Ügyeljen arra, hogy a programegység sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ügyeljen arra, hogy a programegység sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!"

Átírás

1 II. Programegység/modul részletes bemutatása Valamennyi programegységre külön-külön kitöltendı! Amennyiben a program egy egységbıl áll, értelemszerően csak az I. reszben nem szereplı pontjait kell kitölteni. 1. A programegység/modul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programegység sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! 1.1. Program megnevezése PIRAMISrendszer bér-munkaügyi szakértı Az egység sorszáma Az egység megnevezése Általános tudnivalók a rendszerrıl 2. A programegység/modul célja Határozza meg, mi az a többlet, mellyel a hallgató az adott egység elvégzésével rendelkezni fog! Az elérendı többletteljesítmény, többlettudás konkrétan megfogalmazott legyen, valamint illeszkedjen a a program céljához! A hallgató képes a PIRAMIS rendszer felépítésének, mőködésének, törzsadatoknak és alapadatfunkcióinak használatára. 3. A programegység/modul követelményei Határozza meg a hallgatóval szemben támasztott követelményeket, elvárásokat, melyeket a hallgatónak az egység elvégzésével, lezárásával teljesítenie kell! A követelmény-meghatározások konkrétak, mérhetıek, minısíthetık és egy programon belül egységes taxonómiai rendszerben megfogalmazottak legyenek! A felsorolás bıvíthetı Ismerni kell a program egység fıbb funkcióit 3.2. Meg kell határozni a cél eléréséhez szükséges feladatot 3.3. Birtokában kell lenni a cél elérésének szükséges feladat tudásának A programegység során elsajátított ismeret, kialakított készség, képesség, kompetencia Határozza meg mindazokat az elméleti és gyakorlati ismereteket, készségeket, képességeket, kompetenciákat, melyeket a hallgató az egység során elsajátíthat, s melyek elsajátításával a hallgató képes a követelményeknek való megfelelésre, illetve a kitőzött cél elérésére! A felsorolás bıvíthetı Elsajátítja a program egység fıbb funkcióinak kezelését 4.2. Projekt szemlélet és program gondolkodás átvétele a munkagyakorlatba 4.3. A feladatmegoldás és felhasználói jogosultságok kezelése

2 5. A programegységbe/modulba való bekapcsolódás feltételei Határozza meg mindazokat a feltételeket, amelyeket a hallgatónak a programegységbe való bekapcsolódáshoz teljesítenie kell! A feltételek száma az egyéb feltételek megnevezésével bıvíthetı Elızetesen teljesítendı egység(ek) Feltételhez nem kötött 5.2. Elızetesen elvárt ismeret(ek) Feltételhez nem kötött 6. A programegységben/modulban való részvétel feltételei Határozza meg mindazokat a feltételeket, amelyeket a hallgatónak a programegységben való részvétel során teljesítenie kell! A feltételek száma az egyéb feltételek megnevezésével bıvíthetı Részvétel követésének módja Jelentkezési lap kitöltése és jelenléti ív aláírása 6.2. Megengedett hiányzás 20% 6.3. Egyéb feltétel(ek) Nincs 7. A fogyatékosságból eredı speciális igények figyelembe vételének módja A program nem számol fogyatékossággal élıkkel. 8. A programegység/modul idıtartama óra Szakmai képzés esetén ebbıl 8.2. Elmélet 1 óra 8.3. Gyakorlat 5 óra Határozza meg a programegység óraszmának ütemezését, eloszlását az intenzitás rovatban, valamint hogy a programegység a jelölt intenzitás mellett milyen idıkeretben (nap, hét, hónap) valósul meg! Amennyiben a programegység, azonos szakmai tartalom és óraszám mellett, több intenzitási móddal is megvalósítható, abban az esetben a lista bıvítésével valamennyi lehetséges intenzitási mód meghatározható, a hozzá tartozó idıkeret megjelölésével Intenzitás Idıtartam 1 x 6 óra 1 nap 0 hét 0 hónap

3 9. A programegység/modul megvalósításának módszerei Írja le az egység során alkalmazott módszereket és határozza meg azok részarányát a programegységen belül! A módszerek legyenek összhangban a program céljával, célcsoportjával, formájával, követelményeivel, tartalmával, illetve a felnıttképzés sajátosságaival! Módszertani elemként meghatározhatók a speciálisan kifejlesztett eljárások is. A felsorolás bıvíthetı Elıadás 10 % 9.2. Irányított számítástechnikai foglalkozás 40 % 9.3. Feladatellenırzés, helyzetgyakorlat 50 % 10. A programegységbe/modulba vonható csoportlétszám Minimum 3 fı Maximum 10 fı 11. A programegység/modul során alkalmazott értékelési rendszer Számonkérések formája Gyakorlati feladatmegoldás Számonkérések rendszeressége Modul végén Számonkérések tartalma PIRAMIS rendszer ismereteinek elsajátítására irányuló feladatok A felnıttek tudásszintjének ellenırzésére szolgáló módszer(ek) Megszerezhetı minısítések megfelelt / nem felelt meg Megszerezhetı minısítésekhez tartozó követelményszintek A PIRAMIS rendszer használatához kapcsolódó gyakorlati feladatsor elvégzésén keresztül történı tudásszint ellenırzés 60 % felett megfelelt Sikertelen teljesítés következménye Sikertelenség okának közös felderítése, analizálása csoportszinten vagy egyénileg. További gyakorlás után hasonló feladat megoldása. 12. Az elızetesen megszerzett tudás elismerésének módja Határozza meg az elızetesen megszerzett tudás felmérésének, értékelésének és beszámításának módszerét, valamint az elızetes tudás beszámításának módját, feltételeit a programegységre vonatkozóan. Amennyiben az elızetesen megszerzett tudás felmérésének, értékelésének, beszámításának módja a programegységnél azonos a program általános tartalmának 15. pontjában leírtakkal, úgy elegendı az arra való hivatkozás megjelölése. Az elızetesen megszerzett tudást mérjük: a képzésben részt vevı a jelentkezési lapon nyilatkozik arról, hogy rendelkezik e Piramis rendszer felhasználói ismerettel. Amennyiben rendelkezik, abban az esetben a képzés megkezdése elıtt egy gyakorlati feladatsoron keresztül felmérjük tudását. A képzésbe a kapott eredményt azért nem áll módunkban beszámítani, mert a képzés során mindig a legfrissebb rendszerverzió kerül oktatásra, melynek ismerete szükséges a program használatához.

4 13. A programegység/modul megvalósításának személyi feltételei Programban betöltött szerep Oktatott témakör Oktató Általános tudnivalók a rendszerrıl, Munkaidı, Bérszámfejtés, Adatszolgáltatás Oktató Általános tudnivalók a rendszerrıl, Munkaidı, Bérszámfejtés, TB - számfejtés Oktató Munkaügy, Munkaidı, Bérszámfejtés, TBszámfejtés Oktató Általános tudnivalók a rendszerrıl Végzettség(ek) Fıiskolai Fıiskolai Fıiskolai Egyetemi Oktató Munkaügy, TB-számfejtés Fıiskolai Szakmai gyakorlat Követelmények Oktatói gyakorlat Felnıttképzési gyakorlat 7 év 5 év 2 év - 15 év 2 év 2 év - 6 év 6 év 2 év - 6 év 2 év 2 év - 8 év 6 év 2 év - Egyéb követelmény(ek) 14. A programegység/modul megvalósításának tárgyi feltételei Képzési helyszín Igénybevétel célja Férıhelyek száma Minimálisan elvárt felszereltség Nyíregyháza, Dózsa György út Megrendelı által megjelölt helyszínen oktatás 10 fı 10 db szék, 5 db asztal, 1 db tanári asztal, 1 db laptop Piramis oktató szoftverrel, 10 db csatlakozási lehetıség saját laptophoz, projektor, oktatás 10 fı 10 db szék, 5 db asztal, 1 db tanári asztal, 1 db laptop Piramis oktató szoftverrel, 10 db csatlakozási lehetıség saját laptophoz, projektor,

5 15. A programegység/modul céljának eléréséhez szükséges tananyagok, segédanyagok, segédeszközök, és azok biztosításának módja Tananyagok, segédanyagok, segédeszközök Biztosítás módja Oktatási tematika A képzı által fénymásolt anyag átadása Elektronikus felhasználói kézikönyv Jogosultság alapján letölthetı

6 16. A programegység/modul céljának eléréséhez szükséges kötelezı irodalom, és azok biztosításának módja Ügyeljen a pontos bibliográfiai hivatkozásokra! A felsorolás bıvíthetı.. Szerzı Cím Kiadó neve, székhelye Kiadás éve Biztosítás módja Az aktuális jogszabályok: Az adózás rendjérıl szóló törvény (2003. évi XCII.), A személyi jövedelemadóról szóló törvény (1995. évi CXVII.), A társadalombiztosítás ellátásairól és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérıl szóló törvény (1997. évi LXXX.), A kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény (1997. évi LXXXIII.), A családok támogatásáról szóló törvény (1998. évi LXXXIV.), Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló törvény (1993. évi XCVI.) A Munka Törvénykönyve (1992. évi XXII.) Magyar Közlöny - Cd jogtár, a használt és aktuális jogszabály nyomtatott változata Az intézmény honlapján elérhetı. 17. A programegység/modul céljának eléréséhez szükséges ajánlott irodalom, és azok biztosításának módja Ügyeljen a pontos bibliográfiai hivatkozásokra! A felsorolás bıvíthetı.. Szerzı Cím Kiadó neve, székhelye Kiadás éve Biztosítás módja A Microsoft Office csomag felhasználói segédlete - - A Microsoft honlapjáról a képzésben résztvevı által letölthetı.

7 18. A programegység/modul megvalósítására vonatkozó egyéb feltétel(ek) Amennyiben a programegység/modul megvalósításához az eddig felsoroltakon túlmenıen további feltétel(ek) biztosítása szükséges, úgy ez(eke)t ebben a pontban jelölje. Nincs ilyen feltétel

8 II. Programegység/modul részletes bemutatása Valamennyi programegységre külön-külön kitöltendı! Amennyiben a program egy egységbıl áll, értelemszerően csak az I. reszben nem szereplı pontjait kell kitölteni. 1. A programegység/modul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programegység sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! 1.1. Program megnevezése PIRAMIS rendszer bér-munkaügyi szakértı Az egység sorszáma Az egység megnevezése Munkaügy 2. A programegység/modul célja Határozza meg, mi az a többlet, mellyel a hallgató az adott egység elvégzésével rendelkezni fog! Az elérendı többletteljesítmény, többlettudás konkrétan megfogalmazott legyen, valamint illeszkedjen a a program céljához! A hallgató képes a PIRAMIS rendszer munkaügyi tevékenységének ellátásához szükséges adatok elektronikus nyilvántartás kezelésére és használatára. 3. A programegység/modul követelményei Határozza meg a hallgatóval szemben támasztott követelményeket, elvárásokat, melyeket a hallgatónak az egység elvégzésével, lezárásával teljesítenie kell! A követelmény-meghatározások konkrétak, mérhetıek, minısíthetık és egy programon belül egységes taxonómiai rendszerben megfogalmazottak legyenek! A felsorolás bıvíthetı Ismerni kell a program egység fıbb funkcióit 3.2. El kell sajátítani a munkavállalói személyi és szerzıdéses, továbbá bérszámfejtési adatok adatrögzítését 3.3. Meg kell határozni az adminisztratív és szerzıdéses adatok közti különbséget A programegység során elsajátított ismeret, kialakított készség, képesség, kompetencia Határozza meg mindazokat az elméleti és gyakorlati ismereteket, készségeket, képességeket, kompetenciákat, melyeket a hallgató az egység során elsajátíthat, s melyek elsajátításával a hallgató képes a követelményeknek való megfelelésre, illetve a kitőzött cél elérésére! A felsorolás bıvíthetı Elsajátítja a program egység fıbb funkcióinak kezelését 4.2. Képes a szoftver használatával munkavállalói és bérszámfejtési adatokat rögzíteni 4.3. A program segítségével személyi adatokat tart nyilván és szerzıdéseket rögzít, módosít, listáz

9 5. A programegységbe/modulba való bekapcsolódás feltételei Határozza meg mindazokat a feltételeket, amelyeket a hallgatónak a programegységbe való bekapcsolódáshoz teljesítenie kell! A feltételek száma az egyéb feltételek megnevezésével bıvíthetı Elızetesen teljesítendı egység(ek) modul 5.2. Elızetesen elvárt ismeret(ek) Feltételhez nem kötött 6. A programegységben/modulban való részvétel feltételei Határozza meg mindazokat a feltételeket, amelyeket a hallgatónak a programegységben való részvétel során teljesítenie kell! A feltételek száma az egyéb feltételek megnevezésével bıvíthetı Részvétel követésének módja Jelentkezési lap kitöltése és jelenléti ív aláírása 6.2. Megengedett hiányzás 20% 6.3. Egyéb feltétel(ek) Nincs 7. A fogyatékosságból eredı speciális igények figyelembe vételének módja A program nem számol fogyatékossággal élıkkel. 8. A programegység/modul idıtartama óra Szakmai képzés esetén ebbıl 8.2. Elmélet 1 óra 8.3. Gyakorlat 5 óra Határozza meg a programegység óraszmának ütemezését, eloszlását az intenzitás rovatban, valamint hogy a programegység a jelölt intenzitás mellett milyen idıkeretben (nap, hét, hónap) valósul meg! Amennyiben a programegység, azonos szakmai tartalom és óraszám mellett, több intenzitási móddal is megvalósítható, abban az esetben a lista bıvítésével valamennyi lehetséges intenzitási mód meghatározható, a hozzá tartozó idıkeret megjelölésével Intenzitás Idıtartam 1 x 6 óra 1 nap 0 hét 0 hónap

10 9. A programegység/modul megvalósításának módszerei Írja le az egység során alkalmazott módszereket és határozza meg azok részarányát a programegységen belül! A módszerek legyenek összhangban a program céljával, célcsoportjával, formájával, követelményeivel, tartalmával, illetve a felnıttképzés sajátosságaival! Módszertani elemként meghatározhatók a speciálisan kifejlesztett eljárások is. A felsorolás bıvíthetı Elıadás 10 % 9.2. Irányított számítástechnikai foglalkozás 40 % 9.3. Feladatellenırzés, helyzetgyakorlat 50 % 10. A programegységbe/modulba vonható csoportlétszám Minimum 3 fı Maximum 10 fı 11. A programegység/modul során alkalmazott értékelési rendszer Számonkérések formája Gyakorlati feladatmegoldás Számonkérések rendszeressége Modul végén Számonkérések tartalma PIRAMIS rendszer ismereteinek elsajátítására irányuló feladatok A felnıttek tudásszintjének ellenırzésére szolgáló módszer(ek) Megszerezhetı minısítések megfelelt / nem felelt meg Megszerezhetı minısítésekhez tartozó követelményszintek A PIRAMIS használatához kapcsolódó gyakorlati feladatsor elvégzésén keresztül történı tudásszint ellenırzés. 60 % felett megfelelt Sikertelen teljesítés következménye Sikertelenség okának közös felderítése, analizálása csoportszinten vagy egyénileg. További gyakorlás után hasonló feladat megoldása. 12. Az elızetesen megszerzett tudás elismerésének módja Határozza meg az elızetesen megszerzett tudás felmérésének, értékelésének és beszámításának módszerét, valamint az elızetes tudás beszámításának módját, feltételeit a programegységre vonatkozóan. Amennyiben az elızetesen megszerzett tudás felmérésének, értékelésének, beszámításának módja a programegységnél azonos a program általános tartalmának 15. pontjában leírtakkal, úgy elegendı az arra való hivatkozás megjelölése. Az elızetesen megszerzett tudást mérjük: a képzésben részt vevı a jelentkezési lapon nyilatkozik arról, hogy rendelkezik e Piramis rendszer felhasználói ismerettel. Amennyiben rendelkezik, abban az esetben a képzés megkezdése elıtt egy gyakorlati feladatsoron keresztül felmérjük tudását. A képzésbe a kapott eredményt azért nem áll módunkban beszámítani, mert a képzés során mindig a legfrissebb rendszerverzió kerül oktatásra, melynek ismerete szükséges a program használatához.

11 13. A programegység/modul megvalósításának személyi feltételei Programban betöltött szerep Oktatott témakör Oktató Általános tudnivalók a rendszerrıl, Munkaidı, Bérszámfejtés, Adatszolgáltatás Oktató Általános tudnivalók a rendszerrıl, Munkaidı, Bérszámfejtés, TB - számfejtés Oktató Munkaügy, Munkaidı, Bérszámfejtés, TBszámfejtés Oktató Általános tudnivalók a rendszerrıl Végzettség(ek) Fıiskolai Fıiskolai Fıiskolai Egyetemi Oktató Munkaügy, TB-számfejtés Fıiskolai Szakmai gyakorlat Követelmények Oktatói gyakorlat Felnıttképzési gyakorlat 7 év 5 év 2 év - 15 év 2 év 2 év - 6 év 6 év 2 év - 6 év 2 év 2 év - 8 év 6 év 2 év - Egyéb követelmény(ek) 14. A programegység/modul megvalósításának tárgyi feltételei Képzési helyszín Igénybevétel célja Férıhelyek száma Minimálisan elvárt felszereltség Nyíregyháza, Dózsa György út Megrendelı által megjelölt helyszínen oktatás 10 fı 10 db szék, 5 db asztal, 1 db tanári asztal, 1 db laptop Piramis oktató szoftverrel, 10 db csatlakozási lehetıség saját laptophoz, projektor, oktatás 10 fı 10 db szék, 5 db asztal, 1 db tanári asztal, 1 db laptop Piramis oktató szoftverrel, 10 db csatlakozási lehetıség saját laptophoz, projektor,

12

13 15. A programegység/modul céljának eléréséhez szükséges tananyagok, segédanyagok, segédeszközök, és azok biztosításának módja Tananyagok, segédanyagok, segédeszközök Biztosítás módja Oktatási tematika A képzı által fénymásolt anyag átadása Elektronikus felhasználói kézikönyv Jogosultság alapján letölthetı

14 16. A programegység/modul céljának eléréséhez szükséges kötelezı irodalom, és azok biztosításának módja Ügyeljen a pontos bibliográfiai hivatkozásokra! A felsorolás bıvíthetı.. Szerzı Cím Kiadó neve, székhelye Kiadás éve Biztosítás módja Az aktuális jogszabályok: Az adózás rendjérıl szóló törvény (2003. évi XCII.), A személyi jövedelemadóról szóló törvény (1995. évi CXVII.), A társadalombiztosítás ellátásairól és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérıl szóló törvény (1997. évi LXXX.), A kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény (1997. évi LXXXIII.), A családok támogatásáról szóló törvény (1998. évi LXXXIV.), Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló törvény (1993. évi XCVI.) A Munka Törvénykönyve (1992. évi XXII.) Magyar Közlöny - Cd jogtár, a használt és aktuális jogszabály nyomtatott változata Az intézmény honlapján elérhetı. 17. A programegység/modul céljának eléréséhez szükséges ajánlott irodalom, és azok biztosításának módja Ügyeljen a pontos bibliográfiai hivatkozásokra! A felsorolás bıvíthetı.. Szerzı Cím Kiadó neve, székhelye Kiadás éve Biztosítás módja A Microsoft Office csomag felhasználói segédlete - - A Microsoft honlapjáról a képzésben résztvevı által letölthetı.

15 18. A programegység/modul megvalósítására vonatkozó egyéb feltétel(ek) Amennyiben a programegység/modul megvalósításához az eddig felsoroltakon túlmenıen további feltétel(ek) biztosítása szükséges, úgy ez(eke)t ebben a pontban jelölje. Nincs ilyen feltétel

16 II. Programegység/modul részletes bemutatása Valamennyi programegységre külön-külön kitöltendı! Amennyiben a program egy egységbıl áll, értelemszerően csak az I. reszben nem szereplı pontjait kell kitölteni. 1. A programegység/modul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programegység sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! 1.1. Program megnevezése PIRAMIS rendszer bér-munkaügyi szakértı Az egység sorszáma Az egység megnevezése Munkaidı nyilvántartás 2. A programegység/modul célja Határozza meg, mi az a többlet, mellyel a hallgató az adott egység elvégzésével rendelkezni fog! Az elérendı többletteljesítmény, többlettudás konkrétan megfogalmazott legyen, valamint illeszkedjen a a program céljához! A hallgató képes a PIRAMIS rendszerben az elektronikus jelenlét alapú munkaidı rögzítéshez szükséges törzsadatok, rendszerparaméterek beállítását, munkaidı jelölések karbantartását, munkaidı csoportok meghatározását, jelenléti rögzítésnél zárási határidık definiálását, munkaidıkeret típusok alkalmazását elvégezni. 3. A programegység/modul követelményei Határozza meg a hallgatóval szemben támasztott követelményeket, elvárásokat, melyeket a hallgatónak az egység elvégzésével, lezárásával teljesítenie kell! A követelmény-meghatározások konkrétak, mérhetıek, minısíthetık és egy programon belül egységes taxonómiai rendszerben megfogalmazottak legyenek! A felsorolás bıvíthetı Ismerni kell a program egység fıbb funkcióit 3.2. Tudni kell kezelni a PIRAMIS munkaidıadat rögzítését 3.3. Tudni kell rögzíteni a jelenléti adatokat 3.4. Tudni kell készíteni munkaidı mérleget 3.5. Kezelni kell a munkarend felépítését, létrehozását és karbantartását a rendszerben 4. A programegység során elsajátított ismeret, kialakított készség, képesség, kompetencia Határozza meg mindazokat az elméleti és gyakorlati ismereteket, készségeket, képességeket, kompetenciákat, melyeket a hallgató az egység során elsajátíthat, s melyek elsajátításával a hallgató képes a követelményeknek való megfelelésre, illetve a kitőzött cél elérésére! A felsorolás bıvíthetı Elsajátítja a program egység fıbb funkcióinak kezelését 4.2. Tud munkaidı adatot rögzíteni 4.3. Tud jelenléti adatot rögzíteni 4.4. Tud munkaidı mérleget készíteni

17 4.5. A rendszer segítségével tud munkarendet létrehozni, felépíteni és karbantartani 5. A programegységbe/modulba való bekapcsolódás feltételei Határozza meg mindazokat a feltételeket, amelyeket a hallgatónak a programegységbe való bekapcsolódáshoz teljesítenie kell! A feltételek száma az egyéb feltételek megnevezésével bıvíthetı Elızetesen teljesítendı egység(ek) 11.1, 11.2 modulok 5.2. Elızetesen elvárt ismeret(ek) Feltételhez nem kötött 6. A programegységben/modulban való részvétel feltételei Határozza meg mindazokat a feltételeket, amelyeket a hallgatónak a programegységben való részvétel során teljesítenie kell! A feltételek száma az egyéb feltételek megnevezésével bıvíthetı Részvétel követésének módja Jelentkezési lap kitöltése és jelenléti ív aláírása 6.2. Megengedett hiányzás 20 % 6.3. Egyéb feltétel(ek) Nincs 7. A fogyatékosságból eredı speciális igények figyelembe vételének módja A program nem számol fogyatékossággal élıkkel. 8. A programegység/modul idıtartama óra Szakmai képzés esetén ebbıl 8.2. Elmélet 1 óra 8.3. Gyakorlat 5 óra Határozza meg a programegység óraszmának ütemezését, eloszlását az intenzitás rovatban, valamint hogy a programegység a jelölt intenzitás mellett milyen idıkeretben (nap, hét, hónap) valósul meg! Amennyiben a programegység, azonos szakmai tartalom és óraszám mellett, több intenzitási móddal is megvalósítható, abban az esetben a lista bıvítésével valamennyi lehetséges intenzitási mód meghatározható, a hozzá tartozó idıkeret megjelölésével Intenzitás Idıtartam 1 x 6 óra 1 nap 0 hét 0 hónap

18 9. A programegység/modul megvalósításának módszerei Írja le az egység során alkalmazott módszereket és határozza meg azok részarányát a programegységen belül! A módszerek legyenek összhangban a program céljával, célcsoportjával, formájával, követelményeivel, tartalmával, illetve a felnıttképzés sajátosságaival! Módszertani elemként meghatározhatók a speciálisan kifejlesztett eljárások is. A felsorolás bıvíthetı Elıadás 10 % 9.2. Irányított számítástechnikai foglalkozás 40 % 9.3. Feladatellenırzés, helyzetgyakorlat 50 % 10. A programegységbe/modulba vonható csoportlétszám Minimum 3 fı Maximum 10 fı 11. A programegység/modul során alkalmazott értékelési rendszer Számonkérések formája Gyakorlati feladatmegoldás Számonkérések rendszeressége Modul végén Számonkérések tartalma PIRAMIS rendszer ismereteinek elsajátítására irányuló feladatok A felnıttek tudásszintjének ellenırzésére szolgáló módszer(ek) Megszerezhetı minısítések megfelelt / nem felelt meg Megszerezhetı minısítésekhez tartozó követelményszintek A PIRAMIS rendszer használatához kapcsolódó gyakorlati feladatsor elvégzésén keresztül történı tudásszint ellenırzés 60 % felett megfelelt Sikertelen teljesítés következménye Sikertelenség okának közös felderítése, analizálása csoportszinten vagy egyénileg. További gyakorlás után hasonló feladat megoldása. 12. Az elızetesen megszerzett tudás elismerésének módja Határozza meg az elızetesen megszerzett tudás felmérésének, értékelésének és beszámításának módszerét, valamint az elızetes tudás beszámításának módját, feltételeit a programegységre vonatkozóan. Amennyiben az elızetesen megszerzett tudás felmérésének, értékelésének, beszámításának módja a programegységnél azonos a program általános tartalmának 15. pontjában leírtakkal, úgy elegendı az arra való hivatkozás megjelölése. Az elızetesen megszerzett tudást mérjük: a képzésben részt vevı a jelentkezési lapon nyilatkozik arról, hogy rendelkezik e Piramis rendszer felhasználói ismerettel. Amennyiben rendelkezik, abban az esetben a képzés megkezdése elıtt egy gyakorlati feladatsoron keresztül felmérjük tudását. A képzésbe a kapott eredményt azért nem áll módunkban beszámítani, mert a képzés során mindig a legfrissebb rendszerverzió kerül oktatásra, melynek ismerete szükséges a program használatához.

19 13. A programegység/modul megvalósításának személyi feltételei Programban betöltött szerep Oktatott témakör Oktató Általános tudnivalók a rendszerrıl, Munkaidı, Bérszámfejtés, Adatszolgáltatás Oktató Általános tudnivalók a rendszerrıl, Munkaidı, Bérszámfejtés, TB - számfejtés Oktató Munkaügy, Munkaidı, Bérszámfejtés, TBszámfejtés Oktató Általános tudnivalók a rendszerrıl Végzettség(ek) Fıiskolai Fıiskolai Fıiskolai Egyetemi Oktató Munkaügy, TB-számfejtés Fıiskolai Szakmai gyakorlat Követelmények Oktatói gyakorlat Felnıttképzési gyakorlat 7 év 5 év 2 év - 15 év 2 év 2 év - 6 év 6 év 2 év - 6 év 2 év 2 év - 8 év 6 év 2 év - Egyéb követelmény(ek) 14. A programegység/modul megvalósításának tárgyi feltételei Képzési helyszín Igénybevétel célja Férıhelyek száma Minimálisan elvárt felszereltség Nyíregyháza, Dózsa György út Megrendelı által megjelölt helyszínen oktatás 10 fı 10 db szék, 5 db asztal, 1 db tanári asztal, 1 db laptop Piramis oktató szoftverrel, 10 db csatlakozási lehetıség saját laptophoz, projektor, oktatás 10 fı 10 db szék, 5 db asztal, 1 db tanári asztal, 1 db laptop Piramis oktató szoftverrel, 10 db csatlakozási lehetıség saját laptophoz, projektor,

20 15. A programegység/modul céljának eléréséhez szükséges tananyagok, segédanyagok, segédeszközök, és azok biztosításának módja Tananyagok, segédanyagok, segédeszközök Biztosítás módja Oktatási tematika A képzı által fénymásolt anyag átadása Elektronikus felhasználói kézikönyv Jogosultság alapján letölthetı

21 16. A programegység/modul céljának eléréséhez szükséges kötelezı irodalom, és azok biztosításának módja Ügyeljen a pontos bibliográfiai hivatkozásokra! A felsorolás bıvíthetı.. Szerzı Cím Kiadó neve, székhelye Kiadás éve Biztosítás módja Az aktuális jogszabályok: Az adózás rendjérıl szóló törvény (2003. évi XCII.), A személyi jövedelemadóról szóló törvény (1995. évi CXVII.), A társadalombiztosítás ellátásairól és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérıl szóló törvény (1997. évi LXXX.), A kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény (1997. évi LXXXIII.), A családok támogatásáról szóló törvény (1998. évi LXXXIV.), Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló törvény (1993. évi XCVI.) A Munka Törvénykönyve (1992. évi XXII.) Magyar Közlöny - Cd jogtár, a használt és aktuális jogszabály nyomtatott változata Az intézmény honlapján elérhetı. 17. A programegység/modul céljának eléréséhez szükséges ajánlott irodalom, és azok biztosításának módja Ügyeljen a pontos bibliográfiai hivatkozásokra! A felsorolás bıvíthetı.. Szerzı Cím Kiadó neve, székhelye Kiadás éve Biztosítás módja A Microsoft Office csomag felhasználói segédlete - - A Microsoft honlapjáról a képzésben résztvevı által letölthetı.

22 18. A programegység/modul megvalósítására vonatkozó egyéb feltétel(ek) Amennyiben a programegység/modul megvalósításához az eddig felsoroltakon túlmenıen további feltétel(ek) biztosítása szükséges, úgy ez(eke)t ebben a pontban jelölje. Nincs ilyen feltétel

23 II. Programegység/modul részletes bemutatása Valamennyi programegységre külön-külön kitöltendı! Amennyiben a program egy egységbıl áll, értelemszerően csak az I. reszben nem szereplı pontjait kell kitölteni. 1. A programegység/modul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programegység sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! 1.1. Program megnevezése PIRAMIS rendszer bér-munkaügyi szakértı Az egység sorszáma Az egység megnevezése Társadalombiztosítás-számfejtés 2. A programegység/modul célja Határozza meg, mi az a többlet, mellyel a hallgató az adott egység elvégzésével rendelkezni fog! Az elérendı többletteljesítmény, többlettudás konkrétan megfogalmazott legyen, valamint illeszkedjen a a program céljához! A hallgató képes a PIRAMIS rendszer társadalombiztosítás-számfejtési tevékenységeket elıkészíteni, alapadatok beállítani, az elszámoláshoz szükséges beállításokat elsajátítani, a különbözı igazolásokat, TB adatokat és igénybejelentıket feldolgozni, illetve ebbıl számfejtést végre tudja hajtani. 3. A programegység/modul követelményei Határozza meg a hallgatóval szemben támasztott követelményeket, elvárásokat, melyeket a hallgatónak az egység elvégzésével, lezárásával teljesítenie kell! A követelmény-meghatározások konkrétak, mérhetıek, minısíthetık és egy programon belül egységes taxonómiai rendszerben megfogalmazottak legyenek! A felsorolás bıvíthetı Ismerni kell a program egység fıbb funkcióit 3.2. Tudnia kell a társadalombiztosítás-bérszámfejtés alapfeladatait 3.3. Képes elıkészíteni a TB adatokat a számfejtésre 3.4. Tudjon számfejteni és adatot szolgáltatni A programegység során elsajátított ismeret, kialakított készség, képesség, kompetencia Határozza meg mindazokat az elméleti és gyakorlati ismereteket, készségeket, képességeket, kompetenciákat, melyeket a hallgató az egység során elsajátíthat, s melyek elsajátításával a hallgató képes a követelményeknek való megfelelésre, illetve a kitőzött cél elérésére! A felsorolás bıvíthetı Elsajátítja a program egység fıbb funkcióinak kezelését 4.2. Ismeri a társadalombiztosítás-bérszámfejtés alapfeladatait 4.3. Elı tudja készíteni a TB adatokat számfejtésre 4.4. Képes számfejteni és adatot szolgáltatni

24 5. A programegységbe/modulba való bekapcsolódás feltételei Határozza meg mindazokat a feltételeket, amelyeket a hallgatónak a programegységbe való bekapcsolódáshoz teljesítenie kell! A feltételek száma az egyéb feltételek megnevezésével bıvíthetı Elızetesen teljesítendı egység(ek) 11.1, 11.2, 11.3 modulok 5.2. Elızetesen elvárt ismeret(ek) Feltételhez nem kötött 6. A programegységben/modulban való részvétel feltételei Határozza meg mindazokat a feltételeket, amelyeket a hallgatónak a programegységben való részvétel során teljesítenie kell! A feltételek száma az egyéb feltételek megnevezésével bıvíthetı Részvétel követésének módja Jelentkezési lap kitöltése és jelenléti ív aláírása 6.2. Megengedett hiányzás 20 % 6.3. Egyéb feltétel(ek) Nincs 7. A fogyatékosságból eredı speciális igények figyelembe vételének módja A program nem számol fogyatékossággal élıkkel. 8. A programegység/modul idıtartama óra Szakmai képzés esetén ebbıl 8.2. Elmélet 2 óra 8.3. Gyakorlat 10 óra Határozza meg a programegység óraszmának ütemezését, eloszlását az intenzitás rovatban, valamint hogy a programegység a jelölt intenzitás mellett milyen idıkeretben (nap, hét, hónap) valósul meg! Amennyiben a programegység, azonos szakmai tartalom és óraszám mellett, több intenzitási móddal is megvalósítható, abban az esetben a lista bıvítésével valamennyi lehetséges intenzitási mód meghatározható, a hozzá tartozó idıkeret megjelölésével Intenzitás Idıtartam 2 x 6 óra 2 nap 0 hét 0 hónap

25 9. A programegység/modul megvalósításának módszerei Írja le az egység során alkalmazott módszereket és határozza meg azok részarányát a programegységen belül! A módszerek legyenek összhangban a program céljával, célcsoportjával, formájával, követelményeivel, tartalmával, illetve a felnıttképzés sajátosságaival! Módszertani elemként meghatározhatók a speciálisan kifejlesztett eljárások is. A felsorolás bıvíthetı Elıadás 10 % 9.2. Irányított számítástechnikai foglalkozás 40 % 9.3. Feladatellenırzés, helyzetgyakorlat 50 % 10. A programegységbe/modulba vonható csoportlétszám Minimum 3 fı Maximum 10 fı 11. A programegység/modul során alkalmazott értékelési rendszer Számonkérések formája Gyakorlati feladatmegoldás Számonkérések rendszeressége Modul végén Számonkérések tartalma PIRAMIS rendszer ismereteinek elsajátítására irányuló feladatok A felnıttek tudásszintjének ellenırzésére szolgáló módszer(ek) Megszerezhetı minısítések megfelelt / nem felelt meg Megszerezhetı minısítésekhez tartozó követelményszintek A PIRAMIS rendszer használatához kapcsolódó gyakorlati feladatsor elvégzésén keresztül történı tudásszint ellenırzése 60 % felett megfelelt Sikertelen teljesítés következménye Sikertelenség okának közös felderítése, analizálása csoportszinten vagy egyénileg. További gyakorlás után hasonló feladat megoldása. 12. Az elızetesen megszerzett tudás elismerésének módja Határozza meg az elızetesen megszerzett tudás felmérésének, értékelésének és beszámításának módszerét, valamint az elızetes tudás beszámításának módját, feltételeit a programegységre vonatkozóan. Amennyiben az elızetesen megszerzett tudás felmérésének, értékelésének, beszámításának módja a programegységnél azonos a program általános tartalmának 15. pontjában leírtakkal, úgy elegendı az arra való hivatkozás megjelölése. Az elızetesen megszerzett tudást mérjük: a képzésben részt vevı a jelentkezési lapon nyilatkozik arról, hogy rendelkezik e Piramis rendszer felhasználói ismerettel. Amennyiben rendelkezik, abban az esetben a képzés megkezdése elıtt egy gyakorlati feladatsoron keresztül felmérjük tudását. A képzésbe a kapott eredményt azért nem áll módunkban beszámítani, mert a képzés során mindig a legfrissebb rendszerverzió kerül oktatásra, melynek ismerete szükséges a program használatához.

26 13. A programegység/modul megvalósításának személyi feltételei Programban betöltött szerep Oktatott témakör Oktató Általános tudnivalók a rendszerrıl, Munkaidı, Bérszámfejtés, Adatszolgáltatás Oktató Általános tudnivalók a rendszerrıl, Munkaidı, Bérszámfejtés, TB - számfejtés Oktató Munkaügy, Munkaidı, Bérszámfejtés, TBszámfejtés Oktató Általános tudnivalók a rendszerrıl Végzettség(ek) Fıiskolai Fıiskolai Fıiskolai Egyetemi Oktató Munkaügy, TB-számfejtés Fıiskolai Szakmai gyakorlat Követelmények Oktatói gyakorlat Felnıttképzési gyakorlat 7 év 5 év 2 év - 15 év 2 év 2 év - 6 év 6 év 2 év - 6 év 2 év 2 év - 8 év 6 év 2 év - Egyéb követelmény(ek) 14. A programegység/modul megvalósításának tárgyi feltételei Képzési helyszín Igénybevétel célja Férıhelyek száma Minimálisan elvárt felszereltség Nyíregyháza, Dózsa György út Megrendelı által megjelölt helyszínen oktatás 10 fı 10 db szék, 5 db asztal, 1 db tanári asztal, 1 db laptop Piramis oktató szoftverrel, 10 db csatlakozási lehetıség saját laptophoz, projektor, oktatás 10 fı 10 db szék, 5 db asztal, 1 db tanári asztal, 1 db laptop Piramis oktató szoftverrel, 10 db csatlakozási lehetıség saját laptophoz, projektor,

27 15. A programegység/modul céljának eléréséhez szükséges tananyagok, segédanyagok, segédeszközök, és azok biztosításának módja Tananyagok, segédanyagok, segédeszközök Biztosítás módja Oktatási tematika A képzı által fénymásolt anyag átadása Elektronikus felhasználói kézikönyv Jogosultság alapján letölthetı

28 16. A programegység/modul céljának eléréséhez szükséges kötelezı irodalom, és azok biztosításának módja Ügyeljen a pontos bibliográfiai hivatkozásokra! A felsorolás bıvíthetı.. Szerzı Cím Kiadó neve, székhelye Kiadás éve Biztosítás módja Az aktuális jogszabályok: Az adózás rendjérıl szóló törvény (2003. évi XCII.), A személyi jövedelemadóról szóló törvény (1995. évi CXVII.), A társadalombiztosítás ellátásairól és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérıl szóló törvény (1997. évi LXXX.), A kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény (1997. évi LXXXIII.), A családok támogatásáról szóló törvény (1998. évi LXXXIV.), Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló törvény (1993. évi XCVI.) A Munka Törvénykönyve (1992. évi XXII.) Magyar Közlöny - Cd jogtár, a használt és aktuális jogszabály nyomtatott változata Az intézmény honlapján elérhetı. 17. A programegység/modul céljának eléréséhez szükséges ajánlott irodalom, és azok biztosításának módja Ügyeljen a pontos bibliográfiai hivatkozásokra! A felsorolás bıvíthetı.. Szerzı Cím Kiadó neve, székhelye Kiadás éve Biztosítás módja A Microsoft Office csomag felhasználói segédlete - - A Microsoft honlapjáról a képzésben résztvevı által letölthetı.

29 18. A programegység/modul megvalósítására vonatkozó egyéb feltétel(ek) Amennyiben a programegység/modul megvalósításához az eddig felsoroltakon túlmenıen további feltétel(ek) biztosítása szükséges, úgy ez(eke)t ebben a pontban jelölje. Nincs ilyen feltétel

30 II. Programegység/modul részletes bemutatása Valamennyi programegységre külön-külön kitöltendı! Amennyiben a program egy egységbıl áll, értelemszerően csak az I. reszben nem szereplı pontjait kell kitölteni. 1. A programegység/modul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programegység sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! 1.1. Program megnevezése PIRAMIS rendszer bér-munkaügyi szakértı Az egység sorszáma Az egység megnevezése Bérszámfejtés 2. A programegység/modul célja Határozza meg, mi az a többlet, mellyel a hallgató az adott egység elvégzésével rendelkezni fog! Az elérendı többletteljesítmény, többlettudás konkrétan megfogalmazott legyen, valamint illeszkedjen a a program céljához! A hallgató képes a PIRAMIS rendszer bérszámfejtési tevékenységek elıkészítését, a havi rendszeres és hó közi kifizetések elvégzéséhez szükséges elıfeltételek ellenırzését és készre jelentését megcsinálni. Valamint a dolgozónkénti és automatikus bérszámfejtési tevékenységet, a számfejtés ellenırzését, hónapzárást és visszamenıleges elszámolásokat is végre tudja hajtani. 3. A programegység/modul követelményei Határozza meg a hallgatóval szemben támasztott követelményeket, elvárásokat, melyeket a hallgatónak az egység elvégzésével, lezárásával teljesítenie kell! A követelmény-meghatározások konkrétak, mérhetıek, minısíthetık és egy programon belül egységes taxonómiai rendszerben megfogalmazottak legyenek! A felsorolás bıvíthetı Ismerni kell a program egység fıbb funkcióit 3.2. Ismerje a bérszámfejtés alapfogalmait 3.3. Tudja elıkészíteni az adatokat bérszámfejtésre 3.4. Hó közi kifizetést és hónapzárást tudjon végezni A programegység során elsajátított ismeret, kialakított készség, képesség, kompetencia Határozza meg mindazokat az elméleti és gyakorlati ismereteket, készségeket, képességeket, kompetenciákat, melyeket a hallgató az egység során elsajátíthat, s melyek elsajátításával a hallgató képes a követelményeknek való megfelelésre, illetve a kitőzött cél elérésére! A felsorolás bıvíthetı Elsajátítja a program egység fıbb funkcióinak kezelését 4.2. Ismeri a bérszámfejtés alapfogalmait 4.3. Bérszámfejtés és ellenırzés végzése 4.4. Hó közi kifizetés és hónapzárás végzése

31 5. A programegységbe/modulba való bekapcsolódás feltételei Határozza meg mindazokat a feltételeket, amelyeket a hallgatónak a programegységbe való bekapcsolódáshoz teljesítenie kell! A feltételek száma az egyéb feltételek megnevezésével bıvíthetı Elızetesen teljesítendı egység(ek) 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, modulok 5.2. Elızetesen elvárt ismeret(ek) Feltételhez nem kötött 6. A programegységben/modulban való részvétel feltételei Határozza meg mindazokat a feltételeket, amelyeket a hallgatónak a programegységben való részvétel során teljesítenie kell! A feltételek száma az egyéb feltételek megnevezésével bıvíthetı Részvétel követésének módja Jelentkezési lap kitöltése és jelenléti ív aláírása 6.2. Megengedett hiányzás 20 % 6.3. Egyéb feltétel(ek) Nincs 7. A fogyatékosságból eredı speciális igények figyelembe vételének módja A program nem számol fogyatékossággal élıkkel. 8. A programegység/modul idıtartama óra Szakmai képzés esetén ebbıl 8.2. Elmélet 2 óra 8.3. Gyakorlat 16 óra Határozza meg a programegység óraszmának ütemezését, eloszlását az intenzitás rovatban, valamint hogy a programegység a jelölt intenzitás mellett milyen idıkeretben (nap, hét, hónap) valósul meg! Amennyiben a programegység, azonos szakmai tartalom és óraszám mellett, több intenzitási móddal is megvalósítható, abban az esetben a lista bıvítésével valamennyi lehetséges intenzitási mód meghatározható, a hozzá tartozó idıkeret megjelölésével Intenzitás Idıtartam 3 x 6 óra 3 nap 0 hét 0 hónap

32 9. A programegység/modul megvalósításának módszerei Írja le az egység során alkalmazott módszereket és határozza meg azok részarányát a programegységen belül! A módszerek legyenek összhangban a program céljával, célcsoportjával, formájával, követelményeivel, tartalmával, illetve a felnıttképzés sajátosságaival! Módszertani elemként meghatározhatók a speciálisan kifejlesztett eljárások is. A felsorolás bıvíthetı Elıadás 10 % 9.2. Irányított számítástechnikai foglalkozás 40 % 9.3. Feladatellenırzés, helyzetgyakorlat 50 % 10. A programegységbe/modulba vonható csoportlétszám Minimum 3 fı Maximum 10 fı 11. A programegység/modul során alkalmazott értékelési rendszer Számonkérések formája Gyakorlati feladatmegoldás Számonkérések rendszeressége Modul végén Számonkérések tartalma PIRAMIS rendszer ismereteinek elsajátítására irányuló feladatok A felnıttek tudásszintjének ellenırzésére szolgáló módszer(ek) Megszerezhetı minısítések megfelelt / nem felelt meg Megszerezhetı minısítésekhez tartozó követelményszintek A PIRAMIS rendszer használatához kapcsolódó gyakorlati feladatsor elvégzésén keresztül történı tudásszint ellenırzés 60 % felett megfelelt Sikertelen teljesítés következménye Sikertelenség okának közös felderítése, analizálása csoportszinten vagy egyénileg. További gyakorlás után hasonló feladat megoldása. 12. Az elızetesen megszerzett tudás elismerésének módja Határozza meg az elızetesen megszerzett tudás felmérésének, értékelésének és beszámításának módszerét, valamint az elızetes tudás beszámításának módját, feltételeit a programegységre vonatkozóan. Amennyiben az elızetesen megszerzett tudás felmérésének, értékelésének, beszámításának módja a programegységnél azonos a program általános tartalmának 15. pontjában leírtakkal, úgy elegendı az arra való hivatkozás megjelölése. Az elızetesen megszerzett tudást mérjük: a képzésben részt vevı a jelentkezési lapon nyilatkozik arról, hogy rendelkezik e Piramis rendszer felhasználói ismerettel. Amennyiben rendelkezik, abban az esetben a képzés megkezdése elıtt egy gyakorlati feladatsoron keresztül felmérjük tudását. A képzésbe a kapott eredményt azért nem áll módunkban beszámítani, mert a képzés során mindig a legfrissebb rendszerverzió kerül oktatásra, melynek ismerete szükséges a program használatához.

33 13. A programegység/modul megvalósításának személyi feltételei Programban betöltött szerep Oktatott témakör Oktató Általános tudnivalók a rendszerrıl, Munkaidı, Bérszámfejtés, Adatszolgáltatás Oktató Általános tudnivalók a rendszerrıl, Munkaidı, Bérszámfejtés, TB - számfejtés Oktató Munkaügy, Munkaidı, Bérszámfejtés, TBszámfejtés Oktató Általános tudnivalók a rendszerrıl Végzettség(ek) Fıiskolai Fıiskolai Fıiskolai Egyetemi Oktató Munkaügy, TB-számfejtés Fıiskolai Szakmai gyakorlat Követelmények Oktatói gyakorlat Felnıttképzési gyakorlat 7 év 5 év 2 év - 15 év 2 év 2 év - 6 év 6 év 2 év - 6 év 2 év 2 év - 8 év 6 év 2 év - Egyéb követelmény(ek) 14. A programegység/modul megvalósításának tárgyi feltételei Képzési helyszín Igénybevétel célja Férıhelyek száma Minimálisan elvárt felszereltség Nyíregyháza, Dózsa György út Megrendelı által megjelölt helyszínen oktatás 10 fı 10 db szék, 5 db asztal, 1 db tanári asztal, 1 db laptop Piramis oktató szoftverrel, 10 db csatlakozási lehetıség saját laptophoz, projektor, oktatás 10 fı 10 db szék, 5 db asztal, 1 db tanári asztal, 1 db laptop Piramis oktató szoftverrel, 10 db csatlakozási lehetıség saját laptophoz, projektor,

34

35 15. A programegység/modul céljának eléréséhez szükséges tananyagok, segédanyagok, segédeszközök, és azok biztosításának módja Tananyagok, segédanyagok, segédeszközök Biztosítás módja Oktatási tematika A képzı által fénymásolt anyag átadása Elektronikus felhasználói kézikönyv Jogosultság alapján letölthetı

36 16. A programegység/modul céljának eléréséhez szükséges kötelezı irodalom, és azok biztosításának módja Ügyeljen a pontos bibliográfiai hivatkozásokra! A felsorolás bıvíthetı.. Szerzı Cím Kiadó neve, székhelye Kiadás éve Biztosítás módja Az aktuális jogszabályok: Az adózás rendjérıl szóló törvény (2003. évi XCII.), A személyi jövedelemadóról szóló törvény (1995. évi CXVII.), A társadalombiztosítás ellátásairól és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérıl szóló törvény (1997. évi LXXX.), A kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény (1997. évi LXXXIII.), A családok támogatásáról szóló törvény (1998. évi LXXXIV.), Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló törvény (1993. évi XCVI.) A Munka Törvénykönyve (1992. évi XXII.) Magyar Közlöny - Cd jogtár, a használt és aktuális jogszabály nyomtatott változata Az intézmény honlapján elérhetı. 17. A programegység/modul céljának eléréséhez szükséges ajánlott irodalom, és azok biztosításának módja Ügyeljen a pontos bibliográfiai hivatkozásokra! A felsorolás bıvíthetı.. Szerzı Cím Kiadó neve, székhelye Kiadás éve Biztosítás módja A Microsoft Office csomag felhasználói segédlete - - A Microsoft honlapjáról a képzésben résztvevı által letölthetı.

37 18. A programegység/modul megvalósítására vonatkozó egyéb feltétel(ek) Amennyiben a programegység/modul megvalósításához az eddig felsoroltakon túlmenıen további feltétel(ek) biztosítása szükséges, úgy ez(eke)t ebben a pontban jelölje. Nincs ilyen feltétel

38 II. Programegység/modul részletes bemutatása Valamennyi programegységre külön-külön kitöltendı! Amennyiben a program egy egységbıl áll, értelemszerően csak az I. reszben nem szereplı pontjait kell kitölteni. 1. A programegység/modul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programegység sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! 1.1. Program megnevezése PIRAMIS rendszer bér-munkaügyi szakértı Az egység sorszáma Az egység megnevezése Adatszolgáltatás 2. A programegység/modul célja Határozza meg, mi az a többlet, mellyel a hallgató az adott egység elvégzésével rendelkezni fog! Az elérendı többletteljesítmény, többlettudás konkrétan megfogalmazott legyen, valamint illeszkedjen a a program céljához! A hallgató képes a PIRAMIS rendszer törzsadatainak és alapadat-funkcióinak használatára. Különbözı jelentéseket, jegyzékeket, statisztikákat készít, hatósági adatszolgáltatást végez, és utal. 3. A programegység/modul követelményei Határozza meg a hallgatóval szemben támasztott követelményeket, elvárásokat, melyeket a hallgatónak az egység elvégzésével, lezárásával teljesítenie kell! A követelmény-meghatározások konkrétak, mérhetıek, minısíthetık és egy programon belül egységes taxonómiai rendszerben megfogalmazottak legyenek! A felsorolás bıvíthetı Ismerni kell a program egység fıbb funkcióit 3.2. Legyen képes különbözı listákat, jelentéseket, statisztikákat készíteni 3.3. Tudjon adatot szolgáltatni és utalni A programegység során elsajátított ismeret, kialakított készség, képesség, kompetencia Határozza meg mindazokat az elméleti és gyakorlati ismereteket, készségeket, képességeket, kompetenciákat, melyeket a hallgató az egység során elsajátíthat, s melyek elsajátításával a hallgató képes a követelményeknek való megfelelésre, illetve a kitőzött cél elérésére! A felsorolás bıvíthetı Elsajátítja a program egység fıbb funkcióinak kezelését 4.2. Tudjon különbözı listákat, jelentéseket, statisztikákat készíteni 4.3. Képes adatot szolgáltatni és utalni

39 5. A programegységbe/modulba való bekapcsolódás feltételei Határozza meg mindazokat a feltételeket, amelyeket a hallgatónak a programegységbe való bekapcsolódáshoz teljesítenie kell! A feltételek száma az egyéb feltételek megnevezésével bıvíthetı Elızetesen teljesítendı egység(ek) 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5 modulok 5.2. Elızetesen elvárt ismeret(ek) Nincs ilyen feltétel 6. A programegységben/modulban való részvétel feltételei Határozza meg mindazokat a feltételeket, amelyeket a hallgatónak a programegységben való részvétel során teljesítenie kell! A feltételek száma az egyéb feltételek megnevezésével bıvíthetı Részvétel követésének módja Jelentkezési lap kitöltése és jelenléti ív aláírása 6.2. Megengedett hiányzás 20 % 6.3. Egyéb feltétel(ek) Nincs 7. A fogyatékosságból eredı speciális igények figyelembe vételének módja A program nem számol fogyatékossággal élıkkel. 8. A programegység/modul idıtartama óra Szakmai képzés esetén ebbıl 8.2. Elmélet 2 óra 8.3. Gyakorlat 10 óra Határozza meg a programegység óraszmának ütemezését, eloszlását az intenzitás rovatban, valamint hogy a programegység a jelölt intenzitás mellett milyen idıkeretben (nap, hét, hónap) valósul meg! Amennyiben a programegység, azonos szakmai tartalom és óraszám mellett, több intenzitási móddal is megvalósítható, abban az esetben a lista bıvítésével valamennyi lehetséges intenzitási mód meghatározható, a hozzá tartozó idıkeret megjelölésével Intenzitás Idıtartam 2 x 6 óra 2 nap 0 hét 0 hónap

40 9. A programegység/modul megvalósításának módszerei Írja le az egység során alkalmazott módszereket és határozza meg azok részarányát a programegységen belül! A módszerek legyenek összhangban a program céljával, célcsoportjával, formájával, követelményeivel, tartalmával, illetve a felnıttképzés sajátosságaival! Módszertani elemként meghatározhatók a speciálisan kifejlesztett eljárások is. A felsorolás bıvíthetı Elıadás 10 % 9.2. Irányított számítástechnikai foglalkozás 40 % 9.3. Feladatellenırzés, helyzetgyakorlat 50 % 10. A programegységbe/modulba vonható csoportlétszám Minimum 3 fı Maximum 10 fı 11. A programegység/modul során alkalmazott értékelési rendszer Számonkérések formája Gyakorlati feladatmegoldás Számonkérések rendszeressége Modul végén Számonkérések tartalma PIRAMIS rendszer ismereteinek elsajátítására irányuló feladatok A felnıttek tudásszintjének ellenırzésére szolgáló módszer(ek) Megszerezhetı minısítések megfelelt / nem felelt meg Megszerezhetı minısítésekhez tartozó követelményszintek A PIRAMIS rendszer használatához kapcsolódó gyakorlati feladatsor elvégzésén keresztül történı tudásszint ellenırzés 60 % felett megfelelt Sikertelen teljesítés következménye Sikertelenség okának közös felderítése, analizálása csoportszinten vagy egyénileg. További gyakorlás után hasonló feladat megoldása. 12. Az elızetesen megszerzett tudás elismerésének módja Határozza meg az elızetesen megszerzett tudás felmérésének, értékelésének és beszámításának módszerét, valamint az elızetes tudás beszámításának módját, feltételeit a programegységre vonatkozóan. Amennyiben az elızetesen megszerzett tudás felmérésének, értékelésének, beszámításának módja a programegységnél azonos a program általános tartalmának 15. pontjában leírtakkal, úgy elegendı az arra való hivatkozás megjelölése. Az elızetesen megszerzett tudást mérjük: a képzésben részt vevı a jelentkezési lapon nyilatkozik arról, hogy rendelkezik e Piramis rendszer felhasználói ismerettel. Amennyiben rendelkezik, abban az esetben a képzés megkezdése elıtt egy gyakorlati feladatsoron keresztül felmérjük tudását. A képzésbe a kapott eredményt azért nem áll módunkban beszámítani, mert a képzés során mindig a legfrissebb rendszerverzió kerül oktatásra, melynek ismerete szükséges a program használatához.

A 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet 8. sz. mellékletéhez. ADATLAP a képzési program benyújtásához (program-akkreditációs eljáráshoz)

A 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet 8. sz. mellékletéhez. ADATLAP a képzési program benyújtásához (program-akkreditációs eljáráshoz) A 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet 8. sz. mellékletéhez ADATLAP a képzési program benyújtásához (program-akkreditációs eljáráshoz) I. A program általános tartalma 1. A program megnevezése A program megnevezése

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Villamos, hidraulikus, pneumatikus hibafeltárás.

Villamos, hidraulikus, pneumatikus hibafeltárás. II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

A villamosipari műszaki ábrázolásban a jelölések, a szabványok helyes alkalmazásának. Szabványos villamos rajzok készítése, olvasása és értelmezése

A villamosipari műszaki ábrázolásban a jelölések, a szabványok helyes alkalmazásának. Szabványos villamos rajzok készítése, olvasása és értelmezése II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése

Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

PLC és számítógép hálózat, programozás, ellenőrzés végrehajtása és értékelése

PLC és számítógép hálózat, programozás, ellenőrzés végrehajtása és értékelése II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Ügyfélkapcsolat szerviztevékenység gyakorlása

Ügyfélkapcsolat szerviztevékenység gyakorlása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Végső beállitási valamint üzemeltetési és karbantartási, ellenőrzési műveletek és bizonylatolás.

Végső beállitási valamint üzemeltetési és karbantartási, ellenőrzési műveletek és bizonylatolás. II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Ellenörző és elökészítő, beállító műveletek és funkció próba elsajátítása

Ellenörző és elökészítő, beállító műveletek és funkció próba elsajátítása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai 1.1. Program megnevezése Digitális fényfépezés alapismeretei 1.2.. A modul sorszáma 2 1.3. A modul megnevezése A fényképezés

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11.

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai 1.1. Program megnevezése Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben 1.2.. A modul sorszáma 1 1.3. A modul megnevezése

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP Programmodul részletes bemutatása 3. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra különkülön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 3. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 2. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai 1.1. Program megnevezése Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben 1.2.. A modul sorszáma 3 1.3. A modul megnevezése

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai 1.1. Program megnevezése Webszerkesztés, a web programozás alapjai 1.2.. A modul sorszáma 1 1.3. A modul megnevezése Web

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11.

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása /1. Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11.

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai 1.1. Program megnevezése Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben 1.2.. A modul sorszáma 2 1.3. A modul megnevezése

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP Programmodul részletes bemutatása 3. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra különkülön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése

3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Munkaerıpiaci tréning OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Válságmenedzsment OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 4. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Munkavédelmi ismeretek OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN A képzés célja A vállalkozások hatékonyságának növelése a munkatársak kommunikációs technikájának, eszközeinek,

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 12. (1) bekezdésének megfelelően. A képzési program Megnevezése Nyilvántartásba vételi száma Számítógép az irodában

Részletesebben

KORSZERŰ ANDRAGÓGIAI ISMERETEK, KÉPZÉSI PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS MÓDSZERTANA KÉPZÉSI PROGRAM

KORSZERŰ ANDRAGÓGIAI ISMERETEK, KÉPZÉSI PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS MÓDSZERTANA KÉPZÉSI PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT KORSZERŰ ANDRAGÓGIAI ISMERETEK, KÉPZÉSI PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS MÓDSZERTANA KÉPZÉSI PROGRAM Készült a TÁMOP-2.2.4/08/1-2009-0014 Trans-Fair projekt keretében

Részletesebben

A tevékenység által, kreatív szemléletűek részére Szakszerű gyors módszerek elsajátítását, és a minőséget igénylők részére

A tevékenység által, kreatív szemléletűek részére Szakszerű gyors módszerek elsajátítását, és a minőséget igénylők részére I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Divat- és stílustervező felnőttképzés OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is 54 211 07 0000 00 00 2. A program besorolása Csak egy

Részletesebben

Két ország, egy cél, közös siker!

Két ország, egy cél, közös siker! I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Vállalkozói ismeretek OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhető meg! 2.1 Általános

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPES GRAFIKA KÉPZÉSI PROGRAM

SZÁMÍTÓGÉPES GRAFIKA KÉPZÉSI PROGRAM SZÁMÍTÓGÉPES GRAFIKA KÉPZÉSI PROGRAM a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 12. (1) bekezdésének megfelelően. A képzési program Megnevezése Nyilvántartásba vételi száma Számítógépes grafika E-000976/2014/D002

Részletesebben

A modul megnevezése: A modul azonosítója: Módszertani / oktatástechnikai készségek megerősítése

A modul megnevezése: A modul azonosítója: Módszertani / oktatástechnikai készségek megerősítése A modul megnevezése: Módszertani / oktatástechnikai készségek megerősítése A modul azonosítója: Szelektív hulladékgyűjtés és kezelés (képzők képzése) 620020-04 4. modul (WASTE project) A tervezett képzési

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11.

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca /

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca / KÉPZÉSI PROGRAM I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 Megye: - Utca

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Számítógép a munka világában OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhető meg! 2.1

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben

Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 1.1. Tudással a termelékenységért, a megbízható üzemelésért és a biztonságért (24 órás)

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 1.1. Tudással a termelékenységért, a megbízható üzemelésért és a biztonságért (24 órás) 1. A program megnevezése I. ADATLAP - A program általános tartalma 1.1. Tudással a termelékenységért, a megbízható üzemelésért és a biztonságért (24 órás) OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A

Részletesebben

Képzési (program) ajánlattételi adatlap. 2. A képzés adatai: 2.1 A képzéshez tartozó összes követelmény modul (ok) azonosítója, megnevezése:

Képzési (program) ajánlattételi adatlap. 2. A képzés adatai: 2.1 A képzéshez tartozó összes követelmény modul (ok) azonosítója, megnevezése: Képzı intézmény neve: Ajánlattételi felhívásban a képzés sorszáma: Képzési (program) ajánlattételi adatlap Helyszíne: 1. Képzés neve: Szakképesítés OKJ száma (1): Szakképesítés OKJ száma (2): Megszerezhetı

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 2. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Ruhaipari technikus OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is 54 542 01 0010 54 02 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhető

Részletesebben

Képzési program. A képzés megnevezése: CNC szerviz technológus. 1. A képzéssel megszerezhető kompetenciák:

Képzési program. A képzés megnevezése: CNC szerviz technológus. 1. A képzéssel megszerezhető kompetenciák: Képzési program A képzés megnevezése: CNC szerviz technológus 1. A képzéssel megszerezhető kompetenciák: 1.1. Számítógépeket kezel, szoftvereket használ 1.2. Alkalmazza a számítástechnikai ismereteit 1.3.

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma

I. ADATLAP - A program általános tartalma I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Minősített hegesztő (135) OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is nincs 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhető meg! 2.1

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Bér- és munkaügyi elszámolások

Bér- és munkaügyi elszámolások SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés személyügyi szakirány (II.) ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZAT Bér- és munkaügyi elszámolások c. tárgy tanulmányozásához

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma

I. ADATLAP - A program általános tartalma I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Kompetencia- és készségfejlesztő, ismeretfelújító, képzésre felkészítő tréning OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 4. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Jogi ismeretek. Készítette: Mohácsy Barnáné

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Jogi ismeretek. Készítette: Mohácsy Barnáné Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Jogi ismeretek Készítette: Mohácsy Barnáné Szakmai

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Tanirodai ismeretek I., II. Készítette: Rétfalvi Imre Semegi Ildikó

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Tanirodai ismeretek I., II. Készítette: Rétfalvi Imre Semegi Ildikó Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Tanirodai ismeretek I., II. Készítette: Rétfalvi Imre

Részletesebben

KÉREM, HOGY AMENNYIBEN MÉGSEM TUD RÉSZT VENNI A KÉPZÉSEN LEGKÉSİBB 2013. AUGUSZTUS 19., 12:00-IG JELEZZE!

KÉREM, HOGY AMENNYIBEN MÉGSEM TUD RÉSZT VENNI A KÉPZÉSEN LEGKÉSİBB 2013. AUGUSZTUS 19., 12:00-IG JELEZZE! Kedves Résztvevı! A Két lábon állva Határon átnyúló kapcsolat és erıforrás fejlesztı program / Stojac pevne - Program pre rozvoj cezhraničných vzťahov a zdrojov címő HUSK/1101/1..1/0232 azonosítószámú

Részletesebben

hatályos: 2012.02.29 -

hatályos: 2012.02.29 - A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet közleménye az egészségügyi szakképzések területén mőködı szaktanácsadói hálózatba

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program A helyzetfiiggő és hatékonyan szervező vezető vezetői készségfejlesztés KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési program 1,1. Képzés megnevezése A helyzetfuggő és hatékonyan szervező vezető vezetői készségfejlesztés

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr.

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr. Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra Készítette: Dr.

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Társadalombiztosítási ellátások alrendszere

Társadalombiztosítási ellátások alrendszere Társadalombiztosítási ellátások alrendszere Készítette: SZÁMORG-Invest Kft. dr. Nagy György Rövid, vázlatos ismertetı dia sorozat TB demo SZÁMORG-Invest Kft. 1 Verzió információk és alkalmazás felhasználó

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma

KÉPZİI FELHÍVÁS. Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és M. S Concord Tanácsadó és Szolgáltató Bt. Határidı 2013. április 15.

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Megérkezés utáni képzés (4 alkalom) Félidıs értékelı találkozó (4 alkalom) (6 hónapnál hosszabb önkéntes szolgálat esetében) Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és a Konszenzus

Részletesebben

Vállalkozói Akadémia

Vállalkozói Akadémia Vállalkozói Akadémia Videoton Képzı Központ 2010-2011. Vállalkozói Akadémia Régrıl ismert az a tény, hogy egy vállalkozás eredményességét és fejlıdıképességét milyen mértékben befolyásolja a vállalkozás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Tisztelt Jelentkező! A felnőttképzésről szóló jogszabályok lehetővé teszik a képzésre jelentkezők és résztvevők számára, hogy felnőttképzési szolgáltatásokat

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési program «B» képzési kör 1.1. Megnevezése Megújuló energetikai asszisztens 1.2. Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója 1.3. Engedély megszerzését követően a nyilvántartásba-vételi

Részletesebben

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 1 Gyakorlat: 1 Összesen 2

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 1 Gyakorlat: 1 Összesen 2 Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Prezentációs

Részletesebben

Felnőttképzési kiegészítő tevékenységek

Felnőttképzési kiegészítő tevékenységek Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély nyilvántartási száma: E-000116/2014. Felnőttképzési kiegészítő

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY INFORMATIKAI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE 2015 TÁMOP-2.2.7-B-2-13/1-2014 0004 Békés Megyei Képzési Klaszter, avagy gyakorlatorientált ágazati szak- és felnőttképzési együttműködések

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör Nyíregyházi Szakképzési Centrum 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. Tel.: 42/512-371 OM azonosító: 203045 E-mail: nyirszc@gmail.com Honlap: www.nyiregyhaziszc.hu KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör A

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01

KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01 KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító 54 344 01 A képzés során megszerezhető

Részletesebben

Tantárgyi program 2010/2011. II. félév

Tantárgyi program 2010/2011. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2010/2011. II. félév Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT (II.) ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT Bér- és munkaügyi elszámolások c. tárgy tanulmányozásához 2016/2017. tanév I. félév A tantárgy rövid bemutatása: A Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE 1. sz. melléklet. térítésmentes díjfizetés részleges díjfizetés sürgısség miatt térítésmentes

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE 1. sz. melléklet. térítésmentes díjfizetés részleges díjfizetés sürgısség miatt térítésmentes térítésmentes díjfizetés részleges díjfizetés sürgısség miatt térítésmentes EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE 1. sz. melléklet KLINIKA MAGÁN KLINIKA KÓRHÁZ SZAKRENDELİ SZAKRENDELİ MAGÁN SZAKRENDELÉS

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS FELHASZNÁLÁSA, ELSZÁMOLÁSA 2011.

A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS FELHASZNÁLÁSA, ELSZÁMOLÁSA 2011. A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS FELHASZNÁLÁSA, ELSZÁMOLÁSA 2011. Lászlóné Szép Györgyi Bejegyzett igazságügyi adó- és könyvszakértı, felnıttképzési szakértı gyorgyi@hlz.hu RING VIP Klub Üzleti reggeli 2011.

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6. 1/15 A BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA (továbbiakban munkaügyi központ)

Részletesebben

IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ

IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN NYILVÁNTARTOTT IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ OKJ 55 344 05 szakképesítés-ráépülés 1 KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ Készüljön fel a változásokra Ön is, és szerezze meg az IFRS mérlegképes könyvelő

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Gazdasági informatikus OKJ azonosító 54 481 02 A képzés során megszerezhető kompetenciák

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) ASSZÍRIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése:

TANEGYSÉGLISTA (MA) ASSZÍRIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható

Részletesebben

Munkahelyi egészségfejlesztés

Munkahelyi egészségfejlesztés A munkaadók jogszabályi kötelezettsége a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági kockázatértékelés. Nem elég a kockázatokat értékelni, tenni kell azért, hogy a kockázatokat mérsékeljék vagy elkerüljék!

Részletesebben

Vezetői és humán számvitel

Vezetői és humán számvitel SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés (I.) ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZAT Vezetői és humán számvitel c. tárgy tanulmányozásához 2016/2017. tanév II. félév

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment. Készítette: Dr. Sediviné Balassa Ildikó

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment. Készítette: Dr. Sediviné Balassa Ildikó Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment Készítette: Dr. Sediviné Balassa

Részletesebben