IGÉNYBEJELENTŐ / EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IGÉNYBEJELENTŐ / EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 Kapcslási szám: Számla tulajdns kódja: IGÉNYBEJELENTŐ / EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Helyhez kötött telefn szlgáltatás igénybevételére amely létrejött a SUPRA KTV Kft. ( székhely: 8000 Székesfehérvár, Trencsényi u. 29; cégjegyzékszám: ) (tvábbiakban: Szlgáltató ), valamint az alábbi előfizető (tvábbiakban: Előfizető ) között a jelen szerződés aláírásával a következő feltételek szerint: Előfizető neve: Előfizetői kategória 1 egyéni üzleti/intézményi Állandó lakcím / székhely: Tartózkdási helye: Leánykri név: Anyja neve: Születésének helye, ideje: Személyi igazlvány száma: Vállalkzói engedély szám/cégjegyzékszám/egyéb nyilvántartásba vételi aznsító: Jgi személy / jgi személyiséggel nem rendelkező jgalany esetében az aláírásra jgsult neve, cégjegyzés, képviselet módja (együttes/önálló) Értesítési / számlázási cím: Értesítési telefnszám: Értesítési cím: Költségviselő neve: 2 Költségviselő címe: Előfizető/Igénylő bankszámlaszáma: Előfizetői hzzáférési pnt létesítésének helye: Számhrdzhatóságra vnatkzó igény esetén az érintett telefnszám: Számhrdzás egyszeri bruttó díja: Alapszlgáltatásn kívül igényelt kiegészítő szlgáltatásk Kiegészítő szlgáltatásk 3 bejövő hívószámkijelzés letiltása nemzetközi távhívás tartós krlátzása emeltdíjas hívószámk (auditex 06-90, audifix 06-81) számk hívásának letiltása segélykérő hívásk kivételével minden hívás letiltása 1 A megfelelő előfizetői kategória elé tegyen x jelet. 2 A költségviselőre vnatkzó adatkat akkr kell kitölteni, ha az Előfizető helyett harmadik személy vállalja a díjak megfizetését. Az előfizető a díjak megfizetéséért ilyenkr is, kezesként, felel. 3 Az igényelt kiegészítő szlgáltatás elé tegyen x jelet.

2 Szerződés időtartama, díjak, végberendezések Szerződés időtartama: Belépési díj összege: Havi díj: Frgalmi díj: Hívásk maximális havi frgalma 4 Díjfizetés rendszeressége: Díjkiegyenlítés módja: 5 átutalás készpénzátutatálási megbízás Csatlakztattt végberendezések - jellege: - darabszáma: - tulajdnjga: Jelen szerződés mellékletei a szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Jelen szerződés tartalma a mellékletek módsulásával, illetve új, aláírt mellékletek csatlásával megfelelően módsul. Mellékletek: 1. Általáns Szerződési Feltételek Kivnat (kizárólag tájékztató jelleggel) 2. Adatkezelési nyilatkzat Kelt: Szlgáltató Előfizető Ügyfélszlgálat/hibabejelentő elérhetősége és nyitvatartása: 8600 Siófk, Fő u Hétköznap: 8:30 16:30 Tel.: (84) (84) (40) Fax.: (84) Web ldal címe: 4 Itt jelölje meg azt az összeget, amelyet ha a hívásk havi frgalma elér, a Szlgáltató jgsulttá válik hívásainak kimenő frgalmát kármegelőzési kból krlátzni (csak segélyhívás engedélyezett). 5 A választtt díjkiegyenlítési mód elé tegyen x jelet

3 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KIVONATA (kizárólag az Előfizető tájékztatása céljából) SZOLGÁLTATÓ Az Egyedi Előfizetői Szerződésben fglalt Szlgáltatást a SUPRA KTV Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Trencsényi u. 29.; Cg ) (tvábbiakban Szlgáltató ) nyújtja. A Szlgáltató telefns ügyfélszlgálata a (84) , (84) , (40) , faxszáma a (84) számn érhető el. A Szlgáltató hnlapjának címe: elektrnikus levél címe: A Szlgáltató Általáns Szerződés feltételei ( ÁSZF ) ügyfélszlgálati irdáján, illetve hnlapján érhető el. Az ügyfélszlgálati irda hétköznap 8:30 és 17:30 között tart nyitva. VITARENDEZÉS, FELÜGYELETI SZERVEK Az Előfizetői Szerződésből flyó esetleges vitákat a Szlgáltató és Előfizető megkísérlik kölcsönös egyeztetés útján békés eszközökkel megldani. Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, a felek alávetik magukat a Szlgáltató székhelye szerint illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólags döntésének bármely vita eldöntésére, amely az Előfizetői Szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcslatban keletkezik. Az Előfizetőnek a Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala mellett lehetősége van a Fgyasztóvédelmi Főfelügyelet közreműködését is igénybe venni a Szlgáltatóval fennálló vitája eldöntéséhez. A Szlgáltató tevékenysége felett a felügyeleti jgkat hírközlési szempntból a Nemzeti Hírközlési Hatóság gyakrlja. E felügyeleti szerv címe: 1015 Budapest, Ostrm u ; levelezési címe: 1525 Budapest Pf. 75.; telefnszáma: ; telefax:száma: Ezen túlmenően a Hírközlési Fgyasztói Jgk Képviselője feladata a fgyasztói érdekérvényesítés. A Hírközlési Fgyasztói Jgk Képviselőjének Hivatalának elérhetőségei: telefn: ; fax: ; A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELE - 230V-OS TÁPELLÁTÁS (ÁSZF 5.3.1, 17.5, 17.7) A Szlgáltató által biztsíttt helyhez kötött telefn szlgáltatásk az Előfizető által biztsíttt flyamats 230 V-s hálózati tápáramellátást igényelnek, amelyből adódóan az áramszlgáltatásban bekövetkezett bármilyen kimaradás esetén, annak időtartama alatt a Szlgáltatásk, ideértve a segélyhívószámkat is, nem elérhetők. ELŐFIZETŐ SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE (ÁSZF 3. sz. melléklet) A Szlgáltató kötelezettséget vállal arra, hgy a Szlgáltatás működtetése, karbantartása és ellenőrzése srán tudmására jutó adatkat, infrmációkat az ide vnatkzó jgszabály rendelkezéseknek valamint a Szlgáltató Adatkezelési Szabályzatnak (ÁSZF 3. sz. melléklete) megfelelően titksan kezeli, azkat csak a Szlgáltatáshz szükséges mértékben használja fel, harmadik személy tudmására nem hzza, kivéve azkat az eseteket, ahl jgszabály ettől eltérően rendelkezik. SZOLGÁLTATÁS, DÍJAK, MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK (ÁSZF 4., 8., 19, 1 sz. és 5. sz. mellékletek) A Szlgáltató alapszlgáltatásként helyhez kötött telefn szlgáltatást, tehát a helyi távbeszélő szlgáltatást (SZJ ) a nyilváns belföldi távbeszélő szlgáltatást (SZJ ) és a nyilváns nemzetközi távbeszélő szlgáltatást (SZJ ) nyújtja az Előfizetőnek. Ezen kívül a Szlgáltató az Előfizető külön kérésére egyéb az ÁSZF 4. pntjában meghatárztt kiegészítő szlgáltatáskat is kínál. A Szlgáltatás igénybevételéért az Előfizető díjat tartzik fizetni. A Szlgáltatásk minőségi célértékeit, a minőségi célértékek értelmezése módszerét az ÁSZF 8. pntja és 5. sz. melléklete tartalmazza. SZÁMLÁZÁS (ÁSZF 19.) Az Előfizető a Szlgáltatás ellenértékét a mindenkr érvényes Díjszabásban (ÁSZF 1. sz. melléklete) megállapíttt árak alapján köteles megfizetni a Szlgáltatónak. A Szlgáltató minden számlázási időszak végén az Előfizető által fizetendő esedékes díjról számlát készít, amelyet pstai útn megküld az Előfizetőnek, és amelyet az Előfizető az abban feltüntetett fizetési határnapig köteles kiegyenlíteni. A Szlgáltató fenntartja magának a jgt, hgy bruttó 500,- Ft-t (ötszáz frintt) meg nem haladó összegű előfizetői számla esetében több hónap alatt igénybevett Szlgáltatás díját együtt számlázza ki. ELŐFIZETŐI BEJELENTÉSEK, HIBABEJELENTŐ, SZÁMLAPANASZ (ÁSZF 14., 15.) A Szlgáltató az Előfizetők és felhasználók tájékztatására, az Előfizetői igények teljesítésére így különösen az Előfizetői Szerződés megkötésére, módsítására az előfizetői és felhasználói bejelentések, panaszk kivizsgálásra és rvslására telefns ügyfélszlgálatt és hibabejelentőt üzemeltet. Az ügyfélszlgálat elérhetőségét ld. az ÁSZF kivnat 1. pntjában. A Szlgáltató az Előfizetőktől származó bejelentéseket, panaszkat és a bejelentés, panasz alapján tett intézkedéseket visszakövethető módn nyilvántartásában rögzíti, és az adatkezelési szabályk betartásával azt egy évig megőrzi. Ha az Előfizető a Szlgáltató által felszámíttt díj összegét vitatja, a Szlgáltató a bejelentést (díjreklamációt) haladéktalanul nyilvántartásba veszi és 30 napn belül megvizsgálja. Ha az Előfizető a díjra vnatkzó bejelentést a díjfizetési határidő lejárta előtt nyújtja be a Szlgáltatóhz, és a bejelentést a Szlgáltató nem utasítja el 5 napn belül, a bejelentésben érintett díjtétel vnatkzásában a díjfizetési határidő a díjreklamáció megvizsgálásának időtartamával meghsszabbdik. A bejelentés, díjreklamáció elutasítása esetén az Előfizető jgsult a Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala (1133 Budapest, Visegrádi u. 100.) vizsgálatát kérni, illetve a Hírközlési Fgyasztói Jgk Képviselőjéhez, tvábbá a Fgyasztóvédelmi Felügyelőségnek a Szlgáltató székhelye/érintett telephelye szerint illetékes területi szervéhez frdulni. ELŐFIZETŐT MEGILLETŐ JOGOK HIBÁS TELJESÍTÉS ESETÉN (ÁSZF 16.) Amennyiben a Szlgáltató az őt terhelő hibaelhárítási kötelezettségnek nem tesz eleget az ÁSZF 14. pntban meghatárztt határidőn belül, a hiba kijavításáig terjedő időtartamra kötbér fizetésre köteles. Ha a hiba következtében az előfizetői szlgáltatást nem lehet igénybe venni, a kötbér mértéke minden késedelmes nap után a hiba bejelentését megelőző az előző hat hónapban az Előfizető által az Előfizetői Szerződés alapján az adtt előfizetői szlgáltatással kapcslatban kifizetett (előre fizetett díjú szlgáltatás esetén felhasznált) díj átlaga alapján egy napra vetített összeg nylcszrsa. Hat hónapnál rövidebb időtartamú előfizetői jgviszny esetén a vetítési alap az előfizetői jgviszny teljes hssza alatt kifizetett (felhasznált) díj átlaga alapján egy napra vetített összeg. Ha a hiba következtében az Előfizető az előfizetői szlgáltatást a szlgáltató által vállalt minőséghez képest alacsnyabb minőségben képes csak igénybe venni, a Szlgáltatónak a fenti kötbér felét kell fizetnie. Amennyiben a Szlgáltató neki felróható kból a Szlgáltatás rendelkezésre állását az ÁSZF 7.2 pntjában meghatárzttak szerint nem teljesíti, minőségi kötbért köteles fizetni

4 1. sz. melléklet Ha a Szlgáltató a bejelentésnek helyt ad, és az Előfizető kötbér igényt jelent be, akkr a kötbér összegét a Szlgáltató, saját választása szerint, havi díjfizetési kötelezettség esetén a következő havi elszámlás alkalmával az Előfizető számláján jóváírja vagy az összeget visszafizeti. SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS (ÁSZF 10.) Az Előfizetői Szerződés módsítását mind a Szlgáltató, mind az Előfizető kezdeményezheti. Az Előfizető az Előfizetői Szerződésben szereplő adataiban bekövetkező bármely váltzást köteles a Szlgáltatónak faxüzenet frmájában vagy pstán haladéktalanul bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő esetleges kárkat, többletköltségeket az Előfizető köteles megtéríteni. A Szlgáltató jgsult az ÁSZF-et egyldalúan módsítani, erről az Előfizetőt értesíteni. Az Előfizető jgsult a módsítás tárgyában megküldött értesítést követő 8 napn belül az Előfizetői Szerződés aznnali hatályú felmndására, amennyiben a módsítás az Előfizető számára hátránys rendelkezéseket tartalmaz. Az Előfizető az értesítéstől számíttt 15 napn belül tvábbi jgkövetkezmények nélkül jgsult felmndani az Előfizetői Szerződést. Nem mndhatja fel az Előfizető a szerződést ilyen esetben aznban akkr, ha kötelezettséget vállalt arra, hgy a Szlgáltatást meghatárztt időtartam alatt igénybe veszi, a szerződést az ebből eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módsítás a kaptt kedvezményeket nem érinti. Az Előfizető átírás címén kérheti a Szlgáltatótól az Előfizető személyének módsítását, ha személyében szerződés, öröklés vagy egyéb jgcímen történő jgutódlás következtében váltzás történik. Átírás esetén az átírás alapjául szlgáló tényekről, öröklés, jgutódlással való megszűnés esetét kivéve, valamennyi érintett félnek írásban, vagy az ügyfélszlgálati irdában együttesen személyesen kell nyilatkznia. Az Előfizető halála vagy megszűnése miatti átírás esetén az átírást kérő örökösnek vagy jgutódnak az átírás kát bírósági végzéssel vagy hagyatékátadó végzéssel kell igazlni. Az előfizetői hzzáférési pnt áthelyezése kérhető a Szlgáltató földrajzi szlgáltatási területén belül, ha egyidejűleg az Előfizető személye nem váltzik. Az áthelyezési kérelmet a Szlgáltató a frmai követelményeknek megfelelő kérelem benyújtásától számíttt 30 napn belül, az Előfizetővel egyeztetett időpntban teljesíti, ha az Előfizető az áthelyezés időpntjáig igényelt Szlgáltatásk díját rendezte, illetve rendezi, és az igényelt új Előfizetői Hzzáférési Pnt kiépítésének műszaki feltételei adttak. SZOLGÁLTATÁS KORLÁTOZÁSA, SZÜNETELTETÉSE (ÁSZF 11., 12.) A Szlgáltató köteles a Szlgáltatást, amennyiben ezt a Szlgáltatás sajátsságai lehetővé teszik az Előfizető kérésére szüneteltetni. A szüneteltetés kérhető legrövidebb időtartama Egyéni Előfizető, illetve Üzleti/Intézményi Előfizető esetében egyaránt 6 hónap. A Szlgáltatás jgszabály alapján szüneteltethető (i) az Előfizető legalább 15 nappal megelőzően történő előzetes értesítése után a hálózat átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatt, amennyiben a szüneteltetést nem igénylő más gazdaságs műszaki megldás nem áll az rendelkezésre, amely naptári hónapnként az 1 napt nem haladhatja meg (ii) előre nem látható és el nem hárítható külső k (vis mair) esetén, a Magyar Köztársaság hnvédelmi, nemzetbiztnsági, gazdasági és közbiztnsági (így különösen terrrista elhárítás, kábítószerkereskedelem elleni küzdelem) érdekeinek védelmében a jgszabályk által előírt módn. Amennyiben az Előfizető a Szlgáltatást ly módn veszi igénybe, hgy annak következtében a Szlgáltatást, vagy annak minőségét bármilyen módn beflyáslja, illetve az ÁSZF 6.3 pntban meghatárztt előfizetői kötelezettségeket megszegi, úgy a Szlgáltató a Szlgáltatás nyújtását az Előfizető telefnn, elektrnikus vagy pstai levélben történő egyidejű értesítése mellett szüneteltetheti. Ha az Előfizető a Szlgáltatáshz használt berendezést a szerződésben fglaltaktól eltérően üzemelteti, átalakítja, vagy ahhz jgsulatlanul más berendezést kapcsl, a Szlgáltató a Szlgáltatás nyújtását az Előfizető telefnn, elektrnikus vagy pstai levélben történő egyidejű értesítése mellett szintén szüneteltetheti. A Szlgáltatás igénybevételének krlátzására, a Szlgáltatás minőségi vagy más jellemzőinek csökkentésére az Előfizető egyidejű értesítésével a Szlgáltató akkr jgsult, ha az Előfizető akadályzza, vagy veszélyezteti a Szlgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, így különösen, ha az Előfizető az Előfizetői Hzzáférési Pnthz megfelelőség-tanúsítással nem rendelkező Végberendezést vagy nem megfelelő interfésszel rendelkező Végberendezést csatlakztattt, az Előfizető a Szlgáltatást a Szlgáltató hzzájárulása nélkül harmadik személy részére tvábbértékesíti, vagy azt a hálózati szerződésekről szóló krmányrendelet szerinti hálózati szlgáltatás céljára használja, az Előfizetőnek a díjtartzásról szóló felszólításban megjelölt de legalább 30 naps határidő elteltét követően is esedékes díjtartzása van, és az Előfizető a díjtartzás megfizetésének biztsítása céljából a Szlgáltatónak nem adtt az ÁSZF-ben meghatárztt vagyni biztsítékt. Amennyiben az Előfizető az Előfizetői Szerződés megkötésekr úgy rendelkezett, hgy emeltdíjas hívószámk (auditex 06-90, audifix 06-81) hívásk elérhetőek legyenek, az Előfizető az Egyedi Előfizetői Szerződésben meghatárzza azt az összeget, amelyet ha az emelt díjas hívásk havi frgalma elér, a Szlgáltató jgsult az Előfizető emelt díjas hívásainak kimenő frgalmát az Előfizető egyidejű értesítése mellett kármegelőzési kból krlátzni. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE (ÁSZF 13.) Az Előfizetői Szerződés megszűnik (i) a Szlgáltató jgutód nélküli megszűnése esetén, (ii) természetes személy Előfizető halála esetén, ha nincs átírásra jgsult örökös, vagy az átírást nem igényli, (iii) nem természetes személy Előfizető jgutód nélküli megszűnése esetén, (iv) az Egyedi Előfizetői Szerződésben megjelölt Szlgáltatás Szlgáltató általi végleges megszüntetése esetén, melyről a Szlgáltató a megszűnés időpntját megelőző legalább 60 nappal krábban értesíti az Előfizetőt, (v) a Szlgáltató szlgáltatási jgsultságának megszűnésével, (vi) a Felek közös megegyezésével. A határztt időre létrejött Előfizetői Szerződés ezen kívül megszűnhet a határztt idő lejártával, hacsak a felek eltérően nem állapdtak meg. A határzatlan időre létrejött Előfizetői Szerződés megszűnhet a Felek rendes felmndásával A határzatlan idejű Előfizetői Szerződést az Előfizető bármely kból bármikr - 8 naps felmndási idővel - a Szlgáltató írásbeli értesítésével felmndhatja. A Szlgáltató jgsult a Szlgáltatás igénybevételére kötött Előfizetői szerződést 60 naps határidővel felmndani. Súlys szerződésszegés esetén az ÁSZF pntja szerint jgsult a szerződést a sérelmet szenvedett fél rendkívüli felmndással megszüntetni

5 2. sz. melléklet Kapcslási szám: Számla tulajdns kódja: ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT egyéni, üzleti/intézményi előfizetők részére Előfizető adatai: Név/Cégszerű elnevezés: Felszerelés helye: Fglalkzás (egyéni Szakmai címszó (üzleti/intézményi cím: A végberendezés jellege: telefn telefax üzenetrögzítő telefn/fax Az adatkezelés módja: Hzzájárulk adataim a tudakzóban és telefnkönyvben történő közzétételéhez, tvábbá címlista részeként harmadik személynek kereskedelmi vagy reklám célra történő felhasználásáhz. Hzzájárulk adataim a tudakzóban és telefnkönyvben történő közzétételéhez, de címlistaként történő felhasználásáhz nem. Az adataim közzétételét csak a tudakzóban kérem, de a telefnkönyvben nem. Az adataim közzétételéhez nem járulk hzzá, vagyis adataim titksként történő kezelését kérem. Hívószámkijelzés kezelésének módja a hívtt számára történő megjelentetéshez Hzzájárulk hívószámm megjelentetéséhez. Hívószámm megjelentetéséhez nem járulk hzzá. Felhasználó adatai: Név: Fglalkzás(egyéni Szakmai címszó (üzleti/intézményi Az adatkezelés módja: Hzzájárulk adataim a tudakzóban és telefnkönyvben történő közzétételéhez, tvábbá címlista részeként harmadik személynek kereskedelmi vagy reklám célra történő felhasználásáhz. Hzzájárulk adataim a tudakzóban és telefnkönyvben történő közzétételéhez, de címlistaként történő felhasználásáhz nem. Az adataim közzétételét csak a tudakzóban kérem, de a telefnkönyvben nem. Kelt, Előfizető aláírása - 5 -

IGÉNYBEJELENTŐ / EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

IGÉNYBEJELENTŐ / EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Kapcsolási szám: Számla tulajdonos kódja: IGÉNYBEJELENTŐ / EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Helyhez kötött telefon szolgáltatás igénybevételére 1.Szolgáltató adatai: Szolgáltató neve: Biatorbágyi KTV Kft. Bankszámlaszám:

Részletesebben

7. számú melléklet: EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

7. számú melléklet: EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 7. számú melléklet: EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok alapján és a Szolgáltató Általános

Részletesebben

ÁSZF. [ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK] PROXYNET Internet Protokollon nyújtott távbeszélő szolgáltatás. Készítés: 2012.06.30.

ÁSZF. [ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK] PROXYNET Internet Protokollon nyújtott távbeszélő szolgáltatás. Készítés: 2012.06.30. ÁSZF CORVUS Telecm Kft. VOIP hangátviteli szlgáltatás Készítés: 2012.06.30. Hatályba lépés: 2012.08.01. Utlsó ÁSZF módsítás: 2012.02.15. [ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK] PROXYNET Internet Prtklln nyújttt

Részletesebben

1. A SZERZŐDÉS 2. SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA 3. A SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEI, A MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉRTELMEZÉSE

1. A SZERZŐDÉS 2. SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA 3. A SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEI, A MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉRTELMEZÉSE 1. A SZERZŐDÉS Webtárhely/hnlap szlgáltatási szerződés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A megrendelőnek (tvábbiakban Előfizető), aki a hnlap/webtárhely szlgáltatást (tvábbiakban Szlgáltatás) igénybe kívánja

Részletesebben

M.8. számú melléklet A megbízási és a bizományosi szerződések tartalma

M.8. számú melléklet A megbízási és a bizományosi szerződések tartalma Egyetemes Szlgáltatói Üzletszabályzat M.8. számú melléklete M.8. számú melléklet A megbízási és a bizmánysi szerződések tartalma Egyetemes Szlgáltatói Üzletszabályzat M.8. számú melléklete 1 MEGBÍZÁSI

Részletesebben

Általános Szerződéses Feltételek

Általános Szerződéses Feltételek Általáns Szerződéses Feltételek 1. A szlgáltató adatai, elérhetősége 1. A szlgáltató neve: Match-Meeting Kft. A szlgáltató címe: 1037 Budapest, Bécsi út 85. A szlgáltató cégjegyzékszáma: 11-09-023512 2.

Részletesebben

eversion Kft. Általános Szerződési Feltételek

eversion Kft. Általános Szerződési Feltételek eversin Kft. Általáns Szerződési Feltételek 1. A szlgáltatás tárgya, az Általáns Szerződési Feltételek tartalma Az eversin Kft. (8295 Taliándörögd, Tavasz utca 2., Adószám: 23079780-2-19, Cégjegyzékszám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályba lépés kelte: 2008. 03. 01 Utlsó módsítás kelte: 2008. 03. 01 Készült: 2008. 03. 01 RuSY-NET KFT. (RUSY-NET Ügyviteli Szlgáltató Kft.) 5940 Tótkmlós István utca 12. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

NETSURF TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

NETSURF TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG NETSURF TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Általáns Szerződési Feltételek ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Az Általáns Szerződési Feltételek

Részletesebben

PWNET Internet szolgáltatásra vonatkozó

PWNET Internet szolgáltatásra vonatkozó WISP Trade Kft. (szlgáltató) ra vnatkzó Általáns Szerződési Feltétei ÁSZF Első hatályba lépés kelte: 2011. július 18. Utlsó módsítás hatályba lépése: 2012. április 1. Kvács Enikő ügyvezető Általáns Szerződési

Részletesebben

Általános szerződési feltételek (ÁSZF) Internet szolgáltatáshoz. Business Telecom Kft.

Általános szerződési feltételek (ÁSZF) Internet szolgáltatáshoz. Business Telecom Kft. Általáns szerződési feltételek (ÁSZF) Internet szlgáltatáshz Business Telecm Kft. Hatálys: 2007. február 1-től Kiadva: Kecskeméten, 2007. január 26-án Tartalmjegyzék 1. Elérhetőségeink... 4 2. A szlgáltató

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 OPENNETWORKS KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Helyhez kötött és nomadikus beszédcélú szolgáltatások igénybevételére Hatályos: 2013. július 18- tól

Részletesebben

MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS

MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS Access-Phne Kft. ELMŰ üzemeltetési szerződés MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Access-Phne Krlátlt Felelősségű Társaság (székhelye: 1074 Budapest Vörösmarty u. 9. fsz.3.,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS &-3 ag/ 20/5 VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrm utca 23-25.; adószáma: 15775883-2- 41; MÁK pénzfrgalmi számlaszáma: 10032000-00300939-00000017,

Részletesebben

Adja meg címét! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata

Adja meg  címét! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata Adja meg e-mail címét! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata Új email cím megadása esetén garantált ajándék 1000 Ft számlajóváírás, ezen felül részt vehet a srslásn, ahl Öné lehet egy iphne6 telefn!

Részletesebben

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Tisztelt Előfizető! Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a jelen módosításokat nem kívánják elfogadni, úgy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132. (5)

Részletesebben

NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT DIGI. Irány Bázel! Európa Liga nyereményjáték

NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT DIGI. Irány Bázel! Európa Liga nyereményjáték NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT DIGI Irány Bázel! Európa Liga nyereményjáték A DIGI Távközlési és Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság ( Szervező vagy DIGI ) a szlgáltatásával kapcslats nyereményjátékt (a

Részletesebben

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ,

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, K I V O N A T a SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, 2015. december 1. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

I. A felosztandó jogdíjak alanyai

I. A felosztandó jogdíjak alanyai A Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének Felsztási Szabályzata A Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége (MAHASZ) által kezelt jgdíjakat a Szövetség közgyűlésének 2006. április 21-én hztt határzata (2007. február

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 2. sz. függelék 2. sz. melléklet az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató neve, címe Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Az Általános Szerz_dési Feltételek (ÁSZF) kivonatos tartalma

Az Általános Szerz_dési Feltételek (ÁSZF) kivonatos tartalma Az Általános Szerz_dési Feltételek (ÁSZF) kivonatos tartalma 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE A szolgáltató megnevezése, telephelyei és fióktelepei MIRA-MARE Könyvelő és Szolgáltató

Részletesebben

3. sz. melléklet. A szolgáltató bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt

3. sz. melléklet. A szolgáltató bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt 3. sz. melléklet PTT Egyedi Előfizetői Szerződés Szolgáltató adatai A szolgáltató teljes neve: PTTSystems Számítástechnikai és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság A szolgáltató rövidített neve:.

Részletesebben

Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

TRX Sports Medicine keretszerződés

TRX Sports Medicine keretszerződés TRX SMSTC 2013. szeptember 1. 01. TRX Sprts Medicine keretszerződés (trainerek részére TRX SMSTC Sprts Medicine Suspensin Training Curse ) mely létrejött egyrészről R-med Orvsi Műszergyártó és Kereskedelmi

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról HIRDETMÉNY A pénzmsás és a terrrizmus finanszírzása megelőzéséről és megakadályzásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról Az Erste Bank Hungary Zrt. (tvábbiakban Bank), mint a 2007. évi CXXXVI.

Részletesebben

Belföldi behajtás/2016.

Belföldi behajtás/2016. VÉGSŐ AJÁNLATTÉTEL FELHÍVÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 1. Az ajánlatkérés célja: I. Fejezet KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS /Specifikáció/ Belföldi behajtás/2016. Nemzeti Útdíjfizetési Szlgáltató

Részletesebben

6.2. Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata

6.2. Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata Az ügyfélszolgálat elérhetőségének biztosítása - A szolgáltató a nyilvános elektronikus hírközlő hálózaton elérhető ügyfélszolgálat elérését köteles a megfizetendő, legalacsonyabb díjú hívás díjánál nem

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. június 20-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. június 20-i változásáról Tájékztató az Általáns Szerződési Feltételek 2012. június 20-i váltzásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékztatjuk Önt, hgy a Betét Üzletszabályzat és annak mellékletei (az egyes betéti termékek általáns szerződési

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/6 EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 A SZERZŐDŐ FELEK 1.1 Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK, ADATOK, ELÉRHETŐSÉG

1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK, ADATOK, ELÉRHETŐSÉG Általáns szerződési feltételek az ÉnSzámlázóm.hu nline prgram számlakészítési, hitelesítési, kézbesítési és számlabemutatási valamint archiválási szlgáltatás igénybevételére ÁSZF Készítette: Partner HUB

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés az Analóg bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére

Egyedi előfizetői szerződés az Analóg bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére Egyedi előfizetői szerződés az Analóg bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére A szerződés azonosítója : 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató cégneve, székhelye, postacíme, cégjegyzékszáma Cégnév:

Részletesebben

Webtárhely megrendelı

Webtárhely megrendelı Pelin Hungary Kft. 1132 Budapest Victr Hug u. 18-22. 3. emelet 3014 Irda: (06-1) 769 2513 (minden nap 08.30-17.00h-ig) e-mail: rendel@pelin.hu Webtárhely megrendelı Elıfizetı neve: Elıfiezetı címe: Számlaküldési

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás A SZERZŐDÉS SZÁMA: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS NAGYATÁD ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZATÁNAK ÉS NAGYATÁD SZENNYVÍZTELEPÉNEK FEJLESZTÉSE ELNEVEZÉSŰ KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTTEL KAPCSOLATOS MÉRNÖKI

Részletesebben

Vitarendezési fórumok

Vitarendezési fórumok Eur Quattr Biztsítási Alkusz Kft. Székhely/Ügyfélszlgálati irda: 1172 Budapest, Cinktai út 2. Tel: 06 1 257 7214 Fax: 06 1 257 7206 E mail: inf@eurquattr.hu Vitarendezési fórumk Amennyiben prblémája, kérdése

Részletesebben

6. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni.

6. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Lehetséges hitelcélk: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Frint A kölcsönügylet alanya lehet: Adós, Adóstárs Az Igénylő hitelezhetőségének

Részletesebben

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató 1 Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató [ a tagja ] Elıfizetıi tájékoztatója az elektronikus hírközlésrıl szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján vezetékes mősorjel-elosztási (nyilvános

Részletesebben

Akciók leírása december 1. Hatályba lépés napja:

Akciók leírása december 1. Hatályba lépés napja: Az INVITEL Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújttt elektrnikus hírközlési és médiaszlgáltatásk Általáns Szerződési Feltételei 4. számú melléklete Akciók leírása Hatályba lépés napja: 2017.

Részletesebben

Akciók leírása január 1. Hatályba lépés napja:

Akciók leírása január 1. Hatályba lépés napja: Az INVITEL Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújttt elektrnikus hírközlési és médiaszlgáltatásk Általáns Szerződési Feltételei 4. számú melléklete Akciók leírása Hatályba lépés napja: 2018.

Részletesebben

AZ ERGO ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

AZ ERGO ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA AZ ERGO ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1. A panasz fgalma 1.1. Panasznak minısül az ERGO Életbiztsító Zrt. (tvábbiakban: Biztsító) tevékenységével, szlgáltatásával, termékével szemben felmerülı

Részletesebben

IGÉNYBEJELENTŐ / EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

IGÉNYBEJELENTŐ / EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Kapcsolási szám: Számla tulajdonos kódja: IGÉNYBEJELENTŐ / EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Helyhez kötött telefon szolgáltatás igénybevételére 1.Szolgáltató adatai: Szolgáltató neve: Biatorbágyi KTV Kft. Bankszámlaszám:

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás

Részletesebben

Építésügyi Fizetési Portál (EKOP-2.A.3-2013-2013-0003) Képzés 2.

Építésügyi Fizetési Portál (EKOP-2.A.3-2013-2013-0003) Képzés 2. Építésügyi Fizetési Prtál (EKOP-2.A.3-2013-2013-0003) Képzés 2. ÉTDR hatósági felhasználók képzése Készítette: Szbnya Margit 2014.10.25. ÉTDR hatósági felhasználók képzése... 1 1. Építésügyi Fizetési Prtál

Részletesebben

T-Systems Magyarország Zrt. Magyar Telekom Nyrt.

T-Systems Magyarország Zrt. Magyar Telekom Nyrt. T-Systems Magyarország Zrt. Magyar Telekom Nyrt. Egyedi előfizetői szerződés az Analóg bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére Szerződés azonosítója: Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai... 3 1.1

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató www.hbt-shp.hu A HB Technik Kft. (székhely: 3200 Gyöngyös, Bugát Pál tér 4. 1 em. 4. Adószám: 23802092-2 Cégjegyzékszám: 10-09-032737; Ügyvezető: Hrvát Rland; Telefnszám: +36 20

Részletesebben

Klapka Lakásszövetkezet szolgáltató

Klapka Lakásszövetkezet szolgáltató Klapka Lakásszövetkezet szolgáltató a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás vezetékes műsorjel-elosztás

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés Microsystem-Kecskemét Kft. Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Szerződés szám: VOIP /2009 Ügyfélkód: Értékesítő / Viszonteladó neve: Értékesítő / Viszonteladó kódja: Telefonszáma: TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 2012.03.17. Szeged Tartalomjegyzék 1.Személyes adatok:... 3 1.1.Az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, levelezési

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek - Székhelybiztosítás szolgáltatás B-Top cégcsoport

Általános Üzleti Feltételek - Székhelybiztosítás szolgáltatás B-Top cégcsoport Általáns Üzleti Feltételek - Székhelybiztsítás szlgáltatás B-Tp cégcsprt A jelen Általáns Üzleti Feltételek a B-Tp cégcsprt által nyújttt székhelybiztsítás szlgáltatáskra (székhelyszlgáltatás) vnatkznak,

Részletesebben

Timenet Kft. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatásokra. 1036 Budapest, Kiskorona u. 14. Budapest, 2006. november 1.

Timenet Kft. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatásokra. 1036 Budapest, Kiskorona u. 14. Budapest, 2006. november 1. Timenet Kft. 1036 Budapest, Kiskorona u. 14. Általános Szerződési Feltételek Kivonata Internet szolgáltatásokra Budapest, 2006. november 1. 2006. november 1. 1 A Timenet Kft internet szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport

Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport Általáns Üzleti Feltételek - Könyvelési szlgáltatás B-Tp cégcsprt A jelen Általáns Üzleti Feltételek a B-Tp cégcsprt által nyújttt könyvelési (könyvviteli, könyvvezetési) szlgáltatáskra vnatkznak, függetlenül

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. . 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerződési Feltételek Kivonata Helytől független VOIP telefon szolgáltatásra Szentendre, 2009. július 1. A Dunakanyar Holding Kft helytől független telefonszolgáltatására

Részletesebben

TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási szolgáltatáshoz

TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási szolgáltatáshoz K I V O N A T a TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. hírközlési szolgáltató 2016.07.01. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra

Részletesebben

NYILATKOZAT. Alulírott.. nyilatkozom, hogy gyermekem étkeztetésére a 2016/2017. tanévben a kollégiumi ellátást igénybe veszem.

NYILATKOZAT. Alulírott.. nyilatkozom, hogy gyermekem étkeztetésére a 2016/2017. tanévben a kollégiumi ellátást igénybe veszem. NYILATKOZAT Alulírtt.. nyilatkzm, hgy gyermekem étkeztetésére a 2016/2017. tanévben a kllégiumi ellátást igénybe veszem. Kérjük az alábbi adatkat kitölteni: Gyermek neve: Kllégium neve: Iskla/sztálya:..

Részletesebben

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt.

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt. 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: Mutasd meg szépséged a világnak! (a tvábbiakban: Játék ). Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc

Részletesebben

Lehetséges hitelcélok: Az igényelhető hitel devizaneme: Igénylési feltételek: Hiteligénylő:

Lehetséges hitelcélok: Az igényelhető hitel devizaneme: Igénylési feltételek: Hiteligénylő: Lehetséges hitelcélk: A kölcsöntermékeket hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Takarék Classic Kölcsön kizárólag Frintban igényelhető Takarék Classic Prémium kölcsön

Részletesebben

UniCredit Mobil alkalmazás Ügyféltájékoztató

UniCredit Mobil alkalmazás Ügyféltájékoztató UniCredit Mbil alkalmazás Ügyféltájékztató Az UniCredit Bank Hungary Zrt. UniCredit Mbil alkalmazásának segítségével amennyiben az kstelefnjának, vagy tabletjének van internetkapcslata a világ bármely

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések ALAPSZABÁLY Általáns Rendelkezések AZ EGYESÜLET NEVE: Pestszentimrei Nagycsaláds Egyesület AZ EGYESÜLET RÖVID NEVE: PNE. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: Budapest XVIII. Kerület, Slymász u. 3 AZ EGYESÜLET LEVELEZÉSI

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. . 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerződési Feltételek Kivonata Internet szolgáltatásokra Szentendre, 2007. január 1. A Dunakanyar Holding Kft internet szolgáltatásaira vonatkozó Általános

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS Előfizető azonosító:... Szerződés szám:... EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE: BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÉKHELYE 7754 BÓLY, RÁKÓCZI UTCA 3. TÖRZSKÖNYVI

Részletesebben

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 amely létrejött a Azonosító 0006 Cégnév/Név Székhely Számlaküldés címe Levelezési cím Adószám/Szig.szám. Kapcsolattartó Telefonszám FAX E-MAIL cím A továbbiakban mint

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T SZŰCS IMRE EV. hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Dől a lé! - promóciós játék - Játékszabályzat

Dől a lé! - promóciós játék - Játékszabályzat Dől a lé! - prmóciós játék - Játékszabályzat A játék célja A játék szervezője az önkéntesen regisztráló személyek adataiból üzletszerzési és kapcslat felvételi listát állít össze, és az összegyűjtött adatkat

Részletesebben

Csoportos élet-, baleset- és betegségbiztosítás általános feltételei

Csoportos élet-, baleset- és betegségbiztosítás általános feltételei Csprts élet-, baleset- és betegségbiztsítás általáns feltételei Általáns rendelkezések 1. A jelen általáns feltételek a Grupama Biztsító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a tvábbiakban: biztsító) csprts

Részletesebben

Alkoss és pályázz egy békésebb, egyenlőbb világért!

Alkoss és pályázz egy békésebb, egyenlőbb világért! TE HOGYAN TENNÉD JOBBÁ A VILÁGOT? Alkss és pályázz egy békésebb, egyenlőbb világért! Az Európai Bizttság Magyarrszági Képviselete és az ARC kreatív plakátpályázata Beadási határidő: 2015. szeptember 1.

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Megnevezés: Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja Működési helye: 2509 Esztergm-Kertvárs,

Részletesebben

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai:

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: A szolgáltató neve: Trevol-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Rövidített neve: Trevol-Ker Bt. Székhelyének címe: 6900 Makó, Deák F. u.

Részletesebben

A Mastercard Magyarország 2010. téli PayPass nyereményjátékának hivatalos részvételi és játékszabályzata ( Játékszabályzat )

A Mastercard Magyarország 2010. téli PayPass nyereményjátékának hivatalos részvételi és játékszabályzata ( Játékszabályzat ) 1. Szervező MasterCard Eurpe Sprl Magyarrszági Kereskedelmi Képviselete 1062 Budapest, Váci út 1-3. C. ép. 4. em. A Mastercard Magyarrszág 2010. téli PayPass nyereményjátékának hivatals részvételi és játékszabályzata

Részletesebben

"Micsoda NŐ" promóciós játék

Micsoda NŐ promóciós játék "Micsda NŐ" prmóciós játék A játék célja A prmóciós játék célja az önkéntesen regisztráló személyek adataiból üzletszerzési és kapcslat felvételi lista összeállítása és az összegyűjtött adatknak a Kupn

Részletesebben

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft.

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI, CÉLÉRTÉKEI Minőségi mutatók neve, meghatározása, értelmezése 1. Új hozzáférési létesítési idő A szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek a vizsgálati tervben meghatározott

Részletesebben

MEGBÍZÁS! SZERZŐDÉS TERVEZÖI MŰVEZETÉSRE

MEGBÍZÁS! SZERZŐDÉS TERVEZÖI MŰVEZETÉSRE szerződésszám: 1-/2279/U/20 14 MEGBÍZÁS! SZERZŐDÉS TERVEZÖI MŰVEZETÉSRE amely létrejött egyrészről a Budapest Fővárs XIV. Kerület Zugló Önkrmányzata Székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. Adószáma:

Részletesebben

5. A nyerésre való pályázat menete

5. A nyerésre való pályázat menete 1. A Játék elnevezése, szervezője A prmóciós játék elnevezése: "ROBOGJ A VARTA-val!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője, lebnylítója és adatkezelője: Spectrum Brands Hungaria Kft. székhely: 1191

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe és útfelújítás építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - módsításkkal egységes szerkezetben II.- - Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002-Szciális

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Kivonat. Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Kivonat. Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Kivonat Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2012. június 1. Módosítva:

Részletesebben

1/5. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 3/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.02.23-tól A JÖVŐRE TERVEZVE!

1/5. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 3/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.02.23-tól A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/5 Hirdetmény Akciók kndíciói 3/2010. Eszköz Frrás Bizttsági határzattal elfgadva, érvényes 2010.02.23-tól A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/5 Fókusz Takarékszövetkezet Lakssági akciós betétek 1. Hárm hónaps, váltzó,

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Napsugár Idősek Klubja 1095 Budapest, Mester u. 33-35.

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Napsugár Idősek Klubja 1095 Budapest, Mester u. 33-35. Ferencvársi Szciális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Napsugár Idősek Klubja 1095 Budapest, Mester u. 33-35. HÁZIREND Jóváhagyta: a HÜB 90/2012. (III. 21.) számú határzata; módsíttta: a HÜB 207/2013.

Részletesebben

15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala. Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: Hivatal) hatáskörében eljárva meghoztam az alábbi

15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala. Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: Hivatal) hatáskörében eljárva meghoztam az alábbi Budapest Fővárs Krmányhivatala ~ ' " lyi és Igazságügyi Fősztály láüs és Gyámügyi Osztály izés jgerős: L 15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala ÉRKEZETT 2015 AOO 3 jg^tszám: BPC/020/02173-2/2015

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a teljes hiteldíj mutató számításáról ANNOUNCEMENT

HIRDETMÉNY. a teljes hiteldíj mutató számításáról ANNOUNCEMENT HIRDETMÉNY a teljes hiteldíj mutató számításáról ANNOUNCEMENT n the calculatin f the annual percentage rate f charge Kihirdetve: Budapest, 2015. február 10. Prmulgated n: 10th February 2015 1 Tisztelt

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek kivonata

Általános Szerződési Feltételek kivonata Általános Szerződési Feltételek kivonata ÁSZF 9.3. Az előfizető által kezdeményezett szerződésmódosítás esetei, feltételei, a módosítás teljesítésének határideje 9.3.1. Az Előfizető átírás címén kérheti

Részletesebben

Írópályázat szabályzat

Írópályázat szabályzat Írópályázat szabályzat Jelen Pályázati szabályzat (a tvábbiakban: Szabályzat) vnatkzik a Sanma Budapest Zrt. (a tvábbiakban: Sanma) Nők Lapja Évszakk kiadványa által szervezett a Kiadjuk a könyvét! című

Részletesebben

IV. rész. Az élettársi kapcsolat

IV. rész. Az élettársi kapcsolat IV. rész Az élettársi kapcslat Napjaink egyik leggyakrabban vitattt jgintézménye úgy tűnik kimzdult az évtizedeken át tartó jgi szabályzatlanságból, sőt az újnnan megjelenő jgszabályk és az azk által generált

Részletesebben

K É R E L E M gyógyszertámogatás megállapítására

K É R E L E M gyógyszertámogatás megállapítására 2015/2 (érkezett: átvevő: ) Makói Plgármesteri Hivatal Közpnti Iktató Makói Plgármesteri Hivatal 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: +3662/511-800 G Makó, 20.. év..hó nap szám mell. Ügyintéző: Előszám:

Részletesebben

Opticon Kft. ÁSZF kivonata. Hatályos: 2012. január 2-től

Opticon Kft. ÁSZF kivonata. Hatályos: 2012. január 2-től Opticon Kft. ÁSZF kivonata Hatályos: 2012. január 2-től 1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek elérhetősége, az ügyfélszolgálat elérhetősége

Részletesebben

1 A Játék elnevezése, szervezője:

1 A Játék elnevezése, szervezője: 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: "Legyen egy jó kd az örömre!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca.

Részletesebben

Kondíciós lista és Terméktájékoztató

Kondíciós lista és Terméktájékoztató Kndíciós lista és Terméktájékztató Magánszemélyek részére gépjármű-vásárlási és gépjármű fedezete mellett nyújttt szabad felhasználású kölcsönre vnatkzóan A KDB Bank Európa Zrt. a gépjármű-vásárlási és

Részletesebben

Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6791 Szeged, István u. 36., cégjegyzékszám: 06-09-011604) Általános Szerződési Feltételek távbeszélő szolgáltatás igénybevételére

Részletesebben

Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár. Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár. Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Pstacím: 1385 Budapest, Pf. 846 ffice@ersteny p.hu Telef n: (+36 1) 411 3200 Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár Szlgáltatási és Elszámlási Szabályzat Jelen szabályzat hatályba lépésének napja: 2015. któber

Részletesebben

Projektzárási használati útmutató

Projektzárási használati útmutató Prjektzárási használati útmutató Tartalmjegyzék I. Prjektzárási dkumentáció minimális tartalma:... 2 A Kifizetési kérelem és Záró Prjekt Előrehaladási Jelentés (ZPEJ) nymtattt váltzata (5. számú melléklet)...

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A New West Kft. számára kiemelt fntsságú cél a www.newwest.hu látgatói által rendelkezésre bcsáttt személyes adatk védelme, a látgatók infrmációs önrendelkezési jgának biztsítása.

Részletesebben

Írópályázat szabályzat

Írópályázat szabályzat Írópályázat szabályzat Jelen Pályázati szabályzat (a tvábbiakban: Szabályzat) vnatkzik a Sanma Budapest Zrt. (a tvábbiakban: Sanma) Nők Lapja Évszakk kiadványa által szervezett a Kiadjuk a könyvét! című

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné Szentes Várs Plgármesterétől U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándrné Tárgy: Tájékztató az önkrmányzati adósságátvállalásról Mell.: 1 db nyilatkzat Szentes Várs Önkrmányzata Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni.

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Lehetséges hitelcélk: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Frint A kölcsönügylet alanya lehet: Adós, Adóstárs Az Igénylő hitelezhetőségének

Részletesebben

m^ &A fiidl ( ..dyt.. Q&ís&k&ti fi e^^v <r- 20U JAN-0& ;UA.-C n 2AJ7/? OfOt 7^ JO(V Oj,öG. PO 005/06

m^ &A fiidl ( ..dyt.. Q&ís&k&ti fi e^^v <r- 20U JAN-0& ;UA.-C n 2AJ7/? OfOt 7^ JO(V Oj,öG. PO 005/06 PO 005/06 Ügyiratszám: 1-563/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő sztály : Plgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Megbízási szerződés Nrvég Alap pályázatírásra Móra Ferenc Általáns Iskla pályázatára,

Részletesebben

FONTOS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK 2015. február 1-től!

FONTOS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK 2015. február 1-től! FONTOS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK 2015. február 1-től! Tisztelt Partnerünk! E dkumentumban tájékztatjuk a Fgyasztónak nyújttt hitelről szóló (2009. évi CLXII.) törvény 2015. február 1-én hatályba

Részletesebben

A ZOLCOMP NETWORK KFT napjával hatályba lépő egységes szerkezetű ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A ZOLCOMP NETWORK KFT napjával hatályba lépő egységes szerkezetű ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A ZOLCOMP NETWORK KFT. 2013-02-01. napjával hatályba lépő egységes szerkezetű ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 Tartalom ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 Tartalom... 2 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME...

Részletesebben