1. A SZERZŐDÉS 2. SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA 3. A SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEI, A MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉRTELMEZÉSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. A SZERZŐDÉS 2. SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA 3. A SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEI, A MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉRTELMEZÉSE"

Átírás

1 1. A SZERZŐDÉS Webtárhely/hnlap szlgáltatási szerződés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A megrendelőnek (tvábbiakban Előfizető), aki a hnlap/webtárhely szlgáltatást (tvábbiakban Szlgáltatás) igénybe kívánja venni, szerződést kell kötnie a kivitelező-, üzemeltetővel, (tvábbiakban Szlgáltató), mely jgviszny meghatárzza a felek jgait és kötelezettségeit egyúttal a választtt szlgáltatást és annak díjazását is Szlgáltató adatai (megnevezés, székhely) Nea Éósz Kereskedelmi és Szlgáltató Betéti Társaság 1073 Budapest, Barcsay u Előfizető adatai (megnevezése, telephelye, fióktelepe) Az egyedi szerződésben szerepel. 2. SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA 2.1. A szlgáltatás meghatárzása, célja, általáns jellemzői Hnlap szlgáltatásk Az egyedi szerződésben szerepel A szlgáltatás igénybevételének műszaki feltételei Szerver: Intel Xen alapú HP szerver, WAN elérés sebessége: 100Mb/s 2.3. A szlgáltatás igénybevételének egyéb feltételei A szerződés tárgyát képező szlgáltatás igénybevételét a Szlgáltató a felek eltérő megállapdása hiányában legfeljebb a szerződéses jgviszny létrejöttét követő 30 napn, de a lehető legrövidebb időn belül teszi elérhetővé. A szlgáltatásnak időbeli krlátja nincs. 3. A SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEI, A MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉRTELMEZÉSE 3.1. A szlgáltatás rendelkezésre állása Szlgáltatás igénybevehetőség tényleges időtartama az az időszak, amikr előfizetők a szlgáltatást valóban igénybe vehetik, függetlenül attól, hgy a szlgáltatás kiesését az egyes előfizetők érzékelték-e. Szlgáltatáskiesésnek nevezzük, amikr a szlgáltatás az előfizető számára nem igénybe vehető A szlgáltatás kiesés Azn időtartam, amely alatt a szlgáltatás, a szlgáltatási terület egészét érintően, az előfizetők számára előre nem látható k miatt nem vlt igénybe vehető. Ide tartzik különösen a szlgáltatás meghibásdása, az igénybevétel ellehetetlenülése miatti szünetelés (azaz váratlan meghibásdás miatt). 1. / 8 ldal

2 3.3. Minőségi célértékek A hnlap kialakítás, létesítés vállalási határideje: Az egyedi szerződésben szerepel A szlgáltatás rendelkezésre állása: A szlgáltatást érintő átmeneti szünetelés, üzemzavar egy évben összesen: 26 óra. A garantált rendelkezésre állás: 99.7% 3.4. Minőségi célértékek számításának módja, mérésének módszere A Szlgáltató biztsítja az Előfizető részére a szlgáltatás rendelkezésre állását. A Szlgáltatás esetleges kimaradása esetén, a kimaradás mértékének meghatárzása a következő módn történik: A rendelkezésre állási idő számítása teljes naptári hónapra vnatkzik, töredék hónapra nem. A hibás teljesítési statisztika számításának alapja az adtt hónapban a Szlgáltatóhz érkező hibabejelentések (a Szlgáltató érdekkörében bekövetkező hibák esetében) időpntjai, és a hibaelhárításk között eltelt összes idő. Az összes hibásan teljesített órák száma egyenlő a hibabejelentések nyilvántartásai alapján összesített hibásan teljesített órák számával. Egy adtt szlgáltatás rendelkezésre állása a hónapban hibásan teljesített összesített időnek az adtt hónapra számlt százaléks értéke. A rendelkezésre állás számításánál nem kell figyelembe venni azkat az időszakkat, amikr a szlgáltatás kiesés az Előfizető érdekkörében keletkező k miatt történt VIS MAIOR miatt történt (jelen szerződés 8. pntja szerint) a Szlgáltató érdekkörén kívül eső egyéb k miatt (különösen: időjárási visznyk, baleset, tűzeset, súlys energia ellátási zavar, rngálás, lpás) történt a szünetelés idejét, ha az Előfizető kérése alapján történt az előre bejelentett karbantartás miatti szünetelést 4. A SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK LISTÁJA, A SZERZŐDÉSES JOGVISZONY LÉTREJÖTTE, MÓDOSÍTÁSA, A SZERZŐDÉSI IDŐSZAK A szerződés megkötésének előfeltétele, hgy az Előfizető a személyének aznsításáhz szükséges adatait rendelkezésére bcsássa: Ezek az adatk természetes személy esetén a következők: Neve, lakóhelye, tartózkdási helye, leánykri neve, anyja neve, születési helye és ideje, személyi igazlvány száma vagy egyéb személyi aznsító kmánya száma, szlgáltatástól függően a szlgáltatás nyújtásáhz szükséges egyéb adatk. Krlátzttan cselekvőképes személy esetén a törvényes képviselő fenti adatai is szükségesek. Nem természetes személy esetén az adatk a következők: Neve, cégjegyzékszáma vagy egyéb nyilvántartási száma, adószáma, közösségi adószáma, bankszámlaszáma, a nem természetes személy nevében eljáró képviselő neve, személyi igazlvány száma vagy útlevél száma, szlgáltatástól függően egyéb adatk. A Szlgáltató fenntartja magának a jgt, hgy a megadtt adatk valódiságát ellenőrizze, akár írásbeli megkereséssel is Egyldalú szerződésmódsítás A szerződés általában a felek egyező akaratával módsítható. A szerződés módsítására a szerződéskötésre vnatkzó általáns szabálykat kell alkalmazni azzal, hgy a Szlgáltató - amennyiben az Előfizető módsítási kérelmét elfgadja - lehetőség szerinti 5 napn belül, de legfeljebb 30 napn belül teljesíti. A módsíttt díjfizetési kötelezettség kezdő időpntja az előfizetői módsításra vnatkzó igény teljesítésének idő- 2. / 8 ldal

3 pntjával esik egybe. E pntban fglalt rendelkezésektől a Szlgáltató és az Előfizető egyező akarata esetén el lehet térni. A Szlgáltató jgsult a szerződést egyldalúan módsítani, ha azt jgszabályváltzás vagy hatósági döntés indklja; vagy a körülményekben bekövetkezett lényeges váltzás indklja. Lényeges módsításnak minősül különösen a szlgáltatás igénybevételének feltételeire vagy minőségi célértékeire vnatkzó módsítás. Ekkr a Szlgáltató köteles a szerződés megváltzását a módsítás hatályba lépését megelőzően 30 nappal az előfizetőt értesíteni az előfizetőket megillető felmndás feltételeiről szóló tájékztatással együtt. Ebben az esetben az Előfizető jgsult a módsítás tárgyában megküldött értesítést követő 8 napn belül a szerződés aznnali hatályú felmndására, mely esetben az előfizetői szerződés rendes felmndására vnatkzó következmények érvényesek. Amennyiben az egyldalú módsítás az Előfizető számára hátránys rendelkezéseket tartalmaz, az Előfizető az értesítéstől számíttt 15 napn belül tvábbi jgkövetkezmények nélkül jgsult felmndani az előfizetői szerződést. A szlgáltatási díjak minden év január 1. napjától a Közpnti Statisztikai Hivatal által megállapíttt előző évi fgyasztói árindex mértékének figyelembe vételével módsulhatnak, valamint a szlgáltatás díját a Szlgáltató jgsult év elején és év közben is egyldalúan módsítani, amennyiben azt a gazdálkdását, illetőleg a szlgáltatást beflyásló körülmények indklják. Ezek különösen az alábbiak lehetnek: üzemeltetési, működési költségek emelkedése, hálózat műszaki krszerűsítése, jgszabály módsulása. A Szlgáltató vállalja, hgy egy adtt szlgáltatáscsmag előfizetési díját éves átlagban nem emelheti az infláció mértékének kétszeres összegénél nagybb mértékben, kivéve ha gazdasági működése tisztességes üzleti nyereséggel az adtt területen nem biztsíttt (csúszó árklauzula). A Szlgáltató díjmódsítás esetén a hatálybalépést megelőzően 30 nappal köteles az előfizetőt értesíteni Kétldalú szerződésmódsítás Minden más esetben a Szlgáltató jgsult kétldalú módsítást kezdeményezni, ebben az esetben az előfizetői nyilatkzattétel elmulasztása - mint ráutaló magatartás - a külön jgszabályban meghatárztt esetek kivételével elfgadásnak minősül. Vita esetén a Szlgáltatót terheli annak biznyítása, hgy a módsításról az előfizetőt a törvényben előírt módn és időpntban értesítette. 5. AZ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELÉSÉNEK ESETEI A szlgáltatás az Előfizető érdekkörébe tartzó k miatt, és/vagy a Szlgáltató érdekkörébe tartzó k miatt szünetelhet Szlgáltatás szünetelése az Előfizető érdekkörébe tartzó k miatt: Az előfizetőnek a szüneteltetésre vnatkzó kérelme alapján a Szlgáltató a szlgáltatás nyújtását köteles szüneteltetni, amennyiben ezt a szlgáltatás sajátsságai lehetővé teszik. Az Előfizető ilyen irányú kérelmének végrehajtását a Szlgáltató a kérelem kézhezvételét követő legfeljebb 15 napn belül teljesíti. Ekkr a szünetelés a kezdő időpntjától a visszakapcslás, vagy az előfizetői szerződés megszűnésének időpntjáig tart. A szüneteltetés ideje beleszámít az éves rendelkezésre állás idejébe. A szüneteltetés az előfizetői jgviszny flytnsságát nem érinti. Ha az előfizetői szlgáltatás az Előfizető kérésére szünetel, a szünetelés időtartamára az előfizetőt csak csökkentett díj fizetésére lehet kötelezni A szlgáltatás szünetelése a Szlgáltató érdekkörében bekövetkező k esetén. Ha az előfizetői szlgáltatás szüneteltetésére az Előfizető előzetes, 15 nappal krábban történő értesítése mellett a szlgáltatás átalakítása - felújítása, cseréje, karbantartása - miatt más műszaki megldás hiányában kerül sr, ez alkalmanként és naptári hónapnként az 1 napt nem haladhatja meg (rendszeres karbantartás). 3. / 8 ldal

4 Rendszeres karbantartásnak nevezzük azn technikai eszközeink üzemképes állaptban való tartására vnatkzó karbantartási tevékenységeit, amely biztsítja a karbantartás hatására a minőségi célértékek elérésének flyamats fenntartását. A rendszeres karbantartás biztsítja az üzemelés hatására fkzatsan csökkenő üzembiztnság időszaknkénti növelését, lassítva ezzel a technikai eszközök elhasználódásának flyamatát. Rendszeres karbantartásba tartznak azk a tevékenységek, amelyek a szlgáltatás nyújtásáhz szükséges kiszlgáló eszközök meghibásdásának megelőzése érdekében karbantartási munkákat igényelnek. (pl. diszkbővítés, stb.) Rendszeres karbantartási munkálatkat minden héten pénteken 1-6 között lehet elvégezni, ettől eltérő időpntban végzett karbantartás az Előfizető 7 nappal krábban történő értesítése mellett lehetséges. Ha a Szlgáltató érdekkörébe tartzó k miatt kerül sr a szünetelésre - ide nem értve az általáns szerződési feltételekben meghatárztt rendszeres karbantartást -, vagy a szünetelés ka mindkét fél érdekkörén kívül esik, a szünetelés időtartama alatt az Előfizető a szünetelés időtartamára vnatkzó díj fizetésére nem köteles. 6. AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSÉNEK ESETEI ÉS FELTÉTELEI 6.1. A szerződés felmndásának szabályai az Előfizető részéről Az Előfizető bármikr, indklás nélkül - az ügyfél aznsítással kapcslatban előírt kötelezettségeket kielégítő frmában - írásban, 8 naps felmndási idővel jgsult a szerződést jgkövetkezmények nélkül felmndani. Az előfizetői szerződés megszűnésének napja az írásbeli felmndásnak a Szlgáltatóhz való megérkezését követő 8. nap. A szerződés Előfizető részéről történő felmndása az előfizetőt nem mentesíti az előfizetői szerződés hatálya alatt felmerült díjfizetési kötelezettségeinek teljesítése alól. Határztt vagy határzatlan idejű szerződést az Előfizető a Szlgáltató súlys szerződésszegése esetén jgsult aznnali hatállyal felmndani, amennyiben az Előfizető előzetes írásbeli felszólítása ellenére a Szlgáltató 15 napn belül szerződésszegését nem rvslja. Aznnali hatályú felmndás esetén a szerződés a felmndás időpntjában szűnik meg A szerződés felmndásának szabályai a Szlgáltató részéről Az előfizetői szerződés Szlgáltató általi felmndásának felmndási ideje 60 nap. A Szlgáltató az előfizetői szerződés felmndását írásban, térti-vevényes levélben köteles megküldeni, kivéve, ha az előfizetőt a felmndásról azért nem tudja így értesíteni, mert a szlgáltatás sajátsságai következtében a Szlgáltató nem rendelkezik az Előfizető e módn történő értesítéséhez szükséges adatkkal. Ez utóbbi esetben a Szlgáltató az előfizetőt a szerződés felmndásáról egyéb módn is értesítheti. A felmndásnak tartalmaznia kell: a felmndás indkát, a felmndási időt, a felmndási idő lejártának napját, ha a felmndás indka az Előfizető szerződésszegése, akkr az Előfizető tájékztatását arról, hgy a szerződésszegés megszüntetése egyben a Szlgáltató részéről történő felmndást is semmissé teszi. A Szlgáltató az előfizetői szerződés megszegése esetén az előfizetői szerződést 15 naps határidővel a fenti feltételek szerint felmndhatja, ha az előfizető akadályzza vagy veszélyezteti a Szlgáltató rendszerének rendeltetésszerű működését, és az Előfizető ezt a szerződésszegést a jgkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követő 3 napn belül sem szünteti meg. A Szlgáltató rendszerének rendeltetésszerű működését veszélyeztető cselekmények különösen: Az Előfizető a számára nyújttt szlgáltatást felhasználva kéretlen levelet küld. Kéretlen levélnek minősülnek azk az elektrnikus üzenetek, amelyek: kereskedelmi vagy egyéb infrmációt tartalmaz és a címzettek nem kérték kifejezetten, hgy ezen -eket megkapják lyan tömegesen küldött, nagy mennyiségű , amelyeknek tartalma egymással nagymértékben azns és a címzettek nem kérték kifejezetten, hgy ezen -eket megkapják. a Szlgáltató a kéretlen kereskedelmi vagy kéretlen tömeges -ek illetve nagy mennyi- 4. / 8 ldal

5 ségű levelek átvételét illetve tvábbítását a hálózatának és rendszereinek védelme érdekében szftveres és/vagy hardveres eszközök segítségével megtagadhatja. Az Előfizető a számára nyújttt szlgáltatást felhasználva lyan elektrnikus levelet küld, amely: feladójának címét szándéksan hamisan adják meg vagy elfedik vírussal fertőzött csatlt állmányt tartalmaz amely csatlt állmányként lyan végrehajtódó állmányt tartalmaz, amely a címzett(ek) vagy a Szlgáltató érdekeivel ellentétes tevékenységet fejt ki és ezen tevékenység a címzett jóhiszemű akarata ellenére is végbemehet amely tartalma a társadalmi értékekre és az emberi méltóságra nézve sértő. Ilyen például a félrevezető, trágár, szexuális, erőszaks tartalmú, a törvényellenes cselekedetre felbujtó illetve vallási, plitikai ellentétet szító Az Előfizető a számára nyújttt szlgáltatást felhasználva jgsulatlan adatszerzésre, adatküldésre vagy más számítógépes rendszerekbe történő behatlásra tesz kísérletet illetve hajt végre, különösen: az Internet használók személyi számítógépén vagy szerverén tárlt, illetve internetezés közben használt nem nyilváns vagy üzleti titkt képező adatk, állmányk engedély nélküli megtekintése, megszerzése vagy az erre irányuló kísérlet az Internet használók személyi számítógépén vagy szerverén tárlt adatk, állmányk engedély nélküli megváltztatása vagy az erre irányuló kísérlet az Internet használók személyi számítógépére vagy szerverére lyan adatk, állmányk engedély nélküli feltöltése vagy ennek kísérlete, amely az előfizetőt kmprmittálhatja, illetve a számítógép működését hátránysan beflyáslhatja másk tulajdnát képező számítógépek és azk erőfrrásainak engedély nélküli felhasználása saját célra (pl. prxy, szerverek, nymtatók, hálózati átjárók és egyéb kapcslt hardvereszközök) Az Előfizető a számára nyújttt szlgáltatást felhasználva Szlgáltató szerverén lyan adatkat, infrmációkat tárl vagy tvábbít, amely: jgsulatlanul megszerzett, illetve szerzői jgkat sért a társadalmi értékekre és az emberi méltóságra nézve sértő. Ilyen például a félrevezető, trágár, szexuális, erőszaks tartalmú, a törvényellenes cselekedetre felbujtó illetve vallási, plitikai ellentétet szító tartalm az Alktmányba vagy a hatálys törvényekbe, jgszabálykba ütköznek az Előfizető által kínált termék tulajdnságairól vagy szlgáltatás tartalmáról, illetve ezek áráról bárkit félrevezethetnek. Abban az esetben, ha a Szlgáltató eszközeinek használatával lyan közzététel valósul meg, amely a fenti szabálykba nem ütközik ugyan, de jelentős társadalmi ellenállást vált ki vagy jelentős mértékben sérti a Szlgáltató üzleti érdekeit, akkr a Szlgáltató fenntartja magának a jgt, hgy a közzétevőt aznsítsa, s vele tárgyaláskat kezdjen a közzététel megszüntetésére A szerződés felmndásának szabályai közös megegyezéssel Az előfizetői szerződés a Felek közös akaratával is megszüntethető, illetve megszűnik bármely szerződő Fél jgutód nélküli megszűnése, illetve az egyéni Előfizető halála esetén A szerződés megszűnés különös következményei Az Előfizető tudmásul veszi, hgy a szerződés megszűnte után, a használt tárhelyen tárlt tartalmakat, a szlgáltatáshz kapcslódó címeket és a hzzájuk tartzó pstafiókkat a Szlgáltató a rendszeréből kitörli. Az Előfizető a Szlgáltatóval szemben erre hivatkzással semmiféle kártérítési igényt nem érvényesíthet. A szerződés megszűnése az előfizetőt nem mentesíti az előfizetői szerződés hatálya alatt felmerült díjfizetési kötelezettségeinek teljesítése alól. Az Előfizető túlfizetése esetén a Szlgáltató a túlfizetés mértékéig, az Elő- 5. / 8 ldal

6 fizető írásbeli kérésére az abban meghatárztt bankszámlaszámra vagy pstai címre teljesítve köteles a díjvisszatérítésre. Bruttó 100 Ft alatti túlfizetést a Szlgáltató nem fizet vissza, az a következő számlából jóváírásra kerül. Amennyiben az Előfizető több előfizetéssel is rendelkezik, és azk bármelyikével kapcslatban megszegi az egyedi előfizetői szerződésben fglaltakat, úgy Szlgáltató jgsult az Előfizető összes előfizetését egyidejűleg, aznnali hatállyal felmndani. 7. A HIBABEJELENTŐ ELÉRHETŐSÉGE, A VÁLLALT HIBAELHÁRÍTÁSI CÉLÉRTÉKEK 7.1. A hibabejelentések nyilvántartásba vételének menete Az előfizető a Szlgáltató által tudmására hztt módn és frmában jelentheti a szlgáltatás hibáját, meghibásdását. A hibabejelentő elérhetőségeit figyelembe véve, az előfizetőnek a szlgáltatással kapcslatban - írásban, e- mail-en vagy személyesen - tett észrevételét, reklamációját kivizsgálja. A Szlgáltató a hiba bejelentése után haladéktalanul megkezdi a hibabehatárlást. A Szlgáltató köteles a hibabejelentéseket, a hibabehatárló eljárás eredményét és a hibaelhárítás alapján tett intézkedéseket visszakövethető módn rögzíteni, és az adatkezelési szabályk betartásával azt legalább egy évig megőrizni. A Szlgáltatónak a hibabejelentést az Előfizető részére vissza kell igazlnia, és azt a rögzítésen túl nyilvántartásba kell vennie. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: az Előfizető értesítési címét vagy más aznsítóját az előfizetői hívószámt vagy más aznsítót a hibajelenség leírását a hibabejelentés időpntját (év, hónap, nap, óra) a hiba kában behatárlására tett intézkedéseket és azk eredményét a hiba kát a hiba elhárításának módját és időpntját (év, hónap, nap, óra) eredményét (eredménytelenségét és annak kát) az Előfizető értesítésének módját és időpntját. Az elvégzett vizsgálat alapján a Szlgáltató haladéktalanul és megfelelő indklással köteles az előfizetőt értesíteni arról, hgy: a hiba a vizsgálat alatt nem vlt észlelhető, vagy a hiba az Előfizető érdekkörébe tartzó kból merült fel a hiba kijavítását megkezdte 7.2. Hibaelhárítási célértékek A Szlgáltató köteles az Előfizető által bejelentett, a hibabehatárló eljárása eredményeként valósnak biznyult hibát annak bejelentésétől legfeljebb 72 órán belül kijavítani. Nem kell a Szlgáltatónak megtérítenie a kárnak azt a részét, amely abból származtt, hgy az Előfizető a kár elhárítása, illetőleg csökkentése érdekében nem úgy járt el, ahgy az, az adtt helyzetben általában elvárható. Ha a hiba következtében az előfizetői szlgáltatást nem lehet igénybe venni, a kötbér mértéke minden késedelmes nap után a hiba bejelentését megelőző, az előző hat hónapban az Előfizető által az előfizetői szerződés alapján az adtt előfizetői szlgáltatással kapcslatban kifizetett (előre fizetett díjú szlgáltatás esetén felhasznált) díj átlaga alapján egy napra vetített összeg négyszerese. 6. / 8 ldal

7 Hat hónapnál rövidebb időtartamú előfizetői jgviszny esetén a vetítési alap az előfizetői jgviszny teljes hssza alatt kifizetett (felhasznált) díj átlaga alapján egy napra vetített összeg. Ha a hiba következtében az Előfizető az előfizetői szlgáltatást a Szlgáltató által vállalt minőséghez képest gyengébb minőségben képes csak igénybe venni, a Szlgáltatónak Az előző pntban meghatárztt kötbér felét kell fizetnie. A kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség teljesítéseként az Előfizető vállalja, hgy a Szlgáltatót haladéktalanul értesíti, ha észleli, hgy a Szlgáltató szlgáltatása nem vagy nem kielégítően működik, tvábbá ha a Szlgáltató számlázása eltér a szerződésben fglaltaktól. A Szlgáltató nem felel azkért a kárkért és/vagy költségekért, melyek abból kiflyólag merülnek fel, hgy az Előfizető a fenti kötelezettségét nem, vagy csak késedelmesen teljesíti. A Szlgáltató mindent megtesz a szlgáltatás mindenkri hatéknyságának és flyamatsságának biztsítása érdekében. A Szlgáltató a jelen szerződés alapján nem tartzik felelősséggel azkért a kárkért, amelyeket a szlgáltatása érdekkörén kívül eső meghibásdásából vagy elégtelenségéből adódtak. Amennyiben az Internet szlgáltatás hibája, hibás működése más Szlgáltató (pl. helyi távközlési Szlgáltató, vagy műsrelsztó) hatáskörében felmerülő hiba miatt következett be, úgy a Szlgáltató vállalja azt, hgy erről mind az érintett Szlgáltatót, mind az előfizetőt értesíti. 8. VIS MAIOR Egyik fél sem felel a szerződés szerinti kötelezettsége teljesítéséért azn esetekben, amikr lyan, bármely fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (VIS MAIOR) merülnek fel, amelyek megakadályzzák a szerződés teljesítését, illetőleg a szlgáltatás igénybevételét. Ilyen körülmények különösen: hábrús cselekmények, lázadás, szabtázs, rbbantáss merénylet, súlys energia-ellátási zavar vagy természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, a hnvédelmi törvény, rendőrségi törvény alapján feljgsíttt szervek rendelkezésére tett intézkedés Az előfizető jgai az előfizetői szlgáltatás hibás teljesítése esetén, a szlgáltatással kapcslats viták rendezésének módja Ha az Előfizető a hibás teljesítéssel kapcslats Szlgáltatói állásfglalást vitatja, az Előfizető a területileg illetékes fgyasztóvédelmi felügyelőséghez frdulhat. Az Előfizető, követelését - az előzőektől függetlenül - bíróság előtt is érvényesítheti az elévülési időn belül. Az elévülési idő 1 év. Az Előfizető jgvisznyból eredő esetleges vitás kérdéseik rendezésére szerződő felek a Szlgáltató székhelye szerint illetékes bíróság kizárólags illetékességét kötik ki. 9. ADATKEZELÉS, ADATBIZTONSÁG A Szlgáltató, az előfizetők személyes adatait bizalmasan, a hatálys jgszabályi előíráskkal összhangban kezeli, gndskdik azk biztnságáról, valamint megteszi azkat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azkat az eljárási szabálykat, amelyek a személyes adatk védelméről és a közérdekű adatk nyilvánsságáról szóló évi LXIII. Törvény, valamint az egyéb hatálys jgszabályk adat-és titkvédelmi rendelkezéseinek érvényre juttatásáhz szükségesek. A Szlgáltató elkötelezi magát az előfizetők személyes adatainak ly módn történő kezelése mellett, amely a vnatkzó hatálys jgszabályknak teljes körűen eleget téve járul hzzá az előfizetők számára garantált biztnságs szlgáltatás megteremtéséhez A személyes adatk kezelésének jgi háttere Az előfizetők személyes adatainak kezelésével kapcslats jgszabályai előíráskat Szlgáltató az adatkezelés minden fázisában köteles betartani. Szlgáltató által végzett adatkezelésre elsősrban az alábbi jgszabálykban rögzített rendelkezések az irányadóak: A személyes adatk védelméről és a közérdekű adatk nyilvánsságáról szóló évi LXIII. Törvény Az elektrnikus hírközlésről szóló évi C. törvény. (a tvábbiakban EHT.) XVII. fejezetében 7. / 8 ldal

8 fglalt rendelkezések A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szlgáló név- és lakcímadatk kezeléséről szóló évi CXIX. Törvény, (a tvábbiakban DM. Törvény) Az elektrnikus kereskedelmi szlgáltatásk, valamint az infrmációs társadalmmal összefüggő szlgáltatásk egyes kérdéseiről szóló év CVIII. Törvény. (a tvábbiakban: Eker törvény) - Az elektrnikus hírközlési előfizetői szerződésekről szóló 16/2003. (XII. 27IHM rendelet A Szlgáltató adatkezeléssel kapcslats tvábbi előírásai 1. A Szlgáltató természetes személy előfizetői címét személyes adatként kezeli. 2. A Szlgáltató jelen szerződésben említett alkalmazttai, alvállalkzói és megbízttjai a Szlgáltatóval azns adatvédelmi és titktartási kötelezettség teljesítésére kötelesek. A mindenkri alvállalkzók és megbízttak neve, címe, illetve egyéb szükséges adatai és az adatkezelés célja megtalálhatóak a Szlgáltató internetes web ldalán, mely a internetes cím alatt érhető el. 3. Az előfizetői szerződés megkötésével egyidejűleg az előfizető feltétlen hzzájárulását adja a jelen szabályzatban részletezett Szlgáltató általi adatkezelési gyakrlathz. 4. A Szlgáltatónak az előfizető személyes adatait védenie kell, különösen a jgsulatlan hzzáférés, megváltztatás, nyilvánsságra hzás, törlés, sérülés, megsemmisülés ellen, illetve egyéb adatait is törlés, illetőleg sérülés, megsemmisülés ellen. 5. Az Előfizető köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szlgáltató által nyújttt szlgáltatááll törölnisk igénybevételéhez szükséges bejelentkezési aznsító, illetve jelszó / jelszavak védelme érdekében. Az Előfizető felelősséggel tartzik minden lyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési aznsítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg. 6. A Szlgáltató a tudmására juttt bizalmas adatkat harmadik fél részére nem adja át, kivéve ha erre az Előfizető írásban kérte fel. 7. A személyes adatknak a jelen szabályzatban fglaltaktól eltérő használata miatt a Szlgáltatót nem terheli semmilyen felelősség akkr, ha az, vagy az abból származó kár az előfizető szándéks vagy gndatlan magatartásából származtt, illetve ha a Szlgáltató a jelen szabályzatban fglalt rendelkezések szerint járt el. A Szlgáltató adatvédelmi felelőse: Apáti Jáns ügyvezető 10. DÍJSZABÁS Az aktuális listaárakat a Szlgáltató a webldalán teszi közzé. Ettől való elérés esetén a kölcsönösen elfgadtt díjszabás az egyedi szerződésben szerepel. 11. SZOLGÁLTATÓ ELÉRHETŐSÉGEI: Kapcslattartás szerződéssel összefüggésben: Apáti Jáns ügyvezető, 20/ , Hibabejelentés: Rendkívüli esetben elérés: Nagy Ernő infrmatikai vezető, 20/ Kelt.: Budapest, december 14. Nea Éósz Bt Szlgáltató Előfizető 8. / 8 ldal

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályba lépés kelte: 2008. 03. 01 Utlsó módsítás kelte: 2008. 03. 01 Készült: 2008. 03. 01 RuSY-NET KFT. (RUSY-NET Ügyviteli Szlgáltató Kft.) 5940 Tótkmlós István utca 12. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

eversion Kft. Általános Szerződési Feltételek

eversion Kft. Általános Szerződési Feltételek eversin Kft. Általáns Szerződési Feltételek 1. A szlgáltatás tárgya, az Általáns Szerződési Feltételek tartalma Az eversin Kft. (8295 Taliándörögd, Tavasz utca 2., Adószám: 23079780-2-19, Cégjegyzékszám:

Részletesebben

IGÉNYBEJELENTŐ / EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

IGÉNYBEJELENTŐ / EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Kapcslási szám: Számla tulajdns kódja: IGÉNYBEJELENTŐ / EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Helyhez kötött telefn szlgáltatás igénybevételére amely létrejött a SUPRA KTV Kft. ( székhely: 8000 Székesfehérvár, Trencsényi

Részletesebben

1. számú melléklet. Etikai Kódex. 1. Az el fizet személyes adatai

1. számú melléklet. Etikai Kódex. 1. Az el fizet személyes adatai 1. számú melléklet Etikai Kódex 1. Az el fizet személyes adatai Amennyiben az el fizet személyes adatai (bejelentkezési azonosító, jelszó) nem a szolgáltató hibájából kerülnek illetéktelen személyhez,

Részletesebben

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft.

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI, CÉLÉRTÉKEI Minőségi mutatók neve, meghatározása, értelmezése 1. Új hozzáférési létesítési idő A szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek a vizsgálati tervben meghatározott

Részletesebben

ÁSZF. [ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK] PROXYNET Internet Protokollon nyújtott távbeszélő szolgáltatás. Készítés: 2012.06.30.

ÁSZF. [ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK] PROXYNET Internet Protokollon nyújtott távbeszélő szolgáltatás. Készítés: 2012.06.30. ÁSZF CORVUS Telecm Kft. VOIP hangátviteli szlgáltatás Készítés: 2012.06.30. Hatályba lépés: 2012.08.01. Utlsó ÁSZF módsítás: 2012.02.15. [ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK] PROXYNET Internet Prtklln nyújttt

Részletesebben

M.8. számú melléklet A megbízási és a bizományosi szerződések tartalma

M.8. számú melléklet A megbízási és a bizományosi szerződések tartalma Egyetemes Szlgáltatói Üzletszabályzat M.8. számú melléklete M.8. számú melléklet A megbízási és a bizmánysi szerződések tartalma Egyetemes Szlgáltatói Üzletszabályzat M.8. számú melléklete 1 MEGBÍZÁSI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA 1 Csökmei és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (DocNet Internet) 5742 Elek Gerolzhofen negyed 15. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA 2 Tartalomjegyzék 1. A Szolgáltató neve,

Részletesebben

PWNET Internet szolgáltatásra vonatkozó

PWNET Internet szolgáltatásra vonatkozó WISP Trade Kft. (szlgáltató) ra vnatkzó Általáns Szerződési Feltétei ÁSZF Első hatályba lépés kelte: 2011. július 18. Utlsó módsítás hatályba lépése: 2012. április 1. Kvács Enikő ügyvezető Általáns Szerződési

Részletesebben

NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT DIGI. Irány Bázel! Európa Liga nyereményjáték

NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT DIGI. Irány Bázel! Európa Liga nyereményjáték NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT DIGI Irány Bázel! Európa Liga nyereményjáték A DIGI Távközlési és Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság ( Szervező vagy DIGI ) a szlgáltatásával kapcslats nyereményjátékt (a

Részletesebben

Általános szerződési feltételek (ÁSZF) Internet szolgáltatáshoz. Business Telecom Kft.

Általános szerződési feltételek (ÁSZF) Internet szolgáltatáshoz. Business Telecom Kft. Általáns szerződési feltételek (ÁSZF) Internet szlgáltatáshz Business Telecm Kft. Hatálys: 2007. február 1-től Kiadva: Kecskeméten, 2007. január 26-án Tartalmjegyzék 1. Elérhetőségeink... 4 2. A szlgáltató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterNet-X Magyarország Kft. Általános Szerződési Feltételek 1./82. InterNet-X Magyarország Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterNet-X Magyarország Kft. Általános Szerződési

Részletesebben

A szolgáltatás minőségi mutatói

A szolgáltatás minőségi mutatói A szolgáltatás minőségi mutatói 5/1 Az Internet szolgáltatásnak a megfelelő, valamint a nem elfogadható szintjét meghatározó számszerű követelmények a 229/2008. kormányrendelet szerint Kábelmodemes hozzáférés:

Részletesebben

Az Általános Szerz_dési Feltételek (ÁSZF) kivonatos tartalma

Az Általános Szerz_dési Feltételek (ÁSZF) kivonatos tartalma Az Általános Szerz_dési Feltételek (ÁSZF) kivonatos tartalma 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE A szolgáltató megnevezése, telephelyei és fióktelepei MIRA-MARE Könyvelő és Szolgáltató

Részletesebben

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Érvényes: 2009. május 1-től 1 Készítés időpontja: 2005. július 28. Utolsó módosítás

Részletesebben

1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK, ADATOK, ELÉRHETŐSÉG

1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK, ADATOK, ELÉRHETŐSÉG Általáns szerződési feltételek az ÉnSzámlázóm.hu nline prgram számlakészítési, hitelesítési, kézbesítési és számlabemutatási valamint archiválási szlgáltatás igénybevételére ÁSZF Készítette: Partner HUB

Részletesebben

NETSURF TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

NETSURF TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG NETSURF TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Általáns Szerződési Feltételek ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Az Általáns Szerződési Feltételek

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A New West Kft. számára kiemelt fntsságú cél a www.newwest.hu látgatói által rendelkezésre bcsáttt személyes adatk védelme, a látgatók infrmációs önrendelkezési jgának biztsítása.

Részletesebben

Hatályos: 2012.11.01.

Hatályos: 2012.11.01. Székhely: 1119 Budapest, Hadak útja 2. XIV./151. Cégjegyzékszám: 01-09-936866 Adószám: 22636838-2-42 Közösségi adószám: HU22636838 Számlaszám: OTP 11712004-29907494-00000000 Hatályos: 2012.11.01. 1.1.1.

Részletesebben

"Micsoda NŐ" promóciós játék

Micsoda NŐ promóciós játék "Micsda NŐ" prmóciós játék A játék célja A prmóciós játék célja az önkéntesen regisztráló személyek adataiból üzletszerzési és kapcslat felvételi lista összeállítása és az összegyűjtött adatknak a Kupn

Részletesebben

GORDIUM Kft. Adathálózati Szolgáltatásokra és Internet. Hozzáférési Szolgáltatás. Hatályos 2013. szeptember 23-tól. Készült 2013. augusztus 15.

GORDIUM Kft. Adathálózati Szolgáltatásokra és Internet. Hozzáférési Szolgáltatás. Hatályos 2013. szeptember 23-tól. Készült 2013. augusztus 15. GORDIUM Kft. Általános Szerződési Feltételei Adathálózati Szolgáltatásokra és Internet Hozzáférési Szolgáltatás Hatályos 2013. szeptember 23-tól Készült 2013. augusztus 15. Utolsó módosítás: 2013. augusztus

Részletesebben

TRX Sports Medicine keretszerződés

TRX Sports Medicine keretszerződés TRX SMSTC 2013. szeptember 1. 01. TRX Sprts Medicine keretszerződés (trainerek részére TRX SMSTC Sprts Medicine Suspensin Training Curse ) mely létrejött egyrészről R-med Orvsi Műszergyártó és Kereskedelmi

Részletesebben

Zami-Net Kft. 8621 Zamárdi, Honvéd u. 8. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az internet szolgáltatásra 1 Tartalomjegyzék 1. 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 4 2. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE... 4 3. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 OPENNETWORKS KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Helyhez kötött és nomadikus beszédcélú szolgáltatások igénybevételére Hatályos: 2013. július 18- tól

Részletesebben

Adja meg címét! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata

Adja meg  címét! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata Adja meg e-mail címét! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata Új email cím megadása esetén garantált ajándék 1000 Ft számlajóváírás, ezen felül részt vehet a srslásn, ahl Öné lehet egy iphne6 telefn!

Részletesebben

Általános szerződési feltételek (Drávanet Zrt.)

Általános szerződési feltételek (Drávanet Zrt.) Általános szerződési feltételek (Drávanet Zrt.) Készült: 2002. augusztus 1. Utolsó módosítás: 2009. november 3. Hatályos: 2009. december 15-től TARTALOM 1. A Szolgáltató neve, címe, ügyfélszolgálat elérhetősége.1

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás A SZERZŐDÉS SZÁMA: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS NAGYATÁD ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZATÁNAK ÉS NAGYATÁD SZENNYVÍZTELEPÉNEK FEJLESZTÉSE ELNEVEZÉSŰ KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTTEL KAPCSOLATOS MÉRNÖKI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA NETregator Korlátolt Felelősségű Társaság 2161 Csomád, Petőfi Sándor utca 5. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft.

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft. Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft. Hatályba lépés időpontja: 2016.01.08 1 Tartalom 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei... 4 2. Ügyfélszolgálat elérhetősége...

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató www.hbt-shp.hu A HB Technik Kft. (székhely: 3200 Gyöngyös, Bugát Pál tér 4. 1 em. 4. Adószám: 23802092-2 Cégjegyzékszám: 10-09-032737; Ügyvezető: Hrvát Rland; Telefnszám: +36 20

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS &-3 ag/ 20/5 VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrm utca 23-25.; adószáma: 15775883-2- 41; MÁK pénzfrgalmi számlaszáma: 10032000-00300939-00000017,

Részletesebben

I. A felosztandó jogdíjak alanyai

I. A felosztandó jogdíjak alanyai A Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének Felsztási Szabályzata A Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége (MAHASZ) által kezelt jgdíjakat a Szövetség közgyűlésének 2006. április 21-én hztt határzata (2007. február

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 5/1 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei 1.1 A kötelező (jogszabályban előírt illetve biztosított

Részletesebben

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Tisztelt Előfizető! Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a jelen módosításokat nem kívánják elfogadni, úgy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132. (5)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek tárhely és hosting szolgáltatások igénybevételére

Általános Szerződési Feltételek tárhely és hosting szolgáltatások igénybevételére Általános Szerződési Feltételek tárhely és hosting szolgáltatások igénybevételére 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei A Szolgáltató neve, címe: Gauss Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 2012.03.17. Szeged Tartalomjegyzék 1.Személyes adatok:... 3 1.1.Az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, levelezési

Részletesebben

Dől a lé! - promóciós játék - Játékszabályzat

Dől a lé! - promóciós játék - Játékszabályzat Dől a lé! - prmóciós játék - Játékszabályzat A játék célja A játék szervezője az önkéntesen regisztráló személyek adataiból üzletszerzési és kapcslat felvételi listát állít össze, és az összegyűjtött adatkat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERENET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERENET SZOLGÁLTATÁSRA INTEGRAL 95. HU Kft. 4465 Rakamaz, Szent István u. 52. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2014.06.05.. Utolsó módosítás: 2014.02.07 1 / 38 Tartalomjegyzék 1 A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt.

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt. 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: Mutasd meg szépséged a világnak! (a tvábbiakban: Játék ). Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Belföldi behajtás/2016.

Belföldi behajtás/2016. VÉGSŐ AJÁNLATTÉTEL FELHÍVÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 1. Az ajánlatkérés célja: I. Fejezet KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS /Specifikáció/ Belföldi behajtás/2016. Nemzeti Útdíjfizetési Szlgáltató

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Megnevezés: Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja Működési helye: 2509 Esztergm-Kertvárs,

Részletesebben

3. sz. melléklet. A szolgáltató bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt

3. sz. melléklet. A szolgáltató bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt 3. sz. melléklet PTT Egyedi Előfizetői Szerződés Szolgáltató adatai A szolgáltató teljes neve: PTTSystems Számítástechnikai és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság A szolgáltató rövidített neve:.

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS

MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS Access-Phne Kft. ELMŰ üzemeltetési szerződés MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Access-Phne Krlátlt Felelősségű Társaság (székhelye: 1074 Budapest Vörösmarty u. 9. fsz.3.,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSHOZ. Satelit Híradástechnikai Kft.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSHOZ. Satelit Híradástechnikai Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSHOZ Satelit Híradástechnikai Kft. Általános Szerződési Feltételek 2/49 1 A SZOLGÁLTATÓ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI... 5 1.1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE,

Részletesebben

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: "Az Ön csapata a TOP tisztaságért!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere. Javaslat a térfigyelő kamerarendszer működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere. Javaslat a térfigyelő kamerarendszer működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára Ügyszám: 24967 /2016. Salgótarján Megyei Jgú Várs Plgárm es tere Javaslat a térfigyelő kamerarendszer működtetésével kapcslats döntés meghzatalára Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jgú Várs Közgyűlése

Részletesebben

5. A nyerésre való pályázat menete

5. A nyerésre való pályázat menete 1. A Játék elnevezése, szervezője A prmóciós játék elnevezése: "ROBOGJ A VARTA-val!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője, lebnylítója és adatkezelője: Spectrum Brands Hungaria Kft. székhely: 1191

Részletesebben

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai:

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: A szolgáltató neve: Trevol-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Rövidített neve: Trevol-Ker Bt. Székhelyének címe: 6900 Makó, Deák F. u.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések ALAPSZABÁLY Általáns Rendelkezések AZ EGYESÜLET NEVE: Pestszentimrei Nagycsaláds Egyesület AZ EGYESÜLET RÖVID NEVE: PNE. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: Budapest XVIII. Kerület, Slymász u. 3 AZ EGYESÜLET LEVELEZÉSI

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink!

Tisztelt Ügyfeleink! Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az NMHH CM/6839-1/2013 végzése alapján ÁSZF módosítást hajtunk végre, aminek hatályba lépése 2013-05-01. Az ÁSZF-ben lévő módosítások a következő pontokat

Részletesebben

Ludányi János. ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet. Kivonatolt ASZF. A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata.

Ludányi János. ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet. Kivonatolt ASZF. A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata. Ludányi János ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet Kivonatolt ASZF A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata. HATÁLYOS: 2014.11.01-TŐL Kelt: 2014. Szeptember 26. Közzététel:

Részletesebben

A Játék a kezdőnapon órától és a zárónapon óráig tart.

A Játék a kezdőnapon órától és a zárónapon óráig tart. 1. A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: Silan Szív! (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Hatályos: 2011. november 1-től. Utolsó módosítás: 2011. október 31

Hatályos: 2011. november 1-től. Utolsó módosítás: 2011. október 31 Hatályos: 2011. november 1-től. Utolsó módosítás: 2011. október 31 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA 1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE 1.1 A Szolgáltató megnevezése, adatai: INTEGRAL95.HU

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) WEBfield-Design Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Hatályos: 2005. január 01-től TARTALOM 1 A Szolgáltató neve, adatai 2. oldal 2 Az ügyfélszolgálat elérhetősége 2. oldal 3 Az ÁSZF alanyai 2.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T SZŰCS IMRE EV. hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala. Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: Hivatal) hatáskörében eljárva meghoztam az alábbi

15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala. Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: Hivatal) hatáskörében eljárva meghoztam az alábbi Budapest Fővárs Krmányhivatala ~ ' " lyi és Igazságügyi Fősztály láüs és Gyámügyi Osztály izés jgerős: L 15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala ÉRKEZETT 2015 AOO 3 jg^tszám: BPC/020/02173-2/2015

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné Szentes Várs Plgármesterétől U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándrné Tárgy: Tájékztató az önkrmányzati adósságátvállalásról Mell.: 1 db nyilatkzat Szentes Várs Önkrmányzata Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 amely létrejött a Azonosító 0006 Cégnév/Név Székhely Számlaküldés címe Levelezési cím Adószám/Szig.szám. Kapcsolattartó Telefonszám FAX E-MAIL cím A továbbiakban mint

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre 5. sz. melléklet: Adatkezelési Szabályzat A jogszabályban kötelezően előírt illetve jogként biztosított adatkezelés

Részletesebben

Írópályázat szabályzat

Írópályázat szabályzat Írópályázat szabályzat Jelen Pályázati szabályzat (a tvábbiakban: Szabályzat) vnatkzik a Sanma Budapest Zrt. (a tvábbiakban: Sanma) Nők Lapja Évszakk kiadványa által szervezett a Kiadjuk a könyvét! című

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TARTALOMJEGYZÉK 1. A szolgáltató neve, címe...2 2. Az ügyfélszolgálat elérhetősége (cím, telefonszám, nyitvatartási idő, honlap cím)...2 3. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások meghatározása...2

Részletesebben

A Mastercard Magyarország 2010. téli PayPass nyereményjátékának hivatalos részvételi és játékszabályzata ( Játékszabályzat )

A Mastercard Magyarország 2010. téli PayPass nyereményjátékának hivatalos részvételi és játékszabályzata ( Játékszabályzat ) 1. Szervező MasterCard Eurpe Sprl Magyarrszági Kereskedelmi Képviselete 1062 Budapest, Váci út 1-3. C. ép. 4. em. A Mastercard Magyarrszág 2010. téli PayPass nyereményjátékának hivatals részvételi és játékszabályzata

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek www.bombaajanlat.hu

Általános Szerződési Feltételek www.bombaajanlat.hu Általáns Szerződési Feltételek www.bmbaajanlat.hu A jelen Általáns Szerződési Feltételek (a tvábbiakban: ÁSZF) a Katna Tibr ev. (6727 Szeged, Gerle utca 56.; a tvábbiakban: Szlgáltató) által üzemeltetett

Részletesebben

SENZOR Kft. Magatartási Kódex

SENZOR Kft. Magatartási Kódex SENZOR Kft. Magatartási Kódex Kiadás kelte: Budapest, 2014. Július 1. 1 I. Általáns rendelkezések A. Alkalmazási terület A jelen Magatartási kódex (a tvábbiakban: Kódex ) a SENZOR Kft. (a tvábbiakban:

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. június 20-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. június 20-i változásáról Tájékztató az Általáns Szerződési Feltételek 2012. június 20-i váltzásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékztatjuk Önt, hgy a Betét Üzletszabályzat és annak mellékletei (az egyes betéti termékek általáns szerződési

Részletesebben

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05. Egyéni előfizetők részére: A csomagok igénybevételéhez a Szolgáltatótól bérelt Motorola Docsis kábelmodem szükséges. 1. START Light szolgáltatási

Részletesebben

1 A Játék elnevezése, szervezője:

1 A Játék elnevezése, szervezője: 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: "Legyen egy jó kd az örömre!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca.

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/6 EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 A SZERZŐDŐ FELEK 1.1 Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Tudnivalók az új CSOK-ról 1

Tudnivalók az új CSOK-ról 1 2016.03.07. Tudnivalók az új CSOK-ról 1 Nehezen igazdik el a jgszabályk között? Segítünk! Tudjn meg mindent az új lakás építésére és új lakás vásárlására igényelhető új támgatásról és kamattámgattt hitelről!

Részletesebben

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt.

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt. 1 A Játék elnevezése, szervezője A prmóciós játék elnevezése: Tesc - Wizzair prmóció (a tvábbiakban: Játék ). Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Tudnivalók az új CSOK-ról 1

Tudnivalók az új CSOK-ról 1 2016.02.11. Tudnivalók az új CSOK-ról 1 Nehezen igazdik el a jgszabályk között? Segítünk! Tudjn meg mindent az új lakás építésére és új lakás vásárlására igényelhető új támgatásról és kamattámgattt hitelről!

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA DabasNet Számítástechnikai és Kereskedelmi Kft. 2370 Dabas Szent István út 85. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2009. május 1-től. Készült: 2007. július 30. Utolsó módosítás:

Részletesebben

Törzs4.doc bérelt vonal Készítés dátuma:. 2008.december 12. Utolsó módosítás:..2010.08.23.

Törzs4.doc bérelt vonal Készítés dátuma:. 2008.december 12. Utolsó módosítás:..2010.08.23. 1.A SZOLGÁLTATÓ ADATAI...1 1.1.A szolgáltató neve, székhelye, postacíme...1 1.2.Az általános szerződési feltételek célja, tárgyi és személyi hatálya...1 1.3.Az ÁSZF időbeli és területi hatálya...2 1.4.Tájékoztatás

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztésének megvalósítására A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztése A felhívás kódszáma: KEHOP- 4.2.0 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

Webtárhely megrendelı

Webtárhely megrendelı Pelin Hungary Kft. 1132 Budapest Victr Hug u. 18-22. 3. emelet 3014 Irda: (06-1) 769 2513 (minden nap 08.30-17.00h-ig) e-mail: rendel@pelin.hu Webtárhely megrendelı Elıfizetı neve: Elıfiezetı címe: Számlaküldési

Részletesebben

Internet Szolgáltatására vonatkozó Egyedi Előfizetői, Szolgáltatási szerződés Internet szolgáltatás igénybevételére

Internet Szolgáltatására vonatkozó Egyedi Előfizetői, Szolgáltatási szerződés Internet szolgáltatás igénybevételére Internet Szolgáltatására vonatkozó Egyedi Előfizetői, Szolgáltatási szerződés Internet szolgáltatás igénybevételére 1.A szerződő felek Egyrészről mint szolgáltató ( továbbiakban Szolgáltató ): OKSZI Kft.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról HIRDETMÉNY A pénzmsás és a terrrizmus finanszírzása megelőzéséről és megakadályzásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról Az Erste Bank Hungary Zrt. (tvábbiakban Bank), mint a 2007. évi CXXXVI.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA BARANYANET Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 7391 Kishajmás Szatina Ady Endre u. 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2014.01.15. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

ELSZÁMOLÓEGYSÉGES NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER SZABÁLYZATA

ELSZÁMOLÓEGYSÉGES NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER SZABÁLYZATA Budapest Országs Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár RENDSZER SZABÁLYZATA Hatálys: 2010. július 1. Elfgadva: 2010. június 28. Tartalm 1. Bevezetés... 3 2. Alapelvek... 3 2.1 Igazságsság... 3 2.2 Pntsság...

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Készült: 2011. december Hatályba lép: 2011. december Módosítva:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárspatak Várs Plgármesterétıl 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarspatak@sarspatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - az ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 aznsítószámú

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS Előfizető azonosító:... Szerződés szám:... EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE: BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÉKHELYE 7754 BÓLY, RÁKÓCZI UTCA 3. TÖRZSKÖNYVI

Részletesebben

A látogató a következő e-mail címen jelentheti be az általa észlelt hibát vagy mulasztást: cevaphylaxia@ceva.com

A látogató a következő e-mail címen jelentheti be az általa észlelt hibát vagy mulasztást: cevaphylaxia@ceva.com I Jgnyilatkzat a www.enkedvencem.hu hnlapra vnatkzóan A hnlap (a tvábbiakban: Hnlap) tulajdnsa a Ceva-Phylaxia Zrt. (a tvábbiakban Ceva ) 1107 Budapest, Szállás u. 5. Tel: +36-1-262-9505 Fax: +36-1-261-8144

Részletesebben

A személyes adatok kezelésére a Szolgáltató akkor jogosult, ha

A személyes adatok kezelésére a Szolgáltató akkor jogosult, ha TÁJÉKOZTATÓ az előfizetők és a felhasználók személyes adatainak kezeléséről A PTTSystems Kft. (Szolgáltató) az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 4028 Debrecen, Nyíl u. 134 Telefon/ fax: 52/541-241 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2006 decemder 01. Utolsó módosítás kelte: 2015 december 15. Hatályba lépés kelte: 2016 januar 1. HB

Részletesebben

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS 10XONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.3 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.3 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya CIN-BORA túracsprt Alapszabálya 1. Általáns rendelkezések 1) A társadalmi szervezet neve: CIN-BORA túracsprt Rövidített neve: CIN-BORA. 2) Székhelye: BKV Zrt. Cinkta Autóbusz telephely 1165- Budapest,

Részletesebben

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Napsugár Idősek Klubja 1095 Budapest, Mester u. 33-35.

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Napsugár Idősek Klubja 1095 Budapest, Mester u. 33-35. Ferencvársi Szciális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Napsugár Idősek Klubja 1095 Budapest, Mester u. 33-35. HÁZIREND Jóváhagyta: a HÜB 90/2012. (III. 21.) számú határzata; módsíttta: a HÜB 207/2013.

Részletesebben

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT 1 A Játék elnevezése, szervezője A prmóciós játék elnevezése: Azúr Töltsd meg színekkel a tavaszt (a tvábbiakban: Játék ). Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely:

Részletesebben

SIMIX - Falszerkezeti habarcsok és építési ragasztók az ÜVEG-ÁSVÁNY KFT-tıl! www.uveg-asvany.hu

SIMIX - Falszerkezeti habarcsok és építési ragasztók az ÜVEG-ÁSVÁNY KFT-tıl! www.uveg-asvany.hu Az Üveg-Ásvány Kft. (a tvábbiakban: Szlgáltató) a http:// webldaln (a tvábbiakban: Hnlap) webáruházat üzemeltet, amelynek srán a Hnlapra látgatók és a Hnlapn regisztrálók (tvábbiakban: Felhasználók) adatait

Részletesebben

Csoportos élet-, baleset- és betegségbiztosítás általános feltételei

Csoportos élet-, baleset- és betegségbiztosítás általános feltételei Csprts élet-, baleset- és betegségbiztsítás általáns feltételei Általáns rendelkezések 1. A jelen általáns feltételek a Grupama Biztsító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a tvábbiakban: biztsító) csprts

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Bíbor Kiadó Bt. (3516 Miskolc, Ginzery S. u. 19.) mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), a miskolcfoto.hu honlapon található képfeltöltő rendszert használó ügyfelei

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

A GTNET INTERNET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

A GTNET INTERNET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A GTNET INTERNET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Bakonyszombathely, 2014. szeptember 01. H-2884 Bakonyszombathely

Részletesebben