iraok alapján a cége a cégjegyékbe bejegyeni síveskedjék. A befiee kölségéríés: F A illeék össege: F

6 1 Jelölje x-sel, ha a kökeresei ársaság, a beéi ársaság, a korláol felelősségű ársaság vagy a árkörűen működő résvényársaság léesíő okiraa serődésmina alapján késül, és a évi V. örvény 48. -a alapján egyserűsíe cégeljárás lefolyaásá kéri. 2 Tünesse fel a eredei kérelem folyán kapo cégjegyéko, ha a kérelme eluasíó végés kölésé köveően isméelen bejegyési kérelme erjes elő. 3 Áalakulás eseén a egyes rovaoknál a kedő időpono, valamin a váloások időponjá nem kell kiöleni, a 16. rova egyérelmű kiölése aonban sükséges. Cégbejegyési kérelem A mellékleek a fajánkén és nyelvenkén résleeve 1 A mellékleek a össesen: db A mellékle megése nyelv folyaás 2 :

7 1 Sorolja fel a cégbejegyési kérelemhe benyújo mellékleeke fajánkén résleeve! A cégbejegyési kérelemhe csaolhaó a cégiraoknak a Európai Unió bármely hivaalos nyelvén késül hieles fordíása. Ebben a eseben jelölje a csaol mellékle nyelvé is. A magyar nyelvű cégiraoknál nem sükséges felüneni a nyelve. Amennyiben olyan okirao csaol, amelyben egymás melle serepel a magyar nyelvű söveg, valamin annak fordíása (ükörfordíás), akkor a ilyen okirao egy okiranak kell ekineni, de nyelvkén meg kell jelölni - vessővel elválasva - a magyar nyelve és a idegen nyelve is. A Európai Unió hivaalos nyelvei (a magyaron kívül): angol, bolgár, cseh, dán, és, finn, francia, görög, holland, ír, lengyel, le, liván, málai, néme, olas, porugál, román, spanyol, svéd, slovák, slovén. 2 Amennyiben ovábbi mellékleeke kíván felüneni, akkor a folyaás x-sel jelölje. Cégbejegyési kérelem A kérelem mellékleé nem képeő okiraok a fajánkén résleeve 1 A mellékle megése folyaás 2 : A jogi képviselő kijeleni, hogy a kérelemhe csaol okiraok (mellékleek), és a fen mege, a kérelem mellékleé nem képeő okiraok örvényességi semponú visgálaá elvégee.

8 1 Egyserűsíe cégeljárás eseén a Cv. 48. (3) bekedés alapján sorolja fel a cégbejegyési kérelem aralmára ekineel sükséges, a kérelem mellékleé nem képeő okiraoka! 2 Amennyiben ovábbi mellékleeke kíván felüneni, akkor a folyaás x-sel jelölje. Cégbejegyési kérelem 1. ú mellékle Nyilakoa a APEH ára a) A álalános forgalmi adónak nem alanya a álalános forgalmi adóról sóló évi CXXVII. örvény (a ovábbiakban: áfa v.) 5. -a serin (jelölje X-sel) b) A álalános forgalmiadó-fieési köeleeség megállapíásának módja 1 - A áfa-fieési köeleesége a álalános sabályok alapján állapíjuk meg. (1) - Visoneladókén een evékenységünkre a áfa v. XVI/2. alfejeeének rendelkeései alkalmauk. - Visoneladókén een evékenységünk egésére nem alkalmauk a áfa v. XVI/2. alfejeeének rendelkeései. - A adó össegének megállapíása érdekében a globális nyilvánaráson alapuló módser alkalmauk. - Műalkoásnak, gyűjeménydarabnak, vagy régiségnek a visoneladó álali kövelen imporja eseében, illeve műalkoás annak alkoójáól, vagy a alkoó joguódjáól örénő kövelen beserése eseében a ermék érékesíésének adóalapjá a áfa v a alapján állapíjuk meg. (G) (H) (I) (J) - A áfa fieési köeleesége a nyilvános árverés serveőjére vonakoó különös sabályok serin állapíjuk meg. (K) - A áfa fieési köeleesége a uaásserveési solgálaásra vonakoó egyedi nyilvánaráson alapuló módser alapján állapíjuk meg. (L)

9 - Uaásserveési evékenységünkre a adó megállapíása érdekében a önálló poícióonkéni nyilvánaráson alapuló módser alkalmauk. - Befekeési arany más adóalany résére örénő érékesíésére a álalános sabályoka alkalmauk. - Befekeési aranya érékesíő fél nevében és javára folyao köveíői evékenységünke adóköelessé essük. - A áfa fieési köeleesége a meőgadasági kompenációs rendser helye a álalános áfa-fieési sabályok serin állapíjuk meg. - A lakóingalannak nem minősülő ingalan (ingalanrés) bérbeadása, hasonbérbeadása evékenységünkre adómenesség helye a álalános sabályok serini adóköelessé éel válasjuk. - A lakóingalannak minősülő ingalan (ingalanrés) bérbeadása, hasonbérbe adása evékenységünkre adómenesség helye a álalános sabályok serini adóköelessé éel válasjuk. - A egyes beépíe ingalan (ingalanrés) és a ehhe aroó földrésle érékesíése, illeve a egyes beépíelen ingalan (ingalanrés) érékesíése evékenységünkre, a adómenesség helye a álalános sabályok serini adóköelessé éel válasjuk. (U) (M) (R) (N) (S) (T) (P) c) A álalános forgalmi adó alóli menesség 2 : - Kiárólag köérdekű vagy egyéb speciális jellegére ekineel adómenes evékenysége folyaunk. (6) - Alanyi adómenessége válasunk. (2) - A áfa-örvény XIV. fejeee alapján meőgadasági evékenységnek minősülő evékenysége folyaunk és (7) 1 Áfa megállapíásának módja. Ha áfafieési köeleesége van, e rovaban jelöli a válasásá. E eseben legalább egy válasásnak lennie kell! A söveg uáni o vagy beűjele kérjük a kódkockába beírni. 2 Áfamenesség. Ha áfafieési köeleesége és adólevonási jogosulsága nincs (áfakód = 1), e rovaban kell jelölni adómenességi jogcímé.

10 Cégbejegyési kérelem a kompenációs felár megéríeésére arunk igény. - Meőgadasági kompenációs rendser melle alanyi adómenessége válasunk. (8) - Lemondunk a meőgadasági kompenációs rendser alkalmaásáról, és alanyi adómenessége válasunk. (5) d) A álalános forgalmiadó-fieési köeleesége válasásunk alapján (jelölje 1-gyel a kódkockában) a alábbi agállam(ok)ban eljesíjük: 1 e) Köösségi adó megállapíásá kérjük. A kérelem oka: 2 - A Ar. (a adóás rendjéről sóló évi XCII. örvény) 22. (4) bekedés alapján (kereskedelmi kapcsolao kíván léesíeni a EK más agállamában illeőséggel bíró adóalannyal). - A Ar. 22. (8) bekedés alapján (speciális adóói kör jövedéki ermék beserése mia). (1 ) (2 ) - A Ar. 22. (10) bekedés alapján (alanyi menessége válasó adóalany új kölekedési eskö érékesíése mia). (4 ) - A Ar. 22. (11) bekedés alapján (kiárólag adólevonásra nem jogosíó érékesíés végő adóalany köösségi ermékérékesíése). (5 ) - A Ar. 22. (6) bekedés alapján (ha a EK más agállamából besere ermék ellenéréke a örvényben jele érékhaár vélheőleg nem fogja meghaladni, de belföldi áfa-fieési köeleesége válas). f) A évi V. örvény 36. (4) bekedése alapján a adóhaóság nyilvánarásáho (9 )

11 sükséges ovábbi adaok ovábbíásá kérjük. Nyilakoa a főevékenységről (TEÁOR 08 besorolás serin) A cég főevékenységi köre 3 : 1 Tájékoajuk, hogy abban a eseben, ha a adóás rendjéről sóló évi XCII. örvény 22. (13) bekedése alapján a áfafieési köeleeségé érékhaár-úllépés mia (okkód = 2) majd a Európai Köösség más agállamában kell eljesíenie, a a állami adóhaóságho kövelenül kell bejelenenie. 2 E a pono akkor lehe kiöleni, ha a a) pono nem jelöle meg. Kérjük, hogy a adalap kódkockájába síveskedjék beírni a a kódéréke, amely a köösségi adó kérésének okául solgáló örvénysakas melle serepel. A köösségi adó örlésé a állami adóhaóságnál kell kedeményeni. 3 Csak a a főevékenységi kör üneheő fel, ami a cég léesíő okiraában is serepel. A TEÁOR 08 négy jegyű sakágaai kód uán ünesse fel a évo is ( 08). A TEÁOR 08 megalálhaó a KSH honlapján a 08 oldalon. Cégbejegyési kérelem 2. ú mellékle

12 Jogi képviselő adaai: Neve: Irodájának címe: ú uca hásá m hrs. Telefon: Annak a kamarának a megése, amelynek a jogi képviselő agja: Kamarai nyilvánarási a: Dáum: jogi képviselő aláírása

13 I. Cégbejegyési kérelem Álalános adaok 1/1. A válaso cégforma: O 01 Vállala O 02 Sövekee O 03 Kökeresei ársaság O 06 Beéi ársaság O 07 Egyesülés O 09 Korláol felelősségű ársaság O 10 Résvényársaság O 11 Egyéni cég O 12 Külföldiek magyarorsági kövelen kereskedelmi képviselee O 15 Erdőbirokossági ársula O 16 Vígadálkodási ársula O 17 Külföldi vállalkoás magyarorsági fiókelepe O 18 Végrehi iroda O 19 Európai gadasági egyesülés O 20 Európai résvényársaság O 21 Köjegyői iroda O 22 Külföldi sékhelyű európai gadasági egyesülés magyarorsági elephelye O 23 Európai sövekee A megfelelő cégformá x-sel jelölje. 2/1. A cég elése: 3/1. A cég rövidíe elése: 4/1. A cég idegen nyelvű elése(i), idegen nyelvű rövidíe elése(i): folyaás 1 : 5/1. A cég sékhelye: köerü le kerüle (ú, uca, ér sb.) há, épüle lépcsőh

14 á 6/1. A cég elephelye(i): kösé g kerüle (ú, uca, ér sb.) há, épüle lépcsőh á emel e folyaás 1 : 1 Amennyiben ovábbi adaoka kíván a cégjegyékbe bejegyeni, akkor a folyaás x-sel jelölje. I. Cégbejegyési kérelem Álalános adaok 7/1. A cég fiókelepe(i): há, - kösé g épüle lépcsőh á köerül e kerüle (ú, uca, ér sb.) folyaás 1 : 8/1. A léesíő okira kele:

15 folyaás 1 : 9/1. A cég evékenysége 2 : Köhasnú 3 folyaás 1 : 10/1. A meghaároo időaramra alapío cég eseén a meghaároo idő lejárának napja: 11/1. A cég jegye őkéje: Össeg Pénnem 4 aa 1 Amennyiben ovábbi adaoka kíván a cégjegyékbe bejegyeni, akkor a folyaás x-sel jelölje. 2 Csak a a evékenységi kör üneheő fel, ami a cég léesíő okiraában is serepel. 3 Köhasnú ársaság, valamin július 1-jé köveően a köhasnú evékenysége elláó sociális sövekee és a nonprofi gadasági ársaság eseében a köhasnú evékenysége jelölje x-sel. 4 A jegye őké - a deviakönyvveeés alkalmaó ársaságok kivéelével - forinban kell meghaároni. I. Cégbejegyési kérelem Álalános adaok 13/1. A képviselere jogosul(ak) adaai:

16 A képvisele módja: önálló együes Együes képvisele eseén e a semély mindig a egyik aláíró 1 Együes képvisele eseén a másik (öbbi) aláíró (elése), ha a meghaároo semély 2 : Tisség: üleveeésre jogosul ag ügyveeő veérigagaó veeő igagaósági ag igagaóanácsi isségviselő 3 ag egyéb cégveeő ag végeloló egyéb más munkavállaló felügyelőbios feloló A képviselere jogosul(ak) adaai 4 : Neve: Anyja : Lakóhely: kerüle köerül e há, lépcsőh á emele (ú, uca, ér sb.) Külföldi lakóhely: - kerüle (ú, uca, ér sb.) há, emele

