INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM"

Átírás

1 RICHTER JÁNOS ZENEMŐVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Benkı Szabolcs igazgató Gödölle Péterné MICS vezetı Gyır, március 31. 1

2 1. Az Önkormányzati MIP intézményre vonatkozó feladatai 2. Intézményi minıségpolitika 2.1. Az intézmény nevelési oktatási iránya, arculata, jellege 2.2. Küldetésnyilatkozat 2.3. Minıségcélok 2.4. Az intézményre jellemzı nevelési oktatási módszerek 3. Az intézmény minıségirányítási rendszere 3.1. A vezetés elkötelezettsége, felelıssége Jogszerő mőködés Az intézmény szervezeti felépítése 3.2 Tervezés Stratégiai tervezés Pedagógiai program készítésének, felülvizsgálatának folyamatszabályozása Az IMIP készítésének, felülvizsgálatának folyamatszabályozása 3.3 Ellenırzés, mérés, értékelés Intézményi önértékelés szempontjai Vezetıi és pedagógus teljesítményértékelés szempontjai 3.4 Partnerkapcsolatok mőködtetése Partnerazonosítás Partneri igény és elégedettségmérés Kommunikáció a partnerekkel Mellékletek Kapcsolódó dokumentumok Az intézményi önértékelés eljárásrendje Vezetıi értékelés eljárásrendje Középvezetık értékelése Pedagógusok értékelése Partnerazonosítás eljárásrendje Partneri igény és elégedettség mérés 2

3 1. Az önkormányzati MIP intézményre vonatkozó feladatai Gyır Megyei Jogú Város mintegy lakosú nagyváros, melynek ipara tudatos fejlesztéssel dinamikusan fejlıdik, biztosítva ezzel sok ezer gyıri és környékbeli polgár számára a munkalehetıségeket. A lakosság életszínvonala, kulturális szokásrendszere és iskolázottsága meghaladja az országos átlagot, melyet nagymértékben meghatároz a nyugati országhatár közelsége és lakóinak igényessége. Az európai uniós követelményeknek való minél jobb megfelelés igénye folyamatosan arra motiválja a gazdálkodó szervezeteket, államigazgatási szerveket és az intézményeket, hogy minél több helyen dolgozzák ki saját minıségpolitikájukat és minıségirányítási rendszerüket a hatékonyabb mőködés érdekében. A város kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezik, gyakori és sokoldalú kapcsolata van mindhárom szomszédos megyével és a határon túli területekkel. A városban mőködı felsıoktatási intézmények révén a képzések területén kapcsolatai még messzebbre nyúlnak. A város, a megyében a legnagyobb közoktatási intézményhálózatot fenntartó önkormányzat, ezáltal szerepe meghatározó az egész régió oktatási szerkezetében. Az önkormányzat továbbra is fontosnak tartja Gyır iskolaváros-jellegének megtartását és a közoktatásnak, mint a közszolgáltatás egyik formájának folyamatos minıségi javítását, fejlesztését. A fenntartó küldetése, hogy a rendelkezésére álló valamennyi eszközzel, újabb erıforrások folyamatos feltárásával és bevonásával minıségi szolgáltatást biztosítson a közoktatás területén a város és környéke lakossága számára. Mindezt annak érdekében teszi, hogy a tanulók az iskolarendszer keretei között minél értékesebb, hasznosabb, folyamatos megújulásra alapot adó és versenyképes tudást szerezzenek a folyamatosan változó környezeti igényeknek megfelelıen. A fenntartó önkormányzat minıségirányítási programjában intézményünk számára az alábbi elvárásokat fogalmazta meg: Általános fejlesztési feladatok - a gyermekközpontú, humánus iskola elvének betartása - az egészséges életmódra nevelés - az intézmény saját, önálló arculatának, nevelési oktatási profiljának megırzése - az idegen-nyelv oktatás hatékonyságának fokozása - intézményi szintő mérési, értékelési és önértékelési rendszer mőködtetése Konkrét elvárások - növekedjen a nyelvvizsgával rendelkezı tanulók száma - az iskola legyen nyitott a modern tanszakok irányában. A fentieken kívül iskolánk számára a következı célokat tőzzük ki: - a város, a régió kulturális életében való aktív részvétel - személyre szabott tehetségfejlesztés. 3

4 2. Intézményi minıségpolitika 2.1 Az intézmény nevelési oktatási iránya, arculata, jellege Az iskolánkban folyó tanulmányi munka célja olyan elméleti és gyakorlati ismeretek tanítása, amelyek felkészítik a tanulót a zenész szakmai követelmények teljesítésére és közismereti tárgyakból a középszintő érettségi bizonyítvány megszerzésére. Az iskola kívánságra felkészít emeltszintő érettségi vizsga letételére is. Célunk, hogy tanulóink korszerő, továbbfejleszthetı ismereteket, széleskörő mőveltséget szerezzenek, legyenek képesek a középfokú szakképesítéssel betölthetı munkakörök ellátására. Tanulóink nagy többsége továbbtanulásra jelentkezik a felsıoktatási intézményekbe, célunk, hogy legyenek képesek megfelelni a felsıfokú intézmények felvételi követelményrendszerének. 2.2 Küldetésnyilatkozat - Iskolánk szellemét a gyermekközpontúság határozza meg, amely a tanulókkal szemben tanúsított humánus, empatikus bánásmódban nyilvánul meg. - Fontos feladatunknak tartjuk a tehetségfejlesztést és a hátrányos helyzető tanulók felzárkóztatását, a tanulási esélyek egyenlıségének biztosítását. - Elsıdleges célunk, hogy tanulóink az általános mőveltség megszerzése mellett magas szintő szakmai elméleti és gyakorlati ismeretekhez jussanak. - Iskolánk speciális jellegébıl adódik alapvetı feladatunk: a zenei tehetség felismerése, kibontakoztatása és a felelısségteljes pályaorientáció. - Felelısek vagyunk együtteseink színvonalas mőködéséért. - Tekintettel kell lennünk az iskolahasználók szülık, diákok, felsıoktatási intézmények (így közvetve a munkaerıpiac) igényeire, ezért kiváló, magas szintő szakmai munkát kell szolgáltatnunk. - A tanulási-gyakorlási lehetıségek, szolgáltatások széles körét kívánjuk diákjainknak biztosítani olyan választható tantárgyak, fakultációk, tanórán kívüli programok megszervezésével, amelyek fejlesztik kreativitásukat, önértékelésüket, szélesítik látókörüket. - A zenei nevelés-oktatás sajátossága révén, melyben dominál az egyéni oktatási forma, fokozottabban figyelembe tudjuk venni a tanulók életkori sajátosságait, egyéni képességeiket, melyekre építve kellı hatékonysággal tudunk eredményeket elérni. - Mindenkinek, aki a nevelés-oktatás folyamatában részt vesz (diáknak és pedagógusnak egyaránt) lehetıséget teremtünk, hogy tehetségének megfelelıen a lehetı legtöbbet hozza ki magából. 4

5 - Kialakítjuk és fenntartjuk a tanuláshoz és tanításhoz szükséges szakmai feltételeket: - megfelelı képzettségő pedagógusok - megfelelı nevelési-oktatási folyamatok - megfelelı szintő tárgyi eszközök - Az intézmény vezetıje és minden munkatársa elkötelezett a minıségfejlesztési munka iránt. - Fontosnak tartjuk, hogy az iskola minden dolgozója megismerje, megértse és munkájában érvényesítse minıségpolitikánkat, minıségcéljainkat. - Céljaink elérése érdekében teljes körő intézményi önértékelést végzünk. - Felállítjuk a vezetıi feladatokat ellátók és a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szempontjait, az értékelés rendjét. - Az iskola életének és munkájának minden területén folyamatos fejlıdésre törekszünk. A minıségi munka, a szakmai tudás legyen az iskolai élet, a tekintély legfıbb meghatározója! 2.3 Minıségcélok - Tanulóinkat megismertetjük Gyır város nevezetességeivel, és rendszeresen látogatjuk a Városi Mővészeti Múzeum kiállításait, programjait. - A tehetséggondozás érdekében iskolánk tanulóinak 20% - a vegyen részt különbözı kurzusokon, zenei workshopokon. - Iskolánk tanulóinak 85 %-a vegyen részt az iskola, a város és egyéb külsı helyszínek rendezésében tartott zenei produkciókban, fellépéseken. - Az oktatás színvonalának megismerése, valamint az oktató-nevelı tevékenység eredményességének felmérése érdekében tanulóink 10 %-a induljon zenei versenyeken. - A hátrányos helyzető tanulók felzárkóztatása érdekében korrepetálásokat szervezünk. - A kompetenciamérésben eddig elért átlag feletti eredményeinket megtartjuk. - Együtteseink évente legalább 2 szer szerepeljenek rendezvényen, koncerten. - A partneri elégedettségmérés minden partnernél és minden kérdésben legalább 65% - kos legyen. - Évi 15 rendezvény szervezésével, befogadásával szélesítjük partnereink körét. - Oktatási tevékenységünkkel (zenei képzés, nyelvoktatás) támogatjuk a növendékek külföldi felsıfokú intézményekbe történı továbbtanulását. 5

6 - 2 éven belül az iskola nevelıtestületének egésze ismerje meg az alapvetı minıségtechnikákat, módszereket. 2.4 Az intézményre jellemzı nevelési - oktatási módszerek Az iskolánkban folyó nevelés, a képességek fejlesztése, a közismereti oktatás és szakmai képzés szerves egységet alkot, mely követelményeiben igazodik a tanulók adottságaihoz, fejlettségéhez. Célunk, hogy a tanítási-tanulási folyamat során kialakuljon tanulóink igénye és képessége az ismeretek önálló megszerzésére, azok összefüggéseinek felismerésére, értelmezésére, hasznosítására. Fejlıdjön fogalmi gondolkodásuk, problémamegoldó képességük, anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikációs és informatikai tudásuk. A személyiségfejlesztésben kiemelt szerepet kap az önismeret fejlesztése, a kezdeményezı és vállalkozó készségek, illetve felelıs társadalmi magatartás kialakítása, az állampolgári szerepre történı felkészítés, a jogok és kötelességek tudatosítása. A személyiségfejlesztés minden vonatkozásában meghatározónak tartjuk az iskola arculatát, hagyományait, belsı környezetét és légkörét. Helyi tantervünk a szakközépiskolai párhuzamos képzésben az 1998-ban elfogadott Pedagógiai Programban meghatározott elvekre, az ott megfogalmazott célrendszerre épül. Korszerő, továbbfejleszthetı ismereteket, széleskörő mőveltséget kívánunk tanulóinknak átadni, továbbra is arra készítjük fel ıket, hogy legyenek képesek a középfokú szakképesítéssel betölthetı munkakörök ellátására. Mivel tanulóink nagy többsége felsıoktatási intézményekben kívánja folytatni tanulmányait, célunk, hogy legyenek képesek megfelelni ezen intézmények felvételi követelményrendszerének is. A tanulási folyamat hatékonyabbá tételéhez biztosítjuk az informatikai alapú oktatási módszerek lépcsızetes bevezetését. Egy német nyelvi csoportban továbbra is lehetıséget adunk a Dalton módszer szerinti tanításra. 6

7 3. Az intézmény minıségirányítási rendszere 3.1 A vezetés elkötelezettsége, felelıssége A minıségirányítási program megvalósításának fontos eleme a vezetés elkötelezettsége. Ennek érdekében a vezetés következetes, biztosítja a továbbképzések lehetıségét, kihasználja a belsı erıforrásokat és egyéb erıforrások felkutatásával segíti a nevelı-oktató munka minıségének biztosítását. Betartja az intézmény mőködését szabályozó külsı és belsı jogrendszer elıírásait, biztosítja az intézményi mőködés rendjét, beleértve a folyamatos fejlesztés és a szervezeti kultúra fejlesztésének megvalósításához szükséges erıforrások biztosítását is. Tudatosítja a partnerközpontú szemléletet, kezdeményezi a szükséges beavatkozásokat. A folyamatos fejlesztés keretében, a megszerzett tapasztalatok alapján a kitőzött célok megvalósítására minıségirányítási eljárásrend készül. 3.2 Jogszerő mőködés Az intézményvezetés gondoskodik arról, hogy az intézmény mőködését szabályozó jogi dokumentumok - törvények, különbözı szintő rendeletek, a fenntartó és az intézmény belsı szabályozói - hozzáférhetıek legyenek, azokat az intézmény alkalmazottai ismerjék és betartsák Az intézmény mőködését szabályozó jogi dokumentumok Alapító okirat Pedagógiai program SZMSZ és mellékletei, kiegészítı szabályzatai: o Házirend o Munkaköri leírások o Munkavédelmi szabályzat o Tőzvédelmi szabályzat Intézményi éves munkaterv 3.3 Az intézmény szervezeti felépítése OKTATÁSIRÁNYÍTÁS, FENNTARTÓ KÖZALKALMAZOTTI TANÁCS IGAZGATÓ MICS ISKOLASZÉK GAZDASÁGI VEZETİ ZENEI IG. H. KÖZISMERETI IG. H. DIÁKMOZGALMAT SEGÍTİ TANÁR TANSZAKVEZETİK MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETİK TECHNIKAI MUNKATÁRSAK ZENETANÁROK KÖZISMERETI A DIÁKOTTHON TANÁROK NEVELİI ÉS DIÁKÖNKORMÁNYZATA 7

8 3.2 Tervezés Stratégiai tervezés Intézményünkben a stratégiai tervezés a Pedagógiai program, a Minıségirányítási program, a Vezetıi és pedagógus teljesítményértékelés szempontjainak, eljárásrendjének elkészítését, módosítását, felülvizsgálatát jelenti. A stratégiai tervezés folyamatszabályozása a PP és a MIP folyamatábrái alapján történik. Az elkészítés lépéseit, feladatait, felelıseit, érintettjeit, a folyamattal kapcsolatos felelısségi és hatásköröket, valamint a keletkezett dokumentumok és bizonylatok kezelésének, nyilvántartásának módját a folyamatábrákat követı táblázatok tartalmazzák. 8

9 Pedagógiai program készítésének, felülvizsgálatának folyamatszabályozása A folyamat célja: az intézmény PP nak felülvizsgálata, módosítása START Régi Pedagógiai program 1. Vezetıi megbeszélés Ütemterv 2. Feladat kiosztás munkaközösség- és tanszakvezetıknek Írásbeli felkérés 3. Munkaközösségi és tanszaki megbeszélések Feljegyzések 4. Módosítások elkészítése Módosítási javaslat 5. Módosítások beépítése Elsı PP változat NEM IGEN 6. Megfelelı-e a PP? Szülıi és DÖK véleményezés 7. Tantestületi megvitatás Jegyzıkönyv 8. Korrekció beépítése Módosított PP 9. Tantestületi elfogadás Kész PP és jegyzıkönyv 10. Elküldés a fenntartóhoz Levél 11. Nyilvánosságra hozatal Könyvtár STOP 9

10 Felelısségek és hatáskörök a Pedagógiai Program készítésének folyamatszabályozásában: LÉPÉS FELELİS IDİPONT ÉRINTETT INFORMÁLT 1. Igazgató Kibıvített iskolavezetés Tantestület 2. Igazgató Mk. vezetık Munkaközösségek Tanszakvezetık 3. Mk. vezetık Munkaközösségek Tantestület Tanszak vezetık 4. Mk. vezetık Munkaközösségek Igazgató Tanszak vezetık 5. Mk. vezetık Munkaközösségek Igazgató Tanszak vezetık 6. Mk. vezetık Munkaközösségek Igazgató Tanszak vezetık DÖK vezetı 7. Igazgató Tantestület Tantestület Szülıi szervezet DÖK 8. Mk. vezetık Munkaközösségek Tantestület Tanszak vezetık 9. Igazgató Tantestület Tantestület 10 Igazgató Iskolatitkár Fenntartó 11 Igazgató Iskolatitkár Tantestület A keletkezett dokumentumok és bizonylatok a Pedagógiai program készítésekor: A BIZONYLAT NEVE KÉSZÍTİ MEGİRZÉSI HELY Ütemterv Iskola vez. Min.ügyi kézikönyv Írásbeli Igazgató Min.ügyi felkérés kézikönyv Feljegyzések Mk vez. Min.ügyi a megbesz. Tanszakvez. kézikönyv Módosító Munkaközösségek Min.ügyi javaslatok kézikönyv Korrekciós Mk. vez. Min.ügyi javaslatok kézikönyv Jegyzıkönyv Jegyzıkönyvvezetı Min.ügyi az kézikönyv elfogadásról Fenntartói Fenntartó Min.ügyi jóváhagyás Kiegészített PP Munkaközösségek kézikönyv Min.ügyi kézikönyv MEGİRZÉSI MÁSOLATOT IDİ KAP 1 év Mk. vez. 1 év Mk. vez. 1év Igazgató 1 év Igazgató 1 év Igazgató 5 év Igazgató 5 év Igazgató 5 év Igazgató Könyvtár A Pedagógiai program felülvizsgálata és módosítása 5 évenként történik, ha errıl más törvényi szabályozás másként nem rendelkezik. 10

11 Az IMIP készítésének, felülvizsgálatának folyamatszabályozása A folyamat célja: az intézmény MIP jának felülvizsgálata, módosítása START Régi IMIP 1. Team megalakítása Team lista, megbízólevél 2. Ütemterv készítése Ütemterv 3. Felülvizsgálat, okelemzés Fa diagram, halszálka diagram 4. Módosítások elkészítése Módosítási javaslat 5. Módosítások beépítése Elsı IMIP változat NEM 6. Megfelelı-e a IMIP? IGEN 7. Új célok kitőzése Céllista Szülıi és DÖK véleményezés 8. Alkalmazotti megvitatás Jegyzıkönyv 9. Korrekció beépítése Módosított IMIP 10. Alkalmazotti elfogadás Kész IMIP és jegyzıkönyv 11. Elküldés a fenntartóhoz Levél 12. Nyilvánosságra hozatal Könyvtár STOP 11

12 Felelısségek és hatáskörök az IMIP készítésének folyamatszabályozásában: LÉPÉS FELELİS IDİPONT ÉRINTETT INFORMÁLT 1. Igazgató 2006.dec. Kibıvített Tantestület iskolavezetés 2. Team vezetı 2006.dec, Team Igazgató és tantestület 3. Team vezetı 2007.febr. Team Igazgató 4. Team vezetı Team Igazgató 5. Team vezetı Team Igazgató 6. Team vezetı, Team Igazgató ig.h. 7. Team vezetı Tantestület Alkalmazottak 8. Igazgató Alkalmazottak - 9. Team vezetı Team Alkalmazottak 10. Igazgató márc. Alkalmazottak DÖK, Iskolaszék 11. Igazgató 2007.márc.31. Iskolatitkár Fenntartó 12. Igazgató Iskolatitkár - A keletkezett dokumentumok és bizonylatok az IMIP készítésekor: A BIZONYLAT NEVE KÉSZÍTİ MEGİRZÉSI HELY Írásbeli felkérés Igazgató Minıségügyi kézikönyv Ütemterv Team Minıségügyi kézikönyv Feljegyzések a Team vezetı Minıségügyi megbesz. kézikönyv Módosító Team Minıségügyi javaslatok kézikönyv Céllista Alkalmazottak Minıségügyi kézikönyv Korrekciós Team vezetı Minıségügyi javaslatok kézikönyv Jegyzıkönyv az Jegyzıkönyvvezetı Minıségügyi elfogadásról kézikönyv Fenntartói Fenntartó Minıségügyi jóváhagyás kézikönyv Kiegészített Team Minıségügyi IMIP kézikönyv MEGİRZÉSI MÁSOLATOT IDİ KAP 1 év Team tagok 1 év Igazgató 1 év Igazgató 1 év Igazgató 2 év Igazgató 1 év Igazgató 2 év Igazgató 2 év Igazgató 2 év Igazgató, könyvtár Az IMIP felülvizsgálata és módosítása 5 évenként történik, ha errıl más törvényi szabályozás másként nem rendelkezik. 12

13 3.3 Ellenırzés, mérés, értékelés Az intézmény vezetése meghatározza és az intézményen belül nyilvánossá teszi a mőködésével és a folyamatok ellenırzésével kapcsolatos hatásköröket. Ennek keretében kijelöli a mőködés azon területeit, amelyeket ellenırzése során vizsgálni kíván, meghatározza az ehhez alkalmazandó módszereket. Megállapítja az ellenırzés során nyert információk felhasználási módját és az ellenırzést követı beavatkozás lépéseit. Az éves munkatervben meghatározott idıszakonként és a meghatározott szempontok szerint megvizsgálja az intézmény mőködésének gyakorlatát, a folyamatos alkalmasság, a szabályozásnak és a partneri elvárásoknak való megfelelés és hatékonyság biztosítása érdekében Intézményi önértékelés szempontjai Az intézményi értékelés céljai: - megfelelı információkkal rendelkezzünk az iskola mőködésével kapcsolatban - az esetleges problémákra alapozva képesek legyünk olyan fejlesztési irányokat megfogalmazni, amelyek biztosíthatják a folyamatosan színvonalas mőködést - az ellenırzés és értékelés során szerzett információk és tapasztalatok ismeretében megerısíthessük a pozitívnak ítélt intézményi folyamatokat, szükség esetén megszüntethessük a kedvezıtlen tendenciákat. Az értékelés tartalmi irányulásának fıbb területei: - szakmai terület, oktatás és nevelés egyensúlya - törvényességi, tanügy-igazgatási terület, személyi és tárgyi feltételek - pénzügyi, gazdasági terület, az erıforrások optimális felhasználása Az intézmény mőködésének javítása, fejlesztése céljából a vezetés a külsı és belsı mérések tapasztalatainak összegzése alapján határozza meg azokat a területeket és folyamatokat, amelyek esetében beavatkozásra van szükség. A korrekciók illetve a megelızı döntések célja a hiányosságok csökkentése, a hibák kiküszöbölése és újbóli elıfordulásuk megakadályozása. Az intézmény meghatározott idıközönként teljes körő intézményi önértékelést végez, melyet kiterjeszt a helyzetfelmérésen kívül a folyamatok szabályozottságának, a szervezeti kultúra szintjének és a folyamatos fejlesztés alkalmazásának szintjére is. Az intézményi önértékelés szempontjai elıre meghatározottak. Az intézményi önértékelés folyamatát az intézményi önértékelés eljárásrendje szabályozza (Melléklet) 13

14 Vezetıi és pedagógus teljesítményértékelés szempontjai A személyre szóló értékelési rendszer alapvetı célja az oktatás minıségének javítása és a teljesítmények növelése. Ezt akkor érhetjük el, ha az értékelés folyamán az objektivitásra, ezen belül a pozitív értékelésre törekszünk. A teljesítményértékelés minısítı következtetést ad az addig elért teljesítményrıl, hozzájárul az értékeltek munkájának, kompetenciájának fejlesztéséhez, valamint segíti az intézményi és egyéni célok megvalósulását. Az értékelés több részbıl tevıdik össze, amelyet zárásként egy értékelı megbeszélés és a fejlesztendı területek meghatározása követ. Az értékeléseket vezetı esetén kétévente/négyévente, beosztott esetén évente kell lefolytatni. A keletkezı dokumentumok a személyi anyag részét képezik. Az értékelést három szinten kell végrehajtani: A) vezetı B) középvezetı: igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetı C) pedagógus. A teljesítményértékelés alapelvei: -A teljesítményértékelés elvégzése a gyermekek mindenek feletti és az oktatás minıségének javítása érdekében történik. - Elıre ismert normarendszer alapján valósuljon meg. - Az értékelést adatok támasztják alá. - Az értékelés személyre szóló és ösztönzı legyen. - A fejlesztési terület meghatározása az értékelt által elfogadott legyen. - Az értékelı megbeszélések légköre segítse elı a pozitív megerısítést, ne a hibákat hangsúlyozza. - Az értékelı megbeszélés során a partneri viszony biztosított legyen. - Az adatok kezelése az adatvédelmi törvénynek megfelelıen történjen. A vezetıi és pedagógus teljesítményértékelés folyamatát, a vezetıi és pedagógus teljesítményértékelés eljárásrendje szabályozza. (Melléklet) 3.4 Partnerkapcsolatok mőködtetése Szabályozzuk a partnerek azonosításával, igényeinek megismerésével és elégedettségének mérésével kapcsolatos folyamatokat. Az elégedettség mérése során fel kell tárnunk a partnerek elégedettségének illetve elégedetlenségének okait is és az abból következı lehetıségeket a javításra, változtatásra. Mérési modellünk az alábbi módszereken alapul: - tanulók teljesítménye a szakmai alkalmassági vizsga (bemenetmérés), a szakmai vizsgarendszer (folyamatmérés) és a képesítı valamint felvételi vizsga (kimenetmérés) alapján és nyomon követéssel 14

15 - pedagógusok felkészültsége a vizsgák, szakmai és tanulmányi versenyek, érettségi és felvételi vizsgák alapján, valamint tanszakvezetı, munkaközösség óralátogatása alapján. - intézményi klíma vizsgálata kérdıívek alapján - külsı partnerek elégedettsége kérdıívek alapján A partnerkapcsolatok mőködtetését az alábbi eljárások szabályozzák: o Partnerazonosítás o Partneri igény-és elégedettségmérés o Kommunikáció a partnerekkel Partnerazonosítás A partnerek azonosításával, a partnerlista elkészítésével kapcsolatos tevékenységeket a Partnerazonosítás eljárásrendje címő szabályzat tartalmazza.(melléklet) Partneri igény-és elégedettségmérés A külsı és belsı partnerektıl beérkezett vélemények, igények alapján alakítjuk ki a képzési programok tervezésének, adaptálásának módját, valamint a kötelezı foglalkozásokon kívüli kiegészítı tevékenységek és szolgáltatások körét. Meghatározzuk a tervezett fejlesztések lépéseit, mérjük a nevelési-oktatási terv beválását, döntünk azok módosításáról. Meghatározzuk azokat a folyamatokat, amelyek lehetıvé teszik a tanulók elırehaladásának nyomon követését legalább az életút illetve tanulási út következı állomását illetıen. Az így kapott információk és tapasztalatok elemzésének eredményeit beépítjük intézményünk mőködésébe és fejlesztési folyamataiba. A partneri igény-és elégedettségmérésre vonatkozó szabályokat, eljárásokat. A partneri igény-és elégedettségmérés eljárásrendje c. szabályzat tartalmazza (Melléklet) Kommunikáció a partnerekkel Szabályozzuk mindazon folyamatokat, amelyek a közvetett és a közvetlen partnerekkel való kommunikációnkat meghatározzák, beleértve a panaszkezelést is. A közvetlen partnerekkel történı kommunikáció érdekében (gyermekek, szülık, pedagógus és nem pedagógus munkatársak) az éves munkatervben meghatározzuk: - a hatékony napi mőködéshez szükséges információk belsı áramlásának, frissítésének folyamatát - az információszükségletet és az informálandók körét - a lehetséges kommunikációs csatornákat - az érintettek bevonásának módját az információk terjesztésébe és felhasználásába. 15

16 Az intézményi önértékelés eljárásrendje 1. Cél: Az intézményi önértékelés során értékeljük az intézmény és a fenntartó által meghatározott célok, valamint a minıségfejlesztés eddig elért eredményeit. Az elemzés során feltárt információk segítenek megtervezni a további feladatainkat a partnerközpontú intézmény kialakításának folyamatában. 2. Érvényességi terület: Az intézmény összes mőködési folyamatára kiterjedıen 3. Felelısségi körök: Intézményvezetı feladata: - betartás, betartatás - erıforrások biztosítása - tájékoztatás - a munkatársak minél szélesebb körő bevonása - a fejlesztési célok, intézkedések meghatározása és megvalósítása Minıségirányítási vezetı feladata: - az aktuális önértékelés folyamattervének elkészítése - adatgyőjtés - adatfeldolgozás - elemzés - tevékenységek koordinálása - javaslatok elkészítése 4. Az eljárásrend: 4.1 A pedagógiai munka és partnerközpontú minıségirányítás stratégiai céljaihoz kapcsolódóan intézményünk 4 évenként (elıször 2008/09-es tanévben) irányított önértékelést végez. Az önértékelés kiterjed az intézmény adottságaira és az adottságokkal elért eredményekre. Az önértékeléssel feltárjuk az intézmény erısségeit és fejlesztendı területeit, folyamatait, idısoros elemzéssel trendvizsgálatot végzünk, és tendenciákat mutatunk be. Az értékelendı adottságok: o a vezetés szerepe a szervezeti kultúra fejlesztésében o az intézmény stratégiájának meghatározása és megvalósítása o a meglévı folyamatok szabályozottsága o a szabályozási rendszer teljes körősége o az erıforrások figyelembevételének módja o a partneri igények figyelembevételének módja 16

17 A bemutatandó eredmények: o a munkatársak bevonásának mértéke o a szervezeti kultúra fejlesztésének eredményei o a partnerek elégedettsége o a szabályozási rendszer bevezetettsége, az alkalmazás hatékonysága o az országos mérések eredményei o a személyre szóló pedagógus értékelések eredményei o a kitőzött célok elérése, megvalósítása o a folyamatos fejlesztés eredményei o az erıforrások felhasználásának hatékonysága Az önértékelés keretében elvégzendı elemzések alapján következtetéseket vonunk le, célokat tőzünk ki. Az intézményi önértékeléssel egy következı idıszak PDCA ciklusát indítjuk újra. 4.2 Az intézményi önértékelés folyamatát a minıségirányítási csoport vezetıje irányítja, és ellenırzi. 4.3 A felmérést 1 hónappal korábban elı kell készíteni. Az elıkészítés magában foglalja az aktuális folyamattervet, eszközök, erıforrásterv összeállítását és az értékelı csoport feladatra történı felkészítését. 4.4 Az intézményi önértékelés keretében szükséges adatgyőjtés, adatfeldolgozás és az adatok kiértékelése az értékelı csoport feladata. 4.5 Az értékelés eredményeirıl a MICS elemzést készít az értékelési területeknek megfelelıen. - Az adottságok vonatkozásában az erısségeket és fejlesztendı területeket elemzi. - Az eredmények vonatkozásában az erısségeket és a fejlesztendı területeket meghatározza. 4.6 Az intézményi önértékelés eredményeit a teljes alkalmazotti körrel az intézményvezetı ismerteti, ennek módjáról a vezetıi értekezlet dönt. 4.7 Az eredmények nyilvánosságra hozataláért az intézményvezetı felel. 4.8 A fejlesztendı területekre minıségi körök alakulnak. A minıségi körök elkészítik a fejlesztendı területekkel kapcsolatos elemzéseket és a következtetéseket. Ennek keretében meghatározzák a célokat, sikerkritériumokat, javaslatot tesznek a célok priorizálására és idıarányos beosztására. Ennek érdekében együttmőködnek az intézményvezetıvel. Az elkészített elemzéseket és célmeghatározásokat a minıségi körvezetıkkel kibıvített intézményvezetés megvitatja és dönt az elvégezendı feladatok sorrendjérıl és beépíti az intézmény dokumentumaiba, valamint dönt a megvalósítandó feladatra épülı intézkedési tervek elkészítésérıl. 17

18 4.9 A minıségi körök intézkedési terveket készítenek. Az intézkedési terveket az alkalmazotti kör fogadja el, és valósítja meg a fenntartói jóváhagyás után. A munkát a minıségirányítási vezetı koordinálja, segíti. A fenntartó és az intézményvezetı ellenırzi, és velük közösen a dolgozói közösség az aktuális tanév végén átfogóan értékeli Az intézkedési terveket a fenntartóhoz mindig be kell nyújtani. a fenntartó jóváhagyása szükséges ahhoz, hogy a megvalósítás elkezdıdhessen Az értékelés folyamatához és intézkedési tervéhez kapcsolódó céllistát, a dokumentációt intézményünk iratkezelési szabályzata szerint az irattárban tároljuk. Az eredményekrıl az elemzések számára adatbázist alakítunk ki. Az adatok és a szöveges összegzések az intézmény dolgozói és partnerei számára nyilvánosak és hozzáférhetıek. 5 Az eljárásrend felülvizsgálata és módosítása: Az eljárásrend módosítására az intézmény bármely alkalmazottja javaslatot tehet írásban vagy szóban az intézmény minıségirányítási vezetıjénél. A javaslatról az intézmény vezetıje dönt. Az intézményvezetés a mindenkori intézményi önértékelés elvégzését követı 30 napon belül felülvizsgálja (és szükség szerint módosítja) az eljárásrendet. 6 A dokumentálás módja: Az intézményi önértékelés eljárásrendje a minıségügyi dokumentáció része. Az eljárásrendet mellékleteivel együtt kell kezelni és nyilvántartani, az irattárazás rendje szerint. Az eljárásrend az intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzatának mellékletét képezi. 7 Kapcsolódó dokumentumok, feljegyzések: Intézményi önértékelés rendje (táblázat) 18

19 A) Vezetıi értékelés szempontjai és eljárásrendje I. Cél: A külsı és belsı vezetıi értékeléssel az iskola eredményességének és hatékonyságának javítása, a nevelési és pedagógiai program célrendszerének megvalósítása, a vezetıi kompetenciák fejlesztése az intézményi és az egyéni célok összhangjának megteremtése és teljesülése érdekében. II. Felelısségi körök: 1. A magasabb vezetı felelıs az intézményben dolgozók teljesítményértékeléséért. Az értékelés egyes fázisaiban a felelısségi és hatáskört átadhatja a helyettesének, a munkaközösség-vezetıknek, illetve a minıségfejlesztési vezetınek. A delegálást írásban kell megtenni. 2. A középvezetık értékeléséért a magasabb vezetı a felelıs. Az egyes értékelési lépéseknél a felelısséget átruházhatja írásban- a vezetı-helyettesre. III. A vezetıi értékelési felépítése, eljárásrendje 1) Külsı és belsı szervek, közösségek értékelése (1. számú táblázat) o A fenntartó a szakmai, törvényességi vizsgálat, értékelés elvégzéséhez olyan szakértıt kérhet fel, aki rajta van az Országos Szakértıi Jegyzéken (Kt a alapján) o A vezetıi értékelés idıpontját célszerő a vezetıi kinevezés vagy meghosszabbítás évében, vagy azt megelızıen elvégezni, elvégeztetni. Az intézményvezetı fenntartói értékelésének idıpontját az ÖMIP tartalmazza. o A vezetı végsı értékelését értékelı team végzi, melynek tagjai között a szakértıi is részt vehet. Az értékelı teamet a vezetı munkáltatójának képviselıje vezeti. o A pedagógusok, az alkalmazottak és a szülıi szervezet körében végzendı értékelést a minıségfejlesztési team végzi. o Az értékelés konkrét idıpontját az éves munkaterv rögzíti. o Az értékelés megkezdése elıtt ütemtervet kell készíteni: Tevékenység, idıpont, határidı, felelıs, részt vevık megjelölésével. o Az értékelı kérdıíveket minden értékelés elvégzése elıtt felül kell vizsgálni, aktualizálni. 2) Önértékelés elvégzése (2. számú táblázat) Az önértékelést a vezetı az értékelı megbeszélés elıtt végezze el (Önértékelı kérdıív) 19

20 3) Értékelı megbeszélés: A külsı-belsı értékelés és a vezetıi önértékelés összehasonlítása 1. lépés: Értékelı team létrehozása (fenntartó képviselıje, szakértı, stb.) 2. lépés: A külsı, belsı és önértékelési mutatók, statisztikák, elemzések összehasonlítása 3. lépés: A vezetıi munka erısségeinek és fejlesztendı területeinek feltárása (önvizsgálat), következtetések levonása 4. lépés: Jegyzıkönyv készítése 4) Intézkedési terv készítése, a továbbfejlıdés lehetıségeinek meghatározása Az értékelı megbeszélés eredményeként el kell dönteni, hogy a vezetı eredményesen végezte-e munkáját, szükség van-e bizonyos kompetenciák fejlesztésére, ha igen, akkor ezt hogyan teljesítse (intézkedés/ek hozása) IV. Dokumentálás: A vezetıi értékelés mutatói, jegyzıkönyvei, az intézkedések a személyi anyag részét képezik, irattárban kell ırizni. 20

21 B) Középvezetık értékelése (igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetı, stb.) I. Cél: A középvezetık értékelése járuljon hozzá az iskola eredményességének javításához, a pedagógiai programban és az éves munkatervben rögzítettek megvalósulásához, a tanítási-tanulási folyamatok jobbításához, a nevelés hatékonyságának növeléséhez. II. Felelısségi körök: 1. A magasabb vezetı felelıs az intézményben dolgozók teljesítményértékeléséért. Az igazgatóhelyettesek értékeléséért a vezetı a felelıs, de egyes tevékenységek elvégzésével megbízhat más személyt (pl. minıségfejlesztési csoport vezetıjét). 2. A munkaközösség-vezetık értékeléséért a felsıbb vezetı a felelıs. Az egyes értékelési lépéseknél a felelısséget átruházhatja- írásban- az igazgatóhelyettesre. III. Az értékelési folyamat felépítése és eljárásrendje: 1) Belsı és külsı értékelés elvégzése (1. számú táblázat) o A középvezetık értékelését az éves munkaterv rögzíti o Az értékelés megkezdése elıtt ütemtervet kell készíteni: tevékenység, idıpont, határidı, felelıs, résztvevık megjelölésével. o A diákok és a szülıi szervezet körében végzendı értékelést (elégedettségmérést) a minıségfejlesztési team végzi. o Az értékelı kérdıíveket minden értékelés elvégzése elıtt felül kell vizsgálni, aktualizálni. o Az értékelı megbeszélés vezetıje mindenkor az intézmény vezetıje. 2) Önértékelés elvégzése (2. számú táblázat) Az önértékelést a középvezetık az értékelı megbeszélés idıpontja elıtt végezzék el (Önértékelı kérdıív) 3) Értékelı megbeszélés: A külsı-belsı értékelés és az önértékelés összehasonlítása 1. lépés: Értékelı megbeszélés idıpontjának meghatározása 2. lépés: A külsı, belsı és önértékelési mutatók, statisztikák, elemzések összehasonlítása 3. lépés: A középvezetıi munka erısségeinek és fejlesztendı területeinek feltárása (önvizsgálat), következtetések levonása 4. lépés: Jegyzıkönyv készítése 4) Intézkedési terv készítése, a továbbfejlıdés lehetıségeinek meghatározása Az értékelı megbeszélés eredményeként el kell dönteni, hogy az igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetı hatékonyan látta-e el a munkáját, szükség van-e bizonyos kompetenciák fejlesztésére, ha igen, akkor ezt hogyan teljesítse az érintett (intézkedések hozása). IV. Dokumentálás: A középvezetıi értékelés mutatói, jegyzıkönyvei, az intézkedések a személyi anyag részét képezik, irattárban kell ırizni. 21

22 C) Pedagógusok értékelése I. Cél: A pedagógus értékelése az iskola eredményességének és hatékonyságának javítása, a tanítási-tanulási és nevelési folyamatok jobbítása, a pedagógiai programban megfogalmazottak megvalósulása a gyermekek érdekében. II. Felelısségi körök: A magasabb vezetı felelıs az intézményben dolgozók fejlesztı teljesítményértékeléséért. Az értékelés elvégzéséért az intézményvezetı a felelıs, de egyes feladatokat delegálhat a munkaköri leírásban és más dokumentumokban rögzítetteknek megfelelıen (igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetık, minıségfejlesztési csoportfelelıs). III. A pedagógusértékelés felépítése, eljárásrendje: 1) Belsı és külsı értékelés: (1. számú táblázat) o A pedagógusok értékelését az éves munkaterv rögzíti. o Az értékelés megkezdése elıtt ütemtervet kell készíteni: tevékenység, idıpont, határidı, felelıs, részt vevık megjelölésével. o A diákok és a szülıi szervezet körében végzendı értékelést (elégedettségmérést) a minıségfejlesztési team végzi. o Az értékelı kérdıíveket minden értékelés elvégzése elıtt felül kell vizsgálni, aktualizálni. o Az értékelı megbeszélés vezetıje mindenkor az intézmény vezetıje. 2) Önértékelés elvégzése (2. számú táblázat) Az önértékelést az értékelı megbeszélés elıtt célszerő elvégezni. 3) Értékelı megbeszélés: A külsı-belsı értékelés és az önértékelés összehasonlítása 1. lépés: Az értékelı megbeszélés idıpontjának meghatározása 2. lépés: A külsı, belsı valamint az önértékelési mutatók, statisztikák, elemzések összehasonlítása 3. lépés: Az erısségek és a fejlesztési területek feltárása (önvizsgálat), következtetések levonása 4. lépés: Jegyzıkönyv készítése 4) Intézkedési terv készítése, a továbbfejlıdés lehetıségeinek meghatározása Az értékelı megbeszélés eredményeként el kell dönteni, hogy a pedagógus eredményesen végezte-e munkáját, szükség van-e bizonyos kompetenciák fejlesztésére, ha igen, akkor ezt hogyan tegye az érintett (intézkedések hozása) V. Dokumentálás: A pedagógusi értékelés mutatói, jegyzıkönyvei, az intézkedések a személyi anyag részét képezik, irattárban kell ırizni. 22

23 A PARTNERAZONOSÍTÁS ELJÁRÁSRENDJE 1. Cél: Szabályozza a partnerazonosítási eljárást, hogy ellenırizhetıvé tegye a partnerkiválasztás szempontjait és menetét. 2. Érvényességi terület: Az intézmény összes mőködési folyamatára kiterjedıen. 3. Felelısségi körök: Igazgató: A MICS vezetıje: MICS tagok: Felelıs az eljárásrendben foglaltak megvalósításáért. Felelıs az irányításért és ellenırzésért, az eljárásrend kidolgozásáért, mőködtetéséért. Felelısek az aktív részvételért, a minıségirányítási rendszer és ezen eljárásrendszer kidolgozásáért, mőködéséért. 4. Az eljárásrend: Az intézmény dolgozói meghatározzák, hogy kit tekintenek közvetlen és közvetett partnereknek. Ezután összeállítják a partnerlistát. Közvetlen partner: Közvetett partner: Azok az intézmények, személyek, akik az iskolai tevékenységek céljait, folyamatait, eredményeit jelentıs mértékben befolyásolják elvárásaikkal, követelményeikkel és részvételükkel. Azok az intézmények, személyek, akik az iskolai tevékenységek, folyamatok alakításában valamilyen szabályzó rendszeren keresztül elvárásokat támasztanak, az intézménnyel együttmőködnek, vagy annak segítséget nyújtanak. 5. Az eljárásrend felülvizsgálata és módosítása A lista módosításának módja: A lista módosítására a minıségfejlesztésben érdekeltek körébıl bárki javaslatot tehet. A módosítást a MICS vezetésével a tantestület megvitatja, és az igazgató jóváhagyja. Az aktuális felülvizsgálat módja: Évenkénti ellenırzés a partnerlista szükséges frissítésére. Idıszaktól független módosítás: A partnerek vagy szabályzók változása esetén. A módosítás dokumentálásáért a MICS vezetıje a felelıs. 6. A dokumentálás módja: A partnerazonosítás eljárásrendje a minıségügyi dokumentáció része. Az eljárásrendet mellékleteivel együtt kell kezelni és nyilvántartani, az irattározás rendje szerint. Az eljárásrend az intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzatának mellékletét képezi. 7. Kapcsolódó dokumentumok, feljegyzések: Partnerlista 23

24 A PARTNERI IGÉNY - ÉS ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS ELJÁRÁSRENDJE 1. Cél: Az iskola ismerje meg a közvetlen és közvetett partnerek igényeit, elégedettségét, elégedetlenségét. A minıségfejlesztés középpontjában a partnerek elvárásainak való megfelelés áll, melynek fontos része a jelenlegi helyzet értékelése, az igények megismerése. Célunk az, hogy információkat szerezzünk, és ezek birtokában tudjuk az iskolai tevékenységeket javítani. 2. Érvényességi terület: Az intézmény összes mőködési folyamatára kiterjedıen. 3. Felelısségi körök: Igazgató: A MICS vezetıje: MICS tagok: Felelıs az igényfelmérés szabályzatában foglaltak megvalósításáért. Felelıs az irányításért és ellenırzésért, a szabályzat kidolgozásáért, mőködtetéséért. Felelısek az aktív részvételért, a minıségfejlesztési rendszer és ezen szabályzat kidolgozásáért, mőködéséért. 4. Az eljárásrend: (Mérési rend táblázat) 5. Az eljárásrend felülvizsgálata és módosítása: A szabályzat módosításának módja: A szabályzat módosítására a minıségfejlesztésben érdekeltek körébıl bárki javaslatot tehet. A módosítást a MICS vezetésével az alkalmazotti közösség megvitatja, és az igazgató jóváhagyja. Idıszaktól független módosítás: A partnerek vagy szabályzók változása esetén. A módosítás dokumentálásáért a MICS vezetıje a felelıs. 6. A dokumentálás módja: A partneri igénymérés eljárásrendje a minıségügyi dokumentáció része. Az eljárásrendet mellékleteivel együtt kell kezelni és nyilvántartani, az irattározás rendje szerint. Az eljárásrend az intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzatának mellékletét képezi. 7. Kapcsolódó dokumentumok, feljegyzések: Kérdıívek Interjúkérdések Mérési rend táblázat. 24

25 AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI ÉS ELJÁRÁSRENDJE Intézményi önértékelés Az intézmény a évi módosított közoktatási törvény 40. -ának (11) bekezdése alapján meghatározott idıközönként teljes körő intézményi önértékelést végez, melyet kiterjeszt a helyzetfelmérésen kívül a folyamatok szabályozottságának, a szervezeti kultúra szintjének és a folyamatos fejlesztés alkalmazásának szintjére is. Az intézményi önértékelés szempontjai elıre meghatározottak. Az intézményi önértékelés adatai és eredményei nyilvánosak, és alapul szolgálnak a stratégiai tervezéshez Az intézményi önértékelés célja: az értékelés minden szereplıje számára adjon iránymutatást, tájékoztatást ahhoz, hogy az intézmény által meghatározott célok és az egyén céljai összhangban legyenek, elısegítse az egyén és az intézmény teljesítményének javulását, serkentse az információáramlást, segítse elı az intézmény fejlesztését, fejlıdését, a szervezet erısségeinek és fejlesztendı területeinek feltárása útján, tegye lehetıvé az intézet számára, hogy rangsorolja a fejlesztési feladatait és beépítse a stratégiai tervébe a legfontosabb tennivalókat, nyújtson segítséget a karriertervezéshez és a képzési igények felméréshez, tervezéséhez. Az intézményi önértékelés területei: az irányítási és mőködési jellemzık és adottságok, az intézményi eredmények. Az irányítási és mőködési jellemzık és adottságok területén: A vezetés értékelése. Stratégiai és operatív tervezés. A dolgozók irányításának értékelése. Erıforrások felhasználása. Az oktatási-nevelési és a mőködési folyamatok, valamint szabályozottságuk értékelése. A folyamatos fejlesztés alkalmazásának szintje. A szervezeti kultúra és klíma értékelése. Az eredmények területén: A munkatársak részvétele (bevonásának mértéke) az intézményi programok és fejlesztések végrehajtásában. A külsı partnerek (szülık, tanulók) elégedettsége. A személyre szóló pedagógusértékelés eredményei. A belsı partnerek (pedagógusok és a pedagógiai munkát segítı munkatársak) elégedettsége. Közösségi, társadalmi szerepvállalás. Az intézményi oktatási, nevelési eredményei. (Kiemelten: Az országos mérések eredményei.) Az intézményi önértékelés folyamatát az intézményi önértékelés eljárásrendje szabályozza. AZ ELJÁRÁS CÍME AZ ELJÁRÁS SZÁMA Intézményi önértékelés 25

26 1. Cél: Az intézményi önértékelés során értékeljük az intézmény és a fenntartó által meghatározott célok elérését, valamint a minıségfejlesztés eddig elért eredményeit. Az elemzés során feltárt információk segítenek megtervezni a további feladatainkat a partnerközpontú intézmény kialakításának folyamatában. 2. Érvényességi terület: Az intézmény összes mőködési folyamatára kiterjedıen 3. Felelısségi körök: Intézményvezetı feladata: betartás, betartatás erıforrások biztosítása tájékoztatás a munkatársak minél szélesebb körő bevonása a fejlesztési célok, intézkedések meghatározása és megvalósítása Minıségirányítási vezetı feladata: az aktuális önértékelés folyamattervének elkészítése adatgyőjtés adatfeldolgozás elemzés tevékenységek koordinálása javaslatok elkészítése 4. Az eljárásrend: 4.1. A pedagógiai munka és partnerközpontú minıségirányítás stratégiai céljaihoz kapcsolódóan intézményünk 4 évenként (elıször 2008/2009 között) irányított önértékelést végez. Az önértékelés kiterjed az intézmény adottságaira és az adottságokkal elért eredményekre. Az önértékeléssel feltárjuk az intézmény erısségeit és fejlesztendı területeit, folyamatait, idısoros elemzéssel trendvizsgálatot végzünk, és tendenciákat mutatunk be. Az értékelendı adottságok: a vezetés szerepe a szervezeti kultúra fejlesztésében az intézmény stratégiájának meghatározása és megvalósítása a meglévı folyamatok szabályozottsága a szabályozási rendszer teljes körősége az erıforrások figyelembevételének módja a partneri igények figyelembevételének módja A bemutatandó eredmények: a munkatársak bevonásának mértéke a szervezeti kultúra fejlesztésének eredményei a partnerek elégedettsége a szabályozási rendszer bevezetettsége, az alkalmazás hatékonysága az országos mérések eredményei a személyre szóló pedagógus értékelések eredményei a kitőzött célok elérése, megvalósítása a folyamatos fejlesztés eredményei az erıforrások felhasználásának hatékonysága 26

27 Az önértékelés keretében elvégzendı elemzések alapján következtetéseket vonunk le, célokat tőzünk ki. Az intézményi önértékeléssel egy következı idıszak PDCA ciklusát indítjuk újra Az intézményi önértékelés folyamatát a minıségirányítási csoport vezetıje irányítja, és ellenırzi A felmérést 1 hónappal korábban elı kell készíteni. Az elıkészítés magában foglalja az aktuális folyamattervet, eszközök, erıforrásterv összeállítását és az értékelı csoport feladatra történı felkészítését Az intézményi önértékelés keretében szükséges adatgyőjtés, adatfeldolgozás és az adatok kiértékelése az értékelı csoport feladata Az értékelés eredményeirıl a MICS (minıségi értékelı csoport) elemzést készít az értékelési területeknek megfelelıen. Az adottságok vonatkozásában az erısségeket és fejlesztendı területeket elemzi. Az eredmények vonatkozásában az erısségeket és a fejlesztendı területeket meghatározza Az intézményi önértékelés eredményeit a teljes alkalmazotti körrel az intézményvezetı ismerteti, ennek módjáról a vezetıi értekezlet dönt Az eredmények nyilvánosságra hozataláért az intézményvezetı felel A fejlesztendı területekre minıségi körök alakulnak. A minıségi körök elkészítik a fejlesztendı területekkel kapcsolatos elemzéseket és a következtetéseket. Ennek keretében meghatározzák a célokat, sikerkritériumokat, javaslatot tesznek a célok priorizálására és idıarányos beosztására. Ennek érdekében együttmőködnek az intézményvezetıvel. Az elkészített elemzéseket és célmeghatározásokat a minıségi körvezetıkkel kibıvített intézményvezetés megvitatja, dönt az elvégezendı feladatok sorrendjérıl, és beépíti az intézmény dokumentumaiba, valamint dönt a megvalósítandó feladatra épülı intézkedési tervek elkészítésérıl A minıségi körök intézkedési terveket készítenek. Az intézkedési terveket az alkalmazotti kör fogadja el, és valósítja meg a fenntartói jóváhagyás után. A munkát a minıségirányítási vezetı koordinálja, segíti. A fenntartó és az intézményvezetı ellenırzi, és velük közösen a dolgozói közösség az aktuális tanév végén átfogóan értékeli Az intézkedési terveket a fenntartóhoz mindig be kell nyújtani. A fenntartó jóváhagyása szükséges ahhoz, hogy a megvalósítás elkezdıdhessen Az értékelés folyamatához és intézkedési tervéhez kapcsolódó céllistát, a dokumentációt intézményünk iratkezelési szabályzata szerint az irattárban tároljuk. Az eredményekrıl az elemzések számára adatbázist alakítunk ki. Az adatok és a szöveges összegzések az intézmény dolgozói és partnerei számára nyilvánosak és hozzáférhetıek. 5. Az eljárásrend felülvizsgálata és módosítása: Az eljárásrend módosítására az intézmény bármely alkalmazottja javaslatot tehet írásban vagy szóban az intézmény minıségirányítási vezetıjénél. A javaslatról az intézmény vezetıje dönt. Az intézményvezetés a mindenkori intézményi önértékelés elvégzését követı 30 napon belül felülvizsgálja (és szükség szerint módosítja) az eljárásrendet. 6. A dokumentálás módja: Az intézményi önértékelés eljárásrendje a minıségügyi dokumentáció része. Az eljárásrendet mellékleteivel együtt kell kezelni és nyilvántartani, az irattározás rendje szerint. Az eljárásrend az intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzatának mellékletét képezi. 7. Kapcsolódó dokumentumok, feljegyzések: Intézményi önértékelés rendje (táblázat) 27

28 Az intézményi önértékelés mérési rendje Feladatok Határidı Felelısök Módszerek Sikerkritérium Dokumentáció Informált Az intézményi önértékelés céljának, módszereinek megismerése, az alkalmazott módszerek kiválasztása Az értékelı csoport és a megkérdezettek körének kiválasztása Az intézményi önértékelés ütemtervének összeállítása A tárgyi feltételek megteremtése az önértékeléshez Reprezentatív értékelı csoport véleményeinek összegyőjtése Országos mérési eredmények elemzése szept. szept. okt. nov. 7. Alkalmazottak megkérdezése dec. 8. Fenntartó megkérdezése dec. MICS vezetı MICS vezetı MICS vezetı MICS vezetı megbeszélés piramis-elv megbeszélés; nyilvánossá tett megbízás Értékelı csoport megbeszélése Értékelı csoport megbeszélése, győjtés, rendszerezés dec. MICS tagok kérdıív dec. MICS tagok MICS vezetı MICS vezetı dokumentumelemzés, statisztikai számítások kérdıív pontosan megfogalmazott cél, módszerek, területek az értékelés elvégzésére felhatalmazással bíró, az intézményi dolgozók összetételét a piramis-elv alapján reprezentáló csoport megalakul reális, megvalósítható ütemterv biztosított erıforrások, szükséges példányszámban, technikailag is kifogástalanul elkészített eszközök a kérdıívek idıben visszaérkeznek elkészül a mérési eredmények értékelése a kérdıívek idıben eljutnak az érintettekhez, és idıben visszaérkeznek interjú az interjú elkészült jegyzıkönyv igazgató jegyzıkönyv, csoport összetétele, névsora ütemterv a felhasznált mérıeszközök mintapéldányai igazgató, tantestület igazgató, tantestület MICS tagok kérdıívek MICS vezetı összefoglaló, értékelés a mérési eredményekrıl MICS vezetı, igazgató kérdıív MICS vezetı interjúvázlat, interjú igazgató Forrás: Struktúra Kft. (OM-CD)

29 9. A pedagógusok személyre szóló értékelési eredményeinek összegyőjtése, feldolgozása, és beépítése a teljes körő intézményi önértékelésbe jan. 10. Az adatok ellenırzése, feldolgozás márc. 11. Eredmények elemzése, következtetések levonása ápr. 12. Az eredmények nyilvánosságra hozatalának elıkészítése és nyilvánossá tétele máj. 13. A nyilvánosságra hozás eljárásrendjének összeállítása jún. 14. Az intézményi önértékelés eljárásrendjének összeállítása, ha volt, felülvizsgálata jún. Forrás: Struktúra Kft. (OM-CD) MICS vezetı MICS vezetı MICS vezetı MICS vezetı, igazgató MICS vezetı, igazgató MICS vezetı dokumentumelemzés, statisztikai számítások, adatbázis vizsgálata elkészül az értékelési eredmények összefoglalója az értékelési eredmények összefoglalója igazgató kérdıíves felmérés, interjú, dokumentumok, adatbázis vizsgálata, adatrögzítés statisztikai és összehasonlító elemzések, SWOTanalízis, diagramok a helyben szokásos módon, honlap, újság, hirdetıtábla, stb. a tényeken alapuló értékeléshez szükséges adatok rendelkezésre állnak az értékelés eredményeinek szakmailag korrekt interpretálása megvalósul a mérési eredmények nyilvánossá tétele dokumentált létszámadatok (kiküldött és visszaérkezett kérdıívek, interjúk) adattáblák, grafikonok, szöveges elemzések, problémalista a nyilvánosságra hozott szakmai anyag összefoglalója igazgató tantestület fenntartó, tantestület team-munka az eljárásrend elkészült eljárásrend tantestület team-munka az eljárásrend elkészült eljárásrend tantestület

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program Minőségirányítási Program a Felsőbüki Nagy Pál ban KÉSZÍTETTE: BERNÁD CSABA IGAZGATÓ Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: Fenntartói jóváhagyás dátuma: Tervezett felülvizsgálat dátuma: BEVEZETÉS

Részletesebben

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Kollégiumunkról Kollégistáink Székesfehérvár 23 iskolájába járnak, életkoruk 12-22 év közötti, létszámuk közel 400 fı.

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Iskolánk 6. osztálya a 2008. évi országos kompetencia mérés során az országos átlagos képességpont

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND E L İ T E R J E S Z T É S A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND Tárgy: A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye intézményi alapdokumentumainak

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Intézmény neve: Tarczy Lajos Általános Iskola OM azonosító: 037010 Készítették: Venczel Csaba Takácsné Piszker Éva Gicziné Horváth Katalin Dr.Kalmárné Bóka Ildikó Németh

Részletesebben

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Elkötelezettség a Kiválóságért Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2009 Készítette: Gruber Marianna igazgató Jóváhagyó: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2009. Tervezett felülvizsgálat dátuma:

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. november TARTALOMJEGYZÉK 1. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 1 2. MINİSÉGPOLITIKÁNK... 4 2.1. Minıségpolitikai nyilatkozat... 4 2.2 A fenntartói

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT V I AD O R O K Ö Z I G A Z G A T Á S F E J L E S Z T É S I T A N Á C S A D Ó É S S Z O L G Á L T A T Ó K F T. 82 30 B A L A T O N F Ü R E D, V A J D A J. U. 3 3. +36 (3 0 ) 55 5-9 09 6 A R O P.PA L Y A

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

Informatikai biztonsági elvárások

Informatikai biztonsági elvárások Informatikai biztonsági elvárások dr. Dedinszky Ferenc kormány-fıtanácsadó informatikai biztonsági felügyelı 2008. július 2. Tartalom Átfogó helyzetkép Jogszabályi alapok és elıírások Ajánlások, a MIBA

Részletesebben

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina Osztályvezetı Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Napköziotthonos Óvodái 2009-2014 Nagybajom, 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı.3 1.1. A minıségirányítási program módosításának indoklása.3

Részletesebben

Alsóhegy Utcai Óvoda Intézményi Minıségirányítási Programja

Alsóhegy Utcai Óvoda Intézményi Minıségirányítási Programja Intézmény neve: Alsóhegy Utcai Óvoda Intézmény címe: 1118 Budapest, Alsóhegy utca 13-15. Tel: 3-852-557 Tel/fax: 3-651-254 neve: Nagy Ervinné E-mail cím: nagy.ervinne@alsohegyovi.ujbuda.hu Véleménynyilvánítás

Részletesebben

Barcs Város Önkormányzatának. 9/2008. (III.28.) rendelete. a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl

Barcs Város Önkormányzatának. 9/2008. (III.28.) rendelete. a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl 1 Barcs Város Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) rendelete a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl Barcs Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a továbbiakban: Képviselı-testület) a

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény minıségirányítási programjának megalapozó helyzetelemzés 1. old. II. Küldetésnyilatkozat III. Az intézmény minıségpolitikai nyilatkozata IV. Intézményi minıségcélok 4. old.

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem ME 3.0.0 BELSİ AUDIT

Károli Gáspár Református Egyetem ME 3.0.0 BELSİ AUDIT BELSİ AUDIT 1. Cél A Belsı audit címő minıségügyi eljárás-utasítás célja a belsı minıségügyi felülvizsgálás/audit eljárásrendjének szabályozása az auditok hatékonysága érdekében. 2. Alkalmazási terület

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról *

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * A Képviselıtestület a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Iskolánk 6. osztálya a 2008. évi országos kompetencia mérés során az országos átlagos képességpont

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV Bersek József Általános Iskola Kőszeg 2017.01.01. 2017.12.31. Jogszabályi háttér: Az intézményi önértékelést az Önértékelési kézikönyvben rögzítettek szerint kell végezni. Az intézményi

Részletesebben

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS)

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) ŐRISZENTPÉTER 2008 Készítette: Pátiné Horváth Ilona Szemerics Antalné Szépné László Valéria Anduska

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL - 1/76 - I. Intézmény képzési struktúrája A kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola 2004- ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN

ZUGLIGET ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN ZUGLIGET ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN Összeállította: 2007. március Óvodavezető Bevezető Az oktatáspolitika folyamatos változásokon megy keresztül.

Részletesebben

ÉRTÉKELÉS A VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2008/2009. TANÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL, INTÉZKEDÉSEK A 2009/2010.

ÉRTÉKELÉS A VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2008/2009. TANÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL, INTÉZKEDÉSEK A 2009/2010. ÉRTÉKELÉS A VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2008/2009. TANÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL, INTÉZKEDÉSEK A 2009/2010. TANÉVBEN 1. Intézményi minıségirányítási munkacsoportunk 4+1 fıvel mőködik.

Részletesebben

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsöde Intézményi Minıségirányítási program

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsöde Intézményi Minıségirányítási program Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde 2013 Pomáz, Jókai u. 2. 06-26-325-325 postmaster@hetszinvilag. t-online. hu Hétszínvirág Óvoda és Bölcsöde Intézményi Minıségirányítási program Készítette: Elfogadás: 2011.

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2008.

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2008. A POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. Jogszabályi háttér... 4 1.2. Minıségügyi elızmények... 6 1.3. Az intézmény bemutatása...

Részletesebben

A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Intézményi minıségirányítási programja

A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Intézményi minıségirányítási programja A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Intézményi minıségirányítási programja Jelen szabályzat a Kunszállási KIKI Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 23. számú mellékletét képezi. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Intézmény OM azonosítója:

INTÉZKEDÉSI TERV. Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: INTÉZKEDÉSI TERV Intézmény neve: Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: 031585 Intézményvezető neve: Miksi Jánosné Intézményvezető oktatási azonosítója: 72798770861 i terv

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI-WATTAY MŐVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény OM:

PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI-WATTAY MŐVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény OM: PEDAGÓGIAI PROGRAM 2004-2016 TELEKI-WATTAY MŐVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény OM: 040046 2013 Pomáz, Templom tér 3. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS I.1. Alapvetés I.2. Célkitőzés, tanári

Részletesebben

CISZTERCI SZENT ISTVÁN GIMNÁZIUM

CISZTERCI SZENT ISTVÁN GIMNÁZIUM INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM CISZTERCI SZENT ISTVÁN GIMNÁZIUM Készítette: GYÓNI ANDRÁS igazgató Az alkalmazotti közösség jóváhagyta: 2004. április 27. Fenntartóhoz benyújtás dátuma: 2004. május

Részletesebben

Címe: 7635 Pécs, Mezıszél u. 1. Tel./fax: 72-512-472/fax: 72-512-471. varoskozponti@mezoszel.hu. Cselikné Juhász Ildikó

Címe: 7635 Pécs, Mezıszél u. 1. Tel./fax: 72-512-472/fax: 72-512-471. varoskozponti@mezoszel.hu. Cselikné Juhász Ildikó e-mail: varoskozponti@varoskozponti.hu T.: 72/512-472 OM azonosító: 027249 Címe: 7635 Pécs, Mezıszél u. 1. Tel./fax: 72-512-472/fax: 72-512-471 e-mail: Igazgató: Minıségirányítási vezetı: varoskozponti@mezoszel.hu

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Salgótarjáni Központi Általános Iskola Hatályba lépésének időpontja: 2009. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014. Intézményi Minőségirányítási Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere

Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere A nevelő-oktató munka iskolánkra vonatkozó mérés-értékelési és minőségirányítási rendszerének kialakítása, amely hatékonyan segíti a nevelési-oktatási

Részletesebben

1. A helyi értékelési szabályzat

1. A helyi értékelési szabályzat 1. A helyi értékelési szabályzat Intézményünk helyi értékelési szabályzata a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletnek (a továbbiakban: Kormányrendelet) a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

Intézményünk sikeresen kiépítette és mőködteti a COMENIUS 2000 közoktatási és minıségfejlesztési program COMENIUS I. intézményi modelljét

Intézményünk sikeresen kiépítette és mőködteti a COMENIUS 2000 közoktatási és minıségfejlesztési program COMENIUS I. intézményi modelljét Intézményünk sikeresen kiépítette és mőködteti a COMENIUS 2000 közoktatási és minıségfejlesztési program COMENIUS I. intézményi modelljét Széchenyi István Tagiskola minıségfejlesztési munkaterve 2011/2012

Részletesebben

Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2700 Cegléd, Kút u. 2. 1 Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: az intézmény Minıségirányítási Csoportja P. Szabó Zoltánné intézményvezetı irányításával

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

MINİSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER...8

MINİSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER...8 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ...2 1.1. AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA...2 1.2. AZ INTÉZMÉNY MINİSÉGFEJLESZTÉSI MÚLTJÁNAK BEMUTATÁSA...2 1.3. ÖNKORMÁNYZATI MIP INTÉZMÉNYRE VONATKOZÓ FEJEZETE...2 1.4. MINİSÉGPOLITIKAI

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2. Minıségpolitika. 3. Minıségirányítási rendszer. 1. Általános rész

TARTALOMJEGYZÉK. 2. Minıségpolitika. 3. Minıségirányítási rendszer. 1. Általános rész TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rész 1.1 Az intézmény rövid bemutatása 1.2 Fogalomértelmezések 1.2.1 A MIP és a PP 1.2.2 A MIP és az 1.2.3. A MIP felépítése 1.3. Intézményi jövıkép 1.4 Az Önkormányzati MIP

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

képzési és kimeneti követelményei

képzési és kimeneti követelményei Közoktatási vezetı és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szak megnevezése: Közoktatási vezetı és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Részletesebben

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt 3. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében mőködı Pályázati Alapok, a Projekt Elıkészítési Alap, a Technikai Segítségnyújtás Alap, és az Ösztöndíj Alap Szabályzata és Eljárásrendje

Részletesebben

I N T É Z M É N YI MI N İ S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M

I N T É Z M É N YI MI N İ S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M I N T É Z M É N YI MI N İ S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M Dr. Szántó Imre Általános Iskola és Óvoda Alsópáhok 2004. Módosítva: 2007. március Módosítva: 2010. Az Dr. Szántó Imre Általános Iskola

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. 1 Érd megyei jogú város Önkormányzatának Minıségirányítási Programja Minıségirányítási program területi hatálya:

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola Minıségirányítási program Móra Ferenc Általános Iskola 1. MINİSÉGPOLITIKA 1.1. Bevezetés A valkói Móra Ferenc Általános Iskola a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény 40. (10) bekezdése szerint intézményi

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 2016. október 1. A 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint készült, az intézmény nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, pedagógus

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉS ÜTEMTERVE

BELSŐ ELLENŐRZÉS ÜTEMTERVE Patay István Általános Iskola Nyírmada BELSŐ ELLENŐRZÉS ÜTEMTERVE (ÉVES TERVEZÉS) 2017/18-AS TANÉV BELSŐ ELLENŐRZÉS ÜTEMTERVE (1. félév) Helye: Patay István Általános Iskola Nyírmada Honvéd út 36-38. Ütemezés

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Mottó: Azok a csodálatos dolgok, melyeket iskoláitokban megismertek, sok nemzedék mőve, és amelyeket a föld minden országában

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Válságmenedzsment OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

1. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

1. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 1. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Elfogadás idıpontja: 2004. május 20. Elfogadással egyetértett: DÖK és Szülıi képviselet A bevezetés idıpontja: 2004. szeptember 1. A dokumentum érvényessége:

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

Pannon Egyetem Minıségügyi Nap

Pannon Egyetem Minıségügyi Nap Pannon Egyetem Minıségügyi Érdekeltek párbeszéde, az elvárások egyeztetése Kari minıség oktatói szemmel Dr. Csizmadia Tibor egyetemi adjunktus Minıségirányítási modell és az elıállítandó dokumentumok kapcsolata

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés 3 I.1 Óvodánk bemutatása a minıségfejlesztés szempontjából 3 I.2 Fenntartói

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása Típus: Leonardo da Vinci projekt Innovációtranszfer Fıpályázó: TÜV Rheinland Akademie GmbH, Berlin, Németország

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság u. 1-3. Telefon, fax: 06-27/532-115; 532-116 OM azonosító: 032351 MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010-2013. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer

A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 263/2004.(VI.24.) számú közgyőlési

Részletesebben

Gourmand Vendéglátó-ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképzı Iskola I TÉZMÉ YI MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAMJA

Gourmand Vendéglátó-ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképzı Iskola I TÉZMÉ YI MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAMJA Gourmand Vendéglátó-ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképzı Iskola I TÉZMÉ YI MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAMJA TARTALOM I. Bevezetés... 3 Az intézményi minıségirányítási program törvényi háttere...

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA BESZÁMOLÓ A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM /2012-ES TANÉV VÉGREHAJTÁSÁRÓL KÉSZÍTETTE: Korcsmárosné Vidák Zsuzsanna 1 Az Intézményi Minıségirányítási Program határozza

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

1. Számú Általános Iskola. 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845

1. Számú Általános Iskola. 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette:

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolájának. 2010/2011. tanévi MUNKATERVE

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolájának. 2010/2011. tanévi MUNKATERVE Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolájának 2010/2011. tanévi MUNKATERVE A munkaterv fı részei: I. Kiemelt célkitőzések, II. Meghatározó, kiemelt feladatok, III. A kiemelt

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert MAGYAR SZENTEK RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA és ÁLTALÁNOS ISKOLA 3060 Pásztó Deák Ferenc út 17. telefon: 32/889-103; 889-104; email cím: titkarsag.paszto@ekif-vac.hu A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A Tóvárosi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE Székesfehérvár, 2006. október 24. Készítette: Pokrovenszki László Hatályos: visszavonásig 1 1. Általános rendelkezések 1.1.

Részletesebben