TANMENETJAVASLAT A 4. OSZTÁLY SZÁMÁRA Éves óraszám: 111 (+18)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANMENETJAVASLAT A 4. OSZTÁLY SZÁMÁRA Éves óraszám: 111 (+18)"

Átírás

1 = Az óra részletes leírása megtalálható a Kézikönyvben. TANMENETJAVASLAT A 4. OSZTÁLY SZÁMÁRA Éves óraszám: 111 (+18) 90 Óraszám Témakörök, szemelvények 1. óra SZEPTEMBERI CSENGETÉS Ismerkedés az új olvasókönyvvel és munkafüzettel. Nyári élmények felelevenítése. Szinetár György: Szeptemberi csengetés Ok. 6. o. A tankönyv és a munkafüzet felépítése, fejezetei Ráhangolás az iskolakezdésre: Mf o. A tanulók beszédének megfigyelése a nyári élmények elmondásakor. A vers hangulata: az iskolatársak látásának öröme. Aktív és passzív szókincs folyamatos gyarapítása különféle szövegekbôl más tantárgyakból elôforduló szakkifejezésekkel 2. óra 3. óra 4. óra 5. óra Marék Veronika: Bagollyal nyaraltunk Kiskun Farkas László: Levél a táborból Ok. 4., 6. o. Nagy Katalin: Vicces osztály Ok. 7. o. Gárdonyi Géza: Az iskola Ok. 9. o. Méhes György: A galamb, a gombfoci meg a trükkök Ok. 10. o. Új osztálytárs fogadása, segítségnyújtás a beilleszkedéshez. A vers hangulatának megfigyelése. Új fogalom: honvágy. Mf. 5. o. Az új pedagógus és a gyerekek viselkedésnek vizsgálata Véleményalkotás A régi iskola megismerése és az iskolások életének nehézségei Mf. 7. o. Új fogalom: vigyázó, tollszedés Az iskolai élet vidámságai. Mf. 8. o. Válaszadás kérdésekre. Események sorrendbe állítása: mondatbôvítés az olvasmány alapján A helyes beszédlégzés gyakorlása mondatpiramis segítségével. Olvasástechnika fejlesztése: a mondatvégi írásjelek szem elôtt tartása hangos olvasáskor. Egyéni élmények a táborozásról. Párbeszéd a mindennapi kommunikációban Folyékony olvasás gyakorlása: a mondatfajták helyes hangsúlyozása. Hír megfogalmazása az olvasmányhoz Információgyûjtés az olvasmányból. Kötetlen beszélgetés. Hagyományok, jogok és kötelességek. Olvasástechnika fejlesztése: összetett mondatok folyékony, lendületes olvasása helyes szünettartással. Az iskolai élet meghatározói, feladatok A szereplôk tulajdonságainak szétválogatása Beszédmûvelés: Mondatok felolvasása helyes hangsúlyozással, hanglejtéssel, a párbeszédes részeknél mimika alkalmazása. Tömör tartalomelmondás kulcsszavak segítségével Kézikönyv a Hétszínvilág olvasókönyv és munkafüzet használatához

2 6. óra 7. óra 8. óra 9. óra 10. óra 11. óra Kosztolányi Dezsô: Az iskolában hatvanan vagyunk (részlet) Bálint Tibor: Ha Simonnak hatalma volna. Ok o. Móra Ferenc: Szeptemberi emlék Ok. 14. o. Móricz Zsigmond: Fillentô (részlet) Ok. 16. o. Gyakorlóóra Év eleji felmérés hangos olvasással: Gergô juhász kanala Ok. 42. o. Év eleji felmérés néma olvasással: Móra Ferenc: Az aranyalma Az iskolába kerülés elsô élménye: érzelmek a versben. Erkölcsi értékítélet a fôszerepelô viselkedésérôl. (A kapott hatalmat, lehetôséget, hasznos dolgokra, társaink és magunk javára, örömére használjuk fel!) Mf o. A tudásvágy képes legyôzni az akadályokat. Ok-okozati összefüggés megláttatása. Új fogalom: pedellus Mf. 10. o. Nehéz gyermek sors megismerése A fôszereplô jelleme: viszonya környezetéhez. Az elbeszélés tagolásának megfigyelése az olvasmányban Mf. 11. o. A régi és a mai iskolai élet összehasonlítása az olvasmányokból megismert gyerekszereplôk életének, sorsának alapján. A szereplôk követendô, példaértékû tulajdonságai A mese önálló megértésének és feldolgozásának ellenôrzése 1. sz. felmérôlap Szóbeli összehasonlítás, szókincsbôvítés: szó- és közmondásmagyarázat. Rokon értelmû kifejezések gyûjtése. Rövid fogalmazás a füzetbe. A Magyar értelmezô kéziszótár és O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások címû könyvének használata Az olvasmány megértésének bizonyítása a kérdésekre adott válaszokkal. Igaz-hamis állítások szétválogatása. A szereplôk tulajdonságai. Írói kifejezések keresése a szövegbôl. Összefüggô beszéd gyakorlása a tartalom részletes elmondásával Lényegkiemelés. Mondatok kiegészítése. Rokon értelmû szavak, mesére is jellemzô kifejezések gyûjtése. Az elbeszélés befejezésének megváltoztatása önálló elképzelés alapján Beszédmûvelési feladat: a helyes artikuláció, beszédlégzés, hangsúlyozás, szünettartás gyakorlása hangos, válogató olvasással. Egy-egy jelenet felelevenítése dramatizálással Az olvasás folyamatosságának, tempójának, pontosságának megfigyelése. Válaszadás kérdésekre. Rövid vázlat kiegészítése. Mondatmagyarázat: rokon értelmû szavak gyûjtése, szólások kikeresése az olvasmányból Kézikönyv a Hétszínvilág olvasókönyv és munkafüzet használatához 91

3 óra Szeptember 29. A pákozdi csata emléknapja Az es forradalom és szabadságharc elsô gyôztes csatája: Pákozd, szeptember 29. Ismeretszerzés az olvasmányok alapján. Kötetlen beszélgetés 13. óra Október 6. Az aradi vértanúk kivégzésének napja. Németh Tibor: Az aradi vértanúk Ok. 124, 151. o. A 13 honvédtábornok végsô helytállásának, viselkedésének példája. Mf. 12. o. A tábornokok neveinek összegyûjtése és megtanulása. Véleményalkotás 14. óra MESEVÁR Szemerkényi Ágnes: Hogyan születtek a népmesék? Ok. 18. o. A népköltészeti téma bevezetése A népköltészetrôl eddig tanultak felelevenítése. A mesék keletkezésének körülményei, továbbélésük. Mesegyûjtôink Mf. 13. o. Prózai és verses mû és népköltészeti alkotások a magyar és más népek költészetében. Népmesék, mondák, népdalok, népi játékok, népszokások, szólások, közmondások 15. óra 16. óra 17. óra A szúnyog meg a ló (észt népmese) Otthoni elolvasásra: Grimm: A róka meg a macska Ok. 20. o. 19. o. Az ember a legerôsebb (magyar népmese) Ok. 22. o. Többet ésszel, mint erôvel (magyar népmese) Ok. 24. o. A népmesék fajtái. Az állatmese jellemzôi. Véleményalkotás a követendô és elkerülendô emberi tulajdonságokkal felruházott állatszereplôkrôl. Az állatmese tanulsága. (A népi mondóka mint népköltészeti mûfaj) Mf. 14. o. Az állatszereplôk és az ember viszonya. (Az embert esze, találékonysága segítette a medve legyôzéséhez.) Mf. 15. o. A furfangosság kifejezôdése a mesékben. A közmondás mint népköltészeti mûfaj; sajátosságai, ismérvei Szóbeli válaszadás a kérdésekre. Hiányos vázlat kiegészítse. Tulajdonságok rendezése Beszédmûvelés: hosszú mássalhangzós szavak helyes ejtése. A népi mondóka ritmizálása, ritmusnak megfelelô elmondása A mese megértésének ellenôrzése kérdések alapján. Szómagyarázatok (Magyar értelmezô kéziszótár használata). Szólásértelmezés (átvitt értelmû jelentés). Beszédmûvelés: a mese párbeszédeinek olvasása helyes hanglejtéssel: érzelmek kifejezése. Bábjáték A mese fô eseményeinek megkeresése, jelölése a könyvben. Címadás. Eszességgel, okossággal kapcsolatos közmondások. Kézikönyv a Hétszínvilág olvasókönyv és munkafüzet használatához

4 18. óra 19. óra 20. óra 21. óra 22. óra 23. óra 24. óra Az aranyparázs (magyar népmese) Ok. 26. o. A kiskondás (magyar népmese) Ok. 28. o. A csodakantár (magyar népmese) Ok. 30. o. Gyakorlóóra: A mûmese és a népmese összevetése A rátóti csikótojás (magyar népmese) Ok. 32. o. A bugyuta ember (felvidéki népmese) Ok. 34. o. A kisnyúl (magyar népmese) Ok. 36. o. A meseszereplôk jelleme. A kapzsiság méltó büntetésének kifejezôdése a mesében Mf. 16. o. A tündérmese jellemzôi. A mesék terjedése; meseváltozatok. Jellegzetes mesekezdések, mesebefejezések, állandó szókapcsolatok. Meseszámok. A jótett jutalma Mf. 17. o. Csodás elemek, mesei fordulatok a tündérmesékben. Írói eszköz a mesében: a hasonlat Mf. 18. o. A tréfás mese jellemzôi. (A találós kérdés mint népköltészeti mûfaj) Mf. 19. o. A humor forrása a tréfás mesében Mf. 21. o. A láncmese fogalma. Jellemzôi Mf. 23. o. Belépô tevékenységek. Lényeges események kiemelése. Közös vázlatkészítés tanítói segítséggel A folyamatos beszéd gyakorlása a mese eseménysorának elmondásával. A mesék jellemzôi, szerkezeti felépítése, nyelvi jellemzôi Mesefajta felismerése. Meseszámok keresése, állandó szókapcsolatok gyûjtése. Szünetek helyes megtartása meseolvasáskor. Dramatikus játék (hangerô, hangsúly, mozgás, mimika) Mondanivaló megfogalmazása Események idôrendi sorrendbe állítása; vázlatkészítés. Jellemzô szófordulatok gyûjtése. Csodás elemek. A mese olvasása helyes tagolással Dramatizálás Szöveghû olvasás gyakorlása, az olvasás tempójának fokozása A mese helyszínei. Vázlatírás képek alapján. Hír megfogalmazása. Kérdô mondatok olvasása helyes hanglejtéssel A mese jellemzôinek összegyûjtése. Szólásmagyarázat. A mese párbeszédek nélküli elmondása. Több szempont figyelembe vétele a szereplôk viselkedésében. Dramatikus játék (hangsúly, mimika) A mese szereplôi. Beszédmûvelés: a mese párbeszédeinek olvasása helyes hanglejtéssel, érzelmek kifejezése. Dramatikus játék Kézikönyv a Hétszínvilág olvasókönyv és munkafüzet használatához 93

5 óra Október 23. (ünnep) Az október 23-i forradalom Ok o október 23. eseményei (magnófelvétel olyan személyekkel, akik átélték az eseményeket). A nép elszántságának, hôsiességének érzékeltetése. A magyar forradalom Ismeretszerzés az olvasmányok (és a magnófelvétel) alapján. Kötetlen beszélgetés 26. óra Almát szemétér (Kárpátaljai magyar népmese) Ok. 35. o. A reális mese jellemzôi. Az ismétlôdô részek szerepe a mesében Népies kifejezések Mf. 22. o. Kérdésfeltevés rajz alapján. Belépô tevékenységek Közmondások jelentésének megbeszélése. A mese kibôvítése párbeszédekkel. Bábok készítése, bábjáték. Érzelmek, emberi kapcsolatok érzékeltetése 27. óra 28. óra 29. óra 30. óra 31. óra Gyakorlóóra Tanácsok mesemondáshoz Mf. 26. o. Mészöly Miklós: Palkó és a szamara Ok. 37. o. Lev Tolsztoj: Az igazságos bíró Ok. 38. o. Könyvtári foglalkozás Mátyás király meg az igazmondó juhász (népmonda) Ok. 40. o. Mesehallgatás. A mesélô stílus Kapcsolattartás a hallgatókkal Felkészülés mesemondó versenyre Mûfaji megbeszélések. A történet befejezése többféleképpen. Mf. 23. o. Mesei jellegzetességek felismerése a mûmesében. A bíró igazságossága, szerénysége, önzetlensége Mesemondó verseny Mf. 26. o. A mondáról tanultak felelevenítése. A személyhez fûzôdô monda. A juhász jellempróbái. A 3-as szám megjelenése a mondában. Mf. 24. o. Mondatok felolvasása megadott szempontok szerint. Rövid mese megtanulása, elôadása a tanultak szerint A szereplôk jellemzése. Dramatizálás Az olvasmány tagolása, vázlatának megírása. A mese lényegét megfogalmazó közmondás keresése A mese elôadásáról tanultak alkalmazása a szövegnek megfelelôen (mondat- és szövegfonetikai eszközök, metakommunikáció) A szöveg tagolása a vázlatpontoknak megfelelôen Szereplôk és tulajdonságaik párosítása. Az olvasmány szerepek szerinti kifejezô olvasása, eljátszása Kézikönyv a Hétszínvilág olvasókönyv és munkafüzet használatához

6 32. óra 33. óra 34. óra 35. óra 36. óra 37. óra 38. óra Móra Ferenc: Kevély Kereki Ok. 44. o. Gyakorlóóra Benedek Elek: Szent Anna tava Ok. 46. Otthoni olvasásra: A bujdosó székely Ok. 43. o. Tiszán innen, Dunán túl (népdal) Hej halászok, halászok Ok o. Felszállott a páva (népdal) Ok. 50. o. Szólásmagyarázatok Ok. 52. o. Népi játékok Ok. 51. o. Az olvasmány szerkezeti felépítése. (Petôfi Sándor személyéhez fûzôdô monda) Mf. 25. o. A mesefajtákról, népmondáról tanultak rendszerezése. A szereplôk jó és rossz tulajdonságai A monda és a legenda keveredése az olvasmányban A népdalok keletkezése, tartalmi-formai jellegzetességeik, változataik. (A népdal gyakran kezdôdik természeti képpel: a dallama együtt születik a szöveggel). A népdal megtanulása. Mf. 27. o. A hangsúlyos verselés ritmusának felismerése, a népdal ennek megfelelô olvasása, mondása. A népdalok elôadásmódja. Új fogalom: vármegyeháza Mf. 27. o. Szólások eredete, átvitt értelmezésük A népi játékok keletkezése, fajtái A népköltészet verses formája Kommunikáció (illem): a köszönés. Véleményalkotás Kereki viselkedésérôl. Szókincsgyarapítás rokon értelmû szavak keresésével. Események sorrendbe állítása, vázlatírás. Petôfi és Kereki párbeszédének eljátszása Válogató olvasás tanítói szempontok szerint Olvasástechnika fejlesztése: pontos artikuláció, a hosszú magán- és mássalhangzók helyes ejtése, érzelmeket kifejezô olvasás. Mûfaji megbeszélés A népdal feldolgozása kérdések segítségével. A tartalom és a dallam megfigyelése. Népdaléneklés Szóértelmezés. Hangsúlyos szótagok megkeresése. Zenehallgatás Szólások gyûjtése. Történet alkotása egy-egy szóláshoz A játékok eljátszása. Játékok gyûjtése Kézikönyv a Hétszínvilág olvasókönyv és munkafüzet használatához 95

7 óra A népköltészetrôl tanultak összefoglalása Ok o. Témazáró felmérés A tanult népköltészeti alkotások jellegzetességei, felismerésük. Mesefajták (tündér-, állat-, tréfás, reális, lánc) felismerése, megkülönböztetése. Népköltészet-mûköltészet Mf. 28. o. Rendszerezés. Igaz állítások mesékrôl. Szólások felismerése rajz alapján, összekeveredett közmondások rendezése. Próbálkozás meseírással. A mesék jellegzetességeinek illusztrálása (mesekezdés, -befejezés, állandó szókapcsolatok, próbák, a jó tett jutalma, a rossz méltó büntetése stb.), részletek kifejezô olvasásával. Tantárgyi kapcsolódások (zene, rajz ). Mesegyûjtemények, verseskötetek keresése a szabadpolcon 40. óra 41. óra 42. óra 43. óra 44. óra A SZERETET AZ ÉLET Hárs László: Az egyetlen tündér (részlet) Ok. 54. o. Móra Ferenc: Kincskeresô kisködmön, I. fejezet: Szépen szóló muzsika Ok. 56. o. Szinetár György: Atsip sé aksój Ok. 59. o. Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg (részlet) Ok. 60. o. Gyakorlóóra A szeretet formái A barátság ismérvei A fejezetcím értelmezése. A szeretet formái: embertársi baráti rokoni testvéri szülôi nagyszülôi szerelem Mf. 29. o. A testvéri szeretet. Gergô tulajdonságai és cselekedetei Mf. 30. o. A barátság fontossága: a baráti önzetlenség, mások sikerének öröme Mf. 31. o. A barátság a szeretet és az összetartozás mellett a másik iránt érzett felelôsséget is jelenti Kötetlen beszélgetés. Az olvasmány feldolgozása kérdések alapján. Rajzolás. Néhány adat megismerése az olvasott mûvek szerzôjérôl. Ifjúsági regénynyel való ismerkedés, rövid szerkezeti felépítés megbeszélése, meghatározói Lényegkiemelés. Tulajdonságok gyûjtése. Érzelmeket kifejezô mondatfelolvasás. Tartalommondás Válaszadás kérdésekre. Közmondás felismerése, értelmezése. Tömörítés. Változatos kifejezések használata, az összefüggô beszéd csiszolása tartalommondáskor. Vázlatkészítés A róka titkának értelmezése tanítói kérdésekkel. Nyomatékosítás. Ajánlás a teljes regény megismerésére. Összehasonlítások, különbségek kiemelése Beszélgetés baráti kapcsolatokról. Hangsúlyos, kifejezô olvasás gyakorlása Kézikönyv a Hétszínvilág olvasókönyv és munkafüzet használatához

8 45. óra 46. óra 47. óra 48. óra 49. óra 50. óra 51. óra Advent (ünnep). Advent megünneplése (Részlet Steinert Ágnes Karácsony címû albumából) Juhász Gyula: Karácsony felé (részlet) Ok. 153., 154., 155., 156. o. Csukás István: Játszani is csak komolyan lehet Ok. 61. o. Otthoni olvasásra: Csukás István: Tapintat és egyéb lelki finomságok Ok. 62. G. Barta Ágnes: Komoly dolog Britt G. Hallqvist: Pufi Siv Widerberg: Szerelem Ingrid Sjöstrand: Mikor usziból jövet Ok o. Kosztolányi Dezsô: Már néha gondolok a szerelemre Móra Ferenc: Történet a másik csalóról Ok. 65. o. Komplex könyvtári foglalkozás a karácsony ünnepérôl. Népszokás: Betlehemezés Ok o. Gyakorlóóra. Összefoglalás Nagy László: Itthon vagyok Ok. 68. o. Az advent, mint ünnep; eredete, jelentése. (Lexikonhasználat) Játékszabályok betartása, viselkedés játék közben. Illemszabályok A szerelem érzése kiskamaszkorban A szegénység, a testvéri szeretet és a segítô jóindulat kifejezôdése az elbeszélésben. Mf. 32. o. Ünnepi szokások. A Karácsony Jézus születésének ünnepe. Az ünnep bibliai, vallási hátterének megismerése Társas kapcsolatok illemszabályai. A bevezetés a befejezés megfigyelése az elbeszélésben (tanulság) A békés otthon és az édesanya szerepe, fontossága életükben; kötôdés hozzájuk Mf. 33. o. Ismeretszerzés a tankönyvbôl. Adventi szokások felelevenítése. Adventi koszorú készítése és elhelyezése az osztályban. Verstanulás Beszélgetés, véleménynyilvánítás. Lényegkiemelés aláhúzással. Szabálytalanságok, illetlenségek felfedezése rajzon. Játéktanulás Kötetlen beszélgetés az olvasottakról: egyéni élmények. Olvasmányélmények megosztása egymással Az olvasmány részekre bontása a vázlatpontok szerint. Kérdések megfogalmazása. Írói kifejezések gyûjtése. Az elbeszélés szerepek szerinti felolvasása Ismeretszerzés könyvekbôl. Beszélgetés a családi ünnep meghittségérôl. Zenehallgatás. Ajándékkészítés Szituációs helyzetgyakorlatok. Címadás az egyes szemelvényekhez. Tanulság megkeresése A vers tagolása, mondanivalója. Helyes beszédlégzés. Megszemélyesítés, ellentét, jelzôs szerkezetek a versben. A rímelô sorok megkeresése. Hangsúlyos szótagok és jelölésük a versben Kézikönyv a Hétszínvilág olvasókönyv és munkafüzet használatához 97

9 óra Janikovszky Éva: Örülj, hogy fiú! (részletek) Ok. 70. o. Örülj, hogy lány! (részlet) Ok. 71. o. Bari Károly: Fiúaltató Ok. 69. o. Otthoni elolvasásra: Németh István: Mi volt, amikor még kicsi voltam? Ok. 72. o. Élmények kistestvér születésérôl A versek érzései, rímei. Verstanulás 53. óra Zelk Zoltán: Anya, apa hazajöttek Csoóri Sándor: Kicsi néném (részlet) Ok. 76. o. Családi összetartozás érzésének kifejezôdése prózában és versben Verstanulás Belépô tevékenységek. Az olvasmány címének értelmezése. Tulajdonság keresése. Szinonimák gyûjtése (Magyar Szinonimaszótár használata) Saját élmények, képek, film az elmúlt évekbôl 54. óra 55. óra 56. óra 57. óra Janikovszky Éva: Velem mindig történik valami (részlet) Sir Widerberg Ok. 75. o. Gyakorlóóra Jókai Mór: Melyiket a kilenc közül? Ok. 79. o. József Attila: Mama Ok. 76. o. A család mindennapjai. A gyerekek helye a családban A gyermeki és felnôtti világ Az édesapai szeretet Mf. 36. o. Az édesanya hiányának kifejezôdése a versben. A vers szerkezete, szemléletes kifejezôeszközei. Összecsengés a verssorok végén (páros rím). Mf. 34. o. Irányított beszélgetés. Problémák felvetése Mások véleményének meghallgatása. Aktív és passzív szókincs gyarapítása A szóbeli kifejezôképesség fejlesztése Az olvasmány megértésének bizonyítása feleletválasztással és önálló válaszadással. Hiányos vázlat kiegészítése, lényegkiemelés. Beszélgetés a szereplôkrôl. A gazdag úr és az csizmadia összehasonlítása. Kifejezô, hangos olvasás gyakorlása Válaszadás kérdésekre. Jellemzô tulajdonságok szétválogatása. Hiányos mondatok kiegészítése Rímek, költôi képek keresése. Verstanulás. Szereplôk viselkedésének megfigyelése, értékelése Kézikönyv a Hétszínvilág olvasókönyv és munkafüzet használatához

10 58. óra 59. óra 60. óra 61. óra 62. óra 63. óra 64. óra Móra Ferenc: Mindennapi kenyerünk Ok. 82. o. Félévi felmérés, hangos olvasással. A balatoni kecskekörmök mondája (népmonda) Ok o. Félévi felmérés, néma olvasással. Arany László: A szürke ló (magyar népmese) Móra Ferenc: Öreg ember, öreg fa Ok. 84. o. Születésnapi kívánság Erich Kästner: A két Lotti (részlet) Ok. 78. o. Összefoglalás Szabó Lôrinc: Ima a gyermekekért Ok. 77. o. A HAZA MINDEN ELÔTT Bevezetés a XVIII. sz. történelmi eseményeibe Ok. 87. o. A másik javára való lemondás jó érzése. A kenyér megbecsülése, fontossága életünkben. Mf. 37. o. Az olvasmány önálló feldolgozása 2. sz. felmérôlap A nagyszülôk, idôs emberek tisztelete, segítése Mf. 38. o. A regény és az elbeszélés mûfajának összehasonlítása A szeretet, megértés, összetartozás kifejezôdése a fejezet olvasmányaiban. Gyermeki magatartásformák A vers gondolatai, mondanivalója A 3. osztályban megismert történelmi események felelevenítése; új korszak megismerése, az emberek helyzete Idôszalag használata. Mf. 39. o. Szereplôk, helyszín, lényeg megláttatása. Vázlatírás képek segítségével. Köznapi szavak keresése az írói kifejezések mellé. Válogató olvasás megadott szempontok szerint. Dramatikus játék. Az értelmezô olvasás továbbfejlesztése kérdések segítségével Megadott szempontok szerint Önálló válaszadás kérdésekre. Vázlatpontok megfogalmazása. Írói kifejezések gyûjtése. Szólásmagyarázat Önálló válaszadás kérdésekre. Igaz állítások kiválasztása. Kifejezések mondatba foglalása. Érzelmeket kifejezô olvasás, helyes hangsúlyozás A teljes regény megismerése önálló olvasással. Ifjúsági regényrôl való beszélgetés. A könyv és az élet kapcsolata Rendszerezés. Jellemek vizsgálata. Válogató olvasás különbözô szempontok szerint Személyek, események, évszámok párosítása. A nemesek és a jobbágyok életének összehasonlítása. A magyar nemzet nagy történelmi alakjai, eseményei. Kiemelkedô személyek, tetteik, életük, hatásuk Kézikönyv a Hétszínvilág olvasókönyv és munkafüzet használatához 99

11 óra Jókai Mór: Munkács hôs lelkû aszszonya Ok. 88. o. Zrínyi Ilona alakja, jelleme Mf. 40. o. Válaszadás kérdésekre feleletválasztással. A fôszereplô jellemzése. Bôvülô mondatok folyékony olvasása; megfelelô gazdálkodás a levegôvel 66. óra R. Várkonyi Ágnes: Elfogás és szabadulás Ok. 90. o. Ismeretek gyûjtése a szövegbôl önállóan. Lényeges események kiemelése Mf. 41. o. Tömör válaszok a feltett kérdésekre. Beszédmûvelés. A szökés történetének részletezô elmondása 67. óra Hegedüs Géza: Rákóczi átlépi a magyar határt Ok. 92. o. II. Rákóczi Ferenc alakja, jelleme Mf. 42. o. Részekre bontás, vázlatírás. Rákóczira jellemzô cselekedetek kiemelése a szövegbôl. Esze Tamás és Rákóczi Ferenc összehasonlítása. Rákóczi beszédének megfigyelése, megtanulása. Prózai szövegbôl memoriter fejlesztése 68. óra 69. óra 70. óra Móra Ferenc: A kóchuszár (otthoni elolvasásra) Németh Tibor: Rákóczi visszautasítja a szatmári békét Ok. 94. o. 96. o. Elindultam szép hazámbul (népdal) A rodostói kakukk (Gulácsi népmonda) Ok. 98. o. Megjártam a hadak útját (népdal) Krúdy Gyula: Rákóczi harangja Ok. 99. o., 100. o. Bercsényi Miklós, kuruc vezér alakja. Mike emberi ragaszkodása Bercsényihez, hôsiessége. Új fogalmak: kóchuszár, sujtás, tarsoly Mf. 43. o. A népdal jellemzôinek megfigyelése. Rákóczi és Mikes Kelemen kapcsolatának kifejezôdése a mondában. Mondai jellemzôk. Új fogalom: Rodostó Mf. 44. o. A bujdosóélet megismerése a népdalból. A népdal ütemre bontása, ennek megfelelô hangsúlyos olvasás. Rákóczi nevének továbbélése, emlékének megôrzése Új fogalom: tárogató Mf. 45. o. Válaszadás kérdésekre. A történet helyszínei. Az olvasmány vázlatának megírása képek segítségével. Írói képek a szövegben. Tartalommondás az egyes szereplôk nevében. Az olvasás tempójának fokozása A népdal hangulata, kifejezôeszközei. A népdal megtanulása. Válaszadás kérdésekre. Az olvasmány részekre bontása. Rokon értelmû szavak gyûjtése. Népdalok éneklése, hangos elmondása A népdal rímelésének megfigyelése, hangsúlyos szótagok keresése. A népdal megtanulása Kuruckori dalok megismerése. Lényegkiemelés kérdések segítségével Kézikönyv a Hétszínvilág olvasókönyv és munkafüzet használatához

12 71. óra 72. óra 73. óra 74. óra 75. óra 76. óra 77. óra A Rákóczi-szabadságharcról tanultak összefoglalása, gyakorlás Ok o. Témazáró felmérés Lengyel Dénes: Bessenyei György és a bécsi tudósok Ok o. Móra Ferenc: Királyasszony macskái Ok o. A XIX. század történelmi eseményei (bevezetés) Kölcsey Ferenc: Himnusz Ok o. Sebestyén Gyula: Széchenyi István Gondolatok az anyanyelvrôl Otthoni elolvasásra: Vajda Pál Lestyán Sándor: A Lánchíd regénye. Ok o. Veress Dániel: Az árvízi hajós Ok o. Összegzés, rendszerezés. Kifejezô versmondás és olvasás. Az összefüggô beszéd fejlesztése. Mf. 46. o. A nemzet nagy alakjai, tettei Hatása a magyar történelemben Mf. 47. o. A közbeékelôdés tanítása, helyes hangsúlyozás az olvasáskor. Fordulatok az elbeszélésben. Új fogalom: lakáj, alispán. Mf. 48. o. Komplex könyvtári foglalkozás Új fogalom: reformkor Mf. 49. o. Nemzeti énekünk jellemzôi, keletkezése, tartalma, formája, szépségei, megzenésítése. A felidézett történelmi események értelmezése. Új fogalom: himnusz, Bendegúznak vére, nektár, plántál, ozmán, hamveder. Mf. 50. o. Gróf Széchenyi István alakja a magyar történelemben, tettei országunk szellemi és gazdasági fejlesztéséért Mf. 52. o március a nagy pesti árvíz Wesselényi Miklós segítô, mentô tettei Mf. 50. o. Jelölés idôszalagon. Szóbeli válaszadás kérdésekre Rejtvény. Párosítás. Zenehallgatás, éneklés Szólások gyûjtése. Párbeszéd alkotása, eljátszása Kérdô mondatos vázlat kiegészítése. A szereplôk beszédének megfigyelése. Párbeszédek olvasása, szerepek szerint (bábjáték) Kérdô mondatok hangsúlyozása, amelyek után felkiáltójel is illenék A reformkor megismerése A kor ismert személyiségei, jelentôs eseményei. A mûvészetek (irodalom, zene, szobrászat, festészet stb.) jeles képviselôi Tartalmi és formai elemzés, a Magyar értelmezô kéziszótár használata. Ellentétek a versben (felerôsítik a mondanivalót). Összecsengô verssorok Verstanulás Válaszadás kérdésekre. Tulajdonságok keresése Kötetlen beszélgetés Válaszadás kérdésekre. A vázlatpontoknak megfelelô részek jelölése az olvasmányban. A folyó áradását bemutató költôi kifejezések gyûjtése a versrészletbôl, tartalommondás Kézikönyv a Hétszínvilág olvasókönyv és munkafüzet használatához 101

13 óra Gyakorlóóra A reformkor Széchenyi érdemei. Jellemzés A felolvasás gyakorlása 79. óra Petôfi Sándor naplójából Ok o március 15. eseményei. Petôfi és a márciusi ifjak emberi nagysága Új fogalmak: proklamáció, szeminárium, cenzor, helytartótanács Mf. 53. o. A nap fô eseményeinek lejegyzése (tömörítés) Ismeretek bôvítése az olvasmányból. A naplórészlet szöveghû olvasása. A régies kifejezések maival helyettesítése az események elmondásakor. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 80. óra 81. óra 82. óra 83. óra Petôfi Sándor: Nemzeti dal Móricz Zsigmond: Kossuth Lajos azt üzente Ok o o. Móra Ferenc: A furulya Ok o. Dékány András: Bem apó kisdobosa Petôfi Sándor: Csatadal Ok o o. Németh Tibor: A világosi fegyverletétel Ok o. A vers keletkezése, a versszakok lényegének kiemelése. Formai sajátosságok megfigyelése. A refrén szerepe a költeményben. A vers hatása az emberekre. Új fogalom: refrén Mf. 54. o. Damjanich János, a szabadságharc tábornoka. Az emberek szeretetének, hazáért érzett aggodalmának és áldozatkészségének kifejezôdése az írásban. Új fogalom: sulyok, vörössipkások, dolmány. Mf. 54. o. Szövegelemzés kérdések segítségével. A szabadságharcban résztvevô gyerekek voltak a kisdobosok. A csaták hangulatának kifejezôdése a versben (Tk. illusztráció) augusztus 13. a világosi fegyverletétel. Lényeges információk gyûjtése a szövegbôl A vers hangulata, az egyes versszakok mondanivalója (párosítás). Jelképek a versben: lánc, kard Verstanulás (hangsúlyos, lendületes versmondás). Lényegkiemelés. Memoriter fejlesztése Damjanich bemutatása leíró fogalmazásban Helyes hangsúlyozás gyakorlása. Hangos, kifejezô olvasás. Dramatizálás. A Magyar értelmezô kéziszótár használata A szöveg tagolása. Vázlatkészítés. Kifejezések magyarázata. A fôszereplôk tulajdonságainak felismerése beszédük és cselekedeteik alapján A mondatfajták kifejezô olvasása Leírás készítése (Ok. illusztrációja segítségével) Beszélgetés (Görgey Artúr személye, cselekedete) Kézikönyv a Hétszínvilág olvasókönyv és munkafüzet használatához

14 84. óra 85. óra 86. óra 87. óra 88. óra 89. óra 90. óra 91. óra 92. óra Németh Tibor: Az aradi vértanúk Ok o. Lengyel Dénes: A szerencse forgandó, a becsület állandó Otthoni elolvasásra: Deák Ferenc, a haza bölcse Ok o o. A XIX. századról tanultak összefoglalása. Ok o. Témazáró felmérés A húsvéti ünnep tartalma Tészabó Júlia: Húsvét Ok o. Bepillantás a XX. század elsô felének történelmébe A trianoni béke Ok o. Otthoni elolvasásra: Sopron a hûség városa Ok o. Dédapám mesélte Ok o. Összefoglaló óra MÛVÉSZEK, TUDÓSOK, ÖRÖKFÉNYÛ CSILLAGOK! Móra Ferenc: Tiszteljük nagyjainkat Ok o okt. 6-a 13 aradi vértanú kivégzése A szereplôk emberi magatartása, állásfoglalás a viselkedésükkel kapcsolatban. (Az ellenfelek is viselkedhetnek emberségesen, becsületesen egymással.) Mf o. Összefoglalás, rendszerezés Mf. 58. o. Az ünnep vallási tartalma és hagyomány jellege Komplex könyvtári foglalkozás Mf. 59. o. Az I. világháború. Új fogalmak: Trianon, békediktátum A II. világháborús történet körülményei. Az emberek sorsa a háború alatt. Mf. 60. o. A tanultak ismétlése, ismeretek mélyítése, rendszerezése A magyar nemzet nagy államférfiai, mûvészei, tudósai, felfedezôi, utazói Lényegkiemelés jegyzetkészítéssel. A vértanúk neveinek megtanulása Idôváltás az olvasmányban. Címadás a részegységeknek. Tulajdonságok gyûjtése. Párbeszédek olvasása. Közmondások értelmezése, az olvasmányra legjobban illô kiválasztása. A kifejezô hangos olvasás gyakorlása A XIX. század történelmi idôszakainak, eseményeinek sorrendbe állítása. Jeles személyiségek a századból. Olvasmányrészletek a hazaszeretetrôl A locsolás és annak illemszabályai Szerepjátékok Új technikai vívmányok. Jelölés idôszalagon Írók, költôk, mûvészek a század elején. A társadalom rétegzôdése Válaszadás kérdésekre. Véleménynyilvánítás, lényegkiemelés gyakorlása Miért kapta Sopron a hûség jelzôt? Önálló szövegfeldolgozás néma olvasás alapján Részekre bontás, vázlat Hangos, kifejezô olvasás és beszédfejlesztés A magyarság kiemelkedô személyiségei, tettei Tájékozódás a történelmi idôben: évszázad, évezred Kézikönyv a Hétszínvilág olvasókönyv és munkafüzet használatához 103

15 óra Szilágyi Ferenc: Bölcsôjét kereste a magyarnak Ok o. Kôrösi Csoma Sándor kivívta a világ megbecsülését. A tibeti nyelv szótára és nyelvtana Mf. 61. o. Címadás a részegységeknek. Tulajdonságok gyûjtése. A kifejezô hangos olvasás gyakorlása 94. óra Tóth Béla: Egy magyar feltaláló Ok o. Irinyi János a foszforos gyufa feltalálója. Mf. 62. o. Új technikai vívmányok. A találmány jelentôsége. Válaszadás kérdésekre 95. óra Zsolnai Józsefné: Puskás Tivadar Ok o. Távbeszélôközpont rendszere Másik terve: telefonhírmondó megteremtése. Mf. 63. o. Különbözô információhordozókról (folyóirat, ismeretterjesztô könyvek, film, hanglemez) ismeretek gyûjtése. Véleménynyilvánítás, lényegkiemelés gyakorlása 96. óra 97. óra 98. óra 99. óra 100. óra Szerdahelyi István: Erkel Ferenc Ok o. Székely Júlia: A magyar nép kincse Ok o. Zsolnai Józsefné: Munkácsy Mihály Ok o. Alfred Nobel: Nobel Alfréd svéd kémikus végrendelete Szent-Györgyi Albert Ok o o. Összefoglaló óra A magyar nemzeti opera megteremtôje Az olvasmány önálló elemzése. A cím magyarázata. A szöveg tagolása a szereplôk változása szerint Mf. 63. o. A festôk kiemelkedô alkotásai, egyegy történelmi esemény bemutatásán keresztül Gyerekeknek szóló ismeretterjesztô mûvekbôl, folyóiratokból adatok gyûjtése, a tanultak kiegészítése Mf. 65. o. A tanultak ismétlése, ismeretek mélyítése, rendszerezése Kölcsey versét: Himnusz Erkel Ferenc zenésítette meg. A zene megszületésérôl érdekes történetet olvashatunk Gál Zsuzsa: Erkel Ferenc c. könyvében Metakommunikáció gyakorlása: Dósa Lidi észreveszi, hogy figyelik. Zenehallgatás Tantárgyi koncentráció. Válaszadás kérdésekre Beszámolás az olvasottakról. Magyar Nobeldíjasok Hangos, kifejezô olvasás és beszéd gyakorlása Kézikönyv a Hétszínvilág olvasókönyv és munkafüzet használatához

