Hétszínvirág Óvoda és Bölcsöde Intézményi Minıségirányítási program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hétszínvirág Óvoda és Bölcsöde Intézményi Minıségirányítási program"

Átírás

1 Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde 2013 Pomáz, Jókai u t-online. hu Hétszínvirág Óvoda és Bölcsöde Intézményi Minıségirányítási program Készítette: Elfogadás: Jóváhagyó: Pomáz Város Önkormányzata Dátum: Dokumentum érvényessége, felülvizsgálata Dátum: 2016.

2 Tartalom Bevezetı 1.Az intézmény bemutatása 4 1.1Az intézmény adatai 4 2. Az intézmény minıségpolitikája Minıségpolitikai nyilatkozat A fenntartói intézménnyel kapcsolatos elvárásai Pedagógiai minıségcéljaink Szervezeti minıségcéljaink 9 3. Az intézmény minıségirányítási rendszere A vezetés szerepe a minıségirányítási rendszerben 10 A. Jogszerőség 11 B. Tervezés 11 C. Vezetıi ellenırzés 12 D. A minıségirányítási rendszer mőködtetése Az intézményi mőködés belsı rendje Partnerkapcsolatok irányítása és menedzselése 16 A. Kommunikáció a külsı partnerekkel 16 B. Külsı partneri igény és elégedettségmérés 16 C. Kommunikáció a belsı partnerekkel Emberi erıforrás 18 A. A munkatársak szakmai tudásának fejlesztése 18 B. Munkatársak felhatalmazása 18 C. A munkatársak bevonása, irányítása Minıségirányítási szervezet felépítése és mőködtetése Az intézmény mérési és értékelési rendszere 19 A. Nevelı tevékenység hatékonyságának mérése és értékelése 19 B. Vezetık munkájának mérése és értékelése 20 C. Teljes alkalmazotti közösség teljesítményértékelése 20 D. Teljes körő intézményi önértékelés Minıségirányítási rendszer felülvizsgálata Dokumentumok kezelése Záradék 24 Mellékletek jegyzéke 1. Megbízás 2. Partneri igény és elégedettség eljárásrendje 3. Intézményi önértékelés eljárásrendje 4. Teljes alkalmazotti közösség teljesítményértékelés eljárásrendje Függelék Kérdıív minta 2

3 Bevezetı Az intézményi minıségirányítási program elkészítését az évi LXXIX törvény a közoktatásról 40. -a írja elı: (10) A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerő végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából meghatározza minıségpolitikáját. A minıségpolitika végrehajtása érdekében minıségfejlesztési rendszert épít ki és mőködtet. 1. Az intézmény bemutatása Városunk óvodai helyzetképe Pomáz dinamikusan fejlıdı agglomerációs település, ahol a gyermeklétszám a fıvárosból kiköltözı fiatal családok jóvoltából folyamatosan növekszik, az elmúlt idıszakban több csoport beindítására került sor augusztus 01-tıl szervezeti átalakítás történt mely szerint az óvodák és a bölcsıde egy irányítás alá kerültek. Intézmények: Hétszínvirág óvoda (9 csoport) Napsugár tagóvoda (3 csoport) Mesevölgyi tagóvoda (3 csoport) Mesedombi tagóvoda (3 csoport) Mesevár óvoda telephely (2 csoport) Bölcsıde (6 +1 csoport) A Hétszínvirág óvoda és bölcsıde hat épületben látja el feladatát. Az három épület az 1900-as évek elején épült. Intézményünk húsz óvodai csoporttal mőködik. Az óvoda alkalmazottai szakképzett pedagógusok, dajkák. Óvodapedagógusaink továbbképzéseken, szakképzéseken, tanfolyamokon gyarapítják tudásukat. Városunkban több nemzetiségi és etnikai kisebbség van jelen. A Mesevölgyi Óvodában szerb nemzetiségi csoport mőködik, melynek feladata a nyelv megismertetése, a hagyományok és szokások életben tartása, a nemzetiségi gyermekek identitástudatának elmélyítése. A Mesedombi Óvodában 2004 szeptemberében indult újra a német nemzetiségi csoport, hagyományainkat felélesztve szeptemberétıl újabb német nemzetiségi csoport került beindításra. Városunkban magas a hátrányos helyzető gyermekek száma. Az óvoda nyitott a szülık, más intézmény nevelıi és az érdeklıdık számára, betekintést nyerhetnek az óvodai élet mindennapjaiba. Kapcsolatainkat még rendszeresebbé, tartalmasabbá kívánjuk tenni a város más intézményeivel, illetve a fenntartóval. A Mesevölgyi óvodakörzet az Oktatási Minisztérium által meghirdetett Comenius I. Csoportos pályázatán ıszén megkezdte a minıségirányítási program 3

4 bevezetését, mely 2003 tavaszán minisztériumi és OKÉV ellenırzéssel zárult. Intézményünk az elvégzett munkánk alapján kiváló minısítést kapott Az intézmény adatai Az intézmény neve: Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde Székhelye: 2013 Pomáz Jókai u.2 Elérhetısége: 2013 Pomáz Jókai u.2 Fenntartója: Pomáz Város Önkormányzat Jogállása: Az óvoda a közoktatási törvényben foglaltak alapján önálló jogi személy. Az intézmény vezetıje gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az intézmény, gazdálkodási szempontból részben önálló intézmény. Az alapító okirat kelte: szeptember 13. Alaptevékenysége: Bölcsıde tevekenysége. Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelı intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik. A Mesevölgyi óvodában szerb, a Mesedombi óvodában német nemzetiségi csoport mőködik. Az intézmény képviselıje: Szalontai Katalin 2. Az intézmény minıségpolitikája 2.1. Minıségpolitikai nyilatkozat Vezetıi küldetésnyilatkozat A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde vezetıjeként az érvényes jogszabályok alkalmazásával, a nevelési program tartalmi követelményeinek és sajátosságainak figyelembe vételével,a rendelkezésre álló lehetıségek célszerő hasznosításával-arra törekszem,hogy a gyermekek fejlıdését a szülık elvárásainak megfelelıen, eredményesen elısegítsem. Ennek érdekében vezetıi munkámmal az óvodák és a bölcsıde partnereit szolgálom, és érdekeit képviselem. Legfıbb célom, hogy az Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde egy szeretı, befogadó, elfogadó, gyermekközpontú intézmény maradjon, melyben legfıbb érték a gyermek. Ahol a gyermekeket olyan közeg veszi körül, ahol a biztonság, állandóság, szeretet és elfogadás jellemzı. Hiszek abban, hogy olyan intézményt teremthetünk közösen a kollégákkal, amelyben jó élni, jó dolgozni. Nagyon fontosnak tartom az együttgondolkodást, a jó célokért folyó közös munkát, az egymás munkájának tiszteletben tartását, megbecsülését. 4

5 Legfontosabbnak pedig azt, hogy a ránk bízott gyerek olyan intézményben nevelkedjen, tevékenykedjen, ahol minden az ı érdekét szolgálja! Intézményi küldetés nyilatkozat A minıség az intézményi feladatok komplex ellátását biztosító tervezési, szervezési, mérési, értékelési, döntési rendszerekben, eljárásokban, intézményi feladatokban megjelenı jellemzık összessége. A minıség biztosításáért az óvoda vezetése és minden óvodai dolgozó felelıs. Munkánk minıségével, sokszínőségével igyekszünk kivívni a partnerek elégedettségét és ezáltal megfelelni a társadalom elvárásainak, figyelembe véve óvodánk hagyományait, sajátosságait, lehetıségeit, pedagógiai céljainkat. Ennek megfelelıen biztosítjuk, hogy: az óvodai nevelıtestület megfeleljen a törvényesség, szakszerőség, eredményesség és hatékonyság követelményeinek az óvodai dolgozók munkáját a szakértelem, a nyitottság, az eredményesség jellemezze az óvoda mőködésében a törvényesség és szakszerőség mellett gyermekközpontú, humánus és kreatív legyen. Az intézmény kiemelt figyelmet fordít a szervezeti struktúra hatékony kiépítésére és mőködtetésére, a szervezeti kultúra tudatos fejlesztésére, a környezetvédelem, a versenyképesség, a humánerıforrás fejlesztésére; a civil kapcsolatok fejlesztésére, a német és szerb nemzetiségi kapcsolatok ápolására, az intézmény pedagógiai munkájának fejlesztésére. Felelısek vagyunk a ránk bízott gyermekekért, ezért részükre a tılünk telhetı legoptimálisabb szociális és pedagógiai környezetet biztosítjuk. Intézményünk kinyilvánítja, hogy a minıség munkánk jellemzıje, egyben szemléletmód is az intézmény mőködésére. Fontosnak tartjuk, hogy munkánkat a partneri szemlélet jellemezze. Partnereink érdekében folyamatosan vizsgáljuk elégedettségüket és ezt figyelembe véve formáljuk tevékenységünket. Az intézmény a partnerek igényeinek figyelembe vételével tervezi mőködési feladatait. Óvodánk 2009 júniusától részt vesz a Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben címő pályázatban melynek hozadéka, hogy nevelımunkánk a társadalmi elvárásoknak megfeleljen A fenntartó intézménnyel kapcsolatos elvárásai Intézményünk minıségirányítási programját a Pomáz Város Önkormányzatának minıségpolitikája (ÖMIP) alapján alakítottuk ki. Az Önkormányzat kiemelt figyelmet fordít intézményrendszere minıségi mőködtetésén túl az infrastruktúra, a környezetvédelem, a gazdasági versenyképesség, az emberi erıforrás fejlesztésére, az ifjúságpolitikára, a civil kapcsolatok fejlesztésére, a helyi nemzeti és nemzetiségi értékek feltárására és megırzésére, a nemzetiségi és nemzetközi kapcsolatok ápolására, intézményeiben az esélyegyenlıség biztosítására. Biztosítjuk az óvoda törvényes, az adott feltételek mellett a lehetı legszakszerőbb, legszínvonalasabb és leghumánusabb feladatellátását. 5

6 a. Törekedjünk arra, hogy lehetıség szerint biztosítsuk valamennyi, körzetbıl érkezı a Kt. 24. (3) bekezdés hatálya alá tartozó gyermek felvételét, illetve elhelyezését az Önkormányzat által nyújtott tárgyi és személyi feltételek hatékony felhasználásával, a Kt. 2. sz. melléklete I. pontjának figyelembevételével. b. Gondoskodjunk a gyermekek életkori sajátosságainak, fejlettségének és személyiségének megfelelı nevelésérıl. Biztosítsák nemzeti, nemzetiségi, etnikai kultúrájuk ápolását, megismerését. c. Érjük el, hogy a városban egyre több hátrányos helyzetben nevelkedı gyermek családja valódi lehetıségnek, segítségnek tekintse a minél korábbi intézményi beíratást. d. Folyamatosan kísérjük figyelemmel az intézmény területén a gyermekbalesetet esetlegesen elıidézı okokat, ezek megszüntetésére haladéktalanul tegyük meg a szükséges intézkedéseket. e. Fordítsunk kiemelt figyelmet a gyermekek testi és lelki állapotának javítására, a rendszeres tisztálkodásra, a ruházat, a környezet rendben tartására, ápolására. f. Folyamatosan törekedjünk arra, hogy a pedagógusok és gyermekek, valamint a gyermekek és gyermekek kapcsolataiban bensıséges, családias légkör jellemezze az intézményt. g. Fordítsunk kiemelt figyelmet az intézmény környezetének esztétikájára, a csoportszobák otthonosabbá tételére, valamint a szőkebb és tágabb környezetünk megóvására és védelmére. h. Fordítsunk kiemelt figyelmet az egyéni képességfejlesztésre, a hátrányok csökkentését szolgáló fejlesztı programok hatásos végrehajtására, a gyermekek személyiségének fejlesztésére. Ahol arra szükség van, mőködtessünk egyéni fejlesztési tervet (szakember) a sajátos nevelést igénylı gyermeke iskolai sikerességének elıkészítésére. i. Tervezetten, rendszeresen és ellenırizhetıen tájékoztatjuk a gyermekek szüleitrészletes és érdemi módon- a gyermek fejlıdésérıl, tanácsokat adunk, illetve segítséget nyújtunk a gyermek neveléséhez. j. Tartsunk rendszeres kapcsolatot az illetékes gyermekvédelmi, szociális és egészségügyi intézményekkel, illetve pedagógiai szakszolgálattal a gyermekek érdekeit veszélyeztetı problémák megoldása érdekében. k. Érjük el, hogy az óvodából kilépı gyermekek rendelkezzenek saját ellátásuk képességével, illetve jó eséllyel kapcsolódhassanak be az iskolai tanulás folyamatába. 6

