VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 Szerz. szám: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infkmmunikáeiós Szlgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (KEF aznsító: 20030, székhely: 1081 Budapest, Csknai u. 3. Cg.: , Adószám: , képviseli: Szabó Zltán Attila vezérigazgató), mint megrendelő (a tvábbiakban: Megrendelő), másrészről az alábbi közös ajánlattevők, mint Vállalkzó (a tvábbiakban: Vállalkzó) között: az S&T Cnsulting Hungary JUt., (KEF aznsító: székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi u. 2. B ép. Cg.: adószám: , képviseli: Szabó Péter Dezső ügyvezető és Lenkei Árpád cégvezető), és a Bull Magyarrszág Számítástechnikai Kit, (KEF aznsító: , székhely: 1037 Budapest, Szépvölgyi Út 43 ~ Cg.: , adószám: , képviseli: Hernádi Józse~, a Remedis Zrt., (KEF aznsító: , székhely: 1063 Budapest, Bajnk utca 13. V. em., Cg.: , adószám: , képviseli: Karácsny László), a közös ajánlattevők képviselője, kapcslattartásra kijelölt cége, a jelen szerződés aláírására meghatalmaztt, valamint jelen szerződés kapcsán a teljesítésre ás a számlázásra jgsult egyben kötelezett cég az S&T Cnsulting Hungary Kit, (a tvábbiakban: Felek) alulírtt helyen és napn az alábbi feltételekkel. 1. A szerződés létrejöttének előzménye: A Felek rögzítik, hgy a Közbeszerzési ás Ellátási Főigazgatóság ~KEF), (tvábbiakban: Beszerző) által TED 2011/S szám alatt a közpntsíttt közbeszerzés hatálya alá tartzó kötelezett és önként csatlakzó intézmények részére Számítógéprendszerek szállítására ás kapcslódó szlgáltatásk teljesítésére 2012 tárgyban (1. számú részteljesítés) leflytattt közpntsíttt közbeszerzési keretmegállapdáss eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapdás jött létre (tvábbiakban: KM). KM aznsítószáma: KMO1O1-2OSZGR12 KM aláírásának dátuma: június 04. KM időbeli hatálya: július 08. KM keretösszege: Ft ± ÁFA 1

2 2.Aszerződés tárgya: Közpntsíttt Krmányzati Infrmatikai Rendszer kialakítása című prjekt keretében kmplex mentési rendszer szállítása, telepítése, üzembe helyezése, a kapcslódó üzemeltetési szabályzás elkészítése (Számítógéprendszerek szállítására és kapcslódó szlgáltatásk teljesítésére-2012, KMO1 01-2OSZGRI2-1. részteljesítés). A jelen szerződés a keretmegállapdáss eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkztt KM tárgyát képező termékekre vnatkzó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Vállalkzó pedig elvállalja az I. számú mellékletben nevesített termékek és szlgáltatásk szállítását a szerződés 3. számú mellékletét képező műszaki leírásban meghatárzttak szerint, azaz:. Mentési rendszer krszerűsítése - műszaki tervezés, tesztelés, üzembe helyezés, dkumentálás, ktatás, támgatás,. mentőszerver szállítás (Minimum 2 db). Diszk alapú deduplikációs eszközök szállítása (2db). Szalagkönyvtár szállítása (1db). A szükséges mentési szftverek biztsítása; szükséges egyéb szftver licence kalkuláció A szerződés tárgyának tvábbi részletes tartalmát a 3. számú meuéklet (műszaki leírás) tartalmazza. 3. A szerződés teljesítési határideje: 1. részteljesítés: szerződéskötéstől számíttt 60 nap. (első fázis). Ajánlatkérő az első részteljesítés esetén előteljesítést elfgad. 2. részteljesítés: július 8. (másdik fázis). 4. A teljesítés helye: A Megrendelő alábbi budapesti telephelyei: Budapest Kssuth tér 2-4., valamint Budapest, Csknai u. 3.). Megrendelő részéről a teljesítést igazlni jgsult személy: Babócsy László 5. A fizetendő ellenérték: A Vállalkzó a jelen szerződés 2. pntjában meghatárztt termékeket és szlgáltatáskat az I. számú mellékletben meghatárztt szerződéses árakn teljesíti. Vállalkzót megiflető díj teljes összege az 1. számú mellékletben meghatárztt árak alapján ,- Ft ± közbeszerzési díj (1,5 %) ± AFA, azaz Ötvenötmillió hármszázhetvenkilencezer-kettőszázöt frint ± közbeszerzési díj (1,5 %) ± általáns frgalmi adó. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behzatallal, a frgalmba hzatallal kapcslatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de 9

3 nem tartalmazza az általáns frgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja az Me~rendelő általi beszerzések általáns frgalmi adó nélkül Számíttt értéke, mértéke 1,5% + Afa. Vállalkzó tudmásul veszi, hgy az őt megillető fizetendő díj a szerződésszerű teljesítéshez szükséges valamennyi költséget és ellenértéket, tvábbá bármilyen jgátadás ellenértékét magában fglalja, ezért a Vállalkzó más jgcímen tvábbi ellenérték felszámítására nem jgsult, tvábbá költségei megtérítését semmilyen jgcímen nem igényelheti. 6. Fizetési feltételek: A Megrendelő a jelen szerződéssel kapcslatban az előlegfizetést kizárja. A Vállalkzó tekintettel arra, hgy jelen szerződés az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) 36/A. *-ának hatálya alá tartzik tudmásul veszi, hgy a Megrendelő a Vállalkzó számláját kizárólag az Art. 36/A. *-ban fglalt feltételek Vállalkzó általi teljesítés esetén jgsult kifizetni. A szerződés szerintidíjra a Vállalkzó a számvitelről szóló évi C. törvény 167. * (3) bekezdésében fglaltak alapján, cégszerűen aláírt számla ellenében jgsult, amit a Vállalkzó a Megrendelő által aláírt teljesítésigazlás alapján, annak kiállítását követően állít ki, és azzal együtt nyújt be a Megrendelőnek. A számlán csak a keretmegállapdás hatálya alá tartzó termékek!szlgáltatásk szerepelhetnek. A benyújtandó számlakötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállíttt és aláírt teljesítésigazlás. A Vállalkzó tudmásul veszi, hgy a számla nettó értéke az Európai Unió alapjából történő támgatásból az EKOP sz. Közpntsíttt Krmányzati Infrmatikai Rendszer kialakítása című kiemelt prjekt terhére ún. szállítói finanszírzás keretében a Közreműködő Szervezet által közvetlenül a Vállalkzónak kerül kifizetésre. A Vállalkzó tudmásul veszi, hgy a Támgatási szerződés szerint, a fenti szerződés szerinti díjat a Megrendelő hiánytalan és hibátlan kifizetési kérelmének a Közreműködő Szervezethez történő beérkezését követően 30 naps halaszttt fizetési határidőn belül a Közreműködő Szervezet egyenlíti ki közvetlenül a Vállalkzó bankszámlájára történő átutalással. A Vállalkzó tudmásul veszi, hgy a Közreműködő szervezet a Megrendelőt, mint kedvezményezettet biánypótlásra szólíthatja fel. A fizetési határidőbe a hiánypótlásra igénybe vett időtartam nem számít be. A számlák ÁFA tartalmát közvetlenül a Megrendelő utalja át a Vállalkzó részére a számla a Megrendelő közpnti iktatójába történő beérkezését követő 15 napn belül. A számlák kiállításával kapcslats követelmények: A számla szabályszerű kiállítása után a Vállalkzó a számlát Megrendelő nevére, Megrendelő közpnti iktatójába küldi. A Vállalkzó tudmásul veszi, hgy a számlákat az alábbiak szerint köteles kiállítani:., 3 tjuln

4 - a számlákn szerepeltetni szükséges a szállíttt eszközök megnevezése, VTSZ/SZJ száma mellett a prjekt teljes aznsító számát (EKOP ), a Nemzeti Infkmmunikációs Szlgáltató Zrt. által megadtt belső aznsításra szlgáló szerződés számt, a fizetési határidőként a 45 napt, az EKOP támgatás mértékét frintban és százaléks arányban, illetve a fedezetet biztsító költségvetési sr (EKOP 3. priritás 100 %) megjelölést - a számlákn fel kell tüntetni a bankszámlaszámt, a bank nevét, valamint az adószámt - a számlákn fel kell tüntetni a számla ehievezést - szállítói fmanszírzás esetén a számla támgatási értékének meg kell haladnia a nettó egymillió frintt. A Megrendelő fenntartja a jgt, hgy a szerződés teljesítése flyamán a számlák kiállításával kapcslatban az Európai Unió alapjaiból származó támgatásk felhasználására vnatkzó előírásknak megfelelő tvábbi követelményeket határzzn meg. A szállítói tinanszírzásból fakadó bármely esetleges fizetési késedelemért Megrendelő felelősséggel nem tartzik. A külföldi adóilletőségű Váflalkzó köteles a szerződéshez arra vnatkzó meghatalmazást csatlni, hgy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkzóra vnatkzó adatkat sz rszágk közötti jgsegély igénybevétele nélkül. A Vállalkzó a számlaszámában bekövetkezett váltzásról köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. 7. Szerződésszegés: KM szerinti, meghiúsulási kötbér kikötésével. 8. Jótállás Vállalkzó szavatlja, hgy a Szerződés keretén belül általa szállíttt termékek és szlgáltatásk alkalmasak a rendeltetésszerű használatra, valamint mentesek mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési vagy lyan hibáktól, melyek a Vállalkzó cselekedetéből, vagy mulasztásából erednek. 9. A szerződés tartalmának értelmezése: A jelen szerződésben nem szabályztt kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcslats ellentmndás esetén a hivatkztt KM, illetve annak meflékletei, vnatkzó rendelkezései, tvábbá a Magyarrszág hatálys jgszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatárzttakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat. A jótállás a 3. számú melléklet (műszaki leírás 3. pnt) szerint biztsíttt. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 1. számú melléklet: Megrendelt termékek és szlgáltatásk, valamint árlista 2. számú melléklet: Felhatalmazó levél beszedési megbízáshz 3. számú melléklet: Műszaki leírás, Ajánlattevő nyilatkzata ajótállásról 4. számú mellékelt: KM teljesülés igazlás 5. számú melléklet: meghatalmazásk a szerződés aláírására 4

5 A szerződést a felek áttanulmányzás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt 5 (Öt) eredeti példányban jóvábagyólag írják alá. Budapest, ~ :.1~6 Megrendelő részéről: Vállalkzók részéről: NISZ Nemzeti Infbkmjnu~Jj~~ Zártkt3r~cu Mük&Jő R ~ Szab Zltan Attila vezérigazgató NISZ Zrt. ~ ~td~nú~si~. 2,:h~ ~rz;l3 ~ Ac~z~Mt II%T) Szabó Péter Dezső ügyvezető S&T Cnsulting Hungary Kft. Lenkei Árpád cégvezető S&T Cnsulting Hungary Kft. 5

6 1. számú melléklet Megrendelt termékek és szlgáltatásk, valamint &lista 6

7 Ajánlatkérő NISZ Zrt. Közös ajánlattevők; BtJLL-SnT-Remedis Ajánlattevő : Megnevezése: Címe: Adószánia: Ajánlat tárgya: S&T Cnsulting Hungary Kit Budaörs, Kinizsí u. 2/B. [ NJSZ-KKBt-Ivtentési rendszer szállítása1 telepitése, üzembe helyezése Mindösszesen: I Ft! Tárgy Részösszeg (Ft) Szerver Ft Diszk alapú mentőrendszer Ft Szalagkőnytár Ft Mentési szúver Ft Egyéb szlgáltatásk Ft Kitőltendők a sárga színnel jelölt mezők. A 09 mező tartalma beírandá sz elektrnik ts ajánlat pntjábal Kapcsölatlartó szentély: Neve: Bes2ldsa: Telefn szólna: Telefaz száma: címe: Pc/day Tibr Key Accunt Manager ±36 / /37] 800? LjH,~fl~ZU.. 2~b..: 131/hi t. im. ii?7)t)7~2-fl cégszerű aláírás Ártáblázat - NlSZ-KKIR KKIR kialakítása - EKOP /

8 Aj~nlati evő: Me~evcz4sc: Ajónla! tárgya: Részösszesen: S&T Ctts diiri~ llunszuy KO. NISZ-KJCJR-Mentési rendszer száullásl, lelepilése. heembe helyezése - Sze\e1e EU A meltümltt eszköz iiput& Fujil~u Ikinicrgy RX Az ajánlat ár tartalma: J-lanlver esekzk: I RI Mítszaki leírás Mcwevezás Merusyiség Mennyiségi egység (nettó NtJF) lerm~krzusilökőd Ajánlibaa megielnil eszközjcllemzői epeei~lz4cié mint mramium ~. kővciclmény - Py~3tOS72.5lEzrWtieineerrD~rta6IKrflrLrXn*6arS ~95~ 4 lb Pt S26361-Kl373-V201 Ftikau l V ltx300sl 8x2.5 ~ I (lb V F2735-Lt82 Fujitsu R&kCablc An,, 21.1 ~ S rib VI S263&i-F3676.E2~ :ujjisu Inicixcn E C12T2,00 Oils IS Mt3 ~ S (lb 7-IS l~ S2636l-F3694-El0 ~uiitsu iu~s~ndent Mt~e Instillatin ~ 12 (lb F 52636i-F3696-1t515 ujitsuttgls(ixsglt) 2R 4 L D13R (FCC ~ 4 lh [2969V F5269it2 Fujitsu DVI)-Rwsupcnnirlti stiirilrriesma 10$ÁS&G148~ ~ $ rib Ft F4482-E514 ujilsi lid SAS 60 46GB 5K I-lO I l L2.7LP ~ 4 (lb :1 S26361-F3554-Lt$12 ulilsu RAIDOrI SAS M13(D26I6) ~ 4 (lb ft 52636i-P3257-E216 Fujitsu ltaldcntrbhu Envcitvru lgl(aids.ócib ~ 8 (lb Vt S2636l-F3961-E202 ujilsu CCitt SGbís2 Otsa LPe12002 MMF LC Li ~ 4 dl, F F ujitsuupw(le-krll4x Ghitn-b~d kevcttlis~ycha Rttrt.FlDLcMA_~lEwrttenzkrardt!tníS~bt&á~m~ I (lb Ft S26361-F2735.Ei45 Fujilsu RMK-Vl Dl CMA QRL mg~ablzirísi.2,, ~ 4 (lb 745 Ft S26361-V4530-EI0 Fujitsu Muistinginssinmelrieal R 3.~trtjaarzstr ~ 4 (lb L 4-li Ft S2636I-FI452.ttl~ uuitsil regin kit APAQAmsric&VMiiAJIisdis Á rs5~ri Icirh5 2. ~ 4 dl, ft Fi790-1t242 ujittu ijtmcs3sdvaneetl pack PrnIJa~ea1l ~ 4 (lb Fl S26361-F2567-E321 tjjisu \VinSrv200S I(25) l Ettlcrprw/1OCALOEM ~ 8 Óh 36 III Ft S26113-l 574-Fl0 FujitsuMnduI~rrl SU SüWplstinum Isp :g*pw.r rdrxk 4m,gqey S dh I -141! r26139-y1968-el00 Fujiisucahlpwcrcrd rackirit. pcy FC-K~lOtI3.Ml,W.20nLcAO lgbtt 32 (lb 7 95! Fl D:FCKAI9-0M3-c20L-L Fuliisu Fe-Kabel 0M3. MMF.20I,!. LCILC SOblIrt ~ 4 dli SM3SGAI( FF5 FujilsaScreer mid 3 (lv llei)szini mmu ciskilcritt,lú.s O O

9 SzI~lIalósk Ft Műszaki lelrás MewscvczéS Mennyiség Metutyiségi egység (nettó Egységár HtJfl termékaznsitó t~r lista ~~in i ~ Aj~i)atbsn me~elóll szi~ltatisjellmzői specillkéeió, szerinti mint minimum kővetehtiény Inrd vwe infrnstwktúnt kivitelezés 2 némök/tup Its 847 Pt SRVRULL-0028 Iird vasu inirrwruktüm kivitelezés Gmka cirpltósének rnae~iözk ina! Lirencek I OFtI Minzaki Idr~ viegnevezén Mennyiség Mennyiségi eg~eég Esé~* KEF lista szerinti szerinti (nettó HU~ tannékazntlló kőd Ajániatban megielólt livajcllcmzói specif&kió, mint m&iimwn követelmény A műszaki leírás 5.2. pntja rscrimti hendealnez nkatga thcrltvicek Geaneiaszlgáltatást ténylegesen nyéjló vég adatai: Név: Kapslatiarló azemdl~ Fábabtjelentés telefnszáma: [ilbabejelenles e snt] elme t I! KitöIlendőkas&~sznCljeleltmez5k. I ~7fl 77-2~P Stk száma szűkség szerint bóvitheló ~ű~ás~ C

10 Ajánlatfevő : Megnevezése: Ajánlat tárgya: Részösszesen: S&T Cnsulting Hungary KR. NISZ-KKR-Mentési rendszer szállítása, telepítés; üzembe helyezése - Diszk alapú deduplikációs eszközök 1? Fíl A megajánltt e~köz típusa: Fujitsu ETERNUS CSSOO Az aján ali ár tartalma: Hardver eszközök: ~ FtI Egységór KER jj~ szerinti Müszaki leírás szerinti Megnevezés Mennyiség Mennyiségi egység Ajánlatban megjelölt eszközjellemzői specifikáció, mint minimum (nettó HU9 tcrmékaznsit6 kód követelmény ETERNUS C5800 Scale VTL 2 dl, Ft ETCS-DDAC-NP32 ETERNUS CS800 Scale VTL ETERNUS CSS00 UpGrade Prts 2 db 987 $ to Ft ETCS-DDA-PORTS EFI3RNUS CS800 UpGrade Paris ngrzakikirúsl.2,,3.pn~a Ált~iáns kövciclmények szerint Á müszaki leírás 5.3. pn~a szerint Szlgáltatásk Ft) Miiszaki leírás szerinti Egységár KEF lista szerinti Ajánlatban megjelölt szlgáltatás Megnevezés Mennyiség Mennyiségi egység (nettó HUF) termékaznsitó kód jellemzői specifikáció, mint minimum követelmény llardwaze infrastruktúra kivitelezés I mérnök/nap Ft SRVBULL-0028 l-inrd varc infrastruktúra kivitelezés Csakafeti eszközöktelepités&ck ára! O O 2:

11 Szftverek I O FtI Megnevezés Mennyiség Mennyiségi egység (nettó Egységár HU?) tennékaznsító KEY lista szerinti kód Ajánlatbar megfe]ölt sz~verjeliemzöi specifikáció, Műszaki leírás mint szerinti minimum követelmény A műszaki leírás 5.3. pntja szerinti hardverba szoks~gcs szflvciek Licencek I O Megnevezés Mennyiség Mennyiségi egység Egységár KR? lista szerinti Műszaki leírás szerinti Ajánlatban megjelölt licencjellemzöi specifikáció, mint minimum (nett6 HU?) tesmékaznsltó kód követelmény A műszaki leírás 5.3.pn~a szerinti ba,dvali~ sztikségs szqver licenszek Garanciaszlgáltatást ténylegesen nyújtó cég adaté Név: Kapcslattartó személy: Hibabejelentés telefnszáma: ~ Hibabejelentés e mail címe: th~;~. t~. Ii;. KitöLtendökasúrgaszmnneljclőltnlezök. Srk száma szükség szerint bövithető ~?e7c cégszerű a!ái.r s O CD

12 Ajánlat(evő; Megnevezése: Ajánlat tárgya: S&T Cnsulting Hungary Kfl. N1SZ-KICJR-Mentési rendszer szállítása, telepltése, üzembe helyezése - Ssalagkönyvtár Részösszesen: I Ftj Az ajáidati ár tartalma: A saegajánltt eszköz típusa: Quantum Scalnr 500 Hardver ~zközdk: Fel Meg»evezés Mennyiség Mennyiségi egység E~iségár KEF lista szerinti Műszaki leírás szerinti (nettó HU! ) tennékaznsiiókód Ajánlatban megjelölt eszkűzjellemzöi speciflkáció, minlmini~num követelmény SCi ) Library ndrivcs,4l Slt I rib 81$ 750 Fl Q:LSCS3-BSYS-024E Fujitsu SCiSOO 14V Lihntrvn Drivut,4I Slt SCI500 IxFlP LTO-5FC Daive, UPG 4 db I Ft Q:LSCSFI-tSFDJ-LSI1A Fujitsu SCi500 IxFIP LTO-$FC Drive, tjfg SCiSOOI nwcr$upply Ft Q:LSC5II-UItPS.000A Fujitsu SCiSOO Pwer Supply 4Jralánskővetel~ények:a L1 OS data cartridge Quantuni n label 40 db Ft D:CR-LTQS-QM-0l Fujitsu LTO5 data cartri4c Quantum n label n ín3d ictris ndat I.. 2., 3 pmja LTO cleaning eartridgequantum n label 5 lt~ FI D:CL4JO-QM0l Fujitsu ISO cleaning cartridgc Quantum n label Aniaszaktris~ $4. prnuja ~erint Szlgáltatásk _i;tl Műszaki leírás szerinti Meg evezés Mennyiség Mennyiségi egység Egysé~ár KB! listaszerinti Ajánlatban megjelültszlgáltatásjellemzöi specwzkáci6. rnintrninin,urn (netió FlUE) ten,,ékaznsít6 kód követelmény IlarrIwari tti~stnikiún,kiviielczés I nérnőkjnap Ft SRVBULL-0028 ll:lnlwareinírastnltttira kivitelezés Csakarenticszkazak Ictc tésénck Sil Szflverek 0 Ft Műszaki leírás szerinti Megnevezés Mennyiség Mennyiségi egység Egységár KEF lista szerinti Ajánlatban megjelölt szflverjellemzöi speciökáció. mint minimum (nettó HUF) termékaznsi tó kód követelmény O A niüszaki letrás St. pntja scrrniiliasderdirzszükségcs sznfl citk O

13 Licencek I OFtj Garanciaszlgáltatást téi yleg~eu nyújtó cég adatai: Név: Kap~laL1artó személy: l-iibabej&cntés telef, ma: Wbabejelentés címe: Kilöllendők a Sárga színnel jelöli mezők. Srk száma szükség szerint bövilbelő. Q 3..~ cégszerű aláírás O It

14 Ajónlaltevö ; ~egne ezése: Ajáiat l5rgya: S&T Ciaultitig tji ngmy Kit. NISZ-KKJR-Mentési rendszer száliit~sa, teleptt6se, &crnbe helyezése - Mentési sflver Részósszesest; ) RI Az ~ánjati ár tartalma: A mgajánltt szflyertíptaa: Symatitec Nctí3ackup 7.5 Mentési szüverek I Ft! Műszaki leírás szerinti Egységér REF lista szerinti Ajinlatban acgjclölt sznayer speihkáció, mist minimum Megnevezés Mennyiség Mennyiségi egység (nettó HUF) termékaznsft6 kód jellemzői követelmény I SYMC NIrrI3ACKUP PLA IFORM BASE COMPLETE EDITION űb V711IXZFO-722E5 Symaitlec mcittési nldas Általáns követelmények; a műszaki lelrás 1., 2., 3. XPLAT FltOKí END 113 Sit LIC EXPRESS BAND S pa~a szerint A m~zaki leírás 5.5. pntja szerint Licencek I 0 P11 Műszaki Icirásszerbiti Egységér REF lista szerinti Ajániatbnn niegietől ticenc ~ mint minimum Megaevezés Mennyiség Mennyiségi egyseg (nettó HIJF) tennéksznnsltó kód jcllemzöi A műszaki kíráss.s. pntja szerinti n Byerhez szükséges licencek C

15 Támgat~s Ft!..... Egységdr CF lista recrinli Ajániatban incgjctölttámgatós MUszrJclIciras ~crinti Megnevezes Mcni»nscg Mcn~,iségi egység (nettó 111W) tcrmékaznsitó kód jellen zói SPCCII3kIO, aunt mljiflut kvetelmeny SYMC NWFIIACKUP PLATFORM BASE COMPLETE EDITION 7.5 A mű.~aki Ie!rás5.5. pntja XPLAT 1 l~rnrnnd TB INFIIAL ESSENTIAL 2 MON11IS MI ttb F7IHXZZO-EIIES Syirnn[ccnti,iési n~cgttl~% ~ednu~1werbez EXPRESS BAN!) S ~ükség~ ~mganis Oannia~ tgáltatast ténylegescn nfltó cég adatai: Név: Kapcslatlartó ~ciéiy: [libabcjelentés teief~z6sna: Ftibb~elentés dma: KitölteiWók a ~ ~i~cl jelólt mezők. i:. 2?~. Srk ~áma ~Okség szerint btvlthetö lk~~ lit: I )77 )177-2 ~ Ii cegszent alaíms

16 Ajánlattevó ; Megnevezést: Ajánlat tárgya; Részösszeseu: S&T Cnsul:in.g Hungary Kfl. NISZ-KKIR-Mentési rendszer szállítása, telepítés; üzembe helyezése- Egyéb szlgáltatásk j~t~2 857 Eti Amegajáultt eszköz típusa: Az ajánlati ár tartalma: Szlgáltatásk: EtI. Mennyiségi Egységár KB? lista szerinti Ajánlatbmi me~ielö1t szlgáltatás Műszaki leírás szerinti Megnevezee Mennyiség egység (nett6 I-lU?) termékaznsító kód jellemzői sptciflkaci6, mint minünuin kvetelmény Akajáns ves&mények a t&rús L pntja szerint A műszaki melléklet 5. pntja szeril meabntva: liifrastruklúra rendszer kncepcinális. Infrasttruktúm rendszer A müszald 10 mérnök/nap ól 756 Ft SRVBULL melléklet 5.1 pntja.. szerint külön szerepelterve ter r,zése kncepcinális ter ezésl Rendszennémnöklnapi telepítés ás. Rcndszcrn érnök/napi telepisés ás A rnüsz&d melléklet 5.2 ~. A ra I 075 l-t SR BULL-DO].... szemit kulőnszerepclletve kn6gnrals munkaidben knuigunilas munkindben Rendszer rendelkezésreállós, - - Rendszer rendelkezésreáliás, A műszaki 6 mérnljnap 6] 704 Ft SRVBULL-015I metléldei 5.3 pntja. szes-int l3lünszerepelietve megbízhatóság tcsztelcs mebbizliatság tesztelós Rendszer bevezetéséhez kapcslódó.. Rendszer bevezetéséhez kapcslódó A műszaki melléklet 5.4 pntja. 4 n~mk/nap 96 los Ft SRVBULL szedni aszcrepe]tet~e ktatás, helyszlnln úktatas. hclyszrnen Felhasználói ás Lizemeltetői.. Felh:wználói és üzemeltetői A műszaki metákiet 5.5 pntja.. mnernkinap Ft SRVBULLÚ2I6.. szerint külön szerepelletve dkumentáció keszítés dkwaeizacmó keszites E~éb szlgáliatásk; a múszaki melléklet 5.6 pntja szemit. d sz 5 5 ben szerepeltetve, e~. ~-~t,- ~ is- e~ sékéni I? Kjtöltendők a sárga színnel Jelölt mezők. Srk száma szükség szerint bővíthető ( O ceg.szeru aláírás

17 2. számú melléklet Felhatalmazó levél beszedési megbízáshz FELHATALMAZO NYILATKOZAT Tisztelt Pénzintézet! Megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás(k) teljesítésére a következőkben fglalt feltételekkel: Fizető fél számlatulajdns megnevezése: NISZ Zrt. Felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzfrgalmi jelzőszáma: Kedvezményezett neve: S&T Cnsultiiig Rungary Kft. Kedvezményezett fizetési számlájának pénzfrgalmi jelzőszáma: A felhatalmazás időtartama: A beszedési megbízáshz a következő kiratkat kell hiteles máslati példányban csatbi: - a NISZ Zn. által szerződésszerűen kiállíttt teljesítésigazlás; - a Kedvezményezett által benyújttt számla; - a hatálys szerződés. Tvábbi feltételek: Az aznnali beszedési megbízás teljesítésének feltétele, hgy a közbeszerzési eljárás alapján Számítógéprendszerek szállítására és kapcslódó szlgáltatásk teljesítésére , KMO1O1-2OSZGRI2-1. részteljesítés alapján indíttt Közpntsíttt Krmányzati Infrmatikai Rendszer kialakítása című prjekt keretében kmplex mentési rendszer szállítása, telepítése, üzembe helyezése, a kapcslódó üzemeltetési szabályzás elkészítése tárgyú számn megkötött szerződés alapján a NISZ Zrt. az ellenszlgáltatás teljesítésével a Kbt * (6) bekezdése szerinti késedelembe essen, tvábbá a szerződés a késedelem bekövetkezésekr a NISZ Zrt. és a Kedvezményezett között hatályban legyen. Budapest, zérigazgató NISZ Ztt. Fizető fél számlatulajdns

18 Műszaki leírás a SZÉCHENY~ TERV 3. számú melléklet MŰSZAKI MELLÉKLET ( Közpntsíttt Krmányzati Infrmatikai Rendszer kialakítása című prjekt keretében kmplex mentési rendszer szállítása, telepítése, üzembe helyezése, a kapcslódó üzemeltetési szabályzás elkészítése (Számítógéprendszerek szállítására és kapcslódó szlgáltatásk teljesítésére-2012, KMO1O1-ZOSZGR12-1. részteljesítés) ) az Elektrnikus Közigazgatás Operatív Prgram keretében megvalósuló Közpntsíttt Krmányzati Infrmatikai Rendszer kialakítása ci mu kiemelt prjekt támgatásáhz Kódszám: EKOP O-2O ;, NISZ Nt~N(Z6T1 INIOI<OMMUNWÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ ZRT. Nemzeti Fej esztési Ügynökség : - Á prjekt az Európai Unió támgatásával, az Európai Reginális Fejlesztési Map társfinanszírzásávat valósul meg.

19 MENTÉSI RENDSZER, ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS A KKIR prjekt keretében megvalósul az Új egységesített krmányzati IT infrastruktúra, aminek eredményeképp a minisztériumk az Egységes Infrastruktúrában érhetik el az infrmatikai szlgáltatáskat. A krábbi, minisztériumnként külön-külön üzemeltetett kiszlgálópark és az azkn futó rendszerek belelvadnak az Egységes Infrastruktúrába (a tvábbiakban: Egységes Infrastruktúra (El, vagy EIP)) amely alatt azt a kmplex rendszert értjük, amely mentését meg kell ldani. A KIUR prjekt célja az El infrastruktúra krszerűsítése, bővítése. Ezen megnövekedett feladatk igénylik egy új mentési rendszer bevezetését, mely a jelen beszerzés célja, az alábbiakban részletezendő módn. A mentési rendszer krszerűsítése kizárólag az adatk rövidtávú megőrzésére szlgáló, disk t - disk és szalag alapú tárlást biztsító megldásk infrastrukturális eszközeinek és szftvereinek megújításával fglalkzik. A hsszú távú Archiválás nem része jelen kiírásnak. Jelenlegi állapt Az El mentési feladatkat jelenleg egy IBM Tivli Strage Manager szftver környezet által vezérelt, 12 drive-t tartalmazó IBM TS 3500 típusú szalagkönyvtár szlgálja ki. A jelenlegi két site-s architektúra mentését ugyanazn szalagkönyvtár végzi, vagyis a jelenlegi megldás nem biztsít eszköz, illetve site szintű redundanciát. A KKIR prject kapcsán bővülő infrastruktúra biztnsági mentését a már mst is túlterhelt rendszer a jövőben egyre kevésbé lesz képes kiszlgálni, a mentések feltételezhetően ki fgnak csúszni a rendelkezésre álló időablakból, amely következtében, az éppen mentés alatt álló szerver plusz terhelése a napi működéshez szükséges válaszidőket is negatívan beflyáslja. Tvábbi nehézséget jelent, hgy a Katasztrófa Helyreállítási (Disaster Recvery DR) ldaln tárlt adatkat mentéskr át kell hzni a két telephely közötti kapcslatn, amely a strage terület növelésével azns arányban a kapcslat számára is magasabb kihasználtságt kz. A jelenlegi mentési megldás fnts tulajdnsága az Exprt készítésének lehetősége, amely a rendszerekről készült mentésének adtt pillanatbeli állaptát rögzíti szalagra, majd az infrmációkról riprtt készít. Az így létrejövő csmag lyan adatkat és paramétereket tartalmaz, amelyek alapvető fntsságúak a visszaállítás, az üzletmenet flytnsság biztsítása és a későbbi jgi vetületű helyzetek tisztázásakr. A jelenlegi architektúra rajza látható az alábbi ábrán. A két site azns telephelyen található. A site B site R.drn&nt SPN swtti S~N ~ SAN

20 1. MEGVALÓSÍTANDÓ RENDSZER FŐBB JELLEMZŐI A kialakítandó infrastruktúrának mindkét telephelyen azns paraméterekkel rendelkező hardverből és egységes mentőszftverből kell állnia. Kivételt képez a szalags mentőegység. A rendszer telephelyenként külön-külön eszközt használ, aznban egyik telephely részleges kiesése esetén a keresztben történő, ffsite mentésekre is lehetőséget kell biztsítani. A szalags eszközök az aktuális adatvagyn (minden szerver, illetve a hzzá kapcslt strage terület utlsó teljes mentése) havi, vagy rendkívüli exprt mentéséhez szükségesek, míg a napi és rendszeres mentések készítéséhez a deduplikációs megldást is használó Disk-T-Disk (D2D) mentési hardver az elvárt, amely a mentést vezérlő szftverrel együtt meg kell valósítsa a deduplikációt a kliens, valamint a tárló rendszer ldaln is. Tvábbi elvárás a redundáns mentés készítésének lehetősége, melyet mind a mentőszftvernek, mint a D2D eszközöknek támgatnia kell. (A redundancia arra vnatkzik, hgy a két telephelyen működő deduplikációs tárlóinak azns tartalmmal kell rendelkeznie.) A jelenlegi rendszer teljes mentése telephelyenként 4 db LTOS drive-al ás a tapasztalatk alapján legfeljebb 1,6:1 tömörítéssel számlva 1 napt fg igénybe venni. A végleges mentési infrastruktúrát Úgy kell kialakítani, hgy a krábban készített mentések és exprtk azk elévülési idejének lejártáig felhasználhatónak, vagyis visszatölthetőnek kell maradnia, amely megvalósítható a meglevő TSM rendszer sziget rendszerként való átalakításával is. Az Új mentési infrastruktúra lgikai felépítését az alábbi ábra szemlélteti: A site B site K: ) K: ~ Nap~rrientés úlv& ala -( Szalags expcd anrnr. Általáns Műszaki ajánlásk Hibatűrés (Fail ver) A mentési rendszer legyen képes Micrsft Clusteres környezetben működni, lyan módn, hgy a cluster egyik nde az egyik, míg a másik nde a másik telephelyen működik. A cluster működése lehet aktív-aktív, vagy aktív-passzív. Platfrm A Mentőszftver szerver kmpatibilitási követelményei: kmpnenseinek perációs rendszerrel kapcslats

21 . A mentőszftver szerver kmpnenseinek képesnek kell lenniük Micrsft Windws perációs rendszeren történő futásra.. A szftvernek támgatnia kell az perációs rendszerre történő javítócsmagk és biztnsági frissítések rendszeres, kiadástól számíttt rövid időn belüli telepítését.. A szftvernek támgatnia kell az perációs rendszer verzió frissítéseit.. A mentőszftver szerver kmpnenseinek támgatnia kell a Micrsft Cluster környezetben történő működést.. A mentő szftver kliens ldali kmpnenseinek kmpatibilisnek kell lennie a nagyvállalati szerver környezetekben általánsan elterjedt perációs rendszerek (Micrsft Windws, Unix, Linux) támgattt verzióival. Tervezési szempntk A mentési rendszerről renciszertervet kell készíteni a nyertes Ajánlattevőnek. A terv a tervezett Infrastruktúra végállaptának knfigurációját határzza meg lyan mélységig, ami végállapt eléréséhez szükséges összes lépés megtervezését lehetővé teszi. Az Új mentési rendszerrel kapcslats legfntsabb elvárásk a redundancia, valamint az, hgy a rendszer adatvagynáról készített exprt művelethez szükséges idő a prject végéig se legyen nagybb az elvárt 2 naps időablaknál. A rendszer tervezésekr kiemelt figyelmet kell frdítani a mentési architektúra teljesen redundáns felépítésére. Ki kell építeni a keresztben mentés lehetőségét vagyis, hgy az egyik site szerveinek adatai a másik site-n biztnsággal tárlhatók legyenek Disk-t- Disk (D2D) mentés frmájában. Fnts elvárás, hgy a két telephely D2D tárló eszközeinek adattartalma szinkrnizálva legyen a két eszköz között. A mentési adatkat nyilvántartó adatbázis (katalógus) replikációját is meg kell valásítani a két telephely szerverei között. Ez történhet a mentési szftverbe épített tudás vagy a tárló alrendszer (LUN) szinkrnizálásának segítségével. A D2D területen tárlt mentések között, a gyrs visszaállás érdekében mindig kell legyen legalább egy teljes mentés. Szintén a D2D tárlón kell lennie ugyanazn szlgáltatás tvábbi legalább 29 mentésének is. A mentőrendszernek képesnek kell lennie a D2D tárlóra mentett utlsó teljes mentésekből szalags exprtt készíteni. Xmplementációs szempntk A mentési rendszer elvárt szintű üzemeléséhez szükséges telepítési lépésekről és beállításkról, valamint a meglevő rendszerekkel való integrációs pntk, elvárt beállításairól implementációs dkumentációt kell készíteni megvalósítás srán. A kapcslódó implementációs feladatk elvégzése és azk dkumentálása Vállalkzó feladata. A 30 napnál rövidebb megőrzési idejű adatk a Disk-T-Disk rendszerű hardverre kerülnek, míg az ennél hsszabb tárlást igénylő különös tekintettel az Exprtkra igény szerint a szalags médiákra. Előbbi eszköz az adatkn deduplikációt végez, majd az adatkat a belső tárló területen rögzíti. A Disk-T-Disk hardvert a mentőszftver szabványs felületen keresztül kezeli, amely lehet SCSI prtkllkkal vezérelhető (virtual) Tape Library, vagy egyszerű strage terület. Szükség esetén a D2D tárlón található adatkról szalags máslat készül, a mentőszftveren keresztül, vagy Úgy, hgy a D2D hardver közvetlenül vezérli a rbtt. A mentési rendszer a nagy szerverterhelés elkerülése érdekében készítsen mentéseket az El szervereiről, a beállítandó szabályk alapján. A megldás neve szállítónként eltérő lehet, aznban a megvalósítandó cél ugyanaz:

1.1.3. Számítógépes információs rendszerek az iskolában és a gazdaságban Ismerjen számítógépes katalógusokat és adatbázisokat.

1.1.3. Számítógépes információs rendszerek az iskolában és a gazdaságban Ismerjen számítógépes katalógusokat és adatbázisokat. 1.1.3. Számítógépes infrmációs rendszerek az isklában és a gazdaságban Ismerjen számítógépes katalóguskat és adatbáziskat. A. Alapfgalmak 1. rendszer 2. infrmációs rendszer B. Infrmációs technlógia 1.

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Szerz. szám: 2-03317-0000-2012 SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt., KEF azonosító: 20030, székhely: 1081

Részletesebben

Pályázati felhívás. Fontosabb feltételek még :

Pályázati felhívás. Fontosabb feltételek még : Pályázati felhívás A BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3. (tvábbiakban: ajánlatkérő) ajánlatt kér közvilágítás távfelügyeleti rendszer szállítására, installálására

Részletesebben

Binarit.KPKNY. Áttekintés. BINARIT Informatikai Kft. 1139 Budapest, Váci út 95.

Binarit.KPKNY. Áttekintés. BINARIT Informatikai Kft. 1139 Budapest, Váci út 95. Binarit.KPKNY Áttekintés BINARIT Infrmatikai Kft. 1139 Budapest, Váci út 95. Tartalmjegyzék 1 Összefglaló...3 2 Üzleti funkciók...4 2.1 Saját nyilatkzat karbantartás... 4 2.2 Készpénz nyilatkzat riprt...

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás A SZERZŐDÉS SZÁMA: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS NAGYATÁD ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZATÁNAK ÉS NAGYATÁD SZENNYVÍZTELEPÉNEK FEJLESZTÉSE ELNEVEZÉSŰ KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTTEL KAPCSOLATOS MÉRNÖKI

Részletesebben

Építésügyi Fizetési Portál (EKOP-2.A.3-2013-2013-0003) Képzés 2.

Építésügyi Fizetési Portál (EKOP-2.A.3-2013-2013-0003) Képzés 2. Építésügyi Fizetési Prtál (EKOP-2.A.3-2013-2013-0003) Képzés 2. ÉTDR hatósági felhasználók képzése Készítette: Szbnya Margit 2014.10.25. ÉTDR hatósági felhasználók képzése... 1 1. Építésügyi Fizetési Prtál

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe és útfelújítás építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - módsításkkal egységes szerkezetben II.- - Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002-Szciális

Részletesebben

Szállítási szerződés a. Fővárosi Vízművek Zrt. és a. Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt.,

Szállítási szerződés a. Fővárosi Vízművek Zrt. és a. Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt., Szállítási szerződ a a Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt., NET 54 Üzleti Kommunikáció Kft. között A KEF által megkötött KM0101NETH11 számú keretmegállapodás alapján

Részletesebben

Belföldi behajtás/2016.

Belföldi behajtás/2016. VÉGSŐ AJÁNLATTÉTEL FELHÍVÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 1. Az ajánlatkérés célja: I. Fejezet KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS /Specifikáció/ Belföldi behajtás/2016. Nemzeti Útdíjfizetési Szlgáltató

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

Projektzárási használati útmutató

Projektzárási használati útmutató Prjektzárási használati útmutató Tartalmjegyzék I. Prjektzárási dkumentáció minimális tartalma:... 2 A Kifizetési kérelem és Záró Prjekt Előrehaladási Jelentés (ZPEJ) nymtattt váltzata (5. számú melléklet)...

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében. komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások számára

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében. komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram keretében kmplex vállalati technlógia fejlesztés kis- és középvállalkzásk számára Kódszám: GOP-2007-2.1.1/B Tartalm A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE

Részletesebben

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS 10XONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.3 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.3 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve PMJVÖ Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer LOGO-VIR Oktatási terv Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer ktatási terve Daten-Kntr Számítástechnikai Fejlesztő és Szlgáltató

Részletesebben

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a :

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a : A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Könyvkiadás Kllégiuma meghíváss pályázatt hirdet, amelyre meghívja a : Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú Nnprfit Kft.-t (tvábbiakban KELLÓ).

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER

ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER TERVEZÉSÉHEZ BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRE Intézményi akkreditációs lajstrmszám: 01-0789-04 OM aznsítószám: FI33842 Tartalmjegyzék

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához Nemzetgazdasági Minisztérium reginális fejlesztési prgramkért felelős helyettes államtitkár Pénzügyi elszámlás részletes szabályai a Reginális Fejlesztési Operatív Prgramk keretében támgattt prjektek pénzügyi

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához Nemzetgazdasági Minisztérium reginális fejlesztési prgramkért felelős helyettes államtitkár Pénzügyi elszámlás részletes szabályai a Reginális Fejlesztési Operatív Prgramk keretében támgattt prjektek pénzügyi

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység B

Gyakorlati vizsgatevékenység B 1180-06 1181-06 70-06 1188-06 1189-06 1.. 3. 1.. 1.. 3. 1.. 1.. 3.. 5. Gyakrlati vizsgatevékenység B Szakképesítés aznsító száma, megnevezése: Vizsgarészhez rendelt követelménymdul aznsítója, megnevezése:

Részletesebben

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatals Lapja TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatals név: BVK HOLDING Budapesti

Részletesebben

M.8. számú melléklet A megbízási és a bizományosi szerződések tartalma

M.8. számú melléklet A megbízási és a bizományosi szerződések tartalma Egyetemes Szlgáltatói Üzletszabályzat M.8. számú melléklete M.8. számú melléklet A megbízási és a bizmánysi szerződések tartalma Egyetemes Szlgáltatói Üzletszabályzat M.8. számú melléklete 1 MEGBÍZÁSI

Részletesebben

Dr. Görög István jegyző. Dr. Görög István jegyző

Dr. Görög István jegyző. Dr. Görög István jegyző Eszközbeszerzési pályázat az önkrmányzati ASP rendszerhez történő csatlakzás érdekében Dr. Görög István jegyző Dr. Görög István jegyző Az előterjesztést Magyarrszág helyi önkrmányzatairól szóló 2011. évi

Részletesebben

Verzió 1.2 2009.11.27. CompLex Officium Felhasználói kézikönyv

Verzió 1.2 2009.11.27. CompLex Officium Felhasználói kézikönyv Verzió 1.2 2009.11.27. CmpLex Officium Felhasználói kézikönyv CmpLex Officium felhasználói kézikönyv Tartalmjegyzék 1 Bevezetés... 3 1.1 Rendszerkövetelmények... 3 1.2 Fgalmtár... 3 2 Officium lehetőségek...

Részletesebben

eversion Kft. Általános Szerződési Feltételek

eversion Kft. Általános Szerződési Feltételek eversin Kft. Általáns Szerződési Feltételek 1. A szlgáltatás tárgya, az Általáns Szerződési Feltételek tartalma Az eversin Kft. (8295 Taliándörögd, Tavasz utca 2., Adószám: 23079780-2-19, Cégjegyzékszám:

Részletesebben

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a :

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a : A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA nline módn történő pályázat benyújtására A Könyvkiadás Kllégiuma meghíváss pályázatt hirdet, amelyre meghívja a : Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírzási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia prgram keretében megjelenő HU-03 ----- jelű Megújuló energiafrrásk fenntartható hasznsításával kapcslats

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról HIRDETMÉNY A pénzmsás és a terrrizmus finanszírzása megelőzéséről és megakadályzásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról Az Erste Bank Hungary Zrt. (tvábbiakban Bank), mint a 2007. évi CXXXVI.

Részletesebben

Tisztelt Ajánlatkérő!

Tisztelt Ajánlatkérő! Tata Várs Önkrmányzata 2890 Tata, Kssuth tér 1. Fax. 34-588-665 Tárgy: Önkrmányzati integrált gazdasági infrmatikai rendszer bevezetése és üzemeltetése tárgyú egyszerű eljárási rendben indult nyílt közbeszerzési

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztésének megvalósítására A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztése A felhívás kódszáma: KEHOP- 4.2.0 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támgatáskra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizttsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.,

Részletesebben

9.sz. melléklet. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

9.sz. melléklet. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program 9.sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Prgram Innvatív, kísérleti fglalkztatási prgramk - A kmpnens c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TÁMOP- 1.4.3-08/1 A prjektek az

Részletesebben

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.7-15 A pályázati kiírás a

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS &-3 ag/ 20/5 VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrm utca 23-25.; adószáma: 15775883-2- 41; MÁK pénzfrgalmi számlaszáma: 10032000-00300939-00000017,

Részletesebben

2.sz melléklet - Szolgáltatási szint megállapodás

2.sz melléklet - Szolgáltatási szint megállapodás 2.sz melléklet - Szlgáltatási szint megállapdás amely létrejött egyrészről a Budapest ővárs XIV. erület Zugló Önkrmányzat Székhely: 1145, Budapest Pétervárad utca 2. Adószám: 15514004-2-42 Számlavezető

Részletesebben

Az Invitel adatközponti virtualizációja IBM alapokon

Az Invitel adatközponti virtualizációja IBM alapokon Az Invitel adatközponti virtualizációja IBM alapokon Németh Sándor Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás T. u. 8-10. nemeths@invitel.co.hu Tel. : +36 1 801 15 00 Tartalom 2 A tipikus IT infrastruktúra

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikr-, kis- és középvállalkzásk termelési kapacitásainak 1. Alapvető cél A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikr-, kis- és középvállalkzásk

Részletesebben

Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása GINOP 1.2.5-15

Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása GINOP 1.2.5-15 Jelen tájékztatóban fglaltak nem nyújtanak teljes körű tájékztatást és nem minősülnek ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltése a céljuk. A pályázatkkal kapcslats infrmációk tájékztató jellegűek,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Prgram Múzeumk isklabarát fejlesztése és ktatási-képzési szerepének infrastrukturális erısítése c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TIOP 1.2.2/09/1

Részletesebben

Műszaki specifikáció Telefon alközpont és videokonferencia rendszer

Műszaki specifikáció Telefon alközpont és videokonferencia rendszer Műszaki specifikáció Telefn alközpnt és videknferencia rendszer szállítására, telepítésére, üzembe helyezésére és kapcslódó támgatási szlgáltatásk biztsítására 1 Tartalmjegyzék Általáns leírás... 3 1.

Részletesebben

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program 6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Prgram A Képzésbe Ágyaztt Fglalkztatás szakmai támgatása c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TÁMOP 3.3.6 C-10/01 A prjektek az

Részletesebben

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu Telefon:23/565-610

Részletesebben

MasterLogic-200 PLC. Nagy teljesítményű és sokrétűen alkalmazható CPU (nagy sebesség / memória, IECprogramozás

MasterLogic-200 PLC. Nagy teljesítményű és sokrétűen alkalmazható CPU (nagy sebesség / memória, IECprogramozás MasterLgic-200 PLC A MasterLgic-200, a Hneywell új generációs prgramzható lgikai vezérlő- (PLC) családja tvább növeli az Experin hálózat lgikai, lánclt, srrendi és csprts vezérlési lehetőségeinek teljesítményét

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Összegezés az ajánlatk elbírálásáról Educati Társadalmi Szlgáltató Nnprfit Krlátlt Felelősségű Társaság, 1122 Budapest, Mars utca 19-21. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Részletesebben

A 2011-ben benyújtott Leader pályázatok elszámolása kapcsán:

A 2011-ben benyújtott Leader pályázatok elszámolása kapcsán: Felhívjuk mindenki figyelmét, hgy a tájékzódásra szánt hivatals dkumentum az MVH által kibcsáttt közlemény. Ez a vázlat nem teljes körű, a kifizetési kérelmek benyújtásáhz, mindenképpen szükséges áttanulmányzni

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására. Kódszám: KMOP-2007-4.6.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására. Kódszám: KMOP-2007-4.6. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram keretében Közktatási intézmények beruházásainak támgatására Kódszám: KMOP-2007-4.6.1 A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai Reginális

Részletesebben

az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projektek esetében: 50%

az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projektek esetében: 50% Webldal: www.icteurpa.hu / E-mail: inf@icteurpa.hu MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 2015. július 8-tól 2017. július 10-ig

Részletesebben

a) a számla és az abban foglalt adattartalom sértetlensége, valamint b) eredetiségének hitelessége

a) a számla és az abban foglalt adattartalom sértetlensége, valamint b) eredetiségének hitelessége Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye az elektrnikus útn kibcsáttt számlákra vnatkzó egyes rendelkezések értelmezéséről I. Az elektrnikus útn kibcsáttt számlákról általában Az általáns frgalmi

Részletesebben

LOGO-VIR Teszt terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer teszt terve

LOGO-VIR Teszt terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer teszt terve PMJVÖ Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer LOGO-VIR Teszt terv Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer teszt terve Daten-Kntr Számítástechnikai Fejlesztő és Szlgáltató

Részletesebben

WorldSkills 2011 Hálózati informatikai rendszergazda

WorldSkills 2011 Hálózati informatikai rendszergazda WrldSkills 2011 Hálózati infrmatikai rendszergazda (IT Netwrk System Administratr) Nemzeti válgatóverseny 1. nap Alaphelyzet A WeBud Bt. egy nemrég indult webfejlesztő és prgramzó cég. A cég fejlődése

Részletesebben

I. A felosztandó jogdíjak alanyai

I. A felosztandó jogdíjak alanyai A Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének Felsztási Szabályzata A Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége (MAHASZ) által kezelt jgdíjakat a Szövetség közgyűlésének 2006. április 21-én hztt határzata (2007. február

Részletesebben

1. A SZERZŐDÉS 2. SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA 3. A SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEI, A MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉRTELMEZÉSE

1. A SZERZŐDÉS 2. SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA 3. A SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEI, A MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉRTELMEZÉSE 1. A SZERZŐDÉS Webtárhely/hnlap szlgáltatási szerződés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A megrendelőnek (tvábbiakban Előfizető), aki a hnlap/webtárhely szlgáltatást (tvábbiakban Szlgáltatás) igénybe kívánja

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárspatak Várs Plgármesterétıl 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarspatak@sarspatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - az ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 aznsítószámú

Részletesebben

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatals Lapja TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatals név: BVK HOLDING Budapesti

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.2. 10XONE V3.2 SZERZŐDÉS

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.2. 10XONE V3.2 SZERZŐDÉS 10XONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.2 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.2 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1.

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Prgram Dél-Dunántúli Operatív Prgram Észak-Alföldi Operatív Prgram Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Közép-Dunántúli Operatív Prgram Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ AJÁNLAT. TRAFIK készletnyilvántartó rendszer Hagyományos pénztárgéppel rendelkező koncesszió nyerteseknek

TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ AJÁNLAT. TRAFIK készletnyilvántartó rendszer Hagyományos pénztárgéppel rendelkező koncesszió nyerteseknek TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ AJÁNLAT TRAFIK készletnyilvántartó rendszer Hagymánys pénztárgéppel rendelkező kncesszió nyerteseknek Tisztelt Leendő Partnerünk! Amennyiben Ön már rendelkezik hagymánys pénztárgéppel,

Részletesebben

1/5. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 3/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.02.23-tól A JÖVŐRE TERVEZVE!

1/5. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 3/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.02.23-tól A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/5 Hirdetmény Akciók kndíciói 3/2010. Eszköz Frrás Bizttsági határzattal elfgadva, érvényes 2010.02.23-tól A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/5 Fókusz Takarékszövetkezet Lakssági akciós betétek 1. Hárm hónaps, váltzó,

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Innovatív, integrált térségi szolgáltatások létesítése

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Innovatív, integrált térségi szolgáltatások létesítése KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Prgram keretében Innvatív, integrált térségi szlgáltatásk létesítése címő tervezési felhíváshz Kódszám: TIOP- 3.5.1-09/1 A prjektek az Európai

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete Balatnrendes Község Önkrmányzata Képviselő-testületének 6/2016. (V. 13.) önkrmányzati rendelete a helyi adókról szóló 7/2014. (X. 9.) önkrmányzati rendelet módsításáról Balatnrendes Község Önkrmányzata

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA

INFORMATIKAI STRATÉGIA EREDMÉNYEK INFORMATIZÁLÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE (ÁROP 3.d) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óvárs tér 9. INFORMATIKAI STRATÉGIA Készítette: Indikátrk, amelyek teljesítéséhez

Részletesebben

10xONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.4. 10xONE V3.4

10xONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.4. 10xONE V3.4 10xONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.4 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.4 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

Dől a lé! - promóciós játék - Játékszabályzat

Dől a lé! - promóciós játék - Játékszabályzat Dől a lé! - prmóciós játék - Játékszabályzat A játék célja A játék szervezője az önkéntesen regisztráló személyek adataiból üzletszerzési és kapcslat felvételi listát állít össze, és az összegyűjtött adatkat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM keretében. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására. Kódszám: KMOP-2007-4.6.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM keretében. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására. Kódszám: KMOP-2007-4.6. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM keretében Közktatási intézmények beruházásainak támgatására Kódszám: KMOP-2007-4.6.1 A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai Reginális

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Szerverek beszerzése 3 részteljesítéssel tárgyban verseny újraindításával történő eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe: Nemzeti Adó-és Vámhivatal Központi Hivatala

Részletesebben

TRX Sports Medicine keretszerződés

TRX Sports Medicine keretszerződés TRX SMSTC 2013. szeptember 1. 01. TRX Sprts Medicine keretszerződés (trainerek részére TRX SMSTC Sprts Medicine Suspensin Training Curse ) mely létrejött egyrészről R-med Orvsi Műszergyártó és Kereskedelmi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Tartalmjegyzék

Részletesebben

A területi kamarák és a Magyar Ügyvédi Kamara elektronikus ügyintézési törvényből fakadó 2018-tól teljesítendő feladatai

A területi kamarák és a Magyar Ügyvédi Kamara elektronikus ügyintézési törvényből fakadó 2018-tól teljesítendő feladatai I. Elektrnikus ügyintézés lehetőségének biztsítása 2. (1) bekezdés valamennyi kamarai feladat- és hatáskörbe tartzó hatósági, fegyelmi és egyéb ügyben valamennyi jgszabály alapján biztsítandó kamarai szlgáltatás

Részletesebben

Felsőoktatási tematika Államháztartási szakterület

Felsőoktatási tematika Államháztartási szakterület Felsőktatási tematika Államháztartási szakterület Oktatási nap Időtartam 1. alkalm 4 Frrás SQL felépítése, mduljai A pénzügy-számvitel alrendszer szerepe, mduljai és elhelyezkedése a Frrásban. - A pénzügy,

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-2.1.7-15 Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-2.1.7-15 Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés 1 1. Alapvető cél A Felhívás célja, hgy a Nemzeti Intelligens Szaksdási Stratégiában (a tvábbiakban: S3) megfgalmaztt intelligens gyártás specializációt

Részletesebben

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőfrrás-hatéknyságának elősegítése a feldlgzásban Vidékfejlesztési Prgram KÓDSZÁM VP-3-4.2.1-15 A vissza nem

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 14/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az önkrmányzat adósságának

Részletesebben

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A. A mikro- és kisvállalkozások jövedelemtermelı képességének növelése technológiai fejlesztésen, korszerősítésen keresztül.

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A. A mikro- és kisvállalkozások jövedelemtermelı képességének növelése technológiai fejlesztésen, korszerősítésen keresztül. Mikr- és kisvállalkzásk technlógia fejlesztése Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A Alapvetı cél A mikr- és kisvállalkzásk jövedelemtermelı képességének növelése technlógiai fejlesztésen, krszerősítésen keresztül.

Részletesebben

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekvédelmi gyámi témájú alapképzésen való részvételre Kódszáma: T5410-Gy-4/2014

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekvédelmi gyámi témájú alapképzésen való részvételre Kódszáma: T5410-Gy-4/2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekvédelmi gyámi témájú alapképzésen való részvételre Kódszáma: T5410-Gy-4/2014 I. A pályázat tárgya A Nemzeti Család- és Szciálplitikai Intézet és az Apr Vilms Katlikus Főiskla

Részletesebben

Az Elektronikus közigazgatási keretrendszer szolgáltatásmenedzsment tárgyú ajánlásai

Az Elektronikus közigazgatási keretrendszer szolgáltatásmenedzsment tárgyú ajánlásai Az Elektrnikus közigazgatási keretrendszer szlgáltatásmenedzsment tárgyú ajánlásai I. fázis Verzió száma: V1 Kiadás dátuma: 2008. május 29. Aznsító: EKK_ekzig_SzlgMgmtajanlas_9fej_080529_V1 1/69 A dkumentum

Részletesebben

Pályázók köre: magyarországi Akkreditált és Akkreditált Kiváló Tehetségpontok

Pályázók köre: magyarországi Akkreditált és Akkreditált Kiváló Tehetségpontok 1 Felhívás a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 Tehetséghidak Prgram nevű kiemelt prjekt keretében megvalósuló tanórán kívüli tehetségsegítő prgramk szervezésére a szülő-diák-pedagógus együttműködésének fejlesztése

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Oktatási Hivatal 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Vállalkzási keretszerződés catering és rendezvényszervezés

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatnfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: plgarmester@balatnfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatnfenyves Község Önkrmányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárlók építése Vidékfejlesztési Prgram KÓDSZÁM VP-5-4.1.1.6-15 A vissza nem térítendő tőketámgatás célja,

Részletesebben

IBM BladeCenter megoldások

IBM BladeCenter megoldások Kivételes teljesítménysűrűség, nagy rendelkezésre állás megfizethető árn az innvatív mduláris technlógiának köszönhetően IBM BladeCenter megldásk Főbb jellemzők Az IBM Directr és a hzzá hasnló intelligens

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása 620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása A könyvvizsgáló által igénybevett szakértő munkája megfelelőségének értékelése 12.

Részletesebben

Már meglévő Microsoft szoftverlicencekhez kapcsolódó emelt szintű konzultációs, frissítési és terméktámogatási szolgáltatások

Már meglévő Microsoft szoftverlicencekhez kapcsolódó emelt szintű konzultációs, frissítési és terméktámogatási szolgáltatások Már meglévő Micrsft szftverlicencekhez kapcslódó emelt szintű knzultációs, frissítési és terméktámgatási szlgáltatásk Tartalmjegyzék 1 MEGAJÁNLOTT SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATÁSA...2 1.1 Terméktámgatási szlgáltatásk

Részletesebben

Novell Kisvállalati Csomag 6.5

Novell Kisvállalati Csomag 6.5 Nvell Kisvállalati Csmag 6.5 www.nvell.hu T E L E P Í T É S I L E Í R Á S 2004.10.27 1. ldal Nvell Kisvállalati Csmag 6.5 Telepítési leírás A Nvell Kisvállalati Csmag 6.5 egy integrált infrmatikai kiszlgáló

Részletesebben

Műszaki dokumentáció

Műszaki dokumentáció Integrált utastájékztatási, frgalmirányítási kmplex (hardver és szftver) rendszer bevezetése a Körös Vlán Zrt.-nél, követő szlgáltatáskkal DAOP-3.2.1/A-09-2009-0010 2013 Műszaki dkumentáció Készült: 2013.

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív Üzletszabályzat 6. sz. melléklete EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Megfelelési kérdőív EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Oldal 1 Ügyfél neve: Ügyfélkód: Jelen kérdőív kifejezett

Részletesebben

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése)

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése) Közlemény A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hgy a TIOP-1.2.1/08/1 Agóra -multifunkcinális közösségi közpntk és területi közművelődési tanácsadó szlgálat infrastrukturális

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezés (1) Jelen rendelet alkalmazásában:

1. Értelmező rendelkezés (1) Jelen rendelet alkalmazásában: BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 12/2016. (IV. 27.) önkrmányzati rendelete a helyi adókról szóló 29/2012. (XI. 29.) rendelet módsításáról Balmazújvárs Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Prgram EOP-1.2.0/09-11 Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása című knstrukcióhz érvényes: 2011. február 10-től 1 Tartalm A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS

Részletesebben

"Micsoda NŐ" promóciós játék

Micsoda NŐ promóciós játék "Micsda NŐ" prmóciós játék A játék célja A prmóciós játék célja az önkéntesen regisztráló személyek adataiból üzletszerzési és kapcslat felvételi lista összeállítása és az összegyűjtött adatknak a Kupn

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határozata. az Informatikai biztonsági szabályzat jóváhagyásáról

A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határozata. az Informatikai biztonsági szabályzat jóváhagyásáról A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határzata az Infrmatikai biztnsági szabályzat jóváhagyásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és 22. (3) bekezdésében kaptt felhatalmazás alapján a

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport

Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport Általáns Üzleti Feltételek - Könyvelési szlgáltatás B-Tp cégcsprt A jelen Általáns Üzleti Feltételek a B-Tp cégcsprt által nyújttt könyvelési (könyvviteli, könyvvezetési) szlgáltatáskra vnatkznak, függetlenül

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/2002. (II.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/2002. (II.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2002. (II.1.) számú r e n d e l e t e az iparsíttt technlógiával épült lakóépületek energiatakaréks felújításának támgatásáról Nyíregyháza Megyei Jgú Várs

Részletesebben

MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS

MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS Access-Phne Kft. ELMŰ üzemeltetési szerződés MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Access-Phne Krlátlt Felelősségű Társaság (székhelye: 1074 Budapest Vörösmarty u. 9. fsz.3.,

Részletesebben

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: Szállítási szerződés Amely létrejött egyrészről II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár (3530 Miskolc, Görgey Artúr u.11.) képviseletében: Venyigéné Makrányi Margit mint Megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő)

Részletesebben