Adamikné dr. Jászó Anna dr. Fercsik Erzsébet. Tanmenetjavaslat. az ÉDES ANYANYELVÜNK. Magyar nyelvtan és kommunikáció

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adamikné dr. Jászó Anna dr. Fercsik Erzsébet. Tanmenetjavaslat. az ÉDES ANYANYELVÜNK. Magyar nyelvtan és kommunikáció"

Átírás

1 Adamikné dr. Jászó Anna dr. Fercsik Erzsébet Tanmenetjavaslat az ÉDES ANYANYELVÜNK Magyar nyelvtan és kommunikáció címû állandó használatú tankönyvhöz, valamint a VILÁGVÁNDOR címû feladatfüzethez 6. évfolyam

2 Az integrált magyar nyelvi és irodalmi program 1 8. évfolyam 6. osztályos része Írta: Adamikné dr. Jászó Anna és dr. Fercsik Erzsébet Alkotó szerkesztõ: Adamikné dr. Jászó Anna Tördelés: Szücs Bt. Felelõs szerkesztõ: Ballér Judit Adamikné dr. Jászó Anna dr. Fercsik Erzsébet, 1999 ISBN A kiadó a kiadói jogot fenntartja Felelõs vezetõ: Ballér Judit ügyvezetõ igazgató 1155 Budapest, Tóth István utca 97.

3 A 6. osztályos Édes anyanyelvünk felépítése A tanárnak Kommunikáció A kommunikáció fogalma A kommunikációs folyamat tényezõi Kommunikációs helyzetek: a beszélgetés, a vita jelek a kommunikációban A jelek A jelrendszerek A nyelv mint jelrendszer A szavak jelentése A hangalak és a jelentés A hangutánzó és a hangulatfestõ szavak Az egyjelentésû és a többjelentésû szavak A szavak jelentésének változása Az azonos alakú szavak; A hasonló alakú szavak; A rokon értelmû szavak; Az ellentétes jelentésû szavak A jelentésmezõ Szófajtan A szófaj fogalma Az ige: az ige fogalma, fajai; az igeképzés; a tárgyas és a tárgytalan igék; az ige ragozása: alanyi és tárgyas ragozás, a személyragok; az igemódok; az igeidõk; az összetett igealakok, az ige sajátos szerepe; a segédige; az ikes igék ragozása A névszók A fõnév: a fõnév fogalma és fajai, a fõnévképzés; a fõnév a mondatban: jelentése,.toldalékolása és mondatrészszerepe; a fõnév helyesírása; a névadás A tanulónak Figyeld meg, hogyan beszélgetnek, hogyan vitatkoznak az emberek a környezetedben; milyen jeleket használnak az emberek, az állatok; miben hasonló és miben különbözik a nyelvi jel a többi jeltõl! Figyeld meg a szavak jelentését olvasmányaidban, ne feledkezz meg jelentéstani ismereteidrõl fogalmazásaid készítésekor sem, ne keverd össze a hasonló jelentésû szavakat! Figyeld meg a szavak szófaját és viselkedésüket a mondatban: a szófaj, a toldalékolás és a mondatrészszerep összefügg, s ezekhez a nyelvtani ismeretekhez kapcsolódnak a helyesírási ismeretek; tudd mindig, hogy mit miért írsz le: értsd a helyesírást; mindig olvasd fel hangosan, amit leírtál; sok esetben a szótagolás is segít: ilyenkor elkülönülnek a szóelemek; ügyelj a nyelvtani szempontból is helyes beszédre! A melléknév: fogalma és képzése; a melléknév a mondatban; a tulajdonnévbõl képzett melléknév helyesírása A számnév A névmások: a csak fõnevet helyettesítõ névmások; a fõnevet, melléknevet és számnevet helyettesítõ névmások; a névmások helyesírása A határozószó Az igenév: a fõnévi igenév, a melléknévi igenév, a határozói igenév A viszonyszók: a névelõ; a névutó, a névutó helyesírása; az igekötõ, az igekötõs szavak helyesírása; a kötõszó A módosítószó Az indulatszó 3

4 A tanárnak Szövegalkotás Az elbeszélés; A leírás; A jellemzés ; A levél Szövegértés Sajtótermékek Összefoglaló táblázatok A magánhangzó törvények A magánhangzók rendszere A mássalhangzótörvények A magyar beszéd unk alapelvei A szavak jelentése A szóelemek Toldalékok és változásaik Kommunikáció A tanulónak Figyeld meg irodalmi olvasmányaidon is a szövegalkotás szabályait; ismerkedj az újságokkal; forgasd rendszeresen az igényes ifjúsági lapokat! Rendszerezd ismereteidet! Használd a táblázatokat az év közi összefoglalásokhoz és az év végi ismétléshez! Figyeld meg az összefüggéseket! 4

5 Néhány módszertani megjegyzés 1. A tananyag felépítése induktív. Azt gondoltuk, hogy célszerûbb a gyerek környezetébôl kiindulni, és megfigyeltetni vele környezetének nyelvhasználatát, illetôleg a saját nyelvhasználatát. S talán grammatikai ismeretei birtokában jobban meg fogja érteni a nyelvrôl szóló általános ismereteket. Az egyes tanórák felépítése is induktív, tehát a tapasztalatra épül. Ez a tankönyv abban különbözik a többitôl, hogy megadja az egyes órák felépítését: az indukciós anyagot, a szabályt, az elsôdleges rögzítést és a megértést ellenôrzô gyakorlatokat, valamint az órai gondolatmenethez kapcsolódó házi feladatot. Azt javasoljuk, hogy mindenekelôtt idézzék fel a kapcsolódó ismereteket. Utána közösen dolgozzák fel az indukciós anyagot. Ezt többféleképpen meg lehet oldani: fel lehet írni a táblára ha alkalmas erre, esetleg egy részét vagy hasonló anyagot is lehet közszemlére tenni; közös feladatmegoldást lehet végezni a könyv alapján; egyszerûen el lehet olvasni közösen a könyvet stb. A táblai munka és a szabály közös megfogalmazása után mindenképpen javasoljuk a könyv elolvasását vagy felolvasását. Mindenképpen olvastassuk fel az olvasmányokat és az rovat párbeszédeit. Érdekes beszélgetéseket lehet kapcsolni mindegyikükhöz. A piktogramok is eligazítanak a feladattípusok értelmezésében. A nyelvtankönyv tekintettel van az irodalomkönyvre: sok verset közöl, kevésbé tanított, de nagyszerû verseket. Jó alkalmat nyújtanak a felolvasás, a memoriter gyakorlására. 2. A tankönyv végén táblázatok segítik a rendszerezést és az összefoglalást. Tanítsuk meg a táblázatok leolvasását, ez a szövegértô olvasás tanításában is feladat. Tanítsuk meg a táblázatok segítségével történô tanulást is. A táblázatokat görgetjük, azaz a felsôbb évfolyamokon megismételjük az alsóbb évfolyamok táblázatait. 3. ra a korosztálynak jobban megfelelô Képes diákszótárt javasoljuk, valamint a unk címû iskolai szabályzatot. 4. A fejlesztendõ képességeket az alábbi ábra szemlélteti: kiejtés és beszéd (szóbeli szövegalkotás) fogalmazás (írásbeli szövegalkotás) kommunikációs képességek az olvasás és az írás képessége nyelvtan és helyesírás a verstan, a stilisztika és a poétika alapozása TANKÖNYVEK a szövegértô olvasás képessége szövegelemzés a tanulás képessége memoriter és felolvasás könyvtárhasználat házi olvasmányokkal felkészítés az olvasásra Ezt a sokoldalú képességfejlesztést nemcsak az irodalom- és a nyelvtantankönyv biztosítja, hanem az Útitárs feladatfüzetek is. A tanórai munkát is segíti, ezenkívül a differenciálás kitûnô eszköze. A nyelvtani feladatfüzet felépítése: Feladatok az Édes anyanyelvünk címû nyelvtankönyvhöz Integrált feladatsorok Jeles napok Szeptember Reguly Antal Október A rokon népek napja október utolsó hete November Kôrösi Csoma Sándor December Petôfi Sándor Január A magyar kultúra napja január 21. Február A Kalevala napja február 28. Március A magyar nyelv hete Április Hans Christian Andersen születésnapja április 2., a gyermekirodalom napja Május Sajnovics János Június Ünnepi könyvhét 5

6 A nyelvtani anyag a következô a feladatfüzetben. Itt kaptak helyet az adott tananyaghoz kapcsolódó gyakorlatok, az ismétlô gyakorlatok, a kreatív gyakorlatok és játékok, valamint a tollbamondások. Az alsó tagozatos olvasókönyvek mindig a jeles napokkal, a nemzeti ünnepekkel zárulnak. Negyedikben a jeles napokat a magyar történelem eseményeihez kapcsoltuk. Ötödikben ez a fejezet kikerült az irodalomkönyvbôl, s helyét a feladatfüzetben találtuk meg. Ebben a tanévben a jeles napokat a magyar kultúra eseményeihez kötöttük elsôsorban. Itt olvasmányokat adtunk, s az olvasmányokhoz ismétlô jellegû feladatsorokat kapcsoltunk. Egy új anyag azért itt is van: a bekezdés szerkesztésének a tanítása. Az integrált feladatsorok célja nemcsak a hagyományápolás, hanem a szövegértô olvasás fejlesztése is. Változatos gyakorlatok kapcsolódnak az olvasmányokhoz, melyek egyaránt fejlesztik a szó szerinti, az értelmezô, a kritikai és a kreatív olvasást. Ezek új fogalmak mind a módszertanban, mind a kerettantervben. Ajánljuk megismerésükhöz az Anyanyelvi nevelés az ábécétôl az érettségiig címû módszertant (Adamikné dr. Jászó Anna munkája, Trezor Kiadó ELTE TFK, Bp., 2001.) Taneszközök 1. Édes anyanyelvünk: Magyar nyelvtan és kommunikáció 6. évfolyam. Dinasztia Tankönyvkiadó, Világvándor I. Feladatfüzet és Édes anyanyelvünk címû tankönyvhöz az általános iskolák 6. osztálya számára. Dinasztia Tankönyvkiadó, Felmérõlapok az Édes anyanyelvünk címû tankönyvhöz az általános iskolák 6. osztálya számára. Dinasztia Tankönyvkiadó, Tanmenetjavaslat az Édes anyanyelvünk címû nyelvtankönyvhöz és a Világvándor c. feladatfüzet nyelvtani és kommunikációs részéhez. Az általános iskolák 6. osztálya számára. Dinasztia Tankönyvkiadó, Tanári kézikönyv az integrált magyar nyelvi és irodalmi program nyelvtani és kommunikációs anyagához: Édes anyanyelvünk tankönyvek, feladatfüzetek az általános iskola 5 8. osztálya, illetõleg a nyolcosztályos gimnáziumok 1 4. osztálya számára. Dinasztia Kiadó, Ajánlott kézikönyvek A magyar helyesírás szabályai (AkH.). Tizenegyedik kiadás. Akadémiai Kiadó, Tizenegyedik (példa-anyagában átdolgozott) lenyomat A magyar nyelv szóvégmutató szótára (VégSz.). Szerk. Papp Ferenc. Akadémiai Kiadó, (elsõ: 1962). unk. Szerk. Fábián Pál. Nemzeti Tankönyvkiadó, 8., átdolgozott kiadás, i kéziszótár (HKsz.) Szerk. Deme László és Fábián Pál. Akadémiai Kiadó, Idegen nevek kiejtési szótára (IdNKSz.). Szerk. Magay Tamás. Akadémiai Kiadó, Idegen szavak és kifejezések szótára (IdSzKSz). Szerk. Bakos Ferenc. Akadémiai Kiadó, Képes diákszótár (KDsz.). Szerk. Grétsy László és Kemény Gábor. Akadémiai Kiadó, Magyar helyesírási szótár (MHSz.). Szerk. Deme László Fábián Pál Tóth Etelka. Akadémai Kiadó, Magyar szókincstár (MSzk.) Fõszerk. Kiss Gábor. Tinta Könyvkiadó, Magyar szólások és közmondások. (SzólKözm.) O. Nagy Gábor. Gondolat Kiadó, Mi fán terem? O. Nagy Gábor. Gondolat Kiadó, Nyelvmûvelõ kéziszótár (NyKsz). Szerk.: Grétsy László és Kemény Gábor. Auktor Könyvkiadó, Szinonimaszótár diákoknak (SzinszD.) Szerk. Ruzsiczky Éva. Helikon Kiadó, Toldi-szótár. Szerk. Pásztor Emil. Tankönyvkiadó,

7 TANMENETJAVASLAT Édes anyanyelvünk 6. osztály Témák: Kommunikáció A szavak jelentése Szófajtan Szövegalkotás Minimális óraszám: 72 Heti óraszám: 2 Rövidítések: Tk. = tankönyv KDsz. = Képes diákszótár Ff. = feladatfüzet ÉKsz. = Magyar értelmezô kéziszótár Hf. = házi feladat AkH. = A magyar helyesírás szabályai gyak. = gyakorlat NyKsz. = Nyelvmûvelô kéziszótár mgh. = magánhangzó MHSz. = Magyar helyesírási szótár msh. = mássalhangzó HKSz. = i kéziszótár vsz. = versszak SzólKözm. = Magyar szólások és közmondások 7

8 8 Kommunikáció Nyelvismeret Szövegértés és -alkotás 1. Az évi munka megszervezése Ismerkedés a taneszközökkel 2. Év eleji felmérés Felmérõlapok 6. osztály A, B csoport Kommunikáció 3. A kommunikáció fogalma. A kommunikációs folyamat tényezõi. Artikuláció Tk. 9. Tk. 8. Tk. 9. Igeragozás Hangrend j ly Az együgyû hodzsa meséje; Tk. 11. Tk. 1. Tk. 10. Ff. 7. KDSz. Tk. 6. HKsz. Év eleji szintfelmérés Táblázat Tk Kommunikációs helyzetek. A beszélgetés I. Hanglejtés Tk. 1. Tk. 8. Tk. 3. Tk. 7. Hasonulás Szóalaktan Elválasztás Tk. 1. Tk. 7. Tk. 10. Szabályalkotás Tk. 8. KDSz. Tk. 6. Játék 5. A Kommunikációs helyzetek. A beszélgetés II. Az összetett szavak hangsúlyozása Kapcsolattartás a közönséggel versmondás közben Tk. 6. Tk. 7. Tk. 8. Tk. 9. ; Hangtörvények Tk. 13. Tk. 8. Tk. 9. Tk. 10. Tk. 12. Tk. 13. KDsz. Tk. 11. Versmondás unk ; Tk. 13.

9 6. A kommunikációs helyzetek. A vita Hanglejtés Különbözõ típusok bemutatás, képelemzés Tk. 3. Tk. 7. ; Szóalaktan i alapelvek Tk. 1. Tk. 9. Ff. 7. Tk. 9. Tk. 7. KDSz. Tk. 6. Játék Tk jelek a kommunikációban Hangsúly Tk. 3. Tk. 3. Tk. 6. Tk. 8. Hangrend Illeszkedés Ff. 7. Igeragozás Tk. 1. Tk. 6. KDsz. Tk. 7. Játék 9

10 10 8. A jelek Kapcsolattartás a jelentés Szótagolás Tk. 1. Szeptember Jel és KDsz. Ff. Jeles napok Hanglejtés hallgatókkal Tk. 7. Tk. 7. Névadási Vázlatkészítés terem? Mi fán szokások felolvasás Tk. 6. közben Szóalaktan 9. A jelrendszerek Hangsúly Tk. 1. Tk. 6. Tk. 8. Szóalaktan j ly Az udvarlás jelei Tk. 9. Tk. 10. Tk. 7. Tk. 6. vázlatkészítés KDsz. Tk. 3. Jelképtár Játék Tk. 9.

11 10. A nyelv mint jelrendszer Tk. 8. A nyelvi szintek Szóalaktan Betûrend Toldalékolás Idegen tulajdonnevek elválasztása Tk. 1. Állati kommunikáció, állati nyelv Tk. 8. KDsz. Tk. 6. HKsz. Játék Tk. 7. Tk Felmérés Táblázat Tk. 168.; Felmérõlapok 6. osztály A, B csoport Tk

12 12 A szavak jelentése 12. Hangalak és jelentés. Hangutánzó és hangulatfestõ szavak Hanglejtés Hangsúly Tk. 7. Kapcsolattartás a hallgatókkal felolvasás közben Szómagyarázat Tk. 1. Tk. 3. Tk. 6. Tk. 7. Betûrend Tk. 13. Tk. 14. Szabályalkotás; magyarázat, indoklás Szómagyarázat Tk. 8. Tk. 13. Tk. 14. Tk. 16. ÉKsz. KDSz. HKsz; MHSz. Tk. 7.; 16. unk Játék Szabály felismerése, magyarázata 13. Egyjelentésû és többjelentésû szavak Hangerõ Kapcsolattartás a hallgatókkal felolvasás közben Tk. 9. Tk. 10. Tk. 11. Tk. 12. Betûrend Tk. 12. Tk. 15. ÉKsz. KDsz. Tk. 9.; 10. HKsz., Tk. 15. MHSz. Tk. 15.

13 14. A szavak jelentésének változása Tempó Ff. 3. Dramatizálás Tk. 3. Tk. 6. Tk. 6. Magyarázat, indoklás KDsz. Tk. 1. ÉKsz. Játék Ff. 8. ; Önálló gyûjtõmunka 15. Azonos alakú szavak. Hasonló alakú szavak Hanglejtés Hangsúly Tk. 14. Kommunikációs helyzetek bemutatása Tk. 3. Tk. 7. Tk. 8. Tk. 16. Elválasztás Tk. 9. Tk. 12. Tk. 16. Tk. 3. Tk. 7. Tk. 10. Tk. 11. Tk. 8. Tk. 13. KDsz. ÉKsz. HKsz.; MHSz Tk. 1. Tk. 15. Játék: Tk. 6. Ff. Jeles napok Október Az egyházi vagy keresztény nevek 13

14 Rokon értelmû szavak. Ellentétes jelentésû szavak Tk. 6. Tk. 12. Kommunikációs helyzetek bemutatása Tk. 1. Tk. 3. Tk. 7. Tk. 8. Betûrend j ly Tk. 10. Tk. 14. Tk. 8. Tk. 13. Tk. 9. Tk. 11. HKsz. SzinszD. SzólKözm. MSzk. Tk. 14. Tk. 9. Tk. 9. Tk Állandósult szókapcsolatok Tk. 6. Tk. 8. Tk. 9. Tk. 1. Tk. 3. Olvasmány: Hiba van a kréta körül Tk. 1. Tk. 13. Tk. 6. Tk. 10. SzólKözm. Tk. 11. Kommunikációs helyzetek bemutatása Tk. 7. Tk. 12.

15 18. A jelentésmezõ Hangsúly Ff. 7. Tk. 1. Dramatizálás Tk. 3. Betûrend Kányádi Sándor: Kõkorszak; Apád, anyád ide jöjjön! Tk. 8. Tk. 7. Ff. 7. HKsz. VégSz. Tk. 7. Tk Sajtótermékek Tk. 11. Az elsõ hírlap Tk. 6. Tk. 7. Tk. 10. KDSz. ÉKSz. Tk. 1. Tk. 3. A lehetõség szerint sokféle újság bemutatása; az értékek kiemelése, az igényesség hangsúlyozása Tk

16 Felmérés Ff. Jeles napok November Az Felmérõlapok 6. osztály A, B csoport egyházi vagy keresztény nevek Szófajtan 21. A szófaj fogalma 56. oldal A szó jelentése és nyelvtani viselkedése; a szófaji elemzés ÉKsz. Táblázat Tk. 174.; Tk. 175.

17 22. Az ige. Az ige fogalma 60. oldal Írjuk, mondjuk helyesen! Kapcsolattartás a hallgatókkal felolvasás közben Az ige fogalmának bõvítése a nyelvtani ismérvekkel 60. oldal Írjuk, mondjuk helyesen! Tk. 1. SzinszD. homály, homályos 23. Az ige fajai Tk. 64. oldal artikulációs gyakorlat: pufog-puffan stb. Dramatizálás Az igék osztályozása az alany szempontjából és a cselekvés lefolyásának módja szerint ; ; 64. oldal gyakorító és mozzanatos igék írása Ff oldal 64. oldal ÉKsz. szik; szeg, alszeg, felszeg; vályog 17

18 Az igeképzés Igébõl Tk. 1. Tk. 1. SzinszD. képzett hiteget Tk. 1.; 2.; igék, névszóból 3.; 4. Artikulációs gyakor- Tk. 3. Tk. 3. képzett Játék igék lat HKsz. Ff A tárgyas és a tárgyatlan igék Kapcsolattartás a hallgatókkal felolvasás közben Az ige bõvíthetõsége, a tárgyas és a tárgyatlan ige Az -ít és az -ul/-ül képzõ Betûrend Lassan járj, tovább érsz! Tk. 70. oldal gyakorlás Tk. 1. HKsz. ÉKsz. iramlik; bérc

19 26. Az ige ragozása I. Alanyi és tárgyas ragozás. SzinszD. suttog Személyragok. Elemzések 27. Az ige ragozása II. 76. oldal Írjuk, mondjuk helyesen! 77. oldal Írjuk, mondjuk helyesen! Tk. 1. Ugyanazt a mondatot különbözõ szituációknak megfelelõen mondani. Az igemódok. Elemzések Az s, sz, z, dz végû igék A gy, ny, l végû igék és a j-vel kezdõdõ toldalékok Alkoss mondatokat! unk 19

20 Az ige ragozása II. Artikulációs gyakorlat A módjelek változatai A t végû igék felszólító módja 78. oldal Gyakorlás SzinszD. ró Ff. Jeles napok December Az egyházi vagy keresztény nevek Ff Az ige ragozása III. A múlt idejû igealakok kiejtése Kapcsolattartás a hallgatókkal felolvasás közben Az igeidõk A múlt idõ jele 81. oldal gyak. Bari Károly: Fiú altató 82. oldal Mondatalkotás ;

21 30. Az összetett igealakok Az ige sajátos szerepe: a segédige; Elemzések Betûrend Tk. 84. HKsz. ÉKsz. szurdok 31. Az ikes igék ragozása Artikulációs gyakorlat Az ikes ige; Elemzések Olvasmány ÉKsz. kirí Ff. 7. Játék 21

22 Összefoglalás, gyakorlás Táblázat Tk. 179.; Tk. 180.; Tk Felmérés Ff. Jeles napok Január Az egyházi vagy keresztény nevek Felmérõlapok 6. osztály A, B csoport

23 34. Az elbeszélés Tk. 3. KDsz. Elbeszélés Tk. 6. Tk. 1. íratása Tk Az elbeszélés A házi fogalmazások felolvasása, megbeszélése 23

24 24 A névszók 36. A fõnév Kapcsolattartás a hallgatókkal versmondás és felolvasás közben A fõnév fogalma és fajtái; Elemzések Betûrend Szabályalkotás Ff. 7.; Ff. 8. Önálló gyûjtés 37. A fõnévképzés Különbözõ helyzeteknek megfelelõen pl.: újságcikk, pletyka, stb. Igébõl képzett fõnevek, névszóból képzett fõnevek; Elemzések Ff. 7. Magyarázat Mondatalkotás a megadott szavakkal ÉKsz. kezesség, folyamodvány Ff. 8. Önálló gyûjtés

25 38. A fõnév a mondatban Kapcsolattartás a hallgatókkal versmondás közben A fõnév jelentése, toldalékolása és mondatrészszerepe; Elemzési gyakorlatok Mondatvagy történetalkotás megadott szavakkal SzinszD. fakó 39. A fõnév helyesírása Hangsúlyozás A köznevek és a tulajdonnevek A tulajdonnevek típusai A névadás Szabályalkotás. Vázlatkészítés A névadásról c. fejezetbõl Magyarország térképe; Helységnévtár unk A névadásról szóló fejezetet házi olvasmányként is fel lehet adni. Önálló gyûjtés ; 25

26 A melléknév Hangsúly A melléknév fogalma 103. oldal (Hf.) és kép- zése: igébõl és névszóból képzett melléknevek; Elemzések 41. A melléknév a mondatban A melléknév jelezése, ragozá- Ugyanaz a mondat különbözõ sa és mon- szituációkban datrészsze- repe; A történet folytatása 106. oldal (Hf.) unk Elemzési gyakorlatok

27 42. A tulajdonnévbõl képzett melléknév helyesírása Kapcsolattartás a hallgatókkal felolvasás közben Személynevek; helynevek és emberi létesítmények nevei A tulajdonnevekbõl képzett melléknevek Kisbetûvel, számmal?; Névváltoztatás Vázlatkészítés az olvasmányból HKsz. Ff. Jeles napok Február A magyar nemzeti nevek 43. A leírás KDsz. Leírás íratása Tk. 6. Tk. 1. Tk. 7. Tk. 8. Tk

28 A leírás A házi fogalmazás felolvasása, megbeszélése 45. A számnév Hangsúly A számnév fogalma, fajtái, a számnév a mondatban Elválasztás 109. oldal Ismétlés Magyarázat ÉKsz. ötödfél, ötödfeles

29 46. A számnevek helyesírása Tk oldal az egy szó és származékai A keltezés elhelyezése a levelekben; a levél címzése tíz, húsz, egy Az összetett számnevek, a számnevek toldalékolása, a keltezés, a postai címzés Magyarázat 111. oldal (Hf.) 47. A névmások. A csak fõneveket helyettesítõ névmások. Ff. 7. Különbözõ helyzeteknek megfelelõen felolvasni, pl.: esti mese, újsághír, pletyka stb. A személyes, a visszaható, a kölcsönös, a birtokos névmás; Ff. 7. Tk oldal KDsz. Ff. 7. Játék Elemzések 29

30 A fõnevet, melléknevet, számnevet helyettesítõ névmások I. Hangsúly A mutató névmáshoz kapcsolódó nem nyelvi jelek A mutató névmás; Elemzések A történet folytatása Ff. 7. Játék 49. A fõnevet, melléknevet, számnevet helyettesítõ névmások II. Hangsúly Ugyanazt a mondatot különbözõ helyzeteknek megfelelõen felolvasni. A kérdõ és a vonatkozó névmás; Elemzések Szabályalkotás SzinszD.

31 50. A fõnevet, melléknevet, számnevet helyettesítõ névmások II. Hangsúly Kapcsolattartás a hallgatókkal versmondás közben A határozatlan és az általános névmás; Elemzések Ff. 7. Játék 51. A névmások helyesírása Versmondás Kapcsolattartás a közönséggel versmondás közben Ff. 7. A j hang jelölése; tagadó névmás; stb. Szómagyarázat ÉKsz. Önálló gyûjtés 31

32 Összefoglalás, gyakorlás: a névszók Ff. Jeles napok Március A magyar nemzeti nevek Táblázat Tk. 174.; Tk. 175.; Tk. 176.; Tk Felmérés Felmérõlapok 6. osztály A, B csoport

33 54. A jellemzés Tk. 6. Tk. 7. KDsz. Jellemzés íratása Tk. 3. Tk. 8. Tk. 9. Tk A jellemzés A házi fogalmazás felolvasása, megbeszélése 33

34 A határozószó Dramatizálás A határozószó fogalma, fajtái; A határozószó a mondatban Elemzések 127. oldal A határozószók helyesírása Mondat-, ill. történetalkotás megadott határozószókkal. Tk o. Adatbank 127. oldal (Hf.) ÉKsz. iszák 57. Az igenév A fõnévi igenév Meggyõzni a királyt arról, hogy nem mehet egyedül vadászni. A fõnévi igenév fogalma; A fõnévi igenév a mondatban. Elemzések 128. oldal Weöres Sándor: Infinitivus 129. oldal Weöres Sándor: A holdbeli csónakos Tk. 3. Ff. 7. Történetírás megadott szavakkal Ff. 7.

35 58. A melléknévi igenév Hangsúly Dramatizálás A melléknévi igenév fogalma, fajtái, a melléknévi igenév a mondatban; Elválasztás Tk. 3. Szabályalkotás SzinszD. rápislant ránéz Ff. Jeles napok Április Az újabb idegen nevek Elemzések 59. A határozói igenév Artikulációs gyakorlat A határozói igenév fogalma; A határozói igenév a mondatban. Magyarázat Játék Elemzések 35

36 36 A viszonyszók 60. A névelõ és a névutó A névelõ hangsúlyozása 136. oldal (gyakorlás) A névelõ fajai; a névelõ a mondatban. A névutó fogalma, fajtái; szerepe a mondatban. Elemzések i alapelvek 136. oldal (gyakorlás) 138. oldal 139. oldal (gyakorlás) Ff oldal (gyakorlás) IdNKSz. HKSz. Önálló gyûjtés Ff A névutó helyesírása Tk. 1. Tk. 3. Ff. Jeles napok Május A legszebb név

37 62. Az igekötõ Az igekötõ fogalma, Az igekötõ helyesírása 142. oldal (ismétlés) Ff. 7. ÉKsz. Ff. 9. Játék jelen- tésmódo- sító szere oldal Tollbamondálás) (gyakorpe. Elemzések Ff A kötõszó Kapcsolattartás a Beszédhelyzetek és, s, meg, vagy, hogy Tk. 1. közönséggel versszók. és kötõ- mondás Játék közben Elemzések 37

38 A módosítószó Ugyanazt a mondatot különbözõ szituációkban elmondani A módosítószó fogalma, fajtái. Elemzések HKsz. Ff Az indulatszó Bemutatni Az indulatszó fogalma, fajtái. Elemzések 150. oldal unk Ff. 7.

39 66. Összefoglalás, gyakorlás Táblázat Tk Tk Felmérés Ff. Jeles napok Június A névnapolás Felmérõlapok 6. osztály A, B csoport 39

40 A levél Tk. 3. Tk. 6. KDsz. Levél íratása Tk. 7. Tk. 8. Tk Év végi ismétlés. A szavak jelentése A házi fogalmazás felolvasása és megbeszélése 70. Év végi ismétlés. Szófajtan Táblázatok Tk Év végi ismétlés. Kommunikáció Táblázatok Tk Év végi ismétlés Felmérõlapok 6. osztály A, B csoport

TANMENETJAVASLAT. Adamikné dr. Jászó Anna és dr. Fercsik Erzsébet ÉDES ANYANYELVÜNK. címû nyelvtankönyvéhez, valamint az ÚTITÁRS I.

TANMENETJAVASLAT. Adamikné dr. Jászó Anna és dr. Fercsik Erzsébet ÉDES ANYANYELVÜNK. címû nyelvtankönyvéhez, valamint az ÚTITÁRS I. TANMENETJAVASLAT Adamikné dr. Jászó Anna és dr. Fercsik Erzsébet ÉDES ANYANYELVÜNK címû nyelvtankönyvéhez, valamint az ÚTITÁRS I. feladatfüzethez Általános iskola 5. osztály Az integrált magyar nyelv és

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11631 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11531 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv és a Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására,

Részletesebben

A hetedikes tananyag gerincét a mondattan képezi, azon belül az egyszerû mondat szerkezete. Azt tudnunk kell,

A hetedikes tananyag gerincét a mondattan képezi, azon belül az egyszerû mondat szerkezete. Azt tudnunk kell, Összefoglaló táblázatok Rendszerezd ismereteidet! A kommunikációs folyamat tényezôi, a kommunikációs folyamat, kommunikáció, szövegalkotás, a nyelvváltozatok, a magánhangzók rendszere, a magánhangzótörvények,

Részletesebben

2013/14. tanév. 3.osztály

2013/14. tanév. 3.osztály 2013/14. tanév Magyar és tanmenet 3.osztály Tanító: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina Tankönyv:Földvári Erika munkatankönyv I-II. Földvári Erika munkatankönyv Éves óraszám:148 óra ( heti 4 óra) 1.hét

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY Órakeret:36 óra

Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY Órakeret:36 óra / Fejlesztési cél Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY :36 óra Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 11 óra A beszéd zenei eszközei: dallam, hangsúly, tempó, hangerő, szünet; beszédhelyzet;

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály Óra Témakör, tananyag 1. Bevezető óra: ismerkedés az új taneszközökkel 2. Ismétlés: hangtan 3. 4. Ismétlés: a szófajok Ismétlés: szóalaktan 5. Ism.: Az igenevek Tollbamondás 6. Az év eleji tollbamondásértékelése

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra

Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra 2019. szeptember 2. Új tananyag feldolgozása Képességfejlesztés, összefoglalás, gyakorlás, ellenőrzés Teljes óraszám Tanév eleji

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Óra Témakör, tananyag MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció nyelvművelés Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Megjegyzés 1. 2. 3. Ismétlés: hangtan Ismétlés:

Részletesebben

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal 2. fejezet TALÁLKOZÁS 17 38. oldal 3. fejezet ISMERKEDÉS AZ IRODÁBAN 39 56. oldal 4. fejezet A VÁROSBAN 57 82. oldal TÉMÁK Néhány nemzetközi szó Köszönések

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás.

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás. 112 Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét TANTÁRGYI PROGRAM 2. osztály Témakör, óraszám A beszéd és az írás 1 2. óra A hangok és a betûk A betûrend 3 5. óra A beszédhangok keletkezése A magánhangzók csoportosítása.

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. a nyelvtan és helyesírás tanításához a 3. évfolyam számára

TANMENETJAVASLAT. a nyelvtan és helyesírás tanításához a 3. évfolyam számára TANMENETJAVASLAT a nyelvtan és helyesírás tanításához a 3. évfolyam számára Készült: Az Apáczai Kiadó Kerettanterve és Fülöp Mária Szilágyi Ferencné Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyve alapján

Részletesebben

1. Mik a szófajok elkülönítésének általánosan elfogadott három szempontja? 2. Töltsd ki a táblázatot az alapszófajok felsorolásával!

1. Mik a szófajok elkülönítésének általánosan elfogadott három szempontja? 2. Töltsd ki a táblázatot az alapszófajok felsorolásával! Kedves 3.A osztály! A dolgozathoz való gyakorlás elősegítése érdekében küldök egy feladatsort, melyhez megoldókulcsot is csatoltam. Csütörtökön megtaláltok az iskolában, ha bármi kérdésetek van, tudunk

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK

TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK 2 4. osztály Készítette: DR. GALGÓCZI LÁSZLÓNÉ gyakorlóiskolai szakvezetõ tanító Kiadja a Mozaik Kiadó, 6723 Szeged, Debreceni u. 3/B.; Tel.: (62) 470-101 Drótposta:

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

Tantárgy: Szövegértési és szövegalkotási kompetencia Irodalom Két mese a párjára találó ifjúról (5. fejezet, 1. modul)

Tantárgy: Szövegértési és szövegalkotási kompetencia Irodalom Két mese a párjára találó ifjúról (5. fejezet, 1. modul) Tantárgy: Szövegértési és szövegalkotási kompetencia Évfolyam: 5 Éves óraszám: 180 Tankönyv: a Sulinova Kht programcsomagja Támop 3.1.4 pályázat keretében Mohácsy Károly Abaffy Lászlóné: Irodalmi olvasókönyv

Részletesebben

5. osztályos tananyag

5. osztályos tananyag 1. A kommunikáció OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI MAGYAR NYELVTAN 2. A kommunikációs kapcsolat 3. A szövegszerkesztés állomásai 4. Az elbeszélés 5. A leírás 6. Jellemzés 5. osztályos tananyag 7. A hangok világa;

Részletesebben

Magyar nyelvtan. 5. osztály. I. félév I. A kommunikáció

Magyar nyelvtan. 5. osztály. I. félév I. A kommunikáció Magyar nyelvtan 5. osztály I. félév I. A kommunikáció A hangsúlyozás, dallam, tempó és szünettartás szerepe a beszédben. Alapismeretek a kommunikáció tényezőiről: feladó, címzett, üzenet, kód, csatorna.

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ

TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ 22 Tantárgyi program a magyar nyelv tanításához (8. osztály) TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ Néhány fontos megjegyzés a tanmenetjavaslatok használatához A tanmenet a NAT, a kerettanterv, az

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. a nyelvtan és helyesírás tanításához a 4. évfolyam számára

TANMENETJAVASLAT. a nyelvtan és helyesírás tanításához a 4. évfolyam számára TANMENETJAVASLAT a nyelvtan és helyesírás tanításához a 4. évfolyam számára Készült: Az Apáczai Kiadó Kerettanterve és Fülöp Mária Szilágyi Ferencné Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyve alapján

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Szavakat és szópárokat tudjon utánmondással, helyes idő-tartammal

Részletesebben

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyelvtan: ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, főnevek többes száma névelők és főnévbővítmények: the, a, an, some, any, much, many, a lot of, a few, a little

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM VIZSGA 8. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM VIZSGA 8. ÉVFOLYAM Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium 3529 Miskolc, Fényi Gyula tér 2-12. Tel.: (+36-46) 560-458, 560-459, 560-583, Fax: (+36-46) 560-582 E-mail: fenyi@jezsuita.hu Honlap: www.jezsu.hu A JECSE Jesuit

Részletesebben

Minimumkövetelmények magyar nyelvből (5. osztály) Minimumkövetelmények irodalomból 5. osztály

Minimumkövetelmények magyar nyelvből (5. osztály) Minimumkövetelmények irodalomból 5. osztály Minimumkövetelmények magyar nyelvből (5. osztály) HELYESÍRÁS: 1. Írása legyen rendezett, olvasható. 2. Megfelelő tempóban írjon diktálás esetén. 3. Kevés hibával másoljon 8-10 soros szöveget vagy 10-15

Részletesebben

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged.

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. Hivatkozások Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán 1995. Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. A. Jászó Anna (szerk.) 2004. A magyar nyelv könyve. Trezor Kiadó. Ágosoton Mihály 1971.

Részletesebben

Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció

Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció A kerettantervi témakörök Eligazodás a mindennapi élethelyzetekben Az írott nyelv A beszélt nyelv 5. évfolyam A tankönyvi fejezetek címe Ismételjünk!

Részletesebben

írás (szürkével elkülönítve)

írás (szürkével elkülönítve) Én és a szeptember ismétlés, gyakorlás hónap hét óra blokk időterv Kommunikációs és írástechnikai készségek-képességek fejlesztése (tanmeneti ajánlás; Írás, 2. évfolyam, 55 óra - KOMP-könyvek) téma (beszéd,

Részletesebben

TAB 1101 Magyar nyelv I.

TAB 1101 Magyar nyelv I. TAB 1101 Magyar nyelv I. Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer Féléves tematika: 1. A nyelv mibenléte. A nyelv, a beszéd, a gondolkodás és a társadalom összefüggése. Nyelvkeletkezési elméletek.

Részletesebben

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV A. Ruházati Vásárlási szituációk az alábbi témakörökben: 1. Méteráru üzlet 2. Férfi cipők 3. Női cipők 4. Rövidáruk / kemény rövidáru 5. Rövidáruk/ puha rövidáru 6.

Részletesebben

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET BESZÉD ÉS ANYANYELV Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET Beszéd és anyanyelv Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak Tematika és tanmenet (55 óra) 1. félév heti 1 óra 2. félév heti 2 óra ÓRA CÍM

Részletesebben

NÉMET NYELVBŐL. Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola 3060 Pásztó, Deák Ferenc utca /

NÉMET NYELVBŐL. Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola 3060 Pásztó, Deák Ferenc utca / NÉMET NYELVBŐL 1. osztály reagálásra. Bekapcsolódjon, és tevékenyen részt vegyen az órai játékokban, cselekvésekben. Ismerje a mindennapi üdvözlési és búcsúzási formákat. Ismerje a tanult témakörök szavait:

Részletesebben

TANTÁRGYI TEMATIKA ÉS FÉLÉVI KÖVETELMÉNYRENDSZER. Szemináriumi témák

TANTÁRGYI TEMATIKA ÉS FÉLÉVI KÖVETELMÉNYRENDSZER. Szemináriumi témák TANTÁRGYI TEMATIKA ÉS FÉLÉVI KÖVETELMÉNYRENDSZER Beszédművelés Tantárgy kódja BTA1102 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm. + 0+2 gyak.) gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód)

Részletesebben

Tantárgytömbösített tanmenet magyar órára 5. osztály 2009/2010. tanév

Tantárgytömbösített tanmenet magyar órára 5. osztály 2009/2010. tanév Tantárgytömbösített tanmenet magyar órára 5. osztály 2009/2010. tanév Készítette: Váraljai Tímea Intézmény: Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Művelődési Ház Ménteleki Általános Iskolája 6008 Méntelek,

Részletesebben

Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész

Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész Ferencz Éva Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész Módszertani alapvetés A magyar nyelv tanításának a célja a román tannyelvű oktatásban

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÁLTALÁNOS ISKOLA, FELSŐ TAGOZAT Sorozataink a 2015/2016-os tanévre Mind a magyar nyelv, mind az irodalom tantárgyhoz színvonalas

Részletesebben

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Gedeon Márta Barátka Agnieszka Varsói Tudományegyetem, Magyar Tanszék Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Minden nyelvtanár általában valamilyen taneszköz segítségével

Részletesebben

Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014) Czinegéné L.J.

Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014)   Czinegéné L.J. Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014) http://www.drama.hu/jatektar/ http://www.google.com/ Czinegéné L.J. 2014 Tanulói feladatlap 1. Jelöld a magánhangzókat! (Karikázd

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉVFOLYAM: 3. Heti óraszám: 8 Évi összóraszám: 296 Ebből 80 % 237 óra a kerettantervben meghatározott tananyag feldolgozása, 20 % 59 óra az iskola érték- és célrendszerének megfelelő

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.1. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 96 órás tanfolyam 1 48. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK tankönyvcsalád

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

Antalné Szabó Ágnes 2010. A magyar helyesírás vizuális rendszere. Anyanyelv-pedagógia 4. www.anyanyelv-pedagogia.hu. Melléklet

Antalné Szabó Ágnes 2010. A magyar helyesírás vizuális rendszere. Anyanyelv-pedagógia 4. www.anyanyelv-pedagogia.hu. Melléklet Melléklet Helyesírási ábrák és táblázatok 1. ábra Az idegen betűkkel kiegészített magyar ábécé 2. ábra A betűrendbe sorolás szabályai 1 3. ábra A magyar helyesírás fő alapelvei 4. ábra A kiejtés szerinti

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT A pedagógus neve: Tarné Éder Marianna Műveltségi terület: tanító Tantárgy: magyar irodalom Osztály: 4. b Az óra témája: "Itt élned, halnod kell " történelmi projekt A kalandozások

Részletesebben

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann 2013/2014. tanév, tanmenet/2. osztály Készítette: Varga Mariann Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann Tankönyv: Földvári Erika: 2. (Mozaik kiadó) Éves óraszám: 148 óra (heti 2 óra, 2 óra ) és helyes

Részletesebben

a 10. osztályban tanult magyar nyelvi és kommunikációs ismeretek anyaggyűjtés, vázlatírás, grafikai szervezők használata

a 10. osztályban tanult magyar nyelvi és kommunikációs ismeretek anyaggyűjtés, vázlatírás, grafikai szervezők használata MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 11. TANMENETJAVASLAT (heti 1, évi 37 óra) Taneszközök: Antalné Szabó Ágnes Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció 11. tankönyv (NT- 17337) Antalné Szabó Ágnes Raátz Judit:

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI OROSZ NYELV

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI OROSZ NYELV OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI OROSZ NYELV 9. ÉVFOLYAM ÍRÁS OLVASÁS a cirill-betűs írás és olvasás elsajátítása NYELVANI ISMERETEK a főnevek neme személyes névmások (ragozással) birtokos névmások (csak

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.1. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 120 órás tanfolyam 1 60. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK tankönyvcsalád

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.2. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 120 órás tanfolyam 61 120. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET Bocsák Veronika Integrált magyar nyelvi és irodalmi program MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET 4. osztály Írta: Bocsák Veronika Tipográfia, mûszaki szerkesztõ: Knausz Valéria Felelõs szerkesztõ: Török Ágnes

Részletesebben

УГОРСЬКА МОВА 5-9 класів

УГОРСЬКА МОВА 5-9 класів УГОРСЬКА МОВА 5-9 класів ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою MAGYAR NYELV 5-9. osztály Bevezető Az anyanyelvi oktatás célja az önazonosság megőrzése és erősítése,

Részletesebben

Tanári útmutató, módszertan

Tanári útmutató, módszertan Tanári útmutató, módszertan Dr. Hibbey oktatószoftverek Digitális magyar nyelvi és kommunikációs feladatgyűjtemény 5-8. osztály Tatabánya, 20. A Dr. Hibbey számítógépes oktatóprogramok kimondottan az általános

Részletesebben

Pathy Lívia Seper Judit AZ ÉN VILÁGOM

Pathy Lívia Seper Judit AZ ÉN VILÁGOM Pathy Lívia Seper Judit AZ ÉN VILÁGOM Pathy Lívia Seper Judith Az én világom Sodalitas Wien Bécs, 2012 Támogatta az Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapest Lektorálta Kovátsné dr. Németh Mária Sántáné

Részletesebben

Rövid, összefoglaló jellegű dolgozat a magyar nyelvtan órákon tanultakról 5-6 osztály. Visontai Barnabás.

Rövid, összefoglaló jellegű dolgozat a magyar nyelvtan órákon tanultakról 5-6 osztály. Visontai Barnabás. Rövid, összefoglaló jellegű dolgozat a magyar nyelvtan órákon tanultakról 5-6 osztály Visontai Barnabás visontai.barnabas@gmail.com Nyelvtan 5-6. osztály összefoglaló Anyanyelv, magyar nyelv A nyelvet

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra

Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra 2019. szeptember 2. Tanév eleji ismétlés 1. Ismételjünk! 2. Ismételjünk! A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott

Részletesebben

A nyelvtani szabályok bemutatási módjai három magyar nyelvkönyvben

A nyelvtani szabályok bemutatási módjai három magyar nyelvkönyvben Anna Grzeszak, Damian Kaleta A nyelvtani szabályok bemutatási módjai három magyar nyelvkönyvben Dolgozatunk célja, hogy megnézzük, hogyan mutatják be a nyelvtani szabályokat az egyes magyar nyelvkönyvek.

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.2. Forrásnyelvi környezetben (külföldön) Egy 96 órás tanfolyam 49 96. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A főnév 11 Kis és nagy kezdőbetűk 11 A főnevek neme 12 A főnevek többes száma 13 Nem megszámlálható főnevek 15 Csak többes számban használatos főnevek 16 Foglalkozások 17 Címek, rangok,

Részletesebben

HELYI TANTERV. Tildy Zoltán Általános Iskola. Magyar nyelv

HELYI TANTERV. Tildy Zoltán Általános Iskola. Magyar nyelv HELYI TANTERV Tildy Zoltán Általános Iskola Magyar nyelv 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

Német nyelvi követelmények a 3. év végéig. A Hallo Max! c. tankönyv alapján

Német nyelvi követelmények a 3. év végéig. A Hallo Max! c. tankönyv alapján Német nyelvi követelmények a 3. év végéig A Hallo Max! c. tankönyv alapján Az ABC, család, lakás, állatok, számok 1-100-ig, évszakok, hónapok, iskola, osztály, barátok, német termékek, 3 dal, 3 versike.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Angol általános nyelvi tárgyak Angol Kezdő 1 (A1) Angol Kezdő 2 (A1) TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Kezdőknek, újrakezdőknek A tanfolyam célja az angol nyelv alapjainak megismerése korszerű tananyagokkal, beszéd

Részletesebben

Magyar nyelv 6. osztály. Főbb témakörök

Magyar nyelv 6. osztály. Főbb témakörök Magyar nyelv 6. osztály Főbb témakörök 1) Szófaj fogalma 2) Ige, főnév, melléknév, számnév, névmás definíciója; igenevek, határozószók, viszonyszók fogalma 3) Szófajok felismerése 4) Átalakítás jelen időből

Részletesebben

Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III. évfolyam - I. félév

Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III. évfolyam - I. félév Tematika az Anyanyelvi tantárgy-pedagógia III. című tantárgyhoz (A nyelvtan és a helyesírás, valamint a fogalmazás tanítása) ELTE TÓFK 2014/2015. tanév Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III.

Részletesebben

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt. Tantárgyi követelmények Német nyelv 9. oszt. Témakörök: Bemutatkozás Az én családom Az én barátom Az én házam/lakásom Az én szobám Az én iskolám Lakóhely bemutatása Napirend Étkezési szokások Szabadidő

Részletesebben

Pathy Lívia Seper Judith. Az én világom

Pathy Lívia Seper Judith. Az én világom Pathy Lívia Seper Judith Az én világom Sodalitas Oberwart Felsőőr, 2009 3 Gefördert von / A könyv készítését támogatta a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma LEKTORÁLTA Kovátsné dr.

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

Tanmenet, 7. osztály, Irodalom, Nyelvtan, Magyar

Tanmenet, 7. osztály, Irodalom, Nyelvtan, Magyar Tanmenet, 7. osztály, Irodalom, Nyelvtan, Magyar Alföldy Jenı: Irodalom 7., Széplaki Erzsébet: Nyelvtan és helyesírás címő munkáltató tankönyvei, valamint Schiller Mariann: Szövegértés-szövegalkotás 7.

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Tartalom. 19 Jelen idő 19 Múlt idő 28 Jővő idő 37. Feltételes mód 41 Jelen idő 41 Múlt idő 43 Használata 44 Gyakorlatok 46

Tartalom. 19 Jelen idő 19 Múlt idő 28 Jővő idő 37. Feltételes mód 41 Jelen idő 41 Múlt idő 43 Használata 44 Gyakorlatok 46 Tartalom Az ige alakjai 5 A., t' r za anyt es a argyas ragozas 6 K.. Jeen tö o mo'd 19 Jelen idő 19 Múlt idő 28 Jővő idő 37 Feltételes mód 41 Jelen idő 41 Múlt idő 43 Használata 44 Gyakorlatok 46 Felszólító

Részletesebben

Tanmenet a 9. évfolyamok számára

Tanmenet a 9. évfolyamok számára Tanmenet a 9. évfolyamok számára Óraszám Tananyag Tevékenységi formák 1 3. KÖNYVTÁRISMERET, KÖNYVTÁRHASZNÁLAT A katalógus, a katalóguscédula, internetes katalógusok. Az interneten való tájékozódás. Különféle

Részletesebben

Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola TANMENET INTEGRÁLT TANKÖNYVCSALÁD. 4. osztály. 252 óra/tanév

Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola TANMENET INTEGRÁLT TANKÖNYVCSALÁD. 4. osztály. 252 óra/tanév Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola TANMENET INTEGRÁLT TANKÖNYVCSALÁD 4. osztály 252 óra/tanév (Heti 3 olvasás, 2 nyelvtan, 2 fogalmazás) Készítette: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina 1

Részletesebben

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Syllabus Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Mai magyar nyelv V. (Mondattan) A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

Az elemzés részletes összefoglalását táblázatban mellékeljük. Tapasztalataink alapján

Az elemzés részletes összefoglalását táblázatban mellékeljük. Tapasztalataink alapján ELEMZÉS, AJÁNLÁS OLVASÓKÖNYVEK PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZ AT NEVELÉSI TAN Á C S AD Ó A Nevelési Tanácsadó munkaközössége átnézte az első osztályos olvasókönyv családokat a következő szempontok alapján: betűtípus,

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés

Kompetenciafejlesztés Pathy Lívia Kompetenciafejlesztés A mi világunk c. tankönyv segítségével Az alábbiakban bemutatjuk a Nyugati szórványban magyar nyelvet tanító pedagógusok módszertani továbbképzésén 2016. augusztus 22-

Részletesebben

Magyar nyelv. 6. évfolyam. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv

Magyar nyelv. 6. évfolyam. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv Magyar nyelv 6. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk!

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam Név: Osztály: Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! 1. Tedd ki a megfelelő ékezeteket a szavakra! futotest, fozokanal, kultura, szulofold, szololevel

Részletesebben

Magyar nyelv tanmenet Az OFI tanmenete alapján adaptálta: Vargáné Simon Zsuzsanna. Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola

Magyar nyelv tanmenet Az OFI tanmenete alapján adaptálta: Vargáné Simon Zsuzsanna. Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola Magyar nyelv tanmenet Az OFI tanmenete alapján adaptálta: Vargáné Simon Zsuzsanna 6. osztály 2017-2018 A tanmenet tartalmazza az anyanyelvismeret, a helyesejtés,

Részletesebben

Óraterv. Az óra témája: A hivatali levél

Óraterv. Az óra témája: A hivatali levél A pedagógus neve: Kovácsné Komáromi Éva Műveltségi terület: Anyanyelv és irodalom Tantárgy: magyar nyelv Osztály: 10. A osztály Témakör: Szövegtípusok, stílusrétegek Óraterv Az óra témája: A hivatali levél

Részletesebben

A főnév élőlények, élettelen és gondolati dolgok neve. Fajtái a köznév és a tulajdonnév. tk

A főnév élőlények, élettelen és gondolati dolgok neve. Fajtái a köznév és a tulajdonnév. tk A főnév élőlények, élettelen és gondolati dolgok neve. Fajtái a köznév és a tulajdonnév. tk. 41-42. A köznév sok hasonló dolog közös neve. A tulajdonnév valakinek vagy valaminek a saját, megkülönböztető

Részletesebben

Hargitai Katalin. Játékvilág. Magyar nyelvi munkafüzet az általános iskola 4. évfolyama számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Hargitai Katalin. Játékvilág. Magyar nyelvi munkafüzet az általános iskola 4. évfolyama számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Hargitai Katalin Játékvilág Magyar nyelvi munkafüzet az általános iskola 4. évfolyama számára Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Tartalom 1 7. tanítási hét................................. 3 30 Szavak írása

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ TEHETSÉGGONDOZÁS PROJEKT

MAGYAR NYELVI FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ TEHETSÉGGONDOZÁS PROJEKT Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP3.1.4/08/2. 20080121 A fejlesztési projekt megvalósítása Kondoroson Petőfi István Általános

Részletesebben

Feladatlap a gimnáziumi versenyzők számára

Feladatlap a gimnáziumi versenyzők számára Édes anyanyelvünk országos nyelvhasználati verseny Fővárosi forduló, FPPTI, 2007. szeptember 17. A versenyző kódszáma: Feladatlap a gimnáziumi versenyzők számára Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget,

Részletesebben

A szófajok rendszere

A szófajok rendszere A szófajok rendszere Az egy szófajcsoportba tartozás szempontjai: hasonló jelentéskör, azonos alaki viselkedés (toldalékolhatóság), azonos mondatbeli szerep I. Alapszófajok: Valódi alapszófajok - Jelentés

Részletesebben

11. A reneszánsz világirodalmából, Petrarca vagy Boccaccio

11. A reneszánsz világirodalmából, Petrarca vagy Boccaccio Témakörök pótvizsgára magyar irodalom 9. évfolyam 1. A művészet és a valóság jellemzése, a műnemek és a műfajok definiálása példával. 2. A Biblia 3. A homéroszi eposzok világképe, embereszménye 4. Szophoklész:

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9/AJKP évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9/AJKP évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9/AJKP évfolyam A magyar nyelv és irodalom tanítása az alapozó évfolyamon egymást átható, tevékenység- és problémacentrikus folyamat. A feltárt hiányosságok ismeretében egyénre

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+1 Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB1310, TAB 1311 1óra előadás (a teljes évfolyamnak)

Részletesebben

középső o Nyelv eleje magasabban magas hátulja magasabban mély o Ajak kerekítés (labiális) rés (illabiális) o Hossz rövid hosszú Mássalhangzók o Idő

középső o Nyelv eleje magasabban magas hátulja magasabban mély o Ajak kerekítés (labiális) rés (illabiális) o Hossz rövid hosszú Mássalhangzók o Idő Nyelvtan Nyelvi jelek o szavak (lexéma o szóelem (morféma: szótő és toldalék) o tovább bonthatók fonémákra (jelelemek) Nyelv 3 szint o hangok o szavak o mondatok o nyelvtan szintek egymásra épülésének

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

Irodalom. II. A Biblia 4. A Biblia jellemzői Szereplők és történetek a Bibliából (Bibliai kislexikon című rész a füzetből)

Irodalom. II. A Biblia 4. A Biblia jellemzői Szereplők és történetek a Bibliából (Bibliai kislexikon című rész a füzetből) Témakörök a javítóvizsgára magyar nyelv és irodalom tantárgyból SZÉ 12/1/E (A kihúzott tétel (irodalom és nyelvtan) 35%-os teljesítése esetén elégséges) 9. évfolyam Irodalom I. Az antikvitás irodalma 1.

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01. Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változatához Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 5 8. évfolyama

Részletesebben