Két ország, egy cél, közös siker!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Két ország, egy cél, közös siker!"

Átírás

1 I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Felkészítés az önálló családi életre, munkavállalói szerepre, ezek összehangolására, társas és családi kompetenciák kialakítására OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhető meg! 2.1 Általános képzés X 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés 3. A program célja A képzési program célja a munkaképes korba lépő, elsősorban hátrányos helyzetű fiatalok felkészítése az önálló életvitelre és a munkavállalásra. A szakképző iskolából kikerülő fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedésének esélyét elsősorban a szocio-kulturális helyzet határozza meg. A kedvezőtlen családi háttér, a szegregált lakókörnyezet és az elősorban általános műveltség- és szakmai tudásközvetítésre berendezkedett iskolarendszer nem képes maradéktalanul elősegíteni az önálló életvitelhez szükséges képességek kibontakoztatását. A képzés során a résztvevők elsajátítják azokat az alapvető, a felnőtt léttel, a családalapítással, a munkavállalással, és a háztartásüzemeltetéssel kapcsolatos ismereteket és készségeket, melyek révén felelősségtudatos, önálló, jogait érvényesíteni kész és képes állampolgárrá és munkavállalókká válhatnak. 4. A program célcsoportja A képzési program célcsoportja az alap- vagy középfokú szakképzettséggel rendelkező, gazdaságilag aktív korba lépő, munkavállalás előtt álló éves korosztály. 5. A program során megszerezhető kompetenciák 5.1. Személyes kompetenciák: önismeret, felelősségtudat, motiváció, kitartás, precizitás, alkalmazkodóképesség Társas kompetenciák: együttműködés, csoportmunkára való alkalmasság, kezdeményező készség, határozottság, irányíthatóság Módszer kompetenciák: álláskeresési technikák, munkajogi alapismeretek, háztartásszervezési-, és üzemeltetési készségek, adekvát életvezetési startégiák kialakítása racionális gazdaságipénzügyi döntések megalapozottsága, egyéni és családi beruházások tudatos tervezése.

2 6. A programba való bekapcsolódás feltételei 6.1. Végzettség Általános iskolára épülő alapfokú OKJ-s képzettséggel, vagy szakmunkásképesítés, vagy középfokú szakmai képesítés 6.2. Szakmai gyakorlat Nincs 6.3. Egészségügyi alkalmasság Nem feltétel 6.4. Előzetesen elvárt ismeret(ek) Nincs 6.5. Egyéb feltétel(ek) Nincs 7. A programban való részvétel feltételei 7.1. Részvétel követésének módja Jelenléti ív, képzési napló 7.2. Megengedett hiányzás A képzési óraszám 10%-a, maximálisan egy képzési nap vagy 6 óra igazolás mellett 7.3. Egyéb feltétel(ek) Képzési szerződési feltételek elfogadása 8. A képzés fogyatékkal élők, vagy hátrányos helyzetűek számára is elérhető, a speciális képzési igények figyelembevétele az alábbiak szerinti: 8.1. A képzéshez szükséges speciális szaktudás biztosítása, speciális környezet kialakítása, akadálymentesítés A képzés során nem teszünk különbséget fogyatékkal élők és egészséges felnőttek között. Képzésre mindazok jelentkezhetnek, akik alkalmasak az elvégzésére és a megszerzett tudás birtokában képesek lesznek munkát vállalni, szakképzésbe bekapcsolódni. Mozgáskorlátozottak számára az akadálymentesített infrastruktúra biztosított A foglalkozás speciális módszerei Fogyatékossággal élők esetében a szükséges módszertani, megvalósítási feltételekről egyedi egyeztetést folytatunk a képzésre jelentkezővel, illetve amennyiben az szükséges az adott fogyatékossággal kapcsolatos társadalmi, érdekvédelmi szervezetekkel A speciális tananyagok, taneszközök Jegyzetek nagyobb betűméretben történő nyomtatása, illetve hanghordozón keresztüli biztosítása látássérült hallgatók számára A résztvevők teljesítményének értékelése, illetőleg a vizsgáztatás során alkalmazott speciális eljárások 9. Tervezett képzési idő Óra Szakmai képzés esetén ebből 9.2. Elmélet - óra 9.3. Gyakorlat - óra Látássérült hallgatókat szóban vizsgáztatjuk. Hallássérült hallgatókat írásban vizsgáztatjuk.

3 9.4. Intenzitás Időtartam Heti 1 nap 6 órában 10 nap 10 hét 3 hónap 10. A képzés módszerei Frontális óravezetés prezentációval Mikro-csoportos témafeldolgozás Csoportmunka 11. A program moduljai A program moduljainak megnevezése Részletes bemutatást tartalmazó melléklet sorszáma Csoportépítő tréning modul Életviteli alapismeretek modul Motivációs és pályaorientációs tréning modul 11.4 Munkavállalási alapismeretek modul Részletes bemutatást tartalmazó melléklet fájlneve 12. A program folyamata A 24/2004. (VI.22.) FMM rendelet 15. (2) bekezdés g) pontja. Címe A melléklet száma Fájl megnevezése Tematika 5. Tematika Folyamatábra 6. folyamatabra.ppt 13. Csoportlétszám Minimum 10 Fő Maximum 15 Fő 14. A program során alkalmazott értékelési rendszer Számonkérések formája Modulzáró feladatok megoldása Számonkérések rendszeressége Három alkalommal, modulonként Számonkérések tartalma Az elméleti ismeretek alkalmazását elősegítő feladatok megoldása életviteli és munkavállalói alapismeretekből, valamint karrierterv készítése A felnőttek tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszer(ek) Ismeretellenőrző teszt, szövegezésében a résztvevők kulturális-műveltségi készségeihez igazítva, önálló munka Megszerezhető minősítések Megfelelt nem felelt meg Megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek Megfelelt minősítés megszerzésének feltétele valamennyi modulzáró feladat megoldásában való részvétel

4 14.7. Sikertelen teljesítés(ek) következménye(i) Hiányzás, sikertelen teljesítés esetén további egy alkalommal ismételhető a modulzáró feladatmegoldás 15. Az előzetesen megszerzett tudás elismerésének módja Az iskolarendszeren kívüli képzésben előzetesen megszerzett tudás elismerhető ebben a tréningben, amennyiben a résztvevő ezt kérelmezi. Az előzetesen megszerzett tudás elismerésének módjai: 1. a modulhoz tartozó foglalkozások alóli felmentés, ha a résztvevő tanúsítvánnyal igazolja a fent megnevezett modulok korábbi teljesítését. 2. A modulban megszerezhető ismeretek számonkérése alóli mentesítés, az oktató által meghatározott eljárással, gyakorlati próbatétel módszerrel történő ismeretellenőrzéssel. Az adott modul látogatása alól felmentést kap a képzésben résztvevő, amiről írásban értesíti a képzési vezető. 16. A program zárása A program zárásának feltétele(i) Modulzáró feladatok megfelelt szintű megoldása A program zárásának módja Záróértekezlet, tanúsítványok kiosztása a résztvevők számára Amennyiben a program záróvizsgával fejeződik be : 16.3 A záróvizsga rendje A záróvizsga követelménye A záróvizsga minősítési szintjei A különböző minősítésekhez tartozó követelményszintek Sikertelen teljesítés következménye A program elvégzését igazoló irat Csak egy jelölhető meg! 17.1 Bizonyítvány Tanúsítvány X Látogatási igazolás Egyéb Éspedig: 18. A program elvégzését igazoló irat kiadásának feltételei Képzési szerződés megkötése Óralátogatási kötelezettség teljesítése 18.3 Modulzáró feladatok megoldásában való részvétel

5 19. A program megvalósítására vonatkozó szabályozások Nevezze meg azon joghelyeket és egyéb szabályozásokat, amelyek a felnőttképzésre vonatkozó általános jogi szabályozásokon túlmenően szabályozzák a program megvalósítását! A résztvevők elégedettségére, a képzés megvalósulására, valamint eredményességére vonatkozó információgyűjtés eljárása, a visszajelzések feldolgozásának és hasznosításának módja A résztvevők elégedettségére vonatkozó információgyűjtés eljárása és tartalma A képzés során az oktatásszervező folyamatosan monitorozza a résztvevők véleményét az oktatói munkáról, az ismeretátadás módjáról. A speciális célcsoport (be nem fejezett általános iskolai végzettség) igényeit folyamatosan tolmácsolja az előadók és a képzési felelős számára. A képzéssel és a szervezéssel kapcsolatos észrevételek a képző szervezet ügyfélszolgálatán is megtehetők a panasztételi lehetőségeknek megfelelően. A képzés záróértekezletén a résztvevők az oktatókkal közösen értékelik a tapasztalatokat, az előzetes elvárások és a megvalósulás közötti esetleges eltérések okát, különös tekintettel a képzési tartalomra és az ismeretátadás módjára. A képzésen résztvevők a tanúsítványosztást követően elégedettségi kérdőívet kapnak kézhez, amelynek kitöltése anoním és önkéntes A képzés megvalósulására vonatkozó információgyűjtés eljárása és tartalma A képzés megvalósulása a képzőszervezet FAT általi intézményi akkeditációs előírásai szerint történik a következő rendben: Tájékoztatás, képzés meghirdetése Jelentkezési lapok fogadása, értékelése, résztvevők kiválasztása a csoportlimitnek megfelelően Oktatók felkérése, megbízási szerződések megkötése Felnőttképzési szerződés megkötése a képzésben résztvevőkkel Képzés elindítása, jelenléti ív és képzési napló vezetése Modulzárás, feladatértékelés Tanúsítvány kiállítása, kiadása Oktatói és résztvevői elégedettségi felmérés A képzés eredményességére vonatkozó információgyűjtés eljárása és tartalma A képzés eredményességének értékelése a képzés záróértekezletén megfogalmazottak alapján, továbbá az elégedettségi kérdőívek feldolgozásával történik. A képzésről írásbeli szakmai beszámoló készül, amelynek elkészítéséért a képzési vezető a felelős. A képzési folyamat ellenőrzése a képzési napló, a szakmai beszámoló, szükség esetén személyes kontroll alapján történik, felelőse a képzési szervezet vezetője.

6 20.4. A visszajelzések feldolgozásának és hasznosításának módja A képzés tartalmának fejlesztése a képzési tapasztalatok feldolgozásával történik, így a képzés záróértekezletein megfogalmazottak alapján, az elégedettségi kérdőívek eredményeinek figyelembevételével a képzésről készült írásbeli szakmai beszámolók segítségével. A szakmai beszámoló tartalmazza a képzés idejét, a résztvevők számát, az elégedettségi kérdőívek kiértékelését, továbbá részletezi, hogy a képzés a tervezett tematikának megfelelően valósult e meg, az alkalmazott oktatási módszer adekvát e, továbbá tartalmazza az oktatói tapasztalatokat, az esetlegesen felmerült problémákat. A képzés tartalmi fejlesztése érdekében a képzési vezető szakmai egyeztetéseket kezdeményez a képző szervezet vezetőjének, munkatársainak, a megbízott oktatóknak a részvételével. A szakmai találkozók lehetőséget biztosíthatnak a részmodulok tartalmi módosítására, illetve az alkalmazott ismeretközvetítői módszerek revíziójára, korszerű eljárások bevezetésére. A felmerült javaslatok alapján a képzési vezető fejlesztési tervet készít. Nyíregyháza, június 28. P. H. Cégszerű aláírás

7 II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! 1.1. Program megnevezése Felkészítés az önálló családi életre, munkavállalói szerepre, ezek összehangolására, társas és családi kompetenciák kialakítására A modul sorszáma A modul megnevezése Csoportépítő tréning 2. A programmodul célja A tanfolyamon résztvevők ismerjék meg egymást, vegyék számba a felnőtt társadalom és a munka világával szembeni félelmeiket, igényeiket és elvárásaikat. A foglalkozás további célja a csoportnormák kialakítása, a pozitív, tanulást segítő légkör megteremtése, amely megalapozza a képzésben való részvétel eredményességét. A tréning során feltérképezhetők azok a készségek, melyeket a továbbiakban fejlesztésre szorulnak. 3. A programmodul követelményei 3.1. Önálló bemutatkozás 3.2. Névlánc- egymás nevének ismétlése az ülésrend alapján 3.3. Itt születtem térkép segítségével az életút ismertetése a fontosabb állomások bemutatásával 3.4. Az együttműködés normáinak kialakítása 3.5 Az önérvényesítés lehetőségei és korlátai 3.6 Csoportkohéziós folyamatok elindulása 4. A programmodul során elsajátított ismeret, kialakított készség, képesség, kompetencia 4.1. Kapcsolatteremtő és fenntartó készség 4.2. Csoportmunkára való alkalmasság, kooperációs készség 4.3. Kezdeményező készség 4.4. Határozottság 4.5. Tolerancia 4.6 Motiválhatóság 5. A programmodulba való bekapcsolódás feltételei 5.1. Előzetesen teljesítendő modul(ok) Nincs 5.2. Előzetesen elvárt ismeret(ek) Nincs

8 6. A programmodulban való részvétel feltételei 6.1. Részvétel követésének módja Jelenléti ív, képzési napló 6.2. Megengedett hiányzás Maximum egy foglalkozás (3 óra) 6.3. Egyéb feltétel(ek) - 7. A fogyatékosságból eredő speciális igények figyelembe vételének módja Lásd Adatlap I. 8. pontját. 8. A programmodul időtartama Óra Szakmai képzés esetén ebből 8.2. Elmélet - Óra 8.3. Gyakorlat - Óra 8.4. Intenzitás Időtartam 1 nap 6 óra 1 nap 0,5 hét 0,5 hónap 9. A programmodul megvalósításának módszerei 9.1. Csoporttréning 100 % 10. A programmodulba vonható csoportlétszám Minimum 10 Fő Maximum 15 Fő 11. A programmodul során alkalmazott értékelési rendszer Számonkérések formája Nincs Számonkérések rendszeressége Számonkérések tartalma A felnőttek tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszer(ek) Megszerezhető minősítések Megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek -

9 11.7. Sikertelen teljesítés következménye Az előzetesen megszerzett tudás elismerésének módja Lásd. Adatlap I. 15. pontját.

10 13. A programmodul megvalósításának személyi feltételei Programban betöltött szerep Oktatott témakör Végzettség(ek) Oktató Csoportépítő tréning Pszichológiai vagy mentálhigiéniai egyetemi végzettség Szakmai gyakorlat Követelmények Oktatói gyakorlat Felnőttképzési gyakorlat 10 év 10 év 10 év - Egyéb követelmény(ek) 14. A programmodul megvalósításának tárgyi feltételei Képzési helyszín Igénybevétel célja Férőhelyek száma Minimálisan elvárt felszereltség Oktatóterem csoportfoglalkozás 15 fő Hallgatói és oktatói asztalok, székek, tábla, vetítővászon, fogas, szeméttartó

11 14/a OKJ-s szakképesítésenként a gyakorlati képzés megszervezésének módja - OKJ-s képzés megnevezése Saját tanműhely Gazdálkodó szervezet Egyéb

12 15. A programmodul céljának eléréséhez szükséges tananyagok, segédanyagok, segédeszközök, és azok biztosításának módja Tananyagok, segédanyagok, segédeszközök Biztosítás módja Projector Képző szervezet saját tulajdona Hordozható számítógép (laptop) Képző szervezet saját tulajdona Flipchart Képző szervezet saját tulajdona Fénymásoló gép Képző szervezet saját tulajdona DVD lejátszó, vagy meghajtó Képző szervezet saját tulajdona PC hangosítás multimédiás anyag lejátszásához Képző szervezet saját tulajdona 16. A programmodul céljának eléréséhez szükséges kötelező irodalom, és azok biztosításának módja Szerző Cím Kiadó neve, székhelye Kiadás éve Biztosítás módja A modul jellegéből adódóan kötelező szakmai irodalom nincs. 17. A programmodul céljának eléréséhez szükséges ajánlott irodalom, és azok biztosításának módja Szerző Cím Kiadó neve, székhelye Kiadás éve Biztosítás módja 18. A programmodul megvalósítására vonatkozó egyéb feltétel(ek) - Dátum: Nyíregyháza, június 28. P. H. Cégszerű aláírás

13 II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! 1.1. Program megnevezése Felkészítés az önálló családi életre, munkavállalói szerepre, ezek összehangolására, társas és családi kompetenciák kialakítására A modul sorszáma A modul megnevezése Életviteli alapismeretek 2. A programmodul célja A képzésben résztvevőket felkészíteni az önálló életvitelre, megismertetni a felnőtt személyiség alapvető mentális-szociális jellemzőit, tudatosítani a megváltozó élethelyzettel (a felnőtté válással) kapcsolatos társadalmi szerepelvárásokat. Továbbá a képzés alapvető célkitűzése, hogy a résztvevők tudatosabban és felelősebben szervezzék családi életüket, átgondoltan hozzanak döntéseket a pénzgazdálkodással, jövedelem felhasználással, a háztartási beruházásokkal kapcsolatos kérdésekben. 3. A programmodul követelményei 3.1. A felnőtté válás folyamata I. Az érettség biológia-pszichológiai-szociális ismérveinek bemutatása. A felnőtt léttel együttjáró jogok és társadalmi kötelezettségek. Társadalmi elvárások: szerepminták, normakövetés, normakontroll A felnőtté válás folyamata II. A származási családon belüli szerepkonfliktusok. A szülőkről való pszichológiai-szociológiai leválás típusainak imertetése (korai leválás, késői leválás, kettős kötés). Az önállóság igénye a korai elszakadás veszélyei Az önálló egzisztencia megteremtése A felnőtt lét és a munkavállói szerep jellemzőinek ismertetése, karrierperiódusok a személyiség életében (korai alkalmazotti léttől, a nyugdíjaskorig- Pintér Zsolt axiómái szerint). A munkavállaláshoz szükséges mentális alkalmasság, szociális készségek tényezőinek számbavétele. 3.4 Család és háztartás A család, mint társadalmi kiscsoport. Családi szerepminták. A párválasztás és az együttélés alapvető kérdései. A háztartások típusai. A háztartások szükségletei. A háztartásszervezés alapjai. A háztartás működtetése: a háztartási munkák tervezése, a családi munkamegosztás jelentősége Az életmód anyagi viszonyai A lakhatás, mint emberi szükséglet. Lakhatási formák a lakásszerzés lehetőségei. Lakáshasználat, lakás- és lakókörnyezeti kultúra. A lakásfenntartás költségei. A fogyasztói társadalom kihívásai: a fogyasztói szükségletek és a lehetőségek közötti összhang megteremtése.

14 3.6. A jövedelem felhasználás racionális technikái Pénzgazdálkodás, jövedelem felhasználás. A háztartás költségvetésének szerkezete. A bevételek számbavétele, a háztartási kiadások csoportosítása. Háztartási napló készítése. A háztartási beruházások tervezése. A költségvetés egyensúlyi zavara. A pénzintézeti hitel, és a magánkölcsön alapvető szerződési feltételei. Az eladósodás veszélyei. A hátralékosság elkerülése - fontosabb teendők az eladósodás állapotában. 4. A programmodul során elsajátított ismeret, kialakított készség, képesség, kompetencia 4.1. A felnőtt ételtvitel mentális és szociális követelményei. A pszichológiai és szociológiai leválás szükségességének felismerése. 4.2 A felnőtt szerephez tartozó viselkedésminták ismerete, az egészséges, alkalmazkodó, érett fiatalt jellemző tulajdonságokkal való azonosulás. 4.3 A személyiség által megélhető karrierperiódusokat megismerése, az egyéni döntések felelősségének felismerése, a life long learning elvének elfogadása Az önálló egzisztencia megteremtésének képessége 4.5. Pénzfelhasználás, fogyasztási beruházások tudatos tervezése 4.6. Az anyagi erőforrások optimalizálásának képessége 4.7. Az adósságcsapda veszélyének felismerése 5. A programmodulba való bekapcsolódás feltételei 5.1. Előzetesen teljesítendő modul(ok) 1. Csoportépítő tréning 5.2. Előzetesen elvárt ismeret(ek) Nincs 6. A programmodulban való részvétel feltételei 6.1. Részvétel követésének módja Jelenléti ív, képzési napló 6.2. Megengedett hiányzás Maximum egy foglalkozás (3 óra) 6.3. Egyéb feltétel(ek) - 7. A fogyatékosságból eredő speciális igények figyelembe vételének módja Lásd Adatlap I. 8. pontját. 8. A programmodul időtartama óra Szakmai képzés esetén ebből 8.2. Elmélet - óra 8.3. Gyakorlat - óra

15 8.4. Intenzitás Időtartam Hetente 2 nap 6 órában 3 nap 2 hét 0,5 hónap 9. A programmodul megvalósításának módszerei 9.1. Frontális óravezetés PP szemléltetéssel, 12 óra időtartam 67 % 9.2. Csoportos foglalkozás, esetmegbeszélés 6 óra időtartam 33 % 10. A programmodulba vonható csoportlétszám Minimum 10 fő Maximum 15 fő 11. A programmodul során alkalmazott értékelési rendszer Számonkérések formája Teszt formában Számonkérések rendszeressége Modulzárás alkalmával Számonkérések tartalma Háztartási beruházástervezéssel és pénzgazdálkodással kapcsolatos alapismeretek A felnőttek tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszer(ek) Megszerezhető minősítések Megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek Sikertelen teljesítés következménye Ismételt feladatmegoldás 12. Az előzetesen megszerzett tudás elismerésének módja Lásd Adatlap I. 15. pontját.

16 13. A programmodul megvalósításának személyi feltételei Programban betöltött szerep Oktatott témakör Oktató A felnőtté válás folyamata I-II. 3.3 Az önálló egzisztencia megteremtése 13.2 Oktató 3.4 Család és háztartás. 3.5 Az életmód anyagi viszonyai. 3.6 A jövedelemfelhasználás racionális technikái. Végzettség(ek) Pszichológus vagy mentálhigiénikus egyetemi végzettség Társadalomtudományi egyetemi végzettség Szakmai gyakorlat Követelmények Oktatói gyakorlat Felnőttképzési gyakorlat 10 év 10 év 10 év - 10 év 10 év 10 év - Egyéb követelmény(ek) 14. A programmodul megvalósításának tárgyi feltételei Képzési helyszín Igénybevétel célja Férőhelyek száma Minimálisan elvárt felszereltség Oktatóterem Frontális óra, csoportfoglalkozás 30 fő Hallgatói és oktatói asztalok, székek, tábla, vetítővászon, fogas, szeméttartó

17 14/a OKJ-s szakképesítésenként a gyakorlati képzés megszervezésének módja OKJ-s képzés megnevezése Saját tanműhely Gazdálkodó szervezet Egyéb

18 15. A programmodul céljának eléréséhez szükséges tananyagok, segédanyagok, segédeszközök, és azok biztosításának módja Tananyagok, segédanyagok, segédeszközök Biztosítás módja Projector Képző szervezet saját tulajdona Hordozható számítógép (laptop) Képző szervezet saját tulajdona Flipchart Képző szervezet saját tulajdona Fénymásoló gép Képző szervezet saját tulajdona DVD lejátszó, vagy meghajtó Képző szervezet saját tulajdona PC hangosítás multimédiás anyag lejátszásához Képző szervezet saját tulajdona 16. A programmodul céljának eléréséhez szükséges kötelező irodalom, és azok biztosításának módja Szerző Cím Kiadó neve, székhelye Kiadás éve Biztosítás módja A képzésben résztvevők kulturális készségeit és a képzés jellegét figyelembe véve nem tankönyv biztosítja a felkészülést. A hallgatók fénymásolatban megkapják a frontális órák előadásvázlatainak PP prezentációját tartalmazó kivonatot. 17. A programmodul céljának eléréséhez szükséges ajánlott irodalom, és azok biztosításának módja Szerző Cím Kiadó neve, székhelye Kiadás éve Biztosítás módja Szatmáriné Balogh Mária Készség-és személyiségfejlesztés Líceum Kiadó, Eger Könyvtár 17.2 Barty Phillips Nagy háztartáskönyv Cserépfalvi Könyvkiadó, Budapest Könyvtár Hoffmann Istvánné Otthon, család, háztartás Agricola Kiadó, Budapest Könyvtár Komáromi Attila Oppelt Katalin Társadalomismeret II. Az életmód kérdései Csokonai Kiadó, Debrecen Könyvtár 18. A programmodul megvalósítására vonatkozó egyéb feltétel(ek) - Dátum: Nyíregyháza, június 28. P. H. Cégszerű aláírás

19 II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! 1.1. Program megnevezése Tanulási és munkamotiváció erősítése A modul sorszáma A modul megnevezése Motivációs és pályaorientációs tréning 2. A programmodul célja A szakképzettséggel rendelkező álláskeresők mobilizálása, a munkaviszony létesítésére irányuló motivációjuk fokozása. A modul lehetőséget teremt a résztvevők önismeretének fejlesztésére, a személyes képességek feltérképezésére, a munka-karrier tervezésére, az egyéni szükségletekhez, képességekhez igazodó munkakörök betöltési lehetőségeinek feltérképezésére, esetleges továbbképzési, tanulási igényeinek megfogalmazására, segítve ezáltal a munka világába való bekapcsolódást. 3. A programmodul követelményei 3.1. Önismeret mélyítése, készségek és képességek azonosítása 3.2 Személyes hatékonyság erősítése (belső erőforrások és fejlesztendő területek) 3.3. Egyéni motivációs struktúra feltérképezése (mi az, ami legjobban motivál?) Személyes leltár: erősségek és fejlesztendő területek. Belső erőforrások feltárása, lehetőségek kiaknázása Siker stratégiák kialakítása (pozitív gondolkodás, derűlátó szemléletmód, belső kontrolosság) 3.6 Álláskeresési motiváció fokozása. 3.7 Munkavállalást akadályozó és nehezítő szociális, egészségi és egyéb tényezők feltárása. 3.8 A megcélzandó munkakör sajátosságai és a személyiségbeli elvárások összefüggései 3.9 Egyéni karrireterv készítése a résztvevők által 4. A programmodul során elsajátított ismeret, kialakított készség, képesség, kompetencia 4.1. Önismeret, belső erőforrások feltárásának képessége 4.2. Felelősségtudat

20 4.3. Motiváció 4.4. Szorgalom 4.5. Belső kontroll 4.6 Pozitív gondolkodás 4.7 Perspektivikus gondolkodás képessége 5. A programmodulba való bekapcsolódás feltételei 5.1. Előzetesen teljesítendő modul(ok) 1. Csoportépítő tréning 5.2. Előzetesen elvárt ismeret(ek) Nincs 6. A programmodulban való részvétel feltételei 6.1. Részvétel követésének módja Jelenléti ív, képzési napló 6.2. Megengedett hiányzás Maximum egy foglalkozás (3 óra) 6.3. Egyéb feltétel(ek) - 7. A fogyatékosságból eredő speciális igények figyelembe vételének módja Lásd az Adatlap I. 8. pontját. 8. A programmodul időtartama óra Szakmai képzés esetén ebből 8.2. Elmélet - óra 8.3. Gyakorlat - óra 8.4. Intenzitás Időtartam Hetente 2 nap 6 órában 3 nap 2 hét 0,5 hónap 9. A programmodul megvalósításának módszerei 9.1. Tréning, mikrocsoportos foglalkozás 100 % 10. A programmodulba vonható csoportlétszám Minimum 10 fő Maximum 15 fő

21 11. A programmodul során alkalmazott értékelési rendszer Számonkérések formája Szóbeli beszámoló Számonkérések rendszeressége Modulzárás alkalmával Számonkérések tartalma Egyéni karrierterv készítése A felnőttek tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszer(ek) Megszerezhető minősítések Megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek Sikertelen teljesítés következménye A feladat pótlása. 12. Az előzetesen megszerzett tudás elismerésének módja Lásd az Adatlap I. 15. pontját.

22 13. A programmodul megvalósításának személyi feltételei Programban betöltött szerep Oktatott témakör Oktató, tréner Önismeret, képességfeltárás, motivációfokozás, pályaorientáció Végzettség(ek) Pszichológus egyetemi végzettség Szakmai gyakorlat Követelmények Oktatói gyakorlat Felnőttképzési gyakorlat 10 év 10 év 10 év - Egyéb követelmény(ek) 14. A programmodul megvalósításának tárgyi feltételei Képzési helyszín Igénybevétel célja Férőhelyek száma Minimálisan elvárt felszereltség Oktatóterem csoportfoglalkozás 15 fő Hallgatói és oktatói asztalok, székek, tábla, vetítővászon, fogas, szeméttartó

23 14/a OKJ-s szakképesítésenként a gyakorlati képzés megszervezésének módja OKJ-s képzés megnevezése Saját tanműhely Gazdálkodó szervezet Egyéb

24 15. A programmodul céljának eléréséhez szükséges tananyagok, segédanyagok, segédeszközök, és azok biztosításának módja Tananyagok, segédanyagok, segédeszközök Biztosítás módja Projector Képző szervezet saját tulajdona Hordozható számítógép (laptop) Képző szervezet saját tulajdona Flipchart Képző szervezet saját tulajdona Fénymásoló gép Képző szervezet saját tulajdona DVD lejátszó, vagy meghajtó Képző szervezet saját tulajdona PC hangosítás multimédiás anyag lejátszásához Képző szervezet saját tulajdona

25 16. A programmodul céljának eléréséhez szükséges kötelező irodalom, és azok biztosításának módja Szerző Cím Kiadó neve, székhelye Kiadás éve Biztosítás módja A modul jellegéből adódóan kötelező szakmai irodalom nincs. 17. A programmodul céljának eléréséhez szükséges ajánlott irodalom, és azok biztosításának módja Szatmáriné Balogh Mária Szerző Cím Kiadó neve, székhelye Kiadás éve Készség-és személyiségfejlesztés Pintér Zsolt Hogyan csináljunk karriert? Az álláskeresés enciklopédiája Biztosítás módja Líceum Kiadó, Eger Könyvtár HORTON BOOKS Magyarország KFT Könyvtár 18. A programmodul megvalósítására vonatkozó egyéb feltétel(ek) - Dátum: Nyíregyháza, június 28. P. H. Cégszerű aláírás

26 II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! 1.1. Program megnevezése Felkészítés az önálló családi életre, munkavállalói szerepre, ezek összehangolására, társas és családi kompetenciák kialakítására A modul sorszáma A modul megnevezése Munkavállalási alapismeretek 2. A programmodul célja A képzésben résztvevőket megismertetni a munkaerő-piac intézményrendszerével, a munkavállalói jogviszonyt meghatározó szabályokkal, a munkavállalói kötelezettségekkel és jogokkal, a munkavállalás feltételrendszerével. Továbbá a résztvevők elsajátítják az álláskeresés alapvető technikáit, megismerik a munkáltatóval való kommunikáció alapvető szabályait, átfogó képet kapnak a munkavállalást segítő intézmények munkájáról, az álláskereséshez igénybe vehető szolgáltatásokról. 3. A programmodul követelményei 3.1. A magyarországi munkaerő-piac szerkezete A magyar gazdaság szektorai és a munkáltatók típusai: az állami és magánszektor közötti különbségek és hasonlóságok. A verseny, a képzettség és az elkötelezettség szerepe a munka világában. A munkáltatói szervezetek tulajdonformái, a munkaszervezet típusai: egyéni és társas vállalkozások. 3.2 Munkaerő-piaci szolgáltatások Az álláskeresést segítő intézmények feladat-, és hatásköre. A munkaügyi központok, települési önkormányzatok. családsegítő szolgálatok, munkaközvetítő irodák, civil szervezetek szolgáltató funkciói. Foglalkoztatást bővítő támogatási formák, munkáltatók által igénybe vehető támogatások. A közfoglalkoztatás formái, az Út a munkához program Az álláskeresés technikái Az állásvadászat, az állásinformációk lelőhelyei, az információszerzés módszerei. A szakmai önéletrajz szerepe, tartalmi és formai követelményei. Motivációs és kísérőlevél formai, tartalmi szabályai. Az informális álláskeresés formái. Felkészülés az álláshírdetésre való jelentkezésre. Az állásinterjún való részvétel fontosabb magatartási szabályai A munkavállalói jogviszony A munkaviszony típusai, létesítésének feltételei. Különbségek az alkalmi munkavállalás és a munkavállalói jogviszony között. A munkaszerződés fontosabb elemei: írásbeliség, időbeliség, tartalmiság. A munkavállalói kötelezettségek. A munkavállalót megillető egyéni és kollektív jogok.

27 3.5. A munkavégzés feltételrendszere A munkáltató és a munkavállaló kapcsolata. A munkavállalóval szembeni általános elvárások. Balesetveszély elkerülése. Balesetvédelmi oktatás ismereteinek betartása. A munkahelyi konfliktusok forrásai, kezelésének lehetőségei. A munkaviszony megszüntetésének feltételei és lehetőségei. Fontosabb teendők a munkanélkülivé válás esetén. 4. A programmodul során elsajátított ismeret, kialakított készség, képesség, kompetencia 4.1. A magyarországi munkaerő-piac szerkezetének ismerete 4.2. Az álláskeresést segítő intézmények feladat- és hatáskörének átfogó ismerete 4.3. Az álláskeresés alapvető technikáinak elsajátítása 4.4. Alapvető munkavállalói, munkajogi ismeretek elsajátítása 4.5 A munkavégzés feltételrendszerének megismerése 4.6 Munkakultúra, munkavállalói viselkedésminták elsajátítása 4.7 Munkahelyi konfliktuskezelés technikái 5. A programmodulba való bekapcsolódás feltételei 5.1. Előzetesen teljesítendő modul(ok) 3. Motivációs és pályaorientációs tréning 5.2. Előzetesen elvárt ismeret(ek) - 6. A programmodulban való részvétel feltételei 6.1. Részvétel követésének módja Jelenléti ív, képzési napló 6.2. Megengedett hiányzás Maximum egy foglalkozás (3 óra) 6.3. Egyéb feltétel(ek) - 7. A fogyatékosságból eredő speciális igények figyelembe vételének módja Lásd az Adatlap I. 8. pontját. 8. A programmodul időtartama óra Szakmai képzés esetén ebből 8.2. Elmélet - óra 8.3. Gyakorlat - óra

28 8.4. Intenzitás Időtartam Hetente 2 nap, 6 óra 3 nap 2 hét 1 hónap 9. A programmodul megvalósításának módszerei 9.1. Frontális óravezetés, 12 óra időtartam 67 % 9.2. Csoportos foglalkozás, beszélgetés, szerepjátékok 6 óra időtartam 33 % 10. A programmodulba vonható csoportlétszám Minimum 10 fő Maximum 15 fő 11. A programmodul során alkalmazott értékelési rendszer Számonkérések formája Számonkérések rendszeressége Számonkérések tartalma A felnőttek tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszer(ek) Megszerezhető minősítések Megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek Sikertelen teljesítés következménye Teszt típusú feladatsor megoldása Modulzárás alkalmával Az álláskeresés módjai, a munkavállalói jogviszony létesítésének feltételei, a munka világában való helytállást biztosító normák elsajátításának alapjait számonkérő teszt kitöltése Ismételt feladatmegoldás 12. Az előzetesen megszerzett tudás elismerésének módja Lásd Adatlap I. 15. pontját.

29 13. A programmodul megvalósításának személyi feltételei Programban betöltött szerep Oktatott témakör Oktató 3.1 A magyarországi munkaerő-piac szerkezete. 3.2 Munkaerő-piaci szolgáltatások 3.3 Az álláskeresés technikái Oktató 3.4 A munkavállalói jogviszony 3.5 A munkavégzés feltételrendszere Végzettség(ek) társadalomvagy gazdaságtudományi egyetemi végzettség állam és jogtudományi egyetemi végzettség Szakmai gyakorlat Követelmények Oktatói gyakorlat Felnőttképzési gyakorlat 5 év 5 év 5 év - 10 év 10 év 10 év - Egyéb követelmény(ek) 14. A programmodul megvalósításának tárgyi feltételei Képzési helyszín Igénybevétel célja Férőhelyek száma Minimálisan elvárt felszereltség Oktatóterem Frontális óra, csoportfoglalkozás 30 fő Hallgatói és oktatói asztalok, székek, tábla, vetítővászon, fogas, szeméttartó

30 14/a OKJ-s szakképesítésenként a gyakorlati képzés megszervezésének módja OKJ-s képzés megnevezése Saját tanműhely Gazdálkodó szervezet Egyéb

31 15. A programmodul céljának eléréséhez szükséges tananyagok, segédanyagok, segédeszközök, és azok biztosításának módja Tananyagok, segédanyagok, segédeszközök Biztosítás módja Projector Képző szervezet saját tulajdona Hordozható számítógép (laptop) Képző szervezet saját tulajdona Flipchart Képző szervezet saját tulajdona Fénymásoló gép Képző szervezet saját tulajdona DVD lejátszó, vagy meghajtó Képző szervezet saját tulajdona PC hangosítás multimédiás anyag lejátszásához Képző szervezet saját tulajdona

32 16. A programmodul céljának eléréséhez szükséges kötelező irodalom, és azok biztosításának módja Szerző Cím Kiadó neve, székhelye Kiadás éve Biztosítás módja A képzésben a felkészülést. a frontális órák előadásvázlatainak PP prezentációját tartalmazó kivonat biztosítja. 17. A programmodul céljának eléréséhez szükséges ajánlott irodalom, és azok biztosításának módja Királyné Dr. Kricskovics Emília Körtésiné Tomcsák P. Mária Szerző Cím Kiadó neve, székhelye Kiadás éve Biztosítás módja A munka világa Nemzeti Szakképzési Intézet, Budapest Könyvtár Lakatosné Nagy Brigitta Munkajogi ismeretek Fogyatékos Gyermekekért Közalapítvány, Budapest 17.3 Zsigmond Csaba Szép Zsófia Munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák. Munkatankönyv Könyvtár EKTF Líceum Kiadó, Eger Könyvtár Pintér Zsolt Hogyan csináljunk karriert? Az álláskeresés enciklopédiája HORTON BOOKS Magyarország KFT Könyvtár 18. A programmodul megvalósítására vonatkozó egyéb feltétel(ek) - Dátum: Nyíregyháza, június 28. P. H. Cégszerű aláírás

33 Felkészítés az önálló családi életre, munkavállalói szerepre, ezek összehangolására, társas és családi kompetenciák kialakítására Tematika 60 óra TÉMA ELŐADÓ ÓRASZÁM 1 CSOPORTÉPÍTŐ TRÉNING MODUL Önálló bemutatkozás 1.2 Névlánc- egymás nevének ismétlése az ülésrend alapján 1.3 Itt születtem térkép segítségével az életút ismertetése a fontosabb állomások bemutatásával 1.4 Az együttműködés normáinak kialakítása 1.5 Az önérvényesítés lehetőségei és korlátai 1.6 Csoportkohéziós folyamatok elindulása mentálhigiénikus, tréner 6 óra 2. ÉLETVITELI ALAPISMERETEK MODUL A felnőtté válás folyamata I. mentálhigiénikus, tréner 9 óra

34 2.1.1 Az érettség biológia pszichológiai szociális ismérveinek bemutatása A felnőtt léttel együttjáró jogok és társadalmi kötelezettségek Társadalmi elvárások: szerepminták, normakövetés, normakontroll 2.2 A felnőtté válás folyamata II A származási családon belüli szerepkonfliktusok A szülőkről való pszichológiai-szociológiai leválás típusainak ismertetése (korai leválás, késői leválás, kettős kötés) Az önállóság igénye a korai elszakadás veszélyei 2.3 Az önálló egzisztencia megteremtése A felnőtt lét és a munkavállalói szerep jellemzőinek ismertetése, karrierperiódusok a személyiség életében A munkavállaláshoz szükséges mentális alkalmasság, szociális készségek tényezőinek számbavétele 2.4 Család és háztartás A család, mint társadalmi kiscsoport szociológus 9 óra

35 2.4.2 Családi szerepminták. A párválasztás és az együttélés alapvető kérdései A háztartások típusai. A háztartások szükségletei A háztartásszervezés alapjai. A háztartás működtetése: a háztartási munkák tervezése, a családi munkamegosztás jelentősége 2.5 Az életmód anyagi viszonyai A lakhatás, mint emberi szükséglet Lakhatási formák a lakásszerzés lehetőségei Lakáshasználat, lakás- és lakókörnyezeti kultúra A lakásfenntartás költségei A fogyasztói társadalom kihívásai: a fogyasztói szükségletek és a lehetőségek közötti összhang megteremtése 2.6 A jövedelem felhasználás racionális technikái Pénzgazdálkodás, jövedelem felhasználás A háztartás költségvetésének szerkezete. A bevételek számbavétele, a háztartási kiadások csoportosítása

36 2.6.3 Háztartási napló készítése A háztartási beruházások tervezése A költségvetés egyensúlyi zavara A pénzintézeti hitel, és a magánkölcsön alapvető szerződési feltételei. Az eladósodás veszélyei A hátralékosság elkerülése - fontosabb teendők az eladósodás állapotában 3. MOTIVÁCIÓS ÉS PÁLYAORIENTÁCIÓS TRÉNING MODUL Önismeret mélyítése, készségek és képességek azonosítása 3.2 Személyes hatékonyság erősítése (belső erőforrások és fejlesztendő területek) 3.3 Egyéni motivációs struktúra feltérképezése (mi az, ami legjobban motivál?) 3.4 Személyes leltár: erősségek és fejlesztendő területek. Belső erőforrások feltárása, lehetőségek kiaknázása 3.5 Siker stratégiák kialakítása (pozitív gondolkodás, derűlátó szemléletmód, belső kontrolosság) pszichológus 18 óra

37 3.6 Álláskeresési motiváció fokozása. 3.7 Munkavállalást akadályozó és nehezítő szociális, egészségi és egyéb tényezők feltárása. 3.8 A megcélzandó munkakör sajátosságai és a személyiségbeli elvárások összefüggései 3.9 Egyéni karrierterv készítése a résztvevők által 4. MUNKAVÁLLALÁSI ALAPISMERETEK MODUL A magyarországi munkaerő-piac szerkezete A magyar gazdaság szektorai és a munkáltatók típusai: az állami és magánszektor közötti különbségek és hasonlóságok A verseny, a képzettség és az elkötelezettség szerepe a munka világában A munkáltatói szervezetek tulajdonformái, a munkaszervezet típusai: egyéni és társas vállalkozások 4.2 Munkaerő-piaci szolgáltatások szociálpolitikus 9 óra Az álláskeresést segítő intézmények feladat-, és hatásköre.

38 4.2.2 A munkaügyi központok, települési önkormányzatok. családsegítő szolgálatok, munkaközvetítő irodák, civil szervezetek szolgáltató funkciói Foglalkoztatást bővítő támogatási formák, munkáltatók által igénybe vehető támogatások A közfoglalkoztatás formái, az Út a munkához program. 4.3 Az álláskeresés technikái Az állásvadászat, az állásinformációk lelőhelyei, az információszerzés módszerei A szakmai önéletrajz szerepe, tartalmi és formai követelményei. Motivációs és kísérőlevél formai, tartalmi szabályai Az informális álláskeresés formái Felkészülés az álláshirdetésre való jelentkezésre Az állásinterjún való részvétel fontosabb magatartási szabályai 4.4 A munkavállalói jogviszony A munkaviszony típusai, létesítésének feltételei jogász 9 óra

39 4.4.2 Különbségek az alkalmi munkavállalás és a munkavállalói jogviszony között A munkaszerződés fontosabb elemei: írásbeliség, időbeliség, tartalmiság A munkavállalói kötelezettségek. A munkavállalót megillető egyéni és kollektív jogok 4.5 A munkavégzés feltételrendszere A munkáltató és a munkavállaló kapcsolata. A munkavállalóval szembeni általános elvárások Balesetveszély elkerülése. Balesetvédelmi oktatás ismereteinek betartása A munkahelyi konfliktusok forrásai, kezelésének lehetőségei A munkaviszony megszüntetésének feltételei és lehetőségei Fontosabb teendők a munkanélkülivé válás estén Dátum: Nyíregyháza, június 28.

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 3. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 2. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 2. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP Programmodul részletes bemutatása 3. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra különkülön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP Programmodul részletes bemutatása 3. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra különkülön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 4. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 4. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

ÁLLAPOTJAVÍTÓ, SZEMÉLYISÉGZAVAROKAT KORRIGÁLÓ PROGRAM 5. SZ. MELLÉKLET

ÁLLAPOTJAVÍTÓ, SZEMÉLYISÉGZAVAROKAT KORRIGÁLÓ PROGRAM 5. SZ. MELLÉKLET ÁLLAPOTJAVÍTÓ, SZEMÉLYISÉGZAVAROKAT KORRIGÁLÓ PROGRAM 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TÉMA OKTATÓ/TRÉNER ÓRASZÁM 1. CSOPORTÉPÍTŐ TRÉNING MODUL 6 1.1 Önálló bemutatkozás 1.2 Névlánc- egymás nevének ismétlése

Részletesebben

Két ország, egy cél, közös siker!

Két ország, egy cél, közös siker! I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Álláskeresés, munkavállalás, tanulás során kialakult rossz beidegződések megváltoztatását segítő tréning OKJ-s program esetén 1.2.

Részletesebben

Két ország, egy cél, közös siker!

Két ország, egy cél, közös siker! I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Vállalkozói ismeretek OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhető meg! 2.1 Általános

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP Programmodul részletes bemutatása 4. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra különkülön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

A villamosipari műszaki ábrázolásban a jelölések, a szabványok helyes alkalmazásának. Szabványos villamos rajzok készítése, olvasása és értelmezése

A villamosipari műszaki ábrázolásban a jelölések, a szabványok helyes alkalmazásának. Szabványos villamos rajzok készítése, olvasása és értelmezése II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Villamos, hidraulikus, pneumatikus hibafeltárás.

Villamos, hidraulikus, pneumatikus hibafeltárás. II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Két ország, egy cél, közös siker!

Két ország, egy cél, közös siker! I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Tanulási és munkamotiváció erősítését célzó tréning OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Ügyfélkapcsolat szerviztevékenység gyakorlása

Ügyfélkapcsolat szerviztevékenység gyakorlása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

PLC és számítógép hálózat, programozás, ellenőrzés végrehajtása és értékelése

PLC és számítógép hálózat, programozás, ellenőrzés végrehajtása és értékelése II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése

Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TÉMA OKTATÓ/TRÉNER ÓRASZÁM 1. CSOPORTÉPÍTŐ TRÉNING MODUL 12 1.1 Önálló bemutatkozás 1.2 Névlánc- egymás nevének ismétlése az ülésrend

Részletesebben

A tevékenység által, kreatív szemléletűek részére Szakszerű gyors módszerek elsajátítását, és a minőséget igénylők részére

A tevékenység által, kreatív szemléletűek részére Szakszerű gyors módszerek elsajátítását, és a minőséget igénylők részére I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Divat- és stílustervező felnőttképzés OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is 54 211 07 0000 00 00 2. A program besorolása Csak egy

Részletesebben

Végső beállitási valamint üzemeltetési és karbantartási, ellenőrzési műveletek és bizonylatolás.

Végső beállitási valamint üzemeltetési és karbantartási, ellenőrzési műveletek és bizonylatolás. II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Ruhaipari technikus OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is 54 542 01 0010 54 02 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhető

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP Programmodul részletes bemutatása 3. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra különkülön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11.

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma

I. ADATLAP - A program általános tartalma I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Minősített hegesztő (135) OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is nincs 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhető meg! 2.1

Részletesebben

Ellenörző és elökészítő, beállító műveletek és funkció próba elsajátítása

Ellenörző és elökészítő, beállító műveletek és funkció próba elsajátítása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11.

Részletesebben

Két ország, egy cél, közös siker!

Két ország, egy cél, közös siker! I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Szociális, állampolgári, munkavállalói, önálló életvezetési készségek erősítését célzó tréning OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai 1.1. Program megnevezése Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben 1.2.. A modul sorszáma 1 1.3. A modul megnevezése

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai 1.1. Program megnevezése Webszerkesztés, a web programozás alapjai 1.2.. A modul sorszáma 1 1.3. A modul megnevezése Web

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

KORSZERŰ ANDRAGÓGIAI ISMERETEK, KÉPZÉSI PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS MÓDSZERTANA KÉPZÉSI PROGRAM

KORSZERŰ ANDRAGÓGIAI ISMERETEK, KÉPZÉSI PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS MÓDSZERTANA KÉPZÉSI PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT KORSZERŰ ANDRAGÓGIAI ISMERETEK, KÉPZÉSI PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS MÓDSZERTANA KÉPZÉSI PROGRAM Készült a TÁMOP-2.2.4/08/1-2009-0014 Trans-Fair projekt keretében

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai 1.1. Program megnevezése Digitális fényfépezés alapismeretei 1.2.. A modul sorszáma 2 1.3. A modul megnevezése A fényképezés

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása /1. Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 1.1. Tudással a termelékenységért, a megbízható üzemelésért és a biztonságért (24 órás)

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 1.1. Tudással a termelékenységért, a megbízható üzemelésért és a biztonságért (24 órás) 1. A program megnevezése I. ADATLAP - A program általános tartalma 1.1. Tudással a termelékenységért, a megbízható üzemelésért és a biztonságért (24 órás) OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11.

Részletesebben

3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése

3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai 1.1. Program megnevezése Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben 1.2.. A modul sorszáma 3 1.3. A modul megnevezése

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN A képzés célja A vállalkozások hatékonyságának növelése a munkatársak kommunikációs technikájának, eszközeinek,

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai 1.1. Program megnevezése Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben 1.2.. A modul sorszáma 2 1.3. A modul megnevezése

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Számítógép a munka világában OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhető meg! 2.1

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma

I. ADATLAP - A program általános tartalma I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Kompetencia- és készségfejlesztő, ismeretfelújító, képzésre felkészítő tréning OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program

Részletesebben

Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben

Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Munkaerıpiaci tréning OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

A modul megnevezése: A modul azonosítója: Módszertani / oktatástechnikai készségek megerősítése

A modul megnevezése: A modul azonosítója: Módszertani / oktatástechnikai készségek megerősítése A modul megnevezése: Módszertani / oktatástechnikai készségek megerősítése A modul azonosítója: Szelektív hulladékgyűjtés és kezelés (képzők képzése) 620020-04 4. modul (WASTE project) A tervezett képzési

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

Felnőttképzési tájékoztató

Felnőttképzési tájékoztató Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00373-2010 Felnőttképzési tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok Felnőttképzési programjai és szolgáltatásai 2012. 1 Bemutatkozás A Jász-Nagykun-Szolnok t (a továbbiakban

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11.

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési program «B» képzési kör 1.1. Megnevezése Megújuló energetikai asszisztens 1.2. Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója 1.3. Engedély megszerzését követően a nyilvántartásba-vételi

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Válságmenedzsment OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program A helyzetfiiggő és hatékonyan szervező vezető vezetői készségfejlesztés KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési program 1,1. Képzés megnevezése A helyzetfuggő és hatékonyan szervező vezető vezetői készségfejlesztés

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör Nyíregyházi Szakképzési Centrum 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. Tel.: 42/512-371 OM azonosító: 203045 E-mail: nyirszc@gmail.com Honlap: www.nyiregyhaziszc.hu KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör A

Részletesebben

Képzési program. A képzés megnevezése: CNC szerviz technológus. 1. A képzéssel megszerezhető kompetenciák:

Képzési program. A képzés megnevezése: CNC szerviz technológus. 1. A képzéssel megszerezhető kompetenciák: Képzési program A képzés megnevezése: CNC szerviz technológus 1. A képzéssel megszerezhető kompetenciák: 1.1. Számítógépeket kezel, szoftvereket használ 1.2. Alkalmazza a számítástechnikai ismereteit 1.3.

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 12. (1) bekezdésének megfelelően. A képzési program Megnevezése Nyilvántartásba vételi száma Számítógép az irodában

Részletesebben

A versenyképességet támogató kompetenciák fejlesztése

A versenyképességet támogató kompetenciák fejlesztése A versenyképességet támogató kompetenciák fejlesztése Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel

Részletesebben

WORKSHOP GYAKORLATI OKTATÓK RÉSZÉRE KÉPZÉSI PROGRAM

WORKSHOP GYAKORLATI OKTATÓK RÉSZÉRE KÉPZÉSI PROGRAM WORKSHOP GYAKORLATI OKTATÓK RÉSZÉRE KÉPZÉSI PROGRAM MODULÁRIS KÉPZÉS 2013. WORKSHOP GYAKORLATI OKTATÓK RÉSZÉRE KÉPZÉS MODULJAI Modul I. A GYAKORLATI KÉPZÉSSZERVEZÉS ADMINISZTRÁCIÓJA 12 ÓRA Modul II. GYAKORLATVEZETÉS

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

1. A KÉPZÉSI PROGRAM

1. A KÉPZÉSI PROGRAM KÉPZÉSI PROGRAM 1. A KÉPZÉSI PROGRAM 1.1. Megnevezése D képzési kör Első lépések a digitális világba - IKER 1. szintű képzés 1.2. OKJ azonosító - 1.3. Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz

Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz A képzések lényeges eleme az értékelés, hiszen ez alapján kap visszajelzést a résztvevő és az intézmény is a képzés hatékonyságáról.

Részletesebben

A azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás II. tantárgy

A azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás II. tantárgy A 11499-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgy 1. 1. A 11499-12 azonosító számú, megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása

Részletesebben

I V. F E LN Ő T T O K T AT ÁS

I V. F E LN Ő T T O K T AT ÁS I V. F E LN Ő T T O K T AT ÁS 4.1. Cím: Csapatépítő és együttműködést fejlesztő tréning A csoport tagjai tudatosan foglalkoznak a csoport állapotával, fejlődésével. Megtapasztalják saját és társaik szerepét

Részletesebben

Képzési program. 1. A program megnevezése: Nemzetközi Refa Controller-képző tanfolyam Felnőttképzési tevékenység azonosítója: 340020

Képzési program. 1. A program megnevezése: Nemzetközi Refa Controller-képző tanfolyam Felnőttképzési tevékenység azonosítója: 340020 Képzési program 1. A program megnevezése: Nemzetközi Refa Controller-képző tanfolyam Felnőttképzési tevékenység azonosítója: 340020 2. A program tulajdonosa: Sämling Üzleti Oktatási Központ Kft. 1124 Budapest,

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK TÁJÉKOZTATÓ PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél

FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK TÁJÉKOZTATÓ PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél Készítette: Marosvölgyi Ágnes A készítés dátuma: Budapest, 2011.07.08. Jóváhagyás dátuma: Budapest, 2011.07.11. Némedi

Részletesebben

Integration of roma people in the labour market in the Hungarian- Romanian border region in Szabolcs-Szatmár-Bereg and Szatmár counties

Integration of roma people in the labour market in the Hungarian- Romanian border region in Szabolcs-Szatmár-Bereg and Szatmár counties FEDERATION OF TECHNICAL AND SCIENTIFIC SOCIETIES VASILE GOLDIŞ WESTERN UNIVERSITY NYÍREGYHÁZA HUNGARY OF ARAD, ROMANIA MŰSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI EGYESÜLETEK UNIVERSITATEA DE VEST SZÖVETSÉGE SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör Nyíregyházi Szakképzési Centrum 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. Tel.: 42/512-371 OM azonosító: 203045 E-mail: nyirszc@gmail.com Honlap: www.nyiregyhaziszc.hu KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör A

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPES GRAFIKA KÉPZÉSI PROGRAM

SZÁMÍTÓGÉPES GRAFIKA KÉPZÉSI PROGRAM SZÁMÍTÓGÉPES GRAFIKA KÉPZÉSI PROGRAM a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 12. (1) bekezdésének megfelelően. A képzési program Megnevezése Nyilvántartásba vételi száma Számítógépes grafika E-000976/2014/D002

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. Képzési program. Motorfűrész-kezelő OKJ azonosító:

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. Képzési program. Motorfűrész-kezelő OKJ azonosító: Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 5300 Karcag, Szentannai Sámuel utca 18. OM azonosító: 036005 Képzési program Motorfűrész-kezelő OKJ azonosító: 21 623 02 KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A. A képzési program

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A. A képzési program KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A Megnevezése A képzési program OKJ azonosító 32 720 01 Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója Engedély megszerzését követően a nyilvántartásba-vételi szám A képzési program

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés X 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés X 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Tanulástechnikai tréning OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is ----- 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhető meg! 2.1

Részletesebben

Webszerkesztés, a web programozás alapjai

Webszerkesztés, a web programozás alapjai Webszerkesztés, a web programozás alapjai Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel A projekt

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai 1.1. Program megnevezése Digitális fényképezés alapismeretei 1.2.. A modul sorszáma 1 1.3. A modul megnevezése Digitális

Részletesebben

Vállalkozói ismeretek képzés programja

Vállalkozói ismeretek képzés programja Vállalkozói ismeretek képzés programja 1. A program célja A képzésben résztvevők értsék döntéseik mozgatórugóit és háttereit a vállalkozások különböző életszakaszaiban, a jogi, pénzügyi, számviteli és

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS Tanfolyam nyilvántartási száma: amely létrejött a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 13..-a alapján egyrészről a Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola (1106 Budapest,

Részletesebben

Árpád Szakképző Iskola és Kollégium

Árpád Szakképző Iskola és Kollégium Árpád Szakképző Iskola és Kollégium 030216 KÉPZÉSI PROGRAM EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK szakmacsoport FODRÁSZ szakma OKJ SZÁMA:33 815 01 1000 00 00 ÉRVÉNYES: 2010. szeptember 1-től Képzési program I. ADATLAP -

Részletesebben