VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 Szerz. szám: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infkmmunikáeiós Szlgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (KEF aznsító: 20030, székhely: 1081 Budapest, Csknai u. 3. Cg.: , Adószám: , képviseli: Szabó Zltán Attila vezérigazgató), mint megrendelő (a tvábbiakban: Megrendelő), másrészről az alábbi közös ajánlattevők, mint Vállalkzó (a tvábbiakban: Vállalkzó) között: az S&T Cnsulting Hungary JUt., (KEF aznsító: székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi u. 2. B ép. Cg.: adószám: , képviseli: Szabó Péter Dezső ügyvezető és Lenkei Árpád cégvezető), és a Bull Magyarrszág Számítástechnikai Kit, (KEF aznsító: , székhely: 1037 Budapest, Szépvölgyi Út 43 ~ Cg.: , adószám: , képviseli: Hernádi Józse~, a Remedis Zrt., (KEF aznsító: , székhely: 1063 Budapest, Bajnk utca 13. V. em., Cg.: , adószám: , képviseli: Karácsny László), a közös ajánlattevők képviselője, kapcslattartásra kijelölt cége, a jelen szerződés aláírására meghatalmaztt, valamint jelen szerződés kapcsán a teljesítésre ás a számlázásra jgsult egyben kötelezett cég az S&T Cnsulting Hungary Kit, (a tvábbiakban: Felek) alulírtt helyen és napn az alábbi feltételekkel. 1. A szerződés létrejöttének előzménye: A Felek rögzítik, hgy a Közbeszerzési ás Ellátási Főigazgatóság ~KEF), (tvábbiakban: Beszerző) által TED 2011/S szám alatt a közpntsíttt közbeszerzés hatálya alá tartzó kötelezett és önként csatlakzó intézmények részére Számítógéprendszerek szállítására ás kapcslódó szlgáltatásk teljesítésére 2012 tárgyban (1. számú részteljesítés) leflytattt közpntsíttt közbeszerzési keretmegállapdáss eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapdás jött létre (tvábbiakban: KM). KM aznsítószáma: KMO1O1-2OSZGR12 KM aláírásának dátuma: június 04. KM időbeli hatálya: július 08. KM keretösszege: Ft ± ÁFA 1

2 2.Aszerződés tárgya: Közpntsíttt Krmányzati Infrmatikai Rendszer kialakítása című prjekt keretében kmplex mentési rendszer szállítása, telepítése, üzembe helyezése, a kapcslódó üzemeltetési szabályzás elkészítése (Számítógéprendszerek szállítására és kapcslódó szlgáltatásk teljesítésére-2012, KMO1 01-2OSZGRI2-1. részteljesítés). A jelen szerződés a keretmegállapdáss eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkztt KM tárgyát képező termékekre vnatkzó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Vállalkzó pedig elvállalja az I. számú mellékletben nevesített termékek és szlgáltatásk szállítását a szerződés 3. számú mellékletét képező műszaki leírásban meghatárzttak szerint, azaz:. Mentési rendszer krszerűsítése - műszaki tervezés, tesztelés, üzembe helyezés, dkumentálás, ktatás, támgatás,. mentőszerver szállítás (Minimum 2 db). Diszk alapú deduplikációs eszközök szállítása (2db). Szalagkönyvtár szállítása (1db). A szükséges mentési szftverek biztsítása; szükséges egyéb szftver licence kalkuláció A szerződés tárgyának tvábbi részletes tartalmát a 3. számú meuéklet (műszaki leírás) tartalmazza. 3. A szerződés teljesítési határideje: 1. részteljesítés: szerződéskötéstől számíttt 60 nap. (első fázis). Ajánlatkérő az első részteljesítés esetén előteljesítést elfgad. 2. részteljesítés: július 8. (másdik fázis). 4. A teljesítés helye: A Megrendelő alábbi budapesti telephelyei: Budapest Kssuth tér 2-4., valamint Budapest, Csknai u. 3.). Megrendelő részéről a teljesítést igazlni jgsult személy: Babócsy László 5. A fizetendő ellenérték: A Vállalkzó a jelen szerződés 2. pntjában meghatárztt termékeket és szlgáltatáskat az I. számú mellékletben meghatárztt szerződéses árakn teljesíti. Vállalkzót megiflető díj teljes összege az 1. számú mellékletben meghatárztt árak alapján ,- Ft ± közbeszerzési díj (1,5 %) ± AFA, azaz Ötvenötmillió hármszázhetvenkilencezer-kettőszázöt frint ± közbeszerzési díj (1,5 %) ± általáns frgalmi adó. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behzatallal, a frgalmba hzatallal kapcslatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de 9

3 nem tartalmazza az általáns frgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja az Me~rendelő általi beszerzések általáns frgalmi adó nélkül Számíttt értéke, mértéke 1,5% + Afa. Vállalkzó tudmásul veszi, hgy az őt megillető fizetendő díj a szerződésszerű teljesítéshez szükséges valamennyi költséget és ellenértéket, tvábbá bármilyen jgátadás ellenértékét magában fglalja, ezért a Vállalkzó más jgcímen tvábbi ellenérték felszámítására nem jgsult, tvábbá költségei megtérítését semmilyen jgcímen nem igényelheti. 6. Fizetési feltételek: A Megrendelő a jelen szerződéssel kapcslatban az előlegfizetést kizárja. A Vállalkzó tekintettel arra, hgy jelen szerződés az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) 36/A. *-ának hatálya alá tartzik tudmásul veszi, hgy a Megrendelő a Vállalkzó számláját kizárólag az Art. 36/A. *-ban fglalt feltételek Vállalkzó általi teljesítés esetén jgsult kifizetni. A szerződés szerintidíjra a Vállalkzó a számvitelről szóló évi C. törvény 167. * (3) bekezdésében fglaltak alapján, cégszerűen aláírt számla ellenében jgsult, amit a Vállalkzó a Megrendelő által aláírt teljesítésigazlás alapján, annak kiállítását követően állít ki, és azzal együtt nyújt be a Megrendelőnek. A számlán csak a keretmegállapdás hatálya alá tartzó termékek!szlgáltatásk szerepelhetnek. A benyújtandó számlakötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállíttt és aláírt teljesítésigazlás. A Vállalkzó tudmásul veszi, hgy a számla nettó értéke az Európai Unió alapjából történő támgatásból az EKOP sz. Közpntsíttt Krmányzati Infrmatikai Rendszer kialakítása című kiemelt prjekt terhére ún. szállítói finanszírzás keretében a Közreműködő Szervezet által közvetlenül a Vállalkzónak kerül kifizetésre. A Vállalkzó tudmásul veszi, hgy a Támgatási szerződés szerint, a fenti szerződés szerinti díjat a Megrendelő hiánytalan és hibátlan kifizetési kérelmének a Közreműködő Szervezethez történő beérkezését követően 30 naps halaszttt fizetési határidőn belül a Közreműködő Szervezet egyenlíti ki közvetlenül a Vállalkzó bankszámlájára történő átutalással. A Vállalkzó tudmásul veszi, hgy a Közreműködő szervezet a Megrendelőt, mint kedvezményezettet biánypótlásra szólíthatja fel. A fizetési határidőbe a hiánypótlásra igénybe vett időtartam nem számít be. A számlák ÁFA tartalmát közvetlenül a Megrendelő utalja át a Vállalkzó részére a számla a Megrendelő közpnti iktatójába történő beérkezését követő 15 napn belül. A számlák kiállításával kapcslats követelmények: A számla szabályszerű kiállítása után a Vállalkzó a számlát Megrendelő nevére, Megrendelő közpnti iktatójába küldi. A Vállalkzó tudmásul veszi, hgy a számlákat az alábbiak szerint köteles kiállítani:., 3 tjuln

4 - a számlákn szerepeltetni szükséges a szállíttt eszközök megnevezése, VTSZ/SZJ száma mellett a prjekt teljes aznsító számát (EKOP ), a Nemzeti Infkmmunikációs Szlgáltató Zrt. által megadtt belső aznsításra szlgáló szerződés számt, a fizetési határidőként a 45 napt, az EKOP támgatás mértékét frintban és százaléks arányban, illetve a fedezetet biztsító költségvetési sr (EKOP 3. priritás 100 %) megjelölést - a számlákn fel kell tüntetni a bankszámlaszámt, a bank nevét, valamint az adószámt - a számlákn fel kell tüntetni a számla ehievezést - szállítói fmanszírzás esetén a számla támgatási értékének meg kell haladnia a nettó egymillió frintt. A Megrendelő fenntartja a jgt, hgy a szerződés teljesítése flyamán a számlák kiállításával kapcslatban az Európai Unió alapjaiból származó támgatásk felhasználására vnatkzó előírásknak megfelelő tvábbi követelményeket határzzn meg. A szállítói tinanszírzásból fakadó bármely esetleges fizetési késedelemért Megrendelő felelősséggel nem tartzik. A külföldi adóilletőségű Váflalkzó köteles a szerződéshez arra vnatkzó meghatalmazást csatlni, hgy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkzóra vnatkzó adatkat sz rszágk közötti jgsegély igénybevétele nélkül. A Vállalkzó a számlaszámában bekövetkezett váltzásról köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. 7. Szerződésszegés: KM szerinti, meghiúsulási kötbér kikötésével. 8. Jótállás Vállalkzó szavatlja, hgy a Szerződés keretén belül általa szállíttt termékek és szlgáltatásk alkalmasak a rendeltetésszerű használatra, valamint mentesek mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési vagy lyan hibáktól, melyek a Vállalkzó cselekedetéből, vagy mulasztásából erednek. 9. A szerződés tartalmának értelmezése: A jelen szerződésben nem szabályztt kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcslats ellentmndás esetén a hivatkztt KM, illetve annak meflékletei, vnatkzó rendelkezései, tvábbá a Magyarrszág hatálys jgszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatárzttakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat. A jótállás a 3. számú melléklet (műszaki leírás 3. pnt) szerint biztsíttt. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 1. számú melléklet: Megrendelt termékek és szlgáltatásk, valamint árlista 2. számú melléklet: Felhatalmazó levél beszedési megbízáshz 3. számú melléklet: Műszaki leírás, Ajánlattevő nyilatkzata ajótállásról 4. számú mellékelt: KM teljesülés igazlás 5. számú melléklet: meghatalmazásk a szerződés aláírására 4

5 A szerződést a felek áttanulmányzás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt 5 (Öt) eredeti példányban jóvábagyólag írják alá. Budapest, ~ :.1~6 Megrendelő részéről: Vállalkzók részéről: NISZ Nemzeti Infbkmjnu~Jj~~ Zártkt3r~cu Mük&Jő R ~ Szab Zltan Attila vezérigazgató NISZ Zrt. ~ ~td~nú~si~. 2,:h~ ~rz;l3 ~ Ac~z~Mt II%T) Szabó Péter Dezső ügyvezető S&T Cnsulting Hungary Kft. Lenkei Árpád cégvezető S&T Cnsulting Hungary Kft. 5

6 1. számú melléklet Megrendelt termékek és szlgáltatásk, valamint &lista 6

7 Ajánlatkérő NISZ Zrt. Közös ajánlattevők; BtJLL-SnT-Remedis Ajánlattevő : Megnevezése: Címe: Adószánia: Ajánlat tárgya: S&T Cnsulting Hungary Kit Budaörs, Kinizsí u. 2/B. [ NJSZ-KKBt-Ivtentési rendszer szállítása1 telepitése, üzembe helyezése Mindösszesen: I Ft! Tárgy Részösszeg (Ft) Szerver Ft Diszk alapú mentőrendszer Ft Szalagkőnytár Ft Mentési szúver Ft Egyéb szlgáltatásk Ft Kitőltendők a sárga színnel jelölt mezők. A 09 mező tartalma beírandá sz elektrnik ts ajánlat pntjábal Kapcsölatlartó szentély: Neve: Bes2ldsa: Telefn szólna: Telefaz száma: címe: Pc/day Tibr Key Accunt Manager ±36 / /37] 800? LjH,~fl~ZU.. 2~b..: 131/hi t. im. ii?7)t)7~2-fl cégszerű aláírás Ártáblázat - NlSZ-KKIR KKIR kialakítása - EKOP /

8 Aj~nlati evő: Me~evcz4sc: Ajónla! tárgya: Részösszesen: S&T Ctts diiri~ llunszuy KO. NISZ-KJCJR-Mentési rendszer száullásl, lelepilése. heembe helyezése - Sze\e1e EU A meltümltt eszköz iiput& Fujil~u Ikinicrgy RX Az ajánlat ár tartalma: J-lanlver esekzk: I RI Mítszaki leírás Mcwevezás Merusyiség Mennyiségi egység (nettó NtJF) lerm~krzusilökőd Ajánlibaa megielnil eszközjcllemzői epeei~lz4cié mint mramium ~. kővciclmény - Py~3tOS72.5lEzrWtieineerrD~rta6IKrflrLrXn*6arS ~95~ 4 lb Pt S26361-Kl373-V201 Ftikau l V ltx300sl 8x2.5 ~ I (lb V F2735-Lt82 Fujitsu R&kCablc An,, 21.1 ~ S rib VI S263&i-F3676.E2~ :ujjisu Inicixcn E C12T2,00 Oils IS Mt3 ~ S (lb 7-IS l~ S2636l-F3694-El0 ~uiitsu iu~s~ndent Mt~e Instillatin ~ 12 (lb F 52636i-F3696-1t515 ujitsuttgls(ixsglt) 2R 4 L D13R (FCC ~ 4 lh [2969V F5269it2 Fujitsu DVI)-Rwsupcnnirlti stiirilrriesma 10$ÁS&G148~ ~ $ rib Ft F4482-E514 ujilsi lid SAS 60 46GB 5K I-lO I l L2.7LP ~ 4 (lb :1 S26361-F3554-Lt$12 ulilsu RAIDOrI SAS M13(D26I6) ~ 4 (lb ft 52636i-P3257-E216 Fujitsu ltaldcntrbhu Envcitvru lgl(aids.ócib ~ 8 (lb Vt S2636l-F3961-E202 ujilsu CCitt SGbís2 Otsa LPe12002 MMF LC Li ~ 4 dl, F F ujitsuupw(le-krll4x Ghitn-b~d kevcttlis~ycha Rttrt.FlDLcMA_~lEwrttenzkrardt!tníS~bt&á~m~ I (lb Ft S26361-F2735.Ei45 Fujilsu RMK-Vl Dl CMA QRL mg~ablzirísi.2,, ~ 4 (lb 745 Ft S26361-V4530-EI0 Fujitsu Muistinginssinmelrieal R 3.~trtjaarzstr ~ 4 (lb L 4-li Ft S2636I-FI452.ttl~ uuitsil regin kit APAQAmsric&VMiiAJIisdis Á rs5~ri Icirh5 2. ~ 4 dl, ft Fi790-1t242 ujittu ijtmcs3sdvaneetl pack PrnIJa~ea1l ~ 4 (lb Fl S26361-F2567-E321 tjjisu \VinSrv200S I(25) l Ettlcrprw/1OCALOEM ~ 8 Óh 36 III Ft S26113-l 574-Fl0 FujitsuMnduI~rrl SU SüWplstinum Isp :g*pw.r rdrxk 4m,gqey S dh I -141! r26139-y1968-el00 Fujiisucahlpwcrcrd rackirit. pcy FC-K~lOtI3.Ml,W.20nLcAO lgbtt 32 (lb 7 95! Fl D:FCKAI9-0M3-c20L-L Fuliisu Fe-Kabel 0M3. MMF.20I,!. LCILC SOblIrt ~ 4 dli SM3SGAI( FF5 FujilsaScreer mid 3 (lv llei)szini mmu ciskilcritt,lú.s O O

9 SzI~lIalósk Ft Műszaki lelrás MewscvczéS Mennyiség Metutyiségi egység (nettó Egységár HtJfl termékaznsitó t~r lista ~~in i ~ Aj~i)atbsn me~elóll szi~ltatisjellmzői specillkéeió, szerinti mint minimum kővetehtiény Inrd vwe infrnstwktúnt kivitelezés 2 némök/tup Its 847 Pt SRVRULL-0028 Iird vasu inirrwruktüm kivitelezés Gmka cirpltósének rnae~iözk ina! Lirencek I OFtI Minzaki Idr~ viegnevezén Mennyiség Mennyiségi eg~eég Esé~* KEF lista szerinti szerinti (nettó HU~ tannékazntlló kőd Ajániatban megielólt livajcllcmzói specif&kió, mint m&iimwn követelmény A műszaki leírás 5.2. pntja rscrimti hendealnez nkatga thcrltvicek Geaneiaszlgáltatást ténylegesen nyéjló vég adatai: Név: Kapslatiarló azemdl~ Fábabtjelentés telefnszáma: [ilbabejelenles e snt] elme t I! KitöIlendőkas&~sznCljeleltmez5k. I ~7fl 77-2~P Stk száma szűkség szerint bóvitheló ~ű~ás~ C

10 Ajánlatfevő : Megnevezése: Ajánlat tárgya: Részösszesen: S&T Cnsulting Hungary KR. NISZ-KKR-Mentési rendszer szállítása, telepítés; üzembe helyezése - Diszk alapú deduplikációs eszközök 1? Fíl A megajánltt e~köz típusa: Fujitsu ETERNUS CSSOO Az aján ali ár tartalma: Hardver eszközök: ~ FtI Egységór KER jj~ szerinti Müszaki leírás szerinti Megnevezés Mennyiség Mennyiségi egység Ajánlatban megjelölt eszközjellemzői specifikáció, mint minimum (nettó HU9 tcrmékaznsit6 kód követelmény ETERNUS C5800 Scale VTL 2 dl, Ft ETCS-DDAC-NP32 ETERNUS CS800 Scale VTL ETERNUS CSS00 UpGrade Prts 2 db 987 $ to Ft ETCS-DDA-PORTS EFI3RNUS CS800 UpGrade Paris ngrzakikirúsl.2,,3.pn~a Ált~iáns kövciclmények szerint Á müszaki leírás 5.3. pn~a szerint Szlgáltatásk Ft) Miiszaki leírás szerinti Egységár KEF lista szerinti Ajánlatban megjelölt szlgáltatás Megnevezés Mennyiség Mennyiségi egység (nettó HUF) termékaznsitó kód jellemzői specifikáció, mint minimum követelmény llardwaze infrastruktúra kivitelezés I mérnök/nap Ft SRVBULL-0028 l-inrd varc infrastruktúra kivitelezés Csakafeti eszközöktelepités&ck ára! O O 2:

11 Szftverek I O FtI Megnevezés Mennyiség Mennyiségi egység (nettó Egységár HU?) tennékaznsító KEY lista szerinti kód Ajánlatbar megfe]ölt sz~verjeliemzöi specifikáció, Műszaki leírás mint szerinti minimum követelmény A műszaki leírás 5.3. pntja szerinti hardverba szoks~gcs szflvciek Licencek I O Megnevezés Mennyiség Mennyiségi egység Egységár KR? lista szerinti Műszaki leírás szerinti Ajánlatban megjelölt licencjellemzöi specifikáció, mint minimum (nett6 HU?) tesmékaznsltó kód követelmény A műszaki leírás 5.3.pn~a szerinti ba,dvali~ sztikségs szqver licenszek Garanciaszlgáltatást ténylegesen nyújtó cég adaté Név: Kapcslattartó személy: Hibabejelentés telefnszáma: ~ Hibabejelentés e mail címe: th~;~. t~. Ii;. KitöLtendökasúrgaszmnneljclőltnlezök. Srk száma szükség szerint bövithető ~?e7c cégszerű a!ái.r s O CD

12 Ajánlat(evő; Megnevezése: Ajánlat tárgya: S&T Cnsulting Hungary Kfl. N1SZ-KICJR-Mentési rendszer szállítása, telepltése, üzembe helyezése - Ssalagkönyvtár Részösszesen: I Ftj Az ajáidati ár tartalma: A saegajánltt eszköz típusa: Quantum Scalnr 500 Hardver ~zközdk: Fel Meg»evezés Mennyiség Mennyiségi egység E~iségár KEF lista szerinti Műszaki leírás szerinti (nettó HU! ) tennékaznsiiókód Ajánlatban megjelölt eszkűzjellemzöi speciflkáció, minlmini~num követelmény SCi ) Library ndrivcs,4l Slt I rib 81$ 750 Fl Q:LSCS3-BSYS-024E Fujitsu SCiSOO 14V Lihntrvn Drivut,4I Slt SCI500 IxFlP LTO-5FC Daive, UPG 4 db I Ft Q:LSCSFI-tSFDJ-LSI1A Fujitsu SCi500 IxFIP LTO-$FC Drive, tjfg SCiSOOI nwcr$upply Ft Q:LSC5II-UItPS.000A Fujitsu SCiSOO Pwer Supply 4Jralánskővetel~ények:a L1 OS data cartridge Quantuni n label 40 db Ft D:CR-LTQS-QM-0l Fujitsu LTO5 data cartri4c Quantum n label n ín3d ictris ndat I.. 2., 3 pmja LTO cleaning eartridgequantum n label 5 lt~ FI D:CL4JO-QM0l Fujitsu ISO cleaning cartridgc Quantum n label Aniaszaktris~ $4. prnuja ~erint Szlgáltatásk _i;tl Műszaki leírás szerinti Meg evezés Mennyiség Mennyiségi egység Egysé~ár KB! listaszerinti Ajánlatban megjelültszlgáltatásjellemzöi specwzkáci6. rnintrninin,urn (netió FlUE) ten,,ékaznsít6 kód követelmény IlarrIwari tti~stnikiún,kiviielczés I nérnőkjnap Ft SRVBULL-0028 ll:lnlwareinírastnltttira kivitelezés Csakarenticszkazak Ictc tésénck Sil Szflverek 0 Ft Műszaki leírás szerinti Megnevezés Mennyiség Mennyiségi egység Egységár KEF lista szerinti Ajánlatban megjelölt szflverjellemzöi speciökáció. mint minimum (nettó HUF) termékaznsi tó kód követelmény O A niüszaki letrás St. pntja scrrniiliasderdirzszükségcs sznfl citk O

13 Licencek I OFtj Garanciaszlgáltatást téi yleg~eu nyújtó cég adatai: Név: Kap~laL1artó személy: l-iibabej&cntés telef, ma: Wbabejelentés címe: Kilöllendők a Sárga színnel jelöli mezők. Srk száma szükség szerint bövilbelő. Q 3..~ cégszerű aláírás O It

14 Ajónlaltevö ; ~egne ezése: Ajáiat l5rgya: S&T Ciaultitig tji ngmy Kit. NISZ-KKJR-Mentési rendszer száliit~sa, teleptt6se, &crnbe helyezése - Mentési sflver Részósszesest; ) RI Az ~ánjati ár tartalma: A mgajánltt szflyertíptaa: Symatitec Nctí3ackup 7.5 Mentési szüverek I Ft! Műszaki leírás szerinti Egységér REF lista szerinti Ajinlatban acgjclölt sznayer speihkáció, mist minimum Megnevezés Mennyiség Mennyiségi egység (nettó HUF) termékaznsft6 kód jellemzői követelmény I SYMC NIrrI3ACKUP PLA IFORM BASE COMPLETE EDITION űb V711IXZFO-722E5 Symaitlec mcittési nldas Általáns követelmények; a műszaki lelrás 1., 2., 3. XPLAT FltOKí END 113 Sit LIC EXPRESS BAND S pa~a szerint A m~zaki leírás 5.5. pntja szerint Licencek I 0 P11 Műszaki Icirásszerbiti Egységér REF lista szerinti Ajániatbnn niegietől ticenc ~ mint minimum Megaevezés Mennyiség Mennyiségi egyseg (nettó HIJF) tennéksznnsltó kód jcllemzöi A műszaki kíráss.s. pntja szerinti n Byerhez szükséges licencek C

15 Támgat~s Ft!..... Egységdr CF lista recrinli Ajániatban incgjctölttámgatós MUszrJclIciras ~crinti Megnevezes Mcni»nscg Mcn~,iségi egység (nettó 111W) tcrmékaznsitó kód jellen zói SPCCII3kIO, aunt mljiflut kvetelmeny SYMC NWFIIACKUP PLATFORM BASE COMPLETE EDITION 7.5 A mű.~aki Ie!rás5.5. pntja XPLAT 1 l~rnrnnd TB INFIIAL ESSENTIAL 2 MON11IS MI ttb F7IHXZZO-EIIES Syirnn[ccnti,iési n~cgttl~% ~ednu~1werbez EXPRESS BAN!) S ~ükség~ ~mganis Oannia~ tgáltatast ténylegescn nfltó cég adatai: Név: Kapcslatlartó ~ciéiy: [libabcjelentés teief~z6sna: Ftibb~elentés dma: KitölteiWók a ~ ~i~cl jelólt mezők. i:. 2?~. Srk ~áma ~Okség szerint btvlthetö lk~~ lit: I )77 )177-2 ~ Ii cegszent alaíms

16 Ajánlattevó ; Megnevezést: Ajánlat tárgya; Részösszeseu: S&T Cnsul:in.g Hungary Kfl. NISZ-KKIR-Mentési rendszer szállítása, telepítés; üzembe helyezése- Egyéb szlgáltatásk j~t~2 857 Eti Amegajáultt eszköz típusa: Az ajánlati ár tartalma: Szlgáltatásk: EtI. Mennyiségi Egységár KB? lista szerinti Ajánlatbmi me~ielö1t szlgáltatás Műszaki leírás szerinti Megnevezee Mennyiség egység (nett6 I-lU?) termékaznsító kód jellemzői sptciflkaci6, mint minünuin kvetelmény Akajáns ves&mények a t&rús L pntja szerint A műszaki melléklet 5. pntja szeril meabntva: liifrastruklúra rendszer kncepcinális. Infrasttruktúm rendszer A müszald 10 mérnök/nap ól 756 Ft SRVBULL melléklet 5.1 pntja.. szerint külön szerepelterve ter r,zése kncepcinális ter ezésl Rendszennémnöklnapi telepítés ás. Rcndszcrn érnök/napi telepisés ás A rnüsz&d melléklet 5.2 ~. A ra I 075 l-t SR BULL-DO].... szemit kulőnszerepclletve kn6gnrals munkaidben knuigunilas munkindben Rendszer rendelkezésreállós, - - Rendszer rendelkezésreáliás, A műszaki 6 mérnljnap 6] 704 Ft SRVBULL-015I metléldei 5.3 pntja. szes-int l3lünszerepelietve megbízhatóság tcsztelcs mebbizliatság tesztelós Rendszer bevezetéséhez kapcslódó.. Rendszer bevezetéséhez kapcslódó A műszaki melléklet 5.4 pntja. 4 n~mk/nap 96 los Ft SRVBULL szedni aszcrepe]tet~e ktatás, helyszlnln úktatas. hclyszrnen Felhasználói ás Lizemeltetői.. Felh:wználói és üzemeltetői A műszaki metákiet 5.5 pntja.. mnernkinap Ft SRVBULLÚ2I6.. szerint külön szerepelletve dkumentáció keszítés dkwaeizacmó keszites E~éb szlgáliatásk; a múszaki melléklet 5.6 pntja szemit. d sz 5 5 ben szerepeltetve, e~. ~-~t,- ~ is- e~ sékéni I? Kjtöltendők a sárga színnel Jelölt mezők. Srk száma szükség szerint bővíthető ( O ceg.szeru aláírás

17 2. számú melléklet Felhatalmazó levél beszedési megbízáshz FELHATALMAZO NYILATKOZAT Tisztelt Pénzintézet! Megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás(k) teljesítésére a következőkben fglalt feltételekkel: Fizető fél számlatulajdns megnevezése: NISZ Zrt. Felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzfrgalmi jelzőszáma: Kedvezményezett neve: S&T Cnsultiiig Rungary Kft. Kedvezményezett fizetési számlájának pénzfrgalmi jelzőszáma: A felhatalmazás időtartama: A beszedési megbízáshz a következő kiratkat kell hiteles máslati példányban csatbi: - a NISZ Zn. által szerződésszerűen kiállíttt teljesítésigazlás; - a Kedvezményezett által benyújttt számla; - a hatálys szerződés. Tvábbi feltételek: Az aznnali beszedési megbízás teljesítésének feltétele, hgy a közbeszerzési eljárás alapján Számítógéprendszerek szállítására és kapcslódó szlgáltatásk teljesítésére , KMO1O1-2OSZGRI2-1. részteljesítés alapján indíttt Közpntsíttt Krmányzati Infrmatikai Rendszer kialakítása című prjekt keretében kmplex mentési rendszer szállítása, telepítése, üzembe helyezése, a kapcslódó üzemeltetési szabályzás elkészítése tárgyú számn megkötött szerződés alapján a NISZ Zrt. az ellenszlgáltatás teljesítésével a Kbt * (6) bekezdése szerinti késedelembe essen, tvábbá a szerződés a késedelem bekövetkezésekr a NISZ Zrt. és a Kedvezményezett között hatályban legyen. Budapest, zérigazgató NISZ Ztt. Fizető fél számlatulajdns

18 Műszaki leírás a SZÉCHENY~ TERV 3. számú melléklet MŰSZAKI MELLÉKLET ( Közpntsíttt Krmányzati Infrmatikai Rendszer kialakítása című prjekt keretében kmplex mentési rendszer szállítása, telepítése, üzembe helyezése, a kapcslódó üzemeltetési szabályzás elkészítése (Számítógéprendszerek szállítására és kapcslódó szlgáltatásk teljesítésére-2012, KMO1O1-ZOSZGR12-1. részteljesítés) ) az Elektrnikus Közigazgatás Operatív Prgram keretében megvalósuló Közpntsíttt Krmányzati Infrmatikai Rendszer kialakítása ci mu kiemelt prjekt támgatásáhz Kódszám: EKOP O-2O ;, NISZ Nt~N(Z6T1 INIOI<OMMUNWÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ ZRT. Nemzeti Fej esztési Ügynökség : - Á prjekt az Európai Unió támgatásával, az Európai Reginális Fejlesztési Map társfinanszírzásávat valósul meg.

19 MENTÉSI RENDSZER, ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS A KKIR prjekt keretében megvalósul az Új egységesített krmányzati IT infrastruktúra, aminek eredményeképp a minisztériumk az Egységes Infrastruktúrában érhetik el az infrmatikai szlgáltatáskat. A krábbi, minisztériumnként külön-külön üzemeltetett kiszlgálópark és az azkn futó rendszerek belelvadnak az Egységes Infrastruktúrába (a tvábbiakban: Egységes Infrastruktúra (El, vagy EIP)) amely alatt azt a kmplex rendszert értjük, amely mentését meg kell ldani. A KIUR prjekt célja az El infrastruktúra krszerűsítése, bővítése. Ezen megnövekedett feladatk igénylik egy új mentési rendszer bevezetését, mely a jelen beszerzés célja, az alábbiakban részletezendő módn. A mentési rendszer krszerűsítése kizárólag az adatk rövidtávú megőrzésére szlgáló, disk t - disk és szalag alapú tárlást biztsító megldásk infrastrukturális eszközeinek és szftvereinek megújításával fglalkzik. A hsszú távú Archiválás nem része jelen kiírásnak. Jelenlegi állapt Az El mentési feladatkat jelenleg egy IBM Tivli Strage Manager szftver környezet által vezérelt, 12 drive-t tartalmazó IBM TS 3500 típusú szalagkönyvtár szlgálja ki. A jelenlegi két site-s architektúra mentését ugyanazn szalagkönyvtár végzi, vagyis a jelenlegi megldás nem biztsít eszköz, illetve site szintű redundanciát. A KKIR prject kapcsán bővülő infrastruktúra biztnsági mentését a már mst is túlterhelt rendszer a jövőben egyre kevésbé lesz képes kiszlgálni, a mentések feltételezhetően ki fgnak csúszni a rendelkezésre álló időablakból, amely következtében, az éppen mentés alatt álló szerver plusz terhelése a napi működéshez szükséges válaszidőket is negatívan beflyáslja. Tvábbi nehézséget jelent, hgy a Katasztrófa Helyreállítási (Disaster Recvery DR) ldaln tárlt adatkat mentéskr át kell hzni a két telephely közötti kapcslatn, amely a strage terület növelésével azns arányban a kapcslat számára is magasabb kihasználtságt kz. A jelenlegi mentési megldás fnts tulajdnsága az Exprt készítésének lehetősége, amely a rendszerekről készült mentésének adtt pillanatbeli állaptát rögzíti szalagra, majd az infrmációkról riprtt készít. Az így létrejövő csmag lyan adatkat és paramétereket tartalmaz, amelyek alapvető fntsságúak a visszaállítás, az üzletmenet flytnsság biztsítása és a későbbi jgi vetületű helyzetek tisztázásakr. A jelenlegi architektúra rajza látható az alábbi ábrán. A két site azns telephelyen található. A site B site R.drn&nt SPN swtti S~N ~ SAN

20 1. MEGVALÓSÍTANDÓ RENDSZER FŐBB JELLEMZŐI A kialakítandó infrastruktúrának mindkét telephelyen azns paraméterekkel rendelkező hardverből és egységes mentőszftverből kell állnia. Kivételt képez a szalags mentőegység. A rendszer telephelyenként külön-külön eszközt használ, aznban egyik telephely részleges kiesése esetén a keresztben történő, ffsite mentésekre is lehetőséget kell biztsítani. A szalags eszközök az aktuális adatvagyn (minden szerver, illetve a hzzá kapcslt strage terület utlsó teljes mentése) havi, vagy rendkívüli exprt mentéséhez szükségesek, míg a napi és rendszeres mentések készítéséhez a deduplikációs megldást is használó Disk-T-Disk (D2D) mentési hardver az elvárt, amely a mentést vezérlő szftverrel együtt meg kell valósítsa a deduplikációt a kliens, valamint a tárló rendszer ldaln is. Tvábbi elvárás a redundáns mentés készítésének lehetősége, melyet mind a mentőszftvernek, mint a D2D eszközöknek támgatnia kell. (A redundancia arra vnatkzik, hgy a két telephelyen működő deduplikációs tárlóinak azns tartalmmal kell rendelkeznie.) A jelenlegi rendszer teljes mentése telephelyenként 4 db LTOS drive-al ás a tapasztalatk alapján legfeljebb 1,6:1 tömörítéssel számlva 1 napt fg igénybe venni. A végleges mentési infrastruktúrát Úgy kell kialakítani, hgy a krábban készített mentések és exprtk azk elévülési idejének lejártáig felhasználhatónak, vagyis visszatölthetőnek kell maradnia, amely megvalósítható a meglevő TSM rendszer sziget rendszerként való átalakításával is. Az Új mentési infrastruktúra lgikai felépítését az alábbi ábra szemlélteti: A site B site K: ) K: ~ Nap~rrientés úlv& ala -( Szalags expcd anrnr. Általáns Műszaki ajánlásk Hibatűrés (Fail ver) A mentési rendszer legyen képes Micrsft Clusteres környezetben működni, lyan módn, hgy a cluster egyik nde az egyik, míg a másik nde a másik telephelyen működik. A cluster működése lehet aktív-aktív, vagy aktív-passzív. Platfrm A Mentőszftver szerver kmpatibilitási követelményei: kmpnenseinek perációs rendszerrel kapcslats

21 . A mentőszftver szerver kmpnenseinek képesnek kell lenniük Micrsft Windws perációs rendszeren történő futásra.. A szftvernek támgatnia kell az perációs rendszerre történő javítócsmagk és biztnsági frissítések rendszeres, kiadástól számíttt rövid időn belüli telepítését.. A szftvernek támgatnia kell az perációs rendszer verzió frissítéseit.. A mentőszftver szerver kmpnenseinek támgatnia kell a Micrsft Cluster környezetben történő működést.. A mentő szftver kliens ldali kmpnenseinek kmpatibilisnek kell lennie a nagyvállalati szerver környezetekben általánsan elterjedt perációs rendszerek (Micrsft Windws, Unix, Linux) támgattt verzióival. Tervezési szempntk A mentési rendszerről renciszertervet kell készíteni a nyertes Ajánlattevőnek. A terv a tervezett Infrastruktúra végállaptának knfigurációját határzza meg lyan mélységig, ami végállapt eléréséhez szükséges összes lépés megtervezését lehetővé teszi. Az Új mentési rendszerrel kapcslats legfntsabb elvárásk a redundancia, valamint az, hgy a rendszer adatvagynáról készített exprt művelethez szükséges idő a prject végéig se legyen nagybb az elvárt 2 naps időablaknál. A rendszer tervezésekr kiemelt figyelmet kell frdítani a mentési architektúra teljesen redundáns felépítésére. Ki kell építeni a keresztben mentés lehetőségét vagyis, hgy az egyik site szerveinek adatai a másik site-n biztnsággal tárlhatók legyenek Disk-t- Disk (D2D) mentés frmájában. Fnts elvárás, hgy a két telephely D2D tárló eszközeinek adattartalma szinkrnizálva legyen a két eszköz között. A mentési adatkat nyilvántartó adatbázis (katalógus) replikációját is meg kell valásítani a két telephely szerverei között. Ez történhet a mentési szftverbe épített tudás vagy a tárló alrendszer (LUN) szinkrnizálásának segítségével. A D2D területen tárlt mentések között, a gyrs visszaállás érdekében mindig kell legyen legalább egy teljes mentés. Szintén a D2D tárlón kell lennie ugyanazn szlgáltatás tvábbi legalább 29 mentésének is. A mentőrendszernek képesnek kell lennie a D2D tárlóra mentett utlsó teljes mentésekből szalags exprtt készíteni. Xmplementációs szempntk A mentési rendszer elvárt szintű üzemeléséhez szükséges telepítési lépésekről és beállításkról, valamint a meglevő rendszerekkel való integrációs pntk, elvárt beállításairól implementációs dkumentációt kell készíteni megvalósítás srán. A kapcslódó implementációs feladatk elvégzése és azk dkumentálása Vállalkzó feladata. A 30 napnál rövidebb megőrzési idejű adatk a Disk-T-Disk rendszerű hardverre kerülnek, míg az ennél hsszabb tárlást igénylő különös tekintettel az Exprtkra igény szerint a szalags médiákra. Előbbi eszköz az adatkn deduplikációt végez, majd az adatkat a belső tárló területen rögzíti. A Disk-T-Disk hardvert a mentőszftver szabványs felületen keresztül kezeli, amely lehet SCSI prtkllkkal vezérelhető (virtual) Tape Library, vagy egyszerű strage terület. Szükség esetén a D2D tárlón található adatkról szalags máslat készül, a mentőszftveren keresztül, vagy Úgy, hgy a D2D hardver közvetlenül vezérli a rbtt. A mentési rendszer a nagy szerverterhelés elkerülése érdekében készítsen mentéseket az El szervereiről, a beállítandó szabályk alapján. A megldás neve szállítónként eltérő lehet, aznban a megvalósítandó cél ugyanaz:

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Szerz. szám: 2-03317-0000-2012 SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt., KEF azonosító: 20030, székhely: 1081

Részletesebben

1.1.3. Számítógépes információs rendszerek az iskolában és a gazdaságban Ismerjen számítógépes katalógusokat és adatbázisokat.

1.1.3. Számítógépes információs rendszerek az iskolában és a gazdaságban Ismerjen számítógépes katalógusokat és adatbázisokat. 1.1.3. Számítógépes infrmációs rendszerek az isklában és a gazdaságban Ismerjen számítógépes katalóguskat és adatbáziskat. A. Alapfgalmak 1. rendszer 2. infrmációs rendszer B. Infrmációs technlógia 1.

Részletesebben

Binarit.KPKNY. Áttekintés. BINARIT Informatikai Kft. 1139 Budapest, Váci út 95.

Binarit.KPKNY. Áttekintés. BINARIT Informatikai Kft. 1139 Budapest, Váci út 95. Binarit.KPKNY Áttekintés BINARIT Infrmatikai Kft. 1139 Budapest, Váci út 95. Tartalmjegyzék 1 Összefglaló...3 2 Üzleti funkciók...4 2.1 Saját nyilatkzat karbantartás... 4 2.2 Készpénz nyilatkzat riprt...

Részletesebben

Projektzárási használati útmutató

Projektzárási használati útmutató Prjektzárási használati útmutató Tartalmjegyzék I. Prjektzárási dkumentáció minimális tartalma:... 2 A Kifizetési kérelem és Záró Prjekt Előrehaladási Jelentés (ZPEJ) nymtattt váltzata (5. számú melléklet)...

Részletesebben

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve PMJVÖ Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer LOGO-VIR Oktatási terv Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer ktatási terve Daten-Kntr Számítástechnikai Fejlesztő és Szlgáltató

Részletesebben

eversion Kft. Általános Szerződési Feltételek

eversion Kft. Általános Szerződési Feltételek eversin Kft. Általáns Szerződési Feltételek 1. A szlgáltatás tárgya, az Általáns Szerződési Feltételek tartalma Az eversin Kft. (8295 Taliándörögd, Tavasz utca 2., Adószám: 23079780-2-19, Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához Nemzetgazdasági Minisztérium reginális fejlesztési prgramkért felelős helyettes államtitkár Pénzügyi elszámlás részletes szabályai a Reginális Fejlesztési Operatív Prgramk keretében támgattt prjektek pénzügyi

Részletesebben

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a :

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a : A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA nline módn történő pályázat benyújtására A Könyvkiadás Kllégiuma meghíváss pályázatt hirdet, amelyre meghívja a : Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról HIRDETMÉNY A pénzmsás és a terrrizmus finanszírzása megelőzéséről és megakadályzásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról Az Erste Bank Hungary Zrt. (tvábbiakban Bank), mint a 2007. évi CXXXVI.

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához Nemzetgazdasági Minisztérium reginális fejlesztési prgramkért felelős helyettes államtitkár Pénzügyi elszámlás részletes szabályai a Reginális Fejlesztési Operatív Prgramk keretében támgattt prjektek pénzügyi

Részletesebben

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatals Lapja TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatals név: BVK HOLDING Budapesti

Részletesebben

a) a számla és az abban foglalt adattartalom sértetlensége, valamint b) eredetiségének hitelessége

a) a számla és az abban foglalt adattartalom sértetlensége, valamint b) eredetiségének hitelessége Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye az elektrnikus útn kibcsáttt számlákra vnatkzó egyes rendelkezések értelmezéséről I. Az elektrnikus útn kibcsáttt számlákról általában Az általáns frgalmi

Részletesebben

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program 6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Prgram A Képzésbe Ágyaztt Fglalkztatás szakmai támgatása c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TÁMOP 3.3.6 C-10/01 A prjektek az

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikr-, kis- és középvállalkzásk termelési kapacitásainak 1. Alapvető cél A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikr-, kis- és középvállalkzásk

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Prgram Múzeumk isklabarát fejlesztése és ktatási-képzési szerepének infrastrukturális erısítése c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TIOP 1.2.2/09/1

Részletesebben

1. A SZERZŐDÉS 2. SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA 3. A SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEI, A MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉRTELMEZÉSE

1. A SZERZŐDÉS 2. SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA 3. A SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEI, A MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉRTELMEZÉSE 1. A SZERZŐDÉS Webtárhely/hnlap szlgáltatási szerződés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A megrendelőnek (tvábbiakban Előfizető), aki a hnlap/webtárhely szlgáltatást (tvábbiakban Szlgáltatás) igénybe kívánja

Részletesebben

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.2. 10XONE V3.2 SZERZŐDÉS

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.2. 10XONE V3.2 SZERZŐDÉS 10XONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.2 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.2 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projektek esetében: 50%

az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projektek esetében: 50% Webldal: www.icteurpa.hu / E-mail: inf@icteurpa.hu MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 2015. július 8-tól 2017. július 10-ig

Részletesebben

Szállítási szerződés a. Fővárosi Vízművek Zrt. és a. Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt.,

Szállítási szerződés a. Fővárosi Vízművek Zrt. és a. Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt., Szállítási szerződ a a Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt., NET 54 Üzleti Kommunikáció Kft. között A KEF által megkötött KM0101NETH11 számú keretmegállapodás alapján

Részletesebben

I. A felosztandó jogdíjak alanyai

I. A felosztandó jogdíjak alanyai A Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének Felsztási Szabályzata A Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége (MAHASZ) által kezelt jgdíjakat a Szövetség közgyűlésének 2006. április 21-én hztt határzata (2007. február

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység B

Gyakorlati vizsgatevékenység B 1180-06 1181-06 70-06 1188-06 1189-06 1.. 3. 1.. 1.. 3. 1.. 1.. 3.. 5. Gyakrlati vizsgatevékenység B Szakképesítés aznsító száma, megnevezése: Vizsgarészhez rendelt követelménymdul aznsítója, megnevezése:

Részletesebben

10xONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.4. 10xONE V3.4

10xONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.4. 10xONE V3.4 10xONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.4 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.4 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Tartalmjegyzék

Részletesebben

Dől a lé! - promóciós játék - Játékszabályzat

Dől a lé! - promóciós játék - Játékszabályzat Dől a lé! - prmóciós játék - Játékszabályzat A játék célja A játék szervezője az önkéntesen regisztráló személyek adataiból üzletszerzési és kapcslat felvételi listát állít össze, és az összegyűjtött adatkat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM keretében. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására. Kódszám: KMOP-2007-4.6.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM keretében. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására. Kódszám: KMOP-2007-4.6. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM keretében Közktatási intézmények beruházásainak támgatására Kódszám: KMOP-2007-4.6.1 A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai Reginális

Részletesebben

WorldSkills 2011 Hálózati informatikai rendszergazda

WorldSkills 2011 Hálózati informatikai rendszergazda WrldSkills 2011 Hálózati infrmatikai rendszergazda (IT Netwrk System Administratr) Nemzeti válgatóverseny 1. nap Alaphelyzet A WeBud Bt. egy nemrég indult webfejlesztő és prgramzó cég. A cég fejlődése

Részletesebben

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatals Lapja TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatals név: BVK HOLDING Budapesti

Részletesebben

FONTOS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK 2015. február 1-től!

FONTOS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK 2015. február 1-től! FONTOS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK 2015. február 1-től! Tisztelt Partnerünk! E dkumentumban tájékztatjuk a Fgyasztónak nyújttt hitelről szóló (2009. évi CLXII.) törvény 2015. február 1-én hatályba

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A. A mikro- és kisvállalkozások jövedelemtermelı képességének növelése technológiai fejlesztésen, korszerősítésen keresztül.

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A. A mikro- és kisvállalkozások jövedelemtermelı képességének növelése technológiai fejlesztésen, korszerősítésen keresztül. Mikr- és kisvállalkzásk technlógia fejlesztése Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A Alapvetı cél A mikr- és kisvállalkzásk jövedelemtermelı képességének növelése technlógiai fejlesztésen, krszerősítésen keresztül.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ AJÁNLAT. TRAFIK készletnyilvántartó rendszer Hagyományos pénztárgéppel rendelkező koncesszió nyerteseknek

TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ AJÁNLAT. TRAFIK készletnyilvántartó rendszer Hagyományos pénztárgéppel rendelkező koncesszió nyerteseknek TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ AJÁNLAT TRAFIK készletnyilvántartó rendszer Hagymánys pénztárgéppel rendelkező kncesszió nyerteseknek Tisztelt Leendő Partnerünk! Amennyiben Ön már rendelkezik hagymánys pénztárgéppel,

Részletesebben

MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS

MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS Access-Phne Kft. ELMŰ üzemeltetési szerződés MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Access-Phne Krlátlt Felelősségű Társaság (székhelye: 1074 Budapest Vörösmarty u. 9. fsz.3.,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekvédelmi gyámi témájú alapképzésen való részvételre Kódszáma: T5410-Gy-4/2014

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekvédelmi gyámi témájú alapképzésen való részvételre Kódszáma: T5410-Gy-4/2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekvédelmi gyámi témájú alapképzésen való részvételre Kódszáma: T5410-Gy-4/2014 I. A pályázat tárgya A Nemzeti Család- és Szciálplitikai Intézet és az Apr Vilms Katlikus Főiskla

Részletesebben

Műszaki dokumentáció

Műszaki dokumentáció Integrált utastájékztatási, frgalmirányítási kmplex (hardver és szftver) rendszer bevezetése a Körös Vlán Zrt.-nél, követő szlgáltatáskkal DAOP-3.2.1/A-09-2009-0010 2013 Műszaki dkumentáció Készült: 2013.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 14/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az önkrmányzat adósságának

Részletesebben

Pályázók köre: magyarországi Akkreditált és Akkreditált Kiváló Tehetségpontok

Pályázók köre: magyarországi Akkreditált és Akkreditált Kiváló Tehetségpontok 1 Felhívás a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 Tehetséghidak Prgram nevű kiemelt prjekt keretében megvalósuló tanórán kívüli tehetségsegítő prgramk szervezésére a szülő-diák-pedagógus együttműködésének fejlesztése

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport

Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport Általáns Üzleti Feltételek - Könyvelési szlgáltatás B-Tp cégcsprt A jelen Általáns Üzleti Feltételek a B-Tp cégcsprt által nyújttt könyvelési (könyvviteli, könyvvezetési) szlgáltatáskra vnatkznak, függetlenül

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ AJÁNLAT. TRAFIK rendszer szállítására és bevezetésére vonatkozóan

TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ AJÁNLAT. TRAFIK rendszer szállítására és bevezetésére vonatkozóan TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ AJÁNLAT TRAFIK rendszer szállítására és bevezetésére vnatkzóan Cégünk saját fejlesztésű teljes megldást kínál a megnyíló nemzeti dhánybltk számára. A Szintézis Csprt több rszágban közel

Részletesebben

Felhívás Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése

Felhívás Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése Felhívás a Kazincbarcika és vnzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése című és SH1/1 számú prjekt keretében megvalósíttt Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása pályázati alap szakmai értékelői

Részletesebben

SZERVIZ 7. a kreatív rendszerprogram. Néhány szóban a szoftver nyújtotta lehetőségekről

SZERVIZ 7. a kreatív rendszerprogram. Néhány szóban a szoftver nyújtotta lehetőségekről SZERVIZ 7 a kreatív rendszerprgram Néhány szóban a szftver nyújttta lehetőségekről 3Sz-s Kereskedelmi és Szlgáltató Kft. 1155 Budapest, Bulcsú utca 44. Pstacím: 1158 Budapest, Jánshida utca 15. Tel: (06-1)

Részletesebben

1/6. 1. A termék megnevezése Állami Otthonvédelmi program Gyűjtőszámlahitel. 2. A hitel célja:

1/6. 1. A termék megnevezése Állami Otthonvédelmi program Gyűjtőszámlahitel. 2. A hitel célja: 1. A termék megnevezése Állami Otthnvédelmi prgram Gyűjtőszámlahitel 2. A hitel célja: A Magyar Köztársaság területén lévő természetes személy részére nyújttt, Eger és Környéke Takarékszövetkezet nevére

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné Szentes Várs Plgármesterétől U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándrné Tárgy: Tájékztató az önkrmányzati adósságátvállalásról Mell.: 1 db nyilatkzat Szentes Várs Önkrmányzata Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

A PC születése, fejlődése, belső felépítése, hardware, software.

A PC születése, fejlődése, belső felépítése, hardware, software. A PC születése, fejlődése, belső felépítése, hardware, sftware. A PC születése, fejlődése A különböző számlási műveletek megkönnyítése és mechanizálása mindig is az emberiség fejlődésének egyik kulcsfntsságú

Részletesebben

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei Az AXA Bank Eurpe SA Magyarrszági Fióktelepe az AXA Bank Eurpe SA törvényes képviselője által nyújttt lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei Hatálys 2011. december 15-től a hivatalsan közzétett váltztatásig

Részletesebben

A Mastercard Magyarország 2010. téli PayPass nyereményjátékának hivatalos részvételi és játékszabályzata ( Játékszabályzat )

A Mastercard Magyarország 2010. téli PayPass nyereményjátékának hivatalos részvételi és játékszabályzata ( Játékszabályzat ) 1. Szervező MasterCard Eurpe Sprl Magyarrszági Kereskedelmi Képviselete 1062 Budapest, Váci út 1-3. C. ép. 4. em. A Mastercard Magyarrszág 2010. téli PayPass nyereményjátékának hivatals részvételi és játékszabályzata

Részletesebben

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pr-Team Nnprfit Kft.-nél 1. A szlgáltatás átfgó és peratív célja A Pr-Team Nnprfit Kft. megváltztt munkaképességű munkavállalókat fglalkztató cég, ahl a tranzitfglalkztatás,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Dunántúli Operatív Program. Regionálisan kiegyensúlyozott, vonzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Dunántúli Operatív Program. Regionálisan kiegyensúlyozott, vonzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közép-Dunántúli Operatív Prgram Reginálisan kiegyensúlyztt, vnzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása Kódszám: KDOP-2007-1.1.1 A prjektek az Európai Unió támgatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Zagyvarékas Község Képviselő-testülete anyagilag is támgatni kívánja a település területén működő társadalmi szervezetek működését,

Részletesebben

Windows7 felhasználóknak

Windows7 felhasználóknak Cím: 1027 Budapest, Csalgány utca 23. Windws7 felhasználóknak Képzési prgram (a) A tanflyam célja (a képzés srán megszerezhető kmpetencia) A képzést kifejezetten kezdő felhasználóknak szánjuk, akik még

Részletesebben

Dolphin Kft. Dolphin InvoicePro. Funkciók. verziószám: 4.0.265

Dolphin Kft. Dolphin InvoicePro. Funkciók. verziószám: 4.0.265 Dlphin Kft. Dlphin InvicePr Funkciók verziószám: 4.0.265 Tartalm Általáns infrmáció... 1 Terméktámgatás... 1 Értékesítés... 1 A Dlphin Kft. egyéb elérhetőségei... 1 Tvábbi szftverek... 2 Kibcsátó adatai,

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Szerverek beszerzése 3 részteljesítéssel tárgyban verseny újraindításával történő eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe: Nemzeti Adó-és Vámhivatal Központi Hivatala

Részletesebben

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu GINOP-1.2.1-15 Mikr-, kis- és középvállalkzásk termelési kapacitásának bővítése - Ügyféltájékztató I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a hazai mikr-, kis- és középvállalkzásk

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. A turisztikai fogadóképesség javítása c. támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. A turisztikai fogadóképesség javítása c. támogatására. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram keretében A turisztikai fgadóképesség javítása c. támgatására Kódszám: KMOP-2007-3.1.2/A/B/D A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai

Részletesebben

FORRÁSOLDALI KAMATTÁMOGATÁSÚ HITEL

FORRÁSOLDALI KAMATTÁMOGATÁSÚ HITEL ÁLLAMI KAMATTÁMOGATÁSÚ LAKÁSHITELEK Ügyféltájékztató Hatálys: 2006. któber 9-től Tisztelt Ügyfelünk! Engedje meg, hgy szíves figyelmébe ajánljuk a MKB Bank Zrt-nél igényelhető Frrásldali kamattámgatás

Részletesebben

OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. Termékismertető

OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. Termékismertető 1. A termék megnevezése Termékismertető Állami Otthnvédelmi prgram Gyűjtőszámlahitel 2. A hitel célja: A Magyar Köztársaság területén lévő természetes személy részére nyújttt, OTP Bank Nyrt./ OTP Jelzálgbank

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innvációs ptenciáljának fejlesztése innvatív

Részletesebben

GOP-2010-2.1.1/B KMOP-2010-1.2.1/B

GOP-2010-2.1.1/B KMOP-2010-1.2.1/B PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram kmplex vállalati technlógia fejlesztés mikr-, kis- és középvállalkzásk számára c. pályázati

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT ÜGYVITELI SZABÁLYZAT Az Internatinal Plice Assciatin (Nemzetközi Rendőrszövetség) Magyar Szekció Elnöksége (tvábbiakban Elnökség) az Egyesületekről szóló 1989. évi II. tv. és Alapszabályának rendelkezéseire

Részletesebben

Gyermekek és kiskorúak védelmében a műsorterjesztők által alkalmazott hatékony műszaki védelem ellenőrzése a digitális műsorterjesztési platformokon

Gyermekek és kiskorúak védelmében a műsorterjesztők által alkalmazott hatékony műszaki védelem ellenőrzése a digitális műsorterjesztési platformokon Gyermekek és kiskrúak védelmében a műsrterjesztők által alkalmaztt hatékny műszaki védelem ellenőrzése a digitális műsrterjesztési platfrmkn A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2019/2012.

Részletesebben

Az alábbiakban összefoglaljuk az idei évben elfogadott - főként a jövő évet érintő - adóváltozásokat.

Az alábbiakban összefoglaljuk az idei évben elfogadott - főként a jövő évet érintő - adóváltozásokat. Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbiakban összefglaljuk az idei évben elfgadtt - főként a jövő évet érintő - adóváltzáskat. I. AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK Időszaks elszámlású ügyletek Időszaks

Részletesebben

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII.

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jgi személyek és jgi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján 1 Jelen kérdőív a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei

Részletesebben

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata (WP3) 2010.02.11. Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata ÁROP 3.A.1/B pályázat - szervezetfejlesztés

Részletesebben

Felsőoktatási tematika Államháztartási szakterület

Felsőoktatási tematika Államháztartási szakterület Felsőktatási tematika Államháztartási szakterület Oktatási nap Időtartam 1. alkalm 4 Frrás SQL felépítése, mduljai A pénzügy-számvitel alrendszer szerepe, mduljai és elhelyezkedése a Frrásban. - A pénzügy,

Részletesebben

Szociális ügyek. Tisztelt Felhasználó!

Szociális ügyek. Tisztelt Felhasználó! Szciális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Plgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csprt Szciálplitika által intézett leggyakribb ügyek listáját. Aktív krúak ellátása

Részletesebben

1/5. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 3/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.02.23-tól A JÖVŐRE TERVEZVE!

1/5. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 3/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.02.23-tól A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/5 Hirdetmény Akciók kndíciói 3/2010. Eszköz Frrás Bizttsági határzattal elfgadva, érvényes 2010.02.23-tól A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/5 Fókusz Takarékszövetkezet Lakssági akciós betétek 1. Hárm hónaps, váltzó,

Részletesebben

2. A számítógépes hálózatok előnyei 2.1. Elektronikus üzenetek, levelek, fájlok küldésének lehetősége o

2. A számítógépes hálózatok előnyei 2.1. Elektronikus üzenetek, levelek, fájlok küldésének lehetősége o http://fariblghu.wrdpress.cm/2011/12/31/final-exam-tpics-it/ http://fariblghu.wrdpress.cm 1. Mit nevezünk számítógépes hálózatnak Az egymástól térben elválaszttt számítógépek összekapcslását jelenti. E

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram kmplex technlógiai beruházás a hátránys helyzetű kistérségekben induló vállalkzásk részére c. pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2007-2.1.2/D

Részletesebben

1 A Játék elnevezése, szervezője:

1 A Játék elnevezése, szervezője: 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: "Legyen egy jó kd az örömre!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca.

Részletesebben

COOP Szolnok Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT. Általános tájékoztató

COOP Szolnok Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT. Általános tájékoztató COOP Szlnk Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT Általáns tájékztató A COOP Szlnk Zrt. (székhelye: 5008 Szlnk, Krúdy Gyula út 108., Cégjegyzékszám: 16-10-001268; tvábbiakban ZRT) a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek

Részletesebben

Pályázati Felhívás és Útmutató

Pályázati Felhívás és Útmutató Pályázati Felhívás és Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Prgram keretében Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása tárgyú pályázathz Kazincbarcikai kistérség 2014. április 1 Tartalm A Alapvető

Részletesebben

2. számú melléklet: Szolgáltatás Minőségi Kritériumai (SLA)

2. számú melléklet: Szolgáltatás Minőségi Kritériumai (SLA) 2. számú melléklet: Szlgáltatás Minőségi Kritériumai (SLA) A) C-lcatin szlgáltatás Megnevezés Küszöbértékek Éves vállalt rendelkezésre állás Védett, szünetmentes áramellátás 230 V AC/50 Hz MSZ1/88 szerint

Részletesebben

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján 1 Jelen kérdőív a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei szlgáltatókról, valamint az általuk

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer koncepciója

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer koncepciója LOGO-VIR Rendszerkncepció Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer kncepciója 1/22 Alapadatk Dkumentum neve LOGO-VIR Rendszerkncepció Dkumentum aznsítója LVT-0001 Dkumentum

Részletesebben

Tájékoztatjuk, hogy a vonatkozó MNB rendelet értelmében a napközbeni elszámolási rendszer keretében az alábbi megbízásokat kell kezelni:

Tájékoztatjuk, hogy a vonatkozó MNB rendelet értelmében a napközbeni elszámolási rendszer keretében az alábbi megbízásokat kell kezelni: Tisztelt Ügyfeleink! Tájékztatjuk, hgy a vnatkzó MNB rendelet értelmében a napközbeni elszámlási rendszer keretében az alábbi megbízáskat kell kezelni: Elektrnikus banki rendszereken vagy telefnn keresztül

Részletesebben

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek esélynövelő központi programja

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek esélynövelő központi programja Közpnti prgram az ötven év feletti munkanélküliek elhelyezkedésének elősegítésére 2004. decemberében a munkaügyi kirendeltségek 400 ezer munkanélkülit regisztráltak, közülük az 50 éven felüliek száma meghaladta

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés KÜM/783-10/2012/ Adm. Vállalkzási szerződés amely létrejött egyrészről Magyarrszág Külügyminisztériuma (1027 Budapest, Bem rakpart 47.; pstai cím: 1394 Budapest, 62. Pf. 423.; képviseli: Misvicz Tibr,

Részletesebben

MŰKÖDÉSI KONCEPCIÓ ÉS FOLYAMATOK

MŰKÖDÉSI KONCEPCIÓ ÉS FOLYAMATOK B U D A P E S T I Ü G Y V É D I K A M A R A MŰKÖDÉSI KONCEPCIÓ ÉS FOLYAMATOK AZ ARHITEL PROJEKT KERETÉBEN TERVEZETT KOMPLEX JOGÜGYLET-BIZTONSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁHOZ a Budapesti Ügyvédi Kamara részére

Részletesebben

Szakmai specifikáció

Szakmai specifikáció Szakmai specifikáció Jelen műszaki specifikációban szereplő gyártmány és típus megjelölés használata csak a tárgy jellegének egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Bármely gyártmányra

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2011. november 8.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2011. november 8.-i ülésére Budapest Fővárs IX. kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: Sz-652/2011. ELŐTERJESZTÉS A Vársfejlesztési, Vársgazdálkdási és Környezetvédelmi Bizttság 2011. nvember 8.-i ülésére Tárgy: Kerületi kmplex

Részletesebben

Növekedési Hitelprogram

Növekedési Hitelprogram Növekedési Hitelprgram A DUNA TAKARÉK BANK Zrt-nél is igénybe vehető a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által létrehztt Növekedési Hitelprgram (NHP) knstrukció. A Magyar Nemzeti Bank 2013. június elején indíttta

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív Üzletszabályzat 6. sz. melléklete EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Megfelelési kérdőív EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Oldal 1 Ügyfél neve: Ügyfélkód: Jelen kérdőív kifejezett

Részletesebben

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt.

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt. 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: Mutasd meg szépséged a világnak! (a tvábbiakban: Játék ). Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc

Részletesebben

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása Közgyógyellátás Hatósági ügy neve: Közgyógyellátás és a jgsultság nyilvántartása A hatáskörrel Gyógyszerkeret megállapítására: jegyző székhelye szerinti MEP rendelkezdő szerv neve Közgyógyellátási igazlvány

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT PROJEKTMÓDSZERTAN AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE

EGYSZERŰSÍTETT PROJEKTMÓDSZERTAN AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu EGYSZERŰSÍTETT PROJEKTMÓDSZERTAN AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE Intézményi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram Magas fglalkztatási hatású prjektek kmplex támgatása c. pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2009-2.1.3 A prjektek az Európai Unió támgatásával,

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás becsült értékére figyelemmel a közbeszerzési eljárás iratanyaga a

A közbeszerzési eljárás becsült értékére figyelemmel a közbeszerzési eljárás iratanyaga a ' 1 ) :;, számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a "Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat és intézményei

Részletesebben

A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALKOZÓI INFORMÁCIÓS KÖZPONT

A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALKOZÓI INFORMÁCIÓS KÖZPONT 02 A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT Székesfehérvár Megyei Jgú Várs Önkrmányzata 2006 któberében támgatást nyert az Európai uniós INTERREG IIIC prgram keretében a MODELE prjektben való részvételre, és alprjekt

Részletesebben

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása A Fiatalk vállalkzóvá válásának támgatása a Közép-Magyarrszági Régióban Tükörprgram bemutatása Budapest. 2014. március 6. Előadó: Pákzdi Szablcs ügyvezető igazgató 1200000 Vállalkzás összesen 1.645.438

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. január 28-i ülésére Tárgy: BURSA HUNGARICA Felsőktatási Önkrmányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi pályázati elbírálás tájékztató

Részletesebben

PWNET Internet szolgáltatásra vonatkozó

PWNET Internet szolgáltatásra vonatkozó WISP Trade Kft. (szlgáltató) ra vnatkzó Általáns Szerződési Feltétei ÁSZF Első hatályba lépés kelte: 2011. július 18. Utlsó módsítás hatályba lépése: 2012. április 1. Kvács Enikő ügyvezető Általáns Szerződési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. komplex vállalati technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. komplex vállalati technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram kmplex vállalati technlógia fejlesztés c pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2010-211/C A prjektek az Európai Unió támgatásával, az

Részletesebben

MKB 1X1 FORGÓESZKÖZ HITEL IGÉNYLÉS

MKB 1X1 FORGÓESZKÖZ HITEL IGÉNYLÉS I. Igényelt hitel főbb adatai Az igénylés típusa Igényelt hitelkeret összege Első igénylés HUF Hitelkeret devizae EUR HUF-nak megfelelő EUR A fizetési kötelezettségek teljesítésére választtt nap MKB 1X1

Részletesebben

1 Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.

1 Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. 1 Veszprém Megyei Tárgy:A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt előzetes árajánlatrot kér adatmentő rendszerének kialakításához és támogatásához Ajánlat beküldési cím: Informatika osztály.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TÁMOP-2.4.5-12/7

TÁJÉKOZTATÓ A TÁMOP-2.4.5-12/7 HyperTeam Üzleti és Infrmatikai Tanácsadó Kft. H-1117 Budapest, Fehérvári út 84/a II. emelet T.: +36 1 279 0720 F.: +36 1 209 3086 www.hyperteam.cm TÁJÉKOZTATÓ A TÁMOP-2.4.5-12/7 A munka és a magánélet

Részletesebben

6. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni.

6. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Lehetséges hitelcélk: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Frint A kölcsönügylet alanya lehet: Adós, Adóstárs Az Igénylő hitelezhetőségének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kódszáma: T5410-K-1/2013. Szociális továbbképzéseken való részvételre. I. A pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kódszáma: T5410-K-1/2013. Szociális továbbképzéseken való részvételre. I. A pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szciális tvábbképzéseken való részvételre Kódszáma: T5410-K-1/2013 1 I. A pályázat tárgya A Nemzeti Család- és Szciálplitikai Intézet (tvábbiakban NCSSZI) és az Apr Vilms Katlikus Főiskla

Részletesebben

HírAdó Extra. 2013. szeptember 4. Az Év Adótanácsadó és Transzferár-tanácsadó Cége Európában Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában

HírAdó Extra. 2013. szeptember 4. Az Év Adótanácsadó és Transzferár-tanácsadó Cége Európában Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában Az Év Adótanácsadó és Transzferár-tanácsadó Cége Európában Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában Internatinal Tax Review Eurpean Tax Awards 2013 HírAdó Extra 2013. szeptember 4. Tartalmjegyzék Hatéknyabb

Részletesebben

ILLETÉKEK 2014. (a felsorolás nem teljeskörű, lásd: Illetéktörvény 33. )

ILLETÉKEK 2014. (a felsorolás nem teljeskörű, lásd: Illetéktörvény 33. ) ILLETÉKEK 2014. Tájékztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hgy az illetékekről szóló többször módsíttt 1990. évi XCIII. törvény szerint egyes vagynszerzési és eljárási illetékek az alábbiak 1. Államigazgatási

Részletesebben

FELHÍVÁS. a fiatalok társadalmi aktivitásának növelésére. A felhívás címe: Komplex ifjúsági fejlesztések új nemzedék újratöltve

FELHÍVÁS. a fiatalok társadalmi aktivitásának növelésére. A felhívás címe: Komplex ifjúsági fejlesztések új nemzedék újratöltve FELHÍVÁS a fiatalk társadalmi aktivitásának növelésére A felhívás címe: Kmplex ifjúsági fejlesztések új nemzedék újratöltve A felhívás kódszáma: EFOP-1.2.3-VEKOP/15 Magyarrszág Krmányának felhívása az

Részletesebben