TANMENET. magyar irodalom 3. osztály

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANMENET. magyar irodalom 3. osztály"

Átírás

1 TANMENET Burai Lászlóné - dr. Faragó Attiláné: HÉTSZÍNVIRÁG OLVASÓKÖNYV 3. (AP ) című tankönyvhöz magyar irodalom 3. osztály A tanmenetet adaptálta: Mazzagné Tóth Piroska tanító szept.

2 Az ünnepeket hozzávetőlegesen terveztük, és csak azokat állítottuk be a tanmenetbe, amelyekhez munkafüzeti feldolgozás is készült. Ezeket értelemszerűen aktualizáljuk a megfelelő időpontban. A felmérések, a könyvtárlátogatás időpontját is a helyi lehetőségekhez igazíthatják. A Varázslatos természet olvasmányait soron következő fejezetként állítottuk be. Az időponthoz igazítást itt is a tanító döntheti el, ami azt jelenti, hogy a fejezet felbontva, részletenként is bekerülhet a tanmenetbe. A tanmenetben felsoroltuk azokat a részkompetenciákat (a teljesség igénye nélkül), amelyek konkrét fejlesztése az adott tananyag kapcsán megvalósítható. Megjelöltük a Szövegértést fejlesztő gyakorlatok adott szövegeit, amelyet differenciáltan vagy házi feladatként is lehet alkalmazni. Ezeket a feladatlapokat próbáltuk valamelyik olvasókönyvi szöveghez kapcsolni, de bármikor és bármelyik tananyaghoz felhasználhatók Az itt található rövidítések az alábbi taneszközöket takarják: Ok. = Olvasókönyv Omf. = Olvasás munkafüzet Széf.= Szövegértést fejlesztő gyakorlatok

3 Óra Téma, tananyag Ajánlott tevékenységformák, módszertani javaslatok Fejlesztendő készségek, képességek Javasolt taneszközök 1. HA ÉLET ZENGI BE AZ ISKOLÁT Nemes N. Ágnes: Tanulni kell Nyári élmények Kötetlen beszélgetés, a spontán beszéd megfigyelése Az új olvasókönyv, munkafüzet szerkezete Tájékozódás a tartalomjegyzék alapján Következtetés címből tartalomra Kreatív nyelvhasználat Vizuális és verbális emlékezet Rendszerben gondolkodás Ok. 4-6.o o. Mf. 3-4., Széf. 48.o. 2. Nagy Katalin: Mini mese 3. Janikovszky Éva: Velem mindig történik valami 4. Astrid Lindgren: Harisnyás Pippi Közös élmény felidézése Jóslás a szövegtartalomra; összevetése az olvasottakkal Olvasástechnikai előkészítés Események sorrendje, vázlatmondatok megfogalmazása Drámajáték: néma játék, majd kihangosítás Szereplők, helyszín, esemény Mimetikus játék Humoros elemek a szövegben Aktualizálás Jóslás, következtetés kép és cím alapján Kérdés-felelet, indoklás Külső, belső tulajdonságok gyűjtése Szituációs játék: segítségnyújtás Aktualizálás, helyes viselkedés Kifejezőkészség Lényeglátás Érzelmek kifejezése Vitakészség, érvelés Kommunikációs helyzetnek megfelelő szókincs alkalmazása Empátia Felelősségvállalás A másság elfogadása Ok. 7.o. Mf. 5.o. Ok. 8.o. Széf. 42.o. Ok o.

4 5. Manfred Mai: Nem akartam! Előfeltevések megfogalmazása; összevetésük az olvasottakkal Következtetés a szöveg műfajára Ötletbörze. Szakaszos szövegfeldolgozás Ok-okozati összefüggések feltárása Szókincsbővítés; tömörítő tartalomelmondás 6. Gyakorlás Kifejező versolvasás gyakorlása Követendő magatartásformák kiemelése Fürtábra kitöltése a tanulásról Ötsoros, felhasználása tartalommondáshoz Szituációs játék 7-8. Móra Ferenc: A kis bicebóca Kétszintű szöveg feldolgozása A) hiányos vázlat kiegészítése rajzzal, szöveggel Mimetikus játék B) Szereplők viselkedésének vált. Véleménycsere szóforgóval Szókincsbővítés, közmondás értelmezés A régi és a mai iskola összevetése Erkölcsi ítélőképesség Felelősségvállalás Logikus gondolkodás Összefüggések felismerése Összehasonlítás Problémamegoldó képesség Szóbeli és írásbeli kommunikáció Érzelmi intelligencia fejlesztése Az olvasástechnika fejlesztése Vitakészség A másság elfogadása Ok o. Mf. 6.o. Ok o. Mf. 7-8.o. Széf. 45.o. Ok o. Mf. 8-9.o. 9. Bosnyák Viktória: A sirály a király Ajánlott irodalom feldolgozásának indítása Az olvasónapló folyamatos kitöltése Lényeglátás Olvasástechnika Helyesírási készség fejlesztése Ok. 18.o. Mf o. Széf. 6.o.

5 10. Vár a könyvtár - látogatás az iskolai vagy a helyi könyvtár gyerekrészlegében A könyvkölcsönzés módja A könyvtár terei, a könyvek csoportosítása Kapcsolatteremtés a könyvtár dolgozóival Programok a könyvtárban Helyes viselkedés Együttműködés Segítségkérés Ismeretszerzés Rendszerben való tájékozódás Rendszerépítés Ok. 19., 21.o. 11. Philip Wilkinson: A golyóstoll Meglévő ismeretek mozgósítása Adatok táblázatba rendezése Érvelés tapasztalat és olvasottak alapján Kutatómunka Asszociáció Tapasztalatszerzés fejlesztés Ok. 14., 20.o. Mf. 14.o. Széf. 28.o. 12. Összefoglalás Téma és a szövegtartalom összefüggése Az olvasottak csoportosítása műfaj szerint Gyermekélet régen és ma 13. Mihály napja (szept. 29.) Népi megfigyelések A népmese napja (szept. 30.) 14. Év eleji felmérés hangos olvasással 15. Év eleji felmérés néma olvasással 16. HOL VOLT, HOL NEM VOLT A róka meg a daru vendégsége (magyar népmese) Saját tapasztalatok megosztása Lényegkiemelés. Válogató olvasás Összefüggések felismerése Olvasásgyakorlás Az olvasás tempójának, folyamatosságának, pontosságának megfigyelése Az új srác c. szöveg önálló feldolgozása A népköltészeti alkotások keletkezése, terjedése. A népmese jellemzői, fajtái Szituációs játék bábozással Szereplők tulajdonságai, viselkedésük Gyűjtőmunka Összehasonlítás, rendszerezés Olvasási- és beszédkészség fejlesztés Ismeretszerzés Szóbeli kommunikáció Erkölcsi ítélőképesség Elvonatkoztatás Nyelvi kreativitás Ok o. Ok. 140., 38.o. Mf. 85.o. Széf. 16.o. Szövegértési felmérő füzet Év eleji felm. Ok. 24.o. Mf. 17.o.

