MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY TARTALMI KÖVETELMÉNYEI"

Átírás

1 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A PROJEKT LÉNYEGI ÖSSZEFOGLALÁSA HELYZETÉRTÉKELÉS A PROJEKT GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI HÁTTERÉNEK BEMUTATÁSA A PROJEKT INDOKOLTSÁGA A sakterület elemése A fejlestés iránti kereslet és a kapcsolódó kínálati elemek elemése A projekt sükségességét alátámastó probléma és/vagy stratégiai irány bemutatása Sakpolitikai háttér A PROJEKT INDOKOLTSÁGÁNAK ÖSSZEFOGLALÁSA A PROJEKT CÉLJAI ÉS TEVÉKENYSÉGEI A PROJEKT CÉLJAINAK MEGHATÁROZÁSA A FEJLESZTÉSEK CÉLCSOPORTJAI, AZ ÉRINTETTEK KÖRE, A FEJLESZTÉSEK HATÁSTERÜLETE A PROJEKT KAPCSOLÓDÁSA A RELEVÁNS FEJLESZTÉSPOLITIKAI DOKUMENTUMOK FEJLESZTÉSI IRÁNYAIHOZ A projekt céljainak kapcsolódása a ÚMFT céljaiho A projekt kapcsolódása a nemetköi haai és térségi fejlestéspolitikáho AZ ELÉRENDŐ CÉLOKHOZ SZÜKSÉGES TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA INDIKÁTOROK A FEJLESZTÉS BEMUTATÁSA A PROJEKT DEFINIÁLÁSA Tevékenységek, projektelemek A megvalósulás helysíne A projektelemek sakmai tartalmának meghatároása A előkésítéshe és a megvalósításho kapcsolódó feladatok meghatároása A előkésítés és megvalósítás költségei és ütemeése A projekt hatásainak elemése Pénügyi terv Externáliák bemutatása Kockáatelemés A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI

3 5.1. A PROJEKTGAZDA ÉS PARTNEREINEK BEMUTATÁSA A projektgada bemutatása A megvalósításban rést vevő partnerek bemutatása A projektgada és partnerei a projekthe kapcsolódó tapastalatainak bemutatása A projektben rést vevők sakmai kompetenciáinak bemutatása A MEGVALÓSÍTÁS ÉS A FENNTARTÁS SZERVEZETE SZERVEZETI ÉS MONITORING-KONTROLLING KÖLTSÉGEK TÉTELES FELSOROLÁSA, KÖLTSÉGEK ÜTEMEZÉSE MARKETING-KOMMUNIKÁCIÓS TERV KOMMUNIKÁCIÓS ÜZENETEK MEGFOGALMAZÁSA KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK AZONOSÍTÁSA KOMMUNIKÁCIÓS ÜTEMTERV A MARKETING-KOMMUNIKÁCIÓS FELADATOK ÉS KÖLTSÉGEK ÜTEMZETT MEGHATÁROZÁSA A NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA, PR A KOMMUNIKÁCIÓS ELKÉPZELÉSEK ÖSSZEFOGLALÓ LEÍRÁSA A CÉLCSOPORTOK ÉS AZ ÉRINTETTEK KOMMUNIKÁCIÓS SZEMPONTÚ ELEMZÉSE KOMMUNIKÁCIÓS ÜZENETEK MEGFOGALMAZÁSA KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK AZONOSÍTÁSA KOMMUNIKÁCIÓS ÜTEMTERV A NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSÁNAK FELADATAI ÉS ÜTEMEZETT KÖLTSÉGVETÉSE A SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁS RÉSZLETES ÜTEMEZÉSE ÉS PÉNZÜGYI TERVE RÉSZLETES CSELEKVÉSI TERV A előkésítés résletes feladatai és ütemeése A projekt megvalósításának résletes feladatai és pénügyi ütemeése A TELJES PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉSE A TÁMOGATÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI FELTÉTELEK BEMUTATÁSA...30 MELLÉKLETEK

4 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ oldalas össefoglaló, olyan tartalommal, amely elegendő információt tartalma a projekt támogatásáról sóló előetes döntéshe. A veetői össefoglaló tartalmi felépítésének a a logikája, hogy a adatok és sámítások helyességéért a projektgada felelős, a össefoglalónak tehát csak végértékeket kell tartalmania, visont minden olyan értéket köölni kell, ami sükséges a döntések meghoataláho. A projekt címe A projekt során terveett tevékenységek és beavatkoások válatos leírása a helysín megjelölésével A terveett projekt sükségessége illetve indokoltsága A projekt céljai, célcsoportjai és hatásterülete és kapcsolódásuk a ÚMFT, annak operatív programjai, illetve akciótervei céljaiho A projekt során terveett tevékenységek kapcsolódása a támogatási forrás OP-jában megjelölt tevékenységekhe, illetve más OP-k keretében megvalósuló tevékenységekhe. A projektgada és partnereinek beaonosítása és kapcsolódásuk bemutatása a projekthe A projektgada és partnereinek absorpciós képességének bemutatása, A javasolt projekt A projekt sakmai tartalma és célrendsere A projekt várható eredményei és hatásai A projekt eredményeinek mérését hivatott indikátorok bemutatása A projekt előkésítésének, kiviteleésének és működtetésének serveeti keretei, különösen a fenntarthatóság bemutatása Követett nemetgadasági megtérülés bemutatása 4

5 1. A PROJEKT LÉNYEGI ÖSSZEFOGLALÁSA A fejeet célja, hogy bíráló sámára egy olyan rövid össefoglalót adjon, amely alapján lehetővé válik a helyetértékelő és indokló fejeetek megfelelő értelmehetősége. A fejeetben tehát igen röviden, a indokló és leíró rések elhagyásával, lényegre törően kell bemutatni a projekttel kapcsolatos főbb információkat, és releváns adatokat. A fejeet a alábbi tartalom serint kell, hogy késüljön: A projekt sakmai és pénügyi tartalma A sakmaterület, a terveett tevékenységek 1 és főbb rövid és hossú távú célok, kimenet és eredmény indikátorok meghatároása, valamint a teljes projektköltség és a támogatási igény megjelölése. A projekt beavatkoási területének és célcsoportjának meghatároása és indokoltsága Aon probléma vagy stratégia megjelölése, amely a projekt indokoltságának alapját képei. Amennyiben a projekt adott földraji területre irányul, illetve a beavatkoás regionálisan eltéréseket mutat, akkor annak indokoltsága. A projektgada és partnerei, valamint a sakmai megvalósítók bemutatása A projektgada és partnereinek, valamint a sakmai megvalósítók megjelölése, tevékenységük általános bemutatása. 1 Jelen metodikában tevékenységnek neveük aon projekt egységek, létesítmények megvalósítását, amelyek önmagukban működőképesek, megvalósításuk sükséges a projekt céljainak eléréséhe. Ilyenek pl. helyetfelmérés, igényfelmérés, módsertan előkésítése, célcsoport bevonása, képések lefolytatása, esköök beserése, dissemináció, stb. 5

6 2. HELYZETÉRTÉKELÉS 2.1. A PROJEKT GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI HÁTTERÉNEK BEMUTATÁSA A fejeetben rövid és össegő módon kell bemutatni a társadalmi, gadasági és környeeti folyamatait, melyek a projekt megvalósítását indokolják, befolyásolják, illetve melyekre a projekt kihatással van. A össefoglaló eleméshe alátámastásként a KSH adatait, illetve egyéb hivatalos statistikákat kell alkalmani. Amennyiben a projekt várható eredményei és hatásai meghatároható régiókra terjednek ki, úgy a helyetértékelés een fejeetében a regionális sinten is be kell mutatni a folyamatokat A PROJEKT INDOKOLTSÁGA A sakterület elemése Mutassa be a projektje által érintett sakterületet, különös tekintettel annak helyetére a Európai Unióban, Magyarorságon, amennyiben releváns a projekt által érintett régió(k)ban. Alkalmaon a sakterületre vonatkoó specifikus repreentatív mutatókat, a releváns OP-k és akciótervek helyetelemésében alkalmaott mutatókho igaodva. Mutassa be, milyen folyamatok jellemeték, s jellemik a sóban forgó sakterületet a köösségi, nemeti, amennyiben releváns regionális sinten. A köösségi sinttől lefelé haladva a elemés résleteettségét növelni kell A fejlestés iránti kereslet és a kapcsolódó kínálati elemek elemése A fejeetben sorosan a fejlestéshe kapcsolódó, a fejlestés sükségességét alátámastó keresleti és kínálati elemeket kell leírni. Amennyiben a projekt megvalósulásával új solgáltatás vagy termék jön létre, vagy meglévő termék vagy solgáltatás fejlestésére kerül sor, a fejlestés tárgyát képeő termék vagy solgáltatás iránt mutatkoó keresletet és kínálatot kell bemutatni: at kell leírni, hogy a kereslet-kínálati értelmeésben milyen igény jelentkeik a adott solgáltatás, termék iránt, illetve, hogy jelenleg, és jövőben milyen solgáltatók bitosítják a adott solgáltatást, terméket. 6

7 Pl. egy képési projekt esetében követlenül értelmehető termék a megserehető képettség, illetve egy tananyag-fejlestési projekt esetében a elkésült tananyag értelmehető követlenül termék -ként, amelyek iránt követlenül is értelmehető kereslet jelentkeik. A kereslet bemutatása A keresleti jellemők feltárása során ismertetni kell aon jelenlegi és a jövőben várható tendenciákat, amelyek várhatóan igényt támastanak a létrehoott / fejlestett termék vagy solgáltatás iránt. A tendenciák alapján sámserűsítve is be kell mutatni, hogy a fejlestések során létrehoni terveett termék vagy solgáltatás iránt milyen kereslet jelentkeik. A kínálat bemutatása A kínálati elemek elemése során be kell mutatni, hogy jelenleg a adott sakterületen milyen termékek / solgáltatások vannak jelen, és aok pontosan milyen konstrukcióban, milyen áron és milyen csatornákon jutnak el a végfelhasnálókho. Be kell mutatni, hogy a létrehoott solgáltatás, vagy termék helyettesítő vagy komplementer termékként, solgáltatásként jelenik meg, vagy a jelenleg elérhető solgáltatásokat, termékeket váltja ki. A kínálati elemek visgálatakor sámserűsített, sakmaterület-specifikus mutatókat kell megadni A projekt sükségességét alátámastó probléma és/vagy stratégiai irány bemutatása A fejeetben, a keresleti és kínálati elemek elemésére alapova, a projekt sakterületén, konkrét tevékenységei tükrében sükséges bemutatni a jelenlegi állapotot, fejlestési potenciált, aonosítani, hogy a projekt mennyiben céloa egy adott probléma keelését, és/vagy stratégia megvalósítását. At kell bemutatni, hogy a adott fejlestés, mely problémá(k)ra ( piaci rés betöltésére) lehet hivatott válast adni, illetve mely stratégia megvalósítását céloa. Een fejeet tartalmaa a fejlestés tárgyát képeő termék, solgáltatás, vagy a eek nyújtásáho sükséges humán, serveeti és műsaki infrastruktúra jelenlegi helyetének, a jellemő állapotok pontos meghatároását, leírását, kitérve arra, hogy a jelenleg működő rendser milyen módon elégíti ki a társadalmi igényeket. 7

8 Amennyiben a projekt célja új intémény, serveet, termék, solgáltatás kialakítása, úgy a fejeetben a kereslet-kínálat elemésben mutatkoó piaci rést, hiányosságokat sükséges definiálni. Amennyiben a projekt sakmapolitikai stratégia alapján indokolható, úgy een fejeetben sakmai indoklást kell adni hivatkova a adott stratégiára, illetve a vonatkoó jogsabályokra Sakpolitikai háttér A fejeetben a projekt sempontjából releváns sakmapolitikai hátteret kell bemutatni (EU és haai speciális stratégiák, direktívák), amelyekhe a projekt általában kapcsolódik, illetve amelyek befolyásolják a adott projekt tartalmának kialakítását. Itt röviden kell ismertetni a projekt terveésének, végrehajtásának és üemeltetésének jogi környeetét, a aokat befolyásoló köösségi jogforrásokat (irányelv, rendelet, határoat stb.), illetve haai jogsabályokat (korm. rendelet, ministeri rendelet, helyi rendelet, stb.). Amennyiben a projekt megvalósítását a jogsabályi háttér hiányosságai korlátoák, at ebben a fejeetben meg kell említeni. Een fejeetben tehát nem a Új Magyarorság Fejlestési Tervre, illetve annak operatív programjaira és akcióterveire vonatkoó információkat kell megadni, hanem aon jogsabályi hátteret kell leírni, amely: alátámastja a projekt indokoltságát köösségi, nemeti, és (ha értelmehető) regionális sinten (a adott sakterületen a projekt tématerületéhe kapcsolható irányelvek, törvények rendeletek, sabályoási előírások), befolyásol(hat)ja a projekt tartalmát, annak sakmai, serveeti kereteit (pl. sabványok, serveeti kereteket rögítő törvények, rendeletek, sabályoási előírások) A PROJEKT INDOKOLTSÁGÁNAK ÖSSZEFOGLALÁSA A fejeet a helyetfeltáró fejeetek össefoglalása, ahol röviden és a lényegre koncentráltan kell leírni a projekt indokoltságát, a projekttel megoldani sándékolt probléma definiálásával, illetve a megvalósítani terveett stratégia megjelölésével, a kereslet-kínálat elemésre történő hivatkoással. 8

9 3. A PROJEKT CÉLJAI ÉS TEVÉKENYSÉGEI 3.1. A PROJEKT CÉLJAINAK MEGHATÁROZÁSA Ebben a fejeetben a projekt célrendserét kell résletesen bemutatni. A célok meghatároásánál ügyelni kell arra, hogy aok a helyetfeltáró fejeetekben foglaltakból leveethetők legyenek, és kapcsolódjanak valamely akciótervben és operatív programban meghatároott célho/célokho. A projekt célrendsere annyiban lehet stratégiai sintű, hogy a vonatkoó OP-ho és AT-ho való kapcsolódás értelmehető legyen. A célokat rövid értelmeő, indokló megjegyésekkel kell résleteni A FEJLESZTÉSEK CÉLCSOPORTJAI, AZ ÉRINTETTEK KÖRE, A FEJLESZTÉSEK HATÁSTERÜLETE Een fejeetben a követlen és követett célcsoportok, a érintettek köre és a hatásterület bemutatása kell serepeljen, orságos és regionális statistikai adatok felhasnálásával, amennyiben értelmehető térképi megjelenítéssel. A fejeetben ismertetett célcsoportok és érintettek meghatároása pontos sámokkal, és adatokkal kell történjen. A itt bemutatott információk a későbbiekben a költség-hason elemés, a marketing-kommunikációs terv, illetve a nyilvánosság PR fejeetek egyik fontos alapját képeik; a célcsoportokat és a érintettek körét eeknek megfelelő résleteettséggel kell meghatároni. A célcsoportok a projekt megvalósítása során létrejött eredmények követlen hasnálói, tehát aon semélyek, akik a létrejött terméket vagy solgáltatást megvásárolják, vagy követlenül hasnálják. A követett célcsoportok aon semélyek köre, akik nem a projekt eredményeinek követlen hasnálói, de össetett mechanimusokon kerestül a projekt eredményei és hatásai helyetüket befolyásolják. A projektben érintettek köre aon csoportok, akik a projekt eredményeit nem hasnálják, aonban a projekt kidolgoásában, terveésében és működtetésében (a eredmények fenntartásában) kulcsfontosságú serepet játsanak. Például egy pedagógiai módsertan-fejlestési projekt esetében például egy követlen célcsoport lehet a pedagógus társadalom, egy követett célcsoportként definiálhatóak a diákok, míg a érintettek körébe tartohatnak például a sülők. A célcsoportok és a érintettek körének indoklását a helyetfeltáró fejeetekre támaskodva kell leírni. Een túlmenően meg kell adni a célcsoportok / a 9

10 érintettek körének nagyságát (fő), és fontosabb olyan főbb társadalmi és gadasági jellemőit, amely alapján a célcsoport / érintett kör a projekt sempontjából értelmehetővé válik. Amennyiben sükséges itt kell meghatároni olyan a célcsoportokkal kapcsolatos különleges sempontokat is, amelyek a projekt megvalósítását és fenntarthatóságát befolyásolhatják. A célcsoportokat és a érintettek körét tábláatos formában kell össefoglalni. A célcsoportokat és a érintettek körét a projektgada által javasolt alternatíva esetére kell meghatároni. A célcsoportot, amennyiben értelmehető, regionális bontásban kell ismertetni. Össefoglaló tábláat Főbb társadalmi, gadasági jellemők / Megneveése Nagyság Hatásterület megjegyések Követlen célcsoportok Célcsoport 1. Célcsoport 2. Követett célcsoportok Célcsoport 1. Célcsoport 2. Érintettek Érintett kör 1. Érintett kör 2. A követlen és követett célcsoportokho a hatásterület térképen történő lehatárolása is sükséges. Fontos megjegyeni, hogy a hatásterület nem minden esetben definiálható egyértelműen (pl. hátrányos helyetű tanulók ). A hatásterületet, amennyiben értelmehető, a leghátrányosabb kistérségek sintjén is meg kell adni (pl. képési programok esetében) A PROJEKT KAPCSOLÓDÁSA A RELEVÁNS FEJLESZTÉSPOLITIKAI DOKUMENTUMOK FEJLESZTÉSI IRÁNYAIHOZ A projekt céljainak kapcsolódása a ÚMFT céljaiho Be kell mutatni, hogy a ÚMFT és a hoá kapcsolódó terveési dokumentumokban (Operatív Program, Akcióterv) megjelölt célrendserhe hogyan kapcsolódik a projekt célrendsere. A össefüggések visgálatakor a projekt specifikus céljainak becsatornáása történik a egyes programok specifikus céljaiba, aa a aokho történő hoájárulás módjának igaolása történik meg. A kapcsolódás bemutatásakor a alábbi sempontok figyelembe vétele sükséges: 10

11 A projekt kapcsolódásának bemutatása ( beillesthetősége ), a érintett Operatív Programho (OP) és akciótervhe (AT) A projekt hoájárulása a OP-ban, a AT-ban rögített célkitűések megvalósulásáho A projekt kapcsolódása a nemetköi haai és térségi fejlestéspolitikáho Een fejeetben olyan köösségi, nemeti és területi stratégiákat (amennyiben értelmehető), kell aonosítani, és a projekt kapcsolódását eekhe bemutatni, amelyek végrehajtásáho a adott projekt konkrétan hoájárul (pl. a projekthe kapcsolódó köösségi stratégiák, nemeti, területi és települési fejlestési stratégiák és programok, a adott fejlestést konkrétan is tartalmaó, illetve annak céljaival egybevágó törvények rendeletek, sabályoási előírások). A fejlestéspolitikai dokumentumok esetében minden esetben ki kell térni a Orságos Fejlestéspolitikai Koncepcióho, a Orságos Területfejlestési Koncepcióho, a Orságos Területrendeési Tervhe, valamint a kistérségi és helyi fejlestési tervekhe való kapcsolódás bemutatására (amennyiben a területi sint értelmehető) AZ ELÉRENDŐ CÉLOKHOZ SZÜKSÉGES TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA A fejeetben aon tevékenységeket kell beaonosítani, amelyekkel a projekt céljai megvalósíthatók. Fontos megjegyeni, hogy itt nem a projekt konkrét sakmai / műsaki tartalmáról, hanem a tevékenységekről van só; a projekt tartalma itt stratégiai sinten kell meghatároásra kerüljön. A projekt tevékenységeit projektelemekre bontva kell bemutatni, és eel párhuamosan igaolni kell, hogy a adott tevékenység hogyan kapcsolódik a projekt céljaiho, valamint a kapcsolódó OP-ban és AT-ban megfogalmaott tevékenységekhe. Csak olyan tevékenységeket lehet a fejeetben meghatároni, amelyek serepelnek a adott kiemelt projekt támogatható tevékenységei köött, a fejeetben et egyértelműen be kell mutatni INDIKÁTOROK A fejeetben a célkitűésekhe rendelt indikátorok ismertetésére kerül sor (kimenetek, eredmények, hatások), tábláatos formában. Köteleően meg kell adni aon indikátorokat, amelyek érintett terveési útmutatóban, valamint OPban és AT-ban meghatároásra kerültek. Olyan indikátorokat is sükséges serepeltetni, amelyek a támogatható tevékenységek megvalósulásának és 11

