TANMENETJAVASLAT. a nyelvtan és helyesírás tanításához a 4. évfolyam számára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANMENETJAVASLAT. a nyelvtan és helyesírás tanításához a 4. évfolyam számára"

Átírás

1 TANMENETJAVASLAT a nyelvtan és helyesírás tanításához a 4. évfolyam számára Készült: Az Apáczai Kiadó Kerettanterve és Fülöp Mária Szilágyi Ferencné Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyve alapján a 2009/2010-es tanévre Heti óraszám: 2,5 Éves óraszám: 92 Alkalmazható taneszközök: A tanmenetben használt rövidítések: Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyv a 4. évfolyam számára Tk.: Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyv; Anyanyelvi gyakorlófüzet Agy.: Anyanyelvi gyakorlófüzet; Szókártyák (táblakártyák) 3-4. évfolyam Útmutató és ötlettár a szókártyák használatához 3-4. évfolyam It.: Interaktív tananyag; Nyelvtan és helyesírás interaktív tananyag a 4. évfolyam : Szókártyák számára Kézikönyv tantárgyi program a magyar nyelv tanításához Felmérőlapok A tanmenetet készítette: Szilágyi Ferencné

2 TANÉV ELEJI ISMÉTLÉS 1. Ismétlés: szöveg, mondat, mondatfajták 2. Ismétlés: szavak jelentése, toldalékos szavak 3. Ismétlés: szófajok 4. Ismétlés: szavak, szótagolás, elválasztás, betűrend Ismerkedés a taneszközökkel. A szövegről, mondatról, szavakról tanultak felidézése, rendszerezése. Tagolás, mondatokra, szavakra. Mondatfajták felismerése a beszélő szándéka alapján. Nyelvi-nyelvtani jelenségek felismerése előzetes tudás alapján. A toldalékok szerepe, helyesírása. Szógyűjtés, kiegészítés, mondatalkotás. Rokon értelmű és ellentétes jelentésű szavak. Tanult szófajok felismerése, megnevezése, jellemzőik. Igék, főnevek, melléknevek keresése szövegben. Szavak csoportosítása szófajuk szerint. Szóalkotások, kiegészítések, anyanyelvi játékok, rejtvények. Tanult szabályok felidézése alkalmazás közben. Szavak gyűjtése, csoportosítása szótagszám szerint. Elválasztási gyakorlatok, játékok csoportmunkában. Szabályfelismerés, kombinálás. Tk. 4/1-2. -Szövegértés, szövegalkotás -Az igényes, kulturált nyelvi Tk. 5/5-6. magatartásnormák kialakítása a beszédben és írásban. -Kommunikáció Tk. 3. Tk. 5/7. -Gondolkodás (meglévő tudás 6/10. mozgósítása) Tk. 6/8. -A helyesírás fejlesztése -Szövegértés, mondatalkotás, Tk. szövegalkotás fejlesztése 5/6.,6/10. Tk. 8/15. -Szövegértés, szövegalkotás, 9/17. szókincs fejlesztése -Kreatív anyanyelvi gondolkodás Tk. 8/ Tk o. Agy. 4. Tk Agy Tk o. Agy. 9. o. -Helyesírási tudatosság Tk. 9/17. Tk. 8/14. -Gondolkodás (meglévő tudás mozgósítása) -Kreativitás, gondolkodás Tk. 9. o. Helyesírási tudatosság Tk. 9/18. Agy. 10. Szóbeli vagy írásbeli beszámoló nyári élményről, eseményről, táborról. A beszámoló előadása a társaknak. Képregény szerkesztése, feliratozása. Témák lehetnek: Tábori kaland; A nagy utazás

3 5. Ismétlés hang/betű, hosszú és rövid magán- és mássalhangzók a szavakban Betűrendbe sorolás, szótárhasználat. A magán- és mássalhangzók helyes ejtése és írása a szavakban. Kiegészítés, hibajavítás. A szavak jelentésbeli változásának és a hangok időtartamának összefüggése (szál-száll, zug-zúg).. képesség a páros és csoportmunkák során. -A beszédhangok helyes képzése -A helyesírás fejlesztése, az alkalmazás képessége -A megfigyelés pontossága, memória Tk. 9/19. Tk. 9/17. Tk. 9/ I. Felmérés Önálló feladatmegoldás Az alkalmazás képessége 7. A felmérés értékelése, Hibafelismerés, javítás. Típus- és egyéni Önellenőrzés, hibajavítás javítása hibák megfigyelése, javítása. MIBŐL ÉPÜL FEL BESZÉDÜNK ÉS ÍRÁSUNK? 8. Miből épül fel A nyelv építőelemeinek szerepe. Tk. 10/3. beszédünk és Meggyőzés, érvelés, magyarázat. -Szövegértés, szövegalkotás írásunk? Szavak jelentése, szótárhasználat. -Kreatív nyelvhasználat Tk. 10/3. Szóépítés betűkből. Mondat és szövegalkotás. Gondolkodási képességek Tk. 10/1. 9. A szöveg Szöveg és mondathalmaz összehasonlítása. Szöveg szerkesztése mondatok sorbarendezésével, szétválogatásával. A szövegbe nem illő mondatok kiválasztása. Szövegalkotás megadott mondatok témához illő folytatásával. (következtetés, általánosítás) Gondolkodási képességek (logika, ok-okozati összefüggések) kompetencia -Kommunikáció, együttműködés a társakkal - Olvasás, szövegértés, Tk. -9. Agy. 10. Felmérőlapok I. Tanév eleji felmérés 11/3-4. Tk. 11/32; 13/5. Tk. 11/4. 12/7. Tk.11/1. 13/5.. Tk.10. o. It. 1. téma Tk It. 1. téma Találós kérdések gyűjtése, feladványok készítése egymásnak.

4 10. A mondat Szöveg mondatainak vizsgálata, tapasztalatok megfogalmazása. A szavak sorrendje a mondatban. A helyes szórend megállapítása. Szórend variációk (helyes, helytelen). Szövegalkotás mondatok sorbarendezésével, kiegészítéssel. 11. A mondatfajták A különböző mondatfajták felismerése, a beszélő szándékának megfelelő mondat alkotása, kiválasztása. Mondatvégi írásjelek pótlása. A különböző fajtájú mondatok felolvasása helyes ejtéssel, hanglejtéssel. 12. A mondatfajták A különböző fajtájú mondatok helyesírása: mondatkezdés, mondatvégi írásjel. Mondaton belüli vesszők alkalmazása. Szituációs helyzetek teremtése, az érzelmek, szándékok kifejezése különböző mondatfajtákkal. Mondatalkotás, átalakítás, kiegészítés. 13. Az állító és tagadó mondat* Az állító és a tagadó mondatok összehasonlítása. Állítások tagadása, ellentétek megfogalmazása tagadással. Megegyező tartalom kifejezése állítással szövegalkotás Tk. 14/ 1. -Olvasás, szövegértés, szövegalkotás -A helyesírási tudatosság Tk. 13/3. c) alapozása Tk. 13/2.; -Feladat- illetve 14/4. problémamegoldó képesség Tk. 15/1. -Szövegértés, szövegalkotás Esztétikai-művészeti tudatosság Tk. 17/7. és kifejezőképesség -Kreatív nyelvhasználat és stílus -Verbális és nem verbális kommunikáció Tk. 16/2-5. -Kommunikációs képesség, 17/6. önkifejezés, mások gondolatának megértése. -A helyesírás alapozása Tk. 17/6. Esztétikai-művészeti tudatosság 18/9. és kifejezőképesség -Az udvarias, kulturált nyelvi Tk. 17/7.8. magatartásnormák kialakítása, kreatív nyelvhasználat és stílus - Tk. 19/1-2. Szövegértés, szövegalkotás Tk. 19/2. -Feladat- illetve 20/4. Tk o. Agy. 5. It. 1. téma Tk o. It. 1. téma Agy. 6. Tk It.1. téma Agy. 7. Tk Különböző mondatfajtákat tartalmazó szövegrészletek, párbeszédek gyűjtése szabadon választott irodalmi művekben, majd ezek előadása párban, csoportban.

