Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!"

Átírás

1 II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! 1.1. Program megnevezése 7-8. osztályos általános iskolai felzárkóztató program A modul sorszáma A modul megnevezése Biológia 2. A programmodul célja A programmodul sikeres elvégzésével a résztvevők tudományosan megalapozott, korszerű ismeretet szereznek a növényi, állati, emberi szervezet felépítéséről, működéséről, melynek eredményeként a mindennapi környezetben való eligazodás biztonságosabbá válik. 3. A programmodul követelményei Tudják, hogy a legtöbb élőlény sejtekből épül fel, a sejtek szöveteket, a szövetek szerveket, azok szervrendszereket alkotnak, összehangolt működésük a szervezet. Ismerjék a sejt részeit, a növényi és állati test felépítése közötti különbséget, ismerjék az egyszerűbb állatok testének felépítését. Legyenek tisztában a kültakaró fogalmával, ismerjék az ember bőrének és nyálkahártyájának felépítését. Tudják bőrüket egészségesen tartani, ismerjék fel az elemi bőrbetegségeket, ismerjék a védekezés lehetőségeit, a betegség megelőzését. Ismerjék az állatok mozgásának fő típusait, a gerinces állatok vázrendszerének főbb részeit, a csontok egymáshoz kapcsolódásának típusait, az ember mozgás-szervrendszerének felépítését és működését. Ismerjék a gyakori mozgásszervi betegségeket, védekezzenek ellenük, legyen igényük a rendszeres sportra, mozgásra. Ismerjék a bélcsatorna kialakulását, tagozódását, az ember legfontosabb tápanyagait, a fontosabb vitaminokat, ismerjék jelentőségüket. Tudják az emésztés folyamatát. Tudják a helyes táplálkozás szabályait, alkalmazzák azokat. Tudják, hogy a légzés során felvett oxigén a tápanyagok lebontásához szükséges, lebontáskor széndioxid képződik. Védekezzenek a légzőrendszert károsító tényezők ellen. Ismerjék az állatok gázcseréjének típusait, az ember légző-szervrendszerének felépítését. Ismerjék az állatok anyagszállításának különböző formáit, az ember keringési rendszerét. Tudják az egyes szakaszok nevét, a szív felépítését, a vér alkotóit, azok működését.

2 Tudják, hogy a lebontó folyamatokban termelődő fölösleges anyagokat minden szervezet kiválasztja magából. Ismerjék az ember kiválasztó szervrendszerét. Ismerjék az érzékszervek csoportosításának főbb szempontjait, az emberi érzékszervek felépítését, vázlatos működését. Ismerjék az állatok szabályozásának főbb típusait, az idegsejt felépítését. Ismerjék a központi idegrendszer főbb részeit, tudják a szabályozások központjait. Ismerjék a környéki idegrendszer elhelyezkedését. Tudják az ember szervezetében lejátszódó vegyi szabályozó folyamatok mechanizmusát. Értsék meg a szervezet belső egyensúlya és a környezet közötti állandó kölcsönhatás érvényesülését. Ismerjék az ember szaporító szervrendszerének működését, a férfi és a női ivarsejt kialakulása közötti különbséget. Tudják, hogy a kromoszómák a sejtmag anyagával képződnek, hogy a gén a tulajdonság örökítéséhez szükséges kromoszómakészlet. Ismerjék az öröklődés menetét. Tudják mi a mutáció. Tudják, hogy mi a faj és a populáció. Tudják, hogy a genotípus megváltozása öröklődik, míg a környezet hatására létrejövő fenotípus-változás nem. Ismerjék az ember kialakulásának szakaszait. Értsék, hogy az emberfajták egyenlő értékűek. Ismerjék saját testük felépítését, a szervrendszereket. Tudják elhelyezkedésüket, működésük lényegét és szerepét a szervezet harmónikus működésében. Legyenek képesek megkülönböztetni a szervezet egészséges és beteg működését. Legyen igényük az egészséges környezetre, tevőlegesen vegyenek részt annak kialakításában. Tudatosan alkalmazzák az egészségüket megőrző szabályokat. 4. A programmodul során elsajátított ismeret, kialakított készség, képesség, kompetencia 4.1. Ismeretek A növény szervezete és élete Az ember és az állat testének felépítése A kültakaró A mozgás A táplálkozás A légzés és a vérkeringés A kiválasztás Az érzékelés Az életműködések szabályozása Szaporodás. Öröklődés Az ember evolúciója

3 4.2 Készségek, képességek Tanulási motiváció, motiválhatóság Érdeklődés Földünk élővilága iránt. Biológiai jelenségek megfigyelésének képessége. Tapasztalatok megfogalmazásának képessége. Gondolkodási képességek: elemzés, összehasonlítás, lényegkiemelés, absztrakció Analizáló-szintetizáló készség, összefüggések felismerése, rendszerező képesség Helyzetfelismerő, problémamegoldó képesség. Az egyszerű szakkifejezések használatának képessége. Önálló feladatvégzés képessége összehasonlítási, csoportosítási feladatokban. Önálló ismeretszerzés képessége. Véleménynyilvánítás képessége Egészségmegőrző attitűd 4.3 Személyes kompetenciák Tanuláshoz való viszony Önismeret, önbizalom, önbecsülés Szorgalom, igyekezet Önállóság Felelősségérzet az élővilág védelme, óvása érdekében. Kommunikatív aktivitás 4.4 Társas kompetenciák Közérthetőség Kapcsolatteremtő, fenntartó készség Szocializációs, együttműködési készség Irányíthatóság Segítőkészség Empátia Tolerancia 4.5 Módszerkompetenciák Helyzetfelismerés Gyakorlatias feladatértelmezés Eredményorientáltság, teljesítménymotiváció Problémamegoldás, hibaelhárítás 5. A programmodulba való bekapcsolódás feltételei 5.1. Előzetesen teljesítendő modul(ok) ----

4 5.2. Előzetesen elvárt ismeret(ek) Elemi írási, olvasási, kommunikációs készség

5 6. A programmodulban való részvétel feltételei 6.1. Részvétel követésének módja Résztvevők által aláírt jelenléti ív Hallgatói napló (jelentkezési, haladási és értékelő résszel) 6.2. Megengedett hiányzás Kontaktórák 10%-a, 5 képzési óra 6.3. Egyéb feltétel(ek) A fogyatékosságból eredő speciális igények figyelembe vételének módja A program általános tartalma 8. pontjának megfelelően 8. A programmodul időtartama óra Szakmai képzés esetén ebből 8.2. Elmélet --- óra 8.3. Gyakorlat --- óra 8.4. Intenzitás Időtartam 5 óra/nap, 5nap/hét 10 nap 2 hét 0,5 hónap 5 óra/nap, 3nap/hét 10 nap 3,3 hét 0,82 hónap 9. A programmodul megvalósításának módszerei 9.1. Szemléltetéssel egybekötött magyarázat, megbeszélés, problémaorientált egyéni/csoportos konzultáció 9.2 Tapasztalatból kiinduló induktív megismerés, gyakorlati alkalmazás tevékenykedtetéssel: egyéni, pár- és kiscsoportos feladatmegoldás 40 % 60 % 10. A programmodulba vonható csoportlétszám Minimum 10 fő Maximum 15 fő

6 11. A programmodul során alkalmazott értékelési rendszer Számonkérések formája Szóbeli, írásbeli Programmodulon belül folyamatos, Számonkérések rendszeressége a programmodul végén modulzáró A programmodul 4. pontjának megfelelően Számonkérések tartalma A felnőttek tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszer(ek) Szóbeli: felelet programmodulon belül. Írásbeli: feladatlap programmodul végén Megszerezhető minősítések Megfelelt/nem felelt meg Megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek A megfelelt minősítéshez tartozó követelmények: - képes legyen a növények, állatok, ill. az ember testfelépítéséről, szerkezetének és működésének összefüggéseiről elsajátított ismeretet alkalmazni, - képes legyen a természetről szerzett ismereteinél a lényeges és lényegtelen elkülönítésére, a mennyiségi és minőségi jellemzők összehasonlítására, csoportosítására, - képes legyen kulturált egészség- és környezetvédő magatartásra, - képes legyen információk rövid, tömör közlésére szóban, írásban, - képes legyen a szöveges és a képi információhordozók önálló használatára, az önálló ismeretszerzésre sajtóból, filmekből, egészségügyi kiadványokból. 60% felett megfelelt Sikertelen teljesítés következménye Sikertelen vizsga esetén a programmodulhoz tartozó írásbeli feladat újbóli teljesítése

7 12. Az előzetesen megszerzett tudás elismerésének módja A program általános tartalma 15. pontjának megfelelően.

8 13. A programmodul megvalósításának személyi feltételei Követelmények Programban betöltött szerep Oktatott témakör Végzettség(ek) Szakmai gyakorlat Oktatói gyakorlat Felnőttképzési gyakorlat Egyéb követelmény(ek) Oktató pont Felsőfokú főiskolai végzettség 5 év 5 év 5 év ---- (Biológia szakos tanár) 14. A programmodul megvalósításának tárgyi feltételei Képzési helyszín Igénybevétel célja Férőhelyek száma Minimálisan elvárt felszereltség Oktató terem Elméleti képzés, vizsgáztatás db hallgatói asztal, szék; 1 db oktatói asztal és szék; 1 db tábla; 1db fogas; 1db szeméttároló Flipchart, projektor/írásvetítő

9 14/a OKJ-s szakképesítésenként a gyakorlati képzés megszervezésének módja OKJ-s képzés megnevezése Saját tanműhely Gazdálkodó szervezet Egyéb

10 15. A programmodul céljának eléréséhez szükséges tananyagok, segédanyagok, segédeszközök, és azok biztosításának módja Tananyagok, segédanyagok, segédeszközök Szemléltető eszközök applikációs képek, diasorozat, képsorozat, fóliasorozatok Képző által biztosított Biztosítás módja Az emberi bőr (bőrmetszet). Képző által biztosított Emberi csontváz. Képző által biztosított Emberi fejmetszet. Képző által biztosított 15.5 Emberi torzó. Képző által biztosított Légzés (oktatótábla) Képző által biztosított Szív-modell. Képző által biztosított Vese (metszet). Képző által biztosított Az emberi szaporodás (8 db-os oktatótábla). Képző által biztosított Fül, hallás és egyensúly szerv (modell). Képző által biztosított Szem (modell) Képző által biztosított Videófilmek (Alapvető élelmiszerek, Az emberi szervezet reprodukciós rendszere, A dohányzás és az egészség, Az izmok és a mozgás) Képző által biztosított Technikai eszközök: írásvetítő, fénymásoló Képző által biztosított Flipchart Képző által biztosított

11 16. A programmodul céljának eléréséhez szükséges kötelező irodalom, és azok biztosításának módja Nagyné Horváth Emília Szerző Cím Kiadó neve, székhelye Kiadás éve Biztosítás módja Biológia 8. Apáczai Kiadó,, Celldömölk Képző által biztosított Nagyné Horváth Emília. Biológia munkafüzet 8. Apáczai Kiadó, Celldömölk Képző által biztosított 17. A programmodul céljának eléréséhez szükséges ajánlott irodalom, és azok biztosításának módja Szerző Cím Kiadó neve, székhelye Kiadás éve Biztosítás módja Nagyné Horváth Emília: Egészségtan 8. Apáczai Kiadó, Celldömölk Könyvtári példány 18. A programmodul megvalósítására vonatkozó egyéb feltétel(ek) Dátum: Nyíregyháza, június 24. P. H. Cégszerű aláírás

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP Programmodul részletes bemutatása 3. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra különkülön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai 1.1. Program megnevezése Digitális fényfépezés alapismeretei 1.2.. A modul sorszáma 2 1.3. A modul megnevezése A fényképezés

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 2. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Két ország, egy cél, közös siker!

Két ország, egy cél, közös siker! I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Tanulási és munkamotiváció erősítését célzó tréning OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület

Részletesebben

BIOLÓGIA 12. évfolyam érettségi fakultáció 1001

BIOLÓGIA 12. évfolyam érettségi fakultáció 1001 BIOLÓGIA 12. évfolyam érettségi fakultáció 1001 BIOLÓGIA 12. évfolyam érettségi fakultáció Heti óraszám: 2 Évi óraszám: 66 Célok és feladatok Szakközépiskolában a biológiatanítás célja az elméleti ismeretátadás,

Részletesebben

BIOLÓGIA 331 BIOLÓGIA 7 8. ÉVFOLYAM

BIOLÓGIA 331 BIOLÓGIA 7 8. ÉVFOLYAM BIOLÓGIA 331 BIOLÓGIA 7 8. ÉVFOLYAM BIOLÓGIA 332 Az általános iskolai biológia kerettanterv alapvető céljának tekinti a tanulók felnőtt életének sikeressége szempontjából a kulcskompetenciák fejlesztését,

Részletesebben

A COBRA CONTROL BEMUTATÁSA

A COBRA CONTROL BEMUTATÁSA National Instruments Alliance Partner, Distributor for Göpel electronic and Digitaltest H-1121 Budapest, Konkoly Thege út 29-33. Tel: +36 1 392-2239, Fax: +36 1 392-2601 cobra@cobra.kfkipark.hu http://www.cobracontrol.hu

Részletesebben

A 7-8. OSZÁLYOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI FELZÁRKÓZTATÓ PROGRAM ÓRATERVE, FELKÉSZÍTÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁRA

A 7-8. OSZÁLYOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI FELZÁRKÓZTATÓ PROGRAM ÓRATERVE, FELKÉSZÍTÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁRA A 7-8. OSZÁLYOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI FELZÁRKÓZTATÓ PROGRAM ÓRATERVE, FELKÉSZÍTÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁRA A képzési idő: 500 óra 100 nap 20 hét 5 hónap A modul megnevezése óraszám elmélet gyakorlat Magyar nyelv

Részletesebben

BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN

BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN Az általános iskolai biológia kerettanterv és a Nemzeti Alaptanterv viszonya Az általános iskolai biológia kerettantervben kifejeződő értékrendszer tükrözi a Nat-ban meghatározott

Részletesebben

BIOLÓGIA. 7-11. évfolyam. Célok és feladatok

BIOLÓGIA. 7-11. évfolyam. Célok és feladatok BIOLÓGIA 7-11. évfolyam Célok és feladatok A gimnáziumi biológiatanítás célja, hogy az általános iskolában megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal megismertesse az élő

Részletesebben

BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN TANTERV 7-8. évfolyam

BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN TANTERV 7-8. évfolyam BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN TANTERV 7-8. évfolyam Az általános iskolai biológia kerettanterv és a Nemzeti alaptanterv viszonya Az általános iskolai biológia kerettantervben kifejeződő értékrendszer tükrözi

Részletesebben

BIOLÓGIA. 7-12. évfolyam. Célok és feladatok

BIOLÓGIA. 7-12. évfolyam. Célok és feladatok BIOLÓGIA 7-12. évfolyam Célok és feladatok A gimnáziumi biológiatanítás célja, hogy az általános iskolában megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal megismertesse az élő

Részletesebben

Tanári kézikönyv. Élõ környezetem Az ember szervezete és egészsége. 8. évfolyam számára készült tankönyvcsaládhoz

Tanári kézikönyv. Élõ környezetem Az ember szervezete és egészsége. 8. évfolyam számára készült tankönyvcsaládhoz Tanári kézikönyv Élõ környezetem Az ember szervezete és egészsége 8. évfolyam számára készült tankönyvcsaládhoz Írta és összeállította: Tompáné Balogh Mária Tartalom Felelõs szerkesztõ: Török Ágnes Nyomdai

Részletesebben

7. évfolyam. Továbbhaladás feltételei:

7. évfolyam. Továbbhaladás feltételei: 7. évfolyam I. Az élőlények változatossága Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati övben Az élővilág alkalmazkodása a négy évszakhoz, a mérsékelt övezet és a magashegységek környezeti jellemzői és élővilága.

Részletesebben

A biológia tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

A biológia tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A biológia tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült a 2/2008 (II. 08.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OM rendelettel kiadott kerettanterv

Részletesebben

BIOLÓGIA, EGÉSZSÉGTAN

BIOLÓGIA, EGÉSZSÉGTAN EMBER A TERMÉSZETBEN MŰVELTSÉGTERÜLET BIOLÓGIA, EGÉSZSÉGTAN 7-8. ÉVFOLYAM SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2010 1 Ajánlás A biológia és egészségtan

Részletesebben

BIOLÓGIA 7-8. évfolyam

BIOLÓGIA 7-8. évfolyam BIOLÓGIA 7-8. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam óraszám: heti 1,5 évi 55,5 heti 1,5 évi 55,5 A biológia tanterv és a Nemzeti alaptanterv viszonya A biológia tantervben kifejeződő értékrendszer tükrözi a

Részletesebben

BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN

BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN 10-12. évfolyam Készítette: Gál Béla A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2004

Részletesebben

BIOLÓGIA HELYI TANTERV

BIOLÓGIA HELYI TANTERV BIOLÓGIA HELYI TANTERV 7 8. évfolyam Biológia az általános iskolák 7 8. évfolyama számára A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Az ember és természet műveltségterület és ezen belül a biológia

Részletesebben

Szakközépiskola 9-12/13. évfolyam A szakmai orientáció, valamint a szakmacsoportos alapozó oktatás helyi tanterve

Szakközépiskola 9-12/13. évfolyam A szakmai orientáció, valamint a szakmacsoportos alapozó oktatás helyi tanterve Ikt.sz: 1/b. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István

Részletesebben

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN A képzés célja A vállalkozások hatékonyságának növelése a munkatársak kommunikációs technikájának, eszközeinek,

Részletesebben

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081 Pedagógiai Program 3.2 Helyi tanterv tantárgyanként-felső tagozat 2. rész Érvényes: 2013. szeptember 1-től 3. 2 A felső tagozat

Részletesebben

BIOLÓGIA 7-8. évfolyam ÉS EGÉSZSÉGTAN modul 8. évfolyam

BIOLÓGIA 7-8. évfolyam ÉS EGÉSZSÉGTAN modul 8. évfolyam BIOLÓGIA 7-8. évfolyam ÉS EGÉSZSÉGTAN modul 8. évfolyam Célok, feladatok A természettudományi fogalmak, eljárások és szemléletmódok kialakítása. Az elméleti ismereteket ötvözni kell a gyakorlati kísérleti

Részletesebben

2013. BIOLÓGIA TANTÁRGY HELYI TANTERVE. a 7 8. évfolyamra. Készült a vonatkozó EMMI kerettanterv és rendelet alapján megjelentetett

2013. BIOLÓGIA TANTÁRGY HELYI TANTERVE. a 7 8. évfolyamra. Készült a vonatkozó EMMI kerettanterv és rendelet alapján megjelentetett 2013. BIOLÓGIA TANTÁRGY HELYI TANTERVE a 7 8. évfolyamra Készült a vonatkozó EMMI kerettanterv és rendelet alapján megjelentetett MOZAIK Tankönyvkiadó: Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez

Részletesebben

Biológia-egészségtan A változat 8. évfolyam

Biológia-egészségtan A változat 8. évfolyam Biológia-egészségtan A változat 8. évfolyam Tematikai egység címe Szépség, erő, egészség A szervezet anyag- és energiaforgalma A belső környezet állandósága A fogamzástól az elmúlásig Összefoglalásra,

Részletesebben

Biológia a 7 8. évfolyam számára A változat A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai

Biológia a 7 8. évfolyam számára A változat A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Biológia a 7 8. évfolyam számára A változat A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Az ember és természet műveltségterület és ezen belül a biológia tantárgy középpontjában a természet és az

Részletesebben

Biológia-egészségtan. 7 8. évfolyam

Biológia-egészségtan. 7 8. évfolyam Biológia-egészségtan 7 8. évfolyam 1 Készült az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1 (A) változatához Fejlesztési követelmények A tanuló legyen nyitott, tanúsítson

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Biológia. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.08.1.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Biológia. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.08.1. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Biológia készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.08.1. alapján 7-8. évfolyam 2 A biológia tantárgy tanításának céljai és

Részletesebben