I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb"

Átírás

1 I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Válságmenedzsment OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb 3. A program célja A képzés célja, hogy a résztvevıket megismertesse a gazdasági életben elıforduló konfliktusok fajtáival és kezelésük módszereivel. A tárgy oktatásának középpontjában az áll, hogy a résztvevıket olyan konfliktuselméletekkel ismertesse meg, amelyek segítségével képesek legyenek a konfliktusok beazonosítására és értelmezésére, másrészrıl megismerteti ıket azokkal az Alternatív Konfliktuskezelés Módszerekkel (ADR), amelyeket a nemzetközi gyakorlat sikerrel alkalmaz és amelyek alkalmazását az Európai Uniós irányelvek is elıírnak Magyarország számára. 4. A program célcsoportja Vállalatok, vállalkozások alkalmazottai, különösen, akik ki vannak téve különbözı konfliktusok kezelésének (középvezetık, vezetık, humánpolitikai munkatársak, ügyfélszolgálati munkatársak). 5. A program során megszerezhetı kompetenciák 5.1. Szakmai: Konfliktusok fajtáinak ismerete, a konfliktusok rendezése, információ és kommunikáció, információforrások kezelése, Alternatív Konfliktuskezelési Módszerek (ADR) fajtái, az ADR hazai és nemzetközi intézményi és jogi háttere Személyes: Tőrıképesség, Stressztőrı képesség, Felelısségtudat, Szervezıkészség 1

2 5.3. Társas: Konfliktusmegoldó készség, Kapcsolatteremtı- és fenntartó készség, Adekvát metakommunikáció, Interperszonális rugalmasság, Kommunikációs rugalmasság, Hatékony kérdezés készsége, Konszenzuskészség, Empatikus készség 5.4. Módszer: 5.5. Kreativitás, ötletgazdagság, Logikus gondolkodás, Információgyőjtés, Figyelemmegosztás, Numerikus gondolkodás, matematikai készség 6. A programba való bekapcsolódás feltételei 6.1. Végzettség Érettségi 6.2. Szakmai gyakorlat Nem szükséges 6.3. Egészségügyi alkalmasság Nem szükséges 6.4. Elızetesen elvárt ismeret(ek) Nem szükséges 6.5. Egyéb feltétel(ek) Nem szükséges 7. A programban való részvétel feltételei 7.1. Részvétel követésének módja Jelenléti ív 7.2. Megengedett hiányzás A megtartott órák 20%-a 7.3. Egyéb feltétel(ek) Nincs 8. A fogyatékosságból eredı speciális igények figyelembe vételének módja A mozgásukban korlátozott személyek számára lift használatának lehetısége. Más fogyatékosságból eredı speciális igények figyelembevételére nincs lehetıség. 9. Tervezett képzési idı óra Szakmai képzés esetén ebbıl 9.2. Elmélet 40 óra 9.3. Gyakorlat 0 óra 9.4. Intenzitás Idıtartam 2 óra/nap, 2 nap/hét 20 nap 10 hét 2,5 hónap 2

3 10. A képzés módszerei Csoportos képzés A program moduljai A program moduljainak megnevezése Részletes bemutatást tartalmazó melléklet sorszáma Részletes bemutatást tartalmazó melléklet fájlneve Válságmenedzsment 4/2. sz. melléklet Pa-modul-VALSAG A program folyamata Amennyiben a program folyamatát külön dokumentumban mellékeli, abban az esetben a program folyamatát bemutató melléklet: Címe A melléklet száma Fájl megnevezése Válságmenedzsment program leírás 4/3. sz. melléklet Válságmenedzsment programleírás 13. Csoportlétszám Minimum 10 fı Maximum 20 fı 14. A program során alkalmazott értékelési rendszer Számonkérések formája Írásbeli Számonkérések rendszeressége A program végén egy alkalommal Számonkérések tartalma A tanúsítvány megszerzésének feltétele egy képzeletbeli vagy valós konfliktus dokumentációja a lehetséges megoldási lehetıségek felvázolásával. A munkának tükröznie kell, hogy a résztvevı elsajátította a válságkezelésre vonatkozó tartalmi és technikai ismereteket. 3

4 14.4. A felnıttek tudásszintjének ellenırzésére szolgáló módszer(ek) Megszerezhetı minısítések Megfelelt, Nem megfelelt Megszerezhetı minısítésekhez tartozó követelményszintek A pontban meghatározott dokumentumok elkészítése, melyre a hallgatók számára 2 óra áll rendelkezésre. 0-50% Nem megfelelt, % Megfelelt. A megfelelt szinthez bizonyítani kell, hogy a résztvevı a program elvégzésével ismeri, hogy mely típusú gazdasági konfliktust milyen konfliktuskezelési eszközökkel lehet megoldani, másrészrıl ehhez megfelelı konfliktuselméleti hátteret kíván biztosítani. Ismeri és alkalmazza a konfliktuskezelési módszerek eszköztárát, és a konfliktusok kezeléséhez szükséges alapvetı készségeket Sikertelen teljesítés(ek) következménye(i) Meg kell ismételni a számonkérést 15. Az elızetesen megszerzett tudás elismerésének módja Dokumentumelemzés: iskolai bizonyítvány, tanúsítványok. 16. A program zárása A program zárásának feltétele(i) 20 % alatti hiányzás, megfelelt minısítéső dokumentáció elkészítése A program zárásának módja A Tanúsítványok átadása, a Tanúsítvány átváteli dokumentum aláírásával egyetemben, mellyel a hallgató igazolja, hogy a program elvégzését igazoló iratot rendben átvette. ABC rendben szólítják a hallgatókat, akik megjelennek a szervezık elıtt, és átveszik a Tanúsítványt, majd aláírják az átvételi elismervényt. Amennyiben a program záróvizsgával fejezıdik be: 16.3 A záróvizsga rendje A záróvizsga követelménye A záróvizsga minısítési szintjei A különbözı minısítésekhez tartozó követelményszintek Sikertelen teljesítés következménye - - 4

5 17. A program elvégzését igazoló irat Csak egy jelölhetı meg! 17.1 Bizonyítvány Tanúsítvány X Látogatási igazolás Egyéb Éspedig: 18. A program elvégzését igazoló irat kiadásának feltételei A dokumentumok megfelelt szintő elkészítése A program megvalósítására vonatkozó szabályozások Nevezze meg azon joghelyeket és egyéb szabályozásokat, amelyek a felnıttképzésre vonatkozó általános jogi szabályozásokon túlmenıen szabályozzák a program megvalósítását! A résztvevık elégedettségére, a képzés megvalósulására, valamint eredményességére vonatkozó információgyőjtés eljárása, a visszajelzések feldolgozásának és hasznosításának módja A résztvevık elégedettségére vonatkozó információgyőjtés eljárása és tartalma A program befejezése után elégedettségi kérdıív kitöltése a hallgatók részérıl, melynek feldolgozása a benne szereplı statisztikai adatok, és a szöveges értékelések alapján történik. Szóban bárki tehet megjegyzést a szervezık felé a képzéssel, illetve annak lebonyolításával kapcsolatosan. A bejelentésrıl írásos feljegyzés készül. Probléma láda mindenki számára elérhetı helyen kerül elhelyezésre, ahová írásban tehetnek anonim bejelentéseket a hallgatók. A minden egyes program lezárása után az összegyőjtött adatokból levont következtetések a honlapon nyilvánosságra kerülnek A képzés megvalósulására vonatkozó információgyőjtés eljárása és tartalma A program befejezése után a hallgatók számára készített elégedettségi kérdıív tartalmaz a képzés megvalósulására vonatkozó egyértelmően megválaszolható kérdéseket. Mindezeket összevetik a képzés során keletkezett dokumentumokkal, úm. képzési szerzıdés, jelenléti ív, ütemterv, haladási napló, számonkérés dokumentumai. A szervezık rendszeres óralátogatással ellenırzik a képzés színvonalának megtartását 5

6 20.3. A képzés eredményességére vonatkozó információgyőjtés eljárása és tartalma A képzés eredményességét úgy mérik, hogy összevetik a jelentkezık számát a sikeresen vizsgázók számával, illetve a számonkérést követıen elemzik, hogy hány tanuló kapott nem megfelelt, megfelelt, illetve kiválóan megfelelt minısítést. Az eredmény minden program végén a holnapon nyilvánosságra kerül A visszajelzések feldolgozásának és hasznosításának módja Minden bejelentéssel foglakoznak, az adott programhoz érkezı összes bejelentés kiértékelésére sor kerül. A számszaki adatokból statisztikák készülnek, melyek eredménye mindenki számára ismert lesz a honlapon keresztül, illetve a képzés lebonyolításában részt vevık formájában jutnak hozzá. A programok befejeztével a kapott elemzést záróértekezleten a szervezık megvitatják, és a levont következtetéseket jobbító szándékkal beépítik a következı programba. Dátum augusztus 21. P. H. Cégszerő aláírás 6

A versenyképességet támogató kompetenciák fejlesztése

A versenyképességet támogató kompetenciák fejlesztése A versenyképességet támogató kompetenciák fejlesztése Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Számítógép a munka világában OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhető meg! 2.1

Részletesebben

Webszerkesztés, a web programozás alapjai

Webszerkesztés, a web programozás alapjai Webszerkesztés, a web programozás alapjai Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel A projekt

Részletesebben

Digitális fényképezés alapismeretei

Digitális fényképezés alapismeretei Digitális fényképezés alapismeretei Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel A projekt az

Részletesebben

Képzési program. 1. A program megnevezése: Fogyasztóvédelmi ismeretek Felnıttképzési tevékenység azonosítója: 340020

Képzési program. 1. A program megnevezése: Fogyasztóvédelmi ismeretek Felnıttképzési tevékenység azonosítója: 340020 Képzési program 1. A program megnevezése: Fogyasztóvédelmi ismeretek Felnıttképzési tevékenység azonosítója: 340020 2. A program tulajdonosa: Sämling Gazdasági Továbbképzı Kft. 1124 Budapest, Németvölgyi

Részletesebben

Két ország, egy cél, közös siker!

Két ország, egy cél, közös siker! I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Tanulási és munkamotiváció erősítését célzó tréning OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület

Részletesebben

A COBRA CONTROL BEMUTATÁSA

A COBRA CONTROL BEMUTATÁSA National Instruments Alliance Partner, Distributor for Göpel electronic and Digitaltest H-1121 Budapest, Konkoly Thege út 29-33. Tel: +36 1 392-2239, Fax: +36 1 392-2601 cobra@cobra.kfkipark.hu http://www.cobracontrol.hu

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A Pestújhelyi Általános Iskola részére

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A Pestújhelyi Általános Iskola részére GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A Pestújhelyi Általános Iskola részére Készült: 2007. december 11. Módosítva: 2011. november 24. 1 A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint

Részletesebben

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN A képzés célja A vállalkozások hatékonyságának növelése a munkatársak kommunikációs technikájának, eszközeinek,

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai 1.1. Program megnevezése Digitális fényfépezés alapismeretei 1.2.. A modul sorszáma 2 1.3. A modul megnevezése A fényképezés

Részletesebben

Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gyakornoki Szabályzata GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gyakornoki Szabályzata GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 1 Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a @kszki.h u Honlap unk: www.ba rcz igai.s ulinet.h

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzés megnevezése Azonosítója

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzés megnevezése Azonosítója KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzés megnevezése Azonosítója Stresszmenedzsment 890020 Programakkreditácós lajstromszám PL-4196 2. A program célja Az eredményes és tartalmas életet élő ember személyes eszköztárában

Részletesebben

Képzési program. 1. A program megnevezése: Nemzetközi Refa Controller-képző tanfolyam Felnőttképzési tevékenység azonosítója: 340020

Képzési program. 1. A program megnevezése: Nemzetközi Refa Controller-képző tanfolyam Felnőttképzési tevékenység azonosítója: 340020 Képzési program 1. A program megnevezése: Nemzetközi Refa Controller-képző tanfolyam Felnőttképzési tevékenység azonosítója: 340020 2. A program tulajdonosa: Sämling Üzleti Oktatási Központ Kft. 1124 Budapest,

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat. Orosháza Város Általános Iskolája

Gyakornoki szabályzat. Orosháza Város Általános Iskolája Gyakornoki szabályzat Orosháza Város Általános Iskolája Orosháza 2007 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Fogalmak meghatározása... 4 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 4 3. A szabályzat

Részletesebben

SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Szeged 2008.

SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Szeged 2008. SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Szám: 118-8/7/2008. ált.számú példány A SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Szeged 2008. 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás, Fogalmak meghatározása...

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. Gyakornoki szabályzata

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. Gyakornoki szabályzata Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola Gyakornoki szabályzata Készült 1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdése alapján (Tv), illetve 2. A

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A PEDAGÓGIAI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉSE

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A PEDAGÓGIAI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉSE Bolyai János Általános Iskola Tatabánya GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A PEDAGÓGIAI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉSE KÉSZÜLT: TATABÁNYA, 2007. DECEMBER HÓ Együtt egymásért GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A NEVELÉSI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉSE

Részletesebben

5/1. sz. melléklet NYILATKOZAT

5/1. sz. melléklet NYILATKOZAT 5/1. sz. melléklet NYILATKOZAT A Békés Megyei Vízm űvek Zrt. (5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.), mint Megbízó és a Samling Gazdasági Továbbképző Kft. (1124 Budapest, Németvölgyi út 64.), mint Megbízott az

Részletesebben

1. Törvényi hivatkozások, az érintettek köre

1. Törvényi hivatkozások, az érintettek köre 1. Törvényi hivatkozások, az érintettek köre A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtása a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X.8) Kormányrendelet és ennek 211/2007.

Részletesebben

KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZAT KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola OM:030653 A gyakornoki szabályzatot a nevelıtestület 2013. augusztus 29. nevelıtestületi ülésén véleményezte.

Részletesebben

A program nyilvántartási száma * : / * A feldolgozást végzı tölti ki! ADATLAP 2011

A program nyilvántartási száma * : / * A feldolgozást végzı tölti ki! ADATLAP 2011 ADATLAP 2011 A 9/2000 (VIII. 4.) SZCSM RENDELET ALAPJÁN A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST VÉGZİ SZEMÉLYEK TOVÁBBKÉPZÉSÉHEZ BENYÚJTOTT PROGRAMOK MINİSÍTÉSÉRE I. A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMOT BENYÚJTÓ ADATAI I. 1. A

Részletesebben

GYAKORLATI KÉPZÉSI PROGRAM

GYAKORLATI KÉPZÉSI PROGRAM Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont VASÚTSZAKMAI OKTATÓ GYAKORLATI KÉPZÉSI PROGRAM NAPPALI HATÓSÁGI KÉPZÉS 2013. Készült a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. megbízása

Részletesebben

ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM

ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont VASÚTSZAKMAI OKTATÓ ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM LEVELEZŐ HATÓSÁGI KÉPZÉS 2013. Készült a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. megbízása

Részletesebben

Minıségirányítási Kézikönyv

Minıségirányítási Kézikönyv MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KFT 8800 Nagykanizsa, Csengery út 9. 8331 Sümeg, Árpád u. 31. 8945 Bak, Kossuth u. 2/A 2100 Gödöllı, Szabó Pál u. 28. Tel 93/500-500; Fax 93/500-501 Minıségirányítási Kézikönyv A

Részletesebben

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2009 TARTALOM 1. A gyakornoki szabályzatban használt fogalmak...3 2. A gyakornoki szabályzat hatálya...4 3. A gyakornoki idı kikötése...4

Részletesebben

ADATLAP 2011. I. 1. A továbbképzési programot benyújtó (szervezet, magánszemély stb.) adatai: Név:

ADATLAP 2011. I. 1. A továbbképzési programot benyújtó (szervezet, magánszemély stb.) adatai: Név: ADATLAP 2011 A 9/2000 (VIII. 4.) SZCSM RENDELET ALAPJÁN A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST VÉGZİ SZEMÉLYEK TOVÁBBKÉPZÉSÉHEZ BENYÚJTOTT PROGRAMOK MINİSÍTÉSÉRE I. A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMOT BENYÚJTÓ ADATAI I. 1. A

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési program «B» képzési kör 1.1. Megnevezése Megújuló energetikai asszisztens 1.2. Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója 1.3. Engedély megszerzését követően a nyilvántartásba-vételi

Részletesebben