Hétszínvirág Óvoda és Bölcsöde Intézményi Minıségirányítási program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hétszínvirág Óvoda és Bölcsöde Intézményi Minıségirányítási program"

Átírás

1 Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde 2013 Pomáz, Jókai u t-online. hu Hétszínvirág Óvoda és Bölcsöde Intézményi Minıségirányítási program Készítette: Elfogadás: Jóváhagyó: Pomáz Város Önkormányzata Dátum: Dokumentum érvényessége, felülvizsgálata Dátum: 2016.

2 Tartalom Bevezetı 1.Az intézmény bemutatása 4 1.1Az intézmény adatai 4 2. Az intézmény minıségpolitikája Minıségpolitikai nyilatkozat A fenntartói intézménnyel kapcsolatos elvárásai Pedagógiai minıségcéljaink Szervezeti minıségcéljaink 9 3. Az intézmény minıségirányítási rendszere A vezetés szerepe a minıségirányítási rendszerben 10 A. Jogszerőség 11 B. Tervezés 11 C. Vezetıi ellenırzés 12 D. A minıségirányítási rendszer mőködtetése Az intézményi mőködés belsı rendje Partnerkapcsolatok irányítása és menedzselése 16 A. Kommunikáció a külsı partnerekkel 16 B. Külsı partneri igény és elégedettségmérés 16 C. Kommunikáció a belsı partnerekkel Emberi erıforrás 18 A. A munkatársak szakmai tudásának fejlesztése 18 B. Munkatársak felhatalmazása 18 C. A munkatársak bevonása, irányítása Minıségirányítási szervezet felépítése és mőködtetése Az intézmény mérési és értékelési rendszere 19 A. Nevelı tevékenység hatékonyságának mérése és értékelése 19 B. Vezetık munkájának mérése és értékelése 20 C. Teljes alkalmazotti közösség teljesítményértékelése 20 D. Teljes körő intézményi önértékelés Minıségirányítási rendszer felülvizsgálata Dokumentumok kezelése Záradék 24 Mellékletek jegyzéke 1. Megbízás 2. Partneri igény és elégedettség eljárásrendje 3. Intézményi önértékelés eljárásrendje 4. Teljes alkalmazotti közösség teljesítményértékelés eljárásrendje Függelék Kérdıív minta 2

3 Bevezetı Az intézményi minıségirányítási program elkészítését az évi LXXIX törvény a közoktatásról 40. -a írja elı: (10) A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerő végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából meghatározza minıségpolitikáját. A minıségpolitika végrehajtása érdekében minıségfejlesztési rendszert épít ki és mőködtet. 1. Az intézmény bemutatása Városunk óvodai helyzetképe Pomáz dinamikusan fejlıdı agglomerációs település, ahol a gyermeklétszám a fıvárosból kiköltözı fiatal családok jóvoltából folyamatosan növekszik, az elmúlt idıszakban több csoport beindítására került sor augusztus 01-tıl szervezeti átalakítás történt mely szerint az óvodák és a bölcsıde egy irányítás alá kerültek. Intézmények: Hétszínvirág óvoda (9 csoport) Napsugár tagóvoda (3 csoport) Mesevölgyi tagóvoda (3 csoport) Mesedombi tagóvoda (3 csoport) Mesevár óvoda telephely (2 csoport) Bölcsıde (6 +1 csoport) A Hétszínvirág óvoda és bölcsıde hat épületben látja el feladatát. Az három épület az 1900-as évek elején épült. Intézményünk húsz óvodai csoporttal mőködik. Az óvoda alkalmazottai szakképzett pedagógusok, dajkák. Óvodapedagógusaink továbbképzéseken, szakképzéseken, tanfolyamokon gyarapítják tudásukat. Városunkban több nemzetiségi és etnikai kisebbség van jelen. A Mesevölgyi Óvodában szerb nemzetiségi csoport mőködik, melynek feladata a nyelv megismertetése, a hagyományok és szokások életben tartása, a nemzetiségi gyermekek identitástudatának elmélyítése. A Mesedombi Óvodában 2004 szeptemberében indult újra a német nemzetiségi csoport, hagyományainkat felélesztve szeptemberétıl újabb német nemzetiségi csoport került beindításra. Városunkban magas a hátrányos helyzető gyermekek száma. Az óvoda nyitott a szülık, más intézmény nevelıi és az érdeklıdık számára, betekintést nyerhetnek az óvodai élet mindennapjaiba. Kapcsolatainkat még rendszeresebbé, tartalmasabbá kívánjuk tenni a város más intézményeivel, illetve a fenntartóval. A Mesevölgyi óvodakörzet az Oktatási Minisztérium által meghirdetett Comenius I. Csoportos pályázatán ıszén megkezdte a minıségirányítási program 3

4 bevezetését, mely 2003 tavaszán minisztériumi és OKÉV ellenırzéssel zárult. Intézményünk az elvégzett munkánk alapján kiváló minısítést kapott Az intézmény adatai Az intézmény neve: Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde Székhelye: 2013 Pomáz Jókai u.2 Elérhetısége: 2013 Pomáz Jókai u.2 Fenntartója: Pomáz Város Önkormányzat Jogállása: Az óvoda a közoktatási törvényben foglaltak alapján önálló jogi személy. Az intézmény vezetıje gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az intézmény, gazdálkodási szempontból részben önálló intézmény. Az alapító okirat kelte: szeptember 13. Alaptevékenysége: Bölcsıde tevekenysége. Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelı intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik. A Mesevölgyi óvodában szerb, a Mesedombi óvodában német nemzetiségi csoport mőködik. Az intézmény képviselıje: Szalontai Katalin 2. Az intézmény minıségpolitikája 2.1. Minıségpolitikai nyilatkozat Vezetıi küldetésnyilatkozat A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde vezetıjeként az érvényes jogszabályok alkalmazásával, a nevelési program tartalmi követelményeinek és sajátosságainak figyelembe vételével,a rendelkezésre álló lehetıségek célszerő hasznosításával-arra törekszem,hogy a gyermekek fejlıdését a szülık elvárásainak megfelelıen, eredményesen elısegítsem. Ennek érdekében vezetıi munkámmal az óvodák és a bölcsıde partnereit szolgálom, és érdekeit képviselem. Legfıbb célom, hogy az Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde egy szeretı, befogadó, elfogadó, gyermekközpontú intézmény maradjon, melyben legfıbb érték a gyermek. Ahol a gyermekeket olyan közeg veszi körül, ahol a biztonság, állandóság, szeretet és elfogadás jellemzı. Hiszek abban, hogy olyan intézményt teremthetünk közösen a kollégákkal, amelyben jó élni, jó dolgozni. Nagyon fontosnak tartom az együttgondolkodást, a jó célokért folyó közös munkát, az egymás munkájának tiszteletben tartását, megbecsülését. 4

5 Legfontosabbnak pedig azt, hogy a ránk bízott gyerek olyan intézményben nevelkedjen, tevékenykedjen, ahol minden az ı érdekét szolgálja! Intézményi küldetés nyilatkozat A minıség az intézményi feladatok komplex ellátását biztosító tervezési, szervezési, mérési, értékelési, döntési rendszerekben, eljárásokban, intézményi feladatokban megjelenı jellemzık összessége. A minıség biztosításáért az óvoda vezetése és minden óvodai dolgozó felelıs. Munkánk minıségével, sokszínőségével igyekszünk kivívni a partnerek elégedettségét és ezáltal megfelelni a társadalom elvárásainak, figyelembe véve óvodánk hagyományait, sajátosságait, lehetıségeit, pedagógiai céljainkat. Ennek megfelelıen biztosítjuk, hogy: az óvodai nevelıtestület megfeleljen a törvényesség, szakszerőség, eredményesség és hatékonyság követelményeinek az óvodai dolgozók munkáját a szakértelem, a nyitottság, az eredményesség jellemezze az óvoda mőködésében a törvényesség és szakszerőség mellett gyermekközpontú, humánus és kreatív legyen. Az intézmény kiemelt figyelmet fordít a szervezeti struktúra hatékony kiépítésére és mőködtetésére, a szervezeti kultúra tudatos fejlesztésére, a környezetvédelem, a versenyképesség, a humánerıforrás fejlesztésére; a civil kapcsolatok fejlesztésére, a német és szerb nemzetiségi kapcsolatok ápolására, az intézmény pedagógiai munkájának fejlesztésére. Felelısek vagyunk a ránk bízott gyermekekért, ezért részükre a tılünk telhetı legoptimálisabb szociális és pedagógiai környezetet biztosítjuk. Intézményünk kinyilvánítja, hogy a minıség munkánk jellemzıje, egyben szemléletmód is az intézmény mőködésére. Fontosnak tartjuk, hogy munkánkat a partneri szemlélet jellemezze. Partnereink érdekében folyamatosan vizsgáljuk elégedettségüket és ezt figyelembe véve formáljuk tevékenységünket. Az intézmény a partnerek igényeinek figyelembe vételével tervezi mőködési feladatait. Óvodánk 2009 júniusától részt vesz a Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben címő pályázatban melynek hozadéka, hogy nevelımunkánk a társadalmi elvárásoknak megfeleljen A fenntartó intézménnyel kapcsolatos elvárásai Intézményünk minıségirányítási programját a Pomáz Város Önkormányzatának minıségpolitikája (ÖMIP) alapján alakítottuk ki. Az Önkormányzat kiemelt figyelmet fordít intézményrendszere minıségi mőködtetésén túl az infrastruktúra, a környezetvédelem, a gazdasági versenyképesség, az emberi erıforrás fejlesztésére, az ifjúságpolitikára, a civil kapcsolatok fejlesztésére, a helyi nemzeti és nemzetiségi értékek feltárására és megırzésére, a nemzetiségi és nemzetközi kapcsolatok ápolására, intézményeiben az esélyegyenlıség biztosítására. Biztosítjuk az óvoda törvényes, az adott feltételek mellett a lehetı legszakszerőbb, legszínvonalasabb és leghumánusabb feladatellátását. 5

6 a. Törekedjünk arra, hogy lehetıség szerint biztosítsuk valamennyi, körzetbıl érkezı a Kt. 24. (3) bekezdés hatálya alá tartozó gyermek felvételét, illetve elhelyezését az Önkormányzat által nyújtott tárgyi és személyi feltételek hatékony felhasználásával, a Kt. 2. sz. melléklete I. pontjának figyelembevételével. b. Gondoskodjunk a gyermekek életkori sajátosságainak, fejlettségének és személyiségének megfelelı nevelésérıl. Biztosítsák nemzeti, nemzetiségi, etnikai kultúrájuk ápolását, megismerését. c. Érjük el, hogy a városban egyre több hátrányos helyzetben nevelkedı gyermek családja valódi lehetıségnek, segítségnek tekintse a minél korábbi intézményi beíratást. d. Folyamatosan kísérjük figyelemmel az intézmény területén a gyermekbalesetet esetlegesen elıidézı okokat, ezek megszüntetésére haladéktalanul tegyük meg a szükséges intézkedéseket. e. Fordítsunk kiemelt figyelmet a gyermekek testi és lelki állapotának javítására, a rendszeres tisztálkodásra, a ruházat, a környezet rendben tartására, ápolására. f. Folyamatosan törekedjünk arra, hogy a pedagógusok és gyermekek, valamint a gyermekek és gyermekek kapcsolataiban bensıséges, családias légkör jellemezze az intézményt. g. Fordítsunk kiemelt figyelmet az intézmény környezetének esztétikájára, a csoportszobák otthonosabbá tételére, valamint a szőkebb és tágabb környezetünk megóvására és védelmére. h. Fordítsunk kiemelt figyelmet az egyéni képességfejlesztésre, a hátrányok csökkentését szolgáló fejlesztı programok hatásos végrehajtására, a gyermekek személyiségének fejlesztésére. Ahol arra szükség van, mőködtessünk egyéni fejlesztési tervet (szakember) a sajátos nevelést igénylı gyermeke iskolai sikerességének elıkészítésére. i. Tervezetten, rendszeresen és ellenırizhetıen tájékoztatjuk a gyermekek szüleitrészletes és érdemi módon- a gyermek fejlıdésérıl, tanácsokat adunk, illetve segítséget nyújtunk a gyermek neveléséhez. j. Tartsunk rendszeres kapcsolatot az illetékes gyermekvédelmi, szociális és egészségügyi intézményekkel, illetve pedagógiai szakszolgálattal a gyermekek érdekeit veszélyeztetı problémák megoldása érdekében. k. Érjük el, hogy az óvodából kilépı gyermekek rendelkezzenek saját ellátásuk képességével, illetve jó eséllyel kapcsolódhassanak be az iskolai tanulás folyamatába. 6

7 2.3. Pedagógiai minıségcéljaink Elsırendő célunk a gyermeki jogok védelme, az esélyegyenlıség biztosítása, a különbözı szociális és kulturális környezetbıl érkezı gyermekek számára. A minıségirányítási programunkat a nevelési programunk megvalósítását szolgáló eszközrendszernek tekintjük. Kiépítésével, mőködtetésével szeretnénk biztosítani a nevelési programunkban megfogalmazottak teljesítését. Ennek érdekében a minıségbiztosítási munkacsoport javaslatára a nevelıtestület (szükség szerint az alkalmazotti közösség) az éves munkaterv összeállításához minıségcélokat fogad el, melyek elérését, mérését, értékelését éves tervében rögzíti. Az intézmény elsıdleges célja, hogy megalapozza a tanuláshoz szükséges pszichikus struktúrákat, hogy minden bölcsıdébe bekerült és óvodánkból kikerült, kisgyermek sikeresen kezdhesse meg az iskolai éveit. Az óvoda és a bölcsıde óvó-védı, szociális, nevelı- és személyiségfejlesztı intézmény mellyel kiegészítjük a családi nevelést. A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó vagy migráns családokból származó gyermekek számára nevelésünk keretein belül lehetıvé tesszük önazonosságuk megırzését, interkulturális mőveltségtartalmaknak a foglalkozási anyagainkba illesztésével segítjük integrációjukat. Feladatunk olyan gyermeki személyiség sokoldalú kibontakoztatása, mely figyelembe veszi a sajátos, egyéni adottságokat és a már meglévı képességeket, ezen kívül boldog, kiegyensúlyozott, egészségesen fejlıdı, életkorának megfelelıen szocializált, sok-sok tapasztalattal rendelkezı Szervezeti minıségcéljaink Az intézmény szervezeti kultúrája megfelelı feltételeket nyújtson az alkotó munkához, az önmegvalósításhoz. Serkentse a folyamatos tanulás igényét, a mindig megújulni képes pedagógiai hozzáállást. Ennek érdekében célunk az intézmény szervezeti kultúrájának fejlesztése, a szakmai fejlıdés lehetıségeinek biztosítása. Intézményünk nevelıi és dolgozói szeretetteljes, családias légkörben várja a gyermekeket. Nagy gondot fordítunk a szülıkkel és a fenntartóval való kapcsolattartásra, mely a célok megvalósításában nélkülözhetetlen. Nevelésünk célja: a 20 hetes -7 éves korú gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános felkészítés, mely magába foglalja: a) a teljes gyermeki személyiség fejlesztését a tevékenységek által és a tevékenységeken keresztül b) az életre való felkészítést a tevékenységek által és a tevékenységeken keresztül 3. Az intézmény minıségirányítási rendszere 3.1. A vezetés szerepe a minıségirányítási rendszerben A minıségirányítási rendszert a közoktatási törvény 40.. követelményeinek megfelelıen dolgoztuk ki. A rendszer kiépítésekor figyelembe vettük a fenntartó önkormányzat ÖMIP- ben megfogalmazott elvárásait. 7

8 Az intézmény vezetıje kinyilvánítja a minıségi munkavégzés és nevelés iránti teljes elkötelezettségét. A vezetı vállalja, hogy a kiépített és mőködtetett rendszert fenntartja, és folyamatosan tökéletesíti a partneri elégedettség megtartása és javítása, valamint újabb partnerek megnyerése céljából. Az intézmény munkatársai felelısséget viselnek a program megvalósításáért, a célok eléréséért, a minıséget befolyásoló folyamatok elıírásszerő végrehajtásáért. A. Jogszerőség Az évi módosított LXXIX. Törvény a közoktatásról kimondja, hogy: A közoktatási intézmény vezetıje felelıs az intézmény szakszerő és törvényes mőködéséért -A folyamatos törvényes mőködés feltételezi a vezetıség részérıl a naprakész ismeretek meglétét szakmai, munkáltatói és pénzügyi területen egyaránt. - Az intézmény vezetése folyamatosan gondoskodik arról, hogy az intézmény teljes mőködését szabályozó dokumentumok, különbözı szintő rendeletek, a fenntartó önkormányzat valamint, az intézmény belsı szabályozói hozzáférhetık legyenek, s azokat az intézmény alkalmazottai megismerjék és betartsák. Az intézményvezetés gondoskodik arról, hogy az intézmény mőködését szabályozó jogi dokumentumok, törvények, különbözı szintő rendeletek a fenntartó önkormányzat, valamint az intézmény belsı szabályzói hozzáférhetıek legyenek, azokat az intézmény alkalmazottai ismerjék és betartsák. Jogi dokumentumok -Törvények -Rendeletek -Fenntartói szabályozók -Belsı, óvodai szabályzatok Személyi ellátottságunk megfelel a törvényi elıírásokban foglaltaknak. A tárgyi feltételek biztosítását a törvényben elıírt felszerelési és eszközjegyzék tartalmazza (11/1994. (VI. 8) MKM rendelet 54. valamint a 7. sz. melléklet; évi LXXIX. törv. a közoktatásról 3. (3) valamint a 128. (17)). B. Tervezés Célunk olyan tervezési struktúra kialakítása, mely eszköz lehet a kiszámítható, ellenırizhetı intézményi munkában. Feladatunk a stratégiai tervezés folyamatának leírása, az operatív tervezés kidolgozása, a tervezési szintek meghatározása. Célok megfogalmazása Az óvoda szervezeti céljait a vezetı és munkatársai egyetértésben határozzák meg. A célokat a jogi környezet elvárásai, az ÖMIP mérhetı, konkrét elvárásai alapján a napi mőködés szintjén tervezzük. Feladatok kijelölése Meghatározzuk a feladatokat, amelyek szükségesek a partnerek által igényelt szolgáltatások tökéletes végrehajtásának tervezéséhez. A feladatok hatékony végrehajtása érdekében az óvodavezetı megfelelı hatáskörrel és döntési joggal ruházza fel a munkatársakat. (IMIP csoport tagja) 8

9 Erıforrások biztosítása Az intézmény vezetıje az éves munkatervben dokumentáltan meghatározza, és idıben biztosítja a szükséges erıforrásokat a minıségügyi folyamatok fenntartásához és mőködtetéséhez. Emberi erıforrások Az intézmény csak olyan szolgáltatások megvalósítását tervezi, amelyekhez rendelkezik a szükséges személyi feltételekkel. A követelményeknek való megfelelést a vezetıség rendszeresen felülvizsgálja, figyelembe véve a változó körülményeket, a partneri igény módosulásait. Az intézmény mőködését hosszútávon meghatározó dokumentumok: - IMIP - HOP - Munkaterv: Ellenırzési terv, éves munkatervek, mint pl. Gyermekvédelmi munkaterv, Környezeti munkaközösségi munkaterve, Kompetencia munkaközösség munkaterve, IMIP munkaterve - SZMSZ - Házirend - 5 évre szóló továbbképzési program a 277/ (XII. 22.) Korm. r. alapján. - HACCP költségvetési tervezése (GM-EüM-FVM 80/1999. (XII. 28) együttes rendelet alapján - Eszköz- és felszerelési jegyzék ütemterve Az IMIP elkészítéséért az intézményvezetı a felelıs. A feladatok elvégzését a minıségirányítási csoport segíti. A Minıségirányítási Programról és az éves IMIP Munkatervrıl a munkaközösség át nem ruházható döntési jogkörrel rendelkezik. A minıségirányítási program elfogadásához illetve módosításának elfogadásához az alkalmazotti létszám 2/3-os támogatása szükséges. C. Vezetıi ellenırzés, és értékelés Cél: az intézmény jogszerő mőködésének, a belsı szabályozók által meghatározott munkarendjének vezetıi ellenırzése. A pedagógiai gyakorlat segítése, és fejlesztése. A rendszeres és szakszerő vezetıi ellenırzés segítse az intézményi szabályok folyamatos és zökkenımentes mőködését. Adjon információt a visszacsatoláshoz, a stratégiai tervezéshez és döntéshez, ill. az eseti döntések, problémamegoldások esetében. Adjon támpontot a személyek munkájához, folyamatok értékeléséhez. Dokumentumok: Éves ellenırzési terv, feljegyzés, ellenırzési napló Felelıse: Intézményvezetı A szabályozás tartalma Az ellenırzés rendjét táblázatban ábrázoljuk. A vezetés az éves munkatervben rögzíti, hogy a nevelési év során az ellenırzésbe kiket von be, és mely területeket ellenıriz Az ellenırzés információgyőjtés, dokumentumelemzés után az adott szempontok alapján történik. Az ellenırzés szempontjait az éves munkaterv tartalmazza. 9

10 Az ellenırzés rendjét a következı táblázat mutatja: Az ellenırzési terület Módszer Felelıs Gyakoriság Szakmai Óvodavezetı tevékenység Helyszíni megfigyelés, Tagóvoda vezetı Évente két Nevelıszemélyiségfejlesztımunka eredményessége Ünnepély, rendezvény Dokumentáció (csoportnapló, személyi irattartók) Munkaközösségi tevékenység ellenırzése Csoportlátogatás Egyéni beszélgetés Beszámoltatás Önértékelés Dokumentumelemzés Látogatás Munkaközösség vezetı Team-vezetı Óvodavezetı helyettes alkalommal Technikai dolgozók Ellenırzése: A karbantartási Munkák ellenırzése A takarítási feladatok Elvégzése Munkavédelem Balesetvédelem Minıségirányítási team Munkájának ellenırzése Bejárás, helyszíni megfigyelés Óvodavezetı Tagóvoda Vezetı Óvodavezetı helyettes Évente két alkalommal Beszámoltatás Óvodavezetı Évente kétszer Gyermekvédelmi Tevékenység Szabadságolási terv Beszámoltatás Dokumentumelemzés Beszámoltatás Óvodavezetı Tagóvoda vezetı Óvodavezetı Évente Évente Óvodatitkári feladatok Ellenırzése Beszámoltatás Óvodavezetı Évente Leltározás és selejtezés Ellenırzése-kis- és Nagy értékő eszközök Leltározásának ellenırzése. Dokumentumok átnézése Leltárívek ellenırzése Óvodavezetı Évente Gyermekbalesetek megelızése érdekében tett intézkedések Beszámoltatás Munka-és balesetvédelmi felelıs Évente 10

11 Az intézményvezetı feladatai: a dokumentumok ellenırzése, elemzése a nevelımunka feltételeinek ellenırzése pedagógiai gyakorlat ellenırzése, értékelése HOP megvalósításának nyomon követése, ellenırzése Az intézmény belsı mőködésével,,ellenırzésével kapcsolatos hatáskörök meghatározása/ jelenleg az SZMSZ tartalmazza. Vezetıi értékelés A szabályozás célja: A dogozók informálása arról, hogy a teljes intézmény ezen belül a saját munkaterületükön végzett munkájuk-, hatékonysága, szakmai eredményessége. D. A minıségirányítási rendszer mőködtetése A minıségfejlesztı csoport mőködése. Jelen dokumentum a szervezet struktúráját, feladatrendszerét, kapcsolatrendszerét, jogosítványait, kötelezettségeit tartalmazza. Cél: Az intézményi minıségpolitika megvalósulásának segítése Az intézményi minıségcélok elérésének támogatása A vezetés és az intézményi folyamatok közötti minıségügyi szemlélető kommunikáció és kapcsolat fenntartása Az intézményi szervezet mőködés folyamatos fejlesztésének indukálása A minıségfejlesztési vezetıt, és a tagjait a vezetı bízza meg. A minıségfejlesztési vezetı feladata az intézményben folyó minıségfejlesztési munka irányítása, szervezése, végrehajtásának ellenırzése. A kapcsolattartást a csoport és az intézmény vezetıje koordinálja. Minden megbeszélésen feljegyzés, jegyzıkönyv készül. A csoport operatív módon irányítja a IMIP mőködtetését. Ennek érdekében mőködtetik: - a minıségfejlesztési munka éves munkatervét - a partneri igény és elégedettség vizsgálat eljárásrendjét - a teljeskörő intézményi önértékelés eljárásrendjét - a teljes alkalmazotti közösség teljesítményértékelésének eljárásrendjét - Intézkedési tervek elkészítése - folyamatosan ellenırzi a munkaterv végrehajtását, errıl tájékoztatja a vezetıt, és a munkatársakat - elvégzi a dokumentálásokat - kezdeményezi a IMIP felülvizsgálatát - fejleszti saját tevékenységét 1. Melléklet: Megbízás 11

12 3.2. Az intézményi mőködés belsı rendje Az intézmény mőködési rendjének kialakítása a biztonságos és kiszámítható mőködés, egyik feltétele a megfelelı jogi szabályozás. Másik feltétele pedig a szakmai pedagógiai munka, folyamatos fejlesztése, figyelése, javítása Partnerkapcsolatok irányítása és menedzselése A. Kommunikáció a külsı partnerekkel Cél: meg kell tervezni a partnerekkel a szükséges információk áramlásának rendszerét, folyamatát. Külsı partnereink Nevelési Tanácsadó Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítı Szolgálat Idısek Napközi Otthona Gyerekétkeztetést biztosítok TWAMI Kommunikáció formája telefon, levél, egyéni esetmegbeszélések megbeszélések, értekezletek, telefon, levél, napi kapcsolattartás, havonkénti látogatás, telefon, levél napi kapcsolattartás, értékelı lap látogatások B. Külsı partneri igény és elégedettségmérés A partneri igény és elégedettségi vizsgálat célja, tartalma: Célja: Az eljárás rendben meghatározottak szerint felmérni partnereink igényeit, elégedettségét, és a mérési eredmények ismeretében a szükséges intézkedések elvégzése. A partneri eljárásrend tartalma: - partnerazonosítás, partnerlista frissítése - a vizsgálat lebonyolítása - adatok elemzése, értékelése, következtetések levonása - intézkedési terv készítése, végrehajtása ha szükséges - az intézkedési terv végrehajtásának ellenırzése, értékelése A partneri igényfelmérés kiterjed: - elvárásokra, igényekre - elégedettségre, elégedetlenségre - nevelımunkánk véleményezésére 12

13 Nevelési Tanácsadó Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítı Szolgálat Idısek Napközi Otthona Gyerekétkeztetés t biztosítok TWAMI (Zeneiskola) Mintavételi eljárás Módszer Elfogadható válaszarány Gyakoriság vezetı kérdıív 100% 2 évente vezetı kérdıív 100% 2 évente vezetı - kérdıív 100% 4 évente klubvezetı vezetı kérdıív 100% 2 évente vezetı kérdıív 100% 4 évente Adatok rögzítése, elemzése, értékelése: A team összesíti a kapott eredményeket a tartalmi szempontoknak megfelelıen, majd értékeli az igényfelmérési folyamat eredményességét, az alkalmazott módszerek használhatóságát, esetleges módosító javaslatokat tesznek. A munkatársak megismerik, megvitatják és elfogadják az igényfelmérés eredményeit, elemzését, közösen kiemelik az elvárásokat, problémákat. Megbeszélik a problémaelemzés mentét, melyre további teamek alakulhatnak. Az Intézkedési tervek beépülnek az intézmény éves munkatervébe. C. Kommunikáció a belsı partnerekkel Partnereink Gyerekek Szülık Alkalmazottak Fenntartó Általános Iskolák Kommunikáció formái mindennapos párbeszéd párbeszéd, szülıi értekezlet, fogadóóra, kirándulások, ünnepek, rendkívüli szülıi értekezletek, telefon, hirdetıtábla párbeszéd, munkatársi értekezlet, nevelési értekezlet, telefon, körlevél levél, telefon, egyéni megbeszélés, konzultáció, értekezlet, testületi ülés, érdekegyeztetı értekezlet intézményvezetıi értekezlet, értekezletek, óralátogatás - bemutató, telefon, levél Emberi erıforrás A. A munkatársak szakmai tudásának fejlesztése Célunk az, hogy minden munkatárs a képzettségének megfelelıen végezze a munkáját. Ennek érdekében óvodánkban önképzéssel, belsı és külsı továbbképzéssel biztosítjuk a dolgozók szakmai fejlıdését. A belsı továbbképzések rendjét az éves 13

14 szabályzatban, illetve a külsı továbbképzést az öt éves továbbképzési programba rögzítjük. A belsı továbbképzést a program kiemelt területeibıl, valamint a minıségirányítási rendszer mőködtetésével kapcsolatos tennivalókból jelöljük meg. A külsı továbbképzéseknél célunk, hogy olyan óvodapedagógusokat képezzünk, akik a programunk hatékony megvalósítását elısegítik. B. A munkatársak felhatalmazása Team létrehozása az aktuális tervekhez, melynek feladata a minıségfejlesztési munka koordinálása, belsı kapcsolattartás, információáramlás, dokumentálás. A team tagok munkájukat határozott megbízás alapján végzik, melyet a vezetı készít el. C. A munkatársak bevonása, irányítása A minıségirányítási program bevezetése, a program mőködtetésére intézményünk nevelıtestülete, alkalmazotti köre elkötelezett Minıségirányítási szervezet mőködtetése A minıségirányítási szervezet feladata a minıségirányítási program intézményi irányítása. A minıség irányításában részt vevı tagok legyenek: elkötelezettek a minıségfejlesztés iránt, rendelkezzenek minıségügyi ismeretekkel, innovatívak és együttmőködık legyenek. Minıségfejlesztési vezetı: A minıségfejlesztési vezetıt az intézmény vezetı bízza meg. Feladata: - az intézményben folyó minıségfejlesztési munka irányítása, szervezése, végrehajtásának ellenırzése, - ezen belül kiemelt feladata, hogy elkészítse a minıségfejlesztési munka éves munkatervét a Partneri igény és elégedettség vizsgálat eljárásrendje, az Irányított önértékelés eljárásrendje figyelembevételével, - folyamatosan ellenırzi a munkaterv végrehajtását, és errıl tájékoztatja az óvoda vezetıjét, - szervezi és koordinálja a minıségi teameket, és folyamatosan ellenırzi munkájukat (a partneri igény, elégedettség vizsgálat, valamint az irányított önértékelés eredményei alapján készített intézkedési terveket), - részt vesz a vezetıi ellenırzésekben, értékelésekben. A minıségfejlesztési team hatásköre, feladatai: 1. Partneri igény, elégedettség felmérést végzı team. Szervezése, feladatai az eljárásrendben rögzítettek szerint. 2. Melléklet: Partneri igény és elégedettség eljárásrendje 14

15 2. Intézményi önértékelés végzı team. Szervezése, feladatai az eljárásrendben rögzítettek szerint. 3. Melléklet: Teljes Intézményi önértékelés eljárásrendje 3. Intézkedési tervek végrehajtására szervezett teamek. A team tagok munkájukat határozott idejő megbízás alapján végzik, melyet az intézményvezetı készít. Hatáskörök: - a minıségfejlesztési munka tervezése, szervezése, végrehajtása, ellenırzése, értékelése - intézkedési tervek elkészítése - tájékoztatás Az intézmény mérési és értékelési rendszere A. Nevelı tevékenység hatékonyságának mérése és értékelése A partneri igény és elégedettségi vizsgálat során mérjük a nevelımunka minıségét. Eredményei alapján határozzuk meg a fejlesztendı területeket. Intézkedési tervek készülnek az eredmények alapján, melynek megvalósítását a team végzi a vezetıvel együtt. A nevelımunka mérése: Partnerek Mintavételi eljárás Módszer Gyerekek Teljes minta Gyerek elégedettségmérı módszer Elfogadható Gyakorisága válaszarány 85% 4 évente Munkatársak Teljes alkalmazotti közösség Klíma teszt, SWOT analízis 90% 2 évente Fenntartó Polgármester Interjú 100% 4 évenként A nevelımunka mérésének területei: A nevelési folyamatok minısége Játék Tevékenységekben megvalósuló tanulás Munka jellegő tevékenységek Mese- vers Ének- zene, énekes játék Rajzolás, mintázás, kézi-munka Mozgás A külsı világ tevékeny megismerése Pedagógiai dokumentáció használhatósága 15

16 Mérés módszere: Kérdıív Függelék: Minta kérdıív B. Vezetık munkájának mérése és értékelése Indikátorok: A vezetés irányító, tervezı, szervezı, ellenırzı, értékelı, menedzselı tevékenységének minısége, valamint a fenntartó által elkészített Minıségirányítási Program IV. 4. és IV. 5. pontja alapján. A mindenkori aktuális Intézményi önértékelés eljárásrendje alapján elkészített kérdıív. Témakörei: - a vezetés stílusa - a vezetés funkcióinak gyakorlása: tervezés, szervezés, vezetés, irányítás, értékelés, ellenırzés, menedzselés - a vezetı személyisége C. Teljes alkalmazotti közösség teljesítményértékelése A teljesítményértékelés célja: hogy a teljes alkalmazotti közösség teljesítményét egységes kritériumok szerint tudjuk megítélni, ezáltal a munkáltatói döntések megalapozottak, adatokon nyugvóak legyenek, valamint a feladatellátáshoz szükséges egyéni képességek, kompetenciák fejlesztési irányait ki tudjuk jelölni, az egyéni teljesítményeket nyomon tudjuk követni. A teljes alkalmazotti közösség teljesítményértékelését 3 évente, legalább egy alkalommal, az adott tanév június 30-ig kell elvégezni. A pedagógusok és vezetıi feladatokat ellátók teljesítményértékelése az óvodavezetı csoportlátogatásai munkaközösség vezetı(k) értékelése a szülıi jelzések a pedagógus/vezetıi feladatokat ellátók önértékelése a vezetı/vezetı helyettes /tagóvoda vezetı, bölcsıdevezetı értékelése alapján történik A pedagógusok és a vezetıi feladatokat ellátók teljesítmény értékelése során az alábbi szempontrendszert használjuk: 16

17 Pedagógusokra vonatkozóan: 1. Szakmai felkészültség, fejlıdés 2. Nevelımunka hatékonysága, nemzetiségi csoportokban a nemzetiségi neveléssel kapcsolatos 3. A nevelımunka dokumentációja 4. Megbízhatóság, feladat és felelısségvállalás, elkötelezettség 5. Csapatmunka, együttmőködés 6. Kreativitás, innováció 7. Kapcsolatok, kommunikáció 8. A nevelımunka a szülık szerint 9. Egyéb, az intézmény számára fontos területek A vezetıi feladatokat ellátó munkatársak esetében a fenti értékelési rendszer kiegészül: 1. A munkaköri leírásban foglalt vezetıi feladatok értékelésével 2. Az éves munkatervben személyre szóló vezetıi feladatok értékelésével 3. A vezetıi kompetenciák értékelése Dajkai, gondozói feladatokat ellátó munkatársak teljesítményértékelése során az alábbi szempontrendszert használjuk: 1. Szakmai felkészültség, fejlıdés 2. Munkavégzés hatékonysága 3. Megbízhatóság, feladat és felelısségvállalás, elkötelezettség 4. Csapatmunka, együttmőködés 5. A nevelı-, gondozói munka a szülık szerint 6. Egyéb, az intézmény számára fontos területek Intézmény munkáját segítık (konyhás, óvodatitkár, karbantartó, élelmezés vezetı, takarító): 1. Szakmai felkészültség, fejlıdés 2. A munkaköri leírásában meghatározott dokumentáció használata 3. Megbízhatóság, feladat és felelısségvállalás, elkötelezettség 4. Csapatmunka, együttmőködés 5. Kapcsolatok, kommunikáció 17

18 6. Egyéb, az intézmény számára fontos területek A fenti feladatok ellátása érdekében az intézményvezetés a következı Teljes alkalmazotti közösség teljesítményértékelésének eljárásrendet adja ki: 4.sz.melléklet Határozat száma Címe Teljes alkalmazotti közösség teljesítményértékelésének eljárásrendje Hatályos D. Teljes körő intézményi önértékelés Célja: az intézmény teljes körően felmérje adottságait és elért eredményeit, majd ennek segítségével azonosítsa a mőködés erıs és gyenge pontjait. Határozza meg a legfontosabb- legsürgetıbb fejlesztési területeket. Jelölje ki a további fejlesztés irányát. Az Intézményi önértékelés minden 4. évben el kell végezni. Esedékességének tényérıl a minden nevelési év indítását megelızı nevelıi értekezleten szükséges tájékoztatni a kollégákat. Felelıse a minıségfejlesztési vezetı. Az intézményi önértékelés folyamata Elıkészítés, tervezés (meglévı adatok, módszerek kiválasztása, ütemezés, egyeztetés a felelısökkel) Az irányított önértékelés elvégzésének intézkedési terve Adatgyőjtés, adatok, összehasonlítása, Eredmények értékelése az adottságok és eredmények tükrében Az intézmény irányításának, mőködésének erıs és gyenge pontjai Új fejlesztési terv kidolgozása és elfogadása Intézkedési terv elfogadása Minıségirányítási rendszer felülvizsgálata A minıségirányítási programunkat az aktuális törvényi elıírásoknak megfelelıen felülvizsgáljuk és módosítjuk. A Pomáz Város Önkormányzatának Közoktatási Intézményrendszere Mőködésének Minıségirányítási Programjának megfelelıen felülvizsgáljuk és módosítjuk Dokumentumok kezelése Cél: az intézményi céloknak megfelelı mőködés Nevelési program, IMIP és az éves munkaterv megismertetése minden év szeptember 30-ig a nevelıtestülettel, valamint a szülıkkel. 18

19 Belsı dokumentumok kezelése Cél: a belsı dokumentálás szabályainak kialakítása, a dokumentumok elkészítése. Dokumentum Megırzés ideje Megırzésért felelıs Partnerlista folyamatos Minıségfejlesztési vezetı Jelentés az intézkedésekrıl 4 év Minıségfejlesztési vezetı Partneri igény és 1 év Minıségfejlesztési team elégedettségi vizsgálat terve Kérdıíve, interjú Folyamatos Minıségfejlesztési team Összefoglaló a partneri 4 év Minıségfejlesztési vezetı igény és elégedettségi vizsgálat eredményeirıl Intézkedési tervek 5 év Minıségfejlesztési vezetı Vezetıi utasítások 10 év Óvodavezetı Összefoglaló az intézkedési 4 év Minıségfejlesztési vezetı tervek végrehajtásáról Fejlesztendı területek, 5 év Minıségfejlesztési vezetı fejlesztési célok, azok eléréséhez szükséges intézkedések Szabályzatok 5 év Minıségfejlesztési vezetı Záradék Az intézmény minıségirányítási programja a bölcsıde alkalmazotti közösségére nem vonatkoznak (minıségirányítási programjuk kidolgozás fázisában van). 19

20 LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK Véleményezte: Pomáz Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Véleményezte: Pomáz Város Szerb kisebbségi Önkormányzat Egyetértését nyilvánította: Óvodák, Bölcsıde Szülıi Szervezete Elfogadta: Nevelıtestület Jóváhagyta: Pomáz Város Önkormányzatának Képviselıtestülete Tájékoztatásul megkapták: Szülıi Szervezetek Pomáz Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Pomáz Város Szerb Kisebbségi Önkormányzata Állandó hozzáférési helye: október 2011.október 2011.október október Nevelıi szobák Vezetıi iroda Irattár Irattári száma: 20

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Napköziotthonos Óvodái 2009-2014 Nagybajom, 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı.3 1.1. A minıségirányítási program módosításának indoklása.3

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015 A KISKÖZÖSSÉG ÓVODA Intézményi Minőségbiztosítási Programja 2010-2015 Készítette: Ocskó Zoltánné óvodavezető Elfogadta: az intézmény alkalmazotti közössége, 2010. 08. 31-én Jóváhagyta: az intézmény fenntartójának

Részletesebben

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Elkötelezettség a Kiválóságért Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi

Részletesebben

I N T É Z M É N YI MI N İ S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M

I N T É Z M É N YI MI N İ S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M I N T É Z M É N YI MI N İ S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M Dr. Szántó Imre Általános Iskola és Óvoda Alsópáhok 2004. Módosítva: 2007. március Módosítva: 2010. Az Dr. Szántó Imre Általános Iskola

Részletesebben

A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Intézményi minıségirányítási programja

A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Intézményi minıségirányítási programja A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Intézményi minıségirányítási programja Jelen szabályzat a Kunszállási KIKI Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 23. számú mellékletét képezi. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina Osztályvezetı Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

Mintavételi és Vizsgálati Szabályzat

Mintavételi és Vizsgálati Szabályzat COMENIUS 2000 I. MODELL Mintavételi és Vizsgálati Szabályzat Jóváhagyta: A nevelőtestület Dátum: 2002. 09. 13. 2002. 09. 11. 0 1/18 tagjai, helyettesek 1. Cél Kialakításra kerüljön a mintavételi eljárás,

Részletesebben

KINCSKERESİ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

KINCSKERESİ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA KINCSKERESİ ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Balatonszabadi 2011. Az intézmény címe: Balatonszabadi, Vak Bottyán u.96. Készítette: Kozmáné Kovásznai Mária igazgató Alkalmazotti

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

II/2. számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére

II/2. számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére II/ számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2009 Készítette: Gruber Marianna igazgató Jóváhagyó: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2009. Tervezett felülvizsgálat dátuma:

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról *

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * A Képviselıtestület a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. július 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Tündérkert

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Kisfaludy

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 230. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat az óvodák 2013/2014. nevelési évi óvodai, bölcsıdei és családi napközis csoportjaira E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a 2008. január 30-i, illetve a 2008. szeptember 1-jei, valamint a 2009. július 1-jei módosítással Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata, az 1990. évi LXV. törvény 8.

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Alsóhegy Utcai Óvoda Intézményi Minıségirányítási Programja

Alsóhegy Utcai Óvoda Intézményi Minıségirányítási Programja Intézmény neve: Alsóhegy Utcai Óvoda Intézmény címe: 1118 Budapest, Alsóhegy utca 13-15. Tel: 3-852-557 Tel/fax: 3-651-254 neve: Nagy Ervinné E-mail cím: nagy.ervinne@alsohegyovi.ujbuda.hu Véleménynyilvánítás

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA Rábatamási Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a költségvetési

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Intézményi minıségirányítási program

Intézményi minıségirányítási program 1 Intézményi minıségirányítási program Intézmény neve: Összevont Óvodák Mezıberény Luther út 9 Alkalmazotti közösség jóváhagyásának kelte: 2004. június 14. Fenntartóhoz történt benyújtás kelte: 2004. június

Részletesebben

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés 3 I.1 Óvodánk bemutatása a minıségfejlesztés szempontjából 3 I.2 Fenntartói

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2009-2010-es VÉGREHAJTÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ. A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2009-2010-es VÉGREHAJTÁSÁRÓL 1 A 134/2010.(VI.17.) KT határozat melléklete BESZÁMOLÓ A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2009-2010-es VÉGREHAJTÁSÁRÓL Készítette: Horváthné Orehovszki

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT V I AD O R O K Ö Z I G A Z G A T Á S F E J L E S Z T É S I T A N Á C S A D Ó É S S Z O L G Á L T A T Ó K F T. 82 30 B A L A T O N F Ü R E D, V A J D A J. U. 3 3. +36 (3 0 ) 55 5-9 09 6 A R O P.PA L Y A

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Ludescherné Maksa Zsuzsanna. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI-WATTAY MŐVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény OM:

PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI-WATTAY MŐVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény OM: PEDAGÓGIAI PROGRAM 2004-2016 TELEKI-WATTAY MŐVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény OM: 040046 2013 Pomáz, Templom tér 3. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS I.1. Alapvetés I.2. Célkitőzés, tanári

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

Címe: 7635 Pécs, Mezıszél u. 1. Tel./fax: 72-512-472/fax: 72-512-471. varoskozponti@mezoszel.hu. Cselikné Juhász Ildikó

Címe: 7635 Pécs, Mezıszél u. 1. Tel./fax: 72-512-472/fax: 72-512-471. varoskozponti@mezoszel.hu. Cselikné Juhász Ildikó e-mail: varoskozponti@varoskozponti.hu T.: 72/512-472 OM azonosító: 027249 Címe: 7635 Pécs, Mezıszél u. 1. Tel./fax: 72-512-472/fax: 72-512-471 e-mail: Igazgató: Minıségirányítási vezetı: varoskozponti@mezoszel.hu

Részletesebben

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása Sz: 33/2013.(V.28.) Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása HATÁROZAT Karancsalja község Önkormányzat Képviselı testülete dönt arról, hogy a Karancskeszi község Önkormányzat Képviselı testületével

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINİSÉG IRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINİSÉG IRÁNYÍTÁSI PROGRAM Intézményi Minıség Irányítási Program 1. OM azonosító: 028750 N a p s u g á r Ó v o d a Szirmabesenyı Déryné u. 24. Tel.: 46/527-233 INTÉZMÉNYI MINİSÉG IRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Szirmabesenyı, 2007.

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 17/2014. (II. 27.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Részletesebben

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2011-2012. nevelési év

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2011-2012. nevelési év 1 A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA 2011-2012. nevelési év Készítette: Horváthné Orehovszki Judit IMIP csop.vez. 2012.05.31 2 1. Az IMIP minıségügyi

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. Telefon/Fax: (74)510-188. Pf. 217. Ikt.szám:

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény minıségirányítási programjának megalapozó helyzetelemzés 1. old. II. Küldetésnyilatkozat III. Az intézmény minıségpolitikai nyilatkozata IV. Intézményi minıségcélok 4. old.

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV Bersek József Általános Iskola Kőszeg 2017.01.01. 2017.12.31. Jogszabályi háttér: Az intézményi önértékelést az Önértékelési kézikönyvben rögzítettek szerint kell végezni. Az intézményi

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

OM azonosító:

OM azonosító: A Szombathelyi Szűrcsapó Óvoda a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó a OM azonosító: 036473 Készítette: óvodavezető

Részletesebben

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Szakközépiskola 11-12. évfolyam 1. A tanterv szerzıi: Dr. Magyarné Sz. Ilona, Tóthné Kulcsár Ibolya 2. Óraszámok: 11. osztály: 74 óra 12. osztály: 64 óra

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÓVODÁI INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

OROSZLÁNY VÁROS ÓVODÁI INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM OROSZLÁNY VÁROS ÓVODÁI INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Kis Balázsné óvodavezetı Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2008.április. 24. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2008.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Aspektusok: Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható

1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Aspektusok: Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható 1. számú függelék Óvodapedagógus értékelı lap Szempont Terület Aspektus Információforrás Indikátorok 1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

DOKUMENTUM FAJTÁJA Változatszám: 2 NYITNIKÉK ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007-2011

DOKUMENTUM FAJTÁJA Változatszám: 2 NYITNIKÉK ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007-2011 II. DOKUMENTUM FAJTÁJA Változatszám: 2 Oldalszám: NYITNIKÉK ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007-2011 1.sz. példány Példány tulajdonosa: Minıségügyi vezetı Készítette: Ajler Ferencné Ellenırizte: Magteam

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja

A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja Készítette: Korláth Csabáné, óvodavezetı 2009. Lehel utcai Óvoda OM azonosító: 030886 4032 Debrecen, Lehel u. 18. Tel/Fax: 06-52-414-422 e-mail: lehel.ovi@gmail.com,

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Szervezeti felépítésünk:

Szervezeti felépítésünk: Szervezeti felépítésünk: A 2007. évi integrálást követıen: Székhelyóvoda: Központi Mővészeti Óvoda 3 tagóvoda: Felsıvárosi Tagóvoda Horvátzsidányi Tagóvoda Peresznyei Tagóvoda Intézményegységünk: Bölcsıde

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2008 Készítette: Lászlóné Kovács Márta Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. Az intézmény bemutatása... 3 1.1. Az intézmény adatai... 3 1.2. Helyzetleírás

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! Vezetői Pályázat Napsugár Óvoda Tisztelt Képviselő Testület! Horváth Zsoltné s^akvksgázott óvodapedagógus a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

1. Az intézmény adatai:

1. Az intézmény adatai: Tartalomjegyzék 1. Az intézmény adatai:... 3 2. Az intézmény mőködési rendje:... 4 3. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés:... 4 4. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének

Részletesebben

Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról. Az intézmény minőségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elő:

Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról. Az intézmény minőségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elő: MINÔSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DÉLEGYHÁZA 2007. SZEPTEMBER 25. BEVEZETÉS JOGI HÁTTÉR: Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról Az intézmény minőségirányítási program elkészítését

Részletesebben

ROP 3.1.3. Partnerség építés a Balaton régióban

ROP 3.1.3. Partnerség építés a Balaton régióban Elıadó: Fazekas Rita, környezetvédelmi ügyintézı Európai Parlament és a Tanács 761/2001/EK rendelete alapján a Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszerében (EMAS) való önkéntes részvételi lehetısége

Részletesebben

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009-2013 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETİ... 4 2 FENNTARTÓI MINİSÉGPOLITIKA... 7 2.1 FENNTARTÓI ELVÁRÁSOK... 7 3 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 8

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM RICHTER JÁNOS ZENEMŐVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Benkı Szabolcs igazgató Gödölle Péterné MICS vezetı Gyır, 2007. március 31. 1 1. Az Önkormányzati

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN

ZUGLIGET ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN ZUGLIGET ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN Összeállította: 2007. március Óvodavezető Bevezető Az oktatáspolitika folyamatos változásokon megy keresztül.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND E L İ T E R J E S Z T É S A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND Tárgy: A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye intézményi alapdokumentumainak

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009.

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 1. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MINİSÉGPOLITIKÁJA... 4 1.1. AZ ÖNKORMÁNYZAT CÉLJAI,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 120. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009.

Részletesebben

Alapító Okirat (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Alapító Okirat (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Alapító Okirat (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Barcs Város és Komlósd-, Lakócsa-, Péterhida-, Potony-, Szentborbás- és Tótújfalu Községek Önkormányzatai, mint fenntartók a Barcsi Szociális

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Iskolánk 6. osztálya a 2008. évi országos kompetencia mérés során az országos átlagos képességpont

Részletesebben

Intézményünk sikeresen kiépítette és mőködteti a COMENIUS 2000 közoktatási és minıségfejlesztési program COMENIUS I. intézményi modelljét

Intézményünk sikeresen kiépítette és mőködteti a COMENIUS 2000 közoktatási és minıségfejlesztési program COMENIUS I. intézményi modelljét Intézményünk sikeresen kiépítette és mőködteti a COMENIUS 2000 közoktatási és minıségfejlesztési program COMENIUS I. intézményi modelljét Széchenyi István Tagiskola minıségfejlesztési munkaterve 2011/2012

Részletesebben

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata Az adminisztratív és technikai feladatokat ellátó foglalkoztatottak teljesítmény-értékelése Felelős: az igazgató Hatóköre:

Részletesebben

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Kollégiumunkról Kollégistáink Székesfehérvár 23 iskolájába járnak, életkoruk 12-22 év közötti, létszámuk közel 400 fı.

Részletesebben