12 meghatároott célok elérésének nyomon követését, illetve értékelését tesik lehetővé. A indikátorokat minden esetben a célrendserben meghatároott célokho kell rendelni. A indikátoroknak meg kell felelnie a SMART kritériumoknak. A indikátorokat esetében meg kell adni, a indikátor megneveését, a mértékegységét, a kiindulási- és célértéket, céldátumot és forrását, valamint a indikátor típusát. Egy-egy projekt esetében a a output- és eredmény indikátorok sintjén speciálisan a projektre értelmehető indikátorok, illetve sakterület specifikus indikátorok megadása köteleő. A indikátorokat a projektgada által javasolt alternatíva esetében kell bemutatni. Indikátorok össefoglaló tábláata Kapcsolódó cél Indikátor megneveése Mérték egység Kiindulá si érték Hatásindikátorok Célérték Céldátu m A adatforrás megneveése Eredmény indikátorok Kimenet indikátorok 12

13 4. A FEJLESZTÉS BEMUTATÁSA 4.1. A PROJEKT DEFINIÁLÁSA Tevékenységek, projektelemek A projekt teljes tartalmát lefedő tevékenységeket és a adott tevékenységhe tartoó projekteleme(ke)t kell felsorolni. A tevékenységek aonosításakor csak olyan tevékenységek és olyan arányban serepelhetnek, amelyek a kapcsolódó AT alapján kiírt terveési felhívásban serepelnek A megvalósulás helysíne A fejeetben a fejlestések földraji helysínének és a helysín jelenlegi adottságainak bemutatása történik. Amennyiben a projekt nem köthető földraji helyhe, illetve fiikai objektumho (pl. serveet- vagy tartalomfejlestés, orságos hatókörű projektek), úgy a fejeetben csak arra kell kitérni, hogy a projekt mely meglévő intémény, serveeti egység gondoásában (megneveés, cím) fog megvalósulni A projektelemek sakmai tartalmának meghatároása A fejeetben a tevékenységek résletes sakmai tartalmát kell megadni, a projektet a tevékenységek alapján projektelemekre bontva. Itt csak olyan tevékenységek serepelhetnek, amelyek a kapcsolódó Akcióterv támogatható tevékenységei köött is serepelnek. Általános sabályként a sakmai tartalom megadása olyan mélységben kell, hogy történjen, amely alapján egyértelműen meghatárohatók a egyes tevékenységekhe és projektelemekhe köthető költségek, illetve aok ütemeése. A sakmai tartalom a különböő projekttípusok és projektelemek esetében eltérő lehet, de minden esetben bitosítania kell a sakmai alátámastottság megítélését. Amennyiben a adott projektelem váltoatlan formában már a javasolt alternatíva esetében résletesen bemutatásra került, úgy elég megadni a projektelem megneveését és a résletes tartalom helyére mutató hivatkoást. Kiemelt fontosságot kell tulajdonítani a tevékenységek sükségességének indoklására. 13

14 A előkésítéshe és a megvalósításho kapcsolódó feladatok meghatároása Een fejeetben a projekt megvalósításáho sükséges előetes feltételek bitosításáho sükséges, valamint a egyéb járulékos feladatokat kell ismertetni. Ebbe a körbe tartonak a terveési feladatok, a engedélyeési eljárások, illetve a serveetfejlestési, marketing és kommunikációs feladatok is A előkésítés és megvalósítás költségei és ütemeése A előkésítés, megvalósítás és kapcsolódó tevékenységeket és a projektelemekkel kapcsolatos költségeket a alábbi tábláat serint, éves ütemeésben kell megadni. A költségvetés tartalmaa a terveési, előkésítési, menedsment, marketing, és egyéb járulékos költségeket is, amelyeket a vonatkoó AT alapján megjelent terveési felhívásnak megfelelően kell megadni. Ütemeési tábláat éves bontásban Terveési / előkésítési Költségek, e Ft feladatok Össesen Össesen Tevékenységek / projektelemek, kapcsolódó kiegésítő tevékenységek Költségek, e Ft Össesen Össesen Terveési és előkésítő feladatok, illetve a megvalósítás feladatai mindössesen Teljes projektköltség Költségek, e Ft Össesen A költségeket nettó értéken kell serepeltetni, amennyiben a projektgada a vonatkoó jogsabályok serint jogosult a ÁFA vissaigénylésére. Amennyiben a 14

15 projektgada ÁFA vissaigénylésére nem jogosult, úgy a költségeket bruttó értéken kell megadni. A tábláat fejlécében jelölni kell, hogy a költségek nettó, vagy bruttó értéken serepelnek-e A projekt hatásainak elemése A gadasági-társadalmi követett és követlen hatások, externáliák visgálata sámserűsítve kell, hogy történjen. Ha erre nincs lehetőség, akkor a várható hatásokat sövegesen kell bemutatni. A fejeet servesen kapcsolódik a helyetfeltáró fejeetekben bemutatott sakterület-specifikus tendenciákra, a projekt célcsoportjainak és érintettjeinek leíráskor meghatároott csoportokho és a hatásterülethe, valamint a indikátorokho. A hatások elemésekor sámserűsített értékeket kell megadni minden a tanulmány 3. fejeetében definiált indikátorho. A itt elvégendő sámserűsítés a költség-hason elemés, illetve a alternatívák össehasonlításának fontos alapját képei. Társadalmi és gadasági hatások Konkrét követlen és követett, negatív és poitív hatások sámserűsített bemutatása, külön figyelemmel a érintett társadalmi célcsoportokra, valamint a hatásterületre a fentiekben meghatároottak serint. A társadalmi és gadasági hatások visgálatakor a indikátorokon túlmenően a alábbi hatásviselő rendserekre gyakorolt követett és követlen hatásokat, egy 3 +3 terjedő skálán (-3: igen kedveőtlen hatás; 0 nincs hatás; +3: igen kedveő hatás) sakértői becslés alapján kell sámserűsíteni: 1. Kutatás-fejlestés 2. Foglalkotatás és munkaerőpiac 3. Munkakörülmények 3. Nemetköi kapcsolatok, határmentiség 4. Esélyegyenlőség 5. Területi kiegyenlítődés 6. Társadalmi integráció és különleges társadalmi csoportok védelme 7. Nyilvánosság, igaságosság, erkölcs 8. Kösféra pénügyi és serveeti keretei A fenti követelményrendserben megadott sempontokon túlmenően résletesen és külön is be kell mutatni, hogy a projekt milyen módon valósítja meg a esélyegyenlőségi sempontok megvalósulását, a külön dokumentumban foglalt esélyegyenlőségi útmutató alapján. Környeeti hatások 15

16 Konkrét követlen és követett, negatív és poitív hatások sámserűsített bemutatása, külön figyelemmel a környeeti elemekre, ill. aok rendsereire (talaj-föld, viek, levegő, aj-regés, terméseti rendserek, táji rendserek, települési rendserek épített környeet) és a hatásterületre. A környeeti hatások visgálatakor a indikátorokon túlmenően a alábbi hatásviselő rendserekre gyakorolt követett és követlen hatásokat, egy 3 +3 terjedő skálán (-3: igen kedveőtlen hatás; 0 nincs hatás; +3: igen kedveő hatás) sakértői becslés alapján kell sámserűsíteni, amennyiben a adott projekt tekintetében értelmehető (pl. építés, felújítás átjárhatóság terhére engedélyeett a projektben): 1. Levegőtistaság 2. Talajminőség és talajerőforrás 3. Területhasnálat 4. Hulladéktermelés, hulladék-hasnosítás 5. Környeeti kockáatok megjelenése 6. Mobilitás, energia-felhasnálás A fenti követelményrendserben megadott sempontokon túlmenően résletesen és külön is be kell mutatni, hogy a projekt milyen módon valósítja meg a környeeti fenntarthatóság sempontjainak megvalósulását, a külön dokumentumban foglalt fenntarthatósági útmutató alapján. Mintatábláat a hatások össesítéséhe Hatásviselő rendser 1. Foglalkotatás, munkaerőpiac 2. Össesen 1. Levegőtistaság 2. Össesen Követlen hatás erőssége (-3 +3) A hatásmechanimus leírása Követett hatás erőssége (-3 +3) Társadalmi-gadasági rendserek Környeeti rendserek A hatásmechanimus leírása Pénügyi terv Módsertan bemutatása A fejeetnek tartalmania kell egy módsertani beveetőt. Ebben ki kell térni a pénügyi elemés paraméterei köül legalább a alábbiakra: a visgálat időhoriontja a EU támogatás mértéke 16

17 a saját forrás finansíroásának módja, amennyiben értelmehető a projektgada és a tevékenység jellege (vállalkoási, nem vállalkoási) a projekt állami támogatás (state aid) sempontjából történő besorolása a projekt majdani működtetőjének és fenntartójának semélye a amortiáció keelésének módja a Áfa keelése a infláció keelése 17

