A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Intézményi minıségirányítási programja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Intézményi minıségirányítási programja"

Átírás

1 A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Intézményi minıségirányítási programja Jelen szabályzat a Kunszállási KIKI Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 23. számú mellékletét képezi. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1. Általános rész - Az intézmény rövid bemutatása - A minıségi rendszer dokumentumainak felépítése - Az önkormányzati MIP feladatai - Minıségpolitikai nyilatkozat - Jövıkép - Küldetésnyilatkozat - Szándéknyilatkozat - Minıség céljaink és feladataink 2. Az intézmény minıségirányítás rendszere - A vezetés elkötelezettsége, felelıssége - Jogszerőség - Tervezés - Vezetıi célok a minıségfejlesztés során - Vezetıi ellenırzés, mérések, értékelések rendje - Minıségirányítási rendszer mőködtetése 3. Az intézmény mőködés belsı rendje - Kommunikáció a partnerekkel - Partneri igény és elégedettségvizsgálat folyamata 4. Erıforrás, gazdálkodás - Munkatársak szakmai tudásának fejlesztése, felhatalmazásuk, bevonásuk - Humánerıforrás gazdálkodás 5. Az intézmény mérési, értékelési rendszere - Munkatársak mérése, ellenırzése, értékelése - Gyermekek intézményszintő mérése, értékelése - Intézményi önértékelés 6. Minıségirányítási program felülvizsgálata - Dokumentumok kezelése - MIP helye, tárolási módja 7. Mellékletek, mérılapok 8. Felhasznált irodalom 1

2 Bevezetés A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéje minıségbiztosítási munkájának eredményeként elkészítettük minıségirányítási programunkat. A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. 47. f) pontjában foglaltak a mérés, értékelés és minıségbiztosítás a tv. értelmében kikerültek a helyi nevelési programból és azt az intézményi minıségirányítási programban kell megtervezni. 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény rövid bemutatása Óvodatörténet Kunszálláson az óvodai ellátás az 1940-es években kezdıdött. Ekkor egy apáca fogat össze az apróságokat, s teremtette meg az óvodai nevelés alapjait. Kezdetben csak félnapos ellátást kaptak a gyermekek. Ezt követıen változó helyszíneken mőködött az óvoda. Önkormányzati (tanácsi) szervezésben a mostani épületben 1964-tól tölti be az óvodai funkciót. Elıször egy vegyes csoporttal mőködött, közötti gyermeklétszámmal. Késıbb szőknek bizonyult a férıhelyek száma, s 1973-tól már két csoporttal indultunk. Így telt el közel 25 év, közben a falu lélekszáma kb ra szaporodott. Szerencsére a fiatalok többsége szülıfaluját választotta élettérül, így a gyermekek száma is nıtt november 10-én átadták óvodánk harmadik csoportját igy három vegyes csoportban fıvel mőködtünk. A gyermekek számának csökkenése indokolta a harmadik csoport megszőntetését. Kétcsoportos óvodaként délelıtt 3, délután 2 helyiségben foglalkoztatjuk a gyermekeket. Intézményünk hosszú évek óta színvonalasan és eredményesen mőködik. Ezt igazolják partnereink mért és spontán visszajelzései. A mindennapi munkánk során egyre gyakoribb az a tapasztalat, hogy a gyermekek egészséges, élményekben gazdag fejlıdésében megnıtt a mi felelısségünk. A tevékenységközpontú helyi nevelési programunk a 3-7 éves gyermekek együttmőködési és érintkezési, azaz a kooperáció és kommunikáció képességeinek fejlesztését állítja a nevelés középpontjába. Intézményünk tevékenységét nevelési programunkban az alábbi alapelvek megfogalmazásával határozzuk meg: A gyermeki személyiség tiszteletben tartása, az elfogadó és gondoskodó bánásmód és bizalom A gyermekek testi értelmi érzelmi és erkölcsi fejlesztése Az egyéni differenciált fejlesztés és a képességek készségek kibontakoztatása A másság tiszteletben tartása, elfogadása Az egészséges életmód alapjainak kialakítása, és megszilárdítása A változatos, nyugodt, folyamatos játéktevékenységek biztosítása 2

3 Tevékenységeken keresztül az egyén fejlettségnek megfelelı ismeretek átadása Családokkal együttmőködve a közösségformálása Esélyegyenlıség elve A gyermekek mindenek felett álló érdekének biztosítása Magas szintő szolgáltatások biztosítása Alapelveinkhez kapcsolódó céljainkat, céljaink sikerkritériumait, céljainkból következı feladatainkat a helyi nevelési programunk tartalmazza A minıségügyi rendszer dokumentumainak felépítése A MIP tartalmazza az intézmény minıségügyi rendszerét, valamint minıségfejlesztési politikáját, melyet a minıségpolitikai nyilatkozatban tesz közzé. Alapító okirat MIP HOP Házirend SZMSZ Munkaköri leírások 3

4 IMIP készítésének ütemezése Lépések Munkaforma Magvalósító Felelıs Határidı 1.Elıkészítı szakasz -A Ktv. 40. ( 10 ) ( 11 ) és a 3/2002. ( II.15.) OM intézményi feladatok meghatározása -Meglévı dokumentumok áttekintése ( Intézkedési tervek, partneri igény és elégedettségmérés eljárás rendje, irányított önértékelés áttekintése HNP felülvizsgálata 2.A minıségirányítási program kidolgozásának szakasza -A fenntartói MIP-ben meghatározottak áttekintése, egyeztetése a HOP-vel -Értekezlet -Teljes alkalmazotti kör -Intézményvezetı Csoport munka -Intézményvezetı -Nevelıtestület -Összehasonlító, elemzés -Nevelıtestület -Minıségi team -Intézményi MIP kidolgozása -Tervezés -Intézményvezetı -Minıségi team -Intézményvezetı Intézményvezetı Intézményvezetı

5 -Testület tájékoztatása az elkészült anyagról, MIP benyújtása a fenntartóhoz -Dokumentum megismertetése -Intézményvezetı -Intézményvezetı A partneri igények elemzésének eljárási rendje Partnerek 1.Gyermek ek A partneri igény felmérésének módja A közvetlen felmérési rendszer a gyermekek elégedettség, elégedetlenség és igény felméréséhez -képek segítségével három témában *játék *tanulás *gondozás -mese elmondása alapján igények megfogalmazása *rögzítı lap *értékelı lap A mintavétel szabályai Valamennyi 5-6 éves gyermek körében 70-os reprezentáció Az elégedettség és igénymérés gyakorisága -Nevelési évente egy alkalommal dec.15.-ig határidıvel csoport és óvoda szintő eredmény jan.15.-ig határidıvel A partneri igények elemzésének szempontjai A gyermekek mit szeretnek és mit nem az óvodában. -A módszer célja, hogy információt kapjunk a vizsgált idıben a gyermekek pozitív vagy negatív emócióval kötıdnek az óvodai tevékenységhez, mik az elvárásaik, mit szeretnének még az óvodában csinálni? A mérést végzı személyek Valamennyi óvónı -Az óvoda összesítés a projekt adatbázisnak megfelelıen A tájékoztatás módja Valamennyi grafikon óvodai szinten nyomtatásban az óvónıknek a kezébe kerül. -Elemzés a nevelıi értekezleten évente egyszer, februárban. -A szülıket a tavaszi szülıi értekezleten tájékoztatjuk az eredményekrıl. 5

6 2. Szülık Kérdıíves felmérés válaszadási lehetıséggel -értékelılap Véletlenszerő mintavétel. Eljárásrend készült. A mulasztási napló sorszámainak sorsolásával a nevek azonosítása után adunk kérdıívet a szülıknek, minden csoportban 60%-ban mikro csoportos formában tájékoztatjuk a szülıket. A kérdıívek kitöltése nem kötelezı és titkos. A partneri igények elemzésének eljárási rendje Minden tanév végén. Szempontok a kérdıívek összeállításához. -HNP -az óvoda feladatai -a gyermekek fejlıdése, egyéni képességei -kapcsolattartás -tevékenységek -az óvodai dolgozókkal való elégedettség -tárgyi felszereltség -szülıi igényekre figyelés -valamennyi óvónı -a statisztikában segítı kollegák -Nyomtatott formában minden pedagógus kézhez kapja a feldolgozás után. A szülık tájékoztatása a csoportos szülıi értekezleten évente egyszer a tavaszi szülıi értekezleten Partnerek A partneri igény felmérésének módja A mintavétel szabályai Az elégedettség és igénymérés gyakorisága A partneri igények elemzésének szempontjai A mérést végzı személyek A tájékoztatás módja 3. Fenntartó Interjú kérdéssor alapján készül. -értékelılap 4. Iskola Az interjú kérdéssor alapján -értékelılap Polgármester Az iskola igazgatója, 1. osztályos tanító Kétévente egy alkalommal, áprilisban Nevelési évente egy alkalommal, januárban Szempontok az interjú elkészítéséhez -kapcsolat az óvodával, vezetıvel Szempontok az interjú elkészítéséhez -kapcsolattartás -az iskolába menı gyerekek értelmi, érzelmi, akarati, szociális, beszédfejlıdés Óvodavez etı Óvodavez etı -A feldolgozás után levélben tájékoztatás A nevelıtestület tájékoztatása a következı értekezleten 6

7 5. Közvetlen belsı partnerek, teljes alkalmazo tti kör Kérdıív, válaszadási lehetıség Teljes körő minta-vétel -név nélküli kikötés Évente egy alkalommal A kérdıívek összeállításának szempontjai -HNP -munkahelyi légkör -belsı kommunikáció -kapcsolattartás -feladatmegosztás -továbbtanulás -tevékenységek -színes programok -tárgyi felszereltség Minıségi csoport Az alkalmazotti kör tájékoztatása munkatársi értekezleten 7

8 1.3. Az Önkormányzati MIP intézményre vonatkozó feladatai: a./ Fenntartói minıségpolitika Minıségfelfogásunk középpontjában a partnerek elégedettségének biztosítása áll. A központi oktatásirányítás igényeinek fegyelembevétele, alkalmazkodás a közoktatás folyamatosan változó környezetéhez. A fent leírtakat részletesen tartalmazza a Kunszállás Község Önkormányzatának Minıségirányítási Programjának (ÖMIP) oldala. b./ Fenntartó elvárásai a helyi Közoktatási rendszer mőködésével kapcsolatban Jogszerő, törvényszerő, költségorientált, hatékony, eredményes tervszerő mőködés A gyermekek minıségi fejlıdését folyamatosan segítı nevelés-oktatás Teljes körő óvodai nevelı fejlesztı tevékenység Közoktatási rendszerbe kerüléstıl ( óvoda ) nyomon követhetıség Felmerülı változásokhoz való alkalmazkodás Stabil nevelıtestület Szülık tájékoztatása az intézmény szolgáltatásairól Mérések a HNP alapján Minıségelvő partnerközpontú mőködés MIP alapján Rászoruló gyermekek segítése, mentális problémák kezelése Hatékony gyermek és ifjúságvédelem, hatékony együttmőködés az intézmények és a közoktatáshoz kapcsolódó intézmények között mind a hátránykompenzációban, mind a prevenciós munkában Mőködést szabályozó dokumentumok felülvizsgálata, konferenciája meghatározott idıközönként Szakmai szolgáltató igénybevétele A közösségi erıforrások hatékony felhasználása A település közoktatási kínálatának közelítése a felhasználók igényeihez. 8

9 1.4. Minıségpolitikai nyilatkozat Minıségfelfogásunk legfıbb célja, hogy óvodánk pedagógiai és szakmai célkitőzéseinek megfelelıen mőködjön. Minıségi céljainknak való megfelelés biztosítja a folyamatos fejlıdést a szervezetben és a pedagógiai munkában egyaránt. Ennek eredménye, hogy helyi nevelési programunk alapelvei és céljai egyre magasabb szinten valósulnak meg. Óvodánk vezetése és alkalmazotti köre elkötelezett a minıségfejlesztés iránt, ezért figyelembe vesszük a változó társadalmi környezet és partnereink igényeit. Az intézményvezetés tudatosítja a munkatársakban a vonatkozó jogszabályokat, törvényi kötelezettségeket, jogokat és szakmai elvárásokat. A folyamatos minıségfejlesztés érdekében biztosítjuk, ösztönözzük a munkatársak szakmai fejlıdését (önképzés továbbképzés). Munkánkat a kiegyensúlyozott, magas színvonalú tevékenység jellemzi. Feladatainkat tervszerően, tudatosan végezzük. Szakszerő mérések, elemzések megvalósításával a partneri igények felmérésével keressük a megújulás és jobbítás lehetıségét. Minıségpolitikánk érvényes intézményünk valamennyi dolgozójára, minden folyamatára és tevékenységére Jövıkép Óvodánkban magas színtő minıségi pedagógiai munkát végzünk partnereink elégedettségére. Óvodánk szakmai eredménye, hírneve széles körben ismert. Partnereinkkel hatékonyan mőködik külsı és belsı kommunikációnk, kapcsolatainkra az egymás segítése és megerısítése a jellemzı. Pedagógiai céljaink megvalósításához és egyéni karrierépítéshez lehetıségünk van szakmai fejlıdésünket segítı továbbképzéseken való részvételre. 9

10 1.6. Küldetésnyilatkozat KUNSZÁLLÁSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Kunszállás, Arany János utca 4. Küldetésnyilatkozat Óvodánk két csoportban biztosítja a kisgyermekek nevelését, fejlesztését. A környéken lakó, de a közelben dolgozó szülık gyermekeit is szívesen fogadjuk. Óvodánkban sok szeretettel, barátságos, biztonságos légkörben az egyéni problémákra odafigyelve végzi feladatát a jól összeszokott, szakmailag jól felkészült nevelıközösség. Mindez jól kiegészül tárgyi feltételeinkkel. Tevékenységközpontú óvodai nevelésünk a 3-7 évesek szociális életképességét minden késıbbi fejlıdés alapjaként kezeli. Életkoronként differenciáltan, az egyéni testi lelki szükségleteket figyelembe véve végezzük nevelımunkánkat. Pedagógiai céljaink és feladataink középpontjában az együttmőködési és társas kapcsolatok fejlesztése, vagyis a kooperáció és a kommunikáció képességének fejlesztése áll. Jól felkészült óvodapedagógusaink nagy figyelmet fordítanak az egészséges életmód szokásainak megalapozására. Munkánkhoz segítséget nyújt a Kunszállási Gyermekekért Alapítvány is. Mindennapjainkon megszervezzük az úszás lehetıségét, változatos élmények (kirándulás, színház, stb.) biztosítását. Hagyományos ünnepeink során gyermekeinket megismertetjük a néphagyományok szépségeivel. Célul tőztük ki, hogy minden szülıvel elfogadtassuk nevelési értékeinket: egyéni bánásmód, tolerancia, erkölcsi normák, szeretet, biztonság. Mivel egyre inkább tudatosul testületünk tagjaiban a minıségi munka jelentısége, meghatározó szerepe, folyamatosan keressük a jobbítás a minıségi munka megvalósításának lehetıségét. 10

11 1.7. Szándéknyilatkozat KUNSZÁLLÁSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Kunszállás, Arany János utca 4. Szándéknyilatkozat Óvodánk nevelıtestülete és alkalmazotti köre munkájának eredményeként szeretetteljes hátteret alakít ki, mely alapul szolgál a gyermekek biztonságos, derős légkörben való neveléséhez, személyiségük fejlesztéséhez. Nevelési elveink: - gyermekközpontúság - másság elfogadása - életkori sajátosságok fegyelembe vétele - szakmai önállóság gyakorlása - a játék elsıdlegességének biztosítása Intézményünk elsısorban a gyermekek igényeinek kíván megfelelni és érdekeiket szolgálni. 11

12 1.8. Minıségi céljaink és feladataink Minıség céljainkat akkor tekintjük eredményesnek, ha a sikerkritérium mutatói eléri a 80%-ot. MINİSÉG CÉLJAINK ÉS FELADATAINK CÉLJAINK MIT JELENT? HOL TALÁLHATÓK A 1. Partnerközpontú mőködés fenntartása és fejlesztése Intézmény színvonalas, minıségi mőködése DOKUMENTUMOK? -HOP-MIP -Éves munkaterv MIKOR VALÓSUL MEG? -Folyamatos fejlesztés -Mérhetı fejlıdés 2. Feltételek szinten tartása, fejlesztése 3. A társas és közösségi élethelyzetekben a kommunikáció és a gyermeki személyiség fejlesztése -Költségvetés gazdaságos kihasználása, pályázatokon való részvétel, alapítvány mőködtetése -Különbözı életkorú gyermekek csoportban történı kommunikációs fejlesztése a szociális biztonság egyéni bánásmóddal való megteremtése. A személyiség fejlıdés valamennyi területén a differenciálás megvalósítása -Költségvetés -Éves munkaterv -SZMSZ -HOP-MIP -Éves munkaterv -A csoportnaplóban a négyes feladatrendszer köré csoportosítva -Egyéni fejlesztési lapokon a fejlıdés ütemének rögzítése -Kiegyensúlyozott költségvetési mutatók esetén valósul meg -Az óvodáskor végén minden egészségesen fejlıdı gyermek képessé válik elmélyülten tevékenykedni, érdeklıdıdı és kíváncsi -Társaival és a felnıttekkel egyaránt nyíltan kommunikál és kooperál -Képes kompromisszumokra, elfogadó és befogadó -Igyekszik megfelelni 12

13 környezete elvárásainak -Mérési eredmények MINİSÉG CÉLJAINK ÉS FELADATAINK CÉLOK MIT JELENT? HOL TALÁLHATÓK A 4. Az életre való felkészítés az egészséges életmód kialakításának igénye. -Az egészséges életmód alapjainak mint a mozgásnak, levegızésnek, egészséges táplálkozásnak az életkori sajátosságoknak megfelelı megismertetése a gyerekekkel feltételek folyamatos biztosításával DOKUMENTUMOK? -HOP MIP (Alapítvány, Hagyományaink) -Éves munkaterv (program tervezés) -Csoport terv (gondozási feladatok, szabadidıs tevékenységek, szokások kialakítása) -Egyéni fejlesztési lapokon rögzítjük az eredményeket a különbözı tevékenységekben. (szociális érettség, játék, munka, önkiszolgálási tevékenységekben. Társakhoz és felnıttekhez való viszony. MIKOR VALÓSUL MEG? -Az óvodáskor végére minden egészségesen fejlıdı gyermek rendelkezik az iskolai élet kezdetéhez szükséges testi és pszichikus fejlettséggel -Mérési eredmények 13

14 5. Gyermekközpontúság érvényesítése 6. Családdal való együttmőködés közösségformálás -A gyermek sokoldalú, harmonikus fejlıdését életkoronként differenciáltan és egyénenként változó testi, lelki szükségleteit figyelembe véve valósítjuk meg -Tevékenység központú helyi programunk a családi nevelést tiszteletben tartó szülıkkel való segítı együttmőködésen alapul 7. Játékban tanulás -Zavartalan, folyamatos és változatos játéklehetıség során megvalósulnak a gyermekek egyéni ötletei. Ennek során fejlıdik személyiségük, kommunikációs és kooperációs készségük. Kedvelt játéktevékenységekhez való viszony. Önállóság, motiváció -HOP-MIP -Éves munkaterv -Csoportok nevelési tervében -Egyéni megfigyelési lapok -HOP-MIP -Éves munkaterv -Csoportok nevelési tervében -SZK éves tervében -HOP-MIP -Éves munkaterv -Csoportok nevelési tervében -Egyéni megfigyelései lapok -Elégedettségmérés -Éves munkaterv értékelésekor S CÉLOK MIT JELENT? HOL TALÁLHATÓK A A gyermeki játék személyiség DOKUMENTUMOK? MIKOR VALÓSUL MEG? 14

15 8. Együttmőködés erısítése az alkalmazotti körben 9. Ösztönzı rendszer fejlesztése tükre és a fejlesztés eszköze. Játékon keresztül bıvül ismeretük, szereznek tapasztalatokat. -Derő, egymás munkáját segítı és tiszteletben tartó munkahelyi légkör kialakítása -Anyagi erkölcsi elismerés, motiváció -HOP MIP -Éves munkaterv -SZMSZ -Jutalmazási alapelvek -Éves munkaterv -Stabil nevelıtestület -Nyugodt munkahelyi légkör -Folyamatosan -Elégedettségmérés -Stabil nevelıközösség -Kiegyensúlyozott munkahelyi légkör 10. Továbbképzések - önképzés -Szakmai fejlıdés -Továbbképzési terv -Munkatársak pedagógiai fejlıdésével 15

16 2. AZ INTÉZMÉNY MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE 2.1. A vezetés elkötelezettsége, felelıssége Az intézmény mőködésében jól nyomon követhetı a vezetés minıségi munka iránti elkötelezettsége. Személyes példamutatás Stratégiai dokumentumok tervezése Partnerekkel való együttmőködés Kommunikáció Erıforrás gazdálkodás Jogszerő mőködés Intézményt szabályozó dokumentumok összehangolása A vezetés felelıssége a felelısök és hatáskörök elosztása, megfelelı kompetenciák kialakítása és a minıségi rendszer koordinálása, irányítása. Az intézményvezetés gondoskodik a jogszerő mőködésrıl. Ennek érdekében biztosítja az intézmény használói számára a mőködést szabályozó jogi dokumentumok hozzáférhetıségét. Az alkalmazotti kör ismerje és alkalmazza a törvényi szabályzókat. A jogi szabályozást tartalmazó alapdokumentumok: Alapító okirat Helyi nevelési Program SZMSZ Házirend Továbbképzési és beiskolázási terv Éves munkaterv Éves költségvetés gazdálkodással kapcsolatos dokumentumok Munkavédelmi szabályzat Tőzvédelmi szabályzat 16

17 2.2.Jogszerőség Dokumentumok Alapító okirat Helyi nevelési Program Felülvizsgálat frissítés ideje Mőködésben bekövetkezı változások esetén vagy tv. Aktualizálás vagy 5 évente (2009) Felelıs -Fenntartó -Mindenkori vezetı -Óvodavezetı -Nevelıtestület Hol található? -Fenntartó -Vezetıi iroda -Vezetıi iroda -Csoportok -Floppy Házirend december -Óvodavezetı -Szülıi közösség képviselıje -Vezetıi iroda -Folyosókon kifüggesztve SZMSZ december -Óvodavezetı -Vezetıi iroda MIP Óvodavezetı -Nevelıtestület -Vezetıi iroda -Floppy Tőzvédelmi szabályzat Munkavédelmi szabályzat Óvodavezetı -Tőzvédelmi felelıs Óvodavezetı -Munkavédelmi felelıs Költségvetés évente -Óvodavezetı -Gazdasági ügyintézı -Vezetıi iroda -Tőzvédelmi megbízott -Vezetıi iroda -Munkavédelmi felelıs -Fenntartó Éves munkaterv évente -Óvodavezetı -Vezetıi iroda -Csoportok -Floppy Munkaköri leírások Minden nevelési év szeptemberében -Óvodavezetı -Személyi anyag Törzskönyv Minden év szeptemberében -Óvodavezetı -Vezetıi iroda Eszköznyilvántartás Minden év novemberében -Óvodavezetı Helyettesítési napló folyamatos -Óvodavezetı -Vezetıi iroda Szabadságolási dokumentum Évente augusztusban és folyamatosan -Óvodavezetı -Vezetıi iroda Éves statisztika Évente október -Óvodavezetı -Floppy 17

18 2.3. Vezetıi célok a minıségfejlesztés során Partnerközpontú intézmény fenntartása és mőködtetése Problémák kezelése javítása Információ és kommunikáció fejlesztése Indikátor rendszer mőködtetése Ösztönzı rendszer fejlesztése Együttmőködés erısítése az alkalmazotti körben Továbbképzés önfejlesztés ösztönzése Munkavédelmi szabályzat Tőzvédelmi szabályzat 2.4. Tervezés Az intézmény vezetése külsı és belsı mérések, valamint az értékeléseinek, elemzéseinek tapasztalatai alapján meghatározza az éves feladatokat, valamint a fejlesztendı területeket. Stratégiai tervezést az alábbi dokumentumok tartalmazzák: Helyi nevelési Program MIP Éves munkaterv Továbbképzési terv 18

19 2.5. Vezetıi ellenırzés értékelés A pedagógiai munka szabályozása A szervezeti mőködés szabályozása Pedagógiai program SZMSZ Minıségirányítási program Munkáltatói feladatok, Gazdálkodási részfeladatok Munkavédelmi szabályzat Továbbképzési program Gyermekvédelmi munkaterv Tőzvédelmi szabályzat Továbbképzési terv Iratkezelési szab. Szabadságolási terv Gyermekcsoportok tervezı munkája Belsı ellenırzési terv Az intézmény önértékelése Fenntartói ellenırzések 19

20 Mérések, értékelések rendje Gyakoriság Forma Felelıs Határidı Évente Intézményvezetıi értékelés a fenntartó által meghatározott szempontok alapján -Intézményvezetı Szeptember évente Irányított önértékelés -Minıségfejlesztı csoport Külön ütemezés szerint Évente Nevelési értekezlet Pedagógiai Intézeti szaktanácsadó Szükség szerint A pedagógiai munka ellenırzési területei és módszerei Terület Módszer Érintettek köre Tervezımunka Dokumentum-elemzés -Óvodavezetı -Óvodapedagógus Szakmai tevékenység a gyakorlatban Csoportlátogatás, megfigyelés, elemzés -Óvodavezetı -Óvodapedagógus Fejlıdési mutatók Kapcsolatok alakítása, mőködtetése Adminisztrációs tevékenységek Statisztikai adatok, elemzése, megfigyelés, Neveltségi szint Visszajelzések, saját tapasztalatok Dokumentumok vizsgálata (csoportnapló, mulasztási napló, fejlesztési terv, fejlesztılapok) -Óvodavezetı -Óvodapedagógus -Nevelési Tanácsadó -Szülık, -Gyerekek -Kollegák -Iskola (mérıeszközök alapján) -Óvodavezetı -Óvodapedagógus A rendszer célja: intézményi céljaink eredményes megvalósítása az emberi erıforrással való optimális gazdálkodás tárgyilagos adatok győjtése tájékozódás a tényleges teljesítményekrıl 20

21 a kommunikáció, információáramlás minıségének javítása az egyéni és intézményi stratégiai célok összehangolása A részletes területekre bontott ellenırzési tervet, megfigyelési szempontokat minden évben az intézmény éves munkatervében adjuk közre. Tartalmi szempontok: éves prioritás központi-törvényi feladatok aktuális teendık Belsı ellenırzési rendszer Ellenırzött terület Ellenırzés módja Ideje Felelıs Tervezı munka Pedagógiai munka megfigyelése Egyéni fejlesztés Ünnepek, hagyományok Önértékelés -Dokumentumok áttekintése -Hospitálás, dokumentáció -Gyermeki fejlıdés nyomon követése Nevelési év -Minden szeptemberében pedagógus Munkaterv szerint -Óvodavezetı -Óvodavezetı h. Folyamatos - Óvodapedagógus ok -Esetenként Aktualitás szerint -Minden dolgozó -Kidolgozott szempontok alapján Nevelési év vége -Óvodavezetı -Minden pedagógus Beszámoló -Kérdıív Nevelési év vége - Óvodapedagógus ok Éves beszámoló a fenntartó részére -Szempontok alapján Nevelési év június -Óvodavezetı Vezetés ellenırzés egyéb területei 1. Tanügyi dokumentumok Alapító okirat: ellátandó feladatok megszüntetése vagy bıvítése esetén SZMSZ: jogszabályok vagy szervezeti mőködési változások, HNP feladat módosításakor Házirend: az SZMSZ és a HOP módosítása esetén Óvodai csoportnapló, felvételi-mulasztási napló, fejlıdési napló elıírások szerint szeptemberben Helyettesítési naplók Törzskönyv 2. Munkáltatói dokumentumok 21

22 munkaerı gazdálkodási terv: esetleges módosulások bejegyzése, besorolások megléte, törvény szerint átsorolások, munkaköri leírások, kinevezések személyi anyagok: tartalmuk ellenırzése a személy munkáltatói viszonyait tükrözı iratok továbbképzési terv jegyzıkönyvek 3. Pedagógiai munka munkarend- munkafegyelem, munkatervek, HOP- MIP, intézkedési terv mérések, értékelések: eredményesség, hozzáadott érték differenciált képesség fejlesztés: eredményessége, résztvevık elégedettsége rendezvények, hagyományok ápolása: kapcsolattartás a partnerekkel pedagógiai programban leírtak megvalósulása: vezetıi tervezés alapján 4. Gazdálkodás Részben önállóan gazdálkodó intézmény. 5. Folyamatos ellenırzés területei higiéniai szabályok betartása csoportok légköre munkafegyelem gyermekvédelmi feladatok megvalósítása baleset és tőzvédelmi elıírások betartása részfeladatok felelıseinek munkája ünnepek szervezése, elıkészítése, lebonyolítása Az ellenırzést végzik: óvodavezetı tőzvédelmi megbízott munkavédelmi felelıs 22

23 Kommunikációs tábla 3. AZ INTÉZMÉNY MŐKÖDÉSÉNEK BELSİ RENDJE 3.1. Partnerkapcsolatok irányítása, menedzselése Partnerek Közvetlen Együttmőködési formák Gyakoriság Kapcsolattartó személy Partner részérıl 1. Gyerekek -napi óvodai élet során egyénileg és a csoportban Kapcsolattartó személy Intézmény részérıl -naponta -valamennyi gyerek -az adott csoport óvónıi 2. Szülık -napi kapcsolat az óvodai élet során -intézményi munkaterv alapján összevont szülıi értekezlet -szülıi értekezletek -nevelıi munkaterv szerint családlátogatás -nyílt nap -naponta -évente tervezett két alkalommal -évente alkalommal -szükség esetén elıre két -szülık -szülık -szülık sokasága -szülık -szülık -adott csoport óvónıi -óvodavezetı -adott csoport óvónıi -adott csoport óvónıi -adott csoport óvónıi -hagyományos ünnepek -szülık képviseletét ellátó SZK értekezlete intézményi munkaterv alapján -évente egy alkalom, beszoktatás a nevelési év kezdése elıtt -évente négy alkalom -évente két alkalom -szülık -szülıi szervezet képviselıi mőködési szabályzat alapján -adott csoport óvónıi -óvodavezetı 3. Fenntartó -napi munkakapcsolat -naponta -Önkormányzat munkatársai -óvodavezetı 23

24 -ünnepek -óvodai rendezvények Kommunikációs tábla (folytatás) -alkalom szerint -alkalom szerint -óvodavezetı -óvodavezetı Partnerek Közvetlen Együttmőködési formák Gyakoriság Kapcsolattartó személy Partner részérıl 4. Iskola -iskola bemutatkozása az óvodában összevont szülıi értekezleten -nyílt nap -munkakapcsolat 5. Alkalmazotti kör (pedagógusok, technikai személyzet) -iskolalátogatás -napi munkakapcsolat -óvodai hagyományok -évente két alkalom -évente egy alkalommal -a munka menetének megfelelıen, egyeztetések -évente egy alkalommal az iskolába menı gyerekekkel -naponta -alkalom szerint -iskolaigazgató -alsós tagozatos tanító -valamennyi alkalmazott Kapcsolattartó személy Intézmény részérıl -óvodavezetı -nagycsoportos óvónık -óvodavezetı -valamennyi alkalmazott 24

25 Módszertani tábla Partnerek 1.Gyermeke k A partneri igény felmérésének módja A közvetlen felmérési rendszer a gyermekek elégedettség, elégedetlenség és igény felméréséhez. -képek segítségével három témában *játék *tanulás *gondozás -mese elmondása alapján igények megfogalmazása *rögzítı lap *értékelı lap A mintavétel szabályai Valamennyi 5-6 éves gyermek körében, 60-70%-os mintavétel Az elégedettség és igénymérés gyakorisága Nevelési évente egy alkalommal novemberben, óvodai szintő eredmény január 15.-ig A partneri igények elemzésének szempontjai A gyermekek mit szeretnek és mit nem szeretnek az óvodában? A módszer célja, hogy információt kapjunk a vizsgált idıben a gyermekek vagy negatív emócióval kötıdnek az óvodai pozitív tevékenységhez, mik az elvárasaik, mit szeretnének még az óvodában A mérést végzı személyének Valamennyi óvónı Az óvodai összesítést a projekt adatbázisnak megfelelıen. A tájékoztatás módja Nyomtatásban az óvónık kezébe kerül. Elemzés, a nevelıi értekezleten évente egyszer. A szülıket a tavaszi szülıi értekezleten tájékoztatjuk az eredményekrıl. 25

26 2.Szülık Kérdıíves felmérés Valamennyi szülınek az újak kivételével. A kérdıívek kitöltése titkos és nem kötelezı! Minden tanév novemberében csinálni? Szempontok a kérdıívek összeállításához: -HOP -az óvoda feladatai -a gyermekek fejlıdése, egyéni képességei -kapcsolattartás -tevékenységek -az óvodai dolgozókkal való elégedettség -szülıi igényekre való odafigyelés Valamennyi óvónı Nyomtatott formában minden pedagógus kézhez kapja a feldolgozás után. A szülık tájékoztatása évente egyszer, a tavaszi csoportos szülıi értekezleten Módszertani tábla (folytatás) Partnerek A partneri igény Felmérésének módja 3.Fenntartó Interjú kérdéssor alapján A mintavétel szabályai Polgármester Az elégedettség és elégedetlenség gyakorisága Évente egy alkalommal novemberben A partneri igények elemzésének szempontjai Szempontok az interjú elkészítéséhez -kapcsolat az óvodával, vezetıvel -óvodai program A mérést végzı személyek Vezetı óvónı A tájékoztatás módja A feldolgozás után szóbeli tájékoztatás 26

27 4.Iskolák Kérdıív alapján Iskolaigazgató, 1. osztályos tanító 5.Közvetlen belsı partnerek Teljes alkalmazotti kör Kérdıív Teljes körő mintavétel -név nélküli kitöltés Nevelési évente egy alkalommal, novemberben Évente egy alkalommal novemberben -a gyerekek fejlıdése Szempontok az interjú elkészítéséhez -kapcsolattartás -az iskolába menı gyerekek értelmi, érzelmi, akarati, szociális, beszéd fejlıdése A kérdıívek összeállításának szempontjai -HOP -munkahelyi légkör -belsı kommunikáció -kapcsolattartás -feladatmegosztás -továbbtanulás -tevékenységek Vezetı óvónı Nevelıtestüle t Az összesítés után szóbeli értesítés az iskolának A nevelıtestület tájékoztatása a következı értekezleten Nyomtatott formában és szóban az alkalmazotti közösség tájékoztatása munkatársi értekezleten 27

28 4. ERİFORRÁS GAZDÁLKODÁS 4.1. Humán erıforrás Munkatársak a szakmai tudásának fejlesztése, felhatalmazásuk, bevonásuk: A tv. elıírások alapján elkészített továbbtanulási terv garantálja az intézmény helyi nevelési programjának megvalósításához szükséges magas szintő szakmai képzettséget. A lehetıségek körültekintı széleskörő biztosítása hozzájárul az élethosszig tartó tanuláshoz. Kapcsolódó dokumentum: Éves továbbtanulási terv Éves munkaterv A vezetés biztosítja a nevelıtestület számára a szakmai konferenciákon, továbbképzéseken való részvételt. A munkatársak érdeklıdését és szakmai felkészültségét figyelembe véve a nevelıtestület döntése, delegálása alapján kerül sor a feladatok igazságos megosztására. Az intézmény jól mőködı ösztönzı rendszerével törekszik a munkatársak széles körének bevonásával a feladat ellátására. Kapcsolódó dokumentumok: Éves munkaterv Jutalmazási alapelvek Munkaköri leírások Éves továbbtanulási terv 4.2.Gazdálkodás Az intézmény vezetése a tervezés során a megfelelı lehetıségekkel összevetve határozza meg az erıforrások biztosításának prioritásait. A vezetés tudatosítja partnereiben, hogy mindenki felelıs a közös vagyon, az infrastruktúra megóvásáért, hatékony kihasználásának biztosításáért, a pazarlás megakadályozásáért. Az intézmény vezetése felmérte a nevelési program megvalósításához szükséges eszközigényét. Ennek biztosítása érdekében a fenntartóval egyeztetve, a pályázati és egyéb lehetıségeket feltárva törekszik a legoptimálisabb feltételek megteremtésére. Az intézményvezetés a fenntartóval együttmőködve biztosítja az ingatlant, infrastruktúrát és ezek aktuális karbantartását. Gondoskodik az óvodahasználó partnerek egészséges és biztonságos környezetérıl. Ennek érdekében felméri a veszélyforrásokat, melyek a gyerekek és a dolgozók fizikai biztonságát érinti és preventív intézkedéseket hoz. Kapcsolódó dokumentumok: HOP SZMSZ Költségvetés 28

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

Intézményi minıségirányítási program

Intézményi minıségirányítási program 1 Intézményi minıségirányítási program Intézmény neve: Összevont Óvodák Mezıberény Luther út 9 Alkalmazotti közösség jóváhagyásának kelte: 2004. június 14. Fenntartóhoz történt benyújtás kelte: 2004. június

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Elkötelezettség a Kiválóságért Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

I N T É Z M É N YI MI N İ S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M

I N T É Z M É N YI MI N İ S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M I N T É Z M É N YI MI N İ S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M Dr. Szántó Imre Általános Iskola és Óvoda Alsópáhok 2004. Módosítva: 2007. március Módosítva: 2010. Az Dr. Szántó Imre Általános Iskola

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Ludescherné Maksa Zsuzsanna. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Napköziotthonos Óvodái 2009-2014 Nagybajom, 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı.3 1.1. A minıségirányítási program módosításának indoklása.3

Részletesebben

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Kollégiumunkról Kollégistáink Székesfehérvár 23 iskolájába járnak, életkoruk 12-22 év közötti, létszámuk közel 400 fı.

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

II/2. számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére

II/2. számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére II/ számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a

Részletesebben

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsöde Intézményi Minıségirányítási program

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsöde Intézményi Minıségirányítási program Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde 2013 Pomáz, Jókai u. 2. 06-26-325-325 postmaster@hetszinvilag. t-online. hu Hétszínvirág Óvoda és Bölcsöde Intézményi Minıségirányítási program Készítette: Elfogadás: 2011.

Részletesebben

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolájának. 2010/2011. tanévi MUNKATERVE

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolájának. 2010/2011. tanévi MUNKATERVE Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolájának 2010/2011. tanévi MUNKATERVE A munkaterv fı részei: I. Kiemelt célkitőzések, II. Meghatározó, kiemelt feladatok, III. A kiemelt

Részletesebben

Múlt, jelen és jövı a Lewinszky Anna Gyakorló Óvodában

Múlt, jelen és jövı a Lewinszky Anna Gyakorló Óvodában Múlt, jelen és jövı a Lewinszky Anna Gyakorló Óvodában Útravaló A múltat tiszteld a jelenben S tartsd a jövınek Vörösmarty Mihály Múlt 1892. Képezde utca Elsı Soproni Bölcsıde és Kisdedóvó Egylet 1906.

Részletesebben

Alsóhegy Utcai Óvoda Intézményi Minıségirányítási Programja

Alsóhegy Utcai Óvoda Intézményi Minıségirányítási Programja Intézmény neve: Alsóhegy Utcai Óvoda Intézmény címe: 1118 Budapest, Alsóhegy utca 13-15. Tel: 3-852-557 Tel/fax: 3-651-254 neve: Nagy Ervinné E-mail cím: nagy.ervinne@alsohegyovi.ujbuda.hu Véleménynyilvánítás

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT V I AD O R O K Ö Z I G A Z G A T Á S F E J L E S Z T É S I T A N Á C S A D Ó É S S Z O L G Á L T A T Ó K F T. 82 30 B A L A T O N F Ü R E D, V A J D A J. U. 3 3. +36 (3 0 ) 55 5-9 09 6 A R O P.PA L Y A

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2011-2012. nevelési év

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2011-2012. nevelési év 1 A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA 2011-2012. nevelési év Készítette: Horváthné Orehovszki Judit IMIP csop.vez. 2012.05.31 2 1. Az IMIP minıségügyi

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7.

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, Az segíti az egész életében, Hogy jó felé orientálódjék. /Brunszvik Teréz/

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2009-2010-es VÉGREHAJTÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ. A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2009-2010-es VÉGREHAJTÁSÁRÓL 1 A 134/2010.(VI.17.) KT határozat melléklete BESZÁMOLÓ A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2009-2010-es VÉGREHAJTÁSÁRÓL Készítette: Horváthné Orehovszki

Részletesebben

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina Osztályvezetı Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÓVODÁI INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

OROSZLÁNY VÁROS ÓVODÁI INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM OROSZLÁNY VÁROS ÓVODÁI INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Kis Balázsné óvodavezetı Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2008.április. 24. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2008.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINİSÉG IRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINİSÉG IRÁNYÍTÁSI PROGRAM Intézményi Minıség Irányítási Program 1. OM azonosító: 028750 N a p s u g á r Ó v o d a Szirmabesenyı Déryné u. 24. Tel.: 46/527-233 INTÉZMÉNYI MINİSÉG IRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Szirmabesenyı, 2007.

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Belsı ellenırzési jelentés

Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata Belsı Ellenırzés 8130 Enying Kossuth u. 26. Tel/fax: 22/372-002 Iktatószám: Ellenırzés száma: 9/2010 Azonosító: 9-3/2010 Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI-WATTAY MŐVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény OM:

PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI-WATTAY MŐVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény OM: PEDAGÓGIAI PROGRAM 2004-2016 TELEKI-WATTAY MŐVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény OM: 040046 2013 Pomáz, Templom tér 3. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS I.1. Alapvetés I.2. Célkitőzés, tanári

Részletesebben

KINCSKERESİ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

KINCSKERESİ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA KINCSKERESİ ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Balatonszabadi 2011. Az intézmény címe: Balatonszabadi, Vak Bottyán u.96. Készítette: Kozmáné Kovásznai Mária igazgató Alkalmazotti

Részletesebben

Félévi beszámoló 2011-12 I. félév

Félévi beszámoló 2011-12 I. félév Félévi beszámoló 211-12 I. félév Alternatív Team Változások Kecskeméti Gyızıné 211 szeptemberében 3.o. napközise lett Kecskeméti Gyızıné más munkahelyre távozott 212. októberében 212. november 5-Muskó

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Mottó: Azok a csodálatos dolgok, melyeket iskoláitokban megismertek, sok nemzedék mőve, és amelyeket a föld minden országában

Részletesebben

szervezeti teljesítményértékelı mutatószámrendszer 1. oldal

szervezeti teljesítményértékelı mutatószámrendszer 1. oldal ----------------------- Page 1----------------------- Szervezeti teljesítményértékelı mutatószámrendszer Eredményességi mutatószámok Mutatószám megnevezése Célérték Akció A Képviselı Testület elvárásaihoz

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

DOKUMENTUM FAJTÁJA Változatszám: 2 NYITNIKÉK ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007-2011

DOKUMENTUM FAJTÁJA Változatszám: 2 NYITNIKÉK ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007-2011 II. DOKUMENTUM FAJTÁJA Változatszám: 2 Oldalszám: NYITNIKÉK ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007-2011 1.sz. példány Példány tulajdonosa: Minıségügyi vezetı Készítette: Ajler Ferencné Ellenırizte: Magteam

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2008-2009-es nevelési év

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2008-2009-es nevelési év 1 A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA 2008-2009-es nevelési év Készítette: Horváthné Orehovszki Judit IMIP csop.vez. 2009. 06.02 2 Bevezetés A Sajószentpéteri

Részletesebben

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2008.

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2008. A POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. Jogszabályi háttér... 4 1.2. Minıségügyi elızmények... 6 1.3. Az intézmény bemutatása...

Részletesebben

PÁLYÁZATOT HIRDET óvodák számára Zöld Óvoda cím elnyerésére

PÁLYÁZATOT HIRDET óvodák számára Zöld Óvoda cím elnyerésére A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelı Igazgatósága PÁLYÁZATOT HIRDET óvodák számára Zöld

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

Intézményünk sikeresen kiépítette és mőködteti a COMENIUS 2000 közoktatási és minıségfejlesztési program COMENIUS I. intézményi modelljét

Intézményünk sikeresen kiépítette és mőködteti a COMENIUS 2000 közoktatási és minıségfejlesztési program COMENIUS I. intézményi modelljét Intézményünk sikeresen kiépítette és mőködteti a COMENIUS 2000 közoktatási és minıségfejlesztési program COMENIUS I. intézményi modelljét Széchenyi István Tagiskola minıségfejlesztési munkaterve 2011/2012

Részletesebben

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2012. Elıkészítı: Ján Krisztina ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2012. július 26-i ülésére Tárgy: Pályázatok

Részletesebben

1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Aspektusok: Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható

1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Aspektusok: Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható 1. számú függelék Óvodapedagógus értékelı lap Szempont Terület Aspektus Információforrás Indikátorok 1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi

Részletesebben

Barcs Város Önkormányzatának. 9/2008. (III.28.) rendelete. a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl

Barcs Város Önkormányzatának. 9/2008. (III.28.) rendelete. a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl 1 Barcs Város Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) rendelete a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl Barcs Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a továbbiakban: Képviselı-testület) a

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

A Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda

A Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda A 207/2012.(VIII.30.) határozat melléklete A Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda MINİSÉG IRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 1 Minıségirányítási program véleményezése és jóváhagyása Az óvodai Intézményi Minıségirányítási

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009.

Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009. Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009. Célja megállapítani az iskola fenntarthatóságának és környezetpedagógiai tevékenységének

Részletesebben

Tartalomjegyzék. IMIP Törvényességi háttere. 1. Általános rész

Tartalomjegyzék. IMIP Törvényességi háttere. 1. Általános rész Tartalomjegyzék IMIP Törvényességi háttere 1. Általános rész 1.1. Helyzetelemzés 1.2. Általános elvárások 2. Óvodánk minıségpolitikája 2.1.Jövıkép Küldetésnyilatkozat Vezetıi szándéknyilatkozat 2.2. Az

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

1. Az intézmény adatai:

1. Az intézmény adatai: Tartalomjegyzék 1. Az intézmény adatai:... 3 2. Az intézmény mőködési rendje:... 4 3. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés:... 4 4. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND E L İ T E R J E S Z T É S A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND Tárgy: A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye intézményi alapdokumentumainak

Részletesebben

IRÁNYTŐ az óvópedagógus-jelöltek a komplex területi óvodai gyakorlatához

IRÁNYTŐ az óvópedagógus-jelöltek a komplex területi óvodai gyakorlatához IRÁNYTŐ az óvópedagógus-jelöltek a komplex területi óvodai gyakorlatához Tisztelt Gyakorlatvezetı Kollégák! Tisztelt Óvodapedagógus-jelöltek! Ez a kiadvány azért készült el, hogy megismerhessék a komplex

Részletesebben

Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia

Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia Dr. Kópházi Andrea Ph.D egyetemi docens, Humán-szakfelelıs NYME Közgazdaságtudományi Kar, Sopron Vezetés-szervezési és Marketing Intézet

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Nincs informatika-mentes folyamat! Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Oláh Róbert számvevı tanácsos Az elıadás témái 2 Miért, mit, hogyan? Az IT ellenırzés

Részletesebben

IDİMÉRLEG NAPLÓ PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE

IDİMÉRLEG NAPLÓ PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE - - Az Intézmény OM azonosító kódja Tagintézmény Pedagógus száma száma IDİMÉRLEG NAPLÓ PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE Az idımérleg napló kitöltése A kutatás célja, hogy idımérleg-naplók segítségével betekintést nyerjünk

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére. pénzügyi-ügyintézı. aljegyzı

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére. pénzügyi-ügyintézı. aljegyzı E L İ T E R J E S Z T É S 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére Tárgy: Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára Edit pénzügyi-ügyintézı Véleményezésre

Részletesebben

A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja

A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja Készítette: Korláth Csabáné, óvodavezetı 2009. Lehel utcai Óvoda OM azonosító: 030886 4032 Debrecen, Lehel u. 18. Tel/Fax: 06-52-414-422 e-mail: lehel.ovi@gmail.com,

Részletesebben

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008.

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. HUMÁN N ERİFORR FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. Elıadó: Kiss Erika Budapest, 2008. május 22. 1/15 A HR ÉS AZ ÜZLETI ELVÁRÁSOK A tökéletes vállalati együttmőködés megvalósítása = VERSENYKÉPESSÉG

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Intézmény neve: Tarczy Lajos Általános Iskola OM azonosító: 037010 Készítették: Venczel Csaba Takácsné Piszker Éva Gicziné Horváth Katalin Dr.Kalmárné Bóka Ildikó Németh

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA BESZÁMOLÓ A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM /2012-ES TANÉV VÉGREHAJTÁSÁRÓL KÉSZÍTETTE: Korcsmárosné Vidák Zsuzsanna 1 Az Intézményi Minıségirányítási Program határozza

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Iktatószám: SZ/706/16/2009 ELİTERJESZTÉS a 2010. évre vonatkozó Éves i

Részletesebben

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE...

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 AZ INTÉZMÉNY MINİSÉGPOLITIKÁJA... 5 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... 9 MINİSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER...

Részletesebben

késıbbi önértékelés forrása pedagógiai ars poetica, egyéni fejlesztési terv, kettéosztott napló: saját reflexiók 1. kettéosztott napló:

késıbbi önértékelés forrása pedagógiai ars poetica, egyéni fejlesztési terv, kettéosztott napló: saját reflexiók 1. kettéosztott napló: 1.számú melléklet: Bemeneti hallgatói térkép Személyes kompetenciák Pontos önértékelés: Legyen tisztában értékeivel és gyengeségeivel! Önkontroll: Legyen képes hátráltató érzelmeinek és impulzusainak kordában

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA Rábatamási Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a költségvetési

Részletesebben

2011/2012 I. félév Iskolai beszámoló

2011/2012 I. félév Iskolai beszámoló ..9. / I. félév Iskolai beszámoló Markó Ibolya Általános ig. h. Pedagógiai programból adódó feladatok Alapelveink A pedagógiai munkánk középpontjában a tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Iskolánk 6. osztálya a 2008. évi országos kompetencia mérés során az országos átlagos képességpont

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Iskolánk 6. osztálya a 2008. évi országos kompetencia mérés során az országos átlagos képességpont

Részletesebben

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása Közoktatási Intézményének. Minıségirányítási Programja 2009.

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása Közoktatási Intézményének. Minıségirányítási Programja 2009. Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása Közoktatási Intézményének Minıségirányítási Programja 2009. 2 Tartalomjegyzék oldal I. Bevezetı 3 II. Minıségpolitika 3 III. Önkormányzati

Részletesebben

Kuruc Utcai Óvoda Debrecen. E-mail: postmaster@kurucovi.t-online.hu Telefon: 52 / 415-261

Kuruc Utcai Óvoda Debrecen. E-mail: postmaster@kurucovi.t-online.hu Telefon: 52 / 415-261 Kuruc Utcai Óvoda Debrecen E-mail: postmaster@kurucovi.t-online.hu Telefon: 52 / 415-261 Egész életünkön át nem tanulunk annyit és olyan rövid idı alatt, mint születésünktıl az iskolakezdésig tartó idıszakban

Részletesebben

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés 3 I.1 Óvodánk bemutatása a minıségfejlesztés szempontjából 3 I.2 Fenntartói

Részletesebben

I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója

I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója Egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2. Minıségpolitika. 3. Minıségirányítási rendszer. 1. Általános rész

TARTALOMJEGYZÉK. 2. Minıségpolitika. 3. Minıségirányítási rendszer. 1. Általános rész TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rész 1.1 Az intézmény rövid bemutatása 1.2 Fogalomértelmezések 1.2.1 A MIP és a PP 1.2.2 A MIP és az 1.2.3. A MIP felépítése 1.3. Intézményi jövıkép 1.4 Az Önkormányzati MIP

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben