Címe: 7635 Pécs, Mezıszél u. 1. Tel./fax: /fax: Cselikné Juhász Ildikó

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Címe: 7635 Pécs, Mezıszél u. 1. Tel./fax: 72-512-472/fax: 72-512-471. varoskozponti@mezoszel.hu. Cselikné Juhász Ildikó"

Átírás

1

2 T.: 72/ OM azonosító: Címe: 7635 Pécs, Mezıszél u. 1. Tel./fax: /fax: Igazgató: Minıségirányítási vezetı: Cselikné Juhász Ildikó Koszorus Lászlóné Az IMIP készítıi: Koszorus Lászlóné Bácsalmásyné Vidák Ildikó Borsné Bucsú Zsuzsa Dr. Klincsikné Toma Zsuzsa Répásné Orsovszky Szilvia Schaller Károlyné Szabó Csilla Tészás Péterné Az IMIP érvényessége: az ÖMIP érvényességéig Felülvizsgálat idıpontja: szeptember 1. 2

3 T.: 72/ Bevezetı 6 1. A Az intézményi minıségirányítási program törvényi alapja 6 1. B Az intézményi minıségirányítási rendszer mőködtetésének célja és feladatai: 6 1. C Alapelvek 7 2. A fenntartó elvárásai 9 2. A Kapcsolat az ÖMIP-pel 9 2. B Az ÖMIP általános iskolákra, mővészeti iskolákra és óvodákra vonatkozó részei 9 3. A Városközponti Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú minıségpolitikája A Az intézmény bemutatása B A Városközponti Iskola minıségügyi helyzete 16 3.B.1 Jövıkép 17 3.B.2 Küldetésünk 18 3.B.3 Minıségpolitikai nyilatkozat 18 3.B.4 Minıségcélok 19 3.B.5 Minıségpolitikánk alapelvei 20 3.B.6 Az intézmény minıségügyi szervezete 22 3.B.6.1 A minıségügyi szervezet jellemzıi 22 3.B.6.2 Szervezeti szintek 22 3.B.6.3 A minıségfejlesztési szervezet mőködése Minıségfejlesztési rendszer A A vezetés elkötelezettsége B Jogszerő mőködés C Tervezés 33 4.C.1 Stratégiai tervezés 33 4.C.1.1 A Pedagógiai Program 33 4.C.1.2 Az SzMSz 34 4.C.1.3 Házirend 34 4.C.1.4 Minıségirányítási program 34 4.C.1.5 Kollektív Szerzıdés 35 4.C.1.6 Gyakornoki Szabályzat 35 4.C.1.7 Esélyegyenlıségi Intézményi Terv 35 4.C.1.8 Beiskolázási Terv 36 4.C.2 Operatív tervezés 36 4.C.2.1 Éves munkaterv 36 4.C.2.2 Helyi képzési kínálat tervezése 37 4.C.3 Erıforrások tervezése 37 4.C.3.1 Humánerıforrás gazdálkodás 37 4.C Az új munkaerı kiválasztásának folyamata: 37 4.C A továbbképzési rendszer mőködtetése 38 4.C.3.2 Gazdasági és pénzügyi erıforrások 40 4.C Éves költségvetés tervezésének folyamata 41 4.C Költségvetési gazdálkodás 42 4.C Biztonságos intézmény 42 4.C A fejezet tartalmára vonatkozó külsı és belsı szabályozások 43 3

4 T.: 72/ D Ellenırzés, mérés, értékelés, fejlesztés, javítás 44 4.D.1 Nevelı-oktató munka értékelése 44 4.D.2 A gyermekek értékelése 45 4.D.3 Vezetıi ellenırzés, értékelés 52 4.D.3.1 A vezetıi ellenırzés és értékelés területei: 53 4.D.4 Dolgozók értékelése 54 4.D.4.1 A vezetık értékelése 55 4.D.4.2 A pedagógus munkájának értékelése 56 4.D.4.3 A nem pedagógus dolgozók értékelése 57 4.D.4.4 Az értékelés során felhasznált belsı dokumentumok, az információszerzés eszközei 58 4.D.4.5 Az értékelés kritériumrendszere, az információgyőjtés eljárásai 58 4.D.4.6 Felelısök és feladatköreik 60 4.D.4.7 A dokumentumok kezelése, az adatok felhasználása 62 4.D.4.8 Eljárási szabályok 63 4.D.4.9 Az értékelési rendszer bevezetése 64 4.D.5 Az intézmény önértékelésének rendje 65 4.D.6 Irányított önértékelés E Partnerközpontú mőködés 69 4.E.1 Partnereink azonosítása 70 4.E.2 Partneri igény és elégedettségmérés 70 4.E.3 Kommunikáció a partnerekkel 71 4.E.4 Panaszkezelés 73 4.E.4.1 A tanulói panaszkezelés rendje 74 4.E.4.2 A szülıi panaszkezelés rendje 74 4.E.4.3 A dolgozói panaszkezelés rendje 74 4.E.5 Beiskolázás: 75 4.E.6 Nyomon követés: 78 4.E.7 Intézményi marketing: melléklet Az intézmény mőködését hosszú távon meghatározó dokumentumok elkészítésének eljárásrendje melléklet Az intézmény mőködését rövidtávon meghatározó dokumentumok elkészítésének eljárásrendje melléklet A munkatársak kiválasztásának eljárásrendje melléklet A továbbképzési rendszer mőködtetésének eljárásrendje melléklet A panaszkezelés eljárásrendje iskolánkban melléklet A biztonságos intézmény megteremtésének eljárásrendje melléklet Az intézményi minıségfejlesztési program felülvizsgálatának eljárásrendje számú melléklet A vezetıi ellenırzés és értékelés eljárásrendje melléklet A dolgozók teljesítményértékelésének eljárásrendje melléklet A partnerazonosítás eljárásrendje melléklet A partneri igény és elégedettségmérés eljárásrendje melléklet Az irányított önértékelés eljárásrendje melléklet Az országos kompetenciamérések eredményeinek értékelése és beépítése a mindennapi oktató, fejlesztı munkába 144 4

5 T.: 72/

6 T.: 72/ Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog. (Szent Györgyi Albert) 1. Bevezetı 1. A Az intézményi minıségirányítási program törvényi alapja Az intézményi minıségirányítási program (IMIP) létét a közoktatási törvény 40. -a írja elı. Ennek pontjai szerint: Az intézményekben a minıségpolitika végrehajtása érdekében minıségfejlesztési rendszert kiépítése szükséges, amelyet a minıségirányítási programban kell meghatározni. Az intézményi minıségirányítási program határozza meg hosszú távra szóló elveket és azok megvalósítását szolgáló elképzeléseket. A minıségirányítási programot nyilvánosságra kell hozni. A közoktatási törvény 33. (7) pontja szerint a többcélú intézményben egy intézményi minıségirányítási programot kell készíteni. Az IMIP felülvizsgálatának, módosításának eljárásrendjét a 7. számú melléklet tartalmazza. 1. B Az intézményi minıségirányítási rendszer mőködtetésének célja és feladatai: Az IMIP segítse az intézmény céljainak megvalósítását, útmutatót adjon a feladatok ellátásához. Kapcsolatot jelent az önkormányzati minıségirányítási programhoz. (ÖMIP) Segíti pedagógiai program céljainak gyakorlati megvalósulását Szabályozza az intézményben zajló folyamatokat, Az iskolahasználók bevonásának, elégedettségének biztosítása. Garantálja a folyamatos fejlesztést, fejlıdést. 6

7 T.: 72/ Segíti az intézményi kultúra fejlesztését 1. C Alapelvek A Minıségirányítási program az intézményi szervezet vezetésének eszköze. A Minıségirányítási program megfogalmazása és mőködtetése nem elérendı cél, hanem eszköz az intézmény céljainak optimális megvalósításához. A minıségirányítási rendszerünket e minıségirányítási program hangolja össze a fenntartói minıségirányítási programmal. 7

8 T.: 72/

9 T.: 72/ A fenntartó elvárásai 2. A Kapcsolat az ÖMIP-pel Az ÖMIP-ben foglaltak megvalósításának elısegítése A fenntartói célkitőzéseknek megfelelés Az intézményi munka és az ÖMIP összehangolása Fenntartói elvárások megjelenítése, ezek teljesülését szolgálják. 2. B Az ÖMIP általános iskolákra, mővészeti iskolákra és óvodákra vonatkozó részei 1. Óvodai beíratás, beiskolázás meghatározott óvodai csoportszám, osztályszám mőködtetése vonzásindex számítása a felvettek és a jelentkezık aránya 2. Továbbhaladás tanköteles korban óvodából iskolába lépık és óvodában maradók aránya a 8. osztályt végzett tanulók továbbhaladási aránya (gimnázium, szakközépiskola, szakiskola) a gimnáziumot, szakközépiskolát, szakiskolát végzett tanulók továbbhaladása az iskolát elhagyók és az érkezettek számának aránya 3. Eredményesség Az óvodai nevelés-fejlesztés eredményei az osztályok tanulmányi átlaga bukások aránya évismétlık aránya a továbbtanuláshoz szükséges tantárgyak tanításának eredményessége végzett tanulók pályájának követése 4. Oktatás a tehetséggondozásra és a felzárkóztatásra fordított órák aránya a fenntartói többlet órák felhasználásának irányultsága tanítási, tanulási módszerek alkalmazásának száma 9

10 T.: 72/ Nevelés napközis vagy egész napos oktatásban résztvevı tanulók aránya tanórán kívüli tevékenységi lehetıségek száma és kihasználtsága diákönkormányzat mőködtetése a dicséretek és az elmarasztalások egy tanulóra jutó száma igazolatlan hiányzások átlaga neveltségi szint mérésének eredményei fegyelmi eljárások száma és kimenetele 6. Hatékonyság egy gyermekre jutó összköltség egy pedagógusra jutó gyermek, tanulólétszám átlagos csoportszám, osztálylétszám minimális csoportlétszám, osztálylétszám fejlesztésre fordított éves összeg az óvodai, iskolai férıhelyre jutó gyermeklétszám, tanulólétszám a kihasználtság növelésére tett intézkedések 7. Törvényes mőködés a törvényességi ellenırzés tapasztalatai az állami normatíva igénylés és elszámolás összevetése a megalapozott bejelentések és panaszok száma 8. Humán erıforrás gazdálkodás pedagógus fluktuáció vizsgálata a pedagógusok végzettségének megfelelı alkalmazás az óvoda nevelési programjának, az iskola pedagógiai programjának tartalma és a továbbképzések tervezése új iskolai végzettséget, szakképzettséget szerzettek aránya szakos ellátottság 9. Intézményi vagyon mőködtetése vagyonvédelem pályázaton elnyert összeggel a vagyon gyarapítása 10

