21/2006. (V. 18.) IM rendelet. a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "21/2006. (V. 18.) IM rendelet. a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről"

Átírás

1 21/2006. (V. 18.) IM rendele a cégbejegyési eljárás és a cégnyilvánarás egyes kérdéseiről A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelolásról sóló évi V. örvény (a ovábbiakban: Cv.) ának a) ponjában foglal felhaalmaás alapján a kövekeőke rendelem el: 1. (1) A cég bejegyésére irányuló kérelme külön jogsabályban meghaároo elekronikus kérelem formájában (elekronikus nyomaványon) kell előerjeseni. A bejegyési kérelemhe a mellékleeke egy példányban kell benyújani. A bejegyési kérelme és a ahho csaol elekronikus úon lérejö vagy jogi képviselő álal elekronikus okiraá alakío mellékleeke minősíe elekronikus aláírással és időbélyegővel kell elláni. (2) A nyomaványok minájá a 1. ú mellékle aralmaa. (3) A nyomaványokon a egyes rovaoka arab jelöli. 2. (1) A bejegyés kérőnek a cégbejegyési kérelme aralmaó nyomavány első - álalános - résében a Cv ában, valamin ában meghaárooak köül aoka a adaoka kell felünenie, amelyekkel nem a cégbíróság egésíi ki hivaalból a cégjegyéke. A nyomaványon a is fel kell üneni, ha a cég léesíő okiraa serődésmina alkalmaásával késül. (2) A nyomavány második résében a bejegyés kérőnek a válaso cégformáól függő adaoka kell a megfelelő rovaokban felünenie (Cv ), (3) Ha a össes ada felüneésére a megfelelő rova nem aralma elegendő helye, a ovábbi adaoka ugyanaon rova ala, a kövekeő almal megjelölve a kiegésíő lapon kell folyaólagosan felüneni. Amennyiben a cégbejegyési kérelem kiölésé segíő íógépes program e leheővé esi, a rova kiegésíése - a bejegyés kérő válasása serin - kiegésíő lapon vagy a rova ovábbi almal örénő megnyiásával örénhe. (4) A nyomaványon a éréke, mennyisége vagy egyéb serű adao mal és beűvel is ki kell írni. (5) Elegendő a bejegyési kérelemben foglal rovaok köül kiárólag aok kinyomaása, amelyek kiölése a bejegyési kérelem aralmára ekineel sükséges, így amennyiben a bejegyési kérelem jelen rendele melléklee serini ado oldalán ovábbi, kiölés nem igénylő rovaok is serepelnek, aok nyomaása és a kérelemben való serepeleése nem sükséges. 3. A kiskorú ag (ulajdonos) örvényes képviselőjére [Cv. 25. k) pon], valamin a külföldi semély kébesíési megbíojára [Cv. 25. l) pon] vonakoó adaoka a nyomaványho kapcsolódó pólapon kell felüneni. 4. (1) A cég jogi képviselőjére vonakoó adaoka, aláírásának, a mellékleek fajánkén résleee ának, a illeék megfieésének sb. helyé a nyomaványon elkülöníe rés aralmaa. (2) A Cv. 1. ú melléklee I. résének 12. ponja alapján a álalános forgalmi adó alanyának a adóköeles evékenysége megkedésének bejelenésével össefüggő nyilakoa a cégbejegyési kérelem 1. ú mellékleének minősül. 5. (1) A cég jegye őkéjé [Cv. 24. (1) bekedés f) pon] minden eseben egés ra kerekíve kell meghaároni. (2) A Cégbejegyési kérelem (Cég- és váloásbejegyési kérelem) nyomaványának álalános résében a cég evékenységi körei sakágaai besorolás nélkül kell felüneni. Ha a bejegyés kérő a nyomaványon öbb evékenységi kör is felüne, a nyomaványon, illeve a evékenységre vonakoó cégjegyékrovaban első helyen a cég főevékenységének kell serepelnie. A cég főevékenységéhe aroó, a gadasági evékenységek saisikai osályoása NACE Rev. 2. rendserének lérehoásáról sóló, december 20-i 1893/2006/EK európai parlameni és anácsi rendele négy jegyű sakágaai besorolásá - a sakágaa uán felüneve a ( 08) megjelölés is - a Nyilakoa a APEH ára adalapon kell felüneni. 6. (1) A pénügyi inémény a pénforgalmi la cégbírósági bejelenésére vonakoó köeleeségének [Cv. 24. (6) bekedés] a köveően köeles elege enni, hogy a laulajdonos a cégnyilvánarásba már bejegye cég eseén a cég bejegyésé, a cég bejegyése elő pedig a bejegyési kérelmének a cégbíróságho örénő benyújásá a pénügyi inéménynél a pénforgalomról sóló kormányrendelenek megfelelően igaola. (2) A pénügyi inéménynek a cégek pénforgalmi láinak cégenkén külön-külön, a cég cégjegyékára való hivakoással örénő, cégserű aláírással elláo bejelenése során köölnie kell a la megnyiásának, illeve megsűnésének időponjá is.

2 7. A Cv ának j) ponjával össefüggésben a nyomaványon a illeékes kamara megésé, valamin a bejegyés kérő kamarai aonosíó á kell felüneni. 8. (1) A korláol felelősségű ársaság, a köhasnú ársaság, a árkörűen működő résvényársaság, valamin a árkörűen működő európai résvényársaság eseén, ha a ag (résvényes) savaai jogának méréke a 50%-o meghaladja vagy a ag (résvényes) minősíe öbbségű befolyással rendelkeik [Cv. 27. (3) bekedés a) pon, (4) bekedés bc) pon, (7) bekedés a) pon, Cv. 28. (2) bekedés bc) pon] a nyomaványon fel kell üneni a résesedés serő nevé, (cégnevé) lakóhelyé (sékhelyé) és a öbbségi (minősíe öbbségi) savaai jog fennállásának ényé. A nyomaványon e rovao cégalapíás eseén is ki kell öleni. (2) Köhasnú ársaság eseén a köhasnúsági fokoaal, illeve a köhasnú jogállás megserésének, módosíásának és örlésének időponjával [Cv. 27. (7) bekedés e)-f) pon] a cégbíróság egésíi ki a cégjegyéke. A cégbíróság a köhasnú ársaság köhasnú serveei jogállásá akkor jegyi be a cégjegyékbe, ha a köhasnú ársaság a köhasnú serveeekről sóló évi CLVI. örvényben foglal köveelményeke eljesíi, és a léesíő okiraa megfelel a örvény 26. -ának c) ponjában meghaároo köhasnúsági evékenységi csoporoknak. (3) Egyesülés eseén a nyomaványon fel kell üneni a ag agsági jogvisonya kedeének és megsűnésének időponjá is. (4) Ha vállala cégbejegyésé kérik, a ado cégformára irányadó adakén fel kell üneni a vállala ípusá és a vállala irányíási formájá. (5) Ha a külföldi sékhelyű európai gadasági egyesülés magyarorsági elephelyének cégbejegyésé kérik a Cv ában foglalak alapján, a cégbejegyési kérelem álalános adaoka aralmaó résében a cégformá a 1. rovaban, a európai gadasági egyesülés nevé magyarorsági elephelye oldaal a 2. rovaban, a elephely magyarorsági köponi ügyinéésének helyé a 5. rovaban, a elephelye léesíő okira kelé a 8. rovaban, a elephely főevékenységé a 9. rovaban, a elephely képviseleére vonakoó adaoka pedig a 13. rovaban kell felüneni. A európai gadasági egyesülés sükség serin felüneendő rövidíe elésé és idegen nyelvű elésé a álalános adaok 3., illeve 4. rovaában kell serepeleni. A álalános adaok öbbi rovaá a elephely eseén nem kell kiöleni. A külföldi sékhelyű európai gadasági egyesülés elésé, sékhelyé, a nyilvánarásá végő haóságo és a nyilvánarási o, a egyesülés képviseleére jogosul semély vagy serv nevé (cégé), lakóhelyé (sékhelyé), a jogvisony kelekeésének és megsűnésének időponjá a elephely külön adalapján kell bejeleneni. (6) Ha a elismer vállalacsopor uralkodó agja a vállalacsopor lérehoásá a cégbíróságnak bejeleni, a cégbíróság a elismer vállalacsoporkén való működés ényé hivaalból jegyi be a öbbi érine cég (ellenőrö ársaságok) cégjegyékébe. 9. (1) A cégbíróság álal a cégbejegyési kérelem benyújásakor megállapío cégjegyék [Cv. 44. (1) bekedés] 10 jegyű. A első ké a cégbíróság helyé (a megyé) jelöli, a második ké a cég formájára ual, a ovábbi ha pedig sorkén solgál. A cégjegyék meghaároásáho sükséges adaoka e rendele 2. ú melléklee aralmaa. (2) Ha a Cv ának (1) bekedésében meghaároo aonosíó ok kiadására aér nem kerülhe sor, mivel a bejegyés kérő a sükséges adaoka nem a örvényi előírásoknak megfelelően ada meg, a aonosíó oka hiánypólási eljárás kereében a bejegyés kérőnek kell beserenie a illeékes serveeeknél. (3) 10. (1) Ha e rendele elérő sabályoás nem állapí meg, a cégalapíás bejelenésére vonakoó rendelkeései megfelelően irányadók a váloás bejegyése iráni kérelem benyújása eseén is. (2) A váloásbejegyési kérelem előerjesésére solgáló nyomaványon fel kell üneni, ha a cég a léesíő okiraának módosíása során a serődésmina alkalmaására ér á vagy a léesíő okiraa módosíásával a serődésminá a ovábbiakban mellői (Cv. 52. ). (3) A váloásbejegyési kérelme aralmaó nyomaványon fel kell üneni a cég nevé, sékhelyé és cégjegyéká is. (4) A egyes cégjegyékadaok váloásának bejelenésére kiegésíő lap solgál. A nyomaványon fel kell üneni a korábbi (megváloo) adao, rovaával (alával) együ, és ualni kell arra, hogy een ada örlésé kérik. A rova kövekeő ala ala kell serepeleni a bejegyeni kér új adao. Jogsabályban meghaároo eseben a váloás időponjá is meg kell jelölni. (5) A jogi képviselő a váloásokkal egységes serkeebe foglal léesíő okiraon a Cv. 51. (3) bekedésében foglalak alkalmaása melle a okira aláírásának időponjá is felünei. (6) Ha a váloás cégjegyékbe örénő bejegyésére elekronikus úon, auomaikusan kerül sor, a cégbíróság - a 6. -ban foglal ese kivéelével - a cégbionyívány megküldésével éresíi a cége a váloás bejegyésének ényéről.