6 17. La Fontaine: A teknős és a nyúl Mondatbefejezés kötőszó után A szereplők tulajdonságainak csoportosítása Véleményalkotás. Kifejező olvasás Népmese műmese összehasonlítása 18. Gyakorlás Az állatmesék jellemzői A meseszereplők tulajdonságainak bizonyítása a szöveg alapján A szereplőkre illő szólások Tanulságok kifejezése közmondással 19. Kolozsvári G. Emil: Tilinkó és a bíró 20. A tulipánná változott királyfi (magyar népmese) Tavaszi szél (magyar népdal) 21. Az irigy testvér (magyar népmese alapján) Valós események a mesében Szövegtagolás helyszínek alapján Kérdésfeltevés gyakorlása A szereplők viselkedésének véleményezése Szókincsbővítés, összefüggő beszéd gyakorlása Aktualizálás szituációs játékkal A tündérmese fogalma, jellemzői Szövegtagolás, rövid tartalom kulcsszavakkal Példák gyűjtése a mesejellemzőkre A mese mondanivalójának és a főszereplő tulajdonságainak összefüggése Érzelmek kifejezése a népdalban Csodás elemek, valószerűtlen események a tündérmesében A szereplők jellemváltozásának megfigyelése A mese kifejezésmódja, szófordulatok A mese eljátszása, díszletkészítés csoportban Összehasonlítás Erkölcsi ítélőképesség Véleményalkotás Elvonatkoztatás Általánosítás Szövegértelmezés Érvelés Összehasonlítás Rugalmas gondolkodás Kockázatvállalás Összefüggések keresése Segítségkérés, -nyújtás Érzelmi intelligencia Erkölcsi ítéletalkotás Következtetés, általánosítás Hangos olvasási készség Ok. 25.o. Mf. 18.o. Ok o. Mf. 19.o. Ok. 27.o. Mf. 20.o. Ok o. Mf. 21.o. Széf. 4.o. Ok o.

7 22. Gyakorlás Az olvasott mesék összehasonlítása Mesedramatizálás Próbatételek a mesékben A beszélő szándékának, az érzelmek kifejezésének érzékeltetése olvasáskor Értelemszerű szünettartás alkalmazása 23. Az öregember és a pokróc (magyar népmese) 24. Az üres virágcserép (koreai népmese) 25. Képtelen történet (indiai népmese) Vásári kikiáltók Ludas Matyi (magyar népmese) 28. Találós kérdések, szólások, közmondások A tanító mese Történetkeret összeállítása Vélemények egyeztetése Tömörítő tartalomelmondás Aktualizálás szituációs játékkal Mondatbefejezés kötőszó után Vélemények ütköztetése Tulajdonságok és azok bizonyítása Aktualizálás Tartalomelmondás más nevében Tapintós játék jóslás a tartalomra Tartalmi ismeretek táblázatba foglalása Véleménycsere a szöveg alapján Tanulság levonása Beszélgetés, versolvasás Differenciált szövegfeldolgozás Hiányos vázlat kiegészítése A főszereplők tulajdonságainak összegyűjtése Tömörítő tartalomelmondás A népmesék általános jellemzői A népköltészet műfajai Találós kérdések, szólások, közmondások jelentésmagyarázata. Rajzos- és betűrejtvények Csoportonként szólások, közmondások gyűjtése versenyszerűen Összehasonlítás Kreatív nyelvhasználat Hangos olvasási készség Tolerancia Tűrőképesség Problémamegoldás Vitakészség Következtetés Kreatív olvasás Ok- okozati összefüggés Vitakészség Erkölcsi ítélőképesség Kockázatvállalás Érdekérvényesítés Elvonatkoztatás Ok o. Széf o. Ok o. Mf. 22.o. Ok. 36.o. Mf. 23.o. Széf. 5.o. Ok. 37.o. Mf. 24.o. Széf. 32.o. Ok o. Mf o. Széf. 25.o. Mf. 27.o.

8 29. Gyakorlás A mesefajták áttekintése Kötetlen mesemondás A mesék szerepek szerinti eljátszása Szituációs játékok 30. Boldizsár Ildikó: Királylány születik Királyfi születik 31. Petőcz András: Sárkánycsata Csukás István: Süsüt kitagadják (részlet) 32. Berg Judit: Rumini Színházplakát 33. Lázár Ervin: A soványító palacsinta Differenciált szövegfeldolgozás Egyéni élménybeszámolók Előzetes ismeretek felidézése Lényegkiemelés olvasással Véleményalkotás Beszámoló gyűjtőmunkáról Makett készítése csoportmunkában Tulajdonságok gyűjtése Nyelvi kifejezésmód megfigyelése, hasonlatok keresése Könyvajánlás Előzetes ismeretek felidézése Rejtvény Szereplők, helyszín Tartalom felidézése cselekvések sorba rendezésével Köznapi szöveg értelmezése Jóslás Meggyőzés Nyelvi kifejezésmód megfigyelése, hasonlatok gyűjtése Dramatikus játék 34. Mesekocka A játék elkészítése Csoportos játék 35. Vár a könyvtár A katalóguscédula Mesegyűjtemények, gyermekregények Könyvválasztás Kedvenc mesekönyvek ajánlása, kölcsönzése Megfigyelések rendszerezése Szóbeli kifejezőkészség Kreatív nyelvhasználat Képzelőerő Beszéd- és vitakészség Szókincsfejlesztés Képzelőerő Összefüggő beszéd Következtetés Érvelés Kifejezőképesség kreativitás Képzelőerő Alkalmazkodás Következtetés Ok o. Ok o. Ok o. Ok o. Mf. 28.o. Ok o. Mf. 31.o.

9 36. Összefoglalás A népköltészetről tanultak A népköltészet, műköltészet összehasonlítása Mesék csoportosítása. Dramatizálás. Mondanivalóhoz közmondások kapcsolása Népdaléneklés. Játékos feladatok. 37. A SZERETET AZ ÉLET Petőfi Sándor: Füstbement terv Kiss Ottó: Anyukám szép 38. Kenéz Ferenc: Batyu 39. Szabó Lőrinc: A rádió Versfeldolgozás, -tanulás A versek tartalmi-formai elemzése. Összehasonlításuk állítások segíts. Költői kifejező eszközök. Rím, ritmus. Aktualizálás Jóslás A beszélő személyének megállapítása Részekre bontás, vázlat, kérdésfeltevés Ok-okozati összefüggések Közmondás kapcsolása a szöveghez Szókincsbővítés A vers hangulata A vers keltette érzelmek A szereplő tulajdonságai, indoklásuk Rímkeresés, szabályos lüktetés Konfliktuskezelés Hatékony kommunikáció Elvonatkoztatás Kreatív nyelvhasználat Érzelmek fejlesztése Asszociációs képesség Verbális emlékezet Elvonatkoztatás Érzelmi intelligencia Nyelvi kifejezőkészség Mf o. Ok. 57.o. Mf. 31.o. Ok. 58.o. Mf. 33.o. Ok. 59.o. Mf. 34.o. Széf. 17.o. 40. Móra Ferenc: A csaló Az érzelmek ábrázolásának megfigyelése Cselekvések csoport. helyszínekhez Aktualizálás, önismeret A főszereplő jelleme, indoklása Írói kifejezések megfigyelése Tartalomelmondás más nevében Együttérzés, empátia Konfliktuskezelés Szóbeli kifejező képesség Ok o. Mf. 35.o.

10 41. Gyakorlás A szülői és testvéri szeretet megnyilvánulásai Hasonlóságok, különbségek a szövegekben Következtetések levonása a szövegekből Összehasonlítás Összefüggések felismerése Érzelmi intelligencia Széf. 18.o. 42. Méhes György: Amíg a rögtönből rögtön lesz 43. Fábián Imre: Kukucskáék 44. A. de Saint- Exupéry: A kis herceg (részlet) Beszélgetés, személyes élmények felidézése. Jóslás a szövegtartalomra Történettérkép összeállítása Szókincsbővítés. Szituációs játék A nagyszülői szeretet, bölcsesség, tapasztalat. Aktualizálás A címből következtetés a tartalomra Mondatbefejezés; páros beszélgetés Tanulság kifejezése közmondással Memóriajáték Válogató olvasás Lényegkiemelés A szereplők érzései Problémakezelés Erkölcsi ítélőképesség Lényegkiemelő képesség Logikus gondolkodás Problémakezelés Érzelmek fejlesztése Véleményalkotás Gondolkodás Empátia, képzelet Problémamegoldás Hangos olvasási készség Ok o. Mf o. Ok. 66.o. Mf. 38.o. Ok. 69.o. Mf. 39.o Móra Ferenc: A szánkó Differenciált szövegfeldolgozás Jóslás a szövegtartalomra Az elbeszélés tagolása, címadás Cselekvések sorba rendezése, tartalom felidézése Kettétört mondatok párosítása; mondatkiegészítések Szereplők tulajdonságai; írói kifejezések Érzelmi intelligencia Következtetés Vitakészség Ok o. Mf o.

11 47. Összefoglalás A fejezet mottójának újraértelmezése Beszélgetés a családot, barátokat összetartó érzelmekről Az olvasmányok alapgondolatának kiemelése. Önismereti- és szituációs játékok Illemszabályok 48. Tészabó Júlia: Karácsony József Attila: Betlehemi királyok 49. Félévi felmérés hangos olvasással A családi ünnepek jelentősége Beszámolás az ünnepi készülődésről Információszerzés. Versek, dalok tanulása. Üdvözlőlap készítése Mézeskalácssütés Az olvasás tempójának, pontosságának, szöveghűségének, kifejezésmódjának megfigyelése. Érzelmi intelligencia Lehetőségek megragadása Érzelmek fejlődése Kreatív nyelvhasználat Verbális emlékezet Hangos olvasási készség Ok o. Mf o. Ok o. Mf. 86.o. 50. Félévi felmérés néma olvasással 2. sz. felmérőlap Tájékozódás az önálló szövegmegértésről, feladatmegoldásról Az öntelt kis egér c. szöveg alapján Szövegértés felmérési füzet Félévi felmérő 51. HATÁRTALAN HAZÁBAN Hogyan dolgoznak a régészek? 52. Móra Ferenc: Rege a csodaszarvasról A cím és a mottó értelmezése: utazás térben és időben. A régészek munkája Beszélgetés a haza fogalmáról, múltjáról, jelenéről; elképzelt jövőjéről Időszalag tanulmányozása Kutatómunka: a település múltja Ismerkedés a magyar nép eredetével A valóságtartalom és a mese különválasztása Szövegtagolás események alapján Mondatbefejezés. Válogató olvasás Kutatómunka Attiláról Értékek megőrzése Emlékező képesség Tájékozódási képesség Ismeretszerzés Megkülönböztetés Szövegértelmezés Ok. 75., 81.o. Mf o. Ok o. Mf. 46.o.

12 53. Móra Ferenc: Isten kardja Németh Tibor: Milyen ember volt a hunok királya? 54. Móra Ferenc: Vérszerződés 55. Móra Ferenc: Árpád, a honalapító 56. Hogyan írtak őseink? Tóth Dóra: Őseink otthona 57. Gyakorlás Lépj be a múltba! Fogalomkialakítás: a monda Szereplők. Szómagyarázat. Csodás elemek a mondában Hiányos mondatok kiegészítése Tartalom elmondása szereplő nevében. Műfaj. Szövegtagolás. Tömörítő tartalom Memoriter: a hét törzs és a hét vezér neve, eskü szövege. Térképnézegetés Beszélgetés, aktualizálás, hír megfogalmazása A monda és a történelmi igazság vizsgálata A szöveg tagolása a helyszínek alapján Igaz-hamis állítások szétválogatása Ötsoros készítése Szerepek szerinti olvasás, érzelmek kifejezése Szerzett ismeretek rendezése fürtábrába Rovásírás szerepe, alkalmazása Jurta berendezése az olvasottak alapján Információkeresés köznapi szövegből Honfoglaláskori-emlékek, térképolvasás Memoriter. Olvasás gyakorlása Kreatív nyelvhasználat Verbális és vizuális emlékezet Szóbeli kifejezőképesség Írásbeli szövegalkotás Összehasonlítás Lényegkiemelés Összefüggések felismerése Önálló ismeretszerzés Emlékező képesség Ok o. Mf. 47.o. Széf. 19.o. Ok o. Mf. 48.o. Ok o. Mf. 49.o. Ok o. Mf. 50.o. Ok o. Mf. 51.o. 58. Benedek Elek: Botond Meseelemek a mondában A monda feldolgozása részenként Önálló kérdésfeltevés Szereplők tulajdonságai, indoklásuk Szókincsbővítés; tartalom elmondása szereplők szerint Ok o. Mf. 52.o.

13 59. Benedek Elek: Szent István király (részlet) Koronázási jelvények 60. Lengyel Dénes. István király ítélete Adatgyűjtés Tömörítő lényegkiemelés Véleményalkotás Jóslás Információgyűjtés szempontok alapján Szövegtagolás helyszínváltozás alapján Történetkeret kiegészítése Vita, aktualizálás Válogató olvasás, drámajáték Információszerzés Szóbeli kifejezőkészség Elvonatkoztatás Következtetések Ok. 88., 90.o. Mf. 53.o. Ok. 89.o. Mf. 54.o. Széf. 12.o. 61. Horváth Judit: Rózsák hercegnője Tartalomfelidézés önálló kérdésfeltevéssel párokban Beszélgetés, élménybeszámolók Erzsébet tulajdonságai, indoklásuk Gondolkodás Érzelmi intelligencia Ok o. 62. Horváth Judit: Margit a Nyulak szigetén Jóslás Hiányos szöveg kiegészítése A szereplő tulajdonságai, példaértéke Rejtvény Asszociáció Lényegkiemelés Ok. 94.o. Mf. 55.o. 63. Gyakorlás Az államalapítás jelentősége István jellemzése, tetteinek bemutatása Folyamatos, értelmező olvasás gyakorlása Összefüggő beszéd gyakorlása Kutatómunka Hunyadi Jánosról 64. Lengyel Dénes: Nándorfehérvár ostroma (részletek) Hunyadi János, Dugovics Titusz példái A nándorfehérvári diadal jelentősége Szövegtagolás, vázlatkiegészítés Csoportosítás. Írói kifejezések gyűjtése Rövid tartalom más nevében Lényegkiemelés Mintakövetés Emlékező képesség Ok o. Ok o. Mf. 56.o.

14 65. Mátyás király corvinái Jóslás a szöveg céljára Önálló szövegértelmezés Címadás a bekezdéseknek Önálló beszámoló az olvasottakról Válogató olvasás Lényegkiemelés Önálló tanulás Ok. 97.o. Mf. 57.o. 66. A kolozsvári bíró (magyar népmonda) 67. Lipták Gábor: Kinizsi Szövegfeldolgozás megszakításokkal, jóslással összekapcsolva Történettérkép összeállítása Tanulság kifejezése közmondással A főszereplők tulajdonságai Írói-köznapi kifejezések párosítása Szólásmagyarázatok Műfaj megállapítása, bizonyítása Vázlatkészítés igék alapján Tulajdonságok keresése, bizonyításuk Szókincsbővítés, kifejezések pótlása Tartalomelmondás szereplő nevében 68. Gyakorlás Családfa fürtábrával Tartalommondás kulcsszavak segítségével Szituációs játék Tulajdonságok bizonyítása Visszacsatolás korábbi ismeretekre 69. Gárdonyi Géza: Egri csillagok - Holdfogyatkozás Készülődés Vörösmarty Mihály: Szózat Krúdy Gyula: Mondatbefejezések Válogató másolás. Tudósítás Hír megfogalmazása Írói kifejezések értelmezése Felkészülés csoportokban az összefoglaló órára Beszélgetés a versről Differenciált szövegfeldolgozás Mondatpiramis Lényegkiemelés képsor segítségével, Rendszerező képesség Következtetések Elvonatkoztatás Nyelvi kifejező képesség Következtetések Összefüggések felismerése Szóbeli kifejező készség Érzelmek fejlődése Emlékező képesség Lényegkiemelés Írásbeli kifejező készség Következtetés Szó- és írásbeli kifejező Ok o. Mf o. Ok o. Mf. 59.o. Széf o. Ok o. Ok o. Mf. 61.o. Ok. 105.o o. Mf o.

15 A kis török 72. Kölcsey Ferenc: Himnusz Nemzeti jelképeink 73. Gergelyjárás Népi megfigyelések 74. Nemzeti ünnepünk március 15. Petőfi Sándor: Nemzeti dal hiányos vázlat kiegészítésével Tulajdonságok és indoklásuk; érzések, lelkiállapotok csoportosítása szereplőkhöz Összefüggések keresése, véleményalkotás Vershangulat. Tartalmi értelmezés Formai jegyek: rím, ritmus megfigyelése Verstanulás Információgyűjtés a nemzeti és koronázási jelképekről. Ismérveik. Feltalálási helyük. Ismeretük fontossága A népszokás eredete, tartalma. Ok-okozati összefüggések keresése Önálló szövegalkotás Kapcsolódási pont az énekhez Lényegkiemelés önálló szövegtanulással A vers kifejező olvasása. Zenehallgatás. készség Érzelmek fejlődése Memóriafejlesztés Ismeretszerzés Érzelmek fejlődése Érzelmek fejlődése fejlesztése Ok. 109.o. Ok. 146.o. Mf. 87.o. Ok. 147.o. 75. Összefoglalás Műfaji jellemzők; mondák csoport. Beszámolók történelmi eseményekről csoportonként, értékelésük Rejtvény Beszélgetés, érvelés 76. Vár a könyvtár! Történelmi mondagyűjtemények A könyvtár, mint információs központ Információgyűjtés, -kezelés 77. Felmérés hangos olvasással Az olvasás tempójának, pontosságának, szöveghűségének, kifejezésmódjának megfigyelése logikus gondolkodás Megfigyelőkép. Beszéd- és olvasási készség Tájékozódás térben és időben Hangos olvasási készség

16 78. Felmérés néma olvasással 3. sz. felmérés 79. VARÁZSLATOS TERMÉSZET Keth Lye: A kék bolygó Kiss Dénes: Csillag iszik Havasi Attila: Éjjel-nappal 80. Keith Lyi: Ősállatok 81. Berkes Péter: A nagy varázsló Kincsünk a víz Fecske Csaba: Fehér, fehér Csoóri S.: Vízesés 82. Jane Elliot Colin King: A levegô Kántor Péter: Körúti szél A cigány és a szél (cigány mese) 83. Dala László: Amiről a tűz mesél Ismerettartalmú szöveg önálló értelmezése az Egy élő kövület c. szövegen Jóslás, információszerzés Vázlatpontok sorba rendezése Kérdésfeltevés és válaszadás Tartalom tömörítése, a tudás megosztása Versek hangulata; képalkotás Beszámoló gyűjtőmunkáról, könyvajánlás Előzetes ismeretek előhívása, összevetése az újakkal Az önálló ismeretszerzés gyakorlása Szövegfeldolgozás bekezdésenként Információ kiemelése a tudósításból Ismeretszerzés természeti jelenségekről Lényegkiemelés szóban Válogató olvasás Szómagyarázatok tömörítéssel Ábraolvasás; érvelés Képszerűség a versekben Ok-okozati összefüggések keresése Lényegkiemelés Mondatbefejezés kötőszó után Azonos téma különböző műfajú szövegeken, összehasonlításuk Vershangulat, nyelvi játékosság Játék; áttekintés után jóslás Információszerzés, szövegkiegészítés Összefüggések keresése Önálló tanulás Lényeglátás Érzelmek Lényeglátás Hatékony önálló tanulás Lényeglátás Szókincsbővítés Képzelet, kreativitás Ismeretszerzés Megfigyelés Logikus gondolkodás Következtetés Szövegértelmezés Következtetés Szövegértési felmérőfüzet Tavaszi felmérő Ok o. Mf. 66.o. Széf. 13.o. Ok. 114.o. Mf. 67.o. Ok o. Mf. 68.o. Széf. 41., 22.o. Ok o. Mf. 68.o. Széf. 23.o. Ok. 120.o. Mf. 69.o. Széf. 24.o.

17 Kérdésfeltevés Értelmező felolvasás gyakorlása Ismeretszerzés 84. Tamkó Sirató Károly: Kattentotta 85. Tasnádi Kubacska András: Süncsalád 86. Nagy László: Dióverés Őszi időjáráselőrejelzés 87. Kányádi S.: Ősz Dénes János: Itthon telelő énekesmadarak 88. Charlie Bood: A füstifecske 89. Fekete István: A fecskemadár Szómagyarázat Vershangulat Játékosság, humor a versben Nyelvi jellemzők Előzetes ismeretek előhívása Információgyűjtés algoritmus alapján Szöveghű olvasás párokban A tudás kiegészítése a szerzett új ismeretekkel A vers mondanivalójának és kifejezési módjának összefüggése, hatása az olvasóra. Színek, hangok, költői képek, alliterációk, rím, ritmus Ábraolvasás Vershangulat, képszerűség, zeneiség Költői eszközök, megszemélyesítések Információk táblázatba rendezése Igaz-hamis állítások Páros beszámolók Meglévő ismeretek felidézése Önálló információ gyűjtése a szövegből Új információk feldolgozása algoritmus alapján Aktualizálás, betűrejtvény Jóslás. összevetés Történetkeret kiegészítése Indíték keresése, érvelés Válogató olvasás párokban, szituációs játék Hangos olvasási készség Képzelet Kreatív nyelvhasználat Ismeretszerzés, rendszerezés Logikus gondolkodás Hangos olvasás Asszociációs képesség Érzelmek fejlődése Képi látásmód fejlesztése Képzelőerő Hatékony önálló tanulás Emlékezőképesség Érzelmek fejlődése Következtetés Ok. 121.o. Mf. 70. Ok o. Mf. 71.o. Széf o. Ok o. Mf. 72.o. Széf o. Ok o. Mf. 73.o. Ok. 127.o. Mf. 74.o. Ok o. Mf. 75.o.

18 90. Gyakorlás Lászlóffy Aladár: Fecske-felhő 91. dr. Oláh Andor: Hajoljatok le Rápóty Jenô Romváry Vilmos: Fûben-fában orvosság 92. Kiss Bitay Éva: Miért színesek a virágok? Szabó T. Anna: Pitypang 93. Csicsay Aladár: A mézelő méh 94. Kiss Bitay Éva: Élet a birtokon Azonos téma különböző műfajok párhuzamba állítása szempontok alapján Versértelmezés Válogató olvasás, a kétféle felolvasás közti különbség megállapítása Tömörítés, szabálytanulás Információk táblázatba rendezése szempontok alapján Adatok keresése Páros beszélgetés, ok-okozat keresése Szövegértelmezés bekezdésenként Információszerzés kísérlet leírásából Különböző szempontú gyűjtések Következtetés, tapasztalatok megosztása Vers hatása az olvasóra, képalkotás Ismeretszerzés csoportmunkában Reciproktanítás, egyéni visszajelzés Monda önálló megismerése Különböző műfajú szövegek összehasonlítása Meglévő ismeretek előhívása Szövegtartalom jóslása, könyvajánlás Önálló szövegfeldolgozás Beszámolás az olvasottakról 95. Gyakorlás Egyéni beszámolók az olvasott szövegekről a tanult algoritmus alapján Az ismeretközlő szöveg nyelvezete, tárgyilagos felolvasásának gyakorlása 96. Vár a könyvtár A tanulás bázisa, segítője Tájékozódás az ismeretterjesztő irodalomban Ismeretterjesztő folyóiratok Összehasonlítás Hangos olvasási készség Szóbeli kifejező készség Verbális memória fejlesztése Logikus gondolkodás Következtetések Szóbeli kifejező készség Szóbeli kifejező készség fejlesztése Szóbeli kifejező készség Hangos olvasási készség Ismeretszerzés Tájékozódás Ok o. Mf. 76.o. Ok o. Mf. 77.o. Széf. 29.o. Ok. 132.o. Mf. 78.o. Ok. 133.o. Mf o. Ok. 134.o. Mf. 81.o. Széf o o. Széf. 8.o.

19 97. Schmidt Egon: A nagykócsag 98. Összefoglalás Áprily Lajos: A somfa-csonk Páros szövegfeldolgozás bekezdésenként Aktualizálás, beszélgetés Önálló jegyzetkészítés Könyvajánlás Szövegek csoportosítása témánként Beszámoló a szerzett ismeretekről Rejtvény, plakátkészítés Ok-okozati összefügg. felismerése Vershangulat, érzelmek, képszerűség Ismeretszerzés Összefüggések felismerése Hatékony önálló tanulás Értelmi, érzelmi fejlődés Kreatív nyelvhasználat Értelmező olvasás Ok. 135.o. Mf. 82.o. Széf. 7.o. Ok o. Mf o. 99. Év végi felmérés hangos olvasással Az olvasás tempójának, pontosságának, kifejezés-módjának felmérése Év végi felmérés néma olvasással 101. GYÖNGY AZ IDŐ Játsszunk! Egy magyar játék H. M. Brosche: A döntő Lackfi J.: A nyerő 103. Czeizel Endre: Mozogj sokat! 104. Tizennégy évesen a világ tetején Szövegértés bizonyítása feladatsor önálló megoldásával Benedek Elek: Az aranyfonál Játékok gyűjtése, csoportosítása Játékok összehasonlítása szempontok alapján Ismeretszerzés, lényegkiemelés Igaz hamis állítások, aktualizálás Rejtvény, jóslás a szövegtartalomra Érvelés Vers keltette érzések, hangulat Ismeretszerzés csoportokban Lényegkiemelés Kérdésfeltevés szóforgóval Aktualizálás Ismeretszerzés riportból Egyéni riportkészítés helyi sportolóval Problémamegoldó gondolkodás Logikus gondolkodás Érzelmek Hatékony önálló tanulás Beszédfejlesztés Érzelmek fejlődése Olvasási- és beszédkészség Szövegértési felmérő füzet 4. sz. Ok o. Mf. 89.o. Széf. 26.o. Ok. 157.o. Mf. 90.o. Széf. 27.o. Ok. 158.o. Széf. 11., 40.o. Ok. 159.o. Széf o.

20 105. Gyakorlás Ismeretszerzés különböző információhordozók felhasználásával Egyéni beszámolók, érvelés 106. Antalffy Gyula: A Balaton 107. Szemes Piroska: Iskola az éteren át Rockenbauer Pál: Kajak és anorák Egyéni élménybeszámolók Rejtvényfejtés, vaktérkép kitöltése Lényegkiemelés szempont alapján Meglévő ismeretek felidézése Szöveg céljának meghatározása, műfaj Ismeretek táblázatba foglalása Szómagyarázat, csoportos megbeszélés Válogató olvasás Ismeretszerzés Ismeretszerzés Identitástudat Ok. 156.o. Széf. 44.o. Ok. 160.o. Mf. 91.o. Széf. 33.o. Ok o. Mf. 92.o Irina Tokmakova: Ahol soha nincs tél 109. Nyári olvasmányajánlás 110. Év végi áttekintés Kedvenc olvasmányaim a 3. osztályban Fogalom értelmezése Adatgyűjtés táblázatba rendezéssel Csoportos beszélgetés Szómagyarázat. Tömörítő tartalomelmondás Az ifjúsági regény, mint műfaj; tagolódása Érdeklődés felkeltése részletek olvasásával Szempontok adása az olvasáshoz Egyéni beszámolók Ok-okozati összefüggések Hangos felolvasás, versmondás Információszerzés fejlesztés Lényegkiemelés Kifejezőképesség Érzelmek Összefüggések felismerése Lényeglátás Érzelmek Ok. 167.o. Mf. 93.o. Ok , 171.o. Széf. 30.o. Ok o. Mf. 94.o Szent István ünnepe (aug. 20.) Az ünnep tartalma Meglévő ismeretek felelevenítése Aktualizálás Meghívókészítés Érzelmek fejlődése Verbális emlékezet Ok o. Mf. 88.o.

Magyar nyelv és irodalom OLVASÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra

Magyar nyelv és irodalom OLVASÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra Magyar nyelv és irodalom OLVASÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra 2019. szeptember 2. Új tananyag feldolgozása 83 óra Képességfejlesztés, összefoglalás, gyakorlás, ellenőrzés 25 óra Teljes óraszám

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája TANMENET OLVASÁS Burai Lászlóné - dr. Faragó Attiláné: HÉTSZÍNVIRÁG OLVASÓKÖNYV 3. (AP-030123) című tankönyvhöz Összeállította: Somodi

Részletesebben

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam TANMENET Szövegértés-szövegalkotás Vissza a meséhez! 5.évfolyam Készítette: Jóváhagyta: Benedekné Juhász Katalin szaktanár Gubáné Csánki Ágnes igazgató Gödöllő, 2010. január 3. óra tananyag feladat cél

Részletesebben

Tanmenetjavaslat 4. osztály. Olvasás. Bárány Jánosné-Nagyné Bonyár Edit: Hétszínvilág olvasókönyv és munkafüzet használatához AP

Tanmenetjavaslat 4. osztály. Olvasás. Bárány Jánosné-Nagyné Bonyár Edit: Hétszínvilág olvasókönyv és munkafüzet használatához AP Tanmenetjavaslat 4. osztály Olvasás Bárány Jánosné-Nagyné Bonyár Edit: Hétszínvilág olvasókönyv és munkafüzet használatához AP-040116 Kecskemét, 2017. szept. 1. Somodi Sándorné Bevezetés A következő tanmenet

Részletesebben

TANTERV - Magyar nyelv és irodalom - ISCED1 - primér művelődési sztenderd. 3. osztály

TANTERV - Magyar nyelv és irodalom - ISCED1 - primér művelődési sztenderd. 3. osztály TANTERV - Magyar nyelv és irodalom - ISCED1 - primér művelődési sztenderd 3. osztály Törzsanyag és követelményrendszer Hónap Hét A-szint/ minimum B-szint/ átlag C-szint/ optimum IX. 1. Artikulációs és

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

magyar nyelv és irodalom 3.o.

magyar nyelv és irodalom 3.o. ÓRATERV A pedagógus neve: Kiss Andrásné Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: olvasás Évfolyam: 3. Résztvevők: a Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló 4. b osztályos

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Magyar nyelv és irodalom tanmenet 2015-2016.

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Magyar nyelv és irodalom tanmenet 2015-2016. Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Magyar nyelv és irodalom tanmenet 2015-2016. Tankönyv: Földvári Erika: Olvasókönyv (Mozaik Kiadó) Földvári Erika: Olvasás munkafüzet (Mozaik

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

Tematikus terv. Osztály: 2. osztály Témakör: Barátunk a természet. Szövegértelmezés, összefüggések kere-

Tematikus terv. Osztály: 2. osztály Témakör: Barátunk a természet. Szövegértelmezés, összefüggések kere- Tematikus terv Felhasznált források: Nyiri Istvánné (2015): Hétszínvarázs olvasókönyv 2. osztály (Apáczai Kiadó) Burai Lászlóné - dr. Faragó Attiláné (2015): Hétszínvarázs munkafüzet 2. osztály (Apáczai

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT (Éves óraszám: 111 óra)

TANMENETJAVASLAT (Éves óraszám: 111 óra) TANMENETJAVASLAT A következő tanmenet javaslatként szolgál. Tudni kell élni a tanítónak az alkotói szabadságával. A tanmenet javaslattal segíteni szeretnénk az alkotó szabadság kibontakozását. Javaslatokat

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT A 2. OSZTÁLYOS HÉTSZÍNVARÁZS OLVASÓKÖNYV ÉS MUNKAFÜZET HASZNÁLATÁHOZ

TANMENETJAVASLAT A 2. OSZTÁLYOS HÉTSZÍNVARÁZS OLVASÓKÖNYV ÉS MUNKAFÜZET HASZNÁLATÁHOZ Éves óraszám 144 (+ 18 óra) TANMENETJAVASLAT A 2. OSZTÁLYOS HÉTSZÍNVARÁZS OLVASÓKÖNYV ÉS MUNKAFÜZET HASZNÁLATÁHOZ Néhány jó tanács a tanmenet használatához A következő tanmenet javaslatként szolgál, amelyen

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT (éves óraszám: 111 óra)

TANMENETJAVASLAT (éves óraszám: 111 óra) 7sz-kktablak-1.qxd 2009. 08. 31. 13:13 Page 71 TANMENETJAVASLAT (éves óraszám: 111 óra) I. fejezet 1. Szeptemberi csengõszó Ismerkedés az új olvasókönyvvel és munkafüzettel. Nyári élmények felelevenítése.

Részletesebben

HONFOGLALÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HONFOGLALÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HONFOGLALÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három

Részletesebben

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tantárgy: Magyar irodalom Témakör: Történelmi arcképcsarnok Tananyag: Mátyás király és a pásztor című olvasmány feldolgozása, dramatizálása

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_22 É N É S A V I L Á G Külföldi vendéggel Magyarországon Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM tanári Külföldi vendéggel Magyarországon

Részletesebben

Beszámoló a Fenntarthatósági Témahétről

Beszámoló a Fenntarthatósági Témahétről Beszámoló a Fenntarthatósági Témahétről 2018. áprilisában megtartottuk iskolánkban, az alsó tagozaton a Fenntarthatósági Témahetet Mit mesél a természet? címmel. A szervező pedagógus neve: Bodnárné Léport

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET Bocsák Veronika Integrált magyar nyelvi és irodalmi program MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET 4. osztály Írta: Bocsák Veronika Tipográfia, mûszaki szerkesztõ: Knausz Valéria Felelõs szerkesztõ: Török Ágnes

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán. Implementáló pedagógus: Varjú Ágnes

A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán. Implementáló pedagógus: Varjú Ágnes TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Varjú Ágnes Mátészalka, 2011. szeptember 1. Implementációs

Részletesebben

Osztály: Tananyag: Fejlesztési fókusz: Domináns didaktikai feladat: Hosszú távú célok:

Osztály: Tananyag: Fejlesztési fókusz: Domináns didaktikai feladat: Hosszú távú célok: Osztály: 5. Tananyag: Ha én felnőtt volnék - Janikovszky Éva (Mesetárban: 10p a felolvasás) Fejlesztési fókusz: Értő olvasás Domináns didaktikai feladat: Tanult ismeretek gyakorlása Hosszú távú célok:

Részletesebben

KÖNYV-ÉS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ISMERETEK. 2017/2018 tanév

KÖNYV-ÉS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ISMERETEK. 2017/2018 tanév KÖNYV-ÉS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ISMERETEK TANMENETEK 2017/2018 tanév Dobó István Általános Iskola Balatonszentgyörgy, 2017. szeptember.1. Készítette: Ottné Bene Teréz TANMENET Könyv- és könyvtárhasználati

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

3. ÉVFOLYAM SZKA_103_14

3. ÉVFOLYAM SZKA_103_14 é n é s a v i l á g Állampolgársága magyar modul szerzôje: IF Mûhely (dr. Mihály Ottó, dr. Falus Katalin, Jakab György, F. Kristóf Mária, Czincz Józsefné, Iván Márta, Janicsek Lajos Tamás, Kálmán Katalin,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÁLTALÁNOS ISKOLA, FELSŐ TAGOZAT Sorozataink a 2015/2016-os tanévre Mind a magyar nyelv, mind az irodalom tantárgyhoz színvonalas

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú életpálya-építés 5. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú életpálya-építés 5. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Konczné Jeszenszki Éva Implementációs terület: Kompetencia

Részletesebben

Gyerek, kamasz, felnőtt

Gyerek, kamasz, felnőtt szka105_06 É N É S A V I L Á G Gyerek, kamasz, felnőtt Mit üzennek a testünkből jövő kellemes és kellemetlen jelzések? Készítette: IFA Műhely Dr. Mihály Ottó, Dr. Falus Katalin, Jakab György, F. Kristóf

Részletesebben

írás (szürkével elkülönítve)

írás (szürkével elkülönítve) Én és a szeptember ismétlés, gyakorlás hónap hét óra blokk időterv Kommunikációs és írástechnikai készségek-képességek fejlesztése (tanmeneti ajánlás; Írás, 2. évfolyam, 55 óra - KOMP-könyvek) téma (beszéd,

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

TATÁRJÁRÁS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

TATÁRJÁRÁS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban TATÁRJÁRÁS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

Differenciált óravezetés a Meixner módszer segítségével November 26. Ungár Ágnes Tanító, intézményvezető

Differenciált óravezetés a Meixner módszer segítségével November 26. Ungár Ágnes Tanító, intézményvezető Differenciált óravezetés a Meixner módszer segítségével 2018. November 26. Ungár Ágnes Tanító, intézményvezető Eltérő képességű, vagy eltérő fejlettségű tanulók az osztályon belül Különböző szocio-kulturális

Részletesebben

Gondolkodás- és tanulásfejlesztés 5. évfolyam

Gondolkodás- és tanulásfejlesztés 5. évfolyam Célok, feladatok: Gondolkodás- és tanulásfejlesztés 5. évfolyam Heti: 1 óra, Éves: 36 óra - Gondolkodási, tanulási, szociális kompetenciák fejlesztése. - Aktivizáló, kooperatív módszerek elsajátítása.

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK!

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul:gondolkodjunk, RENDSZEREZZÜNK! Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4. NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. Német nyelv és irodalom 5 5 5 5 Éves óraszám 180 180 180 180 Témakörök Tematikai egység

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ Az opcionális/választható tantárgy neve: Napsugár-böngésző Műveltségi terület: Nyelv és

Részletesebben

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona NT-11144 ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT Készítette: Báder Ilona Az én világom Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet elemeihez való viszonyulás

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat)

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) A kulcskompetenciák (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) Tanulási technikák tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat, a helyzetekhez alkalmazkodó tanulási stratégia Intelligens tanulás

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

1. osztály. Készítette: Jantner Pálné

1. osztály. Készítette: Jantner Pálné 1. osztály Írjunk hát egy medve-dalt! Minden medve tudja majd, minden medve megtanulja, két perc múlva fejből fújja: medve-dal, medve-dal, amit minden medve hall! (Nemzetközi medve-induló) Készítette:

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

Hétszínvarázs olvasókönyv 2. AP Tanmenetjavaslat. Készítette: szakmai munkaközösség

Hétszínvarázs olvasókönyv 2. AP Tanmenetjavaslat. Készítette: szakmai munkaközösség Hétszínvarázs olvasókönyv 2. AP-020123 Tanmenetjavaslat Készítette: szakmai munkaközösség Bevezetés Az alábbi tanmenet javaslatként szolgál, amelyen tanító kollégáink osztályuk, a helyi óraszámok és egyéb

Részletesebben

Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola. Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016.

Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola. Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016. Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016. Tankönyvcsalád: OFI Nemzedékek Tudása Irodalmi olvasókönyv Boldizsár Ildikó Olvasási munkafüzet Borszéki Ágnes Tanítók:

Részletesebben

Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016 tanév

Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016 tanév Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016 tanév Tankönyvcsalád: OFI Nemzedékek Tudása Irodalmi olvasókönyv Boldizsár Ildikó Olvasási munkafüzet Borszéki Ágnes Tanítók: Varga Mariann és Fürné Kiss Zsuzsanna

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra

Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra 2019. szeptember 2. Tanév eleji ismétlés 1. Ismételjünk! 2. Ismételjünk! A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott

Részletesebben

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM 1251 BEVEZETŐ Az iskolába lépő gyermek élete gyökeresen megváltozik- Ideje nagy részét a játék helyett a tanulás tölti ki. Olyan pszichikus funkciók fejlesztése szükségeltetik

Részletesebben

TÓSZEGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 5091 TÓSZEG, RÁKÓCZI ÚT 30. OM:

TÓSZEGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 5091 TÓSZEG, RÁKÓCZI ÚT 30. OM: TÓSZEGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 5091 TÓSZEG, RÁKÓCZI ÚT 30. OM: 035955 VIZSGAKÖVETELMÉNYEK MAGYAR IRODALOM 1-8. osztály A vizsga módja: 1-4. írásbeli, 5-8. szóbeli 1 Magyar irodalom 1.évfolyam Magyar nyelv és

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM TANULÁSMÓDSZERTAN HELYI TANTERV

PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM TANULÁSMÓDSZERTAN HELYI TANTERV SZÉCHENYI ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Hajdúböszörmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM... MOLNÁR MAGDOLNA ILONA

Részletesebben

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni! Axa prioritară 1 Educație și formare profesională în sprijinul

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK 5. osztály KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK A SOKSZÍNŰ MATEMATIKA TANKÖNYVCSALÁD TANKÖNYVEIBEN ÉS MUNKAFÜZETEIBEN A matematikatanítás célja és feladata, hogy a tanulók az őket körülvevő világ mennyiségi

Részletesebben

Fenyős Zoltán. Fenyősné Kircsi Amália. Tanmenet. informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA

Fenyős Zoltán. Fenyősné Kircsi Amália. Tanmenet. informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA Fenyős Zoltán Fenyősné Kircsi Amália Tanmenet informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA AJÁNLOTT TANKÖNYVEK ÉS MUNKAFÜZET Fenyős Zoltán Fenyősné Kircsi Amália: Gyöngyforrás (Játékos informatika

Részletesebben

III. ÓRATERV. Didaktikai feladat. Tanári instrukciók. Idézzük fel, amit az. ráhangolás, az. kulcsszavak írnak fel a tanultakkal kapcsolatosan.

III. ÓRATERV. Didaktikai feladat. Tanári instrukciók. Idézzük fel, amit az. ráhangolás, az. kulcsszavak írnak fel a tanultakkal kapcsolatosan. III. ÓRATERV A III. kooperatív óra terve A műveltségi terület/kompetenciaterület neve: magyar nyelv és irodalom Az évfolyam: 8. évfolyam Az óra címe: A szóbeli kommunikáció fejlesztése 3. Az óra célja

Részletesebben

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Ismeretek, tananyagtartalmak Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület

Részletesebben

BOCSÁK VERONIKA. Tanmenetjavaslat. az integrált magyar nyelv és irodalom tankönyvcsaládhoz. 3. osztály KERETTANTERV SZERINT! Dinasztia Tankönyvkiadó

BOCSÁK VERONIKA. Tanmenetjavaslat. az integrált magyar nyelv és irodalom tankönyvcsaládhoz. 3. osztály KERETTANTERV SZERINT! Dinasztia Tankönyvkiadó OCSÁK VONIKA Tanmenetjavaslat az integrált magyar nyelv és irodalom tankönyvcsaládhoz 3. osztály KTTANTV SZINT! Dinasztia Tankönyvkiadó ÍTA: OCSÁK VONIKA TIPOGÁFIA: KNAUSZ VALÉIA FLLÕS SZKSZTÕ: ALOGH ANIKÓ

Részletesebben

T a n m e n e t Olvasás 2. osztály 2016/2017.tanév

T a n m e n e t Olvasás 2. osztály 2016/2017.tanév Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája Éves óraszám: 36 óra Heti óraszám: 4 óra (Összesen: 144 óra) T a n m e n e t Olvasás 2. osztály 2016/2017.tanév Az Olvasókönyv és

Részletesebben

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Gedeon Márta Barátka Agnieszka Varsói Tudományegyetem, Magyar Tanszék Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Minden nyelvtanár általában valamilyen taneszköz segítségével

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Matematikai kompetenciák fejlesztése tréning Nyilvántartásba vételi szám: E-000819/2014/D004

TÁJÉKOZTATÓ. Matematikai kompetenciák fejlesztése tréning Nyilvántartásba vételi szám: E-000819/2014/D004 TÁJÉKOZTATÓ Matematikai kompetenciák fejlesztése tréning /D004 A képzés során megszerezhető kompetenciák A képzésben résztvevő Ismeri : ismeri a mennyiség fogalmát. ismeri a számok nagyságrendjét, ismeri

Részletesebben

KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ

KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ KÉSZÍTETTE: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA TANKÖNYVSZERZİ munkája

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY Órakeret:36 óra

Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY Órakeret:36 óra / Fejlesztési cél Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY :36 óra Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 11 óra A beszéd zenei eszközei: dallam, hangsúly, tempó, hangerő, szünet; beszédhelyzet;

Részletesebben

Feladatellátási hely neve és címe: Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény, 9900 Körmend, Kölcsey u. 12.

Feladatellátási hely neve és címe: Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény, 9900 Körmend, Kölcsey u. 12. Körmend Város Önkormányzata 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Tel.: 94/592-900, fax: 94/410-623 E-mail: kormend@kormend.hu Pályázati azonosító: TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0107 Pályázat címe: A körmendi Dr. Batthyányné

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT A pedagógus neve: Tarné Éder Marianna Műveltségi terület: tanító Tantárgy: magyar irodalom Osztály: 4. b Az óra témája: "Itt élned, halnod kell " történelmi projekt A kalandozások

Részletesebben

TANTERV - MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

TANTERV - MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Hónap S Z E P T E M B E R TANTERV - MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Művelődési sztenderd 4. osztály Törzsanyag és követelményrendszer Hét A-szint / minimum B-szint / átlag C-szint / optimum 1. Ismerkedés az új

Részletesebben

Tanulástechnikai tréningtematika

Tanulástechnikai tréningtematika I. A tanulásról Tanulástechnikai tréningtematika Modul Óra Tananyag Tartalom Tevékenység Oktatási módszer 1. Tréning célja, tartalma Bemutatkozás, ismerkedés. A tanulás mestersége című szöveg felolvasása.

Részletesebben

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET előadás Előadók: Vanya Lajosné Pula Éva 2011. április 18. Báta 1. Bikácsi óvoda bemutatása 2. TÁMOP 3.1.4. 2.1. Tapasztalatok 2.2. Pályázat adta lehetőségek, nehézségek 3. Óvoda-iskola

Részletesebben

szka105_35 É N É S A V I L Á G

szka105_35 É N É S A V I L Á G szka105_35 É N É S A V I L Á G A szabályok szerepe Szabályok a közösségben, iskolában, természetben, társadalomban Készítette: IFA Műhely Dr. Mihály Ottó, Dr. Falus Katalin, Jakab György, F. Kristóf Mária,

Részletesebben

Magyar tanmenet. Olvasás. 3. osztály

Magyar tanmenet. Olvasás. 3. osztály Magyar tanmenet Olvasás 3. osztály Tanítók: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina Boldizsár Ildikó: Irodalmi olvasókönyv 3. (Nemzeti Tankönyvkiadó) Borszéki Ágnes: Olvasási munkafüzet I-II. (Nemzeti Tankönyvkiadó)

Részletesebben

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette Casládkutatás: Ki vagyok? Honnan jövök? hoztam neked piros rózsát modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK209_06 SZK 9_01 tanári.indd

Részletesebben

Óraterv. Az óra témája: A hivatali levél

Óraterv. Az óra témája: A hivatali levél A pedagógus neve: Kovácsné Komáromi Éva Műveltségi terület: Anyanyelv és irodalom Tantárgy: magyar nyelv Osztály: 10. A osztály Témakör: Szövegtípusok, stílusrétegek Óraterv Az óra témája: A hivatali levél

Részletesebben

Magyar nyelv. 6. évfolyam. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv

Magyar nyelv. 6. évfolyam. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv Magyar nyelv 6. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III. évfolyam - I. félév

Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III. évfolyam - I. félév Tematika az Anyanyelvi tantárgy-pedagógia III. című tantárgyhoz (A nyelvtan és a helyesírás, valamint a fogalmazás tanítása) ELTE TÓFK 2014/2015. tanév Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III.

Részletesebben

Az anyanyelvi kommunikáció hat standardszintje az alapfokú oktatásban

Az anyanyelvi kommunikáció hat standardszintje az alapfokú oktatásban Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz Az anyanyelvi kommunikáció hat standardszintje az alapfokú oktatásban Beszédkészség,

Részletesebben

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Országos versenyszervező: OFI OPKM 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. 06-1-323-55-00 Honlap: www.opkm.hu

Részletesebben

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz?

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? Én és a világ A modul szerzõje: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 76 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

Eltévedés útkeresés visszatalálás

Eltévedés útkeresés visszatalálás SZKB_101_05 z eltévedt kisveréb Eltévedés útkeresés visszatalálás Én és a MÁSIK modul szerzõje: Czincz Józsefné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 52 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

Irodalom A változat 5. évfolyam

Irodalom A változat 5. évfolyam Irodalom A változat 5. évfolyam Heti: 2 óra, Évi: 72 óra Célok és feladatok - Meseélmények, mesehősök, mesei fordulatok, mesei jellemzők rendszerezése - A János vitéz olvasása, feldolgozása, szereplők

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Heti óraszám: 1 Összes óra: 40 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása Témák órákra bontása Írás 2. tanmenet Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Az írott kisbetűk írásának ismétlése. 2. Az írott kisbetűk írásának

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 ITT A TAVASZ! TÉMAHÉT AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 ITT A TAVASZ! TÉMAHÉT AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 ITT A TAVASZ! TÉMAHÉT AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét A

Részletesebben

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Jelölések: 3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Piros főtéma Citromsárga segítő, eszköz Narancssárga előkészítő Kék önálló melléktéma Hét Gondolkodási és megismerési módszerek Problémamegoldások, modellek

Részletesebben

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola Pedagógus neve: Jászfalvi Ildikó Osztály: 1. a osztály Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar irodalom Tananyag: A sajtot osztó

Részletesebben

Feladatkörök a kooperatív munkában

Feladatkörök a kooperatív munkában SZKb_102_07 A méhek Feladatkörök a kooperatív munkában É N É S A M Á S I K Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM 62 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése Anyanyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Digitális kompetencia A tanulás tanulása Személyközi

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Szavakat és szópárokat tudjon utánmondással, helyes idő-tartammal

Részletesebben

TÁMOP Munkába lépés. Zárókonferencia január 27.

TÁMOP Munkába lépés. Zárókonferencia január 27. TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Közismereti tárgyak felzárkóztató képzése Képzési tapasztalatok; módszertani kézikönyv bemutató Zárókonferencia 2011. január 27. Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése: Anyanyelvi

Részletesebben