17 Külföldi semély eseén a kébesíési megbío adaai 5 : A rova a kövekeő lapon Jogvisony kedee: Jogvisony vége 6 : folyaódik! 1 Jelölje x-sel, ha a évi V. örvény 8. (2) bekedése serin a együes cégjegyésre jogosulak köül e a semély mindig a egyik aláíró. 2 I adja meg a meghaároo semély nevé, ha a évi V. örvény 8. (2) bekedése serin a együes cégjegyésre jogosul mindig csak egy másik meghaároo seméllyel együ jegyi a cége. Hagyja üresen a meő, ha a képviselere jogosul bármely másik együes képviselere jogosulal együ jegyehei a cége. 3 Veeő isségviselő eseén a cégformának megfelelő elés is jelölje be. 4 Amennyiben a cég képviseleére feljogosío semély nem ermésees semély, akkor annak adaai a rova második felében kell felüneni, a álala mege ermésees semély adaai és a képviselee módjá pedig a rova első felében. 5 A kébesíési megbío adaai pólapon kell megadni. 6 Csak haároo időre sóló képvisele eseén kell kiöleni. I. Cégbejegyési kérelem Álalános adaok 13/1. A cég képviseleére feljogosío servee adaai: (folyaás) Cég eseén cégjegyék: Társadalmi servee, alapívány eseén a nyilvánarási : - - Külföldi cég, servee eseén a nyilvánarási 1 : Külföldi cég, servee eseén a nyilvánarási haóság 1 :

18 Elése: Sékhelye: - há, kösé g kerül e (ú, uca, ér sb.) Külföldi semély eseén a kébesíési megbío adaai 2 : folyaás 3 :

19 1 Kiölése abban a eseben köeleő, ha a külföldi cég, servee rendelkeik ilyen adaal. 2 A kébesíési megbío adaai pólapon kell megadni. 3 Amennyiben ovábbi adaoka kíván a cégjegyékbe bejegyeni, akkor a folyaás x-sel jelölje. I. Cégbejegyési kérelem Álalános adaok 14/1. A könyvvisgáló(k) adaai 1 : A könyvvisgáló gadálkodó servee cégjegyéka: Külföldi cég, servee eseén a nyilvánarási 2 : - - Külföldi cég, servee eseén a nyilvánarási haóság 2 : Elése: Sékhelye: A könyvvisgáló(k): Neve: Anyja : - há, kerül e (ú, uca, ér sb.) Lakóhely: kerüle (ú, uca, ér sb.)

20 há, lépcsőh á emele Külföldi lakóhely: há, - kerüle lépcsőh á (ú, uca, ér sb.) Külföldi semély eseén a kébesíési megbío adaai 3 : Jogvisony kedee: Jogvisony vége 4 : folyaás 5 : 1 Ha a könyvvisgáló servee, akkor a rova első felében a servee adaai, a rova második felében a könyvvisgálaér semélyében is felelős semély adaai ünesse fel, ha a könyvvisgáló ermésees semély, akkor a adaai a rova második felében ünesse fel. 2 Kiölése abban a eseben köeleő, ha a külföldi cég, servee rendelkeik ilyen adaal. 3 A kébesíési megbío adaai pólapon kell megadni. 4 Csak haároo időre sóló megbíás eseén kell kiöleni. 5 Amennyiben ovábbi adaoka kíván a cégjegyékbe bejegyeni, akkor a folyaás x-sel jelölje. I. Cégbejegyési kérelem Álalános adaok 15/1. A felügyelőbiosági agok adaai:

21 Neve: Anyja : Lakóhely: há, kerüle (ú, uca, ér sb.) Külföldi lakóhely: há, - kerüle (ú, uca, ér sb.) A felügyelőbiosági ag munkavállalói küldö Külföldi semély eseén a kébesíési megbío adaai 1 : Jogvisony kedee: Jogvisony vége 2 : folyaás 3 : 16/1. Áalakulás folyán lérejö cég eseében a jogelőd cég(ek) adaai: A áalakul cég jogelőd cégének cégjegyéka: - - Elése: A áalakulás cég álal meghaároo időponja 4 :

22 folyaás: 18/1. Annak a kamarának a megése, melynek a cég agja: A cég kamarai aonosíóa: 1 A kébesíési megbío adaai pólapon kell megadni. 2 Csak haároo időre sóló megbíaás eseén kell kiöleni. 3 Amennyiben ovábbi adaoka kíván a cégjegyékbe bejegyeni, akkor a folyaás x-sel jelölje. 4 Csak abban a eseben kell kiöleni, ha a áalakulás során a áalakulás időponjá a cég kifejeeen meghaároa. I. Cégbejegyési kérelem Álalános adaok 45/1. A cég elekronikus elérheősége: A cég honlapja: A cég a kövelen köleményei a honlapján esi köé 1 : A cég címe 2 : 46/1. A elismer vállalacsoporban való agság adaai: A cég elismer vállalacsopor uralkodó agja 47/1. A elismer vállalacsoporho aroó öbbi cég adaai: A elismer vállalacsoporho aroó cég cégjegyéka: - - Elése: