Tanítói útmutató, módszertan

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanítói útmutató, módszertan"

Átírás

1 Tanítói útmutató, módszertan Dr. Hibbey oktatószoftverek Digitális nyelvi, irodalmi és kommunikációs feladatgyűjtemény 1-4. osztály Tatabánya, 2011.

2 A Dr. Hibbey számítógépes oktatóprogramok kimondottan az általános iskolai tananyag tanítását és gyakoroltatását tűzték ki célul. A szorosan vett tananyag gyakoroltatásán túl esetenként az ismereteket bővíti, szakköri feladatmegoldásokra vagy versenyekre való felkészítésre is alkalmas. A tanító az iskolai osztály tudásszintjének megfelelően tudja kiválasztani a kérdéseket, feladatokat. A faladatok egy része jól használható diszgráfiás, diszkalkuliás és diszlexiás gyerekek tanítása során. Mindegyik szoftver egyaránt alkalmas arra, hogy a diákok otthon használják (otthoni, egyéni verzió), ill. arra, hogy a tanító munkáját segítsék az iskolai oktatás során. Célok és feladatok Kiemelt feladatok: A fejlesztés-központúság megvalósítása: az anyanyelvi kifejezőkészség magasabb szintre emelése szóban és írásban egyaránt. Az esélyegyenlőtlenség csökkentése. Új tevékenységi formák bevezetése (digitális technika). Az értékelési módszerek bővítése, flexibilitás biztosítása. Az általános iskola alsó tagozatában az anyanyelv, az irodalom és a kommunikáció tanítása során: elsősorban a konkrét, gyakorlati tevékenységekre érdemes nagy súlyt fektetni, ez később forrása lehet az absztrakt gondolkodás fejlesztésének. a mese és valóság különbségének tudatosítása, irodalmi ismeretek elsajátítása, az empátia, a fantázia, az önismeret, az önkifejezés képességének fejlesztése, az érdeklődés fenntartása, a sikerélmények biztosítása is kiemelten fontos feladat, amelyet a digitális technika változatossága, szokásostól eltérő jellege képes szolgálni, a beszéd- és olvasási készség, a gondolkodás és megértés továbbfejlesztése, a nyelvtani ismeretek elmélyítése rendkívül lényeges, hiszen ezek valamennyi tantárgy tanulását segíti, és különösen az idegen nyelvek elsajátítása során nyújthatnak kapaszkodót.

3 Az olvasás motivációs bázisának bővítése, az olvasási kedv felkeltése, megőrzése, az érdeklődés formálása. figyelembe kell venni azt a jellegzetességet, hogy a gyerekek közötti különbségek megnőnek a korábbiakhoz képest. Ebben az iskolaszakaszban csak nagyon változatos munkaformákkal és módszerekkel lehet biztosítani azt, hogy minden gyerek a lehetőségeihez képest megfelelően fejlődjön. az 3-4. évfolyamokban a korábban megszerzett szövegértési képességek, kommunikációs, helyesírási és grammatikai képességek fejlesztése és elmélyítése kap nagy hangsúlyt, amely alapja lehet a figyelem, alkotóképesség és kreativitás kibontakoztatásának. A feladatok együtt való értelmezésével a szövegből való tanulás megalapozása, a képesség fejlesztése. Már az alsó tagozatban az ismeretszerzés folyamatában a a konkrét, problémamegoldó gondolkodásra való ösztönzés mellett jelentős szerepet kapnak különböző nevelési feladatok is. A nyelvhasználattal és grammatikával foglalkozó kérdések segítik a művelődés igényének és szokásának kialakítását, felhívják a figyelmet a magyar nyelv és magyar kultúra fontosságára és elválaszthatatlanságára. Ebben a korosztályban fontos feladat a szociális kompetenciák fejlesztése, amelyhez a programok használata jelentős segítséget nyújt (páros (párbaj) vagy csoportmunka, kooperatív tevékenységek). Napjainkban sokféle környezeti hatás éri a gyerekeket, számukra mindennapos a számítógép, az internet használata. A tanítók számára komoly kihívást jelent, hogy fenntartsák tanítványaik érdeklődését az általuk tanított tantárgy iránt. Az oktatóprogramok használata kiválóan alkalmas arra, hogy ösztönözzük a gyerekeket: merjenek próbálkozni, kísérletezni, tudjanak nem szokványos feladatokat megoldani, alkalmazkodni a megváltozott feltételekhez, miközben pontosságra, kitartásra, fegyelmezett munkára és monotónia-tűrésre is neveljük őket. Valamennyi tantárgy, így az anyanyelv, az irodalom és a kommunikáció tanításának az egyik leghangsúlyosabb feladata az ismeretátadás. Az ismeretátadás és az ismeretek rögzítése, begyakorlása a gyermekek számára sokszor száraz, unalmas, monoton tevékenység. Az

4 oktatószoftverek használata jelentősen színesíti ezeket, és a megfelelő formában alkalmazva kellő motivációt biztosít a szárazabb tevékenységek végzésére. Pedagógiai célok és a szoftver által kínált megvalósítási lehetőségek: Esélyegyenlőtlenség csökkentése, a tanulók egyéni különbségeinek hatékony kezelése. o Funkció: egyénre szabott feladat-összeállítási lehetőség. A tanulók önellenőrzésének fejlesztése. o Funkció: feladatmegoldás közben folyamatos visszajelzés az elért eredményről. A gyors és helyes döntés képességének kialakítása. o Funkció: a gondolkodási idő jelzése a feladatmegoldás során A lényeglátás és a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. o Funkció: elemzési feladatok. A problémák egyértelmű és egzakt megfogalmazása. o Funkció: magyarázatok, definíciók megjelenése. A lényeglátás fejlesztése. o Funkció: változatos formájú, tartalmú tesztfeladatok. Információszerzés, szelektálás és feldolgozás módszereinek bővítése és Új alternatívák bemutatása a tananyag struktúrálásában. o Funkció: a hagyományostól eltérő feladatmegoldási módozat. Új módszerek (kooperatív technikák) alkalmazása az élményszerű és a hatékonyabb tanítás-tanulás érdekében. o Funkció: a fiatalok számára vonzó digitális technika alkalmazása. A magyar nyelvtan, irodalom, kommunikáció iránti érdeklődés felkeltése, és a tanulási folyamatban az aktív részvételhez a motiváció biztosítása o Funkció: a fiatalok számára vonzó digitális technika alkalmazása. Reális énkép, önismeret kialakítása. o Funkció: önellenőrzés, folyamatos visszajelzés lehetősége. Közösségfejlesztés, szociális kompetencia fejlesztése. o Funkció: egyéni, páros, kiscsoportos, nagycsoportos munkaformák alkalmazásának lehetősége. Információk közötti válogatás képességének erősítése. o Funkció: feladatválasztós tesztkérdésekben a helyes kiválasztása.

5 Kommunikációs képesség és precízség. o Funkció: Írásban kapott feladatok értelmezése, megértése, majd a válasz kiválasztása vagy a pontos karakterlánc beírása. Sikerélmény biztosítása. o Funkció: a tesztkérdések sajátossága, hogy a tanuló mindenképpen tud valamit válaszolni a kérdésre, a nem tudás kevésbé elkeserítő számára. Vissza lehet térni az elrontott feladathoz, gyakorolni, bevésni. Legközelebb már tudni fogja. Alkalmazási módszerek, jellemző tanulói tevékenység: A szoftvert használhatja egy felhasználó, ennek formái: o egyéni gyakorlás, akár tanító jelenléte nélkül is o egyéni feleltetés interaktív tábla előtt o egyénre szabott, a tanító által beállított kérdések megválaszolása ( a tanulónak egy kérdésre a tanító által beállított időtartam áll rendelkezésére) o egyénre szabott feladatok felzárkóztatás vagy versenyre való felkészítés céljából Használhatja két tanuló, ennek formája: o egymással versenyezve, párbajozva oldják meg a beállított témakör feladatait o párban dolgoznak, kooperatív munkát gyakorolva Csoportmunka, amelynek formái: o a tanító által beállított kérdések megválaszolása, amelynek során a tanulóknak egy kérdésre a beállított időtartam áll rendelkezésére. A kérdések az interaktív táblán jelennek meg, a tanulók a válaszokat a füzetükbe rögzítik. o a kérdések az interaktív táblán jelennek meg, a tanulók mindegyike szavazógéppel válaszol a kérdésekre. Ehhez a szoftver telepítésekor a program és a szavazórendszer összehangolása szükséges. Értékelési módszerek, jellemző tanítói tevékenység:

6 A program a beállított feladatok megoldásával alapvetően a tudásmérés eszköze. A feladatmegoldási teljesítményt a felhasználó folyamatosan követheti a képernyőn (hány kérdésből hányra válaszolt helyesen és a helyes válaszok százalékos aránya). A tanítónak lehetősége van tudásértékelésre: Diagnosztikus értékelés: a korábban tanultakból mit kell átismételni (Eredmények program\rontott kérdések gyakorisága). Fejlesztő értékelés: ismételt feladatmegoldások (óra elején és végén), párbajozás, csoportos Minősítő értékelés: a program által mért megoldási teljesítmény (%-ban kifejezve) konvertálása érdemjeggyé. A programcsomag részét képező Eredmények program használatával a tanító nyomon követheti: Egy-egy tanuló órai munkáját és teljesítményét táblázatos formában az alábbi adatok alapján: o Regisztrációs név o A tanuló szzámszerű teljesítménye a feladatmegoldás során (hány kérdésből hányra válaszol helyesen és a helyes válaszok százalékos aránya). Osztályzatot a program nem ad, hogy a tanítónak kellő flexibilitást biztosítson az egyénre szabott értékeléshez. o A témakör, amit a tanuló feldolgoz vagy feldolgozott. o A tevékenység dátuma és pontos ideje. o Az egy kérdésre fordított átlagos gondolkodási idő. o A tanuló rontott kérdéseinek megjelenítésével a tanító már a feladatmegoldás közben vagy utólag vizsgálhatja, hogy milyen típusú feladat megoldása okozott leginkább gondot a tanulónak. Egy-egy tanuló fejlődését a korábbi eredmények grafikonos és táblázatos ábrázolásával. Egy-egy munkacsoport tagjainak összehasonlító értékelése (több tanulót választunk ki az adatok megnyitásakor, nem csupán egy nebulót).

7 Egy-egy munkacsoport tagjainak rontott kérdési megtekinthetők, amelyekből kiderül a tanító számára, hogy a csoport mit nem értett meg, mik a típushibák, mit kell gyakoroltatni. Munkacsoportos tevékenység történhet: Interaktív tábla előtt felel a tanuló, rossz válasz esetén a csoport tagjai segítenek. Interaktív táblán megjelennek a beállított kérdések, amelyekre a tanulók szavazógéppel válaszolnak. A program fogadja és rögzíti a válaszokat. Az Eredmények programmal a tanító a teljesítményt ellenőrizni tudja. Interaktív táblán jelennek meg dolgozatírás során a tanító által beállított kérdések, a beállított időintervallum letelte után mindig új kérdést adva. A tanulók a füzetükbe vagy papírra rögzítik a válaszokat. Az értékelés hagyományos módon történik. Minden munkaállomáson a beállított témakörből adott számú feladatot kell megoldani (be kell állítani, hogy hány kérdést, hány másodpercenként adjon a gép). Ilyenkor célszerű a kérdéseket a géptől keverve kérni, hogy a padszomszédnak ne ugyanazt a kérdést kelljen megoldaniuk. Technikai szükségletek: A program egyaránt alkalmazható munkaállomáson, hálózatba kapcsolt gépek munkaállomásain, önálló egységeken, hálózatban a szerverről indított programként vagy interaktív táblán. A szoftver képes fogadni és feldolgozni szavazógépekből a soros porton érkező információt (a szoftver telepítése után a szavazórendszerrel való összehangolás szükséges). Hardver-igény: Minimális konfiguráció: legalább 1024x768 felbontású képernyő, de az optimális 1280 pixel szélességű vagy nagyobb. Hangkártya, egér szükséges asztali gép használata mellett. Billentyűzet nem szükséges. Digitális tábla használata esetén külön billentyűzet nem szükséges, gombnyomásra (Billentyűzet nyomógomb) a beépített billentyűzet megjelenik az érintőképernyőn, az adatok bevihetők. Szoftver-igény: Operációs rendszer: Az oktatóprogramok Windows operációs rendszeren működnek,

8 Windows XP vagy ezt követő verziókon. Egyéb szoftverek: a mellékelt dokumentáció olvasásához szükséges az ingyenesen használható Acrobat Reader program legalább 9-es verzió, vagy Microsoft Word 1997-es vagy újabb verziójú szoftver.

9 Magyar nyelv, irodalom és kommunikáció 1. osztályosoknak: A tananyag tematikai egységeinek megnevezése A tematikai egységekhez tartozó feladatok A tematikai egységekhez tartozó tevékenységek, módszerek, munkaformák megnevezése Hogyan köszönünk? Hogyan szólítjuk egymást? Elmélet \ 1. osztály - kapcsolatteremtés másokkal Interaktív tábla előtti csoportos vagy egyéni Arcjáték és testbeszéd Színház és mese Elmélet \ 1. osztály - kapcsolatteremtés másokkal Elmélet \ 1. osztály - fogalmazás Elmélet \ 1. osztály - fogalmazás Elmélet \ 1. osztály - mesék Frontális, kérdve kifejtő megbeszélés. A tapasztalatok frontális kiértékelése. Hangok és betűk Elmélet \ 1. osztály - a betűk és a hangok Elmélet \ 1. osztály - írásjelek Helyesírás \ 1. osztály - szótagolás Helyesírás \ 1. osztály - j vagy ly J vagy ly? Elmélet \ 1. osztály - a betűk és a hangok Helyesírás \ 1. osztály - j vagy ly

10 2-3 fős csapatokban, tanítói irányítás mellett versenyszerűen is lehet feldolgozni. Az elválasztás A meghívó és az újság Elmélet \ 1. osztály - a betűk és a hangok Helyesírás \ 1. osztály szótagolás Elmélet \ 1. osztály fogalmazás Frontális, kérdve kifejtő megbeszélés. Közös, páros (párbaj) és egyéni tevékenykedtetés. A tapasztalatok frontális kiértékelése. Összefoglalás, gyakorlás Valamennyi elméleti és gyakorlati feladat + Az 1. osztályos helyesírási témakörök Egyéni vagy csoportos tevékenység, párbaj formában Tanórán kívül (felzárkóztatás, napközi, iskolaotthon, egyéni gyakorlás) beállított témakör egyéni gyakorlása munkaállomásokon.

11 Magyar nyelv, irodalom és kommunikáció 2. osztályosoknak: A tananyag tematikai egységeinek megnevezése A tematikai egységekhez tartozó feladatok A tematikai egységekhez tartozó tevékenységek, módszerek, munkaformák megnevezése Ismétlés: szöveg, szavak szótagok, hangok Lásd az első osztályosok feladatait Interaktív tábla előtti csoportos vagy egyéni Hogyan telefonáljunk? Elmélet \ 2. osztály - kapcsolatteremtés másokkal Frontális, kérdve kifejtő megbeszélés. Közös, páros (párbaj) és egyéni tevékenykedtetés. A tapasztalatok frontális kiértékelése. A hangok és a betűk Helyesírás \ 2. osztály - magánhangzók Interaktív tábla előtti csoportos vagy egyéni Helyesírás: hosszú-rövid magánhangzók Elmélet \ 2. osztály - A szó szerkezete Helyesírás \ 2. osztály - magánhangzók Helyesírás \ 2. osztály - hosszú vagy rövid hangzók 2-3 fős csapatokban, tanítói irányítás mellett versenyszerűen is lehet feldolgozni. Az elválasztás Helyesírás \ 2. osztály - szótagolás 2-3 fős csapatokban, tanítói irányítás mellett versenyszerűen is

12 lehet feldolgozni. A toldalékok helyesírása Elmélet \ 2. osztály - a szó szerkezete Helyesírás \ 2. osztály - mássalhangzók Interaktív tábla előtti csoportos vagy egyéni A tapasztalatok frontális kiértékelése. Gyakorlás, összefoglalás Elmélet \ 2. osztály - a szó szerkezete Helyesírás \ 2. osztály - magánhangzók Egyéni vagy csoportos tevékenység, párbaj formában Tanórán kívül (felzárkóztatás, napközi, iskolaotthon, egyéni gyakorlás) beállított témakör egyéni gyakorlása munkaállomásokon. Másképp ejtjük, másképp írjuk Elmélet \ 2. osztály - a szó szerkezete Elmélet \ 2. osztály - másképp ejtjük, másképp írjuk Helyesírás \ 2. osztály - másképp ejtjük, másképp írjuk Interaktív tábla előtti csoportos vagy egyéni A tapasztalatok frontális kiértékelése. Egyszerű és összetett szavak Az elválasztás Elmélet\ 2. osztály - a szó szerkezete Helyesírás \ 2. osztály - szótagolás Interaktív tábla előtti csoportos vagy egyéni A tapasztalatok frontális kiértékelése. Gyakorlás Elmélet\ 2. osztály - a szó szerkezete Helyesírás \ Hasonló kiejtésű szavak mondatokban Egyéni vagy csoportos tevékenység, párbaj formában Tanórán kívül (felzárkóztatás, napközi, iskolaotthon, egyéni gyakorlás) beállított témakör egyéni gyakorlása munkaállomásokon.

13 J vagy ly? Helyesírás \ 2. osztály - j vagy ly Interaktív tábla előtti csoportos vagy egyéni A tapasztalatok frontális kiértékelése. Rokon értelmű szavak Elmélet \ 2. osztály - a szó alakja és jelentése Interaktív tábla előtti csoportos vagy egyéni A tapasztalatok frontális kiértékelése. Ellentétes jelentésű szavak Elmélet \ 2. osztály - a szó alakja és jelentése 2-3 fős csapatokban, tanítói irányítás mellett versenyszerűen is lehet feldolgozni. Mondatfajták Elmélet \ 2. osztály - mondattan Interaktív tábla előtti csoportos vagy egyéni A tapasztalatok frontális kiértékelése. Ismétlés, gyakorlás Válogatás valamennyi korábban ajánlott feladat közül. Egyéni vagy csoportos tevékenység, párbaj formában Tanórán kívül (felzárkóztatás, napközi, iskolaotthon, egyéni gyakorlás) beállított témakör egyéni gyakorlása munkaállomásokon.

14 Irodalom Elmélet \ 2. osztály - fogalmazás Elmélet \ 2. osztály - irodalom Interaktív tábla előtti csoportos vagy egyéni A tapasztalatok frontális kiértékelése. Mesék Elmélet \ 2. osztály - mesék Interaktív tábla előtti csoportos vagy egyéni A tapasztalatok frontális kiértékelése. Összefoglalás Lásd a témakör feladatait Egyéni vagy csoportos tevékenység, párbaj formában Tanórán kívül (felzárkóztatás, napközi, iskolaotthon, egyéni gyakorlás) beállított témakör egyéni gyakorlása munkaállomásokon. Témazáró dolgozat Lásd a témakör feladatait Dolgozat feladatsor megoldásával.

15 Magyar nyelv, irodalom és kommunikáció 3. osztályosoknak: A tananyag tematikai egységeinek megnevezése A tematikai egységekhez tartozó feladatok A tematikai egységekhez tartozó tevékenységek, módszerek, munkaformák megnevezése Ismétlés Lásd a korábbi évfolyamok feladatait Interaktív tábla előtti csoportos vagy egyéni Hogyan csoportosítjuk a szavakat? Elmélet \ 3-4. osztály - Szófajok a főnév Helyesírás \ Hasonló kiejtésű szavak mondatokban - könnyebb Tudatos megfigyelés fejlesztése, tulajdonságok kiemelése. Tanító által vezérelt frontális A főnév Elmélet \ 3-4. osztály - Szófajok a főnév Elmélet \ 3. osztály - A főnév és toldalékai Helyesírás \ Hasonló kiejtésű szavak mondatokban - nehezebb Helyesírás \ Hosszú vagy rövid hangzók könnyebb Helyesírás \ Hosszú vagy rövid hangzók nehezebb Helyesírás \ j vagy ly alap Helyesírás \ j vagy ly könnyebb Helyesírás \ j vagy ly közepes Helyesírás \ j vagy ly nehéz 2-3 fős csapatokban, tanítói irányítás mellett versenyszerűen is lehet feldolgozni.

16 A főnév és toldalékai Elmélet \ 3. osztály - A főnév és toldalékai Helyesírás \ Toldalékos szavak helyesírása könnyebb Helyesírás \ Toldalékos szavak helyesírása nehezebb Helyesírás \ Részleges hasonulás Helyesírás \ Szótagolás alap Helyesírás \ Szótagolás könnyebb Helyesírás \ Szótagolás nehezebb 2-3 fős csapatokban, tanítói irányítás mellett versenyszerűen is lehet feldolgozni. A névelők A névutós főnevek Gyakorlás A vita Elmélet \ 3-4. osztály - Névelők és névutók Elmélet \ 3-4. osztály - Névelők és névutók Válogatás a témakör feladatai közül Elmélet \ 3. osztály - A szöveg Elmélet \ 3. osztály - Fogalmazás Interaktív tábla előtti csoportos vagy egyéni 2-3 fős csapatokban, tanítói irányítás mellett versenyszerűen is lehet feldolgozni. Az ige Elmélet \3-4. osztály - Szófajok az ige Helyesírás \ Másképp ejtjük, másképp írjuk Helyesírás \ Hasonló kiejtésű szavak mondatokban - nehezebb Helyesírás \ Hosszú vagy rövid hangzók könnyebb Helyesírás \ Hosszú vagy rövid hangzók nehezebb Helyesírás \ j vagy ly alap Helyesírás \ j vagy ly könnyebb Helyesírás \ j vagy ly közepes Helyesírás \ j vagy ly nehéz 2-3 fős csapatokban, tanítói irányítás mellett versenyszerűen is lehet feldolgozni.

17 Az ige helyesírása Elmélet \ 3-4. osztály - Szófajok az ige Helyesírás \ Másképp ejtjük, másképp írjuk Helyesírá s\ Hasonló kiejtésű szavak mondatokban - nehezebb Helyesírás \ Hosszú vagy rövid hangzók könnyebb Helyesírás \ Hosszú vagy rövid hangzók nehezebb Helyesírás \ j vagy ly alap Helyesírás \ j vagy ly könnyebb Helyesírás \ j vagy ly közepes Helyesírás \ j vagy ly nehéz Interaktív tábla előtti csoportos vagy egyéni 2-3 fős csapatokban, tanítói irányítás mellett versenyszerűen is lehet feldolgozni. Összefoglalás Válogatás a témakör feladatai közül Egyéni vagy csoportos tevékenység, párbaj formában Röpdolgozat feladatsor megoldásával. Tanórán kívül (felzárkóztatás, napközi, iskolaotthon, egyéni gyakorlás) beállított témakör egyéni gyakorlása munkaállomásokon. A melléknév Elmélet \ 3-4. osztály - Szófajok a melléknév Helyesírás \ Hasonló kiejtésű szavak mondatokban - nehezebb Helyesírás \ Hosszú vagy rövid hangzók könnyebb Helyesírás \ Hosszú vagy rövid hangzók nehezebb Helyesírás \ j vagy ly alap Helyesírás \ j vagy ly könnyebb Helyesírás \ j vagy ly közepes Helyesírás \ j vagy ly nehéz Interaktív tábla előtti csoportos vagy egyéni 2-3 fős csapatokban, tanítói irányítás mellett versenyszerűen is lehet feldolgozni. Gyakorlás Válogatás a témakör feladatai közül Dolgozat feladatsor megoldásával.

18 A számnév Elmélet \ 3-4. osztály - Szófajok a számnév Helyesírás \ Hasonló kiejtésű szavak mondatokban - nehezebb Helyesírás \ Hosszú vagy rövid hangzók könnyebb Helyesírás \ Hosszú vagy rövid hangzók nehezebb Helyesírás \ j vagy ly alap Helyesírás \ j vagy ly könnyebb Helyesírás \ j vagy ly közepes Helyesírás \ j vagy ly nehéz Interaktív tábla előtti csoportos vagy egyéni 2-3 fős csapatokban, tanítói irányítás mellett versenyszerűen is lehet feldolgozni. A keltezés Irodalom Elmélet \ 3-4. osztály - Szófajok a számnév Elmélet \ 3. osztály - Fogalmazás Interaktív tábla előtti csoportos vagy egyéni Gyakorlás, összefoglalás Válogatás a témakör feladatai közül Egyéni vagy csoportos tevékenység, párbaj formában Röpdolgozat feladatsor megoldásával. Tanórán kívül (felzárkóztatás, napközi, iskolaotthon, egyéni gyakorlás) beállított témakör egyéni gyakorlása munkaállomásokon.

19 Magyar nyelv, irodalom és kommunikáció 4. osztályosoknak: A tananyag tematikai egységeinek megnevezése A tematikai egységekhez tartozó feladatok A tematikai egységekhez tartozó tevékenységek, módszerek, munkaformák megnevezése Ismétlés Lásd a korábbi évfolyamok feladatait Dolgozat feladatsor megoldásával. Az igeragozás Igemódok Elmélet \ 4. osztály - Igeragozás, igemódok Elmélet \ 3-4. osztály - Szófajok az ige Helyesírás \ Másképp ejtjük, másképp írjuk Helyesírás \ Hosszú vagy rövid hangzók könnyebb Helyesírás \ Hosszú vagy rövid hangzók nehezebb Elmélet \ 4. osztály - Igeragozás, igemódok Helyesírás \ Másképp ejtjük, másképp írjuk Helyesírás \ Hosszú vagy rövid hangzók könnyebb Helyesírás \ Hosszú vagy rövid hangzók nehezebb Interaktív tábla előtti csoportos vagy egyéni 2-3 fős csapatokban, tanítói irányítás mellett versenyszerűen is lehet feldolgozni. Gyakorlás, összefoglalás Válogatás a témakör feladataiból Dolgozat feladatsor megoldásával.

20 Névmások Névszók Szóalkotás Elmélet \ 4. osztály - A névmások Elmélet \ 4. osztály - Névszók Helyesírás \ Toldalékos szavak helyesírása könnyebb Helyesírás \ Toldalékos szavak helyesírása nehezebb Elmélet \ 4. osztály - Szóalkotás Interaktív tábla előtti csoportos vagy egyéni 2-3 fős csapatokban, tanítói irányítás mellett versenyszerűen is lehet feldolgozni. A főnévi igenév Elmélet \ 4. osztály - A főnévi igenév A beszéd Elmélet \ 4. osztály - Kommunikáció A vita Elmélet \ 4. osztály - Kommunikáció Helyesírás \ j vagy ly alap Helyesírás \ j vagy ly könnyebb Tudatos megfigyelés fejlesztése, tulajdonságok kiemelése. Tanító által vezérelt frontális Kézikönyvek Elmélet \ 4. osztály - Kommunikáció Szólások és közmondások Elmélet \ 4. osztály - Kommunikáció Helyesírásunk alapelvei Elmélet \ 4. osztály - A helyesírási alapelvek Helyesírás \ Hasonló kiejtésű szavak mondatokban - nehezebb Helyesírás \ Hosszú vagy rövid hangzók könnyebb Helyesírás \ Hosszú vagy rövid hangzók nehezebb Egyéni vagy csoportos tevékenység, párbaj formában Röpdolgozat feladatsor megoldásával. Tanórán kívül (felzárkóztatás, napközi, iskolaotthon, egyéni

21 Helyesírás \ j vagy ly alap Helyesírás \ j vagy ly könnyebb Helyesírás \ j vagy ly közepes Helyesírás \ jvagy ly nehéz gyakorlás) beállított témakör egyéni gyakorlása munkaállomásokon. Ismétlés Válogatás a témakörök feladataiból Dolgozat feladatsor megoldásával. Irodalom Elmélet \ 4. osztály - Fogalmazás Tudatos megfigyelés fejlesztése, tulajdonságok kiemelése. Tanító által vezérelt frontális Gyakorlás, összefoglalás Elmélet \ 3-4. osztály - Szófajok a melléknév Helyesírás \ Hasonló kiejtésű szavak mondatokban - nehezebb Helyesírás \ Hosszú vagy rövid hangzók könnyebb Helyesírás \ Hosszú vagy rövid hangzók nehezebb Helyesírás \ j vagy ly alap Helyesírás \ j vagy ly könnyebb Helyesírás \ j vagy ly közepes Helyesírás \ jvagy ly nehéz Egyéni vagy csoportos tevékenység, párbaj formában Röpdolgozat feladatsor megoldásával. Tanórán kívül (felzárkóztatás, napközi, iskolaotthon, egyéni gyakorlás) beállított témakör egyéni gyakorlása munkaállomásokon.

Tanári útmutató, módszertan

Tanári útmutató, módszertan Tanári útmutató, módszertan Dr. Hibbey oktatószoftverek Digitális magyar nyelvi és kommunikációs feladatgyűjtemény 5-8. osztály Tatabánya, 20. A Dr. Hibbey számítógépes oktatóprogramok kimondottan az általános

Részletesebben

Tanítói útmutató, módszertan

Tanítói útmutató, módszertan Tanítói útmutató, módszertan Dr. Hibbey oktatószoftverek Digitális matematikai feladatgyűjtemény 1-4. osztály Tatabánya, 2011. A Dr. Hibbey számítógépes oktatóprogramok kimondottan az általános iskolai

Részletesebben

Tanári útmutató, módszertan

Tanári útmutató, módszertan Tanári útmutató, módszertan Dr. Hibbey oktatószoftverek Digitális fizikai feladatgyűjtemény 7-8. osztály Tatabánya, 2012. A Dr. Hibbey számítógépes oktatóprogramok kimondottan az általános iskolai tananyag

Részletesebben

Tanári útmutató, módszertan

Tanári útmutató, módszertan Tanári útmutató, módszertan Dr. Hibbey oktatószoftverek Digitális kémiai feladatgyűjtemény 7-8. osztály Tatabánya, 2012. A Dr. Hibbey számítógépes oktatóprogramok kimondottan az általános iskolai tananyag

Részletesebben

Tanári útmutató, módszertan

Tanári útmutató, módszertan Tanári útmutató, módszertan Dr. Hibbey oktatószoftverek Digitális matematikai feladatgyűjtemény 5-8. osztály Tatabánya, 2011. A Dr. Hibbey számítógépes oktatóprogramok kimondottan az általános iskolai

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

Az elemi iskolai képzésnek alapvető feladata az anyanyelvi nevelés eredményes

Az elemi iskolai képzésnek alapvető feladata az anyanyelvi nevelés eredményes Hegyezd a füled! Helyesírási szoftver III. osz tályosok számára 1 Pálfi Levente Az elemi iskolai képzésnek alapvető feladata az anyanyelvi nevelés eredményes és hatékony megvalósítása, hiszen csak a megfelelő

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv és a Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására,

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

2013/14. tanév. 3.osztály

2013/14. tanév. 3.osztály 2013/14. tanév Magyar és tanmenet 3.osztály Tanító: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina Tankönyv:Földvári Erika munkatankönyv I-II. Földvári Erika munkatankönyv Éves óraszám:148 óra ( heti 4 óra) 1.hét

Részletesebben

MAGYAR NYELV 9 11. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV 9 11. ÉVFOLYAM XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 MAGYAR NYELV 9 11. ÉVFOLYAM A KÍSÉRLETI TANKÖNYVEK ÉS MUNKAFÜZETEK KONCEPCIÓJÁRÓL ÉS FELÉPÍTÉSÉRŐL A tankönyvsorozat

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11531 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

2.9. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

2.9. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái 2.9. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A nevelők tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősítését elsősorban az alapján végzik,

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

HELYI TANTERV TANULÁSMÓDSZERTAN A GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA SPORTTAGOZATOS TANTERVŰ OSZTÁLY RÉSZÉRE

HELYI TANTERV TANULÁSMÓDSZERTAN A GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA SPORTTAGOZATOS TANTERVŰ OSZTÁLY RÉSZÉRE HELYI TANTERV TANULÁSMÓDSZERTAN A GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA SPORTTAGOZATOS TANTERVŰ OSZTÁLY RÉSZÉRE Tanulásmódszertan helyi tanterv alapjai A NAT 110/2012. rendelete alapján, valamint az Oktatáskutató

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN TANTERV AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 5-6. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA SPORTTAGOZATOS TANTERVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE

TANULÁSMÓDSZERTAN TANTERV AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 5-6. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA SPORTTAGOZATOS TANTERVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE TANULÁSMÓDSZERTAN TANTERV AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 5-6. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA SPORTTAGOZATOS TANTERVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Tanulásmódszertan helyi tanterv alapjai A NAT 110/2012. rendelete alapján, valamint az Oktatáskutató

Részletesebben

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Készítette: Imréné Lukácsi Ildikó IKT helyzetelemző, tanácsadó Cegléd, 2009. július Tartalomjegyzék Az IKT eszközök alkalmazására és a pedagógusok

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA Szövegértés-szövegalkotás területen Készítette: Horváth Erzsébet Borsos Miklós Általános Iskola Ajka A számítógép életünk része, mindenkinek aki ebben

Részletesebben

Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY Órakeret:36 óra

Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY Órakeret:36 óra / Fejlesztési cél Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY :36 óra Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 11 óra A beszéd zenei eszközei: dallam, hangsúly, tempó, hangerő, szünet; beszédhelyzet;

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Angol nyelv. nyelvet valós célok eléréséért, valamint a készségek gyakorlására, -kutatás) ődését a többiekkel,

Angol nyelv. nyelvet valós célok eléréséért, valamint a készségek gyakorlására, -kutatás) ődését a többiekkel, Angol nyelv A tantárgy célja A tanulóban alakuljon ki pozitív hozzáállás a nyelvtanulás iránt. A tanuló olyan szinten sajátítsa el az angol nyelvet, hogy a hétköznapi kommunikáció során sikeresen tudja

Részletesebben

3/g A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

3/g A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai 3/g A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai 1. A számonkérés formái A tanórákon szóban és írásban számolnak be a gyerekek a tudásukról. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult,

Részletesebben

Milyen modulokat tanítsunk? Dr. Jakab-Szászi Andrea Nagy Márta Milyen modulokat tanítsunk? Márkus Gábor 45 perc

Milyen modulokat tanítsunk? Dr. Jakab-Szászi Andrea Nagy Márta Milyen modulokat tanítsunk? Márkus Gábor 45 perc Módszertan Téma Előadó Időtartam Képzés díja, melyhez útiköltség számítandó Kompetenciafejlesztés a hittanoktatásban Dr. Jakab-Szászi Andrea Moduláris tervezés a középiskolai hittanoktatásban avagy: Dr.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM TANULÁSMÓDSZERTAN HELYI TANTERV

PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM TANULÁSMÓDSZERTAN HELYI TANTERV SZÉCHENYI ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Hajdúböszörmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM... MOLNÁR MAGDOLNA ILONA

Részletesebben

Óraterv B változat. A pedagógus neve: Izsák Dávid...

Óraterv B változat. A pedagógus neve: Izsák Dávid... Óraterv B változat A pedagógus neve: Izsák Dávid... Műveltségi terület: Nemzetiségi német nyelv (nyelvoktató)... Tantárgy: Nemzetiségi német nyelv... Osztály: 4.a... Az óra témája: Übungen zum Test 01

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra

Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra 2019. szeptember 2. Új tananyag feldolgozása Képességfejlesztés, összefoglalás, gyakorlás, ellenőrzés Teljes óraszám Tanév eleji

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Fejlesztı neve: Tavi Orsolya. Tanóra / modul címe: DINAMIKAI ISMERETEK RENDSZEREZÉSE, ÖSSZEFOGLALÁSA KOOPERATÍV TECHNIKÁVAL

Fejlesztı neve: Tavi Orsolya. Tanóra / modul címe: DINAMIKAI ISMERETEK RENDSZEREZÉSE, ÖSSZEFOGLALÁSA KOOPERATÍV TECHNIKÁVAL Fejlesztı neve: Tavi Orsolya Tanóra / modul címe: DINAMIKAI ISMERETEK RENDSZEREZÉSE, ÖSSZEFOGLALÁSA KOOPERATÍV TECHNIKÁVAL 1. Az óra tartalma A tanulási téma bemutatása; A téma és a módszer összekapcsolásának

Részletesebben

LATIN NYELV ÉS IRODALOM MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2017/2018

LATIN NYELV ÉS IRODALOM MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2017/2018 LATIN NYELV ÉS IRODALOM MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2017/2018 1. A munkaközösség tagjai: Jantos Szilvia Mikulás Rolandné Vassné Técsy Edit 2. Éves munkaprogram: Szeptember OKTV nevezés (szept. 22.) versenyek

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

Óraterv. Az óra témája: A hivatali levél

Óraterv. Az óra témája: A hivatali levél A pedagógus neve: Kovácsné Komáromi Éva Műveltségi terület: Anyanyelv és irodalom Tantárgy: magyar nyelv Osztály: 10. A osztály Témakör: Szövegtípusok, stílusrétegek Óraterv Az óra témája: A hivatali levél

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. a nyelvtan és helyesírás tanításához a 3. évfolyam számára

TANMENETJAVASLAT. a nyelvtan és helyesírás tanításához a 3. évfolyam számára TANMENETJAVASLAT a nyelvtan és helyesírás tanításához a 3. évfolyam számára Készült: Az Apáczai Kiadó Kerettanterve és Fülöp Mária Szilágyi Ferencné Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyve alapján

Részletesebben

XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP / STORYLINE KERETTÖRTÉNET

XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP / STORYLINE KERETTÖRTÉNET XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 STORYLINE KERETTÖRTÉNET STORYLINE METHODE, KERETTÖRTÉNET MÓDSZER: Élményalapú, felfedeztető tanítási forma FORRÁSA,

Részletesebben

magyar nyelv és irodalom 3.o.

magyar nyelv és irodalom 3.o. ÓRATERV A pedagógus neve: Kiss Andrásné Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: olvasás Évfolyam: 3. Résztvevők: a Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló 4. b osztályos

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÁLTALÁNOS ISKOLA, FELSŐ TAGOZAT Sorozataink a 2015/2016-os tanévre Mind a magyar nyelv, mind az irodalom tantárgyhoz színvonalas

Részletesebben

Három éves szakiskolai kerettanterv. Idegen nyelv Angol

Három éves szakiskolai kerettanterv. Idegen nyelv Angol Idegen nyelv Angol Készítette: Bugyinszki Adrienn Király Endre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Forrás: Szakiskolai közismereti program Oktatáskutató és Fejlesztő Központ http://szaki.ofi.hu/tajekoztatok-a-3-eves-szakiskolai-kerettantervrol/

Részletesebben

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge 9/A 1. Milyen elvárásai vannak iskolánkkal kapcsolatban? Kérjük, állítson fel fontossági sorrendet az 1-5 skála felhasználásával. Vigyázzon arra, hogy az 1. és 2. helyre maximum két területet jelölhet!

Részletesebben

OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK

OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK Statisztikai alapfogalmak Item Statisztikai alapfogalmak Átlag Leggyakrabban: számtani átlag Egyetlen számadat jól jellemzi az eredményeket Óvatosan: elfed Statisztikai alapfogalmak

Részletesebben

Takács Katalin - Elvárások két értékelési területen. Az értékelés alapját képező általános elvárások. Az értékelés konkrét intézményi elvárásai

Takács Katalin - Elvárások két értékelési területen. Az értékelés alapját képező általános elvárások. Az értékelés konkrét intézményi elvárásai Terület Szempont Az értékelés alapját képező általános elvárások Az értékelés konkrét intézményi elvárásai Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. Kísérje figyelemmel

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Gedeon Márta Barátka Agnieszka Varsói Tudományegyetem, Magyar Tanszék Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Minden nyelvtanár általában valamilyen taneszköz segítségével

Részletesebben

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET BESZÉD ÉS ANYANYELV Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET Beszéd és anyanyelv Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak Tematika és tanmenet (55 óra) 1. félév heti 1 óra 2. félév heti 2 óra ÓRA CÍM

Részletesebben

Kliensoldali rendszerkövetelmények

Kliensoldali rendszerkövetelmények Az elearning öltöztet!?! Koncz Zsuzsanna módszertani szakértő Neting Informatika Kft. Öltözködési tanácsok tananyag bemutatása Technikai információk Navigáció, ikonok, jelölések A tananyag tartalma, felépítése,

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP 3.1.1 08/1-2008-002 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció. elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP 3.1.1 08/1-2008-002 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció. elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő méréshez nyújt információkat.

Részletesebben

Kéz a kézben a digitális világban

Kéz a kézben a digitális világban Újfehértói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kéz a kézben a digitális világban A Digitális világ tanára pályázatra Margitai Istvánné 2014 Bevezető Az általános iskola harmadik évfolyamán informatika

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT A pedagógus neve: Tarné Éder Marianna Műveltségi terület: tanító Tantárgy: magyar irodalom Osztály: 4. b Az óra témája: "Itt élned, halnod kell " történelmi projekt A kalandozások

Részletesebben

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14.

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14. TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Nyelvtan-helyesírás 2. tanmenet. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója

Nyelvtan-helyesírás 2. tanmenet. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Témák órákra bontása Nyelvtan-helyesírás 2. tanmenet Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Így szólunk egymáshoz kifejezőkészség fejlesztése.

Részletesebben

Beszámoló a Fenntarthatósági Témahétről

Beszámoló a Fenntarthatósági Témahétről Beszámoló a Fenntarthatósági Témahétről 2018. áprilisában megtartottuk iskolánkban, az alsó tagozaton a Fenntarthatósági Témahetet Mit mesél a természet? címmel. A szervező pedagógus neve: Bodnárné Léport

Részletesebben

13. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége, a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai.

13. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége, a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai. 13. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége, a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

Egy informatikai tankönyv bemutatása, kritikája

Egy informatikai tankönyv bemutatása, kritikája Kurzus címe: Oktató: Szemeszter: Informatika oktatása 1. Gy Szlávi Péter 2013/2014 ősz Egy informatikai tankönyv bemutatása, kritikája Készítette: Tóth Sándor Tibor Kurzus címe: Oktató: Szemeszter: Informatika

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Olvasás, írás, 1. évfolyam Írás, nyelvtan, 2. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Olvasás, írás, 1. évfolyam Írás, nyelvtan, 2. évfolyam A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Olvasás, írás, 1. évfolyam Írás, nyelvtan, 2. évfolyam

Részletesebben

írás (szürkével elkülönítve)

írás (szürkével elkülönítve) Én és a szeptember ismétlés, gyakorlás hónap hét óra blokk időterv Kommunikációs és írástechnikai készségek-képességek fejlesztése (tanmeneti ajánlás; Írás, 2. évfolyam, 55 óra - KOMP-könyvek) téma (beszéd,

Részletesebben

Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata

Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata M e g ú j u l á s a k u l c s f o n t o s s á g ú t e r ü l e t e k e n! " M i n d e n k i m á s, e g y e d i é s f o n- t o s, Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata A

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Természetismeret. 1. A természettudományos nevelés folyamatában történő kompetenciafejlesztés lehetőségei az alsó tagozaton.

Természetismeret. 1. A természettudományos nevelés folyamatában történő kompetenciafejlesztés lehetőségei az alsó tagozaton. Természetismeret 1. A természettudományos nevelés folyamatában történő kompetenciafejlesztés lehetőségei az alsó tagozaton. 1. Tervezzen egymásra épülő tevékenységeket az élő környezet megismerésére vonatkozóan!

Részletesebben

ALSÓ TAGOZATOS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MUNKAKÖZÖSSÉG (A tantárgycsoport) MUNKATERVE A 2019/2020. TANÉVRE

ALSÓ TAGOZATOS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MUNKAKÖZÖSSÉG (A tantárgycsoport) MUNKATERVE A 2019/2020. TANÉVRE ALSÓ TAGOZATOS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MUNKAKÖZÖSSÉG (A tantárgycsoport) MUNKATERVE A 2019/2020. TANÉVRE 1. Munkaközösség tagjai (tanított tantárgyak, óraszámok) NÉV TANTÁRGYAK, ÓRASZÁMOK Béres Edit Magyar

Részletesebben

BIGYOO ötletpályázat ADATLAP

BIGYOO ötletpályázat ADATLAP BIGYOO ötletpályázat ADATLAP A pályázó neve: NYÁRI LÁSZLÓ... Tantárgyi szakja (a pályázatra vonatkozóan): tanító, informatika, technika... Iskola megnevezése, amelyben dolgozik: CSATA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA...

Részletesebben

TÁMOP Munkába lépés. Zárókonferencia január 27.

TÁMOP Munkába lépés. Zárókonferencia január 27. TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Közismereti tárgyak felzárkóztató képzése Képzési tapasztalatok; módszertani kézikönyv bemutató Zárókonferencia 2011. január 27. Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése: Anyanyelvi

Részletesebben

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni foglalkozások egyszerre csak egy gyerek mindig egyénre szabott egyéni értelmi és érzelmi szint dominál a személyesség, a meghittség

Részletesebben

PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban

PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban Időpont: 2010. február 22. A projekt célja: A diákok jogi tudásának, ismeretének bővítése, gyakorlati feladatok keretében felkészíteni

Részletesebben

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes A kooperatív technikák típusai (Horváth H. Attila: Kooperatív technikák Altern füzetek) Mozaik módszer Páros mozaik Kereszt mozaik Kerekasztal módszer Csillag módszer Puzzle módszer Pókháló mődszer NYME

Részletesebben

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje.

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. 2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. Az oktatási folyamat tervezése a központi kerettanterv alapján a helyi tanterv elkészítésével kezdődik. A szakmai munkaközösség tagjai

Részletesebben

- Olvasás: Hangos olvasás gyakorlása; olvasmányhoz kapcsolódó feladatok megoldása

- Olvasás: Hangos olvasás gyakorlása; olvasmányhoz kapcsolódó feladatok megoldása Óraterv/Foglalkozásterv Tanulásirányítás A pedagógus neve: Novák Ágnes Műveltségi terület: napközi Tantárgy/foglalkozás: tanulásirányítás Osztály: 3. osztály Az óra/foglalkozás témája: A házi feladatok

Részletesebben

Osztály: Tanév: 2017/2018. ÓRAVÁZLAT Óraszám:

Osztály: Tanév: 2017/2018. ÓRAVÁZLAT Óraszám: ISKOLA: Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom Osztály: 3.-4. Tanév: 2017/2018 Műveltségi terület: - természettudomány - társadalomtudomány - művészetek - technika

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészítés a kompetencia alapú. HEFOP/2006/2.1.5B Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése

HEFOP/2005/ Felkészítés a kompetencia alapú. HEFOP/2006/2.1.5B Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése HEFOP/2005/3.1.3. Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra HEFOP/2006/2.1.5B Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra HEFOP-3.1.3 A program megvalósítása

Részletesebben

Óraterv B változat. A pedagógus neve: Izsák Dávid...

Óraterv B változat. A pedagógus neve: Izsák Dávid... Óraterv B változat A pedagógus neve: Izsák Dávid... Műveltségi terület: Nemzetiségi német nyelv (nyelvoktató)... Tantárgy: Nemzetiségi német nyelv... Osztály: 4.a... Az óra témája: Was ist für wen?...

Részletesebben

Képzés hatékonyságának növelése. felnőttképzést kiegészítő tevékenység. Tematikai vázlat - 16 óra

Képzés hatékonyságának növelése. felnőttképzést kiegészítő tevékenység. Tematikai vázlat - 16 óra Képzés hatékonyságának növelése felnőttképzést kiegészítő tevékenység Tematikai vázlat - 16 óra A felnőttképzést kiegészítő tevékenység célja:a közfoglalkoztatásból való kivezetés támogatása, a képzés

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Tananyag: Számfogalom erősítése a 100-as számkörben. Játékpénzzel számolunk.

Tananyag: Számfogalom erősítése a 100-as számkörben. Játékpénzzel számolunk. Óravázlat 2. osztályos matematika Tananyag: Számfogalom erősítése a 100-as számkörben. Játékpénzzel számolunk. Oktatási cél: Pénzhasználat, pénzváltás. Játék a játékpénzzel párokban. Megismerési képességek

Részletesebben

EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA

EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA SÁRI ÉVA Bemutatásra kerülő két képzés címe I. Szakmai megújító képzés középiskolában

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra

Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra 2019. szeptember 2. Tanév eleji ismétlés 1. Ismételjünk! 2. Ismételjünk! A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott

Részletesebben

Digitális Oktatási Stratégia

Digitális Oktatási Stratégia Budapest, 2016. szeptember 27. Digitális Oktatási Stratégia Az informatika tantárgytól a digitális oktatás felé A DOS megalapozása Változó munkaerőpiaci igények A DOS megalapozása Változó munkaerőpiaci

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

Közzétételi lista. német 4 fő nemzetiségi. nemzetiségi tanító főiskola tanító-magyar, német

Közzétételi lista. német 4 fő nemzetiségi. nemzetiségi tanító főiskola tanító-magyar, német Közzétételi lista A Hetvehelyi Általános Iskola a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (3) bekezdése alapján nyilvánossá teszi a törvényi előírásban meghatározott adatait: I. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

A tananyagfejlesztés céljai és a digitális tananyag szerkezete Angol nyelv

A tananyagfejlesztés céljai és a digitális tananyag szerkezete Angol nyelv A tananyagfejlesztés céljai és a digitális tananyag szerkezete Angol nyelv Fehér Judit Tananyagfejlesztő jr.feher@gmail.com MTA-DE Idegen Nyelvi Oktatás Kutatócsoport http://inyelv.unideb.hu/ Kiindulási

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann különkiadás A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann Szeretettel várjuk a szülőket tájékoztató szülői értekezletre 2016. jan. 27 - én, szerdán 18 órakor,,

Részletesebben

Szakértelem a jövő záloga

Szakértelem a jövő záloga 1211 Budapest, Posztógyár út. LEKTORI VÉLEMÉNY Moduláris tananyagfejlesztés Modul száma, megnevezése: Szerző neve: Lektor neve: Imagine Logo programozás Babos Gábor Újváry Angelika, Szabó Imre Sorszám

Részletesebben

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul: EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató

Részletesebben

Digitális tartalomfejlesztés természettudományos tantárgyak

Digitális tartalomfejlesztés természettudományos tantárgyak Digitális tartalomfejlesztés természettudományos tantárgyak Készítette: Neumann Viktor A digitális tartalomfejlesztés szervezeti keretei Az (OFI) által gondozott, 2013-ban indult TÁMOP 3.1.2-B kiemelt

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben