Feladatellátási hely neve és címe: Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény, 9900 Körmend, Kölcsey u. 12.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Feladatellátási hely neve és címe: Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény, 9900 Körmend, Kölcsey u. 12."

Átírás

1 Körmend Város Önkormányzata 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Tel.: 94/ , fax: 94/ Pályázati azonosító: TÁMOP / Pályázat címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat, valamint a Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kompetencia alapú oktatásának fejlesztése Feladatellátási hely neve és címe: Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény, 9900 Körmend, Kölcsey u. 12. Készítette:Eredics Éva Szövegértés-szövegalkotás Tanmenet 5.évfolyam Óra 1. Témakör Tananyag Diagnosztizáló mérés Fogalmak, ismeretek Készség-és képességfejlesztési célok Ajánlott tevékenységformák Módszertani javaslatok Megjegyzés 2-3. ÉV ELEJI ISMÉT- LÉS, ISMERKE- DÉS, FELMÉRÉS Ismerkedés a taneszközökkel. Nyári olvasmányélmények. Tájékozódás a tudás, a képességek és kész- Az 1 4. évfolyamon tanult művek és műfaj- Rendszerezés, összehasonlítás, összefüggések felis- A taneszközök használatának megismerése. A kötelező és ajánlott olvasmányok bemutatása. Az 1-4. évfolyamon tanultak rendszerezése, ismétlése, alkalmazása. Az eddig tanult irodalmi ismere- Nem szakrendszerű sáv A 4. osztályos kompetenciamérés eredményeire és feladataira érdemes támaszkodni és visszautalni az év

2 Óra ségek szintjén. ok fő jellegzetességei. merése. tek felidézése különböző munkaformákban. Témakör Tananyag 4-6. ISMÉTLÉS Mtk oldal. Válogatás a feladatok között a tanulók képességeinek megfelelően. Diagnosztizáló mérések: különböző műfajú szövegek hangos 7-8. és néma olvasása, értése. Fogalmak, ismeretek A hangos olvasás értékelési szempontjainak ismerete: tempó, folyamatosság, kifejezőség vagy egyhangúság, hibatévesztés, írásjelek érzékeltetése, hallhatóság. Készség-és képességfejlesztési célok Különböző szövegek néma és hangos olvasása A helyes és jól formált beszéd, a kiejtési képesség fejlesztése. A hangos olvasási képesség és a szövegértési képesség fejlesztése. Ajánlott tevékenységformák Módszertani javaslatok Az észlelt hiányosságok pótlására irányuló gyakorlások egyéni, páros és/vagy csoportmunkában. A hangos, kifejező olvasás és a néma, értő olvasás gyakorlása és ellenőrzése. A helyes beszédlégzés, a szünet, az artikuláció, a hanglejtés, hangsúly, hangerő, beszédtempó gyakorlása folyamatosan, minden tanítási órán, tréningszerűen. Helyesejtési gyakorlatok végeztetése: a Mf oldalainak szövegeiből válogatás. eleji ismerkedés, ismétlés, felmérés során. Megjegyzés Ajánlatos minden gyereknek mérőlapot készíteni egész évre pl. a kézikönyvben található minta alapján. Ajánlott szöveg az olvasáshoz: Móra Ferenc: A századik könyv (Tk o.) A szövegértéshez feladatlap az If.-ben. 9. A KÖNYVEK VA- RÁZSA Szabó Lőrinc: Olvasás, Móra Ferenc: A századik könyv Tk o. Az epikai és lírai művek formai jellemzőinek ismerete. A szövegelemzésben való jártasság elmélyítésével a szövegértés színvonalának emelése és az irodalmi élmények iránti fogékonyság erősítése. Az írók, költők korábban olvasott műveinek közös felidézése. A címadás gyakorlása. A cselekmény felidézése, tömör összefoglalása. Önálló szövegfeldolgozás kérdések alapján. A tanulócsoport olvasási szokásainak meg- A tankönyv felépítésének, a fősáv és az oldalsáv szerepének a megismertetése az első órákon kiemelt feladatunk.

3 beszélése. Óra Témakör Tananyag Fogalmak, ismeretek Készség-és képességfejlesztési célok Ajánlott tevékenységformák Módszertani javaslatok Megjegyzés 10. KOMMUNIKÁCIÓ A kommunikáció tényezői. Mtk o. 11. Roald Dahl: Tanács a televíziózással kapcsolatban Tk o. 12. A nyelv és beszéd. Őseink beszéde. Mtk o. A műfordítás mint kulturális jelenség ismerete, néhány példa. Az időrend A kommunikációs helyzet alapelemei. Szándéknyilvánítás: kérdés, tudakozódás, kérés, felszólítás Az információhordozók kritikai használati képességének továbbfejlesztése. A vélemények különbségének felismerése, tudatosítása, erre épülő tolerancia. Beszélgetés az olvasottakról. Helyesejtési gyakorlatok végeztetése: Ffgy. 7/2. e), 8/2. d), 3. b). A kommunikáció című fejezet bevezető szövegének feldolgozása. Érvek és ellenérvek megfogalmazása a tömegkommunikációs eszközök hatásairól. Ellentétes véleményeket képviselő csoportok kialakítása, a vélemények szembesítése. Egy rövid vers különféle fordításainak összevetése, beszélgetés a különbségek okairól, hatásáról. Szövegelemzési technikák: tények, adatok kiemelése. Az időrend.. Munkánk során nagyon fontos feladatunk a tanulók szociális kompetenciának fejlesztése. Segítenünk kell őket abban, hogy véleményüket tudják megfogalmazni, megvédeni, képesek legyenek érvelni, mások véleményét meghallgatni és megérteni. Csoportmunka. Feladatlap Ttpr. 74. o-on.

4 13. A hangos olvasási képesség és a szövegértési képesség fejlesztése a fejezet műveinek feldolgozása során. Az akaratlagos írás A hangos olvasási képesség és a szövegértési képesség fejlesztése. Szövegelemzési technikák: tények, adatok kiemelése. Az időrend. Ismeretlen kifejezések magyarázata a Magyar értelmező kéziszótár segítségével. Móra Ferenc: A századik könyv Roald Dahl: Tanács a televíziózással kapcsolatban Válogatás a Tk o. és a Mf. 11. o. feladataiból. Óra Témakör Tananyag Fogalmak, ismeretek Készség-és képességfejlesztési célok Ajánlott tevékenységformák Módszertani javaslatok Megjegyzés 14. RITMUSOS JÁ- TÉKOK-JÁTÉKOS RITMUSOK A ritmusról Játékos szövegek Tk o. A ritmus. Néhány mondóka, népi játék, találós kérdés, közmondás, szólás ritmikai jellemzői. A meglévő tudás mozgósítása, új szempont szerinti rendezése. Az önálló és csoportos ismeretszerzés hatékonyságának megtapasztalása. Törekvés a saját tanulási stratégia fokozatos kialakítására. Poétikai fókusz:a játék fogalmának és szabályainak körülrása,az alkotás A korábban tanult verstani ismeretek felidézése pl. ötletbörze segítségével. A tanult műfajok sajátosságainak felfedezése. Tanári magyarázat után különböző játékos szövegek, népdalok, műköltészeti alkotások ritmusának felismerése egyéni és csoportos formában. Egy népi játék eljátszása. Memoriter: két találós kérdés és két közmondás.

5 folyamata 15. Hogyan ír az emberiség? Mtk o. Arany János helyesírási veseny tesztkitöltése Akaratlagos írás gyakorlása vázlat készítésekor. A történet elmondása narratív szövegként Kommunikáció titkosírással. Szövegelemzési technikák gyakorlása. Vázlatírás a csoportmunka összegzéseként.. Csoportmunka. 16. Népdalok Hej, rozmaring, rozmaring, Aki dudás akar lenni Tk o. Néhány (két-három) népdal ritmikai jellemzői. A hangsúlyos verselés, az ütem, a hangsúlyos és a hangsúlytalan szótag. A régió, a lakóhely irodalmi emlékei. A szókincs bővítése, árnyalása, a kifejezőképesség fejlesztése az olvasott szövegben található új kifejezések felhasználásával. Képesség az ütemhangsúlyos verselés ritmusának felismerése. Szövegértési fókusz: A forma,a domináns nyelvi elem mint meghatározó szövegalakító tényező. A forma hangulati, érzéki jelentése A már ismert népdalok felidézése, zenehallgatás. Gyakorlatok az ütemhangsúlyos verselés ritmusának felismerésére, a hangsúlyos és a hangsúlytalan szótag megkülönböztetésére. Kutatómunka a lakóhely népszokásairól. 17. Szövegértő képesség fejlesztése. Hogyan beszél az Helyesejtési gyakorlatok végetetéseválogató máso- A téma megállapítása, a lényeg Interaktív táblás

6 . emberiség? Anyanyelvünk Mtk lás, emlékezetből írás a versrészletből. kiemelése, ábraértelmezés Sz.f.gy o. A Nap és a Hold. feldolgozás Óra Témakör Tananyag Fogalmak, ismeretek Mesemondás képsor alapján. Készség-és képességfejlesztési célok Ajánlott tevékenységformák Módszertani javaslatok Megjegyzés 18. Játékos szövegek hangoztatása A kifejezőképesség fejlesztése a versek olvasása, hangoztatása során. Képesség az ütemhangsúlyos verselés ritmusának felismerése. Tematikus fókusz: Szabályok a játékban és a nyelvben Gyakorlatok az ütemhangsúlyos verselés ritmusának felismerésére, a hangsúlyos és a hangsúlytalan szótag megkülönböztetésére. Nem nyelvi és nyelvi társasjátékok felsorolása, némelyikük kipróbálása Válogatás a Tk o., Mf o. feladataiból. 19. A testbeszéd. Mtk o. 5/4.modul Helyesejtési gyakorlatok végeztetése. Ffgy. 7/3., 9/5. a). Akaratlagos írás gyakorlása szómagyarázat alkotásakor. A testbeszéd szerepe a nyelvi kommunikációban. Véleménynyilvánítás. Mások véleményének meghallgatása. Vissza a meséhez c.fejezet 2.modul T/7-8.(Tanári útmutató o.): Kiemelt készség: nem verbális kommunikáció, szerepészlelés Eszköz: szerepkártyák Hetergén csoportok Módszerek: szerepjáték,verseny

7 20. A népköltészet hatása Petőfi Sándor verseiben Befordúltam a konyhára, Megy a juhász szamáron Tk o. 21. A testbeszéd. Mtk o. 5/4.modul Néhány gyakori rímfajta (páros, kereszt-, bokor-, ölelkező, félrím). A tiszta rím és az aszszonánc. Helyesejtési gyakorlatok végeztetése. Másolás: szólások, közmondások. Az összehasonlító és elemző képesség fejlesztése a rímfajták jellemzőinek felismeré-se és összehasonlítása során. Szövegalkotási fókusz: Egyszerű szövegszervező elvek felismerése és mintakövető reproduktív alkalmazása A testbeszéd kapcsolata a nyelvi kifejezőeszközökkel. Véleménynyilvánítás a jóságról Versek ritmusának összehasonlítása, verses történetek átírása prózába, az átírások összevetése, megbeszélése. Rímjáték,eszperentejáték,halandszaszö veg írása kooperatív technikákkal Üzenetátadása, hír elmondása Sz.f.gy o. Mese Csoportmka Interaktív táblás feldolgozás 22. Óra A kifejezőképesség fejlesztése a memoriter hangoztatása, a versek olvasása során. (Petőfi Sándor: Befordúltam a konyhára, Megy a juhász szamáron Tk o.) Témakör Tananyag Fogalmak, ismeretek Az együttműködési készség fejlesztése Az összehasonlító és elemző képesség fejlesztése a rímfajták jellemzőinek felismeré-se és összehasonlítása során. A kifejezőképesség fejlesztése a memoriter hangoztatása során. Készség-és képességfejlesztési célok A rímelés megfigyelése megadott szempontok alapján pedagógus irányításával, csapatmunkában majd önállóan. A már ismert Petőfi-művek felidézése előzetes feladatként. A megbeszéléskor a tanulók tanári irányítással összevetik ismereteiket, tapasztalataikat. Ajánlott tevékenységformák Módszertani javaslatok Memoriter: Petőfi Sándor: Befordúltam a konyhára Válogatás a Tk o. és a Mf o. feladataiból. Megjegyzés

8 23. Játékos ritmusok a 20. századi költészetben Weöres Sándor: A tündér, Nemes Nagy Ágnes: Nyári rajz Tk o. Az időmértékes verselés, a rövid és a hosszú szótag. Versek a 20. század irodalmából, a kortárs magyar gyermekköltészet néhány alkotása. Az összehasonlító és elemző képesség fejlesztése az ütemhangsúlyos és az időmértékes verselés jellemzőinek felismerése során. Poétikai fókusz: Hangtani,alaktani,mondattani játékok,mondattani játékok-a költészet mint nyelvi játék A Hétszínvirág és Hétszínvilág könyvekben olvasott játékos művek felidézése. Megzenésített Weöres-versek hallgatása. Illusztráció készítése a versekhez. Ritmizálási gyakorlatok dramatikus feldolgozásban Memoriter: Weöres Sándor: A tündér, Nemes Nagy Ágnes: Nyári rajz. Ajánlatos a verseket előzetes olvasásra feladni. 24. Kiss Anna: A legkisebb fiú c.verse 5/4.modul Különböző szövegfajták eltérő és megegyező vonásainak felismerése Vissza a meséhez fejezet 1.modul14.feladat( Tanári útmutató 32.old.) Találj ki a vershez filmforgatókönyvet! Most pedig képekben meséld el! 25. A kifejezőképesség fejlesztése Weöres Sándor: A tündér, Nemes Nagy Ágnes: Nyári rajz feldolgozása, hangoztatása során. A szövegértő képesség fejlesztése. Tk o. Képesség az ütemhangsúlyos és időmértékes verselés ritmusának felismerése. A kifejezőképesség fejlesztése a versek hangoztatása során. Szövegalkotási fókusz: A forma hangulati,érzéki jelentése Gyakorlatok az ütemhangsúlyos és időmértékes verselés ritmusának felismerésére. Helyesejtési gyakorlatok végeztetése. Közös jegyek keresése: fogalmi általánosítás Válogatás a Tk o., Mf o. feladataiból. A Mf oldalainak szövegeiből válogatás.

9 26., 28. Óra Hogyan formáljuk a mondatokat szöveggé? 5/4.modul Témakör Tananyag Fogalmak, ismeretek Nyelvi elemző képesség fejlesztése Készség-és képességfejlesztési célok Vissza a meséhez fejezet 4.modul9-10.feladata(Tanári útmutató ) Kreativitás,elbeszélő szöveg alkotása Ajánlott tevékenységformák Módszertani javaslatok Feladatmegoldás Csoport és egyéni munka Tudatosítás metakogníció,reflexió,önreflexió Megjegyzés Összefoglalás Tk. 22. o. Számonkérés A SZAVAK ALAK- JA ÉS SZERKEZE- TE. Hangalak és jelentés a szavakban. Mtk o. A rendszerező, összehasonlító és elemző képesség fejlesztése. Szövegalkotási fókusz: A forma hangulati,érzéki jelentése A kifejezőképesség fejlesztése a memoriterek hangoztatása során. A kommunikációs zavar okozói a hasonló alakú szavak helytelen használata. A versek témájának, hangulatának, hangnemének megbeszélése csapatmunkában, a tapasztaltak összevetése frontálisan. Memoriterek ritmikus hangoztatása, memoriterek tanulása. Mondatalkotás: H. gyf. 18. Sz.f.gy o. Mese. A szöveg dramatikus olvasása Az indukciós szöveg értelmezése: Mtk. 39. o. és 46. o. Nem szakrendszerű sáv. Válogatás a Tk. 22. o. és a Mf o. feladataiból. Feladatlap az If.-ben. Minden szópárral alkottatható mondat egyéni munkában Helyesejtési gyakorlatok végeztetése Akaratlagos írás gyakorlása

10 mondatalkotási feladatokon. 31. MESÉK BŰVÖLE- TÉBEN A mesékről Tk. 24. o. A népmese és a műmese, a verses és a prózai forma. A meglévő tudás mozgósítása, felelevenítése, új szempontok szerinti rendezése. Az alsó tagozatban megismert mesefajták műfaji sajátosságainak felismerése tanári irányítással vagy önállóan. Célszerű a Tk.-i feladatok közül néhányat előzetesen feladni. 5/4.modul Tematikus fókusz: 32. Nem szakrendszerű óra. A szövegalkotó és szövegértő képesség fejlesztése. Alapvető emberi kapcsolatok,életproblémák és mesei megoldások A szövegalkotó és szövegértő képesség fejlesztése a mesei elemekhez kapcsolódó feladatok során. Szövegalkotási fókusz: Mesefolytatások,mesebefejezés írása Mesés, varázslatos képességek kitalálása tárgyaknak (pl. kulcsnak, üvegcsének, kanálnak, órának). Meseelemekből mese alkotása szóban, stafétában. Válogatás a Tk o. és a Mf. 17. o. feladataiból. 33., 35. Többjelentésű és azonos alakú szavak 5/4.modul - vázlatírás - ábrák magyarázata - találós kérdések - a jelentésbeli kohézió elemei: ismétlés -logikai készség fej- Helyzetgyakorlat: összeveszés, kibékülés. Vissza a meséhez! C.fejezet 5.modul 9.lépése(Tanári útmutató o.) A népmese napja c.felhívás feldolgozása Differenciálás: Módszerek:megbeszélés,vita Kiemelt készségek: Szövegértési, szövegalkotási képesség fejlesztése, meggyőzési technikák alkalmazása

11 Óra Témakör Tananyag Nem szakrendszerű óra. A hangos, kifejező olvasás képességének fejlesztése a valós mesék (Az okos lány, Az oktondi kérő Tk o.) feldolgozása során. Az állatmese Hogyan győzte le a jaguárt a teknős Tk o. A fabula Aiszóposz: A fenyőfáról és a galagonyáról, A farkas és a bárány lesztése Fogalmak, ismeretek Az állatmese. Mesefajták, néhány gyakori mesefajta. A fabula. Nyelvi sajátosságok. Nyelvváltozatok. Készség-és képességfejlesztési célok A hangos, kifejező olvasás képességének fejlesztése a mesék feldolgozása során. A kultúrák közötti különbség felismerése, átélése, elfogadása. Szövegalkotási fókusz: Meseírás minta alapján Az elemző képesség fejlesztése a különböző nyelvállapotú mesék olvasása során. 1., Tervezzetek meghívót! 2.Tervezzetek plakátot! Vissza a meséhez! c.fejezet 3.modul T/1.(Tanári útmutató o.) Kiemelt készségek: kreativitás fejlesztése,szókincsfejlesztés Intarziajáték,a mese állandó elemeinek vizsgálata A mesék korábbi nyelvállapotot tükröző kifejezéseinek felfedezése és értelmezése szótárak, lexikonok segítségével. Gyakorlatok a mai és korábbi 3.,Győzzétek meg társaitokat, hogy jöjjenek el az eseményekre! Ajánlott tevékenységformák Módszertani javaslatok A különböző kultúrák meséinek megismerése egyéni, csoportos munkaformában, a tapasztaltak összevetése frontálisan. A hangos olvasás gyakorlása szereposztásban. A Magyar értelmező kéziszótár, a Sző, fon, nem takács. Mi az? c. könyvek használata. Eszközök:csomagolópapír,s zínes,ragasztó stb. Megjegyzés Célszerű az egyik mesét előzetesen feladni olvasásra. Válogatás a Mf o. feladataiból. Heterogén párok Módszerek: megbeszélés Páros munka Mód- játék,

12 Tk o. Tematikus fókusz: Az eseményekre és szereplőikre utalás eszközei nyelvállapot különbségeinek felismerésére Szemponttáblázat szer:szemponttáblázat,megbeszélés 38. A hasonló alakú szavak 5/4.modul - vázlatírás - kommunikációt zavaró tényezők keresése gyakorlottság a szavak jelentésviszonyainak feltérképezésében Választás, döntés, véleményalkotás Vissza a meséhez fejezet 1.modul T/4.(Tanári útmutató ) A nagy Könyv játékhoz hasonlóan elkészíteni az osztály kedvenc mesehősének listáját Más véleményének elfogadása,tartalmak képi megjelenítése Munkaformák: egyéni,frontális, heterogén csoportok Módszerek:megbeszélés, bemutatás, szemléltetés, kutatás Eszközök: szavazólap,,karton,olló,ragasz tó Óra 39. Témakör Tananyag A tréfás mese A bolond falu Tk o. Fogalmak, ismeretek A tréfás mese Készség-és képességfejlesztési célok A kifejezőképesség fejlesztése a dramatizálás során. Szövegértési fókusz:általánosítások és kifejleti jóslatok megfogalmazása Ajánlott tevékenységformák Módszertani javaslatok Tájnyelvi szavak magyarázata. a Meserészletek eljátszása. Megjegyzés

13 A rokon értelmű szavak. A hangos, kifejező olvasás fejlesztése. Kuckó - Egy téma négyféle feldolgozása során. (Heltai Gáspár: A hollóról és a rókáról, La Fontaine: A holló meg a róka, Romhányi József: A róka és a holló Tk o.) Az ellentétes jelentésű szavak. Mtk o. Kommunikációs helyzetgyakorlat: a téma azonos, a hallgató változik. A rokon értelmű szavak kapcsolata a szövegkörnyezettel és hangulattal A hangos, kifejező olvasás képességének fejlesztése a mesék feldolgozása során. Szövegértési fókusz: Műfaji minták szerepe a cselekményvezetésben A történet elmondása különböző szereplői nézőpontból, például a falu egyik lakója, az egyik tatár, Lakatos Imre szemszögéből. A szólások, közmondások szerepe napjaink kommunikációjában. A jelentésbeli kohézió eszközei: a rokon értelmű szavak: Ffgy. 25. o. 26/4. Helyesejtési gyakorlatok végeztetése: Ffgy. 7/6. a), 9/5. b), 10/2. a). A helyes beszédlégzés, a szünet, az artikuláció, a hanglejtés, hangsúly, hangerő, beszédtempó gyakorlása. Helyesejtési gyakorlatok végeztetése. Szövegértelmezés és átalakítás Sz.f.gy o. Lakatos Imre hőstette. A hangos olvasás gyakorlása különböző technikákkal. A SzinSz. használata. Válogatás a Tk o. és a Mf o. feladataiból. A Mf oldalainak szövegeiből válogatás Páros munka. A csalimese A csalimese és a ha- A meglévő tudás mozgósí- Célszerű az egyik

14 43. A tülökvár, Gyűszű, Fésű, Hadd - el, Hazug mese Tk o. 5/4.modul zugságmese. tása, felelevenítése, új szempont szerinti rendezése. Szövegalkotási fókusz: Meseírás minták alapján Vissza a mesékhez! C.fejezet 5.modul T/1(Tanári útmutató o.) A csalikorsóról: Milyen a jó tréfa, s milyen a kellemetlen,rossz tréfa? mesét előzetes olvasása 44. A hangutánzó és hangulatfestő szavak. Mtk o. 5/4.modul Helyesejtési gyakorlatok végeztetése: Ffgy. 7/6. b), 9/6. b), 10/2. 3. T. 7. A hangulatfestő szavak jelentésének érzékeltetése testbeszéddel. Komikus hatású szöveg írása népmesei tárgyra való alkalmazásával Megadott hangulatfestő szavak felhasználásával elbeszélés alkotása. Vissza a meséhez c.fejezet 5.modul T/4.(Tanári útmutató o.):Csalimese szövegszerkezet-vizsgálata Heterogén párok Egyéni munka Óra 45., 46. Témakör Tananyag A tündérmese Tündérszép Ilona és Árgyélus Tk o. 5/5.modul Fogalmak, ismeretek A tündérmese. Mesék a klasszikus magyar irodalomból. A mesei jellemzők, motívumok, meseformulák (pl.: mesekezdet, mesezárás, állandó kifejezések, meseszámok, át- Készség-és képességfejlesztési célok A rendszerezés, a csoportosítás képességének fejlesztése a mesefajták és a szerkezeti sajátosságok szintetizálása során. Poétikai fókusz:hétköznapi és csodás,valószerűség és fan- Kreatív írás Ajánlott tevékenységformák Módszertani javaslatok A mese cselekményének összefoglalása. A helyszínek változásának megfigyelése. Rendszerezés (a tankönyvi táblázat segítségével). A címadás gyakorlása. Dramatizálás. A beszélő név jellemzőinek Megjegyzés Heterogén csoportok Egyéni munka

15 változások, eszközök, tárgyak, ismétlődő tettek, cselekedetek, szereplők, szerepkörök, helyszínek). A beszélő név. tasztikum Kiemelt készségek:gyűjtés,rendszerezés, emlékezet,figyelem, koncentáció megismerése, beszélő név kitalálása mesei szereplőknek. Varázsbirodalmak I.1.modulT/4-5.(Tanári útmutató1215.o.): 47.. Összefoglalás. Mtk o. 5/4.modul Helyesejtési gyakorlatok végeztetése: Ffgy. 9/6. c), 10/2. 4. Hosszú mássalhangzós szavak Válogató másolás. Véleménynyilvánítás. Kiemelt képesség:anyanyelvi kompetencia,nyelvi érzékenység,kreativitás Szöveg átalakítása. Szöveghangulat vizsgálata. Vissza a meséhez c.fejezet 5.modulja T/8.(Tanári útmutató o.) Szövegértési és gondolkodási képesség fejlesztése Az 1. és a 2. b) feladat elhagyható. Csoportmunka. Rendszerezés,szövegkoherencia helyreállítása Akaratlagos írás gyakorlása vázlatíráskor Szerkezeti egységek érzékelése Közös írás,felolvasás, reflexió a közös munkára 48. A szövegalkotó és szövegértő képesség fejlesztése a Tündérszép Ilona és Árgyélus feldolgozása során. Mesemondás A szövegalkotó és szövegértő képesség fejlesztése a mesei elemekhez kapcsolódó feladatok során. A rendszerező, összehasonlító és elemző képesség fejlesztése. A mesei jellemzők megismerése, megfigyelése az alsó tagozatban tanultak felhasználásával. A mesei motívumok táblázatba foglalása. Válogatás a Tk o. és a Mf o. feladataiból.

16 49. A szavak szerkezete. Mtk o. A szótő és toldalék fogalmának pontosítása. Szereplők megszólaltatása: Ffgy. 33/10 Vissza a meséhez c. fejezet 1.modul T/3(Tanári útmutató12-14.o.) Mesehősök párosítása Mtk o. táblázatainak áttekintése, értelmezése csoportmunkában. 5/4.modul Kiemelt készség:párosítás,felidézés, történetmondás. Páros és egyéni munka Módszer: megbeszélés, bemutatás,kutatás Óra 50. Témakör Tananyag A kifejezőképesség fejlesztése a dramatizálás (a hősmese, a Fehérlófia Tk o.) feldolgozásakor 5/4.modul Fogalmak, ismeretek Készség-és képességfejlesztési célok A kifejezőképesség fejlesztése a dramatizálás, a meserészletek eljátszása során. Poétikai fókusz:mesehős,próbatételek és mesei igazságtétel Ajánlott tevékenységformák Módszertani javaslatok A mesék cselekményének Vissza a meséhez! C.fejezet 1.modul T/-10..(Tanári útmutató o.): Kiemelt készségek: nyelvi minta felismerése és alkalmazása,kreativitás,nyelvi kompetencia Válogató olvasás,alátámasztó részek keresése Megjegyzés Válogatás a Tk o. és a Mf. 24. o. feladataiból. Módszerek:feladatmegoldás,p rezentáció Heterogén párok Módsze-

17 51.. A képzők, jelek, ragok felismerésének gyakorlása. Mtk o. A szórend és a mondat hangsúlyának összefüggése Horgas Béla Ragrapszódia című verse szövegének értelmezése: Mtk. 65/12. rek:megbeszélés,vita Páros és csoportmunka 5/4.modul Vissza a meséhez c.fejezet 1.modul T/11.(Tanári útmutató27-29.):a szereplők azonosítása, csoportosítása Helyesejtési gyakorlatok végeztetése: válogatás. Másolás, akaratlagos írás. Heterogén párok Módszerek: megbeszélés,vita, házi feladat 52. Varázslatos történetek - írók, költők meséi Puskin: Mese a halászról és a kis halról Tk o. 5/4.modul Verses mese, műmese. Mesék a világirodalomból. A szóhasználat, a kiejtés, a testbeszéd összehangolásának képessége különféle beszédhelyzetekben. Poétikai fókusz: műmese Kiemelt készség: szövegfajtákra jellemző nyelvi megoldásokra való érzékenység Szó- és szólásmagyarázatok adása. Képaláírások készítése. Dramatikus játékok. Vissza a meséhez! c.fejezet 4.modulT/1.4.(Tanári útmutató o.):Mesei és hétköznapi fordulatok gyűjtése Módszerek: gyűjtés, feladatmegoldás Egyéni,majd páros munka

18 53. Az egyszerű és összetett szavak. Mtk o. 5/4.modul A szavak elválasztása. A szókapcsolat és az összetett szó közötti kommunikációs különbség. Mtk. 68/6. Vissza a meséhez! c.fejezet 6.modul T/11.(Tanári útmutató old) Kiemelt készségek: karakterjegyek megfogalmazása, együttműködési készség Heterogén csoportok Módzserek:szerepjáték, megbeszélés Előadás, magyarázat,szemléltetés,tanulói prezentáció Fürtábra segítsésével csoportosítani a meséket, a mesék jellemző jegyeit Óra 54. Témakör Tananyag A szövegalkotó képesség fejlesztése Weöres Sándor: Dolgosi, Lustási és Többet-nemhenyélek Tk o. meséjének feldolgozásakor A mesékről Összefoglalás (Tk o.) Fogalmak, ismeretek Készség-és képességfejlesztési célok A szövegalkotó képesség fejlesztése. Szövegalkotási fókusz: Mesefolytatások, mesebefejezés írása A rendszerezés, a csoportosítás képességének fejlesztése a mesefajták és a szerkezeti sajátosságok Ajánlott tevékenységformák Módszertani javaslatok A történet folytatásának a megírása. Weöres Sándor tanult műveinek a felidézése. Kutatómunka (Milyen mesét tűz műsorára a televízió, a rádió?). Dramatizálás, bábok, rajzok készítése. Megjegyzés Válogatás a Tk o. feladataiból. Nem szakrendszerű sáv. Válogatás a Tk o. és a Mf o. feladataiból.

19 55., Összefoglalás 5/4.modul szintetizálása során. A kifejezőképesség fejlesztése a memoriterekkel. A modern mese előadása Kirándulással, utazással kapcsolatos élmények előadása A jegyzetelés, vázlatkészítés gyakorlása. Meserészletek szöveghű ismerete, kifejező előadása. Ffgy. 34. o. Sz.f.gy o. A vörös óriáskenguru Szövegalkotás: H. gyf. 67. átalakított mondatainak felhasználásáva Memoriterek tanulása. Ajánlatos soros prózarészlete és/vagy néhány versszakos memoritert feladni a fejezet tanítása során. Egyéni munka 59. Számonkérés A mesék Helyesejtési gyakorlatok végeztetése: Ffgy. 10/2., 9., 3. (3). Az időtartam helyes jelölése, az elválasztás gyakorlása. T. 10. Feladatlap az If.-ben Felmérés írása A felmérés értékelése és javítása Önértékelések, társak munkájának értékelése. Sz.f.gy o. Magyaros ételeink. Típushibák megbeszélése, javíttatása Csoportmunka

20 61., 63. I. irodalmi dolgozat Mese írása Az elbeszélő fogalmazás jellemzői. Az írásbeli kifejezőkészség fejlesztése. A szövegalkotási képesség fejlesztése. Mese írása mesei motívumok felhasználásával legalább egymásfél oldal terjedelemben. Javítás nyelvtanórán Óra 64. Témakör Tananyag A hangos,kifejező olvasás fejlesztése Andersen: A teáskan A hangos, kifejező olvasás képességének fejlesztése a mesék feldolgozása során. na Tk o.feldolgozása során Fogalmak, ismeretek Készség-és képességfejlesztési célok A hangos, kifejező olvasás képességének fejlesztése a mesék feldolgozása során. Szövegértési fókusz: Általánosítások és kifejleti jóslatok megfogalmazása Ajánlott tevékenységformák Módszertani javaslatok A mese értő, értelmező felolvasása a szereplők jellemének érzékeltetésével. Megjegyzés Válogatás a Tk o. és a Mf. 27. o. feladataiból /4.modul Dignosztizáló mérés Az épület c. szöveg feldolgozása Egyéni munka 66. Educatio -mérőlap A szövegalkotási képesség fejlesztése Lagerlöf: Nils Holgerson csodálatos A szövegalkotási képesség fejlesztése kreatív szövegalkotással. Szövegalkotási gyakorlatok különböző munkaformákban. Egérrágta, bevezetés, befejezés stb. nélküli mesék kiegészíté- Válogatás a Tk o. feladataiból.

21 utazása - részlet (Tk o.) és Az animációs film (Tk. 76. o.) feldolgozása során. Szövegértési fókusz: Általánosítások és kifejleti jóslatok megfogalmazása se, a különféle megoldások öszszehasonlítása PETŐFI SÁNDOR: JÁNOS VITÉZ Ki volt Petőfi Sándor? Tk o. SZÓLÁSOK ÉS KÖZMONDÁSOK Szólások. Mtk o. A régió, a lakóhely irodalmi emlékei. Az irodalmi mű, mint a kulturális emlékezet szereplőjének és közvetítőjének elmélyült befogadása, egyéni, csoportos és közös munkára épülő feldolgozása. Szöveg átalakítása a feladóhoz igazodva. Mtk.73/4. b). Ffgy. 27/5. b). Az alsó tagozatban olvasott Petőfi-versek felidézése. A lakóhely és Petőfi kapcsolatának felkutatására gyűjtőmunka végzése. Térképhasználat. Szavak helyettesítése szólásokkal: Mtk.73/4. a). Sz.f.gy o. Szólások a konyhából. Ffgy. 26/3., 27. o. Ajánlott mű: Fekete Sándor: Így élt a szabadságharc költője. Közmondások. Mtk o. Archaikus magyar kifejezések használata HANG ÉS BETŰ A hangok világa. A beszélőszervek és A nyelven kívüli hangeszközök kommunikációs funkciója (torokköszörülés, Vázlatkészítés az Mtk oldal szövege alapján. Ábraértelmezés. Csoportmunka, egyéni munka.

22 71 működésük. Mtk o. 5/5.modul sóhajtás). : Varázsbirodalmak I. 2.modul (Tanári kézikönyv o.): -ok-okozati kapcsolatok azonosítása -érvek gyűjtése -meggyőzési technikák megkülönböztetése -vélemény alátámasztása -szövegmagyarázat -vita Óra Témakör Tananyag Hogyan keletkezett a János vitéz? Ajánló János vitéz 1-4. rész Tk o. Fogalmak, ismeretek Az epikus művek szerkezeti egységei (előkészítés, bonyodalom) és jellemzőik. Az idő és a tér az elbeszélő művekben. Készség-és képességfejlesztési célok Az irodalmi értékek iránti fogékonyság erősítése az alkotást méltató szövegek megismertetésével. A tér- és időészlelés képessége. Képesség a szóhasználat, a kiejtés, a testbeszéd összehangolására különféle beszédhelyzetekben. Ajánlott tevékenységformák Módszertani javaslatok Az alkotást méltató szövegek felkutatása, megismerése. Az epikus művek szerkezeti egységeinek felfedezése, megismerése, megnevezése. Jóslás: a művet kezdjük el olvasni, és időnként megállva jósoltassuk meg, hogyan fog folytatódni a történet! A helyszínek változásának nyomon követése. Megjegyzés Tematikus fókusz: Az út motívuma, a boldogságkeresés : Varázsbirodalmak I. 2.modul (Tanári útmutató (40-48.o.)

23 73. A beszédhangok csoportosítása. A rövid és hosszú mássalhangzók. Mtk o. 5/5.modul A magánhangzók időtartamának jelentésmegkülönböztető szerepe: irat írat, füzet fűzet, lap láp. Táblázatértelmezés: Mtk. 80/3. Reproduktív táblázat készítése. Vázlatkészítés: 38/8. és 39/9. : Varázsbirodalmak I. 2. modul (Tanári útmutató o.) Differenciált szövegfeldolgozás. Leíró szöveg alkotása és kifejező tolmácsolása 74. Hogyan mesél a költő? Tk o. 5/5.modul A próza és a vers közötti különbség. Néhány szókép (hasonlat, megszemélyesítés, metafora) és jellemzőik. A képiség megjelenése a műben. Az összehasonlító és az elemző képesség fejlesztése a prózai és verses forma összehasonlítása során. Összehasonlítás, Rendszerezés, általánosítás, absztrahálás A szóképek felismerésének gyakorlása, hasonlatok, metaforák írása. Hasonlatok illusztrálása. : Varázsbirodalmak I. 2.modul (Tanári útmutató (40-48.o.) Magas és mély magánhangzók. A hangrend. Mtk o. Helyesejtési gyakorlatok végeztetése: Ffgy. 10/2., 11., 3. (5). Az utónévválasztás hangtan Ladó János: Magyar utónév k önyv megfelelő fejezete.

24 Leíró szöveg alkotása és kifejező tolmácsolása : VarázsbirodalmakI. 3.modulTanári útmutató o.) -szókincsfejlesztés A leírás sajátosságainak megfigyelése, alkalmazása, szövegtípusok, műfajok megkülönböztetése János vitéz 5-6. rész A leírás Tk o. A leírás. Az elbeszélés és a leírás műfaji jellemzői. Figura etimologica Ellentét Képesség a műfaji sajátosságok felismerésére. A szociális kompetencia fejlesztése mások véleményének türelmes és figyelmes meghallgatása, szembesítése során. Gyakorlatok a műfaji sajátosságok felismerésére. Saját vélemény megfogalmazása a szereplők erkölcsi választásairól, döntéseiről, és azok megvédése érvek és a szövegből vett idézetek felhasználásával. Memoriter: 6. rész 6. versszaka. Párhuzam Elbeszélői nézőpont Asszociáció, kreativitás Logika, mintakövetés, új szókapcsolatok létrehozása : Varázsbirodalmak I. 3.modulTanári útmutató (53-73.o.) 79. Szövegalkotás A leírás Educatiotananyag Varázsbirodalmak I. 3.modul (Tanári útmutató o.) A szövegalkotási képesség fejlesztése adott nézőpontú leírások megfogalmazásával és összehasonlításával Fogalmazási gyakorlatok: pl. a szobád leírása valamelyik sarokból elindulva. Azonos tárgyról különféle nézőpontból (vagy hangnemben) készített leírások összevetése.

25 80. Az illeszkedés. Mtk o. Educatiotananyag:Varázsbirodalmak I. 3.modul(Tanári útmutató o.): A sikeres kommunikáció feltételei,nézőpontváltás Educatiotananyag:Varázsbirodalmak I. 3.modul(Tanári útmutató o.): Történetpiramis:információrendezés, kreativitás, logika 81. Félévi szövegértés Feladatlap az If.-ben. Nem szakrendszerű sáv is lehet, ha a félévi szövegértést a nyelvtan feladatokban lévő felmérő közül választjuk. Ebben az esetben a szövegértő képesség fejlesztésére válasszunk gyakorlatokat az Mf.-ből A magánhangzókról tanultak összefoglalása. Mtk o János vitéz rész Tk o. Az epikus művek szerkezeti egységei (a cselekmény kibontakozása) és jellemzőik. Az idő és a tér az elbeszélő művekben. Mesei elemek. Educatiotananyag:Varázsbirodalmak I. 3.modul(Tanári útmutató ): Vita,érvelés, meggyőzés A tér- és időészlelés képessége. Összehasonlítás,memória, következtetések megfogalmazása :Varázsbirodalmak I. 3.modul(Tanári útmutató ): Tárgyalás: Szerinted helyes volt-e, hogy Jancsi leszámolt a zsiványokkal? Cselekménymondás, a helyszínek változásának nyomon követése, mesetérkép készítése. Szólásmagyarázatok. A címadás gyakorlása. 5/5. 4.modul (Tanári útmutató ): Mi a hasonlóság a zsiványokhoz és a huszárokhoz való csatlakozás lehetősége között? Ajánlott mű: O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások.

26 Félreproduktív szövegalkotás 5/5.4.modul(Tanári : Jellemtérkép) Egyéni, majd frontális munka Óra Témakör Tananyag Fogalmak, ismeretek Készség-és képességfejlesztési célok Ajánlott tevékenységformák Módszertani javaslatok Megjegyzés A mássalhangzók csoportosítása lejegyzésük alapján. Mtk. 91. o. A szövegalkotó képesség fejlesztése a János vitéz feldolgozása során. : Gyűjtés, magyarázat,következte-tés 5/5.4.modul Helyesejtési gyakorlatok végeztetése: Ffgy. 9/7. A j hang kétféle jelölése A szövegalkotó és szövegértő képesség fejlesztése adott nézőpontú elbeszélések megfogalmazásával és összehasonlításával 5/5.4.modul (Tanári útmutató ) Spontán és félreproduktív szövegalkotás,nézőpontváltás, empátia 5/5.4.modul Tanári: : Szólások használata hogyan fejezi ki Jancsi érzelemeit Gyakorlatok a hasonlat, a megszemélyesítés és a metafora írására, hangulati hatásuk felismerésére. Jósolás: megjósoltatjuk, hogyan fog folytatódni a történet. Szövegalkotási gyakorlatok különböző munkaformákban, pl. egérrágta szöveg a részek cselekményéről, eszperente nyelven történetírás. Szerepjáték, vita, érvelés Válogatás a Tk o. és a Mf o. feladataiból. Interaktív táblás feldolgozás. Educatio-

27 tananyag 5/5.4.modul (Tanári útmutató ) Készíts leírást valamelyik országról, ahol a sereg megfordult!haditudósítás a huszárok Taljánországban tett látogatásáról A mássalhangzók csoportosítása időtartamuk szerint. Mtk o. János vitéz rész Tk o. Az epikus művek szerkezeti egységei (a cselekmény kibontakozása) és jellemzőik. Az idő és a tér az elbeszélő művekben. 5/5.4.modul Tanári útmutató o. A túlzások és kicsinyítések szerepe Vizuális és verbális kommunikáció,általánosítás, kreativitás A tér és időészlelés képessége. A szövegalkotó és szövegértő képesség fejlesztése pl. a történethez más befejezés írása, játékos táviratok megfejtése során 5/5.4.modul Tanári útmutató o. A túlzások és kicsinyítések szerepe A mű részeinek értő, értelmező felolvasása a párbeszédek érzékeltetésével. Fogalmazási gyakorlatok: más befejezés írása, játékos táviratok és apróhirdetések írása. Címer és zászló tervezése Páros és frontális munka Hallás utáni szövegértés Educatiotananyag 5/5.5.modul (Tanári útmutató o..)

28 A zöngés és zöngétlen mássalhangzók. Mtk o. A szövegalkotó képesség fejlesztése a János vitéz feldolgozása során. 91. Az ábécé és a betűrend. Mtk o. 5/5.5.modul Tanári útmutató 99.o.Vitassátok meg a régi és mai házasodási szokásokat! Vita, érvelés A szövegalkotó és szövegértő képesség fejlesztése. Improvizáció,beszédkészség,kreativit ás,vizuális fantázia,,beleélés és azonosulás,véleményalkotás 5/5.5.modul Tanári útmutató 5/5.5.modul Tanári útmutató 99.o.Vitassátok meg a régi és mai házasodási szokásokat! Játékos táviratok és apróhirdetések írása. Címer és zászló tervezése Educatiotananyag 5/5.5.modul (Tanári útmutató o..). 5/5.5.modul Tanári útmutató Heterrogén csoportok Heterogén csoportok pármunka pármunka 92. János vitéz 14. rész A János vitéz verse- Sormetszet, cezúra, sorfajta, ütemhangsú- A basa fia és egy magyar huszár beszélgetése a csatáról A verselési mód, a rímfajták felismerésének fejlesz- A ritmusról, verselésről tanultak felidézése.

29 lése Tk o. lyos verselés, a négyütemű felező 12-es. A páros rím. Elbeszélői nézőpont váltása tése. Fantázia, véleményalkotás, érvelés Jellemtérkép folytatása Ritmikai gyakorlatok. Az ütemhangsúlyos verselés felismerésének gyakorlása. Educatiotananyag 5/5.6.modul (Tanári útmutató ) Heterogén, egyéni munka 93. A HANG ÉS BETŰ témakör összefoglalása. Mtk o.. 5/5.6.modul Tanári útmutató 125.o. szerepészlelés,szere-nek megfelelő beszédmód 5/5.6.modul Tanári útmutató Elbeszélői nézőpont váltása o János vitéz 15.rész Témazáró felmérés írása: A HANG ÉS BETŰ 5/5.6.modul (Tanári útmutató ) Kreatív véleményalkotás 5/5.7.modul Tanári útmutató 132.o.Miért lenne szabályos népmesei befejezés,ha a cselekmény a francia király udvarában fejeződne be?- szövegalkotás,összehasonlítás Educatiotananyag 5/5.6.modul (Tanári útmutató ) A jutalom:vélemény és érv megfogalmazása 5/5.6.modul Tanári útmutató 130.o. Találjátok ki,mi történhetett Iluskával Jancsitól való elbúcsúzása óta!-előzetes ismeretek előhívása,gyűjtés, megbeszélés A felmérés perc alatt megírható. Az Mtk. melléklete. Páros vagy csoportmunka. 96. János vitéz rész Néhány nyelvi alakzat (megszólítás, 5/5.6.modul (Tanári út-. Educatiotananyag 5/5.7.modul (Tanári Memoriter: 18. rész 11. versszaka

30 97. A nyelvi alakzatok Tk o. 98. A témazáró értékelése és javítása. A magyar helyesírás szabályai felkiáltás, kérdés, felsorolás, ismétlés) és jellemzői. mutató ) Vizualizálás,döntés,vita 5/5.7.modul Tanári útmutató137.o.- Előreutalások és késleltetések felismerése útmutató o.) Részben irányított képalkotás,megbeszélés Motívumkeresés(rózsa) A magyar helyesírás szabályai című könyv szerkezete, a tárgymutató használata. Egyéni, heterogén csoport, frontális János vitéz rész A szereplők cselekedetei, a hős kalandjai, erkölcsi választásai. A szociális kompetencia fejlesztése mások véleményének türelmes és figyelmes meghallgatása, szembesítése során. Az összehasonlító képesség fejlesztése a mesei elemek megkeresése során. Vélemény megfogalmazása a szereplők cselekedeteiről, a helyzetekről. Mesei motívumok keresése. Leírás készítése Óriásországról. Koncentráció: az olvasott mesék óriásainak felidézése, tulajdonságaik számbavétele. Óravázlat a tantárgyi programban. Memória,kérdezés,okokozati viszonyok megfogalmazásas 5/5.8.modul (Tanári útmutató o.) Szókártyák használata Játék Feladatmegoldás IKT-tábla A kiejtés szerinti írásmód. A szótövek írása. Mtk o.. 5/5.7.modul Tanári útmutató142.o. Az időjáráshoz kapcsoló-. 5/5.7.modul Tanári útmutató144.o. Kreatív szövegalkotás:az elő- Heterogén csoportok

31 dó népi kifejezések ző 4 fejezetben benne rejlik a történet befejezésének 4 változata A kiejtés elve Indoklás megfogalmazása: Sz.f.gy. 37/4.. 5/5.8.modul Tanári útmutató o. Szókincsfejlesztés János vitéz rész Mesei motívumok. Tk o. A mesei motívumok. A meseszerű és a valós az elbeszélő költeményben. A mű részleteinek dramatikus feldolgozása. Az összehasonlító és az elemző képesség fejlesztése a meseszerű és a valós elemek érzékelése során. A szövegalkotó képesség fejlesztése vers írása során. A meseszerű és reális elemek keresése a szövegben egyéni és csoportos munkában, varázsige írása 5/5.8.modul (Tanári útmutató o.) Memoriter: 21. rész 15. versszaka Óravázlat a tantárgyi programban János vitéz rész Az elbeszélő költemény Tk o. Elbeszélő költemény, az epikai művek szerkezeti felépítése. Az idő és a tér az elbeszélő művekben. Az elemző képesség fejlesztése az a mű struktúrájának vizsgálata során. A tér- és időészlelés képessége. Írassunk a műhöz egy másik befejezést! Válasszuk ki közülük érvek meghallgatása után a legjobbnak tűnőt! Feladatok a különböző műfaji ismertetőjegyek felismerésére, a jellemzők egyéni vagy csoportos táblázatba foglalása, a megoldások összevetése. Memoriter: 25. rész 1. versszaka, 27. rész 6. és 11. versszaka

32 Összehasonlítás,következtetés,alátáma sztó érvek keresése 5/5.9.modul (Tanári útmutató o.) 109. A toldalék írása. Mtk o. Ki ő? Osztálytárs felismerése rövid alakleírás alapján.. 5/5.8.modul Tanári útmutató o. Páros vagy csoportmunka. A toldalékfajták felidézése. Jellemzés, érvek megfogalmazása 111. Helyesírási felmérés: a kiejtés szerinti írásmód Nem szakrendszerű óra. A szövegalkotó képesség fejlesztése a János vitéz feldolgozása során. Összefoglalás Tk o. Helyesejtési gyakorlatok végeztetése: Mtk. 106/14. A típushibák megbeszélése, hibajavítás. A szövegalkotó képesség fejlesztése a leírás gyakorlása, a vélemények ütköztetése során. A rendszerezés képességének fejlesztése a szerkezeti egységek összeillesztése során. A kifejezőképesség fejlesztése a memoriterek hangoz-! 5/5.8.modul Tanári útmutató o. Történetmondás, a leírás gyakorlása, vélemények ütköztetése. Illusztráció készítése. Az epikus művek szerkezeti elemeinek ismerete. A tetőpon-tok, a fordulópontok, a kitérők érzékelése. A versszak és a nagyobb szerkezeti egységek viszonyának meg- Válogatás a Tk o. és a Mf o. feladataiból. Nem szakrendszerű sáv. Célszerű előzetesen kiadni néhány feladatot, és azok egy részét

33 tatásával. A tér- és időészlelés képessége. Az összehasonlító képesség fejlesztése a film és a mű elemeinek érzékelése során. értése. Feladatok az idő és a tér megállapítására, rajzok készítése a helyszínekről, az alkotások öszszevetése, megbeszélése. 5/5.10.modul (Tanári útmutató csoportmun-kában megoldani Témazáró dolgozat írása Feladatlap az If.-ben A szóelemzés elve. Hasonulások. részleges hasonulások. Zöngésség szerinti. Mtk o. Útbaigazítás kérése és adása: Ffgy. 56/5., 6. A bevezető szöveg értelmezése. Térleírás. Válogatás az Ffgy oldaláról. Educatiotananyag 6/6..1.modul (Tanári útmutató 1-20.o. Óra Témakör Tananyag 116. MÚLTUNK A MÍ- TOSZOKBAN A mítoszról A legfontosabb gö- Fogalmak, ismeretek A mítoszok és a mitológia fogalmának, néhány ismertetőjegyének az ismerete. Készség-és képességfejlesztési célok A meglévő tudás felelevenítése, új szempont szerinti rendezése. Ajánlott tevékenységformák Módszertani javaslatok Koncentráció: a történelemórákon tanultak felidézése. A mítoszok jellemzőinek feltárása projektmunkában vagy Megjegyzés

34 rög-római istenek Tk o. Prométheusz Parisz ítélete A küklópsz barlangjában Tk o. 6/6..1.modul (Tanári útmutató 1-20.o. 2.modul o A teljes hasonulás. Az írásban jelölt teljes hasonulás. Mtk o. Néhány mítosz (legalább három-négy ismerete). A mítoszok és a mesék különbségei. Az empátia megjelenése az irodalomban. 6/6..1.modul (Tanári útmutató 1-20.o. Vizuális és auditív információk célszerű gyűjtése, rendszerezése, felhasználása. Játék megtanítása osztálytársaknak. Helyesejtési gyakorlatok végeztetése: Mtk. 114/5. A -h végű főnevek és a családnevek -val, -vel ragos alakjai. kooperatív technikával. Rajzok készítése a görög-római istenekről. A történelemórán tanultak felidézése, képek keresése istenekről, ókori épületekről. A hangos olvasás gyakorlása. cselekménymondás, vázlatírás, összehasonlítás, a jellemzés gyakorlása. A mítoszok és a mesék jellemzőinek megfigyelése, összehasonlítása tanári irányítással. A tanulást segítő grafikus módszerek alkalmazása: például a két különböző műfajú és rendeltetésű szövegtípus összehasonlítása, a tapasztalatok ábrázolása Venndiagram segítségével. Helyesírási szabálypontok értelmezése. A szövegértés képesség fejlesztése Ajánlott mű: Trencsényi-Waldapfel Imre: Görög regék. A mítoszok közül egyet célszerű előzetes olvasásra feladni. Csoportmunka A BIBLIA VILÁGA A Bibliáról Tk o. Biblia, Ószövetség, Újszövetség, szállóige. A meglévő ismeretek felelevenítése, új szempont szerinti rendezése. Gyakorlatok a meglévő ismeretek felelevenítésére. Feladatok a lényegkiemelésre. Koncentráció: a történelemórán Ajánlott mű: Csizmadia Károly: Bibliai eredetű szállóigék, szólásmondások,

35 6/6..1.modul (Tanári útmutató 1-20.o. tanultak felidézése. 6/6. Hallás utáni szövegértés fejlesztése közmondások Óra Témakör Tananyag 12 Az Ószövetség 4. A világ teremtése Tk o. 6/6..1.modul (Tanári útmutató o Az írásban nem jelölt teljes hasonulás. Mtk o. Fogalmak, ismeretek A próféta. Bibliai történetek. Készség-és képességfejlesztési célok A hangos olvasási képesség és a szövegértési képesség fejlesztése. Utasítás előadása az Mtk. 117/3. feladat alapján. Kínálás, felkérés táncra klubdélutánon. Ajánlott tevékenységformák Módszertani javaslatok A hangos, kifejező olvasás és a néma, értő olvasás gyakorlása és ellenőrzése. A helyes beszédlégzés, a szünet, az artikuláció, a hanglejtés, hangsúly, hangerő, beszédtempó gyakorlása folyamatosan, minden tanítási órán, tréningszerűen. 6/6..1.modul (Tanári útmutató o. Hallás utáni szövegértés 5/4.1.modul Szegény Dzsoni és Árnika Általánosítások és kifejleti jóslatok Megjegyzés Az összeolvadás. Mtk o. Helyesejtési gyakorlatok végeztetése: Mtk. 12/4. T. 23. Készség-és képességfejlesztési célok Hirdetések olvasása, értelmezése és alkotása. Ffgy o. Újságok böngészése. Óra Témakör Fogalmak, ismeretek Ajánlott tevékenységformák Megjegyzés Tananyag Módszertani javaslatok 127. Gárdonyi Géza: Bűn- Elbeszélés, versciklus A szövegalkotási készség Cselekménymondás, cselek- Ajánlatos előzetes

36 tárgyalás Tk o. 5/1.1.modul (Tanári útmutató 1-38.o. A korosztály életproblémáihoz és érdeklődéséhez kapcsolódó elbeszélések olvasása, feldolgozása. fejlesztése. Szerepészlelés Normaalkalmazás helyzetfelismerés ménytömörítés. Gárdonyi Géza műveinek felelevenítése. A művek közös és önálló olvasása, értelmezése, közös megbeszélése. olvasásra feladni a műveket A mássalhangzórövidülés és a mássalhangzó kiesés. Mtk o Nem szakrendszerű óra. A szövegalkotási képesség fejlesztése, szómagyarázatok Gárdonyi Géza: Bűntárgyalás című elbeszélése feldolgozása során Tk o A hagyomány elve. A családnevek régies írása. Mtk o Nem szakrendszerű óra. A szövegalkotási képesség fejlesztése szómagyarázatok, szinonimák keresése során. (Szabó Lőrinc: Debrecenben Hatod- Szerepészlelés Normaalkalmazás, helyzetfelismerés. A kifejezőképesség fejlesztése, a kommunikációs célnak és helyzetnek megfelelő nyelvhasználat erősítése. Üzenetek átadása. A szövegalkotási képesség fejlesztése szógyűjtés, szó- és szólásmagyarázat során.! 5/.1.modul Tanári útmutató 1-25.o. Feladatok a korosztály életproblémáihoz és érdeklődéséhez kapcsolódó irodalmi téma megismerésére páros vagy csoportos munkában. A téma bemutatása idézetek segítségével és kommentárral. A levél formai és tartalmi sajátosságainak megfigyelése. Ffgy o. Feladatok a rokon értelmű szavak, régies szóalakok, szólások és közmondások magyarázatához, gyűjtéséhez kapcsolódóan páros vagy csoportos munkában. Heterogén csoportok. Válogatás a Tk o. és a Mf. 66. o. feladataiból. Válogatás a Tk o. és a Mf o. feladataiból.

37 nap Tk o.) 132. A család és az otthon Petőfi Sándor: Egy estém otthon és István öcsémhez Tk o /1.6.modul Az életkép. A költői levél. Képesség az irodalmi alkotás műfaji sajátosságainak a felismerésére. Jelenetrögtönzés írásos előkészület után Témahét legenda Szövegértő képesség fejlesztése Óra Témakör Tananyag 137. Az egyszerűsítés elve. Mtk o. 5/1.6.modul 138. A hazáról Petőfi Sándor: Az alföld Tk o. 5/1.6.modul Fogalmak, ismeretek Az egyszerűsítés elvének és az elválasztás gyakorlása egyszerű és összetett szavakban. A tájleíró költemény. Szöveg és illusztráció kapcsolata, alapvető típusai. Készség-és képességfejlesztési célok Kapcsolatfelvétel- és kapcsolattartás telefonáláskor. Verbális és nem verbális kapcsolata, együttes értelmezésük. Az alkotások műfaji sajátosságainak felismerése, a jellemzők összegyűjtése és közös megbeszélése. 5/1.6.modul Tanári o. Mozaik-technikák: Szent György legendája Ajánlott tevékenységformák Módszertani javaslatok Modern írásbeli közlésformák: , SMS stb. Ffgy. 68/9., 10. A vers felépítése és a költői eszközök (táblázat). Illusztráció készítése a műhöz. Memoriterek tanulása, ritmikus hangoztatása. A Magyar értelmező kéziszótár használata. Heterogén csoportok Megjegyzés A felmérés perc alatt megírható. Az Mtk. melléklete. Memoriter

38 A kifejezőképesség fejlesztése Petőfi Sándor: Az alföld versének hangoztatása során. A szövegértő képesség fejlesztése a vers illusztrálása során. Tk o. 5/1.6.modul Verbális és nem verbális kapcsolata, együttes értelmezésük. Az együttműködési készség fejlesztése Kreatív szövegalkotás A vers felépítése és a költői eszközök (táblázat). Illusztráció készítése a műhöz. Memoriterek tanulása, ritmikus hangoztatása. Válogatás a Tk o. és a Mf o. feladataiból. Memoriter /1.6.modul Az elválasztás Mtk o Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 5/3. modul 1. Háború a grundérta szembenálló csapatok 5-10.o. Szókincsfejlesztés Jelöletlen ok-okozati kapcsolatok feltárása Figyelmes, a megértés akadályait tudatosító olvasás, szövegártási önismeret megalapozása, erősítése, az ismeretlen szavak ismeretlenségének tudatosítása Tanári felolvasás, feladatsor megoldása írásban, beszélgetés Egyéni, pár-, majd frontális munka 142. Összefoglalás. Az év végi felmérés előkészítése. Mtk o. Helyesejtési gyakorlatok végeztetése: Ffgy. 14/10. A helyesírási ismeretek rendszerezése. T. 25. Táblázatok értelmezése, felhasználása. Mtk o. Fóliamelléklet.

HELYI TANTERV TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA. 5. évfolyam

HELYI TANTERV TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA. 5. évfolyam HELYI TANTERV TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek

Részletesebben

Magyar irodalom 5-8. évfolyam. 5. évfolyam

Magyar irodalom 5-8. évfolyam. 5. évfolyam Magyar irodalom 5-8. évfolyam 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) BEVEZETÉS ALAPELVEK, CÉLOK Az általános iskola kezdő szakaszában a magyar nyelv és irodalom tantárgy legalapvetőbb célja az anyanyelvi

Részletesebben

Magyar irodalom 5-8. évfolyam

Magyar irodalom 5-8. évfolyam Magyar irodalom 5-8. évfolyam 5. évfolyam Éves óraszám: 72 Heti óraszám: 2 A könyvek varázsa Mesék bűvöletében Petőfi Sándor: János vitéz Múltunk a mítoszokban A Biblia világa Ez a föld a mi hazánk (Táj,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4

TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4 5-8. OSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4 ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, FELSŐ TAGOZAT, 5 8. ÉVFOLYAM... 4 AZ 5-8. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS AZ ÓRASZÁMOK... 11 MAGYAR IRODALOM... 12 MAGYAR

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam MAGYAR NYELV 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készség együttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

3. évfolyam. 3-4. évf. Magyar nyelv és irodalom

3. évfolyam. 3-4. évf. Magyar nyelv és irodalom 3. évfolyam A beszédkészség, a szóbeli szövegek megértésének, értelmezésének és alkotásának fejlesztése képezi alapját és kiinduló pontját valamennyi újonnan megtanulásra kerülő nyelvi tevékenységnek.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43 ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM V. kötet HELYI TANTERV FELSŐ TAGOZAT 5-8. 2009. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS

Részletesebben

TANTERV - MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

TANTERV - MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Hónap S Z E P T E M B E R TANTERV - MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Művelődési sztenderd 4. osztály Törzsanyag és követelményrendszer Hét A-szint / minimum B-szint / átlag C-szint / optimum 1. Ismerkedés az új

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Készítette: a magyar munkaközösség (Balogh Anikó, Dr. Szabóné Bánkuti Katalin, Mándoki Mária,

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01. Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változatához Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 5 8. évfolyama

Részletesebben

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv és irodalom 7. ÉVFOLYAM. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv és irodalom 7. ÉVFOLYAM. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 7. ÉVFOLYAM Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 Témakörök Új tananyag feldolgozása Gyakorlás Összefoglalás, ellenőrzés Teljes óraszám Év eleji ismétlés, ismerkedés, felmérés - 2 2 4 Irodalom és kulturális

Részletesebben

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 2 72 6. évfolyam 2 72 7. évfolyam 2 72 8. évfolyam 2 72 5. évfolyam Tematikai egység címe Beszédkészség,

Részletesebben

A Helyi tantervet 2008. szeptemberben az 5. évfolyamon kell bevezetni!

A Helyi tantervet 2008. szeptemberben az 5. évfolyamon kell bevezetni! A Helyi tanterv tantárgyi rendszere és heti óraszáma A tanterv fıbb jellemzıi: Tantárgystruktúrában megtalálható integrált tantárgyak: Tantárgy Évfolyam Mőveltségterületet Magyar nyelv és irodalom 7-8

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a 8 évfolyamos gimnáziumok számára készült. Két nagy szakaszra bomlik: az első az 5 8. évfolyam, a második a 9 12. évfolyam tematikai egységeit tartalmazza

Részletesebben

Adaptált kerettanterv

Adaptált kerettanterv Adaptált kerettanterv MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Az Apáczai Kiadó Helyi tantervi ajánlása alapján, kiegészítve a rendelkezésre álló 10%, illetve a szabadon tervezhető órakeret terhére felhasználható

Részletesebben

Óraszám Tananyag Fogalmak Tevékenységek Kapcsolódási pontok 1. Bevezetés: a tankönyv

Óraszám Tananyag Fogalmak Tevékenységek Kapcsolódási pontok 1. Bevezetés: a tankönyv NT-11713/1 IRODALOM 7. TANMENETJAVASLAT Fejezetcím: A romantika: 32 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Órakeret Egy korstílus a romantika

Részletesebben

Anexa 3. CLASA a V-a OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE. 1. A szóbeli közlés megértése

Anexa 3. CLASA a V-a OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE. 1. A szóbeli közlés megértése 1. A szóbeli közlés megértése CLASA a Va OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE PROPUNERE DE REVIZUIRE 2008 V. osztály végén a tanuló V. osztály végén a tanuló 1.1. 1.1. felismeri

Részletesebben

Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol

Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol IRODALOM TANMENETJAVASLAT - 8. osztály Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol Óra 1-2. (1-2. 3-4.

Részletesebben

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam érzelmi érzékenysége, erkölcsi gondolkodása legalább olyan szintre kerül, hogy az olvasott művekben képessé válik emberi alaphelyzetek,

Részletesebben

KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA

KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA V. KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA Célok és feladatok A szakiskola kilencedik évfolyamán általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás, pályaorientáció, gyakorlati oktatás, tizedik

Részletesebben

Helyi tanterv alsó tagozat

Helyi tanterv alsó tagozat Tartalomjegyzék Helyi tanterv alsó tagozat Magyar nyelv és irodalom Bevezető... 3 1. évfolyam... 5 2. évfolyam... 11 3. évfolyam... 20 4. évfolyam... 31 Német népismeret Bevezető... 42 1. évfolyam... 43

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM 51/2012. XII. 21.EMMI RENDELET 1.SZ. MELLÉKLETE ALAPJÁN Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Négy évfolyamos gimnáziumi képzés 9-12. osztály Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák számára készült. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítás

Részletesebben

/Gyula Szent István út 38./ Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve

/Gyula Szent István út 38./ Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve Ikt.sz: 9/a. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára

Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára 1 Alapelvek, célok és feladatok A tantárgy jellegéből adódóan fontos feladat a nyelvi és irodalmi kultúra fejlesztése, az egyéni ismeretszerzés

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

1. számú melléklet: Tanulásban akadályozott tanulók helyi tanterve 1 4. évfolyam

1. számú melléklet: Tanulásban akadályozott tanulók helyi tanterve 1 4. évfolyam 1. számú melléklet: Tanulásban akadályozott tanulók helyi tanterve 1 4. évfolyam Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok az 1 4. évfolyamon Tantárgyak 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam

Részletesebben

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai Célok és feladatok Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.

Részletesebben

Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV. az Irodalom 7. tanításához

Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV. az Irodalom 7. tanításához Irodalom 7_kk_2014:irodalomkezik_7 2011.qxd 2014.06.17. 12:45 Page 1 Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV az Irodalom 7. tanításához Irodalom 7_kk_2014:irodalomkezik_7 2011.qxd 2014.06.17. 12:45 Page

Részletesebben

Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016 tanév

Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016 tanév Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016 tanév Tankönyvcsalád: OFI Nemzedékek Tudása Irodalmi olvasókönyv Boldizsár Ildikó Olvasási munkafüzet Borszéki Ágnes Tanítók: Varga Mariann és Fürné Kiss Zsuzsanna

Részletesebben

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Otthon. 5.évfolyam

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Otthon. 5.évfolyam TANMENET Szövegértés- Otthon 5.évfolyam Készítette: Jóváhagyta: Benedekné Juhász Katalin szaktanár Gubáné Csánki Ágnes igazgató 2009. október 25. óra tananyag feladat cél munkaforma módszer készségek eszköz

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Hajdúszoboszló Magyar nyelv és irodalom tantárgy 7-8. évfolyam 2013. Magyar nyelv és irodalom 7 8. évfolyam A 7 8. évfolyamon a változó és egyre összetettebb

Részletesebben

b Helyi tantervek (szakiskola) A változat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 10. évfolyam Célok és feladatok

b Helyi tantervek (szakiskola) A változat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 10. évfolyam Célok és feladatok b Helyi tantervek (szakiskola) A változat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 10. évfolyam Célok és feladatok A szakiskolában a magyartanítás elsődleges célja a tág értelem vett olvasás-, írás- és beszédtanítás

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom tantárgy 1-3. évfolyam 2013. Bevezetés célok, alapelvek Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. 4. évfolyam 1. évfolyam - Beszéljen a tanuló érthetően, tisztán. - Értse meg iskolai feladatait, tanítója utasításait,

Részletesebben

NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2

NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2 NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. 10. 11. Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2 12. 13. Irodalom 2 2 4 É 3 É Magyar nyelv 2 2 1 É 1 É Történelem és társadalomismeret

Részletesebben

Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola. Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016.

Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola. Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016. Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016. Tankönyvcsalád: OFI Nemzedékek Tudása Irodalmi olvasókönyv Boldizsár Ildikó Olvasási munkafüzet Borszéki Ágnes Tanítók:

Részletesebben

Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom

Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom / EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (B) változat alapján

Részletesebben

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1 1. félévi óraszá m 2. félévi óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszám 2. félévi óraszám Éves óraszám 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat Az 5 8. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom tantárgy alapvető célja és feladata az alsóbb évfolyamokon megalapozott szövegértés, szövegalkotás képességének továbbfejlesztése,

Részletesebben

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4...

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4... ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM IV. kötet HELYI TANTERV LOGOPÉDIAI OSZTÁLYOK 1-4. 2010. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4.... 3 MATEMATIKA 1-4.... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4.... 112 ÉNEK-ZENE

Részletesebben

Tanmenetjavaslat. dr. Széplaki György és dr. Vilcsek Béla VILÁGJÁRÓ. címû 7. osztályos irodalomtankönyvéhez

Tanmenetjavaslat. dr. Széplaki György és dr. Vilcsek Béla VILÁGJÁRÓ. címû 7. osztályos irodalomtankönyvéhez Tanmenetjavaslat dr. Széplaki György és dr. Vilcsek Béla VILÁGJÁRÓ címû 7. osztályos irodalomtankönyvéhez 1 Az integrált magyar nyelvi és irodalmi program általános iskola 1 8. osztály 7. osztályos része

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. BEVEZETŐ

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. BEVEZETŐ BEVEZETŐ Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Dráma és Tánc. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.12.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Dráma és Tánc. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.12. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Dráma és Tánc készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.12. alapján 9. évfolyam 2 DRÁMA ÉS TÁNC Célok és feladatok A dráma

Részletesebben

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Varázsbirodalmak 1. 5.évfolyam

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Varázsbirodalmak 1. 5.évfolyam TANMENET Szövegértés-szövegalkotás Varázsbirodalmak 1. 5.évfolyam Készítette: Jóváhagyta: Benedekné Juhász Katalin szaktanár Gubáné Csánki Ágnes igazgató 2010. március 22. ma Varázsbirodalmak 1 1-2. Tündérszép

Részletesebben

Szakiskolát végzettek érettségire történő felkészítése. 14. számú melléklet. (Nappali képzés) Hatályos: 2014. év április hó 01.

Szakiskolát végzettek érettségire történő felkészítése. 14. számú melléklet. (Nappali képzés) Hatályos: 2014. év április hó 01. Ikt.sz: 14. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS ANYANYELV (A és B variáció)

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS ANYANYELV (A és B variáció) KOMMUNIKÁCIÓ ÉS ANYANYELV (A és B variáció) A Híd 2. program a lemorzsolódott vagy az iskolai kudarcok miatt lassabban haladó, de tanköteles korú (vagy idősebb), általános iskolai végzettség nélküli fiatalok

Részletesebben

2013. Helyi tanterv. Klúg Péter Általános Iskola, Szakiskola a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye. Szeged

2013. Helyi tanterv. Klúg Péter Általános Iskola, Szakiskola a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye. Szeged 2013. Helyi tanterv Klúg Péter Általános Iskola, Szakiskola a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye Szeged AZ ISKOLA HELYI TANTERVE 1. A képzés teljes szerkezete... 1 2. Óvodai nevelés...

Részletesebben

Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV

Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára 1-4. évfolyam TARTALOM A MISKOLCI ÉLTES MÁTYÁS

Részletesebben

heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni tanulási idő 37 37 55,5 64

heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni tanulási idő 37 37 55,5 64 IRODALOM 1 A kerettanterv alapján készült helyi tanterv óraterve IRODALOM 9. osztály 10. osztály 11. osztály 12. osztály 37 hét 37 hét 37 hét 32 hét heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni

Részletesebben

1 2. évfolyam. 1. Zenei reprodukció

1 2. évfolyam. 1. Zenei reprodukció ÉNEK-ZENE A művészi tevékenység, a művészetek hatása semmivel nem pótolható szerepet játszik személyiségünk fejlődésében, az ízlés, a kreativitás, az érzések árnyalt kifejezésének fejlesztésében. A műalkotások

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-1498/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-1498/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-1498/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: A nem szakrendszerű oktatás általános iskolák 5. évfolyamán történő bevezetésének tapasztalatai,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a hat évfolyamos gimnáziumok számára készült. A tanterv két fő részre osztható: a 7 8. évfolyam tematikai egységeiben elsősorban a fejlesztési célok és követelmények

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA 1-2

VIZUÁLIS KULTÚRA 1-2 VIZUÁLIS KULTÚRA 1-2 A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV MÓDOSÍTÁSA

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV MÓDOSÍTÁSA PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV MÓDOSÍTÁSA Kiegészítés a NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS követelményeivel István Király Általános Iskola és Tagintézményei 1. Nevelési program 2. Helyi tantervek Szentistván,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1-4. OSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4 ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, ALSÓ TAGOZAT, 1 4. ÉVFOLYAM... 4 AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS ÓRASZÁMAI... 9 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 10

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Drámajáték

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Drámajáték Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29.sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 Email: bolyai29@axelero.hu Drámajáték Célok és feladatok

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Adamikné dr. Jászó Anna és dr. Fercsik Erzsébet ÉDES ANYANYELVÜNK. címû nyelvtankönyvéhez, valamint az ÚTITÁRS I.

TANMENETJAVASLAT. Adamikné dr. Jászó Anna és dr. Fercsik Erzsébet ÉDES ANYANYELVÜNK. címû nyelvtankönyvéhez, valamint az ÚTITÁRS I. TANMENETJAVASLAT Adamikné dr. Jászó Anna és dr. Fercsik Erzsébet ÉDES ANYANYELVÜNK címû nyelvtankönyvéhez, valamint az ÚTITÁRS I. feladatfüzethez Általános iskola 5. osztály Az integrált magyar nyelv és

Részletesebben

УГОРСЬКА МОВА MAGYAR NYELV

УГОРСЬКА МОВА MAGYAR NYELV Міністерство освіти і науки України УГОРСЬКА МОВА 5 12 класи MAGYAR NYELV 5 12. osztály Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з угорською мовою навчання Затверджено Міністерством освіти і науки

Részletesebben

Magyar nyelv. 5. évfolyam

Magyar nyelv. 5. évfolyam Magyar nyelv 5. évfolyam A tantárgy elsődleges ja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

TANMENET NYELVTAN ÉS FOGALMAZÁS

TANMENET NYELVTAN ÉS FOGALMAZÁS TANMENET NYELVTAN ÉS FOGALMAZÁS 4. osztály Készítette: VARGA MARIANN TANÍTÓ A tanmenet kivonata a szerzők által készített, és javasolt tanmenetnek. MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2008 : Éves óraszám: 72 óra Heti

Részletesebben

Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.e osztály (szakács)

Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.e osztály (szakács) Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.e osztály (szakács) 1. Bukások tantárgyankénti

Részletesebben

KÉZIKÖNYV a 3. osztályos HÉTSZÍNVIRÁG olvasókönyv és munkafüzet használatához

KÉZIKÖNYV a 3. osztályos HÉTSZÍNVIRÁG olvasókönyv és munkafüzet használatához Burai Lászlóné dr. Faragó Attiláné KÉZIKÖNYV a 3. osztályos HÉTSZÍNVIRÁG olvasókönyv és munkafüzet használatához hetszinvirag.indd 1 6/10/14 8:51 AM Szerzők BURAI LÁSZLÓNÉ DR. FARAGÓ ATTILÁNÉ Korrektor

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Olasz nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. 1 Tartalom Olasz nyelv, második idegen nyelv, alapóraszámú képzés... 3 2 Kerettantervi

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 9-12. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 9-12. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-12. évfolyam A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. A tantárgy tanítása és tanulása különösen alkalmas

Részletesebben

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok u. 53. TANMENET. szakiskola. magyar nyelv és irodalom. 9.

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok u. 53. TANMENET. szakiskola. magyar nyelv és irodalom. 9. TANMENET szakiskola magyar nyelv és irodalom 9. évfolyam 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5 osztály 2009/2010 tanév Heti óraszám: Éves óraszám: 3 óra 108 óra Készítette: Járó Csaba Istvánné tanár Ellenőrizte:. Munkaközösség-vezető

Részletesebben

kialakulását, az önértékelés és önismeret kialakulása révén pedig a céltudatos önszabályozást. Mindezektől függetlenül a vizuális kultúra tanításának

kialakulását, az önértékelés és önismeret kialakulása révén pedig a céltudatos önszabályozást. Mindezektől függetlenül a vizuális kultúra tanításának VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő alakításához.

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012.

Részletesebben

NYEK REÁL JELLEG, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLY

NYEK REÁL JELLEG, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLY NYEK REÁL JELLEG, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLY Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok a 9 13. évfolyamon az emelt szintű oktatáshoz Tantárgyak NY 9. 10. 11. 12. Magyar nyelv Magyar

Részletesebben

III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve

III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve Tartalomjegyzék 1. Az iskola 1-4 évfolyamain tanított tantárgyak, kötelező és szabadon választható tanórai foglalkozások, az előírt tananyag és követelményei...

Részletesebben

HELYI TANTERV A Készségfejlesztő Speciális Szakiskola középsúlyos értelmi fogyatékos tanulói számára

HELYI TANTERV A Készségfejlesztő Speciális Szakiskola középsúlyos értelmi fogyatékos tanulói számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 139022 OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV

Részletesebben

Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk

Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk Második idegen nyelv 9-12.évfolyam Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk 9. évfolyam A 9. évfolyamon kezdődő második

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. 1 4. Célok és feladatok

VIZUÁLIS KULTÚRA. 1 4. Célok és feladatok VIZUÁLIS KULTÚRA 1 4. Célok és feladatok A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez,

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT A 4. OSZTÁLY SZÁMÁRA Éves óraszám: 111 (+18)

TANMENETJAVASLAT A 4. OSZTÁLY SZÁMÁRA Éves óraszám: 111 (+18) = Az óra részletes leírása megtalálható a Kézikönyvben. TANMENETJAVASLAT A 4. OSZTÁLY SZÁMÁRA Éves óraszám: 111 (+18) 90 Óraszám Témakörök, szemelvények 1. óra SZEPTEMBERI CSENGETÉS Ismerkedés az új olvasókönyvvel

Részletesebben

Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4.

Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4. A Győri Műszaki SZC Gábor László Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4. Győr, 2015. július 1. 1 Tartalomjegyzék 1. A választott kerettanterv megnevezése...4 1.1. Célok, feladatok...4 1.2.

Részletesebben

II. TANTÁRGYI TANTERVEK

II. TANTÁRGYI TANTERVEK II. TANTÁRGYI TANTERVEK AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam) A 11/2008, (II.8.)OKM rendelettel módosított 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12.

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. HAT ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS 9-12. NÉGY ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS 9-12. ÖT ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS REÁL JELLEG 9-12. KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÉPZÉS 9-12. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítása

Részletesebben

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41.

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola 8630 HELYI TANTERV Szakközépiskola ÉRVÉNYES: 2011. szeptember 1-től 1 Célok és feladatok A szakközépiskolában folyó nevelés-oktatás továbbépíti, kiszélesíti és elmélyíti

Részletesebben

Helyi tanterv Dráma és tánc 5. osztály

Helyi tanterv Dráma és tánc 5. osztály Helyi tanterv Dráma és tánc 5. osztály A dráma és tánc tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek célja az élményeken keresztül történő megértés, valamint a kommunikáció, a kooperáció,

Részletesebben

Tánc és dráma /modul tantárgy/

Tánc és dráma /modul tantárgy/ Tánc és dráma /modul tantárgy/ 5-6. évfolyam TÁNC ÉS DRÁMA 5-6. ÉVFOLYAM 1 BEVEZETŐ Tánc és dráma választható modul tantárgy 5-6. évfolyam A dráma és tánc tanítása komplex pedagógiai munka, mely a különféle

Részletesebben

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol 2015. Helyi tanterv A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve Angol Esti tagozat 2015.01.01. ANGOL NYELV 9 12. évfolyam (Esti tagozat) Az élő

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok

VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 9-10. b /humán tagozat Helyi tanterv 9-10. évfolyam A tantárgyról általánosságban: A humán tagozat heti 4 magyarórán (9. évfolyamon heti 2 nyelvtan és 2 irodalom, 10. évfolyamon

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon 1. Anyanyelvi kommunikáció Fejlesztési területek Matematika Környezet Rajz Technika Ének Testnevelés 1-2. évfolyam 1. Beszédkézség, szóbeli szövegek megértése

Részletesebben

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV V VIII. OSZTÁLY I. KÖVETELMÉNYEK Képességek szövegértés problémalátás szövegalkotás különböző szövegtípusokban

Részletesebben

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA 1/4. számú melléklet HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ELŐKÉSZÍTŐ SZAKISKOLA 9-10. ÉVFOLYAM 2 TANTÁRGYI

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

KÜZDELEM ÉS JÁTÉK. Sportiskola 1-4. évf. Küzdelem és játék

KÜZDELEM ÉS JÁTÉK. Sportiskola 1-4. évf. Küzdelem és játék KÜZDELEM ÉS JÁTÉK Tantárgyunk a hagyományos tantárgyi rendszerben a Dráma és táncnak nevezett tantárgy tananyagait és fejlesztési feladatait foglalja össze. A dráma- és tánctanítás ja az élményen keresztül

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. Célok és feladatok

VIZUÁLIS KULTÚRA. Célok és feladatok VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő alakításához.

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Holland nyelv Készítette: a gimnázium humán szakmai munkaközössége 2015. A holland nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

Kerettanterv a szakiskolák számára

Kerettanterv a szakiskolák számára 1. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez Kerettanterv a szakiskolák számára Célok, feladatok A szakiskolai képzés különös hangsúlyt helyez arra, hogy a tanítási-tanulási folyamat megalapozza és továbbfejlessze

Részletesebben

ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM VIZSGATÁRGYBÓL

ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM VIZSGATÁRGYBÓL Közép- és emelt szintű értékelési skálák összehasonlítása tárgyú kutatás-fejlesztési projekt ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM VIZSGATÁRGYBÓL TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 azonosító számú, Átfogó

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 7.C évf. Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 7.C évf. Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés MAGYAR IRODALOM ömbösített tanmenet 7.C évf. Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1. Bevezető óra: a k. témakörei, olvasmányok 2. Műnemek és műfajok

Részletesebben

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XX. Kerületi Tankerület Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI Pedagógiai program Helyi tanterv az enyhe értelmi fogyatékos

Részletesebben

CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM

CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM 1 Civilizáció 5-8. évfolyam I. Célja, feladata: Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy tanításának az a célja,

Részletesebben

Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Ének-zene. 1. évfolyam. 1. évfolyam 2 72. 1. A tematikai egységek áttekintő táblázata

Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Ének-zene. 1. évfolyam. 1. évfolyam 2 72. 1. A tematikai egységek áttekintő táblázata 1. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 1. évfolyam 2 72 1. ek áttekintő táblázata címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó),

Részletesebben

Bem József Általános Iskola

Bem József Általános Iskola 1 Bem József Általános Iskola Pedagógiai program A Bem József Általános Iskola a(z) 1993. évi LXXIX. Törvény 47.p, 48.p 1996. évi LXII. Törvény 2011. évi Köznevelésről szóló törvény 4.p, 5., 26.p, 27.,

Részletesebben