3 11. (1) A cég elleni bírósági végrehajás elrendelése eseén [Cv. 26. (1) bekedés i) pon] a cégjegyékben fel kell üneni a végrehajás elrendelő bíróságo, a bírósági végrehajási ügy bírósági ügyá (lajsrom), valamin a bírósági végrehajás elrendelésének időponjá. (2) Ha a (1) bekedés serini bírósági végrehajás biosíási inékedés, a cégjegyékben annak is serepelnie kell, ha a a bírósági végrehajásról sóló évi LIII. örvény (a ovábbiakban: Vh.) 193/A. -án alapul, illeve annak is, ha a a Vh a serini bűnügyi árla. Bűnügyi árla elrendelése eseén a bírósági végrehajás ügyakén annak a büneőeljárásnak a bírósági ügyá kell felüneni, amelyben a bíróság a árlao jogerősen elrendele. (3) Ha a cég ellen a ügyés vagy a nyomoó haóság a büneőeljárásról sóló évi XIX. örvény (Be.) a serini biosíási inékedés alkalmao, a cégjegyékben a biosíási inékedés alkalmaó ügyésség vagy nyomoó haóság megésé, a büneőeljárás ügyá és a biosíási inékedésről sóló haároa kelé kell felüneni [Cv. 26. (1) bekedés i) pon]. (4) Ha a cég ellen köigagaási végrehajás rendelek el, a végrehajás elrendelő köigagaási serv megésé, a végrehajás elrendelő haároa á és a végrehajás elrendelésének időponjá kell felüneni a cégjegyékben. Ha a köigagaási végrehajás foganaosíása végrehajhaó okira kiállíása nélkül indul meg, a végrehajás foganaosíó haóság nevé, a végrehajási ügy á és a végrehajás megkedéséről sóló éresíés kiállíásának időponjá kell a cégjegyékben felüneni. (5) Ha a cég agja (résvényese) vagyoni résesedésének bírósági vagy köigagaási végrehajás során örénő lefoglalására kerül sor [Cv. 26. (1) bekedés j) pon] a cégjegyékben fel kell üneni a cégjegyéknek a agra (résvényesre) vonakoó rovaá, a végrehajás foganaosíó haóság megésé, a végrehajási (köigagaási végrehajási) ügy á, valamin a vagyoni résesedés lefoglalásának időponjá. (6) Ha a cég agja (résvényese) vagyoni résesedése vonakoásában a büneőeljárás során biosíási inékedés alkalmanak, vagy ár alá véel rendelnek el [Cv. 26. (1) bekedés j) pon], a (2)-(3) bekedés megfelelő alkalmaásával kell eljárni. 12. A cég sékhelyének más cégbíróság illeékességi erüleére örénő áhelyeése eseén (Cv. 54. ) a új sékhely bejegyése során a cégjegyékben fel kell üneni a cég korábbi cégjegyéká, valamin a a cégbíróságo, amelyik a cége a sékhelyének áhelyeésé megelőően nyilvánaroa. 13. (1) A cég joguód nélküli megsűnésére irányuló eljárás befejeésére vonakoó cégjegyék rovaban a bíróság felünei a is, ha a eljárás nem a cég megsűnésével fejeődö be. (2) Ha a végeloló a egyserűsíe végelolásról köeles áérni a álalános sabályok serin folyó végelolásra [Cv (3)-(5) bekedés] a eel össefüggő váloásbejegyési kérelemben (nyomaványon), illeve ennek alapján a cégjegyékben e a ény fel kell üneni. (3) Ha a cég a áalakulása során a áalakulás időponjá meghaároa [Cv. 57. (2) bekedés], a jogelőd cég (cégek) cégjegyékében is fel kell üneni a a időpono, amely a joguód cég (cégek) cégjegyékében a áalakulás időponjakén serepel. (4) Ha a egyéni cég egysemélyes korláol felelősségű ársasággá vagy egysemélyes résvényársasággá alakul á, a cégbíróság a áalakulás cégbejegyésé köveően erről - a sükséges inékedések megéele céljából - elekronikus levélben éresíi a egyéni vállalkoás nyilvánarásá veeő haóságo. 14. (1) A köös vállala cégjegyékében bekövekeő váloásoka, ideérve a agok (cége), lakóhelye (sékhelye) váloásá, valamin a csalakoó ag csalakoásának időponjá, felelősségének eseleges korláoásá [a gadasági ársaságokról sóló évi CXLIV. örvény 116. (1) bekedés], a cégbíróságnak e rendele 1. ú melléklee serini váloásbejegyési nyomavány kiölésével kell bejeleneni. (2) Ha a cégbíróság a köjegyői irodá, illeve a végrehi irodá a cégjegyékből öröle, erről elekronikus úon éresíi a köjegyői kamara erülei elnökségé, illeve éresíi a Magyar Bírósági Végrehi Kamará a kamarai nyilvánarásból való örlés céljából. 15. (1) A névfoglalás iráni elekronikus kérelem (Cv. 6. ) eseén a illeékekről sóló évi XCIII. örvény 45. -ának (3) bekedése serini illeéke kell fieni. A illeék megfieésére a Cv ának (4) bekedésében foglalak irányadók. (2) A névfoglalás iráni kérelemben legfeljebb 5 név (rövidíe név) üneheő fel. A cégbíróság eek köül a a foglalja le, amelyik a kérelmeő álal felállío sorrendben elsőkén felel meg a Cv. 6. -ának (2) bekedésében foglal köveelménynek. (3) A névfoglalás iráni kérelemben meg kell jelölni a cég ervee sékhelyé. A kérelem elbírálására e sékhely serini cégbíróság a illeékes. A névfoglalás érvényességé nem érini, ha a cég bejegyésére irányuló kérelemben a cég a névfoglalási kérelemben sereplő sékhelyől elérő sékhelye jelöl meg. A névfoglalási kérelemre vonakoó nyomavány minájá a 3. ú mellékle aralmaa.

4 (4) A Cv. 6. -ának (3) bekedésében megjelöl cégk elekronikus úon veee nyilvánarása nem különül el a cégnyilvánarási rendseről, eér a lefoglal cégnév bejegyésével egyidejűleg a cégbíróság a cégnév melle felünei a névfoglalás ényé. (5) A bejegyési kérelemben fel kell üneni, ha a cég névfoglalással él. A cégbíróság a cégbejegyési (váloásbejegyési) kérelemről hoo jogerős haároaával egyidejűleg a bejegyés elrendelése eseén a cégnév mellől örli a névfoglalás ényé. A bejegyési kérelem vissavonása vagy eluasíása eseén - a Cv ának (5) bekedésében foglal kivéellel - a lefoglal cégnév örlésére is sor kerül. (6) A cégbíróság a névfoglalás elekronikus úon auomaikusan örli, ha a bejegyési kérelem benyújása a névfoglalás bejegyéséől ío 60 napon belül nem örén meg. (7) A névfoglalás egyseri alkalommal 8 nappal meghossabbodik, amennyiben a (6) bekedésben meghaároo 60 napos haáridő lejár, a bejegyési kérelme eluasíoák, de a bejegyés kérő a bejegyés iráni kérelme isméelen benyújja. 16. (1) A bejegyő végés haályon kívül helyeése iráni, a cégalapíás vagy a léesíő okira módosíása érvényelenségének megállapíása iráni, illeve a cégformákra irányadó örvényekben sabályoo, a cég servei álal hoo haároaok bírósági felülvisgálaa iráni perindíás eseén [Cv. 26. (1) bekedés f)-h) pon] a cégjegyék aralmaa a perben eljáró bíróság megésé és a per ügyá is. (2) A Cv a (1) bekedésének h) ponjában meghaároo eseben a cégjegyékben a is felüneésre kerül, ha a perben eljáró bíróság a felülvisgálni kér haároa végrehajásá felfüggesee. 17. Ha a örvényességi felügyelei eljárás során megállapíás nyer, hogy a Cv ában foglal feléelek fennállnak, ehá a cég a sékhelyén, illeve elephelyén, fiókelepén sem alálhaó és a cég képviseleére jogosul semélyek lakóhelye is ismerelen vagy ismerelennek minősül, a cégbíróság a örvényességi felügyelei eljárás a Cv. VII. Fejeeének 5. Címében foglalak serin hivaalból folyaja ovább, akkor is, ha a örvényességi felügyelei eljárás kérelemre indul. A kérelmeő felmerül kölségeinek viseléséről a bíróság a megsüneési eljárás elrendelő haároaában dön. 18. A cégiraokról a cégbíróság a cégjegyék résé képeő íógépes nyilvánarás vee. A irajegyék aralmaa: a) a kedő ira megésé, érkeésének időponjá, b) a uóira megésé, érkeésének időponjá, c) a a) és b) ponban sereplő iraokkal kapcsolaban hoo cégbírósági haároa (haároaok) á, illeve a haároa jogerőre emelkedésének időponjá, ualva arra a irara, amelynek alapján a haároa (végés) meghoaalára sor kerül, d) a elekronikus formában rendelkeésre álló iraok (beadványok, haároaok) megésé. 19. (1) E a rendele július 1. napján lép haályba. Rendelkeései a haálybalépésé köveően benyújo cégbejegyési (váloásbejegyési) kérelmek, illeve egyéb cégügyek eseén kell alkalmani. (2) A rendele haálybalépésekor folyamaban lévő ügyekben a 8/1998. (V. 23.) IM rendele rendelkeései irányadók. Folyamaban lévő ügynek kell ekineni a a váloásbejegyési (áalakulás eseén bejegyési) kérelem alapján indul eljárás is, amely eseében a kérelme megalapoó dönés meghoaaláól a kérelem benyújására nyiva álló haáridő a rendele haálybalépéséig még nem el el, és a kérelem benyújására a rendele haálybalépése uán kerül sor. 20. (1) E rendele haálybalépésé megelőően bejegye, illeve a rendele haálybalépésének időponjában bejegyés ala álló gadasági ársaságok aon - a ado cégformáól függő - adaainak örlésére, amelyeke a cégjegyék a Cv. alapján már nem ar nyilván, ársasági serődésüknek a gadasági ársaságokról sóló évi IV. örvény (a ovábbiakban: G.) a serini módosíására vonakoó cégbírósági bejelenés köveően kerül sor elekronikus úon. (2) ú mellékle a 21/2006. (V. 18.) IM rendelehe Cégbejegyési kérelem

5 Ha a cég névfoglalással él, akkor adja meg a cégbíróság - - haároaának á: A cég léesíő okiraa serődésmina alapján késül, egyserűsíe eljárás lefolyaásá kéri 1 : Amennyiben a cég isméelen bejegyési kérelme nyúj be, - - ünesse fel a cég cégjegyéká 2 : Áalakulás (ársasági formaválás, egyesülés, séválás) bejegyésének kérelme eseén a új adaok, illeőleg a módosuló adaok váloásának időponjá a áalakulás napjával kéri bejegyeni 3 : A cég elése: A cég sékhelye: kerüle há, A cég főevékenysége: épüle köerü le (ú, uca, ér sb.) aal a kérelemmel fordul a Tisel Bíróságho, hogy a mellékel iraok alapján a cége a cégjegyékbe bejegyeni síveskedjék. A befiee kölségéríés: F A illeék össege: F

6 1 Jelölje x-sel, ha a kökeresei ársaság, a beéi ársaság, a korláol felelősségű ársaság vagy a árkörűen működő résvényársaság léesíő okiraa serődésmina alapján késül, és a évi V. örvény 48. -a alapján egyserűsíe cégeljárás lefolyaásá kéri. 2 Tünesse fel a eredei kérelem folyán kapo cégjegyéko, ha a kérelme eluasíó végés kölésé köveően isméelen bejegyési kérelme erjes elő. 3 Áalakulás eseén a egyes rovaoknál a kedő időpono, valamin a váloások időponjá nem kell kiöleni, a 16. rova egyérelmű kiölése aonban sükséges. Cégbejegyési kérelem A mellékleek a fajánkén és nyelvenkén résleeve 1 A mellékleek a össesen: db A mellékle megése nyelv folyaás 2 :

7 1 Sorolja fel a cégbejegyési kérelemhe benyújo mellékleeke fajánkén résleeve! A cégbejegyési kérelemhe csaolhaó a cégiraoknak a Európai Unió bármely hivaalos nyelvén késül hieles fordíása. Ebben a eseben jelölje a csaol mellékle nyelvé is. A magyar nyelvű cégiraoknál nem sükséges felüneni a nyelve. Amennyiben olyan okirao csaol, amelyben egymás melle serepel a magyar nyelvű söveg, valamin annak fordíása (ükörfordíás), akkor a ilyen okirao egy okiranak kell ekineni, de nyelvkén meg kell jelölni - vessővel elválasva - a magyar nyelve és a idegen nyelve is. A Európai Unió hivaalos nyelvei (a magyaron kívül): angol, bolgár, cseh, dán, és, finn, francia, görög, holland, ír, lengyel, le, liván, málai, néme, olas, porugál, román, spanyol, svéd, slovák, slovén. 2 Amennyiben ovábbi mellékleeke kíván felüneni, akkor a folyaás x-sel jelölje. Cégbejegyési kérelem A kérelem mellékleé nem képeő okiraok a fajánkén résleeve 1 A mellékle megése folyaás 2 : A jogi képviselő kijeleni, hogy a kérelemhe csaol okiraok (mellékleek), és a fen mege, a kérelem mellékleé nem képeő okiraok örvényességi semponú visgálaá elvégee.

8 1 Egyserűsíe cégeljárás eseén a Cv. 48. (3) bekedés alapján sorolja fel a cégbejegyési kérelem aralmára ekineel sükséges, a kérelem mellékleé nem képeő okiraoka! 2 Amennyiben ovábbi mellékleeke kíván felüneni, akkor a folyaás x-sel jelölje. Cégbejegyési kérelem 1. ú mellékle Nyilakoa a APEH ára a) A álalános forgalmi adónak nem alanya a álalános forgalmi adóról sóló évi CXXVII. örvény (a ovábbiakban: áfa v.) 5. -a serin (jelölje X-sel) b) A álalános forgalmiadó-fieési köeleeség megállapíásának módja 1 - A áfa-fieési köeleesége a álalános sabályok alapján állapíjuk meg. (1) - Visoneladókén een evékenységünkre a áfa v. XVI/2. alfejeeének rendelkeései alkalmauk. - Visoneladókén een evékenységünk egésére nem alkalmauk a áfa v. XVI/2. alfejeeének rendelkeései. - A adó össegének megállapíása érdekében a globális nyilvánaráson alapuló módser alkalmauk. - Műalkoásnak, gyűjeménydarabnak, vagy régiségnek a visoneladó álali kövelen imporja eseében, illeve műalkoás annak alkoójáól, vagy a alkoó joguódjáól örénő kövelen beserése eseében a ermék érékesíésének adóalapjá a áfa v a alapján állapíjuk meg. (G) (H) (I) (J) - A áfa fieési köeleesége a nyilvános árverés serveőjére vonakoó különös sabályok serin állapíjuk meg. (K) - A áfa fieési köeleesége a uaásserveési solgálaásra vonakoó egyedi nyilvánaráson alapuló módser alapján állapíjuk meg. (L)

9 - Uaásserveési evékenységünkre a adó megállapíása érdekében a önálló poícióonkéni nyilvánaráson alapuló módser alkalmauk. - Befekeési arany más adóalany résére örénő érékesíésére a álalános sabályoka alkalmauk. - Befekeési aranya érékesíő fél nevében és javára folyao köveíői evékenységünke adóköelessé essük. - A áfa fieési köeleesége a meőgadasági kompenációs rendser helye a álalános áfa-fieési sabályok serin állapíjuk meg. - A lakóingalannak nem minősülő ingalan (ingalanrés) bérbeadása, hasonbérbeadása evékenységünkre adómenesség helye a álalános sabályok serini adóköelessé éel válasjuk. - A lakóingalannak minősülő ingalan (ingalanrés) bérbeadása, hasonbérbe adása evékenységünkre adómenesség helye a álalános sabályok serini adóköelessé éel válasjuk. - A egyes beépíe ingalan (ingalanrés) és a ehhe aroó földrésle érékesíése, illeve a egyes beépíelen ingalan (ingalanrés) érékesíése evékenységünkre, a adómenesség helye a álalános sabályok serini adóköelessé éel válasjuk. (U) (M) (R) (N) (S) (T) (P) c) A álalános forgalmi adó alóli menesség 2 : - Kiárólag köérdekű vagy egyéb speciális jellegére ekineel adómenes evékenysége folyaunk. (6) - Alanyi adómenessége válasunk. (2) - A áfa-örvény XIV. fejeee alapján meőgadasági evékenységnek minősülő evékenysége folyaunk és (7) 1 Áfa megállapíásának módja. Ha áfafieési köeleesége van, e rovaban jelöli a válasásá. E eseben legalább egy válasásnak lennie kell! A söveg uáni o vagy beűjele kérjük a kódkockába beírni. 2 Áfamenesség. Ha áfafieési köeleesége és adólevonási jogosulsága nincs (áfakód = 1), e rovaban kell jelölni adómenességi jogcímé.

10 Cégbejegyési kérelem a kompenációs felár megéríeésére arunk igény. - Meőgadasági kompenációs rendser melle alanyi adómenessége válasunk. (8) - Lemondunk a meőgadasági kompenációs rendser alkalmaásáról, és alanyi adómenessége válasunk. (5) d) A álalános forgalmiadó-fieési köeleesége válasásunk alapján (jelölje 1-gyel a kódkockában) a alábbi agállam(ok)ban eljesíjük: 1 e) Köösségi adó megállapíásá kérjük. A kérelem oka: 2 - A Ar. (a adóás rendjéről sóló évi XCII. örvény) 22. (4) bekedés alapján (kereskedelmi kapcsolao kíván léesíeni a EK más agállamában illeőséggel bíró adóalannyal). - A Ar. 22. (8) bekedés alapján (speciális adóói kör jövedéki ermék beserése mia). (1 ) (2 ) - A Ar. 22. (10) bekedés alapján (alanyi menessége válasó adóalany új kölekedési eskö érékesíése mia). (4 ) - A Ar. 22. (11) bekedés alapján (kiárólag adólevonásra nem jogosíó érékesíés végő adóalany köösségi ermékérékesíése). (5 ) - A Ar. 22. (6) bekedés alapján (ha a EK más agállamából besere ermék ellenéréke a örvényben jele érékhaár vélheőleg nem fogja meghaladni, de belföldi áfa-fieési köeleesége válas). f) A évi V. örvény 36. (4) bekedése alapján a adóhaóság nyilvánarásáho (9 )

11 sükséges ovábbi adaok ovábbíásá kérjük. Nyilakoa a főevékenységről (TEÁOR 08 besorolás serin) A cég főevékenységi köre 3 : 1 Tájékoajuk, hogy abban a eseben, ha a adóás rendjéről sóló évi XCII. örvény 22. (13) bekedése alapján a áfafieési köeleeségé érékhaár-úllépés mia (okkód = 2) majd a Európai Köösség más agállamában kell eljesíenie, a a állami adóhaóságho kövelenül kell bejelenenie. 2 E a pono akkor lehe kiöleni, ha a a) pono nem jelöle meg. Kérjük, hogy a adalap kódkockájába síveskedjék beírni a a kódéréke, amely a köösségi adó kérésének okául solgáló örvénysakas melle serepel. A köösségi adó örlésé a állami adóhaóságnál kell kedeményeni. 3 Csak a a főevékenységi kör üneheő fel, ami a cég léesíő okiraában is serepel. A TEÁOR 08 négy jegyű sakágaai kód uán ünesse fel a évo is ( 08). A TEÁOR 08 megalálhaó a KSH honlapján a 08 oldalon. Cégbejegyési kérelem 2. ú mellékle

12 Jogi képviselő adaai: Neve: Irodájának címe: ú uca hásá m hrs. Telefon: Annak a kamarának a megése, amelynek a jogi képviselő agja: Kamarai nyilvánarási a: Dáum: jogi képviselő aláírása

13 I. Cégbejegyési kérelem Álalános adaok 1/1. A válaso cégforma: O 01 Vállala O 02 Sövekee O 03 Kökeresei ársaság O 06 Beéi ársaság O 07 Egyesülés O 09 Korláol felelősségű ársaság O 10 Résvényársaság O 11 Egyéni cég O 12 Külföldiek magyarorsági kövelen kereskedelmi képviselee O 15 Erdőbirokossági ársula O 16 Vígadálkodási ársula O 17 Külföldi vállalkoás magyarorsági fiókelepe O 18 Végrehi iroda O 19 Európai gadasági egyesülés O 20 Európai résvényársaság O 21 Köjegyői iroda O 22 Külföldi sékhelyű európai gadasági egyesülés magyarorsági elephelye O 23 Európai sövekee A megfelelő cégformá x-sel jelölje. 2/1. A cég elése: 3/1. A cég rövidíe elése: 4/1. A cég idegen nyelvű elése(i), idegen nyelvű rövidíe elése(i): folyaás 1 : 5/1. A cég sékhelye: köerü le kerüle (ú, uca, ér sb.) há, épüle lépcsőh

14 á 6/1. A cég elephelye(i): kösé g kerüle (ú, uca, ér sb.) há, épüle lépcsőh á emel e folyaás 1 : 1 Amennyiben ovábbi adaoka kíván a cégjegyékbe bejegyeni, akkor a folyaás x-sel jelölje. I. Cégbejegyési kérelem Álalános adaok 7/1. A cég fiókelepe(i): há, - kösé g épüle lépcsőh á köerül e kerüle (ú, uca, ér sb.) folyaás 1 : 8/1. A léesíő okira kele:

15 folyaás 1 : 9/1. A cég evékenysége 2 : Köhasnú 3 folyaás 1 : 10/1. A meghaároo időaramra alapío cég eseén a meghaároo idő lejárának napja: 11/1. A cég jegye őkéje: Össeg Pénnem 4 aa 1 Amennyiben ovábbi adaoka kíván a cégjegyékbe bejegyeni, akkor a folyaás x-sel jelölje. 2 Csak a a evékenységi kör üneheő fel, ami a cég léesíő okiraában is serepel. 3 Köhasnú ársaság, valamin július 1-jé köveően a köhasnú evékenysége elláó sociális sövekee és a nonprofi gadasági ársaság eseében a köhasnú evékenysége jelölje x-sel. 4 A jegye őké - a deviakönyvveeés alkalmaó ársaságok kivéelével - forinban kell meghaároni. I. Cégbejegyési kérelem Álalános adaok 13/1. A képviselere jogosul(ak) adaai:

16 A képvisele módja: önálló együes Együes képvisele eseén e a semély mindig a egyik aláíró 1 Együes képvisele eseén a másik (öbbi) aláíró (elése), ha a meghaároo semély 2 : Tisség: üleveeésre jogosul ag ügyveeő veérigagaó veeő igagaósági ag igagaóanácsi isségviselő 3 ag egyéb cégveeő ag végeloló egyéb más munkavállaló felügyelőbios feloló A képviselere jogosul(ak) adaai 4 : Neve: Anyja : Lakóhely: kerüle köerül e há, lépcsőh á emele (ú, uca, ér sb.) Külföldi lakóhely: - kerüle (ú, uca, ér sb.) há, emele

17 Külföldi semély eseén a kébesíési megbío adaai 5 : A rova a kövekeő lapon Jogvisony kedee: Jogvisony vége 6 : folyaódik! 1 Jelölje x-sel, ha a évi V. örvény 8. (2) bekedése serin a együes cégjegyésre jogosulak köül e a semély mindig a egyik aláíró. 2 I adja meg a meghaároo semély nevé, ha a évi V. örvény 8. (2) bekedése serin a együes cégjegyésre jogosul mindig csak egy másik meghaároo seméllyel együ jegyi a cége. Hagyja üresen a meő, ha a képviselere jogosul bármely másik együes képviselere jogosulal együ jegyehei a cége. 3 Veeő isségviselő eseén a cégformának megfelelő elés is jelölje be. 4 Amennyiben a cég képviseleére feljogosío semély nem ermésees semély, akkor annak adaai a rova második felében kell felüneni, a álala mege ermésees semély adaai és a képviselee módjá pedig a rova első felében. 5 A kébesíési megbío adaai pólapon kell megadni. 6 Csak haároo időre sóló képvisele eseén kell kiöleni. I. Cégbejegyési kérelem Álalános adaok 13/1. A cég képviseleére feljogosío servee adaai: (folyaás) Cég eseén cégjegyék: Társadalmi servee, alapívány eseén a nyilvánarási : - - Külföldi cég, servee eseén a nyilvánarási 1 : Külföldi cég, servee eseén a nyilvánarási haóság 1 :

18 Elése: Sékhelye: - há, kösé g kerül e (ú, uca, ér sb.) Külföldi semély eseén a kébesíési megbío adaai 2 : folyaás 3 :

19 1 Kiölése abban a eseben köeleő, ha a külföldi cég, servee rendelkeik ilyen adaal. 2 A kébesíési megbío adaai pólapon kell megadni. 3 Amennyiben ovábbi adaoka kíván a cégjegyékbe bejegyeni, akkor a folyaás x-sel jelölje. I. Cégbejegyési kérelem Álalános adaok 14/1. A könyvvisgáló(k) adaai 1 : A könyvvisgáló gadálkodó servee cégjegyéka: Külföldi cég, servee eseén a nyilvánarási 2 : - - Külföldi cég, servee eseén a nyilvánarási haóság 2 : Elése: Sékhelye: A könyvvisgáló(k): Neve: Anyja : - há, kerül e (ú, uca, ér sb.) Lakóhely: kerüle (ú, uca, ér sb.)

20 há, lépcsőh á emele Külföldi lakóhely: há, - kerüle lépcsőh á (ú, uca, ér sb.) Külföldi semély eseén a kébesíési megbío adaai 3 : Jogvisony kedee: Jogvisony vége 4 : folyaás 5 : 1 Ha a könyvvisgáló servee, akkor a rova első felében a servee adaai, a rova második felében a könyvvisgálaér semélyében is felelős semély adaai ünesse fel, ha a könyvvisgáló ermésees semély, akkor a adaai a rova második felében ünesse fel. 2 Kiölése abban a eseben köeleő, ha a külföldi cég, servee rendelkeik ilyen adaal. 3 A kébesíési megbío adaai pólapon kell megadni. 4 Csak haároo időre sóló megbíás eseén kell kiöleni. 5 Amennyiben ovábbi adaoka kíván a cégjegyékbe bejegyeni, akkor a folyaás x-sel jelölje. I. Cégbejegyési kérelem Álalános adaok 15/1. A felügyelőbiosági agok adaai:

21 Neve: Anyja : Lakóhely: há, kerüle (ú, uca, ér sb.) Külföldi lakóhely: há, - kerüle (ú, uca, ér sb.) A felügyelőbiosági ag munkavállalói küldö Külföldi semély eseén a kébesíési megbío adaai 1 : Jogvisony kedee: Jogvisony vége 2 : folyaás 3 : 16/1. Áalakulás folyán lérejö cég eseében a jogelőd cég(ek) adaai: A áalakul cég jogelőd cégének cégjegyéka: - - Elése: A áalakulás cég álal meghaároo időponja 4 :

22 folyaás: 18/1. Annak a kamarának a megése, melynek a cég agja: A cég kamarai aonosíóa: 1 A kébesíési megbío adaai pólapon kell megadni. 2 Csak haároo időre sóló megbíaás eseén kell kiöleni. 3 Amennyiben ovábbi adaoka kíván a cégjegyékbe bejegyeni, akkor a folyaás x-sel jelölje. 4 Csak abban a eseben kell kiöleni, ha a áalakulás során a áalakulás időponjá a cég kifejeeen meghaároa. I. Cégbejegyési kérelem Álalános adaok 45/1. A cég elekronikus elérheősége: A cég honlapja: A cég a kövelen köleményei a honlapján esi köé 1 : A cég címe 2 : 46/1. A elismer vállalacsoporban való agság adaai: A cég elismer vállalacsopor uralkodó agja 47/1. A elismer vállalacsoporho aroó öbbi cég adaai: A elismer vállalacsoporho aroó cég cégjegyéka: - - Elése:

21/2006. (V. 18.) IM rendelet. a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseirıl

21/2006. (V. 18.) IM rendelet. a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseirıl 21/2006. (V. 18.) IM rendel a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvánarás egyes kérdéseirıl A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelolásról szóló 2006. évi V. örvény (a ovábbiakban: Cv.)

Részletesebben

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram Hielkérelmi adalap egyéni vállalkozások részére Údíj Hielprogram (a hielkérő egyéni vállalkozás elnevezése) A hielkérelmi adalap ávéele nem köelezi a KAVOSZ Vállalkozásfejleszési Zr.- a hielnyújásra! Az

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Az igazságügyi és rendészeti miniszter 10/2008. (VI. 13.) IRM rendelete

Az igazságügyi és rendészeti miniszter 10/2008. (VI. 13.) IRM rendelete 2008/87. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5231 Az igazságügyi és rendészeti miniszter 10/2008. (VI. 13.) IRM rendelete a cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseirõl szóló 21/2006. (V. 18.)

Részletesebben

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: 10. hé: A Pigou-éelen alapuló környezei szabályozás: gazdasági öszönzők alapelvei és ípusai 1.A ulajdonjogok (a szennyezési jogosulság) allokálása 2.Felelősségi szabályok (káréríés)

Részletesebben

49/2002. (VII. 26.) OM rendelet. a szakképzéssel kapcsolatos egyes oktatási miniszteri rendeletek módosításáról

49/2002. (VII. 26.) OM rendelet. a szakképzéssel kapcsolatos egyes oktatási miniszteri rendeletek módosításáról 49/2002. (VII. 26.) OM rendele a szakképzsel kapcsolaos egyes okaási miniszeri rendeleek módosíásáról A szakképzről szóló 1993. évi LXXVI. örvény 4. (1) bekezdének a) ponjában kapo felhaalmazás alapján

Részletesebben

39/2004. (XII. 21.) IM rendelet

39/2004. (XII. 21.) IM rendelet 39/2004. (XII. 21.) IM rendelet a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény végrehajtásáról rendelkező igazságügyminiszteri rendeletek, valamint

Részletesebben

Cégbejegyzési kérelem

Cégbejegyzési kérelem 3170 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 31. szám 4. melléklet a 12/2014. (II. 28.) KIM rendelethez 4. melléklet a.. /2014. (.) KIM rendelethez 1. A Cvhr. 1. számú mellékletének Cégbejegyzési kérelem elzésű

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. 1997. évi LXXXI. örvény a ársadalombizosíási nyugelláásról, egységes szerkezeben a végrehajásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendeleel [A vasag beűs szöveg az 1997. évi LXXXI. örvény (a ovábbiakban:

Részletesebben

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS aely lérejö a STRATEGON Érékpapír Zárkörűen Működő Részvényársaság Székhely: 1034 Budapes Bécsi ú 165. III. eele Cégjegyzékszá: 01-10-045641 a ovábbiakban in Sraegon, valain

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK 2011.8.23. Az Európai Unió Hivaalos Lapja L 217/1 II (Nem jogalkoási akusok) IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2011. június 30.) az euróra vonakozó adagyűjésről és a 2. Készpénzinformációs

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Porfóliókezelési kereszerződés Válaszo befekeési poliika Jelen szerződés lérejö alulíro helyen és napon a Random Capial Broker Zárkörűen Működő Részvényársaság (székhely: H-1053 Budapes, Szép u.2., nyilvánarja

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Széchenyi Kereskedeli Bank Zr. Befekeési Szolgálaási Üzleág Porfóliókezelési kereszerződés A Befekeési Szolgálaási Üzleág Üzleszabályzaának 18.sz. elléklee Porfóliókezelési kereszerződés Jelen szerződés

Részletesebben

Portfóliókezelési szabályzat

Portfóliókezelési szabályzat A szabályza ípusa: A szabályza jóváhagyója: A szabályza haályba lépeője: Működési Igazgaóság Igazgaóság elnöke Porfóliókezelési szabályza Szabályza száma: 9/015 erziószám: 1.7 Budapes, 015. auguszus 7.

Részletesebben

A vállalkozó személyi adatai

A vállalkozó személyi adatai Szervkód: KÉRELEM EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE TÖRZSLAP A kérelem beadásának dátuma: A csatolt pótlapok száma: év hó nap A: db B: db C: db D: db A vállalkozó személyi adatai 1. Neve: 2. Születéskori neve:

Részletesebben

Önkéntes kölcsönös biztosító pénztár változásbejegyzése iránti kérelem

Önkéntes kölcsönös biztosító pénztár változásbejegyzése iránti kérelem A -A beküldő és a szervezet adatai Ügyszám:. P k. Beküldő adatai: Elektronikus beküldés esetén a Beküldő az a személy, akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül. Viselt név Születési

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kisarcsa, Szabadság ú 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyíl ülésen árgyalandó E L Ő T E R J E S Z T É S Kisarcsa Város Önkormánya Képviselő-esüleének

Részletesebben

2017. évi törvény. 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény módosítása

2017. évi törvény. 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény módosítása Jelen tervezet közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során a tervezet koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért a tervezet jelen formájában nem

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése c. pályázati felhívásához

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése c. pályázati felhívásához I. Projek adalap a Társadalmi Megújulás Operaív Program Nemzeiségi anulók nevelésének és okaásának segíése c. pályázai felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.4.1.A-08/2 A projekek az Európai Unió ámogaásával, az

Részletesebben

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás ISBN 978-963-85524-4-0 Kiadja a Barankovics Isván Alapívány Felelős kiadó: a Kuraórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás Nyugdíjreform A családi ípusú adórendszer bemuaásakor

Részletesebben

Cégbíróság feladatai CÉGNÉV CÉGNÉVBEN CÉGELJÁRÁS 2015.11.25. CÉGBÍRÓSÁG HELYE A BÍRÓSÁGI SZERVEZETBEN

Cégbíróság feladatai CÉGNÉV CÉGNÉVBEN CÉGELJÁRÁS 2015.11.25. CÉGBÍRÓSÁG HELYE A BÍRÓSÁGI SZERVEZETBEN CÉGELJÁRÁS CÉGBÍRÓSÁG HELYE A BÍRÓSÁGI SZERVEZETBEN Tvszék, mint cégbíróság 1 2 Cégbíróság feladatai cégbejegyzési (változásbejegyzési) adat)cégjegyzékbe történő bejegyzése, illetve törlése, cégnyilvántartásból

Részletesebben

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához A VMMSzK evékenységének bemuaása 2013. február 7. Szemponok a járműkarbanarási rendszerek felülvizsgálaához Malainszky Sándor MÁV Zr. Vasúi Mérnöki és Mérésügyi Szolgálaó Közpon Magyar Államvasuak ZR.

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK 5. Beruházások

GYAKORLÓ FELADATOK 5. Beruházások 1. felada Egymás kölcsööse kizáró beruházások közöi válaszás. Ké külöböző ípusú gépe szerezheük be egyazo művele elvégzésére. A ké egymás kölcsööse kizáró projek pézáramlásai ($) a kövekező ábláza muaja:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlaok elbírálásáról 9. mellékle a 92/211. (XII. 3.) NFM rendelehez 1. Az ajánlakérő neve és címe: Budesi Távhőszolgálaó Zárkörűen Működő Részvényársaság (FŐTÁV Zr.) 1116 Budes Kaloaszeg

Részletesebben

IRÁNYÍTOTT ENERGIÁJÚ FEGYVEREK HULLÁMJELENSÉGEINEK MODELLEZÉSE ÉS SZÁMÍTÓGÉPES SZIMULÁCIÓJA

IRÁNYÍTOTT ENERGIÁJÚ FEGYVEREK HULLÁMJELENSÉGEINEK MODELLEZÉSE ÉS SZÁMÍTÓGÉPES SZIMULÁCIÓJA Csuka Anal IRÁNYÍTOTT NRGIÁJÚ FGYVRK ULLÁMJLNSÉGINK MODLLZÉS ÉS SZÁMÍTÓGÉPS SZIMULÁCIÓJA A jövő különleges fegvereinek kuaása fejlesése sraégiai fonosságú kérdés a legöbb fejle iparral rendelkeő orságban

Részletesebben

Hitelintézetek önkéntes betétbiztosítási, illetve intézményvédelmi alapja nyilvántartásba vétele iránti kérelem. A - Beküldő adatai

Hitelintézetek önkéntes betétbiztosítási, illetve intézményvédelmi alapja nyilvántartásba vétele iránti kérelem. A - Beküldő adatai A - Beküldő adatai Jelölje, ha a kérelmet hiánypótlás céljából nyújtja be. Ügyszám:. P k. Végzés száma: Beküldő adatai: Elektronikus beküldés esetén a Beküldő az a személy, akinek az ügyfélkapuján keresztül

Részletesebben

Cégbejegyzési kérelem

Cégbejegyzési kérelem Cégbejegyzési kérelem Ha a cég névfoglalással élt, akkor adja meg a cégbíróság határozatának számát: A cég létesítő okirata szerződésminta alapján készült, egyszerűsített eljárás lefolytatását kéri :1

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! i 7-5'33/07 A Fovárosi Íéloábla 2.Kf.27.561/2006/8.szám "\"?,', " R ".,--.ic-" i" lvöj.bul.lape" evlcz,,-.'{i-.)., Erkze:.. 2007 JúN 1 :szám:......,;.?:j.or; lvi\:dekleek:,""" : Ekiira ik szam ' m.:...,.

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY TARTALMI KÖVETELMÉNYEI MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY TARTALMI KÖVETELMÉNYEI TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. A PROJEKT LÉNYEGI ÖSSZEFOGLALÁSA... 5 2. HELYZETÉRTÉKELÉS... 6 2.1. A PROJEKT GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI

Részletesebben

5. Szerkezetek méretezése

5. Szerkezetek méretezése . Serkeeek méreeése Hajlío, ömör gerinű gerendaarók és oso selvénű nomo rúd méreeési példái..1. Tömör gerinű gerendaarók méreeése.1.1. elegen hengerel gerendaarók Sükséges ismereek: - Keresmesei ellenállások

Részletesebben

V É G Z É S. 5. A cég székhelye 5/ Szekszárd, Széchényi utca 30.

V É G Z É S. 5. A cég székhelye 5/ Szekszárd, Széchényi utca 30. Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága Cg.17-09-010230/6 V É G Z É S A Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága a(z) Ezüsthársfa Zártkörűen Működő Részvénytársaság cég(ek)ből átalakulással létrehozott Ezüst Patika

Részletesebben

A Ptk. 201. (2) bekezdése védelmében.

A Ptk. 201. (2) bekezdése védelmében. -- 1998. 8. szám FÓRUM 403 J...,. ~ Dr. Kovács Kázmér ÜGYVÉD. A BUDAPEST ÜGYVÉD KAMARA ALELNÖKE A Pk. 201. (2) bekezdése védelmében. (Feluno arányalanság és az auópálya-használai szerzodések) Vékás Lajos

Részletesebben

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. május 23. (25.05) (OR. en) Inézményközi dokumenum: 2006/0039 (CNS) 9851/07 ADD 2 FIN 239 RESPR 5 CADREFIN 32 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ 2. KIEGÉSZÍTÉS Küldi:

Részletesebben

Vegyes nyugdíjpénztár nyilvántartásba vétele iránti és a jogelőd szervezetek nyilvántartásból való törlése iránti kérelem A - Beküldő adatai

Vegyes nyugdíjpénztár nyilvántartásba vétele iránti és a jogelőd szervezetek nyilvántartásból való törlése iránti kérelem A - Beküldő adatai A - Beküldő adatai Jelölje, ha a kérelmet hiánypótlás céljából nyújtja be. Ügyszám:.. Végzés száma: P k Beküldő adatai: Elektronikus beküldés esetén a Beküldő az a személy, akinek az ügyfélkapuján keresztül

Részletesebben

KÉRELEM EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE - TÖRZSLAP

KÉRELEM EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE - TÖRZSLAP Jogszabályi hivatkozás: 65/2009. (XII. 17.) IRM rendeletet Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala KÉRELEM EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE - TÖRZSLAP Hatályba lépés: 2010.01.01. Szervkód:

Részletesebben

Szombathely MJ Város

Szombathely MJ Város Szombahely MJ Város Illés Akadémia ömberüle Településrendezési eszközök módosíása Tárgyalásos eljárás Közgyűlési előerjeszés Munkaközi váloza Megrendelő: Szombahely MJ Város Önkormányzaa 9700 Szombahely,

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin ÉETTSÉG VZSGA 0. május. ELEKTONKA ALAPSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBEL ÉETTSÉG VZSGA JAVÍTÁS-ÉTÉKELÉS ÚTMTATÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉMA Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám:

Részletesebben

2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások. Készítette: Szücs Imre

2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások. Készítette: Szücs Imre 2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások 2013 1. Az általános forgalmi adóról szóló2007. évi CXXVII. törvény módosítása Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.

Részletesebben

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése Terülei elláási egyenlőlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb elláási emaikus érképek készíése és érbeli saiszikai elemzése OKTK 1646/III.b. sz. kuaás Kuaási zárójelenés Nógrád Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Magánnyugdíjpénztár nyilvántartásba vétele iránti kérelem

Magánnyugdíjpénztár nyilvántartásba vétele iránti kérelem A - Beküldő adatai Jelölje, ha a kérelmet hiánypótlás céljából nyújtja be. Ügyszám:.. Végzés száma: P k Beküldő adatai: Elektronikus beküldés esetén a Beküldő az a személy, akinek az ügyfélkapuján keresztül

Részletesebben

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra 7 kitöltendő oldalból, 1 tájékoztató oldalból, továbbá 3 opcionálisan kitöltendő oldalból áll:

Részletesebben

be/sfphpm01-09272/2015/mlsz

be/sfphpm01-09272/2015/mlsz A kérelmező adaai A kérelmező szerveze eljes neve Diósgyőr Fuball Club Korláol Felelősségű Társaság A kérelmező szerveze rövidíe neve Diósgyőr FC Kf. Gazdálkodási formakód 113 Tagsági azonosíószám 1549

Részletesebben

492 Lantos-Kiss-Harmati: Szabályozástechnika gyakorlatok. 7. Gyakorlat

492 Lantos-Kiss-Harmati: Szabályozástechnika gyakorlatok. 7. Gyakorlat 49 Lanos-Kiss-Harmai: Sabáloásechnika gakorlaok 7. Gakorla 7. anermi gakorla Idenifikációs algorimusok A korábbi gakorlaok során a sabáloási körben a sakas árvielé a legöbbsör adonak éeleük fel vag fiikai

Részletesebben

Tiszta és kevert stratégiák

Tiszta és kevert stratégiák sza és kever sraégák sza sraéga: Az -edk áékos az sraégá és ez alkalmazza. S sraégahalmazból egyérelműen válasz k egy eknsük a kövekező áéko. Ké vállala I és II azonos erméke állí elő. Azon gondolkodnak,

Részletesebben

13T201T BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

13T201T BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP 13201 BEJELENŐ ÉS VÁLOZÁSBEJELENŐ LAP vonalkód helye Nemzeti Adó- és Vámhivatal a cégbejegyzésre kötelezett jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok, valamint egyéni cégek részére

Részletesebben

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került. Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága Cg.17-09-010232/6 V É G Z É S A Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága a(z) Ezüsthársfa Zártkörűen Működő Részvénytársaság cég(ek)ből átalakulással létrehozott Remedia Patika

Részletesebben

"#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + "() *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + () *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ?* & @.9?*= @,9 =8 @5-9 "& & @ & @5-98& @569 " " " " " " " " " " " " " " " " " &&"( * + "( *,--.//,--0/,--0//,--1/,--1//,--2/ 3.-.3..42-25.1 0.6-2,2,1511 6-0340. 40,.-3.,2014 6250,,,--2// 4.41. 13..01-010.0,.

