INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM"

Átírás

1 INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Intézmény neve: Tarczy Lajos Általános Iskola OM azonosító: Készítették: Venczel Csaba Takácsné Piszker Éva Gicziné Horváth Katalin Dr.Kalmárné Bóka Ildikó Németh József Alkalmazotti közösség jóváhagyásának idıpontja: március 28. Fenntartóhoz történt benyújtás idıpontja: március 30. Tervezett felülvizsgálat idıpontja:

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ Küldetésnyilatkozat INTÉZMÉNYI MINİSÉGPOLITIKA Minıségpolitikai nyilatkozat Az intézmény mőködésére vonatkozó jogszabályok Az intézmény mőködésére vonatkozó belsı szabályozások Intézményi célok és feladatok INTÉZMÉNYI MINİSÉGFEJESZTÉSI RENDSZER A vezetés elkötelezettsége és felelıssége Jogszerő mőködés biztosítása Tervezés A pedagógiai program felülvizsgálata Vezetıi ellenırzés és értékelés Minıségirányítási rendszer mőködtetése az intézményen belül Az intézmény önértékelési rendszere A partnerkapcsolatok irányítása Az intézmény által azonosított partnerek igény -, elégedettség- és elégedetlenség mérése Kommunikáció a partnerekkel Pedagógus teljesítmény-értékelés Vezetıi teljesítmény-értékelés eljárásrendje MELLÉKLETEK A pedagógus teljesítményértékelés szempontsora Vezetıi teljesítményértékelés szempontsora A meglévı, önálló szabályzatok Az alkalmazotti értekezlet jegyzıkönyve A fenntartói jóváhagyás dokumentuma

3 1. BEVEZETİ A Tarczy Lajos Általános Iskola Pápa Város Képviselıtestületének február 20-i határozata alapján a Belvárosi Általános Iskola jogutódjaként, a Belvárosi Általános Iskola és a Nagy László Általános Iskola összevonása következtében, július 1-tıl két telephelyen mőködik. Intézményünkben emelt szintő idegennyelv-oktatás (angol-német), és ugyancsak emelt szintő számítástechnika képzés folyik. Az iskola fenntartója, Pápa Város Önkormányzata által kiadott alapító okirat szerint alapfeladatunk a beiskolázási körzetünkbe tartozó, valamint a város területérıl az iskolában folyó emelt szintő képzésben részt venni kívánó tanköteles korú gyermekek általános mőveltségének megalapozása. A fogyatkozó tanulólétszám és a városi iskolák közötti verseny miatt a sikeresség érdekében igyekszünk viszonylag gyorsan igazodni a közoktatásban végbemenı változásokhoz. Az iskola mőködésének hatékonysága, minısége a központba került, hisz ezt várják tılünk az iskolahasználók és a fenntartó is. Eddigi eredményeink azt mutatják, hogy a partnereinkkel folytatott kommunikáció az iskolahasználók igényeinek összehangolása, a másik elfogadásának képessége vonzó a szülık számára. Partnereink igényeinek kielégítése természetesen csak bizonyos keretek között érvényesülhet. Iskolánknak minden esetben tekintettel kell lennie a társadalmilag elfogadott értékekre és erkölcsi normákra, valamint a jogszabályok elıírásaira. Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni. (Szent-Györgyi Albert) 3

4 1.1. Küldetésnyilatkozat Iskolánk elsıdleges célja, hogy színvonalas EU-konform oktatással, gyermekközpontú iskolában szilárd alapmőveltséget, biztos alapkészséget nyújtson tanulóinak, biztosítva számukra a képességeiknek megfelelı továbbhaladást. Kiemelt hangsúlyt fektetünk az idegen nyelv és a számítástechnika oktatásunk minıségi fejlesztésére. Meghatározó szerepet szánunk az anyanyelvi nevelés, ezen belül az olvasási, szövegértési készségek magas szintő elsajátítására és alkalmazására. Törekszünk a tantárgy - specifikus képességfejlesztésre, figyelembe véve tanulóink életkori sajátosságait, képességeiket, igényeiket. Kiemelkedı szerepet kap oktatásunkban a tehetségekkel való foglalkozás, versenyeztetés. Ugyanakkor nem feledkezetınk meg az esélyegyenlıség biztosításáról sem, a lassabban haladók felzárkóztatásáról. A nevelési programban kitőzött céljainkat elsısorban a tanítástanulás folyamán, illetve tanórán kívüli tevékenységgel kívánjuk megvalósítani. Tevékenységünket szolgáltatásnak tekintjük, melyet a társadalmi és partneri igényeknek megfelelıen szeretetteljes légkörben végzünk. Minden kapcsolatunkat az ıszinteség és felelısségérzet irányítja, elismerjük az egyén jogait, kiemeljük a szociális érzékenység, a tudás, a másság elfogadásának fontosságát. Lehetıségeinkhez mérten biztosítjuk az oktatás magas színvonalához és hatékonyságához szükséges anyagi forrásokat, a tanuláshoz szükséges anyagi forrásokat, tanuláshoz szükséges szakmai feltételeket. Céljainkat jól felkészült, szakmailag igényes munkatársakkal és a velük együttmőködı szülıkkel kívánjuk megvalósítani. 4

5 2. INTÉZMÉNYI MINİSÉGPOLITIKA 2.1. Minıségpolitikai nyilatkozat Az iskola vezetıi, minden pedagógusa közös összefogással arra törekszik, hogy intézményünk partnerközpontú szemléletét erısítse, korrekt, kiszámítható együttmőködést kialakítva partnereivel. Intézményünk vezetısége elkötelezett a folyamatos minıségfejlesztés iránt, biztosítja a hatékony mőködéshez a szükséges feltételeket. Szolgáltatásaink minıségének fejlesztése minden dolgozó személyes felelıssége. Céljainkat magas szakmai felkészültségő, folyamatos ön- és továbbképzést vállaló pedagógusokkal valósítjuk meg. Mindannyian felelısek vagyunk azért, hogy nevelı-oktató munkánk során a legmagasabb szakmai színvonalat nyújtsuk. Minıségpolitikánk megvalósításával azt szeretnénk elérni, hogy a tanulókat olyan EU-konform alapmőveltséghez juttassuk, amely segíti ıket a pályaválasztásban, a továbbtanulásban, hogy tanulóink társadalmilag hasznos, egyénileg sikeres emberekké váljanak. Intézményi minıségirányítási programunkat úgy kívánjuk mőködtetni, hogy az iskola sajátos, egyénileg kigondolt és felépített arculatát megtartva növelje sikerességét, és valóban a minıség iskolája legyen. A fentiek megvalósulása és fejlesztése eszközeként intézményünk a partneri igényeknek megfelelı minıségfejlesztési rendszert alakít ki. 5

6 2.2. Az intézmény mőködésére vonatkozó jogszabályok Jogszabályszám: Kibocsátó Megnevezés Kapcsolódó intézményi dokumentum Többször módosított évi LXXIX. Törvény A közoktatásról Pedagógiai Program SzMSz évi XXXIII. Törvény A közalkalmazottak jogállásáról évi XXII. Törvény A Munka Törvénykönyve SzMSz SzMSz 138/1992 Kormányrendelet A KJT végrehajtásáról SzMSz 277/1997 Kormányrendelet A Továbbképzési Program pedagógustovábbképzés Továbbképzési terv rõl, szakvizsgáról 3/2002 OM rendelet A közoktatás minõségbiztosításáról, minõségfejlesztésrõl 11/1994 MKM rendelet A nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl Pedagógiai Program SzMSz 6

7 2.3. Az intézmény mőködésére vonatkozó belsı szabályozások Pedagógusokkal szembeni elvárások Ellenırzés Mérés Értékelés Továbbképzési terv szempontrendszere Szülıkkel való kapcsolattartás Ped. Prog. XII. fej. 29. old. 30. old. 31. old. Ped. Prog. Melléklet SzMSz IV. Fej. 9. old. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének rendje SzMSz VI. Fej. 12. old. Külsı kapcsolatok rendje SzMSz VII. Fej. 13. old. A tanórán kívüli foglalkozások rendje SzMSz Xl. Fej. 15.old. Házirend Vl. Fej. 14.old. Ped. Programmal kapcsolatos intézkedések VII. Fej. 75. old. Házirenddel kapcsolatos intézkedések Ped. Prog. Helyi Tanterv Házirend 2., 3., 4. old. 7

8 AZ ISKOLA VEZETÉSI SZERKEZETE Szakszervezet Közalkalmazotti tanács IGAZGATÓ Szülık Iskolaszék Igazgató helyettes Igazgató helyettes Programvezetı ig. helyettes Iskolatitkár; ped. asszisztens; egyéb alkalmazottak Munkaközösség vezetık Tantestület Minıségügyi csop. vez. 8

9 2.4. Intézményi célok és feladatok Céljainkat rövid, közép illetve hosszútávon kívánjuk megvalósítani. A megvalósítás idıtartama: rövid távon: szeptemberig közép távon: idıszakában hosszú távon: 2010-ig. Terület Cél A megvalósítás idıtartama Szakmai színvonal A tantárgyi modulok tanítása szaktanárokkal rövid távú emelése történjen. Alapkészségek megalapozása, beiratkozási mutatók növelése Esélyegyenlıség megteremtése Az idegen nyelv és a számítástechnika csoportbontásban történı oktatása (Meglévı csoportok megtartása illetve további csoportbontás) Az idegen nyelv tanítása szaktanárokkal történjen. A meglévı pedagógusállományból továbbképzéssel fejlesztı pedagógusok alkalmazása. Az igazgatóhelyettesek és a munkaközösség vezetık szakvizsgával rendelkezzenek. Három induló osztály megtartása. Az anyanyelvi és a számolási készség fejlesztése, a mérési eredmények 4%-os növekedésével. Középfokú intézménybe történı beiratkozás irányítása, gimnáziumba illetve szakközépiskolába való jelentkezések számának növelése. Részképességzavar idıben történı kiszőrése. Fejlesztı, felzárkóztató foglalkozások biztosítása. Napközis ellátás biztosítása alsó tagozatban, tanulószoba biztosítása felsı tagozatban, fokozott figyelemmel a hátrányos helyzető tanulókra. rövid és középtávú közép távú rövid- és közép távú hosszú távú rövid, közép, hosszú távú közép távú rövid távú rövid távú rövid távú rövid távú 9

10 Terület Cél A megvalósítás idıtartama Tehetséggondozás A meglévı szakkörök mőködtetése, az rövid, közép távú igényeknek illetve érdeklıdésnek megfelelıen újabb szakkörök indítása. Humánerıforrás gazdálkodás A szervezeti kultúra fejlesztése Partnerközpontú mőködés kialakítása A szaktárgyi vetélkedın résztvevık számának 5%-kal történı növelése. Hatékonyabb együttmőködés a közmővelıdési intézményekkel és sportegyesületekkel. A szervezett programjaikon való részvétel növelése. Az elıirányzott tantestületi létszám eléréséhez humánerıforrás gazdálkodási stratégia kidolgozása. (nyugdíjazás, átképzés, létszámleépítés) A központi és tagintézmény közötti belsı kommunikáció mélyítése közös szakmai és szabadidıs programokkal. A napi mőködéshez szükséges belsı információ áramlásának javítása. (iskolavezetés, pedagógusok, technikai dolgozók, tanulók) A partneri igény és elégedettség mérése és analizálása 2 évenként. A partneri elégedettségi mutatók javítása a felmérés alapján. A szülık és az iskola dolgozóinak tájékoztatása, felkészítése az intézmény szervezeti változásaira. A szülıkkel való együttmőködés fejlesztése: szülıi értekezletek, fogadóórák látogatottságának 5%-kal történı növelése, különös tekintettel a problémás tanulók szüleire vonatkozóan. A fenntartóval való konstruktív kapcsolat biztosítása. közép távú rövid távú rövid távú rövid távú rövid távú rövid távú rövid, közép távú rövid, közép távú rövid távú rövid távú 10

11 3. INTÉZMÉNYI MINİSÉGFEJESZTÉSI RENDSZER 3.1. A vezetés elkötelezettsége és felelıssége Cél: Az intézmény vezetése / igazgató, helyettesek / a minıségfejlesztés elkötelezett. A folyamatos minıségfejlesztés érdekében biztosítja a törvényes mőködés rendjét, a folyamatos fejlesztéshez szükséges erıforrásokat a partneri elvárásoknak megfelelıen, a külsı és belsı jogrendszer és szabályozók elıírásainak betartásával, melyekéért az iskola vezetıje felel. A fejlesztı feladatok végrehajtását folyamatgazdák hatáskörébe utalhatja, akik az elsı számú vezetınek / igazgató / tartoznak jelentési kötelezettséggel. Az intézmény vezetıségének feladata a nevelı és oktató munka irányítása, a pedagógiai munka stratégiai tervezése, a belsı ellenırzési és értékelési rendszer kidolgozása, a minıségfejlesztési rendszer mőködtetése Jogszerő mőködés biztosítása Jogi szabályozók hozzáférhetısége, megismerése, betartása Az intézmény vezetése folyamatosan gondoskodik arról, hogy az intézmény teljes mőködését szabályozó jogi dokumentumok, különbözı szintő rendeletek, a fenntartó önkormányzat, valamint az intézmény belsı szabályozói hozzáférhetıek legyenek, azokat az intézmény alkalmazottai megismerjék és betartsák. A hozzáférhetıség biztosítása Az intézményi mőködést szabályozó külsı jogrendszer elemei, a törvények és a különbözı szintő rendeletek megtekinthetık a CD Jogtárban, melyért az iskolatitkár felelıs, nála megtekinthetı. Ezen kívül rendszeresen járatjuk a Jogi Értesítıt és az Iskolaszolgát. Az intézményspecifikus Oktatási Közlöny nyomtatott formában biztosítja az információk hozzáférhetıségét. Ezek példányai az igazgatói irodában találhatók meg. A pedagógiai program, az SZMSZ, a házirend egy példánya az igazgatói irodában, egy a tanári szobában, egy pedig a könyvtárban kerül elhelyezésre. A megismerés biztosítása A közlönyökben, illetve a postai levél formájában az intézményhez érkezı információk tartalmát elsıként az igazgató és a tagintézményvezetı tekinti át. A mőködést befolyásoló fontos információkat a faliújságon teszik közzé. Amennyiben az elıírások tartalma pedagógiai jellegő, úgy megismertetési célból értekezletek keretében a nevelıtestület elé tárják. Ha a szabályozás személyzeti ügyekkel, vagy az intézmény mőködtetésével kapcsolatos, akkor azt a gazdasági vezetı hatáskörébe utalják, ismertetése tantestületi értekezleten az igazgató hatáskörébe tartozik. 11

12 Az iskolavezetés tagjai a friss információk megjelenésérıl folyamatosan, kölcsönösen tájékoztatják egymást vezetıségi megbeszéléseken. A külsı és belsı jogi szabályozók betartásának biztosítása kétféle úton valósul meg az intézményben: Egyrészt a vezetıi ellenırzés feladata a jogi dokumentumok által megszabott elıírások betartásának folyamatos figyelemmel kísérése. Másrészt az intézmény igazgatója az érdekképviseleti fórumok szakszervezet, - közalkalmazotti tanács- számára a véleményezési és egyetértési jogkör gyakorlásának biztosításával egy független belsı kontrol lehetıségét is lehetıvé teszi Tervezés Cél: Az intézményi tervezımunka célja a mőködés szabályozottságának, átláthatóságának, tervszerő mőködtetésének biztosítása. A stratégiai tervezés optimális beavatkozást, tevékenységrendszert, fejlıdési követelményt biztosít. Az intézményvezetés gondoskodik a stratégiai tervezési folyamat szabályozásáról, meghatározza az intézmény mőködését biztosító dokumentumokat és ezek egymáshoz való viszonyát. Intézményünkben a stratégiai tervezés egyenértékő a helyi pedagógiai program kialakításával, amely tartalmazza az alapelveket és a hosszú távú céljainkat, leírja pedagógiai folyamatainkat. A stratégiai tervezés alapja a mindenkori vezetıi program is. A tudatos és tervszerő vezetıi program optimális beavatkozást, tevékenységrendszert, fejlıdési követelményt biztosít. Az éves tervezés a hosszú távú célok éves megvalósítási tervét tartalmazza. A felelısségi mátrix tartalmazza az intézmény folyamatait és annak gazdáit. Az intézményi minıségfejlesztési program támogatja a stratégiai tervezés végrehajtását, az SZMSZ szabályozza mőködését. A Pedagógiai Program az iskola stratégiai dokumentuma, a MIP ennek megvalósítását, végrehajtását támogatja, az SZMSZ a mőködést szabályozza. A vezetı tervezı munkáját teljes mértékben segíti még eredményesebbé, és hatékonyabbá teszi az intézményi minıségfejlesztı munka. A partnerek elégedettségvizsgálatára épülı tervezés biztosítja a magas színvonalú mőködést. A folyamatos minıségfejlesztı munka által biztosítható a tervezımunka realitása, a tervezéshez elengedhetetlenül szükséges visszacsatolás. Céljaink megvalósításának elengedhetetlen feltétele a tudatos humán erıforrás fejlesztése, melynek fı dokumentuma a továbbképzési program. A továbbképzési program az intézmény küldetésének és pedagógiai programjának figyelembe vételével készül. Az alapdokumentum alapján készítjük el az éves beiskolázási tervet az intézmény, a partneri igények és a pénzügyi lehetıségek alapján. A megvalósítási szakasz végén a tervezés folyamatának felülvizsgálata a kitőzött cél és az elért eredmény összevetésével. 12

13 A pedagógiai program felülvizsgálata Cél: Az intézmény Pedagógiai Programjának felülvizsgálata, módosítása. A jelenleg módosított Pedagógiai programunkat két év múlva kívánjuk felülvizsgálni az alábbiak szerint. A folyamat leírása: 1. Elsı lépésként az iskola vezetése áttanulmányozza a Közoktatási Törvényt és a szükséges törvényi szabályozásokat. 2. A kibıvített iskolavezetés feltérképezi, majd azonosítja a Pedagógiai Program módosításra, kiegészítésre szoruló területeit,/ mint pl. demográfiai adatok, mérés-értékelés eredményei, partneri igény és elégedettség méréseredményei, intézményi önértékelés eredményei stb./ és ismerteti a tantestülettel. 3. Február közepén megalakulnak a munkacsoportok, és felülvizsgálási témakört választanak maguknak. 4. Február elején az igazgató tantestületi értekezleten tájékoztatja a kollégákat a munkacsoportok megalakulásáról és az elsı olvasat elkészítésének és elıterjesztésének idıpontjáról. 5. A munkacsoportok február végéig elvégzik a kijelölt területek elemzését. 6. Március közepéig a csoportok együttesen és kölcsönösen megbeszélik módosító javaslataikat és összehasonlítják. 7. Március közepén tantestületi értekezleten a munkacsoportok ismertetik elemzéseiket és módosító javaslataikat, melyeket a tantestület megvitat. 8. Amennyiben a tantestület elfogadja a javaslatokat, a módosítások, kiegészítések bekerülnek a programba. Ha korrekció szükséges a munkacsoportok elvégzik azt egy héten belül. 9. Az így kiegészített Pedagógiai Programot iskolaszéki ülésen elfogadtatjuk, DÖK ülésen a tanulókkal is megismertetjük. 10. Április elején az iskolavezetés ellenırzi és összeveti a teljes programot a törvényi elıírásokkal. Ha a kiegészített Pedagógiai Program megfelel a törvényi elıírásoknak, akkor bıvíthetı. Ha hiányok adódnak, a munkacsoportok pótolják. 11. Április közepén az igazgató testületi vitára és elfogadásra bocsátja a Pedagógiai program fejlesztési módosításait. Ha a tantestület nem ért egyet a módosításokkal, visszairányítja az adott munkacsoporthoz. 12. Elfogadás után, április végén a végleges programot az igazgató megismerteti közvetlen partnereinkkel, /szülık, gyerekek, tantestület / különbözı fórumokon. 13. A minıségügyi vezetı felülvizsgálja, hogy a tervezés folyamata megfelelıen körültekintı volt e, s ha szükséges módosítja a tervezési folyamatot. 14. Az igazgató április végén, illetve a kért határidıre a módosított Pedagógiai Programot felterjeszti az önkormányzathoz elfogadásra. 13

14 Felelısségek és hatáskörök Lépés Felelıs Érintett Informált 1. Igazgató Tantestület 2. Igazgató Kibıvített isk.vez. Nevelıtestület 3. Igazgató Munkacsoportok Nevelıtestület 4. Igazgató Tantestület 5. Csoportvezetık Munkacsoport tagjai Igazgató 6. Csoportvezetık Munkacsoport tagjai Igazgató 7. Igazgató Tantestület 8. Munkacsoportok vezetıi Munkacsoport tagjai Igazgató 9. Igazgató, DÖKE vezetı Iskolaszék, DÖKE 10. Igazgató Iskolavezetıség Tantestület 11. Igazgató Tantestület 12. Igazgató Szülık, gyerekek, tantestület 13. Minıségügyi vezetı Munkacsoport tagjai Tantestület 14. Igazgató Önkormányzat Tantestület A keletkezett dokumentumok és bizonylatok A bizonylat neve Kitöltı/készítı Megırzési hely Megırzési idı Másolatot kap A helyi ped. Kibıvített iskola- Minıségügyi 1 év Munkacsoportok program módosításra szoruló területe, folyamatai vezetıség kézikönyv Megalakult munkacsoportok listája A területekhez rendelt munkacsoportok Módosító javaslatok, kiegészítése Kiegészített ped. program Oktatási-nevelési minıségi kör vezetıje Oktatási nevelési minıségi kör vezetıje Minıségügyi kézikönyv Minıségügyi kézikönyv Munkacsoportok Minıségügyi kézikönyv Munkacsoportok Minıségügyi kézikönyv 1 év Igazgató 1 év Igazgató 1 év Igazgató 5 év Könyvtár, igazgatói iroda, tantestületi szoba 14

15 Éves munkaterv kialakítása Cél: Az iskola oktató-nevelı munkájának meghatározása. Szabályozza idıben és felelısökre lebontva az éves feladatokat. A folyamat leírása 1. Az igazgató tájékoztatja a kollégákat az alakuló értekezleten a tanévre vonatkozó nevelési és oktatási célkitőzésekrıl, az szervezeti egységek munkaterveinek tartalmi és formai elvárásairól, ismerteti a tanévre vonatkozó aktuális feladatokat. 2. Az alakuló értekezleten az intézményvezetı tájékoztatást ad a személyi feltételekrıl. 3. Az intézményvezetı ismerteti a tárgyi és szervezeti feltételeket, a nyár folyamán történ fejlesztéseket. 4. A fentieket figyelembe véve a munkaközösségek az elsı megbeszélésükön meghatározzák a célokat, célértékeket. 5. A DÖK és az ifjúságvédelmi felelısök elkészítik éves munkaterüket. 6. Ugyanezen a megbeszélésen a munkaközösségek cselekvési tervet állítanak össze a célok eléréséhez, felosztják a feladatokat, meghatározzák az idıkereteket, felelısöket rendelnek a feladatokhoz, azok ellenırzéséhez, értékeléséhez. 7. Egy héten belül a munkaközösség-vezetık összeállítják, és írásba foglalják a munkaközösségi terveket. 8. Ezután a munkaközösségek értékelik a terveket. Ha tartalmilag, formailag megfelelınek tartják, akkor elfogadják és az igazgató elé terjesztik. Ha valamilyen igazítást javasolnak, akkor az adott lépésnél beavatkozás szükséges. 9. Ezt követıen az igazgató a munkaközösségi munkaterv4ek alapján elkészíti az iskola feladattervét, amelyben rögzíti az adott tevékenység idıpontját és felelıseit is. 10. A munkaközösségi tervekben összhangban az intézményvezetı elkészíti a mérési tervet is, amely tartalmazza a mérések várható idejét, szereplıit és felelıseit. 11. Ezzel egy idıben az igazgató összeállítja a tanévben várható események naptárát. 12. Ezek után az igazgató összeállítja és írásba foglalja az iskola éves munkatervét. 13. A tanévnyitó értekezleten a nevelıtestület dönt az munkaterv elfogadásáról. Ha tartalmilag, formailag megfelelınek tartják, akkor elfogadják, ha nem, akkor az adott területen beavatkozás szükséges. 14. Szeptember 15-ig az igazgató az éves munkaterv egy példányát elküldi a fenntartónak egyet pedig elhelyez az igazgatói irodában. 15. Az éves munkaterv értékelése május harmadik hetében kezdıdik meg. 16. A tanévzáró értekezleten az értékelésben érintett területek felelıseinek beszámolója alapján, az igazgató értékeli a tanév munkáját, a tapasztalatokat, eredményeket beépíti a következı év éves munkatervébe. 17. A minıségügyi vezetı a folyamat végén felülvizsgálja annak eredményességét, és a szükségszerő módosításokat elvégzi. 15

16 Felelısségek és hatáskörök Felelıs Érintett Informált 1. Igazgató MK. vezetık, ifj.véd. Tantestület felelısök, DÖKE vez. 2. Igazgató Tantestület 3. Igazgató Tantestület 4. MK. vezetık Tantestület 5. Igazgató MK. vezetık, ifj.véd. felelısök, DÖKE vezetı 6. MK.vezetık, Tantestület 7. MK. vezetık Tantestület 8. MK. vezetık Tantestület Igazgató 9. Igazgató MK. vezetık 10. Igazgató 11. Igazgató Tantestület 12. Igazgató 13. Igazgató Tantestület Tantestület 14. Igazgató Tantestület Fenntartó 15. Igazgató Tantestület 16. Igazgató MK. vezetık, ifj.véd. Tantestület felelısök, DÖKE vez. 17. Minıségügyi vezetı Igazgató Dokumentumok és bizonylatok rendje A bizonylat Kitöltı Megırzési hely Megırzési idı Másolatot kap 1. Jegyzıkönyv JK.vezetı Jegyzıkönyvtár 1 tanév Fenntartó 2.Órarend Igazgatóhelyettesek Igazgatóhelyettesi 1 tanév Tanárok iroda 3. DÖKE és DÖKE vezetı, Igazgatói iroda 1 tanév Ifjúságvéd. munkaterv Ifj.véd. vezetık 4. MK.vezetık Igazgatói iroda 1 tanév MK. vezetık Munkaközösségi tervek 5. Feladatterv Igazgató Igazgatói iroda 1 év MK.vezetık 6. Mérésiterv Igazgató Igazgatói iroda 1 év MK. vezetık 7. Programfüzet Igazgató és ig.helyettesek Igazgatói és helyettesi iroda 1 év Szülık, alkalmazotti közösség 8. Tájékoztatási Igazgató Minıségügyi 1 év rendszer 9.Az intézmény munkaterve kézikönyv Igazgató Igazgatói iroda 1 év Fenntartó 16

17 Vezetıi ellenırzés és értékelés Ellenırzés Az intézményben az ellenırzés az éves szintre lebontott ellenırzési terv szerint történik a vezetıi munkamegosztás alapján. Az ellenırzést az intézmény vezetıi végzik az ellenırzési tervben meghatározott feladatmegosztással. Cél: Adatgyőjtés, tapasztalatgyőjtés az értékeléshez és a fejlesztéshez. A folyamat leírása 1. Az iskolavezetés a folyamat elején meghatározza az általános vezetıi ellenırzés területeit, szempontjait, gyakoriságát és módszereit. 2. Az iskolavezetés augusztus végén kiválasztja az ellenırzött területeket. 3. Az iskolavezetés szeptember elején elkészíti az éves ellenırzési tervet. 4. Az intézményvezetı szeptember elején ismerteti az éves ellenırzési tervet az alkalmazotti közösséggel értekezleten. 5. Szeptember elején az ellenırzésért felelıs személyeket / igazgatóhelyettesek, munkaközösség vezetık / megbízza az igazgató. A megbízással egy idıben az igazgató meghatározza a beszámolók idejét. 6. Az ellenırzés idıben ütemezett végrehajtása. 7. Az ellenırzés tapasztalatainak megbeszélése az ellenırzés után egy héten belül. 8. Az ellenırzést végzı személy javaslatot tesz a feltárt hiányok pótlására. 9. Az ellenırzést végzı személy beszámol az ellenırzés tapasztalatairól az igazgatónak. 10. Az ellenırzés tapasztalatai alapján levonható következtetéseket az igazgató beépíti az éves beszámolójába, és felhasználja a következı év éves munkaterv összeállításában. 11. Az ellenırzés eredményeinek adattárba helyezése az ellenırzési folyamat végén, amely majd az értékelési folyamat bemenete lesz. 12. Az ellenırzés folyamatának elemzése, értékelése, majd a javítás tervezése a folyamatos fejlesztés érdekében. Felelısségek és hatáskörök Felelıs Érintett Informált 1. Igazgató Iskolavezetés Alkalmazotti közösség 2. Igazgató Iskolavezetés Alkalmazotti közösség 3. Igazgató Iskolavezetés Alkalmazotti közösség 4. Igazgató Alkalmazotti közösség 5. Igazgató Delegáltak 6. Igazgató Delegáltak 7. Az ellenırzést végzı Ellenırzött személy 8. Delegált ellenırzı Ellenırzött 9. Delegált ellenırzı Igazgató 10. Igazgató 11. Igazgató 12.. Igazgató Iskolavezetés Alkalmazotti közösség 17

18 Értékelés Cél: Az intézmény mőködésének, a szabályozásoknak és a partneri elvárásoknak való megfelelés értékelése és a szükséges módosítások feltárása. A folyamat leírása 1. Az igazgató május harmadik hetében felkéri az értékelésben érintett területek felelıseit (mkv-k., DÖKE vezetıt, ifjúságvédelmi felelısök, minıségügyi programvezetı) beszámolóik elkészítésére. A beszámolók elkészítésének alapja az éves munkatervük megvalósulásának mértéke. 2. Június elején a munkaközösség-vezetık, a DÖK és ifjúságvédelmi felelısök a minıségirányítási folyamat vezetıje, az intézkedési tervek felelısei és az iskola alapítványainak elnökei elkészítik éves beszámolóikat. 3. Az igazgató összegzi a vezetıi ellenırzések, az országos és helyi szintő mérések eredményeit, értékeli a tantestület tagjainak munkáját, az igazgató helyettesek összesítik az osztályok statisztikáit. 4. Június közepén a munkaközösségek meghallgatják az éves beszámolót, elmondják észrevételeiket, majd elfogadják azt. 5. Ezután az igazgató összegzi az éves beszámolót, a feladatterv és a megvalósulásról szóló éves beszámoló alapján. 6. A tanévzáró értekezleten a második pontban megjelölt felelısök beszámolnak éves munkájukról. A beszámolók alapján az igazgató összegzi, értékeli a tanév munkáját. 7. Ezek után a nevelıtestület tagjai hozzászólnak, véleményt mondanak az elhangzottakról. 8. A tantestület elfogadja a tanév végi beszámolót. 9. Az igazgató gondoskodik róla, hogy az éves beszámoló a fenntartóhoz kerüljön. 10. A folyamat felelıse a tanévzáró értekezlet után, júniusban ellenırzi az évese beszámoló elkészítési folyamatának lépéseit, ahol szükséges javaslatokat tesz a korrekciókra. 18

19 Felelısségek és hatáskörök A lépés Felelıs Érintett Informált tárgya 1. Igazgató Területek felelısei Tantestület 2. Területek felelısei Tantestület Igazgató 3. Igazgató Tantestület Tantestület 4. Igazgató Munkaközösség Munkaközösség vezetık 5. Igazgató 6. Területek felelısei Tantestület 7. Igazgató Tantestület 8. Igazgató Tantestület 9. Igazgató Fenntartó 10. Igazgató Minıségügyi vezetı Tantestület A dokumentumok és bizonylatok rendje A bizonylat Kitöltı/készítı Megırzési hely Megırzési idı Másolatot kap megnevezése 1. Éves Területek Beszámolótár 1 év Igazgató beszámolók felelısei 2. Jegyzıkönyv Felkért Iktató 1 év jk.vezetı 3.Az iskola éves beszámolója Igazgató Iktató 1 év Fenntartó 19

20 Minıségirányítási rendszer mőködtetése az intézményen belül Intézményünk a fenntartói elvárások, a minıségpolitikai célkitőzések megvalósítása érdekében partneri igényfelmérésen alapuló minıségirányítási programot mőködtet. A minıségirányítási program mőködtetéséért, végrehajtásáért az egyik igazgatóhelyettes, mint minıségügyi vezetı felelıs, aki munkájába aktuálisan megfelelı minıségfejlesztési csoportot von maga köré. A minıségfejlesztési támogató csoportok az igazgató által jóváhagyott munkaterv alapján az iskolavezetéssel és a munkaközösség vezetıkkel rendszeresen konzultálva, velük összhangban végzik feladataikat. A minıségcélok megvalósulását folyamatosan mérjük, értékeljük. A teljesülésükrıl az év végi nevelıtestületi értekezleten beszámolunk. A minıségügyi program felülvizsgálata alkalmával arról döntünk, hogy szükséges e új elvárások, intézményi feladatok, s ezek megvalósulását segítı mérhetı minıségcélok megfogalmazása Az intézmény önértékelési rendszere Cél: A szervezet mőködésének, irányításának és eredményességének számbavétele, az erıs és fejlesztendı területek meghatározása. A minıségirányítás az a tevékenység, melynek során a közoktatási intézmény folyamatosan biztosítja a szakmai célkitőzések és az intézmény mőködésének egymáshoz való közelítését a tanulók, a szülık, az alkalmazotti közösség valamint a fenntartó igényeinek kielégítése céljából. Ehhez kétféle értékelésre van szükség: egy kiinduló, helyzetelemzı értékelésre, és a ciklus végén az eredmények számbavételét célzó, bemutató értékelésre. Mindkettınek más a célja, más az eszközrendszere. A folyamat rövid leírása: 1. A vezetıi kör meghatározza az önértékelés területeit: szervezeti kultúra emberi erıforrások külsı és belsı kapcsolattartás a meglévı folyamatok szabályozottsága 2. Számba veszi és ütemezi az elvégzendı feladatokat, döntést hoz a vizsgálatot végzık személyérıl, a vizsgálat módszerérıl és idejérıl, valamint a vizsgált területekrıl, ezekkel együtt meghatározza a vizsgált területek szempontjait, eszközeit. 3. Az adatgyőjtés során rögzíti a mintavétel nagyságát és az elfogadható válaszadási arányt % -ban. 4. A vizsgálatot végzı személyek a kiválasztott módszer alapján elvégzik a vizsgálatot. 20

21 5. A feldolgozásban résztvevı team a vizsgálati adatokat elemzi, majd elkészíti annak összegzését. 6. A vezetıi kör az önértékelés anyagaiból elkészíti az intézményi önértékelés végsı összesítését. 7. A felmérések eredményeinek ismertetésére a félévi értekezleten kerül sor. 8. A vizsgálat tapasztalatait a vezetıi kör felhasználja a következı tanév céljainak és feladatainak meghatározásában, a stratégiai tervezés bemenı adataként kezeli. 9. A vizsgálat lebonyolítását követıen a vezetıi kör elemzi a felmerülı problémák okát, fejlesztési tervet készít megszüntetésükre, elvégzi az intézményi önértékelést. Intézményi önértékelést háromévente, illetve valamely, az intézmény mőködését vagy pedagógiai céljainak megvalósítását akadályozó probléma felmerülése esetén végzünk. Hat hónapon belül, a városi értékelési koncepció kidolgozását követıen, rendszerünket felülvizsgáljuk A partnerkapcsolatok irányítása Intézményünk partnernek tekinti mindazon más intézményeket, illetve személyeket, akik befolyással, hatással vannak iskolánk mőködésére. Intézményünk figyel a partnereire, megalapozott igényeiknek megfelelıen igyekszünk iskolánk mőködését és pedagógiai céljainkat kialakítani. A partneri visszajelzések alapján, a gyermekek életkori és pszichikai sajátosságait, az intézményi kompetenciákat figyelembe véve elvégezzük a szükséges korrekciókat. Fontos annak felderítése is, hogy a partnerek által közvetített értékek mennyiben esnek egybe az iskola által közvetített értékekkel. Közvetlen partnereink: a szülık a tanulók a fenntartó az alkalmazotti közösség az óvodák a középfokú oktatási intézmények Közvetett partnereink: - Oktatási Minisztérium - szakmai szervezetek: MPI, OKÉV - közmővelıdési intézmények - Nevelési Tanácsadó - Családsegítı-és Gyermekjóléti szolgálat - sportegyesületek - egyházak - egészségügyi intézmények - Várkertfürdı - GAESZ - Bartók Béla Zeneiskola - Allegro Mővészeti Alapiskola - Tánc - Lánc Mővészeti Alapiskola 21

