Két ország, egy cél, közös siker!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Két ország, egy cél, közös siker!"

Átírás

1 I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Szociális, állampolgári, munkavállalói, önálló életvezetési készségek erősítését célzó tréning OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhető meg! 2.1 Általános képzés X 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés 3. A program célja A gazdaságilag aktív korú, alacsony iskolai végzettségű, szakképzetlen emberek szociális exklúziójának csökkentése, a jóléti szolgáltatásoktól így a közsegélyektől való függőség mérséklése, azoknak a kulcskompetenciáknak a fejlesztésével, amellyel az önálló életvitel képessége, így a létfenntartó-jövedelemtermelő esély növelhető. A társadalmi kirekesztődés egyik alapvető oka a családi-lakóhelyi környezetben újratermelődő szocio-kulturális hátrány, ami többek között abban nyilvánul meg, hogy az általános iskolából lemorzsolódók a társadalmi környezeti viszonyok alapvető szabályaival sincsenek tisztában, ami kihat a negatív önértékelésre, a külvilággal, a lakókörnyezeten kívüli autoritásokkal (iskola, munka világa, önkormányzat) szembeni negatív attitűdre, az átgondolatlan, rossz egyéni döntésekre. A képzésben résztvevők átfogó képet kapnak a társadalom alapvető intézményeinek (állam, munkaerő-piac, gazdasági szféra) működéséről, az állampolgári jogokról és kötelezettségekről, a munkavállalás feltételrendszeréről, a háztartás-szervezés alapvető ismereteiről. A képzés alapvető célkitűzése, hogy a résztvevők tudatosabban és felelősebben szervezzék családi életüket, hozzanak döntéseket a jövedelemszerzéssel, a családi gazdálkodással, a gyermekneveléssel kapcsolatos stratégiákkal kapcsolatban. 4. A program célcsoportja A képzési program célcsoportja az általános iskolát be nem fejezett, de legalább hat osztályt elvégzett, vagy általános iskolai tankötelezettségét teljesített, gazdaságilag aktív korú, tartós munkanélküliek csoportja különös tekintettel a mélyszegénységben, telepi viszonyok között élő, cigány származású fiatal felnőttekre (18-25 év) és középkorosztályra (25-45 év). 5. A program során megszerezhető kompetenciák 5.1. A társadalmi környezetben való eligazodás képessége 5.2. Alapvető jogok, kötelezettségek és jogintézmények megismerése 5.3. Álláskeresési módszerek elsajátítása 5.4. Munkavállalói munkajogi alapismeretek elsajátítása

2 5.5. Háztartásszervezési üzemeltetési képességek fejlesztése 5.6. Adekvát életvezetési stratégiák kialakítása racionális gazdasági-pénzügyi döntések megalapozottsága, egyéni és családi beruházások tudatos tervezése 6. A programba való bekapcsolódás feltételei 6.1. Végzettség Minimálisan az általános iskola 6. osztályának befejezése 6.2. Szakmai gyakorlat Nincs 6.3. Egészségügyi alkalmasság Nem feltétel 6.4. Előzetesen elvárt ismeret(ek) Nincs 6.5. Egyéb feltétel(ek) Rendszeres munkavégzés (munkaviszony) hiánya 7. A programban való részvétel feltételei 7.1. Részvétel követésének módja A képző a jelenlétet jelenléti ív aláíratásával ellenőrzi a foglalkozások elején és végén Megengedett hiányzás A program összes óraszámának 10%-a Egyéb feltétel(ek) A képzésben résztvevő vállalja, hogy az órarend szerint az oktatásban részt vesz, az otthonra adott feladatokat rendszeresen megoldja, az órákra folyamatosan felkészül. Felnőttképzési szerződés létrejötte a képző és a képzésben résztvevő között. Jelentkezési lap kitöltése, bemeneti kompetenciák mérése. 8. A képzés fogyatékkal élők, vagy hátrányos helyzetűek számára is elérhető, a speciális képzési igények figyelembevétele az alábbiak szerinti : 8.1. A képzéshez szükséges speciális szaktudás biztosítása, speciális környezet kialakítása, akadálymentesítés A képzés során nem teszünk különbséget fogyatékkal élők és egészséges felnőttek között. Képzésre mindazok jelentkezhetnek, akik alkalmasak az elvégzésére és a megszerzett tudás birtokában képesek lesznek munkát vállalni, szakképzésbe bekapcsolódni. Mozgáskorlátozottak számára az akadálymentesített infrastruktúra biztosított A foglalkozás speciális módszerei Fogyatékossággal élők esetében a szükséges módszertani, megvalósítási feltételekről egyedi egyeztetést folytatunk a képzésre jelentkezővel, illetve amennyiben az szükséges az adott fogyatékossággal kapcsolatos társadalmi, érdekvédelmi szervezetekkel A speciális tananyagok, taneszközök Jegyzetek nagyobb betűméretben történő nyomtatása, illetve hanghordozón keresztüli biztosítása látássérült hallgatók számára.

3 8.4. A résztvevők teljesítményének értékelése, illetőleg a vizsgáztatás során alkalmazott speciális eljárások Látássérült hallgatókat szóban vizsgáztatjuk. Hallássérült hallgatókat írásban vizsgáztatjuk. 9. Tervezett képzési idő óra Ebből 9.2. Elmélet 36 óra 9.3. Gyakorlat 24 óra 9.4. Intenzitás Időtartam Hetente: 5 nap x 5 óra 12 nap 3 hét 1 hónap 10. A képzés módszerei és formája Frontális óravezetés Csoportos megbeszélés Feladatmegoldás csoportosan Feladatmegoldás egyénileg 11. A program moduljai A program moduljainak megnevezése Részletes bemutatást tartalmazó melléklet sorszáma Társadalmi és állampolgári alapismeretek modul Munkavállalói alapismeretek modul Háztartásszervezési alapismeretek modul Részletes bemutatást tartalmazó melléklet fájlneve 12. A program folyamata A 24/2004. (VI.22.) FMM rendelet 15. (2) bekezdés g) pontja. Címe A melléklet száma Fájl megnevezése Tematika 4. Tematika Folyamatábra 5. Folyamatábra

4 13. Csoportlétszám Minimum 10 fő Maximum 15 fő 14. A program során alkalmazott értékelési rendszer Számonkérések formája Modulzáró feladatok megoldása mikro-csoportos formában Számonkérések rendszeressége Három alkalommal, modulonként Számonkérések tartalma Az elméleti ismeretek alkalmazását elősegítő feladatok csoportfoglalkozáson való közös szóbeli megoldása A felnőttek tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszer(ek) Megszerezhető minősítések Megfelelt nem felelt meg Megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek Sikertelen teljesítés(ek) következménye(i) A képzésben résztvevők tudás- és műveltségszintjéhez igazodó, kooperatív jellegű feladatmegoldás Megfelelt minősítés megszerzésének feltétele valamennyi modulzáró feladat megoldásában való részvétel Hiányzás, sikertelen teljesítés esetén további két alkalommal ismételhető a modulzáró feladatmegoldás 15. Az előzetesen megszerzett tudás elismerésének módja Az iskolarendszeren kívüli képzésben előzetesen megszerzett tudás elismerhető ebben a tréningben, amennyiben a résztvevő ezt kérelmezi. Az előzetesen megszerzett tudás elismerésének módjai: 1. a modulhoz tartozó foglalkozások alóli felmentés, ha a résztvevő tanúsítvánnyal igazolja a fent megnevezett modulok korábbi teljesítését. 2. A modulban megszerezhető ismeretek számonkérése alóli mentesítés, az oktató által meghatározott eljárással, gyakorlati próbatétel módszerrel történő ismeretellenőrzéssel. Az adott modul látogatása alól felmentést kap a képzésben résztvevő, amiről írásban értesíti a képzési vezető. 16. A program zárása A program zárásának feltétele(i) Modulzáró feladatok megfelet szintű megoldása A program zárásának módja Záróértekezlet, tanúsítványok kiosztása a résztvevők számára Amennyiben a program záróvizsgával fejeződik be: 16.3 A záróvizsga rendje A záróvizsga követelménye A záróvizsga minősítési szintjei A különböző minősítésekhez tartozó követelményszintek Sikertelen teljesítés következménye - -

5 17. A program elvégzését igazoló irat Csak egy jelölhető meg! 17.1 Bizonyítvány Tanúsítvány X Látogatási igazolás Egyéb Éspedig: 18. A program elvégzését igazoló irat kiadásának feltételei Képzési szerződés megkötése Óralátogatási kötelezettség teljesítése Modulzáró feladatok megoldásában való részvétel 19. A program megvalósítására vonatkozó szabályozások Nevezze meg azon joghelyeket és egyéb szabályozásokat, amelyek a felnőttképzésre vonatkozó általános jogi szabályozásokon túlmenően szabályozzák a program megvalósítását! A résztvevők elégedettségére, a képzés megvalósulására, valamint eredményességére vonatkozó információgyűjtés eljárása, a visszajelzések feldolgozásának és hasznosításának módja A résztvevők elégedettségére vonatkozó információgyűjtés eljárása és tartalma A képzés során az oktatásszervező folyamatosan monitorozza a résztvevők véleményét az oktatói munkáról, az ismeretátadás módjáról. A célcsoport igényeit folyamatosan tolmácsolja az oktatók és a képzési vezető számára. A képzéssel és a szervezéssel kapcsolatos észrevételek a képző szervezet ügyfélszolgálatán is megtehetők a panasztételi lehetőségeknek megfelelően. A képzés záróértekezletén a résztvevők az oktatókkal közösen értékelik a tapasztalatokat, az előzetes elvárások és a megvalósulás közötti esetleges eltérések okát, különös tekintettel a képzési tartalomra és az ismeretátadás módjára. A képzésen résztvevők a tanúsítványosztást követően elégedettségi kérdőívet kapnak kézhez, amelynek kitöltése anonim és önkéntes A képzés megvalósulására vonatkozó információgyűjtés eljárása és tartalma Dokumentumelemzés: szerződések, jelenléti ívek, képzési és haladási napló. Hallgatói elégedettségi kérdőív elemzése: - összbenyomás ( a képzés mennyire felelt meg a várakozásoknak, a képzés színvonala), - tartalom (tananyag mennyisége és minősége, elméleti-gyakorlati órák aránya, előadás érthetősége, változatossága, megszerzett tudás hasznosíthatósága), - előadó teljesítménye (tárgyi tudás, felkészültség, előadásmód, egyedi kérdések megválaszolása, résztvevőkkel való kapcsolattartás), - oktatásszervezés ( elégedettség a képzés tárgyi feltételeivel, a képzés helyszínével, a résztvevők szakmai összetételével).

6 20.3. A képzés eredményességére vonatkozó információgyűjtés eljárása és tartalma A képzés eredményességének értékelése a képzés záróértekezletén megfogalmazottak alapján, továbbá az elégedettségi kérdőívek feldolgozásával történik. A képzésről írásbeli szakmai beszámoló készül, amelynek elkészítéséért a képzési vezető a felelős. A képzési folyamat ellenőrzése a képzési napló, a szakmai beszámoló, szükség esetén személyes kontroll alapján történik, felelőse a képzési szervezet vezetője A visszajelzések feldolgozásának és hasznosításának módja A képzés tartalmának fejlesztése a képzési tapasztalatok feldolgozásával történik, így a képzés záróértekezletein megfogalmazottak alapján, az elégedettségi kérdőívek eredményeinek figyelembevételével a képzésről készült írásbeli szakmai beszámolók segítségével. A szakmai beszámoló tartalmazza a képzés idejét, a résztvevők számát, az elégedettségi kérdőívek kiértékelését, továbbá részletezi, hogy a képzés a tervezett tematikának megfelelően valósult e meg, az alkalmazott oktatási módszer adekvát e, továbbá tartalmazza az oktatói tapasztalatokat, az esetlegesen felmerült problémákat. A képzés tartalmi fejlesztése érdekében a képzési vezető szakmai egyeztetéseket kezdeményez a képző szervezet vezetőjének, munkatársainak, a megbízott oktatóknak a részvételével. A szakmai találkozók lehetőséget biztosíthatnak a részmodulok tartalmi módosítására, illetve az alkalmazott ismeretközvetítői módszerek revíziójára, korszerű eljárások bevezetésére. A felmerült javaslatok alapján a képzési vezető fejlesztési tervet készít. Dátum: Nyíregyháza, április 12. P. H. Cégszerű aláírás

7 II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! 1.1. Program megnevezése Szociális, állampolgári, munkavállalói, önálló életvezetési készségek erősítését célzó tréning A modul sorszáma 1. modul 1.3. A modul megnevezése Társadalmi és állampolgári alapismeretek 2. A programmodul célja A képzésben résztvevők átfogó képet kapnak a társadalom alapvető intézményeinek (politika, gazdasági szféra, munka világa, család, mikrokörnyezet) működéséről, a társadalmi együttélés szabályairól, a társadalmi viszonyok természetéről. A képzés során a résztvevők szembesülnek az állam, a közösség és az egyén szerepével, felelősségével, az egyéni érvényesülést hátráltató társadalmi viszonyokkal és az egyéni boldogulást elősegítő lehetőségekkel. 3. A programmodul követelményei 3.1. A közösségi élet terei Az emberi közösségek típusai: család, lakóközösség, társadalmi csoport, nemzetközösség, állam. A közösséget összetartó normák típusai: szokások és szabályok. Erkölcs, hagyomány, jogrendszer. A normák szabályozó szerepe: a normakövetés és a normaszegés következményei Az egyén helye a közösségben Az egyén közösségben elfoglalt helyét meghatározó tényezők: származás, műveltség, képzettség, munkavállalás. Gazdagok és szegények: a társadalom szerkezeti alapvonásai. Többség és kisebbség a kirekesztés hagyományai, formái és következményei. Az előítéletek mérséklésének módjai, a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem A politika világa A hatalom természete. A hatalomgyakorlás zsarnoki és demokratikus mintája. Az állam kialakulása, feladatai. A modern állam szerepe az egyének mindennapjaiban. Vita az állam felelősségéről mindenható e az állam? Kinek a pénze az állam pénze? Az államháztartás működési elvei. Az adóztatás társadalmi szerepe. Az állam szolgáltató jellege Az állam és polgára Az alapvető emberi és polgári jogok. Az alkotmány szerepe a jogrendszerben. A Magyar Köztársaság alkotmányos rendszere: törvényhozás, kormányzat, jogszolgáltatás. Az önkormányzatiság elve és működése: területi, települési önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok. A civil társadalom: alapítványok és egyesületek társadalmi szerepe. A politikai pártok működése. A demokratikus választás szerepe és alapelvei.

8 3.5. A gazdasági környezet Az anyagi javak előállításának és elosztásának módjai. A pénz szerepe a gazdasági körforgásban. A piaci társadalmak jellemzői. A munkamegosztás formái. A modern munkavégzés szervezeti keretei: a gyár és az iroda. A munkaerő piaca: kereslet és kínálat. A munkanélküliség keletkezése. A munkanélküliség leküzdésének egyéni és társadalmi feltételei A családi környezet A családi kötelék: vérségi és rokonsági viszonyok, házasság. A családformák sokfélesége. Párválasztás, házasságkötés, élettársi viszony. A családi élet: a családtagok helye, szerepe, felelőssége. A családi munkamegosztás hagyományos és modern mintái. A gyermeknevelés felelőssége. A gyermekes családok jogai és kötelezettségei. A házasság zavarai, a párkapcsolati konfliktusok kezelésének lehetőségei. A gyermekes családokat segítő intézmények. 4. A programmodul során elsajátított ismeret, kialakított készség, képesség, kompetencia Ismeretek 4.1. A társadalmi környezet működési rendjének megismerése 4.2. Alapvető állampolgári jogok, kötelezettségek és jogintézmények megismerése 4.3. Eligazodás a közösségi viszonyok rendszerében 4.4. A közhatalmi struktúrákra való rálátás 4.5. Az állam szerepének reális megítélése 4.6. Az egyéni felelősség kibontakoztatása, a hamis illúziók lerombolása az állam mindenhatóságával kapcsolatban 4.7. Harmonikusabb párkapcsolatra törekvés 4.8. Együttműködő képesség kialakítása a közösségi szolgáltató intézményekkel (iskola, munkaügyi központ, családsegítő) Készség, képesség 4.9. Tanulási motiváció, motiválhatóság Önértékelés Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése Olvasott szöveg megértése Köznyelvi beszédkészség Kommunikációs képességek (beszédértés, szókincs, szóbeli közlés, szövegalkotás szóbanírásban, metakommunikáció, önkifejezés hibái és hiányosságai) Információforrások kezelése Személyes kompetenciák Önállóság Szorgalom, igyekezet Pontosság, precizitás Felelősségtudat Társas kompetenciák Tömör fogalmazás készség

9 4.21. Közérthetőség Kapcsolatteremtő, fenntartó készség Segítőkészség Irányíthatóság Módszerkompetenciák Helyzetfelismerés Problémamegoldás, hibaelhárítás Információgyűjtés 5. A programmodulba való bekapcsolódás feltételei 5.1. Előzetesen teljesítendő modul(ok) Nincs 5.2. Előzetesen elvárt ismeret(ek) Nincs 6. A programmodulban való részvétel feltételei 6.1. Részvétel követésének módja A képző a jelenlétet jelenléti ív aláíratásával ellenőrzi a foglalkozások elején és végén Megengedett hiányzás A program összes óraszámának 10%-a Egyéb feltétel(ek) A képzésben résztvevő vállalja, hogy az órarend szerint az oktatásban részt vesz, az otthonra adott feladatokat rendszeresen megoldja, az órákra folyamatosan felkészül. Felnőttképzési szerződés létrejötte a képző és a képzésben résztvevő között. Jelentkezési lap kitöltése, bemeneti kompetenciák mérése. 7. A fogyatékosságból, hátrányos helyzetből eredő speciális igények figyelembevételének módja Lásd. Adatlap I. 8. pontját. 8. A programmodul időtartama óra Ebből 8.2. Elmélet 18 óra 8.3. Gyakorlat 12 óra

10 8.4. Intenzitás Időtartam Hetente: 5 nap x 5 óra 6 nap 1,5 hét 0,5 hónap 9. A programmodul megvalósításának módszerei és formája 9.1. Frontális óravezetés 40 % 9.2. Csoportos megbeszélés 10 % 9.3. Feladatmegoldás csoportosan 30 % 9.4. Feladatmegoldás egyénileg 20 % 10. A programmodulba vonható csoportlétszám Minimum 10 fő Maximum 15 fő

11 11. A programmodul során alkalmazott értékelési rendszer Számonkérések formája Játékos feladat megoldása 2-3 fős mikro-csoportban Számonkérések rendszeressége Modulzárás alkalmával Számonkérések tartalma A felnőttek tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszer(ek) Erkölcsi-etikai kérdéseket boncolgató egyéni cselekvési dilemmák számbavétele rövid történetek (esettanulmányok) ismertetésének segítségével: Önök mit tennének ebben a helyzetben kérdésre való válaszadással Megszerezhető minősítések Megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek Sikertelen teljesítés következménye Ismételt feladatmegoldás 12. Az előzetesen megszerzett tudás elismerésének módja Lásd Adatlap I. 15. pontját.

12 13. A programmodul megvalósításához szükséges személyi feltételek Követelmények (24/2004.(VI.22.) FMM rendelet I.sz. melléklete szerinti minimális követelmények) Programban betöltött szerep Oktatott témakör Végzettség(ek)/szakképzettség Oktató A közösségi élet terei Az egyén helye a közösségben A politika világa A családi környezet társadalomtudományi egyetemi végzettség Oktató Az állam és polgára állam és jogtudományi egyetemi végzettség Oktató A gazdasági környezet gazdaságtudományi egyetmi végzettség Szakmai gyakorlat Oktatói gyakorlat Felnőttképzési gyakorlat Egyéb követelmény(ek) 10 év 10 év 10 év 24/2004. (VI.22.) FMM rendelet 1. sz. melléklete szerint 10 év 10 év 10 év 24/2004. (VI.22.) FMM rendelet 1. sz. melléklete szerint 10 év 10 év 10 év 24/2004. (VI.22.) FMM rendelet 1. sz. melléklete szerint 14. A programmodul megvalósításának tárgyi feltételei (Hátrányos helyzetűek esetében speciális igényeket kielégítve) Képzési helyszín Igénybevétel célja Férőhelyek száma Minimálisan elvárt felszereltség Oktatóterem Frontális óra, csoportfoglalkozás 20 fő Hallgatói és oktatói asztalok, székek, tábla, vetítővászon, fogas, szeméttartó

13 14/a OKJ-s szakképesítésenként a gyakorlati képzés megszervezésének módja - OKJ-s képzés megnevezése Saját tanműhely Gazdálkodó szervezet Egyéb

14 15. A programmodul céljának eléréséhez szükséges tananyagok, segédanyagok, segédeszközök, és azok biztosításának módja Tananyagok, segédanyagok, segédeszközök Biztosítás módja Projector Képző intézmény által biztosítva Laptop Képző intézmény által biztosítva Flipchart Képző intézmény által biztosítva Fénymásológép Képző intézmény által biztosítva DVD lejtászó, vagy meghajtó Képző intézmény által biztosítva PC hangosítás multimédiás anyag lejátszásához Képző intézmény által biztosítva

15 16. A programmodul céljának eléréséhez szükséges kötelező irodalom, és azok biztosításának módja Szerző Cím Kiadó neve, székhelye Kiadás éve Biztosítás módja A képzésben résztvevők kulturális készségeit és a képzés jellegét figyelembe véve nem tankönyv biztosítja a felkészülést. A hallgatók fénymásolatban megkapják az oktatók által összeállított jegyzetet. Fénymásolat A programmodul céljának eléréséhez szükséges ajánlott irodalom, és azok biztosításának módja Szerző Cím Kiadó neve, székhelye Kiadás éve Biztosítás módja Domokos Zsuzsa Társadalomismeret Jelenismeret Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen Saját példány Kovácsné Bede Ágnes Kovács István Társadalomismeret I. Állampolgári ismeretek. Csokonai Kiadó, Debrecen Saját példány Komáromi Attila Oppelt Katalin Társadalomismeret II. Az életmód kérdései Csokonai Kiadó, Debrecen Saját példány Bayer József Jávor István Utasi Ágnes Társadalomismeret Dinasztia Kiadó, Budapest Saját példány Balla Árpád Szebenyi Péter Állampolgári ismeretek Korona Kiadó, Budapest Saját példány 18. A programmodul megvalósítására vonatkozó egyéb feltétel(ek) Nyomtatási, fénymásolási lehetőség biztosítása. Internet használata. Dátum: Nyíregyháza, április 12. P. H. Cégszerű aláírás

16 II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! 1.1. Program megnevezése Szociális, állampolgári, munkavállalói, önálló életvezetési készségek erősítését célzó tréning A modul sorszáma 2. modul 1.3. A modul megnevezése Munkavállalói alapismeretek 2. A programmodul célja A képzésben résztvevőket megismertetni a munkaerő-piac intézményrendszerével, a munkavállalói jogviszonyt meghatározó szabályokkal, a munkavállalói kötelezettségekkel és jogokkal, a munkavállalás feltételrendszerével. A résztvevők elsajátítják az álláskeresés alapvető technikáit, a munkáltatóval való kommunikációs csapdákat, átfogó képet kapnak a munkavállalást segítő intézmények munkájáról, az álláskereséshez igénybe vehető szolgáltatásokról. 3. A programmodul követelményei 3.1. A szervezett munkavégzés világa A gazdaság szektorai és a munkáltatók típusai: az állami és magánszektor közötti különbségek és hasonlóságok. A verseny, a képzettség és az elkötelezettség szerepe a munka világában. A munkáltatói szervezetek tulajdonformái, a munkaszervezet típusai: egyéni és társas vállalkozások Az álláskeresés módjai A munkábalépés lehetőségei hazánkban. Az álláskeresést segítő intézmények. Munkaügyi központok, családsegítő szolgálatok, munkaközvetítő irodák, civil szervezetek. Az Út a munkához program. Az álláskeresés lehetőségei: az információszerzés módjai. Felkészülés az álláshirdetésre való jelentkezésre. Az állásinterjún való részvétel fontosabb magatartási szabályai A munkavállalói jogviszony A munkaviszony típusai, létesítésének feltételei. Különbségek az alkalmi munkavállalás és a munkavállalói jogviszony között. A munkaszerződés fontosabb elemei: írásbeliség, időbeliség, tartalmiság. A munkavállalói kötelezettségek. A munkavállalót megillető egyéni és kollektív jogok Munkavégzés a mindennapokban A munkáltató és a munkavállaló kapcsolata. A munkavállalóval szembeni általános elvárások. Balesetveszély elkerülése. Balesetvédelmi oktatás ismereteinek betartása. A munkahelyi konfliktusok forrásai, kezelésének lehetőségei. A munkaviszony megszüntetésének feltételei és lehetőségei. Fontosabb teendők a munkanélkülivé válás estén.

17 4. A programmodul során elsajátított ismeret, kialakított készség, képesség, kompetencia Ismeretek 4.1. Eligazodás a szervezett munka világában 4.2. Az álláskeresést segítő intézmények megismerése 4.3. Az álláskeresés alapvető technikáinak elsajátítása 4.4. Alapvető munkavállalói, munkajogi ismeretek elsajátítása 4.5. A munkahelyen a munkatársakkal, munkavezetővel való együttműködés fontosságának tudatosulása 4.6. Munkakultúra, munkavállalói viselkedésminták elsajátítása 4.7. Munkahelyi konfliktuskezelés technikái 4.8. Hivatalos munkavállalás Készség, képesség 4.9. Tanulási motiváció, motiválhatóság Önértékelés Hivatalos szöveg megértése Olvasott szöveg megértése Köznyelvi beszédkészség Kommunikációs képességek Információforrások kezelése Személyes kompetenciák Önállóság, felelősségtudat Önfejlesztés Tolerancia Megbízhatóság Társas kompetenciák Határozottság Empátia Kapcsolatteremtő, fenntartó készség Együttműködőkészség Irányíthatóság Módszerkompetenciák Figyelemösszpontosítás Módszeres munkavégzés Problémamegoldás Gyakorlatias feladatértelmezés Információgyűjtés

18 5. A programmodulba való bekapcsolódás feltételei 5.1. Előzetesen teljesítendő modul(ok) Nincs 5.2. Előzetesen elvárt ismeret(ek) Nincs 6. A programmodulban való részvétel feltételei 6.1. Részvétel követésének módja A képző a jelenlétet jelenléti ív aláíratásával ellenőrzi a foglalkozások elején és végén Megengedett hiányzás A program összes óraszámának 10%-a Egyéb feltétel(ek) A képzésben résztvevő vállalja, hogy az órarend szerint az oktatásban részt vesz, az otthonra adott feladatokat rendszeresen megoldja, az órákra folyamatosan felkészül. Felnőttképzési szerződés létrejötte a képző és a képzésben résztvevő között. Jelentkezési lap kitöltése, bemeneti kompetenciák mérése. 7. A fogyatékosságból, hátrányos helyzetből eredő speciális igények figyelembevételének módja Lásd. Adatlap I. 8. pontját. 8. A programmodul időtartama óra Ebből 8.2. Elmélet 12 óra 8.3. Gyakorlat 6 óra 8.4. Intenzitás Időtartam Hetente: 5 nap x 5 óra 4 nap 1 hét 0,5 hónap 9. A programmodul megvalósításának módszerei és formája 9.1. Frontális óravezetés 60 % 9.2. Csoportos megbeszélés 30 % 9.3. Feladatmegoldás csoportosan 10 %

19 10. A programmodulba vonható csoportlétszám Minimum 10 fő Maximum 15 fő 11. A programmodul során alkalmazott értékelési rendszer Számonkérések formája Teszt típusú feladatsor megoldása 2-3 fős kiscsoportban Számonkérések rendszeressége Modulzárás alkalmával Számonkérések tartalma A felnőttek tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszer(ek) Az álláskeresés módjai, a munkavállalói jogviszony létesítésének feltételei, a munka világában való helytállást biztosító normák elsajátításának alapjait számonkérő játékos, csoportos teszt kitöltése Megszerezhető minősítések Megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek Sikertelen teljesítés következménye Ismételt feladatmegoldás 12. Az előzetesen megszerzett tudás elismerésének módja

20 Lásd Adatlap I. 15. pontját.

21 13. A programmodul megvalósításához szükséges személyi feltételek Követelmények (24/2004.(VI.22.) FMM rendelet I.sz. melléklete szerinti minimális követelmények) Programban betöltött szerep Oktatott témakör Végzettség(ek)/szakképzettség Oktató A szervezett munkavégzés világa Az álláskeresés módjai Oktató A munkavállalói jogviszony Munkavégzés a mindennapokban társadalom- vagy gazdaságtudományi egyetemi végzettség állam és jogtudományi egyetemi végzettség Szakmai gyakorlat Oktatói gyakorlat Felnőttképzési gyakorlat Egyéb követelmény(ek) 5 év 5 év 5 év 24/2004. (VI.22.) FMM rendelet 1. sz. melléklete szerint 5 év 5 év 5 év 24/2004. (VI.22.) FMM rendelet 1. sz. melléklete szerint 14. A programmodul megvalósításának tárgyi feltételei (Hátrányos helyzetűek esetében speciális igényeket kielégítve) Képzési helyszín Igénybevétel célja Férőhelyek száma Minimálisan elvárt felszereltség Oktatóterem Frontális óra, csoportfoglalkozás 20 fő Hallgatói és oktatói asztalok, székek, tábla, vetítővászon, fogas, szeméttartó

22 14/a OKJ-s szakképesítésenként a gyakorlati képzés megszervezésének módja - OKJ-s képzés megnevezése Saját tanműhely Gazdálkodó szervezet Egyéb

23 15. A programmodul céljának eléréséhez szükséges tananyagok, segédanyagok, segédeszközök, és azok biztosításának módja Tananyagok, segédanyagok, segédeszközök Biztosítás módja Projector Képző intézmény által biztosítva Laptop Képző intézmény által biztosítva Flipchart Képző intézmény által biztosítva Fénymásológép Képző intézmény által biztosítva DVD lejtászó, vagy meghajtó Képző intézmény által biztosítva PC hangosítás multimédiás anyag lejátszásához Képző intézmény által biztosítva

24 16. A programmodul céljának eléréséhez szükséges kötelező irodalom, és azok biztosításának módja Szerző Cím Kiadó neve, székhelye Kiadás éve Biztosítás módja A képzésben résztvevők kulturális készségeit és a képzés jellegét figyelembe véve nem tankönyv biztosítja a felkészülést. A hallgatók fénymásolatban megkapják az oktatók által összeállított jegyzetet Fénymásolat 17. A programmodul céljának eléréséhez szükséges ajánlott irodalom, és azok biztosításának módja Szerző Cím Kiadó neve, székhelye Kiadás éve Biztosítás módja Domokos Zsuzsa Társadalomismeret Jelenismeret Királyné Dr. Kricskovics Emília Körtésiné Tomcsák P. Mária: Lakatosné Nagy Brigitta: Zsigmond Csaba Szép Zsófia: A munka világa Munkajogi ismeretek Munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák. Munkatankönyv Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen Nemzeti Szakképzési Intézet, Budapest Fogyatékos Gyermekekért Közalapítvány, Budapest EKTF Líceum Kiadó, Eger Saját példány Saját példány Saját példány Saját példány 18. A programmodul megvalósítására vonatkozó egyéb feltétel(ek) Nyomtatási, fénymásolási lehetőség biztosítása. Internet használata. Dátum: Nyíregyháza, április 12. P. H. Cégszerű aláírás

25 II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! 1.1. Program megnevezése Szociális, állampolgári, munkavállalói, önálló életvezetési készségek erősítését célzó tréning A modul sorszáma 3. modul 1.3. A modul megnevezése Háztartásszervezési alapismeretek 2. A programmodul célja A képzésben résztvevőket megismertetni, a háztartás-szervezés alapvető ismereteiről. A képzés alapvető célkitűzése, hogy a résztvevők tudatosabban és felelősebben szervezzék családi életüket, hozzanak döntéseket a jövedelemszerzéssel, a családi gazdálkodással, a gyermekneveléssel kapcsolatos stratégiákkal kapcsolatban. 3. A programmodul követelményei 3.1. A háztartás működése A háztartások típusai. A háztartások szükségletei. A háztartásszervezés alapjai. A háztartás működtetése: a háztartási munkák tervezése, a családi munkamegosztás jelentősége Az életmód anyagi viszonyai A lakhatás, mint emberi szükséglet. Lakáshasználat, lakás- és lakókörnyzeti kultúra, lakáshigiénia. Tartós fogyasztási javak a lakásban. A fogyasztói vágyak és a lehetőségek közötti összhang. A lakásfenntartás költségei. Táplálkozási szokások és az egészséges életmód közötti összefüggés A jövedelemfelhasználás racionális technikái Pénzgazdálkodás a háztartásban. A háztartás költségvetésének szerkezete. A bevételek számbavétele, a háztartási kiadások csoportosítása. Háztartási napló készítése. A háztartási beruházások tervezése. A költségvetés egyensúlyi zavara. A pénzintézeti hitel, és a magánkölcsön. Az eladósodás veszélyei. A hátralékosság elkerülése - fontosabb teendők az eladósodás állapotában. 4. A programmodul során elsajátított ismeret, kialakított készség, képesség, kompetencia Ismeretek 4.1. A háztartás tudatos szervezése 4.2. A pénzgazdálkodási készség fejlesztése 4.3. A családi beruházások tudatos tervezése 4.4. Az anyagi erőforrások optimalizálása 4.5. Az adósságcsapda elkerülése

26 4.6. Optimális pénzgazdálkodás 4.7. Egészségügyi ismeretek 4.8. Környezettudatos életmód Készség, képesség 4.9. Elemi számolási készség Kézírás Olvasott köznyelvi szöveg megértése Olvasott szakmai szöveg megértése Információforrások kezelése A kapcsolatteremtés- és fenntartás képessége Mentális egészségtudatosság Személyes kompetenciák Önállóság, felelősségtudat Fejlődőképesség, önfejlesztés Döntésképesség Megbízhatóság Társas kompetenciák Fogalmazókészség Udvariasság Kezdeményezőképesség Közérthetőség Hatékony kérdezés készsége Módszerkompetenciák Összefüggések felismerése Új ismeretek elsajátítása és alkalmazása Rendszerező képesség Problémamegoldás Információgyűjtés 5. A programmodulba való bekapcsolódás feltételei 5.1. Előzetesen teljesítendő modul(ok) Nincs 5.2. Előzetesen elvárt ismeret(ek) Nincs

27 6. A programmodulban való részvétel feltételei 6.1. Részvétel követésének módja A képző a jelenlétet jelenléti ív aláíratásával ellenőrzi a foglalkozások elején és végén Megengedett hiányzás A program összes óraszámának 10%-a Egyéb feltétel(ek) A képzésben résztvevő vállalja, hogy az órarend szerint az oktatásban részt vesz, az otthonra adott feladatokat rendszeresen megoldja, az órákra folyamatosan felkészül. Felnőttképzési szerződés létrejötte a képző és a képzésben résztvevő között. Jelentkezési lap kitöltése, bemeneti kompetenciák mérése. 7. A fogyatékosságból, hátrányos helyzetből eredő speciális igények figyelembevételének módja Lásd. Adatlap I. 8. pontját. 8. A programmodul időtartama óra Ebből 8.2. Elmélet 6 óra 8.3. Gyakorlat 6 óra 8.4. Intenzitás Időtartam Hetente: 5 nap x 5 óra 3 nap 1 hét 0,5 hónap 9. A programmodul megvalósításának módszerei és formája 9.1. Frontális óravezetés 50 % 9.2. Feladatmegoldás csoportosan 50 % 10. A programmodulba vonható csoportlétszám Minimum 10 fő Maximum 15 fő

28 11. A programmodul során alkalmazott értékelési rendszer Számonkérések formája Játékos feladat megoldása 2-3 fős kiscsoportban Számonkérések rendszeressége Modulzárás alkalmával Számonkérések tartalma Háztartási beruházástervezéssel és pénzgazdálkodással kapcsolatos stratégiai döntések meghozatala játékos feladat formájában A felnőttek tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszer(ek) Megszerezhető minősítések Megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek Sikertelen teljesítés következménye Ismételt feladatmegoldás 12. Az előzetesen megszerzett tudás elismerésének módja Lásd Adatlap I. 15. pontját.

29 13. A programmodul megvalósításához szükséges személyi feltételek Követelmények (24/2004.(VI.22.) FMM rendelet I.sz. melléklete szerinti minimális követelmények) Programban betöltött szerep Oktatott témakör Végzettség(ek)/szakképzettség Oktató A háztartás működése Az életmód anyagi viszonyai Oktató A jövedelemfelhasználás racionális technikái Társadalomtudományi, szociális egyetemi végzettség Főiskola/ szociális munkás Szakmai gyakorlat Oktatói gyakorlat Felnőttképzési gyakorlat Egyéb követelmény(ek) 5 év 5 év 5 év 24/2004. (VI.22.) FMM rendelet 1. sz. melléklete szerint 5 év 5 év 5 év 24/2004. (VI.22.) FMM rendelet 1. sz. melléklete szerint 14. A programmodul megvalósításának tárgyi feltételei (Hátrányos helyzetűek esetében speciális igényeket kielégítve) Képzési helyszín Igénybevétel célja Férőhelyek száma Minimálisan elvárt felszereltség Oktatóterem Frontális óra, csoportfoglalkozás 20 fő Hallgatói és oktatói asztalok, székek, tábla, vetítővászon, fogas, szeméttartó

30 14/a OKJ-s szakképesítésenként a gyakorlati képzés megszervezésének módja - OKJ-s képzés megnevezése Saját tanműhely Gazdálkodó szervezet Egyéb

31 15. A programmodul céljának eléréséhez szükséges tananyagok, segédanyagok, segédeszközök, és azok biztosításának módja Tananyagok, segédanyagok, segédeszközök Biztosítás módja Projector Képző intézmény által biztosítva Laptop Képző intézmény által biztosítva Flipchart Képző intézmény által biztosítva Fénymásológép Képző intézmény által biztosítva DVD lejtászó, vagy meghajtó Képző intézmény által biztosítva PC hangosítás multimédiás anyag lejátszásához Képző intézmény által biztosítva

32 16. A programmodul céljának eléréséhez szükséges kötelező irodalom, és azok biztosításának módja Szerző Cím Kiadó neve, székhelye Kiadás éve Biztosítás módja A képzésben résztvevők kulturális készségeit és a képzés jellegét figyelembe véve nem tankönyv biztosítja a felkészülést. A hallgatók fénymásolatban megkapják az oktatók által összeállított jegyzetet Fénymásolat 17. A programmodul céljának eléréséhez szükséges ajánlott irodalom, és azok biztosításának módja Szerző Cím Kiadó neve, székhelye Kiadás éve Biztosítás módja Barty Phillips Nagy háztartáskönyv Cserépfalvi Könyvkiadó, Budapest Saját példány Hoffmann Istvánné Otthon, család, háztartás Agricola Kiadó, Budapest Saját példány Komáromi Attila Oppelt Katalin Társadalomismeret II. Az életmód kérdései Csokonai Kiadó, Debrecen Saját példány

33 18. A programmodul megvalósítására vonatkozó egyéb feltétel(ek) Nyomtatási, fénymásolási lehetőség biztosítása. Internet használata. Dátum: Nyíregyháza, április 12. P. H. Cégszerű aláírás

34 Szociális, állampolgári, munkavállalói, önálló életvezetési készségek erősítését célzó tréning Tematika 60 óra TÉMA ELŐADÓ ÓRASZÁM 1 TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ALAPISMERETEK MODUL A közösségi élet terei Az emberi közösségek típusai: család, lakóközösség, társadalmi csoport, nemzetközösség, állam A közösséget összetartó normák típusai: szokások és szabályok. Erkölcs, hagyomány, jogrendszer A normák szabályozó szerepe: a normakövetés és a normaszegés következményei 1.2 Az egyén helye a közösségben Az egyén közössségben elfoglalt helyét meghatározó tényezők: származás, műveltség, képzettség, munkavállalás Oktató 15 óra

35 1.2.2 Gazdagok és szegények: a társadalom szerkezeti alapvonásai Többség és kisebbség a kirekesztés hagyományai, formái és következményei Az előítéletek mérséklésének módjai, a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem 1.3. A politika világa A hatalom természete. A hatalomgyakorlás zsarnoki és demokratikus mintája Az állam kialakulása, feladatai A modern állam szerepe az egyének mindennapjaiban. Vita az állam felelősségéről mindenható e az állam? Kinek a pénze az állam pénze? Az államháztartás működési elvei. Az adóztatás társadalmi szerepe. Az állam szolgáltató jellege Az állam és polgára Az alapvető emberi és polgári jogok Az alkotmány szerepe a jogrendszerben. A Magyar Köztársaság alkotmányos rendszere: törvényhozás, kormányzat, jogszolgáltatás. Oktató 5 óra

36 1.4.3 Az önkormányzatiság elve és működése: területi, települési önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok A civil társadalom: alapítványok és egyesületek társadalmi szerepe. A politikai pártok működése A demokratikus választás szerepe és alapelvei 1.5. A gazdasági környezet Az anyagi javak előállításának és elosztásának módjai A piaci társadalmak jellemzői A pénz szerepe a gazdasági körforgásban A munkamegosztás formái. A modern munkavégzés szervezeti keretei: a gyár és az iroda. A munkaerő piaca: kereslet és kínálat A munkanélküliség keletkezése. A munkanélküliség leküzdésének egyéni és társadalmi feltételei 1.6. A családi környezet A családi kötelék: vérségi és rokonsági viszonyok, házasság. A családformák sokfélesége Párválasztás, házasságkötés, élettársi viszony. A családi élet: a Oktató Oktató 5 óra 5 óra

37 családtagok helye, szerepe, felelőssége A családi munkamegosztás hagyományos és modern mintái. A gyermeknevelés felelőssége. A gyermekes családok jogai és kötelezettségei A házasság zavarai, a párkapcsolati konfliktusok kezelésének lehetőségei. A gyermekes családokat segítő intézmények 2. MUNKAVÁLLALÓI ALAPISMERETEK MODUL A szervezett munkavégzés világa A gazdaság szektorai és a munkáltatók típusai: az állami és magánszektor közötti különbségek és hasonlóságok A verseny, a képzettség és az elkötelezettség szerepe a munka világában A munkáltatói szervezetek tulajdonformái, a munkaszervezet típusai: egyéni és társas vállalkozások 2.2 Az álláskeresés módjai A munkábalépés lehetőségei hazánkban. Az álláskeresést segítő intézmények. Munkaügyi központok, munkaközvetítő irodák, civil szervezetek Az Út a munkához program Az álláskeresés lehetőségei: az információszerzés módjai. Felkészülés az Oktató 9 óra

38 álláshirdetésre való jelentkezésre. Az állásinterjún való részvétel. Két ország, egy cél, közös siker! 2.3 A munkavállalói jogviszony A munkaviszony típusai, létesítésének feltételei Különbségek az alkalmi munkavállalás és a munkavállalói jogviszony között A munkaszerződés fontosabb elemei: írásbeliség, időbeliség, tartalmiság A munkavállalói kötelezettségek. A munkavállalót megillető egyéni és kollektív jogok 2.4 Munkavégzés a mindennapokban A munkáltató és a munkavállaló kapcsolata. A munkavállalóval szembeni általános elvárások Balesetveszély elkerülése. Balesetvédelmi oktatás ismereteinek betartása A munkahelyi konfliktusok forrásai, kezelésének lehetőségei A munkaviszony megszüntetésének feltételei és lehetőségei Fontosabb teendők a munkanélkülivé válás estén Oktató 9 óra

39 3. HÁZTARTÁSSZERVEZÉSI ALAPISMERETEK MODUL A háztartás működése A háztartások típusai. A háztartások szükségletei A háztartásszervezés alapjai. A háztartás működtetése: a háztartási munkák tervezése, a családi munkamegosztás jelentősége 3.2 Az életmód anyagi viszonyai A lakhatás, mint emberi szükséglet. Lakáshasználat, lakás- és lakókörnyzeti kultúra, lakáshigiénia Tartós fogyasztási javak a lakásban.- a fogyasztói vágyak és a lehetőségek közötti összhang. A lakásfenntartás költségei Táplálkozási szokások és az egészséges életmód közötti összefüggés 3.3 A jövedelem felhasználás racionális technikái Pénzgazdálkodás a háztartásban. A háztartási beruházások tervezése A háztartás költségvetésének szerkezete. A bevételek számbavétele, a háztartási kiadások csoportosítása. Háztartási napló készítése A költségvetés egyensúlyi zavara. A pénzintézeti hitel, és a magánkölcsön. Oktató Oktató 6 óra 6 óra

40 3.3.4 Az eladósodás veszélyei. A hátralékosság elkerülése - fontosabb teendők az eladósodás állapotában ÖSSZES ÓRASZÁM 60 óra Nyíregyháza, április 12.

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Két ország, egy cél, közös siker!

Két ország, egy cél, közös siker! I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Vállalkozói ismeretek OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhető meg! 2.1 Általános

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP Programmodul részletes bemutatása 3. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra különkülön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP Programmodul részletes bemutatása 3. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra különkülön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 2. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 2. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 3. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 4. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Villamos, hidraulikus, pneumatikus hibafeltárás.

Villamos, hidraulikus, pneumatikus hibafeltárás. II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Ügyfélkapcsolat szerviztevékenység gyakorlása

Ügyfélkapcsolat szerviztevékenység gyakorlása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

PLC és számítógép hálózat, programozás, ellenőrzés végrehajtása és értékelése

PLC és számítógép hálózat, programozás, ellenőrzés végrehajtása és értékelése II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

A villamosipari műszaki ábrázolásban a jelölések, a szabványok helyes alkalmazásának. Szabványos villamos rajzok készítése, olvasása és értelmezése

A villamosipari műszaki ábrázolásban a jelölések, a szabványok helyes alkalmazásának. Szabványos villamos rajzok készítése, olvasása és értelmezése II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése

Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Végső beállitási valamint üzemeltetési és karbantartási, ellenőrzési műveletek és bizonylatolás.

Végső beállitási valamint üzemeltetési és karbantartási, ellenőrzési műveletek és bizonylatolás. II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma

I. ADATLAP - A program általános tartalma I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Minősített hegesztő (135) OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is nincs 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhető meg! 2.1

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 4. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP Programmodul részletes bemutatása 3. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra különkülön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása /1. Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos

Részletesebben

Ellenörző és elökészítő, beállító műveletek és funkció próba elsajátítása

Ellenörző és elökészítő, beállító műveletek és funkció próba elsajátítása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

A tevékenység által, kreatív szemléletűek részére Szakszerű gyors módszerek elsajátítását, és a minőséget igénylők részére

A tevékenység által, kreatív szemléletűek részére Szakszerű gyors módszerek elsajátítását, és a minőséget igénylők részére I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Divat- és stílustervező felnőttképzés OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is 54 211 07 0000 00 00 2. A program besorolása Csak egy

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Ruhaipari technikus OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is 54 542 01 0010 54 02 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhető

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP Programmodul részletes bemutatása 4. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra különkülön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése

3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11.

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Két ország, egy cél, közös siker!

Két ország, egy cél, közös siker! I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Felkészítés az önálló családi életre, munkavállalói szerepre, ezek összehangolására, társas és családi kompetenciák kialakítására

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11.

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Két ország, egy cél, közös siker!

Két ország, egy cél, közös siker! I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Álláskeresés, munkavállalás, tanulás során kialakult rossz beidegződések megváltoztatását segítő tréning OKJ-s program esetén 1.2.

Részletesebben

KORSZERŰ ANDRAGÓGIAI ISMERETEK, KÉPZÉSI PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS MÓDSZERTANA KÉPZÉSI PROGRAM

KORSZERŰ ANDRAGÓGIAI ISMERETEK, KÉPZÉSI PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS MÓDSZERTANA KÉPZÉSI PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT KORSZERŰ ANDRAGÓGIAI ISMERETEK, KÉPZÉSI PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS MÓDSZERTANA KÉPZÉSI PROGRAM Készült a TÁMOP-2.2.4/08/1-2009-0014 Trans-Fair projekt keretében

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai 1.1. Program megnevezése Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben 1.2.. A modul sorszáma 1 1.3. A modul megnevezése

Részletesebben

Két ország, egy cél, közös siker!

Két ország, egy cél, közös siker! I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Tanulási és munkamotiváció erősítését célzó tréning OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai 1.1. Program megnevezése Digitális fényfépezés alapismeretei 1.2.. A modul sorszáma 2 1.3. A modul megnevezése A fényképezés

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai 1.1. Program megnevezése Webszerkesztés, a web programozás alapjai 1.2.. A modul sorszáma 1 1.3. A modul megnevezése Web

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 1.1. Tudással a termelékenységért, a megbízható üzemelésért és a biztonságért (24 órás)

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 1.1. Tudással a termelékenységért, a megbízható üzemelésért és a biztonságért (24 órás) 1. A program megnevezése I. ADATLAP - A program általános tartalma 1.1. Tudással a termelékenységért, a megbízható üzemelésért és a biztonságért (24 órás) OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11.

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai 1.1. Program megnevezése Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben 1.2.. A modul sorszáma 3 1.3. A modul megnevezése

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai 1.1. Program megnevezése Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben 1.2.. A modul sorszáma 2 1.3. A modul megnevezése

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Munkaerıpiaci tréning OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma

I. ADATLAP - A program általános tartalma I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Kompetencia- és készségfejlesztő, ismeretfelújító, képzésre felkészítő tréning OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Számítógép a munka világában OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhető meg! 2.1

Részletesebben

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN A képzés célja A vállalkozások hatékonyságának növelése a munkatársak kommunikációs technikájának, eszközeinek,

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben

Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

A modul megnevezése: A modul azonosítója: Módszertani / oktatástechnikai készségek megerősítése

A modul megnevezése: A modul azonosítója: Módszertani / oktatástechnikai készségek megerősítése A modul megnevezése: Módszertani / oktatástechnikai készségek megerősítése A modul azonosítója: Szelektív hulladékgyűjtés és kezelés (képzők képzése) 620020-04 4. modul (WASTE project) A tervezett képzési

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Válságmenedzsment OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

ÁLLAPOTJAVÍTÓ, SZEMÉLYISÉGZAVAROKAT KORRIGÁLÓ PROGRAM 5. SZ. MELLÉKLET

ÁLLAPOTJAVÍTÓ, SZEMÉLYISÉGZAVAROKAT KORRIGÁLÓ PROGRAM 5. SZ. MELLÉKLET ÁLLAPOTJAVÍTÓ, SZEMÉLYISÉGZAVAROKAT KORRIGÁLÓ PROGRAM 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TÉMA OKTATÓ/TRÉNER ÓRASZÁM 1. CSOPORTÉPÍTŐ TRÉNING MODUL 6 1.1 Önálló bemutatkozás 1.2 Névlánc- egymás nevének ismétlése

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési program «B» képzési kör 1.1. Megnevezése Megújuló energetikai asszisztens 1.2. Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója 1.3. Engedély megszerzését követően a nyilvántartásba-vételi

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11.

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés X 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés X 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Tanulástechnikai tréning OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is ----- 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhető meg! 2.1

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1875-06/1 Az önálló életre való felkészítés folyamatának és elemeinek ismertetése Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz

Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz A képzések lényeges eleme az értékelés, hiszen ez alapján kap visszajelzést a résztvevő és az intézmény is a képzés hatékonyságáról.

Részletesebben

Képzési program. A képzés megnevezése: CNC szerviz technológus. 1. A képzéssel megszerezhető kompetenciák:

Képzési program. A képzés megnevezése: CNC szerviz technológus. 1. A képzéssel megszerezhető kompetenciák: Képzési program A képzés megnevezése: CNC szerviz technológus 1. A képzéssel megszerezhető kompetenciák: 1.1. Számítógépeket kezel, szoftvereket használ 1.2. Alkalmazza a számítástechnikai ismereteit 1.3.

Részletesebben

WORKSHOP GYAKORLATI OKTATÓK RÉSZÉRE KÉPZÉSI PROGRAM

WORKSHOP GYAKORLATI OKTATÓK RÉSZÉRE KÉPZÉSI PROGRAM WORKSHOP GYAKORLATI OKTATÓK RÉSZÉRE KÉPZÉSI PROGRAM MODULÁRIS KÉPZÉS 2013. WORKSHOP GYAKORLATI OKTATÓK RÉSZÉRE KÉPZÉS MODULJAI Modul I. A GYAKORLATI KÉPZÉSSZERVEZÉS ADMINISZTRÁCIÓJA 12 ÓRA Modul II. GYAKORLATVEZETÉS

Részletesebben

Megjegyzések a gyakorlati oktatási kézikönyvhöz

Megjegyzések a gyakorlati oktatási kézikönyvhöz Megjegyzések a gyakorlati oktatási kézikönyvhöz Oktatás - Gyakorlat - Innováció TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0009 Soós Gabriella - Dr. Kádek István Eger, 2015. január 22. Alapelvek A kézikönyv a gyakorlati

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 12. (1) bekezdésének megfelelően. A képzési program Megnevezése Nyilvántartásba vételi száma Számítógép az irodában

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör Nyíregyházi Szakképzési Centrum 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. Tel.: 42/512-371 OM azonosító: 203045 E-mail: nyirszc@gmail.com Honlap: www.nyiregyhaziszc.hu KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör A

Részletesebben

M1852. FELADATOK A szükségletek és erőforrások felmérésének feladatai a 1852

M1852. FELADATOK A szükségletek és erőforrások felmérésének feladatai a 1852 M FELADATOK Felméri az egyéni szociális szükségleteket, erőforrásokat, helyi cselekvési lehetőségeket; értelmezi az emberi szükségleteket és a szükségletkielégítés 4 hiányait Felismeri az egyéni, csoportos

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Két ország, egy cél, közös siker!

Két ország, egy cél, közös siker! I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Funkcionális analfabétizmus csökkentése OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is ----- 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhető

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Vállalkozói ismeretek képzés programja

Vállalkozói ismeretek képzés programja Vállalkozói ismeretek képzés programja 1. A program célja A képzésben résztvevők értsék döntéseik mozgatórugóit és háttereit a vállalkozások különböző életszakaszaiban, a jogi, pénzügyi, számviteli és

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

A versenyképességet támogató kompetenciák fejlesztése

A versenyképességet támogató kompetenciák fejlesztése A versenyképességet támogató kompetenciák fejlesztése Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel

Részletesebben

M1853. szakosított ellátások területén 4 Szociológiai alapfogalmak B 5 A szociológiai adatfelvétel módszerei B 6 A helyi társadalom szerkezete B

M1853. szakosított ellátások területén 4 Szociológiai alapfogalmak B 5 A szociológiai adatfelvétel módszerei B 6 A helyi társadalom szerkezete B M FELADATOK Közreműködik az egyéni gondozási, rehabilitációs 4 folyamat megtervezésében, megvalósításában Közreműködik a személyre szóló napi- és heti rend 5 kiakításában Szükség esetén segítséget nyújt

Részletesebben

Képzési program. 1. A program megnevezése: Nemzetközi Refa Controller-képző tanfolyam Felnőttképzési tevékenység azonosítója: 340020

Képzési program. 1. A program megnevezése: Nemzetközi Refa Controller-képző tanfolyam Felnőttképzési tevékenység azonosítója: 340020 Képzési program 1. A program megnevezése: Nemzetközi Refa Controller-képző tanfolyam Felnőttképzési tevékenység azonosítója: 340020 2. A program tulajdonosa: Sämling Üzleti Oktatási Központ Kft. 1124 Budapest,

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai 1.1. Program megnevezése Digitális fényképezés alapismeretei 1.2.. A modul sorszáma 1 1.3. A modul megnevezése Digitális

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A. A képzési program

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A. A képzési program KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A Megnevezése A képzési program OKJ azonosító 32 720 01 Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója Engedély megszerzését követően a nyilvántartásba-vételi szám A képzési program

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Munkavédelmi ismeretek OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

Árpád Szakképző Iskola és Kollégium

Árpád Szakképző Iskola és Kollégium Árpád Szakképző Iskola és Kollégium 030216 KÉPZÉSI PROGRAM EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK szakmacsoport FODRÁSZ szakma OKJ SZÁMA:33 815 01 1000 00 00 ÉRVÉNYES: 2010. szeptember 1-től Képzési program I. ADATLAP -

Részletesebben

A azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás II. tantárgy

A azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás II. tantárgy A 11499-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgy 1. 1. A 11499-12 azonosító számú, megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör Nyíregyházi Szakképzési Centrum 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. Tel.: 42/512-371 OM azonosító: 203045 E-mail: nyirszc@gmail.com Honlap: www.nyiregyhaziszc.hu KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör A

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program A helyzetfiiggő és hatékonyan szervező vezető vezetői készségfejlesztés KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési program 1,1. Képzés megnevezése A helyzetfuggő és hatékonyan szervező vezető vezetői készségfejlesztés

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1875-06/2 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 45 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben