I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X"

Átírás

1 I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Számítógép a munka világában OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhető meg! 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 3. A program célja Elsődleges cél a digitális írástudás alapvető ismereteinek elsajátítása. Olyan gyakorlatorientált ismeretek nyújtása, melyek során a hallgatók megismerkednek az operációs rendszerrel, fájl kezeléssel, szövegszerkesztéssel, valamint az Internet felhasználói szintű kezelésével, az elektronikus levelezéssel, az elektronikus ügyintézéssel. Másodlagos cél az, hogy a képzésben résztvevő személyek a digitális írástudás birtokában legyenek képesek, adminisztratív munkakört betölteni, digitálizáló - átíró munkát vállalni. 4. A program célcsoportja Digitális írástudással nem vagy nem megfelelő tudással rendelkező személyek, akik a munkaerőpiaci esélyük erősítéséhez a számítógép felhasználói szintű ismereteinek megszerzését fontosnak tartják. 5. A program során megszerezhető kompetenciák 5.1. Számítógép - felhasználói ismeretek megszerzése (hardver, szoftver, OP rendszerek) 5.2. Szövegszerkesztés, fájlkezelés, mappák, fájlok rendezése, tömörítése, nyomtatás 5.3. Információszerzés a világhálón, biztonságos internethasználat 5.4. Elektronikus levelezés, az etikai szabályok ismerete 5.5. Elektronikus ügyintézés 5.6. Digitalizálás, átírás 6. A programba való bekapcsolódás feltételei 6.1. Végzettség Befejezett 8 általános iskolai végzettség 6.2. Szakmai gyakorlat Nem szükséges 1

2 6.3. Egészségügyi alkalmasság Nem szükséges 6.4. Előzetesen elvárt ismeret(ek) Nem szükséges 6.5. Egyéb feltétel(ek) - 7. A programban való részvétel feltételei 7.1. Részvétel követésének módja Haladási napló és a résztvevők által aláírt jelenléti ív 7.2. Megengedett hiányzás A teljes képzési idő maximum 20%-a 7.3. Egyéb feltétel(ek) - 8. Amennyiben a képzés fogyatékkal élők, vagy hátrányos helyzetűek számára is elérhető, a speciális képzési igények figyelembevétele az alábbiak szerinti : 8.1. A képzéshez szükséges speciális szaktudás biztosítása, speciális környezet kialakítása, akadálymentesítés Mozgáskorlátozott személyek számára biztosítjuk az akadálymentes környezetet. A hallás- és/vagy beszédfogyatékossággal élő személyeket előre ültetjük, az elméleti ismeretanyagot írásos formában biztosítjuk Látásfogyatékos felnőtteket előre ültetjük, jó fényviszonyokat biztosítunk, szükség eseténszemélyre szabott segítséget adunk. A tanulási képességükben akadályozott személyek esetében többlet konzultációt biztosítunk A foglalkozás speciális módszerei A 10. pontban megadott módszereket alakalmazzuk az akadálymentesített környezet és a személyreszabott többlet konzultáció biztosításával A speciális tananyagok, taneszközök A hallás- és/vagy beszédfogyatékossággal élő személyek számára írott formában biztosítjuk a tananyagot. A látásfogyatékkal élő személyeknek az ismeretanyagot auditív formában elérhetővé tesszük, engedjük a tanórák diktafonra történő rögzítését A résztvevők teljesítményének értékelése, illetőleg a vizsgáztatás során alkalmazott speciális eljárások A program nem zárul vizsgával. A modulzáróknál az írásbeli vagy interaktív feladatmegoldást alkalmazzuk. A tanulási nehézségekkel rendelkező személyeknek a feladatmegoldásokra többlet időkeretet biztosítunk 9. Tervezett képzési idő óra Ebből 9.2. Elmélet 70 óra 9.3. Gyakorlat 280 óra 2

3 9.4. Intenzitás 6-30 óra/hét a célcsoport összetételétől, igényétől függően Időtartam nap hét hónap 10. A képzés módszerei és formája Prezentációval kísért előadás Egyénileg és csoportosan végzett munka A modulok témaköréhez igazított gyakorló feladatok végrehajtása és ellenőrzése modulok közben és zárásakor 11. A program moduljai A program moduljainak megnevezése Részletes bemutatást tartalmazó melléklet sorszáma Részletes bemutatást tartalmazó melléklet fájlneve Számítógép kezelése, szövegszerkesztés PA-II/1 PA_II_1_számítógép Információkeresés a világhálón. Elektronikus levelezés PA-II/2 PA_II_2_számítógép Elektronikus ügyintézés PA-II/3 PA_II_3_számítógép Átíró-digitalizáló PA_II/4 PA_II_4_számítógép 12. A program folyamata A 24/2004. (VI.22.) FMM rendelet 15. (2) bekezdés g) pontja. Címe A melléklet száma Fájl megnevezése A tanfolyamszervezés folyamatai: a képzés előkészítése, a tanfolyam menete, a képzést lezáró számonkérés lebonyolítása, a képzés zárása. AZ ELŐKÉSZÍTÉS 1. Az érvényes jogszabályok, rendeletek és utasítások betartásával a képzési program áttekintése. Személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állásának vizsgálata. Képzés pénzügyi terve. Képzési ütemterv elkészítése. 2. Képzési tájékoztató elkészítése, Képzés online és offline hirdetése, a hallgatók toborzása, jelentkezők regisztrálása a vevőszolgálaton vagy online módon. Hallgatói adatlap felvétele. A évi CI. tv. Melléklet a évi CI. törvényhez részben foglalt adatokat kezeljük, az adatkezelési szabályok betartásával. 3. Előzetes tudásszint felmérése és értékelése. 4. A képzés dokumentumainak elkészítése: haladási napló, jelenléti ívek, képzési ütemterv és tematika, önértékelés dokumentumainak összeállítása, a képzésekről szóló naprakész kimutatás vezetése. 5. Oktatási segédanyagok rendelkezésre állásának biztosítása. 6. A fogyatékkal élők képzésre való jelentkezése esetén megvizsgáljuk, hogy a jelentkező fogyatékosságának mértéke nem akadályozza-e a képzés követelményeinek teljesítését. A 3

4 képzésbe bevonható fogyatékossággal élő személyek részére előkészítjük és biztosítjuk a speciális képzési igényekből eredő feltételeket. 7. Az oktatók, a képzésben közreműködők részére a képzéssel kapcsolatos tudnivalókról tájékoztatást nyújt az azzal megbízott munkatárs. 8. Oktatói, alvállalkozói, bérleti szerződések előkészítése, jóváhagyatása, megkötése. 9. Hallgatói tájékoztató tartalma : - Időtartama (kezdés és befejezés) ás ütemezése - a képzés helyszíne(i)t - a képzés költségeinek fizetési feltételeit, - tájékoztató az igénybe vehető képzési szolgáltatásokról, - a képzéssel megszerezhető ismeretek, végzettség, kompetenciák, - a képzés tartalma és moduljai, - a megengedett hiányzás mértéke, - a számonkérések rendje, - vevőszolgálat és panaszkezelés működési rendje Felnőttképzési szerződések írásban történő megkötése a évi CI. tv. 20. (2) bek. foglalt tartalommal. A KÉPZÉSSZERVEZÉS MENETE A résztvevő hallgatók a képzéshez szükséges oktatási igazolják. segédanyagok átvételét aláírásukkal A képzést a képzési programban foglaltak szerint lebonyolítjuk. A képzési tevékenységért felelős vezető és/ vagy az adott képzésért felelős munkatárs kapcsolatot tart az oktatóval, a képzés megvalósulását nyomon követi, ellenőrzi a képzési programban foglaltak betartását, az előírt dokumentumok szabályos és naprakész vezetését. Gondoskodik a képzésben keletkezett dokumentumok rendszerezett kezeléséről, archiválásáról. Az önértékeléshez használt dokumentumok előkészítéséről és azok kitöltéséről, majd értékeléséről gondoskodik. A beérkező panaszokat megvizsgálja, értékeli, javítóintézkedésről gondoskodik. A program zárásakor ellenőrzi a modulzárók teljesítését, a képzésben használt dokumentumok vezetését, a képzési programban szereplő zárás feltételeinek a meglétét vizsgálja. A program zárásának értékelést követően gondoskodik a Tanúsítványok elkészítéséről és a hallgatók részére történő átadásáról. A képzés zárását követő feladatok: A képzésben keletkezett dokumentumokat archiváljuk. Az OSAP rendszerbe adatszolgáltatás. Megrendelői, hallgatói, munkatársi visszajelzések gyűjtése és feldolgozása. Támogatással megvalósuló képzések esetében a Támogatási Szerződésben rögzített képzést lezáró adminisztrációs és egyéb feladatok ellátása. 13. Csoportlétszám Minimum 5 Fő Maximum 15 Fő 4

5 14. A program során alkalmazott értékelési rendszer Számonkérések formája Számítógépen végzett gyakorló feladatok Számonkérések rendszeressége Modulok közben, modul zárásakor Számonkérések tartalma A modulok témaköreihez kapcsolódó gyakorlati ismeretek A felnőttek tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszer(ek) A gyakorló feladatok megoldásának ellenőrzése és értékelése Megszerezhető minősítések Megfelelt, Nem felelt meg Megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek Sikertelen teljesítés(ek) következménye(i) % közötti teljesítés esetén: Megfelelt 60% alatti teljesítés esetén: Nem felelt meg Lehetőség van 2 alkalommal megismételni a modulzárót 15. Az előzetesen megszerzett tudás elismerésének módja Az előzetesen megszerzett tudás felmérését és beszámítását a hallgató kérésére biztosítjuk. A tudásszint felmérése a modulzárók teljesítésével történik. Az egyes modul témaköréből legalább 80%-ot teljesítő hallgatók részére az adott modul(ok) teljesítése alól felmentés adható. A modulok alóli felmentést a felnőttképzési szerződésben rögzítjük. Támogatott képzésben irányadó jogaszbály a 13/2010. (IV. 22.) SZMM rendelet a digitális írástudás elsajátítására irányuló képzési részek alóli mentesség szabályairól. 16. A program zárása A program zárásának feltétele(i) A modulzárók sikeres teljesítése A program zárásának módja Tanúsítványok átadása a képzést sikeresen teljesítő hallgatók részére Amennyiben a program záróvizsgával fejeződik be : 16.3 A záróvizsga rendje Nincs záróvizsga A záróvizsga követelménye A záróvizsga minősítési szintjei A különböző minősítésekhez tartozó követelményszintek Sikertelen teljesítés következménye A program elvégzését igazoló irat Csak egy jelölhető meg! 17.1 Bizonyítvány Tanúsítvány X Látogatási igazolás Egyéb Éspedig: 5

6 6

A COBRA CONTROL BEMUTATÁSA

A COBRA CONTROL BEMUTATÁSA National Instruments Alliance Partner, Distributor for Göpel electronic and Digitaltest H-1121 Budapest, Konkoly Thege út 29-33. Tel: +36 1 392-2239, Fax: +36 1 392-2601 cobra@cobra.kfkipark.hu http://www.cobracontrol.hu

Részletesebben

A versenyképességet támogató kompetenciák fejlesztése

A versenyképességet támogató kompetenciák fejlesztése A versenyképességet támogató kompetenciák fejlesztése Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel

Részletesebben

Webszerkesztés, a web programozás alapjai

Webszerkesztés, a web programozás alapjai Webszerkesztés, a web programozás alapjai Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel A projekt

Részletesebben

Digitális fényképezés alapismeretei

Digitális fényképezés alapismeretei Digitális fényképezés alapismeretei Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel A projekt az

Részletesebben

Két ország, egy cél, közös siker!

Két ország, egy cél, közös siker! I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Tanulási és munkamotiváció erősítését célzó tréning OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület

Részletesebben

Képzési program. 1. A program megnevezése: Nemzetközi Refa Controller-képző tanfolyam Felnőttképzési tevékenység azonosítója: 340020

Képzési program. 1. A program megnevezése: Nemzetközi Refa Controller-képző tanfolyam Felnőttképzési tevékenység azonosítója: 340020 Képzési program 1. A program megnevezése: Nemzetközi Refa Controller-képző tanfolyam Felnőttképzési tevékenység azonosítója: 340020 2. A program tulajdonosa: Sämling Üzleti Oktatási Központ Kft. 1124 Budapest,

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai 1.1. Program megnevezése Digitális fényfépezés alapismeretei 1.2.. A modul sorszáma 2 1.3. A modul megnevezése A fényképezés

Részletesebben

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN A képzés célja A vállalkozások hatékonyságának növelése a munkatársak kommunikációs technikájának, eszközeinek,

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Módszertani és Oktatási Központ Felnőttképzési nyilvántartási szám: 21088-2007 Cím: 1447 Budapest Pf. 510. Tel/Fax.: (06-1-) 303-8973; (06-1-) 314-4998 mail: info@neki.hu www.mamoka.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

TERVEZET. 2012. évi törvény a felnőttképzésről. I. Fejezet Általános rendelkezések

TERVEZET. 2012. évi törvény a felnőttképzésről. I. Fejezet Általános rendelkezések 2012. évi törvény a felnőttképzésről Abból a célból, hogy a tanuláshoz való jog az állampolgár egész életpályáján érvényesüljön, az állampolgárok meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális és technológiai

Részletesebben

MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG

MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG Képzési Minőségirányítási Kézikönyv Budapest 2013 1 Tartalomjegyzék... 1 TARTALOMJEGYZÉK... 2 A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KERETEI... 3 FOLYAMATLEÍRÁSOK... 20 2 A Minőségirányítási rendszer keretei A)

Részletesebben

Törvények. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya

Törvények. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 96. szám 54681 II. Törvények 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* Annak érdekében, hogy a hazánkban élő személyek meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2015.V.1.) hatályos állapota A jel a legutoljára

Részletesebben

a) a felnőttképzésben részt vevő és a felnőttképzést kiegészítő tevékenységet igénybevevő felnőttre,

a) a felnőttképzésben részt vevő és a felnőttképzést kiegészítő tevékenységet igénybevevő felnőttre, 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 2013.09.02 4 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 1 Annak érdekében, hogy a hazánkban élő személyek meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális és

Részletesebben

A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint

A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint 2014.04.25. EDUCERT Képzésmódszertani és Minőséghitelesítési Kft. educert.hu 2013. ÉVI LXXVII. TÖRVÉNY

Részletesebben

A 2013. évi Felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye A 2015.02.24-i állapot szerint

A 2013. évi Felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye A 2015.02.24-i állapot szerint A 2013. évi Felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye A 2015.02.24-i állapot szerint EDUCERT Képzésmódszertani és Minőséghitelesítési Kft. educert.hu 2013. ÉVI LXXVII. TÖRVÉNY A FELNŐTTKÉPZÉSRŐL

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 1 Annak érdekében, hogy a hazánkban élő személyek meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális és technológiai fejlődés kihívásainak, eredményesen kapcsolódhassanak

Részletesebben

ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM

ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont VASÚTSZAKMAI OKTATÓ ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM LEVELEZŐ HATÓSÁGI KÉPZÉS 2013. Készült a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. megbízása

Részletesebben

A 2013. évi Felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye A 2015.07.27-i állapot szerint

A 2013. évi Felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye A 2015.07.27-i állapot szerint A 2013. évi Felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye A 2015.07.27-i állapot szerint EDUCERT Képzésmódszertani és Minőséghitelesítési Kft. educert.hu 2013. ÉVI LXXVII. TÖRVÉNY A FELNŐTTKÉPZÉSRŐL

Részletesebben

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Valorizáció Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Tartalomjegyzék Bevezetés 3 A FAT tevékenysége 3 A FAT szervezeti és működési szabályzata 5 Preambulum 5 A FAT jogállása, szervezete

Részletesebben

GYAKORLATI KÉPZÉSI PROGRAM

GYAKORLATI KÉPZÉSI PROGRAM Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont VASÚTSZAKMAI OKTATÓ GYAKORLATI KÉPZÉSI PROGRAM NAPPALI HATÓSÁGI KÉPZÉS 2013. Készült a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. megbízása

Részletesebben

Felnőttképzési Szerződés

Felnőttképzési Szerződés FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 13. -a alapján egyrészről a Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium (cím: 9027

Részletesebben

5/1. sz. melléklet NYILATKOZAT

5/1. sz. melléklet NYILATKOZAT 5/1. sz. melléklet NYILATKOZAT A Békés Megyei Vízm űvek Zrt. (5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.), mint Megbízó és a Samling Gazdasági Továbbképző Kft. (1124 Budapest, Németvölgyi út 64.), mint Megbízott az

Részletesebben

Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program

Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program Vezetési gyakorlat

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési program «B» képzési kör 1.1. Megnevezése Megújuló energetikai asszisztens 1.2. Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója 1.3. Engedély megszerzését követően a nyilvántartásba-vételi

Részletesebben

Piacsek László Zoltán

Piacsek László Zoltán összeállította: V á l t o z á s o k a s z a k k é p z é s i hozzájárulás terhére történő elszámolás feltételrendszerében Piacsek Vonatkozó jogszabályok 15/2009. (VII.24.) SZMM rendelet a saját munkavállalók

Részletesebben

Minőségiránytási kézikönyv

Minőségiránytási kézikönyv Sarkad Város Önkormányzata Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár Sarkad Vár u. 2/b Tel.: 66/375-300 Fax:66/375-380 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00494-2009 Minőségiránytási kézikönyv Jóváhagyta:

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP Programmodul részletes bemutatása 3. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra különkülön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Adatlap a képzési programról

Adatlap a képzési programról 3. sz. melléklet: képzési ajánlattételi adatlap Adatlap a képzési programról Felnőttképzést folytató intézmény neve: A képzés adatai: Megnevezése: (OKJ-s képzés esetén OKJ-száma, nem OKJ-s akkreditált

Részletesebben

WP4: A20-A21. Készítette: Üröginé Ács Anikó 2014. november 17.

WP4: A20-A21. Készítette: Üröginé Ács Anikó 2014. november 17. WP4: A20-A21 Felnőttképzési szakértői tanulmány az AGRIDAG: Az agrár-környezeti teljesítmény értékelő szakképzés hazai feltételeinek megteremtése (2012-1-HU1-LEO05-04850) című projekt képzési programjához

Részletesebben