Két ország, egy cél, közös siker!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Két ország, egy cél, közös siker!"

Átírás

1 I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Tanulási és munkamotiváció erősítését célzó tréning OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhető meg! 2.1 Általános képzés X 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés 3. A program célja A gazdaságilag aktív korú, alacsony iskolai végzettségű, szakképzetlen fiatal felnőttek társadalmi kirekesztődésének csökkentése, a tanulástechnikának valamint a kooperációs készségeknek, mint kulcskompetenciáknak a fejlesztésével, amellyel elősegíthető a szakmai képzettség megszerzése. A középfokú tanintézményekből lemorzsolódók alapvető problémája, hogy az iskolai karrier megszakadásával elveszítik tanulási motivációjukat és tudásszerző rutinjukat, amely készségek alapvetően szükségesek a szakképzettség megszerzéséhez, a munkaerő-piaci pozíciók javításához. A képzés során a résztvevők tanulási motivációjának növelése mellett elsajátítják azokat az alapvető kommunikációs és tanulástechnikai ismereteket és technikákat, amely birtokában eredményesen kapcsolódhatnak be iskolarendszerű vagy iskolarendszeren kívüli szakképzésbe. 4. A program célcsoportja A képzési program célcsoportja az általános iskolát befejezett, szakképzetlen, illetve középiskolából kimaradt, év közötti, munkaviszony nélküliek csoportja. 5. A program során megszerezhető kompetenciák 5.1. Személyes kompetenciák: felelősségtudat, motiváció, kitartás, precizitás, pontosság, fegyelem, stressztűrő képesség, terhelhetőség, szorgalom 5.2. Társas kompetenciák: kapcsolatteremtő és fenntartó készség, csoportmunkára való alkalmasság, kezdeményező készség, határozottság, empátia, motiválhatóság, segítőkészség, irányíthatóság 5.3. Kommunikációs kompetenciák: megnyilvánulások, gondolatok, érzelmek szándékok egyértelmű, pontos és érthető kifejezése, a verbális és nonverbális kommunikációs közlési formákban rejlő lehetőségek eredményes kihasználása, az adekvát közléstechnika elsajátítása 5.4. Módszerkompetenciák: gondolkodás, problémamegoldó készség, olvasástechnika, tanulástechnika, időgazdálkodás, vizsgastratégia

2 6. A programba való bekapcsolódás feltételei 6.1. Végzettség Befejezett általános iskola 6.2. Szakmai gyakorlat Nincs 6.3. Egészségügyi alkalmasság Nem feltétel 6.4. Előzetesen elvárt ismeret(ek) Nincs 6.5. Egyéb feltétel(ek) Munkaviszony hiánya 7. A programban való részvétel feltételei 7.1. Részvétel követésének módja Jelenléti ív, képzési napló 7.2. Megengedett hiányzás A képzési óraszám 10%-a, maximálisan egy képzési nap vagy 9 óra igazolás mellett 7.3. Egyéb feltétel(ek) Képzési szerződési feltételek elfogadása 8. A képzés fogyatékkal élők, vagy hátrányos helyzetűek számára is elérhető, a speciális képzési igények figyelembevétele az alábbiak szerinti : 8.1. A képzéshez szükséges speciális szaktudás biztosítása, speciális környezet kialakítása, akadálymentesítés Épület mozgáskorlátozottak számára akadálymentesített. Tanteremben megfelelő magasságú tanulópad található A foglalkozás speciális módszerei A képzésen nem teszünk különbséget a fogyatékkal élő, illetve egészséges hallgató között A speciális tananyagok, taneszközök A képzés nem kíván speciális taneszközt A résztvevők teljesítményének értékelése, illetőleg a vizsgáztatás során alkalmazott speciális eljárások Hallássérült hallgatók esetén gondoskodunk a megfelelő hangosítás és vizuális tananyag biztosításáról. Látássérült hallgató esetén gondoskodunk a megfelelő betűnagyságban nyomtatott tananyagról, illetve a tananyagot hanghordozó eszközön is rendelkezésére bocsátjuk. A vizsga során alkalmazkodunk a hallgató fogyatékosságához, illetve annak mértékéhez.. Hallássérült hallgatók számára a vizsgatevékenység írásban történik. Látássérült hallgatók szóban vizsgázhatnak. A mozgáskorlátozott hallgatók számára olyan akadálymentesített területet biztosítunk, ahol a gyakorlati feladatot meg tudják oldani.

3 9. Tervezett képzési idő óra Ebből 9.2. Elmélet 90 óra 9.3. Gyakorlat -- óra 9.4. Intenzitás Időtartam Heti 2 nap 6 órában 15 nap 8 hét 2 hónap 10. A képzés módszerei és formája A képzés formája csoportos képzés, amelynek során alkalmazott módszerek: Csoportténing Mikro-csoportos foglakozás Frontális óravezetés prezentációval 11. A program moduljai A program moduljainak megnevezése Részletes bemutatást tartalmazó melléklet sorszáma Részletes bemutatást tartalmazó melléklet fájlneve Csoportépítő tréning modul Motivációs és képességfeltáró tréning modul Tanulástechnikai tréning modul 11.4 Kommunikációs készségfejlesztés modul 12. A program folyamata A 24/2004. (VI.22.) FMM rendelet 15. (2) bekezdés g) pontja. Címe A melléklet száma Fájl megnevezése A képzési modul tematikája 5. Tematika Folyamatábra 6. folyamatabra.ppt 13. Csoportlétszám Minimum 10 Fő Maximum 15 Fő

4 14. A program során alkalmazott értékelési rendszer Számonkérések formája Teszt kitöltése, személyre szabott, otthon elvégzendő feladatok megoldása és benyújtása Számonkérések rendszeressége Két alkalommal, tanulástechnikai tréning és a kommunikációs készségfejlesztés modulok zárása során Számonkérések tartalma Tanulástechnikai teszt kidolgozása, kommunikációtechnikai feladat otthoni megoldása A felnőttek tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszer(ek) Megszerezhető minősítések Megfelelt nem felelt meg Megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek Sikertelen teljesítés(ek) következménye(i) A képzésben résztvevők tudás- és műveltségszintjéhez igazodó feladatmegoldás Megfelelt minősítés megszerzésének feltétele a két modulzáró feladat eredményes megoldásása. Hiányzás, sikertelen teljesítés esetén további egy alkalommal ismételhető a modulzáró feladatmegoldás 15. Az előzetesen megszerzett tudás elismerésének módja Iskolarendszerű képzésben/szakképzésben, illetve iskolarendszeren kívüli OKJ-s, vagy iskolarendszeren kívüli nem OKJ-s képzésben előzetesen megszerzett tudás elismerhető ebben a képzésben amennyiben a résztvevő ezt kérelmezi. Az előzetesen megszerzett tudás elismerésének módja: 1. A modulhoz tartozó foglalkozások alóli felmentés, bizonyítvánnyal, tanúsítvánnyal igazolt, fent megnevezett tananyagtartalmak korábbi teljesítése esetén. 2. A modulban megszerzhető ismeretek számonkérése alóli mentesítés, az oktató által meghatározott eljárással, gyakorlati próbatétel módszerrel történő ismeretellenőrzéssel. 16. A program zárása A program zárásának feltétele(i) A program zárásának módja Záróértekezlet, tanúsítványok kiosztása a résztvevők számára Amennyiben a program záróvizsgával fejeződik be : 16.3 A záróvizsga rendje A záróvizsga követelménye A záróvizsga minősítési szintjei A különböző minősítésekhez tartozó követelményszintek Sikertelen teljesítés következménye - -

5 17. A program elvégzését igazoló irat Csak egy jelölhető meg! 17.1 Bizonyítvány Tanúsítvány X Látogatási igazolás Egyéb Éspedig: 18. A program elvégzését igazoló irat kiadásának feltételei Képzési szerződés megkötése Óralátogatási kötelezettség teljesítése 18.3 Modulzáró feladatok megoldásában való részvétel 19. A program megvalósítására vonatkozó szabályozások Nevezze meg azon joghelyeket és egyéb szabályozásokat, amelyek a felnőttképzésre vonatkozó általános jogi szabályozásokon túlmenően szabályozzák a program megvalósítását! A résztvevők elégedettségére, a képzés megvalósulására, valamint eredményességére vonatkozó információgyűjtés eljárása, a visszajelzések feldolgozásának és hasznosításának módja A résztvevők elégedettségére vonatkozó információgyűjtés eljárása és tartalma A képzés során az oktatásszervező folyamatosan monitorozza a résztvevők véleményét az oktatói munkáról, az ismeretátadás módjáról. A speciális célcsoport (be nem fejezett általános iskolai végzettség) igényeit folyamatosan tolmácsolja az előadók és a képzési felelős számára. A képzéssel és a szervezéssel kapcsolatos észrevételek a képző szervezet ügyfélszolgálatán is megtehetők a panasztételi lehetőségeknek megfelelően. A képzés záróértekezletén a résztvevők az oktatókkal közösen értékelik a tapasztalatokat, az előzetes elvárások és a megvalósulás közötti esetleges eltérések okát, különös tekintettel a képzési tartalomra és az ismeretátadás módjára.

6 20.2. A képzés megvalósulására vonatkozó információgyűjtés eljárása és tartalma A képzés megvalósulása a képzőszervezet FAT általi intézményi akkeditációs előírásai szerint történik a következő rendben: Tájékoztatás, képzés meghirdetése Jelentkezési lapok fogadása, értékelése, résztvevők kiválasztása a csoportlimitnek megfelelően Oktatók felkérése, megbízási szerződések megkötése Felnőttképzési szerződés megkötése a képzésben résztvevőkkel Modulzárás, feladatértékelés Tanúsítvány kiállítása, kiadása Oktatói és résztvevői elégedettségi felmérés A képzés eredményességére vonatkozó információgyűjtés eljárása és tartalma A képzés eredményességének értékelése a képzés záróértekezletén megfogalmazottak alapján, továbbá az elégedettségi kérdőívek feldolgozásával történik. A képzésről írásbeli szakmai beszámoló készül, amelynek elkészítéséért a képzési vezető a felelős. A képzési folyamat ellenőrzése a képzési napló, a szakmai beszámoló, szükség esetén személyes kontroll alapján történik, felelőse a képzési szervezet vezetője A visszajelzések feldolgozásának és hasznosításának módja A képzés tartalmának fejlesztése a képzési tapasztalatok feldolgozásával történik, így a képzés záróértekezletein megfogalmazottak alapján, az elégedettségi kérdőívek eredményeinek figyelembevételével a képzésről készült írásbeli szakmai beszámolók segítségével. A szakmai beszámoló tartalmazza a képzés idejét, a résztvevők számát, az elégedettségi kérdőívek kiértékelését, továbbá részletezi, hogy a képzés a tervezett tematikának megfelelően valósult e meg, az alkalmazott oktatási módszer adekvát e, továbbá tartalmazza az oktatói tapasztalatokat, az esetlegesen felmerült problémákat. A képzés tartalmi fejlesztése érdekében a képzési vezető szakmai egyeztetéseket kezdeményez a képző szervezet vezetőjének, munkatársainak, a megbízott oktatóknak a részvételével. Nyíregyháza, április 26. P. H. Cégszerű aláírás

7 II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! 1.1. Program megnevezése Tanulási és munkamotiváció erősítését célzó tréning A modul sorszáma A modul megnevezése 1.modul 2. A programmodul célja A tanfolyamon résztvevők ismerjék meg egymást, vegyék számba az iskolarendszerű és a felnőttképzéssel szembeni félelmeiket, igényeiket és elvárásaikat. A foglalkozás további célja a csoportnormák kialakítása, a pozitív, tanulást segítő légkör megteremtése, amely megalapozza a képzésben való részvétel eredményességét. A tréning során feltérképezhetők azok a készségek, melyeket a továbbiakban fejlesztésre szorulnak. 3. A programmodul követelményei 3.1. Önálló bemutatkozás 3.2. Névlánc- egymás nevének ismétlése az ülésrend alapján 3.3. Itt születtem térkép segítségével az életút ismertetése a fontosabb állomások bemutatásával 3.4. Az együttműködés normáinak kialakítása 3.5 Az önérvényesítés lehetőségei és korlátai 3.6 Csoportkohéziós folyamatok elindulása 4. A programmodul során elsajátított ismeret, kialakított készség, képesség, kompetencia 4.1. Kapcsolatteremtő és fenntartó készség 4.2. Csoportmunkára való alkalmasság, kooperációs készség 4.3. Kezdeményező készség, 4.4. Határozottság 4.5. Tolerancia 4.6 Motiválhatóság 5. A programmodulba való bekapcsolódás feltételei 5.1. Előzetesen teljesítendő modul(ok) Nincs 5.2. Előzetesen elvárt ismeret(ek) Nincs

8 6. A programmodulban való részvétel feltételei 6.1. Részvétel követésének módja Jelenléti ív, képzési napló 6.2. Megengedett hiányzás Maximum egy foglalkozás (3 óra) 6.3. Egyéb feltétel(ek) - 7. A fogyatékosságból, hátrányos helyzetből eredő speciális igények figyelembevételének módja A képzési helyszín akadálymentesített, mozgáskorlátozottak számára megközelíthető. 8. A programmodul időtartama óra Ebből 8.2. Elmélet 12 óra 8.3. Gyakorlat -- óra 8.4. Intenzitás Időtartam Heti 2 nap 6 órában 2 nap 1 hét 1 hónap 9. A programmodul megvalósításának módszerei és formája A képzés formája csoportos képzés, amelynek során alkalmazott módszerek: 9.1. Csoporttréning 100 % 10. A programmodulba vonható csoportlétszám Minimum 10 fő Maximum 15 fő

9 11. A programmodul során alkalmazott értékelési rendszer Számonkérések formája nincs Számonkérések rendszeressége Számonkérések tartalma A felnőttek tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszer(ek) Megszerezhető minősítések Megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek Sikertelen teljesítés következménye Az előzetesen megszerzett tudás elismerésének módja Lásd I. Adatlap 15. pontja. - -

10 13. A programmodul megvalósításához szükséges személyi feltételek Követelmények (24/2004.(VI.22.) FMM rendelet I. sz. melléklete szerinti minimális követelmények) Programban betöltött szerep Oktatott témakör Végzettség(ek)/szakkép zettség Szakmai gyakorlat Oktatói gyakorlat Felnőttképzési gyakorlat Egyéb követelmény(ek) Oktató Csoportépítő tréning Pszichológiai vagy mentálhigiéniai egyetemi végzettség 10 év 10 év 10 év A programmodul megvalósításának tárgyi feltételei (Hátrányos helyzetűek esetében speciális igényeket kielégítve) Képzési helyszín Igénybevétel célja Férőhelyek száma Minimálisan elvárt felszereltség Oktatóterem csoportfoglalkozás 15 fő Hallgatói és oktatói asztalok, székek, tábla, vetítővászon, fogas, szeméttartó

11 14/a OKJ-s szakképesítésenként a gyakorlati képzés megszervezésének módja OKJ-s képzés megnevezése Saját tanműhely Gazdálkodó szervezet Egyéb

12 15. A programmodul céljának eléréséhez szükséges tananyagok, segédanyagok, segédeszközök, és azok biztosításának módja Tananyagok, segédanyagok, segédeszközök Biztosítás módja Projector Képző szervezet saját tulajdona Hordozható számítógép (laptop) Képző szervezet saját tulajdona Flipchart Képző szervezet saját tulajdona Fénymásológép Képző szervezet saját tulajdona DVD lejátszó, vagy meghajtó Képző szervezet saját tulajdona PC hangosítás multimédiás anyag lejátszásához Képző szervezet saját tulajdona 16. A programmodul céljának eléréséhez szükséges kötelező irodalom, és azok biztosításának módja Szerző Cím Kiadó neve, székhelye Kiadás éve Biztosítás módja A modul jellegéből adódóan kötelező szakmai irodalom nincs. Fénymásolat 17. A programmodul céljának eléréséhez szükséges ajánlott irodalom, és azok biztosításának módja Szerző Cím Kiadó neve, székhelye Kiadás éve Biztosítás módja 18. A programmodul megvalósítására vonatkozó egyéb feltétel(ek) - Dátum: Nyíregyháza, április 26. P. H. Cégszerű aláírás

13 II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 2. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! 1.1. Program megnevezése Tanulási és munkamotiváció erősítését célzó tréning A modul sorszáma A modul megnevezése 2. modul 2. A programmodul célja A szakképzettség nélküli álláskeresők mobilizálása, szakképzésbe történő bekapcsolódásra irányuló motivációjuk fokozása. A modul lehetőséget teremt a résztvevők önismeretének fejlesztésére, a személyes képességek feltérképezésére, a munka-karrier tervezésére, az egyéni szükségletekhez, képességekhez igazodó képzési irányok, lehetőségek feltérképezésére, segítve ezáltal a munka világába való bekapcsolódást. 3. A programmodul követelményei 3.1. Önismeret mélyítése, készségek és képességek azonosítása Személyes hatékonyság erősítése (belső erőforrások és fejlesztendő területek) 3.3. Egyéni motivációs struktúra feltérképezése (mi az, ami legjobban motivál?) 3.6 Személyes leltár: erősségek és fejlesztendő területek. Belső erőforrások feltárása, lehetőségek kiaknázása (team feladatok) 3.2. Siker stratégiák kialakítása (pozitív gondolkodás, derűlátó szemléletmód, belső kontrolosság) 3.4 Tanulási, álláskeresési motiváció fokozása. 3.5 Munkavállalást akadályozó és nehezítő szociális, egészségi és egyéb tényezők feltárása. 3.7 A megcélzandó munkakör sajátosságai és a személyiségbeli elvárások összefüggései 3.8 Egyéni karrirerterv készítése a résztvevők által

14 4. A programmodul során elsajátított ismeret, kialakított készség, képesség, kompetencia 4.1. Önismeret, belső erőforrások feltárásának képessége 4.2. Felelősségtudat 4.3. Motiváció 4.4. Szorgalom 4.5. Belső kontroll 4.6 Pozitív gondolkodás 4.7 Perspektivikus gondolkodás képessége 5. A programmodulba való bekapcsolódás feltételei 5.1. Előzetesen teljesítendő modul(ok) 1. Csoportépítő tréning 5.2. Előzetesen elvárt ismeret(ek) Nincs 6. A programmodulban való részvétel feltételei 6.1. Részvétel követésének módja Jelenléti ív, képzési napló 6.2. Megengedett hiányzás Maximum egy foglalkozás (3 óra) 6.3. Egyéb feltétel(ek) - 7. A fogyatékosságból, hátrányos helyzetből eredő speciális igények figyelembevételének módja A képzési helyszín akadálymentesített, mozgáskorlátozottak számára megközelíthető. 8. A programmodul időtartama óra Ebből 8.2. Elmélet 18 óra 8.3. Gyakorlat -- óra 8.4. Intenzitás Időtartam Heti 2 nap 6 órában 3 nap 2 hét 1 hónap 9. A programmodul megvalósításának módszerei és formája A képzés formája csoportos képzés, amelynek során alkalmazott módszerek: 9.1. Tréning 100 %

15 10. A programmodulba vonható csoportlétszám Minimum 10 fő Maximum 15 fő 11. A programmodul során alkalmazott értékelési rendszer Számonkérések formája Szóbeli beszámoló Számonkérések rendszeressége Modulzárás alkalmával Számonkérések tartalma Egyéni karrierterv készítése A felnőttek tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszer(ek) Megszerezhető minősítések Megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek Sikertelen teljesítés következménye A feladat pótlása. 12. Az előzetesen megszerzett tudás elismerésének módja Lásd az I. Adatlap 15. pontját.

16 13. A programmodul megvalósításához szükséges személyi feltételek Programban betöltött szerep Oktatott témakör Végzettség(ek)/szakképzetts ég Oktató, tréner Önismeret, képességfeltárás, motivációfokozás Követelmények (24/2004.(VI.22.) FMM rendelet I. sz. melléklete szerinti minimális követelmények) Pszichológus egyetemi végzettség Szakmai gyakorlat Oktatói gyakorlat Felnőttképzési gyakorlat 10 év 10 év 10 év - Egyéb követelmény(ek) 14. A programmodul megvalósításának tárgyi feltételei (Hátrányos helyzetűek esetében speciális igényeket kielégítve) Képzési helyszín Igénybevétel célja Férőhelyek száma Minimálisan elvárt felszereltség Oktatóterem csoportfoglalkozás 15 fő Hallgatói és oktatói asztalok, székek, tábla, vetítővászon, fogas, szeméttartó

17 14/a OKJ-s szakképesítésenként a gyakorlati képzés megszervezésének módja OKJ-s képzés megnevezése Saját tanműhely Gazdálkodó szervezet Egyéb

18 15. A programmodul céljának eléréséhez szükséges tananyagok, segédanyagok, segédeszközök, és azok biztosításának módja Tananyagok, segédanyagok, segédeszközök Biztosítás módja Projector Képző szervezet saját tulajdona Hordozható számítógép (laptop) Képző szervezet saját tulajdona Flipchart Képző szervezet saját tulajdona Fénymásológép Képző szervezet saját tulajdona DVD lejátszó, vagy meghajtó Képző szervezet saját tulajdona PC hangosítás multimédiás anyag lejátszásához Képző szervezet saját tulajdona 16. A programmodul céljának eléréséhez szükséges kötelező irodalom, és azok biztosításának módja Szerző Cím Kiadó neve, székhelye Kiadás éve Biztosítás módja A modul jellegéből adódóan kötelező szakmai irodalom nincs. 17. A programmodul céljának eléréséhez szükséges ajánlott irodalom, és azok biztosításának módja Szatmáriné Balogh Mária Szerző Cím Kiadó neve, székhelye Kiadás éve Készség-és személyiségfejlesztés Líceum Kiadó, Eger Biztosítás módja 18. A programmodul megvalósítására vonatkozó egyéb feltétel(ek) - Dátum: Nyíregyháza, április 26. P. H. Cégszerű aláírás II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 3. SZ. MELLÉKLET www

19 Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! 1.1. Program megnevezése Tanulási és munkamotiváció erősítése tréning A modul sorszáma A modul megnevezése 3. modul 2. A programmodul célja A képzés résztvevői ismerjék meg a hatékony tanulás jellemzőit, módszereit. A résztvevőkben tudatosuljon, hogy a tanulás folyamatában melyek az erősségeik, gyengeségeik, rejtett képességeik, vegyék számba azokat a nehézségeket, amelyek akadályozzák az eredményes tanulás folyamatát, legyenek tisztában a tanulás pszichológiai tényezőinek szerepével. A képzés résztvevői tesztek, kérdőívek, helyzetgyakorlatok megoldása mentén alakíthatják ki egyéni tanulási módszereiket, hatékony vizsgastratégiáikat. 3. A programmodul követelményei 3.1. A felnőttek tanulási motivációja Az egzisztenciális, érdeklődési és presztízs motívumok jellemzői. A résztvevők tanulással kapcsolatos motivációinak megismerése A felnőttkori tanulás, a hatékony tanulás alapszabályai A felnőttek figyelmének jellemzői, a figyelem zavarai és leküzdésének módszerei, az emlékezet, képzelet és kreativitás fejlesztésének lépései A tanulás típusai és módszerei A hatékony, értő olvasás gyakorlata, vázlatkészítés módjai, az időgazdálkodás és tervezés jelentősége a tanulásban Hatékony vizsgastratégiák A számonkérés, az írásbeli vizsga, a szóbeli számonkérésre való felkészülés elemei. A lámpaláz és vizsgadrukk kialakulása és legyőzésének lehetőségei. 4. A programmodul során elsajátított ismeret, kialakított készség, képesség, kompetencia 4.1. Problémamegoldó készség 4.2. Logikus gondolkodás készsége 4.3. Szövegértés képessége 4.4. Adekvát tanulástechnikai módszerek 4.5. Időgazdálkodás képessége 4.6 Eredményes vizsgastratégia www

20 5. A programmodulba való bekapcsolódás feltételei 5.1. Előzetesen teljesítendő modul(ok) 2. Motivációs és képességfeltáró tréning 5.2. Előzetesen elvárt ismeret(ek) - 6. A programmodulban való részvétel feltételei 6.1. Részvétel követésének módja Jelenléti ív, képzési napló 6.2. Megengedett hiányzás Maximum egy foglalkozás (3 óra) 6.3. Egyéb feltétel(ek) - 7. A fogyatékosságból, hátrányos helyzetből eredő speciális igények figyelembe ételének módja A képzési helyszín akadálymentesített, mozgáskorlátozottak számára megközelíthető. 8. A programmodul időtartama óra Ebből 8.2. Elmélet 36 óra 8.3. Gyakorlat -- óra 8.4. Intenzitás Időtartam Heti 2 nap 6 órában 6 nap 3 hét 1 hónap 9. A programmodul megvalósításának módszerei és formája A képzés formája csoportos képzés, amelynek során alkalmazott módszerek: 9.1. Frontális óravezetés, 12 óra időtartam 34 % 9.2. Tréning, mikrocsoportos gyakorlat, egyéni feladatmegoldás, 24 óra időtartam 66 % 10. A programmodulba vonható csoportlétszám Minimum 10 fő Maximum 15 fő www

21 11. A programmodul során alkalmazott értékelési rendszer Számonkérések formája Teszt kitöltése Számonkérések rendszeressége Modulzárás alkalmával Számonkérések tartalma Tanulástechnikai feladatok teszt formában történő megoldása A felnőttek tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszer(ek) Megszerezhető minősítések Megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek Sikertelen teljesítés következménye Ismételt feladatmegoldás 12. Az előzetesen megszerzett tudás elismerésének módja Lásd az I. Adatlap 15. pontját. www

22 13. A programmodul megvalósításához szükséges személyi feltételek Követelmények (24/2004.(VI.22.) FMM rendelet I. sz. melléklete szerinti minimális követelmények) Programban betöltött szerep Oktatott témakör Végzettség(ek)/szakképzettsé g Szakmai gyakorlat Oktatói gyakorlat Felnőttképzési gyakorlat Egyéb követelmény(ek) Oktató, tréner tanulástechnika neveléstudományi egyetemi végzettség 10 év 10 év 10 év A programmodul megvalósításának tárgyi feltételei (Hátrányos helyzetűek esetében speciális igényeket kielégítve) Képzési helyszín Igénybevétel célja Férőhelyek száma Minimálisan elvárt felszereltség Oktatóterem Frontális óra, csoportfoglalkozás 30 fő Hallgatói és oktatói asztalok, székek, tábla, vetítővászon, fogas, szeméttartó

23 14/a OKJ-s szakképesítésenként a gyakorlati képzés megszervezésének módja OKJ-s képzés megnevezése Saját tanműhely Gazdálkodó szervezet Egyéb

24 15. A programmodul céljának eléréséhez szükséges tananyagok, segédanyagok, segédeszközök, és azok biztosításának módja Tananyagok, segédanyagok, segédeszközök Biztosítás módja Projector Képző szervezet saját tulajdona Hordozható számítógép (laptop) Képző szervezet saját tulajdona Flipchart Képző szervezet saját tulajdona Fénymásológép Képző szervezet saját tulajdona DVD lejátszó, vagy meghajtó Képző szervezet saját tulajdona PC hangosítás multimédiás anyag lejátszásához Képző szervezet saját tulajdona 16. A programmodul céljának eléréséhez szükséges kötelező irodalom, és azok biztosításának módja Szerző Cím Kiadó neve, székhelye Kiadás éve Biztosítás módja A képzésben résztvevők kulturális készségeit és a képzés jellegét figyelembe véve nem tankönyv biztosítja a felkészülést. A hallgatók fénymásolatban megkapják a frontális órák előadásvázlatainak PP prezentációját tartalmazó kivonatot, továbbá a tanulástechnikai teszteket. Fénymásolat 17. A programmodul céljának eléréséhez szükséges ajánlott irodalom, és azok biztosításának módja Dezső Zsigmondné Szerző Cím Kiadó neve, székhelye Kiadás éve A szellemi munka technikája Paul Roeders A hatékony tanulás titka Oroszlány Péter (szerk.) 17.5 Mankó Mária Tanulástechnikai tréning Biztosítás módja OMIKK, Budapest Könyvtár Kalibra Kiadó, Budapest Könyvtár Tanulásmódszertan AGK Kiadó, Budapest Könyvtár Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely Könyvtár 18. A programmodul megvalósítására vonatkozó egyéb feltétel(ek) - Dátum: Nyíregyháza, április 26. P. H. Cégszerű aláírás

25 II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 4. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! 1.1. Program megnevezése Tanulási és munkamotiváció erősítését célzó tréning A modul sorszáma A modul megnevezése 4. modul 2. A programmodul célja A képzésben résztvevők személyes érintkezési, közléstechnikai, információszerzési és önreprezentációs képességeinek fejlesztése. A kommunikáció hatékonyságát és eredményességét befolyásoló tényezők bemutatását elsősorban kommunikációs tréningfeladatok és szituációs játékok alkalmazásával végezzük, amelyek közvetlenül hozzájárulnak a résztvevők kommunikációs készségének fejlesztéséhez, a kommunikáció területén tapasztalható leggyakoribb hibák bemutatásához és azok javításához. 3. A programmodul követelményei 3.1. A kommunikáció alapjai A kommunikáció fogalma, szintjei, formái. A közvetlen emberi kommunikáció csatornái. A verbális és nonverbális kommunikáció formái. A metakommunikáció jellemzői. A hiteles és nem hiteles kommunikáció. Információtechnikai eszközök szerepe a közlési folyamatban A személyes érintkezés kultúrája Érintkezési formák. A kulturális szignálok kommunikatív szerepe. Kulturális eltérések szerepe és veszélyforrássai a közlési folyamatban. A pozitív benyomáskeltés módszerei. Az őszinte kommunikáció feltételei Kommunikációs zavarok A személyközi érintkezés és közlés sikerét gátló kulturális, mentális, fizikai-élettani tényezők számbavétele. A kommunikációs zavarok leküzdésének technikái A kommunikációs kulcsképességek számbavétele Önismeret, én-ismeret, társismeret. Támogató és akadályozó tényezők. Információs zaj, információtorzulás, kommunikációs láncok. A csoporttagok kommunikációs képességének analízise. 3.5 Kommunikációs szituációk Nonverbális és verbális kommunikáció megjelenítése gyakorlatokban. A szituáció hatása a kommunikációra. A szóbeli kommunikáció és kísérő jelenségei (testbeszéd, megjelenés, külső, stb.), kommunikációs készség szóbeli és testbeszédbeli elemeit fejlesztő gyakorlatok 3.6 Kommunikáció a munka világában Állásvadászat, az információszerzés módszerei. Az önéletrajz és a motivációs levél fogalma, formája. Felkészülés az álláshirdetésre való jelentkezésre. Az állásinterjún való részvétel fontosabb magatartási szabályai. A kommunikáció formái és zavarai a munkaszervezetben.

26 4. A programmodul során elsajátított ismeret, kialakított készség, képesség, kompetencia A közléstechnikai készség fejlesztése - megnyilvánulások, gondolatok, érzelmek szándékok egyértelmű, pontos és érthető kifejezésének készsége A verbális és nonverbális kommunikációs közlési formákbann rejlő lehetőségek eredményes kihasználása, az adekvát közléstechnika elsajátítása 4.3. A kulturális szignálok kommunikatív jelentésének felismerése, alkalmazási képessége 4.4. A kapcsolatteremtés- és fenntartás képessége 4.5. Az információtechnikai eszközök funkcióinak ismerete 4.6 Az önreprezentációs képesség fejlesztése 5. A programmodulba való bekapcsolódás feltételei 5.1. Előzetesen teljesítendő modul(ok) 3. Tanulástechnikai tréning 5.2. Előzetesen elvárt ismeret(ek) - 6. A programmodulban való részvétel feltételei 6.1. Részvétel követésének módja Jelenléti ív, képzési napló 6.2. Megengedett hiányzás Maximum egy foglalkozás (3 óra) 6.3. Egyéb feltétel(ek) - 7. A fogyatékosságból, hátrányos helyzetből eredő speciális igények figyelembevételének módja A képzési helyszín akadálymentesített, mozgáskorlátozottak számára megközelíthető. 8. A programmodul időtartama óra Ebből 8.2. Elmélet 24 óra 8.3. Gyakorlat -- óra 8.4. Intenzitás Időtartam Heti 2 nap 6 órában 4 nap 2 hét 1 hónap 9. A programmodul megvalósításának módszerei és formája A képzés formája csoportos képzés, amelynek során alkalmazott módszerek: 9.1. Frontális óravezetés, 12 óra időtartam 50 % 9.2. Tréning, mikrocsoportos gyakorlat, egyéni feladatmegoldás, 12 óra időtartam 50 %

Digitális fényképezés alapismeretei

Digitális fényképezés alapismeretei Digitális fényképezés alapismeretei Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel A projekt az

Részletesebben

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. A gyakornoki szabályzat célja 3. oldal 2. A gyakornoki szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3. A szabályzat időbeli

Részletesebben

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programja 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 I.1. Küldetésnyilatkozat...5 I.2. Az iskola adatai...6 I.3. Helyzetelemzés...8

Részletesebben

Minőségiránytási kézikönyv

Minőségiránytási kézikönyv Sarkad Város Önkormányzata Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár Sarkad Vár u. 2/b Tel.: 66/375-300 Fax:66/375-380 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00494-2009 Minőségiránytási kézikönyv Jóváhagyta:

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok Az iskola alapadatai Bevezető Tartalomjegyzék I.ÖNKORMÁNYZAT MINŐSÉGPOLITIKAI ELVÁRÁSAI 1.1. Alapfokú, középfokú és felnőtt nevelést-oktatást folytató iskolák feladatai II. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS

Részletesebben

Tanulási útmutató és tananyag

Tanulási útmutató és tananyag HEFOP 3.5.4 FELNŐTTKÉPZÉSI SZERVEZŐ KÉPZÉS 6. modul: Felnőttképzési szolgáltatások Tanulási útmutató és tananyag Pécs Tisztelt Hallgató! Ön A felnőttképzés hozzáférésének javítása a rendelkezésre álló

Részletesebben

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN Szerzők: Deák Éva Füzessy Józsefné Daróczy- Hajas Klaudia Hajas György Jásper Éva Kóródi Edit Pántya Erika Török Réka Valiczkó Éva

Részletesebben

Belső ellenőrzési kézikönyv

Belső ellenőrzési kézikönyv BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYIRATSZÁM: 4/101213/2014. Készítette: Ludvig Éva Belső ellenőrzési kézikönyv Hatályos: 2014. 10. 01.-től Készítette: Ludvig Éva belső ellenőrzési vezető

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi

Részletesebben

KEY módszer. Módszertani leírás

KEY módszer. Módszertani leírás KEY módszer Módszertani leírás A módszertani kiadvány a TPPA/2013/03/26 KRAFT - Kreatív, fejlesztő, gyakorlatorientált módszerek az egyéni fejlesztésben című projekt keretében a Revita Alapítvány, a Förderverein

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban

A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban I. Bevezetés: kutatási cél, definíciók Kutatásunk célja, hogy az azonosságok és különbségek feltárásának eszközével összehasonlítsuk

Részletesebben

12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról

12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról 12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 3.

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai szakszolgálati intézményben

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programja. Székesfehérvár

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programja. Székesfehérvár Tóvárosi Általános Iskola Pedagógiai programja Székesfehérvár Készítette: a Tóvárosi Általános Iskola vezetése Tartalom 1. Az iskola általános jellemzői... 5 1.1.Dologi feltételek... 6 A pedagógiai program

Részletesebben

Tanterv pervazív fejlődési zavarban szenvedő (autista/autisztikus) gyermekeket nevelő-oktató általános iskolák számára

Tanterv pervazív fejlődési zavarban szenvedő (autista/autisztikus) gyermekeket nevelő-oktató általános iskolák számára Tanterv pervazív fejlődési zavarban szenvedő (autista/autisztikus) gyermekeket nevelő-oktató általános iskolák számára 1 A tanterv mentora: Salné dr. Lengyel Mária Szerzők: Szerkesztők: Dr. Balázs Anna

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

GÁRDONYI GÉZA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Faddi GÁRDONYI GÉZA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYFENNTARTÓI TÁRSULÁS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kerettanterv alapján 1-8. osztály érvényes 2009. május 1-jétől Átdolgozta és összeállította a nevelőtestület

Részletesebben

Szakközépiskola Székhelye: 1223 Budapest Művelődés utca 21-27.

Szakközépiskola Székhelye: 1223 Budapest Művelődés utca 21-27. TOMORI PÁL MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1. Az intézmény bemutatása,minőségpolitikája: A Tomori Pál Főiskolát az intézmény fenntartóját- 2004-ben

Részletesebben

A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE

A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE 1.-10. A TANÁRI MESTERSZAK..5 1. A mesterképzési szak megnevezése: tanári szak (Teacher Education)... 5 2. A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben

Országos tanfelügyelet

Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános iskolai tájékoztató anyag. KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KÉZIKÖNYV A SZAKMAI VIZSGÁK SZERVEZÉSÉHEZ

KÉZIKÖNYV A SZAKMAI VIZSGÁK SZERVEZÉSÉHEZ KÉZIKÖNYV A SZAKMAI VIZSGÁK SZERVEZÉSÉHEZ MKIK NSZFI Budapest, 2007 A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara köszönetét fejezi ki a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Tanácsnak a munkához nyújtott anyagi

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉS ÚJ SZABÁLYOZÁSA FELNŐTTKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV

A FELNŐTTKÉPZÉS ÚJ SZABÁLYOZÁSA FELNŐTTKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA FARKAS ÉVA HENCZI LAJOS A FELNŐTTKÉPZÉS ÚJ SZABÁLYOZÁSA FELNŐTTKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV Budapest, 2014 1 A kiadvány a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából a Nemzetgazdasági

Részletesebben

TÁMOP 5.6.1.A-11/4. Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs programokon keresztül

TÁMOP 5.6.1.A-11/4. Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs programokon keresztül 1 Projekt összefoglaló a megvalósítás tapasztalatai TÁMOP 5.6.1.A-11/4. Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs programokon keresztül Speciális

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozástervek Visszacsatolás az alapképzésbe Tartalom Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben... 1 Tartalom... 2 Bevezető...

Részletesebben