TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK"

Átírás

1 TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK 2 4. osztály

2 Készítette: DR. GALGÓCZI LÁSZLÓNÉ gyakorlóiskolai szakvezetõ tanító Kiadja a Mozaik Kiadó, 6723 Szeged, Debreceni u. 3/B.; Tel.: (62) Drótposta: Honlap: Felelõs kiadó: Török Zoltán Nyomdai elõkészítés: Imosoft Kft. Honlap: Grafikus: Deák Ferenc Mûszaki szerkesztõ: Kovács Attila Készült a Készült a Generál Print Nyomda Kft.-ben szeptember Raktári szám: MS-9843 MOZAIK KIADÓ, 2000

3 BEVEZETÕ A tanmenetjavaslatok a Magyar nyelv kisiskolásoknak és az Anyanyelvi gyakorló kisiskolásoknak címû átdolgozott könyvekhez készültek. A tanítási órák száma a közoktatási törvény elfogadott tanítási napjaihoz igazodik. Ezeken bárki változtathat a helyi igényeknek (helyi tanterveknek) megfelelõen. A Magyar nyelv kisiskolásoknak 1-2. és az Anyanyelvi gyakorló kisiskolásoknak címû könyvek 1. osztályos anyagához nem készült tanmenet. Ez abból adódik, hogy az iskolák különbözõ programokkal tanítanak, s a könyvek használata így igazodhat az ismeretszerzés, illetve a gyakorlás anyagához. A tankönyv és gyakorlókönyv 1. osztályos anyaga 2. osztályban is felhasználható. Javaslom a könyvek mellett az ABC-ház tankönyvcsalád olvasókönyveit, mert azok nagyon jól egymásra épülve használhatók a nyelvhasználat fejlesztéséhez. A tanmenetjavaslatok kreatív felhasználásához jó munkát kíván: a szerzõ. 3

4 TANMENETJAVASLAT 2. osztály Heti óraszám: 3 óra A 2. évfolyamon a tanév elején a Magyar nyelv kisiskolásoknak címû könyv 1. osztályos részének ismétlése, illetve ennek a fejezetnek az áttekintése a tananyag része. Amennyiben elsõ osztályban használták az Anyanyelvi gyakorló kisiskolásoknak címû könyvet, ebben elegendõ feladat található a tananyaghoz. Abban az esetben, ha 2. osztályban találkoznak a tanulók ezzel a tan-, illetve gyakorlókönyvvel több gyakorlati feladat kerüljön megoldásra! Az órák anyagát ki-ki a helyi tantervéhez igazítsa, bõvítse több gyakorlóórával, illetve csökkentse azokat! Óra 1. Ismerkedés a Magyar nyelv kisiskolásoknak 1-2. c. tankönyvvel, az Anyanyelvi gyakorló kisiskolásoknak c. munkafüzettel. Mit tanultál 1. osztályban? Mit tartalmaz az elsõ osztályos fejezet? Mit tartalmaz a gyakorlókönyv? 2. Ismétlés az 1. osztályban tanultak ismétlése. Mit jelent számunkra a magyar nyelv? Mit kell tudnod anyanyelvünkrõl? A beszédünk. 3. Az emberi és az állati kommunikáció összehasonlítása. 4. A szöveg Szövegalkotás képrôl Hogyan írjunk helyesen? A mondatok helyesírása A szavak helyesírása A szavak felbontása szótagokra, betûkre. Az ábécé betûi. A könyv jeleinek magyarázata. Az idézet magyarázata. A beszédben a hangok tiszta ejtése. Nyári élmények eljátszása. Hasznos tanácsok lejegyzése füzetbe. Az emberi kommunikáció kifejezõ eszközei: beszéd, jel. Az állati kommunikáció: hang, viselkedés. Játékos gyakorlatok a tankönyv képeinek segítségével, egy-egy cselekvés eljátszása (állati-emberi viselkedés). Beszédben a mondathangsúly megfigyeltetése, gyakorlása. Hogyan olvassuk a szöveget? A kijelentô, kérdô és felkiáltó mondat helyesírása. Mondatkezdô nagybetû, írásjel. Másolás. Másolással szócsoportok írása helyesírásuknak megfelelôen. Hosszú magánhangzók, mássalhangzók, ly-os, j-s szavak. 4

5 9. A szótagolás, az elválasztás Szótagokból szavak kirakása. Szótagjátékok. 10. Szavak írásának gyakorlása az 1. osztályos szóanyag szavaiból. A magánhangzók idôtartamának megfigyeltetése: rak - rák, ver - vér, talál - tálal stb. 11. Szavak, mondatok alkotása. Nyelvi játékok. 12. Tájékozódás a tanulók elsô osztályban szerzett ismereteirôl. Tudásszintmérõ feladatlap alapján. 13. Ismeretek nyújtása a magyar nyelvrõl Mit nevezünk szövegnek? A beszélt szöveg. Hangok a beszédben. 14. A beszélt és az írott szöveg Mikor szöveg a szöveg? Az írás szerepe. 15. Mit fejeznek ki a szöveg mondatai? Képekhez történet (szöveg) alkotása szóban. Hogyan érzékeltethetô egy szöveg hangulata? Tankönyv o. alapján. 16. A mondat vizsgálata a tartalom (a beszélô szándéka) szerint. 17. A kijelentô és kérdô mondat megfigyeltetése. A kérdô mondat helyes hanglejtése a beszédben. 18. Hogyan kérdezzünk? Kérdezzünk a mondat szavaira! A kérdôszók megnevezése. Kijelentô mondatokra kérdezés. Pl.: Apu a szobában újságot olvas. Pl.: Mit olvas apu a szobában? 19. Az -e kérdôszó(cska) a kérdô mondatokban. A válaszoló mondatok. Állító - tagadó mondatok. A nem, se, sem használata. 20. A kijelentô és a kérdô mondatok gyakorlása. Mondatkezdô betûk, mondatvégi írásjelek pótlása. A szavak elválasztása. A szótaghatárok tapsolása, jelölése függôleges vonallal. Másolás. Rövid szavak tollbamondása. Szabályjátékok. Rövid mondatok, szavak tollbamondása. Rövid mondatok, szavak tollbamondása. Szavak kiegészítése betûkkel. Szövegek befejezése, kiegészítése. A tiszta ejtés, a helyes hangsúlyozás. A mondatok helyes sorrendje a szövegben. A szöveg összekevert mondatainak sorbarendezése. Szövegjátékok. A beszélt szöveg egy-két mondatának leírása emlékezetbôl. Mondathangsúlyok megfigyelése. A kérdô mondat leírása másolással. A mondatok helyesírása, mondatkezdés, írásjel:.? Másolás. A kérdõ mondatra válasz kijelentõ mondatokkal. Párbeszédek eljátszása, leírása. A kérdõ mondatok leírása másolással. 3-4 kérdô mondat tollbamondása. Az -e kérdôszócska helyesírása. Mondatok másolása. A kérdô mondatok dallama. Helyes hangsúlyozás, hanglejtés. A szavak helyesírása a mondatban. A mondat helyesírása. Rövid kijelentô és kérdô mondatok tollbamondása. 5

6 21. Mikor tudunk meg többet a mondatról? Rövid kijelentô mondatok bôvítése kérdésekre válaszoló szavakkal. Pl.: Laci olvas. Mit olvas? Laci könyvet olvas. 22. A felkiáltó mondat Mit fejezünk ki a felkiáltó mondattal? (öröm, fájdalom...) A mondatban a jaj, hû szavak utáni szó írása: Jaj, leesett a polc! Hû, de meleg van! 23. A felkiáltó mondat írása. A felkiáltó mondat felismerése szövegben. 24. Az óhajtó mondat Mit fejez ki az óhajtó mondat? A vágy, kívánság,... kifejezése. A mondatkezdés és a mondatvégi írásjel:! De jó lenne..., Ó, de jó lenne kezdések. 25. Az óhajtó mondatok a szövegben. Az óhajtó mondatok használata a párbeszédben A tanult mondatfajták felismerése. Különbözô mondatok a beszédben. A felszólító mondat parancsolás, tiltás, kérés A mondatvégi írásjel: (!). A felszólítást kifejezô szavak megfigyeltetése. A ne menj... és hasonló szerkezetek. 30. A kiejtéstôl eltérô helyesírású szavak a felszólító mondatban. A felszólító mondat gyakorlása: felismerés szövegben, mondatalkotás. 31. A kijelentô mondat szembeállítása a felszólító mondattal. 32. A mondatokról tanultak gyakorlása. Mondatalkotások, kiegészítések, írásjelek pótlása. 33. A mondatokról tanultak gyakorlása. Helyes kérdezés kérdô mondatokkal. Válaszok leírása emlékezetbôl. Kérdô mondatok írása szituációs helyzetekhez. Mondatok írása másolással, tollbamondással. A mondat helyesírása. Párbeszédekben a felkiáltó mondat használata (hangsúly). Felkiáltó mondat írása tollbamondással. A mondat helyes hangsúlyozása a beszédben. Az óhajtó mondat helyesírása. Mondatkezdés - mondatvégi írásjel. De jó lenne... szerkezetek helyesírása. Mondatok másolása kiegészítéssel. Ó, de jó lenne elmenni... stb. Mondatok helyesírása. Az írásjelek helyes használata. A mondatok hangsúlyozása. A mondat helyesírása. A tiltást kifejezô felszólító mondat helyesírása. A felszólítást kifejezô szavak írása. Felszólító mondat alkotása. Párbeszédekbôl a felszólító mondat leírása másolással, tollbamondással. Mondatok átalakítása: Nem ülsz le a földre. - Ne ülj le a földre! A mondat helyesírása. A kérdô mondat helyesírása. Az -e kérdôszócska helyesírása. Mondatok tollbamondása. 34. Mit tanultunk a mondatról? - Összefoglalás Mondatok helyesírása. 6

7 35. A mondatról tanult ismeretek felmérése. Mondatvégi írásjelek pótlása, mondatok kiegészítése. Mondatok tollbamondása. 36. A felmérés javítása, értékelés, a hiányosságok pótlása. 37. Mibôl épül fel a mondat? Szavak a mondatban. Szórend a mondatban. Szavakkal mondatalkotás különbözô szórendben. 38. Mit kell tudnunk a szavakról a mondatban? A szavak különírása. Tagolatlan mondat tagolása szavakra. Nagybetû a mondaton belül. 39. Hogyan használjuk a szavakat a mondatban? Szavak toldalékolása a mondatban kérdések szerint. 40. Hogyan csoportosíthatjuk a szavakat? Mondatok szavainak csoportosítása kérdéseknek megfelelôen. Ki? Mi? Kit? Mit? Kivel? Mivel? Versek, egyéb szövegek szavainak csoportosítása kérdôszók alapján. Egy szó több kérdésre válaszol. Gyakorlás: csoportosítások. 43. A szavak csoportosítása. Összefoglalás. 44. Felmérés. Mondat II. 45. Hangsorok - betûsorok jelentése - szavak Tréfás szósorok összeállítása. Visszafelé olvasva is szó legyen! Pl.: merem, kerék,... Betûkbôl szavak alkotása. 46. Mibôl épülnek fel a szavak? Mikor lesz a betûsorból szó? A betûk rendje a szavakban. 47. Hány betû van? A magyar ábécé betûi az 1. osztályos ismeretek alapján. - A 44 betû. Az ábécé. Hol van szükség az ábécére? Szavak az ábécé betûivel. 48. Hogyan keletkeznek a beszédhangok? A hangképzô szervek megfigyeltetése, hangképzési gyakorlatok. A mondatról tanult helyesírási ismeretek ellenôrzése. Egyéni és típushibák javítása. A szavak helyesírása a mondatban. A szórend. A szavak különírásának gyakorlása. A helyes tagolás. Tulajdonnév, személynév, állatnév írása a mondatban. A világos magyar mondat: a toldalékok szerepe. Szavak másolása. Szavak másolása. Szavak helyesírása kérdéseknek megfelelôen. A szavak helyesírása másolással, tollbamondással. A hangok tiszta ejtése. A betûk helyesírása a szavakban. Szavak írása az ábécé betûivel. Nevek írása ábécérendben. A magán- és mássalhangzók tiszta ejtése. A hangok betûinek lejegyzése, magán és mássalhangzó. 7

8 49. Milyenek a magánhangzók? A rövid és hosszú magánhangzók jelölése a szavakban Az ékezet jelentésmódosító szerepe: le - lé 50. Szabályjáték a szavakkal. Mondatalkotások a jelentés megfigyeltetésére. (sas - sás) A sas ragadozó madár. Zizeg a sás a réten. 51. Mikor rövid, mikor hosszú a magánhangzó a szóban? a - á, e - é a szavakban: teve - tévé, talál - tálal... Szógyûjtés. 52. Melyiket írjam? i vagy í? Szógyûjtés - mondatban az i - í megfigyeltetése: irat - írat (Mondatalkotás) Nevekben az i. 53. Mikor o - ó a szóban? (koros - kóros, borsot - borsót,...) Szógyûjtés képekrôl, versekbôl az ó a szavak végén hosszú! Kivétel no, nono. 54. ö - ô a szavakban Az -ó, -ô a szavak végén mindig hosszú! Kivétel no, nono! Szópárok gyûjtése: tör - tôr,... ó, ô végû szavak gyûjtése képrôl, versekbôl. 55. Szógyûjtés: -o, -ó, -ö, -ô A magyar helyesírás szabályai c. könyv használata. Gyakorlás u - ú, ü - û a szavakban ú; -û a szavak végén. Csoportosítás. Kivételek keresése A magyar helyesírás szabályaiban 58. Nyelvi játékok. A magánhangzók idôtartamának helyesírása. Szavak magánhangzóinak helyesírása. A magánhangzók helyesírása a szópárokban. Szavak írása másolással, tollbamondással. Szavak írása. Tulajdonnevek, személynevek helyesírása, másolás, tollbamondás. A szavak helyesírása: tiszta, pontos hangoztatás. Írás emlékezetbôl. A szavak helyesírása. Másolás, emlékezetbôl írás. Csoportosítás. A szavak helyesírása, tollbamondás. Szavak másolása. A magánhangzók helyesírása. 59. A magánhangzók helyesírásának gyakorlása. Csoportosítás, magánhangzók pótlása, tollbamondás. 60. Felmérés A magánhangzók idôtartamának jelölése. Kiegészítés, betûpótlás, tollbamondás. A magánhangzókkal kapcsolatos helyesírási ismeretek ellenôrzése. 61. A felmérés értékelése, javítása, szóalkotás. A típushibák és az egyéni hibák javítása. 8

9 62. Milyenek a mássalhangzók? Egyjegyû - kétjegyû - háromjegyû betûk. Az egyjegyû mássalhangzók hosszúsága írásban. Szógyûjtés, csoportosítás szövegbôl. 63. Hogyan jelöljük írásban a kétjegyû mássalhangzók hosszúságát? Szógyûjtés - szóalkotás - csoportosítás. Kiejtés szerinti írásmód: asszony, füttyent stb. 64. Hosszú mássalhangzós szavak gyûjtése. Szavak csoportosítása kérdéseknek megfelelôen halmazokban. Mikor ne hallgass a füledre? kisebb, meggyleves, egyes, bodza stb. 65. Egy hang, két betû: j - ly j-s és ly-es szavak megfigyeltetése versekben. Mit írunk j-vel és ly-jel? Az I. osztályban megismert szavak írása. 66. A j-s, ly-es szavak csoportosítása képrôl, tollbamondással. Szógyûjtések, szóalkotások betûkbôl. 67. A kiejtéstôl eltérô hangkapcsolatok írása szótagolással: utca, barátja, folytatja Nyelvi játékok. Mássalhangzók - magánhangzók a szavakban. Szóalkotás - rejtvény, csoportosítás. Szabályjátékok - mondatalkotás. Pl.: szál-száll 69. A mássalhangzókról tanult helyesírási ismeretek ellenôrzése. Mondatok szavaiban, szavakban betûk pótlása. Tollbamondás. 70. Melyik szót írjuk nagy kezdôbetûvel? Tulajdonnevek megfigyeltetése; falu, város, folyó, ország, emberek, állatok neve. 71. Szavak írásának gyakorlása. Tulajdonnevek keresése szövegben. Csoportosítás. A mássalhangzók idôtartamának helyesírása: az egyjegyû mássalhangzók. Másolás - betûpótlás: tol - toll, vasal - vassal, vet - vett,... A kétjegyû mássalhangzók idôtartamának helyes jelölése írásban. Másolás - emlékezetbôl írás. Szavak csoportosításakor a helyes másolás. Szavak helyesírása tollbamondás után. A j-s és ly-es szavak helyesírása. bagoly, varjú, héja, pulyka, majom, vaj, sajt, tej, tojás, jég, osztály, folyó,... A j-s, ly-es szavak helyesírása. Szavakban j és ly pótlása. A szavak helyesírása. Másolás. A betûk helyes jelölése a szavakban. Mondatok helyesírása. Egy betû hogyan változtatja meg a szó jelentését? A mássalhangzók helyesírásának ellenôrzése. Tulajdonnevek helyesírása, másolás. A szavak kis- és nagybetûvel való írása. Betûk pótlása a szavakban. 9

10 72. Nyelvi játékok. Szóalkotás - szabályjáték - rejtvény. Játékos nerek, becenevek. Ladó János: Magyar utónévkönyv keresztneveibôl válogatás. 73. Melyik szót írjuk elôbb? Szavak ábécérendben. Az ábécérend szabálya a magánhangzók esetében. 74. Szavak írásának gyakorlása ábécérendben. Versek tulajdonneveinek ábécérendbe sorolása. 75. Tréfás nevek ábécérendben. Pl.: gyümölcsváros lakói. 76. Mire bonthatók a szavak? A szótagolás és az elválasztás. Szavak szótagokra bontása. Az egytagú szavak. Elválasztás magánhangzók között. Pl.: fiú, leány, dió stb. Elválasztás magánhangzó és egy mássalhangzó között pl.: óra, Éva. 77. Elválasztás két különbözô mássalhangzó között: ab-lak, Er-zsi. A hosszú mássalhangzós szavak elválasztása: kop-pan. A kétjegyû hosszú mássalhangzós szavak esetében az elválasztás: vesz-szô. 78. Az összetett szavak elválaszt.: virág-váza... Szóalkotás: szócsalád összeállítása. Gépjátékok: a szótagolásra, elválasztásra. 79. A szavak elválasztásának gyakorlása. Gépjátékok 80. Nyelvi játékok. Szótagolás - elválasztás - szóalkotás. Pl.: al-ma, ma-dár, dár-da, da-lol-ta, Ta-más Mit tanultunk a szavakról? Összefoglalás, csoportosítás, kérdésekre szavak írása. 82. Mit tanultunk a szavakról? Összefoglalás - ábécérend. Szótagolás - elválasztás. A szavak helyesírása. Másolás - tollbamondás. Nevek helyesírása, tulajdonnevek írása. Tulajdonnevek helyesírása. Nyelvi kreativitás fejlesztése. Rajzos-játékos feladatok. A szótagok magánhangzóinak helyesírása. Elválasztás, másolás. A mássalhangzók idôtartamának helyes ejtése, írásban a helyes elválasztás. Másolás. Szólánc írása a helyes elválasztásokra: alma, ma-dár, dár-da,... Az összetett szavak elválasztásának szabálya. Másolás - tollbamondás. A szavak írása emlékezetbôl. Szólánc készítése: ká-vé, vé-ka, Ka-ti, Ti-bor A szavak helyesírása. Az elválasztás gyakorlása. A hangok idôtartamának helyes jelölése. Mondatokban szavak írása. Szavak ábécérendben. Elválasztási gyakorlatok. 10

11 83. Felmérés A szavak helyesírása. Tollbamondás. Szótagolás. 84. A felmérés értékelése, javítása. A hiányosságok pótlása. 85. A szavak jelentése. Az egy- és többjelentésû szavak. A szavak keresése a Magyar értelmezô kéziszótárban. A szavak jelentése a mondatban; egyjelentésû! 86. Az azonos alakú szavak megfigyeltetése. Rajzoláskor mire gondolsz? A Magyar értelmezô kéziszótár használata. 87. A rokon értelmû szavak megfigyeltetése. Egy vers rokon értelmû szavai (Pl.: József A.: Altató) A Képes diákszótár megismertetése. 88. Mikor melyik rokon értelmû szót használjuk? Rokon értelmû szavak szólásokban, közmondásokban. Rövid szöveg szavainak javítása rokon értelmû megfelelôivel. Egy-egy szó szinonimáinak összegyûjtése. 89. Szöveg átalakítása, rokon értelmû szavak használata. 90. Az ellentétes jelentésû szavak. Ellentétes jelentésû szópárok megfigyeltetése. Szabályjátékok. Szópárokkal mondatalkotás. 91. A szavak jelentése - gyakorlás. Egyjelentésû, többjelentésû, azonos alakú, ellentétes jelentésû, rokon értelmû szavak. Mondatalkotások. Mondásokban, szólásokban, közmondásban szavak pótlása. Szituációs játék szóláshoz. Pl.: Jó (különösen) mikor alszik. A könyökén jön ki. A helyesírási ismeretek ellenôrzése. Hibás szavak, mondatok javítása másolással. Mondatalkotás szavakkal. A hosszú magánhangzók helyesírása a szavakban. Mondatok helyesírása. Nyúl, zár, sír A választékos beszéd megfigyeltetése. Rokon értelmû szavak használata párbeszédekben. Pl.: vásárlás, Ági segít... Mondatok helyesírása. A választékos beszéd szavai. O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások c. könyvének megismerése. A szavak másolása. Mondatok helyesírása. Szöveg írása. A magán- és mássalhangzók idôtartamának jelölése a szópárokban; rövid - könnyû, hosszú - nehéz stb. Mondatok helyesírása. A mondatok helyesírása. A megfelelô szó helye a mondatban. Egy szóláshoz egy szituáció leírása 3 mondatban. 92. Nyelvi játékok a szó jelentése körében. Kommunikációs helyzetgyakorlatok - az élô beszéd szóhasználata. 11

12 93. A szavak szerkezete. A szavak vizsgálata: szótô + toldalék. A szavak elemzése. Melyik kérdésre, mely toldalékot kapja a szó? Szótárakban - Magyar értelmezô kéziszótárban a szó vizsgálata; az alapszó jelentése. 94. A szavakhoz járuló -val, -vel toldalék A szavak elemzése. Toldalékok pótlása kérdésnek megfelelôen. 95. Szóelemzések: szótô + toldalék. Hiányos szövegben a szavak toldalékos alakjainak pótlása. 96. Szószerkezetek toldalékolása. Rövid szövegek alkotása képekrôl. (Kisiskolások anyanyelvi gyakorlókönyvében.) Szóelemzések. 97. A helyesírás alapelvei; a szóelemzés a helyesírásban. Szótô + toldalék; azt, fogadták: az + t, fogad + ták. 98. Szavak helyesírása a szótô megkeresésével; nénje, bátyja, mondja. 99. Hogyan ejtjük? Hogyan írjuk? Írásban; dt, tj, dj, nj, nyj, tyj, de: higgye. Szóelemzések, szavak gyûjtése A kiejtéstôl eltérô helyesírású szavak gyûjtése szövegbôl. Csoportosítások - halmazok A mondatokban hogyan változik a szavak írása? A kijelentô mondat és a felszólító mondat szavai: szóelemzés Szóelemzések. Kijelentések átalakítása felszólításra. A szóelemek helyesírása. A -t, -ban, -ben, -ba, -be toldalék. A -val, -vel toldalékos szavak helyesírása. A mondatok helyesírása. A toldalékos szavak, a mondat helyesírása. A toldalékok helyes használata a beszédben. Rövid szöveg leírása önállóan. A mondatok helyesírása. A szavak helyesírásában segít a szóelemzés (a szótô keresése) és a szótagolás. A szavak másolása: szótô + toldalék. Szavak helyesírása, másolás: bátyja, hagyja, adja, látja, anyja stb. A szavak helyes másolása. Szavak másolása, tollbamondása. Pl.: fut - fusson, lát - lásson. Szavak helyesírása, tollbamondás Szavak csoportosítása helyesírásuk szerint. Szavak helyesírása a szóelemzés segítségével. Másolás, tollbamondás Nyelvi játékok. Gépjátékok, halmazok, rejtvények. A szavak helyesírása. 12

13 105. A szójelentésrôl, a szavak szerkezetérôl tanultak összefoglalása. Szavak, mondatok írása kérdésekhez. Csoportosítások, szóelemzések Felmérés írása. Szóelemzések. Tollbamondás. A szavak és mondatok helyesírása. A helyesírási tudnivalók ellenôzése A felmérés értékelése, javítása. Hibák javítása másolással Ismétlés A mondatról tanultak ismétlése. A mondat a tartalom szerint. Tagolatlan szöveg tagolása Mit tanultunk a szavakról? A magán- és mássalhangzók helyesírása a mondatban. Hibás szövegek javítása Szövegek tagolása mondatokra. Rövid szöveg alkotása képrôl. Szavak ábécérendben Mikor milyen szó illik a mondatba? Mondatok rokon értelmû szavakkal. Szöveg mondatainak kiegészítése kérdés alapján. Szavak csoportosítása kérdéseik szerint Év végi felmérés a 2. osztály anyagából. Feladatlap. Tollbamondás A felmérés értékelése, a hibák javítása. A hiányosságok pótlása A tanév végéig gyakorlás. Az osztály szintjéhez igazodó feladatok. Másolás, tollbamondás a Kisiskolások anyanyelvi gyakorlókönyvébôl. (Tollbamondások fejezet) Nyelvi játékok. Nyelvtani, helyesírási totó. A mondatkezdés, a mondatzáró írásjel helyes használata. A szavak írása a mondatban. Kisbetû, nagybetû. A hibás szövegekben a helyesírási hibák megfigyeltetése, javítása. A szavak helyesírásában a magán- és mássalhangzó idôtartamának jelölése. Mondatok helyesírása. Megfelelô szóhasználat. A nyelvhelyességi hibák kiküszöbölése. A -suk, -sük elkerülése. A tanult helyesírási problémák ellenôrzése. A helyesírási hibák javítása másolással. A nehéz helyesírású szavak gyakoroltatása. menjetek, álljatok, fonja, adja, vetítse, gyûjts, halljátok, edzés, lándzsa,... 13

14 3. osztály Heti óraszám: 3 óra A 3. osztályban az alapszófajok megtanítására kerül sor. Az ige, a fõnév, a melléknév megismerése a nyelvhasználat fejlesztését szolgálja. Ezek használatára kerül sor a tanulók fogalmazásaiban. A tanmenetben elmaradhatatlan az igeragozásnál azt hangsúlyozom, hogy csupán az alanyi ragozás tanítása történik, de mindez a megnevezése nélkül. A tanmenet a pedagógusnak készült, nem kell ragaszkodnia minden pontjához mereven. Változtathat rajta a helyi igényeknek megfelelõen. A névmások kiegészítendõ anyagként szerepelnek (kivéve a személyes névmást). Ezeknek a nyelvhasználatban van szerepük (fogalmazáskor) ezért kerültek a tanmenetjavaslatba. Óra 1. Mit tanulunk a 3. osztályban? Ismerkedés a 3. osztályos Magyar nyelv kisiskolásoknak és az Anyanyelvi gyakorlókönyv kisiskolásoknak c. könyvvel. Ismerkedés a könyvek bevezetô fejezeteivel, a könyv eleji idézetekkel. 2. Miért tanuljuk a magyar nyelvet? Kik tettek sokat nyelvünkért? Anyanyelvünk kincsünk. Szótárak bemutatása, használata. Magyar értelmezô kisszótár, Magyar szinonimaszótár, O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások c. könyve, A magyar helyesírás szabályai c. könyv 3. Ismétlés Beszédünk és írásunk A szöveg, a mondat beszédünkben és írásunkban A szavak a mondatban. A betûk rendje. Szóalkotási gyakorlatok A mondatról tanultak ismétlése. A kijelentô és kérdô mondat. A mondatok hangsúlya, hanglejtése és dallama. Mondatok alkotása, írása. Hogyan olvassuk a szöveget, hogy mások is megértsék? A helyes hangsúlyozás a szövegben. Nyelvünkrôl szóló idézetek pontos másolása. A szavak helyesírása. Képes diákszótár, Kiejtési szótár, Ablakzsiráf. A tagolatlan mondat tagolása mondatokra. A mondat tagolása szavakra. A mondatok helyesírása; mondatkezdés, mondatvégi írásjel. A szöveg funkciója. A szavak helyesírása a mondatban. Összekevert betûkbôl helyes szó leírása. A mondatok helyesírása. Az -e kérdôszócska a kérdô mondatban. Párbeszédek. 14

15 8-9. A felkiáltó és az óhajtó mondat. Mondatok gyakorlása. Írásjelek, mondatkezdés pótlása A felszólító mondat. A parancs, a tiltás a mondatokban. A mondatok helyesírásának gyakorlása. 12. A kijelentô mondat átalakítása felszólítóvá. A felszólítás megváltozott szavainak helyesírása. A felkiáltó mondat hû, jaj szavainak helyesírása. Az óhajtó mondatban a Jó lenne..., De jó lenne..., Ó, de jó lenne... helyesírása. A felszólító mondat helyesírásának gyakorlása. A Ne menj... stb. kezdetû mondatok, a felszólítást kifejezô szavak helyesírása. Mondat tollbamondása. Ne suksükölj! A helyes nyelvhasználat gyakorlása. A felszólítás szavainak helyesírása. A mondatvégi írásjelek helyesírása. Szavak tollbamondása. 13. A mondatokról tanultak gyakorlása. Mondatok tollbamondása. Írásjelek helyes használata. 14. Állítás - tagadás Az állítás, a tagadás kifejezése. 15. Foglaljuk össze! A mondatról tanultak összefoglalása. 16. Mit tudsz a szavakról? A szavak jelentése: egyjelentésû, többjelentésû, azonos alakú, rokon értelmû, ellentétes jelentésû szavak, a hangutánzó szavak. 17. Az összetett szavak Szócsalád különbözô szavakkal. A lyuk, hely szavakkal összetett szavak gyûjtése. 18. Mit tanultál a szótagolásról és az elválasztásról? Szótagolási gyakorlatok. Szavak elválasztásának gyakorlása. 19. Év eleji felmérés a 2. osztály anyagából. A mondat, a szavak, elválasztás. 20. A felmérés értékelése, hibák kijavítása, hiányosságok 21. Új ismeretek és a folyamatos gyakorlás anyaga Hogyan csoportosítjuk a szavakat a 3. osztályban? Mit neveznek meg a szófajok? A nem, ne, se, sem szavak helyesírása a mondatokban. A mondatfajták helyesírásának gyakorlása. A típushibák javítása szókiegészítésekkel. Mondatok kiegészítése önálló szavakkal. A szavakkal mondatalkotás. Szójelentés, helyesírás gyak. Pl.: ér, vár, sír. A hosszú mássalhangzós szavak helyesírása: kipp, loccs... Az összetett szavak helyesírásának gyakorlása. Az ly-jes szavak. Tollbamondás: összetett szavak különbözô fajta mondatokban. Az elválasztás gyakorlása: a hosszú mássalhangzónál, az összetett szavak, dz-s, dzs-s szavak elválasztása stb. Tollbamondás: szavak. Tollbamondás. Feladatlap. Típushibák és egyéni hibák javítása. A szavak helyesírása a kérdéseknek megfelelôen. 15

16 16 Óra 22. A fõnév - szófaj - névszó A fônév fogalma - konkrét és elvont fônév 23. A fõnév fajtái: köznév, tulajdonnév A fogalom kialakítása. 24. A tulajdonnév fogalma. A tulajdonnevek fajtái: A személynevek. Ladó János Magyar utónévkönyvének bemutatása. Nevek gyûjtése. A köznév és a tulajdonnév megkülönböztetése a helyesírásban. 25. Az állatnév Állatnevek gyûjtése hozott könyvekbôl. 26. A földrajzi név: ország, földrész, város, folyó, tájegység, hegy neve, utcák, terek neve. 27. Minek lehet még saját neve? Egyéb nevek: újság neve, könyvek címe, márkanév, égitest neve, intézmények neve. 28. A köznév és a tulajdonnév a szövegben. Tulajdonnév, köznév gyûjtése. Tulajdonnevek a környezetünkben. 29. Összefoglalás A fônévrôl tanultak összefoglalása. Nyelvi játékok. 30. A tanultak ellenôrzése; tollbamondás. A köznév, tulajdonnév keresése, gyûjtése szövegbôl. 31. Milyen toldalékot kap a fônév? Az egyes és többes számú fônév. A többes szám jele: a -k. 32. Az egyes és többes számú fônevek felismerése a szövegben. Az összetett fônevek gyakorlása szövegben. A toldalékos fônevek helyesírása egyszerûbb esetekben: -ba, -ban, -be, -ben. Magánhangzók a fônevekbem. A köznév és a tulajdonnév helyesírása. A személynevek helyesírása. A nevek ábécébe sorolása. Az állatnevek helyesírásának gyakorlása. A tulajdonnevek helyesírása. A köznév és a tulajdonnév helyesírása. A gyûjtött nevek helyesírásának gyakorlása. A tulajdonnevek helyes használata a beszédben. Pl.; Nem a Jancsi, csak: Jancsi. Köznév, tulajdonnév helyesírása szóalkotással, tollbamondással, kiegészítésekkel. A fônevek helyesírása. A többes számú fônevek helyesírása. A tô végi magánhangzó változása: babák. Egyéb változások; híd - hidak. Az ly-jes fônevek helyesírása. Az összetett fônevek írása. 33. A ragos fônevek. A -t ragos fônév. A -t ragos fônév helyesírása. Mindig: -t! 34. A -t ragos fônév felismerése a szövegben. Fônevek elemzése; szótô + rag A fônév -t ragjának felismertetése példákon. 35. Játék a fônevekkel. Egyes, többes-számú és -t ragos fônevek. Szó, szótagjátékok. A -t ragos fônév helyesírása. Tollbamondás. A fônevekben a magán- és mássalhangzók idôtartamának jelölése. Szótagjátékon elválasztás gyakorlása.

17 36. A -ban, -ben, a -ba, -be ragos fônevek Szótô + rag 37. A -ban, -ben, a -ba, -be ragos fônevek helyes használata, felismerése a szövegben. Szóalkotások. 38. A -val, -vel, ragos fônevek. A szótô + rag - elemzés. 39. A -val, -vel ragos fônevek megkülönböztetése más szavaktól. Pl.: vasal - vassal. 40. A -val, -vel, a -ban, -ben, a -t ragos és a többes számú fônevek a szövegben. A szóelemzés, a felismerés gyakorlása. 41. A tanult ragos fônevek felismerésének és helyesírásának ellenôrzése. Szövegbeni felismerés - tollbamondás. 42. A hiányosságok pótlása. A hibák javítása. 43. Milyen ragokat és egyéb toldalékot kaphat a fônév? A-ból, -bôl; -ról, -rôl; -hoz, -hez, -höz stb. ragos fônevek. Szóalkotás. Szóelemzés. 44. Nyelvi játékok a ragos fônevekkel. Szöveg kiegészítése; fônevekben ragok pótlása. 45. A szóképzés. A képzô; -ás, -és, -ász, -ész, -at, -et. Szóelemzés; szótô + képzô + rag. A rag lezáró szerepe. 46. Szóalkotás: szóképzés gyakorlása, szóelemzések. Az összetett fõnév A fônevek helyesírásának tudnivalói -ó, -ô, -ú, -û a fônevek végén. A kivételek: áru, apu, falu, kapu, eskü... Szövegbeni felismerés. A magyar helyesírás szabályaiból a kivételek leírása 49. Az -ó, -ô, -ú, -û végû (és a kivételek) fônevek gyûjtése szövegbôl, képrôl. Nyelvi játékok. Szóalkotás betûkbôl, szótagokból. A -ban, -ben, a -ba, -be ragos fônevek helyesírása, helyes használata. A fônév ragos alakjainak helyesírása. A -ba, -be, a -ban, -ben ragok helyesírása a mondatokban. Tollbamondás. A -val, -vel ragos fônevek helyesírása. A mássalhangzó helyesírása a -val, -vel ragos fôneveknél a toldalék (-val, -vel rag) kapcsolásakor. A tanult ragos fônevek helyesírásának gyakorlása. A helyesírás ellenôrzése, tollbamondás. A helyesírás típushibáinak, egyéni hibáinak javítása. A ragos fônevek helyesírása; -ból, -bôl, -tól, -tôl; -ról, -rôl. A -ban, -ben és a -hoz, -hez, -höz helyes használata: Hol? Orvosnál. Hová? Orvoshoz. A fônevekhez járuló ragok helyesírása. Tollbamondás. A képzett fônevek helyesírása: vadász, vadászat stb. A szavak helyesírása tollbamondással. A fônevek helyesírása. Az -ó, -ô, -ú, -û és a kivételek írása másolással. A magánhangzók helyesírása a fônevekben. Tollbamondás: szó, mondat. erdô, hajó, hosszú, gyönyörû,... 17

18 50. A j-s és ly-jes fônevek helyesírása. Szógyûjtés. A fônevek a szövegben. A ragos fônevek csoportosításának gyakorlása kérdéseik szerint. 51. A fônevek gyakorlása. Nyelvi játékok. Rokon értelmû fônevek. Fônevek szólásokban, közmondásokban. 52. A névutós fônév. Leggyakoribb névutók: alatt, alá, alól, fölött, fölé, mellett, mellé, között, közé. 53. A névutók helyes használata. Hol? ház mellett, ház fölött... Hová? ház mellé, ház fölé A névelôk: a, az; egy. A névelôk szerepe. A névelôk helytelen használata a személynevek (földrajzi nevek) esetében. Pl.: Nem a Lacit, hanem: Lacit. Pl.: Nem az Egerben, hanem: Egerben. 55. A névelôs és névutós szerkezetek a szövegben. A fônevek felismerésének gyakorlása. 56. Összefoglalás A fônévrôl tanultak rendszerezése. 57. A fônévrôl tanultak számonkérése. Felmérô dolgozat. A -j-s és ly-jes fônevek, a ragos fônevek helyesírása. A fônevek helyesírása mondatban. A rokon értelmû fônevek helyes használata, írása. Helyesírási gyak. A névutók helyesírása. A névutós fônév helyesírása. Szavak írása tollbamondással. Mondatok írása kiegészítéssel, tollbamondással. A névelôk helyesírása a köznevek elôtt - szószerkezetekben a hosszú mássalhangzók helyesírása. Pl.: az asszonynál, a madárfüttyöt. A fônevek helyesírása: köznév, tulajdonnév. A toldalékos fônevek: köznév, tulajdonnév esetében, helyesírásuk. A helyesírásról tanultak ellenôrzése felméréssel. 58. A felmérés értékelése. Hibák javítása. Típushibák és egyéni hibák javítása. 59. Az ige. A szófaj. Az ige fogalma: cselekvés, történés. 60. A ige létezést is jelent. A van, volt, lesz igék. A tagadást kifejezô igék: nincs, sincs. 61. Az igék csoportosítása jelentés szerint kérdések alapján. Igék gyûjtése, alkotása betûkbôl. 62. Igék a beszédben. Igék írott szövegben. A rokon értelmû igék. A szinonimaszótár használata. Egy-egy ige szinonimáinak lejegyzése. Tanult versekben rokon értelmû igék keresése. A cselekvést, a történést jelentô igékben a mássalhangzók helyesírása: kiejtéstôl eltérô igék: elszáradt, lehunyja. Ly az igében. A hosszú mássalhangzók helyesírása az igékben. Pl.: vannak, hallgatnak, állnak... A lesz ige helyesírása. Igék helyesírása. Másolás - emlékezetbôl szógyûjtéssel. Az igék helyes használata a beszédben. A írásbeli fogalmazás igéi: - a rokon értelmû igék vizsgálata, írása, szövegalkotás. Kommunikációs gyakorlatok. Szövegek átalakítása. 18

19 63. Az igék felismerése szövegben. A hangutánzó szavak. Az ellentétes jelentésû igék. Ige-e? Azonos alakú szavak: sír, zár, fog, nyúl, nevet magyarázata. 64. Az igék helyesírása. Az -ul, -ül végû igék; szógyûjtés, szóalkotás. 65. Az -ít végû igék helyesírása. Az -ul, -ül, és -ít, mint képzô fogalma. Szóképzés, szóelemzés Mássalhangzók, j és ly az igékben. Igék felismerése és gyûjtése szövegbôl. Igék csoportosítása helyesírásuk szerint. Az igék helyesírásának gyakorlása. 68. Az igék helyesírásáról tanultak ellenôrzése. Az igék felismerése szövegben. 69. Az ige ragozása Alanyi ragozás - az igékhez járuló személyragok. A cselekvô személye: én, te, ô, mi, ti, ôk. A személyes névmások. 70. Az igei személyragok kifejezik a cselekvô számát, személyét. Igeragozás gyakorlása, a szövegben az igék felismerése. 71. Az ige ideje. Az igeidôk megközelítése. A jelen idejû ige. A jelen idô jele:. Szóelemzés: igetô + illetve személyrag. Igeragozás jelen idõben. 72. A múlt idejû ige. A múlt idô jele: a -t! Szöveg elemzése. 73. A múlt idejû ige -t jele és a fônév -t ragjának megfigyeltetése. Múlt idejû igék és -t ragos fônevek a szövegben. A múlt idejû igék és a -t ragos fônevek helyesírása A múlt idejû igék ragozása. A létezést jelentô igék múlt ideje. Szóelemzés. Mondatokban az igék helyesírása. Szövegben igék, mondatokban betûk pótlása. Mondatalkotási gyakorlatok azonos alakú szavakkal. Az -ul, -ül végû igék helyesírása szavakban. Mondatokban kiegészítések a helyesírás gyakorlására. Az -ul, -ül, -ít képzôs igék helyesírása. Szavak, mondatok tollbamondása. A hosszú mássalhangzók, a kiejtéstôl eltérô helyesírású j-s és ly-jes igék írása. Igékben betûk pótlása, szövegben igék pótlása. Szavak, mondatok tollbamondása. Az igék helyesírása. Szavak. Önálló igeragozáskor a helyesírás gyakorlása. A magánhangzók helyesírása az igékben. -ul, -ül; -ít képzôs igék: merül, merít, repül, repít. Magánhangzó az igetôben: húz, ír, vív, szúr. A múlt idejû igék helyesírása. Mássalhangzó után: -t. Magánhangzó után: -tt. A lett ige helyesírása. 19

20 76. Az ige jövô idejének kifejezése. A fônévi igenév -ni képzôje, a fog szerepe. A jövô idô: fônévi igenév + fog. A majd + jelen idejû alak. A mondaton belüli jelentés: mire utal a mondat igéje - a mondat szerkezete. 77. Az igeidôk felismerése szövegben: Szöveg átalakítása különbözô igeidôben. 78. Nyelvi játékok az igékkel. Szólások, közmondások igéi. Rejtvények, találos kérdések. 79. Az igék helyesírásának gyakorlása. A múlt idejû igék, j-s, ly-jes igék. 80. Az igekötôs igék. Az igekötô jelentésmódosító szerepe. Hol áll az igekötô? 81. Igekötôs igék a szövegben. Az igekötôs igék helyesírása. Igék gyûjtése: igekötô az ige elôtt, igekötô az ige után, az igekötô és az ige között más szó is van. A magyar helyesírás szabályai c. könyv használata. 82. Az igekötôs igék elválasztása. Az igekötôs ige összetett szó, ezért a szóösszetételnél választjuk el. 83. Az igekötôs igék gyakorlása. Szólásokban, közmondásokban, szövegben az igekötôs igék. 84. Összefoglalás Az igérôl tanultak rendszerezése. 85. Az igérôl tanultak felmérése. Igék felismerése. Szöveg tollbamondása. Elválasztás. A lesz ige, a fônévi igenév mássalhangzójának helyesírása. Pl.: hinni fogok. Az igeidôk helyesírásának gyakorlása: múlt idô jele: -t, -tt. A mondatok helyesírása. Igék helyesírása emlékezetbôl. A hangok idôtartamának helyes jelölése. Szöveg tollbamondása. Szövegben betûk pótlása. Az igekötôs igék helyesírási tudnivalóinak megismerése. Igekötôs igék másolása a helyesírásuknak megfelelô csoportba. Szöveg igekötôs igéinek helyesírása. A helyes elválasztás. Az igekötôs igék helyesírása a képzett igékben (-ul, -ül; -ít). Az igék helyesírására vonatkozó ismeretek elmélyítése. Tollbamondás. Helyes másolás - igék a szövegben. 86. A felmérés értékelése. Hibák javítása. A helyesírás hibáinak javítása. 20

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás.

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás. 112 Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét TANTÁRGYI PROGRAM 2. osztály Témakör, óraszám A beszéd és az írás 1 2. óra A hangok és a betûk A betûrend 3 5. óra A beszédhangok keletkezése A magánhangzók csoportosítása.

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra

Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra 2019. szeptember 2. Új tananyag feldolgozása Képességfejlesztés, összefoglalás, gyakorlás, ellenőrzés Teljes óraszám Tanév eleji

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra

Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra 2019. szeptember 2. Tanév eleji ismétlés 1. Ismételjünk! 2. Ismételjünk! A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott

Részletesebben

2013/14. tanév. 3.osztály

2013/14. tanév. 3.osztály 2013/14. tanév Magyar és tanmenet 3.osztály Tanító: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina Tankönyv:Földvári Erika munkatankönyv I-II. Földvári Erika munkatankönyv Éves óraszám:148 óra ( heti 4 óra) 1.hét

Részletesebben

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET BESZÉD ÉS ANYANYELV Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET Beszéd és anyanyelv Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak Tematika és tanmenet (55 óra) 1. félév heti 1 óra 2. félév heti 2 óra ÓRA CÍM

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály Óra Témakör, tananyag 1. Bevezető óra: ismerkedés az új taneszközökkel 2. Ismétlés: hangtan 3. 4. Ismétlés: a szófajok Ismétlés: szóalaktan 5. Ism.: Az igenevek Tollbamondás 6. Az év eleji tollbamondásértékelése

Részletesebben

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann 2013/2014. tanév, tanmenet/2. osztály Készítette: Varga Mariann Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann Tankönyv: Földvári Erika: 2. (Mozaik kiadó) Éves óraszám: 148 óra (heti 2 óra, 2 óra ) és helyes

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. a nyelvtan és helyesírás tanításához a 3. évfolyam számára

TANMENETJAVASLAT. a nyelvtan és helyesírás tanításához a 3. évfolyam számára TANMENETJAVASLAT a nyelvtan és helyesírás tanításához a 3. évfolyam számára Készült: Az Apáczai Kiadó Kerettanterve és Fülöp Mária Szilágyi Ferencné Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyve alapján

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Óra Témakör, tananyag MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció nyelvművelés Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Megjegyzés 1. 2. 3. Ismétlés: hangtan Ismétlés:

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11631 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. a nyelvtan és helyesírás tanításához a 4. évfolyam számára

TANMENETJAVASLAT. a nyelvtan és helyesírás tanításához a 4. évfolyam számára TANMENETJAVASLAT a nyelvtan és helyesírás tanításához a 4. évfolyam számára Készült: Az Apáczai Kiadó Kerettanterve és Fülöp Mária Szilágyi Ferencné Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyve alapján

Részletesebben

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása Témák órákra bontása Írás 2. tanmenet Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Az írott kisbetűk írásának ismétlése. 2. Az írott kisbetűk írásának

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv és a Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására,

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11531 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

Nyelvtan-helyesírás 2. tanmenet. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója

Nyelvtan-helyesírás 2. tanmenet. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Témák órákra bontása Nyelvtan-helyesírás 2. tanmenet Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Így szólunk egymáshoz kifejezőkészség fejlesztése.

Részletesebben

írás (szürkével elkülönítve)

írás (szürkével elkülönítve) Én és a szeptember ismétlés, gyakorlás hónap hét óra blokk időterv Kommunikációs és írástechnikai készségek-képességek fejlesztése (tanmeneti ajánlás; Írás, 2. évfolyam, 55 óra - KOMP-könyvek) téma (beszéd,

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A főnév 11 Kis és nagy kezdőbetűk 11 A főnevek neme 12 A főnevek többes száma 13 Nem megszámlálható főnevek 15 Csak többes számban használatos főnevek 16 Foglalkozások 17 Címek, rangok,

Részletesebben

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal 2. fejezet TALÁLKOZÁS 17 38. oldal 3. fejezet ISMERKEDÉS AZ IRODÁBAN 39 56. oldal 4. fejezet A VÁROSBAN 57 82. oldal TÉMÁK Néhány nemzetközi szó Köszönések

Részletesebben

A főnév élőlények, élettelen és gondolati dolgok neve. Fajtái a köznév és a tulajdonnév. tk

A főnév élőlények, élettelen és gondolati dolgok neve. Fajtái a köznév és a tulajdonnév. tk A főnév élőlények, élettelen és gondolati dolgok neve. Fajtái a köznév és a tulajdonnév. tk. 41-42. A köznév sok hasonló dolog közös neve. A tulajdonnév valakinek vagy valaminek a saját, megkülönböztető

Részletesebben

Földvári Erika NYELVTAN. Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév

Földvári Erika NYELVTAN. Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév Földvári Erika NYELVTAN Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév Mozaik Kiadó Szeged, 2013 A magánhangzók idõtartama 1. Mi a szabály? Töltsd ki a táblázatot! Alkoss mondatokat a szópárokkal! Írd le

Részletesebben

Forrás: http://kerettanterv.ofi.hu/ 1 2. osztály. A tanuló. Kis- és nagybetűk írása. Szabályos betűalakítás és betűkapcsolás.

Forrás: http://kerettanterv.ofi.hu/ 1 2. osztály. A tanuló. Kis- és nagybetűk írása. Szabályos betűalakítás és betűkapcsolás. Az írással és a helyesírással kapcsolatos tantervi követelmények a Magyar nyelv és irodalom műveltségi területen az 1 8. osztályban a 2012-ben megjelent Kerettanterv alapján Forrás: http://kerettanterv.ofi.hu/

Részletesebben

Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY Órakeret:36 óra

Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY Órakeret:36 óra / Fejlesztési cél Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY :36 óra Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 11 óra A beszéd zenei eszközei: dallam, hangsúly, tempó, hangerő, szünet; beszédhelyzet;

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ

TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ 22 Tantárgyi program a magyar nyelv tanításához (8. osztály) TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ Néhány fontos megjegyzés a tanmenetjavaslatok használatához A tanmenet a NAT, a kerettanterv, az

Részletesebben

Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam. Magyar nyelv

Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam. Magyar nyelv Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam Magyar nyelv 1. A magyar ábécé ismerete 2. Magánhangzók és mássalhangzók csoportosítása (rövid- hosszú magánhangzók és mássalhangzók) 3. Betűrendbe sorolás 4. J hang

Részletesebben

Magyar nyelv 6. osztály. Főbb témakörök

Magyar nyelv 6. osztály. Főbb témakörök Magyar nyelv 6. osztály Főbb témakörök 1) Szófaj fogalma 2) Ige, főnév, melléknév, számnév, névmás definíciója; igenevek, határozószók, viszonyszók fogalma 3) Szófajok felismerése 4) Átalakítás jelen időből

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a nyelvtan és helyesírás tanításához a 2. évfolyam számára

Tanmenetjavaslat a nyelvtan és helyesírás tanításához a 2. évfolyam számára Tanmenetjavaslat a nyelvtan és helyesírás tanításához a 2. évfolyam számára Készült Fülöp Mária Szilágyi Ferencné Nyelvtan és helyesírás tankönyve és munkafüzete alapján. Éves órakeret: 72 óra Heti órakeret:

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Gedeon Márta Barátka Agnieszka Varsói Tudományegyetem, Magyar Tanszék Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Minden nyelvtanár általában valamilyen taneszköz segítségével

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Szavakat és szópárokat tudjon utánmondással, helyes idő-tartammal

Részletesebben

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk!

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam Név: Osztály: Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! 1. Tedd ki a megfelelő ékezeteket a szavakra! futotest, fozokanal, kultura, szulofold, szololevel

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.1. Forrásnyelvi környezet (külföldön) Egy 120 órás tanfolyam első 60 órájára (1 60. óra) Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban

Részletesebben

Magyar nyelvtan. 5. osztály. I. félév I. A kommunikáció

Magyar nyelvtan. 5. osztály. I. félév I. A kommunikáció Magyar nyelvtan 5. osztály I. félév I. A kommunikáció A hangsúlyozás, dallam, tempó és szünettartás szerepe a beszédben. Alapismeretek a kommunikáció tényezőiről: feladó, címzett, üzenet, kód, csatorna.

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

Földvári Erika NYELVTAN. Munkafüzet második osztályosoknak Második félév

Földvári Erika NYELVTAN. Munkafüzet második osztályosoknak Második félév Földvári Erika NYELVTAN Munkafüzet második osztályosoknak Második félév Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Másképpen ejtjük, másképpen írjuk: dj, gyj kapcsolat 1. Írd le a szavakat szótagolva! Jelöld függõleges

Részletesebben

Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014) Czinegéné L.J.

Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014)   Czinegéné L.J. Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014) http://www.drama.hu/jatektar/ http://www.google.com/ Czinegéné L.J. 2014 Tanulói feladatlap 1. Jelöld a magánhangzókat! (Karikázd

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.2. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 120 órás tanfolyam 61 120. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK

Részletesebben

Antalné Szabó Ágnes 2010. A magyar helyesírás vizuális rendszere. Anyanyelv-pedagógia 4. www.anyanyelv-pedagogia.hu. Melléklet

Antalné Szabó Ágnes 2010. A magyar helyesírás vizuális rendszere. Anyanyelv-pedagógia 4. www.anyanyelv-pedagogia.hu. Melléklet Melléklet Helyesírási ábrák és táblázatok 1. ábra Az idegen betűkkel kiegészített magyar ábécé 2. ábra A betűrendbe sorolás szabályai 1 3. ábra A magyar helyesírás fő alapelvei 4. ábra A kiejtés szerinti

Részletesebben

Hargitai Katalin. Játékvilág. Magyar nyelvi munkafüzet az általános iskola 4. évfolyama számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Hargitai Katalin. Játékvilág. Magyar nyelvi munkafüzet az általános iskola 4. évfolyama számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Hargitai Katalin Játékvilág Magyar nyelvi munkafüzet az általános iskola 4. évfolyama számára Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Tartalom 1 7. tanítási hét................................. 3 30 Szavak írása

Részletesebben

5. osztályos tananyag

5. osztályos tananyag 1. A kommunikáció OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI MAGYAR NYELVTAN 2. A kommunikációs kapcsolat 3. A szövegszerkesztés állomásai 4. Az elbeszélés 5. A leírás 6. Jellemzés 5. osztályos tananyag 7. A hangok világa;

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.1. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 120 órás tanfolyam 1 60. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK tankönyvcsalád

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.1. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 96 órás tanfolyam 1 48. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK tankönyvcsalád

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL!

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Vég Andrea ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Írás- és helyesírás gyakorló 1. osztályosoknak 7. kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Az f és a v a szavakban 1. Mit jelentenek a szavak? Készíts rajzot! Másold

Részletesebben

LINGUA GAYA. A Lingua Gaya nyelv nyelvtana. 2002, Gajárszki László

LINGUA GAYA. A Lingua Gaya nyelv nyelvtana. 2002, Gajárszki László A Lingua Gaya nyelv nyelvtana 2002, Gajárszki László HANGTAN KIEJTÉS ÉS ÍRÁS A Lingua Gaya betűsor a következő betűkből áll: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y,

Részletesebben

Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész

Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész Ferencz Éva Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész Módszertani alapvetés A magyar nyelv tanításának a célja a román tannyelvű oktatásban

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.2. Forrásnyelvi környezetben (külföldön) Egy 96 órás tanfolyam 49 96. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK

Részletesebben

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt. Tantárgyi követelmények Német nyelv 9. oszt. Témakörök: Bemutatkozás Az én családom Az én barátom Az én házam/lakásom Az én szobám Az én iskolám Lakóhely bemutatása Napirend Étkezési szokások Szabadidő

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék. A főnév 10 A főnevek neme 10 A főnevek többes száma 14 A főnév a mondatban 16 Gyakorlatok 17

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék. A főnév 10 A főnevek neme 10 A főnevek többes száma 14 A főnév a mondatban 16 Gyakorlatok 17 A főnév 10 A főnevek neme 10 A főnevek többes száma 14 A főnév a mondatban 16 Gyakorlatok 17 A főnév szószerkezetekben 20 A névelő 21 Gyakorlatok 26 A hangsúlytalan mutató névmással álló főnév 28 A birtokos

Részletesebben

Nagy Erika. Nyelvtanból Ötös. A magyar nyelvtan érthetően kicsiknek és nagyoknak. www.magyarnyelvtan.hu

Nagy Erika. Nyelvtanból Ötös. A magyar nyelvtan érthetően kicsiknek és nagyoknak. www.magyarnyelvtan.hu Nagy Erika Nyelvtanból Ötös A magyar nyelvtan érthetően kicsiknek és nagyoknak www.magyarnyelvtan.hu 1 Tartalom 1. Alapfogalmak...6 2. Szófajok...13 3. Névszó......14 4. Főnevek...16 5. Melléknevek...26

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

Név:... Iskola:... Összpontszám: 240 pont Elért pontszám:... Helyezés:...

Név:... Iskola:... Összpontszám: 240 pont Elért pontszám:... Helyezés:... Tanulmányi versenyanyag 2018/2019. tanév Nyelvtan-helyesírás 3. osztály Név:... Iskola:... Összpontszám: 240 pont Elért pontszám:... Helyezés:... 1. Tollbamondás 50 2. Bontsd szavakra és mondatokra az

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 8. évfolyam MNy2 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek

Részletesebben

Magyar nyelvi gyakorló

Magyar nyelvi gyakorló Dr. Galgóczi Lászlóné Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak 2 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Szótagoljunk! 1. Robot Robi felfedezõútra indult. Mit látott? Írd le szótagolva a szavakat, ahogy a robot mondhatta

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés Az ige mondatalkotó képessége. 2. Az Objekt"-ek sorrendje főnevek, ill. névmások esetében.

Tartalomjegyzék. Bevezetés Az ige mondatalkotó képessége. 2. Az Objekt-ek sorrendje főnevek, ill. névmások esetében. Tartalomjegyzék Bevezetés 13 1. Az ige mondatalkotó képessége 15 2. Az Objekt"-ek sorrendje főnevek, ill. névmások esetében 17 18 3. Néhány gyakori, Prapositionalobjekt"-tel mondatot alkotó ige 23 4. Névmási

Részletesebben

Igetövek rendszere. igényel-het, igényl-ő, csörög-ni, csörg-ő

Igetövek rendszere. igényel-het, igényl-ő, csörög-ni, csörg-ő Igetövek rendszere egyalakú Többalakú Ír-, tanul- st~s, szt~sz változatú t~s változatú hangzóhiányos csupán v- s v-s ~ sz-es változatú sz-es és d-s változatú sz-es és d-s változatú sz-es és z-s változatú

Részletesebben

a tulajdonnevek nagy kezdőbetűjét alkalmazásában ritkán téveszt

a tulajdonnevek nagy kezdőbetűjét alkalmazásában ritkán téveszt MAGYAR NYELV Szöveges értékelés 3-4. osztály Képes az egyszerű mondat fajtáinak felismerésére Képes az egyszerű mondat fajtáinak felismerésére A mondatfajtákat felismeri, alkalmazni csak segítséggel A

Részletesebben

A nyelvtani szabályok bemutatási módjai három magyar nyelvkönyvben

A nyelvtani szabályok bemutatási módjai három magyar nyelvkönyvben Anna Grzeszak, Damian Kaleta A nyelvtani szabályok bemutatási módjai három magyar nyelvkönyvben Dolgozatunk célja, hogy megnézzük, hogyan mutatják be a nyelvtani szabályokat az egyes magyar nyelvkönyvek.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉVFOLYAM: 3. Heti óraszám: 8 Évi összóraszám: 296 Ebből 80 % 237 óra a kerettantervben meghatározott tananyag feldolgozása, 20 % 59 óra az iskola érték- és célrendszerének megfelelő

Részletesebben

A szófajok rendszere

A szófajok rendszere A szófajok rendszere Az egy szófajcsoportba tartozás szempontjai: hasonló jelentéskör, azonos alaki viselkedés (toldalékolhatóság), azonos mondatbeli szerep I. Alapszófajok: Valódi alapszófajok - Jelentés

Részletesebben

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang hang A hangokat a fülünkkel érzékeljük. Nyelvtanórán a hang szónak a beszédhang jelentését használjuk. Amikor kimondunk egy betűt, az a hang. A beszédhangokat mi hozzuk létre a szánkkal és a nyelvünkkel.

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI OROSZ NYELV

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI OROSZ NYELV OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI OROSZ NYELV 9. ÉVFOLYAM ÍRÁS OLVASÁS a cirill-betűs írás és olvasás elsajátítása NYELVANI ISMERETEK a főnevek neme személyes névmások (ragozással) birtokos névmások (csak

Részletesebben

Ms-1536_nyelvtanoda_2_2013.qxd 2013.04.29. 12:51 Page 1 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Ms-1536_nyelvtanoda_2_2013.qxd 2013.04.29. 12:51 Page 1 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 13. Írd a képek alá a kikukucskáló betûket, majd alkoss belõlük egy szót! Írd le! Figyelj a szó helyesírására! 14. Horgászd ki az úszó betûket,

Részletesebben

Nehogy a nyúl visz a puska! Mondat ez? Bizonyára te is látod,

Nehogy a nyúl visz a puska! Mondat ez? Bizonyára te is látod, II. NYELVI SZINTEK 4. A SZÓELEMEK SZINTJE: TÖVEK, TÔ VÁL TO ZA- TOK ÉS TOLDALÉKOK Nehogy a nyúl visz a puska! Mondat ez? Bizonyára te is látod, hogy ezzel némi gond van. Nyelvi közléseinket úgy rakod össze

Részletesebben

NÉMET NYELVBŐL. Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola 3060 Pásztó, Deák Ferenc utca /

NÉMET NYELVBŐL. Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola 3060 Pásztó, Deák Ferenc utca / NÉMET NYELVBŐL 1. osztály reagálásra. Bekapcsolódjon, és tevékenyen részt vegyen az órai játékokban, cselekvésekben. Ismerje a mindennapi üdvözlési és búcsúzási formákat. Ismerje a tanult témakörök szavait:

Részletesebben

Adamikné dr. Jászó Anna dr. Fercsik Erzsébet. Tanmenetjavaslat. az ÉDES ANYANYELVÜNK. Magyar nyelvtan és kommunikáció

Adamikné dr. Jászó Anna dr. Fercsik Erzsébet. Tanmenetjavaslat. az ÉDES ANYANYELVÜNK. Magyar nyelvtan és kommunikáció Adamikné dr. Jászó Anna dr. Fercsik Erzsébet Tanmenetjavaslat az ÉDES ANYANYELVÜNK Magyar nyelvtan és kommunikáció címû állandó használatú tankönyvhöz, valamint a VILÁGVÁNDOR címû feladatfüzethez 6. évfolyam

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM VIZSGA 8. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM VIZSGA 8. ÉVFOLYAM Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium 3529 Miskolc, Fényi Gyula tér 2-12. Tel.: (+36-46) 560-458, 560-459, 560-583, Fax: (+36-46) 560-582 E-mail: fenyi@jezsuita.hu Honlap: www.jezsu.hu A JECSE Jesuit

Részletesebben

Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola TANMENET INTEGRÁLT TANKÖNYVCSALÁD. 4. osztály. 252 óra/tanév

Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola TANMENET INTEGRÁLT TANKÖNYVCSALÁD. 4. osztály. 252 óra/tanév Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola TANMENET INTEGRÁLT TANKÖNYVCSALÁD 4. osztály 252 óra/tanév (Heti 3 olvasás, 2 nyelvtan, 2 fogalmazás) Készítette: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina 1

Részletesebben

Tanmenet a 9. évfolyamok számára

Tanmenet a 9. évfolyamok számára Tanmenet a 9. évfolyamok számára Óraszám Tananyag Tevékenységi formák 1 3. KÖNYVTÁRISMERET, KÖNYVTÁRHASZNÁLAT A katalógus, a katalóguscédula, internetes katalógusok. Az interneten való tájékozódás. Különféle

Részletesebben

középső o Nyelv eleje magasabban magas hátulja magasabban mély o Ajak kerekítés (labiális) rés (illabiális) o Hossz rövid hosszú Mássalhangzók o Idő

középső o Nyelv eleje magasabban magas hátulja magasabban mély o Ajak kerekítés (labiális) rés (illabiális) o Hossz rövid hosszú Mássalhangzók o Idő Nyelvtan Nyelvi jelek o szavak (lexéma o szóelem (morféma: szótő és toldalék) o tovább bonthatók fonémákra (jelelemek) Nyelv 3 szint o hangok o szavak o mondatok o nyelvtan szintek egymásra épülésének

Részletesebben

Ungarisch. Grammatische Strukturen/lexikalische Einheiten Nével : Határozott, határozatlan

Ungarisch. Grammatische Strukturen/lexikalische Einheiten Nével : Határozott, határozatlan Ungarisch Die Zuordnung der grammatischen Strukturen und lexikalischen Einheiten zu den Funktionen ist exemplarisch zu verstehen. Die angeführten Strukturen werden auch in anderen Zusammenhängen auftreten

Részletesebben

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Második félév. Tizenkettedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Második félév. Tizenkettedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó Második félév Tizenkettedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 0 Az udvaron 9 gyerek játszott. Érkezett még gyerek. Hány gyerek játszik most?

Részletesebben

1. Mik a szófajok elkülönítésének általánosan elfogadott három szempontja? 2. Töltsd ki a táblázatot az alapszófajok felsorolásával!

1. Mik a szófajok elkülönítésének általánosan elfogadott három szempontja? 2. Töltsd ki a táblázatot az alapszófajok felsorolásával! Kedves 3.A osztály! A dolgozathoz való gyakorlás elősegítése érdekében küldök egy feladatsort, melyhez megoldókulcsot is csatoltam. Csütörtökön megtaláltok az iskolában, ha bármi kérdésetek van, tudunk

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 8. évfolyam MNy2 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók.

Részletesebben

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyelvtan: ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, főnevek többes száma névelők és főnévbővítmények: the, a, an, some, any, much, many, a lot of, a few, a little

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 4. évfolyam MNy1 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET Bocsák Veronika Integrált magyar nyelvi és irodalmi program MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET 4. osztály Írta: Bocsák Veronika Tipográfia, mûszaki szerkesztõ: Knausz Valéria Felelõs szerkesztõ: Török Ágnes

Részletesebben

Tanmenet. 2019/20-as tanév. Magyar nyelv és irodalom. 1.évfolyam

Tanmenet. 2019/20-as tanév. Magyar nyelv és irodalom. 1.évfolyam Tanmenet 2019/20-as tanév Magyar nyelv és irodalom 1.évfolyam Készítette: Kisné Cseri Erika és Tóthné Bognár Zsanett munkái alapján Törzsökné Peske Edina Meixner módszer szerint heti 7 óra Osztály: 1.

Részletesebben

Magyar nyelv. 6. évfolyam. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv

Magyar nyelv. 6. évfolyam. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv Magyar nyelv 6. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Magyar nyelv és irodalom 4. osztály. Készítette: Romankovicsné Tóth Katalin és Romankovics András

TANMENETJAVASLAT. Magyar nyelv és irodalom 4. osztály. Készítette: Romankovicsné Tóth Katalin és Romankovics András TANMENETJAVASLAT Magyar nyelv és irodalom 4. osztály Készítette: Romankovicsné Tóth Katalin és Romankovics András Mogyoród, 2006 NEGYEDIKES TANMENETJAVASLATUNKBAN SZEREPLÕ ESZKÖZÖK ÉS JELÖLÉSEK 1 Rövidítés

Részletesebben

УГОРСЬКА МОВА 5-9 класів

УГОРСЬКА МОВА 5-9 класів УГОРСЬКА МОВА 5-9 класів ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою MAGYAR NYELV 5-9. osztály Bevezető Az anyanyelvi oktatás célja az önazonosság megőrzése és erősítése,

Részletesebben

Dr. Galgóczi Lászlóné. Magyar nyelv. kisiskolásoknak. Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Dr. Galgóczi Lászlóné. Magyar nyelv. kisiskolásoknak. Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Dr. Galgóczi Lászlóné Magyar nyelv kisiskolásoknak 2 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 MIT FIGYELTÉL MEG ELSÕ OSZTÁLYBAN? Ebben a fejezetben visszatekintünk arra, mit figyeltetek meg elsõ osztályban a hangokról,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. évfolyam B változat Készítette: Földvári Erika A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ TEHETSÉGGONDOZÁS PROJEKT

MAGYAR NYELVI FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ TEHETSÉGGONDOZÁS PROJEKT Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP3.1.4/08/2. 20080121 A fejlesztési projekt megvalósítása Kondoroson Petőfi István Általános

Részletesebben

Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció

Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció A kerettantervi témakörök Eligazodás a mindennapi élethelyzetekben Az írott nyelv A beszélt nyelv 5. évfolyam A tankönyvi fejezetek címe Ismételjünk!

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 4. évfolyam MNy2 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók.

Részletesebben

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat)

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) A kulcskompetenciák (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) Tanulási technikák tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat, a helyzetekhez alkalmazkodó tanulási stratégia Intelligens tanulás

Részletesebben

Tanítói útmutató, módszertan

Tanítói útmutató, módszertan Tanítói útmutató, módszertan Dr. Hibbey oktatószoftverek Digitális nyelvi, irodalmi és kommunikációs feladatgyűjtemény 1-4. osztály Tatabánya, 2011. A Dr. Hibbey számítógépes oktatóprogramok kimondottan

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 6. évfolyam MNy2 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítókulcsban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók. A pontszámok

Részletesebben

Német nyelvi követelmények a 3. év végéig. A Hallo Max! c. tankönyv alapján

Német nyelvi követelmények a 3. év végéig. A Hallo Max! c. tankönyv alapján Német nyelvi követelmények a 3. év végéig A Hallo Max! c. tankönyv alapján Az ABC, család, lakás, állatok, számok 1-100-ig, évszakok, hónapok, iskola, osztály, barátok, német termékek, 3 dal, 3 versike.

Részletesebben

E. KISS KATALIN - KIEFER FERENC - SIPTAR PÉTER ÚJ MAGYAR NYELVTAN

E. KISS KATALIN - KIEFER FERENC - SIPTAR PÉTER ÚJ MAGYAR NYELVTAN E. KISS KATALIN - KIEFER FERENC - SIPTAR PÉTER ÚJ MAGYAR NYELVTAN Osiris Kiadó Budapest, 1998 TARTALOM Előszó 13 MONDATTAN (É. Kiss Katalin) 1. A mondattan tárgya és alapfogalmai 17 1.1. A mondattan tárgya

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 2. osztály 2 1. Ismerkedés a 2. osztályos matematika tankönyvvel és gyakorlókönyvvel Tankönyv Gyakorlókönyv 2. Tárgyak, személyek a megadott szempont szerint (alak, szín, nagyság).

Részletesebben

Bevezetés a nyelvtudományba Mondattan (szintaxis) Kiegészítés

Bevezetés a nyelvtudományba Mondattan (szintaxis) Kiegészítés Bevezetés a nyelvtudományba Mondattan (szintaxis) Kiegészítés Az egyszerű mondat szerkezete (É. Kiss 1992) a fő összetevők lehetséges sorrendje: Imre ismeri Erzsit. Erzsit ismeri Imre. Imre Erzsit ismeri.

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 6. évfolyam MNy1 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítókulcsban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók. A pontszámok

Részletesebben