Magyar nyelv tanmenet Az OFI tanmenete alapján adaptálta: Vargáné Simon Zsuzsanna. Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar nyelv tanmenet Az OFI tanmenete alapján adaptálta: Vargáné Simon Zsuzsanna. Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola"

Átírás

1 Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola Magyar nyelv tanmenet Az OFI tanmenete alapján adaptálta: Vargáné Simon Zsuzsanna 6. osztály

2 A tanmenet tartalmazza az anyanyelvismeret, a helyesejtés, a helyesírás, a nyelvhelyesség, a kommunikáció, a szövegértés és szövegalkotás tananyagát és a képességfejlesztéshez szükséges feladatokat. Az SNI-s és BTM-es tanulók a nehezebb anyagrészeknél kiemelt figyelmet élveznek, személyre szabott feladatot kapnak. SNI: Gyurka Renáta BTM: Bende Alexandra, Bogdán Bence, Dávid Lőrinc, Erdélszki Tamás, Molnár Bálint, Ágota Olivér, Bende Dominik, Nikolics Evelin A tanmenetben előforduló rövidítések: E. f. = Előzetes feladat I. t. = Interaktív tananyag-feldolgozás Ny. = Nyelvtan és helyesírás 6. tankönyv T. = A tollbamondások szövege a kézikönyvben található 1

3 Óra Téma, tananyag Ajánlott tevékenységformák, módszertani javaslatok 1. Ismerkedés a taneszközzel Előszók elolvasása és értelmezése. A hasznos információk áttanulmá- nyozása, értelmezése A Hangzó anyanyelvünk című alfeje- 2. Ismételjünk! A hangok és betűk zet közös áttekintése. A fejezet mottójának és a nyitóoldal szövegének értelmezése. Válogatás a tankönyvi feladatok közül a tanulók képességeinek megfelelően, differenciálás. T. 1. Kompetenciák (készségek, képességek) A hatékony önálló tanulás: Rövidítések feloldásának képessége. Anyanyelvi kommunikáció fejlesztése egész tanévben minden tanítási órán folyamatos. Szövegértelmező, szövegalkotási, helyesírási Kognitív kompetencia: Képességfejlesztő, rendszerező Összefüggés-kezelő Kulcsfogalmak, javasolt taneszközök Ny o. Ny o. Ny. 5. o. Ny o. Mf o. Házi feladat 13 14/4. Kapcsolódási pontok, egyéb javaslatok E. f. Nyári élmények bemutatásához fotók, térképek összegyűjtése, felkészülés élménybeszámolóra, jövő nyári üdülési javaslatok. SNI, BTM differenciáltan. Páros munka végzése A magyar helyesírás alapelvei Szókincsfejlesztés: rokon értelmű, ellentétes jelentésű szavak Helyesejtési gyakorlatok. Recept megfogalmazása felszólító módban. Állatleírás készítése. A j-s és ly-os szavak helyesírása. Betűrendbe sorolás. Ismétlés tanulópárban. T vagy 4. Produktív szövegalkotás. Helyesírási Kognitív kompetencia: Rugalmas gondolkodás szövegalkotáskor. Konvertáló Szociális kompetencia: Segítségnyújtás. Ny. 17/1. a), 2. a), 3. a) Ny o. Mf o. Házi feladat 14/5. 16/11. SNI, BTM-es tanulók páros munkában dolgoznak. Dráma és tánc: kommunikációs kapcsolatteremtés, szituációk, helyzetgyakorlatok. 2

4 5-6. A szavak alakja és jelentése A szavak szerkezete 7. A kommunikáció Amit már 5. évfolyamon megtudtál a kommunikációról A testbeszéd Az önkéntelen gesztusok Ismétlés tanulópárban. A gondolati térkép értelmezése. Szókincsfejlesztés: rokon értelmű, ellentétes jelentésű szavak, szólánc alkotása. Szövegek átalakítása. T. 5. A fejezet mottójának és a nyitóoldal szövegének értelmezése. A kommunikációs tényezők felismerése és megnevezése. Az önkéntelen gesztusok c. szöveg feldolgozása. Vázlatkészítés tanulópárban tankönyvi útmutatás szerint. 8. A szándékos gesztusok A szándékos gesztusok c. szöveg elolvasása és felolvasása. Kérdések megfogalmazása az olvasottakkal kapcsolatban. Válaszadás gyakorlása. Szövegértés, helyesírás. Kreatív szövegalkotás. Kommunikatív kompetencia: Ábraolvasás, ábrázolás. Szociális kompetencia: Együttműködési képesség, szabálykövetés. Szövegértés, értelmezés. Kommunikatív kompetencia: Ábraolvasás, jelek értelmezése. Kognitív kompetencia: Lényegkiemelő, megfigyelő Hatékony, önálló tanulás: Szövegfeldolgozási technikák, kulcsszavak felismerése. Szociális kompetencia: Siker és kudarc elfogadásának képessége. Olvasástechnika, kérdéskultúra fejlesztése. Helyes és kreatív nyelvhasználat. Gondolkodási kompetencia: Helyes válasz megtalálásának kép. döntési Ny. 17/1. b), 2. b), 3. b) Ny o. Mf o. Házi feladat 16/12. 17/13. Ny. 17/1. c), 2. a), 3. c) Ny. 16. o. Ny o. vázlat Ny. 17/1. c), 2. b), 3. d) Ny. 20. o. A testbeszéd megértése 1. Játsszatok Most mutasd meg! játékot! 2. Jelenítsetek meg egyénenként egy-egy érzést, érzelmet csupán a testbeszéd elemeinek felhasználásával! A társaitok fejtsék meg az üzeneteket! A szándékos gesztusok c. szöveg elolvasása SNI, BTM és felolvasása. Dráma és tánc: kommunikációs kapcsolatteremtés, szituációk, helyzetgyakorlatok. 3

5 9. A szándékos gesztusok Vázlatírás egyéni munkában, önállóan vagy tankönyvi segítséggel. Az akaratlagos írás fejlesztése feladatmegoldás közben. A testbeszéd értelmezésével kapcsolatos fel. megold 10. Mindennapos kommunikációs helyzeteink A kérdés A segítségkérés és segítségadás 11. Konfliktuskezelés Kapcsolattartás A téma feldolgozása csoportmunkában: a kérdés helyes megfogalmazása és intonációja. A kérdezés illemszabályai. Szituációs játékok csoportmunkában. Iskolai konfliktushelyzetek gyűjtése, megoldási javaslatok. Csoportmunkában konfliktuskezelést segítő játékok eljátszása: Befejezetlen mondatok, Különleges névjegykártya. Kreatív szövegalkotás. A verbális és nem verbális komplexitás kezelésére való Narratív kompetencia: Dolgok közlésének képessége. Személyes kompetencia: Érzelmekkel való bánni tudás képessége. Helyes kiejtés, kérdéskultúra fejlesztése. Kognitív kompetencia: Helyes válasz megtalálásának képessége, döntési Szociális kompetencia: Együttműködési képesség, segítségnyújtás, felelősségvállalás. Szociális kompetencia: Együttműködési és együttélési képességek: csoportkezelőképesség alkalmazkodás, elfogadás; nevelőképesség: türelem, empátia; tolerancia. Személyközi kompetencia: Önreflexióra való képesség Ny. 17/1. c), 3. e) Ny o. Ny. 17/3. f ), 4. Ny. 21. o. Ny. 22. o. kommunikációs illemszabályok Ny. 23. o. beszédhelyzet Ny. 17/3. g), 4. Ny o. beszédhelyzet, üzenet Vázlatírás tankönyvi segítséggel. SNI, BTM Dráma és tánc: kommunikációs kapcsolatteremtés, szituációk, helyzetgyakorlatok. Vázlatírás tankönyvi segítséggel. SNI, BTM 4

6 Óra Téma, tananyag Ajánlott tevékenységformák, módszertani javaslatok 12. Kapcsolattartás A chat. Érzelmek kifejezése szmájlikkal. A csetelés illemszabályai. A rövidítések feloldása és alkalmazása. Gondolati térkép értelmezése Év eleji felmérés szövegértésből Év eleji felmérés anyanyelvi ismeretből, helyesírásból 15. Az év eleji felmérések javítása A szófajok A szófajok kialakulása Ismeretterjesztő szöveg értelmezése. Az 5. évfolyamon tanult nyelvtani ismeretek. A helyesírási képesség fejlettségi szintjének mérése A fejezet mottójának és a nyitóoldal szövegének értelmezése. Csoportmunkában: a metanyelvi szöveg kiemeléseinek megfigyelése, értelmezése. Szóbeli magyarázat alkotása. Kompetenciák (készségek, képességek) A hatékony, önálló tanulás: Szöveg-feldolgozási technikák alkalmazása. A tanultak alkalmazásának képessége. A hatékony, önálló tanulás: Szöveg-feldolgozási technikák alkalmazása. A tanultak alkalmazásának képessége. Szövegértés, szóértelmezés. Kiemelések értelmezése. A hatékony, önálló tanulás: Sajátosságok felismerése. Kognitívkompetencia: Ismeretszerző, logikai Kulcsfogalmak, javasolt taneszközök Ny o. T. szövege a kézikönyvben Ny. 17/3. h), 5. Ny. 29. o. Ny o. Kapcsolódási pontok, egyéb javaslatok Az SNI-s, BTM-es tanulók páros munkában dolgoznak Elég egy óra is a szófajok kialakulására. A órában már az igét tanuljuk! Fel kell idézni az előzetes ismereteket is, és maradjon idő 5

7 16. A magyar nyelv szófaji rendszere A metanyelvi szövegek kiemeléseinek megfigyelése, értelmezése. Gondolati térkép készítése csoportmunkában. Bemutatása a többi csoport számára Kognitív kompetencia: Logikai, rendszerező kép. Tudásszerző kompetencia: Ismeretszerző, rendszerező Az írás nem nyelvi jelei befogadásának képessége. Szociális kompetencia: Együttműködési képesség Ny. 17/3. h), 6. Ny. 31. o. Ny. 32. o. játékos feladatokra is. Az SNI-s, BTM-es tanulók páros munkában dolgoznak Óra Téma, tananyag Ajánlott tevékenységformák, módszertani javaslatok Kompetenciák (készségek, képességek) Kulcsfogalmak, javasolt taneszközök Kapcsolódási pontok, egyéb javaslatok 6

8 17. Az ige Az ige jelentése A fejezet mottójának és a nyitóoldal szövegének ért. A metanyelvi szöveg értelmezése, a Magyar értelmező kéziszótár használata páros munkában. A j hang kétféle jelölése. T. 6. Szólások és közmondások értelmezése. SNI, BTM Szövegértés, szóértelmezés, helyesírási A hatékony, önálló tanulás: Segédeszközök használata. Állampolgári kompetencia: Hagyományok ismerete, tisztelete, ápolása. Ny. 33. o. Ny o. Mf. 18. o. Házi feladat 19. o. SNI, BTM Szólások és közmondások értelmezése. A Magyar értelmező kéziszótár használata páros munkában. SNI, BTM Válogató másolás, akaratlagos írás. SNI, BTM Az igékhez járuló ragok A ragozott igealakok helyesírása Táblázatértelmezés: az általános és határozott igeragozás. Alaktani elemzések. A mássalhangzótörvények felismerésének gyakorlása. T. 7. Szabályértelmezés tanulópárban. Szituációs játék: ismerősök beszélgetése autóbusz-megállóban. Kifejező- és helyesírási Kognitív kompetencia: A példakeresés képességec Szociális kompetencia: Se- gítségnyújtás, gondoskodás képessége, felelősségvállalás. Ny o. Mf o. Házi feladat o. Kérések, utasítások megfogalmazása, szituációs játékok. 7

9 21. Részösszefoglalás Gondolati térkép készítése csoportmunkában. Bemutatása a többi csoport számára. Alaktani elemzések. A mássalhangzótörvények felismerésének gyakorlása. Szociális kompetencia: Együttműködési Gondolkodási kompetencia: A példakeresés képessége. Rendszerező, logikai Ny SNI, BTM Válogató másolás, akaratlagos írás Az igemódok Indukciós, metanyelvi szövegek és táblázatok értelmezése. Válogató másolás, akaratlagos írás. Érvek megfogalmazása. Mondatok átalakítása megadott szempontok szerint. Szövegértő, helyesírási Fél reproduktív íráskészség. Kommunikatív kompetencia: Ábraolvasás, táblázat kiegészítése, anyanyelvi beszéd. Ny o. Mf o. Házi feladat o Az igemódok és az igeidők kapcsolata Igemódok és igeidők közötti összefüggések felfedezése csoportmunkában. Kérések, utasítások megfogalmazása szituációs játékok. Véleménynyilvánítás. Mondatátalakítási gyakorlat A kínálás nyelvi formái. T. 9. Helyesírási képesség, kulturált nyelvhasználat. Tudásszerző kompetencia: Összefüggés-kezelő, ismeretszerző Kognitív kompetencia: Kombinatív Ny o. Mf o. Házi feladat o. 8

10 27. Az igék helyesírása és helyes használata/a témakörön belüli kisebb témakör 6 órára lebontva/ A kijelentő módú igék helyesírásának gyakorlása Az -ít, az -ul, -ül végű szavak, és a múlt idejű igék helyesírása. T. 10. Internetes csevegő programra bemutatkozás megfogalmazása. Helyesírási képesség, helyes, udvarias nyelvhasználat. A hatékony, önálló tanulás: Segédeszközök használata Ny. 42. o. Ny. 42. o. H. sz példaszavai Mf o. Házi feladat o. Idegen nyelv: a tanult idegen nyelv szótani sajátosságai. A helyesírási szabályzat használata önállóan vagy segítséggel. SNI, BTM 9

11 Szociális kompetencia: Együttműködési képesség Normatív kompetencia: Szabálykövető A felszólító módú igék helyesírása Az -l, -t, -d, -t, -st, -szt, -s, -sz, -z,-dz végű igék helyesírásnak gyakorlása csoportmunkában. T. 8., 13. A suksükölés. Utasítások megfogalmazása. Normatív kompetencia: Szabálykövető Helyesírási, szövegalkotási képesség Vállalkozói kompetencia: Problémalátás, problémamegoldás. Ny o. Mf o. Házi feladat Az -l, -t, -d, -t, -st, -szt, -s, -sz, -z,-dz végű igék helyesírásnak gyakorlása SNI, BTM csoportmunkában.dolgozik 10

12 A feltételes módú igék használata, helyesírásuk gyakorlása Az ikes igék 32. Az ige helyesírásáról tanultak rendszerezése, összefoglalása. Ellenőrzés, számonkérés A -nák helytelen használata. T. 11. Az -n végű, az egy tagú -sz végű igék feltételes módú alakjai. Mi lenne, ha típusú szöveg alkotása A reklám szerepe az életünkben. Reklámszöveg alkotása csoportmunkában. Az ige helyesírásáról tanultak rendszerezése csoportmunkában. A legfontosabb helyesírási szabályok felidézése kooperatív munka keretében. Feladatlap megoldása egyéni munkában. T. 14. Helyesírási, szövegértelmezési Kommunikációértékelés képessége. Személyes kompetencia: Kreativitás, önállóságvédő Helyesírás, kommunikációs Kognitív kompetencia: Kombinatív Rendszerező, logikai Kiejtési gy. 1. Kiejtési gy. 2. Ny o. Mf o Mf o. Házi feladat Mf o. Átismételni az igéről tanultakat a tankönyv, a munkafüzet és az órai vázlatok alapján. SNI, BTM páros munkában dolgozik. Mi lenne, ha típusú szöveg alkotása Az SNI-s és a BTM-es tanulók csoportmunkában dolgoznak. 11

