Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (III..) önkormányzati rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (III..) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (III..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet áról Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. -ában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendehségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatnak az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetésének a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét E Ft-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét E Ft-ban határozza meg. Ezen belül: a) a köhségvetési bevételi főösszeg E Ft, b) a köhségvetési kiadási főösszeg E Ft, c) a köhségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete E Ft (az egyenleg a működési költségvetési bevételek E Ft-os többletének és a felhalmozási költségvetési bevételek E Ft összegű hiányának az eredője), amely eltérést a belső finanszírozásra szolgáló költségvetési maradvány egyenlíti ki, d) a költségvetetési maradvány igénybevételét, azaz a belső finanszírozási bevételt E Ft-ban (ebből működési maradvány E Ft, felhalmozási maradvány E Ft), e) a külső finanszírozás bevételeit E Ft-ban, f) a finanszírozási kiadási összeget E Ft-ban határozza meg. g) A költségvetés külső finanszírozását szolgáló finanszírozási műveletekből adódó eltérés E Ft. Az eltérés finanszírozását a költségvetési maradvány igénybevételével E Ft-ban határozza meg." 2. A Rendelet 4. (l)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános működési tartalékát E Ft-ban állapítja meg, amely az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. A tartalék felhasználásáról és átcsoportosításáról a Polgármester dönt. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat közmű-és energetikai céhartalékát 0 E Ft-ban állapítja meg."

2 3. A Rendelet 4. (4)-(6) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási és karbantartási céltartalékát E Ft-ban állapítja meg, amely intézményi felújításokra fordítható. (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat lakásalapját E Ft-ban állapítja meg. A felhasználásának módját az önkormányzati lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának részletes szabályairól szóló 51/2004. (XII. 29.) önkormányzati rendeletében határozza meg. A E Ft-ból: a) E Ft helyi támogatás és fiatal házasok támogatására, b) E Ft bérlakás lemondásra, c) E Ft bérlakás célú lakásvásárlásra, d) E Ft az Újszász utca 88. felújítására, e) E Ft bérlakás felújítására, f) E Ft tartalék kieső bevételek fedezetére. (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát E Ft-ban állapítja meg. Ebből: a) E Ft ingatlan letétek, b) E Ft egyéb letétek, c) E Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át, d) E Ft tartalék be nem folyó bevételek, illetve nem várt kiadások fedezetére." 4. A Rendelet 4. (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (8) A Képviselő-testület az Önkormányzat sportcsarnok alapját 0 E Ft-ban állapítja meg." 5. A Rendelet 5. (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (8) Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 85. -a alapján a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére 500 E Ft erejéig egyszeri kifizetés a házipénztárból teljesíthető. A kiadások készpénzben történő teljesítésének konkrét esetei a következők: a) a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések (szakmai anyagok, irodaszerek, üzemanyag, gyógyszer, könyv, folyóirat, munkaruha, tisztítószerek), a kiküldetési, reprezentációs kiadások, továbbá egyes kisösszegű karbantartási, javítási, szolgáltatási kiadások (szállítási köhség, orvosi vizsgálat, telefonkártya, hirdetés készpénzben történő teljesítése), étkezés visszafizetés; b) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összege; c) egyéb személyi juttatások kifizetése (BKK, helyközi utazási költségtérítés) illetményelőleg, valamint bankszámlával nem rendelkező alkalmazott esetén illetmény és jutalom kifizetése; d) utólagos elszámolásra kiadott előleg kifizetése."

3 6. A Rendelet 5. (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (10) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a polgármester gyakorolja." 7. A Rendelet 7. (11) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: c) a Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft E Ft fejlesztési támogatásban részesül." 8. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kovács Péter polgármester Ancsin László jegyző

4 ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 4/2013. (II. 15.) rendeletének át az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 30. és 34. -a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előirányzat ra vonatkozó rendelkezései alapján hajtja végre a Képviselő-testület. Megjelennek beime a központi költségvetésből szeptember 1. - december 31. között kapott pótelőirányzatok, a pályázatokon elnyert támogatások előirányzatainak rendezése, a köhségvetési szervek saját, államháztartáson belülről érkező és átvett pénzeszközei miatt saját hatáskörben és engedéllyel végrehajtott előirányzat ai. A költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása a többletbevételek terhére és a kötelezettségvállalással nem terhelt, szabadon felhasználható kiadási előirányzatok csökkentésével került végrehajtásra. Átvezetésre kerüh a rendeleten a tartalékok terhére vállalt kötelezettségvállalások és kifizetések könyvelés szerinti teljesítés helyére történő átcsoportosításai, egyéb számviteli előírásoknak megfelelő átcsoportosítások, valamint egyes, feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat rendezések. El kellett végezni a január l-jétől hatályba lépő államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.ll.) Korm. rendelet, továbbá az államháztartás számvitelének évi megváltozásával kapcsolatos ról szóló 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet alapján a függő tételek rendezését és a be nem hajtható követelések kivezetését. Az új előírásokra való áttérés végett december 31-i fordulónappal azonosítani szükséges azon függő, átfutó kiadásokat és bevételeket, amelyek keletkezésük pillanatában végleges kiadási vagy bevételi jogcímen nem kerültek elszámolásra. Ha az azonosítás nem volt lehetséges, dologi kiadásként vagy intézményi működéshez kapcsolódó bevételként számoltuk el. Ezen tételek rendezése mind kiadási, mind bevételi oldalon az előirányzatok megemelését okozta. RÉSZLETES INDOKOLÁS 1, Az Önkormányzat évi módosított köhségvetésének fő számait a következő változások idézik elő: Az Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei mindösszesen E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai: a) Megnevezés b) Összeg (E Ft) évi III. számú módosított előirányzat Működési célú bevételek 3. Intézményi működési bevételek Önkormányzat Költségvetési szervek Közhatalmi bevételek és átengedett központi adók Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Központosított előirányzatok Működési célú támogatásértékű bevételek - átvett pénzeszközök 13. államháztartáson belülről