7 2.3. Pedagógiai minıségcéljaink Elsırendő célunk a gyermeki jogok védelme, az esélyegyenlıség biztosítása, a különbözı szociális és kulturális környezetbıl érkezı gyermekek számára. A minıségirányítási programunkat a nevelési programunk megvalósítását szolgáló eszközrendszernek tekintjük. Kiépítésével, mőködtetésével szeretnénk biztosítani a nevelési programunkban megfogalmazottak teljesítését. Ennek érdekében a minıségbiztosítási munkacsoport javaslatára a nevelıtestület (szükség szerint az alkalmazotti közösség) az éves munkaterv összeállításához minıségcélokat fogad el, melyek elérését, mérését, értékelését éves tervében rögzíti. Az intézmény elsıdleges célja, hogy megalapozza a tanuláshoz szükséges pszichikus struktúrákat, hogy minden bölcsıdébe bekerült és óvodánkból kikerült, kisgyermek sikeresen kezdhesse meg az iskolai éveit. Az óvoda és a bölcsıde óvó-védı, szociális, nevelı- és személyiségfejlesztı intézmény mellyel kiegészítjük a családi nevelést. A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó vagy migráns családokból származó gyermekek számára nevelésünk keretein belül lehetıvé tesszük önazonosságuk megırzését, interkulturális mőveltségtartalmaknak a foglalkozási anyagainkba illesztésével segítjük integrációjukat. Feladatunk olyan gyermeki személyiség sokoldalú kibontakoztatása, mely figyelembe veszi a sajátos, egyéni adottságokat és a már meglévı képességeket, ezen kívül boldog, kiegyensúlyozott, egészségesen fejlıdı, életkorának megfelelıen szocializált, sok-sok tapasztalattal rendelkezı Szervezeti minıségcéljaink Az intézmény szervezeti kultúrája megfelelı feltételeket nyújtson az alkotó munkához, az önmegvalósításhoz. Serkentse a folyamatos tanulás igényét, a mindig megújulni képes pedagógiai hozzáállást. Ennek érdekében célunk az intézmény szervezeti kultúrájának fejlesztése, a szakmai fejlıdés lehetıségeinek biztosítása. Intézményünk nevelıi és dolgozói szeretetteljes, családias légkörben várja a gyermekeket. Nagy gondot fordítunk a szülıkkel és a fenntartóval való kapcsolattartásra, mely a célok megvalósításában nélkülözhetetlen. Nevelésünk célja: a 20 hetes -7 éves korú gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános felkészítés, mely magába foglalja: a) a teljes gyermeki személyiség fejlesztését a tevékenységek által és a tevékenységeken keresztül b) az életre való felkészítést a tevékenységek által és a tevékenységeken keresztül 3. Az intézmény minıségirányítási rendszere 3.1. A vezetés szerepe a minıségirányítási rendszerben A minıségirányítási rendszert a közoktatási törvény 40.. követelményeinek megfelelıen dolgoztuk ki. A rendszer kiépítésekor figyelembe vettük a fenntartó önkormányzat ÖMIP- ben megfogalmazott elvárásait. 7

8 Az intézmény vezetıje kinyilvánítja a minıségi munkavégzés és nevelés iránti teljes elkötelezettségét. A vezetı vállalja, hogy a kiépített és mőködtetett rendszert fenntartja, és folyamatosan tökéletesíti a partneri elégedettség megtartása és javítása, valamint újabb partnerek megnyerése céljából. Az intézmény munkatársai felelısséget viselnek a program megvalósításáért, a célok eléréséért, a minıséget befolyásoló folyamatok elıírásszerő végrehajtásáért. A. Jogszerőség Az évi módosított LXXIX. Törvény a közoktatásról kimondja, hogy: A közoktatási intézmény vezetıje felelıs az intézmény szakszerő és törvényes mőködéséért -A folyamatos törvényes mőködés feltételezi a vezetıség részérıl a naprakész ismeretek meglétét szakmai, munkáltatói és pénzügyi területen egyaránt. - Az intézmény vezetése folyamatosan gondoskodik arról, hogy az intézmény teljes mőködését szabályozó dokumentumok, különbözı szintő rendeletek, a fenntartó önkormányzat valamint, az intézmény belsı szabályozói hozzáférhetık legyenek, s azokat az intézmény alkalmazottai megismerjék és betartsák. Az intézményvezetés gondoskodik arról, hogy az intézmény mőködését szabályozó jogi dokumentumok, törvények, különbözı szintő rendeletek a fenntartó önkormányzat, valamint az intézmény belsı szabályzói hozzáférhetıek legyenek, azokat az intézmény alkalmazottai ismerjék és betartsák. Jogi dokumentumok -Törvények -Rendeletek -Fenntartói szabályozók -Belsı, óvodai szabályzatok Személyi ellátottságunk megfelel a törvényi elıírásokban foglaltaknak. A tárgyi feltételek biztosítását a törvényben elıírt felszerelési és eszközjegyzék tartalmazza (11/1994. (VI. 8) MKM rendelet 54. valamint a 7. sz. melléklet; évi LXXIX. törv. a közoktatásról 3. (3) valamint a 128. (17)). B. Tervezés Célunk olyan tervezési struktúra kialakítása, mely eszköz lehet a kiszámítható, ellenırizhetı intézményi munkában. Feladatunk a stratégiai tervezés folyamatának leírása, az operatív tervezés kidolgozása, a tervezési szintek meghatározása. Célok megfogalmazása Az óvoda szervezeti céljait a vezetı és munkatársai egyetértésben határozzák meg. A célokat a jogi környezet elvárásai, az ÖMIP mérhetı, konkrét elvárásai alapján a napi mőködés szintjén tervezzük. Feladatok kijelölése Meghatározzuk a feladatokat, amelyek szükségesek a partnerek által igényelt szolgáltatások tökéletes végrehajtásának tervezéséhez. A feladatok hatékony végrehajtása érdekében az óvodavezetı megfelelı hatáskörrel és döntési joggal ruházza fel a munkatársakat. (IMIP csoport tagja) 8

9 Erıforrások biztosítása Az intézmény vezetıje az éves munkatervben dokumentáltan meghatározza, és idıben biztosítja a szükséges erıforrásokat a minıségügyi folyamatok fenntartásához és mőködtetéséhez. Emberi erıforrások Az intézmény csak olyan szolgáltatások megvalósítását tervezi, amelyekhez rendelkezik a szükséges személyi feltételekkel. A követelményeknek való megfelelést a vezetıség rendszeresen felülvizsgálja, figyelembe véve a változó körülményeket, a partneri igény módosulásait. Az intézmény mőködését hosszútávon meghatározó dokumentumok: - IMIP - HOP - Munkaterv: Ellenırzési terv, éves munkatervek, mint pl. Gyermekvédelmi munkaterv, Környezeti munkaközösségi munkaterve, Kompetencia munkaközösség munkaterve, IMIP munkaterve - SZMSZ - Házirend - 5 évre szóló továbbképzési program a 277/ (XII. 22.) Korm. r. alapján. - HACCP költségvetési tervezése (GM-EüM-FVM 80/1999. (XII. 28) együttes rendelet alapján - Eszköz- és felszerelési jegyzék ütemterve Az IMIP elkészítéséért az intézményvezetı a felelıs. A feladatok elvégzését a minıségirányítási csoport segíti. A Minıségirányítási Programról és az éves IMIP Munkatervrıl a munkaközösség át nem ruházható döntési jogkörrel rendelkezik. A minıségirányítási program elfogadásához illetve módosításának elfogadásához az alkalmazotti létszám 2/3-os támogatása szükséges. C. Vezetıi ellenırzés, és értékelés Cél: az intézmény jogszerő mőködésének, a belsı szabályozók által meghatározott munkarendjének vezetıi ellenırzése. A pedagógiai gyakorlat segítése, és fejlesztése. A rendszeres és szakszerő vezetıi ellenırzés segítse az intézményi szabályok folyamatos és zökkenımentes mőködését. Adjon információt a visszacsatoláshoz, a stratégiai tervezéshez és döntéshez, ill. az eseti döntések, problémamegoldások esetében. Adjon támpontot a személyek munkájához, folyamatok értékeléséhez. Dokumentumok: Éves ellenırzési terv, feljegyzés, ellenırzési napló Felelıse: Intézményvezetı A szabályozás tartalma Az ellenırzés rendjét táblázatban ábrázoljuk. A vezetés az éves munkatervben rögzíti, hogy a nevelési év során az ellenırzésbe kiket von be, és mely területeket ellenıriz Az ellenırzés információgyőjtés, dokumentumelemzés után az adott szempontok alapján történik. Az ellenırzés szempontjait az éves munkaterv tartalmazza. 9

10 Az ellenırzés rendjét a következı táblázat mutatja: Az ellenırzési terület Módszer Felelıs Gyakoriság Szakmai Óvodavezetı tevékenység Helyszíni megfigyelés, Tagóvoda vezetı Évente két Nevelıszemélyiségfejlesztımunka eredményessége Ünnepély, rendezvény Dokumentáció (csoportnapló, személyi irattartók) Munkaközösségi tevékenység ellenırzése Csoportlátogatás Egyéni beszélgetés Beszámoltatás Önértékelés Dokumentumelemzés Látogatás Munkaközösség vezetı Team-vezetı Óvodavezetı helyettes alkalommal Technikai dolgozók Ellenırzése: A karbantartási Munkák ellenırzése A takarítási feladatok Elvégzése Munkavédelem Balesetvédelem Minıségirányítási team Munkájának ellenırzése Bejárás, helyszíni megfigyelés Óvodavezetı Tagóvoda Vezetı Óvodavezetı helyettes Évente két alkalommal Beszámoltatás Óvodavezetı Évente kétszer Gyermekvédelmi Tevékenység Szabadságolási terv Beszámoltatás Dokumentumelemzés Beszámoltatás Óvodavezetı Tagóvoda vezetı Óvodavezetı Évente Évente Óvodatitkári feladatok Ellenırzése Beszámoltatás Óvodavezetı Évente Leltározás és selejtezés Ellenırzése-kis- és Nagy értékő eszközök Leltározásának ellenırzése. Dokumentumok átnézése Leltárívek ellenırzése Óvodavezetı Évente Gyermekbalesetek megelızése érdekében tett intézkedések Beszámoltatás Munka-és balesetvédelmi felelıs Évente 10

11 Az intézményvezetı feladatai: a dokumentumok ellenırzése, elemzése a nevelımunka feltételeinek ellenırzése pedagógiai gyakorlat ellenırzése, értékelése HOP megvalósításának nyomon követése, ellenırzése Az intézmény belsı mőködésével,,ellenırzésével kapcsolatos hatáskörök meghatározása/ jelenleg az SZMSZ tartalmazza. Vezetıi értékelés A szabályozás célja: A dogozók informálása arról, hogy a teljes intézmény ezen belül a saját munkaterületükön végzett munkájuk-, hatékonysága, szakmai eredményessége. D. A minıségirányítási rendszer mőködtetése A minıségfejlesztı csoport mőködése. Jelen dokumentum a szervezet struktúráját, feladatrendszerét, kapcsolatrendszerét, jogosítványait, kötelezettségeit tartalmazza. Cél: Az intézményi minıségpolitika megvalósulásának segítése Az intézményi minıségcélok elérésének támogatása A vezetés és az intézményi folyamatok közötti minıségügyi szemlélető kommunikáció és kapcsolat fenntartása Az intézményi szervezet mőködés folyamatos fejlesztésének indukálása A minıségfejlesztési vezetıt, és a tagjait a vezetı bízza meg. A minıségfejlesztési vezetı feladata az intézményben folyó minıségfejlesztési munka irányítása, szervezése, végrehajtásának ellenırzése. A kapcsolattartást a csoport és az intézmény vezetıje koordinálja. Minden megbeszélésen feljegyzés, jegyzıkönyv készül. A csoport operatív módon irányítja a IMIP mőködtetését. Ennek érdekében mőködtetik: - a minıségfejlesztési munka éves munkatervét - a partneri igény és elégedettség vizsgálat eljárásrendjét - a teljeskörő intézményi önértékelés eljárásrendjét - a teljes alkalmazotti közösség teljesítményértékelésének eljárásrendjét - Intézkedési tervek elkészítése - folyamatosan ellenırzi a munkaterv végrehajtását, errıl tájékoztatja a vezetıt, és a munkatársakat - elvégzi a dokumentálásokat - kezdeményezi a IMIP felülvizsgálatát - fejleszti saját tevékenységét 1. Melléklet: Megbízás 11

12 3.2. Az intézményi mőködés belsı rendje Az intézmény mőködési rendjének kialakítása a biztonságos és kiszámítható mőködés, egyik feltétele a megfelelı jogi szabályozás. Másik feltétele pedig a szakmai pedagógiai munka, folyamatos fejlesztése, figyelése, javítása Partnerkapcsolatok irányítása és menedzselése A. Kommunikáció a külsı partnerekkel Cél: meg kell tervezni a partnerekkel a szükséges információk áramlásának rendszerét, folyamatát. Külsı partnereink Nevelési Tanácsadó Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítı Szolgálat Idısek Napközi Otthona Gyerekétkeztetést biztosítok TWAMI Kommunikáció formája telefon, levél, egyéni esetmegbeszélések megbeszélések, értekezletek, telefon, levél, napi kapcsolattartás, havonkénti látogatás, telefon, levél napi kapcsolattartás, értékelı lap látogatások B. Külsı partneri igény és elégedettségmérés A partneri igény és elégedettségi vizsgálat célja, tartalma: Célja: Az eljárás rendben meghatározottak szerint felmérni partnereink igényeit, elégedettségét, és a mérési eredmények ismeretében a szükséges intézkedések elvégzése. A partneri eljárásrend tartalma: - partnerazonosítás, partnerlista frissítése - a vizsgálat lebonyolítása - adatok elemzése, értékelése, következtetések levonása - intézkedési terv készítése, végrehajtása ha szükséges - az intézkedési terv végrehajtásának ellenırzése, értékelése A partneri igényfelmérés kiterjed: - elvárásokra, igényekre - elégedettségre, elégedetlenségre - nevelımunkánk véleményezésére 12

13 Nevelési Tanácsadó Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítı Szolgálat Idısek Napközi Otthona Gyerekétkeztetés t biztosítok TWAMI (Zeneiskola) Mintavételi eljárás Módszer Elfogadható válaszarány Gyakoriság vezetı kérdıív 100% 2 évente vezetı kérdıív 100% 2 évente vezetı - kérdıív 100% 4 évente klubvezetı vezetı kérdıív 100% 2 évente vezetı kérdıív 100% 4 évente Adatok rögzítése, elemzése, értékelése: A team összesíti a kapott eredményeket a tartalmi szempontoknak megfelelıen, majd értékeli az igényfelmérési folyamat eredményességét, az alkalmazott módszerek használhatóságát, esetleges módosító javaslatokat tesznek. A munkatársak megismerik, megvitatják és elfogadják az igényfelmérés eredményeit, elemzését, közösen kiemelik az elvárásokat, problémákat. Megbeszélik a problémaelemzés mentét, melyre további teamek alakulhatnak. Az Intézkedési tervek beépülnek az intézmény éves munkatervébe. C. Kommunikáció a belsı partnerekkel Partnereink Gyerekek Szülık Alkalmazottak Fenntartó Általános Iskolák Kommunikáció formái mindennapos párbeszéd párbeszéd, szülıi értekezlet, fogadóóra, kirándulások, ünnepek, rendkívüli szülıi értekezletek, telefon, hirdetıtábla párbeszéd, munkatársi értekezlet, nevelési értekezlet, telefon, körlevél levél, telefon, egyéni megbeszélés, konzultáció, értekezlet, testületi ülés, érdekegyeztetı értekezlet intézményvezetıi értekezlet, értekezletek, óralátogatás - bemutató, telefon, levél Emberi erıforrás A. A munkatársak szakmai tudásának fejlesztése Célunk az, hogy minden munkatárs a képzettségének megfelelıen végezze a munkáját. Ennek érdekében óvodánkban önképzéssel, belsı és külsı továbbképzéssel biztosítjuk a dolgozók szakmai fejlıdését. A belsı továbbképzések rendjét az éves 13

