Szállítási szerződés a. Fővárosi Vízművek Zrt. és a. Getronics Magyarország Kft., Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt.,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szállítási szerződés a. Fővárosi Vízművek Zrt. és a. Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt.,"

Átírás

1 Szállítási szerződ a a Getronics Magyarország Kft., Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt., NET 54 Üzleti Kommunikáció Kft. között A KEF által megkötött KM0101NETH11 számú keretmegállapodás alapján Hálózati eszközök szállítása tárgyban Budapest, december 12.

2 SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrzről a (KEF azonosító: 18365, székhely: 1134 Budapest, Váci út Adószám: , képviseli: Steffen Rohr gazdasági vezérigazgató-helyettes Fritsch Róbert IT & BPR igazgató), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrzről a NET 54 Üzleti Kommunikáció Kft. (KEF azonosító: , székhely: 1138 Budapest, Váci út 168. Cégbíróság Cg.: , adószám: , képviseli: Saáry Csaba ügyvezető), Getronics Magyarország Kft. (KEF azonosító: , székhely: 1115 Budapest, Tétényi út Cg.: , adószám: , képviseli: Rátkai Péter ügyvezető), M&S Informatikai Zrt. (KEF azonosító: , székhely: 1136 Budapest, Pannónia út 17/a. Cg.: , adószám: , képviseli: Barta Gyula vezérigazgató) Informatika Kft. (KEF azonosító: , székhely: 1037 Budapest, Jablonka út 71. Cg.: , adószáma: , képviselő: Montvai Tamás ügyvezető), mint Szállító (a továbbiakban: Szállító) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen napon az alábbi feltételekkel. 1. A szerződ létrejöttének előzménye: A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzi Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED2011/S ( ) (KÉ-2704/2011) szám alatt a központosított közbeszerz hatálya alá tartozó kötelezett önként csatlakozó intézmények rzére Hálózati aktív passzív eszközök szállítására kapcsolódó szolgáltatások teljesítére-2011 tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzi keret-megállapodásos eljárás első. rze eredményeképpen a Beszerző a Szállító között keret-megállapodás jött létre (továbbiakban: KM) KM azonosítószáma: KM0101NETH11 KM aláírásának dátuma: KM időbeli hatálya: KM keretösszege: 9 milliárd Ft + ÁFA 2. A szerződ tárgya: A jelen szerződ a keret-megállapodásos eljárás 2. rze eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzi igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződ alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített termékek szállítását. A jelen szerződben meghatározott szállítást számlakiállítást a NET 54 Üzleti Kommunikáció Kft. teljesíti.

3 3. A szerződ teljesíti határideje: A szerződ aláírását követő 6. héten 4. A teljesít helye: A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: 1134 Budapest, Váci út A fizetendő ellenérték: A Szállító a jelen szerződ alapján szállítandó termékek szállítását az 1. számú mellékletben meghatározott szerződes árakon teljesíti. A szerződes ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzi díjat. A közbeszerzi díj alapja az Megrendelő általi beszerzek általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2 % + Áfa. Amennyiben, a keret-megállapodásos eljárás 2. rzében a verseny újbóli megnyitásával a Megrendelő bonyolítja le az eljárás 2. rzét, a közbeszerzi díj alapja a Megrendelő általi beszerz általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% + Áfa. 6. Fizeti feltételek: A termékek ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlíte az igazolt teljesítt követően, a Kbt ában meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 15 az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzekre irányuló eljárások esetén 45 napon belül történik. A Szállító köteles a számlát a teljesít elismerétől számított 8 napon belül az Intézmény rzére eljuttatni. A számlához az Intézmény által aláírt teljesítigazolást a Kbt ában meghatározott egyéb iratokat mellékelni kell. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek. Az ellenszolgáltatás teljesítének folyamata: a) Szállító legkőbb a teljesít elismerének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni az Intézménynek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból; b) Szállító legkőbb a teljesít elismerének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítbe bevont alvállalkozók, illetve a velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat szakembereket, hogy állítsák ki ezen számláikat; c) Szállító a teljesít elismerét követően haladéktalanul azon összegre vonatkozóan jogosult számlát kiállítani az Intézmény felé, mely az általa a szerződ teljesítébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg; d) a c) pont szerinti számla ellenértékét az Intézmény tizenöt napon belül átutalja a Szállítónak; e) Szállító haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók, illetve szakemberek számláit, illetőleg az Art. 36/A. (3) bekezde szerint azt (annak egy rzét) visszatartja;

4 f) Szállító átadja az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát az Intézménynek [utóbbit annak érdekében, hogy az Intézmény megállapíthassa, hogy a Szállító jogszerűen nem fizette ki a (teljes) összeget az alvállalkozónak]; g) Szállító benyújtja az ellenszolgáltatás fennmaradó rzére vonatkozó számláját, melyek ellenértékét az Intézmény tizenöt napon belül átutalja a Szállítónak ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizeti kötelezettségüket az Art. 36/A. -ára is tekintettel teljesítették; h) ha Szállító az e), illetőleg f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó rzét az Intézmény őrzi az akkor illeti meg a Szállítót, ha igazolja, hogy az e), illetőleg f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy rzére; 6.1. A Szállító a keretmegállapodás 3. számú melléklete szerint lebonyolított eljárás alapján megvalósuló beszerz során az egyedi szerződből, illetve megrendelből eredő követelét nem engedményezheti harmadik személyre, előleget sem kérhet, az Intézmény pedig nem adhat előleget Kedelmes fizet esetén az Intézmény a Ptk.-ban (301/A. (2) bekezde) meghatározott mértékű kedelmi kamatot fizet a Szállítónak Az Intézmény a Szállító a keretmegállapodásos eljárás verseny újbóli megnyitásával lefolytatott - 2. rzében a V.2.1 pontban meghatározottaktól - az intézmény rzére kedvezőbb - eltérő, a szállítás jellegének megfelelő ütemezű 15 napot meghaladó határidejű vagy halasztott fizetben is megállapodhat. Ez a megállapodás azonban csak a Kbt (3) bekezd g) pontja szerinti ellenszolgáltatásra vonatkozhat Amennyiben az Intézmény a Kbt. 22. (1) bekezde szerinti ajánlatkérőnek minősül, a keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzek érdekében kötött szerződeinek a Kbt (6) bekezde szerinti feltételek teljesülének esetére tartalmaznia kell, az Intézmény pénzforgalmi szolgáltatójának adott, a beszedi megbízás teljesítére vonatkozó hozzájárulást, felhatalmazó nyilatkozatot. Ha a beszedi megbízás teljesíte eredménytelen, a fizeti határidő lejáratát 90 nappal meghaladó követel esetén Szállítónak jogában áll a megrendelek, egyedi szerződek teljesítét felfüggeszteni mindaddig, amíg az Intézmény az adott megrendel értékével megegyező összeggel nem csökkenti a Szállító 90 napot meghaladóan fennálló követelét. Szállító erről köteles az Intézményt a Beszerzőt a teljesít felfüggesztét megelőzően legalább 10 nappal írásban értesíteni. Ebben az esetben Szállítóval szemben kedelmi, illetve meghiúsulási kötbér, valamint kártérít nem érvényesíthető. 7. A szerződ tartalmának értelmeze: A jelen szerződben nem szabályozott kérdekben, valamint bármely, a teljesítsel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezei, továbbá a Magyar Köztársaság mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződ a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezeket nem tartalmazhat. Jelen szerződ elválaszthatatlan rzét képezi a Beszerző a Szállító között létrejött fent hivatkozott KM, az alábbi melléklet: 1. számú melléklet: Megrendelt termék árlista

5 A szerződt a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt 4 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá. Dátum: Budapest, hó nap Megrendelő: Pénzügyi ellenjegyző: Szállítók: ügyvezető igazgató Getronics Magyarország Kft. vezérigazgató-helyettes M&S Informatikai Zrt. ügyvezető NET 54 Üzleti Kommunikáció Kft. ügyvezető igazgató Informatika Kft.

A~1-J. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

A~1-J. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere A~1-J. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére "Az Exchange szerver telepítéséhez és működtetéséhez

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Településellátó Szervezet (2132 Göd, Duna u. 5., képviseli dr. Hetényi Tamás igazgató,), mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1) Az ajánlatkérő adatai: Neve: Biatorbágy Város Önkormányzata Címe: 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A Kapcsolattartási pont: dr. Révész Zoltán Telefonszám: 23/310-174, 150. mellék Telefax: :23/310-135

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Vállalaton belüli irányító- és ügykezelő rendszer biztosítása

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Vállalaton belüli irányító- és ügykezelő rendszer biztosítása SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Vállalaton belüli irányító- és ügykezelő rendszer biztosítása amely létrejött egyrészről az Egészségügyi Holding Nonprofit Zrt. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.; adószám:

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződ Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött a egyrzről Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet székhelye: 4372 Nyírbéltek, Kossuth út 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet. az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól. 1. A rendelet hatálya

306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet. az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól. 1. A rendelet hatálya Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól

Részletesebben

KEZESI SZERZŐDÉS (kezességvállalásra vonatkozó megbízási szerződés)

KEZESI SZERZŐDÉS (kezességvállalásra vonatkozó megbízási szerződés) KEZESI SZERZŐDÉS (kezességvállalásra vonatkozó megbízási szerződés) Pkv/ /20 amely létrejött egyrészről a. (székhely:.., Cg.:., adószám:, képviseli:..), mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), úgyis mint

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. másrészről UMWELT-TECHNIK Kft.-HAJDÚ KÖZMŰ Kft.

KERETMEGÁLLAPODÁS. másrészről UMWELT-TECHNIK Kft.-HAJDÚ KÖZMŰ Kft. KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között:

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Vállalkozási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Megrendelő: Neve: Lenti Város Önkormányzata Címe: 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4. Tel.: 92/553-938 Telefax:

Részletesebben

TC-32 EGYEDI GARANCIAJEGY KERET-FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS

TC-32 EGYEDI GARANCIAJEGY KERET-FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az TC-32 EGYEDI GARANCIAJEGY KERET-FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS VÁM ÉS LOGISZTIKAI FŐOSZTÁLY IBUSZ Utazási Irodák Kft. (székhely: 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.; Cg: 01-09-266780;

Részletesebben

Dokumentáció az ajánlattevők számára

Dokumentáció az ajánlattevők számára Dokumentáció az ajánlattevők számára Vállalkozási keretszerződés tételes elszámolással, határozott időre Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata tulajdonában, a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), és másrészről a(z) Hír-Adás Sajtóügynökség

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS T(CT VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.; adószáma: 15775883-2-41 MÁK pénzforgalmi számla száma: 10032000-00300939-00000017

Részletesebben

Accor Services Magyarország Kft, mint szállító, a továbbiakban mint Szállító együtt, mint Felek között jött létre.

Accor Services Magyarország Kft, mint szállító, a továbbiakban mint Szállító együtt, mint Felek között jött létre. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS amely a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség (székhely: 6000 Kecskemét, Rákóczi út 7.,) mint megrendelő, a továbbiakban mint Megrendelő, képviseli: Dr. Nánási László főügyész és Accor

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) egyrészről Név: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Cím: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 68.

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Cím: Budapest, V. ker. Apáczai Csere János u. 10. Törzskönyvi azonosító szám: 324766 Adószám: 15324762-2-41 Bankszámlaszám: 10032000-01483257-00000000

Részletesebben

EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A LE-KO ÖNKORMÁNYZATI KÖZSZOLGÁLTATÓ ÉS ÉPÍTŐIPARI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FOGYASZTÁSI HELYEINEK TELJES

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETM EGÁLLAPODÁS

SZÁLLÍTÁSI KERETM EGÁLLAPODÁS ~t-o fls~-xoo- ~2oÁ3 SZÁLLÍTÁSI KERETM EGÁLLAPODÁS NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhelye: 1081 Budapest, Csokonai U. 3. cégjegyzékszáma: 01-10-041633 adószáma:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KLÍMAKÉSZÜLÉKEK BESZERZÉSE ÉS FELSZERELÉSE TÁRGYÁBAN ameiy létrejött egyrészt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (székhelye: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-35.; a Hatóság államháztartási

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. 1. Szauna Bau'84 Kft. 2096 Üröm, Fő utca 1. 2. Gerdax-M Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6500 Baja, Parti u. 28-30.

HATÁROZATI JAVASLAT. 1. Szauna Bau'84 Kft. 2096 Üröm, Fő utca 1. 2. Gerdax-M Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6500 Baja, Parti u. 28-30. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi, Pénzügyi, Közbeszerzési és Tulajdonosi Bizottsága úgy dönt, hogy a KELO szauna építése tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2011.

Részletesebben

00CC) - j. Megbízási szerződés

00CC) - j. Megbízási szerződés Szerződésszám: 2 Q ~ amely létrejött egyrészről a 00CC) - j Megbízási szerződés NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék:

Részletesebben

Dokumentáció az ajánlattevők számára

Dokumentáció az ajánlattevők számára Dokumentáció az ajánlattevők számára Vállalkozási keretszerződés tételes elszámolással, határozott időre Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata tulajdonában, a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben