TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ"

Átírás

1 Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP / " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott intézményekben " Újvárosi Általános Művelődési Központ Általános Iskolája Baja Oltványi u WEB: Tel: 79/ TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ Kompetenciaterület: Évfolyam: Pedagógus: MAGYAR 2. GÖLDNER TIBORNÉ Idő hét/óra Tananyag, tevékenységek Fejlesztési képességek, készségek, célok Munkaformák Egyéni élménybeszámolók Beszédkészség fejlesztése. FOM Módszerek, eljárások, eszközök 1-3. óra Az olvasókönyv és a munkafüzet felépítésének megfigyelése. Az egyes témák tartalma. Tájékozódás a taneszközökben a tartalomjegyzék segítségével. Alkalmazkodás. A taneszközök nézegetése. Keresőjáték csoportban. Munkafüzeti munka, csoportban óra Ismétlés. Betűfelismerés. Az írott kis ábécé másolása. Egyéni élménybeszámolók folytatása. Gyurkovics Tibor: Iskola-nyitogató A vers tartalmi és formai elemzése, folyamatos olvasásának gyakorlása Rendszerben való tájékozódás. Megfigyelő képesség. Emlékező képesség. Beszédkészség fejlesztése. Gondolatok, érzések megfogalmazása szóban. Szókincsbővítés. A tanulás, mint érték. FOM Csoportmunka Játék betű-, szó- és szótagdominóval. Másolási gyakorlat. Amerikából jöttem c. játék Beszélgetés az iskoláról, a tanulásról, mesterségek megnevezése. Foglalkozások gyűjtése szóforgóval.

2 Miről tanulunk az anyanyelvi órákon? Bevezető gondolatok olvasása, megbeszélése. Hangos olvasási képesség, az olvasott szöveg megértése. Tájékozódási képesség, az információ kezelésének képessége. Előrelátás, önállóság, nyitottság. Anyanyelvi kompetencia: Beszédfejlesztés. Pontos, kifejező versmondás. Nyelvi kifejezőkészség. FOM A munkafüzetben szereplő jelek tanulmányozása. Információk keresése. A tartalomjegyzék használata óra Légző gyakorlat hangzókkal. Első osztályban tanult versek ismétlése. Irányított beszélgetés: miért járunk iskolába? Weöres Sándor: Sehallselát Dömötör A vershangulat megállapítása, bizonyítása versrészletekkel. A beszélő név fogalma. A szereplő tulajdonságainak összegyűjtése. Szorgalom-lustaság szembeállítása. Érvelés a tanulás fontossága mellett. Tudásszint mérése: Olvasás, szövegértés, írás, helyesírás /első osztály év végi mérőlapokon/ Szociális és állampolgári kompetencia: Magatartási normák felismerése. A másság elfogadása. Anyanyelvi kompetencia: Szövegértelmezés. A vershangulatot kifejező olvasás. Páros Egyéni munka Foglalkozások felidézése párokban. Összegyűjtés, lejegyzés. Képalkotás a versszakokhoz csoportban. A vershangulat megállapítása, bizonyítása versrészletekkel. A beszélő név fogalma. A szereplő tulajdonságainak összegyűjtése. Szorgalom-lustaság szembeállítása. Érvelés a tanulás fontossága mellett. Feladatlapos Az ábécé kis és nagy nyomtatott és írott betűinek másolása. Szavak válogató másolása. Írásmozgás fejlesztése. Helyesírási készség. Kognitív kompetencia: Logikus gondolkodás, Csoportosítás, következtetés, szabályfelismerés, követés. Szociális kompetencia: Harmonikus életvitel. Páros J áték betű, szó és szótagdominóval óra Időtartam gyakorlatok. Irányított beszélgetés: rendszeresség. Frontális munka Munkafüzeti feladatok: Állítások igazzá tétele kiválasztással.

3 Szepesi Mária: kezdődik az iskola Szereplők, helyszínek, idő megállapítása. Események sorrendje. Nyelvtan helyesírás: Gondolatok közlése. Szövegalkotás szóban. Képi jelek felismerése, jelentésének megfogalmazása. A nonverbális kommunikáció lehetőségeinek felismerése. Időtartam gyakorlatok. Beszélgetés: A mi munkánk a tanulás. Ritmusgyakorlat. Anyanyelvi kompetencia: Olvasási képesség. Kognitív kompetencia: Következtetések szövegkörnyezetből. Anyanyelvi kompetencia: Verbális, nonverbális kommunikáció, gondolatok kifejezése, beszédészlelés. Anyanyelvi kompetencia: Kifejezőkészség Páros munka Csoportmunka Páros Iskolába készülés eljátszása. Beszélgetés. Jelfelismerő játék óra óra Sebők Zsigmond: Cicaiskola Pozitív tulajdonságok kiemelése, önértékelés. Jó tanácsok megfogalmazása. Tájékozódó felmérés A kulturált iskolai viselkedés bemutatása. Kapcsolatteremtés az iskola dolgozóival, társakkal. Gyakorlás: Cicaiskola. Az anyanyelv. Nyelvi hovatartozás. Szociális kompetencia: Erkölcsi ítélőképesség. Anyanyelvi kompetencia: Olvasáskészség. Anyanyelvi kompetencia: Kifejezőkészség Szociális kompetencia: Normatudat Kezdeményező és vállalkozói kompetencia: Kreativitás. Kognitív kompetencia: Csoportosítás, összehasonlítás, következtetések. : Hagyománytisztelet, nemzeti azonosságtudat. Csoportmunka Egyéni munka Páros munka Frontális munka Utánzó játék mozdulatokkal. Szereplők felismerése gondolataikról. Események időrendbe állítása. Szituációs játék. Interaktív tananyag feladatainak megoldása. Hétszínvarázs Kulturált, szép magyar beszéd alkalmazása.

4 óra Légző gyakorlat. Időtartam gyakorlat. Versmondás. Beszélgető kör: barátság. Oszejeva: Kék színű falevelek Szereplők és jellemző tulajdonságaik. Pozitív tulajdonságok kiemelése. Alsó ívelésű betűk alakítása és kapcsolása: i, í, u, ú, ü, ű, t Szövegértelmezés. Következtetések, problémamegoldás. Empátia, önismeret. Hatékony, önálló tan. Megfigyelő képesség Figyelem koncentráció. Emlékező képesség. Írásmozgás fejlesztése. Helyesírási készség. Csoportmunka Páros munka Egyéni munka Jóslások a tartalomra címből, illusztrációból. Drámajáték mimikával és mozdulatokkal. Párbeszéd átalakítása pozitív kicsengésűvé. Betűpótló. Játék a betűkkel. Válogató másolás. Tollbamondás óra Időtartam gyakorlat. Mondatok alkotása adott szavakkal. Szövegalkotás szóban. Olvasás gyakorlása. Pontos, folyamatos olvasás. Beszédkészség, olvasáskészség. Rövid mondatok másolása. Tagolatlan szöveg mondatokra tagolása. A mondatkezdő nagybetűk és a mondatvégi írásjelek pótlása. Szóbeli és írásbeli feladatok megoldása. A mondatról szerzett ismeretek felidézése. A szavak különírása a mondatban. Kreativitás, tanultak alkalmazása óra Beszélgető kör: barátság. Ritmusgyakorlat. Légző gyakorlat. Időtartam gyakorlat. Fehér Klára: A csodálatos radírgumi Beszélgetés, véleménynyilvánítás, Beszédkészség. Lényegkiemelés, következtetés. Beszámoló személyes élményekről. Mondatbefejezések. Közmondások értelmezése. Szóvadászat. Betűpótló.

5 óra óra óra Felső ívelésű betűk alakítása és kapcsolása. N, m, p Artikulációs gyakorlat. Beszélgető kör: régi iskola. Az iskolai közösség. Szöveg előkészítése. Móra Ferenc: A kis bicebóca Szóértelmezés. A szereplők tulajdonságainak vizsgálata. A szavakról szerzett ismeretek felidézése. Beszélgető kör: illem, viselkedési szabályok. Illemkockák. A helyes iskolai viselkedés szabályai, a köszönés illemtana. Játékos feladatok a szavakkal, mondatokkal kapcsolatban. Légző gyakorlat. Időtartam gyakorlatok. Beszélgető kör: szabadon választott téma. Írásmozgás fejlesztése. Beszédkészség. Szövegértelmezés. Olvasáskészség. Szókincsbővítés. Empátia. Tolerancia. Segítségnyújtás. Helyesírási képesség. Matematikai komp. Kombinatív képesség Kreativitás, a tanultak alkalmazása. Normatudat. Normakövetés. Kezdeményező és vállalkozói komp. Kreativitás. Matematikai komp. Kombinatív képesség Olvasáskészség, beszédkészség. Beszédkészség fejlesztése. Páros Páros Frontális munka Fantáziajáték. Címből jóslás a szövegtartalomra. Szóértelmezés digitális tananyag segítségével. Hétszínvarázs A szereplők tulajdonságai. Hétszínvarázs Tagolatlan mondatok szavakra tagolása. Betűk öszszerakása értelmes szóvá. Szóalkotás. Digitális tananyag: Nyelvtan, helyesírás Szituációs játékok, élethelyzet gyakorlatok. Szóalkotás, mondatalkotás adott szavakból, betűkből. Utánzó játék. Versmondás. Munkafüzeti Rejtvényfejtés. Színezés. Az olvasmányok csoportosí-

6 óra Összefoglalás. Kör ívelésű betűk gyakorlása. Beszélgető kör: szabadon választott téma. Év eleji felmérés néma olvasással. Írás, helyesírás Alsó ívelésű, kis horogvonallal kapcsolódó betűk gyakorlása. Hangos olvasás mérésének folytatása. Összefüggések felismerése Lényeg megfogalmazása. Íráskészség fejlesztése. Íráskészség fejlesztése. Páros és csoport tása adott szempontok alapján. Szereplők felismerése szövegrészletekből. Téma és tartalom összefüggései. Értő olvasási feladat: Csodapók c. mese önálló feldolgozása. Válogató másolás, tollbamondás. Önálló munkálkodás feladatlappal. A róka a kútban c. szöveg értelmezése feladatok segítségével. Év eleji felmérés hangos olvasással. Az olvasás folyamatosságának, tempójának megfigyelése óra óra Diagnosztizáló mérés: Tájékozódás a tanulók első osztályban szerzett ismereteiről. Barátunk a természet. Képolvasás, mondatalkotás. Egyéni élmények. V. Bianki: Cinegenaptár Anyanyelvi komp: Szóbeli kifejezőképesség Szókincsbővítés Kezdeményező és v. komp. Kreativitás Frontális munka Egyéni munka Csoportmunka Érzékelő játékok. Válogató olvasás kérdések segítségével. A madár bemutatása illusztráció segítségével.

7 41. óra óra Szövegfeldolgozás, olvasás gyakorlása. A hangok és a betűk. Megkülönböztetés. Könyvtárlátogatás Az ismeretterjesztő irodalom fogalma. Helye a könyvtárban. Verstanulás. Helyes ejtés, kifejező versmondás. Móra Ferenc: A cinege cipője A vers tartalmi, formai elemzése. Alsó ívelésű, kis horogvonallal kapcsolódó betűk írásának gyakorlása r, v, w Olvasási képesség Természettudományos komp. Megfigyelőképesség ismeretszerzés Hatékony, önálló tanulás Összehasonlítás Hatékony, önálló tanulás Rendszerszemlélet alapjai Tájékozódás Szövegértelmezés. Vállalkozói komp. Empátia Kreativitás Írásmozgás fejlesztése Nyelvi kifejező képesség Helyesírási képesség Szabályfelismerés és követés Csoportmunka Egyéni munka Páros Frontális munka Egyéni munka Páros munka Költöző madarak gyűjtése. A hangok megfigyelése: Hangképzés, hangerő, hangszín, ajakmozgás. Digitális tananyag: Nyelvtan és helyesírás 1. Téma Könyvek, folyóiratok nézegetése, olvasása. Lényegkiemelés kérdések alapján. Mese-valóság elkülönítése. Drámajáték. Betűpótló. Szópárok alkotása. Mondat alkotása. Játék a betűkkel óra Egyéni beszámolók a természet megfigyeléseiről. Párbeszédek alkotása az olvasott szövegekhez kapcsolódva. Verstanulás, versmondás. Gyakorlás. Beszéd és kifejezőképesség fejlesztése. Kreativitás Olvasási képesség Páros munka Dramatikus játék. Alkotott párbeszédek bemutatása. Láncolvasás. Váltóolvasás. Digitális tananyag: Nyelvtan és helyesírás 1. Téma: játékok

8 óra óra óra Ábécé gyakorlása. Hangulatnak megfelelő versmondás. Beszélgetés bajbajutott madarakról. Segítségnyújtás módja. Gólyáról szóló versek. Utánzó játék. Gárdonyi Géza: A mi gólyánk Szövegfeldolgozás. Felső hurkolású betűk gyakorlása: e, é, l, b Őszi tájkép bemutatása. Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra A vers feldolgozása. A betűrend. Szavak betűrendbe sorolása. Évszakok jellemzői. Beszélgetés az őszről. Pontos, helyes versmondás gyakorlása. Gyakorlás. Beszéd- és kifejezőképesség Szövegértelmezés Szókincsfejlesztés Analízis, szintézis Logikus gondolkodás Írásmozgás fejlesztése. Alkotóképesség Beszéd- és kifejezőképesség Érzelmek kifejezése Versértelmezés Hatékony, önálló tanulás Az információk összegyűjtésének, feldolgozásának képessége, a tanultak alkalmazása. Beszédkészség fejlesztése. Szövegreprodukálás. Szövegalkotás. Frontális munka Egyéni munka Frontális munka Csoportmunka Páros munka Egyéni munka Egyéni munka Csoportmunka Páros munka Egyéni munka Egyéni Dramatikus játék. Téma, helyszín, idő meghatározása. Események sorba rendezése, folytatása. Következtetések, önálló mondatalkotás. Rajzkészítés az olvasmányhoz. Válogató olvasás. Szóalkotás összekevert betűkből. Találós kérdés. Tájkép festése csoportban. Bemutatása a társaknak. A vers hangulata, mondanivalója. Megszemélyesítések megfigyelése. Rímek keresése. Hangulatnak megfelelő versolvasás. Nevek betűrendbe sorolása. Címszavak keresése az Ablak zsiráf gyermeklexikonban. Az olvasáskészség fejlesztése tempógyorsítással. Szókapcsolatok folyamatos olvasása, segítségükkel tartalommondás. Keresgélés betűrend szerint gyer-

9 Szavak betűrendbe állítása. Azonos betűvel kezdődő szavak. Hatékony, önálló tanulás Azonosság, különbözőség megállapítása. Gyermeklexikon használata. meklexikonban. Egészséges betűrend. Nyelvtan, helyesírás óra Évszakok jellemzői. Beszélgetés az őszi munkákról. Verstanulás, versmondás. Móra Ferenc: Levelek hullása Szövegfeldolgozás. Hangos olvasás gyakorlása. Őszi versek olvasása. Játékos feladatok a betűrendbe sorolással kapcsolatban. Beszédfejlesztés. Olvasási készség fejlesztése. Megfigyelő képesség. Összefüggések felismerése. Páros A hangulat és a tartalom összefüggése. Megszemélyesítés prózai műben. Rajzkészítés: milyennek képzeled? Évszakok változása, őszi munkák Hétszínvarázs Keresztrejtvény Nyelvtan, helyesírás óra Schmidt Egon: Mesél az őszi erdő. A természetvédelem fontossága. felső hurkolású betűk gyakorlása: f, h, k Természettudományos komp. Ismeretszerzés. Megfigyelőképesség. Lényegkiemelés. Írásmozgás fejlesztése. Szókincsbővítés. Helyesírási készség. Páros Egyéni Információgyűjtés szövegből. Időjárás-jelentés értelmezése. Feladatlapos Másolás, tollbamondás, betűpótlás. Mondatok alkotása adott szavakkal. 60. óra Helyismeret Mesél az erdő. Ismerkedés a gemenci erdővel, élővilágával. Egyéni élmények felidézése, képek nézegetése. Olvasási és beszédkészség fejlesztése. Szövegértési, szókincs gyarapítási, lényegkiemelő képesség. Természettudományos komp. Az erdő élővilágáról szerzett ismeretek mélyítése. Új ismeretek szerzése, csoportosítása. Frontális munka Páros munka Csoportmunka Beszélgetés. Bemutatás Feladatlapos munka Felső Barnabás-Papp Attila Gemenc című könyvének megismerése. Rajzkészítés az új ismeretek alapján. H 2/4.

10 óra óra óra Beszélgetés: őszi gyümölcsök, belőlük készülő finomságok. Finom csemege a diós alma, Gesztenyekatonák Hangok, betűk. Nemzeti ünnepünk. Az ősz témakör összefoglalása. Mesemondás, mesehallgatás. A mesék birodalma: bevezető óra Könyvtárlátogatás. A magánhangzók csoportosítása. Az ékezet jelentésmódosító szerepe. Alsó hurkolású betűk gyakorlása: j, g Szövegértelmezés. Összefüggések keresése. Következtetések levonása. Összehasonlítás. Szoc. komp. A nemzeti összetartozás érzése. Beszédkészség Szóbeli kifejezőképesség. Kreativitás. rendszerlátó képesség. Olvasáskészség, szövegértési képesség, szókincsbővítés. Helyesírás. Azonosság, különbözőség megállapítása, analógiák felismerése. Frontális munka Csoportmunka Differenciált egyéni munka Frontális munka Frontális munka Csoportmunka Páros munka Egyéni munka Azonos témájú és különböző műfajú szövegek összevetése. Recept és munkafolyamat értelmezésének lépései. A diós alma elkészítése, kóstolása. A hangokról, betűkről meglévő ismeretek felidézése, alkalmazása. Egyéni élmények felelevenítése. Szókincsbővítés szógyűjtéssel. Séta: Az őszi természet megfigyelése. Népmesegyűjtemények keresése, ismert mesék felidézése. Mesemozzanatok drámajátékkal. Képolvasás. Helyes ejtési gyakorlatok. A hangok időtartamának megfigyelése, csoportosítási gyakorlatok. Szavak mondatba foglalása. Feladatlapos óra Hangsúlygyakorlat. Időtartam gyakorlat. Helyes ejtés. Beszédfejlesztés. Szókincsbővítés. Olvasáskészség fejlesztése. Szövegértés. Osz- Mondatbefejezés kötőszó után. Szinonimák gyűjtése, válogatása, párosítása cso-

11 Kolozsvári G. E.: A búbos pacsirta meg a rezgőfű Feldolgozás. Az - i, -í a szavakban. A kiejtés szerinti írás elvének alkalmazása. Következtetések. tály Páros munka Egyéni munka portmunkában. Tömörítő tartalommondás. Szószintű gyakorlatok: másolás, csoportosítás, szógyűjtés, tollbamondás. Mondatalkotás a megfigyelt szavakkal óra Időtartam gyakorlat. Beszélgetés a kedvenc mesékről. Mesemondás. Az új mese eljátszása. Ugorjunk árkot! c. mese feldolgozása. s, cs betűk alakításának, kapcsolásának gyakorlása. Szövegértelmezés. Érzelmeket kifejező olvasás. Összefüggések felismerése. Következtetés. Szabályfelismerés, követés. Kombinatív képesség. Írásmozgás fejlesztése. Helyesírási készség. Szókincsbővítés. Páros Egyéni Események sorba rendezése. Cselekvések szereplőkhöz rendelése. A szereplők tulajdonságai. Párbeszédek olvasásának gyakorlása. Szavak alkotása szótagokból, betűrendbe sorolás. Szabályjáték. Mondatalkotás. Másolás óra Mesemondás: Legkedvesebb mesém. Légző gyakorlat. Időtartam gyakorlatok magánhangzókkal. A nyuszi, az őzike meg a répa c. mese feldolgozása. Az o, -ó, -ö, -ő a szavakban. z, zs, sz betűk alakításának, kapcsolásának gyakorlása. Helyes ejtés. Beszédfejlesztés. Kifejező, pontos olvasás. Következtetések Válogatás Empátia, segítségnyújtás Következtetések levonása, segédeszközök használatának képessége, példakeresés képessége. Páros Páros munka Egyéni munka Találós kérdések. Hiányos szöveg kiegészítése. Tulajdonságok válogatása szereplőkhöz. Közmondások értelmezése. Szerepek szerinti olvasás. Szószintű gyakorlatok: másolás, csoportosítás, kiegészítés, szógyűjtés. Mondatalkotás a megfigyelt szavakkal.

12 óra óra óra Mesemondás: Legkedvesebb mesém. Légző gyakorlat. Időtartam gyakorlat magánhangzókkal. Gyakorlás: mesemondás, olvasás. La Fontaine: A holló és a róka Gyakorlás, feladatmegoldás. Légző gyakorlat. Artikulációs gyakorlat. Mesemondás: Legkedvesebb mesém. Osztozkodik a róka. Alsó hurkolású, kétjegyű betűk alakításának, kapcsolásának gyakorlása. Légző gyakorlat. Artikulációs gyakorlat. Mondókák. A magánhangzók időtartamának helyes hangoztatása. A csökönyös kiselefánt c. afrikai népmese feldolgozása. Az u, -ú, -ü ű a szavakban. Az írott nyelvből nyelvi tények kiemelése, irányí- Beszédkészség, szóbeli kifejezőképesség. Szövegértés képessége, olvasáskészség. Hatékony, önálló tanulás Logikus gondolkodás Következtetés, elvonatkoztatás. Szoc. Komp. Erkölcsi ítéletalkotás. Önismeret. Megfigyelő képesség. Lényegkiemelés. Beszéd és szókincsfejlesztés. Szoc. komp. Empátia, ítéletalkotás. Írásmozgás fejlesztése. Helyesírási készség. Beszéd és szókincsfejlesztés. Lényegkiemelés. Szoc. komp. Alkalmazkodóképesség Önismeret. Analógiák felismerése. Vizuális észlelés. Vizuális emlékezet, koncentráció, figyelem tartóssága. Egyéni munka Csoportmunka Páros munka Frontális Páros Differenciált egyéni Differenciált egyéni Páros Bábozás. Következtetések levonása a szereplők cselekedeteiből. Események időrendje. Feladatlapos Tulajdonságok szereplőkhöz rendelése. A mese tanulsága. Események tömör elmondása prózaként. Utánzó mozgások. Dramatikus játék. Szereplők, helyszínek. Tulajdonságok gyűjtése, csoportosítása. Feladatlapos Másolás írottról, nyomtatottról. Válogató másolás. Szövegből kiemelt szavak olvasásának gyakorlása. Szinonimakeresés. Válogató olvasás. Események továbbgondolása szerepjátékkal. Szószintű gyakorlatok: másolás, csoportosítás, tollbamondás, ékezetpótlás, kiegészítés. Mondatalkotás a megfigyelt szavakkal.

13 tott megfigyelése. Ritka betűk írásának gyakorlása: x, y, dz, dzs óra Mesemondás: legkedvesebb mesém. Időtartam gyakorlatok mássalhangzókkal. A ravasz róka meg az okos vadkacsák Gyakorlás. A mássalhangzók fajtái. Szókincsbővítés. Kifejező hangos olvasás. Reproduktív szövegalkotás. Vélemények megfogalmazása. Következtetések, rendezés. Szoc komp. Viselkedésminták megítélése. A mesemondás gyakorlása. Időpontok és események egyeztetése. A szereplők tulajdonságainak csoportosítása. Csoportmunka: a róka a mesében és a valóságban. Egyjegyű, kétjegyű, háromjegyű mássalhangzók felismerése, megkülönböztetése óra Mesedramatizálás. A kiskakas gyémánt félkrajcárja c. mese feldolgozása. Szövegértelmezés. Beszédfejlesztés. Szoc. komp. Erkölcsi ítélőképesség Feladatlapos munka csoportonként. Mese részleteinek előadása csoportonként. Válogató másolás, emlékezetből írás. Az írásmunkák javítása. Az írott kisbetűk alakításának és kapcsolásának gyakorlása. Megfigyelőképesség, emlékezet, önellenőrzés óra Időtartam gyakorlat hosszú mássalhangzós szavakkal. Dramatikus játék. A mássalhangzók fajtái. Gyakorlás. Szóbeli kifejezőképesség. Vállalkozói komp. Kreativitás. Analógiák felismerése. Csoportmunka Páros Mimetikus, utánzó és fantázia gyakorlatok. Mesedramatizálás csoportokban párbeszédekkel. Mondatalkotás adott szavakkal. Szógyűjtés párokban, csoportban. Válogató másolás, írásmunkák javítása.

14 óra óra óra Az írott kisbetűk alakításának és kapcsolásának gyakorlása. Időtartam gyakorlat. Beszélgetés a télről. Szövegértés mérése. Móra Ferenc: Hulló pelyhek című szöveg feldolgozása. A rövid és hosszú egyjegyű mássalhangzók. Beszédművelés, beszédfejlesztés Beszélgetés Mikulás élményekről. Vers a Mikulásról. Tájékozódó felmérés. Helyes ejtési és időtartam gyakorlatok. Beszélgetés a téli madárgondozásról. Vásárhelyi-Csiby: A madáretető téli vendégei c. szöveg feldolgozása Helyesírási készség, íráskészség fejlesztése. Szókincsbővítés. Szóbeli kifejezőkészség. Szövegértési képesség. Lényegkiemelés. Logikus gondolkodás. Összehasonlítás. Természettudományi komp. Ismeretszerző képesség. Azonosság, különbözőség megállapítása. Vizuális és verbális emlékezet, koncentráció. Beszéd és szókincsfejlesztés. Érzelmek kifejezése olvasáskor. Beszédkészség fejlesztése. Olvasási képesség. Helyesírási képesség. Természettudományi komp. Környezettudatos magatartás. Hatékony, önálló tanulás Ismeretszerző és alkalmazó képesség Páros Egyéni munka Páros Páros Egyéni Feladatlapos Utánzó játék. A mese és valóság megkülönböztetése. Válogató olvasás. Az Írott nyelvből nyelvi tények kiemelése, megfigyelése. Időtartamnak megfelelő hangoztatás, helyes kiejtés. Szópárok hangoztatása, jelentésük megfigyelése. Beszámolás az adventtel kapcsolatos élményekről. Mikulási élmények felidézése, megosztása a társakkal. A felmérés feladatainak önálló megoldása. Információgyűjtés szövegből. A szerzett ismeretek gyakorlati alkalmazása. A helyes tagolás gyakorlása olvasáskor. Hosszú egyjegyű mássalhangzót tartalmazó szavak másolása, írása tollbamondás után. Kiegészítések,

15 óra óra A hosszú egyjegyű mássalhangzós szavak helyesírása. Az írott nagybetűk alakítása és kapcsolása: O, Ó, Ö, Ő, C, Cs Beszélgetés téllel kapcsolatos élményekről. A téli természet bemutatása. Csukás István: Hideg szél fúj Gyakorlás. A rövid és hosszú kétjegyű mássalhangzók. Időtartam gyakorlatok mássalhangzókkal. Beszélgetés a téli erdőben élő állatokról. Schmidt Egon: Mesél a téli erdő Az írott nagybetűk alakítása, kapcsolása. Következtetések, vizuális emlékezet, koncentráció. Összefüggések keresése. Kifejező és beszédkészség fejlesztése. Szókincsbővítés. Olvasási képesség. Helyesírási képesség, íráskészség. Természettudományi komp. Ismeretek felidézése, alkalmazása. Analógiák felismerése. Következtetések, szabályalkotás. Azonosság, különbözőség megállapítása. Természettudományos komp. Információgyűjtés. Ismeretszerzés, beépítés. Analízis, szintézis, logikus gondolkodás. Olvasási képesség. Lendületes írásmozgás. Helyesírási készség. Kreatív nyelvhasználat. Szóbeli és írásbeli szövegalkotás. Páros csoportosítások. A kiejtés elvének alkalmazása szópárok összehasonlításával. Téli tájkép festése, bemutatása csoportonként. A vers tartalmának és hangulatának összefüggése. A vers tartalmi és formai jegyei. Verstanulás, olvasás, tempógyorsítás. Madáretető készítés munkafolyamata. Egyszerű madáretető készítése szabadidőben, kihelyezése az ablak elé. Az írott nyelvből nyelvi tények kiemelése, irányított megfigyelése. Betűpótlás, mondatalkotások. Információk egymáshoz rendelése. Szinonimagyűjtés, összetett szavak keresése. A természetes beszéd tempójának megfelelő olvasás gyakorlása. Az írott nagybetűk helyes alakítása és kapcsolása. Személynevek, állatnevek, városnevek gyűjtése, betűrendbe rendezése.

16 óra óra Időtartam gyakorlatok mássalhangzókkal. Beszélgetés: A tél szépségei. Mesél a téli erdő c. szöveg gyakorlása. A tél c. szöveg feldolgozása. Versek olvasása a télről. A hosszú kétjegyű mássalhangzós szavak helyesírása. Helyes ejtési és időtartam gyakorlatok. Versmondás: Téli versek. Élménybeszámoló. Kányádi Sándor: Tél derekán A j hang jelölése a szavakban. Az írott nagybetűk alakítása és kapcsolása betűcsoportonként: U, Ú, Ü, Ű, V Beszédkészség. Olvasási képesség. Helyesírási képesség. Természettudományos komp. Ismeretszerzés, beépítés. Vizuális emlékezet, a figyelem tartóssága, összpontosítása, a tanultak alkalmazása. Kifejezőkészség. Versolvasási képesség. Helyesírási készség. Kreatív nyelvhasználat. Lendületes írásmozgás. Vállalkozói komp. Kreativitás. Közvetlen környezet megismerése. Azonosság, különbözőség megállapítása. Logikai gondolkodás. Páros Páros A felolvasás gyakorlása párokban. A természetes beszéd ütemének megfelelő olvasás. Ismeretközlő szövegből lényeg kiemelése, tételmondat keresése. Címadás a részeknek. A mássalhangzók időtartamának megfelelő hangoztatás, helyes kiejtés. Kiegészítések, hibajavítások. Betűpótlás. Asszociációs játék. Tartalmi, formai elemek a versben. Költői kifejezőeszközök keresése. Szavak csoportosítása. Látó-halló tollbamondás. Betűpótlás. Helyes betűalakítás és kapcsolás. Mondatalkotás. Betűrendbe sorolás óra Tartalomelmondás képsor segítségével. Móra F. : A csókai csóka Kifejezőkészség. Versolvasási képesség. Válogatás, sorba rendezés, következtetés. Páros Az események időrendbe állítása. A szereplők tulajdonságainak kikeresése. Feladatlapos Olvasás: érzelmek kifejezése hangszínnel, hanglejtéssel.

17 óra óra óra óra A j és a ly jelölése szavakban. Versmondás: Téli versek. Beszélgetés: Szabadon választott téma. Gárdonyi G. : A tulipán A j és ly jelölése szavakban Beszélgetés: Ünnepvárás. Emlékek felidézése, kívánságok elmondása. Jeles napok: Karácsony, Újév Weöres S. : Újévi jókívánságok Ünnepi, szüneti élmények. Összefoglalás: A tél. A hangokról és a betűkről tanultak gyakorlása. Diagnosztizáló mérés. Vizuális emlékezet, koncentráció. Beszédkészség. Megfigyelő képesség. Pontos olvasás. Megfigyelő képesség. Beszédkészség. Esztétikai- művészi tudatosság Érzelmek fejlesztése. Műalkotások befogadása. Beszédkészség. Szókincsbővítés. Olvasáskészség. Helyesírási képesség. Természettudományi komp. Ismeretek rendszerezése. Szövegértés képessége. Helyesírási képesség. Csoport munka Páros Egyéni munka Szavak gyűjtése, csoportosítása. Analóg szósorok öszszeállítása. Találós kérdés. Szereplők, idő, helyszín megállapítása. Kulcsszavak sorba rendezése, tartalommondás. Tulipánhagymák ültetése. Karácsonyi versek, dalok. Zenehallgatás. Jókívánságok kigyűjtése a versből. Rímkeresés, a ritmus érzékeltetése. A művek csoportosítása tartalom és forma szerint. Szókapcsolatok kiegészítése, mondatba foglalása. A rövid és a hosszú hangok helyes jelölése, csoportosítások, betűpótlás, hibakeresés. Szereplők, helyszín, téma. Események sorrendje. Szereplők tulajdonságai. Fel-

18 A hangokról és betűkről tanultak összefoglalása. Segédeszközök használatának képessége. Vizuális emlékezet, koncentráció. Önálló adatlapos Az ismeretek alkalmazása csoportos és önálló feladatmegoldással. Játékos feladatok a témakörben: óra A szünetben olvasott könyvek, mesék bemutatása társaknak. Meserészletek felolvasása. Beszédkészség. Helyes és kreatív nyelvhasználat. Olvasáskészség. Szabadon választott olvasmányok bemutatása a társaknak. A témazáró felmérés feladatainak önálló megoldása. Tájékozódó felmérés a hangok, betűk témakörben. Hatékony, önálló tanulás A megszerzett tudás alkalmazása óra Egyénileg olvasott mese bemutatása. Mondókák, kiszámolók felidézése, szótagolása. A mesék birodalma A halász és a nagyravágyó felesége A felmérés javítása. A szótagolás. Szóbeli kifejezőképesség. Szövegértelmezés. Lényegkiemelés. Megfigyelőképesség. Analízis-szintézis. Beszédtempó, beszédritmus. Helyesírási képesség. Matematikai komp. Osztályozás képessége, kombinatív képesség. Frontális munka Egyéni munka Páros munka Munkafüzeti Mesebeli szereplők és csodás elemek megkeresése a mesében. A tündérmese jellemzői. Mesekezdés, mesebefejezés, hármas meseszám. Rajzkészítés: mesebeli jó tündér. Ritmikus kiszámolók olvasása, eljátszása. Szavak szótagokra bontása, csoportosítása szótagszám szerint. Szótagokból szavak összeállítása.

19 óra óra óra Mondókák, kiszámolók ritmizálása, szótagolása. Olvasott mese tartalmának elmondása. A csillagszemű juhász Az elválasztás Beszélgetés szabadon választott témával. Mese alkotása, elmondása. Csalimese Az írott nagybetűk alakítása és kapcsolása: A, Á Légző gyakorlat, időtartam gyakorlat, ritmusgyakorlat. Beszélgetés szabadon választott témáról. Mesemondás. A kóró és a kismadár Szóbeli kifejezőképesség. Szövegalkotás. Szövegértés képessége. Olvasási képesség. Konfliktuskezelés. Kompromisszum készség. Összefüggések, analógiák felismerése. Szóbeli kifejezőképesség. Szövegalkotás. Olvasáskészség Lendületes írásmozgás, helyesírási készség, kreatív nyelvhasználat. Kezdeményező és vállalkozói komp. Kreativitás Beszédkészség. Olvasáskészség. Reproduktív szövegalkotás. Helyesírási képesség, íráskészség. Megfigyelőképesség Páros Frontális Frontális munka Egyéni munka Páros Páros Mondókák ritmizálása tapssal párokban. Lényegkiemelés kérdések segítségével. A főszereplő tulajdonságainak összegyűjtése. Mesemondás szereplő nevében. A szótag szerepének irányított megfigyelése. Szavak szótagokra bontása, szótagszám megállapítása. A különböző elválasztási esetek megfigyelése. Lehetetlenségek a mesében. Váratlan befejezés. Hangos olvasás gyakorlása stafétában. Mondatalkotás szavak sorba rendezésével. Mondatok írása képről. Hiányos mondat kiegészítése nevekkel. A láncmese ismérvei, a láncszemek szereplőkhöz rendelése. A mese befejezésének átalakítása. Munkafüzeti munka párban. Olvasásgyakorlás tempófokozással. Szavak szótagszámának

20 A szavak elválasztása magán- és mássalhangzók találkozásánál. Az írott nagybetűk alakítása és kapcsolása: E, É Hatékony, önálló tanulás Emlékezet fejlesztése. A szükséges információk keresésének képessége. Analógiák felismerése. Vizuális és verbális emlékezet, koncentráció. meghatározása, több szótagú szavak elválasztása, leírás szótagolva. Szótagokból szóalkotás óra Gárdonyi Géza mesekötetek keresése, bemutatása. Gyakorlás Az elválasztás gyakorlása. Olvasási- és beszédkészség. Helyesírási készség. A tanultak alkalmazása. Kreativitás. Páros munka Könyvtári munka csoportban. Az olvasás gyakorlása: érzelmek kifejezése, pontos, kifejező olvasás. Olvasási verseny. Tömörítő tartalommondás szereplő nevében, A dz, dzs, x betűt tartalmazó szavak elválasztása. Szótaglánc készítése óra Gárdonyi Géza mesekötetek bemutatásának folytatása. Gárdonyi Géza: Megjárta Jancsi Írott nagybetűk alakítása és kapcsolása: I, Í, J, Y Anyanyelvi komp: Beszédkészség. Olvasási készség. Szövegértés képessége. Szóbeli és írásbeli szövegalkotás. Lendületes írásmozgás. Összefüggések felismerése. Következtetés. Elvonatkoztatás. Páros Könyvtári csoportos gyűjtőmunka bemutatása. Munkafüzeti Feleletválasztás. Ok-okozat keresése a meséből. Tanulság kifejezése közmondással. Mondatok írása képről. Szólások, közmondások gyűjtése csoportban. Szépírás verseny óra Időtartam gyakorlatok. Ritmusgyakorlat. Dramatikus játék: Vásárban. Beszédkészség. Szóbeli kifejezőképesség. Szövegértelmezés. Lényegkiemelés. Helyesírási képesség. Frontális munka Asszociációs és érzékelő játékok. Véleménynyilvánítás a szereplőkről. Tömörítő tartalommondás. Válogató másolás.

21 Furulyavásár A szavak elválasztása hosszú egyjegyű mássalhangzók között. Az írott nagybetűk alakítása és kapcsolása: H, K Erkölcsi ítéletalkotás. Tolerancia. Gondolkodási képesség. Érvelés. A szavak szótagokra bontása, szótagolási gyakorlatok. Szavak leírása elválasztva, a szabály alkalmazásával. Szótagokból szóalkotás. Nevek gyűjtése, betűrendbe sorolása. Hiányos mondat kiegészítése óra Légző gyakorlat. Verstanulás a versmondó versenyre. A három kívánság Gyakorlás A szavak elválasztása hosszú kétjegyű mássalhangzók között. Beszédfejlesztés. Szókincsbővítés. Szövegértelmezés. Olvasáskészség fejlesztése. Helyesírási készség. Megfigyelőképesség. Következtetés. Logikus gondolkodás. Rendszerezés. Összehasonlítás. Önuralom, lemondás. Csoport Frontális Jóslás: címből, illusztrációból. Az én három kívánságom, a mi három három kívánságunk. Egyéni és csoport. Események időrendje. A szereplők jelleme. Mesére jellemző szókapcsolatok gyűjtése. Igaz, hamis állítások. Mese, valóság szembeállítása. Szavak szótagolása, játékok a szótagolás témakörében óra Verstanulás. Versmondás. Kolozsvári G. E. : A pecsenye Az írott nagybetűk alakítása és kapcsolása: T, Ty, F Szókincsfejlesztés. Helyesírás, íráskészség fejlesztése. Problémamegoldás. Frontális Kifejező versmondás gyakorlása. A mese mondanivalójának kifejtése. Szinonimagyűjtés. Mondatalkotás szavak sorba rendezésével. Szólások, közmondások gyűjtése óra Versmondás. Beszédkészség. Olvasáskészség. Páros A mesekezdés, befejezés, szófordulatok megfigyelése,

22 óra óra óra Gyakorlás Szótagolás, elválasztás gyakorlása. Versmondás. Mesedramatizálás. Tartalommondás szereplő nevében. Mátyást megvendégelik A szótagolás, elválasztás gyakorlása. Az írott nagybetűk alakítása és kapcsolása: P, R, B Versmondás. Olvasott mesék bemutatása. Az időjós Gyakorlás Felmérés A szótagolás, elválasztás témakörből. Tollbamondás. Versmondás gyakorlása. Szereplők üzenetváltásainak eljátszása. Emlékező képesség. Rendszerező képesség. Matematikai komp. Kombinatív képesség. Kreatív nyelvhasználat. Szövegértés. Helyesírási készség. Szóbeli és írásbeli szövegalkotás. Erkölcsi normák, ítéletalkotás. Koncentráció, a tanultak alkalmazása. Kifejezőképesség. Szókincsbővítés. Helyes és kreatív nyelvhasználat. Helyesírási képesség, íráskészség. A megszerzett tudás alkalmazása. Kreatív nyelvhasználat. Olvasási képesség. Szövegértés. Frontális Páros Páros ismert változatok gyűjtése. Válogató olvasás. Mesedramatizálás. Több szótagú szavak leírása elválasztva, a szabályok alkalmazásával. Elválasztási hibák javítása, indoklás. Szótagolással kapcsolatos játékok: Ritmusgyakorlat. Lényegkiemelés szöveg kiegészítéssel. A szereplők tulajdonságainak csoportosítása, a válogatás indoklása. Tárlatlátogatás. Véleményalkotás. Játékos feladatok megoldása: szótagkereső, keresztrejtvény. Beszélgető kör: Gyűjtőmunkák bemutatása, mesemondás egymásnak. Szövegfeldolgozás interaktív tananyag segítségével. Címválasztás, események sorba rendezése. Rokon értelmű szavak gyűjtése. Időjós állatok viselkedéséről gyűjtőmunka készítése. Szövegfeldolgozás csoportban. Munkafüzeti munka: kötőszó utáni mondatbefejezés. Szóértelmezés rajzok

23 óra óra óra Az okos leány Írott nagybetűk gyakorlása: N, M, Ny Versmondás gyakorlása. Mátyás-mesék bemutatása, elmesélése. Az okos pásztorfiú A szavakról tanultak felidézése. Írott nagybetűk gyakorlása: G, Gy Versmondás, mesemondás. Gyakorlás. Felelgetők, sorolók. A szótő és a toldalék. Mesedramatizálás. Összefoglalás. Az írott nagybetűk gyakorlása: S, Sz Megfigyelő képesség. Gondolkodási képesség. Lényegkiemelés. Elvonatkoztatás. Kreatív nyelvhasználat. Szövegértés. Szóbeli és írásbeli szövegalkotás. Helyesírási képesség. Emlékező képesség. Összevetés. Figyelem összpontosítása, példakeresés képessége. Hangos olvasási képesség. Olvasás és beszédkészség. Oksági gondolkodás képessége. Ismeretszerző képesség. Összefüggéslátás. Kreatív nyelvhasználat. Rendszerező képesség. Logikus gondolkodás. Konfliktuskezelés. Páros Frontális Páros segítségével. Szólás és közmondás magyarázat. Mesedramatizálás. Mondatok alkotása képről. Szövegfeldolgozás munkafüzet és interaktív tananyag segítségével. Időrend, jellemzés, összehasonlítás az előző mesével. Szómagyarázatok készítése. Jelentéssel bíró szavak összeállítása betűhalmazból. Szóban szó - játék. Különböző tulajdonságú szereplők gyűjtése a megismert mesékből. Bemutatás a többi csoportnak. Hangos olvasás gyakorlása felolvasással, válogató olvasás. A toldalék megfigyelése a beszédben, mondatokban. Szavak toldalékolása mondatba helyezéssel. A mesék csoportosítása eredet és fajta szerint. Meseszereplők felismerése jellemző mondat alapján. Kérdésfeltevés gyakorlása.

24 óra óra óra óra Mesemondás. Mesemondó verseny. A t toldalékos szavak helyesírása. Írott nagybetűk gyakorlása: Z, Zs Kötetlen beszélgetés. Téma: Farsangi várakozások. Versmondás gyakorlása. Jeles napok: Farsang A ból, -ből, -ról, -ről, -tól, -től toldalékos szavak helyesírása. Beszélgetés a családról. Érzékelő játékok. Zelk Zoltán: Este jó Írott nagybetűk: L, Ly, D A család bemutatása, emlékek felidézése. Versmondás gyakorlása. Beszédkészség. Kreatív nyelvhasználat. Szóbeli és írásbeli szövegalkotás. Helyesírási készség. Vállalkozói komp. Kockázatvállalás. Véleménynyilvánítás. Sajátosságok felismerésének képessége. Analógiakeresés, összefüggések felismerése. Beszédkészség fejlesztése. Olvasáskészség. Szövegértés. Konfliktuskezelés. Ismeretszerző képesség. Információk feldolgozásának képessége. Tudás másokkal való megosztásának képessége. Beszédfejlesztés. Olvasáskészség. Érzések, gondolatok értelmezése. Lendületes írásmozgás. Helyesírási készség Harmonikus életvitel. Normatudat. Beszédkészség. Szókincsbővítés. Szövegértelmezés. Reproduktív szövegalkotás. Helyes nyelvhasználat. Helyesírási képesség. Frontális Egyéni Páros A tanult mesék egyéni előadása. A mesemondások értékelése. A t toldalékos szavak kikeresése mondatból, szövegből. Szavak toldalékolása, mondatba illesztése. Farsanggal kapcsolatos ismeretek felidézése csoportban: ötletroham. Szövegfeldolgozás kérdések segítségével csoportban. Rajzkészítés, tárlatvezetés. Farsangi versek olvasása Szavak toldalékolása, a toldalék helyes használata. Szórejtvények. A vers mondanivalójának kibontása. A vers hangulata, hatása a tanulókra. Rímkeresés. Munkafüzeti Lényegkiemelés szövegkiegészítéssel. Szinonimagyűjtés.

25 óra óra József Jolán: A család A ban, -ben, -ba, -be toldalékos szavak helyesírása. Az írott nagybetűk: X, W, Q Ismerkedés régi és mai magyar költők versesköteteivel. Könyvtárlátogatás. Petőfi Sándor: Anyám tyúkja A val, -vel toldalékos szavak helyesírása. Versmondás gyakorlása. Beszélgetés a segítségnyújtásról. Oszejeva: A fiúk Nagybetűk írásának gyakorlása. Ismeretalkalmazás. Összefüggéslátás. Az információk feldolgozásának képessége. Megfigyelőképesség. Szövegértelmezés. Szókincsbővítés. Reproduktív szövegmondás. Ismeretszerző képesség. A tanultak alkalmazása. Azonosság, különbözőség megállapítása. Megfigyelés képessége. Szóbeli kifejezőképesség. Képzelet fejlesztése. Érvelés szóban. Empátia. Normakövetés. Páros Tartalommondás kifejezések segítségével. A toldalékok helyes alkalmazása, nyelvhelyességi gyakorlatok. Könyvtári foglalkozás. Verseskötetek keresése, tartalomjegyzék, versek olvasása. Kedvenc háziállat bemutatása. Hangulat, tartalom kérdések segítségével. A szereplők kapcsolása a versszakokhoz. Régies kifejezések gyűjtése, magyarázata. A toldalékos szavak helyesírása, mondatba foglalása. Szópárok jelentésének és helyesírásának összehasonlítása. Hibajavítás. Szereplők, helyszín elképzelése, bemutatása szóban. Cselekmények időrendje. Vélemények ütköztetése a fiúkról. Munkafüzeti Szépírás verseny.

26 óra óra óra Versmondás. Beszélgetés: nőnap. Gyakorlás A toldalékok helyesírásáról tanultak gyakorlása. Tájékozódó felmérés a nagybetűk gyakorlása után. Egyéni élmények felidézése. Fantáziajáték. Versmondás. Gyurkovics T.: A nagy fehér bohóc Gyakorlás. Felmérés: a szótő és a toldalék. A nemzeti ünnep tartalma. Petőfi Sándor: Nemzeti dal Írás felmérés javítása. Olvasás és beszédkészség. Írásbeli kifejezőkészség. Kreatív olvasás. Helyesírási képesség. Tudás másokkal való megosztása. A tanultak alkalmazása. Együttműködés. Vállalkozói komp. Egyéni munkavégzés, elhatározottság. Beszédkészség. Szövegértelmezés. Szóbeli szövegalkotás. Helyes és kreatív nyelvhasználat, helyesírási képesség, íráskészség. Analízis-szintézis. Problémamegoldó képesség. A megszerzett tudás alkalmazása. Beszédkészség. Szövegértelmezés. Pontos olvasás. Normakövetés. Páros Páros Versmondás és olvasás gyakorlása. Élményfelidézés. Dramatizálás csoportban. Történet folytatása. A toldalékos szavak helyesírásáról tanultak alkalmazása. Munkafüzeti munka párban és egyénileg. Játékos gyakorlatok: Feladatlapos Fantáziajáték. Szereplők, helyszín, időpont keresése. Hiányos vázlat kiegészítése. Igazhamis állítások, páros beszélgetés. Felmérőlap feladatainak megoldása egyénileg. A vers hangulata, mondanivalója. Munkafüzeti Zenehallgatás. Illemtudó viselkedés ünnepélyeken. Zászló és kokárda készítése.

27 óra óra óra Egyéni élmények felelevenítése és megosztása a társakkal. Versmondás. Helyes ejtési gyakorlatok. Nagy K.: Kettőnk titka A kiejtéstől eltérő helyesírású szavak. Beszámoló egyéni élményekről. Versmondás. Nagy K. : Vicces ez a Zsuzsi Írástechnikai gyakorlatok. Az írástempó fokozása. Beszámoló egyéni élményekről. Versmondás. József Attila: Altató Beszédkészség. Szóbeli szövegalkotás. Szövegértelmezés. Helyes kiejtés, helyesírási képesség. Hatékony, önálló tanulás Emlékezet fejlesztése. Különbözőségek megfigyelése. Vizuális és verbális emlékezet, koncentráció. Harmonikus életvitel. Csoportosítás, válogatás. Olvasási készség. Kreatív nyelvhasználat. Helyesírási készség. Szókincsbővítés. Hatékony, önálló tanulás Verbális és vizuális emlékezet. Figyelemkoncentráció. Önellenőrzés. Beszédkészség. Szókincsbővítés. Versértelmezés. Helyes kiejtés, helyesírási képesség. Különbözőségek megfigyelése. Vizuális és verbális emlékezet. Páros Páros Egyéni Páros és csoport Szógyűjtés. Tablókészítés kiskori fotókból csoportban. Tárlatlátogatás. Munkafüzeti munka párban. A szóelemzés elvének alkalmazása a kiejtéstől eltérő helyesírású szavak leírásakor. Felismerés mondatban, hangoztatás után. Az eltérést okozó hangkapcsolatok jelölése. Feladatlapos Mondatbefejezések kötőszó után. A képzelet fejlesztése rajzolással. Válogató olvasás, mondattartalmak érzékeltetése. Szavak, mondatok másolása. Betűpótlás, szóalkotás betűkből. Mondatírás tollbamondás után. A tanult helyesírási szabályok alkalmazása. A költemény hangulata. Rímek, ritmus, refrén, költői képek megfigyelése. Szavak gyűjtése, átalakítása. Betűk pótlása. Tollbamondás, ellenőrzés, javítás.

28 óra óra óra A kiejtéstől eltérő helyesírású szavak: -ljvel írjuk. Írástechnikai gyakorlatok. Beszédművelés, beszédfejlesztés Családi fényképek bemutatása. Élménybeszámoló. Móra Ferenc: Hogyan tanultam meg olvasni? Gyakorlás. Kiejtéstől eltérő helyesírású szavak: -njvel, -nyj-vel írjuk. Dramatikus játék. Móra Ferenc: A könyvvé vált kakas Írástechnikai gyakorlatok. Helyes ejtési gyakorlatok. Beszélgetés: egyéni élmények felidézése. A beszélő ceruza Olvasási és beszédkészség. Kreatív nyelvhasználat. Empátia. Közösségi érzés. Érzelmek fejlesztése. Empátia. Tolerancia. Szövegértelmezés. Következtetés. Kifejezőképesség. Nyelvi kreativitás. Lényegkiemelés. Szóbeli szövegalkotás. Helyesírási készség. Szókincsbővítés. Empátia. Érzelmek fejlesztése. Hatékony, önálló tanulás Verbális és vizuális emlékezet. Figyelemkoncentráció. Beszédkészség. Kreatív nyelvhasználat. Olvasáskészség fejlesztése. Szövegértés. Helyes kiejtés, helyesírási képesség. Erkölcsi ítélőképesség. Páros Egyéni Páros Másolás, mondatok alkotása. Szituációs játék: családi jenetek. Tükörjáték. Szereplők, helyszín, Idő. Vázlatmondatok befejezése. Kérdésfeltevés gyakorlása. Írói kifejezések párosítása köznapival Szókereső gyakorlatok. A szóelemzés elvének alkalmazása. Szavak átalakítása, az eltérést okozó betűk jelölése. Mondatbefejezések, összefüggések felismerése. Cselekvések csoportosítása.. A történet továbbgondolása. Tartalommondás körmesével. A szereplők találkozásainak eljátszása. Betűpótlás, szóalkotás betűkből, szótagokból. Versmásolás időre. Egyéni beszámolók a tanulók tapasztalatairól a témával kapcsolatban. A szereplők cselekedeteinek értékelése. Szókereső gyakorlatok, a szóelemzés elvének alkal-

29 Kiejtéstől eltérő helyesírású szavak: -djvel, -gyj-vel írjuk. Írástechnikai gyakorlatok. Írástempó fokozása. Hatékony, önálló tanulás Különbözőségek megfigyelése. Vizuális emlékezet. Koncentráció. Tudás másokkal való megosztása. mazása. Szavak átalakítása, betűpótlások. Tollbamondás, ellenőrzés, javítás óra Helyes ejtési gyakorlat. Tartalommondás. Gyakorlás. Petőfi Sándor: Arany Lacinak Kiejtéstől eltérő helyesírású szavak. Tjvel, tyj-vel írjuk. Lényegkiemelés. Beszédkészség. Kommunikációs képesség. Versértelmezés. Kreativitás fejlesztése. Olvasási készség. Érzelmek fejlesztése. Hatékony, önálló tanulás Különbözőségek megfigyelése. Páros Egyéni A szövegek mondanivalójának kiemelése. Széttördelt mondatok párosítása. Tartalommondás tömörítéssel. A szereplő elképzelése a mű alapján. Régies és költői kifejezések magyarázata. A játékosság érzékeltetése versolvasáskor. Ürge: ismeretek gyűjtése csoportban. Szótőkereső gyakorlatok. Szavak átalakítása óra Helyes ejtési gyakorlat. Beszélgetés az idősekkel szembeni viselkedésről. Móra Ferenc: Nagyapó Írástechnikai gyakorlatok. Olvasási készség. Szövegértés. Érzelmek fejlesztése. Erkölcsi ítéletalkotás. Tolerancia. Kiemelt szókapcsolatok olvasása. A szereplők tulajdonságainak kiválogatása. Szómagyarázat. Válogató másolás, csoportosítás. Szövegrész másolása óra Beszélgetés: család, nagyszülők. Helyes ejtési gyakorlatok. Kifejezőkészség. Helyes kiejtés. Helyesírási képesség. Helyes nyelvhasználat. Olvasáskészség. Szövegértési képesség. Páros Kifejező olvasás gyakorlása párokban. Olvasás verseny. Szavak átalakítása, csoportosítása. Betűk pótlása.

30 óra óra Gyakorlás. Versek. Kiejtéstől eltérő helyesírású szavak: -tssel, -tsd-vel írjuk. Írástechnikai gyakorlatok. Dramatikus játék. József Attila: Csoszogi, az öreg suszter Kiejtéstől eltérő helyesírású szavak: -tszszel, -dsz-szel, -gysz-szel írjuk. Helyes ejtési gyakorlat. Beszélgetés: lelkiismeret furdalás. Egyéni tapasztalatok. Móricz Zsigmond: A nehéz kétgarasos Írástempó fokozása. Hatékony, önálló tanulás Különbözőségek megfigyelése. Következtetések. Tolerancia. Empátia. Kommunikációs képesség. Kreatív nyelvhasználat. Beszédkészség. Szókincsbővítés. Ismeretszerzés. Érzelmek fejlesztése. Mások elfogadása. Problémamegoldás. Következtetés. Beszédkészség. Szóbeli kifejezőképesség. Szövegértelmező képesség. Véleményalkotás. Konfliktuskezelés. Választás, döntés. Felelősségvállalás. Páros Ellenőrzés, hibajavítás. Szavak pótlása mondatokban, mondatok másolása. Szócikk értelmezése. Jóslás. Szereplők, helyszín elképzelése. Mondatbefejezés kötőszó után. Tulajdonságok bizonyítása cselekedetekkel. Mondatok átalakítása, olvasás gyakorlása. Szituációs játék párban: A kisfiú és édesanyja, a kisfiú és Csoszogi bácsi beszélgetése. Aktualizálás: Cipésznél. Szótőkereső gyakorlatok. Csoportosító másolás. Érzékelő játék. Következtetés címből a tartalomra. Események sorba rendezése. Okokozati összefüggések keresése olvasással. Állásfoglalás a történet főszereplőjéről. Közmondások értelmezése. Szövegrész másolása az olvasókönyvből határozott ideig.

31 óra óra óra Szövegalkotás képről. Beszélgetés. Gyakorlás. Kiejtéstől eltérő helyesírású szavak: -dtvel írjuk. Írástechnikai gyakorlatok. Helyes ejtési gyakorlat. Tartalommondás. A tíz kicsi barát (kínai mese) Olvasástechnika fejlesztése. Differenciált rétegmunka: a kiejtéstől eltérő helyesírású szavak. Dramatizálás. Összefoglalás: Család Szóbeli szövegalkotás. Felolvasás. Helyes kiejtés, helyesírási képesség. Logikus gondolkodás. Következtetések. Összefüggések felismerése. Különbözőségek megfigyelése. Vizuális és verbális emlékezet, koncentráció. Szövegértelmezés. Szóbeli és írásbeli kifejező képesség. Olvasási képesség. Segítségnyújtás. Önállóság. Érzelmek tudatossága. Szabálykövetés. Hangos olvasási készség. Kreatív szövegalkotás. Rendszerező képesség. Összefüggések keresése. Páros Egyéni Páros Előzmény, következmény megfogalmazása. Összefüggő mondatalkotás képről. Beszélgetés a szerénységről, tiszteletről, becsületességről-aktualizálás. Olvasás gyakorlása párokban. Szavak csoportosítása, átalakítása. Tollbamondás, javítás. Fantázia játék. A helyszín elképzelése. Az események időbeli elrendezése. Tartalomelmondás cselekvéssor segítségével. A főszereplő jellemzése. Mimetikus és dramatikus játék. Olvasásgyakorlás változatos módokon. Szünettartás a mondaton belül és a mondatok között. Szótőkereső gyakorlatok. A szóelemzés elvének alkalmazása. Tollbamondás, emlékezetből írás. Szövegek csoportosítása tartalom és forma szerint. Szövegrészletek kifejező felolvasása. Dramatizálás. Tetszési sorrend a fejezet olvasmányaiból.

32 óra óra óra Felmérés. Helyes ejtési gyakorlat. Könyvtári foglalkozás. Gyakorlás. Családi szokások felelevenítése, bemutatása a társaknak. Húsvét. Séta a Sugovica-parton. Témazáró felmérés a kiejtéstől eltérő helyesírású szavak témakörében. Húsvéti, tavaszi szüneti élmények. Tavaszi versek. A mondatokról eddig tanultak felelevenítése. Olvasási készség fejlesztése. Helyes kiejtés, helyesírási képesség. Kreatív szövegalkotás. Segédeszközök használatának képessége. Tanulási technikák alkalmazása. Vizuális és verbális emlékezet, koncentráció. Kommunikációs készség. Kreatív nyelvhasználat. Az ünnephez kapcsolódó viselkedés. A megszerzett tudás alkalmazása. Vállalkozói kompetencia: Egyéni munkavégzés, elhatározottság. Versértelmezés. Beszédkészség. Kreatív nyelvhasználat. Helyesírási képesség. Összehasonlítás. Sajátosságok megfigyelése. Páros Családról szóló elbeszélések keresése csoportokban. Részletek bemutatása a társaknak. Játékos feladatok a kiejtéstől eltérő helyesírású szavak gyakorlására csoportokban. Az ünnep vallási tartalma és a néphagyomány megismerése. Öntöző versek tanulása. A séta során a tavaszi természet megfigyelése. Egyéni feladatlapos Mondatok tollbamondás utáni írása. Korábbi ismeretek, a sétán szerzett tapasztalatok felidézése a tavaszról. Tablókészítés tavaszi képekből csoportban. A munkák bemutatása. A versek összehasonlító elemzése táblázat segítségével párokban. Szóbeli és írásbeli feladatok megoldása a mondatok szintjén.

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra

Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra 2019. szeptember 2. Tanév eleji ismétlés 1. Ismételjünk! 2. Ismételjünk! A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a nyelvtan és helyesírás tanításához a 2. évfolyam számára

Tanmenetjavaslat a nyelvtan és helyesírás tanításához a 2. évfolyam számára Tanmenetjavaslat a nyelvtan és helyesírás tanításához a 2. évfolyam számára Készült Fülöp Mária Szilágyi Ferencné Nyelvtan és helyesírás tankönyve és munkafüzete alapján. Éves órakeret: 72 óra Heti órakeret:

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

írás (szürkével elkülönítve)

írás (szürkével elkülönítve) Én és a szeptember ismétlés, gyakorlás hónap hét óra blokk időterv Kommunikációs és írástechnikai készségek-képességek fejlesztése (tanmeneti ajánlás; Írás, 2. évfolyam, 55 óra - KOMP-könyvek) téma (beszéd,

Részletesebben

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása Témák órákra bontása Írás 2. tanmenet Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Az írott kisbetűk írásának ismétlése. 2. Az írott kisbetűk írásának

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra

Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra 2019. szeptember 2. Új tananyag feldolgozása Képességfejlesztés, összefoglalás, gyakorlás, ellenőrzés Teljes óraszám Tanév eleji

Részletesebben

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam TANMENET Szövegértés-szövegalkotás Vissza a meséhez! 5.évfolyam Készítette: Jóváhagyta: Benedekné Juhász Katalin szaktanár Gubáné Csánki Ágnes igazgató Gödöllő, 2010. január 3. óra tananyag feladat cél

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann 2013/2014. tanév, tanmenet/2. osztály Készítette: Varga Mariann Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann Tankönyv: Földvári Erika: 2. (Mozaik kiadó) Éves óraszám: 148 óra (heti 2 óra, 2 óra ) és helyes

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT A 2. OSZTÁLYOS HÉTSZÍNVARÁZS OLVASÓKÖNYV ÉS MUNKAFÜZET HASZNÁLATÁHOZ

TANMENETJAVASLAT A 2. OSZTÁLYOS HÉTSZÍNVARÁZS OLVASÓKÖNYV ÉS MUNKAFÜZET HASZNÁLATÁHOZ Éves óraszám 144 (+ 18 óra) TANMENETJAVASLAT A 2. OSZTÁLYOS HÉTSZÍNVARÁZS OLVASÓKÖNYV ÉS MUNKAFÜZET HASZNÁLATÁHOZ Néhány jó tanács a tanmenet használatához A következő tanmenet javaslatként szolgál, amelyen

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. a nyelvtan és helyesírás tanításához a 3. évfolyam számára

TANMENETJAVASLAT. a nyelvtan és helyesírás tanításához a 3. évfolyam számára TANMENETJAVASLAT a nyelvtan és helyesírás tanításához a 3. évfolyam számára Készült: Az Apáczai Kiadó Kerettanterve és Fülöp Mária Szilágyi Ferencné Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyve alapján

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY Órakeret:36 óra

Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY Órakeret:36 óra / Fejlesztési cél Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY :36 óra Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 11 óra A beszéd zenei eszközei: dallam, hangsúly, tempó, hangerő, szünet; beszédhelyzet;

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Szavakat és szópárokat tudjon utánmondással, helyes idő-tartammal

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a Varázs ábécé olvasókönyvhöz. I. Előkészítő időszak Képességfejlesztés

Tanmenetjavaslat a Varázs ábécé olvasókönyvhöz. I. Előkészítő időszak Képességfejlesztés Tanmenetjavaslat a Varázs ábécé olvasókönyvhöz Hónap hét Óra szeptember 1. hét 1. 2. 3. 4. 2. hét 5. 6. 7. 8. 3. hét 9. 10. I. Előkészítő időszak Képességfejlesztés Iskolás lettem Ismerkedés az iskola

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás.

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás. 112 Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét TANTÁRGYI PROGRAM 2. osztály Témakör, óraszám A beszéd és az írás 1 2. óra A hangok és a betûk A betûrend 3 5. óra A beszédhangok keletkezése A magánhangzók csoportosítása.

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

magyar nyelv és irodalom 3.o.

magyar nyelv és irodalom 3.o. ÓRATERV A pedagógus neve: Kiss Andrásné Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: olvasás Évfolyam: 3. Résztvevők: a Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló 4. b osztályos

Részletesebben

Tematikus terv. Osztály: 2. osztály Témakör: Barátunk a természet. Szövegértelmezés, összefüggések kere-

Tematikus terv. Osztály: 2. osztály Témakör: Barátunk a természet. Szövegértelmezés, összefüggések kere- Tematikus terv Felhasznált források: Nyiri Istvánné (2015): Hétszínvarázs olvasókönyv 2. osztály (Apáczai Kiadó) Burai Lászlóné - dr. Faragó Attiláné (2015): Hétszínvarázs munkafüzet 2. osztály (Apáczai

Részletesebben

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET BESZÉD ÉS ANYANYELV Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET Beszéd és anyanyelv Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak Tematika és tanmenet (55 óra) 1. félév heti 1 óra 2. félév heti 2 óra ÓRA CÍM

Részletesebben

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat)

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) A kulcskompetenciák (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) Tanulási technikák tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat, a helyzetekhez alkalmazkodó tanulási stratégia Intelligens tanulás

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

Tél témahét. Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola Szakiskola és Diákotthon. 1. osztály. Osztályfőnök: Farkas Annamária

Tél témahét. Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola Szakiskola és Diákotthon. 1. osztály. Osztályfőnök: Farkas Annamária Tél témahét Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola Szakiskola és Diákotthon 1. osztály Osztályfőnök: Farkas Annamária A téli témahét programja: Tevékenység helye: Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM 1251 BEVEZETŐ Az iskolába lépő gyermek élete gyökeresen megváltozik- Ideje nagy részét a játék helyett a tanulás tölti ki. Olyan pszichikus funkciók fejlesztése szükségeltetik

Részletesebben

2. Folytasd a betûk írását írott betûkkel! Figyelj az idôtartamra!

2. Folytasd a betûk írását írott betûkkel! Figyelj az idôtartamra! 1. Másold le írott betûkkel! 2. Folytasd a betûk írását írott betûkkel! Figyelj az idôtartamra! 3. Írd le írott betûkkel! Figyelj az idôtartamra! b c cs d dz dzs f g gy h j k l ly m n ny p q r s sz t ty

Részletesebben

Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam. Magyar nyelv

Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam. Magyar nyelv Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam Magyar nyelv 1. A magyar ábécé ismerete 2. Magánhangzók és mássalhangzók csoportosítása (rövid- hosszú magánhangzók és mássalhangzók) 3. Betűrendbe sorolás 4. J hang

Részletesebben

Beszámoló a Fenntarthatósági Témahétről

Beszámoló a Fenntarthatósági Témahétről Beszámoló a Fenntarthatósági Témahétről 2018. áprilisában megtartottuk iskolánkban, az alsó tagozaton a Fenntarthatósági Témahetet Mit mesél a természet? címmel. A szervező pedagógus neve: Bodnárné Léport

Részletesebben

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola Pedagógus neve: Jászfalvi Ildikó Osztály: 1. a osztály Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar irodalom Tananyag: A sajtot osztó

Részletesebben

Tanulástechnikai tréningtematika

Tanulástechnikai tréningtematika I. A tanulásról Tanulástechnikai tréningtematika Modul Óra Tananyag Tartalom Tevékenység Oktatási módszer 1. Tréning célja, tartalma Bemutatkozás, ismerkedés. A tanulás mestersége című szöveg felolvasása.

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

Tanmenet. 2019/20-as tanév. Magyar nyelv és irodalom. 1.évfolyam

Tanmenet. 2019/20-as tanév. Magyar nyelv és irodalom. 1.évfolyam Tanmenet 2019/20-as tanév Magyar nyelv és irodalom 1.évfolyam Készítette: Kisné Cseri Erika és Tóthné Bognár Zsanett munkái alapján Törzsökné Peske Edina Meixner módszer szerint heti 7 óra Osztály: 1.

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ. I. negyedév

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ. I. negyedév Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

2013/14. tanév. 3.osztály

2013/14. tanév. 3.osztály 2013/14. tanév Magyar és tanmenet 3.osztály Tanító: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina Tankönyv:Földvári Erika munkatankönyv I-II. Földvári Erika munkatankönyv Éves óraszám:148 óra ( heti 4 óra) 1.hét

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

Differenciált óravezetés a Meixner módszer segítségével November 26. Ungár Ágnes Tanító, intézményvezető

Differenciált óravezetés a Meixner módszer segítségével November 26. Ungár Ágnes Tanító, intézményvezető Differenciált óravezetés a Meixner módszer segítségével 2018. November 26. Ungár Ágnes Tanító, intézményvezető Eltérő képességű, vagy eltérő fejlettségű tanulók az osztályon belül Különböző szocio-kulturális

Részletesebben

Nyelvtan-helyesírás 2. tanmenet. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója

Nyelvtan-helyesírás 2. tanmenet. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Témák órákra bontása Nyelvtan-helyesírás 2. tanmenet Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Így szólunk egymáshoz kifejezőkészség fejlesztése.

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom OLVASÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra

Magyar nyelv és irodalom OLVASÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra Magyar nyelv és irodalom OLVASÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra 2019. szeptember 2. Új tananyag feldolgozása 83 óra Képességfejlesztés, összefoglalás, gyakorlás, ellenőrzés 25 óra Teljes óraszám

Részletesebben

Hétszínvarázs olvasókönyv 2. AP Tanmenetjavaslat. Készítette: szakmai munkaközösség

Hétszínvarázs olvasókönyv 2. AP Tanmenetjavaslat. Készítette: szakmai munkaközösség Hétszínvarázs olvasókönyv 2. AP-020123 Tanmenetjavaslat Készítette: szakmai munkaközösség Bevezetés Az alábbi tanmenet javaslatként szolgál, amelyen tanító kollégáink osztályuk, a helyi óraszámok és egyéb

Részletesebben

TANMENET MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÉS KOMPETENCIATERÜLET 2010-2011. Készítette: Varjú Ágnes

TANMENET MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÉS KOMPETENCIATERÜLET 2010-2011. Készítette: Varjú Ágnes TANMENET MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÉS KOMPETENCIATERÜLET 2010-2011 Készítette: Varjú Ágnes A gyermekbarát program kerettanterve az általános iskola 1-4 évfolyamán a tanítás tartalmát

Részletesebben

MINIMUMKÖVETELMÉNYEK 1. ÉVFOLYAM

MINIMUMKÖVETELMÉNYEK 1. ÉVFOLYAM MINIMUMKÖVETELMÉNYEK 1. ÉVFOLYAM Magyar nyelv- és irodalom A tanuló képes legyen egyszerű szóbeli közlések megértésére, utasítások végrehajtására, kérdésekre való válaszadásra; meghallgatott vagy olvasott

Részletesebben

Dobó István Általános Iskola. Magyar nyelv és irodalom. 1. osztály. Iván Katalin 2017/2018.

Dobó István Általános Iskola. Magyar nyelv és irodalom. 1. osztály. Iván Katalin 2017/2018. Dobó István Általános Iskola Magyar nyelv és irodalom 1. osztály Iván Katalin 2017/2018. Magyar nyelv és irodalom tanmenet 1. osztály Éves óraszám: 296 óra Heti óraszám: 8 óra Taneszközök: Az én ábécém

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ. I. negyedév

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ. I. negyedév Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája Magyar 1. osztály T A N M E N E T 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM NAT 2012 2017/2018 Osztály: 1. osztály Heti szám: 8 Éves szám: 288 /144

Részletesebben

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni! Axa prioritară 1 Educație și formare profesională în sprijinul

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4. NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. Német nyelv és irodalom 5 5 5 5 Éves óraszám 180 180 180 180 Témakörök Tematikai egység

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

4. évfolyam. 1. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása

4. évfolyam. 1. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása 4. évfolyam 1. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása Utasítások megértése és követése. Tanult memoriterek szöveghű tolmácsolása. 50 óra+5 óra A tematikai egység nevelési-fejlesztési

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

1. osztály. Alkalmazott informatika. Tanmenet

1. osztály. Alkalmazott informatika. Tanmenet 1. osztály Alkalmazott informatika Tanmenet TANÉV: ÉVI ÓRASZÁM: 37 ÓRA HETI ÓRASZÁM: 1 ÓRA......... igazgató munkaköz. vez. tanító SZEPTEMBER 1. Baleset- és munkavédelmi oktatás, lateralitás, (4.) * 2.

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. a nyelvtan és helyesírás tanításához a 4. évfolyam számára

TANMENETJAVASLAT. a nyelvtan és helyesírás tanításához a 4. évfolyam számára TANMENETJAVASLAT a nyelvtan és helyesírás tanításához a 4. évfolyam számára Készült: Az Apáczai Kiadó Kerettanterve és Fülöp Mária Szilágyi Ferencné Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyve alapján

Részletesebben

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Gedeon Márta Barátka Agnieszka Varsói Tudományegyetem, Magyar Tanszék Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Minden nyelvtanár általában valamilyen taneszköz segítségével

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája Magyar 1. osztály T A N M E N E T 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM NAT 2012 2016/2017 Osztály: 1. osztály Heti szám: 8 Éves szám: 288 /144

Részletesebben

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN 2.osztály Heti 1 óra Összeállította: Báder Ilona Témakör: AZ ÉN VILÁGOM Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet

Részletesebben

HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA

HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA HONGAARSE SCHOOL DEN HAAG http://www.federatio.org/hmoi.html TANTERV 2008-2009 A Hágai Magyar Óvodában és Iskolában a gyermekekkel életkoruknak megfelelően (pl. 6, 8 10 évesek,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET 2. évfolyam 2018-2019. tanév Tanító: Kő Nóra TANMENETJAVASLAT Éves óraszám: 252 Heti óraszám: 4, 2, 1 Memoriter:

Részletesebben

Készítette: Szabó Ildikó

Készítette: Szabó Ildikó KECSKEMÉTI CORVIN MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA Magyar nyelv és irodalom Fogalmazás TANMENET A FOGALMAZÁS MUNKAFÜZET használatához az OFI tanmenetjavaslata alapján Éves óraszám:

Részletesebben

Gondolkodás- és tanulásfejlesztés 5. évfolyam

Gondolkodás- és tanulásfejlesztés 5. évfolyam Célok, feladatok: Gondolkodás- és tanulásfejlesztés 5. évfolyam Heti: 1 óra, Éves: 36 óra - Gondolkodási, tanulási, szociális kompetenciák fejlesztése. - Aktivizáló, kooperatív módszerek elsajátítása.

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája TANMENET OLVASÁS Burai Lászlóné - dr. Faragó Attiláné: HÉTSZÍNVIRÁG OLVASÓKÖNYV 3. (AP-030123) című tankönyvhöz Összeállította: Somodi

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotás érthetően beszél; megérti az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A kérdésekre értelmesen

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

Osztály: Tananyag: Fejlesztési fókusz: Domináns didaktikai feladat: Hosszú távú célok:

Osztály: Tananyag: Fejlesztési fókusz: Domináns didaktikai feladat: Hosszú távú célok: Osztály: 5. Tananyag: Ha én felnőtt volnék - Janikovszky Éva (Mesetárban: 10p a felolvasás) Fejlesztési fókusz: Értő olvasás Domináns didaktikai feladat: Tanult ismeretek gyakorlása Hosszú távú célok:

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona NT-11144 ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT Készítette: Báder Ilona Az én világom Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet elemeihez való viszonyulás

Részletesebben

1. OSZTÁLY ÉNEK-ZENE. 1.félév

1. OSZTÁLY ÉNEK-ZENE. 1.félév ETIKA 1. félév 1. Mit tudok magamról: önismeret, önértékelés (Milyen vagyok?) 2. Érzelmek kifejezése. 3. Nehéz helyzetekben hozott döntések vizsgálata. 4. Kedvenc helyeim, játékaim. 5. Egészséges életmód:

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Magyar nyelv és irodalom Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész

Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész Ferencz Éva Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész Módszertani alapvetés A magyar nyelv tanításának a célja a román tannyelvű oktatásban

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM TANULÁSMÓDSZERTAN HELYI TANTERV

PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM TANULÁSMÓDSZERTAN HELYI TANTERV SZÉCHENYI ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Hajdúböszörmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM... MOLNÁR MAGDOLNA ILONA

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET 2. osztály TANÍTÓ: TÓTH MÁRIA, DOBOS EMÍLIA OLVASÁS A tankönyv évszakokra és azon belül hónapokra bontja a elolvasandó

Részletesebben

2. OSZTÁLY ETIKA 1. félév. 2. félév

2. OSZTÁLY ETIKA 1. félév. 2. félév ETIKA 1. Milyen vagyok? Mit tudok magamról? Terveim, vágyaim 2. Milyennek gondolhatnak a társaim? 3. Családom és a rokonaim 4. A család mindennapi élete, feladatai 5. Ünnepek, szokások 6. A családon kívüli

Részletesebben

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tantárgy: Magyar irodalom Témakör: Történelmi arcképcsarnok Tananyag: Mátyás király és a pásztor című olvasmány feldolgozása, dramatizálása

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

TATÁRJÁRÁS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

TATÁRJÁRÁS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban TATÁRJÁRÁS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista

Részletesebben

Magyar nyelv. 6. évfolyam. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv

Magyar nyelv. 6. évfolyam. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv Magyar nyelv 6. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÁLTALÁNOS ISKOLA, FELSŐ TAGOZAT Sorozataink a 2015/2016-os tanévre Mind a magyar nyelv, mind az irodalom tantárgyhoz színvonalas

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán. Implementáló pedagógus: Varjú Ágnes

A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán. Implementáló pedagógus: Varjú Ágnes TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Varjú Ágnes Mátészalka, 2011. szeptember 1. Implementációs

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály Óra Témakör, tananyag 1. Bevezető óra: ismerkedés az új taneszközökkel 2. Ismétlés: hangtan 3. 4. Ismétlés: a szófajok Ismétlés: szóalaktan 5. Ism.: Az igenevek Tollbamondás 6. Az év eleji tollbamondásértékelése

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 ITT A TAVASZ! TÉMAHÉT AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 ITT A TAVASZ! TÉMAHÉT AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 ITT A TAVASZ! TÉMAHÉT AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét A

Részletesebben

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Ismeretek, tananyagtartalmak Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület

Részletesebben

Fogalmazás óraterv - 3. évf.

Fogalmazás óraterv - 3. évf. Fogalmazás óraterv - 3. évf. Pedagógus neve: Poreisz Zoltánné Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom fogalmazás Dátum: 2015. 02. 26. Osztály: 3. Az óra témája:

Részletesebben

Szövegértés-szövegalkotás 2. évf. Olvasás TANMENETI AJÁNLÁS. Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. 1-2. kötet Beszéd és olvasás 2.

Szövegértés-szövegalkotás 2. évf. Olvasás TANMENETI AJÁNLÁS. Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. 1-2. kötet Beszéd és olvasás 2. Szövegértés-szövegalkotás 2. évf. Olvasás TANMENETI AJÁNLÁS Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. 1-2. kötet Beszéd és olvasás 2. munkafüzet Szeptember Ismét együtt, ismételjünk! Tematika és tanmenet

Részletesebben

1. osztály. Készítette: Jantner Pálné

1. osztály. Készítette: Jantner Pálné 1. osztály Írjunk hát egy medve-dalt! Minden medve tudja majd, minden medve megtanulja, két perc múlva fejből fújja: medve-dal, medve-dal, amit minden medve hall! (Nemzetközi medve-induló) Készítette:

Részletesebben

Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét

Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló az IKT használatáról első osztályban Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét

Részletesebben

Tantárgy: Szövegértési és szövegalkotási kompetencia Irodalom Két mese a párjára találó ifjúról (5. fejezet, 1. modul)

Tantárgy: Szövegértési és szövegalkotási kompetencia Irodalom Két mese a párjára találó ifjúról (5. fejezet, 1. modul) Tantárgy: Szövegértési és szövegalkotási kompetencia Évfolyam: 5 Éves óraszám: 180 Tankönyv: a Sulinova Kht programcsomagja Támop 3.1.4 pályázat keretében Mohácsy Károly Abaffy Lászlóné: Irodalmi olvasókönyv

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 2.osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 2.osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 2.osztály - a szövegértő olvasás előkészítése; - az irodalmi alkotások befogadásának megalapozása; - szépirodalmi és ismeretterjesztő

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET Bocsák Veronika Integrált magyar nyelvi és irodalmi program MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET 4. osztály Írta: Bocsák Veronika Tipográfia, mûszaki szerkesztõ: Knausz Valéria Felelõs szerkesztõ: Török Ágnes

Részletesebben

Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata

Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata M e g ú j u l á s a k u l c s f o n t o s s á g ú t e r ü l e t e k e n! " M i n d e n k i m á s, e g y e d i é s f o n- t o s, Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata A

Részletesebben

Olvasás-szövegértés fejlesztése. Ötletek saját gyakorlatból, az OFI újgenerációs olvasókönyvéhez kapcsolódva (1.osztály)

Olvasás-szövegértés fejlesztése. Ötletek saját gyakorlatból, az OFI újgenerációs olvasókönyvéhez kapcsolódva (1.osztály) Olvasás-szövegértés fejlesztése Ötletek saját gyakorlatból, az OFI újgenerációs olvasókönyvéhez kapcsolódva (1.osztály) Feladataink szókincs gyarapítása a használt szavak jelentésrétegeinek, stílusértékének

Részletesebben