14 szabályzatban, illetve a külsı továbbképzést az öt éves továbbképzési programba rögzítjük. A belsı továbbképzést a program kiemelt területeibıl, valamint a minıségirányítási rendszer mőködtetésével kapcsolatos tennivalókból jelöljük meg. A külsı továbbképzéseknél célunk, hogy olyan óvodapedagógusokat képezzünk, akik a programunk hatékony megvalósítását elısegítik. B. A munkatársak felhatalmazása Team létrehozása az aktuális tervekhez, melynek feladata a minıségfejlesztési munka koordinálása, belsı kapcsolattartás, információáramlás, dokumentálás. A team tagok munkájukat határozott megbízás alapján végzik, melyet a vezetı készít el. C. A munkatársak bevonása, irányítása A minıségirányítási program bevezetése, a program mőködtetésére intézményünk nevelıtestülete, alkalmazotti köre elkötelezett Minıségirányítási szervezet mőködtetése A minıségirányítási szervezet feladata a minıségirányítási program intézményi irányítása. A minıség irányításában részt vevı tagok legyenek: elkötelezettek a minıségfejlesztés iránt, rendelkezzenek minıségügyi ismeretekkel, innovatívak és együttmőködık legyenek. Minıségfejlesztési vezetı: A minıségfejlesztési vezetıt az intézmény vezetı bízza meg. Feladata: - az intézményben folyó minıségfejlesztési munka irányítása, szervezése, végrehajtásának ellenırzése, - ezen belül kiemelt feladata, hogy elkészítse a minıségfejlesztési munka éves munkatervét a Partneri igény és elégedettség vizsgálat eljárásrendje, az Irányított önértékelés eljárásrendje figyelembevételével, - folyamatosan ellenırzi a munkaterv végrehajtását, és errıl tájékoztatja az óvoda vezetıjét, - szervezi és koordinálja a minıségi teameket, és folyamatosan ellenırzi munkájukat (a partneri igény, elégedettség vizsgálat, valamint az irányított önértékelés eredményei alapján készített intézkedési terveket), - részt vesz a vezetıi ellenırzésekben, értékelésekben. A minıségfejlesztési team hatásköre, feladatai: 1. Partneri igény, elégedettség felmérést végzı team. Szervezése, feladatai az eljárásrendben rögzítettek szerint. 2. Melléklet: Partneri igény és elégedettség eljárásrendje 14

15 2. Intézményi önértékelés végzı team. Szervezése, feladatai az eljárásrendben rögzítettek szerint. 3. Melléklet: Teljes Intézményi önértékelés eljárásrendje 3. Intézkedési tervek végrehajtására szervezett teamek. A team tagok munkájukat határozott idejő megbízás alapján végzik, melyet az intézményvezetı készít. Hatáskörök: - a minıségfejlesztési munka tervezése, szervezése, végrehajtása, ellenırzése, értékelése - intézkedési tervek elkészítése - tájékoztatás Az intézmény mérési és értékelési rendszere A. Nevelı tevékenység hatékonyságának mérése és értékelése A partneri igény és elégedettségi vizsgálat során mérjük a nevelımunka minıségét. Eredményei alapján határozzuk meg a fejlesztendı területeket. Intézkedési tervek készülnek az eredmények alapján, melynek megvalósítását a team végzi a vezetıvel együtt. A nevelımunka mérése: Partnerek Mintavételi eljárás Módszer Gyerekek Teljes minta Gyerek elégedettségmérı módszer Elfogadható Gyakorisága válaszarány 85% 4 évente Munkatársak Teljes alkalmazotti közösség Klíma teszt, SWOT analízis 90% 2 évente Fenntartó Polgármester Interjú 100% 4 évenként A nevelımunka mérésének területei: A nevelési folyamatok minısége Játék Tevékenységekben megvalósuló tanulás Munka jellegő tevékenységek Mese- vers Ének- zene, énekes játék Rajzolás, mintázás, kézi-munka Mozgás A külsı világ tevékeny megismerése Pedagógiai dokumentáció használhatósága 15

16 Mérés módszere: Kérdıív Függelék: Minta kérdıív B. Vezetık munkájának mérése és értékelése Indikátorok: A vezetés irányító, tervezı, szervezı, ellenırzı, értékelı, menedzselı tevékenységének minısége, valamint a fenntartó által elkészített Minıségirányítási Program IV. 4. és IV. 5. pontja alapján. A mindenkori aktuális Intézményi önértékelés eljárásrendje alapján elkészített kérdıív. Témakörei: - a vezetés stílusa - a vezetés funkcióinak gyakorlása: tervezés, szervezés, vezetés, irányítás, értékelés, ellenırzés, menedzselés - a vezetı személyisége C. Teljes alkalmazotti közösség teljesítményértékelése A teljesítményértékelés célja: hogy a teljes alkalmazotti közösség teljesítményét egységes kritériumok szerint tudjuk megítélni, ezáltal a munkáltatói döntések megalapozottak, adatokon nyugvóak legyenek, valamint a feladatellátáshoz szükséges egyéni képességek, kompetenciák fejlesztési irányait ki tudjuk jelölni, az egyéni teljesítményeket nyomon tudjuk követni. A teljes alkalmazotti közösség teljesítményértékelését 3 évente, legalább egy alkalommal, az adott tanév június 30-ig kell elvégezni. A pedagógusok és vezetıi feladatokat ellátók teljesítményértékelése az óvodavezetı csoportlátogatásai munkaközösség vezetı(k) értékelése a szülıi jelzések a pedagógus/vezetıi feladatokat ellátók önértékelése a vezetı/vezetı helyettes /tagóvoda vezetı, bölcsıdevezetı értékelése alapján történik A pedagógusok és a vezetıi feladatokat ellátók teljesítmény értékelése során az alábbi szempontrendszert használjuk: 16

17 Pedagógusokra vonatkozóan: 1. Szakmai felkészültség, fejlıdés 2. Nevelımunka hatékonysága, nemzetiségi csoportokban a nemzetiségi neveléssel kapcsolatos 3. A nevelımunka dokumentációja 4. Megbízhatóság, feladat és felelısségvállalás, elkötelezettség 5. Csapatmunka, együttmőködés 6. Kreativitás, innováció 7. Kapcsolatok, kommunikáció 8. A nevelımunka a szülık szerint 9. Egyéb, az intézmény számára fontos területek A vezetıi feladatokat ellátó munkatársak esetében a fenti értékelési rendszer kiegészül: 1. A munkaköri leírásban foglalt vezetıi feladatok értékelésével 2. Az éves munkatervben személyre szóló vezetıi feladatok értékelésével 3. A vezetıi kompetenciák értékelése Dajkai, gondozói feladatokat ellátó munkatársak teljesítményértékelése során az alábbi szempontrendszert használjuk: 1. Szakmai felkészültség, fejlıdés 2. Munkavégzés hatékonysága 3. Megbízhatóság, feladat és felelısségvállalás, elkötelezettség 4. Csapatmunka, együttmőködés 5. A nevelı-, gondozói munka a szülık szerint 6. Egyéb, az intézmény számára fontos területek Intézmény munkáját segítık (konyhás, óvodatitkár, karbantartó, élelmezés vezetı, takarító): 1. Szakmai felkészültség, fejlıdés 2. A munkaköri leírásában meghatározott dokumentáció használata 3. Megbízhatóság, feladat és felelısségvállalás, elkötelezettség 4. Csapatmunka, együttmőködés 5. Kapcsolatok, kommunikáció 17

18 6. Egyéb, az intézmény számára fontos területek A fenti feladatok ellátása érdekében az intézményvezetés a következı Teljes alkalmazotti közösség teljesítményértékelésének eljárásrendet adja ki: 4.sz.melléklet Határozat száma Címe Teljes alkalmazotti közösség teljesítményértékelésének eljárásrendje Hatályos D. Teljes körő intézményi önértékelés Célja: az intézmény teljes körően felmérje adottságait és elért eredményeit, majd ennek segítségével azonosítsa a mőködés erıs és gyenge pontjait. Határozza meg a legfontosabb- legsürgetıbb fejlesztési területeket. Jelölje ki a további fejlesztés irányát. Az Intézményi önértékelés minden 4. évben el kell végezni. Esedékességének tényérıl a minden nevelési év indítását megelızı nevelıi értekezleten szükséges tájékoztatni a kollégákat. Felelıse a minıségfejlesztési vezetı. Az intézményi önértékelés folyamata Elıkészítés, tervezés (meglévı adatok, módszerek kiválasztása, ütemezés, egyeztetés a felelısökkel) Az irányított önértékelés elvégzésének intézkedési terve Adatgyőjtés, adatok, összehasonlítása, Eredmények értékelése az adottságok és eredmények tükrében Az intézmény irányításának, mőködésének erıs és gyenge pontjai Új fejlesztési terv kidolgozása és elfogadása Intézkedési terv elfogadása Minıségirányítási rendszer felülvizsgálata A minıségirányítási programunkat az aktuális törvényi elıírásoknak megfelelıen felülvizsgáljuk és módosítjuk. A Pomáz Város Önkormányzatának Közoktatási Intézményrendszere Mőködésének Minıségirányítási Programjának megfelelıen felülvizsgáljuk és módosítjuk Dokumentumok kezelése Cél: az intézményi céloknak megfelelı mőködés Nevelési program, IMIP és az éves munkaterv megismertetése minden év szeptember 30-ig a nevelıtestülettel, valamint a szülıkkel. 18

19 Belsı dokumentumok kezelése Cél: a belsı dokumentálás szabályainak kialakítása, a dokumentumok elkészítése. Dokumentum Megırzés ideje Megırzésért felelıs Partnerlista folyamatos Minıségfejlesztési vezetı Jelentés az intézkedésekrıl 4 év Minıségfejlesztési vezetı Partneri igény és 1 év Minıségfejlesztési team elégedettségi vizsgálat terve Kérdıíve, interjú Folyamatos Minıségfejlesztési team Összefoglaló a partneri 4 év Minıségfejlesztési vezetı igény és elégedettségi vizsgálat eredményeirıl Intézkedési tervek 5 év Minıségfejlesztési vezetı Vezetıi utasítások 10 év Óvodavezetı Összefoglaló az intézkedési 4 év Minıségfejlesztési vezetı tervek végrehajtásáról Fejlesztendı területek, 5 év Minıségfejlesztési vezetı fejlesztési célok, azok eléréséhez szükséges intézkedések Szabályzatok 5 év Minıségfejlesztési vezetı Záradék Az intézmény minıségirányítási programja a bölcsıde alkalmazotti közösségére nem vonatkoznak (minıségirányítási programjuk kidolgozás fázisában van). 19

20 LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK Véleményezte: Pomáz Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Véleményezte: Pomáz Város Szerb kisebbségi Önkormányzat Egyetértését nyilvánította: Óvodák, Bölcsıde Szülıi Szervezete Elfogadta: Nevelıtestület Jóváhagyta: Pomáz Város Önkormányzatának Képviselıtestülete Tájékoztatásul megkapták: Szülıi Szervezetek Pomáz Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Pomáz Város Szerb Kisebbségi Önkormányzata Állandó hozzáférési helye: október 2011.október 2011.október október Nevelıi szobák Vezetıi iroda Irattár Irattári száma: 20

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Intézményi minıségirányítási programja

A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Intézményi minıségirányítási programja A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Intézményi minıségirányítási programja Jelen szabályzat a Kunszállási KIKI Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 23. számú mellékletét képezi. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja

A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja Készítette: Korláth Csabáné, óvodavezetı 2009. Lehel utcai Óvoda OM azonosító: 030886 4032 Debrecen, Lehel u. 18. Tel/Fax: 06-52-414-422 e-mail: lehel.ovi@gmail.com,

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ZSÁMBÉKI PREMONTREI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2072 ZSÁMBÉK, PIAC KÖZ 8. ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA: 2008. április 7. FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁS DÁTUMA: 2008. április

Részletesebben

1. sz. melléklet - A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi Minıségirányítási Kézikönyve (IMK)

1. sz. melléklet - A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi Minıségirányítási Kézikönyve (IMK) 1. sz. melléklet - A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi Minıségirányítási Kézikönyve (IMK) 1. oldal 1. SZ. MELLÉKLET - A VASVÁRI PÁL KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

Gondolatok a minőségről

Gondolatok a minőségről Gondolatok a minőségről A minőség fogalma nem állandó, csak egyedi, helyi lehet, mindig változik, folytonos újraértelmezést igényel, és amely a helyi nevelési program célkitűzésein alapul. Társadalmi,

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz)

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) 0 H 3291 Vámosgyörk, Kossuth út 10. Tel.: 36 - /37/ 361-617 E-mail: tuli2007@freemail.hu ADATLAP Intézmény neve: Tulipán Napköziotthonos

Részletesebben

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde. Pedagógiai Programja

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde. Pedagógiai Programja 2013 Pomáz, Jókai u. 2. 06-26-325-325 postmaster@hetszinvilag. t-online. hu OM azonosító: 032889 Új OM azonosító: 202822 Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde Pedagógiai Programja Készítette: Szalontai Katalin

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. Gyakornoki szabályzata

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. Gyakornoki szabályzata Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola Gyakornoki szabályzata Készült 1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdése alapján (Tv), illetve 2. A

Részletesebben

Intézményi Minıségirányítási Program 2009.

Intézményi Minıségirányítási Program 2009. Intézményi Minıségirányítási Program 2009. Tartalom 1. BEVEZETÉS 4 2. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 6 3. AZ INTÉZMÉNY MŐKÖDÉSÉNEK HOSSZÚ TÁVRA SZÓLÓ ELVEI ÉS AZ AZOK MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ ELKÉPZELÉSEK 8 3.1.

Részletesebben

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja Készítette: Olgyai Andrásné vezetésével Csőváriné Gurubi Judit és Forsthoffer Norbert Tartalomjegyzék 1. Az intézményi minőségirányítás alapjai

Részletesebben

Gézengúz Óvoda helyi nevelési Programja

Gézengúz Óvoda helyi nevelési Programja Gézengúz Óvoda helyi nevelési Programja Budapest, 2011. július 4. Készítette: Horváth Gabriella Tartalomjegyzék Felhasznál irodalom Törvényi háttér Az óvoda adatai Helyzetkép Gyermekkép Óvodakép Személyi

Részletesebben

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai:

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai: Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. Az intézmény alapadatai 3 1.2. Az intézmény bemutatása 4 2. Az intézmény jövıképe 5 2.1. Óvodakép 5 2.2. Gyermekkép 6 3. Az óvoda nevelési alapelvei és célkitőzései

Részletesebben

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6.

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2011 július 20. Szülői szervezet véleményezésének dátuma: 2011. július 12. Fenntartóhoz

Részletesebben

CISZTERCI SZENT ISTVÁN GIMNÁZIUM

CISZTERCI SZENT ISTVÁN GIMNÁZIUM INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM CISZTERCI SZENT ISTVÁN GIMNÁZIUM Készítette: GYÓNI ANDRÁS igazgató Az alkalmazotti közösség jóváhagyta: 2004. április 27. Fenntartóhoz benyújtás dátuma: 2004. május

Részletesebben

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373 Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM OM azonosító: 037373 Készítette: Elfogadta: A fenntartóhoz benyújtva: Jóváhagyta: Jóváhagyás határozati

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG

PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG Készítette: Tarjánné dr. Szabó Zsuzsanna ZALAEGERSZEG 2008 JANUÁR 1. Tarjánné dr Szabó Zsuzsanna igazgató 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Busák István igazgató E G E R 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A minőségirányítás törvényi háttere

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA Tartalomjegyzék: Bevezetés...4. 1. Az intézmény minőségpolitikája...4. 1.1. Székesfehérvár Megyei Jogú Város önkormányzati

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program Gyerekkuckó Óvoda 1165 Budapest Centenáriumi stny. 1. 1.sz. tagintézmény 1162 Budapest Hermina u- 66-68. 2.sz. tagintézmény 1162 Budapest Hársfa u. 54-56. Minőségirányítási Program Előzmények Az 1993.

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola OM:030653 A gyakornoki szabályzatot a nevelıtestület 2013. augusztus 29. nevelıtestületi ülésén véleményezte.

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola. Székhelyintézmény. Intézményi Minőségirányítási Program

Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola. Székhelyintézmény. Intézményi Minőségirányítási Program Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola Székhelyintézmény Intézményi Minőségirányítási Program (módosításokkal, egységes szerkezetbe foglalt) 2011. december 5. Tartalomjegyzék 1. Küldetésnyilatkozat...

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289 2012. február Szerkesztette: Aszódi Judit igazgatóhelyettes 1 Legitimációs

Részletesebben

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok Az iskola alapadatai Bevezető Tartalomjegyzék I.ÖNKORMÁNYZAT MINŐSÉGPOLITIKAI ELVÁRÁSAI 1.1. Alapfokú, középfokú és felnőtt nevelést-oktatást folytató iskolák feladatai II. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS

Részletesebben

A BÚZASZEM NYUGATI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BÚZASZEM NYUGATI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Búzaszem Nyugati Óvoda 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. Tel./fax: (42) 311-815 E mail: buzaszemovi@gmail.com A BÚZASZEM NYUGATI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. szeptember AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 5 I.

Részletesebben

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 Jánoshidai Napsugár Óvoda Tel/Fax: 06-57-458-009, 012 5143 Jánoshida, Fő út 16. E-mail: napovi@pr.hu titkarsag.napovi@pr.hu JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KÉSZÍTETTE: SZATHMÁRYNÉ PAPP MÁRIA Intézményvezető 2010. 1. BEVEZETÉS A Napsugár Óvoda működését helyi nevelési programja alapján végzi. A program mind a belső mind

Részletesebben

Minőségirányítási program. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató

Minőségirányítási program. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató Minőségirányítási program Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató 1 1. MINŐSÉGPOLITIKA 3 1.1. Bevezetés 2 A gyáli Ady Endre Általános Iskola a

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı S Z I G E T I J Ó Z S E F U T C A I Á L T A L Á N O S I S K O L A 034873 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı 3 II. Jogi státus 4 III. Az iskola értékrendje, alapelvei, célrendszere 5 1. Az iskola célja, pedagógiai

Részletesebben