Mechanika Kinematika. - Kinematikára: a testek mozgását tanulmányozza anélkül, hogy figyelembe venné a kiváltó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mechanika Kinematika. - Kinematikára: a testek mozgását tanulmányozza anélkül, hogy figyelembe venné a kiváltó"

Átírás

1 Mechanika Kinematika A mechanika a fizika része mely a testek mozgásával és egyensúlyával foglalkozik. A klasszikus mechanika, mely a fénysebességnél sokkal kisebb sebességű testekre vonatkozik, feloszlik: - Kinematikára: a testek mozgását tanulmányozza anélkül, hogy figyelembe venné a kiváltó okokat; - Dinamikára: a testek mozgását tanulmányozza, figyelembe véve a kiváltó okokat; - Sztatika: a testek mechanikai egyensúlyának feltételeit tanulmányozza; 1. Mozgás és nyugalom Bevezető fogalmak: Mikor mozog egy test? A kérdésre csak akkor tudunk pontos választ adni, ha van egy vonatkoztatási rendszerünk (a vonatkoztatási vagy viszonyítási test az, melyhez képest megadjuk a tanulmányozott test helyzetét). Szükséges eszközök: méteres és időmérő. Együtt vonatkoztatási rendszert alkotnak. Ha a test helyzete a vonatkoztatási rendszerhez képest időben változik, akkor azt mondjuk, hogy hozzá képest mozgásban van. Grafikusan egy test mozgását gyakran Descartes féle derékszögű koordináta-rendszerben adjuk meg. A helyzetvektor olyan vektor melynek kezdőpontja a koordináta-rendszer origója, csúcsa (végpontja) pedig az anyagi ponton van (lásd ábra). (anyagi pont: a testek mozgása során, gyakran elhanyagolhatóak a test méreteit, a testet pontnak tekintjük melyek tömege a test tömegével egyenlő). A helyzetvektornak a három tengely szerint három vetülete van. A vetületek kifejezhetőek a koordináták egységvektorai és a vetületek nagyságainak segítségével:, vagy az egységvektorokat felhasználva: (egységvektor = nagysága 1 egység, iránya, irányítása megegyezik az egyik koordináta irányával illetve irányításával.) Mozgáskor a test által érintett pontok összességét a mozgás pályájának nevezzük. Egy test mozgását egy vonatkoztatási rendszerhez képest (ezután Mechanika Kinematika 1

2 VR) leírhatjuk a megtett úttal (a pályán mért távolság, s) vagy az elmozdulásvektorral (elmozdulásvektor = a test két helyzetének megfelelő helyzetvektor különbsége: ). A megtett út (s) és az elmozdulásvektor ( ) nem egyenértékűek! A megtett út skaláris mennyiség az elmozdulásvektor vektoriális. Nagyságuk is általában különbözik (lásd ábra). A mozgástörvény meghatározza a test helyzetét az idő függvényében. Általános alakja: Az első vektoriális a második skaláris alak. 2. A sebesség A testek mozgásának jellemzésére használt alapvető fizikai mennyiség. A középsebesség az egységnyi idő alatt megtett utat jelenti. Mértékegysége SI-ben (SI System International = Nemzetközi Mértékrendszer) m/s. A középsebesség nem tartalmaz csak a sebesség nagyságára vonatkozó információt, hiányzik az irány és irányítás. Ezért bevezetjük a középsebesség-vektort, mely az elmozdulásvektor és időtartam hányadosa. Az ábrán is látható, hogy a középsebesség-vektor iránya és irányítása megegyezik az elmozdulásvektor irányával és irányításával. A pillanatnyi sebességvektort akkor kapjuk, ha az időintervallumot zéró felé közelítjük ( ). A pillanatnyi sebesség a test sebességét jelenti egy adott pillanatban, iránya érintőleges a pályához. 3. A gyorsulás A sebesség időbeli változását a gyorsulás jellemzi. Jele: a. Képlete: mértékegysége a m/s 2. Mechanika Kinematika 2

3 Az ábrán látható, hogy a középgyorsulás vektor egyenlő a sebességváltozás-vektor és időtartam hányadosával, iránya és irányítása a sebességváltozás-vektor irányával és irányításával megegyező. Pillanatnyi gyorsulásról beszélünk, ha az időintervallumot zéró felé szűkítjük. A gyorsulást fel szokás bontani két egymásra merőleges összetevőre: a tangenciális vagy (pályához-) érintőleges gyorsulásra és normális vagy centripetális gyorsulásra (az érintő irányára merőleges). A tangenciális gyorsulás a sebesség nagyságának változását jellemzi, a normális gyorsulás pedig a sebesség irányának változását. A mozgásokat gyakran a gyorsulás összetevői szerint osztályozzuk. Az alábbi táblázat ezt a felosztási módot tükrözi: Egyenes vonalú mozgás a n =0 Görbe vonalú mozgás an 0 A MOZGÁSOK OSZTÁLYOZÁSA a gyorsulás összetevőinek függvényében egyenletes a t =0 egyenletesen változó a>0 gyorsuló a t =állandó a<0 lassuló változó a állandó R=állandó körmozgás egyenletes körmozgás a n =állandó, a t =0 egyenletesen változó körmozgás a n =állandó, a t - állandó R=változó görbe vonalú mozgás változó körmozgás a n =állandó, a t - változó 4. Egyenes vonalú egyenletes mozgás Ebben az esetben nincs gyorsulás, tehát a sebességvektor állandó. Ebből következik, hogy a pálya egyenes, a sebesség iránya megegyezik a pálya irányával. A mozgás leírásához elégséges egyetlen koordinátát használni, legyen ez az Ox tengely. A mellékelt ábrán O az origó, vagy a VR kezdőpontja, t 0 a kezdeti időpont, x 0 a test kezdeti távolsága a kezdőponthoz Mechanika Kinematika 3

4 képest, t a végső időpont melynek megfelel az x végső távolság. A sebesség kifejezése a fenti jelöléseket használva: Mivel a sebesség nem változik, ezért a középsebesség egyenlő a pillanatnyi sebességgel. A (8)-as egyenletből kifejezve az x végső helyzetnek megfelelő távolságot: összefüggést kapjuk, mely az egyenes vonalú egyenletes mozgást végző test mozgástörvénye. Ha az időt akkor kezdjük mérni, amikor a test az x 0 pontban van, akkor t 0 =0 és ha a VR kezdőpontját pont az x 0 pontban választjuk, akkor x 0 =0 és a (9)-es összefüggés leegyszerűsödik: A mozgás grafikus ábrázolását az alábbi v=v(t) és x=x(t) grafikon szemlélteti: A sebesség grafikon alatti terület nagysága egyenlő a megtett úttal (téglalap melynek oldalai v és t-t 0 ). Az út-idő grafikon iránytényezője tanα, pont a sebességgel egyenlő: 5. Egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás Ebben az esetben a normális gyorsulás zéró, tehát egyenes vonalú mozgásról van szó, viszont a tangenciális gyorsulás zérótól különböző és állandó. Tehát a mozgás pályája egyenes, a sebesség nagysága pedig egyenlő időközökben egyenlő értékkel változik. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás törvényei: Mechanika Kinematika 4

5 a) Sebességtörvény A középgyorsulás (7)-es kifejezéséből kapjuk: A (12)-es kifejezésből a végső sebességet kifejezve, kapjuk: A (13)-as kifejezést sebességtörvénynek nevezzük. Ha a kezdeti időpillanat zéró, akkor: b) Mozgástörvény (úttörvény) A középsebesség (5)-ös kifejezéséből: ahonnan, kifejezve x-et: Mivel a sebességváltozás egyenletes, a középsebesség kiszámítható, mint a kezdősebesség és végsősebesség számtani középarányosa: Behelyettesítve a 17-es kifejezést a 16-os egyenletbe és rendezve azt, megkapjuk a mozgástörvényt: Ha a kezdeti időpillanatot zérónak tekintjük, a 18-as egyenlet egyszerűbb alakját kapjuk: Ha a test kezdeti helyzete egybeesik az origóval (x 0 =0): c) Galilei képlete A 14-es egyenletből az időt kifejezve és a 20-as egyenletbe helyettesítve kapjuk: Mechanika Kinematika 5

6 A műveleteket elvégezve és rendezve kapjuk: A 21-es egyenlőséget Galilei képletének nevezzük. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás esetén az a=a(t), v=v(t) és x=x(t) függvények ábrái a következők: Megjegyzések: a gyorsulás grafikonból kiolvasható, hogy a gyorsulás állandó és a grafikon alatti terület egyenlő a t-t 0 időintervallumban bekövetkezett sebességváltozással. A sebesség grafikon egy egyenes, ami azt jelenti, hogy a sebesség változása egyenesen arányos az idővel (egyenletesen változik). A grafikon és vízszintes közötti szög tangense pedig egyenlő a gyorsulás mértékével. Az út grafikonja egy parabola, mivel az út az idő másodfokú függvénye. 6. Szabadesés, függőleges hajítás Szabadeséskor és függőleges hajításkor a testre egyetlen erő hat, a gravitációs vonzóerő a Föld részéről, a súrlódási erőt elhanyagoljuk és a gravitációs erőt állandónak tekintjük. Ezen feltételek teljesülésekor a test mozgása egyenes vonalú és egyenletesen változó lesz. A gyorsulás egyenlő a gravitációs gyorsulással, a megtett utat gyakran magasságként említjük (jele: h). Ha a testet szabadon elengedjük (v 0 =0) és az origót pont a mozgás kezdőpontjában veszszük fel, akkor a mozgástörvény: a test pillanatnyi sebességét pedig a: Mechanika Kinematika 6

7 összefüggés adja meg. Függőleges hajítás esetén figyelembe kell venni, hogy a test felfele mozog, gyorsulása pedig ellentétes, ezért a mozgástörvény: A sebesség változását adó sebességtörvény a következő: A test lassuló mozgást végez, sebessége csökken, míg eléri pályájának maximális értékét, majd szabadeséssel visszaesik. A fenti összefüggéseket alkalmazva, az esés ideje szabadeséskor: A legnagyobb magasság v 0 kezdősebességű függőleges hajításkor: Bizonyítható, hogy az emelkedés és esés ideje egyenlő. 7. Mozgás függőleges síkban, gravitációs térben (ferde hajítás) A hajítás ebben az esetben a vízszintessel tól eltérő szögben történik. A súrlódást ezentúl is elhanyagoljuk, és feltételezzük, hogy a testre csak a gravitációs erő hat. A mozgás leírásához két koordináta szükséges (a mozgás síkban történik), legyen ez az Ox és Oy tengely. A mozgás egy görbe vonalú pályán történik, melynek megszerkesztjük a vetületét az Ox és Oy tengelyre. Mechanika Kinematika 7

8 Az Ox tengely (vízszintes) irányában nem hat erő, tehát egyenes vonalú egyenletes a mozgás állandó v x0 sebességgel. Az Oy tengely irányában a súlyerő hat. A mozgás hasonló egy függőleges hajításhoz, ahol a kezdősebesség v y0. A test által elért legnagyobb magasságot az Oy tengely menti mozgásból számítjuk ki feltételezve, hogy a v y sebességkomponens a legnagyobb magasságon zéró: Az emelkedési idő a 25-ös egyenletből: A teljes hajítás ideje pont kétszer akkora, mint az emelkedési idő. Időközben az Ox tengely mentén megtett út: 8. Egyenletes körmozgás Ebben az esetben a test mozgásának pályája egy kör, sebességének nagysága pedig állandó. Ebből következik, hogy normális gyorsulása állandó, tangenciális gyorsulása pedig zéró. A mellékelt ábrán az egyenletes körmozgást végző test az A pontból a B pontba kerül. A sebességvektorok a két pontban merőlegesek a sugárra (érintők a körhöz). Azért, hogy megkapjuk a sebesség változását az A pontból párhuzamosan eltoljuk a sebességvektort a B pontba. Figyelembe véve, hogy az OAB és BCD háromszögek hasonlóak, írhatjuk: A 31-esben s a megtett út, R a körmozgás sugara. Figyelembe véve, hogy a megtett út, a 31- es egyenletből kiszámítható a gyorsulás nagysága: A körmozgást jellemző egyéb fizikai mennyiségek: a) Periódus Mechanika Kinematika 8

9 Az idő, amely alatt a test egy teljes kört ír le. Jele: T, mértékegysége: s (szekundum). b) Frekvencia Az időegység alatt leírt körök számával egyenlő. Jele: ν, mértékegysége: Hz(hertz). Ha az időegységet osztjuk a frekvenciával (a leírt körök számával) megkapjuk az egy kör leírásához szükséges időt, vagyis a periódust: c) Szögsebesség A sugár által, egységnyi idő alatt leírt középponti szög. Jele: ω, mértékegysége: rad/s (radián/szekundum). A radián szögmérték, egy teljes körnek (360 0 ) megfelel 2π radián. Mivel egy teljes kört (2π radián) pont egy periódus alatt tesz meg, ezért a szögsebesség: Az egyenes vonalú egyenletes mozgásnál tanult 9-es mozgástörvény megfelelője körmozgás esetén a megtett szög kifejezése az idő függvényében. A szögsebesség meghatározásából vagy a 34-es egyenletből következik: Egyéb összefüggések: Mechanika Kinematika 9

33. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása. Gimnázium 9. évfolyam

33. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása. Gimnázium 9. évfolyam 33. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása A feladatok helyes megoldása maximálisan 10 pontot ér. A javító tanár belátása szerint a 10 pont az itt megadottól

Részletesebben

A test tömegének és sebességének szorzatát nevezzük impulzusnak, lendületnek, mozgásmennyiségnek.

A test tömegének és sebességének szorzatát nevezzük impulzusnak, lendületnek, mozgásmennyiségnek. Mozgások dinamikai leírása A dinamika azzal foglalkozik, hogy mi a testek mozgásának oka, mitől mozognak úgy, ahogy mozognak? Ennek a kérdésnek a megválaszolása Isaac NEWTON (1642 1727) nevéhez fűződik.

Részletesebben

15. Koordinátageometria

15. Koordinátageometria I. Elméleti összefoglaló Koordinátákkal adott vektorok 15. Koordinátageometria Ha a(a ; a ) és b(b ; b ) a sík két vektora, λ valós szám, akkor az a vektor hossza: a = a + a a két vektor összege : a +

Részletesebben

A kvadratrixról. Ez azt jelenti, hogy itt a görbe egy mozgástani származtatását vesszük elő 1. ábra. 1. ábra

A kvadratrixról. Ez azt jelenti, hogy itt a görbe egy mozgástani származtatását vesszük elő 1. ábra. 1. ábra 1 A kvadratrixról A kvadratrix más néven triszektrix nevű síkgörbéről az [ 1 ] és [ 2 ] munkákban is olvashatunk. A keletkezéséről készített animáció itt tekinthető meg: http://hu.wikipedia.org/wiki/kvadratrix#mediaviewer/file:quadratrix_animation.gif

Részletesebben

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. Komplex számok (2)

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. Komplex számok (2) 2. előadás Komplex számok (2) 1. A a + bi (a, b) kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés lehetővé teszi, hogy a komplex számokat a sík pontjaival, illetve helyvektoraival ábrázoljuk. A derékszögű koordináta

Részletesebben

10. Síkgeometria. I. Elméleti összefoglaló. Szögek, nevezetes szögpárok

10. Síkgeometria. I. Elméleti összefoglaló. Szögek, nevezetes szögpárok 10. Síkgeometria I. Elméleti összefoglaló Szögek, nevezetes szögpárok Egy adott pontból kiinduló két félegyenes a síkot két részre bontja. Egy-egy ilyen rész neve szögtartomány, vagy szög. A két félegyenest

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Koordináta-geometria

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Koordináta-geometria MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Koordináta-geometria A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

Kiadandó feladatok, Fizika 1.

Kiadandó feladatok, Fizika 1. Kiadandó feladatok, Fizika 1. Kinematika 1. Egy követ h = 125m magasról kezdősebesség nélkül leejtünk. Ezután 1 másodperccel utána dobunk egy másik követ függőlegesen lefelé irányuló v o kezdősebességgel.

Részletesebben

A fény korpuszkuláris jellegét tükröző fizikai jelenségek

A fény korpuszkuláris jellegét tükröző fizikai jelenségek A fény korpuszkuláris jellegét tükröző fizikai jelenségek A fény elektromágneses sugárzás, amely hullámjelleggel és korpuszkuláris sajátosságokkal is rendelkezik. A fény hullámjellege elsősorban az olyan

Részletesebben

MI ILYENNEK KÉPZELJÜK MATEMATIKA

MI ILYENNEK KÉPZELJÜK MATEMATIKA MI ILYENNEK KÉPZELJÜK Minta feladatsorok a középszintű MATEMATIKA érettségire való felkészüléshez II. RÉSZ Összeállították: a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium vezetőtanárai

Részletesebben

Matematika Gyakorló feladatok vizsgára 12. évf. emelt szint

Matematika Gyakorló feladatok vizsgára 12. évf. emelt szint Matematika Gyakorló feladatok vizsgára. évf. emelt szint Egyenletek, egyenlőtlenségek, paraméteres egyenletek. Oldd meg az alábbi egyenleteket! 4 c) d) e) 4. Oldd meg az alábbi egyenleteket! = c) =8 d)

Részletesebben

12. Trigonometria I.

12. Trigonometria I. Trigonometria I I Elméleti összefoglaló Szögmérés A szög mérésének két gyakran használt módja van: fokban, illetve radiánban (ívmértékben) mérünk A teljesszög 0, ennek a 0-ad része az A szög nagyságát

Részletesebben

mi is ez, össze kell hasonlítania mindazzal, ami felette van, és mindazzal, ami alatta van, hogy pontos határait megismerhesse.

mi is ez, össze kell hasonlítania mindazzal, ami felette van, és mindazzal, ami alatta van, hogy pontos határait megismerhesse. Előszó,,Ha az ember magára tekint, először a testét látja, azaz bizonyos anyagmennyiséget, amelyet a magáénak mondhat. De hogy megérthesse, hogy mi is ez, össze kell hasonlítania mindazzal, ami felette

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez.

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Szerzők: Misz József, Szokolai Tibor A szakmai

Részletesebben

11. Geometriai transzformációk

11. Geometriai transzformációk 11. Geometriai transzformációk I. Elméleti összefoglaló Geometriai transzformációknak nevezzük azokat a függvényeket, amelyeknek az értelmezési tartománya és értékkészlete is ponthalmaz. Ha a transzformáció

Részletesebben

III. RÉSZ HIDRAULIKAI SZÁMÍTÁSOK

III. RÉSZ HIDRAULIKAI SZÁMÍTÁSOK III. RÉSZ HIDRAULIKAI SZÁMÍTÁSOK 1. A hidrosztatika alapjai Folyadékok és gázok nyomása 2. Folyadékok áramlása csővezetékben Hidrodinamika 3. Áramlási veszteségek 4. Bernoulli törvény és alkalmazása 108

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA MATEmATIkA I 6 VI KOmPLEX SZÁmOk 1 A komplex SZÁmOk HALmAZA A komplex számok olyan halmazt alkotnak amelyekben elvégezhető az összeadás és a szorzás azaz két komplex szám összege és szorzata

Részletesebben

II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben)

II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben) 1 II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben) BEVEZETÉS Az alcímben hivatkozott hosszabb tanulmány 1 megalapozta a tömegtársadalmak mechanikáját

Részletesebben

Skatulya-elv. Sava Grozdev

Skatulya-elv. Sava Grozdev Skatulya-elv Sava Grozdev Egy alapvető szabály, azaz elv azt állítja, hogy: ha m testet szétosztunk n csoportba és m > n, akkor legalább két test azonos csoportba fog kerülni. Ezt az elvet különböző országokban

Részletesebben

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható.

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható. 1. feladat. 013 pontosan egyféleképpen írható fel két prím összegeként. Mennyi ennek a két prímnek a szorzata? 40 Megoldás: Mivel az összeg páratlan, ezért az egyik prímnek párosnak kell lennie, tehát

Részletesebben

Gnädig Péter Honyek Gyula Vigh Máté 333 FURFANGOS FELADAT FIZIKÁBÓL

Gnädig Péter Honyek Gyula Vigh Máté 333 FURFANGOS FELADAT FIZIKÁBÓL Gnädig Péter Honyek Gyula Vigh Máté 333 FURFANGOS FELADAT FIZIKÁBÓL Tartalomjegyzék Bevezetés 9 Előszó..................................... 9 Hogyan használjuk ezt a könyvet?..................... 11 Jelölések....................................

Részletesebben

A geometriák felépítése (olvasmány)

A geometriák felépítése (olvasmány) 7. modul: HÁROMSZÖGEK 13 A geometriák felépítése (olvasmány) Az általános iskolában megismertük a háromszöget, a négyzetet, a párhuzamosságot és hasonló geometriai fogalmakat, és tulajdonságokat is megfogalmaztunk

Részletesebben

Síkbeli egyenesek. 2. Egy egyenes az x = 1 4t, y = 2 + t parméteres egyenletekkel adott. Határozzuk meg

Síkbeli egyenesek. 2. Egy egyenes az x = 1 4t, y = 2 + t parméteres egyenletekkel adott. Határozzuk meg Analitikus mértan 3. FELADATLAP Síkbeli egyenesek 1. Írjuk fel annak az egyenesnek a paraméteres egyenleteit, amely (i) áthalad az M 0 (1, 2) ponton és párhuzamos a a(3, 1) vektorral; (ii) áthalad az origón

Részletesebben

I. Síkgeometriai alapfogalmak, szögek, szögpárok

I. Síkgeometriai alapfogalmak, szögek, szögpárok 15. modul: SÍKIDOMOK 7 I. Síkgeometriai alapfogalmak, szögek, szögpárok Módszertani megjegyzés: A jelen modult többnyire kibővített ismétlésnek szántuk, és fő célja az alapfogalmak és az alapismeretek

Részletesebben

MATEMATIKA A 10. évfolyam

MATEMATIKA A 10. évfolyam MATEMATIKA A 10. évfolyam 4. modul Körrel kapcsolatos fogalmak Készítette: Lénárt István és Vidra Gábor Matematika A 10. évfolyam 4. modul: Körrel kapcsolatos fogalmak Tanári útmutató A modul célja Időkeret

Részletesebben

Keresleti és kínálati függvény. Minden piacnak van egy keresleti és egy kínálati oldala, amelyeket a normatív közgazdaságtanban

Keresleti és kínálati függvény. Minden piacnak van egy keresleti és egy kínálati oldala, amelyeket a normatív közgazdaságtanban tehát attól függ, hogy x milyen értéket vesz fel. A függvényeket a közgazdaságtanban is a jól ismert derékszögû koordináta-rendszerben ábrázoljuk, ahol a változók nevének megfelelõen általában a vízszintes

Részletesebben

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória)

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) ARANY DÁNIEL MATEMATIKAI TANULÓVERSENY 013/014-ES TANÉV Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) Feladatok és megoldások A verseny az NTP-TV-13-0068 azonosító számú pályázat alapján a Nemzeti Tehetség

Részletesebben

I. rész. Feladatsor. 2. Andi keresett két olyan számot, amelyre teljesül, hogy a < b. Igaz-e, hogy a < b?

I. rész. Feladatsor. 2. Andi keresett két olyan számot, amelyre teljesül, hogy a < b. Igaz-e, hogy a < b? 1. Feladatsor I. rész 1. Adott két halmaz. A a 9-nél kisebb páros pozitív egészek; B a 30-nál kisebb, 6-tal osztható pozitív egészek halmaza. Adja meg az A B és a B \ A halmazokat!. Andi keresett két olyan

Részletesebben

tervezet tervezet4. gyakorlat Terner rendszer vizsgálata 4.1. Bevezetés x B =0, 25 x B

tervezet tervezet4. gyakorlat Terner rendszer vizsgálata 4.1. Bevezetés x B =0, 25 x B Terner rendszer vizsgálata gyakorlat célja a fázisszabály gyakorlati alkalmazása, valamint a háromszögdiagram használata olyan háromkomponensű (terner) rendszer vizsgálatával, amelyben egymással nem tetszőleges

Részletesebben