5 14. A szavak Az egyszerű és összetett szavak 15. Az egyszerű és összetett szavak A FŐNÉV 16. A főnév fogalma, jelentése, fajtái és tagadással. Tiltó mondatok fogalmazása. Az állító és a tagadó mondatok, és a különböző mondatfajták összefüggései. Nyelvi jelenségek tapasztalatokra épülő megfigyeltetése. Az összetett szavak szerepe beszédünkben, szókincsfejlsztés. Összetett szavak alkotása egyszerű szavak összekapcsolásával. Az összetett szó elő- vagy az utótagjának pótlása. Összetett szavak felismerése, elemzése. Gyűjtés szövegben, felbontásuk egyszerű szavakra. Az összetett szavak elválasztási szabályának megfogalmazása, az elválasztás gyakorlása. Nyelvi játékok, rejtvények összetett szavakkal. A főnév jelentésének, fogalmának felidézése. Főnevek felismerése jelentésük alapján, csoportosításuk: köznevek, tulajdonnevek. A tulajdonnevek helyesírásának gyakorlása: szógyűjtés, problémamegoldó képesség (megfigyelés, következtetés, logika) Kezdeményezőképesség és -Tudatos és kreatív nyelvhasználat, szókincs -Felfedező, induktív tanulási technika -Értelmező szó- és Tk. 20/4-5. Tk. 22/4-5. Tk. 21/2-3. Tk. 21/1-2. szövegolvasás Tk. 23/ Feladat- illetve problémamegoldó képesség -A helyesírás alapozása Tk. 23/8-9. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség -Választékos nyelvhasználat, kifejezésmód, szókincs Tk. 23/7., 10. -A helyesírás alapozása Tk. 25/4-6. Tk. 24/1-3. (felismerés, csoportosítás, hozzárendelés ) Tk It. 2. téma Tk. 23. It. 2. téma Tk It. 3. téma Agy Szóalkotó játékok összetett szavakkal: azonos az elő- vagy utótag. Az előtag állat neve, testrész, növény neve stb. Szólánc folytatása. Dominójáték készítése összetett szavakkal csoportban.

6 17. A toldalékos főnevek 18. A toldalékos főnevek A -val, -vel ragos főnevek helyesírása 19. A tulajdonnév fajtái hibajavítás, mondatalkotás, tollbamondás, betűpótlás, csoportosítás. A toldalékos főnevek szerepe a mondatban. A főnevek toldalékolása, a többes számú és a ragos főnevek felismerése és helyesírása (-t, -ból, -ből, -ról, -tól, -től, -ban, -ben, -ba, -be). Toldalékok pótlása, szótőváltozás megfigyelése. Kivel? Mivel? kérdésre válaszoló toldalékos főnevek megfigyelése, szabály megfogalmazása. Főnevek toldalékolása, szabályalkalmazás. A -val, -vel toldalékos főnevek felismerése. Mondatalkotás, kiegészítés. Mi mindennek lehet saját neve? A tulajdonnév fajtái, köznevek hozzárendelése tulajdonnevekhez. Anyanyelvi tapasztalatszerzés. Helyesírási szabály felidézése, alkalmazása. 20. A személynevek A személynevek helyesírása, család és utónevek. Mesterségekből keletkezett személynevek -Feladat- illetve Tk. 25/5-6. problémamegoldó képesség -Írásrutin, helyesírás Tk. 26/2. Kezdeményezőképesség és -Feladat- illetve problémamegoldó képesség képesség, egymás tanítása, tolerancia (logika, szabály, összefüggés felfedezése) -Tudatosság a helyesírásban, szabályalkalmazás -Olvasás, szövegértés, szövegalkotás -Felfedező, induktív tanulás (felismerés, csoportosítás, hozzárendelés ) -Tudatosság a helyesírásban, szabályalkalmazás -Gondolkodás (megfigyelés, emlékezet, összefüggések) Tk. 27/5. Tk. 27/4. Tk. 28/6. Tk. 29/8-9. Tk. 28/7. 29/9-10. Tk. 30/3. Tk. 31/5. Tk. 31/4., 6. Tk.32/3. Tk It. 4. téma Agy Tk It. 4. téma Agy Tk Agy. 13. It. 5. téma Tk Szgy. Alakuljanak csoportok, és végezzetek gyűjtőmunkát! Pl.: - Magyarország hídjai - Magyarország folyói - Magyarország tavai -Különleges nevű falvak

7 Köznév vagy tulajdonnév? Híres magyar emberek nevének írása (hagyomány elve). Becenevek. 21. Az állatnevek Állatnevek keresése, megfigyelése az ismert irodalmi művekben. Helyesírási szabály megfogalmazása. Gyakorlatok állatnevekkel: névadás, válogatás, gyűjtés. Az állatok jellemzői és a nevek kapcsolata. 22. A földrajzi nevek Földrajzi nevek gyűjtése. Egyelemű és többelemű földrajzi nevek írásának megfigyelése. Térképhasználat. A lakóhely és környékének tipikus földrajzi nevei. Szabályalkotás, alkalmazás. 23. A földrajzi nevek A tapasztalatokra épülő nyelvi fogalomrendszer alapozása. Nyelvi jelenségek megfigyelése, következtetés, szabályalkotás, elvonatkoztatás. Tanult szabályok alkalmazása. Szógyűjtés, kiegészítés. Tk.33/5-7. képesség, egymástól tanulás Tk.32/2-4. -A helyesírás tudatossága Tk. 34/3.. Kreatív anyanyelvi gondolkodás, ötletesség Tk. 34/2-3.. képesség Olvasás, szövegértés, helyesírás Tk. 34/1-3. Természettudományos kompetencia Tk. 35/1-4.. (felismerés, általánosítás, alkalmazás ) Olvasás, szövegértés Tk. 36/7-8. Természettudományos kompetencia Kezdeményezőképesség és Tk. 36/. A helyesírás alapozása, tudatos szabályalkalmazás Természettudományos Tk.: 36/7-8. kompetencia -Összetett intellektuális képességek fejlesztése It. 6. téma Agy Tk It. 7. téma Tk Agy. 14. It. 8. téma Hagyományos írásmódú személynevek (híres magyar emberek) gyűjtése. Közös osztálymunka: Az Európai Unió országainak neveit hiányos Európa térképen helyezzék el a gyerekek! Tüntessék fel a fővárosok, és egyéb nevezetes helyek nevét. Készítsék el az országok zászlait is!

8 24. Az intézménynevek 25. Az intézménynevek Megfigyelésre, tapasztalatokra épülő, induktív ismeretelsajátítás. Az intézmények tulajdonnevének megfigyelése, helyesírási szabály alkotása, alkalmazása. Intézménynevek gyűjtése, leírásuk, betűpótlás. Helyesírási gyakorlatok: Intézménynevek összeállítása szavakból, mondatok kiegészítése. A lakóhely környékének fontosabb intézményei, nevük leírása. Rövidítések alkalmazása. 26. Címek Mi mindennek lehet címe? Előzetes tapasztalatok, ismeretek felidézése. Könyvek és újságok címének összehasonlítása, helyesírási különbségek felfedezése. Szabályalkotás. Címek csoportosítása. 27. Címek Címadás képeknek, verseknek. Szabályalkalmazás. Címek tematikus gyűjtése, leírása. Újságcímek összeállítása megadott szavakból. Kezdőbetűk pótlása. (megfigyelés, felismerés, általánosítás) -A helyesírás alapozása, tudatos szabályalkalmazás -A nyelvi tudatosság fokozása, szabályalkalmazás képesség, egymástól tanulás Tk. 37/1. Tk. 37/1-2. Tk.: 38/4. Tk.: 38/5., 8. -Összetett intellektuális Tk.: 38/5-6. képességek fejlesztése -A nyelvi tudatosság, helyesírás Tk.:39/1-3. (megfigyelés, felismerés, általánosítás) -Olvasás, szövegértés -Önállóság és tudatosság a szabályalkalmazásban. képesség, tolerancia Tk.:39/1. Tk.: 40/4. b) Tk.: 40. Tk.: 405. Tk It. 9. téma Tk Agy.15. It. 10. téma Térképvázlat készítése, bemutatása egymásnak (pl.: a település egyik része, az iskola környéke ). A településre jellemző tulajdonnevek szerepeljenek a térképvázlaton.

9 28. A márkanevek A márkanevek szerepe a mindennapi életben. Megfigyelés helyesírási szempontból, általánosítás, szabályalkotás. Márkanevek gyűjtése. Ismert márkanevek képhez, köznévhez rendelése. -Önálló tanulási képességek (figyelem, gondolkodás, emlékezet), feladatmegoldó rutin képesség, egymástól tanulás Idegen nyelvi kommunikáció Tk.: 41/1-3. Tk. 41/5. Tk. 41. It. 11. téma Tabló készítése egészséges élelmiszerekről, termékekről a márkájuk nevének feltüntetésével. 29. A tulajdonnevek helyesírásának gyakorlása Nyelvi jelenségek tapasztalatokra épülő megfigyeltetése. Felismerés, válogatás, csoportosítás, rendszerezés. 30. A névelő Fogalomalkotás nyelvi tapasztalat alapján. A határozott és határozatlan névelő szerepének, használatának megfigyelése. Összehasonlítás. Szabályalkotás, alkalmazás. Névelők felismerése, pótlása mondatokban. 31. A névutó Megfigyelésre, tapasztalatokra épülő, induktív ismeretelsajátítás. A névutó szerepe, használata, helyesírása. Névutós főnevek alkotása, elemzése. Névutós főnevek felismerése szövegben, névutók pótlása. 32. Gyakoroljunk! A névutós és a ragos főnevek használata beszédben, írásban. Helyesírási szabályok felidézése, -Elemzőképesség Tk.: 50/1. 51/5. Tk Olvasás, szövegértés, szövegalkotás Tk.: 50/2. -Önállóság az információszerzésben, Tk.: 42/1-2. a feladatvégzésben -Értelmező olvasás, szövegértés Tk.: 43/5. 7. Tk.: Tk.: 43/5. -Helyes, igényes nyelvhasználat és helyesírás -Olvasás, szövegértés Tk.: 44/1. Kezdeményezőképesség és Tk.: 44/2-3. -Feladat- illetve problémamegoldó képesség -A helyesírási tudatosság alapozása, szabályalkalmazás Kezdeményezőképesség és -Önállóság az információ- Tk.: 45/4-7. Tk Agy. 19. It. 13. téma Tk.: 49/5. 50/8-10. Tk It. 12. téma Témahét: nyelvi hagyományőrzés, a szólások, közmondások szerepe beszédünkben. Olyan szólások, közmondások gyűjtése, amelyekben toldalékos főnevek találhatók. Értelmezés, lerajzolással, bemutatással, történetbe ágyazással.

10 33. A főnévről tanultak rendszerezése, összefoglalása alkalmazása a feladatmegoldás során. Indoklás, bizonyítás. Szavak, mondatok kiegészítése. A főnévről tanultak rendszerezése. A főnév fajtái, jellemzői. A tulajdonnevek helyesírásának gyakorlása, szabályalkalmazás. Csoportosítás, szókeresés, rendszerezés kooperatív munkával. szerzésben, a feladatvégzésben -Szövegértés, szövegalkotás Tk.: 49/7. Tk.: 49/5-6. -A helyesírási tudatosság alapozása. szabályalkalmazás Tk.: 48/3-4. képesség, egymástól tanulás Tk.: 47/2. (memória, rendszerezés) -Írásrutin és helyesírás Tk.: 60/ II. Felmérés A főnévről szerzett ismeretek felmérése -Önálló feladat-, problémamegoldó és önellenőrző képesség. 35. A felmérés A felmérés értékelése. A hiányok pótlása, -Önellenőrző, hibafelismerő, javítása javítások a feladatok megoldásával. hibajavító képesség, önismeret A MELLÉKNÉV 36. A melléknév A melléknévről szerzett eddigi ismeretek -Gondolkodás (megfigyelés, felelevenítése. emlékezet, felidézés, A melléknév felismerése. alkalmazás) A melléknevek helyes használata, szókincsfejlesztés, árnyalt kifejezésmód. -Értelmező olvasás, szövegértés A fokozott melléknevek szerepe, felismerése. A fokozás jelei. 37. A melléknevek helyesírása A melléknevek helyesírása (ó, ő, ú, ű végű melléknevek, j-ly pótlása, mássalhangzók hosszúsága). Mondatok, szövegek kiegészítése melléknevekkel. Tematikus szógyűjtések II. sz. felmérőlap A főnév Tk.: 51/1-2. Tk.: 51/1. -A nyelvi tudatosság fokozása Tk.: 52/5-6. (rendszerezés, csoportosítás) -A nyelvi tudatosság fokozása, az alkalmazás képessége Tk.: 53/7. Tk.: 53/8-9. Agy. 20. Tk Agy. 20. It. 12. téma Tk. 51/52. It. 14. téma Agy.21. Tk. 53. Agy It.14. téma Feladványok készítése egymásnak melléknevekkel. Állatok (növények, tárgyak, híres emberek) jellemző tulajdonságainak, összegyűjtése párban vagy csoportban. A többieknek ezekből kell kitalálni a

11 38. A tulajdonnévből képzett melléknevek 39. A melléknevek helyesírásának gyakorlása A SZÁMNÉV 40. A számnév fogalma párban, csoportban. Fokozott melléknevek helyes használata és írása. Szabályalkotás nyelvi tapasztalat, megfigyelés alapján. Érvelés, magyarázat. Tulajdonnevek átalakítása, szószerkezetek alkotása. Kiegészítés, betűpótlás. Tollbamondás, emlékezetből írás. Melléknevek fokozása. Magán és mássalhangzók pótlása (szóvégi ö, ő, ú, ű). Ly vagy j a melléknevekben. Tulajdonnévből képzett melléknevek. Fogalomalkotás nyelvi tapasztalat alapján, induktív módon. A számnév jelentése, szerepe a beszédben, írásban. A számnevek felismerése, használata. A számnevek írása számjeggyel és betűvel. 41. A számnév fajtái Fogalomalkotás nyelvi tapasztalat alapján. Megfigyelés, összehasonlítás. A határozott és határozatlan számnév a -Értelmező olvasás, szövegértés Tk.: 53/7. kompetencia -Tanulási képesség önállóan és csoportban. Kezdeményezőképesség és -Nyelvi tudatosság, szabályalkalmazás -Összetett intellektuális képességek -Önállóság a feladatmegoldásban önellenőrzésben -A helyesírási tudatosság alapozása. szabályalkalmazás, írásrutin -Önállóság az információszerzésben, a feladatvégzésben -Értelmező olvasás, szövegértés, szövegalkotás Matematikai kompetencia (rendszerezés, csoportosítás) Tk.: 54/1. Tk.: 54/2. Tk.: 54/3-4. Agy It. 16. Tk. 55/1-3. Tk. 55/1-3. Tk. 55/1-3. Tk. 57/1. Tk. 54. Agy:25. It.15. téma Tk It. 17. téma Agy. 28. Tk. 57. Agy. 27. feladványt. Az nyer, aki a legkevesebb tulajdonságból találja ki.

12 42. A határozott számnév fajtái szövegekben, ezek használata. Mondatok, szószerkezetek kiegészítése. Fogalomalkotás nyelvi tapasztalat alapján. Számnevek válogatása, csoportosítása jelentésük szerint. Kreatív feladatmegoldások felismert analógiák alapján. Számnevek alkotása betűkből. 43. Gyakoroljuk! A számnevek felismerése szövegben. Kooperatív feladatmegoldás: szószerkezetek alkotása számnevekkel, kiegészítés, mondatalkotás. Szólásban, közmondásban használt számnevek értelmezése: jelentések magyarázata, ábrázolása. 44. A számnevek helyesírása 45. A számnevek helyesírása Szabályalkotás megfigyelés, tapasztalat alapján. Számjeggyel és betűvel írt toldalékos tőés sorszámnevek helyesírásának gyakorlása. Szabályalkalmazás, önellenőrzés. Mondatok kiegészítése toldalékos számnévvel. Számnevek átalakítása (számjeggyel betűvel írva). Szabályalkotás megfigyelés alapján. Tk. 57/1-2. -Értelmező olvasás, szövegértés Matematikai kompetencia Tk. 57/ 2-3. A nyelvi tudatosság fokozása Tk. 59/4-5. Matematikai kompetencia Tk. 58/1-3. -Logikus gondolkodás, összefüggések felfedezése Tk. 58/1. -Értelmező olvasás, szövegértés, szövegalkotás -Írásrutin és helyesírás Tk.: 60/2. képesség, egymástól tanulás -Értelmező olvasás, szövegértés, szövegalkotás Matematikai kompetencia Gondolkodási képességek (megfigyelés, szabályalkotás) -Önállóság az információszerzésben, a feladatvégzésben -Írásrutin, helyesírás, szabálykövetés Tk.: 60/2. 61/5-6. Tk.: 60/1. Tk. 63/6. Tk. 62/1. Tk. 63/6-7. Matematikai kompetencia Tk. 62/3 Tk. 63/4. -Helyesírási automatizmus, It. 18. téma Tk.: 58/59. It. 19. téma Tk.: Agy It. 17. téma Tk.: Agy It. 20. téma Számneveket tartalmazó szólások, közmondások gyűjtése! Jelentésük értelmezése magyarázattal, történet kitalálásával. Az osztály tanulóinak születésnapi listájának elkészítése (hogy senki se maradjon ki a felköszöntésből). A lista tartalmazza a következőket: név. születési hely, születési idő (évszám, hónap, nap).

13 46. A keltezés helyesírása 47. Mit tudsz a számnévről? Hibajavítás, ékezetpótlás. Az egy számnév toldalékos alakjaival mondatalkotás. A keltezés változatainak összehasonlítása. Különbségek, szabályok megfogalmazása. Toldalék kapcsolása a napot jelölő számhoz. Aktuális dátum írása többféleképpen. Hibák keresése dátumokban, javítás. Rendszerező táblázat alapján a számnévről szerzett ismeretek összefoglalása kooperatív munkával. Kreatív feladatmegoldások: számnevek pótlása, keltezés, rejtvény. 48. III. Felmérés A számnévről szerzett ismeretek felmérése 49. A felmérés A felmérés értékelése. A hiányok pótlása, javítása javítások a feladatok megoldásával. 50. Ismételjünk! Az eddig megismert névszók rendszerező A névszókról ismétlése. tanultak Főnevek, melléknevek, számnevek ismétlése, felismerése szövegben, szóhalmazban. rendszerezése. Csoportosításuk szófaj szerint. A névszó fogalmának tisztázása. tudatosság Tk.: 64/1. -Önállóság az információszerzésben, a feladatvégzésben Tk.: 64/2. -A verbális gondolkodás fejlesztése -A nyelvi tudatosság fokozása Tk.: 64/3-4. képesség, egymástól tanulás -Értelmező olvasás, szövegértés -Funkcionális nyelvhasználat, helyesírás -Önálló feladat-, problémamegoldó és önellenőrző képesség. -Önellenőrző, hibafelismerő, hibajavító képesség, önismeret -Önállóság a feladatmegoldásban önellenőrzésben (felismerés, csoportosítás) -Olvasás, szövegértés Tk.: 65/2-3.. Tk.: 66/ /10. Tk.: 65/1. III. felmérőlap A számnév Tk. 67/2. Tk. 67/1-2. Tk. 67/1., Ismételjünk! A névszókhoz kapcsolódó helyesírási Tk. 68/ 5. Tk. 64. Agy. 30. Tk Agy It. 21. téma Tk. 67. Fényképekkel is lehet díszíteni. A dátumok helyesen legyenek írva. Hagyományőrzés: A településre és környékére jellemző régies szavak, kifejezések gyűjtése. Búvárkodás, idősebb

14 A névszók helyesírása szabályok alkalmazása. Ly és j, szóvégi magánhangzók pótlása. Kivételek gyűjtése (u, ü végű szavak). Szószerkezetek alkotása, gyűjtése. -Tudatosság, szabálykövetés a helyesírásban. -Írásrutin, helyesírás Tk. 68/4. Kezdeményezőképesség és Tk. 68/6. -Kreatív alkalmazás 52. IV. Felmérés A névszókról szerzett ismeretek felmérése Önálló feladat-, problémamegoldó és önellenőrző képesség. 53. A felmérés javítása A felmérés értékelése. A hiányok pótlása, javítások a feladatok megoldásával. AZ IGE 54. Az ige Az ige, jelentésének megfigyelése: kifejez cselekvést, történést, létezést. A cselekvések bemutatása, eljátszása. Igék keresése szóhalmazban, szövegben. Összehasonlítás, csoportosítás. Mondatok kiegészítése igékkel, szövegalkotás. 55. Az ige ragozása Az igék egyes és többes száma, személyrag fogalma, szerepének vizsgálata. Szóelemzés, szótő és személyrag leválasztása. Személyragok pótlása szavakban, szövegben. A cselekvő száma, személye. Szöveg átalakítása a cselekvő személyének megfelelően. Igeragozási gyakorlatok. Önellenőrző, hibafelismerő, hibajavító képesség, önismeret -Szövegértés, szövegalkotás -A verbális gondolkodás fejlesztése -Funkcionális nyelvszemlélet kialakítása -A nyelvi tudatosság, helyesírás fejlesztése -Szövegértés, mondat- és szövegalkotás képesség, egymástól tanulás, tolerancia IV. felmérőlap A névszók Tk. 69/ /7. Tk Agy Tk. 70/5. It. 22. téma Tk. 70/6-7. Tk.: 71/1-2. Tk.: 72/6. Tk.: 72/3-5. Tk.: emberek megkeresése, kérdezése! Szótár készítése a gyűjtött szavakból! Játék: Találd ki az igét! Kis lapokra felírt cselekvéseket kell egy-egy gyereknek eljátszani, a többiek pedig találják ki, hogy mi volt a lapra írva.

15 56. Az igeidők Az igék idejének vizsgálata, összehasonlítása Indoklás, magyarázat. Mondatok átalakítása, a cselekvés idejének megváltoztatása. Gyakorlatok: a múlt idejű ige helyesírása, a jövő idő kifejezésének lehetőségei. 57. Az igekötős igék Az igekötős igék felismerése szövegben. Helyesírási szabályok felidézése példák alapján, majd alkalmazás. Igekötős igék csoportosítása helyesírásuk szerint. Igekötős igék, igekötők pótlása 58. Gyakoroljuk az igék helyesírását! 59. Gyakoroljuk az igék helyesírását! szövegben. Helyesírási problémák megfigyelése, elemzése, szabályok felidézése. Helyesírási gyakorlatok: másolás, látóhalló tollbamondás, mondatok kiegészítése, igék átalakítása. Különírt igekötős igék helyesírásának gyakorlása. Példák, analógiák alapján hasonlóság, szabály felfedezése. (-ít, -ul, -ül végű igék) Igék gyűjtése felismert szabályokhoz. Igék átalakítása, mondatok kiegészítése. Ékezetpótlás, j ly pótlása igékben. Látó-halló tollbamondás, írás emlékezetből. A nyelvi tudatosság fokozása Tk.: 73/1-2. Szövegértés, szövegalkotás Tk.: 74/4-5. Írásrutin, helyesírás, szabálykövetés -Írásrutin, helyesírás, szabályalkalmazás -Önállóság a feladatmegoldásban önellenőrzésben -Szövegértés, mondatalkotás -Gondolkodás (megfigyelés, emlékezet, alkalmazás) -Írásrutin, helyesírás, szabálykövetés -Önállóság a feladatmegoldásban önellenőrzésben -Írásrutin, helyesírás, szabálykövetés -Önállóság a feladatmegoldásban önellenőrzésben -Vizuális memória 60. V. Felmérés Az igéről szerzett ismeretek felmérése Önálló feladat-, problémamegoldó és önellenőrző képesség. Tk.: 74/5., 7. Tk.: 75/2-3.. Tk.: 76/5-6. Tk.: 77/7-8. Tk. 77/9-10. Tk. 77/9. Tk. 78/1. Tk. 78/4. Tk. 78/2-3. V. felmérés Az ige Tk Agy It. 23. téma Tk Agy It. 23. téma Tk Agy.40. It. 23. téma Tk. 78. Agy Anyanyelvi játékok: szóláncok igékkel; szövegalkotás szóhalmazból véletlenszerűen kihúzott igékkel csoportmunkában. Egymás történeteinek meghallgatása, átalakítása.

16 61. A felmérés javítása A felmérés értékelése. A hiányok pótlása, javítások a feladatok megoldásával. 62. Az igemódok* Mit fejeznek ki az igék? Megfigyelés, tapasztalatszerzés. Igék csoportosítása. Mondatok átalakítása: a cselekvés megvalósulása feltételtől függ vagy felszólítást fejez ki. 63. A kijelentő mód Igék megfigyelése kijelentésekben, közlésekben. Kijelentő módú igék jelentés szerinti csoportosítása. A igeidők felismerése, igeragozási, helyesírási gyakorlatok. 64. A feltételes mód Megfigyelés, reflektálás: A feltételes módú igék szerepe a beszédben. A megvalósulás feltételének megfogalmazása. A feltételes módú igék felismerése, a módjelek leválasztása. Mondatok kiegészítése feltételes módú igével. 65. A feltételes mód Kijelentő módú ige átalakítása feltételes módúvá. Ige ragozása feltételes módban, a módjel megfigyelése. Igemódok és mondatfajták összefüggéseinek vizsgálata. 66. Igeidők feltételes módban* A feltételes módú ige idejének vizsgálata. Feltételes módú múlt idejű igealak Önellenőrző, hibafelismerő, hibajavító képesség, önismeret Tk.: 79/1-2. (logika, szabály, összefüggés felfedezése) -Felfedező ismeretszerzés Tk. 79/1. Tk.: 79/1-2. -Szövegértés, mondat- és szövegtalkotás Egymástól tanulás, tolerancia Tk Tk. 81/5. -Helyes nyelvhasználat, helyesírás Kreatív anyanyelvi gondolkodás Tk. 81/3-4. Kezdeményezőképesség és Feladat- illetve problémamegoldó képesség, együttműködés Tk. 83/3., 5. Kreatív anyanyelvi gondolkodás Tk. 83/6. Tk. 85/1-2. -Helyes nyelvhasználat, helyesírás -Szövegértés, mondatalkotás Tk. 83/4., 6. Tk. 83/5. -A nyelvi tudatosság fokozása -Analizáló képesség. Tk. 82/2. Gondolkodás (megfigyelés, Tk elemzés, következtetés) Tk. 79. It. 24. téma Agy. 43. Tk It. 24. téma Tk Agy It. 25. téma Tk Nyelvtani társasjáték készítése csoportban: Kartonlapra rajzoljátok meg a játékmezőt, jelöljétek

17 67. A feltételes módú igék helyes használata 68. A feltételes módú igék gyakorolása 69. A feltételes módú igék gyakorolása elemzése. Átalakítás jelenből múlt időbe. Ragozás jelen és múlt időben. Mondatalkotás feltételes módú múlt idejű igealakkal. A feltételes módú igealakok megfigyelése a beszédben, szövegben. A feltételes módú, E/1. -ű, alanyi ragozású igék helyes használatának gyakorlása (tudnék, adnék...). Nyelvhelyesség, hibajavítás. A feltételes módú igék felismerése, elemzése. Kreatív anyanyelvi feladatok megoldása kooperatív vagy páros munkával. Kiegészítés, átalakítás, hibajavítás. A feltételes módú igék helye használata és írása. Udvarias kérések fogalmazása. Helyesírási gyakorlás: betűpótlás, tollbamondás, emlékezetből írás. 70. A felszólító mód A felszólítást kifejező igék megfigyelése, elemzése. A módjel megkeresése. Felszólító módú igealakok felismerése. Mondatfajta és igemód kapcsolata. Felszólító mondatok helyes -Olvasás, szövegértés -A verbális gondolkodás fejlesztése Problémamegoldó és önellenőrző képesség -Tudatos nyelvhasználat -Értelmező olvasás, szövegalkotás -Szó- és írásbeli nyelvhasználat fejlesztése -Értelmező olvasás, szövegalkotás képesség -Értelmező olvasás, szóbeli szövegalkotás Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség kommunikáció, nyelvhasználat, stílus -Gondolkodás (megfigyelés, elemzés, összehasonlítás) Kezdeményezőképesség és -Önállóság a feladatmegoldásban önellenőrzésben Tk. 85/5. Tk. 85/6. Tk. 86/3. Tk. 87/4. Tk. 87/5. Tk. 89/4. Tk. 88/1. Tk. 89/3-5. Tk. 90/7-8. Tk. 90/6-7. Tk. 91/1-2. Tk. 91/3. It. 25. téma a Rajt és Cél helyét. Tervezzétek meg az akadályokat. Ha valaki megjelölt Tk Agy.46. It. 25. téma Tk It. 27. téma Tk. 90. Agy. 47. Tk. 91. Agy It. 26. téma mezőre lép, annak feladványt kell megoldania, vagy válaszolni kell egy nyelvtani kérdésre (pl.: Mi a múlt idő jele?) Mindenki fogalmazzon meg egy-két kérdést és feladványt, amiből választhattok. Jó játékot!

18 hangsúlyozása. 71. Az -l, -ll végű igék felszólító módú alakja 72. Az -d, -gy végű igék felszólító módú alakja. 73. Az -n, -ny végű igék felszólító módú alakja 74. Az -s, -sz, -z, -dz végű igék felszólító módú alakja. 75. Az -s, -sz, -z, -dz végű igék felszólító módú alakja. 76. A -t végű igék felszólító módú alakja. Mássalhangzó változás megfigyelése a -l végű igéknél. Szóelemzés, kiejtés és írás összehasonlítása. Betűpótló, átalakító gyakorlatok. Mássalhangzó változás megfigyelése a -d, - gy végű igéknél. Szóelemzés, kiejtés és írás összehasonlítása. Betűpótló, átalakító gyakorlatok. Mássalhangzó változás megfigyelése a -n, - ny végű igéknél. Szóelemzés, kiejtés és írás összehasonlítása. Átalakító, kiegészítő gyakorlatok. A felszólító mód jelének módosulása. Mássalhangzó változás megfigyelése az --s, -sz, -z, -dz végű igéknél. Szóelemzés, kiejtés és írás összehasonlítása. Igék átalakítása Az -s, -sz, -z, -dz végű kijelentő módú igék átalakítása felszólító módúvá. A változások megfigyelése, elemzése. Szó-, mondat-, szövegalkotás. Önellenőrzés, hibajavítás. Mássalhangzó változás megfigyelése a -t végű igéknél. Szóelemzés, kiejtés és írás összehasonlítása. -Gondolkodás (megfigyelés, elemzés, összehasonlítás) -Helyesírási tudatosság Tk. 92/3. -Vizuális memória Tk. 92/2. -Analizáló képesség Tk. 93/6. -Helyesírási tudatosság Tk. 93/5. -Önellenőrzés Tk. 93/7. Tk Megfigyelés, általánosítás -Írásrutin, helyesírás Tk. 94/9. -Önállóság a feladatmegoldásban Tk. 95/10. önellenőrzésben Tk. 96/2. -Önállóság a feladatmegoldásban önellenőrzésben -Gondolkodás (megfigyelés, Tk. 96/1. elemzés, összehasonlítás) -Vizuális memória Tk. 96/3. Tk. 97/4. -Szó- és írásbeli nyelvhasználat -Anyanyelvi tudatosság, Tk. 97/4-5. helyesírás Tk. 98/1-2. -Gondolkodás (megfigyelés, elemzés, összehasonlítás) Tk. 92/1. Tk. 92. Agy. 51. It. 27. téma Tk. 93. It. 27. téma Tk Agy.60. It. 27. téma Tk. 96. Agy It. 28. téma Tk. 97. Agy It.28. téma Tk Agy. 54. Kis lapokon rövid (eljátszható) felszólító mondatok olvashatók. Összekeverés után, egy gyerek húz egy lapot, és eljátssza, amit olvasott. A többiek kitalálják a mondatot. felszólítást tartalmazó szólások, közmondások

19 77. A -t végű igék felszólító módú alakja. 78. A felszólító módú ige ragozása, a rövidebb és a hosszabb alak 79. Gyakorlás: Az igemódok 80. Gyakorlás: Az igemódok A -t végű kijelentő módú igék átalakítása felszólító módúvá. A változások megfigyelése, elemzése. A -t végű kijelentő módú igék átalakítása felszólító módúvá. A változások megfigyelése, elemzése kiejtés és írás összehasonlítása. Egyszerű szóelemzés. Nyelvhelyességi hibák felismerése, javítása. A felszólító módú ige rövidebb és a hosszabb alakjának keletkezése, elemzése - átalakítás, használat. Igeragozás felszólító módban. Mondatok kiegészítése a rövidebb alakkal. Nyelvhelyesség. A különböző módú igék felismerése, összehasonlítása, megkülönböztetése. A tanult ismeretek és helyesírási tudnivalók komplex módon való alkalmazása. Csoportosítás, válogatás. A tanult ismeretek és helyesírási tudnivalók komplex módon való alkalmazása. Hiányos szövegek kiegészítése a megfelelő módú igealakkal. Hibakeresés, javítás. Néhány rendhagyó ige helyesírása. -Anyanyelvi tudatosság, helyesírás -Helyes kiejtés, artikuláció Tk. 99/3. Tk. 98/1-2. It. 29. gyűjtése, jelentésük megmagyarázása, értelmezése. Tk. 100/5. -Anyanyelvi tudatosság, helyesírás -Kommunikáció, kulturált beszéd, nyelvhelyesség -Gondolkodás (megfigyelés, összehasonlítás, alkalmazás) -Kommunikáció, kulturált beszéd, nyelvhelyesség Tk. 100/6. Tk. 101/1. Tk. 103/5. -Anyanyelvi tudatosság, Tk. 102/3. helyesírás -Írásrutin, helyesírás Tk. 105/3. Tk. 104/1. -Gondolkodás (megfigyelés, emlékezet, felidézés, alkalmazás) -Önállóság a feladatmegoldásban önellenőrzésben Kezdeményezőképesség és -Feladat-, problémamegoldó és önellenőrző képesség. -Anyanyelvi tudatosság, helyesírás Tk. 105/3-4. Tk. 107/9. Tk. 106/5. Tk Agy. 54. It. 29. Tk Tk Agy.55. Tk Agy.56. Játékos anyanyelvi fejtörők, rejtvények megoldása, feladványok készítése egymásnak.

20 81. Az igéről tanultak ismétlése 82. Az igéről tanultak ismétlése Az igéről tanultak rendszerezése összefoglaló táblázat alapján. Igék felismerése szövegben, tulajdonságaik alapján csoportosításuk Igemódok és mondatfajták összefüggése. Udvarias kérések feltételes és felszólító módú igékkel. Az igéről tanultak ismétlése, gyakorlása. Felidézés, egymás kérdezése. Helyesírási és nyelvhelyességi gyakorlatok. A ragozási táblázat áttekintése, elemzése, feladványok készítése hozzá csoportban. Tk. 107/8-9. képesség, egymástól tanulás -Nyelvi-logikai összefüggések Tk. 109/2. Esztétikai-művészeti tudatosság Tk. 110/4. és kifejezőképesség -Kommunikáció, kulturált beszéd, nyelvhelyesség Tk.110/3. - Tudatosság a helyesírásban Tk. 111/6. a) -Gondolkodás (emlékezet, felidézés, elemzés, indoklás) Kezdeményezőképesség és Tk. 111/6. b) -Kreatív és tudatos alkalmazás, nyelvhasználat 83. VI. Felmérés Az igéről szerzett ismeretek felmérése Önálló feladat-, problémamegoldó és önellenőrző képesség. 84. A felmérés A felmérés értékelése. A hiányok pótlása, Önellenőrző, hibafelismerő, javítása javítások a feladatok megoldásával. hibajavító képesség, önismeret TANÉV VÉGI ISMÉTLÉS 85. Ismétlés: a A mondatról, mondatfajtákról tanultak Gondolkodás (emlékezet, mondatok felidézése. felidézés, indoklás, alkalmazás) A mondatfajták felismerése, mondatok alkotása, átalakítása, befejezése. -Kommunikáció, kulturált 86. Ismétlés: A szófajok A megismert szófajok felismerése és értelmezése a tanult szempontok szerint. beszéd, nyelvhelyesség Matematikai kompetencia -Rendszerező képesség VI. felmérőlap Az ige Tk. 112/1. Tk. 113/4-5. Tk.114/2. Tk It. 30. Tk It. 30. Tk Tk Kreatív anyanyelvi feladatok gyűjtése (pl.: újságokból) vagy készítése egymásnak csoportokban (pl.: keresztrejtvények,

21 87. Ismétlés: A szó szerkezete 88. Ismétlés: A szó szerkezete 89. Ismétlés: hangok, betűk, szófajok A szófajok rendszerező áttekintése. A szavak rendezése rendszerező táblázatba, halmazokba. Toldalékos szavak felismerése, egyszerű szóelemzéssel szótő és toldalék leválasztása. A toldalékos szavakhoz kapcsolódó helyesírási szabályok felidézése, alkalmazása. Gyakorlatok toldalékos főnevekkel, igékkel, melléknevekkel, számnevekkel. Ragos főnevek, múlt idejű igék helyesírása A feltételes és felszólító módú igék jeleinek írása. A közép és felsőfok jele. Hangok időtartam szerinti csoportosítása. Helysírási gyakorlatok: j-ly pótlása, hosszú és rövid magán- és mássalhangzók a szavakban, elválasztás, betűrend. 90. VII. Felmérés A 4. osztályban szerzett ismeretek felmérése 91. A felmérés A felmérés értékelése. A hiányok pótlása, javítása javítások a feladatok megoldásával. 92. Anyanyelvi Ki Játékos anyanyelvi feladványok, mit tud? rejtvények, megoldása csoportokban. -Kreatív és tudatos nyelvhasználat, helyesírás -Gondolkodás (emlékezet, felidézés, elemzés, alkalmazás) -Kreatív és tudatos nyelvhasználat, helyesírás -Gondolkodás (emlékezet, felidézés, indoklás, alkalmazás) -Kreatív és tudatos nyelvhasználat, helyesírás -Gondolkodás (emlékezet, felidézés, indoklás, alkalmazás) -Tudatosság a helyesírásban Önálló feladat-, problémamegoldó és önellenőrző képesség. Önellenőrző, hibafelismerő, hibajavító képesség, önismeret -Kreatív nyelvhasználat Kezdeményezőképesség és Tk. 115/ /7-8. Tk. 117/1-2. Tk. 118/ közmondásokkal, szólásokkal kapcsolatos Tk Tk. 119/9-10. Tk Tk. 120/ Tk. 121/1-2. Tk. 122/4-5. Tk VII. felmérőlap Tanév végi felmérés feladványok, szójátékok ) Játékos anyanyelvi Ki mit tud? rendezése.

TANMENETJAVASLAT. a nyelvtan és helyesírás tanításához a 3. évfolyam számára

TANMENETJAVASLAT. a nyelvtan és helyesírás tanításához a 3. évfolyam számára TANMENETJAVASLAT a nyelvtan és helyesírás tanításához a 3. évfolyam számára Készült: Az Apáczai Kiadó Kerettanterve és Fülöp Mária Szilágyi Ferencné Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyve alapján

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra

Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra 2019. szeptember 2. Új tananyag feldolgozása Képességfejlesztés, összefoglalás, gyakorlás, ellenőrzés Teljes óraszám Tanév eleji

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás.

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás. 112 Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét TANTÁRGYI PROGRAM 2. osztály Témakör, óraszám A beszéd és az írás 1 2. óra A hangok és a betûk A betûrend 3 5. óra A beszédhangok keletkezése A magánhangzók csoportosítása.

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

2013/14. tanév. 3.osztály

2013/14. tanév. 3.osztály 2013/14. tanév Magyar és tanmenet 3.osztály Tanító: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina Tankönyv:Földvári Erika munkatankönyv I-II. Földvári Erika munkatankönyv Éves óraszám:148 óra ( heti 4 óra) 1.hét

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra

Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra 2019. szeptember 2. Tanév eleji ismétlés 1. Ismételjünk! 2. Ismételjünk! A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott

Részletesebben

TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK

TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK 2 4. osztály Készítette: DR. GALGÓCZI LÁSZLÓNÉ gyakorlóiskolai szakvezetõ tanító Kiadja a Mozaik Kiadó, 6723 Szeged, Debreceni u. 3/B.; Tel.: (62) 470-101 Drótposta:

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály Óra Témakör, tananyag 1. Bevezető óra: ismerkedés az új taneszközökkel 2. Ismétlés: hangtan 3. 4. Ismétlés: a szófajok Ismétlés: szóalaktan 5. Ism.: Az igenevek Tollbamondás 6. Az év eleji tollbamondásértékelése

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11631 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann 2013/2014. tanév, tanmenet/2. osztály Készítette: Varga Mariann Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann Tankönyv: Földvári Erika: 2. (Mozaik kiadó) Éves óraszám: 148 óra (heti 2 óra, 2 óra ) és helyes

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Gedeon Márta Barátka Agnieszka Varsói Tudományegyetem, Magyar Tanszék Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Minden nyelvtanár általában valamilyen taneszköz segítségével

Részletesebben

írás (szürkével elkülönítve)

írás (szürkével elkülönítve) Én és a szeptember ismétlés, gyakorlás hónap hét óra blokk időterv Kommunikációs és írástechnikai készségek-képességek fejlesztése (tanmeneti ajánlás; Írás, 2. évfolyam, 55 óra - KOMP-könyvek) téma (beszéd,

Részletesebben

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása Témák órákra bontása Írás 2. tanmenet Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Az írott kisbetűk írásának ismétlése. 2. Az írott kisbetűk írásának

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Óra Témakör, tananyag MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció nyelvművelés Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Megjegyzés 1. 2. 3. Ismétlés: hangtan Ismétlés:

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11531 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a nyelvtan és helyesírás tanításához a 2. évfolyam számára

Tanmenetjavaslat a nyelvtan és helyesírás tanításához a 2. évfolyam számára Tanmenetjavaslat a nyelvtan és helyesírás tanításához a 2. évfolyam számára Készült Fülöp Mária Szilágyi Ferencné Nyelvtan és helyesírás tankönyve és munkafüzete alapján. Éves órakeret: 72 óra Heti órakeret:

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET BESZÉD ÉS ANYANYELV Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET Beszéd és anyanyelv Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak Tematika és tanmenet (55 óra) 1. félév heti 1 óra 2. félév heti 2 óra ÓRA CÍM

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

Nyelvtan-helyesírás 2. tanmenet. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója

Nyelvtan-helyesírás 2. tanmenet. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Témák órákra bontása Nyelvtan-helyesírás 2. tanmenet Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Így szólunk egymáshoz kifejezőkészség fejlesztése.

Részletesebben

Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész

Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész Ferencz Éva Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész Módszertani alapvetés A magyar nyelv tanításának a célja a román tannyelvű oktatásban

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Szavakat és szópárokat tudjon utánmondással, helyes idő-tartammal

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv és a Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására,

Részletesebben

Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY Órakeret:36 óra

Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY Órakeret:36 óra / Fejlesztési cél Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY :36 óra Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 11 óra A beszéd zenei eszközei: dallam, hangsúly, tempó, hangerő, szünet; beszédhelyzet;

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

A nyelvtan és helyesírás tanításához

A nyelvtan és helyesírás tanításához Szilágyi Ferencné Kézikönyv A nyelvtan és helyesírás tanításához 3. évfolyam AP030332_Nyelvtan3 kk.indd 1 2014.05.30. 12:27 Szerző SzILÁGyI FERENCNÉ AP 030332 ISBN 978 963 465 987 7 Szilágyi Ferencné,

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ

TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ 22 Tantárgyi program a magyar nyelv tanításához (8. osztály) TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ Néhány fontos megjegyzés a tanmenetjavaslatok használatához A tanmenet a NAT, a kerettanterv, az

Részletesebben

Munkaformák: önálló; frontális; kooperatív: Három megy, egy marad, felelősök; csoportmunka.

Munkaformák: önálló; frontális; kooperatív: Három megy, egy marad, felelősök; csoportmunka. Óravázlat 3. osztályos nyelvtan Tananyag: A főnevek helyesírása Oktatási cél: A főnév fajtáinak csoportosítása, megnevezése. Köznevek és tulajdonnevek felismerése. Szógyűjtés, köznév és tulajdonnév egymáshoz

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek

Részletesebben

Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam. Magyar nyelv

Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam. Magyar nyelv Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam Magyar nyelv 1. A magyar ábécé ismerete 2. Magánhangzók és mássalhangzók csoportosítása (rövid- hosszú magánhangzók és mássalhangzók) 3. Betűrendbe sorolás 4. J hang

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014) Czinegéné L.J.

Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014)   Czinegéné L.J. Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014) http://www.drama.hu/jatektar/ http://www.google.com/ Czinegéné L.J. 2014 Tanulói feladatlap 1. Jelöld a magánhangzókat! (Karikázd

Részletesebben

Szilágyi Ferencné. KÉZIKÖNYV A NYELVTAN ÉS HELYESÍRÁS TANÍTÁSÁHOZ 4. évfolyam

Szilágyi Ferencné. KÉZIKÖNYV A NYELVTAN ÉS HELYESÍRÁS TANÍTÁSÁHOZ 4. évfolyam Szilágyi Ferencné KÉZIKÖNYV A NYELVTAN ÉS HELYESÍRÁS TANÍTÁSÁHOZ 4. évfolyam Szerző Szilágyi Ferencné AP 040332 ISBN 978-963-465-988-4 Szilágyi Ferencné, 2010 3. kiadás, 2014 A kiadó a kiadói jogot fenntartja.

Részletesebben

Magyar nyelv tanmenet Az OFI tanmenete alapján adaptálta: Vargáné Simon Zsuzsanna. Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola

Magyar nyelv tanmenet Az OFI tanmenete alapján adaptálta: Vargáné Simon Zsuzsanna. Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola Magyar nyelv tanmenet Az OFI tanmenete alapján adaptálta: Vargáné Simon Zsuzsanna 6. osztály 2017-2018 A tanmenet tartalmazza az anyanyelvismeret, a helyesejtés,

Részletesebben

TANMENET A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ 6. ÉVFOLYAM

TANMENET A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ 6. ÉVFOLYAM TANMENET A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ 6. ÉVFOLYAM Készült az APÁCZAI KIADÓ AZ ÉVFOLYAM SZÁMÁRA KÉSZÍTETT TANKÖNYVEIHEZ, TANESZKÖZEIHEZ A tanmenetben előforduló rövidítések: Ffgy. = Fogalmazási feladatgyűjtemény

Részletesebben

Magyar nyelv. 6. évfolyam. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv

Magyar nyelv. 6. évfolyam. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv Magyar nyelv 6. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

Angol IMPLEMENTÁCIÓ 5. a 1 csoport

Angol IMPLEMENTÁCIÓ 5. a 1 csoport 01. 03. 07. 10. 15. 21. 24. 28. 01. 02. Az éves megszervezése Ismétlés Üdvözlés, bemutatkozás Üdvözlés, köszönési formák Üdvözlés, udvarias érdeklődés 1. IKT Az a/ an névelők használata Gyakorlás- Az osztályban

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉVFOLYAM: 3. Heti óraszám: 8 Évi összóraszám: 296 Ebből 80 % 237 óra a kerettantervben meghatározott tananyag feldolgozása, 20 % 59 óra az iskola érték- és célrendszerének megfelelő

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ TEHETSÉGGONDOZÁS PROJEKT

MAGYAR NYELVI FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ TEHETSÉGGONDOZÁS PROJEKT Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP3.1.4/08/2. 20080121 A fejlesztési projekt megvalósítása Kondoroson Petőfi István Általános

Részletesebben

Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola TANMENET INTEGRÁLT TANKÖNYVCSALÁD. 4. osztály. 252 óra/tanév

Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola TANMENET INTEGRÁLT TANKÖNYVCSALÁD. 4. osztály. 252 óra/tanév Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola TANMENET INTEGRÁLT TANKÖNYVCSALÁD 4. osztály 252 óra/tanév (Heti 3 olvasás, 2 nyelvtan, 2 fogalmazás) Készítette: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina 1

Részletesebben

a tulajdonnevek nagy kezdőbetűjét alkalmazásában ritkán téveszt

a tulajdonnevek nagy kezdőbetűjét alkalmazásában ritkán téveszt MAGYAR NYELV Szöveges értékelés 3-4. osztály Képes az egyszerű mondat fajtáinak felismerésére Képes az egyszerű mondat fajtáinak felismerésére A mondatfajtákat felismeri, alkalmazni csak segítséggel A

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET Bocsák Veronika Integrált magyar nyelvi és irodalmi program MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET 4. osztály Írta: Bocsák Veronika Tipográfia, mûszaki szerkesztõ: Knausz Valéria Felelõs szerkesztõ: Török Ágnes

Részletesebben

KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ

KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ KÉSZÍTETTE: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA TANKÖNYVSZERZİ munkája

Részletesebben

Hargitai Katalin. Játékvilág. Magyar nyelvi munkafüzet az általános iskola 4. évfolyama számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Hargitai Katalin. Játékvilág. Magyar nyelvi munkafüzet az általános iskola 4. évfolyama számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Hargitai Katalin Játékvilág Magyar nyelvi munkafüzet az általános iskola 4. évfolyama számára Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Tartalom 1 7. tanítási hét................................. 3 30 Szavak írása

Részletesebben

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyelvtan: ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, főnevek többes száma névelők és főnévbővítmények: the, a, an, some, any, much, many, a lot of, a few, a little

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán. Implementáló pedagógus: Varjú Ágnes

A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán. Implementáló pedagógus: Varjú Ágnes TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Varjú Ágnes Mátészalka, 2011. szeptember 1. Implementációs

Részletesebben

Készítette: Szabó Ildikó

Készítette: Szabó Ildikó KECSKEMÉTI CORVIN MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA Magyar nyelv és irodalom Fogalmazás TANMENET A FOGALMAZÁS MUNKAFÜZET használatához az OFI tanmenetjavaslata alapján Éves óraszám:

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM TANULÁSMÓDSZERTAN HELYI TANTERV

PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM TANULÁSMÓDSZERTAN HELYI TANTERV SZÉCHENYI ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Hajdúböszörmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM... MOLNÁR MAGDOLNA ILONA

Részletesebben

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM 1251 BEVEZETŐ Az iskolába lépő gyermek élete gyökeresen megváltozik- Ideje nagy részét a játék helyett a tanulás tölti ki. Olyan pszichikus funkciók fejlesztése szükségeltetik

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék. A főnév 10 A főnevek neme 10 A főnevek többes száma 14 A főnév a mondatban 16 Gyakorlatok 17

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék. A főnév 10 A főnevek neme 10 A főnevek többes száma 14 A főnév a mondatban 16 Gyakorlatok 17 A főnév 10 A főnevek neme 10 A főnevek többes száma 14 A főnév a mondatban 16 Gyakorlatok 17 A főnév szószerkezetekben 20 A névelő 21 Gyakorlatok 26 A hangsúlytalan mutató névmással álló főnév 28 A birtokos

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A főnév 11 Kis és nagy kezdőbetűk 11 A főnevek neme 12 A főnevek többes száma 13 Nem megszámlálható főnevek 15 Csak többes számban használatos főnevek 16 Foglalkozások 17 Címek, rangok,

Részletesebben

Antalné Szabó Ágnes 2010. A magyar helyesírás vizuális rendszere. Anyanyelv-pedagógia 4. www.anyanyelv-pedagogia.hu. Melléklet

Antalné Szabó Ágnes 2010. A magyar helyesírás vizuális rendszere. Anyanyelv-pedagógia 4. www.anyanyelv-pedagogia.hu. Melléklet Melléklet Helyesírási ábrák és táblázatok 1. ábra Az idegen betűkkel kiegészített magyar ábécé 2. ábra A betűrendbe sorolás szabályai 1 3. ábra A magyar helyesírás fő alapelvei 4. ábra A kiejtés szerinti

Részletesebben

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal 2. fejezet TALÁLKOZÁS 17 38. oldal 3. fejezet ISMERKEDÉS AZ IRODÁBAN 39 56. oldal 4. fejezet A VÁROSBAN 57 82. oldal TÉMÁK Néhány nemzetközi szó Köszönések

Részletesebben

Magyar nyelv 6. osztály. Főbb témakörök

Magyar nyelv 6. osztály. Főbb témakörök Magyar nyelv 6. osztály Főbb témakörök 1) Szófaj fogalma 2) Ige, főnév, melléknév, számnév, névmás definíciója; igenevek, határozószók, viszonyszók fogalma 3) Szófajok felismerése 4) Átalakítás jelen időből

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Magyar nyelv és irodalom Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt. Tantárgyi követelmények Német nyelv 9. oszt. Témakörök: Bemutatkozás Az én családom Az én barátom Az én házam/lakásom Az én szobám Az én iskolám Lakóhely bemutatása Napirend Étkezési szokások Szabadidő

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Olvasás, írás, 1. évfolyam Írás, nyelvtan, 2. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Olvasás, írás, 1. évfolyam Írás, nyelvtan, 2. évfolyam A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Olvasás, írás, 1. évfolyam Írás, nyelvtan, 2. évfolyam

Részletesebben

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk!

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam Név: Osztály: Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! 1. Tedd ki a megfelelő ékezeteket a szavakra! futotest, fozokanal, kultura, szulofold, szololevel

Részletesebben

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat)

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) A kulcskompetenciák (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) Tanulási technikák tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat, a helyzetekhez alkalmazkodó tanulási stratégia Intelligens tanulás

Részletesebben

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam TANMENET Szövegértés-szövegalkotás Vissza a meséhez! 5.évfolyam Készítette: Jóváhagyta: Benedekné Juhász Katalin szaktanár Gubáné Csánki Ágnes igazgató Gödöllő, 2010. január 3. óra tananyag feladat cél

Részletesebben

Beszámoló a Fenntarthatósági Témahétről

Beszámoló a Fenntarthatósági Témahétről Beszámoló a Fenntarthatósági Témahétről 2018. áprilisában megtartottuk iskolánkban, az alsó tagozaton a Fenntarthatósági Témahetet Mit mesél a természet? címmel. A szervező pedagógus neve: Bodnárné Léport

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÁLTALÁNOS ISKOLA, FELSŐ TAGOZAT Sorozataink a 2015/2016-os tanévre Mind a magyar nyelv, mind az irodalom tantárgyhoz színvonalas

Részletesebben

Név:... Iskola:... Összpontszám: 240 pont Elért pontszám:... Helyezés:...

Név:... Iskola:... Összpontszám: 240 pont Elért pontszám:... Helyezés:... Tanulmányi versenyanyag 2018/2019. tanév Nyelvtan-helyesírás 3. osztály Név:... Iskola:... Összpontszám: 240 pont Elért pontszám:... Helyezés:... 1. Tollbamondás 50 2. Bontsd szavakra és mondatokra az

Részletesebben

a 10. osztályban tanult magyar nyelvi és kommunikációs ismeretek anyaggyűjtés, vázlatírás, grafikai szervezők használata

a 10. osztályban tanult magyar nyelvi és kommunikációs ismeretek anyaggyűjtés, vázlatírás, grafikai szervezők használata MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 11. TANMENETJAVASLAT (heti 1, évi 37 óra) Taneszközök: Antalné Szabó Ágnes Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció 11. tankönyv (NT- 17337) Antalné Szabó Ágnes Raátz Judit:

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK!

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul:gondolkodjunk, RENDSZEREZZÜNK! Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba A kompetencia alapú matematika oktatás tanmenete a 9. osztályban Készítette Maitz Csaba Szerkesztési feladatok 1. Síkgeometriai alapfogalmak 2. Egyszerűbb rajzok, szerkesztések körző, vonalzó használata

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4. NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. Német nyelv és irodalom 5 5 5 5 Éves óraszám 180 180 180 180 Témakörök Tematikai egység

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 8. évfolyam MNy2 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók.

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

III. ÓRATERV. Didaktikai feladat. Tanári instrukciók. Idézzük fel, amit az. ráhangolás, az. kulcsszavak írnak fel a tanultakkal kapcsolatosan.

III. ÓRATERV. Didaktikai feladat. Tanári instrukciók. Idézzük fel, amit az. ráhangolás, az. kulcsszavak írnak fel a tanultakkal kapcsolatosan. III. ÓRATERV A III. kooperatív óra terve A műveltségi terület/kompetenciaterület neve: magyar nyelv és irodalom Az évfolyam: 8. évfolyam Az óra címe: A szóbeli kommunikáció fejlesztése 3. Az óra célja

Részletesebben

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni! Axa prioritară 1 Educație și formare profesională în sprijinul

Részletesebben

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Ismeretek, tananyagtartalmak Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület

Részletesebben

Adamikné dr. Jászó Anna dr. Fercsik Erzsébet. Tanmenetjavaslat. az ÉDES ANYANYELVÜNK. Magyar nyelvtan és kommunikáció

Adamikné dr. Jászó Anna dr. Fercsik Erzsébet. Tanmenetjavaslat. az ÉDES ANYANYELVÜNK. Magyar nyelvtan és kommunikáció Adamikné dr. Jászó Anna dr. Fercsik Erzsébet Tanmenetjavaslat az ÉDES ANYANYELVÜNK Magyar nyelvtan és kommunikáció címû állandó használatú tankönyvhöz, valamint a VILÁGVÁNDOR címû feladatfüzethez 6. évfolyam

Részletesebben

TANMENET-IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁSI BESZÁMOLÓ

TANMENET-IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁSI BESZÁMOLÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4/08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIRĂ PENTRU ELEVII CARE FRECVENTEAZĂ CLASELE CU PREDARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ SAU TRĂIESC ÎN DOUĂ CULTURI MINORITARE

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIRĂ PENTRU ELEVII CARE FRECVENTEAZĂ CLASELE CU PREDARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ SAU TRĂIESC ÎN DOUĂ CULTURI MINORITARE Anexa nr. 4 la ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 5098/09.09.2009 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII PROGRAME ŞCOLARE LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIRĂ PENTRU ELEVII CARE FRECVENTEAZĂ

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET 2. évfolyam 2018-2019. tanév Tanító: Kő Nóra TANMENETJAVASLAT Éves óraszám: 252 Heti óraszám: 4, 2, 1 Memoriter:

Részletesebben

Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból. Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény

Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból. Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény Debrecen, 2015. 10. 15. A jó gyakorlat célja Kompetenciaalapú

Részletesebben

Szöveges értékelés 1-4. évfolyamon

Szöveges értékelés 1-4. évfolyamon 6. számú melléklet Szöveges értékelés 1-4. évfolyamon Készítette: A zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 968 1-4. évfolyamon a tanulók magatartásának értékelése és minsítése a szöveges értékeléssel

Részletesebben

OM: PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSAI

OM: PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSAI Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola OM: 027829 PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSAI 2014. A Szent Anna Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete a 2014. március 27-én megtartott értekezletén a 7/2014.

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 8. évfolyam MNy2 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók.

Részletesebben

Helyi tanterv az angol nyelv mint 2. idegen nyelv tanításához normál tantervű osztályokban

Helyi tanterv az angol nyelv mint 2. idegen nyelv tanításához normál tantervű osztályokban Helyi tanterv az angol nyelv mint 2. idegen nyelv tanításához normál tantervű osztályokban Heti óraszámok: 11.évfolyam 12.évfolyam 2 óra 2 óra Javasolt tankönyv: New English File Elementary IDŐKERET, ÓRASZÁMOK

Részletesebben

Német nyelvi követelmények a 3. év végéig. A Hallo Max! c. tankönyv alapján

Német nyelvi követelmények a 3. év végéig. A Hallo Max! c. tankönyv alapján Német nyelvi követelmények a 3. év végéig A Hallo Max! c. tankönyv alapján Az ABC, család, lakás, állatok, számok 1-100-ig, évszakok, hónapok, iskola, osztály, barátok, német termékek, 3 dal, 3 versike.

Részletesebben

A főnév élőlények, élettelen és gondolati dolgok neve. Fajtái a köznév és a tulajdonnév. tk

A főnév élőlények, élettelen és gondolati dolgok neve. Fajtái a köznév és a tulajdonnév. tk A főnév élőlények, élettelen és gondolati dolgok neve. Fajtái a köznév és a tulajdonnév. tk. 41-42. A köznév sok hasonló dolog közös neve. A tulajdonnév valakinek vagy valaminek a saját, megkülönböztető

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ Az opcionális/választható tantárgy neve: Napsugár-böngésző Műveltségi terület: Nyelv és

Részletesebben

Forrás: http://kerettanterv.ofi.hu/ 1 2. osztály. A tanuló. Kis- és nagybetűk írása. Szabályos betűalakítás és betűkapcsolás.

Forrás: http://kerettanterv.ofi.hu/ 1 2. osztály. A tanuló. Kis- és nagybetűk írása. Szabályos betűalakítás és betűkapcsolás. Az írással és a helyesírással kapcsolatos tantervi követelmények a Magyar nyelv és irodalom műveltségi területen az 1 8. osztályban a 2012-ben megjelent Kerettanterv alapján Forrás: http://kerettanterv.ofi.hu/

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. évfolyam B változat Készítette: Földvári Erika A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK

Részletesebben