22 Az intézmény által azonosított partnerek igény -, elégedettség- és elégedetlenség mérése A partneri igény és elégedettség mérés folyamata a partnerek azonosításával indul és az igények elemzésével fejezıdik be. Célja, hogy az igények megismerésével közös értékrend alakuljon ki az iskola és partnerei között a hatékony együttmőködés érdekében. Az intézményvezetés tanév elején azonosítja partnereit, s ha szükséges a partnerlistát frissíti. A minıségügyi kör kétévente meghatározza a partneri igény-és elégedettségmérés folyamatát és módszerét. Kidolgozza a mintavételi eljárást, megszabja az elfogadható válaszadási arány mértékét. A folyamat végrehajtásáért a minıségügyi vezetı a felelıs, a mérés elvégzéséhez minıségügyi csoportokat hoz létre. A mintavételi eljárásokért a minıségügyi csoportok vezetıi a felelısek. A mérés eredményeit az iskolavezetés összeveti a kitőzött célokkal, s azokat felhasználja az éves munka értékelésénél, az intézményi önértékelésnél és a következı éves tervezésnél, különös tekintettel az értékelés eredményeibıl adódó fejlesztési célok meghatározásánál. Az intézmény egészére vonatkozó diagnózis segítségével a minıségügyi csoport beavatkozási sorrendet állít fel a problémák felszámolására. Meghatározza a fejlesztés fı irányait a pedagógiai, - és szervezetfejlesztés tekintetében egyaránt. A fejlesztés fı irányainak, mint hosszú távú terveknek a megvalósítását a minıségügyi csoport rendszeresen, tervszerően ellenırzi. Ha szükséges, módosítást javasol. A folyamat végén az intézményvezetés elvégzi az önértékelést, melynek során számba veszi, értékeli a szervezet mőködését, irányítását, eredményességét és meghatározza erıs és fejlesztendı területeit. Figyelemmel kíséri a folyamatokba történı beavatkozások eredményeit, méri a változások hatását. A minıségfejlesztési ciklus végén számba veszi a pozitív és negatív eredményeket. Ezek ismeretében korrigál. 22

23 Kommunikáció a partnerekkel Intézményünk állandó kapcsolatot tart fent partnereivel. A kapcsolattartás rendszerét az alábbi táblázatok tartalmazzák. Kommunikáció a partnerekkel Szülık Kommunikációs csatorna Szülıi szervezet Szülıi értekezlet Fogadóóra Információ Iskola éves munkájának tervezése, értékelése, célok, feladatok kijelölése, jellemzı mutatók, kérések Osztály éves munkájának tervezése, értékelése, célok, feladatok kijelölése, jellemzı mutatók, kérések Egyéni informálódás a gyermekrıl Ellenırzı A tanuló tantárgyi érdemjegyei, félévi bizonyítványa. Dicséretek, elmarasztalások beírása. Meghívók Telefon Tájékoztatás, érdeklıdés a tanulóról, aktuális információk közlése, Informál t Szülıi szervezet tagjai Szülık Szülık Szülık Szülık Felelıs Idı Bizonylat Igazgató, szülıi szervezet vezetıi Osztályfınök Osztályfınök egyeztetés Levél Aktuális események Szülık Osztályfınök, iskolavez. Felszólítás Bizonyítvány A tanuló igazolatlan mulasztása esetén A tanuló év végi eredménye Szülık Szülık Osztályfınök,ifj. véd.fel. Osztályfınök Évente 1-2 alkalommal Iskolai munkaterv szerint 1-2 alk. évente SZMSZ szerint Osztályfınök, szaktanár Osztályfınök, szaktanár Aktuálisan Aktuálisan Aktuálisan SZMSZ szerint Tanév végén Emlékeztetı Feljegyzés Jelenlét Napló Jegyzet a naplóba Irattár Irattár Anyakönyv 23

24 Tanulók Kommunikációs Információ Informált Felelıs Idı Bizonylat csatorna Osztályfınöki óra Órarend, házirend,munka- Tanulók Osztályfı- Az elsı Osztályvédelmi szabályok, osztályprogramok. Aktuánök tanítási nap napló. A lis probl. kezelése. Aktuális méresekrıl Tájékoztató a partneri igény és elégedettségmérés eredményérıl. osztályfınöki óra. készült összeefoglaló Szaktárgyi óra Témazárók, mérések té- Tanulók Szaktanár Ped. Témazárók mája Program és az éves munkaterv sz. Iskolagyőlés Az iskola céljai, elvárásai, Tanulók Igazgató, Tanéventlók Beszámo- programok, szaktanár, rendezvények. DÖKE vez. 2 alk. Versenyeredmények kihirdetése Diákközgyőlés DÖKE fórum Faliújság Hangosbemondó Szóbeli tájékoztatás A DÖKE mőködésének és a tanulói jogok érvényesülésének áttekintése Diákprogramok,események, rendezvények, tudnivalói Diákprogramok,események, rendezvények tudnivalói, versenyek eredményei Napi programok, tudnivalók Napi program módosulásáról, helyettesítésrıl. DÖKE diákküldöttei Tanulók Tanulók Tanulók Osztály tanulói DÖKE vez. Igazgató Évente egyszer DÖKE vez. Munkaterv szerint DÖKE vez. Igazgató Szaktanárok Igazgató, Helyettes, Tanárok Igazgató, helyettesek, Osztályfınök Aktuálisan Aktuálisan Jegyzıkönyv Emlékeztetı 24

25 Fenntartó Kommunikációs csatorna Információs anyagok átadása Információ Informált Felelıs Idı Bizonylat Munkaterv, munkaerıgazdálkodás, tantárgyfelosztás, beszámolók, aktuális jelentések Ügyosztályvezetı Igazgató Aktuálisan Irattár Telefon Igazgatói értekezletek Levelek, Aktuális kérdések megbeszélése Tájékoztató az önkormányzati és országos szabályozásokról, aktuális kérdésekrıl Tájékoztató a szabályozásokról, elvégzendı feladatokról Ügyosztályvezetı, felelıs kolléga Igazgató Igazgató, iskolatitkár Igazgató Ügyosztályvezetı Igazgatói mk. vezetı Iskolatitkár Aktuálisan Irattár Éves ütemterv szerint Postabontás után közvetlenül Emlékeztetı Irattár 25

26 Belsı információáramlás Alkalmazotti közösség Kommunikációs csatorna Információ Informált Felelıs Idı Bizonylat Vezetıségi ülés Vezetıségi értekezlet Alakuló értekezlet Tanévnyitó értekezlet A programok tervezése értékelése, stratégia kialakítása Programok tervezése, értékelése, aktuális tájékoztatások, döntések Tájékoztató a nyári munkákról, személyi változásokról, táborokról, a tanév tervezésének módjáról A tanév céljai, feladatai, tanévindító munkák idıterve Nevelési értekezlet Szakmai ismeretek bıvítése, tapasztalatcsere Munkaközösségi Munkaközösségi értekezlet helyzetelemzés, célok, Tantestületi értekezlet Esetmegbeszélés Kommunikáció a fejlesztı pedagógussal, ifj.véd.felelısökkel Faliújság Telefon Posta mérések ütemterve. Aktuális témák megbeszélése Az osztályban felmerült probléma megbeszélése A tanulási, magatartási problémás tanulókhoz segítségkérés.a hátrányos és veszélyeztetett tanulók jelzése Havi program, felhívások, információk, órarend, ügyeleti rend. A kolléga hiányzásának bejelentése Versenyfelhívások, versenyeredmények. Továbbképz., értekezletek. Önkorm.feladatok, rendeletek. Szők körő isk. vezetés Tágabb iskolavezetés Igazgató Igazgató Nevelıtestület Igazgató Nevelıtestület Igazgató Nevelıtestület Igazgató Munkaközösségek tagjai Mk.vezetık Nevelıtestület Igazgató Az egy osztályban tanítók Osztályfınök, tanító, Osztályfı nök Jegyzıkönyv Osztályfınök Aktuálisan Aktuálisan Emlékeztetı Augusztus 20.-a után Augusztus vége Évente kétszer Munkaterv szerint Nevelıtestület Igazgató- Aktuálisan helyettes Felelısök Ig. helyettes Kollégák SZMSZ Felelısök, érintett személyek Igazgató. Ig.helyettes, Isk.titkár Jegyzıkönyv Emlékeztetı Munkaterv Aktuálisan Emlékeztetı Aktuálisan Emlékeztetı Aktuálisan Emlékeztetı szerint Az igazgató szignálása után azonnal Iktató Mint az elızı Mint az elızı Elızı Elızı Hangosbemondó Aktuális információk Nevelıtestület Ig.hely. Aktuálisan Karbantartó füzet Az észlelt hibák Karbantartó Iskolatitk. A hiba észl Karb.füzet 26

27 3.4 Pedagógus teljesítmény-értékelés 1. Jogszabályi háttér Az évi többször módosított LXXIX. törvény a közoktatásról 40. (11) alapján: Az intézményi minıségirányítási programban meg kell határozni az intézmény mőködésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenırzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását. Az intézményi minıségirányítási programnak tartalmaznia kell az intézményben vezetıi feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítmény értékelésének szempontjait és az értékelés rendjét. A minıségirányítási programban rögzíteni kell a teljes körő intézményi önértékelés periódusát, módszereit és a fenntartói minıségirányítási rendszerrel való kapcsolatát. 2. A szabályozás célja A pedagógusok munkájára vonatkozó objektív és egységes információk biztosítása az egyéni és intézményi szintő fejlesztések megalapozásához. A pedagógus teljesítmény-értékelés további célja, hogy segítse a pedagógusok munkájának, képességeinek, magatartásának, az intézményi céloknak megfelelı fejlesztését, változtatását. 3. A szabályozás tárgya Az iskolai szabályozás a pedagógusok munkáját érinti az IMIP 4.1. számú mellékletében meghatározott Értékelési szempontsor alapján. E szempontsor szakmai tevékenység területét évente, a komplex teljesítmény-értékelést kétéves gyakorisággal kell alkalmazni. 4. Az érintettek köre A pedagógus teljesítmény-értékelés folyamatában közvetlenül érintettek: - Pedagógusok értékeltek és értékelık - Igazgató értékelı és értékelt - Igazgató - helyettes/ek értékelık és értékeltek Az intézmény vezetıje felelıs (a továbbiakban intézményvezetı), hogy a teljesítmény-értékeléssel kapcsolatos feladatok és határidık (ld. 5. fejezet) a tervezett idıszakban megvalósuljanak. 27

28 5. A pedagógusok teljesítmény-értékelési folyamata A teljesítmény értékelési rendszer éves felülvizsgálata, aktualizálása A pedagógus teljesítmény értékelés szempontsorát és az ahhoz tartozó mérıeszközöket, módszereket, indikátorokat az Intézményvezetı minden év augusztus 15-ig átvizsgálja, szükség esetén kiegészíti, illetve olyan prioritásokat határozhat meg, amelyek az adott éves értékelésében hangsúlyozottan jelennek meg. Éves teljesítmény értékelési terv készítése Az Intézményvezetı minden év szeptember 15-ig elkészíti az Éves teljesítmény-értékelési tervet. A Tervben rögzíti az adott év teljesítmény értékelésének fıbb céljait és prioritásait, módszereit, és ezek alapján az egyes lépéseket, az azokhoz tartozó felelısöket és határidıket. Az éves terv elkészítésénél figyelembe veszi az adott tanév rendjét és az intézmény éves munkatervét. Adatgyőjtés a pedagógusok munkájáról Az adatgyőjtés lebonyolítására az Éves teljesítmény-értékelési tervben meghatározott módszerekkel és idıpontokban kerül sor. Az adatgyőjtés eredményeként kitöltésre kerülnek az adatlapok, mérıeszközök, melyek összegyőjtéséért az Intézményvezetı felelıs. Az adatok feldolgozása Az összegyőjtött adatok alapján történik meg az adatok összegzése és elemzése minden év április 30-ig. A kérdıívek és mérıeszközök, adatgyőjtı lapok, adatainak összegzése és feldolgozása, rögzítése az Intézményvezetı feladata. Az értékelés eredményei névre szóló adatgyőjtı lapon kerülnek rögzítésre, melyeket az egyéni értékelési dossziékban kell tárolni. Az eredmények ismeretében az Intézményvezetı összegzi az egyes pedagógusok erısségeit, és azokra építve javaslatot tesz fejlesztendı kompetenciákra, tudásterületekre. Az eredmények elemzése, az egyéni fejlesztési javaslatok megfogalmazása Az értékelés eredményei névre szóló adatgyőjtı lapon kerülnek rögzítésre, melyeket az egyéni értékelési dossziékban kell tárolni. Az eredmények ismeretében az Intézményvezetı összegzi az egyes pedagógusok erısségeit, és azokra építve javaslatot tesz fejlesztendı kompetenciákra, tudásterületekre minden év május 31-ig. 28

29 Értékelés, visszajelzés egyéni szint Az eredmények tükrében az Intézményvezetı személyes beszélgetés során rögzíti a személyre szabott fejlesztési területeket minden év június 30-ig. A megbeszélés keretében az Intézményvezetı hangsúlyozza a pedagógus erısségeit is. A közösen megbeszélt fejlesztési területeket az Intézményvezetı személyre szóló visszajelzı lapon rögzíti. Értékelés, visszajelzés intézményi szint A személyes eredményekbıl az intézményvezetés meghatározza a nevelıtestületi szinten is fejlesztendı területeket, ehhez célokat és feladatokat rendel a tanévzáró értekezletet megelızıen. Az intézményi fejlesztési célokat és terveket az intézményvezetı a tanévzáró értekezleten megismerteti és elfogadtatja a pedagógusokkal. A folyamat felülvizsgálata, korrekció Az Éves teljesítmény értékelési tervben rögzített folyamat utolsó lépéseként minden esetben értékelni kell a lebonyolított értékelési gyakorlatot. Az Intézményvezetı értékeli a pedagógus teljesítmény értékelés éves lebonyolítását, illetve a terv megvalósulását, majd annak tapasztalatait rögzíti. A szükséges korrekciókról, illetve a szükséges fejlesztések megvalósításáról az intézményvezetı saját hatáskörben dönt minden év június 30-ig. 6. Kapcsolódó dokumentumok Teljesítményelvárást és a magatartási követelményeket definiáló dokumentumok Közoktatási törvény; Önkormányzati Minıségirányítási Program Pedagógiai program; Szervezeti és mőködési szabályzat; Munkaköri leírások. A folyamat dokumentumai Értékelési szempontsor; Éves teljesítmény-értékelési terv; Az intézményben dolgozó és a teljesítmény-mérésben résztvevı pedagógusok névsora; Egyéni értékelési dosszié; Visszajelzı lap; Elıterjesztés a nevelıtestület részére a szükséges intézményi szintő fejlesztésekrıl; Feljegyzés a folyamat értékelésérıl. 29

30 3.5 Vezetıi teljesítmény-értékelés eljárásrendje 1. Jogszabályi háttér Az évi többször módosított LXXIX. törvény a közoktatásról 40. (11) alapján: Az intézményi minıségirányítási programban meg kell határozni az intézmény mőködésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenırzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását. Az intézményi minıségirányítási programnak tartalmaznia kell az intézményben vezetıi feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítmény értékelésének szempontjait és az értékelés rendjét. A minıségirányítási programban rögzíteni kell a teljes körő intézményi önértékelés periódusát, módszereit és a fenntartói minıségirányítási rendszerrel való kapcsolatát. 2. A szabályozás célja A vezetık munkájára vonatkozó objektív és egységes információk biztosítása az egyéni szintő fejlesztések megalapozásához. A vezetıi teljesítmény-értékelés további célja, hogy segítse a vezetık munkájának, képességeinek, magatartásának, az intézményi céloknak megfelelı fejlesztését, változtatását. Emellett cél, hogy a fenntartó megfelelı információkkal rendelkezzen az intézményvezetı kinevezésével elfogadott vezetıi programban meghatározott célkitőzések megvalósulásáról. 3. A szabályozás tárgya A szabályozás az intézményben vezetıi feladatokat ellátók munkáját érinti az IMIP 4.2. számú mellékletében meghatározott Vezetıi értékelési szempontsor alapján. 4. Az érintettek köre A vezetıi teljesítmény-értékelés folyamatában közvetlenül érintettek: Intézményvezetı értékelı és értékelt Intézményvezetı- helyettes/ek értékelık és értékeltek Munkaközösség-vezetık értékelık és értékeltek Pedagógusok értékelık Az intézmény vezetıje felelıs (a továbbiakban Intézményvezetı), hogy a teljesítmény-értékeléssel kapcsolatos feladatok és határidık (ld. 5. fejezet) a tervezett idıszakban megvalósuljanak. 5. A vezetıi feladatokat ellátók teljesítmény-értékelési folyamata A vezetıi teljesítmény-értékelés két részbıl áll: Az Intézményvezetı értékelésébıl, Az intézményben egyéb vezetıi feladatokat ellátó munkatársak értékelésébıl, 30

31 5.1 Az intézményvezetı értékelése Az értékelés lebonyolítása Az Intézményvezetıt az intézményvezetı-helyettesek és a munkaközösség-vezetık minden év május 31-ig értékelik az Intézményvezetıi értékelési szempontsor (. számú melléklet) alapján, az ahhoz kapcsolódó intézményvezetıi értékelı kérdıívek kitöltésével. Az Intézményvezetı ugyanezen kérdıívet saját maga is kitölti fenti idıpontig (intézményvezetıi önértékelés) Az értékelés eredményeinek összesítése Az intézményvezetıi értékelı kérdıívek összegyőjtését (az Intézményvezetı saját önértékelési kérdıívét kivéve), valamint összesítését az Intézményvezetı által megbízott munkatárs minden év június 15-ig elvégzi, és az eredményt eljuttatja az Intézményvezetı részére Az eredmények elemzése, az egyéni fejlesztési javaslatok megfogalmazása Az Intézményvezetı az intézményvezetıi értékelés eredményeinek összesítését és saját önértékelı kérdıívét minden év június 20-ig elektronikus formában eljuttatja az intézmény fenntartója (a továbbiakban Fenntartó) számára. A Fenntartó az intézményvezetıi értékelıi kérdıívet maga is kitölti minden év május 31-ig. A Fenntartó az intézményvezetı-helyettesek és munkaközösség-vezetık által elvégzett értékelés eredményeit, az Intézményvezetı önértékelését, valamint a Fenntartó saját értékelését névre szóló adatgyőjtı lapon összesíti, majd azokat összevetve összegzi az Intézményvezetı erısségeit, és azokra építve javaslatot tesz a fejlesztendı kompetenciákra, tudásterületekre A folyamat felülvizsgálata, korrekció A folyamat utolsó lépéseként minden esetben értékelni kell a lebonyolított értékelési gyakorlatot, mely a Fenntartó feladata. A Fenntartó értékeli az intézményvezetıi teljesítmény-értékelés éves lebonyolítását, és a szükséges korrekciókról saját hatáskörben dönt. 5.2 Az intézmény egyéb vezetı beosztású munkatársainak 1 értékelése Az értékelés lebonyolítása Az intézmény egyéb vezetı beosztású munkatársait a pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkatársak minden év május 31-ig értékelik a Vezetıi értékelési szempontsor (. számú melléklet) alapján, az ahhoz kapcsolódó vezetıi értékelı kérdıívek kitöltésével. 1 Az intézmény egyéb vezetı beosztású munkatársai alatt ezen eljárásrendben az évi LXXIX. Törvény 1. számú melléklete, Elsı rész alapján meghatározott vezetı beosztású munkatársakat, valamint a munkaközösségvezetıket kell érteni. 31

32 Az intézmény egyéb vezetı beosztású munkatársai ugyanezen kérdıívet saját maguk is kitöltik fenti idıpontig (önértékelés) Az eredmények összesítése, elemzése, az egyéni fejlesztési javaslatok megfogalmazása A kérdıívek összegzése és feldolgozása az Intézményvezetı feladata. Az értékelés eredményeit egyéni értékelési dossziékban kell tárolni. Az Intézményvezetı a vezetıi értékelés eredményeit, valamint az érintett vezetıkre vonatkozó pedagógus-teljesítményértékelés eredményeit (amennyiben azok rendelkezésre állnak) felhasználva összegzi az egyes vezetı beosztású munkatársak erısségeit, és azokra építve javaslatot tesz fejlesztendı kompetenciákra, tudásterületekre minden év június 20-ig Értékelés, visszajelzés Az Intézményvezetı személyes beszélgetés során rögzíti a személyre szabott fejlesztési területeket minden tanév zárását megelızıen. A megbeszélés keretében az Intézményvezetı hangsúlyozza a vezetı beosztású munkatárs erısségeit is. A közösen megbeszélt fejlesztési területeket az Intézményvezetı személyre szóló vezetıi visszajelzı lapon rögzíti. A javasolt fejlesztések megvalósulását az Intézményvezetı a következı év mérése során ellenırzi, értékeli A folyamat felülvizsgálata, korrekció A folyamat utolsó lépéseként minden esetben értékelni kell a lebonyolított értékelési gyakorlatot. Az Intézményvezetı értékeli a vezetıi teljesítményértékeléséves lebonyolítását, majd annak tapasztalatait rögzíti. A szükséges korrekciókról, illetve a szükséges fejlesztések megvalósításáról az Intézményvezetı saját hatáskörben dönt a következı tanév kezdetéig. 6. Kapcsolódó dokumentumok 6.1 Teljesítményelvárást és a magatartási követelményeket definiáló dokumentumok Közoktatási törvény; Önkormányzati Minıségirányítási Program Munkaköri leírások. Intézményvezetıi értékelési szempontsor Intézményvezetıi értékelési kérdıív Vezetıi értékelési szempontsor Vezetıi értékelési kérdıív 6.2 A folyamat dokumentumai Egyéni értékelési dosszié; Vezetıi visszajelzı lap; Feljegyzés a folyamat értékelésérıl. 32

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Iskolánk 6. osztálya a 2008. évi országos kompetencia mérés során az országos átlagos képességpont

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Elkötelezettség a Kiválóságért Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi

Részletesebben

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolájának. 2010/2011. tanévi MUNKATERVE

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolájának. 2010/2011. tanévi MUNKATERVE Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolájának 2010/2011. tanévi MUNKATERVE A munkaterv fı részei: I. Kiemelt célkitőzések, II. Meghatározó, kiemelt feladatok, III. A kiemelt

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Iskolánk 6. osztálya a 2008. évi országos kompetencia mérés során az országos átlagos képességpont

Részletesebben

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS)

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) ŐRISZENTPÉTER 2008 Készítette: Pátiné Horváth Ilona Szemerics Antalné Szépné László Valéria Anduska

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND E L İ T E R J E S Z T É S A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND Tárgy: A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye intézményi alapdokumentumainak

Részletesebben

ÉRTÉKELÉS A VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2008/2009. TANÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL, INTÉZKEDÉSEK A 2009/2010.

ÉRTÉKELÉS A VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2008/2009. TANÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL, INTÉZKEDÉSEK A 2009/2010. ÉRTÉKELÉS A VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2008/2009. TANÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL, INTÉZKEDÉSEK A 2009/2010. TANÉVBEN 1. Intézményi minıségirányítási munkacsoportunk 4+1 fıvel mőködik.

Részletesebben

Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI. OM azonosító: 038541

Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI. OM azonosító: 038541 Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI OM azonosító: 038541 2100 Gödöllő Dobó Katica utca 2. Tel/Fax: 06/28 514-005, 06/28-414-984, e-mail:

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

Intézményi Minıségirányítási Program Képes Géza Általános Iskola M á t é s z a l k a 2007.

Intézményi Minıségirányítási Program Képes Géza Általános Iskola M á t é s z a l k a 2007. Képes Géza Általános Iskola Mátészalka IMIP Készítette: Oláh András 2007. Intézményi Minıségirányítási Program Képes Géza Általános Iskola M á t é s z a l k a 2007. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Helyzetelemzés

Részletesebben

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola Minıségirányítási program Móra Ferenc Általános Iskola 1. MINİSÉGPOLITIKA 1.1. Bevezetés A valkói Móra Ferenc Általános Iskola a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény 40. (10) bekezdése szerint intézményi

Részletesebben

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2008.

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2008. A POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. Jogszabályi háttér... 4 1.2. Minıségügyi elızmények... 6 1.3. Az intézmény bemutatása...

Részletesebben

Mintavételi és Vizsgálati Szabályzat

Mintavételi és Vizsgálati Szabályzat COMENIUS 2000 I. MODELL Mintavételi és Vizsgálati Szabályzat Jóváhagyta: A nevelőtestület Dátum: 2002. 09. 13. 2002. 09. 11. 0 1/18 tagjai, helyettesek 1. Cél Kialakításra kerüljön a mintavételi eljárás,

Részletesebben

Intézményünk sikeresen kiépítette és mőködteti a COMENIUS 2000 közoktatási és minıségfejlesztési program COMENIUS I. intézményi modelljét

Intézményünk sikeresen kiépítette és mőködteti a COMENIUS 2000 közoktatási és minıségfejlesztési program COMENIUS I. intézményi modelljét Intézményünk sikeresen kiépítette és mőködteti a COMENIUS 2000 közoktatási és minıségfejlesztési program COMENIUS I. intézményi modelljét Széchenyi István Tagiskola minıségfejlesztési munkaterve 2011/2012

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2009 Készítette: Gruber Marianna igazgató Jóváhagyó: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2009. Tervezett felülvizsgálat dátuma:

Részletesebben

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. november TARTALOMJEGYZÉK 1. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 1 2. MINİSÉGPOLITIKÁNK... 4 2.1. Minıségpolitikai nyilatkozat... 4 2.2 A fenntartói

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM RICHTER JÁNOS ZENEMŐVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Benkı Szabolcs igazgató Gödölle Péterné MICS vezetı Gyır, 2007. március 31. 1 1. Az Önkormányzati

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. 1 Érd megyei jogú város Önkormányzatának Minıségirányítási Programja Minıségirányítási program területi hatálya:

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft.

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft. Intézmény neve: Szabályzat típusa: MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Szülői szervezet működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény

Részletesebben

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Kollégiumunkról Kollégistáink Székesfehérvár 23 iskolájába járnak, életkoruk 12-22 év közötti, létszámuk közel 400 fı.

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina Osztályvezetı Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Ludescherné Maksa Zsuzsanna. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Mottó: Azok a csodálatos dolgok, melyeket iskoláitokban megismertek, sok nemzedék mőve, és amelyeket a föld minden országában

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT V I AD O R O K Ö Z I G A Z G A T Á S F E J L E S Z T É S I T A N Á C S A D Ó É S S Z O L G Á L T A T Ó K F T. 82 30 B A L A T O N F Ü R E D, V A J D A J. U. 3 3. +36 (3 0 ) 55 5-9 09 6 A R O P.PA L Y A

Részletesebben

Minıségirányítási Programja

Minıségirányítási Programja Minıségirányítási Programja Nagykanizsa Megyei Jogú Város Képviselı Testülete 136/2008. (IV. 24.) sz. határozatával a Pipitér Óvoda és az Általános Iskola Kiskanizsa intézmények közös igazgatás alá vonásáról

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Napköziotthonos Óvodái 2009-2014 Nagybajom, 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı.3 1.1. A minıségirányítási program módosításának indoklása.3

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Intézmény neve: Tisza-parti Általános Iskola 6726. Szeged, Csanádi utca 4-6. Készítette: Máté Eszter igazgató vezetésével Samuné Lázár Éva Sallai Margit Alkalmazotti közösség

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A Tóvárosi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE Székesfehérvár, 2006. október 24. Készítette: Pokrovenszki László Hatályos: visszavonásig 1 1. Általános rendelkezések 1.1.

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Ezen Szervezeti és Mőködési Szabályzat a Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2. Minıségpolitika. 3. Minıségirányítási rendszer. 1. Általános rész

TARTALOMJEGYZÉK. 2. Minıségpolitika. 3. Minıségirányítási rendszer. 1. Általános rész TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rész 1.1 Az intézmény rövid bemutatása 1.2 Fogalomértelmezések 1.2.1 A MIP és a PP 1.2.2 A MIP és az 1.2.3. A MIP felépítése 1.3. Intézményi jövıkép 1.4 Az Önkormányzati MIP

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

CISZTERCI SZENT ISTVÁN GIMNÁZIUM

CISZTERCI SZENT ISTVÁN GIMNÁZIUM INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM CISZTERCI SZENT ISTVÁN GIMNÁZIUM Készítette: GYÓNI ANDRÁS igazgató Az alkalmazotti közösség jóváhagyta: 2004. április 27. Fenntartóhoz benyújtás dátuma: 2004. május

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI-WATTAY MŐVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény OM:

PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI-WATTAY MŐVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény OM: PEDAGÓGIAI PROGRAM 2004-2016 TELEKI-WATTAY MŐVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény OM: 040046 2013 Pomáz, Templom tér 3. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS I.1. Alapvetés I.2. Célkitőzés, tanári

Részletesebben

MINİSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER...8

MINİSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER...8 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ...2 1.1. AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA...2 1.2. AZ INTÉZMÉNY MINİSÉGFEJLESZTÉSI MÚLTJÁNAK BEMUTATÁSA...2 1.3. ÖNKORMÁNYZATI MIP INTÉZMÉNYRE VONATKOZÓ FEJEZETE...2 1.4. MINİSÉGPOLITIKAI

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Intézmény OM azonosítója:

INTÉZKEDÉSI TERV. Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: INTÉZKEDÉSI TERV Intézmény neve: Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: 031585 Intézményvezető neve: Miksi Jánosné Intézményvezető oktatási azonosítója: 72798770861 i terv

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 85. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Intézményvezetıi pályázatok véleményezése (Szekszárdi Baka István Általános Iskola, Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola) E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

Belsı ellenırzési jelentés

Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata Belsı Ellenırzés 8130 Enying Kossuth u. 26. Tel/fax: 22/372-002 Iktatószám: Ellenırzés száma: 9/2010 Azonosító: 9-3/2010 Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata

Részletesebben

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu A Debreceni Bolyai János

Részletesebben

Veres Pálné Általános Iskola Vanyarc. 2008-2009. tanévi MUNKATERVE

Veres Pálné Általános Iskola Vanyarc. 2008-2009. tanévi MUNKATERVE Veres Pálné Általános Iskola Vanyarc 2008-2009. tanévi MUNKATERVE Munkaterv 2008-2009. Személyi feltételek Tanulók létszáma: 168 fı. Tanuló csoportok száma: 9 Napközis csoportok száma: 3 Pedagógus létszám:

Részletesebben

OM: A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

OM: A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3. számú melléklet Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@bolyai-debrecen.sulinet.hu

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉS ÜTEMTERVE

BELSŐ ELLENŐRZÉS ÜTEMTERVE Patay István Általános Iskola Nyírmada BELSŐ ELLENŐRZÉS ÜTEMTERVE (ÉVES TERVEZÉS) 2017/18-AS TANÉV BELSŐ ELLENŐRZÉS ÜTEMTERVE (1. félév) Helye: Patay István Általános Iskola Nyírmada Honvéd út 36-38. Ütemezés

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény minıségirányítási programjának megalapozó helyzetelemzés 1. old. II. Küldetésnyilatkozat III. Az intézmény minıségpolitikai nyilatkozata IV. Intézményi minıségcélok 4. old.

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról *

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * A Képviselıtestület a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

1. Számú Általános Iskola. 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845

1. Számú Általános Iskola. 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette:

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér 14-16. A L A P Í T Ó O K I R A T Á N A K M Ó D O S Í T Á S A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A

Részletesebben

2011/2012 I. félév Iskolai beszámoló

2011/2012 I. félév Iskolai beszámoló ..9. / I. félév Iskolai beszámoló Markó Ibolya Általános ig. h. Pedagógiai programból adódó feladatok Alapelveink A pedagógiai munkánk középpontjában a tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-0004 Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára 2013. szeptember 1. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a projekt megvalósításában részt vevők feladat-

Részletesebben

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV Bersek József Általános Iskola Kőszeg 2017.01.01. 2017.12.31. Jogszabályi háttér: Az intézményi önértékelést az Önértékelési kézikönyvben rögzítettek szerint kell végezni. Az intézményi

Részletesebben

A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Intézményi minıségirányítási programja

A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Intézményi minıségirányítási programja A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Intézményi minıségirányítási programja Jelen szabályzat a Kunszállási KIKI Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 23. számú mellékletét képezi. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

Alsóhegy Utcai Óvoda Intézményi Minıségirányítási Programja

Alsóhegy Utcai Óvoda Intézményi Minıségirányítási Programja Intézmény neve: Alsóhegy Utcai Óvoda Intézmény címe: 1118 Budapest, Alsóhegy utca 13-15. Tel: 3-852-557 Tel/fax: 3-651-254 neve: Nagy Ervinné E-mail cím: nagy.ervinne@alsohegyovi.ujbuda.hu Véleménynyilvánítás

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsöde Intézményi Minıségirányítási program

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsöde Intézményi Minıségirányítási program Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde 2013 Pomáz, Jókai u. 2. 06-26-325-325 postmaster@hetszinvilag. t-online. hu Hétszínvirág Óvoda és Bölcsöde Intézményi Minıségirányítási program Készítette: Elfogadás: 2011.

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

Továbbképzési program

Továbbképzési program AVASTETŐI ÁLTALÁNOS, MAGYAR - ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Továbbképzési program 2008. szeptember 1-2013. augusztus 31. Továbbképzési program a 2008. szeptember

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA:

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009.

Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009. Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009. Célja megállapítani az iskola fenntarthatóságának és környezetpedagógiai tevékenységének

Részletesebben

DR. KEMÉNY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA EGER 2009.

DR. KEMÉNY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA EGER 2009. INTÉZMÉNYI MINİSÉGITRÁNYÍTÁSI PROGRAM DR. KEMÉNY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA EGER 2009. 1 Intézményi Minıségirányítási program Dr. Kemény Ferenc Általános Iskola Eger Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:

Részletesebben

HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED A 2010/2011-ES TANÉV PROGRAMJA

HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED A 2010/2011-ES TANÉV PROGRAMJA HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED A 2010/2011-ES TANÉV PROGRAMJA A KAPCSOLATTARTÁS FÓRUMAI - az iskolavezetıség ülései: minden héten kedden - a nevelıtestület

Részletesebben

Félévi beszámoló 2011-12 I. félév

Félévi beszámoló 2011-12 I. félév Félévi beszámoló 211-12 I. félév Alternatív Team Változások Kecskeméti Gyızıné 211 szeptemberében 3.o. napközise lett Kecskeméti Gyızıné más munkahelyre távozott 212. októberében 212. november 5-Muskó

Részletesebben

I N T É Z M É N YI MI N İ S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M

I N T É Z M É N YI MI N İ S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M I N T É Z M É N YI MI N İ S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M Dr. Szántó Imre Általános Iskola és Óvoda Alsópáhok 2004. Módosítva: 2007. március Módosítva: 2010. Az Dr. Szántó Imre Általános Iskola

Részletesebben

Címe: 7635 Pécs, Mezıszél u. 1. Tel./fax: 72-512-472/fax: 72-512-471. varoskozponti@mezoszel.hu. Cselikné Juhász Ildikó

Címe: 7635 Pécs, Mezıszél u. 1. Tel./fax: 72-512-472/fax: 72-512-471. varoskozponti@mezoszel.hu. Cselikné Juhász Ildikó e-mail: varoskozponti@varoskozponti.hu T.: 72/512-472 OM azonosító: 027249 Címe: 7635 Pécs, Mezıszél u. 1. Tel./fax: 72-512-472/fax: 72-512-471 e-mail: Igazgató: Minıségirányítási vezetı: varoskozponti@mezoszel.hu

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság u. 1-3. Telefon, fax: 06-27/532-115; 532-116 OM azonosító: 032351 MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010-2013. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

Barcs Város Önkormányzatának. 9/2008. (III.28.) rendelete. a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl

Barcs Város Önkormányzatának. 9/2008. (III.28.) rendelete. a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl 1 Barcs Város Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) rendelete a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl Barcs Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a továbbiakban: Képviselı-testület) a

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

Partnerközpontú működés (Ez a dokumentum az IMIP része) Sorszám:

Partnerközpontú működés (Ez a dokumentum az IMIP része) Sorszám: Változásköteles példány! Partnerközpontú működés (Ez a dokumentum az IMIP része) Sorszám: Módosítási szám: 1 Készítette:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső nevelési igazgatóhelyettes igazgató Hatálybalépés

Részletesebben