18 A pénügyi terv Ebben a alfejeetben kerül sor a projektgadánál felmerülő költségek és esetleges bevételek pénforgalmi (cash flow) semléletben történő bemutatására. A költségeket nettó össegben kell megadni, ha a támogatás címettje a támogatásban résesülő tevékenység vonatkoásában a jogsabályok serint a ÁFÁ-t vissaigényelheti és bruttó össegben, ha nem igényelheti vissa a ÁFÁ-t. A költségbecslést folyó áron, a fejlestési különböet módserével kell kisámolni, tehát a költségeket a projekt nélküli állapot esetében felmerülő költségek, valamint a kiválastott alternatíva esetében felmerülő költségek különböeteként kell megjeleníteni. A költségek köött serepeltetni kell a projekt-előkésítés és a projektmenedsment költségeit. A pénügyi bevételek becslésénél folyó áron kell sámolni. Pénügyi bevételeket értelemserűen nem kell sámolni köcélú, bevételt nem termelő projektek, projektelemek, tevékenységek esetén. A fejeetben ki kell térni a sajátforrás bitosításának módjára, forrására, a rendelkeésre állás garanciáira Externáliák bemutatása A módsertan bemutatása A fejeetnek tartalmania kell egy módsertani Beveetőt. Externáliák meghatároása A externáliák elemése során a projekt pénben kifejehető és nem sámserűsíthető poitív és negatív externáliáinak meghatároására kerül sor. A externáliák vagy külső gadasági hatások aok a poitív és negatív hatások, amelyek (1) nem követlenül a projekt kedveményeettjénél vagy a projekt hasnálóinál jelentkenek, és (2) követlen pénügyi ellentételeés nem kíséri őket. Általánosságban a poitív és negatív externáliákat sövegesen kell bemutatni, így indokolva, hogy a támogathatóság feltétele a társadalmi hasnok vonatkoásában fennáll. Amennyiben a jelentősebb költség- és hasonelemek pénben történő kifejeése módsertanilag lehetséges, akkor követett megtérülési mutatókat kell kisámítani: 18

19 gadasági nettó jelenérték (ENPV) gadasági megtérülési ráta (ERR): at a diskontrátát fejei ki, amelynél a ENPV= Kockáatelemés Pénügyi kockáatok elemése (érékenységvisgálat) A érékenységvisgálat célja annak meghatároása, hogyan módosítja a projekt megvalósíthatóságát a egyes költség- (és bevételi) paramétereinek, illetve a eekre ható főbb tényeőknek a terveettől való eltérése. A visgálat célja a kritikus váltoók és paraméterek kiválastása. A elemés során visgálni sükséges, hogy A projekt végrehajtásáho sükséges pénügyi erőforrások rendelkeésre állnak-e a kiemelt projekt teljes időtartama alatt. A projekt pénügyi és sakmai ütemeése a utófinansíroás (a pénügyi források időbeni eltolódása) tényével sámol. Rendelkeésre áll olyan mértékű előleg, illetve saját forrás, amely a likviditást bitosítja. Több résben megvalósuló kiemelt projekt esetén a folytatólagos támogatás megítéléséhe sükséges feltételek adottak és várhatóan adottak lesnek A fenntartási költségek bitosítottak. A érékenységvisgálat rése a váltoók kritikus csoportjára vonatkoó forgatókönyv elemés, amely a alapeset mellett a optimista és a pessimista váltoatot visgálja Megvalósíthatósági és fenntarthatósági kockáatok elemése A kockáatelemés célja a projekt kockáatainak aonosítása, erősségük meghatároása, valamint a kockáatkeelés módjának és kommunikációjának meghatároása. A alább felsorolt kockáatokat sövegesen bemutatva, illetve egy 0 +3 skálán sámserűsítve (0: nincs kockáat; +3: igen jelentős kockáat) tábláatos formában kell meghatároni és össesíteni, és résletesen le kell írni a kockáat keelésének módját: Jogi sempontok (kapcsolódó jogsabályi környeet, sabványok váltoása, kibocsátási határértékek váltoása, serői jogvédelem, stb.) Intéményi sempontok (új sereplők belépése a folyamatba, terveett működési struktúra váltoása a visgált időtávon, köbeserés, köigagatási átalakítás hatásai, stb.) Társadalmi sempontok (lakossági ellenállás, kövélemény stb.) Sakmai sempontok (vonatkoó stratégiák váltoása) 19

20 Pénügyi-gadasági fenntarthatósági sempontok A adsorpciós képesség alacsony voltából adódó kockáatok (pl. párhuamosan futó projektek menedselési kockáatai) A kockáatok össesítése A kockáa t Kockáati tényeő erősség e (0 +3) Össesen Össesen Össesen A kockáati mechanimus leírása sakmai kockáatok Jogi kockáatok intéményi kockáatok A kockáatkeelés módja 20

21 5. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI 5.1. A PROJEKTGAZDA ÉS PARTNEREINEK BEMUTATÁSA A projektgada bemutatása Een fejeetben a projektgada résletes bemutatására kerül sor. A projektgada alapvető administrációs adatai mellett, itt résletesen be kell mutatni a projektgada serveetét, a projekt megvalósításáért és üemeltetéséért felelős serveeti egységet, ha lehetséges a felelős veetők megneveésével A megvalósításban rést vevő partnerek bemutatása Een fejeetben a projektgada aon partnereinek résletes bemutatására kerül sor, amelyek aktívan rést vesnek a projekt megvalósításában. A partnerek alapvető administrációs adatai mellett, itt résletesen be kell mutatni a partner serveetét, a projekt megvalósításában rést vevő, felelős serveeti egységet, ha lehetséges a felelős veetők megneveésével A projektgada és partnerei a projekthe kapcsolódó tapastalatainak bemutatása A fejeet tartalma projektgada által korábban végrehajtott hasonló fejlestések, projektek bemutatása különös tekintettel a projektek eredményeire és fenntartására vonatkoóan. Ismertetni kell a már megvalósult projektek megvalósulásának céljait (a megoldandó problémák és/vagy kihasnálni kívánt lehetőségek), adottságait, a megvalósítás mérföldköveit, érdekelteket, célcsoportokat, eredményeket és a már jelentkeő hatásokat. Nem csupán a támogatásból megvalósuló, hanem a más forrásból (önerő, hitel, stb.) történő jelentős fejlestéseket is érdemes felsorolni. Sintén itt kell bemutatni, hogy a terveett projekttel egy időben milyen más, lényeges fejlestések ajlanak a serveetnél, eek ütemeése, erőforrásigénye milyen hatással van projektre A projektben rést vevők sakmai kompetenciáinak bemutatása A fejeetben résletesen be kell mutatni a projektben rést vevő semélyek sakmai ismereteit, nemetköi, haai releváns tapastalatait, elismeréseit. A fejeethe mellékletként csatolandóak publikációs hivatkoások, egyéb sakmai jártasságot igaoló dokumentumok. 21

22 5.2. A MEGVALÓSÍTÁS ÉS A FENNTARTÁS SZERVEZETE A fejeetben a projekt megvalósításának serveeti kereteinek résletes meghatároása a cél. A egyes feladatok és a sükséges erőforrásokat olyan mélységig kell meghatároni, hogy világosan kirajolódjék, hogy a serveet milyen feladatokat lát el, ehhe milyen erőforrásokat igényel és hogy hogyan valósítja meg a partnerséget. A fejeetben külön ki kell térni a külső sakértők serepére és feladataira, valamint a monitoring és kontrolling folyamatokra. A fejeet a alábbi témakörök köré serveődik: A serveet feladatainak ismertetése A jelenleg rendelkeésre álló serveet semélyi erőforrásainak bemutatása A sükséges semélyi fejlestések meghatároása A semélyi kompetenciák elemése, a semélyi állomány végettségeinek és pontos feladatainak meghatároása, a becsült javadalmaás feltüntetésével A külső sakértők és partnerek feladatainak aonosítása Össefoglaló serveeti ábra A jelenleg rendelkeésre álló infrastruktúra sámba vétele Sükséges infrastruktúra, kisolgáló technikai felserelések bemutatása A monitoring és kontrolling feladok bemutatása és a mechanimus működésének leírása 5.3. SZERVEZETI ÉS MONITORING-KONTROLLING KÖLTSÉGEK TÉTELES FELSOROLÁSA, KÖLTSÉGEK ÜTEMEZÉSE Össefoglaló tábláat serveetfejlestési, menedsment és monitoringkontrolling témakörben felmerülő feladatok ütemeésére és költségeire Költségek, e Ft Feladat Öss. Össesen A költségeket nettó értéken kell serepeltetni, amennyiben a projektgada a vonatkoó jogsabályok serint jogosult a ÁFA vissaigénylésére. Amennyiben a 22

23 projektgada ÁFA vissaigénylésére nem jogosult, úgy a költségeket bruttó értéken kell megadni. A tábláat fejlécében jelölni kell, hogy a költségek nettó, vagy bruttó értéken serepelnek-e. 23

24 6. MARKETING-KOMMUNIKÁCIÓS TERV Ebben a fejeetben a projekt létét és eredményét, mint egy terméket vessük figyelembe. A marketing-kommunikációs terv feladata a projekt során létrejött termék vagy solgáltatás értékesítése. A fejeet tartalma a megvalósíthatósági tanulmányban foglaltak függvényében kidolgoott marketing-kommunikációs koncepció bemutatása, mely elemi, hogy hogyan lehet a meghatároott és leírt célcsoportot a termék vásárlására östönöni. A fejeetben meg kell határoni, hogy a termék vagy solgáltatás csak a beveetésénél vagy a későbbiekben is támogatást igényel-e. Ha erre sükség van, meghatároa a beveető és termékbeveetése utáni kommunikációs kampány különbségeit. Bemutatja a elvárt reklámhatást a marketing céloknak megfelelően, kitér a előkésítésre (pl. kvalitatív kutatások). Marketing-kommunikációs tervet abban a esetben kell késíteni, ha a projekt megvalósulásával olyan termék vagy solgáltatás jön létre, amely iránt valós piaci kereslet mutatkoik. Een kereslet meghatároása a kereslet-kínálat eredményeiből veethető le, a fietőképes keresleti csoportok beaonosítása a követlen célcsoportok meghatároásánál történik. A Marketing-kommunikációs tervben résletesen ki kell térni a potenciális vevőkör méretére, nagyságára, sereplőire KOMMUNIKÁCIÓS ÜZENETEK MEGFOGALMAZÁSA Een fejeetben minden követlen célcsoport sámára olyan üenetet kell megfogalmani, amely a termék elismertségét és megismerhetőségét javítja KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK AZONOSÍTÁSA A fejeetben be kell aonosítani a követlen célcsoportokho és célokho leginkább illeskedő kommunikációs eskööket és csatornákat, és aokat elemeve meg kell határoni, hogy melyekkel érhető el a legnagyobb eredmény a adott célcsoport vagy cél elérése érdekében (pl. reklám, semélyes jelenlét, ügyfélsolgálat, stb.) KOMMUNIKÁCIÓS ÜTEMTERV 24

25 A marketing-kommunikációs ütemtervben a alábbi tábláatos formában meg kell határoni a kommunikációs feladatokat, eskööket, csatornákat, illetve a elérendő célcsoportot és a kommunikáció ütemeését. Időpont Feladat Produkció / eskö Csatorna Célcsoport 6.4. A MARKETING-KOMMUNIKÁCIÓS FELADATOK ÉS KÖLTSÉGEK ÜTEMZETT MEGHATÁROZÁSA Össefoglaló tábláat a marketing-kommunikáció témakörben felmerülő feladatok ütemeésére és költségeire Költségek, e Ft Feladat Öss. Össesen A költségeket nettó értéken kell serepeltetni, amennyiben a projektgada a vonatkoó jogsabályok serint jogosult a ÁFA vissaigénylésére. Amennyiben a projektgada ÁFA vissaigénylésére nem jogosult, úgy a költségeket bruttó értéken kell megadni. A tábláat fejlécében jelölni kell, hogy a költségek nettó, vagy bruttó értéken serepelnek-e. 25

26 7. A NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA, PR A PR fejeet célja, hogy bemutassa a solgáltatás vagy termék, valamint a projekt megvalósításában réstvevő serveetek és környeetük kapcsolatának menedselését, a projekt és a projektet megvalósítók jó hírnevének építését a projekt céljainak megvalósítása érdekében. A kommunikációs terv lényege, hogy a projekt eredményét egyre többen megismerjék, a kommunikációs esköök segítségével minél sélesebb körű tájékotatást nyújtsanak a megvalósult fejlestésekről, és hogy EU támogatásból valósult meg a projekt. A kommunikációs terv tehát a projektre vonatkoik A KOMMUNIKÁCIÓS ELKÉPZELÉSEK ÖSSZEFOGLALÓ LEÍRÁSA A fejeetben a tájékotatási köteleettségek, továbbá a tájékotatási köteleettségeken túlmutató kommunikációs elképeléseket kell bemutatni. A fejeetnek arra kérdésre kell válast adnia, hogy a projektgada miként kíván eleget tenni a tájékotatással és nyilvánossággal kapcsolatos köteleettségeinek, figyelemmel a követkeő esköök alkalmaására: emléktábla, sajtó-hirdetés, sajtótájékotató, újságcikk, esettanulmány, konferencia, fórum, előadás, prospektus, honlap, hírlevél, stb A CÉLCSOPORTOK ÉS AZ ÉRINTETTEK KOMMUNIKÁCIÓS SZEMPONTÚ ELEMZÉSE A fejeetben a követlen és követett célcsoportok, valamint a érintettek a projekthe fűődő, kommunikációs sempontú értékelését kell megadni. Elemeni kell, hogy a egyes csoportok réséről milyen reakciók várhatók, és be kell mutatni, hogy a projektgada sempontjából milyen kommunikációs célok bitosítják a egyes csoportok kedveő reakcióit KOMMUNIKÁCIÓS ÜZENETEK MEGFOGALMAZÁSA Een fejeetben minden követlen célcsoport sámára olyan üenetet kell megfogalmani, amely a projekt elismertségét és megismerhetőségét javítja KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK AZONOSÍTÁSA A fejeetben be kell aonosítani a követlen célcsoportokho és célokho leginkább illeskedő kommunikációs eskööket és csatornákat, és aokat 26

27 elemeve meg kell határoni, hogy melyekkel érhető el a legnagyobb eredmény a adott célcsoport vagy cél elérése érdekében (pl. reklám, tudatformálás, lakossági képések, semélyes kapcsolattartás, ügyfélsolgálat, stb.) KOMMUNIKÁCIÓS ÜTEMTERV A kommunikációs ütemtervben a alábbi tábláatos formában meg kell határoni a kommunikációs feladatokat, eskööket, csatornákat, illetve a elérendő célcsoportot és a kommunikáció ütemeését. Időpont Feladat Cél Célcsoport Eskö Sereplők 7.6. A NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSÁNAK FELADATAI ÉS ÜTEMEZETT KÖLTSÉGVETÉSE Össefoglaló tábláat a nyilvánosság és PR témakörben felmerülő feladatok ütemeésére és költségeire Költségek, e Ft Feladat Öss. Össesen A költségeket nettó értéken kell serepeltetni, amennyiben a projektgada a vonatkoó jogsabályok serint jogosult a ÁFA vissaigénylésére. Amennyiben a projektgada ÁFA vissaigénylésére nem jogosult, úgy a költségeket bruttó értéken kell megadni. A tábláat fejlécében jelölni kell, hogy a költségek nettó, vagy bruttó értéken serepelnek-e. 27

28 8. A SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁS RÉSZLETES ÜTEMEZÉSE ÉS PÉNZÜGYI TERVE 8.1. RÉSZLETES CSELEKVÉSI TERV A előkésítés résletes feladatai és ütemeése A fejeetben kell bemutatni a javasolt projekt előkésítettségét, és a arra vonatkoó tényeket. Fontos, hogy a projekt-előkésítés itt megjelölt menete reálisan tükröe a különböő terveési, engedélyeési folyamatok idő- és költségigényét, illetve hogy a itt megjelölt előkésítési feladatok a későbbiekben megfeleljenek a támogatásra javasolt projektekhe késítendő útvonaltervben feltüntetett információkkal. A fejeetben minden olyan tevékenységet be kell mutatni, ami a fejlestés, projekt megindításáho sükséges, beleértve a terveési feladatokat, a engedélyek beserését, a esetleges kiegésítő terveési feladatokat, a köbeserési feladatokat. A különböő terveési-előkésítési fáisokat tevékenységekre és projektelemekre lebontva, negyedéves ütemeéssel Gannt diagrammban kell bemutatni, és a különböő feladatokat sövegesen is le kell írni, világosan megjelölve, hogy a adott terveési-előkésítő fáis milyen konkrét kimeneteket, milyen határidővel eredménye. A előkésítés ütemeését legalább a alábbi résleteettséggel, a projekt megvalósításának tevékenységei és elemei serint kell megadni; a projektgada igény serint aonban további feladatokat is aonosíthat (pl. javaslattétel a sükséges jogsabályok meghoatalára, illetve a aokho való alkalmakodás): Terveési feladatok és ütemeésük Engedélyetetési folyamatok és ütemeésük A köbeserési feladatok és ütemeésük A terveési-előkésítési feladatok pénügyi ütemeését a alábbi tábláat serint össefoglalóan is meg kell adni. Terveés / előkésít és feladatai Költségek, e Ft Öss. 28

29 Össesen A költségeket nettó értéken kell serepeltetni, amennyiben a projektgada a vonatkoó jogsabályok serint jogosult a ÁFA vissaigénylésére. Amennyiben a projektgada ÁFA vissaigénylésére nem jogosult, úgy a költségeket bruttó értéken kell megadni. A tábláat fejlécében jelölni kell, hogy a költségek nettó, vagy bruttó értéken serepelnek-e A projekt megvalósításának résletes feladatai és pénügyi ütemeése A fejeetben a projekt megvalósításának lépéseit és a egyes lépésekhe tartoó költségeket kell résletesen bemutatni. A projekt lépéseinek aonosítását a javasolt alternatíva leírásakor meghatároott tevékenységek és projektelemek további, a előkésítési feladatokkal össhangban lévő résleteettséggel kell elvégeni. Pontosan meg kell határoni, hogy a adott projektelem megvalósításának milyen résfeladatai vannak, és eek milyen határidővel teljesíthetők (pl. képési projektek esetében: a célcsoport bevonásának határideje: september 1.; a képések elindításának határideje: október 30.). A megvalósításho sükséges lépések és feladatok beaonosítása és össesítő ütemeése a alábbi tábláat serint, negyedéves bontásban kell történjen, a adott feladatho hoárendelve a kapcsolódó költségeket is. A megvaló sítás feladatai Költségek, e Ft Öss. Össesen A költségeket nettó értéken kell serepeltetni, amennyiben a projektgada a vonatkoó jogsabályok serint jogosult a ÁFA vissaigénylésére. Amennyiben a projektgada ÁFA vissaigénylésére nem jogosult, úgy a költségeket bruttó 29

30 értéken kell megadni. A tábláat fejlécében jelölni kell, hogy a költségek nettó, vagy bruttó értéken serepelnek-e A TELJES PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉSE Een fejeetben a terveés-előkésítés, a marketing, a kommunikáció, valamint a megvalósítás össesített, negyedéves bontásban megadott pénügyi tervét kell elkésíteni, a eddigiekben résleteett feladatok serint. Össesítő tábláat a projekt össesített pénügyi forgatókönyvéhe Költségek, e Ft Feladat Terveés előkésíté s Megvalósí tás Serveet -fejlestés Marketing Nyilvános ság Össesen Öss. A költségeket nettó értéken kell serepeltetni, amennyiben a projektgada a vonatkoó jogsabályok serint jogosult a ÁFA vissaigénylésére. Amennyiben a projektgada ÁFA vissaigénylésére nem jogosult, úgy a költségeket bruttó értéken kell megadni. A tábláat fejlécében jelölni kell, hogy a költségek nettó, vagy bruttó értéken serepelnek-e A TÁMOGATÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI FELTÉTELEK BEMUTATÁSA A EK Serődés 87. cikk (1) bekedése serinti állami támogatás (state aid) sempontjából a projektek, projektelemek három csoportját különbötetjük meg: 1. Állami támogatás hatálya alá tartoó projektek, tevékenységek: esetükben a támogatást igénylő serveet és a tevékenység együttesen vállalkoásnak minősül, így a sámára nyújtott támogatás köösségi versenyjogi sempontból a tagállamok köötti kereskedelmet torító állami támogatásnak minősül. 30

31 2. Állami támogatás hatálya alá nem tartoó köcélú, jövedelemtermelő projektek, tevékenységek 3. Állami támogatás hatálya alá nem tartoó köcélú, jövedelmet nem termelő projektek, tevékenységek A állami támogatás hatálya alá tartoó projektek, projektelemek, tevékenységek, valamint a köcélú, jövedelmet nem termelő projektek, projektelemek, tevékenységek esetén a elemés fő célja a, hogy megalapouk a Alapokból történő hoájárulás mértékének sükségességét, továbbá kimutassuk, hogy a működés idősakában mekkora forrást kell bitosítani a IH által meghatároott időtartamú fenntartási köteleettség bitosításáho. A köcélú, jövedelemtermelő tevékenységek esetén een túlmenően a támogatási össeg kisámításho is sükséges a pénügyi elemés. A fejeetben a támogatási igényt a kapcsolódó AT alapján kiadott terveési felhívásban meghatároott támogatható tevékenységek és a fentiek figyelembe vételével kell meghatároni. Amennyiben egy projekt több projektelemből épül fel, vagy egy projektelemből épül fel, de állami támogatási sempontból eltérő támogatható tevékenységeket is tartalma, a jelen fejeet serinti pénügyi sámításokat, projektelemenként, illetve tevékenységenként kell elvégeni, mindemellett a teljes projekt sintjén is sükséges a adatokat össesíteni. A finansíroás módjának bemutatását a alábbi sempontok serint, a javasolt alternatíva esetében kidolgoott résletes pénügyi elemések alapján kell elvégeni: Be kell mutatni a projekt terveett EU és egyéb köpénből történő finansíroási igényét, egyéb idegen forrás (hitelfelvétel) esetén a ehhe kapcsolódó tőkeköltségek (hitelek törlestése, kamatok, adók stb.) meghatároását. A támogatási jogosultság visgálata A támogatási jogosultság visgálatát a javasolt alternatíva résletes pénügyi elemésének alapján kell elvégeni, a releváns mutatók a támogatási igény serinti értelmeésével, söveges indoklással. Egy tevékenység akkor jogosult támogatásra, ha a társadalmi hasnosság igaolható, a pénügyi elemés alapján igaolható, hogy csak a megvalósulásho sükséges mértékű támogatást kapja a projekt, túl-támogatás nem történik. Állami támogatás hatálya alá tartoó és köcélú, jövedelemtermelő projektek esetén további követelmények: 31

32 a FNPV legyen negatív, a FRR legyen alacsonyabb, mint a alkalmaott pénügyi diskontráta, a pénügyi elemés cash flow-ja alapján igaolható, hogy a projekt működtetése pénügyileg fenntartható. A résletes elemésben a pénárammal sembeni követelmény: Köcélú, nem jövedelemtermelő tevékenység esetén, hogy bionyítani sükséges a jövőbeni működtetési források várható rendelkeésre állását. 32

33 MELLÉKLETEK 33

KIEMELT PROJEKTEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYAINAK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT

KIEMELT PROJEKTEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYAINAK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT KIEMELT PROJEKTEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYAINAK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT Készítette a Terra Studio Kft. a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából a Kiemelt Programok és Projektek Főosztályának

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY TARTALMI KÖVETELMÉNYEI. TÁMOP és TIOP pályázatokhoz

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY TARTALMI KÖVETELMÉNYEI. TÁMOP és TIOP pályázatokhoz MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY TARTALMI KÖVETELMÉNYEI TÁMOP és TIOP pályázatokhoz 1. HELYZETÉRTÉKELÉS 1.1. A PROJEKT GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI HÁTTERÉNEK BEMUTATÁSA A fejezetben rövid és összegző

Részletesebben

KIEMELT PROJEKTEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYAINAK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI. Javaslat a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKTEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYAINAK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI. Javaslat a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKTEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYAINAK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Javaslat a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmaimódszertani megalapozása

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens 1. Projektötlet, előkészítés 2. Megvalósítás Támogatás 3. Fenntartás Helyzetelemzés: igények, szükségletek, megoldandó probléma feltárása Célstruktúra:

Részletesebben

HosszútávúBefektetések Döntései

HosszútávúBefektetések Döntései VállalatgadaságtaII. HossútávúBefektetések Dötései Előadó: Koma Tímea Tatárgyfelelős: Dr. Illés B. Csaba 27. November 9. A hossútávúbefektetések sajátosságai Rövidebb időre sóló befektetés hossabb időtávra

Részletesebben

ÜZLETI TERV KÉSZÍTÉS. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com. Üzleti Terv Készítés

ÜZLETI TERV KÉSZÍTÉS. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com. Üzleti Terv Készítés (Busiess Pla) JELLEMZŐI: egyfajta terveés össefüggésbe áll a vállalati céllal és a stratégiai terv. is tartós femaradás, Ł jövedelmeőség Ehhe: tervet v. ületi tervet késít Ületi Terv Késítés ÜZLETI TERV

Részletesebben

Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága

Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága Útmutató Üzleti és Marketing Terv elkészítéséhez Alkalmazandó a Dél-alföldi Operatív Program vállalkozásfejlesztési infrastruktúra és szolgáltatás javítására

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE A megfelelőségi vizsgálat időtartama maximum 90 nap. Ez a határidő egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. Ha fenntartó az intézményfejlesztési

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Projekt adatlap a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása mikro-és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013

A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013 A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013 Kérjük, hogy a pályázati adatlap 6.1 (Kötelező indikátorok) pontjában a választott tevékenységhez tartozó táblázatokat töltse ki. A táblázatban megadott

Részletesebben

6. számú melléklet. Útmutató az üzleti terv elkészítéséhez

6. számú melléklet. Útmutató az üzleti terv elkészítéséhez 6. számú melléklet Útmutató az üzleti terv elkészítéséhez A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg 2009. július 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FELNŐTTKÉPZÉSI AKKREDITÁCIÓVAL RENDELKEZŐ SZERVEZETTEL

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FELNŐTTKÉPZÉSI AKKREDITÁCIÓVAL RENDELKEZŐ SZERVEZETTEL EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FELNŐTTKÉPZÉSI AKKREDITÁCIÓVAL RENDELKEZŐ SZERVEZETTEL amely létrejött egyrészről (pályázó szervezet hivatalos neve, címe:.. képviselője:.) mint az Innovációs és tudásközpont

Részletesebben

Projekt Tervezés. 2006/5/17 Dr. Kulcsár László

Projekt Tervezés. 2006/5/17 Dr. Kulcsár László Projekt Tervezés 2006 1 A projekt koncepció A projekt fogalma: Szabványosított dokumentum, amely tartalmazza a fejlesztés modelljét, a modellt támogató elméleti feltételezéseket. Konkrét célok Időpont

Részletesebben

BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI 2013. 9. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MEGBÍZÓ: BALATONVILÁGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI 2013. 9. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MEGBÍZÓ: BALATONVILÁGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSENDEZÉSI ESZKÖZEI MEGBÍZÓ: BALATONVILÁGOS KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATA TEVEZŐ: POMSÁ ÉS TÁSAI ÉPÍTÉSZ IODA KFT. TELEPÜLÉSSZEKEZETI TEV 2013. 9. 1/26 BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSSZEKEZETI TEV

Részletesebben

Nemzetközi projektmenedzsment. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17.

Nemzetközi projektmenedzsment. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Nemzetközi projektmenedzsment Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Nemzetközi pályázatok: miben más? Hosszú elıkészítés, egyeztetés Partnerek száma 10-15 is lehet Kommunikáció

Részletesebben

BALATONVILÁGOS KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE LEÍRÁS

BALATONVILÁGOS KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE LEÍRÁS 276/2013. (I.02.) Kt. sámú határoat 1. melléklete BALATONVILÁGOS KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZEKEZETI TEVE - LEÍÁS A terv beágyaottsága: BALATONVILÁGOS KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZEKEZETI TEVE LEÍÁS vissatekintés ÁT (Általános

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott Fenntartható integrált

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán

Részletesebben

ÁROP-1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

ÁROP-1.2.18 Szervezetfejlesztési Program Pályázói Tájékoztató Nap Önkormányzati szervezetfejlesztés ÁROP-1.A.5. és ÁROP-3.A.2 2014. március 21. és 25. Előadó: Fekete Letícia szakmai tanácsadó KIM Közigazgatás-fejlesztési és Stratégiai Tervezési

Részletesebben

A feladatsorok összeállításánál felhasználtuk a Nemzeti Tankönyvkiadó RT. Gyakorló és érettségire felkészítő feladatgyűjtemény I III. példatárát.

A feladatsorok összeállításánál felhasználtuk a Nemzeti Tankönyvkiadó RT. Gyakorló és érettségire felkészítő feladatgyűjtemény I III. példatárát. Oros Gyula, 00. november Emelt sintű érettségi feladatsor Össeállította: Oros Gyula; dátum: 00. október A feladatsorok össeállításánál felhasnáltuk a Nemeti Tankönyvkiadó RT. Gyakorló és érettségire felkésítő

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

Útmutató a pénzügyi elemzés készítéséhez

Útmutató a pénzügyi elemzés készítéséhez Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága Útmutató a pénzügyi elemzés készítéséhez Alkalmazandó a regionális operatív programok keretén belül a kisléptékű településfejlesztési célú projektjavaslatok

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 7. számú melléklet MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY a TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM HATÉKONY INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA A KÖZOKTATÁSBAN CÍMŐ KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁSÁHOZ KÓDSZÁM: TIOP

Részletesebben

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata A projektvezető szerepe és feladata Projektmenedzser A fejlesztési munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása

Részletesebben

STRATÉGIA ALKOTÁS A TÁMOP B-10/2/KONV PROJEKT KERETÉN BELÜL. Projekt koordinációs értekezlet október 4.

STRATÉGIA ALKOTÁS A TÁMOP B-10/2/KONV PROJEKT KERETÉN BELÜL. Projekt koordinációs értekezlet október 4. STRATÉGIA ALKOTÁS A TÁMOP- 4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 PROJEKT KERETÉN BELÜL Projekt koordinációs értekezlet 2011. október 4. A stratégia készítés - szerződéses kötelezettség A Pályázónak a kiemelt kutatási

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve Társadalmi Megújulás Operatív Program 7. és 9. prioritás: Technikai segítségnyújtás 2009-2010. évi akcióterve 2009. augusztus 31. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

Készítette: Dr. Hangyál

Készítette: Dr. Hangyál Egészségügyi intézmények pályázati lehetőségei a Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjai tükrében Strukturális alapok, egészségügyi pénzforrások Európai Regionális Fejlesztési Alap: Támogatásra jogosult

Részletesebben

Bodrogközben város születik hagyományok a jövő tükrében. Cigánd Város településfejlesztési stratégia és akcióterv (2007).

Bodrogközben város születik hagyományok a jövő tükrében. Cigánd Város településfejlesztési stratégia és akcióterv (2007). CIGÁND VÁROS VÁROSKÖZPONTJÁNAK KOMPLEX REHABILITÁCIÓJA DEÁK ATTILA Terület és településfejlesztési szakértő PÁLYÁZATI ÉS PROJEKTIRODA KFT. Előzmények 2007-20102010 Bodrogközben város születik hagyományok

Részletesebben

Lánctalpas szerkezetek különböző típusú irányváltó mechanizmusának kinematikai tárgyalása. Kari Tudományos Diákköri Konferencia

Lánctalpas szerkezetek különböző típusú irányváltó mechanizmusának kinematikai tárgyalása. Kari Tudományos Diákköri Konferencia Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Műsaki és Humántudományok Kar Marosvásárhely Lánctalpas serkeetek különböő típusú irányváltó mechanimusának kinematikai tárgyalása Kari Tudományos Diákköri Konferencia

Részletesebben

Projekttervezés alapjai

Projekttervezés alapjai Projekttervezés alapjai Langó Nándor 2009. október 10. Közéletre Nevelésért Alapítvány A stratégiai tervezés folyamata Külsı környezet elemzése Belsı környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai

Részletesebben

A győri vár és város makettjének megvalósíthatósága Turisztikai attrakció Készítette: Szabó Gyula okl. ép. mérn. Lokálpatrióta

A győri vár és város makettjének megvalósíthatósága Turisztikai attrakció Készítette: Szabó Gyula okl. ép. mérn. Lokálpatrióta A győri vár és város makettjének megvalósíthatósága Turistikai attrakció Késítette: Sabó Gyula okl. ép. mérn. Lokálpatrióta Előmények: A győri vár makettjének felállítására történt már kísérlet városunkban,

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

Mesterséges Intelligencia 1

Mesterséges Intelligencia 1 Mesterséges Intelligencia Egy ember kecskét, farkast és kápostát seretne átvinni egy folyón, de csak egy kis csónakot talál, amelybe rajta kívül csak egy tárgy fér. Hogyan tud a folyón úgy átkelni, hogy.

Részletesebben

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS.. SZERVEZETI STRATÉGIA 2 Szervezet neve:... 1. ALAPOK A. Szervezet neve B. Szervezet jogi háttere C. Szervezet víziója D. Szervezet missziója és célrendszere 2. TERVEK A.

Részletesebben

EU-s pályázatírási alapismeretek. Előadó: Tóth István, igazgató Bács Kiskun megyei Civil Szolgáltató Központ

EU-s pályázatírási alapismeretek. Előadó: Tóth István, igazgató Bács Kiskun megyei Civil Szolgáltató Központ EU-s pályázatírási alapismeretek Előadó: Tóth István, igazgató Bács Kiskun megyei Civil Szolgáltató Központ A pályázati rendszer Projekt-kiválasztási eljárások nagyprojekt; kiemelt projekt; kétfordulós

Részletesebben

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre,

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre, ÚTMUTATÓ AZ NYDOP-2007-5.3.1 KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK SZAKMAI ÉRTÉKELÉSÉHEZ u u 3. A projekt céljának értékelése A pályázatban megfogalmazott célok, műszaki megoldások mennyire felelnek

Részletesebben

Pályázati dokumentáció. Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu

Pályázati dokumentáció. Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu Pályázati dokumentáció Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu Pályázati dokumentáció legfontosabb elemei: 1. Pályázati felhívás 2. Pályázati útmutató 3. Adatlap 4. Mellékletek A pályázati felhívás

Részletesebben

PROJEKTAUDIT JELENTÉS - - -

PROJEKTAUDIT JELENTÉS - - - Projektaudit jelentés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2007-2013 közötti időszak projektterveire vonatkozóan megacity - projektalapú városfejlesztési program wwwazentelepulesemhu PROJEKTAUDIT JELENTÉS

Részletesebben

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai Módosítás történt az Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban Módosítás történt a TÁMOP-2.2.7.A-13/1 jelű, Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban. Melléklet A 2013. július 3-án közzétett

Részletesebben

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás A befektetőbarát önkormányzat 2011 szeptember 23. Lunk Tamás Témakörök A befektetésösztönzési stratégia A stratégiakészítés folyamata és tartalma Beavatkozások, kulcsprojektek Gyakorlati teendők a befektetők

Részletesebben

Útmutató a vállalkozási elképzelés és a projektötlet megfogalmazásához, leírásához

Útmutató a vállalkozási elképzelés és a projektötlet megfogalmazásához, leírásához Vezetői összefoglaló (mutassa be az üzleti tervet, fejtse ki, miért érdemes éppen az Ön üzleti elképzeléseit támogatásban részesíteni max. 1200 karakterben!) Rövid állítások formájában összegezze azt,

Részletesebben

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT.

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT. A stratégiai tervezés módszertana Koplányi Emil elearning Igazgatóság Educatio KHT. 1 Tartalom 1. A stratégiai tervezés szerepe a szaktanácsadói munkában 2. Stratégiai tervezés alapjai 3. Küldetés (misszió),

Részletesebben

Egészségfejlesztés a színtereken CSELEKVÉSI TERV

Egészségfejlesztés a színtereken CSELEKVÉSI TERV Egészségfejlesztés a színtereken CSELEKVÉSI TERV Az egészségterv (irányított célzott változás) Egy dokumentum (öt fejezet) Egy ciklikus működési mód adott színtérben élők egészségét hivatott támogatni,

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Környezet és Energia Operatív Program

PROJEKT ADATLAP. a Környezet és Energia Operatív Program PROJEKT ADATLAP a Környezet és Energia Operatív Program Stratégiai tervezés és projekt előkészítés a 2014-2020. tervezési időszakra c. pályázati felhívásához Kódszám: KEOP 7.9.0/12/A Érvényes: 2012. november.-től

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

A tételek nappali és levelező tagozaton

A tételek nappali és levelező tagozaton ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK Turizmus-vendéglátás BA alapszak 2013/2014. tanév I. félév A tételek 1. A turizmus fogalmi meghatározása és fejlődéstörténete. A turizmus legfontosabb világtendenciái, Európa turizmusának

Részletesebben

Projekt adatlap. a Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében megvalósuló. Vállalkozások munkahelyteremtést szolgáló támogatása

Projekt adatlap. a Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében megvalósuló. Vállalkozások munkahelyteremtést szolgáló támogatása Projekt adatlap a Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében megvalósuló Vállalkozások munkahelyteremtést szolgáló támogatása tárgyú pályázathoz Kazincbarcikai kistérség 4. prioritás A költségvetés

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

TÁMOP Pár Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

TÁMOP Pár Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program MC Helyettesítse be a megfelelő fogalmakat a megfelelő helyre az alábbi mondatba: A projekttervező szoftver az általunk E és A által B és H egy valós projekt reakcióját. Válasz A - összefüggések HELYES

Részletesebben

6. modul. Stratégia, marketingtervezés

6. modul. Stratégia, marketingtervezés 6. modul Stratégia, marketingtervezés Készítette: Bokányiné Boda Gyöngyi AZ ISKOLAMARKETING STRATÉGIÁJA Stratégia: adott célok érdekében módszerek és feladatok összehangolása, a megvalósítási út kidolgozása.

Részletesebben

A TÁMOP A-11/1/KONV projekt részletes kommunikációs terve

A TÁMOP A-11/1/KONV projekt részletes kommunikációs terve A projekt részletes s terve A Kommunikációs tevékenységek összefoglaló leírása A projekt előkészítési szakaszában Elkészítjük a http://www.mfk.uni-miskolc.hu/ honlapunkhoz a projekthez kapcsolódó tájékoztató

Részletesebben

letfejlesztés III. Gyakorlat Tennivalók

letfejlesztés III. Gyakorlat Tennivalók Település- és s területfejleszt letfejlesztés III. Gyakorlat Célfa Tennivalók (Jövőkép, Prioritások, Intézked zkedések) 2008-2009 2009 őszi félévf Gyakorlatvezető: Mátyás Izolda matyas.izolda@kti.szie.hu

Részletesebben

Szervezet/vállalkozás eddigi tevékenységének bemutatása

Szervezet/vállalkozás eddigi tevékenységének bemutatása Szervezet/vállalkozás eddigi tevékenységének bemutatása A szervezet/vállalkozás neve: A szervezet/vállalkozás székhelye: A szervezet/vállalkozás adószáma: 1. Szervezet /vállalkozás megalakulásának körülményei:

Részletesebben

Könnyített elbírálású projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Könnyített elbírálású projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. Könnyített elbírálású projekt adatlap a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Kommunikációs, vezetői szerepek 2009. FOGYASZTÓ SZOLGÁLTATÓ Végrehajtás Döntés

Részletesebben

A PROGRAMÉRTÉKELÉS SZEREPE A KOHÉZIÓS POLITIKÁBAN

A PROGRAMÉRTÉKELÉS SZEREPE A KOHÉZIÓS POLITIKÁBAN A PROGRAMÉRTÉKELÉS SZEREPE A KOHÉZIÓS POLITIKÁBAN MARJÁNOVITY ANNA OSZTÁLYVEZETŐ MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY ÚJ MŰKÖDÉSI MECHANIZMUS AZ ÉRTÉKELÉS HELYE Programozás Stratégia Monitoring és értékelés

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009.07.28 Záró dátum: 2010.01.28 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:

Részletesebben

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK ÁROP SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROJEKTEK TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK GŐRI MELINDA MINISZTERELNÖKSÉG IRÁNYÍTÓHATÓSÁG TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK Cél : Pályázatban foglalt tartalom megvalósítása

Részletesebben

Ütemezés tervezése A leghátrányosabb helyzet kistérségek fejlesztési és együttm ködési kapacitásainak meger

Ütemezés tervezése A leghátrányosabb helyzet kistérségek fejlesztési és együttm ködési kapacitásainak meger Ütemezés tervezése A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokajii Kistérség Fejlesztési és Együttműködési Kapacitásának Megerősítése

Részletesebben

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA EFOP-1.3.9-17 ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy összhangban az Európai Unió és Magyarország között létrejött Partnerségi Megállapodás irányelveivel

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tartalma 1. A kommunikációs terv célja 2. Hatókör 3. A kommunikáció felelősei 4. A kommunikáció

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2008-11-01 Záró dátum: 2009-05-01. Tényleges kezdet dátuma: 2008-11-01 Tényleges befejezés dátuma: 2010-07-30

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2008-11-01 Záró dátum: 2009-05-01. Tényleges kezdet dátuma: 2008-11-01 Tényleges befejezés dátuma: 2010-07-30 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2008-11-01 Záró dátum: 2009-05-01 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és befejezése: A jelentés kitöltéséért felelős személy: kezdet

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM ÉLŐHELYVÉDELEM, -HELYREÁLLÍTÁS, VONALAS LÉTESÍTMÉNYEK TERMÉSZETKÁROSÍTÓ HATÁSÁNAK MÉRSÉKLÉSE C. ELŐKÉSZÍTÉSI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ KÓDSZÁM: KEOP

Részletesebben

A KOHÉZIÓS POLITIKA ÁTTEKINTÉSE EMBER LÁSZLÓ MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY

A KOHÉZIÓS POLITIKA ÁTTEKINTÉSE EMBER LÁSZLÓ MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY A KOHÉZIÓS POLITIKA ÁTTEKINTÉSE EMBER LÁSZLÓ MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY TÉMÁK TÉMÁK I. Célok, célkitűzések, prioritások, műveletek II. Régiótípusok, alapok III. Elvek, fogalmak IV. Éves fejlesztési

Részletesebben

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE FELHÍVÁS az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU-02-2013 jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA EGT Finanszírozási Mechanizmus

Részletesebben

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ Projektgenerálás és pályázatok kidolgozása a határon átnyúló területi együttműködés pályázati rendszerben 2009. január 5 - április 30. Projekt kód: 2008/II/EC/32 I. A projekt célja

Részletesebben

Módszertani útmutató a pénzügyi vállalkozások által a Felügyelet részére benyújtandó üzleti tervek értékelésének szempontjairól

Módszertani útmutató a pénzügyi vállalkozások által a Felügyelet részére benyújtandó üzleti tervek értékelésének szempontjairól PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE Módszertani útmutató a pénzügyi vállalkozások által a Felügyelet részére benyújtandó üzleti tervek értékelésének TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 I. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK...

Részletesebben

Norvég Alap Zöld ipari innováció

Norvég Alap Zöld ipari innováció Norvég Alap Zöld ipari innováció Célok Zöld ipari innováció Zöld vállalkozások versenyképességének erősítése, meglévő iparágak zöldebbé tétele, zöld innovációk hulladék mennyiségének és a levegő, víz,

Részletesebben

KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS A 2014-2020 PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN 2015.05.26.

KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS A 2014-2020 PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN 2015.05.26. KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS A 2014-2020 PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN 2015.05.26. A KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS (CBA) CÉLJAI A strukturális és beruházási alapok (ESB alapok) felhasználásának feltétele: a támogatás indokoltsága.

Részletesebben

Acélszerkezetek méretezése Eurocode 3 szerint

Acélszerkezetek méretezése Eurocode 3 szerint Acélserkeetek méreteése Eurocode 3 serint Gakorlati útmutató Dunai Lásló, Horváth Lásló, Kovács auika, Varga Géa, Verőci Béla, Vigh L. Gergel (a Útmutató jelen késültségi sintjén a Tartalomjegékben dőlt

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban III. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2012. június 19. Szabados Krisztián gazdasági

Részletesebben

- Fenntarthatósági szempontok érvényesítése a pályázatokban -

- Fenntarthatósági szempontok érvényesítése a pályázatokban - - Fenntarthatósági szempontok érvényesítése a pályázatokban - A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési

Részletesebben

Smart City Tudásbázis

Smart City Tudásbázis Smart City Tudásbázis Projektpartner: Vezető partner és további projektpartnerek: TINA VIENNA (Vezető partner) Esetleg Bécs város kollégái és üzlettársai a kiválasztott tématerületeken Potenciális projektpartnerek

Részletesebben

Minden egyéb esetben a felújítási és pótlási tervet a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervet az ellátásért felelős készíti el.

Minden egyéb esetben a felújítási és pótlási tervet a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervet az ellátásért felelős készíti el. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal VK 1/2014. számú ajánlása a víziközműszolgáltatók és az ellátásért felelősök számára a gördülő fejlesztési tervek összeállításával, elkészítésével kapcsolatban.

Részletesebben

Módosult A halászati termékekre és akvakultúra-termékekre irányuló piaci értékesítési intézkedések támogatása

Módosult A halászati termékekre és akvakultúra-termékekre irányuló piaci értékesítési intézkedések támogatása Módosult A halászati termékekre és akvakultúra-termékekre irányuló piaci értékesítési intézkedések támogatása című (MAHOP-5.3.1-2016 kódszámú) felhívás, valamint az ahhoz kapcsolódó 4., 5. és 7. számú

Részletesebben

ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 10. ea.: Projektek végrehajtása II. A sikeres projekt ismérvei. Önellenőrzés

ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 10. ea.: Projektek végrehajtása II. A sikeres projekt ismérvei. Önellenőrzés ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 10. ea.: Projektek végrehajtása II. A sikeres projekt ismérvei Tipikusan megjelenő hibák Önellenőrzés A SIKERES PROJEKT ISMÉRVEI TIPIKUSAN MEGJELENŐ HIBÁK (1) Relevancia: kapcsolódik

Részletesebben

Tájékoztatási és nyilvánossági előírások Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009 2014 es időszaka

Tájékoztatási és nyilvánossági előírások Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009 2014 es időszaka Tájékoztatási és nyilvánossági előírások Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009 2014 es időszaka 1. Cél A Nemzeti Kapcsolattartó, a Program Operátorok és a Projektgazdák valamennyi tájékoztatást

Részletesebben

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat?

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Esztergom, 2015. november 26-27. Feladat megosztás - stratégiai

Részletesebben

Üzleti terv. Fogalma: A vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze írásban és a megvalósítási lehetőségeket elemzi.

Üzleti terv. Fogalma: A vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze írásban és a megvalósítási lehetőségeket elemzi. Üzleti terv Fogalma: A vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze írásban és a megvalósítási lehetőségeket elemzi. Felhasználói: Belső vagy külső használatra, Időtáv: rövid táv (egy év)vagy középtáv

Részletesebben

Projekt adatlap. a Környezet és Energia Operatív Program

Projekt adatlap. a Környezet és Energia Operatív Program Projekt adatlap a Környezet és Energia Operatív Program A Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek A komponens c. pályázati felhívásához

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT A KOHÉZIÓS POLITIKA LÁTHATÓSÁGÁNAK GARANTÁLÁSA: TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZABÁLYOK A 2014-2020 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az EU kohéziós politikájának következő, 2014

Részletesebben

A nyomonkövetési rendszer alapelvei

A nyomonkövetési rendszer alapelvei A NYOMONKÖVETÉSI RENDSZER ALAPELVEI Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében 1 KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ

Részletesebben

KÖLTSÉG-HATÉKONYSÁG VIZSGÁLAT VESZPRÉM MEGYE OPERATÍV PROGRAM

KÖLTSÉG-HATÉKONYSÁG VIZSGÁLAT VESZPRÉM MEGYE OPERATÍV PROGRAM KÖLTSÉG-HATÉKONYSÁG VIZSGÁLAT VESZPRÉM MEGYE OPERATÍV PROGRAM VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A költséghatékonysági elemzés célja, hogy igazolja a projekttel vagy programmal kapcsolatosan az alábbiakat: - Konzisztencia

Részletesebben

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Szakmai fejlesztőhálózat a kistelepülésektől az agorákig országos projektzáró konferencia Hatvan, 2015. szeptember 3. Partnereink

Részletesebben

7. számú melléklet. Megvalósíthatósági tanulmány a Társadalmi Megújulás Operatív Program

7. számú melléklet. Megvalósíthatósági tanulmány a Társadalmi Megújulás Operatív Program 7. számú melléklet Megvalósíthatósági tanulmány a Társadalmi Megújulás Operatív Program 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció című kiemelt projekt Tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.1/08/01

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.06.23 Záró dátum: 2012.12.22. Tényleges kezdet dátuma: 2012.02.08 Várható befejezés dátuma: 2013.04.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.06.23 Záró dátum: 2012.12.22. Tényleges kezdet dátuma: 2012.02.08 Várható befejezés dátuma: 2013.04. 2. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.06.23 Záró dátum: 2012.12.22 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és

Részletesebben

Projekttervezés alapjai. Kósa András László 2011. július 25-28. Közéletre Nevelésért Alapítvány

Projekttervezés alapjai. Kósa András László 2011. július 25-28. Közéletre Nevelésért Alapítvány Projekttervezés alapjai Kósa András László 2011. július 25-28. Közéletre Nevelésért Alapítvány Szelídi-tó A stratégiai tervezés folyamata Külső környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai célok

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december 1. számú melléklet A Végrehajtás Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. december 1. Prioritás: A támogatások felhasználásáért felelıs központi és horizontális intézmények mőködtetése és fejlesztése

Részletesebben

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly 7. lecke A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly A beruházás fogalma, tényadatok. A beruházási kereslet alakulásának elméleti magyarázatai: mikroökonómiai alapok, beruházás-gazdaságossági

Részletesebben