Részletesebben

ZÁRÓOKMÁNY. AA2003/AF/TR/hu 1

ZÁRÓOKMÁNY. AA2003/AF/TR/hu 1 ZÁRÓOKMÁNY AA2003/AF/TR/hu 1 I. A ZÁRÓOKMÁNY SZÖVEGE ŐFELSÉGE A BELGÁK KIRÁLYA, A CSEH KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, ŐFELSÉGE DÁNIA KIRÁLYNŐJE, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

Részletesebben

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 1 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

/2006/.IM rendelet. a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről

/2006/.IM rendelet. a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről /2006/.IM rendelet a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

Részletesebben

Országos sportági szakszövetség nyilvántartásba vétele iránti kérelem

Országos sportági szakszövetség nyilvántartásba vétele iránti kérelem A - Beküldő adatai Beküldő adatai: Elektronikus beküldés esetén a Beküldő az a személy, akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül. Viselt név Születési név Anyja neve Előtag Családi

Részletesebben

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5 www.kh.hu 215.7.16 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 5565 5765 cink LME 3hó () 254 2 nikkel LME 3hó () 1162 1198 alumínium LME 3hó

Részletesebben

PORTFOLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS

PORTFOLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS PORTFOLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS Porfoliókezelés ípusa amely lérejö a STRATEGON Érékpapír Zárkörűen Működő Részvényársaság Székhely 1036 Budapes Lajos u. 118-120 Cégjegyzékszám 01-10-045641 a ovábbiakban min

Részletesebben

MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV. a következőhöz: A Tanács határozata

MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV. a következőhöz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.26. COM(2014) 101 final ANNEX 1 MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV a következőhöz: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Orosz

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS TISZABERCEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA 4474 Tiszabercel, Fő utca 40. Telefon: (42)204606 Email: ado@tiszabercel.hu 1 Az adóhatóság tölti ki! Beérkezés időpontja: 1 példányt a mai on átvettem: BEJELENTKEZÉS,

Részletesebben

KERESETLEVÉL (KÉRELEM) KÖZIGAZGATÁSI HATÁROZAT VAGY VÉGZÉS BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA IRÁNT

KERESETLEVÉL (KÉRELEM) KÖZIGAZGATÁSI HATÁROZAT VAGY VÉGZÉS BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA IRÁNT ŰRLAP KERESETLEVÉL (KÉRELEM) KÖZIGAZGATÁSI HATÁROZAT VAGY VÉGZÉS BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA IRÁNT BM_NBF_01 Nyomtatvány 1. OLDAL - ÁLTALÁNOS ADATOK 2. OLDAL - A KERESETLEVÉLBEN MEGNEVEZETT FELPERES ADATAI

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

EURÓPAI KÖZPONTI BANK

EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2008.12.23. Az Európai Unió Hivaalos Lapja L 346/89 IRÁNYMUTATÁSOK EURÓPAI KÖZPONTI BANK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2008. szepember 11.) az euróra vonakozó adagyűjésről és a 2. Készpénzinformációs

Részletesebben

ELNÖKE. A törvényszék, mint cégbíróság iratkezelése

ELNÖKE. A törvényszék, mint cégbíróság iratkezelése ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE 1055 Budapest, Szalay utca 16. t. 06 1 354 4108 f. 06 1 332 6312 e. obh@obh.birosag.hu www.birosag.hu Az Országos Bírósági Hivatal Elnökének 9/2014. (VII. 4.) OBH utasítása

Részletesebben

NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL

NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL 1. számú melléklet a 2/1968. (I. 24.) IM rendelethez NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL 1. Név Kérelmező házastársa, illetőleg eltartásáról gondoskodni köteles szülő (a családi kapcsolat megjelölésével) másik

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I.

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. IKTATÓ BÉLYEGZŐ HELYE A vékony vonallal bekeretezett rovatokat a kérelmező vagy a nevében eljáró képviselő tölti ki. A kérelem kitöltésével kapcsolatban a kérelmező/

Részletesebben

OLAJFOGÓK ZSÍRFOGÓK ÁTEMELŐK SZIKKASZTÁS TÁROZÓ TARTÁLYOK

OLAJFOGÓK ZSÍRFOGÓK ÁTEMELŐK SZIKKASZTÁS TÁROZÓ TARTÁLYOK PRCO C 178 TÁROZÓ TRTÁLYOK SZIKKSZTÁS ÁTEMELŐK ZSÍRFOGÓK OLJFOGÓK ZSÍRLEVÁLSZTÓ PRCO C berendezések alkalmazási erülee vonakozó magyar és Európai Uniós előírások érelmében a közcsaornába örénő bevezeés

Részletesebben

Nyilatkozat személyi adatokról

Nyilatkozat személyi adatokról Nyilatkozat személyi adatokról Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi tájékoztatót! 1.Név (leánykori név is) házastársa, illetőleg eltartásáról gondoskodni köteles szülő (a családi kapcsolat megjelölésével)

Részletesebben

Köztestület nyilvántartásba vétele iránti ÁNYK-űrlap kitöltéséhez szükséges útmutató (PK-104)

Köztestület nyilvántartásba vétele iránti ÁNYK-űrlap kitöltéséhez szükséges útmutató (PK-104) Köztestület nyilvántartásba vétele iránti ÁNYK-űrlap kitöltéséhez szükséges útmutató (PK-104) Az eljáró bíróság és a beküldő (A lap): Jelölje meg az eljárásra illetékes bíróság nevét! Az eljárásra a szervezet

Részletesebben

Kína 2015.08.01 3:00 Feldolgozóipari index július 50.1 USA 2015.08.03 16:00 Feldolgozóipari index július 53.5

Kína 2015.08.01 3:00 Feldolgozóipari index július 50.1 USA 2015.08.03 16:00 Feldolgozóipari index július 53.5 www.kh.hu 215.7.31 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 5298 5565 A Bren kőolaj a folyaa a mélyrepülés az elmúl ké hében, és 9%-al kerül

Részletesebben

Nyilatkozat személyi adatokról

Nyilatkozat személyi adatokról Nyilatkozat személyi adatokról Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi.tájékoztatót! 1.Név (leánykori név is) 2. Születési hely és év 3. nyja leánykori neve 4. Állandó lakóhelye 5. Ideiglenes lakóhelye

Részletesebben

Alapítvány nyilvántartásba vétele iránti kérelem

Alapítvány nyilvántartásba vétele iránti kérelem A - Beküldő adatai Beküldő adatai: Elektronikus beküldés esetén a Beküldő az a személy, akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül. Viselt név Születési név Anyja neve Előtag Családi

Részletesebben

TANULMÁNYOK Tessedik Sámuel F iskola Gazdasági F iskolai Kar Békéscsaba 2006

TANULMÁNYOK Tessedik Sámuel F iskola Gazdasági F iskolai Kar Békéscsaba 2006 TANULMÁNYOK Tessedik Sámuel F iskola Gadasági F iskolai Kar Békéscsaba 6 Serkes bioság HALMAI PÉTER MICHELLER MAGDOLNA PUSKÁS JÁNOS SIMON IMRE SZAKÁCS ATTILA Felel s serkes MICHELLER MAGDOLNA Technikai

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. március 24-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. március 24-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányza Képviselő-esüleének 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Az 1956-os Emlékbizoság megbízásából a Közép- és kele-európai Törénelem és Társadalom Kuaásáér Közalapívány

Részletesebben

Megtelt-e a konfliktuskonténer?

Megtelt-e a konfliktuskonténer? Közpoliikai kihívások az új évizedben Vigvári András Megel-e a konflikuskonéner? Néhány pénzügyi szempon a helyzeérékeléshez és a rendszer áalakíásához KKözhelynek és öbb oldalról bizonyíonak 1 számí az

Részletesebben

Magánnyugdíjpénztár változásbejegyzése iránti kérelem

Magánnyugdíjpénztár változásbejegyzése iránti kérelem A - A beküldő és a szervezet adatai Ügyszám:. P k. Jelölje, ha a kérelmet hiánypótlás céljából nyújtja be.. Végzés száma: Beküldő adatai: Elektronikus beküldés esetén a Beküldő az a személy, akinek az

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.18. COM(2016) 69 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Türkmenisztán közötti

Részletesebben

NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL

NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL 1. számú melléklet a 2/1968. (I. 24.) IM rendelethez Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi tájékoztatót! NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL Kérelmező házastársa, illetőleg eltartásáról gondoskodni köteles

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Az állami adóhatóság előtti eljárásban az adózónak lehetősége van arra, hogy ügyében helyette képviselője, meghatalmazottja

Részletesebben

I. rész: Azonosító és címadatok

I. rész: Azonosító és címadatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1050-01 jelű, Állandó meghatalmazás és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin 3 ÉETTSÉG VZSG 04. május 0. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉM Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám: 40.)

Részletesebben

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése Szilvágyi László - Wolf Ákos Síkalapok vizsgálaa - az EC-7 bevezeése Síkalapozási feladaokkal a geoehnikus mérnökök szine minden nap alálkoznak annak ellenére, hogy mosanában egyre inkább a mélyépíés kerül

Részletesebben

I. Bejelentés jellege Adóköteles tevékenység Változás-bejelentés

I. Bejelentés jellege Adóköteles tevékenység Változás-bejelentés BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján Zsombó Nagyközség Önkormányzatának adóhatóságához I. Bejelentés

Részletesebben

1, Cégalapítás lépései:

1, Cégalapítás lépései: HASZNOS TUDNIVALÓK Tartalom 1, CÉGALAPÍTÁS LÉPÉSEI: 2 2, CÉGMÓDOSÍTÁS 2 3, CÉGBÍRÓSÁG 2 A Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság elérhetőségei: 2 Pest megyei Bíróság, mint Cégbíróság elérhetőségei: 2 4, BUDAPESTI

Részletesebben

W W W. A U t O S O f t. h U. Pörög az idei év.

W W W. A U t O S O f t. h U. Pörög az idei év. S f h Pörög az idei év Remélem, Önnél is jól haladnak a dolgok Mi gőzerővel dolgozunk Készülnek a szofverek újabb és újabb verziói, folyamaosan arjuk a ovábbképzéseke és i van a magazin újabb száma is

Részletesebben

4. számú melléklet A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal. Határidő. Módja, eszköze

4. számú melléklet A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal. Határidő. Módja, eszköze 4. számú mellékle ervezsel i nyomvon Munkafolyama, evékenység 1. Kölségvei ervez - a erveze ére v elmélei, szakmai felkzül - a ervez munkafolyamaokra v lebonása, munkamegoszás - a ervezsel feladaelláásra

Részletesebben

12/2014. (II. 28.) KIM rendelet

12/2014. (II. 28.) KIM rendelet összefüggő módosításáról és egyéb igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény

Részletesebben

1. A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosítása

1. A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosítása Az igazságügyi miniszter 39/2015. (XII. 21.) IM rendelete az egyes cégjogi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 200. szám A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról

Részletesebben

módosítás célja. A módosítási igények elhelyezkedése a település térképén

módosítás célja. A módosítási igények elhelyezkedése a település térképén ZALACSÁNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA - JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUIMENTÁCIÓ 1 ZALACSÁNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA EGYES RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓAN JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ VÁROS ÉS HÁZ

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmuaó 063 ÉETTSÉG VZSG 006. okóber 4. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ OKTTÁS ÉS KTÁS MNSZTÉM Elekronikai alapismereek

Részletesebben

II. Helyi iparűzési adóelőleg bejelentése (állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén) 1. Előlegfizetési időszak: év hó naptól év hó napig

II. Helyi iparűzési adóelőleg bejelentése (állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén) 1. Előlegfizetési időszak: év hó naptól év hó napig BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a Zalaegerszeg önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege

Részletesebben

Magánnyugdíjpénztár nyilvántartásba vétele iránti ÁNYK-űrlap kitöltéséhez szükséges útmutató (PK-106)

Magánnyugdíjpénztár nyilvántartásba vétele iránti ÁNYK-űrlap kitöltéséhez szükséges útmutató (PK-106) Magánnyugdíjpénztár nyilvántartásba vétele iránti ÁNYK-űrlap kitöltéséhez szükséges útmutató (PK-106) Az eljáró bíróság és a beküldő (A lap): Jelölje meg az eljárásra illetékes bíróság nevét! Az eljárásra

Részletesebben

fényében a piac többé-kevésbé figyelmen kívül hagyta, hogy a tengerentúli palaolaj kitermelők aktivitása sorozatban alumínium LME 3hó (USD/t) 1589

fényében a piac többé-kevésbé figyelmen kívül hagyta, hogy a tengerentúli palaolaj kitermelők aktivitása sorozatban alumínium LME 3hó (USD/t) 1589 www.kh.hu WTI (USD/hordó) 46 46 diesel ARA spo () 456 472 kerozin ARA spo () 215.9.25 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj B az elmúl ké hében a Bren

Részletesebben

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Alulírott adós előadom, hogy önálló bírósági végrehajtó előtt számon végrehajtás folyik velem szemben. A végrehajtást kérő: Álláspontom szerint a végrehajtást kérő

Részletesebben

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA BEFEKTETÉS POLTKA TARTALM KVONATA haályos: 2016.06.02-ől A Pénzár befekeési evékenységének célja a Pénzár agjai álal illeve javára eljesíe befizeések, ezen belül pedig elsősorban a pénzáragok egyéni számláin

Részletesebben

Tóth András. Kísérleti Fizika I.

Tóth András. Kísérleti Fizika I. Tóh András Kísérlei Fiika I 7 TÓTH A: Ponkinemaika (kibőíe óraála Beeeés Fiika: a só eredei görög alakjának jelenése "ermése", akkoriban a össes ermései jelenség isgálaá jelenee Később a isgálaok köre

Részletesebben

Tájékoztató a portfólió értékelésérıl, illetve a portfólión elért hozam számításáról

Tájékoztató a portfólió értékelésérıl, illetve a portfólión elért hozam számításáról Tájékozaó a pofóló éékeléséıl, lleve a pofólón elé hoza száíásáól Jelen ájékozaó elválaszhaalan észé képez az Ügyfél és az EQUILOR Befekeés Z. (ovábbakban EQUILOR) közö léejö pofólókezelés szezıdésnek.

Részletesebben

Kitöltési útmutató. - Szaktanácsadás és a szakképzés jogcím tekintetében csak jogutódlás lehetséges.

Kitöltési útmutató. - Szaktanácsadás és a szakképzés jogcím tekintetében csak jogutódlás lehetséges. 2. számú melléklet Kitöltési útmutató a Jogutódlás megállapítása/kötelezettség átadás jóváhagyása iránti kérelem egyes ÚMVP és HOP beruházási jogcímek esetében c. formanyomtatvány kitöltéséhez Fontos tudnivalók:

Részletesebben

Társasági szerződés módosítása

Társasági szerződés módosítása Társasági szerződés módosítása A kiemelten közhasznú Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Gazdasági Társaság (1082 Budapest, Üllői út 82.), a taggyűlés.. sz. határozata értelmében, a gazdasági

Részletesebben

Forráskúti Polgármesteri Hivatal Adócsoport 6793 Forráskút, Fő u. 74. Telefon: 62/ Fax: 62/

Forráskúti Polgármesteri Hivatal Adócsoport 6793 Forráskút, Fő u. 74. Telefon: 62/ Fax: 62/ B E J E L E N T K E Z É S, V Á L T O Z Á S - B E J E L E N T É S az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján Forráskút önkormányzat adóhatóságához

Részletesebben

II. Helyi iparűzési adóelőleg bejelentése (állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén) 1. Előlegfizetési időszak: év hó naptól év hó napig

II. Helyi iparűzési adóelőleg bejelentése (állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén) 1. Előlegfizetési időszak: év hó naptól év hó napig BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján Gyermely Község Önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege

Részletesebben

Hirdetmény. szétválását

Hirdetmény. szétválását Hirdetmény Mohács Város Önkormányzata - mint a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Korlátolt (székhelye: 7700 Mohács, Szabadság u. 17., cégjegyzékszáma: 02-09-061712, képviseli: Hűber Ádám

Részletesebben

WS 6710 Használati útmutató

WS 6710 Használati útmutató WS 6710 Hasnálati útmutató Fő egység külalakja A rés - LCD A1: Holdfáis A3: Időjárás előrejelés A4: Időkijelés A5: másodperc, hét, Ébrestőmód ikon kijelő A6: Beltéri hőmérséklet A7: Kültéri hőmérséklet

Részletesebben

Algoritmuselmélet. Katona Gyula Y. Számítástudományi és Információelméleti Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. 7.

Algoritmuselmélet. Katona Gyula Y. Számítástudományi és Információelméleti Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. 7. Algorimuselméle Keresőfák, piros-fekee fák Kaona Gula Y. Sámíásudománi és Információelmélei Tansék Budapesi Műsaki és Gadaságudománi Egeem. előadás Kaona Gula Y. (BME SZIT) Algorimuselméle. előadás / Keresőfák

Részletesebben