16 101. óra 102. óra 103. óra 104. óra 105. óra 106. óra SZÜLÔFÖLDEM SZÉP HATÁRA Kisfaludy Károly: Szülôföldem szép határa Varga Domokos: Kis ország a nagy világban. Ok o. Antalffy Gyula: Az Alföld Petôfi Sándor: Kiskunság (részlet) Szabó Kálmán: Idôjóslás Ok o o. Antalffy Gyula: Hortobágy; Otthoni elolvasásra: A Tisza eredete (Délalföldi eredetmonda) Ok o. Petôfi Sándor: A Tisza Otthoni elolvasásra: Móricz Zsigmond: A Tiszaháton, ahol gyermek voltam Ok o o. Varga Domokos: Ballag a vén Duna Otthoni elolvasásra: Antalffy Gyula: A legigazibb dombos vidék: Göcsej Ok o., 168. o. A szép versmondás. Gyakorlóóra A szülôföldhöz való ragaszkodásnak, tiszteletnek a kifejezôdése a versben. Hazánk helye a világban Mf. 66. o. Hazánk legnagyobb tája régen és ma (régi foglalkozások). Az anekdota mûfaja. Új fogalom: anekdota, számadó, major Mf. 67. o. Az új ismeretterjesztô szöveg jellemzôi, elemzése. Új fogalom: karám, zsámoly, barázda Mf. 68. o. A vers tartalmi és formai sajátosságainak megfigyelése. Leírás a versben. A tudományos és a szépirodalmi leírás különbségei. Költôi eszközök alkalmazása a költeményben. Új fogalom: fövenyszônyeg, sarjú, üszök Mf o. A leírás megfigyelése az olvasmányban. Kifejezések vizsgálata A szép versolvasás és a szép versmondás gyakorlása Verselemzés. Szó jelentésmagyarázata. Hasonlatés rímkeresés. Lakóhely bemutatása Rajzok párosítása. Beszélgetés a régi foglalkozásokról. Párbeszéd beépítése az olvasmányba (helyzetjáték). Állatokhoz kapcsolódó népi megfigyelések gyûjtése. Lexikonhasználat. Tantárgyi kapcsolódás Az ismeretterjesztô és a szépirodalmi szöveg jellemzôinek csoportosítása. Vázlatírás a bekezdések lényegének kiemelésével. Daltanulás Találós kérdés. A vers tagolása, formai jellemzôk Hasonlat, megszemélyesítés keresése. Sorvégek összecsengése. Verstanulás Jelzôs szószerkezetek megkeresése. A folyó mozgásának (dinamikájának) érzékeltetése a különbözô igékkel Házi szavalóverseny Kézikönyv a Hétszínvilág olvasókönyv és munkafüzet használatához 105

17 óra Eötvös Károly: A Balaton A téli Balaton Ok o o. Nagy László: Balatonparton Ok o. A Balaton két arcának (nyári téli) összehasonlítása. Mf. 66. o. Mozgalmasság nyugalom az írásokban. Verselemzés (nyelvi kifejezôeszközök, érzésvilág, mondanivaló stb.) Új fogalom: libuc, tôke, kárász, garda, rév, lile Mf o Egyéni élmények elmondása a Balatonról. Jelzôs szerkezetek gyûjtése a szövegbôl. A vers formai újdonsága. A vers igéinek csoportosítása. Megszemélyesítés keresése. Rímelô szópárok. Rajz kiegészítése. Verstanulás 108. óra A világörökség része: A Budai Vár Hollókô c. olv. Ok o o. Hegyvidéki élet hazánkban. Új fogalom: palóc, világörökség Kérdésfeltevés bekezdésenként. Rokon értelmû szavak gyûjtése. Képgyûjtemény, idegenvezetés Budapesten 109. óra 110. óra 111. óra 112. óra Antalffy Gyula: Föld alatti mesevilág Ok o. Tüskés Tibor: Az ország szíve Ruffy Péter: A Parlament Ok o o. Összefoglalás Veres Péter: Én nem mehetek el innen Ok o. BARÁTUNK A TERMÉSZET Herczegh Éva Vojnits András Elsônek mentsük a macskát Ok o. Ismeretterjesztô szöveg elemzésének gyakorlása. Lényegkiemelés, ismeretbôvítés Fôvárosunk kialakulásának rövid története. Budapest nevezetességeinek ismerete. Új fogalom: rondella, koncentrikus Mf. 73. o. Mf. 74. o. Magyarország nagy tájai. A hazai vidék szépségei, nevezetességei. Az ismeretterjesztô szövegrôl tanultak rendszerezése Könyvtári foglalkozás. A fejezetcím magyarázata, a fejezet áttekintése A természet és a benne élô ember viszonya. Mf. 79. o. Szövegelemzés (tanítói segítséggel vagy önállóan) Válaszadás kérdésekre. Budapest nevezetességeinek, hídjainak megnevezése Idézetfelismerés. Versmondás Olvasmányrészletek kikeresése Kötetlen beszélgetés. A macskához fûzôdô hiedelmek, szólások gyûjtése. Élmények elmondása Kézikönyv a Hétszínvilág olvasókönyv és munkafüzet használatához

18 113. óra 114. óra 115. óra 116. óra 117. óra 118. óra Fekete István: Bogáncs Ok o. Tavaszi felmérés Méhes György: Százesztendõs bögre Kisállatok a lakásban (Süni folyóirat) Ok o. Cziffeszky István: Kutya az árban Ok o. Érdekességek az állatok világából: A delfin Ok o o. Házi olvasmány: Ereikben hat tonna vér. Az elefánt 300 litert iszik naponta Ok o. Gyakorlóóra Az öregember és a kiskutya kapcsolatának (barátságának) alakulása a regényrészletben. Új fogalom: dombérozott Mf. 78. o. 3. sz. felmérôlap, Tavaszi szintfelmérés Lakásban is tartható állatok életének megismerése; tartásuk, gondozásuk szabályai Mf. 75. o. Az állat kicsinyeihez való ragaszkodása. Új fogalom: zöldár, gátôr Mf. 77. o. Ismeretbôvítés a természettudományos szövegbôl Mf. 76. o. Az értelmesen tagolt, kifejezô olvasás gyakorlása Válaszadás kérdésekre. Részekre bontás, vázlatírás. A kiskutya bizalmatlanságára utaló írói kifejezések gyûjtése. A kutya mozgását leíró igék Hangsúlyok jelölése szószerkezetekben, ennek megfelelô tiszta ejtés gyakorlása. Mondatalkotás Önálló szövegfeldolgozás néma olvasás alapján. Lényegkiemelés, tagolás, vázlatírás a tanító bejelölése alapján Beszélgetés, beszámoló egyéni élményekrôl Állatok és jellemzôik párosítása. Helyzetjátékok (udvarias viselkedés) Megkezdett mondatok befejezése. Vázlatpontok helyes sorrendjének megállapítása. Részletek kikeresése és hangos felolvasása a megadott szempontok szerint. Tudósítás kép segítségével. Magyar értelmezô kéziszótár használata. Természeti jelenségek bemutatása Kötetlen beszélgetés. A feladatlap önálló megoldása. Adatkeresés lexikonból Szerepolvasás: párbeszéd, mesélô hanglejtése Beszédmûvelés Kézikönyv a Hétszínvilág olvasókönyv és munkafüzet használatához 107

19 óra Franyó István: Pankával a Vadasparkban Ok o. Szép Ernô: Virágok Ok o. Reviczky Gyula: Erdei dal 192. o. Rakk István: Az erdô fohásza Ok o. Az erdô- és természetjárás minden évszakban új szépségekkel ajándékoz meg bennünket. A természet szépségeinek kifejezôdése a versekben. Az erdôk haszna és védelme. A fa szerepe életünkben. Új fogalom: fohász Beszélgetés egyéni élményekrôl. Az erdô és természetjárás szerepe az egészséges életmód kialakításában. Természetszeretetre nevelés 120. óra Cserei Rezsô: A természetellenes jelenségek (részlet) Ok o. A bennünket körülvevô természet védelmének fontossága. Állatszeretet, madárvédelem Mf. 80. o. Tartalommondás. Olvasmányrészletek kikeresése a fejezetekbôl megadott szempontok szerint 121. óra 122. óra 123. óra 124. óra 125. óra Pünkösd ünnepe Ok o. Összefoglalás SZÍNES MOZAIKOK A könyv útja hazánkban Megay László Ok o. Válogatás a fejezet olvasmányaiból Házi olvasmányok Ok o. Év végi felmérés hangos olvasással Megadott szempontok szerint Év végi felmérés néma olvasással Kanizsa József: Lopótök-cinegeház Év végi ismétlés I. Ok o. Pünkösdi népszokások megismerése. Bibliai történetek megismerése Hangos, kifejezô hangsúlyos olvasás (hangerô, hangsúly, hangkapcsolati törvények, mondatközi, mondatvégi írásjelek, szünet, tempó stb.) Az olvasmány önálló megértésének, feldolgozásának ellenôrzése A népköltészetrôl, mûköltészetrôl tanult ismeretek Mf. 82. o. Beszélgetés, ismeretbôvítés, helyi hagyományok megismerése, felelevenítése Ismeretbôvítés. Szóbeli kifejezôképesség fejlesztése. Hangos olvasás Belépô tevékenységek. A megértés bizonyítása kérdésekre adott válaszokkal. Feleletválasztás Szómagyarázat. Vázlatírás Mûfajok csoportosítása, jellemzôik. Mesék felismerése, elmondása. Rejtvény. Írók, költôk és mûveik Kézikönyv a Hétszínvilág olvasókönyv és munkafüzet használatához

20 126. óra Év végi ismétlés II. Ok o óra Lehetôség szerint: Könyvtárlátogatás Tanulmányi kirándulás A 4. osztály végén javasoljuk a nyári szünidôre, az 5. osztályra: MOLNÁR FERENC: A Pál utcai fiúk ANTOINE DE SAINT EXUPERY: A kis herceg NÓGRÁDI GÁBOR: Gyermekrablás a Palánk utcában ERICH KÄSTNER: A repülô osztály MÓRA FERENC: Rab ember fiai SZENTIVÁNYI JENÔ: A kôbaltás ember A magyar történelem jeles eseményei, személyiségei. Ajánlás a vakációra. Mf o. Párosítás. Személyek felismerése jellemzô cselekedetekrôl. Beszélgetés. Versalkotás. Rávilágítani a tanulók figyelmét arra is, hogy munkájuk eredménye milyen hatással lehet a világra Kézikönyv a Hétszínvilág olvasókönyv és munkafüzet használatához 109

TANTERV - MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

TANTERV - MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Hónap S Z E P T E M B E R TANTERV - MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Művelődési sztenderd 4. osztály Törzsanyag és követelményrendszer Hét A-szint / minimum B-szint / átlag C-szint / optimum 1. Ismerkedés az új

Részletesebben

Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016 tanév

Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016 tanév Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016 tanév Tankönyvcsalád: OFI Nemzedékek Tudása Irodalmi olvasókönyv Boldizsár Ildikó Olvasási munkafüzet Borszéki Ágnes Tanítók: Varga Mariann és Fürné Kiss Zsuzsanna

Részletesebben

Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola. Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016.

Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola. Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016. Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016. Tankönyvcsalád: OFI Nemzedékek Tudása Irodalmi olvasókönyv Boldizsár Ildikó Olvasási munkafüzet Borszéki Ágnes Tanítók:

Részletesebben

Tanmenetjavaslat. dr. Széplaki György és dr. Vilcsek Béla VILÁGJÁRÓ. címû 7. osztályos irodalomtankönyvéhez

Tanmenetjavaslat. dr. Széplaki György és dr. Vilcsek Béla VILÁGJÁRÓ. címû 7. osztályos irodalomtankönyvéhez Tanmenetjavaslat dr. Széplaki György és dr. Vilcsek Béla VILÁGJÁRÓ címû 7. osztályos irodalomtankönyvéhez 1 Az integrált magyar nyelvi és irodalmi program általános iskola 1 8. osztály 7. osztályos része

Részletesebben

Óraszám Tananyag Fogalmak Tevékenységek Kapcsolódási pontok 1. Bevezetés: a tankönyv

Óraszám Tananyag Fogalmak Tevékenységek Kapcsolódási pontok 1. Bevezetés: a tankönyv NT-11713/1 IRODALOM 7. TANMENETJAVASLAT Fejezetcím: A romantika: 32 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Órakeret Egy korstílus a romantika

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43 ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM V. kötet HELYI TANTERV FELSŐ TAGOZAT 5-8. 2009. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS

Részletesebben

Feladatellátási hely neve és címe: Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény, 9900 Körmend, Kölcsey u. 12.

Feladatellátási hely neve és címe: Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény, 9900 Körmend, Kölcsey u. 12. Körmend Város Önkormányzata 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Tel.: 94/592-900, fax: 94/410-623 E-mail: kormend@kormend.hu Pályázati azonosító: TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0107 Pályázat címe: A körmendi Dr. Batthyányné

Részletesebben

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1 1. félévi óraszá m 2. félévi óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszám 2. félévi óraszám Éves óraszám 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon 1. Anyanyelvi kommunikáció Fejlesztési területek Matematika Környezet Rajz Technika Ének Testnevelés 1-2. évfolyam 1. Beszédkézség, szóbeli szövegek megértése

Részletesebben

Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV. az Irodalom 7. tanításához

Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV. az Irodalom 7. tanításához Irodalom 7_kk_2014:irodalomkezik_7 2011.qxd 2014.06.17. 12:45 Page 1 Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV az Irodalom 7. tanításához Irodalom 7_kk_2014:irodalomkezik_7 2011.qxd 2014.06.17. 12:45 Page

Részletesebben

A Helyi tantervet 2008. szeptemberben az 5. évfolyamon kell bevezetni!

A Helyi tantervet 2008. szeptemberben az 5. évfolyamon kell bevezetni! A Helyi tanterv tantárgyi rendszere és heti óraszáma A tanterv fıbb jellemzıi: Tantárgystruktúrában megtalálható integrált tantárgyak: Tantárgy Évfolyam Mőveltségterületet Magyar nyelv és irodalom 7-8

Részletesebben

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4...

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4... ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM IV. kötet HELYI TANTERV LOGOPÉDIAI OSZTÁLYOK 1-4. 2010. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4.... 3 MATEMATIKA 1-4.... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4.... 112 ÉNEK-ZENE

Részletesebben

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai Célok és feladatok Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4.-08/2-2009-0128. Tanterv

TÁMOP 3.1.4.-08/2-2009-0128. Tanterv Tanterv Készült a TÁMOP 3.1.4/ TÁMOP 3.1.4.-08/2-209-0128 keretében a Szövegértés, szövegalkotás 7. évfolyamához. Készítette: Ábrahám Judit Témakörök Tervezett óraszám Modulszám 1. KISFIÚK ÉS NAGYFIÚK

Részletesebben

3. évfolyam. 3-4. évf. Magyar nyelv és irodalom

3. évfolyam. 3-4. évf. Magyar nyelv és irodalom 3. évfolyam A beszédkészség, a szóbeli szövegek megértésének, értelmezésének és alkotásának fejlesztése képezi alapját és kiinduló pontját valamennyi újonnan megtanulásra kerülő nyelvi tevékenységnek.

Részletesebben

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv és irodalom 7. ÉVFOLYAM. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv és irodalom 7. ÉVFOLYAM. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 7. ÉVFOLYAM Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 Témakörök Új tananyag feldolgozása Gyakorlás Összefoglalás, ellenőrzés Teljes óraszám Év eleji ismétlés, ismerkedés, felmérés - 2 2 4 Irodalom és kulturális

Részletesebben

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam érzelmi érzékenysége, erkölcsi gondolkodása legalább olyan szintre kerül, hogy az olvasott művekben képessé válik emberi alaphelyzetek,

Részletesebben

HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA TANMENET 2009 2010 TANKÖNYVEK ÉS SEGÉDESZKÖZÖK

HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA TANMENET 2009 2010 TANKÖNYVEK ÉS SEGÉDESZKÖZÖK TANKÖNYVEK ÉS SEGÉDESZKÖZÖK NAPSUGÁR csoport Alap csomag (mappa, színes borító, a magyar ABC betűi színes nyomtatásban, kokárda, zászló) BÓBITA csoport Alap csomag (mappa, színes borító, a magyar ABC betűi

Részletesebben

Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára

Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára 1 Alapelvek, célok és feladatok A tantárgy jellegéből adódóan fontos feladat a nyelvi és irodalmi kultúra fejlesztése, az egyéni ismeretszerzés

Részletesebben

7 tördelt képpel uj rsz.qxp:layout 1 6/11/14 8:36 AM Page 227. Tartalom

7 tördelt képpel uj rsz.qxp:layout 1 6/11/14 8:36 AM Page 227. Tartalom 7 tördelt képpel uj rsz.qxp:layout 1 6/11/14 8:36 AM Page 227 Tartalom Nyári élmények................................................ 4 Nyári rajz (Nemes Nagy Ágnes).............................. 5 A ny

Részletesebben

1. számú melléklet: Tanulásban akadályozott tanulók helyi tanterve 1 4. évfolyam

1. számú melléklet: Tanulásban akadályozott tanulók helyi tanterve 1 4. évfolyam 1. számú melléklet: Tanulásban akadályozott tanulók helyi tanterve 1 4. évfolyam Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok az 1 4. évfolyamon Tantárgyak 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. BEVEZETŐ

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. BEVEZETŐ BEVEZETŐ Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.

Részletesebben

Pedagógiai program. IV. kötet

Pedagógiai program. IV. kötet Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Egységes szerkezetben foglalt módosított Pedagógiai program IV. kötet

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Helyi tanterv alsó tagozat

Helyi tanterv alsó tagozat Tartalomjegyzék Helyi tanterv alsó tagozat Magyar nyelv és irodalom Bevezető... 3 1. évfolyam... 5 2. évfolyam... 11 3. évfolyam... 20 4. évfolyam... 31 Német népismeret Bevezető... 42 1. évfolyam... 43

Részletesebben

Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom

Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom / EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (B) változat alapján

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM 51/2012. XII. 21.EMMI RENDELET 1.SZ. MELLÉKLETE ALAPJÁN Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs

Részletesebben

Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol

Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol IRODALOM TANMENETJAVASLAT - 8. osztály Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol Óra 1-2. (1-2. 3-4.

Részletesebben

Magyar irodalom 5-8. évfolyam. 5. évfolyam

Magyar irodalom 5-8. évfolyam. 5. évfolyam Magyar irodalom 5-8. évfolyam 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának

Részletesebben

Himnusz, Előadó: Bessenyei Ferenc, Gábor Miklós, SLC 1700 Sinkovits Imre CD 610 Bessenyei Ferenc CD 1321

Himnusz, Előadó: Bessenyei Ferenc, Gábor Miklós, SLC 1700 Sinkovits Imre CD 610 Bessenyei Ferenc CD 1321 AZ 1848-AS FORRADALOM ÉS A SZABADSÁGHARC MEGÜNNEPLÉSÉHEZ AJÁNLJUK A VÁROSI KÖNYVTÁR HANGTÁRÁBÓL DOKUMENTUMOK A 12 PONT CD 611 ELŐADÓ: BITSKEY TIBOR ÁLDASSÉK A NEVED, FORRADALOM ELŐADÓ: SINKOVITS IMRE CD

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1-4. OSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4 ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, ALSÓ TAGOZAT, 1 4. ÉVFOLYAM... 4 AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS ÓRASZÁMAI... 9 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 10

Részletesebben

Adaptált kerettanterv

Adaptált kerettanterv Adaptált kerettanterv MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Az Apáczai Kiadó Helyi tantervi ajánlása alapján, kiegészítve a rendelkezésre álló 10%, illetve a szabadon tervezhető órakeret terhére felhasználható

Részletesebben

Tavasz, húsvéti ünnepkör projekt

Tavasz, húsvéti ünnepkör projekt Tavasz, húsvéti ünnepkör projekt Ennek a háznak udvarában Szép kisbimbót láttam. Vizet hoztam tövére, Szálljon áldás fejére! Szabad-e locsolni? Tavasz, húsvéti ünnepkör /projekt/ Korcsoport: 1.osztály

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) BEVEZETÉS ALAPELVEK, CÉLOK Az általános iskola kezdő szakaszában a magyar nyelv és irodalom tantárgy legalapvetőbb célja az anyanyelvi

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 7.C évf. Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 7.C évf. Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés MAGYAR IRODALOM ömbösített tanmenet 7.C évf. Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1. Bevezető óra: a k. témakörei, olvasmányok 2. Műnemek és műfajok

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Adamikné dr. Jászó Anna és dr. Fercsik Erzsébet ÉDES ANYANYELVÜNK. címû nyelvtankönyvéhez, valamint az ÚTITÁRS I.

TANMENETJAVASLAT. Adamikné dr. Jászó Anna és dr. Fercsik Erzsébet ÉDES ANYANYELVÜNK. címû nyelvtankönyvéhez, valamint az ÚTITÁRS I. TANMENETJAVASLAT Adamikné dr. Jászó Anna és dr. Fercsik Erzsébet ÉDES ANYANYELVÜNK címû nyelvtankönyvéhez, valamint az ÚTITÁRS I. feladatfüzethez Általános iskola 5. osztály Az integrált magyar nyelv és

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Hajdúszoboszló Magyar nyelv és irodalom tantárgy 7-8. évfolyam 2013. Magyar nyelv és irodalom 7 8. évfolyam A 7 8. évfolyamon a változó és egyre összetettebb

Részletesebben

HELYI TANTERV TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA. 5. évfolyam

HELYI TANTERV TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA. 5. évfolyam HELYI TANTERV TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek

Részletesebben

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. 4. évfolyam 1. évfolyam - Beszéljen a tanuló érthetően, tisztán. - Értse meg iskolai feladatait, tanítója utasításait,

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01. Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változatához Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 5 8. évfolyama

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4

TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4 5-8. OSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4 ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, FELSŐ TAGOZAT, 5 8. ÉVFOLYAM... 4 AZ 5-8. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS AZ ÓRASZÁMOK... 11 MAGYAR IRODALOM... 12 MAGYAR

Részletesebben

Cigány népismeret. (Minden oktatási forma számára) Részletes követelmények a 4. évfolyam végén. (A példákat dőlt betűvel szedtük)

Cigány népismeret. (Minden oktatási forma számára) Részletes követelmények a 4. évfolyam végén. (A példákat dőlt betűvel szedtük) Cigány népismeret (Minden oktatási forma számára) Részletes követelmények a 4. évfolyam végén (A példákat dőlt betűvel szedtük) Tananyag Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény Ajánlott műveltségi

Részletesebben

1. évfolyam. Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - angol

1. évfolyam. Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - angol 1. évfolyam A nyelvtanulás az első két évfolyamon játékos ismerkedést jelent a nyelvvel, megalapozva a későbbi tudatos nyelvhasználatot. Elsődleges ja, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését az idegen nyelvek

Részletesebben

F Ü G G E L É K E K 1. K Ö R N Y E Z E TI N E V E L É SI PR O G R A M O SZ TÁ L Y K IR Á N D U L Á SO K TE R V E 3.

F Ü G G E L É K E K 1. K Ö R N Y E Z E TI N E V E L É SI PR O G R A M O SZ TÁ L Y K IR Á N D U L Á SO K TE R V E 3. F Ü G G E L É K E K 1. K Ö R N Y E Z E TI N E V E L É SI PR O G R A M O SZ TÁ L Y K IR Á N D U L Á SO K TE R V E 2. A TA N U L Ó K É R TÉ K E L É SÉ N E K K R ITÉ R IU M R E N D SZ E R E 3. Ó R A TE R

Részletesebben

Magyar irodalom 5-8. évfolyam

Magyar irodalom 5-8. évfolyam Magyar irodalom 5-8. évfolyam 5. évfolyam Éves óraszám: 72 Heti óraszám: 2 A könyvek varázsa Mesék bűvöletében Petőfi Sándor: János vitéz Múltunk a mítoszokban A Biblia világa Ez a föld a mi hazánk (Táj,

Részletesebben

HELYI TANTERV A Készségfejlesztő Speciális Szakiskola középsúlyos értelmi fogyatékos tanulói számára

HELYI TANTERV A Készségfejlesztő Speciális Szakiskola középsúlyos értelmi fogyatékos tanulói számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 139022 OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV

Részletesebben

CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM

CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM 1 Civilizáció 5-8. évfolyam I. Célja, feladata: Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy tanításának az a célja,

Részletesebben

Zipernowsky Károly Általános Iskola

Zipernowsky Károly Általános Iskola 2. évfolyam Éves óraszám: A osztály: 72 (16, 14, 12, 2, 2, 2, 2, 10, 12) ---heti 2 óra B osztály: 108 (26, 24, 15, 2, 2, 2, 2, 17, 18) ---heti 3 óra E osztály: 72 (16, 14, 12, 2, 2, 2, 2, 10, 12) ---heti

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 7-12. évfolyam Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. Tartalommal tölti meg és erősíti

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Tantárgytömbösített tanmenet magyar órára 6. osztály 2009/2010. tanév

Tantárgytömbösített tanmenet magyar órára 6. osztály 2009/2010. tanév Tantárgytömbösített tanmenet magyar órára 6. osztály 2009/2010. tanév Készítette: Váraljai Tímea Intézmény: Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Művelődési Ház Ménteleki Általános Iskolája 6008 Méntelek,

Részletesebben

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET 5-8. évfolyam Célok és feladatok Az Ember és társadalom műveltségterület középpontjában az ember és világa áll. Az általános iskolában ide tartozik a történelem és

Részletesebben

Figyelemfejlesztés. Auditív figyelem

Figyelemfejlesztés. Auditív figyelem Figyelemfejlesztés Vizuális figyelem: Mi változott? Keresd a párját! (pl. memóriakártyákkal) Kakukktojás játékok Melyik nem illik a sorba? Keresd az egyformákat! Pontok összekötése Építs ugyanilyet (pl.

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom (nyelvtan)

Magyar nyelv és irodalom (nyelvtan) Magyar nyelv és irodalom (nyelvtan) Időkeret Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia Megjegyzések 45 perc módszerek tanulói munkaformák eszközök I. Előkészítés tankönyv 10 perc 1. kiejtéstanítás, a beszédpercepció

Részletesebben

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI

Részletesebben

Helyi tanterv 2-8. évfolyam Angol, német, mint idegen nyelv

Helyi tanterv 2-8. évfolyam Angol, német, mint idegen nyelv Helyi tanterv 2-8. évfolyam Angol, német, mint idegen nyelv 1 IDEGEN NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív

Részletesebben

Pedagógiai program. IX. kötet

Pedagógiai program. IX. kötet 1 Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program IX. kötet Értelmi fogyatékos tanulók 9-10. évfolyam

Részletesebben

Magyar nyelv. 5. évfolyam

Magyar nyelv. 5. évfolyam Magyar nyelv 5. évfolyam A tantárgy elsődleges ja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

SZERB NÉPISMERET. 1 Ey nyitott oktatási módszer, amely a tanulók önellenőrzésén alapul.

SZERB NÉPISMERET. 1 Ey nyitott oktatási módszer, amely a tanulók önellenőrzésén alapul. SZERB NÉPISMERET A hazai szerb nemzetiség számára a nyelv és a kultúra az identitás fenntartásának és megerősödésének alapvető feltétele. A már évtizedek óta érzékelhető előrehaladott asszimilációs folyamat

Részletesebben

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 2 72 6. évfolyam 2 72 7. évfolyam 2 72 8. évfolyam 2 72 5. évfolyam Tematikai egység címe Beszédkészség,

Részletesebben

Jellege: 8 osztályos általános iskola. órakeret órakeret 5. 2 72 64 8 6. 2 72 64 8 7. 2 72 65 7 8. 2 72 58 14

Jellege: 8 osztályos általános iskola. órakeret órakeret 5. 2 72 64 8 6. 2 72 64 8 7. 2 72 65 7 8. 2 72 58 14 A hit- és erkölcstan tantárgy helyi tanterve (5-8. évfolyam) Tánc és dráma kapcsolópontokkal KÓD: ÁLT04. Intézmény neve, székhely-település vagy fejléc Általános Iskola Jellege: 8 osztályos általános iskola

Részletesebben

1. évfolyam. Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás. Heti óraszám: Éves órakeret felosztás témakörönként. Témakörök

1. évfolyam. Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás. Heti óraszám: Éves órakeret felosztás témakörönként. Témakörök 1. évfolyam Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás Éves óraszám: Heti óraszám: 36. óra 1. óra Éves órakeret felosztás témakörönként Témakörök Az iskola 4 Az iskolás gyerek 4 Tájékozódás az iskolában

Részletesebben

4. évfolyam. Általános, sportiskola 4. évf. Idegen nyelv - angol

4. évfolyam. Általános, sportiskola 4. évf. Idegen nyelv - angol 4. évfolyam A 4. évfolyamon kezdődő idegennyelv-tanítás elsődleges ja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása. További fontos kitűzése, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését

Részletesebben

Célnyelvi civilizáció tantárgy. (német nyelv) 5.-8. évfolyam

Célnyelvi civilizáció tantárgy. (német nyelv) 5.-8. évfolyam I. Bevezetés Célnyelvi civilizáció tantárgy (német nyelv) 5.-8. évfolyam Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy tanításának az a célja,

Részletesebben

Szőnyiné Szerző Katalin: A Himnusz és a Szózat keletkezéstörténete

Szőnyiné Szerző Katalin: A Himnusz és a Szózat keletkezéstörténete 1 Szőnyiné Szerző Katalin: A Himnusz és a Szózat keletkezéstörténete Az itt közlésre kerülő szöveg 1982. május 14-én hangzott el első alkalommal a Kossuth Rádióban. A Magyar Rádió Zenei Népművelő Rovata

Részletesebben

A feladatellátási hely megnevezése A feladatellátási hely megyéje Ir.szám

A feladatellátási hely megnevezése A feladatellátási hely megyéje Ir.szám Megye Tan OM azonosító A feladatellátási hely megnevezése A feladatellátási hely megyéje Ir.szám A feladatellátási hely települése A feladatellátási hely pontos címe Székhely Baranya Komló 027207 Kenderföld-Somági

Részletesebben

rendezvenynaptar2010_0418 2010.04.19. 13:10 Page 1

rendezvenynaptar2010_0418 2010.04.19. 13:10 Page 1 rendezvenynaptar2010_0418 2010.019. 13:10 Page 1 rendezvenynaptar2010_0418 2010.019. 13:10 Page 2 Január 7. 7. 1 18., 18:00 18. 19., 17:00 2, 17:00 22. 22. 22., 16:30 Ráckeresztúr 23. 23., 17:00 29., 10:00

Részletesebben

HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉKE 3

HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉKE 3 HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉKE 3 Belépı tevékenységformák 8 A továbbhaladás feltételei 8 Belépı tevékenységformák 9 A továbbhaladás feltételei 9 Matematika 1. osztály 9 Matematika 3. osztály /új keret/

Részletesebben

NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2

NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2 NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. 10. 11. Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2 12. 13. Irodalom 2 2 4 É 3 É Magyar nyelv 2 2 1 É 1 É Történelem és társadalomismeret

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható HELYI TANTERV NÉMET NYELV I. idegen nyelv Első idegen nyelv 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam KERszintben nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható TANTÁRGYI ÓRASZÁMOK 9. évf. 10. évf.

Részletesebben

Osztályfőnöki helyi tanterv 1-4. évfolyam

Osztályfőnöki helyi tanterv 1-4. évfolyam Osztályfőnöki helyi tanterv 1-4. évfolyam Az osztálytanítónak és az osztályfőnöknek fontos szerepe van a gyermek személyiségének fejlesztésében, segítenie kell a napjainkban nehezen élhető világunkban

Részletesebben

2013. Helyi tanterv. Klúg Péter Általános Iskola, Szakiskola a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye. Szeged

2013. Helyi tanterv. Klúg Péter Általános Iskola, Szakiskola a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye. Szeged 2013. Helyi tanterv Klúg Péter Általános Iskola, Szakiskola a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye Szeged AZ ISKOLA HELYI TANTERVE 1. A képzés teljes szerkezete... 1 2. Óvodai nevelés...

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a hat évfolyamos gimnáziumok számára készült. A tanterv két fő részre osztható: a 7 8. évfolyam tematikai egységeiben elsősorban a fejlesztési célok és követelmények

Részletesebben

KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA

KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA V. KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA Célok és feladatok A szakiskola kilencedik évfolyamán általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás, pályaorientáció, gyakorlati oktatás, tizedik

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Készítette: a magyar munkaközösség (Balogh Anikó, Dr. Szabóné Bánkuti Katalin, Mándoki Mária,

Részletesebben

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai Balatonfüred Város Önkormányzata Tervezet a települési önkormányzat 2015. évi novemberi vélemény-nyilvánításához Járás/Tankerület székhelye:

Részletesebben

III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve

III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve Tartalomjegyzék 1. Az iskola 1-4 évfolyamain tanított tantárgyak, kötelező és szabadon választható tanórai foglalkozások, az előírt tananyag és követelményei...

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam MAGYAR NYELV 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készség együttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

Jókai Gyûjtemény. file:///d /jokai.txt[2013.08.21. 12:26:11]

Jókai Gyûjtemény. file:///d /jokai.txt[2013.08.21. 12:26:11] Jókai Gyûjtemény "A kényes úrfi s a rongyos baka" / szerk. Mezei Zsolt (2001) "Baráti emlékül-jókai Mór" / összeállította és az elõszót írta E. Csorba Csilla (1981) "Mester Jókai" / szerk. Hansági Ágnes

Részletesebben

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák fejlesztése

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák fejlesztése 1 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák fejlesztése B modul Rajz és vizuális kultúra és az ének-zene tantárgyak keretein belül az 1. a osztályban 2009 / 2010. tanév 2 tartalma Módszerek Tevékenység

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

Történelmi és kulturális hagyományainkhoz hûen

Történelmi és kulturális hagyományainkhoz hûen S Z É K E S F E H É R VÁ R 2 0 0 6 p r o g r a m o k Történelmi és kulturális hagyományainkhoz hûen Egy város életének, mindennapjainak, közérzetének meghatározó tényezõje, hogy lakói milyen kulturális

Részletesebben

Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5-8.

Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5-8. Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5-8. I. Bevezetés Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA 1-2

VIZUÁLIS KULTÚRA 1-2 VIZUÁLIS KULTÚRA 1-2 A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő

Részletesebben

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Otthon. 5.évfolyam

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Otthon. 5.évfolyam TANMENET Szövegértés- Otthon 5.évfolyam Készítette: Jóváhagyta: Benedekné Juhász Katalin szaktanár Gubáné Csánki Ágnes igazgató 2009. október 25. óra tananyag feladat cél munkaforma módszer készségek eszköz

Részletesebben

b Helyi tantervek (szakiskola) A változat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 10. évfolyam Célok és feladatok

b Helyi tantervek (szakiskola) A változat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 10. évfolyam Célok és feladatok b Helyi tantervek (szakiskola) A változat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 10. évfolyam Célok és feladatok A szakiskolában a magyartanítás elsődleges célja a tág értelem vett olvasás-, írás- és beszédtanítás

Részletesebben

Eszterlánc Óvoda (Budai Nagy Antal u. 6-8.)

Eszterlánc Óvoda (Budai Nagy Antal u. 6-8.) DUNAKESZI ÓVODÁK ÉS KÖRZETHATÁROK Eszterlánc Óvoda (Budai Nagy Antal u. 6-8.) 1. 2120, ÁGNES UTCA (teljes közterület) 2. 2120, ALSÓTABÁN (teljes közterület) 3. 2120, ANNA UTCA (teljes közterület) 4. 2120,

Részletesebben

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41.

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola 8630 HELYI TANTERV Szakiskola ÉRVÉNYES: 2011. szeptember 1-től KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA Célok és feladatok A szakiskola kilencedik-tizedik évfolyamán az általános

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat Az 5 8. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom tantárgy alapvető célja és feladata az alsóbb évfolyamokon megalapozott szövegértés, szövegalkotás képességének továbbfejlesztése,

Részletesebben

A kutya. Projekt 4.b-ben. A KOMA pályázaton nyertes projekt (2005.) Készítette: Tarné Éder Marianna

A kutya. Projekt 4.b-ben. A KOMA pályázaton nyertes projekt (2005.) Készítette: Tarné Éder Marianna A kutya Projekt 4.b-ben A KOMA pályázaton nyertes projekt (2005.) Készítette: Tarné Éder Marianna Tématervezet: A kutya Időszak: október 1- november 30. Lépések Tevékenységek Jeles napok Egyéb 1. Levél

Részletesebben

Interaktív tananyagaim. Publikációim

Interaktív tananyagaim. Publikációim : Publikációim Készítette: Molnárné Tóth Ibolya 1. oldal Az interaktív tananyagok írása az egyik legkedveltebb tevékenységem, mert az így elkészített tananyag természetes tanulási élményt és egyszerű használatot

Részletesebben

Reformkor, forradalom és szabadságharc

Reformkor, forradalom és szabadságharc Hallássérültek XXXII Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye 2014 május 15-16 Országos forduló a komplex történelmi, társadalmi ismeretek tantárgyból Reformkor, forradalom és szabadságharc 1 Írd a

Részletesebben

1. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél

1. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél 1. évfolyam Az első évfolyamon a gyerekek életkori sajátosságaihoz alkalmazkodva a vizuális kultúra részterületei közül a belső képek kialakulását segítő Kifejezés, képzőművészet és a Tárgy- és környezetkultúra

Részletesebben

NÉMET NYELV 5. OSZTÁLY

NÉMET NYELV 5. OSZTÁLY NÉMET NYELV 5. OSZTÁLY Az élő idegen nyelv otatásána alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciaerettel (KER), a tanuló idegen nyelvi ommuniatív ompetenciájána megalapozása és fejlesztése. A

Részletesebben

ANGOL NYELV Az OFI által ajánlott kerettanterv alapján készült

ANGOL NYELV Az OFI által ajánlott kerettanterv alapján készült ANGOL NYELV Az OFI által ajánlott kerettanterv alapján készült Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának

Részletesebben

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI TANTÁRGYAK ALSÓ TAGOZAT Magyar nyelv és irodalom Matematika Környezetismeret Ének zene Rajz és vizuális kultúra Technika és életvitel Testnevelés

Részletesebben

IDEGEN NYELV 2 4. osztály

IDEGEN NYELV 2 4. osztály IDEGEN NYELV 2 4. osztály Az utóbbi évtizedben, társadalmunkban fokozottan erősödik az érdeklődés a nyelvoktatás iránt, már nem csak az általános iskola felső tagozatában, de alsóbb osztályoknál is. A

Részletesebben

4. Milyen tápanyagokat szív fel a gyökér? Húzd alá azokat, amelyeket a szövegben is megtalálsz!

4. Milyen tápanyagokat szív fel a gyökér? Húzd alá azokat, amelyeket a szövegben is megtalálsz! NÉV: Szövegértés 1. 1. változat A gyökerek Egy-egy fának éppen akkora a gyökérzete, mint a koronája. Vagyis az ágak és a levelek lombsátra. A levelek úgy helyezkednek el, mint a háztető cserepei. Egyikről

Részletesebben

2016.április 4-8. Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézmény

2016.április 4-8. Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézmény 2016.április 4-8. Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézmény Osztály Téma Projekt jellege Megvalósult projektek száma: 8 Részt vevő pedagógusok száma: 21 Projektbe bevont tanuló száma: 317

Részletesebben