11 T.: 72/ Szervezetfejlesztés vezetési struktúra belsı ellenırzés mőködtetése vezetıi beszámoltatás rendje dokumentált vezetıi csoport óralátogatások 11. Az óvodák, az általános iskolák feladatai: feladat határidı dokumentáció Minden év A nevelési év és a tanév feladatainak számbavétele, szeptember 15. Írásbeli terv ütemezése, az éves munkaterv elkészítése Vezetık munkaidejének kialakítása szeptember 1. Írásba foglalása Statisztikai adatszolgáltatás, a Magiszter nyilvántartó program mőködtetése İszi, téli, tavaszi és a nyári szünet napközis igényeinek felmérése október 15. és a fenntartó igényei szerint október 15. november 15. február 15. június 15. Statisztikai adatlap Írásbeli jelzés küldése a fenntartónak Decemberi zárva tartás engedélyezése December 15. Írásbeli kérelem Az ıszi, téli, tavaszi és nyári szünet munkanapjain napközi biztosítása a Szivárvány Gyermekházban az iskola programterve alapján Az iskolába beiratkozott 1. osztályos tanulók fejlettségi szintjének diagnosztikus vizsgálata Az egyéni fejlesztésre szoruló tanulók fejlesztésének kimunkálása az ÉMÁIPSZ segítségével A tanév rendje szerint október 15. december 15. november 15. programterv A tanuló fejlıdésérıl feljegyzés készítése A tanuló fejlesztésérıl terv készítése 11

12 T.: 72/ feladat határidı dokumentáció Költségvetés elıkészítése Normatív állami támogatás igénylésének elıkészítése és elszámolása A fenntartó által meghatározott idıpontban November 1. A fenntartó által kiadott adatlapon Központi adatlapon A benyújtott pályázatokról beszámoló készítése December 20. Május 1. Az pályázati szerint önkormányzati szabályzat Sajátos nevelési igényő gyermekek neveléséhez, és a tankötelezettség megkezdéséhez szakértıi vélemény beszerzése A nyári zárva tartás fenntartói engedélyének beszerzése Január 15. Január 15. A gyermek fejlıdésérıl készített feljegyzés Írásbeli kérelem A tanév félévét értékelı tantestületi értekezlet Február 15. A szülık tájékoztatása a nyári zárva tartásról Február 15. Jegyzıkönyv készítése és megküldése a fenntartóhoz Írásban hirdetıtáblán, Szülıi értekezleten, jegyzıkönyv Az iskolai beíratás megszervezése március Beírási napló Tervszerő humán erıforrás fejlesztés, az óvoda továbbképzési programjának elkészítése, a pedagógusok továbbképzésének megtervezése, a beiskolázási terv elkészítése Március 15. Írásbeli terv, jegyzıkönyv A pedagógusok továbbképzésének megtervezése, az óvoda beiskolázási tervének elkészítése Március 15. Írásbeli jegyzıkönyv terv, Óvodai beíratás megszervezése, fıs óvodai csoportok kialakítása, a szabad férıhelyek kihasználásával a nem pécsi gyermekek felvétele Április 15. Felvételi és mulasztási napló 12

13 T.: 72/ feladat határidı dokumentáció Az óvodai felvételi igények kielégítése, a hátrányos helyzető gyermekek felvételének biztosítása folyamatos Felvételi és mulasztási napló Az etnika kisebbséghez tartozók teljes körő óvodai felvétele folyamatos Felvételi és mulasztási napló Esélylehetıség biztosítása, a gyermekek szükségleteihez igazodó nevelés fejlesztés, differenciált képességfejlesztés folyamatos Nevelési program, fejlesztési tervek, a gyermekek fejlıdésérıl készített feljegyzések Jogosultság igazolása alapján kedvezményes étkezés biztosítása az óvodában folyamatos Igazolások, nyilvántartás A tanulólétszám ismeretében a következı tanév óraszámszükségletének és pedagógus álláshelyének Április 30. Írásbeli terv meghatározása a MKSFO-on A nevelési program, a pedagógiai program felülvizsgálata, kiegészítése, a benne foglaltak megvalósítása folyamatos Írásbeli dokumentum Jegyzıkönyv Az óvoda, az iskola minıségirányítási programjának elkészítése és mőködtetése folyamatos Írásbeli dokumentum Jegyzıkönyv Év végi beszámoló készítése a munkaterv és a fenntartó által kiadott szempontok alapján. Beszámoló a 8. osztályos továbbtanulásról. Minden június 30. év írásban A benyújtott pályázatokról jelentés a fenntartóhoz Május 1. és december 20. Az önkormányzat pályázati szabályzata szerint A második félévben benyújtott pályázatokról beszámoló készítése Június 30. Az önkormányzati pályázati szabályzat szerint 13

14 T.: 72/ feladat határidı dokumentáció Jogosultság igazolása alapján kedvezményes tankönyv biztosítása az iskolában Jogosultság igazolása alapján kedvezményes étkezés biztosítása az iskolában Vezetıi beszámoló a vezetıi programban kitőzött célok és a tervezett feladatok teljesítésérıl folyamatos folyamatos 4 évente az éves ellenırzési terv szerint Igazolások, nyilvántartások Igazolások, nyilvántartások Írásbeli és szóbeli beszámoló Az óvodai neveléshez és az iskolai oktatás-neveléshez szükséges eszközök és felszerelések biztosítása folyamatos Pályázatok, nyilvántartás leltári Pályázatok benyújtása szakmai programok megvalósítására, és a tárgyi feltételek fejlesztésére Integrált és képesség-kibontakoztató program mőködtetése a tanulók képességeihez igazodó nevelésoktatás, differenciált képességfejlesztés Egészséges és biztonságos környezet megteremtése, gyermekvédelmi feladatok ellátása Az óvoda, az intézmény belsı szabályzatainak megvalósítása, a tanügyi dokumentumok vezetése, belsı ellenırzése, ellenırzés dokumentálása Az óvodák és az általános iskolák mőködését, pedagógiai, munkáltatói, tanügy-igazgatási és gazdálkodási feladatait meghatározó jogszabályok elıírásainak megtartása és a fenntartói döntések megvalósítása folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos Jelentés az önkormányzati pályázati szabályzat szerint Pedagógiai program Jegyzıkönyv Feljegyzés gyermekvédelmi, Ifjúságvédelmi terv Tanügyi dokumentumok, szabályzatok jogszabályi elıírás szerint. 14

15 T.: 72/

16 T.: 72/ A Városközponti Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény minıségpolitikája 3. A Az intézmény bemutatása A Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú (röviden Városközponti Iskola) július 1-jétıl mőködı többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény. A Városközponti Iskola intézményegységei (a Belvárosi Óvoda, a Belvárosi, a Felsı-vámház Utcai, a Jókai Mór, a Mátyás király Utcai, a Mezıszél Utcai Általános Iskola, valamint a Liszt Ferenc Zeneiskola) elsı közös iskolai éve a 2007/2008-as tanév volt. A beiskolázási területeken a társadalom valamennyi rétegébıl találhatók családok, akiknek a gyermekei többségében a fent megnevezett intézményegységekkel állnak jogviszonyban. A hátrányos helyzető diákok többsége a Felsı-vámház Utcai Iskolában tanul. Az intézményegységek oktatási programjai eltérıek, sokszínőséget tükröznek. Az intézményegységek specialitásait a Pedagógiai Program tartalmazza részletesen. Az esélyegyenlıség biztosítása és megvalósítása a tehetséggondozás és a felzárkóztatás területén igen fontos feladatokat ró az intézményegységekre. A hátrányok leküzdésének lehetısége, kiegyenlítése az Iskolaközpont mőködésének egyik nagy kihívása. A megváltozott pedagógusszerep és a szakképzett alkalmazottak munkaidejének megfelelı kihasználása jobban megvalósítható, az áttaníthatóság jobban követhetı az iskolaközponton belül. A közös szakmai együttmőködések színterei a több intézményegység dolgozóit összefogó szakmai munkaközösségek, egy feladatot felvállaló teamek; a közös intézményi programok. 3. B A Városközponti Iskola minıségügyi helyzete A Városközponti Iskola intézményegységeiben a minıségfejlesztési munkát fontos feladatnak tekintették az elmúlt években. A tagintézmények mindegyike több évtizedes múlttal rendelkezı intézmény, mindegyikük minıségbiztosítási területen is rendelkezik eredményekkel. 16

17 T.: 72/ A minıségfejlesztés területén a Mezıszél Utcai Iskola érte el a legjobb eredményeket, itt kezdıdött meg ez a munka a legrégebben. Ez az intézmény mőködteti a Comenius II. programban kidolgozott és auditált minıségirányítási rendszerét. A Mezıszél Utcai Iskola megırzi eddigi eredményeit és a teljes körő minıségirányítási rendszert mőködteti a továbbiakban is. A Belvárosi Iskolában a pályázat lehetıségével élve- sikerrel építették ki a Comenius I. modellt, a többi intézményegység is ennek megfelelıen végzi a minıségbiztosítási tevékenységet. A Városközponti Iskola a partnerközpontúság elvárásainak megfelelıen építi fel minıségirányítási rendszerét, és törekszik az intézmény mőködését meghatározó szabályozási rendszer kidolgozására. 3.B.1 Jövıkép Célunk, hogy a közös intézmény megerısítése során megırizzük azt a sokszínőséget, amelyet az intézmények összessége ad. A partneri igényeket, elvárásokat figyelembe véve mőködtetni az intézményt a lehetıségeink határain belül. Magas színvonalú szolgáltatást nyújtani mindazoknak, akik az intézményegységeinket választották. Biztos tudással, megfelelı kompetenciákkal jussanak gyermekeink a következı iskolafokozatba. A felzárkóztatás, az integrált oktatás és a tehetséggondozás fontos szerepet kapjon gyermekeink életében. Biztonságos, esztétikus, kellemes környezet kialakítása az intézményekben, ahol a gyerekek egész nap jól érezhetik magukat. A pedagógusok megváltozott szerepének mind jobban megfelelni. Ennek érdekében belsı és külsı képzések szervezése, a módszertani kultúra fejlesztése, megújulása. Nevelı, oktató-nevelı munkánkat demokratikus intézményi légkörre építjük. Intézményünk várja mindazokat a gyerekeket, diákokat, leendı kollégákat, munkatársakat, akik elfogadják az általunk képviselt és közvetített értékeket, és szívesen azonosulnak velük. 17

18 T.: 72/ B.2 Küldetésünk Intézményeinkben a minıség meghatározásakor a tanulók, a szülık, a pedagógusok, a fenntartó, a középiskolák és a kisebbségi önkormányzat igényeit, elvárásait, valamint a törvényi szabályozók elıírásait tartjuk szem elıtt. Tevékenységünket szolgáltatásnak tekintjük. Alapvetı igényünk, hogy diákjainkat arra neveljük, ne fogadják el a középszerőséget és a sikertelenséget, tudják feldolgozni a kudarcot, és ne elégedjenek meg az elég jóval, hanem keressék a még jobbat. Fontosnak tartjuk, hogy tantestületünk szakmailag jól felkészült, megújulásra képes legyen. Diákjainkat is erre szeretnénk ösztönözni. Ennek érdekében arra törekszünk, hogy: Képesek legyünk gyermekeinket az élethosszig tartó tanulásra, ismeretszerzésre megtanítani (kitartó tanulás, motiváltság), élı és élettelen környezetük tiszteletére nevelni (fenntarthatóság). Felkészítsük ıket az információözönben való eligazodásra (tudás és alkalmazása, gyakorlatias tudás). Hatékony kommunikáció alakuljon ki gyermek pedagógus között, s egyben fejlıdjön fiataljaink magatartáskultúrája is. A fentiek teljesülése érdekében a pedagógusok továbbtanulását ezekhez az elvárásokhoz, célokhoz igazítva tervezzük meg. 3.B.3 Minıségpolitikai nyilatkozat A Városközponti Iskola a tagintézményeit használók szolgálatát tartja szem elıtt, és az igényeik, elvárásaik kielégítésére törekszik úgy, hogy az intézményegységek szakmai önállósága megmaradjon. Ezzel szeretnénk biztosítani azt a sokszínőséget, az egyediséget, amit a környezı társadalom az elmúlt idıszakban megismert, megszokott. Ezt kívánjuk megtartani az iskolaközpontban is. Mindezekhez a feladatokhoz megfelelı képzettségő és a változó feladatokhoz alkalmazkodni tudó munkatársakra van szükség, akik szükség esetén együttmőködésre képesek. A társadalom elvárásai változnak. Ezekre a változásokra reagálni kell. Ehhez folyamatos önképzésre, tanulásra van szükség. Csak így tudunk megfelelni az iskolahasználók, a szakma, a fenntartó és más partnerek elvárásainak. Csak így tudjuk elérni, kiérdemelni 18

19 T.: 72/ partnereink elégedettségét. Minden intézményegységnek törekednie kell arra, hogy a partnerei, az iskolahasználók elégedettségét megtartsa, növelje. Mindezek továbbfejlesztéséhez szükséges, hogy versenyképes szolgáltatást tudjunk nyújtani, s diákjaink megalapozott, a mindennapi életben hasznosítható tudással lépjenek a következı iskolafokozatba. Számunkra a minıség a közoktatási standardokat figyelembe véve, rendszerben gondolkozva; tudatos, magas szintő megfelelést jelent a partnerek igényeinek; az intézmény céljainak, értékeinek; a szakmai követelményeknek megfelelıen. A Városközponti Iskola vezetıi, dolgozói egyetértenek azzal, hogy intézményünk partnerközpontú, minıségorientált intézmény, mely a minıségirányítási rendszer kiépítését és mőködtetését eszközként használja céljai eléréséhez. 3.B.4 Minıségcélok A minıségcélok a mőködési jellemzık meghatározott szinten tartását (minıségbiztosítás), javítását (minıségfejlesztés) szolgálják. A célok mellett mindig megjelennek a megvalósulás feltételei (kritériumai), mutatói (indikátorai). Célunk, hogy bıvüljön az intézményegységekben a minıségfejlesztı munkába bekapcsolódó dolgozók köre. Minden dolgozó legyen elkötelezett a minıség iránt. Mőködtetünk egy központi fejlesztési csoportot, mely információs és koordinációs fórum is egyaránt. Minden tagintézményben a saját programnak megfelelıen zajlik a minıségfejlesztési tevékenység. Célunk, hogy fejlesztı munkánk egészét jellemezze a PDCA logika, valamennyi területen hangsúlyt kapjon a tervezés és a visszacsatolás. Célunk, hogy azokon a területeken, amelyek az iskolaközpont mőködésére, a tagintézmények közötti kapcsolatrendszerre, az együttmőködésre vonatkoznak, szabályozott folyamatokkal rendelkezzünk, e folyamatokat megismerjék dolgozóink. Célunk az elıbbiek megvalósulása érdekében a rendszerben gondolkodás. Ehhez szükséges, hogy jól mőködı kommunikációs rendszere legyen intézményünknek. 19

20 T.: 72/ Célunk versenyképes szolgáltatáskínálat kialakítása az iskolaközpont egészében. Ehhez szükséges, hogy a szakmai felkészültség színvonalát folyamatosan javítsuk, a felelısségtudatot növeljük. Célunk a magas szintő megfelelés az iskolahasználók igényeinek, az intézmény egyedi céljainak, értékeinek, a szakma követelményeinek. Célunk a szilárd alapon nyugvó, a mindennapi életben jól hasznosítható tudás átadása a tanítványoknak, hogy a mindennapi élet információözönében jól el tudjanak igazodni. Célunk a lemaradók segítése, a tehetséges gyermekek fejlesztése, a kreativitás folyamatos fejlesztése, egyéni bánásmód alkalmazása. Képesek legyünk diákjainkat az élethosszig tartó tanulásra, ismeretszerzésre megtanítani (kitartó tanulás, motiváltság), élı és élettelen környezetük tiszteletére nevelni Célunk az igény felkeltése a valódi értékek iránt, hogy a gyerekek segítıkészséggel forduljanak egymás felé. Mintaadás, mintakövetés példamutatás. Hatékony kommunikáció alakuljon ki gyermek és nevelı között, s egyben fejlıdjön a gyerekek magatartáskultúrája is. Elkötelezettek vagyunk abban, hogy a hozzánk járó gyerekeket megtanítsuk arra, hogy szeressék és tiszteljék hazájukat. 3.B.5 Minıségpolitikánk alapelvei Folyamatos törekvés a pedagógiai programban meghatározott célok minél teljesebb megvalósítására. Törekvés szakmai szolgáltatásaink állandó kifogástalan minıségének biztosítására. Törekvés a partneri igényeknek való legteljesebb megfelelésre. Folyamatosan figyeljük és felmérjük nevelı, oktató-nevelı, intézményi munkánkkal szemben támasztott partneri igényeket, elégedettséget, elégedetlenséget. A mérés eredményeit beépítjük fejlesztı tevékenységeink sorába. Folyamatosan szélesítjük a partnerekkel kialakított kapcsolatrendszerünket. 20

21 T.: 72/ Minıségpolitikánk egyben a minıséget befolyásoló tényezık, problémák feltárására, megoldására irányul, melynek hajtómotorja a folyamatos fejlesztés, fejlıdés. Az intézmény vezetése, óvodapedagógusai, pedagógusai, dolgozói a legjobb tudásukkal és felelısségükkel járulnak hozzá a kitőzött céljaink magvalósításához, intézményünk sikereihez. Minıségpolitikánk érvényes intézményünk valamennyi dolgozójára, óvodására, tanulójára; minden folyamatára, tevékenységére. Az intézmény vezetıje személyes felelısséggel tartozik a minıségirányítási rendszer fejlesztéséért. Fontosnak tartjuk, hogy munkatársaink ismerjék, és munkájukban érvényesítsék az intézményi minıségcélokat Minden munkatársamtól elvárom, hogy partnerközpontú és minıségközpontú szemlélettel, a fent megfogalmazottak szellemében, felelısséggel végezze feladatait... igazgató 21

22 T.: 72/ B.6 3.B.6.1 Az intézmény minıségügyi szervezete A minıségügyi szervezet jellemzıi A minıségügyi szervezet az intézményi szervezet része Mőködése biztosítani kívánja a teljes körő bevonást. A belsı és külsı minıségügyi kommunikáció eszköze. 3.B.6.2 Szervezeti szintek Minıségvezetés az intézményi felsı vezetés és a minıségügyi vezetı Középvezetés a Városközponti Iskola minıségfejlesztési csoportja, melynek tagjait a tagintézmények delegálják, vezetıjét a fıigazgató nevezi ki. Intézményi minıségi szervezetek: minden intézményegységben mőködı team, amely az intézményben folyó munkát szervezi, irányítja. Ennek a vezetıje tagja a Városközponti Iskola minıségfejlesztési csoportjának Minıségügyi szervezeti alapszint: az óvodapedagógusok, pedagógusok, munkatársak nagy részét foglalja magába. Minıségi körök: Horizontális: egy egy feladat végrehajtására szervezıdött csoportok, amelyek az iskolamőködést akadályozó problémákra szervezıdnek. A horizontális minıségi kör megszervezése a minıségvezetés kompetenciája. Vertikális: szakmai munkaközösségek alkotják, tagjai azonos szakos kollégák. 3.B.6.3 A minıségfejlesztési szervezet mőködése A Városközponti Iskola a minıségirányítási rendszerének mőködtetésére minıségfejlesztési csoportot hozott létre. Feladata Városközponti Iskola intézményi mőködéséhez kapcsolódó feladatok végrehajtása az intézkedési tervben foglaltak alapján, közelítve a minıségcélokban meghatározottakhoz; az intézményegységek munkájának segítése, összehangolása. Munkájukat a PDCA SDCA logikának megfelelıen végzik, ezzel is segítve az iskolaközpont minıségirányítási rendszerének fejlesztését, az intézmény fejlıdését. Az eljárás hatálya kiterjed az intézményvezetésre, valamint a teljes alkalmazotti körre. 22

23 T.: 72/ Munkájukat saját szabályzatuk (SZMSZ) szerint végzik. Az elvégzendı feladatokról éves munkatervet készítenek. Tevékenységükrıl félévkor és évvégén beszámolnak a fıigazgatónak. A minıségfejlesztési csoport munkáját összehangolja a Városközponti Iskola mérés-értékelés vezetıjével. A fıigazgató minden tanév elején kinevezi a minıségügyi vezetıt a minıségirányítási szervezet, a minıségi körök mőködésének koordinálására; az igazgatók az intézményegységek minıségügyi vezetıit az intézményegységek minıségirányítási munkájának koordinálására. A Városközponti iskola minıségfejlesztési csoportja a partneri igény- és elégedettség méréseit az intézményegységek méréseihez igazítva végzi. Az intézményegységek minıségfejlesztési csoportjai a saját intézményükben elvégzik a partneri elégedettségmérést, amely az intézmény életének valamennyi területére kiterjed (oktatás, nevelés, szabadidıs tevékenységek, könyvtári munka sportélet, rendezvények, a továbbtanulás lehetıségei, a tudás használhatósága, az intézmény tisztasága, felszereltsége, stb.). A helyzet feltárása, értékelése után javaslatokat tesznek a fejlesztésre, javításra. A minıségügyi vezetı az év eleji vezetıi értekezleten megfogalmazott feladatok alapján a minıségirányítási szervezet tagjaival éves munkatervet készít, amihez csatlakoznak az intézményegységek minıségirányítási munkatervei. A minıségfejlesztési csoport a méréseit, feljegyzéseit, elemzéseit írásba foglalja. A dokumentálás lényeges, mert így lehetıség van összehasonlításokra, rendszerezésre. A keletkezett dokumentumok eredeti példányait a Városközponti Iskola székhelyén ırzik. (dokumentum: az információknak tetszıleges adathordozón elıállított, papíron megjeleníthetı, önállóan kezelhetı rendezett egysége, melyek az oktatási-nevelési és tanulási, mőködési tevékenységek szabályozásához szükségesek.) 23

24 T.: 72/ Az intézményegységekben tevékenykedı minıségfejlesztési csoportok mőködése: Belvárosi Általános Iskola Intézményünkben a minıségfejlesztési tevékenységet a minıségfejlesztést támogató csoport irányítja. Vezetıjét és tagjait az igazgató bízza meg. A minıségirányítási vezetı az iskolavezetés munkájában egyenrangú partnerként vesz részt. Feladata az IMIP-ben meghatározott folyamatok koordinálása és felügyelete, az éves mérések elıkészítése, lebonyolítása, összegzés elkészítése. A tanév elején az igazgató megbízza a minıségfejlesztési team-et az iskola minıségirányítási rendszerének mőködtetésére és annak fejlesztésére. A team elkészíti éves munkatervét a vezetıi értekezleten megfogalmazott feladatok alapján. A munkaterv tartalmazza a feladatokat, a felelısöket, a megvalósításuk idıpontját, illetve idıintervallumát. Félévkor és év végén a team beszámol az éves munkájáról. A minıségfejlesztı team mőködése az általuk összeállított SZMSZ alapján történik. A minıségfejlesztési team-ek értékelése beépül az intézmény értékelési rendszerébe. Feladatai: Részvétel a VKI munkájában Az intézmény mőködésének javítása, fejlesztése Az igény-és elégedettségmérés évenkénti, valamint az irányított önértékelés meghatározott idıszakonkénti elvégzése. A mérések eredményeinek elemzése, intézkedési tervek készítése, ezek megvalósítása, értékelése A hatékony kommunikáció fenntartása A minıségfejlesztési munka során keletkezett feljegyzések kezelése (mellékletben) Intézményi értékelés, önértékelés A VKI által szervezett mérések lebonyolításának segítése, az eredmények értékelése, a hiányosságokból adódó feladatok meghatározása, korrekciók végrehajtásának ellenırzése. 24

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009.

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 1. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MINİSÉGPOLITIKÁJA... 4 1.1. AZ ÖNKORMÁNYZAT CÉLJAI,

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina Osztályvezetı Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Ezen Szervezeti és Mőködési Szabályzat a Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról *

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * A Képviselıtestület a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Elkötelezettség a Kiválóságért Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Iskolánk 6. osztálya a 2008. évi országos kompetencia mérés során az országos átlagos képességpont

Részletesebben

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolájának. 2010/2011. tanévi MUNKATERVE

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolájának. 2010/2011. tanévi MUNKATERVE Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolájának 2010/2011. tanévi MUNKATERVE A munkaterv fı részei: I. Kiemelt célkitőzések, II. Meghatározó, kiemelt feladatok, III. A kiemelt

Részletesebben

A HATÁRON KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP- EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE

A HATÁRON KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP- EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE A HATÁRON KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP- EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE Budapest, 2014. június 17. 1 Bevezetés Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlı méltóságú személyként élhessen,

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND E L İ T E R J E S Z T É S A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND Tárgy: A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye intézményi alapdokumentumainak

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

Intézményünk sikeresen kiépítette és mőködteti a COMENIUS 2000 közoktatási és minıségfejlesztési program COMENIUS I. intézményi modelljét

Intézményünk sikeresen kiépítette és mőködteti a COMENIUS 2000 közoktatási és minıségfejlesztési program COMENIUS I. intézményi modelljét Intézményünk sikeresen kiépítette és mőködteti a COMENIUS 2000 közoktatási és minıségfejlesztési program COMENIUS I. intézményi modelljét Széchenyi István Tagiskola minıségfejlesztési munkaterve 2011/2012

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény minıségirányítási programjának megalapozó helyzetelemzés 1. old. II. Küldetésnyilatkozat III. Az intézmény minıségpolitikai nyilatkozata IV. Intézményi minıségcélok 4. old.

Részletesebben

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS)

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) ŐRISZENTPÉTER 2008 Készítette: Pátiné Horváth Ilona Szemerics Antalné Szépné László Valéria Anduska

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Iktatószám: SZ/706/16/2009 ELİTERJESZTÉS a 2010. évre vonatkozó Éves i

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A Tóvárosi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE Székesfehérvár, 2006. október 24. Készítette: Pokrovenszki László Hatályos: visszavonásig 1 1. Általános rendelkezések 1.1.

Részletesebben

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola Minıségirányítási program Móra Ferenc Általános Iskola 1. MINİSÉGPOLITIKA 1.1. Bevezetés A valkói Móra Ferenc Általános Iskola a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény 40. (10) bekezdése szerint intézményi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI-WATTAY MŐVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény OM:

PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI-WATTAY MŐVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény OM: PEDAGÓGIAI PROGRAM 2004-2016 TELEKI-WATTAY MŐVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény OM: 040046 2013 Pomáz, Templom tér 3. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS I.1. Alapvetés I.2. Célkitőzés, tanári

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Ludescherné Maksa Zsuzsanna. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. november TARTALOMJEGYZÉK 1. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 1 2. MINİSÉGPOLITIKÁNK... 4 2.1. Minıségpolitikai nyilatkozat... 4 2.2 A fenntartói

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 17/2014. (II. 27.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

ÉRTÉKELÉS A VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2008/2009. TANÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL, INTÉZKEDÉSEK A 2009/2010.

ÉRTÉKELÉS A VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2008/2009. TANÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL, INTÉZKEDÉSEK A 2009/2010. ÉRTÉKELÉS A VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2008/2009. TANÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL, INTÉZKEDÉSEK A 2009/2010. TANÉVBEN 1. Intézményi minıségirányítási munkacsoportunk 4+1 fıvel mőködik.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Aspektusok: Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható

1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Aspektusok: Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható 1. számú függelék Óvodapedagógus értékelı lap Szempont Terület Aspektus Információforrás Indikátorok 1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi

Részletesebben

Barcs Város Önkormányzatának. 9/2008. (III.28.) rendelete. a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl

Barcs Város Önkormányzatának. 9/2008. (III.28.) rendelete. a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl 1 Barcs Város Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) rendelete a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl Barcs Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a továbbiakban: Képviselı-testület) a

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény rövidített

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA:

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Projektszerzıdés. és a..

Projektszerzıdés. és a.. Projektszerzıdés Mely létrejött egyrészrıl a Zalai Falvakért Egyesület, 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10., adószám: 19269830-1-20, képviseli Guitprechtné Molnár Erzsébet, a továbbiakban szolgáltató

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Iskolánk 6. osztálya a 2008. évi országos kompetencia mérés során az országos átlagos képességpont

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére 14. Tárgy: A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde óvodavezetıi beosztására kiírt pályázat

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA Rábatamási Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a költségvetési

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 145. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat köznevelési megállapodás kötésére a Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvánnyal E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 85. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Intézményvezetıi pályázatok véleményezése (Szekszárdi Baka István Általános Iskola, Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola) E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

ÚJ MUNKATÁRSAK FELVÉTELÉRE ÉS BETANÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT

ÚJ MUNKATÁRSAK FELVÉTELÉRE ÉS BETANÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája PANASZKEZELÉSI REND ÚJ MUNKATÁRSAK FELVÉTELÉRE ÉS BETANÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT 1. A szabályzat

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 25-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 25-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a -Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére Tárgy: Maximális osztálylétszám túllépésének engedélyezése Elıterjesztı: Dr. Völner Pál,

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT V I AD O R O K Ö Z I G A Z G A T Á S F E J L E S Z T É S I T A N Á C S A D Ó É S S Z O L G Á L T A T Ó K F T. 82 30 B A L A T O N F Ü R E D, V A J D A J. U. 3 3. +36 (3 0 ) 55 5-9 09 6 A R O P.PA L Y A

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 8/2014. (V.21.) önkormányzati rendelettel)

(Egységes szerkezetben a 8/2014. (V.21.) önkormányzati rendelettel) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelete a közoktatási intézmény körzethatáráról és adatszolgáltatási rendjéről (Egységes szerkezetben a 8/2014.

Részletesebben

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert MAGYAR SZENTEK RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA és ÁLTALÁNOS ISKOLA 3060 Pásztó Deák Ferenc út 17. telefon: 32/889-103; 889-104; email cím: titkarsag.paszto@ekif-vac.hu A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

2011. ÉVI MUNKATERVE

2011. ÉVI MUNKATERVE - Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda 2011. ÉVI MUNKATERVE 1 Társulási Iroda általános feladatellátásához kapcsolódó tevékenységek: Minden hét hétfıjén

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér 14-16. A L A P Í T Ó O K I R A T Á N A K M Ó D O S Í T Á S A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A

Részletesebben

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Csehbánya Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Farkasgyepő Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Halimba Község

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a salgótarjáni kistérség társadalmi-gazdasági fejlıdésének támogatását a humánerıforrás fejlesztésével

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat által fenntartott Újszászi Általános

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a 2008. január 30-i, illetve a 2008. szeptember 1-jei, valamint a 2009. július 1-jei módosítással Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata, az 1990. évi LXV. törvény 8.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA BESZÁMOLÓ A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM /2012-ES TANÉV VÉGREHAJTÁSÁRÓL KÉSZÍTETTE: Korcsmárosné Vidák Zsuzsanna 1 Az Intézményi Minıségirányítási Program határozza

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. 1 Érd megyei jogú város Önkormányzatának Minıségirányítási Programja Minıségirányítási program területi hatálya:

Részletesebben

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 283-0203 Fax:283-0203/117 Postacím: 1725 Budapest, Pf. 84 www.sisy.hu A KÖZALKALMAZOTTAK

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

képzési és kimeneti követelményei

képzési és kimeneti követelményei Közoktatási vezetı és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szak megnevezése: Közoktatási vezetı és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

5. számú elıterjesztés. Szekszárd Szedres Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa november 19-i ülésére

5. számú elıterjesztés. Szekszárd Szedres Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa november 19-i ülésére 5. számú elıterjesztés Szekszárd Szedres Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2013. november 19-i ülésére Tárgy: Javaslat az óvodapedagógusokat megilletı kötelezı illetménypótlékok mértékének

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben