Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!"

Átírás

1 II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! 1.1. Program megnevezése 7-8. osztályos általános iskolai felzárkóztató program A modul sorszáma A modul megnevezése Földrajz 2. A programmodul célja A programmodul sikeres elvégzésével a résztvevők megismerik a tágabb és szűkebb környezet természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőit, a világban elfoglalt helyüket, melynek eredményeként fejlődik földrajzi tájékozódásuk, globális környezeti gondolkodásuk. 3. A programmodul követelményei 3.1. Legyenek elemi ismereteik a Földről, mint égitestről, a Világegyetemről. Tudják a már megismert jelenségek csillagászati okait Ismerjék az Európán kívüli földrészeket, a hozzájuk kapcsolódó egyedi és általános fogalmakat, összefüggéseket. Lássák a kapcsolatokat a természeti környezet és a gazdasági élet között Ismerjék fel a természet és a társadalom kölcsönhatását, tudják, hogy a természet törvényei azonos körülmények között, azonos módon hatnak. Tudjanak az összefüggések és a törvényszerűségek ismeretében a térkép jeleiből megfelelő következtetéseket levonni Lássák a kapcsolatot a természeti környezet és a társadalmi fejlettség között. Ismerjék a jelentősebb energiahordozók termelésének feltételeit, a rájuk építhető iparágakat. Térkép segítségével adjanak tájékoztatást adott földrajzi hely energiahordozóiról Legyen sajátos képük a tanult országok adottságairól, gazdasági tevékenységéről. Térkép segítségével tudjanak általános képet adni a legjelentősebb országok természetföldrajzi viszonyairól, gazdasági alapjairól Ismerjék Európa gazdasági-, természetföldrajzát, országait. Tudják egybekapcsolni az Európáról szerzett ismereteket, a kontinensekről tanultakkal. Tudják bizonyítani, hogy a földrajzi folyamatokban érvényesülő törvényszerűségek, a Földön egységesen hatnak Ismerjék Magyarország természeti adottságait. Tudják beilleszteni tanulmányaik alapján Magyarországot a Föld természetföldrajzába, éghajlati területeibe.

2 3.8. Ismerjék hazánk társadalmi berendezkedését. Legyen világos áttekintésük gazdasági életünk sajátosságairól. Lássák a gazdasági élet fejlődésének lehetőségeit és távlatait. Tudjanak összehasonlításokat tenni hazánk és más országok gazdasága között. 4. A programmodul során elsajátított ismeret, kialakított készség, képesség, kompetencia 4.1. Ismeretek Csillagászati földrajz A föld és a kontinensek áttekintése Éghajlat, vízrajz, mezőgazdaság Energiahordozók, ásványkincsek Legjelentősebb országok földrajza Európa országai Magyarország természetföldrajza Magyarország gazdaságföldrajza 4.2 Készségek, képességek Tanulási motiváció, motiválhatóság A folyamatok vizsgálatának, az összefüggések, a lényegi jellemző jegyek felismerésének képessége Ismeretszerző módszerek elsajátításának, alkalmazásának képessége Tapasztalatok megfogalmazásának képessége. Tér- és időbeli tájékozódás képessége Gondolkodási képességek: több szempont szerinti tudatos elemzés, összehasonlítás, lényegkiemelés, absztrakció Analizáló-szintetizáló készség, összefüggések felismerése, rendszerező képesség Problémamegoldás, helyzetfelismerő képesség. Beleélés, az átélés, az érzelmi azonosulás képessége Szóbeli, írásbeli kifejezőképesség Döntési, véleményalkotási képesség Az egyszerű szakkifejezések használatának képessége. Önálló feladatvégzés képessége összehasonlítási, csoportosítási feladatokban. Önálló ismeretszerzés képessége. 4.3 Személyes kompetenciák Tanuláshoz való viszony Önismeret, önbizalom, önbecsülés Képzelőerő Szorgalom, igyekezet Önállóság Felelősségérzet az élővilág védelme, óvása érdekében. Felelősségtudat

3 Kommunikatív aktivitás 4.4 Társas kompetenciák Közérthetőség Kapcsolatteremtő, fenntartó készség Szocializációs, együttműködési készség Irányíthatóság Segítőkészség Empátia Tolerancia 4.5 Módszerkompetenciák Helyzetfelismerés Gyakorlatias feladatértelmezés Eredményorientáltság, teljesítménymotiváció Problémamegoldás, hibaelhárítás 5. A programmodulba való bekapcsolódás feltételei 5.1. Előzetesen teljesítendő modul(ok) Előzetesen elvárt ismeret(ek) Elemi írási, olvasási, kommunikációs készség

