Címe: 7635 Pécs, Mezıszél u. 1. Tel./fax: /fax: Cselikné Juhász Ildikó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Címe: 7635 Pécs, Mezıszél u. 1. Tel./fax: 72-512-472/fax: 72-512-471. varoskozponti@mezoszel.hu. Cselikné Juhász Ildikó"

Átírás

1

2 T.: 72/ OM azonosító: Címe: 7635 Pécs, Mezıszél u. 1. Tel./fax: /fax: Igazgató: Minıségirányítási vezetı: Cselikné Juhász Ildikó Koszorus Lászlóné Az IMIP készítıi: Koszorus Lászlóné Bácsalmásyné Vidák Ildikó Borsné Bucsú Zsuzsa Dr. Klincsikné Toma Zsuzsa Répásné Orsovszky Szilvia Schaller Károlyné Szabó Csilla Tészás Péterné Az IMIP érvényessége: az ÖMIP érvényességéig Felülvizsgálat idıpontja: szeptember 1. 2

3 T.: 72/ Bevezetı 6 1. A Az intézményi minıségirányítási program törvényi alapja 6 1. B Az intézményi minıségirányítási rendszer mőködtetésének célja és feladatai: 6 1. C Alapelvek 7 2. A fenntartó elvárásai 9 2. A Kapcsolat az ÖMIP-pel 9 2. B Az ÖMIP általános iskolákra, mővészeti iskolákra és óvodákra vonatkozó részei 9 3. A Városközponti Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú minıségpolitikája A Az intézmény bemutatása B A Városközponti Iskola minıségügyi helyzete 16 3.B.1 Jövıkép 17 3.B.2 Küldetésünk 18 3.B.3 Minıségpolitikai nyilatkozat 18 3.B.4 Minıségcélok 19 3.B.5 Minıségpolitikánk alapelvei 20 3.B.6 Az intézmény minıségügyi szervezete 22 3.B.6.1 A minıségügyi szervezet jellemzıi 22 3.B.6.2 Szervezeti szintek 22 3.B.6.3 A minıségfejlesztési szervezet mőködése Minıségfejlesztési rendszer A A vezetés elkötelezettsége B Jogszerő mőködés C Tervezés 33 4.C.1 Stratégiai tervezés 33 4.C.1.1 A Pedagógiai Program 33 4.C.1.2 Az SzMSz 34 4.C.1.3 Házirend 34 4.C.1.4 Minıségirányítási program 34 4.C.1.5 Kollektív Szerzıdés 35 4.C.1.6 Gyakornoki Szabályzat 35 4.C.1.7 Esélyegyenlıségi Intézményi Terv 35 4.C.1.8 Beiskolázási Terv 36 4.C.2 Operatív tervezés 36 4.C.2.1 Éves munkaterv 36 4.C.2.2 Helyi képzési kínálat tervezése 37 4.C.3 Erıforrások tervezése 37 4.C.3.1 Humánerıforrás gazdálkodás 37 4.C Az új munkaerı kiválasztásának folyamata: 37 4.C A továbbképzési rendszer mőködtetése 38 4.C.3.2 Gazdasági és pénzügyi erıforrások 40 4.C Éves költségvetés tervezésének folyamata 41 4.C Költségvetési gazdálkodás 42 4.C Biztonságos intézmény 42 4.C A fejezet tartalmára vonatkozó külsı és belsı szabályozások 43 3

4 T.: 72/ D Ellenırzés, mérés, értékelés, fejlesztés, javítás 44 4.D.1 Nevelı-oktató munka értékelése 44 4.D.2 A gyermekek értékelése 45 4.D.3 Vezetıi ellenırzés, értékelés 52 4.D.3.1 A vezetıi ellenırzés és értékelés területei: 53 4.D.4 Dolgozók értékelése 54 4.D.4.1 A vezetık értékelése 55 4.D.4.2 A pedagógus munkájának értékelése 56 4.D.4.3 A nem pedagógus dolgozók értékelése 57 4.D.4.4 Az értékelés során felhasznált belsı dokumentumok, az információszerzés eszközei 58 4.D.4.5 Az értékelés kritériumrendszere, az információgyőjtés eljárásai 58 4.D.4.6 Felelısök és feladatköreik 60 4.D.4.7 A dokumentumok kezelése, az adatok felhasználása 62 4.D.4.8 Eljárási szabályok 63 4.D.4.9 Az értékelési rendszer bevezetése 64 4.D.5 Az intézmény önértékelésének rendje 65 4.D.6 Irányított önértékelés E Partnerközpontú mőködés 69 4.E.1 Partnereink azonosítása 70 4.E.2 Partneri igény és elégedettségmérés 70 4.E.3 Kommunikáció a partnerekkel 71 4.E.4 Panaszkezelés 73 4.E.4.1 A tanulói panaszkezelés rendje 74 4.E.4.2 A szülıi panaszkezelés rendje 74 4.E.4.3 A dolgozói panaszkezelés rendje 74 4.E.5 Beiskolázás: 75 4.E.6 Nyomon követés: 78 4.E.7 Intézményi marketing: melléklet Az intézmény mőködését hosszú távon meghatározó dokumentumok elkészítésének eljárásrendje melléklet Az intézmény mőködését rövidtávon meghatározó dokumentumok elkészítésének eljárásrendje melléklet A munkatársak kiválasztásának eljárásrendje melléklet A továbbképzési rendszer mőködtetésének eljárásrendje melléklet A panaszkezelés eljárásrendje iskolánkban melléklet A biztonságos intézmény megteremtésének eljárásrendje melléklet Az intézményi minıségfejlesztési program felülvizsgálatának eljárásrendje számú melléklet A vezetıi ellenırzés és értékelés eljárásrendje melléklet A dolgozók teljesítményértékelésének eljárásrendje melléklet A partnerazonosítás eljárásrendje melléklet A partneri igény és elégedettségmérés eljárásrendje melléklet Az irányított önértékelés eljárásrendje melléklet Az országos kompetenciamérések eredményeinek értékelése és beépítése a mindennapi oktató, fejlesztı munkába 144 4

5 T.: 72/

6 T.: 72/ Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog. (Szent Györgyi Albert) 1. Bevezetı 1. A Az intézményi minıségirányítási program törvényi alapja Az intézményi minıségirányítási program (IMIP) létét a közoktatási törvény 40. -a írja elı. Ennek pontjai szerint: Az intézményekben a minıségpolitika végrehajtása érdekében minıségfejlesztési rendszert kiépítése szükséges, amelyet a minıségirányítási programban kell meghatározni. Az intézményi minıségirányítási program határozza meg hosszú távra szóló elveket és azok megvalósítását szolgáló elképzeléseket. A minıségirányítási programot nyilvánosságra kell hozni. A közoktatási törvény 33. (7) pontja szerint a többcélú intézményben egy intézményi minıségirányítási programot kell készíteni. Az IMIP felülvizsgálatának, módosításának eljárásrendjét a 7. számú melléklet tartalmazza. 1. B Az intézményi minıségirányítási rendszer mőködtetésének célja és feladatai: Az IMIP segítse az intézmény céljainak megvalósítását, útmutatót adjon a feladatok ellátásához. Kapcsolatot jelent az önkormányzati minıségirányítási programhoz. (ÖMIP) Segíti pedagógiai program céljainak gyakorlati megvalósulását Szabályozza az intézményben zajló folyamatokat, Az iskolahasználók bevonásának, elégedettségének biztosítása. Garantálja a folyamatos fejlesztést, fejlıdést. 6

7 T.: 72/ Segíti az intézményi kultúra fejlesztését 1. C Alapelvek A Minıségirányítási program az intézményi szervezet vezetésének eszköze. A Minıségirányítási program megfogalmazása és mőködtetése nem elérendı cél, hanem eszköz az intézmény céljainak optimális megvalósításához. A minıségirányítási rendszerünket e minıségirányítási program hangolja össze a fenntartói minıségirányítási programmal. 7

8 T.: 72/

9 T.: 72/ A fenntartó elvárásai 2. A Kapcsolat az ÖMIP-pel Az ÖMIP-ben foglaltak megvalósításának elısegítése A fenntartói célkitőzéseknek megfelelés Az intézményi munka és az ÖMIP összehangolása Fenntartói elvárások megjelenítése, ezek teljesülését szolgálják. 2. B Az ÖMIP általános iskolákra, mővészeti iskolákra és óvodákra vonatkozó részei 1. Óvodai beíratás, beiskolázás meghatározott óvodai csoportszám, osztályszám mőködtetése vonzásindex számítása a felvettek és a jelentkezık aránya 2. Továbbhaladás tanköteles korban óvodából iskolába lépık és óvodában maradók aránya a 8. osztályt végzett tanulók továbbhaladási aránya (gimnázium, szakközépiskola, szakiskola) a gimnáziumot, szakközépiskolát, szakiskolát végzett tanulók továbbhaladása az iskolát elhagyók és az érkezettek számának aránya 3. Eredményesség Az óvodai nevelés-fejlesztés eredményei az osztályok tanulmányi átlaga bukások aránya évismétlık aránya a továbbtanuláshoz szükséges tantárgyak tanításának eredményessége végzett tanulók pályájának követése 4. Oktatás a tehetséggondozásra és a felzárkóztatásra fordított órák aránya a fenntartói többlet órák felhasználásának irányultsága tanítási, tanulási módszerek alkalmazásának száma 9

10 T.: 72/ Nevelés napközis vagy egész napos oktatásban résztvevı tanulók aránya tanórán kívüli tevékenységi lehetıségek száma és kihasználtsága diákönkormányzat mőködtetése a dicséretek és az elmarasztalások egy tanulóra jutó száma igazolatlan hiányzások átlaga neveltségi szint mérésének eredményei fegyelmi eljárások száma és kimenetele 6. Hatékonyság egy gyermekre jutó összköltség egy pedagógusra jutó gyermek, tanulólétszám átlagos csoportszám, osztálylétszám minimális csoportlétszám, osztálylétszám fejlesztésre fordított éves összeg az óvodai, iskolai férıhelyre jutó gyermeklétszám, tanulólétszám a kihasználtság növelésére tett intézkedések 7. Törvényes mőködés a törvényességi ellenırzés tapasztalatai az állami normatíva igénylés és elszámolás összevetése a megalapozott bejelentések és panaszok száma 8. Humán erıforrás gazdálkodás pedagógus fluktuáció vizsgálata a pedagógusok végzettségének megfelelı alkalmazás az óvoda nevelési programjának, az iskola pedagógiai programjának tartalma és a továbbképzések tervezése új iskolai végzettséget, szakképzettséget szerzettek aránya szakos ellátottság 9. Intézményi vagyon mőködtetése vagyonvédelem pályázaton elnyert összeggel a vagyon gyarapítása 10

11 T.: 72/ Szervezetfejlesztés vezetési struktúra belsı ellenırzés mőködtetése vezetıi beszámoltatás rendje dokumentált vezetıi csoport óralátogatások 11. Az óvodák, az általános iskolák feladatai: feladat határidı dokumentáció Minden év A nevelési év és a tanév feladatainak számbavétele, szeptember 15. Írásbeli terv ütemezése, az éves munkaterv elkészítése Vezetık munkaidejének kialakítása szeptember 1. Írásba foglalása Statisztikai adatszolgáltatás, a Magiszter nyilvántartó program mőködtetése İszi, téli, tavaszi és a nyári szünet napközis igényeinek felmérése október 15. és a fenntartó igényei szerint október 15. november 15. február 15. június 15. Statisztikai adatlap Írásbeli jelzés küldése a fenntartónak Decemberi zárva tartás engedélyezése December 15. Írásbeli kérelem Az ıszi, téli, tavaszi és nyári szünet munkanapjain napközi biztosítása a Szivárvány Gyermekházban az iskola programterve alapján Az iskolába beiratkozott 1. osztályos tanulók fejlettségi szintjének diagnosztikus vizsgálata Az egyéni fejlesztésre szoruló tanulók fejlesztésének kimunkálása az ÉMÁIPSZ segítségével A tanév rendje szerint október 15. december 15. november 15. programterv A tanuló fejlıdésérıl feljegyzés készítése A tanuló fejlesztésérıl terv készítése 11

12 T.: 72/ feladat határidı dokumentáció Költségvetés elıkészítése Normatív állami támogatás igénylésének elıkészítése és elszámolása A fenntartó által meghatározott idıpontban November 1. A fenntartó által kiadott adatlapon Központi adatlapon A benyújtott pályázatokról beszámoló készítése December 20. Május 1. Az pályázati szerint önkormányzati szabályzat Sajátos nevelési igényő gyermekek neveléséhez, és a tankötelezettség megkezdéséhez szakértıi vélemény beszerzése A nyári zárva tartás fenntartói engedélyének beszerzése Január 15. Január 15. A gyermek fejlıdésérıl készített feljegyzés Írásbeli kérelem A tanév félévét értékelı tantestületi értekezlet Február 15. A szülık tájékoztatása a nyári zárva tartásról Február 15. Jegyzıkönyv készítése és megküldése a fenntartóhoz Írásban hirdetıtáblán, Szülıi értekezleten, jegyzıkönyv Az iskolai beíratás megszervezése március Beírási napló Tervszerő humán erıforrás fejlesztés, az óvoda továbbképzési programjának elkészítése, a pedagógusok továbbképzésének megtervezése, a beiskolázási terv elkészítése Március 15. Írásbeli terv, jegyzıkönyv A pedagógusok továbbképzésének megtervezése, az óvoda beiskolázási tervének elkészítése Március 15. Írásbeli jegyzıkönyv terv, Óvodai beíratás megszervezése, fıs óvodai csoportok kialakítása, a szabad férıhelyek kihasználásával a nem pécsi gyermekek felvétele Április 15. Felvételi és mulasztási napló 12

13 T.: 72/ feladat határidı dokumentáció Az óvodai felvételi igények kielégítése, a hátrányos helyzető gyermekek felvételének biztosítása folyamatos Felvételi és mulasztási napló Az etnika kisebbséghez tartozók teljes körő óvodai felvétele folyamatos Felvételi és mulasztási napló Esélylehetıség biztosítása, a gyermekek szükségleteihez igazodó nevelés fejlesztés, differenciált képességfejlesztés folyamatos Nevelési program, fejlesztési tervek, a gyermekek fejlıdésérıl készített feljegyzések Jogosultság igazolása alapján kedvezményes étkezés biztosítása az óvodában folyamatos Igazolások, nyilvántartás A tanulólétszám ismeretében a következı tanév óraszámszükségletének és pedagógus álláshelyének Április 30. Írásbeli terv meghatározása a MKSFO-on A nevelési program, a pedagógiai program felülvizsgálata, kiegészítése, a benne foglaltak megvalósítása folyamatos Írásbeli dokumentum Jegyzıkönyv Az óvoda, az iskola minıségirányítási programjának elkészítése és mőködtetése folyamatos Írásbeli dokumentum Jegyzıkönyv Év végi beszámoló készítése a munkaterv és a fenntartó által kiadott szempontok alapján. Beszámoló a 8. osztályos továbbtanulásról. Minden június 30. év írásban A benyújtott pályázatokról jelentés a fenntartóhoz Május 1. és december 20. Az önkormányzat pályázati szabályzata szerint A második félévben benyújtott pályázatokról beszámoló készítése Június 30. Az önkormányzati pályázati szabályzat szerint 13

14 T.: 72/ feladat határidı dokumentáció Jogosultság igazolása alapján kedvezményes tankönyv biztosítása az iskolában Jogosultság igazolása alapján kedvezményes étkezés biztosítása az iskolában Vezetıi beszámoló a vezetıi programban kitőzött célok és a tervezett feladatok teljesítésérıl folyamatos folyamatos 4 évente az éves ellenırzési terv szerint Igazolások, nyilvántartások Igazolások, nyilvántartások Írásbeli és szóbeli beszámoló Az óvodai neveléshez és az iskolai oktatás-neveléshez szükséges eszközök és felszerelések biztosítása folyamatos Pályázatok, nyilvántartás leltári Pályázatok benyújtása szakmai programok megvalósítására, és a tárgyi feltételek fejlesztésére Integrált és képesség-kibontakoztató program mőködtetése a tanulók képességeihez igazodó nevelésoktatás, differenciált képességfejlesztés Egészséges és biztonságos környezet megteremtése, gyermekvédelmi feladatok ellátása Az óvoda, az intézmény belsı szabályzatainak megvalósítása, a tanügyi dokumentumok vezetése, belsı ellenırzése, ellenırzés dokumentálása Az óvodák és az általános iskolák mőködését, pedagógiai, munkáltatói, tanügy-igazgatási és gazdálkodási feladatait meghatározó jogszabályok elıírásainak megtartása és a fenntartói döntések megvalósítása folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos Jelentés az önkormányzati pályázati szabályzat szerint Pedagógiai program Jegyzıkönyv Feljegyzés gyermekvédelmi, Ifjúságvédelmi terv Tanügyi dokumentumok, szabályzatok jogszabályi elıírás szerint. 14

15 T.: 72/

16 T.: 72/ A Városközponti Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény minıségpolitikája 3. A Az intézmény bemutatása A Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú (röviden Városközponti Iskola) július 1-jétıl mőködı többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény. A Városközponti Iskola intézményegységei (a Belvárosi Óvoda, a Belvárosi, a Felsı-vámház Utcai, a Jókai Mór, a Mátyás király Utcai, a Mezıszél Utcai Általános Iskola, valamint a Liszt Ferenc Zeneiskola) elsı közös iskolai éve a 2007/2008-as tanév volt. A beiskolázási területeken a társadalom valamennyi rétegébıl találhatók családok, akiknek a gyermekei többségében a fent megnevezett intézményegységekkel állnak jogviszonyban. A hátrányos helyzető diákok többsége a Felsı-vámház Utcai Iskolában tanul. Az intézményegységek oktatási programjai eltérıek, sokszínőséget tükröznek. Az intézményegységek specialitásait a Pedagógiai Program tartalmazza részletesen. Az esélyegyenlıség biztosítása és megvalósítása a tehetséggondozás és a felzárkóztatás területén igen fontos feladatokat ró az intézményegységekre. A hátrányok leküzdésének lehetısége, kiegyenlítése az Iskolaközpont mőködésének egyik nagy kihívása. A megváltozott pedagógusszerep és a szakképzett alkalmazottak munkaidejének megfelelı kihasználása jobban megvalósítható, az áttaníthatóság jobban követhetı az iskolaközponton belül. A közös szakmai együttmőködések színterei a több intézményegység dolgozóit összefogó szakmai munkaközösségek, egy feladatot felvállaló teamek; a közös intézményi programok. 3. B A Városközponti Iskola minıségügyi helyzete A Városközponti Iskola intézményegységeiben a minıségfejlesztési munkát fontos feladatnak tekintették az elmúlt években. A tagintézmények mindegyike több évtizedes múlttal rendelkezı intézmény, mindegyikük minıségbiztosítási területen is rendelkezik eredményekkel. 16

17 T.: 72/ A minıségfejlesztés területén a Mezıszél Utcai Iskola érte el a legjobb eredményeket, itt kezdıdött meg ez a munka a legrégebben. Ez az intézmény mőködteti a Comenius II. programban kidolgozott és auditált minıségirányítási rendszerét. A Mezıszél Utcai Iskola megırzi eddigi eredményeit és a teljes körő minıségirányítási rendszert mőködteti a továbbiakban is. A Belvárosi Iskolában a pályázat lehetıségével élve- sikerrel építették ki a Comenius I. modellt, a többi intézményegység is ennek megfelelıen végzi a minıségbiztosítási tevékenységet. A Városközponti Iskola a partnerközpontúság elvárásainak megfelelıen építi fel minıségirányítási rendszerét, és törekszik az intézmény mőködését meghatározó szabályozási rendszer kidolgozására. 3.B.1 Jövıkép Célunk, hogy a közös intézmény megerısítése során megırizzük azt a sokszínőséget, amelyet az intézmények összessége ad. A partneri igényeket, elvárásokat figyelembe véve mőködtetni az intézményt a lehetıségeink határain belül. Magas színvonalú szolgáltatást nyújtani mindazoknak, akik az intézményegységeinket választották. Biztos tudással, megfelelı kompetenciákkal jussanak gyermekeink a következı iskolafokozatba. A felzárkóztatás, az integrált oktatás és a tehetséggondozás fontos szerepet kapjon gyermekeink életében. Biztonságos, esztétikus, kellemes környezet kialakítása az intézményekben, ahol a gyerekek egész nap jól érezhetik magukat. A pedagógusok megváltozott szerepének mind jobban megfelelni. Ennek érdekében belsı és külsı képzések szervezése, a módszertani kultúra fejlesztése, megújulása. Nevelı, oktató-nevelı munkánkat demokratikus intézményi légkörre építjük. Intézményünk várja mindazokat a gyerekeket, diákokat, leendı kollégákat, munkatársakat, akik elfogadják az általunk képviselt és közvetített értékeket, és szívesen azonosulnak velük. 17

18 T.: 72/ B.2 Küldetésünk Intézményeinkben a minıség meghatározásakor a tanulók, a szülık, a pedagógusok, a fenntartó, a középiskolák és a kisebbségi önkormányzat igényeit, elvárásait, valamint a törvényi szabályozók elıírásait tartjuk szem elıtt. Tevékenységünket szolgáltatásnak tekintjük. Alapvetı igényünk, hogy diákjainkat arra neveljük, ne fogadják el a középszerőséget és a sikertelenséget, tudják feldolgozni a kudarcot, és ne elégedjenek meg az elég jóval, hanem keressék a még jobbat. Fontosnak tartjuk, hogy tantestületünk szakmailag jól felkészült, megújulásra képes legyen. Diákjainkat is erre szeretnénk ösztönözni. Ennek érdekében arra törekszünk, hogy: Képesek legyünk gyermekeinket az élethosszig tartó tanulásra, ismeretszerzésre megtanítani (kitartó tanulás, motiváltság), élı és élettelen környezetük tiszteletére nevelni (fenntarthatóság). Felkészítsük ıket az információözönben való eligazodásra (tudás és alkalmazása, gyakorlatias tudás). Hatékony kommunikáció alakuljon ki gyermek pedagógus között, s egyben fejlıdjön fiataljaink magatartáskultúrája is. A fentiek teljesülése érdekében a pedagógusok továbbtanulását ezekhez az elvárásokhoz, célokhoz igazítva tervezzük meg. 3.B.3 Minıségpolitikai nyilatkozat A Városközponti Iskola a tagintézményeit használók szolgálatát tartja szem elıtt, és az igényeik, elvárásaik kielégítésére törekszik úgy, hogy az intézményegységek szakmai önállósága megmaradjon. Ezzel szeretnénk biztosítani azt a sokszínőséget, az egyediséget, amit a környezı társadalom az elmúlt idıszakban megismert, megszokott. Ezt kívánjuk megtartani az iskolaközpontban is. Mindezekhez a feladatokhoz megfelelı képzettségő és a változó feladatokhoz alkalmazkodni tudó munkatársakra van szükség, akik szükség esetén együttmőködésre képesek. A társadalom elvárásai változnak. Ezekre a változásokra reagálni kell. Ehhez folyamatos önképzésre, tanulásra van szükség. Csak így tudunk megfelelni az iskolahasználók, a szakma, a fenntartó és más partnerek elvárásainak. Csak így tudjuk elérni, kiérdemelni 18

19 T.: 72/ partnereink elégedettségét. Minden intézményegységnek törekednie kell arra, hogy a partnerei, az iskolahasználók elégedettségét megtartsa, növelje. Mindezek továbbfejlesztéséhez szükséges, hogy versenyképes szolgáltatást tudjunk nyújtani, s diákjaink megalapozott, a mindennapi életben hasznosítható tudással lépjenek a következı iskolafokozatba. Számunkra a minıség a közoktatási standardokat figyelembe véve, rendszerben gondolkozva; tudatos, magas szintő megfelelést jelent a partnerek igényeinek; az intézmény céljainak, értékeinek; a szakmai követelményeknek megfelelıen. A Városközponti Iskola vezetıi, dolgozói egyetértenek azzal, hogy intézményünk partnerközpontú, minıségorientált intézmény, mely a minıségirányítási rendszer kiépítését és mőködtetését eszközként használja céljai eléréséhez. 3.B.4 Minıségcélok A minıségcélok a mőködési jellemzık meghatározott szinten tartását (minıségbiztosítás), javítását (minıségfejlesztés) szolgálják. A célok mellett mindig megjelennek a megvalósulás feltételei (kritériumai), mutatói (indikátorai). Célunk, hogy bıvüljön az intézményegységekben a minıségfejlesztı munkába bekapcsolódó dolgozók köre. Minden dolgozó legyen elkötelezett a minıség iránt. Mőködtetünk egy központi fejlesztési csoportot, mely információs és koordinációs fórum is egyaránt. Minden tagintézményben a saját programnak megfelelıen zajlik a minıségfejlesztési tevékenység. Célunk, hogy fejlesztı munkánk egészét jellemezze a PDCA logika, valamennyi területen hangsúlyt kapjon a tervezés és a visszacsatolás. Célunk, hogy azokon a területeken, amelyek az iskolaközpont mőködésére, a tagintézmények közötti kapcsolatrendszerre, az együttmőködésre vonatkoznak, szabályozott folyamatokkal rendelkezzünk, e folyamatokat megismerjék dolgozóink. Célunk az elıbbiek megvalósulása érdekében a rendszerben gondolkodás. Ehhez szükséges, hogy jól mőködı kommunikációs rendszere legyen intézményünknek. 19

20 T.: 72/ Célunk versenyképes szolgáltatáskínálat kialakítása az iskolaközpont egészében. Ehhez szükséges, hogy a szakmai felkészültség színvonalát folyamatosan javítsuk, a felelısségtudatot növeljük. Célunk a magas szintő megfelelés az iskolahasználók igényeinek, az intézmény egyedi céljainak, értékeinek, a szakma követelményeinek. Célunk a szilárd alapon nyugvó, a mindennapi életben jól hasznosítható tudás átadása a tanítványoknak, hogy a mindennapi élet információözönében jól el tudjanak igazodni. Célunk a lemaradók segítése, a tehetséges gyermekek fejlesztése, a kreativitás folyamatos fejlesztése, egyéni bánásmód alkalmazása. Képesek legyünk diákjainkat az élethosszig tartó tanulásra, ismeretszerzésre megtanítani (kitartó tanulás, motiváltság), élı és élettelen környezetük tiszteletére nevelni Célunk az igény felkeltése a valódi értékek iránt, hogy a gyerekek segítıkészséggel forduljanak egymás felé. Mintaadás, mintakövetés példamutatás. Hatékony kommunikáció alakuljon ki gyermek és nevelı között, s egyben fejlıdjön a gyerekek magatartáskultúrája is. Elkötelezettek vagyunk abban, hogy a hozzánk járó gyerekeket megtanítsuk arra, hogy szeressék és tiszteljék hazájukat. 3.B.5 Minıségpolitikánk alapelvei Folyamatos törekvés a pedagógiai programban meghatározott célok minél teljesebb megvalósítására. Törekvés szakmai szolgáltatásaink állandó kifogástalan minıségének biztosítására. Törekvés a partneri igényeknek való legteljesebb megfelelésre. Folyamatosan figyeljük és felmérjük nevelı, oktató-nevelı, intézményi munkánkkal szemben támasztott partneri igényeket, elégedettséget, elégedetlenséget. A mérés eredményeit beépítjük fejlesztı tevékenységeink sorába. Folyamatosan szélesítjük a partnerekkel kialakított kapcsolatrendszerünket. 20

21 T.: 72/ Minıségpolitikánk egyben a minıséget befolyásoló tényezık, problémák feltárására, megoldására irányul, melynek hajtómotorja a folyamatos fejlesztés, fejlıdés. Az intézmény vezetése, óvodapedagógusai, pedagógusai, dolgozói a legjobb tudásukkal és felelısségükkel járulnak hozzá a kitőzött céljaink magvalósításához, intézményünk sikereihez. Minıségpolitikánk érvényes intézményünk valamennyi dolgozójára, óvodására, tanulójára; minden folyamatára, tevékenységére. Az intézmény vezetıje személyes felelısséggel tartozik a minıségirányítási rendszer fejlesztéséért. Fontosnak tartjuk, hogy munkatársaink ismerjék, és munkájukban érvényesítsék az intézményi minıségcélokat Minden munkatársamtól elvárom, hogy partnerközpontú és minıségközpontú szemlélettel, a fent megfogalmazottak szellemében, felelısséggel végezze feladatait... igazgató 21

22 T.: 72/ B.6 3.B.6.1 Az intézmény minıségügyi szervezete A minıségügyi szervezet jellemzıi A minıségügyi szervezet az intézményi szervezet része Mőködése biztosítani kívánja a teljes körő bevonást. A belsı és külsı minıségügyi kommunikáció eszköze. 3.B.6.2 Szervezeti szintek Minıségvezetés az intézményi felsı vezetés és a minıségügyi vezetı Középvezetés a Városközponti Iskola minıségfejlesztési csoportja, melynek tagjait a tagintézmények delegálják, vezetıjét a fıigazgató nevezi ki. Intézményi minıségi szervezetek: minden intézményegységben mőködı team, amely az intézményben folyó munkát szervezi, irányítja. Ennek a vezetıje tagja a Városközponti Iskola minıségfejlesztési csoportjának Minıségügyi szervezeti alapszint: az óvodapedagógusok, pedagógusok, munkatársak nagy részét foglalja magába. Minıségi körök: Horizontális: egy egy feladat végrehajtására szervezıdött csoportok, amelyek az iskolamőködést akadályozó problémákra szervezıdnek. A horizontális minıségi kör megszervezése a minıségvezetés kompetenciája. Vertikális: szakmai munkaközösségek alkotják, tagjai azonos szakos kollégák. 3.B.6.3 A minıségfejlesztési szervezet mőködése A Városközponti Iskola a minıségirányítási rendszerének mőködtetésére minıségfejlesztési csoportot hozott létre. Feladata Városközponti Iskola intézményi mőködéséhez kapcsolódó feladatok végrehajtása az intézkedési tervben foglaltak alapján, közelítve a minıségcélokban meghatározottakhoz; az intézményegységek munkájának segítése, összehangolása. Munkájukat a PDCA SDCA logikának megfelelıen végzik, ezzel is segítve az iskolaközpont minıségirányítási rendszerének fejlesztését, az intézmény fejlıdését. Az eljárás hatálya kiterjed az intézményvezetésre, valamint a teljes alkalmazotti körre. 22

23 T.: 72/ Munkájukat saját szabályzatuk (SZMSZ) szerint végzik. Az elvégzendı feladatokról éves munkatervet készítenek. Tevékenységükrıl félévkor és évvégén beszámolnak a fıigazgatónak. A minıségfejlesztési csoport munkáját összehangolja a Városközponti Iskola mérés-értékelés vezetıjével. A fıigazgató minden tanév elején kinevezi a minıségügyi vezetıt a minıségirányítási szervezet, a minıségi körök mőködésének koordinálására; az igazgatók az intézményegységek minıségügyi vezetıit az intézményegységek minıségirányítási munkájának koordinálására. A Városközponti iskola minıségfejlesztési csoportja a partneri igény- és elégedettség méréseit az intézményegységek méréseihez igazítva végzi. Az intézményegységek minıségfejlesztési csoportjai a saját intézményükben elvégzik a partneri elégedettségmérést, amely az intézmény életének valamennyi területére kiterjed (oktatás, nevelés, szabadidıs tevékenységek, könyvtári munka sportélet, rendezvények, a továbbtanulás lehetıségei, a tudás használhatósága, az intézmény tisztasága, felszereltsége, stb.). A helyzet feltárása, értékelése után javaslatokat tesznek a fejlesztésre, javításra. A minıségügyi vezetı az év eleji vezetıi értekezleten megfogalmazott feladatok alapján a minıségirányítási szervezet tagjaival éves munkatervet készít, amihez csatlakoznak az intézményegységek minıségirányítási munkatervei. A minıségfejlesztési csoport a méréseit, feljegyzéseit, elemzéseit írásba foglalja. A dokumentálás lényeges, mert így lehetıség van összehasonlításokra, rendszerezésre. A keletkezett dokumentumok eredeti példányait a Városközponti Iskola székhelyén ırzik. (dokumentum: az információknak tetszıleges adathordozón elıállított, papíron megjeleníthetı, önállóan kezelhetı rendezett egysége, melyek az oktatási-nevelési és tanulási, mőködési tevékenységek szabályozásához szükségesek.) 23

24 T.: 72/ Az intézményegységekben tevékenykedı minıségfejlesztési csoportok mőködése: Belvárosi Általános Iskola Intézményünkben a minıségfejlesztési tevékenységet a minıségfejlesztést támogató csoport irányítja. Vezetıjét és tagjait az igazgató bízza meg. A minıségirányítási vezetı az iskolavezetés munkájában egyenrangú partnerként vesz részt. Feladata az IMIP-ben meghatározott folyamatok koordinálása és felügyelete, az éves mérések elıkészítése, lebonyolítása, összegzés elkészítése. A tanév elején az igazgató megbízza a minıségfejlesztési team-et az iskola minıségirányítási rendszerének mőködtetésére és annak fejlesztésére. A team elkészíti éves munkatervét a vezetıi értekezleten megfogalmazott feladatok alapján. A munkaterv tartalmazza a feladatokat, a felelısöket, a megvalósításuk idıpontját, illetve idıintervallumát. Félévkor és év végén a team beszámol az éves munkájáról. A minıségfejlesztı team mőködése az általuk összeállított SZMSZ alapján történik. A minıségfejlesztési team-ek értékelése beépül az intézmény értékelési rendszerébe. Feladatai: Részvétel a VKI munkájában Az intézmény mőködésének javítása, fejlesztése Az igény-és elégedettségmérés évenkénti, valamint az irányított önértékelés meghatározott idıszakonkénti elvégzése. A mérések eredményeinek elemzése, intézkedési tervek készítése, ezek megvalósítása, értékelése A hatékony kommunikáció fenntartása A minıségfejlesztési munka során keletkezett feljegyzések kezelése (mellékletben) Intézményi értékelés, önértékelés A VKI által szervezett mérések lebonyolításának segítése, az eredmények értékelése, a hiányosságokból adódó feladatok meghatározása, korrekciók végrehajtásának ellenırzése. 24

1. Számú Általános Iskola. 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845

1. Számú Általános Iskola. 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette:

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ZSÁMBÉKI PREMONTREI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2072 ZSÁMBÉK, PIAC KÖZ 8. ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA: 2008. április 7. FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁS DÁTUMA: 2008. április

Részletesebben

Keszthely Város. Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014

Keszthely Város. Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014 Keszthely Város Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014 Keszthely Város Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014 Hatálya kiterjed: A Keszthely Város Önkormányzata

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÓVODÁI INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

OROSZLÁNY VÁROS ÓVODÁI INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM OROSZLÁNY VÁROS ÓVODÁI INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Kis Balázsné óvodavezetı Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2008.április. 24. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2008.

Részletesebben

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsöde Intézményi Minıségirányítási program

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsöde Intézményi Minıségirányítási program Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde 2013 Pomáz, Jókai u. 2. 06-26-325-325 postmaster@hetszinvilag. t-online. hu Hétszínvirág Óvoda és Bölcsöde Intézményi Minıségirányítási program Készítette: Elfogadás: 2011.

Részletesebben

ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Minıségirányítási programja

ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Minıségirányítási programja ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Minıségirányítási programja Készítették: Bordács Ivánné Kaibinger Pál Mátrai Józsefné Tálas Józsefné A nevelıtestület

Részletesebben

A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja

A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja Készítette: Korláth Csabáné, óvodavezetı 2009. Lehel utcai Óvoda OM azonosító: 030886 4032 Debrecen, Lehel u. 18. Tel/Fax: 06-52-414-422 e-mail: lehel.ovi@gmail.com,

Részletesebben

Intézményi Minıségirányítási Program 2009.

Intézményi Minıségirányítási Program 2009. Intézményi Minıségirányítási Program 2009. Tartalom 1. BEVEZETÉS 4 2. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 6 3. AZ INTÉZMÉNY MŐKÖDÉSÉNEK HOSSZÚ TÁVRA SZÓLÓ ELVEI ÉS AZ AZOK MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ ELKÉPZELÉSEK 8 3.1.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szentendre Város Óvodai Intézménye INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009. szeptember 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 5 1.1. Intézményünk bemutatása minıségfejlesztés szempontjából... 5 1.2.

Részletesebben

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja Készítette: Olgyai Andrásné vezetésével Csőváriné Gurubi Judit és Forsthoffer Norbert Tartalomjegyzék 1. Az intézményi minőségirányítás alapjai

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a @kszki.h u Honlap unk: www.ba rcz igai.s ulinet.h

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A PEDAGÓGIAI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉSE

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A PEDAGÓGIAI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉSE Bolyai János Általános Iskola Tatabánya GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A PEDAGÓGIAI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉSE KÉSZÜLT: TATABÁNYA, 2007. DECEMBER HÓ Együtt egymásért GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A NEVELÉSI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉSE

Részletesebben

1. sz. melléklet - A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi Minıségirányítási Kézikönyve (IMK)

1. sz. melléklet - A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi Minıségirányítási Kézikönyve (IMK) 1. sz. melléklet - A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi Minıségirányítási Kézikönyve (IMK) 1. oldal 1. SZ. MELLÉKLET - A VASVÁRI PÁL KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Intézményi minıségirányítási programja

A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Intézményi minıségirányítási programja A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Intézményi minıségirányítási programja Jelen szabályzat a Kunszállási KIKI Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 23. számú mellékletét képezi. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Készítette: Végsı Pálné intézményvezetı Jóváhagyta: Pécs M.J.V. Közgyőlésének Oktatási Bizottsága a sz. határozatával Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2007. április 16. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2007. április 19. Fenntartói jóváhagyás

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program Minőségirányítási Program Dél Zselic Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde 2011. Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RÉSZ 5 Az intézmény bemutatása 5 Intézményi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZA 2009. november 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja 1.1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja A Szervezeti és

Részletesebben

Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gyakornoki Szabályzata GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gyakornoki Szabályzata GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 1 Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 2014

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 2014 MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY KEREKEGYHÁZA, SZENT ISTVÁN TÉR 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 2014 Intézmény OM azonosítója Intézményvezető 027881 aláírás Legitimációs

Részletesebben

STÚDIUM KERESKEDELMI, IGAZGATÁSI, ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (a 2003. évi program átdolgozott változata) 2012.

STÚDIUM KERESKEDELMI, IGAZGATÁSI, ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (a 2003. évi program átdolgozott változata) 2012. STÚDIUM KERESKEDELMI, IGAZGATÁSI, ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (a 2003. évi program átdolgozott változata) 2012. Ahhoz hogy jobb teljesítményt lehessen elérni egy elérendı

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A Pestújhelyi Általános Iskola részére

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A Pestújhelyi Általános Iskola részére GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A Pestújhelyi Általános Iskola részére Készült: 2007. december 11. Módosítva: 2011. november 24. 1 A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat. Orosháza Város Általános Iskolája

Gyakornoki szabályzat. Orosháza Város Általános Iskolája Gyakornoki szabályzat Orosháza Város Általános Iskolája Orosháza 2007 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Fogalmak meghatározása... 4 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 4 3. A szabályzat

Részletesebben

A Fiumei Úti Általános Iskola. Intézményi Minőségirányítási Programja (IMIP)

A Fiumei Úti Általános Iskola. Intézményi Minőségirányítási Programja (IMIP) A Fiumei Úti Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Programja (IMIP), 2009. március 27. Készítette: A Minőségfejlesztési csoport Jóváhagyta: Dr. Láncziné Kiss Mária igazgató Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAM. Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola 2004.

MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAM. Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola 2004. MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAM Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola 2004. Intézményi Minőségirányítási Program 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. Az intézmény bemutatása... 3 1.1. Az intézmény

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. Gyakornoki szabályzata

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. Gyakornoki szabályzata Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola Gyakornoki szabályzata Készült 1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdése alapján (Tv), illetve 2. A

Részletesebben

Azonosító jel: SZMSZ Dátum: 2010. január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38

Azonosító jel: SZMSZ Dátum: 2010. január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38 SZERVEZETI ÉS Azonosító jel: SZMSZ ÚNK Dátum: 2010. január MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38 AZ ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...4 BEVEZETİ...4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja A szervezeti és mőködési

Részletesebben