T-Systems Magyarország Zrt. Magyar Telekom Nyrt.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T-Systems Magyarország Zrt. Magyar Telekom Nyrt."

Átírás

1 T-Systems Magyarország Zrt. Magyar Telekom Nyrt. Egyedi előfizetői szerződés az Analóg bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére Szerződés azonosítója:

2 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai A szolgáltató cégneve, székhelye, postacíme, cégjegyzékszáma A Szolgáltató internetes honlapjának címe Az ügyfélszolgálatok elérhetősége Hibabejelentő elérhetősége Az előfizető adatai Adatkezelés A szolgáltatás tartalma A jelen szolgáltatási szerződés időtartama, a szolgáltatás létesítésének, a szolgáltatás megkezdésének határideje A szolgáltatónak fizetendő díjak A díjak megfizetésének ideje és módja A jelen szerződés megszüntetésének esetei és feltételei szolgáltató szerződésszegése, az előfizetőt megillető kötbér mértéke Előfizető által fizetendő kötbér A hibabejelentés és számlapanasz megtételének módjai Az előfizető kötelezettsége a hibaelhárítással kapcsolatban Szerződésmódosítás Tételes számlamelléklet Aláírás Általános Szerződési feltételek sz. melléklet: Meghatalmazás /10

3 1. A szolgáltató adatai 1.1 A szolgáltató cégneve, székhelye, postacíme, cégjegyzékszáma Cégnév: Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Rövidített cégnév: Magyar Telekom Nyrt. Székhely: 1013 Budapest Krisztina krt. 55. Postacím: 1013 Budapest Krisztina krt. 55. Cégjegyzékszám: Cg Jelen szerződés megkötésekor nevében eljáró képviselő a jelen szerződés 1. sz. mellékletet képező Meghatalmazás alapján: T-Systems Magyarország Zrt., Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56 Cégjegyzékszám: Adószám: A Szolgáltató internetes honlapjának címe 1.3 Az ügyfélszolgálatok elérhetősége A személyes ügyfélszolgálati pontok elérhetőségét a szolgáltató internetes honlapja tartalmazza, amely naprakész adatokat tartalmaz az ügyfélkapcsolati helyekről. 1.4 Hibabejelentő elérhetősége Nagyvállalati hibabejelentő ügyelet Nagykereskedelmi partnerek hibabejelentő ügyelet Kiskereskedelmi partnerek hibabejelentő ügyelet *Ingyenesen hívható zöld számok Telefon Fax /2 (SMC-KKO) (SMC-KKO) (SMC-KKO) Az előfizető adatai Az előfizető cégszerű megnevezése, székhelye cégjegyzékszám adószám Bankszámlaszám Számlázási cím Kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségek*: Számlázási cím, cím: Számlázási cím, mobil hívószám: Kapcsolattartó neve Kapcsolattartó telefonszáma T-Systems Magyarország Zrt Budapest, Budafoki út 56 Kapcsolattartó faxszáma *A kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségeket abból a célból bocsátottam a Szolgáltató rendelkezésére, hogy ezeken az elérhetőségeken az előfizetői szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdésekben értesítsen, s az értesítés e módját elfogadom. 3/10

4 3. Adatkezelés Az előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az alábbi adatok kezelésére kapott törvényi felhatalmazást: az előfizető cégneve, székhelye, az előfizető cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma, valamint az előfizető bankszámlaszáma; az előfizetői állomás(ok) száma vagy egyéb azonosítója; az előfizető címe és az állomás típusa az elszámolási időszakban elszámolható összes egység száma a hívó és a hívott előfizetői számok a hívás vagy egyéb szolgáltatás típusa, iránya, kezdő időpontja és a lefolytatott beszélgetés időtartama, illetőleg a továbbított adat terjedelme, a szolgáltatás igénybevételekor használt készülék egyedi azonosítója (IMEI), IP hálózatok esetén az alkalmazott azonosítók a hívás vagy egyéb szolgáltatás dátuma a díjfizetéssel és a díjtartozással összefüggő adatok tartozás hátrahagyása esetén az előfizetői szerződés felmondásának eseményei Az előfizető hozzájárulását adja, hogy jelen egyedi előfizető szerződés keretében foglalt szolgáltatások teljesítéséhez, üzemeltetéséhez és hibaelhárításához szükséges minden egyéb adatot a Szolgáltató a törvényben meghatározott feltételek szerint kezeljen. Az előfizető hozzájárulását adja, hogy cégnevét a szolgáltató referencia listában szerepeltesse. Az előfizető nem járul hozzá, hogy cégnevét a szolgáltató referencia listában szerepeltesse. 4. A szolgáltatás tartalma Jelen szerződés elválaszthatatlan része az Üzleti általános szerződési feltételeknek: Az analóg bérelt vonali szolgáltatás jellemzőit az Üzleti ÁSZF 5/1.sz. melléklete tartalmazza. A jelen pontban meghatározott díjak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót. Szolgáltatás Analóg 2 vagy 4 huzalos bérelt vonal SAP, SID, ML áramkör azonosító A végpont B végpont Határidő (teljesítési határidő) A Magyar Telekom Nyrt.-n kívül résztvevő szolgáltató (pl. LTO) A szolgáltatás jellege (új, meglévő felmondása, végpont áthelyezés, sebesség módosítás) Egyszeri díj Szerelési Havi díj költség 5. A jelen szolgáltatási szerződés időtartama, a szolgáltatás létesítésének, a szolgáltatás megkezdésének határideje Az előfizetői szerződés Új Módosítás 4/10

5 Időtartama A szolgáltatás létesítésének határideje A szolgáltatás megkezdésének határideje, amennyiben eltér a létesítési határidőtől Megjegyzés: Határozatlan idejű Meghatározott: től ig Amennyiben jelen szerződés felmondásáról Felek a szerződés lejárta előtt 60 nappal külön, írásban nem rendelkeznek, akkor a szerződés hatálya - a felek erre irányuló külön írásos megállapodása nélkül automatikusan 2 évvel, változatlan feltételekkel meghosszabbodik. 6. A szolgáltatónak fizetendő díjak A jelen pontban meghatározott díjak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót. Egyszeri díj összetevők* () Előfizetői áramkör Kéthuzalos Négyhuzalos Összesen Havi díj összetevők* () Előfizetői szakasz díja Átkérő szakasz díja Primer körzeti szakasz díja Helyközi szakasz díja Összesen Kedvezmények (csak Magyar Telekom díjból) Az előfizető kedvezményben részesül. (%) A kapott kedvezmény havi összege A kedvezmény feltételei Az egyszeri díj részletben fizetendő. (részlet) A törlesztő részlet () A szolgáltatónak fizetendő díjak Egyszeri díj Szerelési költség Havi díj A fenti díjakból a szolgáltatás nyújtásában résztvevő további szolgáltató(k)nak (pl. LTO) fizetett díj Egyszeri díj Szerelési költség Havi díj (előfizetési díj alkalmi összeköttetés esetén) A jelen egyedi előfizetői szerződés tárgyát képező szolgáltatás mindenkori hatályos díjait a szolgáltatás igénybevételének feltételeit tartalmazó 5/1 sz. melléklet tartalmazza. 5/10

6 Az 5/1 sz. mellékletben szereplő díjak a jelen egyedi előfizetési szerződésben meghatározott kedvezmény mértékének alapját képező díjak. A jelen egyedi előfizetői szerződés mindkét szerződő fél általi aláírásának időpontjában hatályos díjak- kedvezmény mértékének alapját képező díjak - alapján az előfizető által fizetendő kedvezményes díj az alábbi:., azaz. A kedvezményes díj nem tartalmazza az általános forgalmi adót. Az előfizető által fizetendő fentiekben meghatározott kedvezményes díj százalékos mértékű kedvezményt tartalmaz a 5/1.sz. mellékletben meghatározott díjakhoz viszonyítva. A szolgáltató a szolgáltatási díjakat az Üzleti ÁSZF-ben meghatározott módon jogosult módosítani. Az Üzleti ÁSZF törzsrészének pontjában rögzített díjmódosítás kivételével a módosításról szóló előfizetői értesítés megküldését követően az előfizetőnek a díjmódosítás elutasítására vonatkozó előfizetői nyilatkozattétel elmulasztása - mint ráutaló magatartás a módosítás előfizető részéről történő elfogadásának minősül. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Szolgáltató jogosult a jelen előfizetői szerződésben meghatározott egyedi kedvezményes díjakat naptári évente egy alkalommal a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett fogyasztói árindex mértékével megemelni. A kedvezményes díj nem tartalmazza az épületen/ telephelyeken belüli hálózat esetlegesen szükségessé váló belső hálózat építési költségét, ill. a munkaállomások konfigurálását. 7. A díjak megfizetésének ideje és módja A Szolgáltató számlát bocsát ki az előfizető számára, amely tartalmaz minden alkalmazható egyszeri és ismétlődő díjat az egyedi előfizető szerződés 6. pontja alapján. A szolgáltató az esedékes díjakról legalább havonta számlát készít, és azt az előfizető részére megküldi. Az előfizető számlákban meghatározott összeget a számlák kiállításától számított 15 napon belül köteles megfizetni a szolgáltató részére. Ha az előfizető a szolgáltató által felszámított díj összegét vitatja, a szolgáltató az erről szóló ügyfél-azonosítással kapcsolatban előírt kötelezettségeket kielégítő formában történő bejelentést (díjreklamációt) haladéktalanul nyilvántartásba veszi és legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja és a vizsgálat eredményéről a szolgáltató az előfizetőt a fenti vizsgálat lezárását követően írásban tájékoztatja (minőségi célérték). A szolgáltató a bejelentés megvizsgálásának befejezéséig nem jogosult az előfizetői szerződést díjtartozás miatt felmondani. Ha az előfizető a bejelentést a díjfizetési határidő lejárta előtt nyújtja be a szolgáltatóhoz, és a bejelentést a szolgáltató nem utasítja el öt napon belül, a bejelentésben érintett díjtétel vonatkozásában a díjfizetés határideje a díjreklamáció megvizsgálásának időtartamával meghosszabbodik. Amennyiben a szolgáltató számlázási rendszerének zártságát a miniszter által kijelölt tanúsító szervezet tanúsította, akkor is jogosult a szerződést díjtartozás miatt felmondani, ha az előfizető a díjreklamációt a díjfizetési határidő lejárta előtt nyújtja be. A díjfizetési határidő a díjreklamáció megvizsgálásának időtartamával abban az esetben sem hosszabbodik meg, ha a szolgáltató a bejelentést öt napon belül nem utasítja el. 6/10

7 A lejárt befizetési határidejű számlára benyújtott reklamációnak a fizetésre nincs halasztó hatálya. A szolgáltató a szolgáltatási díjakat az Üzleti ÁSZF-ben meghatározott módon jogosult módosítani. Az Üzleti ÁSZF törzsrészének pontjában rögzített díjmódosítás kivételével a módosításról szóló előfizetői értesítés megküldését követően az előfizetőnek a díjmódosítás elutasítására vonatkozó előfizetői nyilatkozattétel elmulasztása - mint ráutaló magatartás a módosítás előfizető részéről történő elfogadásának minősül. 8. A jelen szerződés megszüntetésének esetei és feltételei Az egyedi előfizetői szerződés megszüntetésének, szüneteltetésének és a szolgáltatás korlátozásának feltételeit az ÁSZF törzsrészének 5., 12. pontjai és az 5/1 melléklet 2.2.pontja tartalmazza. 9. szolgáltató szerződésszegése, az előfizetőt megillető kötbér mértéke A szerződésszegés jogkövetkezményeit, így különösen a szolgáltatás minőségére, szüneteltetésére vonatkozó rendelkezések megszegése esetén az előfizetőt megillető jogokat, a díjvisszatérítés rendjét, az előfizetőt megillető kötbér mértékét az ÁSZF törzsrészének 6.3. pontja és az 5/1 melléklet 6. pontja tartalmazza. 10. Előfizető által fizetendő kötbér Az előfizető a jelen egyedi előfizetői szerződést, vagy a jelen egyedi előfizetői szerződésben megnevezett végpontot, összeköttetést a határozott időtartam alatt (lásd 4. pont) rendes felmondással nem szüntethet meg. Amennyiben a határozott időtartamú előfizetői szerződés az előfizető érdekkörébe tartozó okból (ideértve a szolgáltató rendkívüli felmondását, vagy az előfizető rendes felmondását is) szűnik meg a szerződés 4. pontjában meghatározott határozott időtartam lejárta előtt, úgy az előfizető a szerződésszegés szankciójaként az összes végpontra vonatkozóan az egyedi előfizetői szerződésben meghatározott havidíj megfizetésére köteles a szerződés megszűnésétől a határozott időtartam lejártáig terjedő időszakra. Amennyiben a határozott időtartam lejárta előtt az előfizető érdekkörébe tartozó okból végpont, összeköttetés kerül megszüntetésre, akkor az előfizető kötbér megfizetésére köteles. Amennyiben a szerződésben meghatározott határozott időtartam lejárta előtt az előfizető érdekkörébe tartozó okból felmondott végpontok száma meghaladja a szerződés vonatkozásában az 1 felmondott végpontot összesen 10 végpontszámig, illetve összesen 10 végpontszám felett a felmondott végpontok az összes végpont 5 %-át, az súlyos szerződésszegő magatartásnak minősül az előfizető részéről, ezért az előfizető kötbér fizetésére köteles a szolgáltató részére. A kötbér mértéke: a szerződésben levő összes végpontra vonatkozó, az egyedi előfizetői szerződésben meghatározott havidíj a szerződés megszűnésétől a határozott időtartam lejártáig terjedő időszakra. Amennyiben a szolgáltató teljesítése szerződésszerű és a szolgáltatás nyújtása a szolgáltató részéről az általa vállalt határidőben nem kezdhető meg az előfizető érdekkörébe tartozó okból, úgy ebben az esetben az előfizető késedelmi kötbér megfizetésére köteles a szolgáltató részére. Az előfizető által fizetendő kötbér mértéke az adott végpontra vonatkozó havi előfizetési díj alapján egy napra vetített összeg 50%-a minden késedelmes nap után. Az előfizető a kötbért a szolgáltató számlája alapján a számla kiállításától számított 8 napon belül köteles megfizetni. 7/10

8 A kötbér a szolgáltató számlája alapján a számlában rögzített fizetési határidőben esedékes. 11. A hibabejelentés és számlapanasz megtételének módjai Az előfizetői hibabejelentések és számlapanaszok megtételének helyeit a jelen egyedi előfizetői szerződés és az ÜÁSZF tartalmazza. 12. Az előfizető kötelezettsége a hibaelhárítással kapcsolatban A szolgáltató a hibaelhárítás után az előfizetői szolgáltatást felajánlja az előfizetőnek kipróbálásra. A hiba akkor tekinthető kijavítottnak, ha az előfizető a javítást elfogadta. Amennyiben az előfizető a javítást nem fogadja el, viszont a felügyeleti rendszer, vagy szolgáltató mérési eredményei szerint az előfizetői szolgáltatás megfelel a szolgáltatás leírásban rögzített minőségi követelményeknek, akkor a hibát kijavítottnak kell tekinteni. Amennyiben az előfizető a fentiek ellenére további vizsgálatok folytatását kéri a szolgáltatótól, és a vizsgálatok során a szolgáltatás minőségi paraméteri megfelelnek a szolgáltatás minőségi követelményeinek és ezt mérési jegyzőkönyvvel tanúsítja a szolgáltató, úgy ebben az esetben az előfizető kötelezhető a szolgáltató kiszállással felmerülő költségei (pl. kiszállási díj, munkavégzési díj) megtérítésére. Az előfizető nem tagadhatja meg a kiszállási és a munkavégzési díj megfizetését, ha a szolgáltató mérési eredményei szerint a szolgáltatás megfelel a szolgáltatásra vonatkozó minőségi követelményeknek 13. Szerződésmódosítás Az egyedi előfizetői szerződés és az általános szerződési feltételek módosításának feltételeit az ÜÁSZF törzsrészének 9. pontjai tartalmazzák. Az Üzleti ÁSZF törzsrészének pontjában rögzített díjmódosítás kivételével az ÜÁSZF módosításról szóló előfizetői értesítés megküldését követően az előfizetőnek a módosítás elutasítására vonatkozó előfizetői nyilatkozattétel elmulasztása - mint ráutaló magatartás a módosítás előfizető részéről egyező akarattal történő elfogadásának minősül. Ezen előfizetői szerződésből eredő esetleges jogvita esetén előfizető jogosult a vitát az arra illetékes és hatáskörrel rendelkező hatóság elé terjeszteni az ÜÁSZF törzsrészének 6.5. pontjában írtak szerint. 14. Tételes számlamelléklet Az előre fizetett díjú előfizetői szolgáltatások kivételével a szolgáltató az előfizető részére kiállított számlához csatolt mellékletben erre irányuló előfizetői igény esetén - az előfizető által fizetendő díjakat külön jogszabályban meghatározott bontásban, vagy annál részletesebben (hívásrészletező formájában) köteles feltüntetni. Előfizető a tételes tart * számlamellékletre (hívásrészletezőre) igényt nem tart * *(Kérjük a választott módozatot bejelölni.) 15. Aláírás A jelen egyedi előfizetői szerződésben rögzítettek a szerződő felek egyező akaratát tartalmazzák, amelyet a szerződő felek a jelen szerződés aláírásával is elismernek és megerősítenek. 8/10

9 A szerződést aláíró természetes személyek, a másik Fél részére aláírási jogosultságukat hitelt érdemlően igazolni tartoznak. 16. Általános Szerződési feltételek A jelen szerződésben nem szabályozottak vonatkozásában az Üzleti ÁSZF törzsrésze és annak 5/1 sz. melléklete az irányadó. Az Üzleti ÁSZF törzsrésze és annak 5/1 sz. melléklete (együttesen : Üzleti ÁSZF) a jelen szerződés aláírásával a szerződő felek részéről egyező akarattal kerül elfogadásra. Az Üzleti ÁSZF-ben foglaltakat az előfizető megismerte és az abban foglaltakat magára nézve kötelező érvényűként ismeri el a jelen egyedi előfizetői szerződés aláírásával. Amennyiben az Üzleti ÁSZF és a jelen szerződés között ellentmondás van, úgy ebben az esetben a jelen szerződésben rögzítettek az irányadóak. A szerződő felek a évi V. törvény rendelkezéseitől eltérően egyező akarattal az alábbiakban állapodnak meg: A szerződő felek az előfizetői szerződés vonatkozásában nem alkalmazzák a évi. V. törvény 6:63. (5) bekezdésében írtakat. A szerződő Felek megállapítják, hogy a szerződéskötést megelőzően és a szerződés megkötése során az irányadó jogszabályok szerinti együttműködési és tájékoztatási kötelezettségüknek teljes mértékben eleget tettek. A jelen szerződés, annak mellékletei, valamint a vonatkozó Általános Szerződési Feltételek a szerződés tárgyát képező szolgáltatásra vonatkozóan valamennyi feltételt teljességében tartalmazzák, a szerződéskötés során tett, jelen szerződésbe (annak mellékleteibe, ÁSZF-be) nem foglalt nyilatkozatok, ajánlatok, kötelezettségvállalások, nem képezik a szerződés részét A kártérítési felelősség vonatkozásában, ideérve a kötbér fizetési kötelezettséget is, felek rögzítik, hogy bármely fél mentesül a felelősség alól, ha úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható., Budapest, T-Systems Magyarország Zrt. T-Systems Magyarország Zrt. a Magyar Telekom Nyrt. képviseletében T-Systems Magyarország Zrt. T-Systems Magyarország Zrt. a Magyar Telekom Nyrt. képviseletében 9/10

10 1. sz. melléklet: Meghatalmazás 10/10

Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Sz.J. 64.20.18. Készítés

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Készült: 2011. december Hatályba lép: 2011. december Módosítva:

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/6 EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 A SZERZŐDŐ FELEK 1.1 Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek mindenkor hozzáférhető a www.i4u.hu webcímen. Összevont ÁSZF: helyhez kötött Internet-és telefon szolgáltatás, egyéb hangátviteli szolgáltatás

Részletesebben

A hangja jó kezekben van

A hangja jó kezekben van EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS D-Tel TELEFON SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A SZERZŐDŐ FELEK Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Dual-Plus Korlátolt Felelősségű Társaság (3700 Kazincbarcika Szegfű

Részletesebben

Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató Kft. Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2013. július 31. Utolsó módosítás időpontja: 2014. január

Részletesebben

Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére

Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére Magyar Telekom Nyrt. Általános Szerződési Feltételei Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére A hatálybalépés időpontja 2012.szeptember 1. Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai... 3 1.1. A szolgáltató

Részletesebben

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata 1. Szolgáltató adatai: Név: Sasip-5.Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Sasip-5.Kft.) Székhely: 6775 Kiszombor Makói, u.6. Adószáma: 11591355-206 Vállalkozás szervezeti

Részletesebben

helyhez kötött telefonszolgáltatás igénybevételére, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

helyhez kötött telefonszolgáltatás igénybevételére, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató Kft. helyhez kötött telefonszolgáltatás igénybevételére, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2013. július 31. Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA Tartalom 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 5 1.1. A szolgáltató megnevezése,... 5 1.2. A szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei... 5 1.3.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA Módosítás: Készült: 2007 10.09. Hatályos 2007.11.09. Előző módosítás 2008.04.04. Utolsó mód. 2009.01.10. hatályos 30 nap múlva TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

KalocsaKOM Korlátolt Felelősségű Társaság

KalocsaKOM Korlátolt Felelősségű Társaság KalocsaKOM Korlátolt Felelősségű Társaság vezetékes műsorelosztási szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályba lépés kelte:2009.04.05. Utolsó módosítás kelte:2009.03.05.

Részletesebben

GO GO INTERNET Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GO GO INTERNET Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GO GO INTERNET Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Aszinkron Adathálózati Szolgáltatás (Helytől független VoIP telefon szolgáltatás) Szeged, 2007. február 07. 1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI...4 1.1. A szolgáltató

Részletesebben

R-Voice Hungary Telekommunikációs és Informatikai Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. internet szolgáltatásra

R-Voice Hungary Telekommunikációs és Informatikai Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. internet szolgáltatásra ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI internet szolgáltatásra Készült: 2012.március 2. Utolsó változtatás: 2012.március 2. Hatálybalépés: 2012.március 2. 1.oldal ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Tartalomjegyzék

Részletesebben

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Általános Szerződési Feltételek hatálybalépési dátuma: 2014.01.02. Általános Szerződési Feltételek készítésének dátuma: 2014.01.02. MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Tartalomjegyzék

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérelt vonali előfizetői szolgáltatás Helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás Helyhez kötött adatátviteli

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS. 2. Előfizető adatai Előfizető neve, cégneve: Lakóhelye / Tartózkodási helye / Székhelye: Számlázási címe:

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS. 2. Előfizető adatai Előfizető neve, cégneve: Lakóhelye / Tartózkodási helye / Székhelye: Számlázási címe: Jelen dokumentum a Szolgáltató általi aláírásig előfizetői igénynek (ajánlat), az Előfizető pedig igénylőnek minősül! A jelen Szerződés szerinti szolgáltatások igénybevételére a Szolgáltató által nyújtott

Részletesebben

T-Mobile dedikált üzleti hálózati szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

T-Mobile dedikált üzleti hálózati szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek T-Mobile dedikált üzleti hálózati szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Hatálya: 2012. január 1-jétől Utolsó módosítás dátuma: 2011. december 1. Készítés dátuma: 2002. Jelen módosítás

Részletesebben

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Általános Szerződési Feltételek hatálybalépési dátuma: 2014. 12. 05. MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Tartalomjegyzék Általános adatok, elérhetőség... 4 1.1 A szolgáltató neve

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 4VOICE Távközlési Kft. Telefon- és Kapcsolódó Elektronikus Hírközlési Szolgáltatások Nyújtására Üzleti Előfizetők részére A szolgáltató kizárólag üzleti előfizetők számára teszi elérhetővé szolgáltatásait,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Utolsó módosítás 2010.04.01. Hatályos 2010.05.01. TARTALOMJEGYZÉK I. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI...5 II. A SZOLGÁLTATÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK ELÉRHETŐSÉGEI...5

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Hatálya: 2015. április 1. 1/94

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Hatálya: 2015. április 1. 1/94 A Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott, vezetékes telefonszolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: Egyéni vezetékes telefon ÁSZF) Hatálya: 2015. április 1.

Részletesebben

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2009. SZEPTEMBER 1. HATÁLYOS: 2009. OKTÓBER

Részletesebben

A CEY SZOFT BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

A CEY SZOFT BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A CEY SZOFT BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Bakonyszombathely, 2008. október 29. Tartalomjegyzék Fejezetcím:

Részletesebben

Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei

Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2005 február 2. Utolsó módosítás időpontja: 2011 július 11. Hatályos: 2011 augusztus 18. Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Gergi Háló Kft Általános Szerződési Feltételek Telefon szolgáltatás igénybevételére 1.oldal Gergi Háló Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Telefon

Részletesebben

ÜZLETI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT TELEFONSZOLGÁLTATÁSRA

ÜZLETI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT TELEFONSZOLGÁLTATÁSRA ÜZLETI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS 1A. számú melléklet INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT TELEFONSZOLGÁLTATÁSRA amely (a továbbiakban: Szerződés ) létrejött egyrészről a Virtual Communications Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

DIGI TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. TELEVÍZIÓS, INTERNETES ÉS HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONOS SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

DIGI TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. TELEVÍZIÓS, INTERNETES ÉS HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONOS SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2014. augusztus 1. DIGI TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. TELEVÍZIÓS, INTERNETES ÉS HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONOS SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános adatok,

Részletesebben

Az impressive.hu Kft. Internet Szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

Az impressive.hu Kft. Internet Szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Az impressive.hu Kft. Internet Szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Érvényes: 2014.08.01-től Tartalom 1.) ÁLTALÁNOS ADATOK: A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME, TELEFONSZÁMA, INTERNETES HONLAPJÁNAK

Részletesebben

Alföld Kábel Kft. Internet szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Kivonat 2012.01.01

Alföld Kábel Kft. Internet szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Kivonat 2012.01.01 Alföld Kábel Kft. Internet szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Kivonat 2012.01.01 Ebben a kivonatban a sorszámok után zárójelben jeleztük az Általános szerződési feltételek eredeti

Részletesebben