4 6. A programmodulban való részvétel feltételei 6.1. Részvétel követésének módja Résztvevők által aláírt jelenléti ív Hallgatói napló (jelentkezési, haladási és értékelő résszel) 6.2. Megengedett hiányzás Kontaktórák 10%-a, 5 képzési óra 6.3. Egyéb feltétel(ek) A fogyatékosságból eredő speciális igények figyelembe vételének módja A program általános tartalma 8. pontjának megfelelően 8. A programmodul időtartama óra Szakmai képzés esetén ebből 8.2. Elmélet 50 óra 8.3. Gyakorlat --- óra 8.4. Intenzitás Időtartam 5 óra/nap, 5nap/hét 10 nap 2 hét 0,5 hónap 5 óra/nap, 3nap/hét 10 nap 3,3 hét 0,82 hónap 9. A programmodul megvalósításának módszerei 9.1. Szemléltetéssel egybekötött bemutatás, magyarázat, megbeszélés, problémaorientált egyéni/csoportos konzultáció 9.2 Tapasztalatból kiinduló induktív megismerés, gyakorlati alkalmazás tevékenykedtetéssel: egyéni, pár- és kiscsoportos feladatmegoldás 40 % 60 % 10. A programmodulba vonható csoportlétszám Minimum 10 fő Maximum 15 fő

5 11. A programmodul során alkalmazott értékelési rendszer Számonkérések formája Szóbeli, írásbeli Számonkérések rendszeressége Programmodulon belül folyamatos, a programmodul végén modulzáró Számonkérések tartalma A programmodul 4. pontjának megfelelően A felnőttek tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszer(ek) Szóbeli felelet: kérdésekre adott válaszok; egy rövidebb téma szóbeli kifejtése, topográfiai felelet: megnevezés, azonosítás; ábra-, kép, tematikus térkép elemzése; összehasonlítás; Írásbeli: vázlat, feleletterv készítése, vaktérkép kiegészítése, teszt kitöltése; Megszerezhető minősítések Megfelelt/nem felelt meg A megfelelt minősítéshez tartozó követelmények: Megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek - képes legyen értelmezni az egyes kontinensek, tájak, országok természeti- és társadalmi- és gazdasági jellemzőinek összefüggéseit, kölcsönhatásait, folyamatait, - képes legyen az önálló ismeretszerzés lépéseinek alkalmazására, a különböző információhordozók által nyújtott legfontosabb ismeretek, tények, jelenségek, folyamatok csoportosítására, rendszerbe illesztésére, - képes legyen ismereteit megfogalmazni szóban, írásban, rajzban. - képes legyen a földrajzi törvényszerűségek alkalmazására, - képes legyen a környezettudatos magatartásra 60% felett megfelelt Sikertelen teljesítés következménye Sikertelen vizsga esetén a programmodulhoz tartozó szóbeli és írásbeli feladat újbóli teljesítése

6 12. Az előzetesen megszerzett tudás elismerésének módja A program általános tartalma 15. pontjának megfelelően.

7 13. A programmodul megvalósításának személyi feltételei Követelmények Programban betöltött szerep Oktatott témakör Végzettség(ek) Szakmai gyakorlat Oktatói gyakorlat Felnőttképzési gyakorlat Egyéb követelmény(ek) Oktató pont Felsőfokú főiskolai végzettség 5 év 5 év 5 év ---- (Földrajzszakos tanár) 14. A programmodul megvalósításának tárgyi feltételei Képzési helyszín Igénybevétel célja Férőhelyek száma Minimálisan elvárt felszereltség Oktató terem Elméleti képzés, vizsgáztatás db hallgatói asztal, szék; 1 db oktatói asztal és szék; 1 db tábla; 1 db vetítőernyő, 1db mágnestábla, 1db fogas; 1db szeméttároló Flipchart, projektor/írásvetítő

8 14/a OKJ-s szakképesítésenként a gyakorlati képzés megszervezésének módja OKJ-s képzés megnevezése Saját tanműhely Gazdálkodó szervezet Egyéb

9 15. A programmodul céljának eléréséhez szükséges tananyagok, segédanyagok, segédeszközök, és azok biztosításának módja Tananyagok, segédanyagok, segédeszközök Biztosítás módja Szemléltető eszközök térképjelek,applikációs képek faliképek, oktatótáblák Képző által biztosított A Föld forgása és keringése -modell Képző által biztosított Földgömb Képző által biztosított Domborzati modellek homokasztal; Képző által biztosított Kőzetgyűjtemények; talajminták; Képző által biztosított Meteorológiai eszközök; iránytűk Képző által biztosított Falitérképek (A Föld éghajlata, A Föld domborzata, Afrika domborzata és vizei,országai, Ausztárlia és Óceánia domborzata és vizei, Észak-Amerika, Dél- Amerika domborzata és vizei, országai, Ázsia domborzata és vizei, országai, Európa domborzata és vizei. Európa országai. A Kárpát-medence domborzata és vizei, országai, Magyarország térképe) Képző által biztosított Kontúrtérképek 15.8 Tanulói atlasz Képző által biztosított Diakép sorozat Képző által biztosított Transzparensek Képző által biztosított Technikai eszközök: diavetítő;írásvetítő, videólejátszó;fénymásoló Képző által biztosított Flipchart Képző által biztosított

10 16. A programmodul céljának eléréséhez szükséges kötelező irodalom, és azok biztosításának módja Szentirmainé Brecsok Mária Szentirmainé Brecsok Mária Szentirmainé Brecsok Mária Szentirmainé Brecsok Mária Szerző Cím Kiadó neve, székhelye Kiadás éve Biztosítás módja Földrajz 7. Apáczai Kiadó, Celldömölk 2003 Képző által biztosított Földrajz munkafüzet 7. Apáczai Kiadó, Celldömölk 2003 Képző által biztosított Földrajz 8. Apáczai Kiadó, Celldömölk 2003 Képző által biztosított Földrajz munkafüzet 8. Apáczai Kiadó, Celldömölk 2003 Képző által biztosított 17. A programmodul céljának eléréséhez szükséges ajánlott irodalom, és azok biztosításának módja dr. Bora Gyula - dr. Nemerkényi Antal - Tamasics Katalin Szerző Cím Kiadó neve, székhelye Kiadás éve Biztosítás módja Közép-Európa és hazánk, Magyarország Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., Budapest 2004 Könyvtári példány 18. A programmodul megvalósítására vonatkozó egyéb feltétel(ek) Dátum: Nyíregyháza, június 24. P. H. Cégszerű aláírás

Két ország, egy cél, közös siker!

Két ország, egy cél, közös siker! I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Tanulási és munkamotiváció erősítését célzó tréning OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület

Részletesebben

A versenyképességet támogató kompetenciák fejlesztése

A versenyképességet támogató kompetenciák fejlesztése A versenyképességet támogató kompetenciák fejlesztése Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel

Részletesebben

feldolgozással. feldolgozással feldolgozással

feldolgozással. feldolgozással feldolgozással Helyi tanterv Földrajz 9 10. évfolyam FÖLDRAJZ A földrajz tanításának célja és feladatai A földrajz tantárgy megismerteti a tanulókat szűkebb és tágabb környezetük természeti és társadalmigazdasági jellemzőivel.

Részletesebben

Digitális fényképezés alapismeretei

Digitális fényképezés alapismeretei Digitális fényképezés alapismeretei Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel A projekt az

Részletesebben

Földünk és környezetünk tantárgyi program

Földünk és környezetünk tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Földünk és környezetünk tantárgyi program 2010. FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 9-13. A földünk és környezetünk tantárgy kerettanterve és a

Részletesebben

ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM

ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont VASÚTSZAKMAI OKTATÓ ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM LEVELEZŐ HATÓSÁGI KÉPZÉS 2013. Készült a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. megbízása

Részletesebben

HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 9. ÉS 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 9. ÉS 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 9. ÉS 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA A 4, 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi alap kerettanterveknek (2 2) megfelelően készült Alapdokumentumok: A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről

Részletesebben

FÖLDRAJZ. 9 10. évfolyam. Célok és feladatok

FÖLDRAJZ. 9 10. évfolyam. Célok és feladatok FÖLDRAJZ 9 10. évfolyam Célok és feladatok A tantárgy megismerteti a tanulókat a földrajzi környezet természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőivel. Az általános iskola 7 8. évfolyamának tantervi előzményeire

Részletesebben

Földrajz helyi tanterv

Földrajz helyi tanterv Földrajz helyi tanterv Földrajz a szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 6. sz. melléklet 6.2.09. 1 Tartalom 1 Alapelvek, célok, a nemzeti alaptantervnek

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzés megnevezése Azonosítója

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzés megnevezése Azonosítója KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzés megnevezése Azonosítója Stresszmenedzsment 890020 Programakkreditácós lajstromszám PL-4196 2. A program célja Az eredményes és tartalmas életet élő ember személyes eszköztárában

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM SÜTŐIPARI MUNKÁS RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2008 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési

Részletesebben

Helyi tanterv FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK

Helyi tanterv FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK Helyi tanterv FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőivel, folyamataival.

Részletesebben

KÉRELEM TANFOLYAMI PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM

KÉRELEM TANFOLYAMI PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM KÉRELEM TANFOLYAMI PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYÉNEK KIADÁSÁHOZ Lejáró/lejárt engedélyű program ismételt akkreditálása 1. A PROGRAM ALAPÍTÓJÁNAK ADATAI 1.1. A továbbképzési program

Részletesebben

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5.1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ASZTALOSIPARI SZERELŐ RÉSZ-SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAMJA TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2007 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben

Részletesebben

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERVE Sajátos nevelési igényű tanulók tagozata EGYHÁZASGERGE 2008. TARTALOMJEGYZÉK 1. TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TAGOZATÁN OKTATOTT TANTÁRGYAK

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Természetismeret. készült

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Természetismeret. készült 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Természetismeret készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.07. alapján 5-6. évfolyam 2 TERMÉSZETISMERET Tantárgyi célok,

Részletesebben

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak, akik

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KERTI MUNKÁS RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAMJA TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2008 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési

Részletesebben

INFORMATIKA HELYI TANTERV

INFORMATIKA HELYI TANTERV INFORMATIKA HELYI TANTERV 5 8. évfolyam INFORMATIKA 5 6. évfolyam A tanulók az informatikai eszközök használata során megismerik a számítógépet, annak főbb egységeit, a perifériákat. Kezdetben tanári segítséggel,

Részletesebben

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. A pedagógiai program célja,

Részletesebben

BIOLÓGIA 7-8. évfolyam

BIOLÓGIA 7-8. évfolyam BIOLÓGIA 7-8. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam óraszám: heti 1,5 évi 55,5 heti 1,5 évi 55,5 A biológia tanterv és a Nemzeti alaptanterv viszonya A biológia tantervben kifejeződő értékrendszer tükrözi a

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM

TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM Az természettudományi képzést az iskolánk nyolc évfolyamos képzésű osztályainál (hasonlóan a többi képzési területhez) három fejlesztési szakaszra különítettük el: alapozó

Részletesebben

Komplex természettudományos terület

Komplex természettudományos terület Komplex kommunikációs és természettudományi csomag Komplex természettudományos terület 11. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt

Részletesebben

Törvények. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya

Törvények. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 96. szám 54681 II. Törvények 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* Annak érdekében, hogy a hazánkban élő személyek meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. PEDAGÓGIAI PROGRAM B U D A P E S T XIV. K E RÜ L E T I HUNYAD I JÁNOS ÁLTALÁN O S ISKOL A 2014. 1 INTÉZMÉNYI ADATOK Hivatalos elnevezése: Budapest XIV. Kerületi Hunyadi János Általános Iskola Az intézmény

Részletesebben

Általános tantárgyi bevezető

Általános tantárgyi bevezető Általános tantárgyi bevezető Célok, fejlesztések, kulcskompetenciák A tantárgy megismerteti a tanulókat a földrajzi környezet természeti és társadalmigazdasági jellemzőivel. Az általános iskola 7 8. évfolyamának

Részletesebben

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2014. Tartalom Az iskola adatai...

Részletesebben

Munkaügyi- Közalkalmazotti Szabályzat 5/D sz. Melléklete

Munkaügyi- Közalkalmazotti Szabályzat 5/D sz. Melléklete Munkaügyi- Közalkalmazotti Szabályzat 5/D sz. Melléklete Gyakornoki Szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

A NÉMET NYELV 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

A NÉMET NYELV 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok A hat évfolyamos gimnáziumba a tanulók igen változatos idegen nyelvi tapasztalatokkal érkeznek. Vannak, akik kéttannyelvű programban vettek részt, mások tagozatos általános iskolába

Részletesebben