Az Általános Szerz_dési Feltételek (ÁSZF) kivonatos tartalma

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Általános Szerz_dési Feltételek (ÁSZF) kivonatos tartalma"

Átírás

1 Az Általános Szerz_dési Feltételek (ÁSZF) kivonatos tartalma 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE A szolgáltató megnevezése, telephelyei és fióktelepei MIRA-MARE Könyvelő és Szolgáltató Betéti Társaság Cégjegyzékszám: Székhely: 1184-Budapest, Építő út 2. A továbbiakban: szolgáltató vagy Mira-Mare Bt Az ügyfélszolgálat telefonszáma: Az ügyfélszolgálat telefaxszáma: Személyes ügyfélszolgálat elérhetősége: Budapest, Építő út 2 Személyes ügyfélszolgálat nyitva tartása: hétfőtől - csütörtökig: 8-16 óráig, pénteken 8-13 óráig Internetes honlap: 2. AZ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS VITÁK RENDEZÉSÉNEK MÓDJA Ha az elöfizet_ a hibás teljesítéssel kapcsolatos szolgáltatói állásfoglalást vitatja, a szolgáltatótól kérheti, hogy az nyilatkozzék a szolgáltató által végzett hiba megállapítás és hibakijavítás megfelelőségéről, továbbá az előfizető_ a területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőséghez is fordulhat. Az előfizető_ követelését az előzőektől függetlenül bíróság elött is érvényesítheti. Az előfizető_ a szolgáltatóval szemben fennálló követelését az elévülési időn belül bíróságon érvényesítheti. Az elévülési idő_ 1 év. Szerződő felek rögzítik, hogy esetleges vitáikat megkísérlik tárgyalásos úton peres eljárás nélkül rendezni. Bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszünésével keletkezik, a felek alávetik magukat a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett állandó választott bíróság Budapesti Tagozata kizárólagos döntésének azzal, hogy a választott bíróság a saját eljárási szabályzata szerint jár el. 3. FELÜGYELETI SZERV ELÉRHETŐSÉGE Az előfizetői szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos viták rendezése végett az Előfizető_ a fogyasztóvédelmi szervekhez, szervezetekhez, hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat. Ha az Előfizető_ a hibás teljesítéssel kapcsolatos Szolgáltatói állásfoglalást vitatja, a Nemzeti Fogyasztói Jogok Képviselőjétől kérheti, hogy nyilatkozzék a Szolgáltató által végzett hiba megállapítás és hibakijavítás megfeleleségéről,továbbá az Előfizető_ a területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyel_séghez is fordulhat. Az Előfizető_ az ÁSZF és a pontokban meghatározott bejelentésének elutasítása esetén jogosult a Fogyasztói Jogok Képviselőjének vizsgálatát kérni, vagy a pont szerint eljárni. Az előfizetői panasz elutasítása esetén követendő_ eljárást egyebekben a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV.törvény 38. (3) bekezdése tartalmazza. Az Előfizet_ követelését - az előzőektől függetlenül - bíróság elött is érvényesítheti. Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség Budapest, József körút 6.. Telefon: (1) , Telefax: (1)

2 4. AZ EL_FIZET_K SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE, A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME A Mira-Mare Bt az előfizetők személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, valamint megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény, valamint az egyéb hatályos jogszabályok adat-és titokvédelmi rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükségesek. A Mira-Mare Bt elkötelezi magát az előfizetők személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá az előfizetők számára garantált biztonságos internetezés adatforgalmi lehetőségek megteremtéséhez. 5. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK JOGI HÁTTERE Az előfizetők személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogszabályi el_írásokat szolgáltató az adatkezelés minden fázisában köteles betartani. Szolgáltató által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályokban rögzített rendelkezések az irányadóak: A személyes adatok védelmér_l és a közérdek_ adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII.törvény; 6. AZ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZLETES MEGHATÁROZÁSA A szolgáltatások részletes meghatározását, minőségi célértékeit, valamint a minőségi célértékek értelmezésének és teljesülésük mérésének módszerét az ÁSZF 5. pontja, illetve az ÁSZF 1.sz. melléklete tartalmazza. A szolgáltatások díjainak és kedvezményeinek leírását a szerződés tartalmazza. 7. A SZÁMLÁZÁS MÓDJA, RENDSZERESSÉGE ÉS A SZÁMLÁK KÉZBESÍTÉSÉNEK IDŐPONTJA, A FIZETÉS MÓDJAI A szolgáltató számlát bocsát ki az előfizető számára, amely tartalmazza az időszak dijait és egyszeri díjakat. A számlát az előfizető a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül köteles kiegyenlíteni. A számlák kiküldése postai úton minden hónap 8. munkanapjáig történik. A fizetési határid_ 5 nap. A számlaküldés az egyedi előfizetői szerződésben az ügyfél által választott rendszerességgel történik, amely lehet havi, negyedéves, féléves vagy éves gyakoriságú. A szolgáltató az ÁSZF 3.sz. melléklet 6. pontja alapján hónap közben is kérheti a felmerült díjak kiegyenlítését. Amennyiben az előfizető a számlát az előfizetői szerződésben megjelölt számlázási időszakot követő 15 napon belül nem kapja kézhez, úgy ezt 5 napon belül az ügyfélszolgálatnál köteles jelezni. Ha az előfizető által megadott címadatok megegyeznek a szolgáltató által nyilvántartott és a számlán levelezési címként feltüntetett címmel, úgy a szolgáltató a számlát annak kiküldését követ_ 5. munkanapon kézbesítettnek tekinti. A szolgáltató az előfizetőnek kiállított forgalmi számlán szereplő egyenleget elfogadottnak tekinti, amennyiben az előfizető a számla ellen nem nyújt be reklamációt az ÁSZF 12.2.pontban foglaltaknak megfelelően. A számlák kiegyenlítése történhet a számlához mellékelt sárga készpénz-átutalási megbízással, csoportos beszedéssel, banki átutalással, valamint az

3 ügyfélszolgálaton készpénz befizetéssel, bankkártyával, online fizetéssel. 8. A HIBABEJELENTő_ ELÉRHETőSÉGE, A HIBABEJELENTÉSEK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉNEK MENETE 8.1. A szolgáltató hibabejelent_ szolgálatának elérhetősége: Telefon: Web: Az ügyfélszolgálati szolgáltatás addig áll a használó rendelkezésére, amíg az előfizető az ÁSZF-nek megfelelően fizeti a szolgáltatás díját A szolgáltató köteles ügyfélszolgálatot működtetni hétköznapokon napi 8 órában 8-06 óráig. 9. SZÁMLAPANASZOK ELINTÉZÉSI RENDJE 9.1. Az Eőfizető a szolgáltatással kapcsolatos észrevételeit az ügyfélszolgálaton teheti meg. Az ügyfélszolgálat az előfizetőnek a szolgáltatással kapcsolatban - írásban, -en vagy személyesen tett - észrevételét, reklamációját kivizsgálja. Díjreklamáció esetében erről az észrevétel, reklamáció az ügyfélazonosítással kapcsolatban előírt kötelezettségeket kielégítő formában történ_ benyújtásától számított 30 napon belül, egyéb esetben 60 napon belül, a bejelentéssel megegyező módon, általában írásban vagy -en tájékoztatja az előfizetőt. Telefonon érkező észrevétel, reklamáció esetén a Szolgáltató az észrevétel, reklamáció természetétől függően, - indokolt esetben - írásban vagy -en válaszol. A Szolgáltató a számla esedékességétől számított 12 hónapon túl számlareklamációt nem fogad el Előőizet_i panaszokkal, bejelentésekkel a Szolgáltató érdemben csak azt követően kezd el foglalkozni, hogy az Előfizető_ előfizetői minőségét az ügyfélazonosítóval és a hozzá tartozó jelszóval igazolta. A szerződésazonosító hiányában szóbeli bejelentések, panaszok esetén aszolgáltató igazolásként az előfizetői jelszó mellett legalább 3, a Szolgáltató által az adott bejelentés fogadásakor kiválasztott és az Előfizető_ által megadott, csak az előfizetőre jellemző adat helyes visszamondását fogadja el. Írásbeli bejelentések, panaszok esetén igazolásként a Szolgáltató nyilvántartásában szereplő névvel és címmel ellátott postai leveleket, elektronikus úton történő megkeresés esetén pedig az Előfizető saját címéről érkező megkereséseket fogadja el a Szolgáltató Ha az el_fizet_ a szolgáltató által felszámított díj összegét vitatja, a szolgáltató a bejelentést (díjreklamációt) haladéktalanul nyilvántartásba veszi és a bejelentésnek az ügyfélazonosítással kapcsolatban el_írt kötelezettségeket kielégít_ formában történ_ benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja. E határidő elmulasztása esetén a szolgáltató a bejelentés megvizsgálásának befejezéséig nem jogosult az előfizető a szerződést az ÁSZF II. pontban foglaltak szerint felmondani Ha az előfizető az ÁSZF pontban meghatározott, az ügyfélazonosítással kapcsolatban előírt kötelezettségeket kielégítő formában történő bejelentését a díjfizetési határidő lejárta elött nyújtja be a szolgáltatóhoz, és a bejelentést a szolgáltató nem utasítja el 5 napon belül, úgy a bejelentésben érintett díjtétel vonatkozásában a díjfizetési határidő a díjreklamáció megvizsgálásának időtartamával meghosszabbodik.

4 10. KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSA Ha az előfizetői szolgáltatás szüneteltetésére az Előfizető előzetes, 15 nappal korábban történ értesítése mellett a hálózat-átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatt -más műszaki megoldás hiányában - kerül sor, ez alkalmanként és naptári hónaponként az 1 napot nem haladhatja meg ( rendszeres karbantartás ). Az ilyen szüneteltetés id_tartama a rendelkezésre állás idő_tartamába nem számít bele. 11. A SZERZ_DÉSSZEGÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI, AZ EL_FIZETŐT MEGILLETŐ A kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség teljesítéseként az el_fizető vállalja, hogy a szolgáltatót haladéktalanul értesíti, ha észleli, hogy a szolgáltató szolgáltatása nem vagy nem kielégítően működik. A szolgáltató nem felel azokért a károkért és/vagy költségekért, melyek abból kifolyólag merülnek fel, hogy az előfizető a fenti kötelezettségét nem, vagy csak késedelmesen teljesíti. 12. AZ EL_FIZETŐI SZERZ_DÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK ESETEI, A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS FELTÉTELEI, A SZOLGÁLTATÓ JOGA EGYOLDALÚ SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSRA A szerződés általában a felek egyező akaratával módosítható. A szerződés módosítására a szerződéskötésre vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni A Szolgáltató jogosult negyedévente egy alkalommal az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, ha a szolgáltatás minőségi javítása érdekében a beérkezett ügyféligények alapján ez szükséges, azzal, hogy a módosítás nem eredményezheti a szerződés feltételeinek lényeges módosítását. A Szolgáltató emellett jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, ha azt jogszabályváltozás vagy hatósági döntés vagy a körülményekben bekövetkezett lényeges változás indokolja AZ ELőFIZET_I SZOLGÁLTATÁS KORLÁTOZÁSÁNAK, AZ ELőFIZET_I SZOLGÁLTATÁS MINőSÉGI VAGY MÁS JELLEMZőI CSÖKKENTÉSÉNEK AZ ESETEI ÉS FELTÉTELEI A Szolgáltató az el_fizetői szolgáltatást az Előfizető előzetes vagy egyidejű értesítése mellett az alábbi esetekben korlátozhatja, vagy felfüggesztheti. a szolgáltatást: a) Amennyiben az előfizetőnek a díjtartozásról szóló felszólításban megjelölt - de legalább 30 napos határidő elteltét követően is esedékes díjtartozása van A Szolgáltató a szolgáltatás igénybe vehetőségének újbóli biztosításáért díjat számolhat fel. 14. AZ ELŐFIZET_I SZERZŐDÉS MEGSZÜNÉSÉNEK ESETEI ÉS FELTÉTELEI A szerz_dés felmondásának szabályai az előfizet_ részéről Az előfizető a határozatlan idejű_ el_fizetői szerződést bármikor, indoklás nélkül, írásban, 90 napos felmondási idővel jogosult felmondani. Az előfizet_i szerződés megszünésének napja az írásbeli felmondásnak a szolgáltatóhoz való megérkezését követ_ 90. nap. A szerződés előfizető részéről történő felmondása az előfizetőt nem

5 mentesíti a szerződés hatálya alatt felmerült díjfizetési kötelezettségeinek teljesítése alól. Határozott vagy határozatlan idejű szerződést az el_fizető ÁSZF 7.2. pont esetein túl a szolgáltató súlyos szerződésszegése esetén jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az előfizető előzetes írásbeli felszólítása ellenére a szolgáltató 15 napon belül szerződésszegését nem orvosolja. Azonnali hatályú felmondás esetén a szerződés a felmondás időpontjában szűnik meg A szerződés felmondásának szabályai a szolgáltató részéről Az előfizetői szerződés szolgáltató általi felmondásának felmondási ideje 60 nap.

A World End Station Net KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

A World End Station Net KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A World End Station Net KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Érvényes: 2012. Március 15.-től 1 Készítés időpontja: 2011. Február 15. Módosítva: 2012.

Részletesebben

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Létrehozás dátuma: 2003.10.01. Utolsó módosítás dátuma : 2010.09.26. Hatályos: 2010.10.27-től

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KIVONATA AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KIVONATA AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ACE Telecom Telekommunikációs és Informatikai Kft. 1031 Budapest, Dósa utca 1/a. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KIVONATA AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Készült: 2004. szeptember 8. Hatályos: 2005. szeptember

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ídabasnet Számítástechnikai és Kereskedelmi Kft. 2370 Dabas Szent István út 85 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ( KIVONAT ) Hatályos: 2009. május 1-től. Készült: 2007. július

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA COPY-DATA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 4031 Debrecen, Vincellér u. 6. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Tartalomjegyzék 1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE... 3 2 A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA Tartalom 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 5 1.1. A szolgáltató megnevezése,... 5 1.2. A szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei... 5 1.3.

Részletesebben

Hatályos: 2011. június 8.-tól. Utolsó módosítás: 2011. június 8.

Hatályos: 2011. június 8.-tól. Utolsó módosítás: 2011. június 8. Hatályos: 2011. június 8.-tól. Utolsó módosítás: 2011. június 8. Tartalomjegyzék 1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE... 3 2 A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSOK MEGHATÁROZÁSA... 3 3 Az előfizetői

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek mindenkor hozzáférhető a www.i4u.hu webcímen. Összevont ÁSZF: helyhez kötött Internet-és telefon szolgáltatás, egyéb hangátviteli szolgáltatás

Részletesebben

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai:

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: A szolgáltató neve: Trevol-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Rövidített neve: Trevol-Ker Bt. Székhelyének címe: 6900 Makó, Deák F. u.

Részletesebben

A ZALASZÁM Kft. Általános Szerződési Feltételei. Internet, VoIP és IPTV szolgáltatások igénybevételére

A ZALASZÁM Kft. Általános Szerződési Feltételei. Internet, VoIP és IPTV szolgáltatások igénybevételére A ZALASZÁM Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet, VoIP és IPTV szolgáltatások igénybevételére Készítés dátuma: 2002. november 14. Utolsó módosítás: 2010. augusztus 31. TARTALOMJEGYZÉK 2. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Készült: 2011. december Hatályba lép: 2011. december Módosítva:

Részletesebben

A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei

A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei Készült: 2003. 11. 18 án Legutóbb módosítva: 2014. 11. 20 án Hatályos: 2015. 01. 01 től 1/37 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Opticon Kft. ÁSZF kivonata. Hatályos: 2012. január 2-től

Opticon Kft. ÁSZF kivonata. Hatályos: 2012. január 2-től Opticon Kft. ÁSZF kivonata Hatályos: 2012. január 2-től 1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek elérhetősége, az ügyfélszolgálat elérhetősége

Részletesebben

Hatályos: 2012.11.01.

Hatályos: 2012.11.01. Székhely: 1119 Budapest, Hadak útja 2. XIV./151. Cégjegyzékszám: 01-09-936866 Adószám: 22636838-2-42 Közösségi adószám: HU22636838 Számlaszám: OTP 11712004-29907494-00000000 Hatályos: 2012.11.01. 1.1.1.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MEDISTANCE mobil egészségügyi adatátviteli SZOLGÁLTATÁSAIRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MEDISTANCE mobil egészségügyi adatátviteli SZOLGÁLTATÁSAIRA PROMECOM Kft. 1037 Budapest, Kunigunda útja 60. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MEDISTANCE mobil egészségügyi adatátviteli SZOLGÁLTATÁSAIRA Hatályos: 2012. május 17-től a következő módosításig. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

WISP Trade Kft. PWNET Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerz dési Feltételek Kivonata 3. Az el fizet

WISP Trade Kft. PWNET Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerz dési Feltételek Kivonata 3. Az el fizet WISP Trade Kft. PWNET Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Kivonata 1. A Szolgáltató neve: A Szolgáltató székhelye: 1142 Budapest, Rákospatak u. 78. al. 1. A Szolgáltató cégjegyzékszáma:

Részletesebben

M O L T AK Kft. 4225. DEBRECEN Sillye Gábor u. 146.sz.

M O L T AK Kft. 4225. DEBRECEN Sillye Gábor u. 146.sz. M O L T AK Kft. 4225. DEBRECEN Sillye Gábor u. 146.sz. 2012. október 1. napjával hatályba lépő egységes szerkezetű Internet szolgáltatás általános szerződési feltételei. 1 Tartalomjegyzék Általános Szerződési

Részletesebben

Szerver Szolgáltatási Általános Szerződési Feltételek BBB OMEGA Group Kft.

Szerver Szolgáltatási Általános Szerződési Feltételek BBB OMEGA Group Kft. Szerver Szolgáltatási Általános Szerződési Feltételek BBB OMEGA Group Kft. Szerver Szolgáltatási Feltételek BBB OMEGA Group Kft. 2012.09.01. 1. A SZOLGÁLTATÓ MEGNEVEZÉSE, SZÉKHELYE A Szolgáltató neve:

Részletesebben

Sasip-5. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Sasip-5. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Sasip-5. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Sasip-5. Kft.) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE HATÁLYOS: 2014. 11. 17.-TŐL Kelt: 2003.szeptember 16. Módosítva: 2005. augusztus

Részletesebben

Sasip-5. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Sasip-5. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Sasip-5. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Sasip-5. Kft.) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE HATÁLYOS: 2006. 02. 26.-TÓL Kelt: 2003.szeptember 16. Módosítva: 2005. augusztus

Részletesebben

Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Voice-Com Kft.)

Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Voice-Com Kft.) Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Voice-Com Kft.) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE HATÁLYOS: 2011. Július 1. Kelt: 2011. Május 31. Ügyvezető Tartalomjegyzék:

Részletesebben

K I V O N A T a Kondorosi Kábeltelevíziós Bt. Általános Szerződési Feltételeiből

K I V O N A T a Kondorosi Kábeltelevíziós Bt. Általános Szerződési Feltételeiből 1 K I V O N A T a Kondorosi Kábeltelevíziós Bt. Általános Szerződési Feltételeiből 1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek elérhetősége,

Részletesebben

Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Voice-Com Kft.) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE HATÁLYOS: 2009. november 1. Kelt: 2009. szeptember 30. Ügyvezető Tartalomjegyzék:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek aktuális változata mindenkor hozzáférhető a http://www.i4u.hu/ webcímen, valamint az Internet 4u. Kft. ügyfélszolgálatán. (1136 Budapest,

Részletesebben

A Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos általános viták

A Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos általános viták A Szolgáltató neve, címe A Szolgáltató neve: LCCK Számítástechnikai és Informatikai Betéti Társaság A Szolgáltató rövidített neve: LCCK Bt. A Szolgáltató székhelye: 2518 Leányvár Kálvária utca 53. Az Ügyfélszolgálati

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek távközlési szolgáltatások igénybevételére

Általános Szerződési Feltételek távközlési szolgáltatások igénybevételére Általános Szerződési Feltételek távközlési szolgáltatások igénybevételére Verzió: 4.2 Készült: 2003. november Utolsó módosítás dátuma: 2014. július 31. Utolsó módosítás hatályos: 2014. szeptember 08. Tartalom

Részletesebben

Sághy-Sat Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Sághy-Sat Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Sághy-Sat Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEINEK KIVONATA vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz

Részletesebben

Hello HD Általános Szerződési Feltételek kivonata (hatályos 2009. február 15-től)

Hello HD Általános Szerződési Feltételek kivonata (hatályos 2009. február 15-től) Hello HD Általános Szerződési Feltételek kivonata (hatályos 2009. február 15-től) Jelen kivonat bekezdéseinek, pontjainak számozása az ÁSZF számozásához igazodik. 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME A Szolgáltató

Részletesebben

IGÉNYBEJELENTŐ / EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

IGÉNYBEJELENTŐ / EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Kapcsolási szám: Számla tulajdonos kódja: IGÉNYBEJELENTŐ / EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Helyhez kötött telefon szolgáltatás igénybevételére 1.Szolgáltató adatai: Szolgáltató neve: Biatorbágyi KTV Kft. Bankszámlaszám:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek tárhely és hosting szolgáltatások igénybevételére

Általános Szerződési Feltételek tárhely és hosting szolgáltatások igénybevételére Általános Szerződési Feltételek tárhely és hosting szolgáltatások igénybevételére 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei A Szolgáltató neve, címe: Gauss Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató

Részletesebben