NYITNIKÉK ÓVODA ÉVI MUNKATERVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE"

Átírás

1 Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. OM azonosító: NYITNIKÉK ÓVODA ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva: én nevelıtestület által

2 A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2012/2013. nevelési évre a hatályos jogszabályok, valamint Budapest Fıváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselı- testületének, az Oktatási Bizottság határozatai valamint a Nyitnikék és Zöld Óvoda elızı munkatervei és értékelései adják meg. 2

3 3 Tartalmi elemek: 1. A tanév rendje 1.1 Nevelés nélküli munkanapok idıpontja, felhasználása: november 19.: ıszi nevelıi értekezlet 1 nap április: tavaszi nevelıi értekezlet 1 nap április, május : 1 nevelés nélküli munkanap tagóvodák szabadon való felhasználására 1 nap tagóvodák l nevelés nélküli munkanap tetszés szerinti Felhasználása 1 nap június: felnıtt továbbképzés a környezeti nevelés témakörében 1 nap Összesen: 5 nap 1.2 Nemzeti ünnepek, hagyományok, megemlékezések idıpontjai Nemzeti ünnepeinket a helyi nevelési programban rögzítettek szerint tartjuk meg, elsısorban a gyermekek érzelmeire alapozva, valamint az óvoda és a csoportszobák esztétikumának emelésével ünnepelünk. A gyermekeket az érzelmi motivációra építve aktuális énekekkel, dalokkal, történetekkel ismertetjük meg. Helyi óvodai nevelési programunk alapján külön figyelmet fordítunk a Jeles napok megünneplésére. A négy tagóvoda eseményeit részletesen az Eseménynaptár tartalmazza Nevelıtestületi értekezletek Ideje: szeptember óra Téma: Tanévnyitó nevelési értekezlet, munkaterv elfogadása Ideje: november 19. Téma: A Nyitnikék Óvoda, Zöld Óvoda aktuális feladatainak és tennivalóinak megbeszélése, tagóvoda vezetık, IMIP vezetı, tagok

4 4 Ideje: április Téma: Aktualitások megbeszélése A reklám esetleges szerepe óvodáink külsı megítélésében., tagóvoda vezetık, munkaközösség vezetı, MIP tagok Ideje: június Téma: Tanévzáró nevelıi értekezlet kirándulással egybekötve 1.3. Munkatársi értekezletek: Mind a négy tagóvodában igény, vagy aktualitás szerint, de legalább nevelési évenként egy alkalommal Óvodavezetı, tagóvoda vezetık értekezlete: minden hónap második hete - hétfı, aktualitástól függıen többszöri alkalommal is, bevonva a helyi munkaközösség vezetıjét, Közalkalmazotti Tanács vezetıjét, IMIP vezetıjét, valamint minden óvodából az óvodai alkalmazottak által kiválasztott 1 fı meghívott MIP értekezletek: Havi rendszerességgel, a tagok megbeszélése alapján Környezeti munkaközösségi összejövetelek: évente négy alkalom 1.7. Pályázatíró munkaközösségi összejövetelek: évente négy alkalom 2. A nevelési (pedagógiai program) megvalósítását szolgáló fejlesztési célkitőzések és feladatok, azon belül: 2.1. A nevelési év fı feladatai Az érvényben lévı Köznevelési törvényben meghatározott feladatok folyamatos áttekintése és határidıben történı megvalósítása., tagóvoda vezetık

5 5 Az intézményi dokumentumok összhangjának folyamatos aktualizálása az új jogszabályok alapján. - TANINFORM mőködtetése - Óvodás gyermekek azonosítójának bevezetése, IMIP vezetık Környezettudatos magatartás kialakítására új formák felkutatása., munkaközösség vezetı A funkcionális analfabétizmus csökkentésére jóváhagyott munkaterv óvodánkra vonatkozó feladatainak megfogalmazása. Felelıs: Gyermekvédelmi felelısök A minıségirányítási munka hatékonyságának növelése - gyermek személyi anyagának összhangba hozása - mérıeszközök összhangba hozása - az új csoportnapló beválásának felülvizsgálata tavasszal, MIP tagjai A szülıi igények és elvárások figyelembevételével lehetıségek biztosítása, különös tekintettel a tehetségek kibontakoztatására., minden óvodapedagógus A preventív tartásjavító mozgás folytatása és fejlesztése a Lila tagóvodában., Kereszti Jánosné Környezettudatos magatartásra nevelés folytatása, a Lila tagóvodában Zöld OVI cím elnyerése, a KOKOSZ-al való kapcsolat kiterjesztése mind a négy tagóvodára Felelıs: Sánta Ervinné munkaközösség vezetı minden óvodapedagógus

6 6 A tánc fejlesztı hatásának kiterjesztése a Csepel átjáró Óvodában szülıkre is. Felelıs: Ötvös Péterné Határidı: október A sajátos nevelési igényő gyermekek speciális fejlesztéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása 2.2. Minıségirányítási feladatok A minıségirányítással kapcsolatos feladatokat a minıségirányítási munkaterv részletesen tartalmazza. 3. Mérés- értékelés feladatai Az összevont Óvoda minden gyermeke Horváth & Dubecz által kidolgozott mérési eszközzel értékelésre kerül. A mérés eredményei a nevelıtestület határozata alapján a szülık felé tájékoztatásra kerülnek. A mérési anyag a gyermek három éves óvodai fejlıdésérıl komplex képet mutat. Az SNI gyermekek sajátos fejlesztését is nyomon követjük. Szülık tájékoztatása egyéni beszélgetés formájában történik. Felelıs: valamennyi óvónı. Anamnézis lapok felvétele (új óvodásoknak). Felelıs: minden kiscsoportos óvónı Határidı: október 15. Egyéni fejlesztési lapok folyamatos vezetése különös tekintettel a BTM, SNI gyermekek fejlesztésére és a tehetséggondozásra javasolt gyermekeknél. Külsı szakemberekkel való megbeszélése. Felelıs: valamennyi óvónı

7 7 4. Ellenırzési feladatok Cél: Az intézményben folyó nevelı-oktató munka hatékonyságának növelése. Az ellenırzést az óvodavezetı, tagóvoda vezetık, MIP vezetık, valamint a munkaközösség vezetı végzi elızetes megbeszélés alapján. Tájékoztató a jogszabályi változásokról, SZMSZ, Házirend felülvizsgálata. A jogszabályok által elıírt feladatok elvégzése, különös tekintettel az SZMSZ mellékleteire és az óvoda belsı szabályzataira. Munkaköri leírások felülvizsgálata. Statisztikai adatszolgáltatásra elıkészület, statisztikai adatszolgáltatás Pedagógiai adminisztráció ellenırzése Felelıs:Várhalmi Andrásné, Lengvári Tiborné, minden csoportban dolgozó óvodapedagógus Határidı: szeptember 25. Az új költségvetés tervezése. Felelıs: Csanádi Edit, Tarai Lászlóné Határidı: Pénzügyi Osztály által kijelölt határidı Összevont szintő munkaközösségek mőködésének megteremtése, feladatok meghatározása. Felelıs: Sánta Ervinné mk. vezetı Hájas Ildikó mk. vezetı Határidı: október A továbbképzések figyelemmel kisérése. Határidı: március 5. Az események, feladatok, teendık A jogszabályi változásokból adódó feladatok értelmezése és végrehajtása. Felelıs: óvodavezetı

8 8 Pályázati erıforrások fokozottabb kihasználása. Felelıs: tagóvoda vezetık, Hájas Ildikó Az integrált, HH és HHH gyermekek egyéni és mikrocsoportos fejlesztésének lehetıségei, külsı szakemberek bevonásával is, külön program alapján. Felelıs: óvodavezetı gyermekvédelmi felelısök óvodapedagógusok Jeles napok megtartása Határidı: zöld naptár szerinti idıpontokban Felelıs: tagóvoda vezetı minden csoport óvodapedagógusa Óvodai honlap arculatának megteremtése, rendszeres frissítése. Felelıs: Hájas Ildikó mk.vezetı minden óvodapedagógus Hagyományos ünnepek megtartása Határidı: naptár szerint Felelıs: tagóvoda vezetık valamennyi óvodapedagógus Tőz, munka és balesetvédelmi oktatás megtartása. Határidı: szeptember Felelıs: munkavédelmi felelıs Óvodai beiratkozás. Határidı: május Nyári életre való elıkészülés Határidı: június Tagóvoda vezetık Szülıi értekezletek A nevelıtestület határozata alapján a szülıi értekezletek a következı idıpontokban kerülnek megtartásra minden óvodai csoportban: június kiscsoportos gyermeket nevelı szülık részére szeptember második hete február elsı-második hete május második hete Nyitnikék Óvoda Lila és János u.tagóvodái, április Zöld Ovi Torontál u. és Csepel átjáró tagóvodái

9 9 Kötelezı téma minden korcsoportban: - a helyi program ismertetése - a házirendben foglaltak megbeszélése - a gyermekek mérésének, értékelésének ismertetése Ajánlott témák: Kiscsoport: A játék szerepe, személyiségformáló hatása a gyermekre. Szokás szabályrendszer otthon és az óvodában egymás munkájának segítése. Középsı csoport: Az élmény, az egyéni tapasztalás fontossága óvodáskorban. Egészséges életmódra nevelés otthon és az óvodában. A szabadidı eltöltésére adott ötletek, javaslatok. Nagycsoport: Iskolaérettség A játék és tanulás kapcsolata A képességek, részképességek fejlesztése a tanulás. Az iskolaérettség kritériumai. A gyermekkel kapcsolatos minden információt, feljegyzést a szülıvel ismertetni kell, és alá kell íratni. 6. Legitimációs záradék A Nyitnikék Óvoda 2012/2013-es nevelési évre szóló munkatervét a nevelıtestület 100%-os arányban szeptember 24-én elfogadta, a 2012/2013 nevelési évre készült Eseménynaptárral együtt. Gyırné Varga Kornélia óvodavezetı

10 10

2010/2011-es nevelési év

2010/2011-es nevelési év 2010/2011-es nevelési év Készítette: Pécs M.J.V. Polgármesteri Hivatal Végsı Pálné intézményvezetı Humán Fıosztály Pécs, 2010. szeptember 30. 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. T AR T AL OM BEVEZETİ 1. ERİFORRÁS

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA HÁZIRENDJE OM azonosító: 034710

NYITNIKÉK ÓVODA HÁZIRENDJE OM azonosító: 034710 Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net NYITNIKÉK ÓVODA HÁZIRENDJE OM azonosító: 034710 Készítette: Gyırné Varga Kornélia Hatályba lépés idıpontja: Fenntartó jóváhagyása

Részletesebben

A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Intézményi minıségirányítási programja

A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Intézményi minıségirányítási programja A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Intézményi minıségirányítási programja Jelen szabályzat a Kunszállási KIKI Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 23. számú mellékletét képezi. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Békési Kistérségi Óvoda. Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Békési Kistérségi Óvoda. Szervezeti és Mőködési Szabályzata Békési Kistérségi Óvoda Szervezeti és Mőködési Szabályzata Készítette: Bereczki Lászlóné Intézményvezetı TARTALOM I. Az intézmény általános jellemzıi 1.. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsöde Intézményi Minıségirányítási program

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsöde Intézményi Minıségirányítási program Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde 2013 Pomáz, Jókai u. 2. 06-26-325-325 postmaster@hetszinvilag. t-online. hu Hétszínvirág Óvoda és Bölcsöde Intézményi Minıségirányítási program Készítette: Elfogadás: 2011.

Részletesebben

DOROGI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA MUNKATERVE

DOROGI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA MUNKATERVE DOROGI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA MUNKATERVE 0/0 Készítette: Varsányi Ildikó intézményvezető Elfogadta: az óvodai intézményegység nevelőtestülete 0 szeptember - jén a tanévnyitó értekezleten TARTALOMJEGYZÉK.

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÓVODÁI INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

OROSZLÁNY VÁROS ÓVODÁI INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM OROSZLÁNY VÁROS ÓVODÁI INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Kis Balázsné óvodavezetı Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2008.április. 24. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2008.

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja

A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja Készítette: Korláth Csabáné, óvodavezetı 2009. Lehel utcai Óvoda OM azonosító: 030886 4032 Debrecen, Lehel u. 18. Tel/Fax: 06-52-414-422 e-mail: lehel.ovi@gmail.com,

Részletesebben

Azonosító jel: SZMSZ Dátum: 2010. január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38

Azonosító jel: SZMSZ Dátum: 2010. január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38 SZERVEZETI ÉS Azonosító jel: SZMSZ ÚNK Dátum: 2010. január MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38 AZ ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV VÁROSLŐDI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 8445 VÁROSLŐD, KOLOSTOR U. 43. OM: 202664 2013/2014. NEVELÉSI ÉV. Városlőd, 2013-09-02

ÉVES MUNKATERV VÁROSLŐDI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 8445 VÁROSLŐD, KOLOSTOR U. 43. OM: 202664 2013/2014. NEVELÉSI ÉV. Városlőd, 2013-09-02 VÁROSLŐDI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 8445 VÁROSLŐD, KOLOSTOR U. 43. OM: 202664 ÉVES MUNKATERV 2013/2014. NEVELÉSI ÉV Városlőd, 2013-09-02 Készítette: Staub Ildikó Óvodavezető-helyettes TARTALOM 1. A 2013/2014

Részletesebben

Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 7200 Dombóvár III. utca 34.

Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 7200 Dombóvár III. utca 34. Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 7200 Dombóvár III. utca 34. MUNKATERV 2014/2015 Az alkalmazotti közösség és a nevelőtestület a munkatervet..%-ban elfogadta. Határozatszám:./201..(IX...) Intézmény OM - azonosítója:

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

146. számú elıterjesztés

146. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 146. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2010. augusztus 31-én, 14 órakor megtartandó ülésére Oktatási-, nevelési intézmény

Részletesebben

Százszorszép Óvodák Kiskunhalas, Vasút u. 2. Munkaterv 2014/2015. A nevelőtestület közreműködésével összeállította: Nyerges Pálné intézményvezető

Százszorszép Óvodák Kiskunhalas, Vasút u. 2. Munkaterv 2014/2015. A nevelőtestület közreműködésével összeállította: Nyerges Pálné intézményvezető Százszorszép Óvodák Kiskunhalas, Vasút u. 2. Munkaterv 2014/2015 A nevelőtestület közreműködésével összeállította: Nyerges Pálné intézményvezető Tartalom 1. Intézményi adatbázis 2014/2015. 1.1. Csoportok

Részletesebben

OM: 033092 MUNKATERV 2014/2015.

OM: 033092 MUNKATERV 2014/2015. OM: 033092 MUNKATERV 2014/2015. 1 Tartalomjegyzék tartalom oldalszám 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk 3-5 2. Dolgozói adatok, munkaszervezés 6-8 3. A gyermekek létszámadatai 8-9 4.

Részletesebben

Házirend. Lehel utcai Óvoda. 4032 Debrecen, Lehel u. 18.

Házirend. Lehel utcai Óvoda. 4032 Debrecen, Lehel u. 18. Házirend Lehel utcai Óvoda 4032 Debrecen, Lehel u. 18. Intézmény OM azonosítója: Készítette: 030886 Korláth Csabáné, óvodavezetı Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. iktatószámon

Részletesebben

Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év

Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év - - 1 Az intézmény hivatalos elnevezése: BALATON ÓVODA Az intézmény pontos címe telefonszáma: H-1055 Budapest, Balaton u. 10. Telefon: 06-1-312-1415 e-mail:

Részletesebben

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6.

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2011 július 20. Szülői szervezet véleményezésének dátuma: 2011. július 12. Fenntartóhoz

Részletesebben

Enyingi Szirombontogató Óvoda 2013/2014. évi munkaterve

Enyingi Szirombontogató Óvoda 2013/2014. évi munkaterve Enyingi Szirombontogató Óvoda 2013/2014. évi munkaterve Enyingi Szirombontogató Óvoda 8130 Enying, Vas G. u. 1. OM azonosító: 029915 Készítette: Tolnai Zsuzsanna 1 Tartalomjegyzék 1. Helyzetelemzés...

Részletesebben

ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Minıségirányítási programja

ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Minıségirányítási programja ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Minıségirányítási programja Készítették: Bordács Ivánné Kaibinger Pál Mátrai Józsefné Tálas Józsefné A nevelıtestület

Részletesebben

Kicsi vagyok én, majd megnövök én, apámnál is, anyámnál is nagyobb leszek én. Kicsi vagyok én, erıs leszek én, világ minden óriását földhöz vágom én.

Kicsi vagyok én, majd megnövök én, apámnál is, anyámnál is nagyobb leszek én. Kicsi vagyok én, erıs leszek én, világ minden óriását földhöz vágom én. 2011 Szabó Lırinc: Kicsi vagyok én (részlet) Kicsi vagyok én, majd megnövök én, apámnál is, anyámnál is nagyobb leszek én. Kicsi vagyok én, erıs leszek én, világ minden óriását földhöz vágom én. Kicsi

Részletesebben

MUNKATERV 2014-2015 NEVELÉSI ÉV

MUNKATERV 2014-2015 NEVELÉSI ÉV ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. MUNKATERV NEVELÉSI ÉV 1 Az intézmény adatai: Telefonszám: 46/ 317-285 e-mail: sajoker.ovi@gmail.com Az intézmény

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015.

MUNKATERV 2014/2015. MUNKATERV 2014/2015. Intézmény OM- azonosítója: 034457 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető: Egri Gyöngyi Legitimációs eljárás Szülői szervezet nevében: Volomné Bodnár Ilona Alkalmazotti közösség nevében:

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...4 BEVEZETİ...4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A Pestújhelyi Általános Iskola részére

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A Pestújhelyi Általános Iskola részére GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A Pestújhelyi Általános Iskola részére Készült: 2007. december 11. Módosítva: 2011. november 24. 1 A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Ú J S Z Á S Z I ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT N E V E L É S I K Ö Z P O N T 2 0 1 0 / 2 0 1 1 - E S T A N É V M U N K A T E R V E A családos tanítvány megkérdezte a Mestert:

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA... 4 BEVEZETİ... 4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI

Részletesebben

1. sz. melléklet - A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi Minıségirányítási Kézikönyve (IMK)

1. sz. melléklet - A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi Minıségirányítási Kézikönyve (IMK) 1. sz. melléklet - A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi Minıségirányítási Kézikönyve (IMK) 1. oldal 1. SZ. MELLÉKLET - A VASVÁRI PÁL KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2014/15 nevelési évre

A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2014/15 nevelési évre A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2014/15 nevelési évre Intézmény OM azonosítója: 032940 Intézményvezető:. aláírás Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében:. aláírás Szülői szervezet nevében:. aláírás

Részletesebben