13 Az igékről tanultak ös-- szefoglalása Az igékről tanultak összefoglalása csoportmunkában. Szövegértelmezés, helyesírás. Nyelvi kompetencia: Gram- matikai rendszer kialakítása. Ny o. Mf o. Házi feladat o. Kompetenciák (készségek, képességek) Óra Téma, tananyag Ajánlott tevékenységformák, módszertani javaslatok 35- A blog és a komment A blog és a komment fogalma, gyakorlati használata. 36. Tudáspróba Komment megfogalmazása adott blogtémához. Saját blog tervezése, a beköszöntő megfogalmazása. Szociális kompetencia: Kommunikatív képességek. Személyes kompetencia: Egészségvédő, önszabályozó Környezettudatos magatartás. Kulcsfogalmak, javasolt taneszközök Ny o. Kapcsolódási pontok, egyéb javaslatok Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek idegen nyelv; vizuális kultúra; természetismeret; informatika: a tan- 12

14 37. A névszók A főnév A fejezet mottójának és a nyitóoldal szövegének értelmezése. Metanyelvi szöveg ért. A főnevek felismerése páros munkában. Ország, város játék A fejezet mottójának és a nyitóoldal szövegének értelmezése. Metanyelvi szöveg ért. A főnevek felismerése páros munkában. Ország, város játék Ny. 51. o. Ny. 52. o. Mf Házi feladat 58/1. tárgyra jellemző tulajdonnevek, digitális kifejezések helyesírása. T. 15. SNI, BTM A köznév fajtái és helyesírásuk Egyedi név, anyagnév, gyűjtőnév. Mássalhangzótörvények a köznevekben. Időtartam helyes jelölése, a h végű szavak toldalékolása. Helyesírási, szövegalkotási, előadói Érvek, ellenérvek megfogalmazásának kép. Szociális kompetencia: Másokra odafigyelés képessége. Ny o. Mf o. Keresztrejtvény megoldása csoportmunkában.. SNI, BTM Házi feladat o A tulajdonnév fajtái és helyesírásuk A személynevek Keresztrejtvény megoldása csoportmunkában. A magyar névhasználat. A hagyomány elve a családnevekben. A családnevek -val, -vel ragos alakjainak helyesírása. Betűrendbe sorolás. T. 16. Helyesírási, szövegértési Szociális kompetencia: Siker és kudarc elfogadásának képessége. Együttműködési képesség, alá- és fölérendeltség elfogadása. Ny. 54. o. Mf o. Ny o. Mf o. Házi feladat o. 13

15 Ny o. Mf o. Házi feladat o Kiejtési gy. 4. Ny. 61. o. Mf. 74. o. Ny o. Mf o. Házi feladat 76. o Az állatnevek A földrajzi nevek helyesírása A földrajzi nevek helyesírása Az intézménynevek és helyesírásuk. A csillagnevek és helyesírásuk. Az állatnevek helyesírásának gyakorlása tanulópárban. Betűrendbe sorolás. T. 17. Az egyelemű és többelemű egybeírt földrajzi nevek. Térképolvasás. Helyesírási szabályzat használata tanulópárban. A földrajzi nevek különírt és kötőjeles alakjai. Helyesírási szabálypontok értelmezése. Példakeresés térképen. Gondolati térkép készítése csoportmunkában. T. 18 Kreatív fogalmazásban csillagnevek felhasználása. T. 19. Az intézménynevek feldolgozása csoportmunkában. T. 20. Helyesírási, szövegértési A hatékony, önálló tanulás: Szótárhasználat, szabálykövetés. Kommunikatív kompetencia: Ábraolvasás.. Helyesírási, szövegértési A hatékony, önálló tanulás: Szótárhasználat, szabálykövetés, szabályalkotás. Szociális kompetencia: Együttműködési Helyesírás, akaratlagos írás. Természettudományos kompetencia: Csillagászati jelenségek megértésének képessége. Normatív kompetencia: Szabálykövetés, szabályalkotás. Ny o. Mf o. Házi feladat o Ny. 58. o. Mf /5. Házi feladat 71. o. Gondolati térkép készítése csoportmunkában. SNI, BTM 14

16 49. 5o- 51. Postai szelvények kitöltése 1. Értelmezzétek csoportonként a magatokkal hozott szelvények szövegét! 2. Töltsétek ki a szelvényeket! 3. Ellenőrizzétek közösen, hogy megfelelően töltöttétek-e ki a szelvényeket! A márkanevek, a kitüntetések és díjak neve, fajtái, helyesírásuk. A címek fajtája, helyesírásuk Összefoglalás Kapcsolódó helyesírási szabálypontok értelmezése és a feladatok megoldása csoportmunkában és tanulópárban. T. 21. vagy 22. csoportonként tanulói diktálással. Az állandó és az egyedi címek. T. 23. Másolási feladatként is alkalmazható. Gondolati térkép alapján a főnévről tanultak rendszerezése, ismétlése. Az főnévvel kapcsolatos tudnivalók alkalmazása csoportmunkában, egyéni munkában. Feladványok, fejtörők alkotása. Szóbeli szövegalkotás. Helyesírási képesség fejlesztése. A hatékony, önálló tanulás: Szótárhasználat, szabálykövetés, szabályalkotás. Személyes kompetencia: Befogadói készség, örömre való Helyesírási, szövegértési és -alkotási Önkifejezéshez szükséges nyelvi képességek fejl. Kognitív kompetencia: Összehasonlító és elemzőkép. Rendszerező-, konvertáló, kombinatív, logikai Ny o. Mf. 77. o. Ny o. Mf o. Házi feladat 80. o. Ny o. A címek helyesírása 1. Létesítsetek osztálykönyvtárt! Ajánljatok fel olyan könyveket, amelyekből több példány is megtalálható az otthonotokban! 2. Készítsétek el az osztálykönyvtár szerzői és címkatalógusát! E. f. Hozzatok magatokkal postán használatos szelvényeket (csekkek, ajánlott, tértivevényes küldemények stb.)! 15

17 Kompetenciák (készségek, képességek) A tanultak alkalmazásának képessége. Óra Téma, tananyag Ajánlott tevékenységformák, módszertani javaslatok Félévi felmérés anyanyelvi ismeretből, helyesírásból Félévi felmérés szövegértésből. A félévi felmérések értékelése, javítása. Az igéről, főnévről tanult nyelvtani ismeretek. A helyesírási képesség fejlettségi szintjének mérése. A szövegértési és helyesírási típushibák megbeszélése, javítása.. A hatékony, önálló tanulás: Szöveg-feldolgozási technikák alkalmazása. Személyes kompetencia: Önértékelő képesség, a siker és kudarc elfogadásának képessége Kulcsfogalmak, javasolt taneszközök T. szövege a kézikönyvben Kapcsolódási pontok, egyéb javaslatok 58. A melléknév fogalma, alakjai. A melléknév felismerésének gyakorlása A melléknév fogalma, fokozása. Alaktani elemzések. Hasonló alakú melléknevek használata. T. 24. vagy T. 25. Másolási feladatként Ismeretterjesztő szöveg értelmezése. Tudásszerző kompetencia: Ismeretszerző, problémamegoldó Helyesírási Alkotóképesség, esztétikai érzék fejlesztése.. Ny o. Mf /8. és o. Házi feladat 86. o. Dráma és tánc: kommunikációs szituációk T. 25. SNI, BTM másolási feladatként 16

18 A melléknév II. Szerkezetének, jelentésének, helyesírásának gyakorlása. A földrajzi nevek i és -s képzős alakjai A tulajdonnevek további fajtáinak /személy-és intézménynév, cím, márkanév, díjakkitüntetések, csillagképek/ -i és s képzős alakjai Kapcsolódó helyesírási szabálypontok értelmezése. Hasonló alakú melléknevek használata. T. 24. vagy T. 25. Másolási feladatként ismeretterjesztő szöveg értelmezése. Példakeresés térképen. Szótárhasználat, szabálykövetés, szabályalkotás. Helyesírási Grammatikai szabályrendszer kialakítása. A hatékony, önálló tanulás: Analógián alapuló problémamegoldás. Ny o. Mf. 82/6., 83/7. Házi feladat 85. o. SNI, BTM szótárhasználat, szabálykövetés, szabályalkotás páros munkában. 63. Témazáró dolgozat írása a melléknévből, illetve a tulajdonnevek i és s képzős alakjaiból 17

19 62. A számnév A számnév fogalma és fajtái. A határozatlan számnevek fokozása. A számnevekhez kapcsolódó nyelvhasználati szabályok. Feladatmegoldások csoportmunkában. T A számnevek helyesírása Kapcsolódó helyesírási szabálypontok értelmezése. A számnevek helyesírásának módozatai csoportmunkában. Csekkek szövegének értelmezése. Grafikon értelmezése. Útvonaltervezés. T A névmás A személyes névmás Szövegek összehasonlítása. A névmás fogalma és fajtái. Az alsó tagozaton megismert névmásokról tanultak felidézése. A személyes névmások felismerése. T. 28. Helyesírási, szövegértési és -alkotási Grammatikai szabályrendszer kialakítása. Önkifejezéshez szükséges nyelvi képességek. Normatív kompetencia: Szabálykövetés, szabályalkotás. Helyesírási, szövegértési és -alkotási Grammatikai szabályrendszer kialakí- tása. Kezdeményező és vállalko- zói kompetencia: Feladat- vállalási Rugalmasság. Tudásszerző kompetencia: Példakeresés képessége. Szövegértés. Önkifejezéshez szükséges nyelvi képességek fejlesztése. Helyes szóhasználat. Szociális kompetencia: Gondoskodás képessége. Segítségnyújtás. Ny o. Mf o. Házi feladat 89. o. Ny o. Mf o. Postai csekkek Házi feladat 95. o. Ny o. Mf. 96. o. A számnevek helyesírásának módozatai csoportmunkában. Csekkek szövegének értelmezése. SNI, BTM T. 29. SNI, BTM másolási feladatként 18

20 66. A személyes névmás A személyes névmások használata, ragos alakjainak helyes kiejtése. A személyes névmások és a személyek összekapcsolása. Panaszkodás, árulkodás. 67. A birtokos névmás A metanyelvi szöveg és táblázatok értelmezése. Párbeszédek kiegészítése és előadása. A birtokviszony helyes kifejezése. T A visszaható és a kölcsönös névmás Szólások és közmondások értelmezése páros munkában. Közmondásokhoz történet kitalálása. T. 31. A verbális és nem verbális komplexitás kezelésére való Szociális kompetencia: Érdekérvényesítő, fair játékra való képesség, kommunnikatív Szövegértés. Önkifejezéshez szükséges nyelvi képességek fejlesztése. Helyes szóhasználat. Kommunikatív kompetencia: Ábraolvasás, beszédértés. Vállalkozói kompetencia: Feladatvállalás Nyelvi kompetencia: Gram- matikai rendszer kialakítása. Állampolgári kompetencia: Hagyományok ismerete és tisztelete. Szociális kompetencia: Társas aktivitás. Önkifejezés képessége. Ny o. Mf o. Házi feladat o. Ny o. Mf o. Házi feladat 104. o. Ny o. Mf o. Házi feladat o. SNI, BTM A birtokviszony helyes kifejezése. Csoportos differenciálás Óra Téma, tananyag Ajánlott tevékenységformák, módszertani javaslatok Kompetenciák (készségek, képességek) Kulcsfogalmak, javasolt taneszközök Kapcsolódási pontok, egyéb javaslatok 19

21 69. A kérdő és a mutató névmás A határozatlan és az általános névmás A névszókhoz járuló jelek A metanyelvi szöveg értelmezése. Interjúkérdések megfogalmazása olvasottak és fantázia alapján. A mutató névmás toldalékos alakjai. Beszélgetés a kerékpáros közlekedés szabályairól. Felszólító mondatok alkotása. T. 32. A metanyelvi szöveg és a táblázatok értelmezése. Telefonos érdeklődés. Ny. 104/2. c) alapján. T. 33. Metanyelvi szöveg értelmezése. Táblázatok értelmezése és ki- egészítése csoportmunkában. A 3. személyű birtokos személyjelek. Utazáskor használatos kifejezések, felszólítások helyes használata. T. 35. Önkifejezéshez szükséges nyelvi képességek fejlesztése. A hatékony, önálló tanulás: Képi információk feldolgozásának képessége. Szociális kompetencia: Szabálykövetés. Helyesírási, szövegértési és -alkotási Önkifejezéshez szükséges nyelvi képességek fejlesztése. Helyes szóhasználat. Szociális kompetencia: Társas aktivitás. kognitív kompetencia: Rendszerező-, konvertáló, kombinatív, logikai Tudásszerző kompetencia: Összefüggés-kezelő, alkotó Példakeresés képessége. Grammatikai szabályrendszer Ny o. Mf Házi feladat 109. o. Ny o. Mf o. Házi feladat 111. o. Ny o. Mf o Házi feladat o. Ly-t tartalmazó névmások gyűjtése csoprtmunkában. SNI, BTM 20

22 Összefoglalás 77. Témazáró felmérés A névszók témakörből Gondolati térkép alapján a névszókról tanultak rendszerezése, ismétlése. T. 34. A névszókkal kapcsolatos tudnivalók alkalmazása csoport munkában, egyéni munkában. Feladványok, fejtörők alkotása. T. 36. A névszókról tanult nyelvtani ismeretek. A helyesírási képesség fejlettségi szintjének mérése. 78. A jellemzés A jellemzés műfaji sajátosságainak össze-gyűjtése a mintafogalmazás alapján. Ki ő? játék Jellemző tulajdonságok alapján irodalmi alak felismerése. SNI, BTM Interaktív játékok 79. A témazáró felmérés értékelése és javítása A helyesírási típushibák megbeszélése, javítása Helyesírási, szövegértési és -alkotási Önkifejezéshez szükséges nyelvi képességek fejl. Kognitív kompetencia: Összehasonlító és elemzőkép. Gondolkodási kompetencia: Rendszerező-, konvertáló, kombinatív, logikai Személyes kompetencia: Kreativitás, alkotó A hatékony, önálló tanulás: A tanultak alkalmazásának képessége. Szövegértési és -alkotási Önkifejezéshez szükséges nyelvi képességek fejlesztése. Szociális kompetencia: Együttélési képességek értékek képviselete. Személyes kompetencia: Önértékelő Felelősségvállalás a saját teljesítményért. Ny o. Mf o. Házi feladat o. Ny o. jellemzés Ki ő? játék Jellemző tulajdonságok alapján irodalmi alak felismerése páros munkában. SNI, BTM 21

23 80.. A jellemzés Beszéd alapján jellemző tulajdonságok összegyűjtése. Szólások szerepe a jellemzés szemléletesebbé tételében. Szituációs játékok páros munkában. Jellemzés, önjellemzés írása. 81. Az igenevek Az igenevekről általában A főnévi igenév és ragozása A fejezet mottójának és a nyitóoldal szövegének értelmezése. Metanyelvi szöveg ért. Az igenevek alaktani elemzése. Állattal kapcsolatos kaland leírása. Az alkotott szöveg szavai szófaji megoszlásának vizsgálata. A metanyelvi szöveg és a táblázat értelmezése. A főnévi igenév ragozása. A ragozott főnévi igenevek helyes használata. Szövegértési és -alkotási Önkifejezéshez szükséges nyelvi képességek fejlesztése. Állampolgári kompetencia: Hagyományok ismerete és tisztelete. Szövegértés, helyesírási ké- pesség. Kognitív kompetencia: Kombinatív és konvertáló Ismeretelsajátító Személyes kompetencia: Kreativitás, önkifejezési Grammatikai szabályrendszer kialakítása. Állampolgári kompetencia: Környezettudatos magatart. Személyes kompetencia: Egészségvédő Ny o. Ny o. Mf o. Házi feladat o. Ny o. Mf o. Idegen nyelv: a tanult idegen nyelv szótani sajátosságai.. SNI, BTM Időtartam jelölése az igenevekben. T. 37. Másolás. 84. A melléknévi igenév A metanyelvi szöveg és a táblázat értelmezése. A melléknévi igenevek szerepe a kommunikációban. A melléknév és a melléknévi igenév megkülönböztetése. Önkifejezéshez szükséges nyelvi képességek fejl. Kognitív kompetencia: Kombinatív, konvertáló kép. Tudásszerző képesség: Alkotó- és problémamegoldó kép. Házi feladat 129. o. Ny o. Mf o. Házi feladat 132. o. 22

24 Óra Téma, tananyag Ajánlott tevékenységformák, módszertani javaslatok 85. A melléknévi igenevek Helyesírási helyesírása gyakorlatok: másolás, tollbamondás, akaratlagos írás tanulópárban. Én mondom, te mondod játék. T. 38. Kompetenciák (készségek, képességek) Helyesírás, szövegértés, szóbeli és írásbeli szövegalkotás. Szociális kompetencia: Együttélési képességek: felelősségvállalás, gondoskodás, kötődési kép. Kulcsfogalmak, javasolt taneszközök Ny. 98. o. Mf o. Kapcsolódási pontok, egyéb javaslatok Vizuális kultúra: a szöveg képe. Szöveg és kép összefüggéseinek feltárása Irodalom: a képvers. Én mondom, te mondod játék. Páros munkában. SNI, BTM 86. A határozói igenév Az indukciós szöveg értelmezése. A határozói igenév képzői. A határozói igenév és létige alkotta szerkezetek helyes használata. Állapot megfogalmazása különböző érzelmi töltéssel. 87. Az írás nem nyelvi eszközei A fejezet mottójának és a nyitóoldal szövegének értelmezése. A metanyelvi szöveg értelmezése. Az időtartam helyes hangoztatása a határozószókban. Mondatalkotás rajzról. Az írás nem nyelvi eszközei: sorköz, betű, margó stb. Szövegértés, szövegalkotás, helyesírási A korrekció elvégzésének képessége. Tanulási kompetencia: Képességfejlesztő A hatékony, önálló tanulás: Ismeretszerző, probléma- megoldó, ismeretelsajátító Anyanyelvi kompetencia: Metanyelvi szöveg értelmezése, helyesírás. Az önkifejezéshez szükséges nyelvi képességek fejlesztése. Házi feladat o Ny o. Mf o. Ny o. A fejezet mottójának és a nyitóoldal szövegének értelmezése. Egyéni differenciálás. SNI, BTM 23

25 88. A határozószók A fejezet mottójának és a nyitóoldal szövegének értelmezése. A metanyelvi szöveg értelmezése. Az időtartam helyes hangoztatása a határozószókban. Mondatalkotás rajzról. 89. A határozószók használata és helyesírása Az igenevekről és a határozószókról tanultak összefoglalása Témazáró dolgozat A viszonyszók A névelő és a névutó A kötőszó Az igekötő és a határozószó megkülönböztetése. Időtartam helyes jelölése a határozószókban. T. 39. A tanultak alkalmazása differenciált osztálymunkában. Az igenevek felismerése, megkülönböztetése és alkalmazása különböző beszédhelyzetekben. A fejezet mottójának és a nyitóoldal szövegének értelmezése. A névelő és a névutó helyes használata. A kötőszó szerepe a kommunikációban. T. 40., 41. A hatékony, önálló tanulás: Ismeretszerző, probléma- megoldó, ismeretelsajátító Anyanyelvi kompetencia: Metanyelvi szöveg értelmezése, helyesírás. Az önkifejezéshez szükséges nyelvi képességek fejlesztése. Anyanyelvi kompetencia: Helyesírási, szóbeli és írásbeli kifejező Ismeret megfogalmazásának képessége. A hatékony, önálló tanulás: Ismeretátadás képessége. Kognitív kompetencia: Összehasonlító és elemző Gondolkodási kompetencia: Rendszerező-, konvertáló, kombinatív, logikai Helyesírás, szövegértés, szóbeli és írásbeli szövegalkotás. Helyes nyelvhasználat. Grammatikai szabályrendszer kialakítása. Önkifejezés képessége. Ny o. Ny o. Mf o Házi feladat 137. o. Ny o. Mf o. Házi feladat 138. o. Mf o. Házi feladat 141. o. Ny o. Ny o. Mf o. Házi feladat 145. o. Idegen nyelv: a tanult idegen nyelv szótani sajátosságai. T. 39. SNI, BTM Másolás, javítás páros munkában. Idegen nyelv: a tanult idegen nyelv szótani sajátosságai. A fejezet mottójának és a nyitóoldal szövegének értelmezése. Egyéni differenciálás. SNI, BTM Beszélgetés a dohányzás káros hatásairól. SNI, BTM Egyéni differenciálás. 24

26 Az igekötő Az igekötők helyes használata és helyesírásuk. Beszélgetés a dohányzás káros hatásairól. T. 42. Helyesírás, szövegértés, szóbeli és írásbeli szövegalkotás. Helyes nyelvhasználat. Szociális kompetencia: Humorérzék, erkölcsi ítéletalkotás. Ny o. Mf o. Házi feladat o. Tegezés és tetszikelés. SNI, BTM Egyéni differenciálás. 96. A segédige A módosítószó Tegezés és tetszikelés. Az -e kérdő módosítószó helyes használata. Óhajok megfogalmazása és előadása. T. 43. Helyes nyelvhasználat. Az önkifejezéshez szükséges nyelvi képességek fejlesztése. Szociális kompetencia: Gondoskodás, kedvesség képessége. Ny o. Mf. 149., 151. o. Házi feladat o. 97. A párbeszéd A beszéd a jellemzés egyik eszköze. A humor szerepe a párbeszédekben. Narratív szöveg átalakítása párbeszéddé. A párbeszéd lejegyzésének helyesírási szabályai. Helyes nyelvhasználat. Az önkifejezéshez szükséges nyelvi képességek fejlesztése. Helyesírási képesség fejlesztése. Szociális kompetencia: Humorérzék, erkölcsiítélet-alkotás. Ny o. 25

27 Kompetenciák (készségek, képességek) Anyanyelvi kompetencia: Metanyelvi szöveg értelmezése, helyesírás. Az önkifejezéshez szükséges nyelvi képességek fejlesztése. Óra Téma, tananyag Ajánlott tevékenységformák, módszertani javaslatok 98- A mondatszók A fejezet mottójának és a nyitóoldal szövegének értelmezése. 99. A mondatszók szerepe a kommunikációban, különös tekintettel a felelő-, kérdő-, társalgási szavakra Év végi ismétlés Az év folyamán tanult ismeretek alkalmazása tanulópárban és csoportmunkában. Kognitív kompetencia: Rendszerező-, konvertáló, kombinatív, logikai Tudásszerző kompetencia: Problémamegoldó, összefüggés-kezelő, alkotó Kulcsfogalmak, javasolt taneszközök Ny o. Ny o. Mf o. Mf o. Házi feladat 158. o. Mf o. Kapcsolódási pontok, egyéb javaslatok A fejezet mottójának és a nyitóoldal szövegének értelmezése. SNI, BTM Év végi felmérés szövegértésből, és nyelvtani ismeretekből Ismeretterjesztő szöveg ért. Az igéről, főnévről tanult nyelvtani ismeretek. A helyesírási képesség fejlettségi szintjének mérése. A hatékony, önálló tanulás: Szöveg-feldolgozási technikák alkalmazása. A tanultak alkalmazásának képessége. T. szövege a kézikönyvben 26

28 106. Játékok órája Válogatás a tankönyvi, munkafüzeti és interaktív tananyag- feldolgozás feladatai között. Az önkifejezéshez szükséges nyelvi képességek fejlesztése. Helyesírási képesség fejlesztése. Szociális kompetencia: Együttélési képességek: felelősségvállalás, gondoskodás, kötődési Ny. Mf. Válogatás 107. Az év végi felmérések értékelése 108. Játékok órája Éves munkánk értékelése A típushibák megbeszélése. Javítás tanulópárban. Válogatás a tankönyvi, munkafüzeti és interaktív tananyag- feldolgozás feladatai között. Személyes kompetencia: Önértékelő képesség, önállóság. Szociális kompetencia: Mások teljesítményének értékelése. Helyes nyelvhasználat. Az ön- kifejezéshez szükséges nyelvi képességek fejlesztése. Helyesírási képesség fejlesztése. Szociális kompetencia: Együttélési képességek: felelősségvállalás, gondoskodás, kötődési Ny. Válogatás Mf. Válogatás 27

Tanmenetjavaslat a Nyelvtan 6. tankönyv a 6. évfolyam számára című tankönyvhöz

Tanmenetjavaslat a Nyelvtan 6. tankönyv a 6. évfolyam számára című tankönyvhöz 23 Tanmenetjavaslat a Nyelvtan 6. tankönyv a 6. évfolyam számára című tankönyvhöz A következő oldalakon olyan tanmenetjavaslat áll a 6. évfolyamon tanító kollégák rendelkezésére, amely a nyelvtanórák tananyagát

Részletesebben

TANMENET A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ 6. ÉVFOLYAM

TANMENET A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ 6. ÉVFOLYAM TANMENET A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ 6. ÉVFOLYAM Készült az APÁCZAI KIADÓ AZ ÉVFOLYAM SZÁMÁRA KÉSZÍTETT TANKÖNYVEIHEZ, TANESZKÖZEIHEZ A tanmenetben előforduló rövidítések: Ffgy. = Fogalmazási feladatgyűjtemény

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11631 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra

Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra 2019. szeptember 2. Új tananyag feldolgozása Képességfejlesztés, összefoglalás, gyakorlás, ellenőrzés Teljes óraszám Tanév eleji

Részletesebben

2013/14. tanév. 3.osztály

2013/14. tanév. 3.osztály 2013/14. tanév Magyar és tanmenet 3.osztály Tanító: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina Tankönyv:Földvári Erika munkatankönyv I-II. Földvári Erika munkatankönyv Éves óraszám:148 óra ( heti 4 óra) 1.hét

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály Óra Témakör, tananyag 1. Bevezető óra: ismerkedés az új taneszközökkel 2. Ismétlés: hangtan 3. 4. Ismétlés: a szófajok Ismétlés: szóalaktan 5. Ism.: Az igenevek Tollbamondás 6. Az év eleji tollbamondásértékelése

Részletesebben

Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása. Berzsenyi Lilla

Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása. Berzsenyi Lilla Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása Berzsenyi Lilla Tartalom: I. Bevezetés II. Tanmenet III. Melléklet a tanmenethez IV. Bemutató óra vázlata és feladatai V. Színházlátogatás előzetes feladatlapja

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola Nyelvtan 7. Tanmenet 2017/2018

Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola Nyelvtan 7. Tanmenet 2017/2018 Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola Nyelvtan 7. Tanmenet 2017/2018 Az OFI által javasolt tanmenetet az osztályra adaptálva és az iskolánk által adott lehetőségekre alapozva átalakítottam.

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Óra Témakör, tananyag MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció nyelvművelés Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Megjegyzés 1. 2. 3. Ismétlés: hangtan Ismétlés:

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. a nyelvtan és helyesírás tanításához a 3. évfolyam számára

TANMENETJAVASLAT. a nyelvtan és helyesírás tanításához a 3. évfolyam számára TANMENETJAVASLAT a nyelvtan és helyesírás tanításához a 3. évfolyam számára Készült: Az Apáczai Kiadó Kerettanterve és Fülöp Mária Szilágyi Ferencné Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyve alapján

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. a nyelvtan és helyesírás tanításához a 4. évfolyam számára

TANMENETJAVASLAT. a nyelvtan és helyesírás tanításához a 4. évfolyam számára TANMENETJAVASLAT a nyelvtan és helyesírás tanításához a 4. évfolyam számára Készült: Az Apáczai Kiadó Kerettanterve és Fülöp Mária Szilágyi Ferencné Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyve alapján

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a Nyelvtan 5. tankönyv az 5. évfolyam számára című tankönyvhöz AP

Tanmenetjavaslat a Nyelvtan 5. tankönyv az 5. évfolyam számára című tankönyvhöz AP Tanmenetjavaslat a Nyelvtan 5. tankönyv az 5. évfolyam számára című tankönyvhöz AP 050305 A következő oldalakon olyan tanmenetjavaslat áll az 5. évfolyamon tanító kollégák rendelkezésére, amely a nyelvtanórák

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ, 8. ÉVFOLYAM

TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ, 8. ÉVFOLYAM TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ, 8. ÉVFOLYAM A következő oldalakon olyan tanmenetjavaslat áll a 8. évfolyamon tanító kollégák rendelkezésére, amely a szakrendszerű nyelvtanórák tananyagát tartalmazza

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11531 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra

Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra 2019. szeptember 2. Tanév eleji ismétlés 1. Ismételjünk! 2. Ismételjünk! A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás.

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás. 112 Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét TANTÁRGYI PROGRAM 2. osztály Témakör, óraszám A beszéd és az írás 1 2. óra A hangok és a betûk A betûrend 3 5. óra A beszédhangok keletkezése A magánhangzók csoportosítása.

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a Nyelvtan 5. tankönyv az 5. évfolyam számára című tankönyvhöz AP

Tanmenetjavaslat a Nyelvtan 5. tankönyv az 5. évfolyam számára című tankönyvhöz AP Tanmenetjavaslat a Nyelvtan 5. tankönyv az 5. évfolyam számára című tankönyvhöz AP 050305 A következő oldalakon olyan tanmenetjavaslat áll az 5. évfolyamon tanító kollégák rendelkezésére, amely a nyelvtanórák

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Gedeon Márta Barátka Agnieszka Varsói Tudományegyetem, Magyar Tanszék Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Minden nyelvtanár általában valamilyen taneszköz segítségével

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

írás (szürkével elkülönítve)

írás (szürkével elkülönítve) Én és a szeptember ismétlés, gyakorlás hónap hét óra blokk időterv Kommunikációs és írástechnikai készségek-képességek fejlesztése (tanmeneti ajánlás; Írás, 2. évfolyam, 55 óra - KOMP-könyvek) téma (beszéd,

Részletesebben

Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY Órakeret:36 óra

Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY Órakeret:36 óra / Fejlesztési cél Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY :36 óra Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 11 óra A beszéd zenei eszközei: dallam, hangsúly, tempó, hangerő, szünet; beszédhelyzet;

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv és a Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására,

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Magyar nyelv. 6. évfolyam. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv

Magyar nyelv. 6. évfolyam. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv Magyar nyelv 6. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

Egész tanévben minden tanítási órán folyamatos. Anyanyelvi kommunikáció: helyesírási,

Egész tanévben minden tanítási órán folyamatos. Anyanyelvi kommunikáció: helyesírási, Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

Kézikönyv a Nyelvtan 6. tanításához

Kézikönyv a Nyelvtan 6. tanításához Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró Kézikönyv a Nyelvtan 6. tanításához nyelvtan6_uj_kk.indd 1 2014.06.12. 6:51 SZÉPLAKI ERZSÉBET a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2008-ban elnyerte az Érdemes tankönyvíró

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÁLTALÁNOS ISKOLA, FELSŐ TAGOZAT Sorozataink a 2015/2016-os tanévre Mind a magyar nyelv, mind az irodalom tantárgyhoz színvonalas

Részletesebben

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam TANMENET Szövegértés-szövegalkotás Vissza a meséhez! 5.évfolyam Készítette: Jóváhagyta: Benedekné Juhász Katalin szaktanár Gubáné Csánki Ágnes igazgató Gödöllő, 2010. január 3. óra tananyag feladat cél

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

HELYI TANTERV. Nyelvtan

HELYI TANTERV. Nyelvtan HELYI TANTERV Nyelvtan 9. évfolyam Kommunikáció, tömegkommunikáció 12 óra Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, törekvés az érthető, kifejező beszédre. A beszéd zenei eszközei, nem

Részletesebben

Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból. Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény

Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból. Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény Debrecen, 2015. 10. 15. A jó gyakorlat célja Kompetenciaalapú

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ

TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ 22 Tantárgyi program a magyar nyelv tanításához (8. osztály) TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ Néhány fontos megjegyzés a tanmenetjavaslatok használatához A tanmenet a NAT, a kerettanterv, az

Részletesebben

TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK

TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK 2 4. osztály Készítette: DR. GALGÓCZI LÁSZLÓNÉ gyakorlóiskolai szakvezetõ tanító Kiadja a Mozaik Kiadó, 6723 Szeged, Debreceni u. 3/B.; Tel.: (62) 470-101 Drótposta:

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal 2. fejezet TALÁLKOZÁS 17 38. oldal 3. fejezet ISMERKEDÉS AZ IRODÁBAN 39 56. oldal 4. fejezet A VÁROSBAN 57 82. oldal TÉMÁK Néhány nemzetközi szó Köszönések

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola TANMENET INTEGRÁLT TANKÖNYVCSALÁD. 4. osztály. 252 óra/tanév

Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola TANMENET INTEGRÁLT TANKÖNYVCSALÁD. 4. osztály. 252 óra/tanév Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola TANMENET INTEGRÁLT TANKÖNYVCSALÁD 4. osztály 252 óra/tanév (Heti 3 olvasás, 2 nyelvtan, 2 fogalmazás) Készítette: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina 1

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása Témák órákra bontása Írás 2. tanmenet Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Az írott kisbetűk írásának ismétlése. 2. Az írott kisbetűk írásának

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ, 7. ÉVFOLYAM

TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ, 7. ÉVFOLYAM TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ, 7. ÉVFOLYAM A következő oldalakon olyan tanmenetjavaslat áll a 7. évfolyamon tanító kollégák rendelkezésére, amely a szakrendszerű nyelvtanórák tananyagát tartalmazza.

Részletesebben

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése Anyanyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Digitális kompetencia A tanulás tanulása Személyközi

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4. NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. Német nyelv és irodalom 5 5 5 5 Éves óraszám 180 180 180 180 Témakörök Tematikai egység

Részletesebben

Gondolkodás- és tanulásfejlesztés 5. évfolyam

Gondolkodás- és tanulásfejlesztés 5. évfolyam Célok, feladatok: Gondolkodás- és tanulásfejlesztés 5. évfolyam Heti: 1 óra, Éves: 36 óra - Gondolkodási, tanulási, szociális kompetenciák fejlesztése. - Aktivizáló, kooperatív módszerek elsajátítása.

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT A pedagógus neve: Tarné Éder Marianna Műveltségi terület: tanító Tantárgy: magyar irodalom Osztály: 4. b Az óra témája: "Itt élned, halnod kell " történelmi projekt A kalandozások

Részletesebben

TÁMOP Munkába lépés. Zárókonferencia január 27.

TÁMOP Munkába lépés. Zárókonferencia január 27. TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Közismereti tárgyak felzárkóztató képzése Képzési tapasztalatok; módszertani kézikönyv bemutató Zárókonferencia 2011. január 27. Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése: Anyanyelvi

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita A következı

Részletesebben

Milyen modulokat tanítsunk? Dr. Jakab-Szászi Andrea Nagy Márta Milyen modulokat tanítsunk? Márkus Gábor 45 perc

Milyen modulokat tanítsunk? Dr. Jakab-Szászi Andrea Nagy Márta Milyen modulokat tanítsunk? Márkus Gábor 45 perc Módszertan Téma Előadó Időtartam Képzés díja, melyhez útiköltség számítandó Kompetenciafejlesztés a hittanoktatásban Dr. Jakab-Szászi Andrea Moduláris tervezés a középiskolai hittanoktatásban avagy: Dr.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET Bocsák Veronika Integrált magyar nyelvi és irodalmi program MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET 4. osztály Írta: Bocsák Veronika Tipográfia, mûszaki szerkesztõ: Knausz Valéria Felelõs szerkesztõ: Török Ágnes

Részletesebben

Beszámoló a Fenntarthatósági Témahétről

Beszámoló a Fenntarthatósági Témahétről Beszámoló a Fenntarthatósági Témahétről 2018. áprilisában megtartottuk iskolánkban, az alsó tagozaton a Fenntarthatósági Témahetet Mit mesél a természet? címmel. A szervező pedagógus neve: Bodnárné Léport

Részletesebben

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Ismeretek, tananyagtartalmak Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI OROSZ NYELV

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI OROSZ NYELV OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI OROSZ NYELV 9. ÉVFOLYAM ÍRÁS OLVASÁS a cirill-betűs írás és olvasás elsajátítása NYELVANI ISMERETEK a főnevek neme személyes névmások (ragozással) birtokos névmások (csak

Részletesebben

HELYI TANTERV. Magyar Nyelv

HELYI TANTERV. Magyar Nyelv HELYI TANTERV Magyar Nyelv 9. évfolyam Kommunikáció, tömegkommunikáció 14 óra Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, törekvés az érthető, kifejező beszédre. A beszéd zenei eszközei,

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ TEHETSÉGGONDOZÁS PROJEKT

MAGYAR NYELVI FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ TEHETSÉGGONDOZÁS PROJEKT Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP3.1.4/08/2. 20080121 A fejlesztési projekt megvalósítása Kondoroson Petőfi István Általános

Részletesebben

Óraterv. Az óra témája: A hivatali levél

Óraterv. Az óra témája: A hivatali levél A pedagógus neve: Kovácsné Komáromi Éva Műveltségi terület: Anyanyelv és irodalom Tantárgy: magyar nyelv Osztály: 10. A osztály Témakör: Szövegtípusok, stílusrétegek Óraterv Az óra témája: A hivatali levél

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

7 8. évfolyam. nyelvtan irodalom nyelvtan irodalom 7. évfolyam évfolyam Magyar nyelv 7. évfolyam

7 8. évfolyam. nyelvtan irodalom nyelvtan irodalom 7. évfolyam évfolyam Magyar nyelv 7. évfolyam 7 8. évfolyam A 7 8. évfolyamon a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése (azaz megerősítése, bővítése, finomítása, hatékonyságuk,

Részletesebben

Magyar nyelv 6. osztály. Főbb témakörök

Magyar nyelv 6. osztály. Főbb témakörök Magyar nyelv 6. osztály Főbb témakörök 1) Szófaj fogalma 2) Ige, főnév, melléknév, számnév, névmás definíciója; igenevek, határozószók, viszonyszók fogalma 3) Szófajok felismerése 4) Átalakítás jelen időből

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

Nyelvtan-helyesírás 2. tanmenet. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója

Nyelvtan-helyesírás 2. tanmenet. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Témák órákra bontása Nyelvtan-helyesírás 2. tanmenet Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Így szólunk egymáshoz kifejezőkészség fejlesztése.

Részletesebben

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt. Tantárgyi követelmények Német nyelv 9. oszt. Témakörök: Bemutatkozás Az én családom Az én barátom Az én házam/lakásom Az én szobám Az én iskolám Lakóhely bemutatása Napirend Étkezési szokások Szabadidő

Részletesebben

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann 2013/2014. tanév, tanmenet/2. osztály Készítette: Varga Mariann Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann Tankönyv: Földvári Erika: 2. (Mozaik kiadó) Éves óraszám: 148 óra (heti 2 óra, 2 óra ) és helyes

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyelvtan: ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, főnevek többes száma névelők és főnévbővítmények: the, a, an, some, any, much, many, a lot of, a few, a little

Részletesebben

Óraterv B változat. A pedagógus neve: Izsák Dávid...

Óraterv B változat. A pedagógus neve: Izsák Dávid... Óraterv B változat A pedagógus neve: Izsák Dávid... Műveltségi terület: Nemzetiségi német nyelv (nyelvoktató)... Tantárgy: Nemzetiségi német nyelv... Osztály: 4.a... Az óra témája: Übungen zum Test 01

Részletesebben

Óraterv B változat. A pedagógus neve: Izsák Dávid...

Óraterv B változat. A pedagógus neve: Izsák Dávid... Óraterv B változat A pedagógus neve: Izsák Dávid... Műveltségi terület: Nemzetiségi német nyelv (nyelvoktató)... Tantárgy: Nemzetiségi német nyelv... Osztály: 4.a... Az óra témája: Was ist für wen?...

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék. A főnév 10 A főnevek neme 10 A főnevek többes száma 14 A főnév a mondatban 16 Gyakorlatok 17

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék. A főnév 10 A főnevek neme 10 A főnevek többes száma 14 A főnév a mondatban 16 Gyakorlatok 17 A főnév 10 A főnevek neme 10 A főnevek többes száma 14 A főnév a mondatban 16 Gyakorlatok 17 A főnév szószerkezetekben 20 A névelő 21 Gyakorlatok 26 A hangsúlytalan mutató névmással álló főnév 28 A birtokos

Részletesebben

Magyar nyelvtan. 5. osztály. I. félév I. A kommunikáció

Magyar nyelvtan. 5. osztály. I. félév I. A kommunikáció Magyar nyelvtan 5. osztály I. félév I. A kommunikáció A hangsúlyozás, dallam, tempó és szünettartás szerepe a beszédben. Alapismeretek a kommunikáció tényezőiről: feladó, címzett, üzenet, kód, csatorna.

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG TANÉV

TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG TANÉV TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG 2018-2019.TANÉV A MUNKAKÖZÖSSÉG TAGJAI NÉV Mihály Anikó Békésiné Katona Tünde Nyerges Zoltán Liskáné Farkas Angéla Várnai Beáta TANTÁRGY földrajz kémia fizika kémia A természettudományi

Részletesebben

Felsős munkaközösség munkaterve. 2016/2017. tanév

Felsős munkaközösség munkaterve. 2016/2017. tanév Felsős munkaterve 2016/2017. tanév Célok, feladatok A szóbeli kommunikáció erősítése A kommunikációs Az önálló ismeretszerzés képességének Önértékelés, önbecsülés Élmény alapú tanulás, tanítás alkalmazása

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

a 10. osztályban tanult magyar nyelvi és kommunikációs ismeretek anyaggyűjtés, vázlatírás, grafikai szervezők használata

a 10. osztályban tanult magyar nyelvi és kommunikációs ismeretek anyaggyűjtés, vázlatírás, grafikai szervezők használata MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 11. TANMENETJAVASLAT (heti 1, évi 37 óra) Taneszközök: Antalné Szabó Ágnes Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció 11. tankönyv (NT- 17337) Antalné Szabó Ágnes Raátz Judit:

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú életpálya-építés 5. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú életpálya-építés 5. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Konczné Jeszenszki Éva Implementációs terület: Kompetencia

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A főnév 11 Kis és nagy kezdőbetűk 11 A főnevek neme 12 A főnevek többes száma 13 Nem megszámlálható főnevek 15 Csak többes számban használatos főnevek 16 Foglalkozások 17 Címek, rangok,

Részletesebben

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET BESZÉD ÉS ANYANYELV Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET Beszéd és anyanyelv Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak Tematika és tanmenet (55 óra) 1. félév heti 1 óra 2. félév heti 2 óra ÓRA CÍM

Részletesebben

A SZÓFAJOK ÖSSZEFOGLALÁSA 1.

A SZÓFAJOK ÖSSZEFOGLALÁSA 1. A SZÓFAJOK ÖSSZEFOGLALÁSA 1. Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar nyelv A tanulási-tanítási egység témája: Nyelvi szintek: A szófajok Az óra címe, témája: A szófajok összefoglalása

Részletesebben

Tanmenet Heti 1 óra, évi 37 óra

Tanmenet Heti 1 óra, évi 37 óra AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉ- KELÉSÉHEZ Mind a szövegtani anyagot, mind a stilisztikát ajánlatos diagnosztizáló értékeléssel kezdeni, feltárni a tanulók előzetes tudását. A szövegtani

Részletesebben

Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata

Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata M e g ú j u l á s a k u l c s f o n t o s s á g ú t e r ü l e t e k e n! " M i n d e n k i m á s, e g y e d i é s f o n- t o s, Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata A

Részletesebben

A nyelvtani szabályok bemutatási módjai három magyar nyelvkönyvben

A nyelvtani szabályok bemutatási módjai három magyar nyelvkönyvben Anna Grzeszak, Damian Kaleta A nyelvtani szabályok bemutatási módjai három magyar nyelvkönyvben Dolgozatunk célja, hogy megnézzük, hogyan mutatják be a nyelvtani szabályokat az egyes magyar nyelvkönyvek.

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA - ÖKOISKOLA PROGRAM - Egészségnap. - témanap beszámoló -

KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA - ÖKOISKOLA PROGRAM - Egészségnap. - témanap beszámoló - KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA - ÖKOISKOLA PROGRAM - Egészségnap - témanap beszámoló - "Ha tudsz egy kézmozdulattal másokon segíteni, miért tartod karjaidat béna lustaságban." (Taitosz) időpontja:

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM C képzési kör C képzési kör

KÉPZÉSI PROGRAM C képzési kör C képzési kör KÉPZÉSI PROGRAM C képzési kör C képzési kör 2 KÉPZÉSI PROGRAM C képzési kör C képzési kör 1. A képzési program 1.1. Megnevezése Angol C2 1 1 018 - KER C1/CS30 1.2. OKJ azonosító -- 1.3. Nyelvi programkövetelmény

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01. Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változatához Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 5 8. évfolyama

Részletesebben

Tanmenet a 9. évfolyamok számára

Tanmenet a 9. évfolyamok számára Tanmenet a 9. évfolyamok számára Óraszám Tananyag Tevékenységi formák 1 3. KÖNYVTÁRISMERET, KÖNYVTÁRHASZNÁLAT A katalógus, a katalóguscédula, internetes katalógusok. Az interneten való tájékozódás. Különféle

Részletesebben

Magyar. Szövegértés szövegalkotás. Modulvázlat

Magyar. Szövegértés szövegalkotás. Modulvázlat Magyar Szövegértés szövegalkotás Modulvázlat Kapcsolatok 1. 6 óra Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk Készítette: Hunya Jolán Gyomaendrőd, Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Cím: Gyomaendrőd, Fő út 181.

Részletesebben

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Projekt az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Klasszikus balett tanszak (9-12. életév) Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14.

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14. TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben