TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ"

Átírás

1 Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP / " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott intézményekben " Újvárosi Általános Művelődési Központ Általános Iskolája Baja Oltványi u WEB: Tel: 79/ TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ Kompetenciaterület: MAGYAR Évfolyam: 2. Pedagógus: GÖLDNER TIBORNÉ Idő hét/óra 1. hét 1-3. óra 4-5. óra Tananyag, tevékenységek Fejlesztési képességek, készségek, célok Munkaformák Egyéni élménybeszámolók Az olvasókönyv és a munkafüzet felépítésének megfigyelése. Az egyes témák tartalma. Tájékozódás a taneszközökben a tartalomjegyzék segítségével. Ismétlés. Betűfelismerés. Az írott kis ábécé másolása. Egyéni élménybeszámolók folytatása. Gyurkovics Tibor: Iskola-nyitogató A vers tartalmi és formai elemzése, Beszédkészség fejlesztése. Szociális komp. Alkalmazkodás. Rendszerben való tájékozódás. Megfigyelő képesség. Emlékező képesség. Beszédkészség fejlesztése. Gondolatok, érzések megfogalmazása szóban. Szókincsbővítés. A tanulás, mint érték. FOM FOM Csoportmunka Módszerek, eljárások, eszközök A taneszközök nézegetése. Keresőjáték csoportban. Munkafüzeti munkacsoportban. Játék betű-, szó- és szótagdominóval. Másolási gyakorlat. Amerikából jöttem c. játék Beszélgetés az iskoláról, a tanulásról, mesterségek megnevezése. Foglalkozások gyűjtése szóforgó-

2 2. hét 6-8. óra folyamatos olvasásának gyakorlása Miről tanulunk az anyanyelvi órákon? Bevezető gondolatok olvasása, megbeszélése. Légző gyakorlat hangzókkal. Első osztályban tanult versek ismétlése. Irányított beszélgetés: miért járunk iskolába? Weöres Sándor: Sehallselát Dömötör A vershangulat megállapítása, bizonyítása versrészletekkel. A beszélő név fogalma. A szereplő tulajdonságainak összegyűjtése. Szorgalomlustaság szembeállítása. Érvelés a tanulás fontossága mellett. Tudásszint mérése: Olvasás, szövegértés, írás, helyesírás /első osztály év végi mérőlapokon/ Hangos olvasási képesség, az olvasott szöveg megértése. Tájékozódási képesség, az információ kezelésének képessége. Szociális komp. Előrelátás, önállóság, nyitottság. Anyanyelvi kompetencia: Beszédfejlesztés. Pontos, kifejező versmondás. Nyelvi kifejezőkészség. Szociális és állampolgári kompetencia: Magatartási normák felismerése. A másság elfogadása. Anyanyelvi kompetencia: Szövegértelmezés. A vershangulatot kifejező olvasás. FOM val. A munkafüzetben szereplő jelek tanulmányozása. Információk keresése. A tartalomjegyzék használata. Foglalkozások felidézése párokban. Összegyűjtés, lejegyzés. Képalkotás a versszakokhoz csoportban. A vershangulat megállapítása, bizonyítása versrészletekkel. A beszélő név fogalma. A szereplő tulajdonságainak összegyűjtése. Szorgalomlustaság szembeállítása. Érvelés a tanulás fontossága mellett. Feladatlapos munka óra Az ábécé kis és nagy nyomtatott és írott betűinek másolása. Szavak válogató másolása. Időtartam gyakorlatok. Irányított beszélgetés: rendszeresség. Írásmozgás fejlesztése. Helyesírási készség. Kognitív kompetencia: Logikus gondolkodás, Csoportosítás, következtetés, szabályfelismerés, követés. Szociális kompetencia: Harmonikus életvitel. Játék betű, szó és szótagdominóval. Munkafüzeti feladatok: Állítások igazzá tétele

3 Szepesi Mária: kezdődik az iskola Szereplők, helyszínek, idő megállapítása. Események sorrendje. Anyanyelvi kompetencia: Olvasási képesség. Kognitív kompetencia: Következtetések szövegkörnyezetből. Páros munka Csoportmunka kiválasztással. Iskolába készülés eljátszása. Nyelvtan helyesírás: Gondolatok közlése. Szövegalkotás szóban. Képi jelek felismerése, jelentésének megfogalmazása. A nonverbális kommunikáció lehetőségeinek felismerése. Anyanyelvi kompetencia: Verbális, nonverbális kommunikáció, gondolatok kifejezése, beszédészlelés. Beszélgetés. Jelfelismerő játék. Időtartam gyakorlatok. Beszélgetés: A mi munkánk a tanulás. Ritmusgyakorlat. Anyanyelvi kompetencia: Kifejezőkészség óra 3. hét óra Sebők Zsigmond: Cicaiskola Pozitív tulajdonságok kiemelése, önértékelés. Jó tanácsok megfogalmazása. Tájékozódó felmérés A kulturált iskolai viselkedés bemutatása. Kapcsolatteremtés az iskola dolgozóival, társakkal. Gyakorlás: Cicaiskola. Szociális kompetencia: Erkölcsi ítélőképesség. Anyanyelvi kompetencia: Olvasáskészség. Anyanyelvi kompetencia: Kifejezőkészség Szociális kompetencia: Normatudat Kezdeményező és vállalkozói kompetencia: Kreativitás. Kognitív kompetencia: Csoportosítás, összehasonlítás, következtetések. Csoportmunka Páros munka Utánzó játék mozdulatokkal. Szereplők felismerése gondolataikról. Események időrendbe állítása. Szituációs játék. Interaktív tananyag feladatainak megoldása. Hétszínvarázs IKT

4 Az anyanyelv. Nyelvi hovatartozás. Szociális komp.: Hagyománytisztelet, nemzeti azonosságtudat. Kulturált, szép magyar beszéd alkalmazása óra óra 4. hét óra Légző gyakorlat. Időtartam gyakorlat. Versmondás. Beszélgető kör: barátság. Oszejeva: Kék színű falevelek Szereplők és jellemző tulajdonságaik. Pozitív tulajdonságok kiemelése. Alsó ívelésű betűk alakítása és kapcsolása: i, í, u, ú, ü, ű, t Időtartam gyakorlat. Mondatok alkotása adott szavakkal. Szövegalkotás szóban. Olvasás gyakorlása. Pontos, folyamatos olvasás. A mondatról szerzett ismeretek felidézése. A szavak különírása a mondatban. Beszélgető kör: barátság. Ritmusgyakorlat. Légző gyakorlat. Időtartam gyakorlat. Szövegértelmezés. Következtetések, problémamegoldás. Szociális komp. Empátia, önismeret. Hatékony, önálló tan. Megfigyelő képesség Figyelem koncentráció. Emlékező képesség. Írásmozgás fejlesztése. Helyesírási készség. Beszédkészség, olvasáskészség. Kreativitás, tanultak alkalmazása. Beszédkészség. Csoportmunka Páros munka Egyéni munka Jóslások a tartalomra címből, illusztrációból. Drámajáték mimikával és mozdulatokkal. Párbeszéd átalakítása pozitív kicsengésűvé. Betűpótló. Játék a betűkkel. Válogató másolás. Tollbamondás. Rövid mondatok másolása. Tagolatlan szöveg mondatokra tagolása. A mondatkezdő nagybetűk és a mondatvégi írásjelek pótlása. Szóbeli és írásbeli feladatok megoldása. Beszámoló személyes élményekről. Mondatbefejezések. Közmondások értelmezése. Szóvadászat. Betűpótló.

5 Fehér Klára: A csodálatos radírgumi Beszélgetés, véleménynyilvánítás, Lényegkiemelés, következtetés óra óra Felső ívelésű betűk alakítása és kapcsolása. N, m, p Artikulációs gyakorlat. Beszélgető kör: régi iskola. Az iskolai közösség. Szöveg előkészítése. Móra Ferenc: A kis bicebóca Szóértelmezés. A szereplők tulajdonságainak vizsgálata. A szavakról szerzett ismeretek felidézése. Beszélgető kör: illem, viselkedési szabályok. Illemkockák. A helyes iskolai viselkedés szabályai, a köszönés illemtana. Játékos feladatok a szavakkal, mondatokkal kapcsolatban. 5. hét Légző gyakorlat. Időtartam gyakorla- Írásmozgás fejlesztése. Beszédkészség. Szövegértelmezés. Olvasáskészség. Szókincsbővítés. Szociális komp. Empátia. Tolerancia. Segítségnyújtás. Helyesírási képesség. Matematikai komp. Kombinatív képesség Kreativitás, a tanultak alkalmazása. Szociális komp. Normatudat. Normakövetés. Kezdeményező és vállalkozói komp. Kreativitás. Matematikai komp. Kombinatív képesség Olvasáskészség, beszédkészség. Páros munka. Fantáziajáték. Címből jóslás a szövegtartalomra. Szóértelmezés digitális tananyag segítségével. Hétszínvarázs IKT A szereplők tulajdonságai. Hétszínvarázs IKT Tagolatlan mondatok szavakra tagolása. Betűk összerakása értelmes szóvá. Szóalkotás. Digitális tananyag: Nyelvtan, helyesírás IKT Szituációs játékok, élethelyzet gyakorlatok. Szóalkotás, mondatalkotás adott szavakból, betűkből. Utánzó játék. Versmondás. Munkafüzeti munka.

6 óra tok. Beszélgető kör: szabadon választott téma óra Összefoglalás. Kör ívelésű betűk gyakorlása. Beszélgető kör: szabadon választott téma. Év eleji felmérés néma olvasással. Írás, helyesírás Alsó ívelésű, kis horogvonallal kapcsolódó betűk gyakorlása. Beszédkészség fejlesztése. Összefüggések felismerése Lényeg megfogalmazása. Íráskészség fejlesztése. Íráskészség fejlesztése. Páros és csoportmunka. Rejtvényfejtés. Színezés. Az olvasmányok csoportosítása adott szempontok alapján. Szereplők felismerése szövegrészletekből. Téma és tartalom összefüggései. Értő olvasási feladat: Csodapók c. mese önálló feldolgozása. Válogató másolás, tollbamondás. Önálló munkálkodás feladatlappal. A róka a kútban c. szöveg értelmezése feladatok segítségével. Év eleji felmérés hangos olvasással. Az olvasás folyamatosságának, tempójának megfigyelése. Hangos olvasás mérésének folytatása óra 6. hét óra Diagnosztizáló mérés: Tájékozódás a tanulók első osztályban szerzett ismereteiről. Barátunk a természet. Képolvasás, mondatalkotás. Egyéni élmények. Anyanyelvi komp: Szóbeli kifejezőképesség Szókincsbővítés Érzékelő játékok. Válogató olvasás kérdé-

7 41. óra óra V. Bianki: Cinegenaptár Szövegfeldolgozás, olvasás gyakorlása. A hangok és a betűk. Megkülönböztetés. Könyvtárlátogatás Az ismeretterjesztő irodalom fogalma. Helye a könyvtárban. Verstanulás. Helyes ejtés, kifejező versmondás. Móra Ferenc: A cinege cipője A vers tartalmi, formai elemzése. Alsó ívelésű, kis horogvonallal kapcsolódó betűk írásának gyakorlása r, v, w Kezdeményező és v. komp. Kreativitás Olvasási képesség Természettudományos komp. Megfigyelőképesség, ismeretszerzés Hatékony, önálló tanulás Összehasonlítás Hatékony, önálló tanulás Rendszerszemlélet alapjai Tájékozódás Szövegértelmezés. Vállalkozói komp. Empátia Kreativitás Írásmozgás fejlesztése Nyelvi kifejező képesség Helyesírási képesség Szabályfelismerés és követés Csoportmunka Csoportmunka Páros munka sek segítségével. A madár bemutatása illusztráció segítségével. Költöző madarak gyűjtése. A hangok megfigyelése: Hangképzés, hangerő, hangszín, ajakmozgás. Digitális tananyag: Nyelvtan és helyesírás 1. Téma IKT Könyvek, folyóiratok nézegetése, olvasása. Lényegkiemelés kérdések alapján. Mesevalóság elkülönítése. Drámajáték. Betűpótló. Szópárok alkotása. Mondat alkotása. Játék a betűkkel óra Egyéni beszámolók a természet megfigyeléseiről. Párbeszédek alkotása az olvasott szövegekhez kapcsolódva. Verstanulás, versmondás. Gyakorlás. Beszéd és kifejezőképesség fejlesztése. Kreativitás Olvasási képesség Páros munka Dramatikus játék. Alkotott párbeszédek bemutatása. Láncolvasás. Váltóolvasás.

8 7. hét óra óra óra Ábécé gyakorlása. Hangulatnak megfelelő versmondás. Beszélgetés bajbajutott madarakról. Segítségnyújtás módja. Gólyáról szóló versek. Utánzó játék. Gárdonyi Géza: A mi gólyánk Szövegfeldolgozás. Felső hurkolású betűk gyakorlása: e, é, l, b Őszi tájkép bemutatása. Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra A vers feldolgozása. A betűrend. Szavak betűrendbe sorolása. Évszakok jellemzői. Beszélgetés az őszről. Pontos, helyes versmondás gyakorlása. Beszéd- és kifejezőképesség Szövegértelmezés Szókincsfejlesztés Analízis, szintézis Logikus gondolkodás Írásmozgás fejlesztése. Alkotóképesség Beszéd- és kifejezőképesség Szociális komp. Érzelmek kifejezése Versértelmezés Hatékony, önálló tanulás Az információk összegyűjtésének, feldolgozásának képessége, a tanultak alkalmazása. Beszédkészség fejlesztése. Csoportmunka Páros munka Egyéni munka Csoportmunka Páros munka Digitális tananyag: Nyelvtan és helyesírás 1. Téma: játékok IKT Dramatikus játék. Téma, helyszín, idő meghatározása. Események sorba rendezése, folytatása. Következtetések, önálló mondatalkotás. Rajzkészítés az olvasmányhoz. Válogató olvasás. Szóalkotás összekevert betűkből. Találós kérdés. Tájkép festése csoportban. Bemutatása a társaknak. A vers hangulata, mondanivalója. Megszemélyesítések megfigyelése. Rímek keresése. Hangulatnak megfelelő versolvasás. Nevek betűrendbe sorolása. Címszavak keresése az Ablak zsiráf gyermeklexikonban. Az olvasáskészség fejlesztése tempógyorsítással. Szókapcsolatok fo-

9 óra 8. hét óra 60. óra Gyakorlás. Szavak betűrendbe állítása. Azonos betűvel kezdődő szavak. Évszakok jellemzői. Beszélgetés az őszi munkákról. Verstanulás, versmondás. Móra Ferenc: Levelek hullása Szövegfeldolgozás. Hangos olvasás gyakorlása. Őszi versek olvasása. Játékos feladatok a betűrendbe sorolással kapcsolatban. Schmidt Egon: Mesél az őszi erdő. A természetvédelem fontossága. felső hurkolású betűk gyakorlása: f, h, k Helyismeret Mesél az erdő. Ismerkedés a gemenci erdővel, élővilágával. Egyéni élmények felidézése, képek Szövegreprodukálás. Szövegalkotás. Hatékony, önálló tanulás Azonosság, különbözőség megállapítása. Gyermeklexikon használata. Beszédfejlesztés. Olvasási készség fejlesztése. Megfigyelő képesség. Összefüggések felismerése. Természettudományos komp. Ismeretszerzés. Megfigyelőképesség. Lényegkiemelés. Írásmozgás fejlesztése. Szókincsbővítés. Helyesírási készség. Olvasási és beszédkészség fejlesztése. Szövegértési, szókincs gyarapítási, lényegkiemelő képesség. Páros munka Csoportmunka lyamatos olvasása, segítségükkel tartalommondás. Keresgélés betűrend szerint gyermeklexikonban. Egészséges betűrend. Nyelvtan, helyesírás IKT A hangulat és a tartalom összefüggése. Megszemélyesítés prózai műben. Rajzkészítés: milyennek képzeled? Évszakok változása, őszi munkák Hétszínvarázs IKT Keresztrejtvény Nyelvtan, helyesírás IKT Információgyűjtés szövegből. Időjárás-jelentés értelmezése. Feladatlapos munka. Másolás, tollbamondás, betűpótlás. Mondatok alkotása adott szavakkal. Beszélgetés Bemutatás Feladatlapos munka Felső Barnabás-Papp Attila Gemenc című

10 nézegetése. Természettudományos komp. Az erdő élővilágáról szerzett ismeretek mélyítése. Új ismeretek szerzése, csoportosítása. könyvének megismerése. Rajzkészítés az új ismeretek alapján. H 2/ óra óra 9. hét óra óra Beszélgetés: őszi gyümölcsök, belőlük készülő finomságok. Finom csemege a diós alma, Gesztenyekatonák Hangok, betűk. Nemzeti ünnepünk. Az ősz témakör összefoglalása. Mesemondás, mesehallgatás. A mesék birodalma: bevezető óra Könyvtárlátogatás. Nyelvtan, írás, helyesírás: A magánhangzók csoportosítása. Az ékezet jelentésmódosító szerepe. Alsó hurkolású betűk gyakorlása: j, g Hangsúlygyakorlat. Időtartam gyakorlat. Szövegértelmezés. Összefüggések keresése. Következtetések levonása. Összehasonlítás. Szoc. komp. A nemzeti összetartozás érzése. Beszédkészség Szóbeli kifejezőképesség. Kreativitás. rendszerlátó képesség. Olvasáskészség, szövegértési képesség, szókincsbővítés. Helyesírás. Azonosság, különbözőség megállapítása, analógiák felismerése. Helyes ejtés. Beszédfejlesztés. Szókincsbővítés. Olvasáskészség fejlesztése. Szövegértés. Csoportmunka Differenciált egyéni munka Csoportmunka Páros munka Azonos témájú és különböző műfajú szövegek összevetése. Recept és munkafolyamat értelmezésének lépései. A diós alma elkészítése, kóstolása. A hangokról, betűkről meglévő ismeretek felidézése, alkalmazása. IKT Egyéni élmények felelevenítése. Szókincsbővítés szógyűjtéssel. Séta: Az őszi természet megfigyelése. Népmesegyűjtemények keresése, ismert mesék felidézése. Mesemozzanatok drámajátékkal. Képolvasás. Helyes ejtési gyakorlatok. A hangok időtartamának megfigyelése, csoportosítási gyakorlatok. Szavak mondatba foglalása. Feladatlapos munka. Mondatbefejezés kötőszó után. Szinonimák gyűjtése, válogatása, párosítása

11 óra 10. hét óra Kolozsvári G. E.: A búbos pacsirta meg a rezgőfű Feldolgozás. Az - i, -í a szavakban. A kiejtés szerinti írás elvének alkalmazása. Időtartam gyakorlat. Beszélgetés a kedvenc mesékről. Mesemondás. Az új mese eljátszása. Ugorjunk árkot! c. mese feldolgozása. s, cs betűk alakításának, kapcsolásának gyakorlása. Mesemondás: Legkedvesebb mesém. Légző gyakorlat. Időtartam gyakorlatok magánhangzókkal. A nyuszi, az őzike meg a répa c. mese feldolgozása. Nyelvtan, írás, helyesírás: Az o, -ó, -ö, -ő a szavakban. z, zs, sz betűk alakításának, kapcsolásának gyakorlása. Következtetések. Szövegértelmezés. Érzelmeket kifejező olvasás. Összefüggések felismerése. Következtetés. Szabályfelismerés, követés. Kombinatív képesség. Írásmozgás fejlesztése. Helyesírási készség. Szókincsbővítés. Helyes ejtés. Beszédfejlesztés. Kifejező, pontos olvasás. Következtetések Válogatás Szociális komp. Empátia, segítségnyújtás Következtetések levonása, segédeszközök használatának képessége, példakeresés képessége. Osztálymunka. Páros munka Páros munka csoportmunkában. Tömörítő tartalommondás. Szószintű gyakorlatok: másolás, csoportosítás, szógyűjtés, tollbamondás. Mondatalkotás a megfigyelt szavakkal. Események sorba rendezése. Cselekvések szereplőkhöz rendelése. A szereplők tulajdonságai. Párbeszédek olvasásának gyakorlása. Szavak alkotása szótagokból, betűrendbe sorolás. Szabályjáték. Mondatalkotás. Másolás. Találós kérdések. Hiányos szöveg kiegészítése. Tulajdonságok válogatása szereplőkhöz. Közmondások értelmezése. Szerepek szerinti olvasás. Szószintű gyakorlatok: másolás, csoportosítás, kiegészítés, szógyűjtés. Mondatalkotás a megfigyelt szavakkal.

12 óra óra 11. hét óra Mesemondás: Legkedvesebb mesém. Légző gyakorlat. Időtartam gyakorlat magánhangzókkal. Gyakorlás: mesemondás, olvasás. La Fontaine: A holló és a róka Gyakorlás, feladatmegoldás. Légző gyakorlat. Artikulációs gyakorlat. Mesemondás: Legkedvesebb mesém. Osztozkodik a róka. Alsó hurkolású, kétjegyű betűk alakításának, kapcsolásának gyakorlása. Légző gyakorlat. Artikulációs gyakorlat. Mondókák. A magánhangzók időtartamának helyes hangoztatása. A csökönyös kiselefánt c. afrikai népmese feldolgozása. Nyelvtan, írás, helyesírás: Az u, -ú, -ü ű a szavakban. Az írott nyelvből nyelvi tények kiemelése, Beszédkészség, szóbeli kifejezőképesség. Szövegértés képessége, olvasáskészség. Hatékony, önálló tanulás Logikus gondolkodás Következtetés, elvonatkoztatás. Szoc. Komp. Erkölcsi ítéletalkotás. Önismeret. Megfigyelő képesség. Lényegkiemelés. Beszéd és szókincsfejlesztés. Szoc. komp. Empátia, ítéletalkotás. Írásmozgás fejlesztése. Helyesírási készség. Beszéd és szókincsfejlesztés. Lényegkiemelés. Szoc. komp. Alkalmazkodóképesség Önismeret. Analógiák felismerése. Vizuális észlelés. Vizuális emlékezet, koncentráció, figyelem tartóssága. Csoportmunka Páros munka Differenciált egyéni munka. Differenciált egyéni munka. Bábozás. Következtetések levonása a szereplők cselekedeteiből. Események időrendje. Feladatlapos munka. Tulajdonságok szereplőkhöz rendelése. A mese tanulsága. Események tömör elmondása prózaként. IKT Utánzó mozgások. Dramatikus játék. Szereplők, helyszínek. Tulajdonságok gyűjtése, csoportosítása. IKT Feladatlapos munka. Másolás írottról, nyomtatottról. Válogató másolás. Szövegből kiemelt szavak olvasásának gyakorlása. Szinonimakeresés. Válogató olvasás. Események továbbgondolása szerepjátékkal. Szószintű gyakorlatok: másolás, csoportosítás, tollbamondás, ékezetpótlás, kiegészítés. Mondatalkotás a megfi-

13 óra irányított megfigyelése. Ritka betűk írásának gyakorlása: x, y, dz, dzs Mesemondás: legkedvesebb mesém. Időtartam gyakorlatok mássalhangzókkal. A ravasz róka meg az okos vadkacsák Gyakorlás. A mássalhangzók fajtái. Szókincsbővítés. Kifejező hangos olvasás. Reproduktív szövegalkotás. Vélemények megfogalmazása. Következtetések, rendezés. Szoc komp. Viselkedésminták megítélése. gyelt szavakkal. A mesemondás gyakorlása. Időpontok és események egyeztetése. A szereplők tulajdonságainak csoportosítása. Csoportmunka: a róka a mesében és a valóságban. Egyjegyű, kétjegyű, háromjegyű mássalhangzók felismerése, megkülönböztetése. IKT óra Mesedramatizálás. A kiskakas gyémánt félkrajcárja c. mese feldolgozása. Az írott kisbetűk alakításának és kapcsolásának gyakorlása. Szövegértelmezés. Beszédfejlesztés. Szoc. komp. Erkölcsi ítélőképesség Megfigyelőképesség, emlékezet, önellenőrzés. Feladatlapos munkacsoportonként. Mese részleteinek előadása csoportonként. Válogató másolás, emlékezetből írás. Az írásmunkák javítása. 12. hét óra Időtartam gyakorlat hosszú mássalhangzós szavakkal. Dramatikus játék. Nyelvtan, írás, helyesírás: A mássalhangzók fajtái. Gyakorlás. Szóbeli kifejezőképesség. Vállalkozói komp. Kreativitás. Analógiák felismerése. Csoportmunka Mimetikus, utánzó és fantázia gyakorlatok. Mesedramatizálás csoportokban párbeszédekkel. Mondatalkotás adott szavakkal. Szógyűjtés párokban, csoportban. Válogató másolás, írás-

14 óra Az írott kisbetűk alakításának és kapcsolásának gyakorlása. Időtartam gyakorlat. Beszélgetés a télről. Szövegértés mérése. Móra Ferenc: Hulló pelyhek című szöveg feldolgozása. A rövid és hosszú egyjegyű mássalhangzók. Helyesírási készség, íráskészség fejlesztése. Szókincsbővítés. Szóbeli kifejezőkészség. Szövegértési képesség. Lényegkiemelés. Logikus gondolkodás. Összehasonlítás. Természettudományi komp. Ismeretszerző képesség. Azonosság, különbözőség megállapítása. Vizuális és verbális emlékezet, koncentráció. munkák javítása. Feladatlapos munka. Utánzó játék. A mese és valóság megkülönböztetése. Válogató olvasás. Az Írott nyelvből nyelvi tények kiemelése, megfigyelése. Időtartamnak megfelelő hangoztatás, helyes kiejtés. Szópárok hangoztatása, jelentésük megfigyelése. IKT óra 13. hét óra Beszédművelés, beszédfejlesztés Beszélgetés Mikulás élményekről. Vers a Mikulásról. Tájékozódó felmérés. Helyes ejtési és időtartam gyakorlatok. Beszélgetés a téli madárgondozásról. Vásárhelyi-Csiby: A madáretető téli vendégei c. szöveg feldolgozása Nyelvtan, írás, helyesírás: Beszéd és szókincsfejlesztés. Érzelmek kifejezése olvasáskor. Beszédkészség fejlesztése. Olvasási képesség. Helyesírási képesség. Természettudományi komp. Környezettudatos magatartás. Hatékony, önálló tanulás Ismeretszerző és alkalmazó képesség Következtetések, vizuális emlékezet, koncent- Beszámolás az adventtel kapcsolatos élményekről. Mikulási élmények felidézése, megosztása a társakkal. A felmérés feladatainak önálló megoldása. Információgyűjtés szövegből. A szerzett ismeretek gyakorlati alkalmazása. A helyes tagolás gyakorlása olvasáskor. Hosszú egyjegyű mássalhangzót tartalmazó szavak másolása, írása tollbamondás után. Kiegészítések, csoporto-

15 A hosszú egyjegyű mássalhangzós szavak helyesírása. Az írott nagybetűk alakítása és kapcsolása: O, Ó, Ö, Ő, C, Cs ráció. Összefüggések keresése. sítások. A kiejtés elvének alkalmazása szópárok összehasonlításával óra óra Beszélgetés téllel kapcsolatos élményekről. A téli természet bemutatása. Csukás István: Hideg szél fúj Gyakorlás. A rövid és hosszú kétjegyű mássalhangzók. Időtartam gyakorlatok mássalhangzókkal. Beszélgetés a téli erdőben élő állatokról. Schmidt Egon: Mesél a téli erdő Kifejező és beszédkészség fejlesztése. Szókincsbővítés. Olvasási képesség. Helyesírási képesség, íráskészség. Természettudományi komp. Ismeretek felidézése, alkalmazása. Analógiák felismerése. Következtetések, szabályalkotás. Azonosság, különbözőség megállapítása. Természettudományos komp. Információgyűjtés. Ismeretszerzés, beépítés. Analízis, szintézis, logikus gondolkodás. Téli tájkép festése, bemutatása csoportonként. A vers tartalmának és hangulatának összefüggése. A vers tartalmi és formai jegyei. Verstanulás, olvasás, tempógyorsítás. Madáretető készítés munkafolyamata. Egyszerű madáretető készítése szabadidőben, kihelyezése az ablak elé. Az írott nyelvből nyelvi tények kiemelése, irányított megfigyelése. Betűpótlás, mondatalkotások. IKT Információk egymáshoz rendelése. Szinonimagyűjtés, összetett szavak keresése. A természetes beszéd tempójának megfelelő olvasás gyakorlása.

16 Az írott nagybetűk alakítása és kapcsolása. Olvasási képesség. Lendületes írásmozgás. Helyesírási készség. Kreatív nyelvhasználat. Szóbeli és írásbeli szövegalkotás. Az írott nagybetűk helyes alakítása és kapcsolása. Személynevek, állatnevek, városnevek gyűjtése, betűrendbe rendezése óra Időtartam gyakorlatok mássalhangzókkal. Beszélgetés: A tél szépségei. Mesél a téli erdő c. szöveg gyakorlása. A tél c. szöveg feldolgozása. Versek olvasása a télről. A hosszú kétjegyű mássalhangzós szavak helyesírása. Beszédkészség. Olvasási képesség. Helyesírási képesség. Természettudományos komp. Ismeretszerzés, beépítés. Vizuális emlékezet, a figyelem tartóssága, összpontosítása, a tanultak alkalmazása. A felolvasás gyakorlása párokban. A természetes beszéd ütemének megfelelő olvasás. Ismeretközlő szövegből lényeg kiemelése, tételmondat keresése. Címadás a részeknek. A mássalhangzók időtartamának megfelelő hangoztatás, helyes kiejtés. Kiegészítések, hibajavítások. Betűpótlás. 14. hét óra óra Helyes ejtési és időtartam gyakorlatok. Versmondás: Téli versek. Élménybeszámoló. Kányádi Sándor: Tél derekán Nyelvtan, írás, helyesírás: A j hang jelölése a szavakban. Az írott nagybetűk alakítása és kapcsolása betűcsoportonként: U, Ú, Ü, Ű, V Tartalomelmondás képsor segítségé- Kifejezőkészség. Versolvasási képesség. Helyesírási készség. Kreatív nyelvhasználat. Lendületes írásmozgás. Vállalkozói komp. Kreativitás. Közvetlen környezet megismerése. Azonosság, különbözőség megállapítása. Logikai gondolkodás. Kifejezőkészség. Asszociációs játék. Tartalmi, formai elemek a versben. Költői kifejezőeszközök keresése. Szavak csoportosítása. Látó-halló tollbamondás. Betűpótlás. Helyes betűalakítás és kapcsolás. Mondatalkotás. Betűrendbe sorolás. Az események időrendbe állítása. A szereplők tulaj-

17 vel. Móra F. : A csókai csóka A j és a ly jelölése szavakban. Versolvasási képesség. Válogatás, sorba rendezés, következtetés. Vizuális emlékezet, koncentráció. donságainak kikeresése. Feladatlapos munka. Olvasás: érzelmek kifejezése hangszínnel, hanglejtéssel. IKT. Szavak gyűjtése, csoportosítása. Analóg szósorok összeállítása óra Versmondás: Téli versek. Beszélgetés: Szabadon választott téma. Gárdonyi G. : A tulipán Beszédkészség. Megfigyelő képesség. Pontos olvasás. Találós kérdés. Szereplők, idő, helyszín megállapítása. Kulcsszavak sorba rendezése, tartalommondás. Tulipánhagymák ültetése óra Beszélgetés: Ünnepvárás. Emlékek felidézése, kívánságok elmondása. Jeles napok: Karácsony, Újév Weöres S. : Újévi jókívánságok Megfigyelő képesség. Beszédkészség. Esztétikai- művészi tudatosság Érzelmek fejlesztése. Műalkotások befogadása. Karácsonyi versek, dalok. Zenehallgatás. Jókívánságok kigyűjtése a versből. Rímkeresés, a ritmus érzékeltetése. 15. hét óra Ünnepi, szüneti élmények. Összefoglalás: A tél. Nyelvtan, írás, helyesírás: A hangokról és a betűkről tanultak gyakorlása. Beszédkészség. Szókincsbővítés. Olvasáskészség. Helyesírási képesség. Természettudományi komp. Ismeretek rendszerezése. Csoport munka Páros munka. A művek csoportosítása tartalom és forma szerint. Szókapcsolatok kiegészítése, mondatba foglalása. A rövid és a hosszú hangok helyes jelölése, csoportosítások, betűpótlás, hibakeresés.

18 óra óra 16. hét óra Diagnosztizáló mérés. A hangokról és betűkről tanultak öszszefoglalása. A szünetben olvasott könyvek, mesék bemutatása társaknak. Meserészletek felolvasása. Tájékozódó felmérés a hangok, betűk témakörben. Egyénileg olvasott mese bemutatása. Mondókák, kiszámolók felidézése, szótagolása. A mesék birodalma A halász és a nagyravágyó felesége Nyelvtan, írás, helyesírás: A felmérés javítása. A szótagolás. Szövegértés képessége. Helyesírási képesség. Segédeszközök használatának képessége. Vizuális emlékezet, koncentráció. Beszédkészség. Helyes és kreatív nyelvhasználat. Olvasáskészség. Hatékony, önálló tanulás A megszerzett tudás alkalmazása. Szóbeli kifejezőképesség. Szövegértelmezés. Lényegkiemelés. Megfigyelőképesség. Analízis-szintézis. Beszédtempó, beszédritmus. Helyesírási képesség. Matematikai komp. Osztályozás képessége, kombinatív képesség. Önálló munka. Páros munka Szereplők, helyszín, téma. Események sorrendje. Szereplők tulajdonságai. Feladatlapos munka. Az ismeretek alkalmazása csoportos és önálló feladatmegoldással. Játékos feladatok a témakörben: IKT Szabadon választott olvasmányok bemutatása a társaknak. A témazáró felmérés feladatainak önálló megoldása. Munkafüzeti munka. Mesebeli szereplők és csodás elemek megkeresése a mesében. A tündérmese jellemzői. Mesekezdés, mesebefejezés, hármas meseszám. Rajzkészítés: mesebeli jó tündér. Ritmikus kiszámolók olvasása, eljátszása. Szavak szótagokra bontása, csoportosítása szótagszám szerint. Szótagokból szavak összeállítása.

19 óra óra 17. hét óra Mondókák, kiszámolók ritmizálása, szótagolása. Olvasott mese tartalmának elmondása. A csillagszemű juhász Az elválasztás Beszélgetés szabadon választott témával. Mese alkotása, elmondása. Csalimese Az írott nagybetűk alakítása és kapcsolása: A, Á Légző gyakorlat, időtartam gyakorlat, ritmusgyakorlat. Beszélgetés szabadon választott témáról. Mesemondás. A kóró és a kismadár Szóbeli kifejezőképesség. Szövegalkotás. Szövegértés képessége. Olvasási képesség. Szociális komp. Konfliktuskezelés. Kompromisszum készség. Összefüggések, analógiák felismerése. Szóbeli kifejezőképesség. Szövegalkotás. Olvasáskészség Lendületes írásmozgás, helyesírási készség, kreatív nyelvhasználat. Kezdeményező és vállalkozói komp. Kreativitás Beszédkészség. Olvasáskészség. Reproduktív szövegalkotás. Helyesírási képesség, íráskészség. Megfigyelőképesség Hatékony, önálló tanulás Frontális munka. IKT Mondókák ritmizálása tapssal párokban. Lényegkiemelés kérdések segítségével. A főszereplő tulajdonságainak összegyűjtése. Mesemondás szereplő nevében. A szótag szerepének irányított megfigyelése. Szavak szótagokra bontása, szótagszám megállapítása. A különböző elválasztási esetek megfigyelése. IKT Lehetetlenségek a mesében. Váratlan befejezés. Hangos olvasás gyakorlása stafétában. Mondatalkotás szavak sorba rendezésével. Mondatok írása képről. Hiányos mondat kiegészítése nevekkel. A láncmese ismérvei, a láncszemek szereplőkhöz rendelése. A mese befejezésének átalakítása. Munkafüzeti munka párban. Olvasásgyakorlás tempófokozással.

20 Nyelvtan, írás, helyesírás: A szavak elválasztása magán- és mássalhangzók találkozásánál. Az írott nagybetűk alakítása és kapcsolása: E, É Emlékezet fejlesztése. A szükséges információk keresésének képessége. Analógiák felismerése. Vizuális és verbális emlékezet, koncentráció. Szavak szótagszámának meghatározása, több szótagú szavak elválasztása, leírás szótagolva. Szótagokból szóalkotás. IKT óra óra Gárdonyi Géza mesekötetek keresése, bemutatása. Gyakorlás Az elválasztás gyakorlása. Gárdonyi Géza mesekötetek bemutatásának folytatása. Gárdonyi Géza: Megjárta Jancsi Írott nagybetűk alakítása és kapcsolása: I, Í, J, Y Olvasási- és beszédkészség. Helyesírási készség. A tanultak alkalmazása. Kreativitás. Anyanyelvi komp: Beszédkészség. Olvasási készség. Szövegértés képessége. Szóbeli és írásbeli szövegalkotás. Lendületes írásmozgás. Összefüggések felismerése. Következtetés. Elvonatkoztatás. Páros munka Könyvtári munkacsoportban. Az olvasás gyakorlása: érzelmek kifejezése, pontos, kifejező olvasás. Olvasási verseny. Tömörítő tartalommondás szereplő nevében, A dz, dzs, x betűt tartalmazó szavak elválasztása. Szótaglánc készítése. IKT Könyvtári csoportos gyűjtőmunka bemutatása. Munkafüzeti munka. Feleletválasztás. Ok-okozat keresése a meséből. Tanulság kifejezése közmondással. Mondatok írása képről. Szólások, közmondások gyűjtése csoportban. Szépírás verseny.

21 A tanítás során felhasznált interaktív tananyagok: Hétszínvarázs olvasókönyv interaktív tananyag- Kompetenciaalapú Nyelvtan és helyesírás 2. Interaktív tananyag Kompetenciaalapú A tanítás során használt tankönyvek: Kód Engedély Cím Pályázati forrásból AP KHF/ /2010 ( ) Hétszínvarázs olvasókönyv 2. AP Hétszínvarázs munkafüzet 2. AP KHF/ /2009 ( ) Szövegértést fejlesztő gyakorlatok AP KHF/ /2009 ( ) Nyelvtan és helyesírás 2. évfolyam AP KHF/ /2009 ( ) Anyanyelvi gyakorló 2. évfolyam AP /2006 ( ) Írás munkafüzet 2. o. Fejlesztéshez, differenciáláshoz használt eszközök: Kód Engedély Cím Pályázati forrásból KK-H-ASZE Jártunkban-keltünkben * AP Napi(s) gyakorló elsősöknek * PD Tud6od 1. * AI-001 Hónapról hónapra olvasókönyv * AI-002 Hónapról hónapra 1. félév differenciált szöv. feld. mf. * AI-003 Hónapról hónapra 2. félév differenciált szöv. feld. mf. *

22 AI-004 Nyelvi ismeretek hónapról hónapra * Kalóz ABC * Makacs kezek (másolás) * Bingó (Okoskodom-okosodom!) * Bingó (Észtekergető) * Számtalan számos keresztrejtvény * Fantázialapok * MiniLÜK: Olvassuk és megértjük * Történetek a kísértetkastélyból Történetek a banyatanyáról Történetek a kalózhajóról Történetek a lovagvárból Szemrevaló fejtörők DIFER Fejlesztő füzetek: Írás Tájékozódás * JÁTÉKOK: Bábkészlet * Ritmushangszerek * Gyermekkalendárium * Közlekedj okosan! * Az öt érzékem * Junior Activity * Nature Puzzle * Egy napom * Évszakok * Irányok * LOKON+feladatgyűjtemény *

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra

Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra 2019. szeptember 2. Tanév eleji ismétlés 1. Ismételjünk! 2. Ismételjünk! A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása Témák órákra bontása Írás 2. tanmenet Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Az írott kisbetűk írásának ismétlése. 2. Az írott kisbetűk írásának

Részletesebben

írás (szürkével elkülönítve)

írás (szürkével elkülönítve) Én és a szeptember ismétlés, gyakorlás hónap hét óra blokk időterv Kommunikációs és írástechnikai készségek-képességek fejlesztése (tanmeneti ajánlás; Írás, 2. évfolyam, 55 óra - KOMP-könyvek) téma (beszéd,

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a nyelvtan és helyesírás tanításához a 2. évfolyam számára

Tanmenetjavaslat a nyelvtan és helyesírás tanításához a 2. évfolyam számára Tanmenetjavaslat a nyelvtan és helyesírás tanításához a 2. évfolyam számára Készült Fülöp Mária Szilágyi Ferencné Nyelvtan és helyesírás tankönyve és munkafüzete alapján. Éves órakeret: 72 óra Heti órakeret:

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra

Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra 2019. szeptember 2. Új tananyag feldolgozása Képességfejlesztés, összefoglalás, gyakorlás, ellenőrzés Teljes óraszám Tanév eleji

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

magyar nyelv és irodalom 3.o.

magyar nyelv és irodalom 3.o. ÓRATERV A pedagógus neve: Kiss Andrásné Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: olvasás Évfolyam: 3. Résztvevők: a Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló 4. b osztályos

Részletesebben

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam TANMENET Szövegértés-szövegalkotás Vissza a meséhez! 5.évfolyam Készítette: Jóváhagyta: Benedekné Juhász Katalin szaktanár Gubáné Csánki Ágnes igazgató Gödöllő, 2010. január 3. óra tananyag feladat cél

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

Tél témahét. Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola Szakiskola és Diákotthon. 1. osztály. Osztályfőnök: Farkas Annamária

Tél témahét. Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola Szakiskola és Diákotthon. 1. osztály. Osztályfőnök: Farkas Annamária Tél témahét Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola Szakiskola és Diákotthon 1. osztály Osztályfőnök: Farkas Annamária A téli témahét programja: Tevékenység helye: Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola

Részletesebben

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola Pedagógus neve: Jászfalvi Ildikó Osztály: 1. a osztály Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar irodalom Tananyag: A sajtot osztó

Részletesebben

Differenciált óravezetés a Meixner módszer segítségével November 26. Ungár Ágnes Tanító, intézményvezető

Differenciált óravezetés a Meixner módszer segítségével November 26. Ungár Ágnes Tanító, intézményvezető Differenciált óravezetés a Meixner módszer segítségével 2018. November 26. Ungár Ágnes Tanító, intézményvezető Eltérő képességű, vagy eltérő fejlettségű tanulók az osztályon belül Különböző szocio-kulturális

Részletesebben

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann 2013/2014. tanév, tanmenet/2. osztály Készítette: Varga Mariann Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann Tankönyv: Földvári Erika: 2. (Mozaik kiadó) Éves óraszám: 148 óra (heti 2 óra, 2 óra ) és helyes

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT A 2. OSZTÁLYOS HÉTSZÍNVARÁZS OLVASÓKÖNYV ÉS MUNKAFÜZET HASZNÁLATÁHOZ

TANMENETJAVASLAT A 2. OSZTÁLYOS HÉTSZÍNVARÁZS OLVASÓKÖNYV ÉS MUNKAFÜZET HASZNÁLATÁHOZ Éves óraszám 144 (+ 18 óra) TANMENETJAVASLAT A 2. OSZTÁLYOS HÉTSZÍNVARÁZS OLVASÓKÖNYV ÉS MUNKAFÜZET HASZNÁLATÁHOZ Néhány jó tanács a tanmenet használatához A következő tanmenet javaslatként szolgál, amelyen

Részletesebben

Tematikus terv. Osztály: 2. osztály Témakör: Barátunk a természet. Szövegértelmezés, összefüggések kere-

Tematikus terv. Osztály: 2. osztály Témakör: Barátunk a természet. Szövegértelmezés, összefüggések kere- Tematikus terv Felhasznált források: Nyiri Istvánné (2015): Hétszínvarázs olvasókönyv 2. osztály (Apáczai Kiadó) Burai Lászlóné - dr. Faragó Attiláné (2015): Hétszínvarázs munkafüzet 2. osztály (Apáczai

Részletesebben

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat)

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) A kulcskompetenciák (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) Tanulási technikák tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat, a helyzetekhez alkalmazkodó tanulási stratégia Intelligens tanulás

Részletesebben

2. Folytasd a betûk írását írott betûkkel! Figyelj az idôtartamra!

2. Folytasd a betûk írását írott betûkkel! Figyelj az idôtartamra! 1. Másold le írott betûkkel! 2. Folytasd a betûk írását írott betûkkel! Figyelj az idôtartamra! 3. Írd le írott betûkkel! Figyelj az idôtartamra! b c cs d dz dzs f g gy h j k l ly m n ny p q r s sz t ty

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a Varázs ábécé olvasókönyvhöz. I. Előkészítő időszak Képességfejlesztés

Tanmenetjavaslat a Varázs ábécé olvasókönyvhöz. I. Előkészítő időszak Képességfejlesztés Tanmenetjavaslat a Varázs ábécé olvasókönyvhöz Hónap hét Óra szeptember 1. hét 1. 2. 3. 4. 2. hét 5. 6. 7. 8. 3. hét 9. 10. I. Előkészítő időszak Képességfejlesztés Iskolás lettem Ismerkedés az iskola

Részletesebben

Tanmenet. 2019/20-as tanév. Magyar nyelv és irodalom. 1.évfolyam

Tanmenet. 2019/20-as tanév. Magyar nyelv és irodalom. 1.évfolyam Tanmenet 2019/20-as tanév Magyar nyelv és irodalom 1.évfolyam Készítette: Kisné Cseri Erika és Tóthné Bognár Zsanett munkái alapján Törzsökné Peske Edina Meixner módszer szerint heti 7 óra Osztály: 1.

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ. I. negyedév

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ. I. negyedév Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája Magyar 1. osztály T A N M E N E T 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM NAT 2012 2017/2018 Osztály: 1. osztály Heti szám: 8 Éves szám: 288 /144

Részletesebben

Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam. Magyar nyelv

Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam. Magyar nyelv Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam Magyar nyelv 1. A magyar ábécé ismerete 2. Magánhangzók és mássalhangzók csoportosítása (rövid- hosszú magánhangzók és mássalhangzók) 3. Betűrendbe sorolás 4. J hang

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája Magyar 1. osztály T A N M E N E T 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM NAT 2012 2016/2017 Osztály: 1. osztály Heti szám: 8 Éves szám: 288 /144

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ. I. negyedév

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ. I. negyedév Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. a nyelvtan és helyesírás tanításához a 3. évfolyam számára

TANMENETJAVASLAT. a nyelvtan és helyesírás tanításához a 3. évfolyam számára TANMENETJAVASLAT a nyelvtan és helyesírás tanításához a 3. évfolyam számára Készült: Az Apáczai Kiadó Kerettanterve és Fülöp Mária Szilágyi Ferencné Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyve alapján

Részletesebben

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM 1251 BEVEZETŐ Az iskolába lépő gyermek élete gyökeresen megváltozik- Ideje nagy részét a játék helyett a tanulás tölti ki. Olyan pszichikus funkciók fejlesztése szükségeltetik

Részletesebben

Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY Órakeret:36 óra

Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY Órakeret:36 óra / Fejlesztési cél Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY :36 óra Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 11 óra A beszéd zenei eszközei: dallam, hangsúly, tempó, hangerő, szünet; beszédhelyzet;

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

Beszámoló a Fenntarthatósági Témahétről

Beszámoló a Fenntarthatósági Témahétről Beszámoló a Fenntarthatósági Témahétről 2018. áprilisában megtartottuk iskolánkban, az alsó tagozaton a Fenntarthatósági Témahetet Mit mesél a természet? címmel. A szervező pedagógus neve: Bodnárné Léport

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Szavakat és szópárokat tudjon utánmondással, helyes idő-tartammal

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

Dobó István Általános Iskola. Magyar nyelv és irodalom. 1. osztály. Iván Katalin 2017/2018.

Dobó István Általános Iskola. Magyar nyelv és irodalom. 1. osztály. Iván Katalin 2017/2018. Dobó István Általános Iskola Magyar nyelv és irodalom 1. osztály Iván Katalin 2017/2018. Magyar nyelv és irodalom tanmenet 1. osztály Éves óraszám: 296 óra Heti óraszám: 8 óra Taneszközök: Az én ábécém

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

TANMENET MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÉS KOMPETENCIATERÜLET 2010-2011. Készítette: Varjú Ágnes

TANMENET MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÉS KOMPETENCIATERÜLET 2010-2011. Készítette: Varjú Ágnes TANMENET MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÉS KOMPETENCIATERÜLET 2010-2011 Készítette: Varjú Ágnes A gyermekbarát program kerettanterve az általános iskola 1-4 évfolyamán a tanítás tartalmát

Részletesebben

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Gedeon Márta Barátka Agnieszka Varsói Tudományegyetem, Magyar Tanszék Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Minden nyelvtanár általában valamilyen taneszköz segítségével

Részletesebben

HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA

HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA HONGAARSE SCHOOL DEN HAAG http://www.federatio.org/hmoi.html TANTERV 2008-2009 A Hágai Magyar Óvodában és Iskolában a gyermekekkel életkoruknak megfelelően (pl. 6, 8 10 évesek,

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Tanulástechnikai tréningtematika

Tanulástechnikai tréningtematika I. A tanulásról Tanulástechnikai tréningtematika Modul Óra Tananyag Tartalom Tevékenység Oktatási módszer 1. Tréning célja, tartalma Bemutatkozás, ismerkedés. A tanulás mestersége című szöveg felolvasása.

Részletesebben

Hétszínvarázs olvasókönyv 2. AP Tanmenetjavaslat. Készítette: szakmai munkaközösség

Hétszínvarázs olvasókönyv 2. AP Tanmenetjavaslat. Készítette: szakmai munkaközösség Hétszínvarázs olvasókönyv 2. AP-020123 Tanmenetjavaslat Készítette: szakmai munkaközösség Bevezetés Az alábbi tanmenet javaslatként szolgál, amelyen tanító kollégáink osztályuk, a helyi óraszámok és egyéb

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

1. OSZTÁLY ÉNEK-ZENE. 1.félév

1. OSZTÁLY ÉNEK-ZENE. 1.félév ETIKA 1. félév 1. Mit tudok magamról: önismeret, önértékelés (Milyen vagyok?) 2. Érzelmek kifejezése. 3. Nehéz helyzetekben hozott döntések vizsgálata. 4. Kedvenc helyeim, játékaim. 5. Egészséges életmód:

Részletesebben

Osztály: Tananyag: Fejlesztési fókusz: Domináns didaktikai feladat: Hosszú távú célok:

Osztály: Tananyag: Fejlesztési fókusz: Domináns didaktikai feladat: Hosszú távú célok: Osztály: 5. Tananyag: Ha én felnőtt volnék - Janikovszky Éva (Mesetárban: 10p a felolvasás) Fejlesztési fókusz: Értő olvasás Domináns didaktikai feladat: Tanult ismeretek gyakorlása Hosszú távú célok:

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM TANULÁSMÓDSZERTAN HELYI TANTERV

PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM TANULÁSMÓDSZERTAN HELYI TANTERV SZÉCHENYI ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Hajdúböszörmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM... MOLNÁR MAGDOLNA ILONA

Részletesebben

TATÁRJÁRÁS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

TATÁRJÁRÁS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban TATÁRJÁRÁS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista

Részletesebben

HONFOGLALÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HONFOGLALÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HONFOGLALÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három

Részletesebben

Fogalmazás óraterv - 3. évf.

Fogalmazás óraterv - 3. évf. Fogalmazás óraterv - 3. évf. Pedagógus neve: Poreisz Zoltánné Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom fogalmazás Dátum: 2015. 02. 26. Osztály: 3. Az óra témája:

Részletesebben

Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét

Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló az IKT használatáról első osztályban Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (enyhe)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (enyhe) MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (enyhe). 2. évfolyam: évi 288, heti 8 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 1. Beszédkészség fejlesztése, szóbeli

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája TANMENET OLVASÁS Burai Lászlóné - dr. Faragó Attiláné: HÉTSZÍNVIRÁG OLVASÓKÖNYV 3. (AP-030123) című tankönyvhöz Összeállította: Somodi

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat 4765 Csenger, Ady Endre u. 13-17.Tel.: 44/341-135, Tel./Fax.:341-806 www.csengeriskola.sulinet.hu E-mail:petofi-sandor@csengeriskola.sulinet.hu

Részletesebben

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET BESZÉD ÉS ANYANYELV Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET Beszéd és anyanyelv Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak Tematika és tanmenet (55 óra) 1. félév heti 1 óra 2. félév heti 2 óra ÓRA CÍM

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom OLVASÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra

Magyar nyelv és irodalom OLVASÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra Magyar nyelv és irodalom OLVASÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra 2019. szeptember 2. Új tananyag feldolgozása 83 óra Képességfejlesztés, összefoglalás, gyakorlás, ellenőrzés 25 óra Teljes óraszám

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A Nemzeti Alaptantervhez Illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 Új generációs taneszközök, alsó tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. ÉVFOLYAM

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás.

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás. 112 Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét TANTÁRGYI PROGRAM 2. osztály Témakör, óraszám A beszéd és az írás 1 2. óra A hangok és a betûk A betûrend 3 5. óra A beszédhangok keletkezése A magánhangzók csoportosítása.

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály Óra Témakör, tananyag 1. Bevezető óra: ismerkedés az új taneszközökkel 2. Ismétlés: hangtan 3. 4. Ismétlés: a szófajok Ismétlés: szóalaktan 5. Ism.: Az igenevek Tollbamondás 6. Az év eleji tollbamondásértékelése

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

Készítette: Szabó Ildikó

Készítette: Szabó Ildikó KECSKEMÉTI CORVIN MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA Magyar nyelv és irodalom Fogalmazás TANMENET A FOGALMAZÁS MUNKAFÜZET használatához az OFI tanmenetjavaslata alapján Éves óraszám:

Részletesebben

1. osztály. Alkalmazott informatika. Tanmenet

1. osztály. Alkalmazott informatika. Tanmenet 1. osztály Alkalmazott informatika Tanmenet TANÉV: ÉVI ÓRASZÁM: 37 ÓRA HETI ÓRASZÁM: 1 ÓRA......... igazgató munkaköz. vez. tanító SZEPTEMBER 1. Baleset- és munkavédelmi oktatás, lateralitás, (4.) * 2.

Részletesebben

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A múzeumi foglalkozások keretében intézményünk hallássérült iskolai tagozatának

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 ITT A TAVASZ! TÉMAHÉT AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 ITT A TAVASZ! TÉMAHÉT AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 ITT A TAVASZ! TÉMAHÉT AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét A

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4. NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. Német nyelv és irodalom 5 5 5 5 Éves óraszám 180 180 180 180 Témakörök Tematikai egység

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET 2. évfolyam 2018-2019. tanév Tanító: Kő Nóra TANMENETJAVASLAT Éves óraszám: 252 Heti óraszám: 4, 2, 1 Memoriter:

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán. Implementáló pedagógus: Varjú Ágnes

A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán. Implementáló pedagógus: Varjú Ágnes TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Varjú Ágnes Mátészalka, 2011. szeptember 1. Implementációs

Részletesebben

MINIMUMKÖVETELMÉNYEK 1. ÉVFOLYAM

MINIMUMKÖVETELMÉNYEK 1. ÉVFOLYAM MINIMUMKÖVETELMÉNYEK 1. ÉVFOLYAM Magyar nyelv- és irodalom A tanuló képes legyen egyszerű szóbeli közlések megértésére, utasítások végrehajtására, kérdésekre való válaszadásra; meghallgatott vagy olvasott

Részletesebben

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Ismeretek, tananyagtartalmak Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT A pedagógus neve: Tarné Éder Marianna Műveltségi terület: tanító Tantárgy: magyar irodalom Osztály: 4. b Az óra témája: "Itt élned, halnod kell " történelmi projekt A kalandozások

Részletesebben

1. osztály. Készítette: Jantner Pálné

1. osztály. Készítette: Jantner Pálné 1. osztály Írjunk hát egy medve-dalt! Minden medve tudja majd, minden medve megtanulja, két perc múlva fejből fújja: medve-dal, medve-dal, amit minden medve hall! (Nemzetközi medve-induló) Készítette:

Részletesebben

Nyelvtan-helyesírás 2. tanmenet. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója

Nyelvtan-helyesírás 2. tanmenet. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Témák órákra bontása Nyelvtan-helyesírás 2. tanmenet Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Így szólunk egymáshoz kifejezőkészség fejlesztése.

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

Féléves ütemterv. Feladattípusok. (a kiemelt területet fejlesztő. órába építhető feladatok)

Féléves ütemterv. Feladattípusok. (a kiemelt területet fejlesztő. órába építhető feladatok) Féléves ütemterv Pedagógiai megfigyelés, Az átlagos intelligenciaszinttel rendelkező Róbertnél részképesség elmaradások (beszédészlelés, beszédmotorika, vizuomotoros koordináció) voltak láthatók, melyek

Részletesebben

2013/14. tanév. 3.osztály

2013/14. tanév. 3.osztály 2013/14. tanév Magyar és tanmenet 3.osztály Tanító: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina Tankönyv:Földvári Erika munkatankönyv I-II. Földvári Erika munkatankönyv Éves óraszám:148 óra ( heti 4 óra) 1.hét

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

Fenyős Zoltán. Fenyősné Kircsi Amália. Tanmenet. informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA

Fenyős Zoltán. Fenyősné Kircsi Amália. Tanmenet. informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA Fenyős Zoltán Fenyősné Kircsi Amália Tanmenet informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA AJÁNLOTT TANKÖNYVEK ÉS MUNKAFÜZET Fenyős Zoltán Fenyősné Kircsi Amália: Gyöngyforrás (Játékos informatika

Részletesebben

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14.

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14. TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Készítette: Kopasz Márta Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Körmend, Kölcsey u. 12. Felkészülés az órára 1. Meghatároztam

Részletesebben

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona NT-11144 ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT Készítette: Báder Ilona Az én világom Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet elemeihez való viszonyulás

Részletesebben

Gondolkodás- és tanulásfejlesztés 5. évfolyam

Gondolkodás- és tanulásfejlesztés 5. évfolyam Célok, feladatok: Gondolkodás- és tanulásfejlesztés 5. évfolyam Heti: 1 óra, Éves: 36 óra - Gondolkodási, tanulási, szociális kompetenciák fejlesztése. - Aktivizáló, kooperatív módszerek elsajátítása.

Részletesebben

Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata

Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata M e g ú j u l á s a k u l c s f o n t o s s á g ú t e r ü l e t e k e n! " M i n d e n k i m á s, e g y e d i é s f o n- t o s, Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata A

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET 2. osztály TANÍTÓ: TÓTH MÁRIA, DOBOS EMÍLIA OLVASÁS A tankönyv évszakokra és azon belül hónapokra bontja a elolvasandó

Részletesebben

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita A következı

Részletesebben

Olvasás-szövegértés fejlesztése. Ötletek saját gyakorlatból, az OFI újgenerációs olvasókönyvéhez kapcsolódva (1.osztály)

Olvasás-szövegértés fejlesztése. Ötletek saját gyakorlatból, az OFI újgenerációs olvasókönyvéhez kapcsolódva (1.osztály) Olvasás-szövegértés fejlesztése Ötletek saját gyakorlatból, az OFI újgenerációs olvasókönyvéhez kapcsolódva (1.osztály) Feladataink szókincs gyarapítása a használt szavak jelentésrétegeinek, stílusértékének

Részletesebben

KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ

KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ KÉSZÍTETTE: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA TANKÖNYVSZERZİ munkája

Részletesebben

Gyakorlóóra a betűtanulási időszak kezdetén (óraterv)

Gyakorlóóra a betűtanulási időszak kezdetén (óraterv) Kropfné Knipp Mária tanító, Audi Hungaria ÁMK, Győr Gyakorlóóra a betűtanulási időszak kezdetén (óraterv) Célcsoport: 1. osztály (általános iskola) Téma besorolás: - műveltségterület anyanyelv - tantárgy

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben