Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája"

Átírás

1 Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája TANMENET OLVASÁS Burai Lászlóné - dr. Faragó Attiláné: HÉTSZÍNVIRÁG OLVASÓKÖNYV 3. (AP ) című tankönyvhöz Összeállította: Somodi Sándorné

2 Tananyag felosztása Éves óraszám: 111 óra Heti óraszám: 3 óra Száma Témák 1. Ha élet zengi be az iskolát Új ismeretek feldolgozása Kiegészítő anyag, ismétlés, gyakorlás, összefoglalás Összes óraszám Hol volt, hol nem volt A szeretet-az élet Határtalan hazában Varázslatos természet Népszokások, jeles napok, magyar ünnepek Gyöngy az idő Mérések Könyvtári órák Összes óraszám

3 NÉHÁNY JÓ TANÁCS A TANMENETJAVASLAT A 3. OSZTÁLYOS HÉTSZÍNVIRÁG OLVASÓKÖNYV ÉS MUNKAFÜZET HASZNÁLATÁHOZ A következő tanmenet javaslatként szolgál, amelyen tanító kollégáink tanítványaik, a helyi óraszámok és egyéb körülmények ismeretében rugalmasan változtathatnak az év eleji tervezés során. Az egy-egy tanórára felsorolt feladatokból el lehet hagyni, fel lehet használni differenciálásra, illetve ki lehet egészíteni igény szerint az osztály fejlettségi szintjének megfelelően. Az ünnepeket hozzávetőlegesen terveztük, és csak azokat állítottuk be a tanmenetbe, amelyekhez munkafüzeti feldolgozás is készült. Ezeket értelemszerűen aktualizáljuk a megfelelő időpontban. A felmérések, a könyvtárlátogatás időpontját is a helyi lehetőségekhez igazíthatják. A Varázslatos természet olvasmányait soron következő fejezetként állítottuk be. Az időponthoz igazítást itt is a tanító döntheti el, ami azt jelenti, hogy a fejezet felbontva, részletenként is bekerülhet a tanmenetbe. Ha a feldolgozandó műveket soknak ítélik, csökkenthetik ezeket a gyakorló órák javára. Egy-egy terjedelmesebb vagy több lehetőséget kínáló szöveg elemzésére több órát is fordíthatnak. Az a célunk, hogy alapos munkával maradandó olvasmányélményeket nyújtsunk, megalapozzuk az önálló tanulást, tehát hatékony képességfejlesztéssel formáljuk a tanulók személyiségét. A tanmenetben felsoroltuk azokat a részkompetenciákat (a teljesség igénye nélkül), amelyek konkrét fejlesztése az adott tananyag kapcsán megvalósítható. Ezeket a kollégák saját ötleteik szerint kiegészíthetik. Megjelöltük a Szövegértést fejlesztő gyakorlatok adott szövegeit, amelyet differenciáltan vagy házi feladatként is lehet alkalmazni. Ezeket a feladatlapokat próbáltuk valamelyik olvasókönyvi szöveghez kapcsolni, de bármikor és bármelyik tananyaghoz felhasználhatók a tanító belátása szerint. A kollégák figyelmébe ajánljuk, hogy a kézikönyvben óravázlatok és egyéb segédanyagok is találhatók, melyek az órára való felkészüléshez ötleteket adhatnak. Az itt található rövidítések az alábbi taneszközöket takarják: Ok. = Olvasókönyv Omf. = Olvasás munkafüzet Széf.= Szövegértést fejlesztő gyakorlatok

4 Éves óraszám: 111 óra TANMENETJAVASLAT Óra Téma, tananyag 1. HA ÉLET ZENGI BE AZ ISKOLÁT Nemes N. Ágnes: Tanulni kell Ajánlott tevékenységformák, módszertani javaslatok Nyári élmények Kötetlen beszélgetés, a spontán beszéd megfigyelése Az új olvasókönyv, munkafüzet szerkezete Tájékozódás a tartalomjegyzék alapján Következtetés címből tartalomra Fejlesztendő készségek, képességek Kreatív nyelvhasználat Vizuális és verbális emlékezet Rendszerben gondolkodás Javasolt taneszközök Ok. 4-6.o o. Mf. 3-4., Széf. 48.o. Projektmunka javaslatok a témakörhöz 2. Nagy Katalin: Mini mese 3. Janikovszky Éva: Velem mindig történik valami Közös élmény felidézése Jóslás a szövegtartalomra; összevetése az olvasottakkal Olvasástechnikai előkészítés Események sorrendje, vázlatmondatok megfogalmazása Drámajáték: néma játék, majd kihangosítás Szereplők, helyszín, esemény Mimetikus játék Humoros elemek a szövegben Aktualizálás Kifejezőkészség Megfigyelőképesség Lényeglátás Érzelmek kifejezése Kreativitás Vitakészség, érvelés Olvasási készség Kommunikációs helyzetnek megfelelő szókincs alkalmazása Ok. 7.o. Mf. 5.o. Ok. 8.o. Széf. 42.o.

5 4. Astrid Lindgren: Harisnyás Pippi Jóslás, következtetés kép és cím alapján Kérdés-felelet, indoklás Külső, belső tulajdonságok gyűjtése Szituációs játék: segítségnyújtás Aktualizálás, helyes viselkedés Empátia Felelősségvállalás A másság elfogadása Ok o. 5. Manfred Mai: Nem akartam! Előfeltevések megfogalmazása; összevetésük az olvasottakkal Következtetés a szöveg műfajára Ötletbörze. Szakaszos szövegfeldolgozás Ok-okozati összefüggések feltárása Szókincsbővítés; tömörítő tartalomelmondás 6. Gyakorlás Kifejező versolvasás gyakorlása Követendő magatartásformák kiemelése Fürtábra kitöltése a tanulásról Ötsoros, felhasználása tartalommondáshoz Szituációs játék 7-8. Móra Ferenc: A kis bicebóca Kétszintű szöveg feldolgozása A) hiányos vázlat kiegészítése rajzzal, szöveggel Mimetikus játék B) Szereplők viselkedésének vált. Véleménycsere szóforgóval Szókincsbővítés, közmondás értelmezés A régi és a mai iskola összevetése Erkölcsi ítélőképesség Felelősségvállalás Analízis-szintézis Logikus gondolkodás Összefüggések felismerése Rendszerezés Összehasonlítás Problémamegoldó képesség Olvasási készség Szóbeli és írásbeli kommunikáció Érzelmi intelligencia fejlesztése Az olvasástechnika fejlesztése Vitakészség A másság elfogadása Ok o. Mf. 6.o. Ok o. Mf. 7-8.o. Széf. 45.o. Ok o. Mf. 8-9.o. Rendhagyó óra az Ópusztaszeri régi iskola tanítója által Ismerkedés a Klebelsberg kori iskolákkal, szokásokkal

6 9. Bosnyák Viktória: A sirály a király 10. Vár a könyvtár - látogatás az iskolai vagy a helyi könyvtár gyerekrészlegében Ajánlott irodalom feldolgozásának indítása Az olvasónapló folyamatos kitöltése A könyvkölcsönzés módja A könyvtár terei, a könyvek csoportosítása Kapcsolatteremtés a könyvtár dolgozóival Programok a könyvtárban Helyes viselkedés Lényeglátás Olvasástechnika Emlékezet Megfigyelőképesség Helyesírási készség fejlesztése Együttműködés Segítségkérés Ismeretszerzés Rendszerben való tájékozódás Rendszerépítés Ok. 18.o. Mf o. Széf. 6.o. Ok. 19., 21.o. 11. Philip Wilkinson: A golyóstoll Meglévő ismeretek mozgósítása Adatok táblázatba rendezése Érvelés tapasztalat és olvasottak alapján Kutatómunka 12. Összefoglalás Téma és a szövegtartalom összefüggése Az olvasottak csoportosítása műfaj szerint Gyermekélet régen és ma 13. Mihály napja (szept. 29.) Népi megfigyelések A népmese napja Saját tapasztalatok megosztása Lényegkiemelés. Válogató olvasás Összefüggések felismerése Olvasásgyakorlás Asszociáció Rendszerezés Tapasztalatszerzés Emlékezetfejlesztés Összehasonlítás, rendszerezés Olvasási- és beszédkészség fejlesztés Megfigyelőképesség Ismeretszerzés Gondolkodási képesség Szóbeli kommunikáció Ok. 14., 20.o. Mf. 14.o. Széf. 28.o. Ok o. Ok. 140., 38.o. Mf. 85.o. Széf. 16.o. Az írószerek története Az írószerek fajtái, típusai, története Alapanyagok és tulajdonságaik, környezetvédelem egészségvédelem Használatuk és modellezésük Kiállítás szervezése. Kutatómunka Iskolánk 90 éves évfordulójának megünneplése

7 (szept. 30.) 14. Év eleji felmérés hangos olvasással 15. Év eleji felmérés néma olvasással 16. HOL VOLT, HOL NEM VOLT A róka meg a daru vendégsége (magyar népmese) Az olvasás tempójának, folyamatosságának, pontosságának megfigyelése Az új srác c. szöveg önálló feldolgozása A népköltészeti alkotások keletkezése, terjedése. A népmese jellemzői, fajtái Szituációs játék bábozással Szereplők tulajdonságai, viselkedésük Gyűjtőmunka Emlékezet Erkölcsi ítélőképesség Elvonatkoztatás Nyelvi kreativitás Szövegértési felmérő füzet Év eleji felm. Ok. 24.o. Mf. 17.o. 17. La Fontaine: A teknős és a nyúl Mondatbefejezés kötőszó után A szereplők tulajdonságainak csoportosítása Véleményalkotás. Kifejező olvasás Népmese műmese összehasonlítása 18. Gyakorlás Az állatmesék jellemzői A meseszereplők tulajdonságainak bizonyítása a szöveg alapján A szereplőkre illő szólások Tanulságok kifejezése közmondással 19. Kolozsvári G. Emil: Tilinkó és a bíró Valós események a mesében Szövegtagolás helyszínek alapján Kérdésfeltevés gyakorlása A szereplők viselkedésének véleményezése Szókincsbővítés, összefüggő beszéd gyakorlása Aktualizálás szituációs játékkal Gondolkodási képesség Összehasonlítás Erkölcsi ítélőképesség Véleményalkotás Elvonatkoztatás Általánosítás Szövegértelmezés Érvelés Összehasonlítás Megfigyelőképesség Beszédkészség Rugalmas gondolkodás Kockázatvállalás Ok. 25.o. Mf. 18.o. Ok o. Mf. 19.o. Ok. 27.o. Mf. 20.o.

8 20. A tulipánná változott királyfi (magyar népmese) Tavaszi szél (magyar népdal) 21. Az irigy testvér (magyar népmese alapján) A tündérmese fogalma, jellemzői Szövegtagolás, rövid tartalom kulcsszavakkal Példák gyűjtése a mesejellemzőkre A mese mondanivalójának és a főszereplő tulajdonságainak összefüggése Érzelmek kifejezése a népdalban Csodás elemek, valószerűtlen események a tündérmesében A szereplők jellemváltozásának megfigyelése A mese kifejezésmódja, szófordulatok A mese eljátszása, díszletkészítés csoportban 22. Gyakorlás Az olvasott mesék összehasonlítása Mesedramatizálás Próbatételek a mesékben A beszélő szándékának, az érzelmek kifejezésének érzékeltetése olvasáskor Értelemszerű szünettartás alkalmazása 23. Az öregember és a pokróc (magyar népmese) 24. Az üres virágcserép (koreai népmese) A tanító mese Történetkeret összeállítása Vélemények egyeztetése Tömörítő tartalomelmondás Aktualizálás szituációs játékkal Mondatbefejezés kötőszó után Vélemények ütköztetése Tulajdonságok és azok bizonyítása Aktualizálás Tartalomelmondás más nevében Megfigyelőképesség Emlékezet Analízis-szintézis Összefüggések keresése Segítségkérés, -nyújtás Érzelmi intelligencia Erkölcsi ítéletalkotás Megfigyelőképesség Következtetés, általánosítás Hangos olvasási készség Beszédkészség Rendszerezőképesség Összehasonlítás Kreatív nyelvhasználat Hangos olvasási készség Tolerancia Tűrőképesség Olvasási készség Problémamegoldás Kreativitás Beszédkészség Vitakészség Következtetés Ok o. Mf. 21.o. Széf. 4.o. Ok o. Ok o. Széf o. Ok o. Mf. 22.o. Ok. 36.o. Mf. 23.o. Széf. 5.o.

9 25. Képtelen történet (indiai népmese) Vásári kikiáltók Ludas Matyi (magyar népmese) 28. Találós kérdések, szólások, közmondások Tapintós játék jóslás a tartalomra Tartalmi ismeretek táblázatba foglalása Véleménycsere a szöveg alapján Tanulság levonása Beszélgetés, versolvasás Differenciált szövegfeldolgozás Hiányos vázlat kiegészítése A főszereplők tulajdonságainak összegyűjtése Tömörítő tartalomelmondás A népmesék általános jellemzői A népköltészet műfajai Találós kérdések, szólások, közmondások jelentésmagyarázata. Rajzos- és betűrejtvények Csoportonként szólások, közmondások gyűjtése versenyszerűen 29. Gyakorlás A mesefajták áttekintése Kötetlen mesemondás A mesék szerepek szerinti eljátszása Szituációs játékok 30. Boldizsár Ildikó: Királylány születik Királyfi születik 31. Petőcz András: Sárkánycsata Csukás István: Süsüt kitagadják (részlet) Differenciált szövegfeldolgozás Egyéni élménybeszámolók Előzetes ismeretek felidézése Lényegkiemelés olvasással Véleményalkotás Beszámoló gyűjtőmunkáról Makett készítése csoportmunkában Tulajdonságok gyűjtése Nyelvi kifejezésmód megfigyelése, hasonlatok keresése Könyvajánlás Rendszerezés Kreatív olvasás Ok- okozati összefüggés Vitakészség Erkölcsi ítélőképesség Analízis-szintézis Beszédkészség Kockázatvállalás Érdekérvényesítés Rendszerezőképesség Elvonatkoztatás Beszédkészség Megfigyelések rendszerezése Szóbeli kifejezőkészség Kreatív nyelvhasználat Emlékezet Képzelőerő Beszéd- és vitakészség Olvasási készség Kreativitás Olvasási készség Szókincsfejlesztés Beszédkészség Ok. 37.o. Mf. 24.o. Széf. 32.o. Ok o. Mf o. Széf. 25.o. Mf. 27.o. Ok o. Ok o. Ok o.

10 32. Berg Judit: Rumini Színházplakát 33. Lázár Ervin: A soványító palacsinta Dramatikus játék 34. Mesekocka A játék elkészítése Csoportos játék Előzetes ismeretek felidézése Rejtvény Szereplők, helyszín Tartalom felidézése cselekvések sorba rendezésével Köznapi szöveg értelmezése Jóslás Meggyőzés Nyelvi kifejezésmód megfigyelése, hasonlatok gyűjtése 35. Vár a könyvtár A katalóguscédula Mesegyűjtemények, gyermekregények Könyvválasztás Kedvenc mesekönyvek ajánlása, kölcsönzése 36. Összefoglalás A népköltészetről tanultak A népköltészet, műköltészet összehasonlítása Mesék csoportosítása. Dramatizálás. Mondanivalóhoz közmondások kapcsolása 37. A SZERETET AZ ÉLET Petőfi Sándor: Füstbement terv Kiss Ottó: Anyukám szép Népdaléneklés. Játékos feladatok. Versfeldolgozás, -tanulás A versek tartalmi-formai elemzése. Összehasonlításuk állítások segíts. Költői kifejező eszközök. Rím, ritmus. Aktualizálás Emlékezet Képzelőerő Összefüggő beszéd Kreativitás Következtetés Érvelés Kifejezőképesség kreativitás Képzelőerő Alkalmazkodás Beszédkészség Megfigyelőképesség Rendszerezés Következtetés Konfliktuskezelés Hatékony kommunikáció Rendszerezőképesség Elvonatkoztatás Kreatív nyelvhasználat Érzelmek fejlesztése Asszociációs képesség Rendszerezés Verbális emlékezet Ok o. Mf. 28.o. Ok o. Mf. 31.o. Mf o. Ok. 57.o. Mf. 31.o.

11 38. Kenéz Ferenc: Batyu 39. Szabó Lőrinc: A rádió Jóslás A beszélő személyének megállapítása Részekre bontás, vázlat, kérdésfeltevés Ok-okozati összefüggések Közmondás kapcsolása a szöveghez Szókincsbővítés A vers hangulata A vers keltette érzelmek A szereplő tulajdonságai, indoklásuk Rímkeresés, szabályos lüktetés Megfigyelőképesség Gondolkodási képesség Elvonatkoztatás Érzelmi intelligencia Olvasási készség Nyelvi kifejezőkészség Ok. 58.o. Mf. 33.o. Ok. 59.o. Mf. 34.o. Széf. 17.o. 40. Móra Ferenc: A csaló Az érzelmek ábrázolásának megfigyelése Cselekvések csoport. helyszínekhez Aktualizálás, önismeret A főszereplő jelleme, indoklása Írói kifejezések megfigyelése Tartalomelmondás más nevében 41. Gyakorlás A szülői és testvéri szeretet megnyilvánulásai Hasonlóságok, különbségek a szövegekben Következtetések levonása a szövegekből Együttérzés, empátia Konfliktuskezelés Megfigyelőképesség Szóbeli kifejező képesség Gondolkodási képesség Összehasonlítás Összefüggések felismerése Érzelmi intelligencia Ok o. Mf. 35.o. Széf. 18.o. 42. Méhes György: Amíg a rögtönből rögtön lesz Beszélgetés, személyes élmények felidézése. Jóslás a szövegtartalomra Történettérkép összeállítása Szókincsbővítés. Szituációs játék Problémakezelés Erkölcsi ítélőképesség Lényegkiemelő képesség Logikus gondolkodás Ok o. Mf o.

12 43. Fábián Imre: Kukucskáék 44. A. de Saint- Exupéry: A kis herceg (részlet) A nagyszülői szeretet, bölcsesség, tapasztalat. Aktualizálás A címből következtetés a tartalomra Mondatbefejezés; páros beszélgetés Tanulság kifejezése közmondással Memóriajáték Válogató olvasás Lényegkiemelés A szereplők érzései Problémakezelés Érzelmek fejlesztése Véleményalkotás Gondolkodás Megfigyelőképesség Empátia, képzelet Problémamegoldás Beszédkészség Hangos olvasási készség Ok. 66.o. Mf. 38.o. Ok. 69.o. Mf. 39.o Móra Ferenc: A szánkó Differenciált szövegfeldolgozás Jóslás a szövegtartalomra Az elbeszélés tagolása, címadás Cselekvések sorba rendezése, tartalom felidézése Kettétört mondatok párosítása; mondatkiegészítések Szereplők tulajdonságai; írói kifejezések 47. Összefoglalás A fejezet mottójának újraértelmezése Beszélgetés a családot, barátokat összetartó érzelmekről Az olvasmányok alapgondolatának kiemelése. Önismereti- és szituációs játékok Illemszabályok 48. Tészabó Júlia: Karácsony József Attila: Betlehemi királyok A családi ünnepek jelentősége Beszámolás az ünnepi készülődésről Információszerzés. Versek, dalok tanulása. Üdvözlőlap készítése Mézeskalácssütés Érzelmi intelligencia Következtetés Analízis-szintézis Vitakészség Érzelmi intelligencia Lehetőségek megragadása Rendszerezőképesség Érzelmek fejlődése Ismeretszerző képesség Kreatív nyelvhasználat Verbális emlékezet Ok o. Mf o. Ok o. Mf o. Ok o. Mf. 86.o.

13 49. Félévi felmérés hangos olvasással Az olvasás tempójának, pontosságának, szöveghűségének, kifejezésmódjának megfigyelése. Hangos olvasási készség 50. Félévi felmérés néma olvasással 2. sz. felmérőlap 51. HATÁRTALAN HAZÁBAN Hogyan dolgoznak a régészek? 52. Móra Ferenc: Rege a csodaszarvasról 53. Móra Ferenc: Isten kardja Németh Tibor: Milyen ember volt a hunok királya? 54. Móra Ferenc: Vérszerződés Tájékozódás az önálló szövegmegértésről, feladatmegoldásról Az öntelt kis egér c. szöveg alapján A cím és a mottó értelmezése: utazás térben és időben. A régészek munkája Beszélgetés a haza fogalmáról, múltjáról, jelenéről; elképzelt jövőjéről Időszalag tanulmányozása Kutatómunka: a település múltja Ismerkedés a magyar nép eredetével A valóságtartalom és a mese különválasztása Szövegtagolás események alapján Mondatbefejezés. Válogató olvasás Kutatómunka Attiláról Fogalomkialakítás: a monda Szereplők. Szómagyarázat. Csodás elemek a mondában Hiányos mondatok kiegészítése Tartalom elmondása szereplő nevében. Műfaj. Szövegtagolás. Tömörítő tartalom Memoriter: a hét törzs és a hét vezér neve, eskü szövege. Térképnézegetés Beszélgetés, aktualizálás, hír megfogalmazása Értékek megőrzése Ismeretszerző képesség Kreativitás Emlékező képesség Tájékozódási képesség Ismeretszerzés Megkülönböztetés Analízis-szintézis Szövegértelmezés Olvasási készség Megfigyelőképesség Gondolkodási képesség Kreatív nyelvhasználat Beszédkészség Ismeretszerző képesség Verbális és vizuális emlékezet Szóbeli kifejezőképesség Írásbeli szövegalkotás Szövegértés felmérési füzet Félévi felmérő Ok. 75., 81.o. Mf o. Ok o. Mf. 46.o. Ok o. Mf. 47.o. Széf. 19.o. Ok o. Mf. 48.o.

14 55. Móra Ferenc: Árpád, a honalapító 56. Hogyan írtak őseink? Tóth Dóra: Őseink otthona 57. Árpád népe projekt indítása A monda és a történelmi igazság vizsgálata A szöveg tagolása a helyszínek alapján Igaz-hamis állítások szétválogatása Ötsoros készítése Szerepek szerinti olvasás, érzelmek kifejezése Szerzett ismeretek rendezése fürtábrába Rovásírás szerepe, alkalmazása Jurta berendezése az olvasottak alapján Információkeresés köznapi szövegből Honfoglaláskori-emlékek, térképolvasás Időszalag használata Összehasonlítás Analízis-szintézis Lényegkiemelés Összefüggések felismerése Megfigyelőképesség Önálló ismeretszerzés Rendszerezés Megfigyelőképesség Emlékezet Ismeretszerző képesség Emlékező képesség Olvasási készség Ok o. Mf. 49.o. Ok o. Mf. 50.o. Ok o. Mf. 51.o. A projekt típusa: komplex projekt Színhelye: iskola, Ópusztaszer év végén, Célcsoport: 3. osztály Időtartam: 3 hét 58. Benedek Elek: Botond Meseelemek a mondában A monda feldolgozása részenként Önálló kérdésfeltevés Szereplők tulajdonságai, indoklásuk Szókincsbővítés; tartalom elmondása szereplők szerint Gondolkodási képesség Analízis-szintézis Beszédkészség Ok o. Mf. 52.o. Kognitív kompetencia fejlesztése sikerélmény, érzelmi intelligencia Bevont tantárgyak: dráma, rajz, technika Kivitelezés: 59. Benedek Elek: Szent István király (részlet) Koronázási jelvények Adatgyűjtés Tömörítő lényegkiemelés Véleményalkotás Jóslás Információgyűjtés szempontok alapján Információszerzés Rendszerezés Olvasási készség Ok. 88., 90.o. Mf. 53.o. Hangulati előkészítés 1. Csoportok kialakítása, névválasztás 2. gyűjtőmunka, kutatómunka megadott

15 60. Lengyel Dénes. István király ítélete 61. Horváth Judit: Rózsák hercegnője Szövegtagolás helyszínváltozás alapján Történetkeret kiegészítése Vita, aktualizálás Válogató olvasás, drámajáték Tartalomfelidézés önálló kérdésfeltevéssel párokban Beszélgetés, élménybeszámolók Erzsébet tulajdonságai, indoklásuk Gondolkodási képesség Megfigyelőképesség Szóbeli kifejezőkészség Elvonatkoztatás Következtetések Emlékezet Beszédkészség Gondolkodás Érzelmi intelligencia Ok. 89.o. Mf. 54.o. Széf. 12.o. Ok o. szempontok szerint 3. eszközszükségle t megtervezése Rajzpályázat kiírása Így éltek őseink Projektzárás Az Égi csodaszarvas Egyesület meghívása Komplex vetélkedő 62. Horváth Judit: Margit a Nyulak szigetén Jóslás Hiányos szöveg kiegészítése A szereplő tulajdonságai, példaértéke Rejtvény Asszociáció Emlékezet Lényegkiemelés Ok. 94.o. Mf. 55.o. 63. Gyakorlás Az államalapítás jelentősége István jellemzése, tetteinek bemutatása Folyamatos, értelmező olvasás gyakorlása Összefüggő beszéd gyakorlása Kutatómunka Hunyadi Jánosról 64. Lengyel Dénes: Nándorfehérvár ostroma (részletek) Hunyadi János, Dugovics Titusz példái A nándorfehérvári diadal jelentősége Szövegtagolás, vázlatkiegészítés Csoportosítás. Írói kifejezések gyűjtése Rövid tartalom más nevében Rendszerezőképesség Lényegkiemelés Beszédkészség Olvasási készség Mintakövetés Ismeretszerző képesség Beszédkészség Analízis-szintézis Emlékező képesség Ok o. Ok o. Mf. 56.o.

16 65. Mátyás király corvinái Jóslás a szöveg céljára Önálló szövegértelmezés Címadás a bekezdéseknek Önálló beszámoló az olvasottakról Válogató olvasás Megfigyelőképesség Lényegkiemelés Önálló tanulás Olvasási készség Ok. 97.o. Mf. 57.o. 66. A kolozsvári bíró (magyar népmonda) 67. Lipták Gábor: Kinizsi Szövegfeldolgozás megszakításokkal, jóslással összekapcsolva Történettérkép összeállítása Tanulság kifejezése közmondással A főszereplők tulajdonságai Írói-köznapi kifejezések párosítása Szólásmagyarázatok Műfaj megállapítása, bizonyítása Vázlatkészítés igék alapján Tulajdonságok keresése, bizonyításuk Szókincsbővítés, kifejezések pótlása Tartalomelmondás szereplő nevében 68. Gyakorlás Családfa fürtábrával Tartalommondás kulcsszavak segítségével Szituációs játék Tulajdonságok bizonyítása Visszacsatolás korábbi ismeretekre 69. Gárdonyi Géza: Egri csillagok - Holdfogyatkozás Készülődés Vörösmarty Mihály: Szózat Mondatbefejezések Válogató másolás. Tudósítás Hír megfogalmazása Írói kifejezések értelmezése Felkészülés csoportokban az összefoglaló órára Beszélgetés a versről Differenciált szövegfeldolgozás Mondatpiramis Rendszerező képesség Analízis-szintézis Következtetések Elvonatkoztatás Nyelvi kifejező képesség Megfigyelőképesség Analízis-szintézis Következtetések Kreativitás Rendszerezőképesség Összefüggések felismerése Emlékezet Szóbeli kifejező készség Olvasási készség Érzelmek fejlődése Gondolkodási képesség Emlékező képesség Lényegkiemelés Írásbeli kifejező készség Gondolkodási képesség Analízis-szintézis Következtetés Ok o. Mf o. Ok o. Mf. 59.o. Széf o. Ok o. Ok o. Mf. 61.o. Ok. 105.o o. Mf o.

17 Krúdy Gyula: A kis török 72. Kölcsey Ferenc: Himnusz Nemzeti jelképeink 73. Gergelyjárás Népi megfigyelések 74. Nemzeti ünnepünk március 15. Petőfi Sándor: Nemzeti dal Lényegkiemelés képsor segítségével, hiányos vázlat kiegészítésével Tulajdonságok és indoklásuk; érzések, lelkiállapotok csoportosítása szereplőkhöz Összefüggések keresése, véleményalkotás Vershangulat. Tartalmi értelmezés Formai jegyek: rím, ritmus megfigyelése Verstanulás Információgyűjtés a nemzeti és koronázási jelképekről. Ismérveik. Feltalálási helyük. Ismeretük fontossága A népszokás eredete, tartalma. Ok-okozati összefüggések keresése Önálló szövegalkotás Kapcsolódási pont az énekhez Lényegkiemelés önálló szövegtanulással A vers kifejező olvasása. Zenehallgatás. Szó- és írásbeli kifejező készség Érzelmek fejlődése Megfigyelőképesség Memóriafejlesztés Ismeretszerzés Ismeretszerző képesség Gondolkodási képesség Érzelmek fejlődése Érzelmek fejlődése Ismeretszerző képesség Emlékezet fejlesztése Ok. 109.o. Ok. 146.o. Mf. 87.o. Ok. 147.o. 75. Összefoglalás Műfaji jellemzők; mondák csoport. Beszámolók történelmi eseményekről csoportonként, értékelésük Rejtvény Beszélgetés, érvelés 76. Vár a könyvtár! Történelmi mondagyűjtemények A könyvtár, mint információs központ Információgyűjtés, -kezelés Rendszerezőképesség logikus gondolkodás Emlékezet Megfigyelőkép. Beszéd- és olvasási készség Rendszerezőképesség Tájékozódás térben és időben

18 77. Felmérés hangos olvasással 78. Felmérés néma olvasással 3. sz. felmérés 79. VARÁZSLATOS TERMÉSZET Keth Lye: A kék bolygó Kiss Dénes: Csillag iszik Havasi Attila: Éjjel-nappal 80. Keith Lyi: Ősállatok 81. Berkes Péter: A nagy varázsló Kincsünk a víz Fecske Csaba: Fehér, fehér Csoóri S.: Vízesés 82. Jane Elliot Colin King: A levegô Kántor Péter: Körúti szél A cigány és a szél Az olvasás tempójának, pontosságának, szöveghűségének, kifejezésmódjának megfigyelése Ismerettartalmú szöveg önálló értelmezése az Egy élő kövület c. szövegen Jóslás, információszerzés Vázlatpontok sorba rendezése Kérdésfeltevés és válaszadás Tartalom tömörítése, a tudás megosztása Versek hangulata; képalkotás Beszámoló gyűjtőmunkáról, könyvajánlás Előzetes ismeretek előhívása, összevetése az újakkal Az önálló ismeretszerzés gyakorlása Szövegfeldolgozás bekezdésenként Információ kiemelése a tudósításból Ismeretszerzés természeti jelenségekről Lényegkiemelés szóban Válogató olvasás Szómagyarázatok tömörítéssel Ábraolvasás; érvelés Képszerűség a versekben Ok-okozati összefüggések keresése Lényegkiemelés Mondatbefejezés kötőszó után Azonos téma különböző műfajú szövegeken, összehasonlításuk Hangos olvasási készség Önálló tanulás Ismeretszerző képesség Emlékezet Rendszerezőképesség Lényeglátás Érzelmek Kreativitás Gondolkodási képesség Analízis-szintézis Lényeglátás Emlékezet Hatékony önálló tanulás Lényeglátás Beszédkészség Szókincsbővítés Képzelet, kreativitás Ismeretszerzés Megfigyelés Logikus gondolkodás Következtetés Emlékezet Szövegértési felmérőfüzet Tavaszi felmérő Ok o. Mf. 66.o. Széf. 13.o. Ok. 114.o. Mf. 67.o. Ok o. Mf. 68.o. Széf. 41., 22.o. Ok o. Mf. 68.o. Széf. 23.o. KVP/X projekt A kék bolygó Időtartam: 2 hét Kutatómunka a könyvtárban csoportokban 1. csoprt: A Föld helye a Naprendszerben 2. csoport: Az ősi állatok bemutatása 3. csoport: Mit kell tudnunk a levegőről? 4. csoport:kincsünk a víz 5. csoport: Környezetszennyezés bemutatása 6. csoport: Hogyan óvjuk meg Földünket? Zárás: Gyűjtött anyagok és rajzok kiállítása

19 (cigány mese) Vershangulat, nyelvi játékosság 83. Dala László: Amiről a tűz mesél 84. Tamkó Sirató Károly: Kattentotta 85. Tasnádi Kubacska András: Süncsalád 86. Nagy László: Dióverés Őszi időjáráselőrejelzés 87. Kányádi S.: Ősz Dénes János: Itthon telelő énekesmadarak 88. Charlie Bood: A füstifecske Játék; áttekintés után jóslás Információszerzés, szövegkiegészítés Összefüggések keresése Kérdésfeltevés Értelmező felolvasás gyakorlása Szómagyarázat Vershangulat Játékosság, humor a versben Nyelvi jellemzők Előzetes ismeretek előhívása Információgyűjtés algoritmus alapján Szöveghű olvasás párokban A tudás kiegészítése a szerzett új ismeretekkel A vers mondanivalójának és kifejezési módjának összefüggése, hatása az olvasóra. Színek, hangok, költői képek, alliterációk, rím, ritmus Ábraolvasás Vershangulat, képszerűség, zeneiség Költői eszközök, megszemélyesítések Információk táblázatba rendezése Igaz-hamis állítások Páros beszámolók Meglévő ismeretek felidézése Önálló információ gyűjtése a szövegből Új információk feldolgozása algoritmus alapján Aktualizálás, betűrejtvény Szövegértelmezés Gondolkodási képesség Következtetés Ismeretszerzés Olvasási készség Hangos olvasási készség Képzelet Kreatív nyelvhasználat Ismeretszerzés, rendszerezés Logikus gondolkodás Hangos olvasás Asszociációs képesség Érzelmek fejlődése Kreativitás Képi látásmód fejlesztése Képzelőerő Kreativitás Rendszerezés Beszédkészség Hatékony önálló tanulás Ismeretszerző képesség Emlékezőképesség Megfigyelőképesség Rendszerezés Ok. 120.o. Mf. 69.o. Széf. 24.o. Ok. 121.o. Mf. 70. Ok o. Mf. 71.o. Széf o. Ok o. Mf. 72.o. Széf o. Ok o. Mf. 73.o. Ok. 127.o. Mf. 74.o.

20 89. Fekete István: A fecskemadár 90. Gyakorlás Lászlóffy Aladár: Fecske-felhő 91. dr. Oláh Andor: Hajoljatok le Rápóty Jenô Romváry Vilmos: Fûben-fában orvosság 92. Kiss Bitay Éva: Miért színesek a virágok? Szabó T. Anna: Pitypang 93. Csicsay Aladár: A mézelő méh 94. Kiss Bitay Éva: Élet a birtokon Jóslás. összevetés Történetkeret kiegészítése Indíték keresése, érvelés Válogató olvasás párokban, szituációs játék Azonos téma különböző műfajok párhuzamba állítása szempontok alapján Versértelmezés Válogató olvasás, a kétféle felolvasás közti különbség megállapítása Tömörítés, szabálytanulás Információk táblázatba rendezése szempontok alapján Adatok keresése Páros beszélgetés, ok-okozat keresése Szövegértelmezés bekezdésenként Információszerzés kísérlet leírásából Különböző szempontú gyűjtések Következtetés, tapasztalatok megosztása Vers hatása az olvasóra, képalkotás Ismeretszerzés csoportmunkában Reciproktanítás, egyéni visszajelzés Monda önálló megismerése Különböző műfajú szövegek összehasonlítása Meglévő ismeretek előhívása Szövegtartalom jóslása, könyvajánlás Önálló szövegfeldolgozás Beszámolás az olvasottakról Érzelmek fejlődése Kreativitás Gondolkodási képesség Következtetés Gondolkodási képesség Összehasonlítás Rendszerezés Hangos olvasási készség Szóbeli kifejező készség Rendszerezőképesség Ismeretszerző képesség Verbális memória fejlesztése Logikus gondolkodás Megfigyelőképesség Ismeretszerző képesség Rendszerezés Beszédkészség Ismeretszerző képesség Rendszerezőképesség Következtetések Szóbeli kifejező készség Ismeretszerző képesség Szóbeli kifejező készség Emlékezet fejlesztése Megfigyelőképesség Ok o. Mf. 75.o. Ok o. Mf. 76.o. Ok o. Mf. 77.o. Széf. 29.o. Ok. 132.o. Mf. 78.o. Ok. 133.o. Mf o. Ok. 134.o. Mf. 81.o. Széf o.

21 95. Gyakorlás Egyéni beszámolók az olvasott szövegekről a tanult algoritmus alapján Az ismeretközlő szöveg nyelvezete, tárgyilagos felolvasásának gyakorlása 96. Vár a könyvtár A tanulás bázisa, segítője Tájékozódás az ismeretterjesztő irodalomban Ismeretterjesztő folyóiratok 97. Schmidt Egon: A nagykócsag 98. Összefoglalás Áprily Lajos: A somfa-csonk Páros szövegfeldolgozás bekezdésenként Aktualizálás, beszélgetés Önálló jegyzetkészítés Könyvajánlás Szövegek csoportosítása témánként Beszámoló a szerzett ismeretekről Rejtvény, plakátkészítés Ok-okozati összefügg. felismerése Vershangulat, érzelmek, képszerűség Rendszerezőképesség Szóbeli kifejező készség Emlékezet Hangos olvasási készség Ismeretszerzés Rendszerezőképesség Tájékozódás Ismeretszerzés Összefüggések felismerése Rendszerezés Hatékony önálló tanulás Rendszerezés Értelmi, érzelmi fejlődés Kreatív nyelvhasználat Értelmező olvasás o. Széf. 8.o. Ok. 135.o. Mf. 82.o. Széf. 7.o. Ok o. Mf o. 99. Év végi felmérés hangos olvasással Az olvasás tempójának, pontosságának, kifejezés-módjának felmérése Év végi felmérés néma olvasással 101. GYÖNGY AZ IDŐ Játsszunk! Egy magyar játék H. M. Brosche: A döntő Lackfi J.: A nyerő Szövegértés bizonyítása feladatsor önálló megoldásával Benedek Elek: Az aranyfonál Játékok gyűjtése, csoportosítása Játékok összehasonlítása szempontok alapján Ismeretszerzés, lényegkiemelés Igaz hamis állítások, aktualizálás Rejtvény, jóslás a szövegtartalomra Érvelés Vers keltette érzések, hangulat Rendszerezés Problémamegoldó gondolkodás Emlékezet Emlékezet Logikus gondolkodás Érzelmek Szövegértési felmérő füzet 4. sz. Ok o. Mf. 89.o. Széf. 26.o. Ok. 157.o. Mf. 90.o. Széf. 27.o.

22 Olvasási készség 103. Czeizel Endre: Mozogj sokat! 104. Tizennégy évesen a világ tetején Ismeretszerzés csoportokban Lényegkiemelés Kérdésfeltevés szóforgóval Aktualizálás Ismeretszerzés riportból Egyéni riportkészítés helyi sportolóval Emlékezet Hatékony önálló tanulás Beszédfejlesztés Érzelmek fejlődése Kreativitás Olvasási- és beszédkészség Ok. 158.o. Széf. 11., 40.o. Ok. 159.o. Széf o Gyakorlás Ismeretszerzés különböző információhordozók felhasználásával Egyéni beszámolók, érvelés 106. Antalffy Gyula: A Balaton 107. Szemes Piroska: Iskola az éteren át Rockenbauer Pál: Kajak és anorák Egyéni élménybeszámolók Rejtvényfejtés, vaktérkép kitöltése Lényegkiemelés szempont alapján Meglévő ismeretek felidézése Szöveg céljának meghatározása, műfaj Ismeretek táblázatba foglalása Szómagyarázat, csoportos megbeszélés Válogató olvasás Ismeretszerzés Emlékezet Megfigyelőképesség Megfigyelőképesség Ismeretszerző képesség Olvasási készség Beszédkészség Ismeretszerzés Rendszerezés Identitástudat Beszédkészség Ok. 156.o. Széf. 44.o. Ok. 160.o. Mf. 91.o. Széf. 33.o. Ok o. Mf. 92.o Irina Tokmakova: Ahol soha nincs tél 109. Nyári olvasmányajánlás Fogalom értelmezése Adatgyűjtés táblázatba rendezéssel Csoportos beszélgetés Szómagyarázat. Tömörítő tartalomelmondás Az ifjúsági regény, mint műfaj; tagolódása Érdeklődés felkeltése részletek olvasásával Szempontok adása az olvasáshoz Információszerzés Emlékezetfejlesztés Lényegkiemelés Kifejezőképesség Emlékezet Megfigyelőképesség Érzelmek Összefüggések felismerése Ok. 167.o. Mf. 93.o. Ok , 171.o. Széf. 30.o.

23 110. Év végi áttekintés Kedvenc olvasmányaim a 3. osztályban Egyéni beszámolók Ok-okozati összefüggések Hangos felolvasás, versmondás Emlékezet Lényeglátás Érzelmek Olvasási készség Ok o. Mf. 94.o Szent István ünnepe (aug. 20.) Az ünnep tartalma Meglévő ismeretek felelevenítése Aktualizálás Meghívókészítés Érzelmek fejlődése Verbális emlékezet Kreativitás Ok o. Mf. 88.o.

24 Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája T a n m e n e t Írás 3. osztály Összeállította: Somodi Sándorné

25 Tananyag felosztása 1. Ismétlés 3 óra 2. Az írott kisbetűk alakítása 18 óra 3. Az írott nagybetűk írásának 10 óra gyakorlása 4. A helyesírás és a lendületes írás 7 óra gyakorlása Összesen 38 óra TANMENETJAVASLAT A 3. ÉVFOLYAM ÍRÁS TANÍTÁSÁHOZ KÉSZÍTETTE: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA Készült az Apáczai Kiadó Kerettanterve Kuruczné Borbély Márta Hétszínvirág írás-helyesírás munkafüzetéhez Éves órakeret: 38 óra Heti órakeret: 1 óra Javasolt könyvek: Hétszínvirág írás-helyesírás munkafüzet (Apáczai Kiadó) Kézikönyv a Hétszínvirág írás-helyesírás munkafüzet használatához (Apáczai Kiadó)

26 Hétszínvirág olvasókönyv 3. évfolyam (Apáczai Kiadó) Hegedűs Ferencné: Szóbúvár (Apáczai Kiadó) A magyar helyesírás szabályai (Akadémiai Kiadó) Magyar értelmező kéziszótár (Akadémiai Kiadó) A javításokat 3. osztályos vonalazású füzetben javasolt elvégezni. O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások (Gondolat Könyvkiadó) Magyar szinonimaszótár (Akadémiai Kiadó) A tanmenetben használt rövidítés: Mf.: Hétszínvirág írás-helyesírás munkafüzet 3. évfolyam (Apáczai Kiadó) HSZV: Hétszínvirág olvasókönyv 3. évfolyam (Apáczai Kiadó) Megjegyzés: Ez a tanmenet javaslatként szolgál, amelyen tanító kollégáink osztályuk és egyéb körülmények ismeretében rugalmasan változtathatnak az év eleji tervezés során. Hónap óra Téma, tananyag Ajánlott tevékenységformák, módszertani javaslatok Ismétlés 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Képről szógyűjtés, a gyűjtött szavak leírása Hosszú magán-és mássalhangzós szavak helyes ejtésének, helyes leírásának gyakorlása 2. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Hibásan lejegyzett szavak javítása, leírásuk helyesen Rövid és hosszú magánhangzós szavak Kompetenciák, (készségek, képességek) Anyanyelvi kommunikáció: Beszédkészség fejlesztése, halott szöveg megértésének képessége, szóbeli kapcsolattartás képessége, különféle közlési helyzetek felismerésének képessége (Mf. 3/1., 2., 4/1.) helyesírási képesség (Mf. 4/5., 6/5.) Személyes kompetencia: Javasolt taneszközök Mf. 3. oldal Mf. 4. oldal HSZV 7. oldal) Füzet Projektmunkajavaslatok, ötletek Nyári élményeket felidéző emlékek?: rajzok fotók gyűjtése: csoportokban élménybeszámoló Az írás órákon használatos eszközök megismerése

27 3. Felmérés a tanév elején Az írott kisbetűk alakítása 4. Az alsó és a felső ívelésű betűcsoportok gyakorlása 5. A felső hurkolású betűk gyakorlása válogató másolása Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása. Ellenőrzés Másolás, tollbamondás, önálló szóalkotás képről Mondatalkotás Másolás, adott betűkből szóalkotás, válogató másolás Mondatkezdő betűk és mondatvégi írásjelek pótlása Hosszú egyjegyű mássalhangzós szavak válogatása páros munkában leírásuk válogató másolással Szótagolás. Szavak toldalékolása a mondat értelmének megfelelően, mondatvégi írásjelek pótlása Mondatfajták felismerése kreativitás fejlesztése (Mf. 3/4.) Önellenőrzés, önértékelés (Mf 4/5., 6/5.) Személyes kompetencia: önállóság (Mf. 5. oldal) Szociális kompetenciák kialakítása: az együttműködés során páros és csoportmunka során Tolerancia a társakkal szemben: egymás meghallgatása (Mf. 6/2., 3.) Tanulási képességek: megfigyelőképesség fejlesztése; feladattartás Figyelem; rész-egész észlelés (Mf. 4/5., 5/1-5.) Mf. 5. oldal Füzet Mf. 6. oldal Füzet Mf. 7. oldal Füzet munkafüzet, helyesírási szabályzat, értelmező kéziszótár stb. Táblák készítése keménypapírból: Hosszú mássalhangzós szavak rövid mássalhangzós szavak páros munkában szavak csoportosítása Hónap Téma, tananyag óra 6. C-s kapcsolás alsó ívelés után 7. Kis horogvonallal kapcsolódó betűk kötésének gyakorlása 8. Kis horogvonal után c-s kapcsolás gyakorlása Ajánlott tevékenységformák, módszertani javaslatok Másolás Szótagolás Helyesírási hibák javítása A kiejtéstől eltérő szavak írása Egytagú szavak gyűjtése és mondat átalakítása más mondatfajtává Másolás Szótagolás Szavak betűrendbe szedése Mondatok átalakítása más mondatfajtává Szavak csoportosítása kérdőszavak segítségével Szótagolás Kompetenciák, (készségek, képességek) Anyanyelvi kommunikáció: Leírástól eltérő hangkapcsolatok helyes ejtése Vers helyes hangsúlyozása Mondat átalakítása Nyelvtörő gyors és helyes ejtése Jó tanács megfogalmazása a kerékpáros közlekedéssel kapcsolatban helyesírási képesség (Mf. 8/6., 11/6. Személyes kompetencia: Javasolt taneszközök Mf. 8. oldal HSZV 4. oldal Füzet Mf. 9. oldal Füzet Mf. 10. oldal Füzet Projektmunkajavaslatok, ötletek Képek készítése egyszerű szavakról. Játék a képekkel: párokban. Összetett szavak keresése.

28 9. Kis horogvonal után az e és az é kapcsolása 10. Kis horogvonal után a t írása 11. Alsó hurok után c- s kapcsolás gyakorlása 12. Alsó hurok után felső hurok és t kapcsolása Hónap óra Téma, tananyag 13. Alsó hurok után az e, és az é kapcsolása 14. Az s betű kapcsolása más betűkhöz Vers írása emlékezetből mondatrajz segítségével Négytagú szavak gyűjtése Másolás Főnevek felismerése Összetett főnevek alkotása Másolás Főnevek felismerése Szóvégi -ó, -ő helyesírása Rokon értelmű szópárok keresése Egytagú szavak válogatása Másolás Ellentétes jelentésű szavak válogatása Rokon értelmű szavak gyűjtése Másolás Szóvégi -u, -ú, -ü,-ű pótlása Főnevek csoportosítása Mondatvégi írásjelek pótlása Ajánlott tevékenységformák, módszertani javaslatok Szókapcsolatok másolása J vagy ly pótlása a szavakban Találós kérdések emlékezetből írása Szavak gyűjtése kérdőszók segítségével Másolás Tulajdonnevek betűrendbe szedése Hasonló betűsorú szavak jelentésének megkülönböztetése verseny: Ki írta a szavak értelmét legjobban kifejező mondatokat? kreativitás fejlesztése (Mf. 9/4.) Mondatalkotás Az önellenőrzés különböző módjainak alkalmazása, az eredményért való felelősségvállalás.(mf. 11/6.) Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia: vállalkozókészség fejlesztése Mf. 11/4.) Szociális kompetenciák kialakítása: az együttműködés során páros és csoportmunka során Tolerancia a társakkal szemben: egymás meghallgatása (Mf. 10/3., 12/5., 13/2., 3., 14/2.) A hatékony, önálló tanulás: Figyelem, emlékezet összpontosítása (Mf. 10/3.) Kompetenciák, (készségek, képességek) Anyanyelvi kommunikáció: Szavak, mondatok helyes ejtése Szókincsbővítés, választékosság érvelés, vitakészség (Mf. 15/3., 16/2.) Hatékony, önálló tanulás: figyelem összpontosítása Melyik a kakukktojás? Azonosság és különbözőség megállapítása (Mf. 16/2.) Mf. 11. oldal Füzet Mf. 12. oldal Füzet Mf. 13. oldal Füzet Mf. 14. oldal Füzet Javasolt taneszközök Mf. 15. oldal HSZV 19. oldal Füzet Mf. 16. oldal HSZV 105. oldal Dala László: Amiről a tűz mesél Füzet 15. A z írása és Másolás Mf. 17. oldal Projektmunkajavaslatok, ötletek Kooperatív munkaformák alkalmazása Szógyűjtés párokban (13. óra) Naptár

29 kapcsolása más betűkhöz 16. A sz és a zs betűk gyakorlása 17. A t betű kapcsolása s betű után 18. Az e és az é kapcsolása s után Mondatfajták felismerése Személynevek gyűjtése Válogató másolás Másolás Főnevek között a kakukktojás megkeresése Közmondás kiegészítése Másolás Szavak többes számú alakjának leírása Többes számú főnevek felismerése Szavak csoportosítása Válogató másolás -t toldalékos főnevek alkotása, t végű szavak közül a -t toldalékos főnevek felismerése Lényegkiemelés, következtetés (Mf. 16/4.) Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség: belső képkészítés (Mf.16/2.) Szociális kompetencia: együttműködés a csoportmunkák során (15/2., 3., 18/4., 19/4., 20/4.) Hatékony, önálló tanulás: megszerzett tudás alkalmazása (Mf. 19/4.) Füzet Mf. 18. oldal Füzet Mf. 19. oldal Füzet Mf. 20. oldal Füzet segítségével személynevek gyűjtése (15. óra)

30 Hónap óra Téma, tananyag 19. A kisbetűk kapcsolásának gyakorlása 20. A kisbetűk kapcsolásának gyakorlása 21. Ritkábban használatos betűk írásának és kapcsolásának gyakorlása Az írott nagybetűk írásának gyakorlása 22. Írott nagybetűk írásának és kapcsolásának gyakorlása: H, K 23. Írott nagybetűk írásának és kapcsolásának gyakorlása: T, F 24. Írott nagybetűk gyakorlása: P, R, B Ajánlott tevékenységformák, módszertani javaslatok Az írott kisbetűs ábécé másolása Szavak rokon értelmű párjának felismerése. Szavak toldalékolása Mit?, Hol?, Hová?, Honnan? kérdések segítségével Másolás helyesírás szerint csoportosítva Az -o, -ó, -ö, -ő betűk pótlása a szavak végén Szöveg másolása Másolás Szavak szótagolása dz, dzs betűkkel Szavak -ból, -ből toldalékos alakjának lejegyzése Szavak rokon értelmű párjának keresése. Válogató másolás (személynevek, földrajzi nevek) Személynevek betűrendbe szedése Locsolóvers másolása Tulajdonnevek másolása csoportosítva Helyesírási hibák javítása Határozott névelők pótlása Magánhangzó rövidülés toldalékos szavakban Válogató másolás Tollbamondás Személynevek felismerése, betűrendbe szedése. Földrajzi nevek gyakorlása Kompetenciák, (készségek, képességek) Anyanyelvi kommunikáció: Olvasott szavak szép, kifejező ejtése, helyes és kreatív nyelvhasználat (Mf. 21/1., 22/1., 23/1.) Hatékony, önálló tanulás: megszerzett tudás alkalmazása (Mf. 22/3.) Szociális kompetencia: együttműködés a csoportmunkák során (Mf. 21/3., 4., 22/3., 23/5.) Anyanyelvi kommunikáció: Olvasott szavak szép, kifejező ejtése, helyes és kreatív nyelvhasználat (Mf. 24/1., 25/1., 26/1.) Perceptív kompetencia: felfogó képesség (Mf. 24/3.) Szociális kompetencia: együttműködés a csoportmunkák során (Mf. 24/1. b), 3., 25/2., 4., 26/4.) Személyes kompetencia: önértékelés, önellenőrzés oldal) Javasolt taneszközök Mf. 21. oldal Füzet Mf. 22. oldal Füzet Mf. 23. oldal Füzet Mf. 24. oldal Füzet Mf. 25. oldal Füzet Mf. 26. oldal Füzet Projektmunkajavaslatok, ötletek Rokon értelmű szavakról szókártyák készítése párokban a szókártyák párjának megkeresése Térképjáték: csoportokban verseny: leírt földrajzi nevek megkeresése a térképen. Aki 1 percen belül megtalálja, kap egy pontot.

31 Hónap óra Téma, tananyag 25. Írott nagybetűk gyakorlása: E, É 26. Írott nagybetűk gyakorlása: M, N 27. Írott nagybetűk gyakorlása: A, Á 28. Írott nagybetűk gyakorlása: S, Sz, Z, Zs 29. Írott nagybetűk gyakorlása: L, D 30. Írott nagybetűk gyakorlása Ajánlott tevékenységformák, módszertani javaslatok Tulajdonnevek másolása Tulajdonnevek betűrendbe szedése Névutós főnevek mondatba foglalása Tulajdonnevek másolása Mondatokban szavak toldalékának pótlása Szólánc Szavak toldalékolása Másolás Igék csoportosítása Földrajzi nevek gyűjtése adott kezdőbetűvel A j és ly pótlása a szavakban Személynevek betűrendbe állítása Tulajdonnevek másolása, városnevek szótagolása Szólánc nevekkel Adott betűkkel ország illetve városnevek gyűjtése Tulajdonnevek másolása. Személynevek beceneves alakjának leírása. Közmondás lemásolása. Mondatok átalakítása jövő idejűvé Földrajzi nevek gyűjtése adott betűkkel Szöveg másolása Tulajdonnevek gyűjtése adott olvasmányrészletből Múlt idejű igék gyűjtése Kompetenciák, (készségek, képességek) Anyanyelvi kommunikáció: Szavak, mondatok helyes ejtése Szókincsbővítés, választékosság Szavak, toldalékok helyes illesztése (Mf. (27/1., 28/1., 4., 29/1, 30/1., 31/1.) Kreatív szövegalkotás (Mf 28/6.) Perceptív kompetencia: felfogó képesség fejlesztése (Mf. 29/3. b) A hatékony, önálló tanulás: figyelem összpontosítása (Mf. 30/2., 3.) Szabály megkeresése, alkalmazása: (Mf. 30/3.) Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség: belső képkészítés (Mf. 27/3., 31/3.) Szociális kompetencia: együttműködés a csoportmunkák során (28/4., 5., 6.) Hatékony, önálló tanulás: megszerzett tudás alkalmazása (Mf. 31/4., 5. Személyes kompetencia: önértékelés, önellenőrzés oldal) Javasolt taneszközök Mf. 27. oldal Füzet Mf. 28. oldal Füzet Mf. 29. oldal HSZV 68. oldal Füzet Mf. 30. oldal Füzet Mf. 31. oldal A magyar helyesírás szabályai Füzet Mf. 32. oldal HSZV 84. oldal Füzet Projektmunkajavaslatok, ötletek Szókártyák készítése személynevekkel. A szókártyák csoportosítása párokban: fiú lány; magánhangzóval kezdődik mássalhangzóval kezdődik, stb.

32 Hónap óra Téma, tananyag 31. Írott nagybetűk gyakorlása A helyesírás és a lendületes írás gyakorlása 32. Írjunk lendületesebben! Ajánlott tevékenységformák, módszertani javaslatok Másolás: -nj, -dj, -lj a szavakban Szöveg másolása időre Tulajdonnevek gyűjtése adott betűkkel Igék különböző igeidejű alakjának pótlása táblázatban Jelen idejű mondat átalakítása múlt idejűvé Tollbamondás 33. Gyakorlás Igekötős igék válogatása igék közül A Himnusz első versszakának másolása 34. Fokozzuk az írástempót! Mondat tollbamondása Melléknevek helyesírás szerinti csoportosítása Melléknevek fokozott alakjainak leírása Kompetenciák, (készségek, képességek) Hatékony, önálló tanulás: a tanultak alkalmazása új helyzetben Mf. 33/4.) Anyanyelvi kommunikáció: helyesírási képesség kreatív szövegalkotás (Mf. 37/4.) Természettudományos kompetencia: környezettudatos magatartás, egészséges életmód (Mf. 32/1.) Javasolt taneszközök Mf. 33. oldal HSZV 86. oldal Füzet 35. Felmérés Az ít végű igék ul, -ül végű igévé alakítása Szöveg másolása, tollbamondása Személyes kompetencia: önállóság (Mf. 37. oldal) Mf. 37. oldal Füzet 36. Írjunk Válogató másolás (melléknevek felismerése). Hatékony, önálló tanulás: Mf. 38. oldal lendületesen! Melléknevek ellentétes párja. Egyes tudásterületek közötti Füzet Tollbamondás kapcsolatok felismerése Készülünk a Mondatrajz segítségével Gárdonyi Géza Éjjel a tanultak alkalmazása új Mf. 39. oldal nyárra a Tiszán című versének első versszakának helyzetben (Mf. 39/1., 2. HSZV 68. oldal másolása Információkeresés (Mf. 33/3., Füzet 35/2.) 38. Az éves munka értékelése Rejtvény Szempontok szerinti önértékelés Szervezési feladatok Személyes kompetencia: önértékelés, önellenőrzés ( oldal) Mf. 34. oldal Füzet Mf. 35. oldal Füzet Mf. 36. oldal Füzet A teljes munkafüzet Projektmunkajavaslatok, ötletek Könyvtárlátogatás Információk gyűjtése Mátyás királyról csoportmunkával, vetélkedő a csoportoknak Tabló készítése a Himnuszról: képek, rövid információk a keletkezésével és a vers tartalmával kapcsolatban csoportmunka kiállítás

33 Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája T a n m e n e t Fogalmazás 3. osztály Összeállította: Somodi Sándorné

34 TANMENETJAVASLAT a fogalmazás tanításához a 3. évfolyam számára Készült az Apáczai Kiadó Kerettanterve és Fülöp Mária Szilágyi Ferencné: Fogalmazás munkafüzete alapján. A tanmenetet összeállította: Fülöp Mária Éves órakeret: 55 óra Heti órakeret: I. félév: 1 óra II. félév: 2 óra Javasolt könyvek: Fogalmazás munkafüzet 3. évfolyam (Apáczai Kiadó) Hétszínvirág olvasókönyv 3. évfolyam (Apáczai Kiadó) Hegedűs Ferencné: Szóbúvár (Apáczai Kiadó) Tantárgyi program és útmutató a fogalmazás tanításához (Apáczai Kiadó) A magyar helyesírás szabályai (Akadémiai Kiadó) Magyar értelmező kéziszótár (Akadémiai Kiadó) O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások (Gondolat Könyvkiadó) Magyar szinonimaszótár (Akadémiai Kiadó) A tanmenetben használt rövidítés: Mf.: Fogalmazás munkafüzet 3. évfolyam Megjegyzés: A következőkben olvasható tanmenet a tananyagfelosztás egyik lehetséges módja. Alkotó felhasználása konkrét tanulócsoport ismeretében lehetséges.

35 Tananyag felosztása Száma 1. Bevezetés Témák Új ismeretek feldolgozása Kiegészítő anyag, ismétlés, gyakorlás, összefoglalás Összes óraszám A fogalmazás építőelemei Szövegalkotás szóban és írásban Az elbeszélő fogalmazás A képtörténet Összefoglalás, rendszerezés 3 3 Összesen

36 Óra Téma, tananyag Ajánlott tevékenységformák, módszertani javaslatok Fejlesztendő kompetenciák, (készségek, képességek) Egyéb javaslatok a témakörhöz (projekt, gyűjtőmunka, játék stb.) BEVEZETÉS 1. Szóbeli szövegalkotás Szövegalkotás szóban: nyári történetek megfogalmazása társaknak. Részvétel a tanulócsoportban folyó beszélgetésben. Figyelem a kortárs és a felnőtt beszélgetőtársra. Rövid hallott szöveg lényegének, érzelmi tartalmának megértése Anyanyelvi kommunikáció: halott szöveg megértésének képessége, szóbeli kapcsolattartás képessége, különféle közlési helyzetek felismerésének képessége Személyes kompetencia: kreativitás Mf. 4/1. 1. A nyári élményeket megörökítő fényképekből, illusztrációkból kiállítás szervezése. 2. Új tantárgyunk a fogalmazás 3. Kapcsolatteremtés Köszönés, megszólítás Bevezető gondolatok és az idézet elolvasása, megbeszélése. A munkafüzetben való eligazodást segítő jelek tanulmányozása. Információk megkeresése. Kapcsolatteremtés különböző helyzetekben. A köszönés, bemutatkozás; a kérés, a tudakozódás, a segítségkérés gyakorlása társas A hatékony önálló tanulás: motiváció, figyelem összpontosítása, tájékozódás Anyanyelvi kommunikáció: kommunikatív képesség a nem verbális önkifejezés képessége Mf. 4/2., 5/5. Mf. 4/3. Mf Mf o. 2. Az önálló feladatvégzés egyes lépéseinek megalapozása: könyvtárlátogatás, könyvkölcsönzés, a korosztálynak készült szótárak, lexikonok használata.

37 Óra Téma, tananyag Ajánlott tevékenységformák, módszertani javaslatok A FOGALMAZÁS ÉPÍTŐELEMEI 4. Szavak gyűjtése kép alapján kérdéseknek megfelelően Rokon értelmű szavak használata beszédszituációkban (pl.: új tanuló érkezése). A kapcsolatfelvétel metakommunikációs és nyelvi formáinak gyakorlása. Mindennapi konfliktusok átélése különféle dramatikus formák kipróbálása révén (pl. helyzetgyakorlat). Szógyűjtés képről kérdések segítségével. Szavak tartalmának értelmezése. Szavak, szócsaládok jelentésmagyarázata. Memóriajáték szavakkal. Az aktív szókincs gazdagítása. Megadott szavakhoz szinonimák gyűjtése. Szóbeli és írásbeli feladatok megoldása szavak, mondatok szintjén. Önálló történetalkotás a szócsalád szavaival, illetve képről. Fejlesztendő kompetenciák, (készségek, képességek) Szociális kompetencia: empátia A hatékony, önálló tanulás: kritikai gondolkodás Anyanyelvi kommunikáció: szókincsbővítés Mf 5/4. Mf. 6/1., 2., 7/3., 4. szóbeli kapcsolattartás Mf. 7/4., 5. a nem verbális önkifejezés képessége Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia: vállalkozókészség Mf. 7. o. játék Mf. 7/4., 5. Mf o. Mf Szóbúvár Magyar szinonimaszótár Magyar értelmező kéziszótár Egyéb javaslatok a témakörhöz (projekt, gyűjtőmunka, játék stb.) 1. Szómagyarázat készítése megadott, illetve tetszőlegesen választott szavakhoz. 2. Régies szavak megismerése szómagyarázattal együtt. 3. Melyik a legszebb magyar szavunk? (állásfoglalás, véleményalkotás). 4. Szavak más nyelven: angol, német, eszperente stb. (Idegen nyelvi kommunikáció)

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra

Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra 2019. szeptember 2. Tanév eleji ismétlés 1. Ismételjünk! 2. Ismételjünk! A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

TANMENET. magyar irodalom 3. osztály

TANMENET. magyar irodalom 3. osztály TANMENET Burai Lászlóné - dr. Faragó Attiláné: HÉTSZÍNVIRÁG OLVASÓKÖNYV 3. (AP-030123) című tankönyvhöz magyar irodalom 3. osztály A tanmenetet adaptálta: Mazzagné Tóth Piroska tanító 2017. szept. Az ünnepeket

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom OLVASÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra

Magyar nyelv és irodalom OLVASÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra Magyar nyelv és irodalom OLVASÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra 2019. szeptember 2. Új tananyag feldolgozása 83 óra Képességfejlesztés, összefoglalás, gyakorlás, ellenőrzés 25 óra Teljes óraszám

Részletesebben

írás (szürkével elkülönítve)

írás (szürkével elkülönítve) Én és a szeptember ismétlés, gyakorlás hónap hét óra blokk időterv Kommunikációs és írástechnikai készségek-képességek fejlesztése (tanmeneti ajánlás; Írás, 2. évfolyam, 55 óra - KOMP-könyvek) téma (beszéd,

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam TANMENET Szövegértés-szövegalkotás Vissza a meséhez! 5.évfolyam Készítette: Jóváhagyta: Benedekné Juhász Katalin szaktanár Gubáné Csánki Ágnes igazgató Gödöllő, 2010. január 3. óra tananyag feladat cél

Részletesebben

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása Témák órákra bontása Írás 2. tanmenet Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Az írott kisbetűk írásának ismétlése. 2. Az írott kisbetűk írásának

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra

Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra 2019. szeptember 2. Új tananyag feldolgozása Képességfejlesztés, összefoglalás, gyakorlás, ellenőrzés Teljes óraszám Tanév eleji

Részletesebben

2013/14. tanév. 3.osztály

2013/14. tanév. 3.osztály 2013/14. tanév Magyar és tanmenet 3.osztály Tanító: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina Tankönyv:Földvári Erika munkatankönyv I-II. Földvári Erika munkatankönyv Éves óraszám:148 óra ( heti 4 óra) 1.hét

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. a nyelvtan és helyesírás tanításához a 3. évfolyam számára

TANMENETJAVASLAT. a nyelvtan és helyesírás tanításához a 3. évfolyam számára TANMENETJAVASLAT a nyelvtan és helyesírás tanításához a 3. évfolyam számára Készült: Az Apáczai Kiadó Kerettanterve és Fülöp Mária Szilágyi Ferencné Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyve alapján

Részletesebben

TANTERV - Magyar nyelv és irodalom - ISCED1 - primér művelődési sztenderd. 3. osztály

TANTERV - Magyar nyelv és irodalom - ISCED1 - primér művelődési sztenderd. 3. osztály TANTERV - Magyar nyelv és irodalom - ISCED1 - primér művelődési sztenderd 3. osztály Törzsanyag és követelményrendszer Hónap Hét A-szint/ minimum B-szint/ átlag C-szint/ optimum IX. 1. Artikulációs és

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. a fogalmazás tanításához a 3. évfolyam számára

TANMENETJAVASLAT. a fogalmazás tanításához a 3. évfolyam számára TANMENETJAVASLAT a fogalmazás tanításához a 3. évfolyam számára Készült az Apáczai Kiadó Kerettanterve és Fülöp Mária Szilágyi Ferencné: Fogalmazás munkafüzete alapján. A tanmenetet összeállította: Fülöp

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán. Implementáló pedagógus: Varjú Ágnes

A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán. Implementáló pedagógus: Varjú Ágnes TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Varjú Ágnes Mátészalka, 2011. szeptember 1. Implementációs

Részletesebben

magyar nyelv és irodalom 3.o.

magyar nyelv és irodalom 3.o. ÓRATERV A pedagógus neve: Kiss Andrásné Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: olvasás Évfolyam: 3. Résztvevők: a Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló 4. b osztályos

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Szavakat és szópárokat tudjon utánmondással, helyes idő-tartammal

Részletesebben

Készítette: Szabó Ildikó

Készítette: Szabó Ildikó KECSKEMÉTI CORVIN MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA Magyar nyelv és irodalom Fogalmazás TANMENET A FOGALMAZÁS MUNKAFÜZET használatához az OFI tanmenetjavaslata alapján Éves óraszám:

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat)

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) A kulcskompetenciák (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) Tanulási technikák tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat, a helyzetekhez alkalmazkodó tanulási stratégia Intelligens tanulás

Részletesebben

Beszámoló a Fenntarthatósági Témahétről

Beszámoló a Fenntarthatósági Témahétről Beszámoló a Fenntarthatósági Témahétről 2018. áprilisában megtartottuk iskolánkban, az alsó tagozaton a Fenntarthatósági Témahetet Mit mesél a természet? címmel. A szervező pedagógus neve: Bodnárné Léport

Részletesebben

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann 2013/2014. tanév, tanmenet/2. osztály Készítette: Varga Mariann Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann Tankönyv: Földvári Erika: 2. (Mozaik kiadó) Éves óraszám: 148 óra (heti 2 óra, 2 óra ) és helyes

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

Tanmenetjavaslat 4. osztály. Olvasás. Bárány Jánosné-Nagyné Bonyár Edit: Hétszínvilág olvasókönyv és munkafüzet használatához AP

Tanmenetjavaslat 4. osztály. Olvasás. Bárány Jánosné-Nagyné Bonyár Edit: Hétszínvilág olvasókönyv és munkafüzet használatához AP Tanmenetjavaslat 4. osztály Olvasás Bárány Jánosné-Nagyné Bonyár Edit: Hétszínvilág olvasókönyv és munkafüzet használatához AP-040116 Kecskemét, 2017. szept. 1. Somodi Sándorné Bevezetés A következő tanmenet

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM TANULÁSMÓDSZERTAN HELYI TANTERV

PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM TANULÁSMÓDSZERTAN HELYI TANTERV SZÉCHENYI ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Hajdúböszörmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM... MOLNÁR MAGDOLNA ILONA

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

HONFOGLALÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HONFOGLALÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HONFOGLALÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÁLTALÁNOS ISKOLA, FELSŐ TAGOZAT Sorozataink a 2015/2016-os tanévre Mind a magyar nyelv, mind az irodalom tantárgyhoz színvonalas

Részletesebben

Differenciált óravezetés a Meixner módszer segítségével November 26. Ungár Ágnes Tanító, intézményvezető

Differenciált óravezetés a Meixner módszer segítségével November 26. Ungár Ágnes Tanító, intézményvezető Differenciált óravezetés a Meixner módszer segítségével 2018. November 26. Ungár Ágnes Tanító, intézményvezető Eltérő képességű, vagy eltérő fejlettségű tanulók az osztályon belül Különböző szocio-kulturális

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tantárgy: Magyar irodalom Témakör: Történelmi arcképcsarnok Tananyag: Mátyás király és a pásztor című olvasmány feldolgozása, dramatizálása

Részletesebben

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

KÖNYV-ÉS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ISMERETEK. 2017/2018 tanév

KÖNYV-ÉS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ISMERETEK. 2017/2018 tanév KÖNYV-ÉS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ISMERETEK TANMENETEK 2017/2018 tanév Dobó István Általános Iskola Balatonszentgyörgy, 2017. szeptember.1. Készítette: Ottné Bene Teréz TANMENET Könyv- és könyvtárhasználati

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK 5. osztály KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK A SOKSZÍNŰ MATEMATIKA TANKÖNYVCSALÁD TANKÖNYVEIBEN ÉS MUNKAFÜZETEIBEN A matematikatanítás célja és feladata, hogy a tanulók az őket körülvevő világ mennyiségi

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY Órakeret:36 óra

Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY Órakeret:36 óra / Fejlesztési cél Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY :36 óra Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 11 óra A beszéd zenei eszközei: dallam, hangsúly, tempó, hangerő, szünet; beszédhelyzet;

Részletesebben

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Gedeon Márta Barátka Agnieszka Varsói Tudományegyetem, Magyar Tanszék Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Minden nyelvtanár általában valamilyen taneszköz segítségével

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú életpálya-építés 5. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú életpálya-építés 5. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Konczné Jeszenszki Éva Implementációs terület: Kompetencia

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT A pedagógus neve: Tarné Éder Marianna Műveltségi terület: tanító Tantárgy: magyar irodalom Osztály: 4. b Az óra témája: "Itt élned, halnod kell " történelmi projekt A kalandozások

Részletesebben

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_22 É N É S A V I L Á G Külföldi vendéggel Magyarországon Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM tanári Külföldi vendéggel Magyarországon

Részletesebben

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni! Axa prioritară 1 Educație și formare profesională în sprijinul

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11531 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET BESZÉD ÉS ANYANYELV Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET Beszéd és anyanyelv Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak Tematika és tanmenet (55 óra) 1. félév heti 1 óra 2. félév heti 2 óra ÓRA CÍM

Részletesebben

Gondolkodás- és tanulásfejlesztés 5. évfolyam

Gondolkodás- és tanulásfejlesztés 5. évfolyam Célok, feladatok: Gondolkodás- és tanulásfejlesztés 5. évfolyam Heti: 1 óra, Éves: 36 óra - Gondolkodási, tanulási, szociális kompetenciák fejlesztése. - Aktivizáló, kooperatív módszerek elsajátítása.

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM 1251 BEVEZETŐ Az iskolába lépő gyermek élete gyökeresen megváltozik- Ideje nagy részét a játék helyett a tanulás tölti ki. Olyan pszichikus funkciók fejlesztése szükségeltetik

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4. NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. Német nyelv és irodalom 5 5 5 5 Éves óraszám 180 180 180 180 Témakörök Tematikai egység

Részletesebben

3. ÉVFOLYAM SZKA_103_14

3. ÉVFOLYAM SZKA_103_14 é n é s a v i l á g Állampolgársága magyar modul szerzôje: IF Mûhely (dr. Mihály Ottó, dr. Falus Katalin, Jakab György, F. Kristóf Mária, Czincz Józsefné, Iván Márta, Janicsek Lajos Tamás, Kálmán Katalin,

Részletesebben

Tematikus terv. Osztály: 2. osztály Témakör: Barátunk a természet. Szövegértelmezés, összefüggések kere-

Tematikus terv. Osztály: 2. osztály Témakör: Barátunk a természet. Szövegértelmezés, összefüggések kere- Tematikus terv Felhasznált források: Nyiri Istvánné (2015): Hétszínvarázs olvasókönyv 2. osztály (Apáczai Kiadó) Burai Lászlóné - dr. Faragó Attiláné (2015): Hétszínvarázs munkafüzet 2. osztály (Apáczai

Részletesebben

Osztály: Tananyag: Fejlesztési fókusz: Domináns didaktikai feladat: Hosszú távú célok:

Osztály: Tananyag: Fejlesztési fókusz: Domináns didaktikai feladat: Hosszú távú célok: Osztály: 5. Tananyag: Ha én felnőtt volnék - Janikovszky Éva (Mesetárban: 10p a felolvasás) Fejlesztési fókusz: Értő olvasás Domináns didaktikai feladat: Tanult ismeretek gyakorlása Hosszú távú célok:

Részletesebben

Magyar nyelv. 6. évfolyam. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv

Magyar nyelv. 6. évfolyam. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv Magyar nyelv 6. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

TATÁRJÁRÁS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

TATÁRJÁRÁS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban TATÁRJÁRÁS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Magyar nyelv és irodalom tanmenet 2015-2016.

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Magyar nyelv és irodalom tanmenet 2015-2016. Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Magyar nyelv és irodalom tanmenet 2015-2016. Tankönyv: Földvári Erika: Olvasókönyv (Mozaik Kiadó) Földvári Erika: Olvasás munkafüzet (Mozaik

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a Varázs ábécé olvasókönyvhöz. I. Előkészítő időszak Képességfejlesztés

Tanmenetjavaslat a Varázs ábécé olvasókönyvhöz. I. Előkészítő időszak Képességfejlesztés Tanmenetjavaslat a Varázs ábécé olvasókönyvhöz Hónap hét Óra szeptember 1. hét 1. 2. 3. 4. 2. hét 5. 6. 7. 8. 3. hét 9. 10. I. Előkészítő időszak Képességfejlesztés Iskolás lettem Ismerkedés az iskola

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ Az opcionális/választható tantárgy neve: Napsugár-böngésző Műveltségi terület: Nyelv és

Részletesebben

KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ

KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ KÉSZÍTETTE: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA TANKÖNYVSZERZİ munkája

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Magyar nyelv és irodalom Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

TANMENET-IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁSI BESZÁMOLÓ

TANMENET-IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁSI BESZÁMOLÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4/08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET Bocsák Veronika Integrált magyar nyelvi és irodalmi program MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET 4. osztály Írta: Bocsák Veronika Tipográfia, mûszaki szerkesztõ: Knausz Valéria Felelõs szerkesztõ: Török Ágnes

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a nyelvtan és helyesírás tanításához a 2. évfolyam számára

Tanmenetjavaslat a nyelvtan és helyesírás tanításához a 2. évfolyam számára Tanmenetjavaslat a nyelvtan és helyesírás tanításához a 2. évfolyam számára Készült Fülöp Mária Szilágyi Ferencné Nyelvtan és helyesírás tankönyve és munkafüzete alapján. Éves órakeret: 72 óra Heti órakeret:

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

1. OSZTÁLY ÉNEK-ZENE. 1.félév

1. OSZTÁLY ÉNEK-ZENE. 1.félév ETIKA 1. félév 1. Mit tudok magamról: önismeret, önértékelés (Milyen vagyok?) 2. Érzelmek kifejezése. 3. Nehéz helyzetekben hozott döntések vizsgálata. 4. Kedvenc helyeim, játékaim. 5. Egészséges életmód:

Részletesebben

1. osztály. Készítette: Jantner Pálné

1. osztály. Készítette: Jantner Pálné 1. osztály Írjunk hát egy medve-dalt! Minden medve tudja majd, minden medve megtanulja, két perc múlva fejből fújja: medve-dal, medve-dal, amit minden medve hall! (Nemzetközi medve-induló) Készítette:

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotás érthetően beszél; megérti az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A kérdésekre értelmesen

Részletesebben

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 165. (4) A könyvtárostanár a nevelő-oktató tevékenységét könyvtárpedagógiai program alapján

Részletesebben

Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III. évfolyam - I. félév

Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III. évfolyam - I. félév Tematika az Anyanyelvi tantárgy-pedagógia III. című tantárgyhoz (A nyelvtan és a helyesírás, valamint a fogalmazás tanítása) ELTE TÓFK 2014/2015. tanév Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III.

Részletesebben

ALSÓ TAGOZATOS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MUNKAKÖZÖSSÉG (A tantárgycsoport) MUNKATERVE A 2018/2019. TANÉVRE

ALSÓ TAGOZATOS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MUNKAKÖZÖSSÉG (A tantárgycsoport) MUNKATERVE A 2018/2019. TANÉVRE ALSÓ TAGOZATOS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MUNKAKÖZÖSSÉG (A tantárgycsoport) MUNKATERVE A 2018/2019. TANÉVRE 1. Munkaközösség tagjai (tanított tantárgyak, óraszámok) NÉV József Ida Kovács Lászlóné Fehér Edina

Részletesebben

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona NT-11144 ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT Készítette: Báder Ilona Az én világom Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet elemeihez való viszonyulás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Matematikai kompetenciák fejlesztése tréning Nyilvántartásba vételi szám: E-000819/2014/D004

TÁJÉKOZTATÓ. Matematikai kompetenciák fejlesztése tréning Nyilvántartásba vételi szám: E-000819/2014/D004 TÁJÉKOZTATÓ Matematikai kompetenciák fejlesztése tréning /D004 A képzés során megszerezhető kompetenciák A képzésben résztvevő Ismeri : ismeri a mennyiség fogalmát. ismeri a számok nagyságrendjét, ismeri

Részletesebben

Feladatkörök a kooperatív munkában

Feladatkörök a kooperatív munkában SZKb_102_07 A méhek Feladatkörök a kooperatív munkában É N É S A M Á S I K Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM 62 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Tantárgy: (helyi) MAGYAR NYELV IRODALOM Évfolyam: 1. 2-4. 2-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. Magyar nyelv és irodalom 8 Magyar nyelv 4 3 3 Irodalom 4 5 4 Éves óraszám 288 288 288

Részletesebben

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola Pedagógus neve: Jászfalvi Ildikó Osztály: 1. a osztály Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar irodalom Tananyag: A sajtot osztó

Részletesebben

Fogalmazás óraterv - 3. évf.

Fogalmazás óraterv - 3. évf. Fogalmazás óraterv - 3. évf. Pedagógus neve: Poreisz Zoltánné Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom fogalmazás Dátum: 2015. 02. 26. Osztály: 3. Az óra témája:

Részletesebben

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT Általános Iskola Vokány 1. osztály A farsangi témahét programja: Osztály: 1. Buzás Tamás, Gartner Anna, Győrfi Attila, Horváth Adrián, Horváth

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. a nyelvtan és helyesírás tanításához a 4. évfolyam számára

TANMENETJAVASLAT. a nyelvtan és helyesírás tanításához a 4. évfolyam számára TANMENETJAVASLAT a nyelvtan és helyesírás tanításához a 4. évfolyam számára Készült: Az Apáczai Kiadó Kerettanterve és Fülöp Mária Szilágyi Ferencné Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyve alapján

Részletesebben

szka105_35 É N É S A V I L Á G

szka105_35 É N É S A V I L Á G szka105_35 É N É S A V I L Á G A szabályok szerepe Szabályok a közösségben, iskolában, természetben, társadalomban Készítette: IFA Műhely Dr. Mihály Ottó, Dr. Falus Katalin, Jakab György, F. Kristóf Mária,

Részletesebben

Tevékenység Munkaforma Differenciálás Eszközök Pedagógiai/fejlesztési cél Megjegyzés Ismétlés: RÁHANGOLÓDÁS frontális füzet, borítékos feladat

Tevékenység Munkaforma Differenciálás Eszközök Pedagógiai/fejlesztési cél Megjegyzés Ismétlés: RÁHANGOLÓDÁS frontális füzet, borítékos feladat A tanítás helye: Rákospalotai Meixner Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Budapest 1155 Tóth István utca 100.) A tanítás ideje: 2017. november 29. Osztályfok: 6. osztály Téma: Személynevek csoportosítása

Részletesebben

Nyelvtan-helyesírás 2. tanmenet. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója

Nyelvtan-helyesírás 2. tanmenet. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Témák órákra bontása Nyelvtan-helyesírás 2. tanmenet Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Így szólunk egymáshoz kifejezőkészség fejlesztése.

Részletesebben

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette Casládkutatás: Ki vagyok? Honnan jövök? hoztam neked piros rózsát modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK209_06 SZK 9_01 tanári.indd

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

Inkluzív iskola _4. A befogadó szemlélet

Inkluzív iskola _4. A befogadó szemlélet Inkluzív iskola _4 A befogadó szemlélet A befogadó/elfogadó/ inkluzív szemlélet alapfeltételei személyiség alapos és széleskörű megismerése (figyelem; emlékezet; szókincs; szövegértés; érzelmi állapot;

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT (Éves óraszám: 111 óra)

TANMENETJAVASLAT (Éves óraszám: 111 óra) TANMENETJAVASLAT A következő tanmenet javaslatként szolgál. Tudni kell élni a tanítónak az alkotói szabadságával. A tanmenet javaslattal segíteni szeretnénk az alkotó szabadság kibontakozását. Javaslatokat

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

Óraterv B változat. A pedagógus neve: Izsák Dávid...

Óraterv B változat. A pedagógus neve: Izsák Dávid... Óraterv B változat A pedagógus neve: Izsák Dávid... Műveltségi terület: Nemzetiségi német nyelv (nyelvoktató)... Tantárgy: Nemzetiségi német nyelv... Osztály: 4.a... Az óra témája: Übungen zum Test 01

Részletesebben