5 14. - Önkormányzat Költségvetési szervek Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Önkormányzat Költségvetési szervek Működési célú költségvetési bevételek változása összesen Felhalmozási célú bevételek 21. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat Költségvetési szervek Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei Felhalmozási célú kamatbevételek Önkormányzat fejlesztési célú költségvetési támogatása Központosított támogatások Támogatásértékű felhalmozási bevételek - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről Önkormányzat Költségvetési szervek Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson 31. kívülről Önkormányzat Költségvetési szervek Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Felhalmozási célú költségvetési bevételek változása összesen Külső finanszírozás bevételei 37. Tőkekivonás Bevételek változása mindösszesen évi IV. számú módosított előirányzat A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai E Ft-tal csökkeimek, amelynek indokai: a) Megnevezés b) Összeg (E Ft) évi III. számú módosított előirányzat Nyugdíjasok illetménye Részmunkaidősök illetménye Kereset-kiegészítés - kompenzáció Helyettesítés Jubileumi jutalom Cafetéria juttatás Közlekedési támogatás Részmunkaidősök juttatása Képviseli tiszteletdíj Személyi juttatások változása összesen évi IV. számú módosított előirányzat

6 A Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó 474 E Ft-tal növekednek, amelynek indoka: a) Megnevezés b) Összeg (E Ft) éviin, számú módosított előirányzat Egészségügyi hozzájárulás Szociális hozzájárulási adó Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok változása összesen évi IV. számú módosított előirányzat A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai és egyéb folyó kiadásai E Ft-tal növekednek, amelynek indokai: a) Megnevezés b) Összeg (E Ft) éviin, számú módosított előirányzat Hajtó-és kenőanyag beszerzés Anyag, kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése Munka-, védő-, forma-, egyenruha Egyéb készlet beszerzés - tisztítószer - számítógép alkatrészek Gázenergia szolgáltatás díja Villamos-energia szolgáltatás díja Belföldi kiküldetés Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetések Munkáltató által fizetett SZJA Rehabilitációs hozzájárulás Díjak, egyéb befizetések - Ket. 33/A Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások változása összesen évi IV. számú módosított előirányzat Az Önkormányzat személyi juttatásai E Ft-tal növekednek, amelynek indoka: a) Megnevezés b) Összeg (E Ft) évi III. számú módosított előirányzat Személyi juttatások Változás összesen évi IV. számú módosított előirányzat Az Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó E Fttal növekszik, amelynek indoka: a) Megnevezés b) Összeg (E Ft) évi III. számú módosított előirányzat Munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó Változás összesen évi IV. számú módosított előirányzat

7 Az Önkormányzat dologi kiadásai és egyéb folyó kiadásai E Ft-tal növekednek, amelynek indokai: a) Megnevezés b) Összeg (E Ft) évi III. számú módosított előirányzat Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (Bankköltség) Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti befizetés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti befizetés Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése Reklám és propaganda kiadások Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások változása összesen évi IV. számú módosított előirányzat Az Önkormányzat felújítási kiadásai E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai: a) b) Megnevezés Összeg (E Ft) évi III. számú módosított előirányzat Önkormányzati épület felújítások Felújítási és karbantartási céltartalék Felújítási kiadások változása összesen évi IV. számú módosított előirányzat Az Önkorinányzat fejlesztési kiadásai E Ft-tal csökkeimek, amelynek indokai: a) b) Megnevezés Összeg (E Ft) évi III. számú módosított előirányzat Ut-, járda és parkoló építés Térinformatika Pályázati keret Környezetvédelmi fejlesztések Fejlesztési kiadások változása összesen évi IV. számú módosított előirányzat Az Önkormányzat működési célú átadott pénzeszközök és támogatásértékű (támogatási keret) E Ft-os növekedésének okai: kiadások a) b) Megnevezés Összeg (E Ft) évi III. számú módosított előirányzat Tehetséges fiatalok támogatása Fejlesztés módszertani Úszásoktatás támogatása Karácsonyi csomagok Működési célú támogatás változása összesen évi IV. számú módosított előirányzat

8 Az Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átadásainak E Ft-os növekedésének okai: í 1) b) I VIegnevezés Összeg (E Ft) 1., évi III. számú módosított előirányzat ! Sashalmi Piac Kft. fejlesztési támogatása ] igyházak fejlesztési támogatása Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás Felhalmozási célú támogatás változása összesen : i013. évi IV. számú módosított előirányzat Az önkormányzati fermtartású intézményeknek nyújtott támogatások csökkenésének okai: E Ft-05 b) VIegnevezés Összeg (E Ft) évi III. számú módosított előirányzat ntézményvezetők jutalmazási kerete Úszásoktatás támogatása intézményeknek nyújtott támogatások változása összesen évi IV. számú módosított előirányzat Az Önkormányzat szakfeladatainak előirányzatai 158 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai a) Megnevezés b) Összeg (E Ft) évi III. számú módosított előirányzat Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Súlyos fogyatékosok és tartósan betegek kiemeh támogatása Rendszeres szociális segély (Aktív korúak ellátása) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Helyi eseti lakásfenntartási támogatás - fűtési támogatás Köztemetés Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások - Ikerszülési támogatás ÁROP-3.A "Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatának szervezetfejlesztési projektje" Szak változása összesen évi IV. számú módosított előirányzat Az Önkormányzat céltartalékairól rendelkezik, az alábbi megbontásban: a) Önkormányzat általános működési tartaléka b) Önkormányzat közmű-és energetikai céltartaléka c) Önkormányzat felújítási és karbantartási céltartaléka d) Önkormányzat Lakásalapja e) Önkormányzat fejlesztési céltartaléka f) Önkormányzat Sportcsarnok alapja

9 5. Meghatározza, hogy a kiadások készpénzben történő teljesítésére 500 E Ft erejéig teljesíthető egyszeri kifizetés a házipénztárból. Felsorolja a készpénzben történő teljesítések konkrét eseteit. 6. A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskörökről rendelkezik. 7. A Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. fejlesztési támogatásáról rendelkezik. 8. Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

10 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. melléklet a /2014. (III..) Ok. rendelettel módosított 4/2013, (II. 15.) önkormán; Sorszám Megnevezés 2013, évi 2013 évi 2013, évi 2013 évi 2013 évi eredeti I, sz II, sz, 111 sz IV, sz BEVÉTELEK,. Működési bevételek Költségvetési szervek működési bevételei Polgármesteri Hivatallal együtt Önkormányzat működési bevételei Közhatalmi bevételek és átengedett központi adók összesen a) Közhatalmi bevétel: Helyi adók b) Átengedett központi adók c) Közhatalmi bevétel: Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Önkormányzatok költségvetési támogatása / Támogatások, kiegészítések I Altalános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó a) támogatások b/1.) Kózponlositott előirányzatok - működési célú b/2.) Központosított előirányzatok - felhalmozási célú c) Kie.gészítő támogatás 2013-tól d) Állami céltámogatások e) Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása Felhalmozási és töke jellegű bevételek a) Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális iavak értékesítése b) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei c) Pénzügyi befektetésekből származó bevétel {osztalék-és hozam) d) PénzLigyi befektetésekből származó bevétel: kamatbevételek Támogatásértékű bevételek / Átvett pénzeszközök államháztartáson IV. a) belülről Támogatásértékij működési bevételek / Működési támogatás államháztartáson belülről b) Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalinozási bevételek / Felhalmozási támogatás c) államháztartáson belülről Véglegesen átvett pénzeszközök / Átvett pénzeszközök államháztartáson V. kívülről a) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről b). Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele VII. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII.+IX. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK a) Vállalkozási maradvány igénybevétele b) Költségvetési maradvány igénybevétele VIII. Belső fítianszírozás bevételei a) Hosszú leiáratú hitelek, kölcsönök felvétele b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele c) Rövid leiáratú hitelek, kölcsönök felvétele d) Értékpapírok kibocsátása, értékesítése - Tőkekivonás IX. Külső ünanszirozás bevételei X. KOI rsegvetesi ES 1 INANSZIROZ\SI BKV Ll KLEK OSS/.ESKN KIADÁSOK 1 Önkormányzat működési kiadásai III a) Ebből Személyi juttatások b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó c) Dologi és egyéb folyó kiadások Az önkormányzat költségvetésében szereplő - szak (ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével) Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatások , Ellátottak pénzbeli juttatásai Végleges pénzeszköz átadások (költségvetési szerveknél) Végleges pénzeszköz átadások AH-on belülre és kívülre Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások , Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások) , Tartalékok (műkódési+felhalmozási) II Környezetvédelmi Alap , Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata Támogatási kölcsönök nyújtása II KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK a) Likviditási hitelek törlesztése, működési célú hitelek törlesztése b) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása c) Kötvény törlesztése d) Hitelek törlesztése KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

11 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. melléklet a /2014. (III..) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormán; E Ft-ban Sorszám Megnevezés 2013, évi 2013, évi 2013, évi 2013 évi 2013 évi eredeti 1, sz 11, sz, III sz, IV sz, Tájékoztató jelleggel 17 Költségvetési szeitek intézméiiyfínanszirozása - Polgármesteri Hivatal nélkül Polgármesteri Hivatal fínanszírozása Költségvetési szervek finanszírozása összesen: 3 4S SH , Engedélyezett létszám összesen 1 181, , , , ,7 20/a, Ebből: A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma 136,0 122,0 126,0 124,0 124,00 2n/ti Önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma Polgármesteri Hivatal nélkül 1 045, , , ,7 I 045,7 21 Közfoglalkoztatásban résztvevők száma 0,0 90,0 90,0 110,0 110,0 1, KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési iiiány, többlet (költségvetési bevételek VII. sor - költség-vetési kiadások 14. sor) (+/-) KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL - HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE évi külső forrásból fedezhető működési hiány , évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1. Finanszírozási műveletek egyenlege (VIII.+IX.-15.SOR) ,1, Finanszírozásí bevételek (V11I,+IX, sor) I III 1. l-ből: Mfiküílési célú fmanszirozási bevétetek {l.a.mcu. H~9.sor) Felhalmozási céh'i fmanszirozási bevételek (l.h.mell. 7 rh.sor) ,2, Finanszírozási kiadások (15, sor) ből: Milküdési célú finanszírozási kiadások {J.A.mell. lo.sor) I 2.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (l.h.meli 12..mr)

12 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE melléklet a /2014. (III..) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez Sorszám Megnevezés évi évi évi évi évi eredeti I, sz, II, sz. III, sz, IV. sz, BEVÉTELEK I. Működési bevételek Költségvetési szervek működési bevételei Polgármesteri Hivatallal együtt Önkormányzat működési bevételei Közhatalmi bevételek és átengedett központi adók összesen a) Közhatalmi bevétel: Helyi adók b) Átengedett központi adók c) Közhatalmi bevétel: Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Önkormányzatok költségvetési támogatása / Támogatások, kiegészítések I I a) Altalános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások b/l.) Központosított előirányzatok - működési célú b/2,) Központosított előirányzatok - felhalmozási célú c) Kiegészítő támogatás 2013-tól d) Állami céltámogatások e) Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek I a) Ebből; Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése b) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei c) Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék-és hozam) d) Pénzügyi befektetésekből származó bevétel: kamatbevételek Támogatásértékű bevételek / Átvett pénzeszközök államháztartáson IV. belülről a) Támogatásértékű működési bevételek / Működési támogatás államháztartáson belülről b) Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásénékü felhalmozási bevételek / Felhalmozási támogatás c) államháztartáson belülről V. Véglegesen átvett pénzeszközök / Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről a) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről b). Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele VII. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII.+IX. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK a) Vállalkozási maradvány igénybevétele b) Költségvetési maradvány igénybevétele VIII. Belső finanszírozás bevételei a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele d) Értékpapírok kibocsátása IX. Külső finanszírozás bevételei X. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN i". KIADÁSOK ' Ö 1. Önkormányzat működési kiadásai a) Ebből Személyi juttatások b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó c) Dologi és egyéb folyó kiadások Az önkormányzat költségvetésében szereplő - szak (ellátottak 2, pénzbeli juttatásai kivételével) , IntéziTiényfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatások , Ellátottak pénzbeli juttatásai , Végleges pénzeszköz átadások (költségvetési szerveknél) Végleges pénzeszköz átadások AH-on belülre és kívülre , Felújítási kiadások , Fejlesztési kiadások , Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások) , Tartalékok (működési+felhalmozási) , Körnvezetvédelmi Alap , Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata Támogatási kölcsönök nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK a) Likviditási hitelek törlesztése, működési célú hitelek törlesztése b) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása c) Kötvény törlesztése d) Hitelek törlesztése KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

13 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE melléklet a /2014. (III..) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez Sorszám Meíínevezés évi évi 2013, évi évi évi eredeti I, sz. II, sz. III. sz. IV, sz BEVÉTELEK I. Működési bevételek I I. Költségvetési szervek működési bevételei Polgármesteri Hivatallal együtt Önkormányzat működési bevételei Közhatalmi bevételek és átengedett központi adók összesen I a) Közhatalmi bevétel: Helyi adók b) Átengedett központi adók c) Közhatalmi bevétel: Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Önkormányzatok költségvetési támogatása / Támogatások, kiegészítések a) Altalános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások b/l.) Központosított előirányzatok - működési célú b/2.) Központosított előirányzatok - felhalmozási célú c) Kiegészítő támogatás 2013-tól d) Állami céltámogatások e) önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek a) Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése b) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei c) Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék-és hozam) d) Pénzügyi befektetésekből származó bevétel: kamatbevételek Támogatásértékű bevételek / Átvett pénzeszközök államháztartáson IV. belülről a) Támogatásértékű működési bevételek / Működési támogatás államháztartáson belülről b) Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevételek / Felhalmozási támogatás c) államháztartáson belülről V. Véglegesen átvett pénzeszközök / Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről a) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről b). Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele vn. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII.+IX. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK a) Vállalkozási maradvány igénybevétele b) Költségvetési maradvány igénybevétele VIII. Belső fmanszírozás bevételei a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele d) Értékpapírok kibocsátása - Tökekivonás IX. Külső finanszírozás bevételei X. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN S "ipf KIADÁSOK 0 1. Önkormányzat működési kiadásai a) Ebből: Személyi juttatások b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó c) Dologi és egyéb folyó kiadások Az önkormányzat költségvetésében szereplő - szak (ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével) Intézményfmanszirozásban megjelenő működési célú támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Végleges pénzeszköz átadások (költségvetési szerveknél) Végleges pénzeszköz átadások AH-on belülre és kívülre Felújitásí kiadások Fejlesztési kiadások Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások) Tartalékok (működési+felhalmozási) Környezetvédelmi Alap Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata Támogatási kölcsönök nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK a) Likviditási hitelek törlesztése, működési célú hitelek törlesztése b) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása c) Kötvény törlesztése d) Hitelek törlesztése KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

14 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE melléklet a /2014. (III..) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez Sorszám Megnevezés 2013, évi 2013, évi 2013, évi évt évi eredeti I. sz, II. sz. III, sz, IV, sz BEVÉTELEK I. Működési bevételek Költségvetési szervek működési bevételei Polgármesteri Hivatallal együtt Önkormányzat működési bevételei Közhatalmi bevételek és átengedett központi adók összesen a) Közhatalmi bevétel: Helyi adók b) Átengedett központi adók c) Közhatalmi bevétel: Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása / Támogatások, kiegészítések a) Altalános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások b/l.) Központosított előirányzatok - működési célú b/2.) Központosított előirányzatok - felhalmozási célú c) Kiegészítő támogatás 2013-tól d) Állami céltámogatások e) Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek a) Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése b) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei c) Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék-és hozam) d) Pénzügyi befektetésekből származó bevétel: kamatbevételek Támogatásértékű bevételek / Átvett pénzeszközök államháztartáson IV. belülről a) Támogatásértékű működési bevételek / Működési támogatás államháztartáson belülről b) Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevételek / Felhalmozási támogatás c) államháztartáson belülről V. Véglegesen átvett pénzeszközök / Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről a) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről b). Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele VII. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VlIl.+IX. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK a) Vállalkozási maradvány igénybevétele b) Költségvetési maradvány igénybevétele VIII. Belső finanszírozás bevételei a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele d) Értékpapírok kibocsátása IX. Külső fmanszírozás bevételei X. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 'Kl^ - 'M)=. - m= MM KIADÁSOK 1. Önkormányzat működési kiadásai a) Ebből: Személyi juttatások b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó c) Dologi és egyéb folyó kiadások Az önkormányzat költségvetésében szereplő - szak (ellátottak 2. pénzbeli juttatásai kivételével) Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Végleges pénzeszköz átadások (költségvetési szerveknél) Végleges pénzeszköz átadások AH-on belülre és kívülre Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások , Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások) Tartalékok (működési+felhalmozási) Környezetvédelmi Alap Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata , Támogatási kölcsönök nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK a) Likviditási hitelek törlesztése, működési célú hitelek törlesztése b) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása c) Kötvény törlesztése d) Hitelek törlesztése KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

15 MŰKÖDÉSI CELU BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (ÖNKORMNYZATI SZINTEN) l/a. melléklet a /20I4. (III..) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez E Ft-ban Sorszám Megnevezés évi évi 2013.évi évi 2013,évi eredeti I. sz. itiódosítás II. sz. III. sz. IV, sz BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek I I Ebből; Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan inüködő a) intézmények - Polgárinesteri Hivatallal együtt b) Ebből ; Onkorinányzat Közhatalmi bevételek és átengedett központi adók összesen a) Közhatalmi bevétel: Helyi adók b) Átengedett központi adók c) Közhatalmi bevétel: Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása / Támogatások, 3. kiegészítések I Altalános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó a) támogatások 2013-tól b) Központosított előirányzatok c) Kiegészítő támogatás d) Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása Működési célú támogatásértékű bevételek / Működési célú átvett 4. pénzeszközök államháztartáson belülről a) Önkormányzat b) Költségvetési szervek c) Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről a) Önkormányzat b) Költségvetési szervek I Támogatási kölcsönök visszatérülése MŰKÖDÉSI CELU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 7. ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK a) Vállalkozási maradvány igénybevétele b) Költségvetési inaradvány igénybevétele Belső finanszírozás bevételei a) Működési célú hitel felvétele Külső fmanszírozás bevételei MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS 10. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 8 5"n KIADÁSOK Költségvetési szervek működési kiadásai Polgármesteri Hivatallal 1, együtt a) Ebből; Személyi juttatások b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó c) Dologi és egyéb folyó kiadások Az önkormányzat költségvetésében szereplő - szak 2. (ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével) , Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célij támogatások Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások / 4, Működési célú pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Végleges pénzeszköz átadások (költségvetési szerveknél) Működési céltartalékok Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati 8 többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB ) MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK a) Likviditási hitelek törlesztése b) Működési célú hitel tödesztése MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS 11. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

16 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN) 1/B. melléklet a /2014. (III..) Ök, rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez E Ft-ban Sorszám Megnevezés 2013, évi 2013 évi 2013, évi 2013,évi 2013, évi eredeti I sz, 11 sz III, sz IV, sz, BEVÉTELEK r. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek a) Tár.gyi eszközök, immateriális javak értékesítése I b) Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei c) Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék, hozam) d) Pénzügyi befektetésekből származó bevétel: Felhalmozási célú kamatbevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú) / Támogatások, kiegészítések a) Ebből: Beruházások állami céltámogatása b) Kózpontositott támogatások c) Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása Támogatásértékű felhalmozási bevételek / Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson 3. belülről Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök / Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4. államháztartáson kivülröl Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK a) Vállalkozási maradvány igénybevétele b) Költségvetési maradvány igénybevétele I29I Belső finanszírozás bevételei a Hitelek felvétele b) Értékpapírok kibocsátása, értékesítése - Tőkekivonás c) Kötvénykibocsátás Külső finanszírozás bevételei FELHALMOZÁSI CELU KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ,!! ;, 1, Költségvetési szervek felhalmozási célú kiadásai Önkormányzat felúiitási kiadásai Önkormányzat feilesztési kiadásai , Felúiitási és karbantartási céltartalék (Intézményi felúiítások) Fejlesztési tartalékok (Feilesztési céltartalék. Lakásalap és Sportcsarnok Alap) Környezetvédelmi Alap Pénzeszköz átadás AH-n kívülre Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata q Visszatérítendő támogatás Munkáltatói támogatás folyósítása II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK a) Értékpapírok visszavásárlása b) Kölcsön törlesztése c) Kötvény törlesztése d) Feilesztési célú hitel törlesztése FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

17 Budapest Főváros XVI. kerületi ÖNKORMÁNYZAT bevételeinek és kiadásainak mérlegéről 1.1. melléklet a /2014. (111..) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormán Sorszám Megnevezés évi évi 2013, évi 2013, évi 2013, évi eredeti I. sz. II. sz, III, sz. IV, sz, BEVÉTELEK I. Működési bevételek I. Önkormányzat működési bevételei Közhatalmi bevételek és átengedett központi adók összesen a) Közhatalmi bevétel: Helyi adók b) Átengedett központi adók c) Közhatalmi bevétel: Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Önkormányzatok költségvetési támogatása / Támogatások, kiegészítések a) Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások b) Központosított előirányzatok c) Kiegészítő támogatás d) Állami céltámogatások e) Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása III. Felhalmozási és töke jellegű bevételek a) Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése b) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei c) Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék-és hozam) Pénzügyi befektetésekből származó bevétel: felhalmozási célú d) kamatbevételek Támogatásértékű bevételek / Átvett pénzeszközök államháztartáson IV. belülről a) Támogatásértékű működési bevételek / Működési támogatás államháztartáson belülről Támogatásértékű felhalmozási bevételek / Felhalmozási támogatás b) államháztartáson belülről V. Véglegesen átvett pénzeszközök / Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről a) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről b) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele VII. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII.+IX. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK a) Vállalkozási maradvány igénybevétele b) Költségvetési maradvány igénybevétele I Vili. Belső finanszírozás bevételei a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele d) Értékpapírok kibocsátása, értékesítése - Tőkekivonás IX. Külső finanszírozás bevételei X. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK I. Önkormányzat működési kiadásai 1. Önkormányzat igazgatási kiadása , Az önkormányzat költségvetésében szereplő - szak (ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével) , Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatások Működési céltartalékok Végleges pénzeszköz átadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi 7. tulajdonú vállalkozásnak (REHAB ) Működési kiadások ( 1-7.) I II. Önkormányzat felhalmozási kiadásai (9-17) Felújítási kiadások , Fejlesztési kiadások , Fejlesztési célú pénzeszköz átadások AH-n belülre és kívülre , Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások) , Felhalmozási céltartalék (Fejlesztési céltartalék. Lakásalap és Sportcsarnok Alap) , Környezetvédelmi Alap , Fejlesztési célú hitel kamata , Visszatérítendő támogatás Munkáltatói támoj^atás folyósítása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-17) FINANSZÍROZÁSI KL^DÁSOK a) Likviditási hitelek törlesztése, működési célú hitelek törlesztése b) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása c) Kötvény törlesztése d) Hitelek törlesztése KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

18 Budapest Főváros XVI. kerületi ÖNKORMÁNYZAT működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről A/A. melléklet a /20I4. (III,,) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormány Sorszám Megnevezés évi évi 2013, évi évi 2013, évi eredeti 1. sz, 11. sz. III. sz, IV, sz, BEVÉTELEK 1. Önkormányzat működési bevételei a) Alaptevélíenység bevételei b) Egyéb sajátos bevételek (lakbér, egyéb bérleti dijak) c) Működési célú kamatbevételek d) Altalános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések Közhatalmi bevételek és átengedett központi adók összesen "/ Közhatalmi bevétel: Helyi adók H aa) - Építmény adó ab) - Telekadó ac) - Iparűzési adó h) Átengedett központi adók ba) - Személyi jövedelemadó helyben maradó része bb) - Gépjárműadó Közhatalmi bevétel: Bírságok, pótlékok és e^éb saiátos bevételek Támogatások, kiegészítések a) Altalános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások b) Központosított előirányzatok c) Kiegészítő támogatás d) önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása Működési célú támogatásértékű bevételek / Működési célú átvett 4. pénzeszközök államháztartáson belülről Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről a) Ebből: Garanciális /avítások Támogatási kölcsönök visszatérülése a) Ebből: REHAB likviditási kölcsön (rulirozó) b) Kamatmentes önkormányzati hitel MlIKODESl CELU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK a) Vállalkozási maradvány igénybevétele b) Költségvetési maradvány igénybevétele Belső finanszírozás bevételei a) Működési célú hitel felvétele Külső finanszírozás bevételei MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK 1. Az önkormányzat igazgatási kiadásai a) Személyi juttatások b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó c) Dologi és egyéb folyó kiadások Az önkormányzat költségvetésében szereplő - szak 2. (ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével) IntézményAnanszírozásban megjelenő működési célú támogatás Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások / Működési célú pénzeszköz átadás a) Ebből: Működési célú pénzeszközátadás AH-n belülre b) Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre c) Egyéb ra nyújtott támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai a) Ebből: Szociális juttatások b) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat MŰKÖDÉSI CELÜ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 6. TARTALÉKOK NÉLKÜL Altalános céltartalékok a) Működési céltartalék normatív kötött támogatások b) Közmű és Energetikai céltartalék c) Önkormányzat általános működési tartaléka d) Altalános működési tartalék intézmények számára Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB Kft.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK a) Likviditási hitelek törlesztése b) Működési célú hitel törlesztése MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

19 Budapest Főváros XVI. kerületi ÖNKORMÁNYZAT felhalmozási célú bevételeinek és kiadásának mérlegéről 1.1/B. melléklet a /2014.(1I1..) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormányzí Sorszám Megnevezés évi évi évi évi évi eredeti 1. sz. II. sz. III. sz. IV. sz BEVÉTELEK 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek c) Tárgyi eszkőzök, immateriális javak értékesítése / 26H 305 / 26H 305 / 26H 305 / aa) Ebből: önkonnányzatí telek és házas ingatlan értékesítés h) Oiikotinányzat sajátos felhalmozási bevételei c) Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam) d) Pénzügyi befektetések bevételei: Felhaltnozási célú kamatbevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú) / Támogatások, 2. kiegészítések a) Ebből: bemházások állami címzett- és céltámogatása b) központositon támogatások c) önkonnáiiyzatok egyéb költségvetési táinogatása Felhalmozási célú támogatásértékü bevételek (Pályázatok, egyéb) / Felhalmozási 3. támogatás államháztartáson belülről 1U2 598 KI2 598 m a) EU-s támogatások Ehhől: KM()F Nevelési intézmények fejlesztése - Mátyásföldi Fecskefészek aa) Óvoda FMíil: KMOP-S.2.2/B-2f ()03 jelű pályázat (Budapest XVI. kerület. Sa.ihalom ah) váro.sközpont komplex rehabilitációja) ac) lihhől-.hnergetikai Fejlesztések - KFOP 'C pályázat Ebből: KMOP A szenimihályi tanuszoda medencevíz felmelegítés és a ad) használati melegvíz termelés napkollektoros energia rásegítése Ebből: Szabadtéri szabadidősport létesítmények fejlesztésének, kihasználtságuk ae) növelésének támogatá.sa " pályázaton Ebből: KMOI' jelű pályázat ail 6 gyermekszobás és további a/) szolgáltatások infrastrukliíráját bizto.sító tagbölcsőde felépíté.se) Ebből: KMOP B jelű pályázat (Budapest XVI. ker. SZP-9 ak) vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelé.s) b) l'ámogatásértékü felújítási bevételek Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről "/ Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről aa) Ebből: 1.akosságtéü átvett pénzeszközök aal) - önerős útépítés aa2) - csatorna építés ab) (iazdálkodó.szervtől átvett pénzeszközök h) Felújítási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK a) Vállalkozási maradvány igénybevétele b) Költségvetési maradvány igénybevétele Belső finanszírozás bevételei a) Hitelek felvétele b) Értékpapírok kibocsátása, értékesítése - Tőkekivonás c) Kötvénykibocsátás Külső finanszírozás bevételei FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN klm>\s()k 1. Önkonnányzat felújítási kiadásai Önkoniiányzat fejlesztési kiadásai a) Ebből: Szak között megjelenő fejlesztési kiadás Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások) Lakásalap Sportcsarnok Alap Fejlesztési céltartalék , Kömyezetyédelmi Alap Pénzeszköz átadások a) Ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás állainháztatáson kívülre b) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államltáztatáson belülre Fejlesztési célú hitel és kötvény kamata Visszatérítendő támogatás Munkáltatói támogatás folyósítása FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK a) Értékpapírok visszavásárlása b) Kölcsön törlesztése c) Kötvény törlesztése d) Fejlesztési célú hitel törlesztése FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS 14. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

20 2. melléklet a /2013.(X..) Ok. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Költségvetési szervek összesen Önként vállalt Kötelező Államigazgatási Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése évi eredeti előirányzat évi I. számú évi II. számú évi 111. számú évi IV. számú Bevételek 1. A. I. Inli^/ménvi műk<i(lé.si bevctviek (I ) Ani- L\s ki^m/lcliji1ókfsil;;s 5(HI Nviiitiill.s/i>lyiiltalú.sok cljcnéilckc nérkti ciii (1 1.4, Imóziiicnyi ellátási dijuk (1 1.5 Alkalmazónak liírilésc (17 19 ( Altulmios tbrpalmi adó bevétel ) (1 14] i 7, O.-i/iulék, hozambevcld - Egyéb bevétel I.S Kumatbevélel ) B. I. Intézményi fdhalmozáxi bevételek (Bl.l.-i-B 1.2.) Bl 1 Táigvi es/.k()z(>k, inuiiateriális \a\ak érléke.sílé.se B1.2 IiHé/jnéiiyek sajátos felhalmozá.si és tókebeiételei 2. II. Átvett pénzeszkiizök állaraházlarlhmm belülről ( ) Miikódési láiiidgalás áliamhá/lanáscin belülrm « ebből I'U lúmogutiis l'űlhalmozási láinogalús áilainliázlailásoii belüliim J - cbbói KU lámugalás ( III. Átvett pénzmköz áliamháztartá.«m kívülről ( ) y 1 Míiködési célú pénzeszközeik átvétele államháztailúson kímlliiil l'ijlliulmozási célú pénzeszközök átvétele úllamháztanáson kiviilról 300 3(10 4. IV. Közhatalmi bevételek 5. V. Önkormán^-zali támoealás KiiltséKvetési bevételek összesen ( ) ( VI. Finanszirozáíii bevételek ( ) ( Kiill.-'égvelcsi iiiai ailvaiiv jgéiiv he vétek ( Viilliilkozási marudvánv iecnvbevélcle H. MI. FOedi. itftitó. Ue*venlílö bevétckk % * ^y ^5 Kiadások f ] 1 6 KXI 1.1. S/ciiiélvJ iiilljtíl.sok ( Miiiikaadókal lerhelö jái ulékok és sztkiáli.s Imz/.ájánilá.si adó Diílotii kiadíisi>k ( ,4. l'lláloltak pénzbeli iutlutásai 1,5. Hgveb működési célú kiadá.sok ;i. ebbtil: TáimipatásénékLi kiadások \.5.b. Z. II. Felhalmozási köllségvelé!i kiadásai ( t-2.4) (1 2 1 l)eruhlízás,>k « hcliijilá-sok \':^\\.h Icjle-szlési célú kiadá.sok IV. Faeső. Mató, kiectodfts Uadáiok s.?»4y2io -i !'l(l U I"' íill^iít? 1512^ Eves engedélyezett létszám előirányzat (fö) 1 181,5 \ 155, , ,7 I 169,7 18,0 l 153,7 0,00 Közfoíilalkoztatolt.'ik létszáma (fő) Tájékoztatásul: A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. március 5. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2015. február 18. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 8/203.(IX.25.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: az Önkormányzata 203. évi költségvetéséről szóló 2/203. (II.8.)

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2014.(.) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 1700 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

I. számú melléklet CÍMREND A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 2. -ÁHOZ

I. számú melléklet CÍMREND A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 2. -ÁHOZ I. számú melléklet CÍMREND A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 2. -ÁHOZ CÍM ALCÍM 1. Önkormányzat Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és önállóan működő intézményei 2. Polgármesteri Hivatal 3. Egészségügyi

Részletesebben

Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról

Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról Pócsmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1./ 2016. évi költségvetés

1./ 2016. évi költségvetés 1./ 2016. évi költségvetés Diósjenő Község Önkormányzat képviselő-testületének.../2016. (......) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről (előterjesztés) A település polgármestereként:

Részletesebben

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 28-i ülésére Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 30JICC6 Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2008. évi zárszámadására Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros XVI.

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K 1. melléklet a 5/2013. (IV.29.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. szeptember 10. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Részletesebben

Előterjesztés. Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. szeptember 12-i ülésére

Előterjesztés. Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. szeptember 12-i ülésére Előterjesztés Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. szeptember 12-i ülésére Tárgy: a Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló

Részletesebben

1 Balatonújlak Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. E l ő t e r j e s z t é s

1 Balatonújlak Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. E l ő t e r j e s z t é s 1 Balatonújlak Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. Ügyiratszám: 1721/2/ 2. számú előterjesztés E l ő t e r j e s z t é s az Önkormányzat évi költségvetését megállapító

Részletesebben

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről 1 Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2013. évi költségvetése

Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2013. évi költségvetése Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága Óvodavezetője 8351 Sümegprága, Rákóczi u.38-40. Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére Szám: 02/65-13/2012. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Számlarend Iskola Cegléd Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola Cegléd

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Számlarend Iskola Cegléd Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola Cegléd Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző 2014 Hatályos: 2014. július 01-től Jóváhagyta: Szabóné Danicskó Erzsébet igazgató I. Bevezetés A 2000. évi C. számviteli törvény 178. (1) a) pontja és

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet

III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. ÁPRILIS 28-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 827-4/2016/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

Számjel. Megye. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY.

Számjel. Megye. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY. A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 678113 1251 01 0003 852010 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: ÓVODA, ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Részletesebben

Mellékletek. 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről

Mellékletek. 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről Mellékletek 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről 2. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. (1) bekezdéséhez az önkormányzat 2010. évi

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 297/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2013(II.15.) önkormányzati. rendelete

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2013(II.15.) önkormányzati. rendelete NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2013(II.15.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól (egységes szerkezetben a 22/2013.(IV.26.),

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend 2013. évi költségvetési koncepció 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére

ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1041 Bu da pest, Istvá n út 14. /Fa x: 231-3141 /231-315 1 e-ma il: msza bolcs@u jpest.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329091 1051 33 02/00 40057 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1051 Budapest

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.03.) önkormányzati rendelet módosítására. főmunkatárs címzetes főjegyző

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.03.) önkormányzati rendelet módosítására. főmunkatárs címzetes főjegyző ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 17-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 2178-3/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I I. NAP IR E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 215. február 23-i soros ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a

Részletesebben

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.)

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.) Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.)

Részletesebben

Kiadási jogcím és számítási mód kiadás. K1 Személyi juttatások összesen: 29 457 29 457 28 427

Kiadási jogcím és számítási mód kiadás. K1 Személyi juttatások összesen: 29 457 29 457 28 427 - 2 - Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. K1 Személyi juttatások: Polgármester illetménye 523 500 Ft x 12 hó 6 282 Alpolgármesterek tiszteletdíja 706 600 Ft x

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő testületének. 14 /2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelet

Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő testületének. 14 /2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelet Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő testületének 14 /2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelet Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(III.14.) önkormányzati

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2012. (XII. 21.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2012. (XII. 21.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2012. (XII. 21.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 720004/2015. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 6 db Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2015. május 21. napján tartandó

Részletesebben

Dokumentumazonosító információk

Dokumentumazonosító információk Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2008.(VIII.22.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat költségvetéséről Módosított rendelet azonosítója: 2/2008.(II.29.) Rendelet tárgykódja:

Részletesebben

(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2013. évi költségvetését

(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2013. évi költségvetését PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Feledi Jánosné Gazdálkodási Osztály vezetője Dolniczky Lászlóné csoportvezető T Á J É K O Z T A T Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2013. I - III.

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/212(II.8.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 212. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E. az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E. az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E az Önkormányzat

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a költségvetés teljesítéséről Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz ELŐTERJESZTÉS Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 79. (1) bekezdése

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 1. Napirend Beszámoló a 2013. I. félévi gazdálkodásról 1. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Társulási Tanács!! A Tolmács-Bánk Óvoda önállóan

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésére

Szécsény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésére E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésére Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 9-i ülésére Előterjesztő: Stayer László polgármester

Részletesebben

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 13-i együttes ülésére

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 13-i együttes ülésére Települési Önkormányzat Sümegprága Polgármesterétől 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17 Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága Óvodavezetője 8351 Sümegprága, Rákóczi u.38-40. Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2..

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2.. Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(II.20.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Szabadszentkirály Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Iktatószám: 271/2009. Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Kht. 2510 Dorog, Kossuth L. u. 6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. év Melléklet: Egyszerűsített éves beszámoló Dorog, 2008. március

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 1 A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /. (II..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló. évi CXCV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA 2015. SZEPTEMBER 30.

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA 2015. SZEPTEMBER 30. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA 2015. SZEPTEMBER 30. Az előterjesztést véleményezi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. I. félévi költségvetésének teljesítéséről Előterjesztő: Tóth József polgármester

Részletesebben

1. melléklet az 1 /2013. (III.19. )önkormányzati rendelethez SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. évi költségvetési mérlege

1. melléklet az 1 /2013. (III.19. )önkormányzati rendelethez SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. évi költségvetési mérlege 1 2 3 B C D 1. melléklet az 1 /213. (III.19. )önkormányzati rendelethez Megnevezés 213. évi költségvetési mérlege adatok (ezer Ft) módosított adatok (ezer Ft) 6 7 8 9 1 11 Működési bevételek összesen:

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a 2010. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a 2010. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a 2010. évi zárszámadásról (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S 5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 215. január 27-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Vértesacsa Község Önkormányzata

Részletesebben

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012.

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. ÖR. száma Tárgya Módosítás Hatályon kívül helyezve 1/2012. (II. 20.) 2012. évi költségvetési rendelet 2/2012. (III. 08.) 2/2012. (III. 08.) 2012. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjeszti: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Intézmény: Egyesített Szociális Intézmény 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK adatok eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 159,25 -pedagógus

Részletesebben

1. melléklet 2/201Ő. (V. ő.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat bevételeinek kiemelt el irányzatonkénti megbontása ezer forintban

1. melléklet 2/201Ő. (V. ő.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat bevételeinek kiemelt el irányzatonkénti megbontása ezer forintban űímrend(i.ii.) Alcím, Szakfeladat 1. melléklet 2/201Ő. (V. ő.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat bevételeinek kiemelt el irányzatonkénti megbontása ezer forintban ŰEVÉTELEK MŰKÖDÉSI

Részletesebben

3. (1) A képviselő- testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét mínusz 4 729 ezer ftban

3. (1) A képviselő- testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét mínusz 4 729 ezer ftban Adorjánháza község képviselő-testületének 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete Adorjánháza község képviselő-testületének a 2013 évi költségvetéséről (egységes szerkezetben 2013. szeptember 25. napjától))

Részletesebben

Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 07. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 07. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Telefon: +36(88)481-741 Fax: +36(88)481-741 email: hivatal@balatonkenese.hu Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése Petőfibánya Község Önkormányzata 4/2008. (II. 13.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.

Részletesebben

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: IKSZT épülete Iklódbördőce

Részletesebben

1.1. 6/2013. (III.13.) 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

1.1. 6/2013. (III.13.) 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 6/213. (III.13.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 213. évi előirányzat

Részletesebben

Isztimér Község Önkormányzat 2013. évi módosított költségvetése költségvetési bevételek és kiadások feladatonként_2

Isztimér Község Önkormányzat 2013. évi módosított költségvetése költségvetési bevételek és kiadások feladatonként_2 11. melléklet az 5/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Isztimér Község Önkormányzat 2013. évi módosított költségvetése költségvetési bevételek és kiadások feladatonként_2 Adatok eft-ban 370000 Szennyvíz

Részletesebben

Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293. M e g n e v e z é s. 4. Helyi közmûvelõdési feladatok 1.104 fõ x 1.135.- Ft 1.

Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293. M e g n e v e z é s. 4. Helyi közmûvelõdési feladatok 1.104 fõ x 1.135.- Ft 1. A 3/2009.(IV.09.) rendelettel módosított 1/2008.(II.08.) rendelet 1.sz. melléklete BEVÉTELEK M e g n e v e z é s Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293 1. Település igazg. kommun.sport feladatok

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 4/2013.(IV.30.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012 (II.

Részletesebben

Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról. A költségvetés politikai céljai és keretei

Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról. A költségvetés politikai céljai és keretei Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Az Önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv., a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 212-3/2011. 1. E LŐTERJESZTÉS a Bizottságokhoz Földes Nagyközség

Részletesebben

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról Előterjesztés A 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés,

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének /01. (II.0.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 01. évi költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Kiadások. 2012.02.08 1. oldal Másolat eredetije2011. terv-csukaz (jóváhagyott).xls

Kiadások. 2012.02.08 1. oldal Másolat eredetije2011. terv-csukaz (jóváhagyott).xls .Csuka zoltán Városi Könyvtár Kiadások Szöveges indoklás Szakfeladat Szakfeladat Szakfeladat Szakfeladat Főkönyvi számok SZEMÉLYI JUTTATÁS 51 Rendszeres személyi juttatások Közalkalmazottak alapilletménye

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.10 09 óra 51 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

MÁK program Készült: 2010.03.10 09 óra 51 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) 823.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

M U N K A L A P. a 2016. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

M U N K A L A P. a 2016. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez - 2/1 - Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (1.) 3 705 917 Ft x 12 hó = Jegyző, aljegyző és (19-4) fő felsőfokú végzettségű köztisztviselő 3 309 599 x 12 hó 39

Részletesebben

Szöveges beszámoló. 2015.I. félévi beszámolójáról

Szöveges beszámoló. 2015.I. félévi beszámolójáról Körösladány Város Önkormányzata 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/474-012 Fax:06/66/475-155 Web: www.korosladany.hu / E-mail: hivatal@korosladany.hu Szöveges beszámoló Körösladány Város Önkormányzat

Részletesebben

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉSRE 2013-AS ÜZLETI ÉVRŐL

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉSRE 2013-AS ÜZLETI ÉVRŐL Csorvási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelösségü Társaság 5920 Csorvás, Rákóczi u. 37/a Tel./Fax: 66 258 042 Tel.: 66 258 077 E-mail:szolg.kht@freemail.hu A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI

Részletesebben

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról /2006. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról Nádudvar, 2006. április 2 Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatoktól szóló módosított 1990.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. május 16-án 16 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. május 16-án 16 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2013. (V.17.) önkormányzati rendelete a 2012. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2013. (V.17.) önkormányzati rendelete a 2012. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2013. (V.17.) önkormányzati rendelete a 2012. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

2014. I. félévi bevételi összesítő

2014. I. félévi bevételi összesítő 2014. I. félévi bevételi összesítő Szakfeladat 096010 Óvodai étkeztetés 991 991 467 096020 Islolai intézményi közétkeztetés 928 928 435 013350 Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 252 252 126 013350 Nem

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 5-i rendkívüli ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 2.

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 5-i rendkívüli ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 2. ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 5-i rendkívüli ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 2. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben