A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Intézményi minıségirányítási programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Intézményi minıségirányítási programja"

Átírás

1 A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Intézményi minıségirányítási programja Jelen szabályzat a Kunszállási KIKI Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 23. számú mellékletét képezi. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1. Általános rész - Az intézmény rövid bemutatása - A minıségi rendszer dokumentumainak felépítése - Az önkormányzati MIP feladatai - Minıségpolitikai nyilatkozat - Jövıkép - Küldetésnyilatkozat - Szándéknyilatkozat - Minıség céljaink és feladataink 2. Az intézmény minıségirányítás rendszere - A vezetés elkötelezettsége, felelıssége - Jogszerőség - Tervezés - Vezetıi célok a minıségfejlesztés során - Vezetıi ellenırzés, mérések, értékelések rendje - Minıségirányítási rendszer mőködtetése 3. Az intézmény mőködés belsı rendje - Kommunikáció a partnerekkel - Partneri igény és elégedettségvizsgálat folyamata 4. Erıforrás, gazdálkodás - Munkatársak szakmai tudásának fejlesztése, felhatalmazásuk, bevonásuk - Humánerıforrás gazdálkodás 5. Az intézmény mérési, értékelési rendszere - Munkatársak mérése, ellenırzése, értékelése - Gyermekek intézményszintő mérése, értékelése - Intézményi önértékelés 6. Minıségirányítási program felülvizsgálata - Dokumentumok kezelése - MIP helye, tárolási módja 7. Mellékletek, mérılapok 8. Felhasznált irodalom 1

2 Bevezetés A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéje minıségbiztosítási munkájának eredményeként elkészítettük minıségirányítási programunkat. A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. 47. f) pontjában foglaltak a mérés, értékelés és minıségbiztosítás a tv. értelmében kikerültek a helyi nevelési programból és azt az intézményi minıségirányítási programban kell megtervezni. 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény rövid bemutatása Óvodatörténet Kunszálláson az óvodai ellátás az 1940-es években kezdıdött. Ekkor egy apáca fogat össze az apróságokat, s teremtette meg az óvodai nevelés alapjait. Kezdetben csak félnapos ellátást kaptak a gyermekek. Ezt követıen változó helyszíneken mőködött az óvoda. Önkormányzati (tanácsi) szervezésben a mostani épületben 1964-tól tölti be az óvodai funkciót. Elıször egy vegyes csoporttal mőködött, közötti gyermeklétszámmal. Késıbb szőknek bizonyult a férıhelyek száma, s 1973-tól már két csoporttal indultunk. Így telt el közel 25 év, közben a falu lélekszáma kb ra szaporodott. Szerencsére a fiatalok többsége szülıfaluját választotta élettérül, így a gyermekek száma is nıtt november 10-én átadták óvodánk harmadik csoportját igy három vegyes csoportban fıvel mőködtünk. A gyermekek számának csökkenése indokolta a harmadik csoport megszőntetését. Kétcsoportos óvodaként délelıtt 3, délután 2 helyiségben foglalkoztatjuk a gyermekeket. Intézményünk hosszú évek óta színvonalasan és eredményesen mőködik. Ezt igazolják partnereink mért és spontán visszajelzései. A mindennapi munkánk során egyre gyakoribb az a tapasztalat, hogy a gyermekek egészséges, élményekben gazdag fejlıdésében megnıtt a mi felelısségünk. A tevékenységközpontú helyi nevelési programunk a 3-7 éves gyermekek együttmőködési és érintkezési, azaz a kooperáció és kommunikáció képességeinek fejlesztését állítja a nevelés középpontjába. Intézményünk tevékenységét nevelési programunkban az alábbi alapelvek megfogalmazásával határozzuk meg: A gyermeki személyiség tiszteletben tartása, az elfogadó és gondoskodó bánásmód és bizalom A gyermekek testi értelmi érzelmi és erkölcsi fejlesztése Az egyéni differenciált fejlesztés és a képességek készségek kibontakoztatása A másság tiszteletben tartása, elfogadása Az egészséges életmód alapjainak kialakítása, és megszilárdítása A változatos, nyugodt, folyamatos játéktevékenységek biztosítása 2

3 Tevékenységeken keresztül az egyén fejlettségnek megfelelı ismeretek átadása Családokkal együttmőködve a közösségformálása Esélyegyenlıség elve A gyermekek mindenek felett álló érdekének biztosítása Magas szintő szolgáltatások biztosítása Alapelveinkhez kapcsolódó céljainkat, céljaink sikerkritériumait, céljainkból következı feladatainkat a helyi nevelési programunk tartalmazza A minıségügyi rendszer dokumentumainak felépítése A MIP tartalmazza az intézmény minıségügyi rendszerét, valamint minıségfejlesztési politikáját, melyet a minıségpolitikai nyilatkozatban tesz közzé. Alapító okirat MIP HOP Házirend SZMSZ Munkaköri leírások 3

4 IMIP készítésének ütemezése Lépések Munkaforma Magvalósító Felelıs Határidı 1.Elıkészítı szakasz -A Ktv. 40. ( 10 ) ( 11 ) és a 3/2002. ( II.15.) OM intézményi feladatok meghatározása -Meglévı dokumentumok áttekintése ( Intézkedési tervek, partneri igény és elégedettségmérés eljárás rendje, irányított önértékelés áttekintése HNP felülvizsgálata 2.A minıségirányítási program kidolgozásának szakasza -A fenntartói MIP-ben meghatározottak áttekintése, egyeztetése a HOP-vel -Értekezlet -Teljes alkalmazotti kör -Intézményvezetı Csoport munka -Intézményvezetı -Nevelıtestület -Összehasonlító, elemzés -Nevelıtestület -Minıségi team -Intézményi MIP kidolgozása -Tervezés -Intézményvezetı -Minıségi team -Intézményvezetı Intézményvezetı Intézményvezetı

5 -Testület tájékoztatása az elkészült anyagról, MIP benyújtása a fenntartóhoz -Dokumentum megismertetése -Intézményvezetı -Intézményvezetı A partneri igények elemzésének eljárási rendje Partnerek 1.Gyermek ek A partneri igény felmérésének módja A közvetlen felmérési rendszer a gyermekek elégedettség, elégedetlenség és igény felméréséhez -képek segítségével három témában *játék *tanulás *gondozás -mese elmondása alapján igények megfogalmazása *rögzítı lap *értékelı lap A mintavétel szabályai Valamennyi 5-6 éves gyermek körében 70-os reprezentáció Az elégedettség és igénymérés gyakorisága -Nevelési évente egy alkalommal dec.15.-ig határidıvel csoport és óvoda szintő eredmény jan.15.-ig határidıvel A partneri igények elemzésének szempontjai A gyermekek mit szeretnek és mit nem az óvodában. -A módszer célja, hogy információt kapjunk a vizsgált idıben a gyermekek pozitív vagy negatív emócióval kötıdnek az óvodai tevékenységhez, mik az elvárásaik, mit szeretnének még az óvodában csinálni? A mérést végzı személyek Valamennyi óvónı -Az óvoda összesítés a projekt adatbázisnak megfelelıen A tájékoztatás módja Valamennyi grafikon óvodai szinten nyomtatásban az óvónıknek a kezébe kerül. -Elemzés a nevelıi értekezleten évente egyszer, februárban. -A szülıket a tavaszi szülıi értekezleten tájékoztatjuk az eredményekrıl. 5

6 2. Szülık Kérdıíves felmérés válaszadási lehetıséggel -értékelılap Véletlenszerő mintavétel. Eljárásrend készült. A mulasztási napló sorszámainak sorsolásával a nevek azonosítása után adunk kérdıívet a szülıknek, minden csoportban 60%-ban mikro csoportos formában tájékoztatjuk a szülıket. A kérdıívek kitöltése nem kötelezı és titkos. A partneri igények elemzésének eljárási rendje Minden tanév végén. Szempontok a kérdıívek összeállításához. -HNP -az óvoda feladatai -a gyermekek fejlıdése, egyéni képességei -kapcsolattartás -tevékenységek -az óvodai dolgozókkal való elégedettség -tárgyi felszereltség -szülıi igényekre figyelés -valamennyi óvónı -a statisztikában segítı kollegák -Nyomtatott formában minden pedagógus kézhez kapja a feldolgozás után. A szülık tájékoztatása a csoportos szülıi értekezleten évente egyszer a tavaszi szülıi értekezleten Partnerek A partneri igény felmérésének módja A mintavétel szabályai Az elégedettség és igénymérés gyakorisága A partneri igények elemzésének szempontjai A mérést végzı személyek A tájékoztatás módja 3. Fenntartó Interjú kérdéssor alapján készül. -értékelılap 4. Iskola Az interjú kérdéssor alapján -értékelılap Polgármester Az iskola igazgatója, 1. osztályos tanító Kétévente egy alkalommal, áprilisban Nevelési évente egy alkalommal, januárban Szempontok az interjú elkészítéséhez -kapcsolat az óvodával, vezetıvel Szempontok az interjú elkészítéséhez -kapcsolattartás -az iskolába menı gyerekek értelmi, érzelmi, akarati, szociális, beszédfejlıdés Óvodavez etı Óvodavez etı -A feldolgozás után levélben tájékoztatás A nevelıtestület tájékoztatása a következı értekezleten 6

7 5. Közvetlen belsı partnerek, teljes alkalmazo tti kör Kérdıív, válaszadási lehetıség Teljes körő minta-vétel -név nélküli kikötés Évente egy alkalommal A kérdıívek összeállításának szempontjai -HNP -munkahelyi légkör -belsı kommunikáció -kapcsolattartás -feladatmegosztás -továbbtanulás -tevékenységek -színes programok -tárgyi felszereltség Minıségi csoport Az alkalmazotti kör tájékoztatása munkatársi értekezleten 7

8 1.3. Az Önkormányzati MIP intézményre vonatkozó feladatai: a./ Fenntartói minıségpolitika Minıségfelfogásunk középpontjában a partnerek elégedettségének biztosítása áll. A központi oktatásirányítás igényeinek fegyelembevétele, alkalmazkodás a közoktatás folyamatosan változó környezetéhez. A fent leírtakat részletesen tartalmazza a Kunszállás Község Önkormányzatának Minıségirányítási Programjának (ÖMIP) oldala. b./ Fenntartó elvárásai a helyi Közoktatási rendszer mőködésével kapcsolatban Jogszerő, törvényszerő, költségorientált, hatékony, eredményes tervszerő mőködés A gyermekek minıségi fejlıdését folyamatosan segítı nevelés-oktatás Teljes körő óvodai nevelı fejlesztı tevékenység Közoktatási rendszerbe kerüléstıl ( óvoda ) nyomon követhetıség Felmerülı változásokhoz való alkalmazkodás Stabil nevelıtestület Szülık tájékoztatása az intézmény szolgáltatásairól Mérések a HNP alapján Minıségelvő partnerközpontú mőködés MIP alapján Rászoruló gyermekek segítése, mentális problémák kezelése Hatékony gyermek és ifjúságvédelem, hatékony együttmőködés az intézmények és a közoktatáshoz kapcsolódó intézmények között mind a hátránykompenzációban, mind a prevenciós munkában Mőködést szabályozó dokumentumok felülvizsgálata, konferenciája meghatározott idıközönként Szakmai szolgáltató igénybevétele A közösségi erıforrások hatékony felhasználása A település közoktatási kínálatának közelítése a felhasználók igényeihez. 8

9 1.4. Minıségpolitikai nyilatkozat Minıségfelfogásunk legfıbb célja, hogy óvodánk pedagógiai és szakmai célkitőzéseinek megfelelıen mőködjön. Minıségi céljainknak való megfelelés biztosítja a folyamatos fejlıdést a szervezetben és a pedagógiai munkában egyaránt. Ennek eredménye, hogy helyi nevelési programunk alapelvei és céljai egyre magasabb szinten valósulnak meg. Óvodánk vezetése és alkalmazotti köre elkötelezett a minıségfejlesztés iránt, ezért figyelembe vesszük a változó társadalmi környezet és partnereink igényeit. Az intézményvezetés tudatosítja a munkatársakban a vonatkozó jogszabályokat, törvényi kötelezettségeket, jogokat és szakmai elvárásokat. A folyamatos minıségfejlesztés érdekében biztosítjuk, ösztönözzük a munkatársak szakmai fejlıdését (önképzés továbbképzés). Munkánkat a kiegyensúlyozott, magas színvonalú tevékenység jellemzi. Feladatainkat tervszerően, tudatosan végezzük. Szakszerő mérések, elemzések megvalósításával a partneri igények felmérésével keressük a megújulás és jobbítás lehetıségét. Minıségpolitikánk érvényes intézményünk valamennyi dolgozójára, minden folyamatára és tevékenységére Jövıkép Óvodánkban magas színtő minıségi pedagógiai munkát végzünk partnereink elégedettségére. Óvodánk szakmai eredménye, hírneve széles körben ismert. Partnereinkkel hatékonyan mőködik külsı és belsı kommunikációnk, kapcsolatainkra az egymás segítése és megerısítése a jellemzı. Pedagógiai céljaink megvalósításához és egyéni karrierépítéshez lehetıségünk van szakmai fejlıdésünket segítı továbbképzéseken való részvételre. 9

10 1.6. Küldetésnyilatkozat KUNSZÁLLÁSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Kunszállás, Arany János utca 4. Küldetésnyilatkozat Óvodánk két csoportban biztosítja a kisgyermekek nevelését, fejlesztését. A környéken lakó, de a közelben dolgozó szülık gyermekeit is szívesen fogadjuk. Óvodánkban sok szeretettel, barátságos, biztonságos légkörben az egyéni problémákra odafigyelve végzi feladatát a jól összeszokott, szakmailag jól felkészült nevelıközösség. Mindez jól kiegészül tárgyi feltételeinkkel. Tevékenységközpontú óvodai nevelésünk a 3-7 évesek szociális életképességét minden késıbbi fejlıdés alapjaként kezeli. Életkoronként differenciáltan, az egyéni testi lelki szükségleteket figyelembe véve végezzük nevelımunkánkat. Pedagógiai céljaink és feladataink középpontjában az együttmőködési és társas kapcsolatok fejlesztése, vagyis a kooperáció és a kommunikáció képességének fejlesztése áll. Jól felkészült óvodapedagógusaink nagy figyelmet fordítanak az egészséges életmód szokásainak megalapozására. Munkánkhoz segítséget nyújt a Kunszállási Gyermekekért Alapítvány is. Mindennapjainkon megszervezzük az úszás lehetıségét, változatos élmények (kirándulás, színház, stb.) biztosítását. Hagyományos ünnepeink során gyermekeinket megismertetjük a néphagyományok szépségeivel. Célul tőztük ki, hogy minden szülıvel elfogadtassuk nevelési értékeinket: egyéni bánásmód, tolerancia, erkölcsi normák, szeretet, biztonság. Mivel egyre inkább tudatosul testületünk tagjaiban a minıségi munka jelentısége, meghatározó szerepe, folyamatosan keressük a jobbítás a minıségi munka megvalósításának lehetıségét. 10

11 1.7. Szándéknyilatkozat KUNSZÁLLÁSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Kunszállás, Arany János utca 4. Szándéknyilatkozat Óvodánk nevelıtestülete és alkalmazotti köre munkájának eredményeként szeretetteljes hátteret alakít ki, mely alapul szolgál a gyermekek biztonságos, derős légkörben való neveléséhez, személyiségük fejlesztéséhez. Nevelési elveink: - gyermekközpontúság - másság elfogadása - életkori sajátosságok fegyelembe vétele - szakmai önállóság gyakorlása - a játék elsıdlegességének biztosítása Intézményünk elsısorban a gyermekek igényeinek kíván megfelelni és érdekeiket szolgálni. 11

12 1.8. Minıségi céljaink és feladataink Minıség céljainkat akkor tekintjük eredményesnek, ha a sikerkritérium mutatói eléri a 80%-ot. MINİSÉG CÉLJAINK ÉS FELADATAINK CÉLJAINK MIT JELENT? HOL TALÁLHATÓK A 1. Partnerközpontú mőködés fenntartása és fejlesztése Intézmény színvonalas, minıségi mőködése DOKUMENTUMOK? -HOP-MIP -Éves munkaterv MIKOR VALÓSUL MEG? -Folyamatos fejlesztés -Mérhetı fejlıdés 2. Feltételek szinten tartása, fejlesztése 3. A társas és közösségi élethelyzetekben a kommunikáció és a gyermeki személyiség fejlesztése -Költségvetés gazdaságos kihasználása, pályázatokon való részvétel, alapítvány mőködtetése -Különbözı életkorú gyermekek csoportban történı kommunikációs fejlesztése a szociális biztonság egyéni bánásmóddal való megteremtése. A személyiség fejlıdés valamennyi területén a differenciálás megvalósítása -Költségvetés -Éves munkaterv -SZMSZ -HOP-MIP -Éves munkaterv -A csoportnaplóban a négyes feladatrendszer köré csoportosítva -Egyéni fejlesztési lapokon a fejlıdés ütemének rögzítése -Kiegyensúlyozott költségvetési mutatók esetén valósul meg -Az óvodáskor végén minden egészségesen fejlıdı gyermek képessé válik elmélyülten tevékenykedni, érdeklıdıdı és kíváncsi -Társaival és a felnıttekkel egyaránt nyíltan kommunikál és kooperál -Képes kompromisszumokra, elfogadó és befogadó -Igyekszik megfelelni 12

13 környezete elvárásainak -Mérési eredmények MINİSÉG CÉLJAINK ÉS FELADATAINK CÉLOK MIT JELENT? HOL TALÁLHATÓK A 4. Az életre való felkészítés az egészséges életmód kialakításának igénye. -Az egészséges életmód alapjainak mint a mozgásnak, levegızésnek, egészséges táplálkozásnak az életkori sajátosságoknak megfelelı megismertetése a gyerekekkel feltételek folyamatos biztosításával DOKUMENTUMOK? -HOP MIP (Alapítvány, Hagyományaink) -Éves munkaterv (program tervezés) -Csoport terv (gondozási feladatok, szabadidıs tevékenységek, szokások kialakítása) -Egyéni fejlesztési lapokon rögzítjük az eredményeket a különbözı tevékenységekben. (szociális érettség, játék, munka, önkiszolgálási tevékenységekben. Társakhoz és felnıttekhez való viszony. MIKOR VALÓSUL MEG? -Az óvodáskor végére minden egészségesen fejlıdı gyermek rendelkezik az iskolai élet kezdetéhez szükséges testi és pszichikus fejlettséggel -Mérési eredmények 13

14 5. Gyermekközpontúság érvényesítése 6. Családdal való együttmőködés közösségformálás -A gyermek sokoldalú, harmonikus fejlıdését életkoronként differenciáltan és egyénenként változó testi, lelki szükségleteit figyelembe véve valósítjuk meg -Tevékenység központú helyi programunk a családi nevelést tiszteletben tartó szülıkkel való segítı együttmőködésen alapul 7. Játékban tanulás -Zavartalan, folyamatos és változatos játéklehetıség során megvalósulnak a gyermekek egyéni ötletei. Ennek során fejlıdik személyiségük, kommunikációs és kooperációs készségük. Kedvelt játéktevékenységekhez való viszony. Önállóság, motiváció -HOP-MIP -Éves munkaterv -Csoportok nevelési tervében -Egyéni megfigyelési lapok -HOP-MIP -Éves munkaterv -Csoportok nevelési tervében -SZK éves tervében -HOP-MIP -Éves munkaterv -Csoportok nevelési tervében -Egyéni megfigyelései lapok -Elégedettségmérés -Éves munkaterv értékelésekor S CÉLOK MIT JELENT? HOL TALÁLHATÓK A A gyermeki játék személyiség DOKUMENTUMOK? MIKOR VALÓSUL MEG? 14

15 8. Együttmőködés erısítése az alkalmazotti körben 9. Ösztönzı rendszer fejlesztése tükre és a fejlesztés eszköze. Játékon keresztül bıvül ismeretük, szereznek tapasztalatokat. -Derő, egymás munkáját segítı és tiszteletben tartó munkahelyi légkör kialakítása -Anyagi erkölcsi elismerés, motiváció -HOP MIP -Éves munkaterv -SZMSZ -Jutalmazási alapelvek -Éves munkaterv -Stabil nevelıtestület -Nyugodt munkahelyi légkör -Folyamatosan -Elégedettségmérés -Stabil nevelıközösség -Kiegyensúlyozott munkahelyi légkör 10. Továbbképzések - önképzés -Szakmai fejlıdés -Továbbképzési terv -Munkatársak pedagógiai fejlıdésével 15

16 2. AZ INTÉZMÉNY MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE 2.1. A vezetés elkötelezettsége, felelıssége Az intézmény mőködésében jól nyomon követhetı a vezetés minıségi munka iránti elkötelezettsége. Személyes példamutatás Stratégiai dokumentumok tervezése Partnerekkel való együttmőködés Kommunikáció Erıforrás gazdálkodás Jogszerő mőködés Intézményt szabályozó dokumentumok összehangolása A vezetés felelıssége a felelısök és hatáskörök elosztása, megfelelı kompetenciák kialakítása és a minıségi rendszer koordinálása, irányítása. Az intézményvezetés gondoskodik a jogszerő mőködésrıl. Ennek érdekében biztosítja az intézmény használói számára a mőködést szabályozó jogi dokumentumok hozzáférhetıségét. Az alkalmazotti kör ismerje és alkalmazza a törvényi szabályzókat. A jogi szabályozást tartalmazó alapdokumentumok: Alapító okirat Helyi nevelési Program SZMSZ Házirend Továbbképzési és beiskolázási terv Éves munkaterv Éves költségvetés gazdálkodással kapcsolatos dokumentumok Munkavédelmi szabályzat Tőzvédelmi szabályzat 16

17 2.2.Jogszerőség Dokumentumok Alapító okirat Helyi nevelési Program Felülvizsgálat frissítés ideje Mőködésben bekövetkezı változások esetén vagy tv. Aktualizálás vagy 5 évente (2009) Felelıs -Fenntartó -Mindenkori vezetı -Óvodavezetı -Nevelıtestület Hol található? -Fenntartó -Vezetıi iroda -Vezetıi iroda -Csoportok -Floppy Házirend december -Óvodavezetı -Szülıi közösség képviselıje -Vezetıi iroda -Folyosókon kifüggesztve SZMSZ december -Óvodavezetı -Vezetıi iroda MIP Óvodavezetı -Nevelıtestület -Vezetıi iroda -Floppy Tőzvédelmi szabályzat Munkavédelmi szabályzat Óvodavezetı -Tőzvédelmi felelıs Óvodavezetı -Munkavédelmi felelıs Költségvetés évente -Óvodavezetı -Gazdasági ügyintézı -Vezetıi iroda -Tőzvédelmi megbízott -Vezetıi iroda -Munkavédelmi felelıs -Fenntartó Éves munkaterv évente -Óvodavezetı -Vezetıi iroda -Csoportok -Floppy Munkaköri leírások Minden nevelési év szeptemberében -Óvodavezetı -Személyi anyag Törzskönyv Minden év szeptemberében -Óvodavezetı -Vezetıi iroda Eszköznyilvántartás Minden év novemberében -Óvodavezetı Helyettesítési napló folyamatos -Óvodavezetı -Vezetıi iroda Szabadságolási dokumentum Évente augusztusban és folyamatosan -Óvodavezetı -Vezetıi iroda Éves statisztika Évente október -Óvodavezetı -Floppy 17

18 2.3. Vezetıi célok a minıségfejlesztés során Partnerközpontú intézmény fenntartása és mőködtetése Problémák kezelése javítása Információ és kommunikáció fejlesztése Indikátor rendszer mőködtetése Ösztönzı rendszer fejlesztése Együttmőködés erısítése az alkalmazotti körben Továbbképzés önfejlesztés ösztönzése Munkavédelmi szabályzat Tőzvédelmi szabályzat 2.4. Tervezés Az intézmény vezetése külsı és belsı mérések, valamint az értékeléseinek, elemzéseinek tapasztalatai alapján meghatározza az éves feladatokat, valamint a fejlesztendı területeket. Stratégiai tervezést az alábbi dokumentumok tartalmazzák: Helyi nevelési Program MIP Éves munkaterv Továbbképzési terv 18

19 2.5. Vezetıi ellenırzés értékelés A pedagógiai munka szabályozása A szervezeti mőködés szabályozása Pedagógiai program SZMSZ Minıségirányítási program Munkáltatói feladatok, Gazdálkodási részfeladatok Munkavédelmi szabályzat Továbbképzési program Gyermekvédelmi munkaterv Tőzvédelmi szabályzat Továbbképzési terv Iratkezelési szab. Szabadságolási terv Gyermekcsoportok tervezı munkája Belsı ellenırzési terv Az intézmény önértékelése Fenntartói ellenırzések 19

20 Mérések, értékelések rendje Gyakoriság Forma Felelıs Határidı Évente Intézményvezetıi értékelés a fenntartó által meghatározott szempontok alapján -Intézményvezetı Szeptember évente Irányított önértékelés -Minıségfejlesztı csoport Külön ütemezés szerint Évente Nevelési értekezlet Pedagógiai Intézeti szaktanácsadó Szükség szerint A pedagógiai munka ellenırzési területei és módszerei Terület Módszer Érintettek köre Tervezımunka Dokumentum-elemzés -Óvodavezetı -Óvodapedagógus Szakmai tevékenység a gyakorlatban Csoportlátogatás, megfigyelés, elemzés -Óvodavezetı -Óvodapedagógus Fejlıdési mutatók Kapcsolatok alakítása, mőködtetése Adminisztrációs tevékenységek Statisztikai adatok, elemzése, megfigyelés, Neveltségi szint Visszajelzések, saját tapasztalatok Dokumentumok vizsgálata (csoportnapló, mulasztási napló, fejlesztési terv, fejlesztılapok) -Óvodavezetı -Óvodapedagógus -Nevelési Tanácsadó -Szülık, -Gyerekek -Kollegák -Iskola (mérıeszközök alapján) -Óvodavezetı -Óvodapedagógus A rendszer célja: intézményi céljaink eredményes megvalósítása az emberi erıforrással való optimális gazdálkodás tárgyilagos adatok győjtése tájékozódás a tényleges teljesítményekrıl 20

21 a kommunikáció, információáramlás minıségének javítása az egyéni és intézményi stratégiai célok összehangolása A részletes területekre bontott ellenırzési tervet, megfigyelési szempontokat minden évben az intézmény éves munkatervében adjuk közre. Tartalmi szempontok: éves prioritás központi-törvényi feladatok aktuális teendık Belsı ellenırzési rendszer Ellenırzött terület Ellenırzés módja Ideje Felelıs Tervezı munka Pedagógiai munka megfigyelése Egyéni fejlesztés Ünnepek, hagyományok Önértékelés -Dokumentumok áttekintése -Hospitálás, dokumentáció -Gyermeki fejlıdés nyomon követése Nevelési év -Minden szeptemberében pedagógus Munkaterv szerint -Óvodavezetı -Óvodavezetı h. Folyamatos - Óvodapedagógus ok -Esetenként Aktualitás szerint -Minden dolgozó -Kidolgozott szempontok alapján Nevelési év vége -Óvodavezetı -Minden pedagógus Beszámoló -Kérdıív Nevelési év vége - Óvodapedagógus ok Éves beszámoló a fenntartó részére -Szempontok alapján Nevelési év június -Óvodavezetı Vezetés ellenırzés egyéb területei 1. Tanügyi dokumentumok Alapító okirat: ellátandó feladatok megszüntetése vagy bıvítése esetén SZMSZ: jogszabályok vagy szervezeti mőködési változások, HNP feladat módosításakor Házirend: az SZMSZ és a HOP módosítása esetén Óvodai csoportnapló, felvételi-mulasztási napló, fejlıdési napló elıírások szerint szeptemberben Helyettesítési naplók Törzskönyv 2. Munkáltatói dokumentumok 21

22 munkaerı gazdálkodási terv: esetleges módosulások bejegyzése, besorolások megléte, törvény szerint átsorolások, munkaköri leírások, kinevezések személyi anyagok: tartalmuk ellenırzése a személy munkáltatói viszonyait tükrözı iratok továbbképzési terv jegyzıkönyvek 3. Pedagógiai munka munkarend- munkafegyelem, munkatervek, HOP- MIP, intézkedési terv mérések, értékelések: eredményesség, hozzáadott érték differenciált képesség fejlesztés: eredményessége, résztvevık elégedettsége rendezvények, hagyományok ápolása: kapcsolattartás a partnerekkel pedagógiai programban leírtak megvalósulása: vezetıi tervezés alapján 4. Gazdálkodás Részben önállóan gazdálkodó intézmény. 5. Folyamatos ellenırzés területei higiéniai szabályok betartása csoportok légköre munkafegyelem gyermekvédelmi feladatok megvalósítása baleset és tőzvédelmi elıírások betartása részfeladatok felelıseinek munkája ünnepek szervezése, elıkészítése, lebonyolítása Az ellenırzést végzik: óvodavezetı tőzvédelmi megbízott munkavédelmi felelıs 22

23 Kommunikációs tábla 3. AZ INTÉZMÉNY MŐKÖDÉSÉNEK BELSİ RENDJE 3.1. Partnerkapcsolatok irányítása, menedzselése Partnerek Közvetlen Együttmőködési formák Gyakoriság Kapcsolattartó személy Partner részérıl 1. Gyerekek -napi óvodai élet során egyénileg és a csoportban Kapcsolattartó személy Intézmény részérıl -naponta -valamennyi gyerek -az adott csoport óvónıi 2. Szülık -napi kapcsolat az óvodai élet során -intézményi munkaterv alapján összevont szülıi értekezlet -szülıi értekezletek -nevelıi munkaterv szerint családlátogatás -nyílt nap -naponta -évente tervezett két alkalommal -évente alkalommal -szükség esetén elıre két -szülık -szülık -szülık sokasága -szülık -szülık -adott csoport óvónıi -óvodavezetı -adott csoport óvónıi -adott csoport óvónıi -adott csoport óvónıi -hagyományos ünnepek -szülık képviseletét ellátó SZK értekezlete intézményi munkaterv alapján -évente egy alkalom, beszoktatás a nevelési év kezdése elıtt -évente négy alkalom -évente két alkalom -szülık -szülıi szervezet képviselıi mőködési szabályzat alapján -adott csoport óvónıi -óvodavezetı 3. Fenntartó -napi munkakapcsolat -naponta -Önkormányzat munkatársai -óvodavezetı 23

24 -ünnepek -óvodai rendezvények Kommunikációs tábla (folytatás) -alkalom szerint -alkalom szerint -óvodavezetı -óvodavezetı Partnerek Közvetlen Együttmőködési formák Gyakoriság Kapcsolattartó személy Partner részérıl 4. Iskola -iskola bemutatkozása az óvodában összevont szülıi értekezleten -nyílt nap -munkakapcsolat 5. Alkalmazotti kör (pedagógusok, technikai személyzet) -iskolalátogatás -napi munkakapcsolat -óvodai hagyományok -évente két alkalom -évente egy alkalommal -a munka menetének megfelelıen, egyeztetések -évente egy alkalommal az iskolába menı gyerekekkel -naponta -alkalom szerint -iskolaigazgató -alsós tagozatos tanító -valamennyi alkalmazott Kapcsolattartó személy Intézmény részérıl -óvodavezetı -nagycsoportos óvónık -óvodavezetı -valamennyi alkalmazott 24

25 Módszertani tábla Partnerek 1.Gyermeke k A partneri igény felmérésének módja A közvetlen felmérési rendszer a gyermekek elégedettség, elégedetlenség és igény felméréséhez. -képek segítségével három témában *játék *tanulás *gondozás -mese elmondása alapján igények megfogalmazása *rögzítı lap *értékelı lap A mintavétel szabályai Valamennyi 5-6 éves gyermek körében, 60-70%-os mintavétel Az elégedettség és igénymérés gyakorisága Nevelési évente egy alkalommal novemberben, óvodai szintő eredmény január 15.-ig A partneri igények elemzésének szempontjai A gyermekek mit szeretnek és mit nem szeretnek az óvodában? A módszer célja, hogy információt kapjunk a vizsgált idıben a gyermekek vagy negatív emócióval kötıdnek az óvodai pozitív tevékenységhez, mik az elvárasaik, mit szeretnének még az óvodában A mérést végzı személyének Valamennyi óvónı Az óvodai összesítést a projekt adatbázisnak megfelelıen. A tájékoztatás módja Nyomtatásban az óvónık kezébe kerül. Elemzés, a nevelıi értekezleten évente egyszer. A szülıket a tavaszi szülıi értekezleten tájékoztatjuk az eredményekrıl. 25

26 2.Szülık Kérdıíves felmérés Valamennyi szülınek az újak kivételével. A kérdıívek kitöltése titkos és nem kötelezı! Minden tanév novemberében csinálni? Szempontok a kérdıívek összeállításához: -HOP -az óvoda feladatai -a gyermekek fejlıdése, egyéni képességei -kapcsolattartás -tevékenységek -az óvodai dolgozókkal való elégedettség -szülıi igényekre való odafigyelés Valamennyi óvónı Nyomtatott formában minden pedagógus kézhez kapja a feldolgozás után. A szülık tájékoztatása évente egyszer, a tavaszi csoportos szülıi értekezleten Módszertani tábla (folytatás) Partnerek A partneri igény Felmérésének módja 3.Fenntartó Interjú kérdéssor alapján A mintavétel szabályai Polgármester Az elégedettség és elégedetlenség gyakorisága Évente egy alkalommal novemberben A partneri igények elemzésének szempontjai Szempontok az interjú elkészítéséhez -kapcsolat az óvodával, vezetıvel -óvodai program A mérést végzı személyek Vezetı óvónı A tájékoztatás módja A feldolgozás után szóbeli tájékoztatás 26

27 4.Iskolák Kérdıív alapján Iskolaigazgató, 1. osztályos tanító 5.Közvetlen belsı partnerek Teljes alkalmazotti kör Kérdıív Teljes körő mintavétel -név nélküli kitöltés Nevelési évente egy alkalommal, novemberben Évente egy alkalommal novemberben -a gyerekek fejlıdése Szempontok az interjú elkészítéséhez -kapcsolattartás -az iskolába menı gyerekek értelmi, érzelmi, akarati, szociális, beszéd fejlıdése A kérdıívek összeállításának szempontjai -HOP -munkahelyi légkör -belsı kommunikáció -kapcsolattartás -feladatmegosztás -továbbtanulás -tevékenységek Vezetı óvónı Nevelıtestüle t Az összesítés után szóbeli értesítés az iskolának A nevelıtestület tájékoztatása a következı értekezleten Nyomtatott formában és szóban az alkalmazotti közösség tájékoztatása munkatársi értekezleten 27

28 4. ERİFORRÁS GAZDÁLKODÁS 4.1. Humán erıforrás Munkatársak a szakmai tudásának fejlesztése, felhatalmazásuk, bevonásuk: A tv. elıírások alapján elkészített továbbtanulási terv garantálja az intézmény helyi nevelési programjának megvalósításához szükséges magas szintő szakmai képzettséget. A lehetıségek körültekintı széleskörő biztosítása hozzájárul az élethosszig tartó tanuláshoz. Kapcsolódó dokumentum: Éves továbbtanulási terv Éves munkaterv A vezetés biztosítja a nevelıtestület számára a szakmai konferenciákon, továbbképzéseken való részvételt. A munkatársak érdeklıdését és szakmai felkészültségét figyelembe véve a nevelıtestület döntése, delegálása alapján kerül sor a feladatok igazságos megosztására. Az intézmény jól mőködı ösztönzı rendszerével törekszik a munkatársak széles körének bevonásával a feladat ellátására. Kapcsolódó dokumentumok: Éves munkaterv Jutalmazási alapelvek Munkaköri leírások Éves továbbtanulási terv 4.2.Gazdálkodás Az intézmény vezetése a tervezés során a megfelelı lehetıségekkel összevetve határozza meg az erıforrások biztosításának prioritásait. A vezetés tudatosítja partnereiben, hogy mindenki felelıs a közös vagyon, az infrastruktúra megóvásáért, hatékony kihasználásának biztosításáért, a pazarlás megakadályozásáért. Az intézmény vezetése felmérte a nevelési program megvalósításához szükséges eszközigényét. Ennek biztosítása érdekében a fenntartóval egyeztetve, a pályázati és egyéb lehetıségeket feltárva törekszik a legoptimálisabb feltételek megteremtésére. Az intézményvezetés a fenntartóval együttmőködve biztosítja az ingatlant, infrastruktúrát és ezek aktuális karbantartását. Gondoskodik az óvodahasználó partnerek egészséges és biztonságos környezetérıl. Ennek érdekében felméri a veszélyforrásokat, melyek a gyerekek és a dolgozók fizikai biztonságát érinti és preventív intézkedéseket hoz. Kapcsolódó dokumentumok: HOP SZMSZ Költségvetés 28