HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉKE 3

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉKE 3"

Átírás

1 HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉKE 3 Belépı tevékenységformák 8 A továbbhaladás feltételei 8 Belépı tevékenységformák 9 A továbbhaladás feltételei 9 Matematika 1. osztály 9 Matematika 3. osztály /új keret/ 9 Számtan, algebra 10 Geometria, mérés 10 Valószínőség, statisztika 10 Matematika 4. osztály /új keret/ 11 Számtan, algebra 11 Számtan, algebra 11 Sorozatok, függvények 11 Sorozatok, függvények 11 Ének 12 A továbbhaladás feltételei 3. osztály 12 Követelmények 16 Technika 18 A továbbhaladás feltételei 3. osztály 19 A továbbhaladás feltételei 4. osztály 19 II. Kivitelezés 20 Magyar Irodalom 20 Tantárgyi követelmények a tanév végén 3. osztály 20 A továbbhaladás feltételei 4. osztály /új keret/ 21 Idegen nyelv 4. osztály /új keret/ 22 A továbbhaladás feltételei 22 k értékelése során alkalmazott szavak jegyzéke az 1 6. évfolyamon 22 A magatartás értékelésének szempontjai 25 A szorgalom értékelésének szempontjai 26 elégséges 27 Belépı tevékenységformák 30 A továbbhaladás feltételei 30 Belépı tevékenységformák 31 A továbbhaladás feltételei 31

2 Matematika 1. osztály 31 Matematika 3. osztály /új keret/ 31 Számtan, algebra 32 Geometria, mérés 32 Valószínőség, statisztika 32 Matematika 4. osztály /új keret/ 33 Számtan, algebra 33 Számtan, algebra 33 Sorozatok, függvények 33 Sorozatok, függvények 33 Ének 34 A továbbhaladás feltételei 3. osztály 34 Követelmények 38 Technika 40 A továbbhaladás feltételei 3. osztály 41 A továbbhaladás feltételei 4. osztály 41 II. Kivitelezés 42 Magyar Irodalom 42 Tantárgyi követelmények a tanév végén 3. osztály 42 A továbbhaladás feltételei 4. osztály /új keret/ 43 Idegen nyelv 4. osztály /új keret/ 44 A továbbhaladás feltételei 44 k értékelése során alkalmazott szavak jegyzéke az 1 6. évfolyamon 44 A magatartás értékelésének szempontjai 47 A szorgalom értékelésének szempontjai 48 Kommunikációs szándékok 50 A továbbhaladás feltételei 51 Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez 51 Fejlesztési követelmények 53 Kommunikációs szándékok 53 Fogalomkörök 53 A továbbhaladás feltételei 54 Íráskészség 54 Kommunikációs szándékok 54 Olvasott szöveg értése 56 Kommunikációs szándékok 56

3 Kommunikációs szándékok 57 Beszédkészség 59 Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez 59 HELYI TANTERV I. Általános alapelvek 1. Az iskolában tanított tantárgyak 2.Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE, MINİSÍTÉSE A MAGYAR NYELV TANTÁRGY KÖVETELMÉNYEI ALAPJÁN 2. OSZTÁLY Jó (5), (4) Megfelelı (3) Gyenge (2) - ismeri a magyar ábécét, megkülönbözteti a hangok fajtái: a magán- és mássalhangzókat; - ismeri a magyar ábécé, megkülönbözteti és megnevezi a hangok fajtáit: a magán- és mássalhangzókat: - ismeri a szó szótag, hang, betőformát; -ismeri a szótı és toldalék fogalmát, elsısorban ragos fınevek esetében felismeri és megnevezi a szó tövét és toldalékát; - felismeri és megnevezi az egyszerő mondat fajtái közül a kijelentı és kérdı mondatot; - képes egyszerő, kérdı és kijelentı mondatot alkotni, átalakítani önállóan; - pótolni tudja a megfelelı mondatvégi írásjeleket a kijelentı és a kérdı mondat esetében; - írás közben tudatosan és önállóan használja a mondat -ismeri a szó, szótag, hang, bető fogalmát; -szótı és toldalék felismerésében bizonytalan, önállótlan; -egyszerő esetben felismeri és megnevezi az egyszerő mondat fajtái közül a kijelentı és a kérdı mondatot; - pótolni tudja a mondatvégi írásjeleket a kijelentı és a kérdı mondatok esetében; - írás közben állandóan használja a mondatkezdı nagybetőt és a - ismeri a magyar ábécét, megkülönbözteti a hangok fajtáit: a magán- és mássalhangzókat; - szótı és toldalék felismerésére tanítói segítséggel képes; - segítséggel felismeri a kijelentı és kérdı mondatot; - a mondatvégi írásjelek pótlására tanítói segítséggel képes;

4 kezdı nagybetőt és a mondatvégi írásjeleket; -helyesen jelöli a magán és mássalhangzók hosszúságát a begyakorolt szavak körében; - - helyesen jelöli a j hangot a begyakorolt szavakban (30-40 j vagy ly-t tartalmazó szó); - helyesen jelöli a kiejtéstıl eltérı hangkapcsolatokat a begyakorolt szavak esetében; - ismeri és helyesen alkalmazza az elválasztás - szabályait; - a betőket helyesen alakítja és kapcsolja; - írástempója az életkornak megfelelı (percenként kb. 25 bető írása) - képes öt- hat soros szöveg hibátlan másolására, rövid mondatok tollbamondás utáni hibátlan, vagy egykét nem súlyos hibával történı leírására, ha azt látási és hallási megfigyelés elızte meg; - másolás, tollbamondás és emlékezetbıl való írás után betőtévesztés, betőkihagyás, betőcsere nélkül ír; - -írásmunkáját önállóan tudja javítani helyesírási, írástechnikai szempontokból; mondatvégi írásjeleket; -a magán- és mássalhangzók hosszúságának és a j hangnak jelölését, a begyakorolt szavak körében többször elvéti, hibáit tanítói utasításának megfelelıen javítja; (kb j hangot tartalmazó szó helyes írásmódját tudja) - a kiejtéstıl eltérı hangkapcsolatok jelölésében bizonytalan, gyakran elvéti azokat; - idınként vét az elválasztási szabályok alkalmazásában, a többtagú szavak elválasztásában önállótlan; - a betőket helyesen alakítja és kapcsolja; - írástempója az életkornak megfelelınél kissé lassabb; - képes öt-hat soros szöveg másolására néhány hibával; rövid mondatok tollbamondás utáni leírására (látási és hallási megfigyelés után) kevés hibával, hibáit tanítói utasításra javítani tudja; - másolás és tollbamondás során írásban ritkán betőcsere, betőtévesztés, betőkihagyás fordul elı, melyet ellenırzés után javítani képes; - írásmunkáját tanítói utasítással önállóan tudja javítani helyesírási, írástechnikai szempontbók; -írás közben önállóan használja a mondatkezdı nagybetőt és mondatvégi írásjeleket; - a magán- és mássalhangzók hosszúságának és a j hangnak jelölését a begyakorolt szavak körében gyakran elvéti, hibáit tanítói segítséggel javítani tudja; (kb. 20 j hangot tartalmazó szó helyes írásmódját tudja) - gyakran vét az elválasztási szabályok alkalmazásában; - a betőket helyesen alakítja és kapcsolja; - -Írástempója az életkornak megfelelınél kissé lassabb; - képes összefüggı (5-6 soros) szöveg, mondatok másolására soronként legfeljebb 1-2 hibával, melyeket tanítói utasításra javítani tud; tollbamondás során ( látási és hallási megfigyelés után) gyakran vét hibát, melyet tanítói segítséggel képes javítani; - másolás és tollbamondás során írásban néhányszor betőcsere, betővetés, betőkihagyás fordul elı, melyet tanítói figyelmeztetésre javítani képes; - -írásmunkáját csak tanítói segítséggel tudja javítani helyesírási, írástechnikai

5 szempontból; A továbbhaladás feltételei-nyelvi és helyesírási ismeretek 2. ÉVFOLYAM 3.ÉVFOLYAM 4.ÉVFOLYAM A beszélı szándéka szerint megkülönböztetni és megnevezni a mondatfajtákat. Az igék, fınevek melléknevek felismerése, szófajuk megnevezése, toldalékos alakban is. A tanult tulajdonnevek kezdése nagybetővel. A szövegkörnyezetnek megfelelıen használni az igeidıket és az igekötıket. A korosztály szókincsében megtalálható, kiejtésők szerint írandó szavak helyesírása. Egyszerő szavak elválasztása önállóan. A j hang helyes jelölése szóban. A szöveg tagolása mondatokra, a mondatkezdés és zárás jelölése. A mondaton belül a szavak elkülönítése. Az ábécé ismerete. A magán- és mássalhangzók felismerése, rövid és a hosszú hangok megkülönböztetése szóban és írásban. Szavak Szószerkezetek, két-három mondat helyes leírása másolása, tollbamondásra. A kiejtéssel megegyezıen írt rövid szavak biztos helyesírás. A j hang biztos jelölése a tanulók által gyakran használt 20 szóban. Az egyszerő szavak megfelelı elválasztása. Mondatkezdés nagybetővel, szavakra tagolás segítséggel. Hibajavítás tanítói irányítással. A mondat kezdése nagybetővel. A mondatfajták megnevezése konkrét esetekben. Záró írásjelük használata. A szavak szófajának, az egyalakú szótöveknek és a tanult toldalékok fölismerése, a toldalékos alakok megfelelı helyesírása. Az igealak, az igeidı felismerése, az ige és az igekötı kapcsolatának helyesírása. A tulajdonnevek tanult eseteinek nagybetős kezdése. A többes szám fölismerése, a melléknév, a határozatlan számnév fokozott alakjának helyes írásmódja. Nem vét elválasztási hibák. Tanítói javítással vagy tanulói önellenırzéssel feltárt hibák javítása segítséggel. Rendezett olvasható írás a margó a bető- és szótávolság megtartásával Mennyire képes szóbeli és írásbeli közléseit az értelmi szabályozás alá rendelni? jeles Jó közepes elégséges

6 szóban mondatos összefüggı szöveget tud alkotni él ményeirıl, megfigyeléseirıl, személyesen átélt eseményekrıl, egy oldalnyi elbeszélı fogalmazást készít személyes élményeirıl, megfigyeléseirıl vagy elképzelés alapján. szóban 8-10 mondatos összefüggı szöveget tud alkotni vizuális élményeirıl, megfigyeléseirıl, személyesen átélt eseményekrıl, olvasmányairól lényegretörıen és összefüggı mondafolya- tokkal számol be olmatosan számol be, vasmányok tartalmátud meghatározott be- ról, tud meghatároszédhelyzetekhez alkalmazkodni, valazott beszédhelyzetekhez alkalmazkodni, mint az olvasottak valamint az tartalmát tudja tömö- olvasottak ríteni, részletezni tartalmát tudja tömövázlat alapján, ríteni, vázrészletezni lat alapján, 8-10 mondatos elbeszélı fogalmazást készít személyes élményeirıl, megfigyeléseirıl vagy elképzelés alapján. szóban 6-8 mondatos összefüggı szöveget tud alkotni vizuális élményeirıl, megfigyeléseirıl, személyesen átélt eseményekrıl, összefüggı mondatokkal számol be olvasmányok tartalmáról, az olvasottak tartalmát tanítói segítséggel tudja tömöríteni, részletezni vázlat alapján, 6-8 mondatos elbeszélı fogalmazást készít személyes élményeirıl megfigyeléseirıl vagy alapján. elképzelés szóban 5-6 mondatos összefüggı szöveget tud alkotni vizuális élményeirıl, megfigyeléseirıl, személyesen átélt eseményekrıl szükség esetén tanítói segítséggel. az olvasmányok tartalmáról vázlat alapján képes beszámolni, szükség esetén tanítói segítséggel, 5-6 összefüggı, értelmes mondattal tud személyes élményeirıl, megfigyeléseirıl fogalmazást készíteni. a fogalmazások elké- a fogalmazások elszítésekor önállóan készítésekor önállóan al- alkalmazza a szövegkalmazza a szövegal- alkotás szabályait (akotás szabályait nyaggyőjtés, a cím báit (anyaggyőjtés, a cím rendezı szerepének rendezı szerepének érvényesítése a monérvényesítése a danivaló kifejtésében, mondanivaló kifejté- tagolás, a kifejtés sorsében, tagolás, a rendje), de kifej- bizonytalan a tés sorrendje, párbeszéd alkalmazápárbeszéd), sában, a fogalmazások elkészítésekor idınként vét a szövegalkotás szabályai ellen, de hi- segítséggel tudja javítani. tanítói a fogalmazások elkészítésekor többször vét a szövegalkotás szabályai ellen, de hibáit tanítói segítséggel tudja javítani. alkalmazza a törekszik a mőfajnak a témának megfelelı nyelvi stilisztikai

7 mőfajnak, a témának, az olvasónak megfelelı nyelvi-stilisztikai eszközöket (szemléletes, választékos kifejezések, rokon értelmő szavak). eszközök alkalmazására. 4. osztály Megfigyelési szempontok: Érezhetı-e a tanuló fogalmazásaiban a tématartás, a gondolatmenet logikus építése, a rész és egész helyes viszonya, a nyelvi megformáltság igényességére való törekvés? Felismeri-e a tanuló a különbözı szövegtípusokat és formákat jellemzıik alapján? Képes-e azokat maga is alkalmazni? jeles Jó közepes elégséges olvasmányokról, olvasmányokról, sza- olvasmányok tartal- olvasmányok tartalszabadon választott badon választott vagy máról,szabadon mát összefoglalja névagy adott témáról adott témáról szóban választott vagy adott hány értelmes, összeszóban elbeszélı elbeszélı vagy leíró témáról néhány függı mondattal, vagy leíró szöveget szöveget tud alkotni, mondatos összefüggı tud alkotni, szükség a szöveget alkot, esetén párbeszédet is párbeszéd alkalmaz, alkalmazásában bizonytalan, képes szövegek tartalmát lényegre szőkítve, szükség szerint részletezve elmondani, a szövegek a szövegek tartalmának lényegre tartalmának lényegre szőkítésében, illetve szőkítésében, illetve részletezésében részletezésében néha bizonytalan, bizonytalan, tanítói de segítséggel tudja javítani, szövegek tartalmának lényegre szőkítését, illetve részletezését tanítói segítséggel oldja meg, legalább másfél oldal terjedelmő fogalmazást ír elbeszélı, leíró vagy levél formában, önállóan készített vázlat alapján is, egy másfél oldal terjedelmő fogalmazást ír elbeszélı, leíró vagy levél formában, önállóan készített vázlat alapján is, közös elıkészítés után 8-12 mondatból álló szöveget alkot elbeszélı, leíró vagy levél formában, közös elıkészítés után 6-8 értelmes, összefüggı mondatot alkot elbeszélı, leíró vagy levél formában,

8 alkalmazza a mőfajnak, a témának, az olvasónak megfelelı nyelvistilisztikai eszközöket (szemléletes, választékos kifejezések, rokon értelmő szavak, jelzıs szerkezetek, hasonlatok), törekszik a mőfajnak, a témának megfelelı nyelvi stilisztikai eszközök alkalmazására, Szokásává vált a fogalmazások tartalmi és helyesírási szempontú ellenırzése, javítása. képes a fogalmazások tartalmi és helyesírási szempontú ellenırzésére, javítására a figyelem ráirányításával. a fogalmazások tartalmi és helyesírási szempontú ellenırzését, javítását tanítói segítséggel tudja elvégezni. Használja a helyesírási szótárt. A tanmenet heti 3 órában dolgozza fel a kötelezı tartalmakat. Ezen belül számos lehetıség kínálkozik az egyes témák súlyozására, a hagyományoknak megfelelı testnevelést tanító nevelıi személyiséghez, a tanulók érdeklıdési köréhez közel álló mozgásféleségek tanítására. Az oktatás során a 3-4. osztályos testnevelés tanításánál vegyük figyelembe az alábbi szövegrészben megjelölt belépı tevékenységi formákat. A továbbhaladás feltételeit: 3. évfolyam Évi óraszám: 92 Belépı tevékenységformák A rendgyakorlatoknál az egyöntető végrehajtás fokozatos kialakítása, az utasítások késlekedés nélküli végrehajtása. Az alapvetı gimnasztikai alapformák pontos végrehajtása. A továbbhaladás feltételei Vezényszavak ismerete, a rendgyakorlatok végrehajtása. Az alapvetı gimnasztikai alakformák követése. Elfogadható mozgásminta reprodukálása a rajtolás, ugrás, és dobás végrehajtása során, megfelelı kísérletek a kúszás, mászás, támasz és függés feladatainak teljesítésére. Örömmel vegyen részt a testnevelési játékokban. A test-test elleni küzdelem elfogadása. Biztonságos viselkedés mellmagas vízben. 4. osztály Évi óraszám: 92

9 Belépı tevékenységformák Az óraszervezés szempontjából szükséges foglalkozási formák fegyelmezett és az életkornak megfelelı alakisággal történı végrehajtása, a testnevelési órán megkívánt szokásrend betartása. A tanult gimnasztikai gyakorlatokból összeállított mozgások pontos és folyamatos végzése, a ritmus és a mozgás összhangjának megteremtése, mászás rúdon vagy kötélen. A továbbhaladás feltételei Az óraszervezés szempontjából fontos rendgyakorlatok fegyelmezett végrehajtása. Részvétel a közös gimnasztikában. Mászás kötélen 2-3 fogással. A futás, az ugrás és a dobás feladatok elfogadható végrehajtása. A támasz-, függı- és egyensúlygyakorlatok teljesítése. Részvétel a testnevelési és sportjátékokban. Biztató kísérletek a tanult úszásnemben. Matematika 1. osztály Az elsı osztályos továbbhaladás feltételeire: - a különbözı elemek adott szempontok szerinti válogatása, összehasonlítása, - 20-as számkörben tárgyak meg- és leszámlálása, - a számjegyek olvasása, írása, alkalmazása, - több, kevesebb, ugyanannyi, kisebb, nagyobb relációk értelmezése, - darabszám, sorszám, - páros, páratlan számok megkülönböztetése, - számszomszédok megnevezése, - egy- és kétjegyő számok jelölése egyesével beosztott számegyenesen, - biztos mőveletfogalom, és mőveletvégzés a 20-as számkörben (összeadás, kivonás, bontás, pótlás) - egyszerő szöveges feladatok értelmezése, megjelenítése rajzzal és mővelettel, megoldásuk. Matematika 2. osztály A továbbhaladás feltételei: Síkidomok létrehozása másolással, megadott egyszerő feltételek szerint. Biztos számfogalom 100-ig. Számok írása, olvasása. Tájékozottság a tízes számrendszerben. Számok helye a számegyenesen, nagyság szerinti rendjük. Darabszám, sorszám, mérıszám. Az alapmőveletek (maradékos osztás is) értelmezése tevékenységgel, megoldásuk szóban. A kisegyszeregy biztonságos ismerete. Számok közötti kapcsolatok megjelenítése mővelettel. Szövegesek értelmezése, megoldása. Sorozatok képzése, folytatása. Gyakorlati mérések a tanult egységekkel. A tanult szabványmértékegységek ismerete, használata. Matematika 3. osztály /új keret/ Sorozatok, függvények

10 A továbbhaladás feltételei Egyszerő sorozatok szabályának megállapítása. Egyszerő sorozat folytatása. Kapcsolatok keresése táblázatok adatai között. Számtan, algebra Halmazok tulajdonságainak felismerése, részhalmaz jellemzése. Biztos számfogalom 1000-es számkörben. Számok írása, olvasása 1000-ig. Számok nagyságrendjének és helyi értékének biztos ismerete. Számok képzése, helyi érték szerinti bontása. Mőveletek leolvasása ábráról, megjelenítése tevékenységgel. Az alapmőveletek eljárásainak alkalmazása szóban és írásban. Számtan, algebra Egyszerő nyitott mondat kiegészítése igazzá, hamissá. Nyitott mondat igazsághalmazának megkeresése kis véges alaphalmazon behelyettesítéssel. Szöveges feladatok értelmezése, adatainak lejegyzése, megoldási terv készítése. Szöveges feladat megoldása közvetlenül az értelmezésre szolgáló tevékenységgel, ábrákkal és matematikai modellel. A számítások helyességének ellenırzése és az eredmény értelmezése. Geometria, mérés Testek építése modellrıl. Síkidomok elıállítása tevékenységgel. Téglalap, négyzet tanult tulajdonságainak felsorolása modell segítségével. Mérés alkalmi és szabvány egységekkel. A gyakorlatban végrehajtott mérések alapján a mértékegység és mérıszám kapcsolatának megállapítása. Át- és beváltások a tanult mértékegységekkel gyakorlati mérésekhez kapcsolódva. A tanult szabvány mértékegységek gyakorlati alkalmazása. Valószínőség, statisztika A továbbhaladás feltételei A biztos és a véletlen megkülönböztetése konkrét tapasztalatszerzés útján.

11 Matematika 4. osztály /új keret/ Számtan, algebra Számfogalom es számkörben Biztos számfogalom tízezres számkörben. Számok helyi érték szerinti írása, olvasása. Számok képzése, bontása. Számok nagyságának és a számjegyek különféle értékének biztos ismerete. A tízes, százas, ezres számszomszédok meghatározása. Szóbeli és írásbeli mőveletek értelmezése és megoldása. A becslés, ellenırzés eszközként való alkalmazása. A helyes mőveleti sorrend ismerete és alkalmazása a négy alapmővelet körében. Számtan, algebra Szöveges feladathoz tartozó számfeladat alkotása, és ezzel a szöveges feladat megoldása. Adott halmaz elemeinek szétválogatása adott szempont szerint. Nyitott mondat igazsághalmazának megkeresése véges alaphalmazon. Szöveges feladatok megoldása. A megoldási algoritmusainak alkalmazása. Sorozatok, függvények A továbbhaladás feltételei Sorozat szabályának felismerése, sorozat folytatása. A szabály megfogalmazása egyszerő formában. Összetartozó elemek táblázatba rendezése. Összefüggés felismerése a táblázat elemei között. Szöveges feladathoz tartozó számfeladat alkotása, és ezzel a szöveges feladat megoldása. Adott halmaz elemeinek szétválogatása adott szempont szerint. Nyitott mondat igazsághalmazának megkeresése véges alaphalmazon. Szöveges feladatok megoldása. A megoldási algoritmusainak alkalmazása. Sorozatok, függvények A továbbhaladás feltételei

12 Sorozat szabályának felismerése, sorozat folytatása. A szabály megfogalmazása egyszerő formában. Összetartozó elemek táblázatba rendezése. Összefüggés felismerése a táblázat elemei között. Ének A továbbhaladás feltételei 2. osztály Éneklés 20 magyar népi mondóka, népi játék, népdal, mődal, rokon népek dalainak csoportos éneklése emlékezetbıl. Gyerekdalokhoz tartozó játékok ismerete. Tanult népszokások ismerete. Kifejezı éneklés. Egyenletes lüktetéshez alkalmazkodó éneklés, járás. Együttmőködés csoportos éneklésben, népi játékban. Dallammotívumok csoportos éneklése szolmizációs kézjelrıl. Zenehallgatás Vokális és hangszeres hangszínek felismerése. Vonós és fúvós hangszerek hangszínének megkülönböztetése egymástól. Improvizáció Saját név megjelenítése (ritmikai és dallami). Zenei olvasás írás, zenei ismeret A tanult ritmusértékek (negyed, negyed szünet, páros nyolcad, fél érték és szünet jele) felismerése és megszólaltatása kottaképrıl. A vonalrendszer ismerete. Tudjon dalritmust és a már tanult pentaton relációkat olvasni és kottába írni tanári irányítással. A továbbhaladás feltételei 3. osztály Éneklés További 10 a Tartalom címszó alatt felsorolt dal közös éneke emlékezetbıl. Tanult tempójelzések és dinamikai jelek alkalmazása tanult dalokban. Zenehallgatás Az újonnan megismert hangszerek megnevezése hangzás alapján. Kórustípusok hallás utáni felismerése.

13 Improvizáció Azonos dallamhoz befejezés rögtönzése (motivikus szerkezető). Zenei olvasás írás, zenei ismeret Ritmusképletek elrendezése, értelmezése ütemmutató szerint. Megismert dallamrelációk felismerése kottaképrıl. A továbbhaladás feltételei 4. osztály Éneklés Emlékezetbıl: további 10 ezen belül 1 1 a Tartalom címszó alatt új rétegekbıl dallam közös éneklése. A Himnusz éneklése pontos szöveggel. Zenehallgatás A meghallgatott zenés mesék felidézése. Zenei karakterdarabok szóbeli jellemzése. Tanult népdalok felismerése zenemővekben, feldolgozásokban. Improvizáció Ritmussor szabad- és adott szempontok szerinti rögtönzése (maximum nyolc ütem terjedelemben). Zenei olvasás írás, zenei ismeret Tudjon ismert dalokat tanári segítséggel szolmizálni. A tanult ritmusértékek és ritmusképletek felismerése és megszólaltatása kottaképrıl, hármas ütemben is. Tudjon dalrészleteket olvasni és kottába írni tanítói segédlettel. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Környezetismeret A továbbhaladás feltételei 2. osztály A közoktatás kiemelt céljai a következıkben fogalmazódnak meg: Az oktatásban és a nevelésben arra kell törekedni, hogy az ember olyan személyiséggé

14 kor tu- váljék, aki életigenlı, bizakodó, örülni tud, konfliktusokat feloldani képes, aki a és kri- dományos eredményein alapuló ismeretekkel és világképpel rendelkezik, alkotó aki- tikus gondolkodásban személyes döntésen nyugvó világnézet kialakítására képes, szellemi nek számára fontosak a magyar és az európai kultúra erkölcsi értékei, akiben a értékek a jellemerısséget szolgáló testi edzettséggel párosulnak, aki saját és társai mun- képes, aki káját és eredményeit megbecsüli, aki a másik ember személyiségét elfogadni szolidáris a hátrányos helyzetőekkel, együttmőködésre, felelıs és önálló feladatvégzésre más né- kész, aki szereti családját és hazáját, érte cselekvésre és áldozatra is kész, aki a és az peket megbecsüli, és békében kíván azokkal élni, aki ismeri szőkebb közössége ország múltját, gazdasági, politikai és kulturális helyzetét, és a gazdasági és szellemi fej- között lıdést elımozdítani képes, aki a pillanatnyi érdekek és a jövıt biztosító értékek különbséget tud tenni, aki tevékeny, alkotó emberként kívánja élni az életét.

15

16 k értékelése, minısítése a szóbeli és írásbeli szövegalkotás követelményei alapján 3. osztály Megfigyelési szempontok: Olvasmányokról lényegretörıen és folyamatosan tud-e beszámolni? Írásbeli szövegalkotása megfelel-e a tartalmi, terjedelmi, nyelvi és formai követelményeknek? Megfigyeléseirıl, tapasztalatairól a tanuló tudjon szóban beszámolni tanítói kérdések alapján! Tapasztalatait rögzítse tanítói segítséggel! Ismerje fel a tanult jelenségeket rajzról, képrıl. Ismert témakörben csoportosítson megadott szempontok szerint! Legyen képes méréseket végezni, használja helyesen a tanult mértékegységeket! Használja helyesen a napszakok nevét! Sorolja fel az évszakokat és a hónapokat helyes sorrendben. Nevezze meg az évszakok jellemzı idıjárási jelenségeit! Mutasson be a tanult élılények közül egyet, sorolja fel jellemzı jegyeit! Tájékozódjon jól saját testén! Ismerje és használja pontosan a helyet, helyzetet jelentı (elıtte, mögötte, közötte, alatta, fölötte, mellette) kifejezéseket! Nevezze meg otthona és az iskola között lévı legfıbb közlekedési veszélyforrásokat, ismerje azok elkerülésének módját! Ismerje lakóhelye fıbb jellegzetességeit! Ismertessen egyet a település hagyományai közül! Tudja útba igazítani az idegent lakóhelyén! Követelmények Általános követelmények, nevelési motivációk, belsı késztetés, készségek, képességek, attítődök: Részletes követelmények, tartalmak, ismeretrendszer 1 4. osztály 1 2. osztály Az élılények tisztelete, szeretete. Az A természettel kapcsolatban: élıvilágban valamennyi élılényre szükség van. Természettisztelı magatartás tanúsítása utcán, parkban kirán-

17 Az ember a természet része. Elismeri a természet nagyságát, titokzatosságát, nem akarja birtokolni, leigázni. Világképe ennek megfelelı. Az ember a természettel természettörténeti rokonságban van. (Föld élet ember) Tiszteli e rokonságot. Óvja a Földet, a másik embert, életképességét, a másságot. A természet az ember élıhelye. Az ember elfogadja, élvezi, amit ad, de megóvja utódai számára. A természet feltétele az ember és utódai létének. Ezért az ember a Föld eltartó képességét figyelembe véve a természet törvényeit tiszteletben tartva használja kincseit. A társadalommal kapcsolatban: életmód Az ember csak egymással jól együttmőködve tudja folytatni létét, és megvalósítani életprogramját. Adottságainak megfelelıen részt vesz tiszta a társadalmi életben. megkülönböztetése A kultúra birtokában hozza létre az ember épített környezetét. Amilyen az adott kor kultúrája, kultúráltsága, olyan maga az ember és környezete. rendırség A nemzeti és globális környezeti biztonság megteremtése. A tiszta víz, a tiszta levegı óvása. Takarékoskodás a vízzel, villanyárammal. A víz, a levegı Tisztaságának megállapítása elemi módon. Az idıjárást a napsugarak, a levegı, a víz együttes hatása alakítja. Az idıjárás érzékszervekkel való megállapítása. életünkben Hımérı leolvasása, hımérséklet lejegyzése. meg- Népi megfigyelések tisztelete, zoo-meteorológiai érdekességek. moz- Az idıjárásnak megfelelı öltözködés. következmé- duláson. A környezetben megfigyelhetı élılények érzékelhetı tulajdonságainak felismerése, megnevezése. A növények, emberek, állatok: élılények. Óvja és gondozza a környezetében lévı élılényeket. Az emberi test fıbb részeinek megnevezése. Mérések: testmagasság, testtömeg, testhımérséklet. Érzékszervek csontok izomzat. Érzékszervek elemi ismerete, funkciója. Érzékszervek óvása, tisztán tartása. Testi higiénés szokások. Helyes táplálkozási szokások megalapozása. Helyes étkezési szokások továbbfejlesztése. Az egészséges táplálkozás fontossága. A sport, a játék az egészséges része. A másság elfogadása. Felnıttek, társak tisztelete. A víz sokoldalú felhasználása. A és a szennyezett víz A tőz jelentısége az ember életében. Elemi tőzoltási módok, szabályok ismerete. (Mentık, tőzoltóság, telefonszámának ismerete) A víz, a levegı, a napfény a földi élet feltételei. A gyümölcsöskert, zöldségeskert, a háziállatok ismerete. A környezettel való kapcsolatuk. Kertjeink jellemzı virágos növényei. A növények, állatok szerepe táplálkozásunkban. Betegségek és elızésük. Pulzusmérés. A Föld alakjának, keringı, forgó gásának ismerete és ennek

18 nyei. A hiedelmek és tudományos is osztály: meretek elkülönítése, a világegyetem A vizek, vízpartok élıvilágának tapasztalaton folytonos változása. Néhány fontosabb alapuló elemi ismerete. Vizsgálódások, tapasz- ásványi elem ismerete. A Föld globális talatgyőjtés. Az olvadás, oldódás oka, követ- problémái, megoldási lehetıségek. kezményei. Takarékoskodás a vízzel, villany- Optimista jövıszemlélet formálása. árammal. Vizeink védelme. A mezı életkö- A Nap mint Földünk éltetıje. zösségének megismerése. Hazánk nagy tájegységeinek ismerete, Tápláléklánc, táplálékhálózat jelentısége a jellemzése (természetföldrajzi vonattermészetben. kozások nélkül!) Az egészséges táplálkozás fontossága helyes A felszín idıjárás gazdasági élet bevásárlási szokások kialakítása. Milyen anya- közötti összefüggések hazánk tájegygokat tartalmaznak táplálékaink? Bizonyítás ségein. Az emberi beavatkozás mint kisérletekkel. környezetalakító tényezı. Önmagunk megismerése, harmóniára törekvés Nemzeti parkjaink földrajzi helyzete, saját környezetünkkel. élıvilágának kulturális, földtani érté- A lakóhely környezeti természeti értékeinek, keinek ismerete. fontosabb létesítményeinek megismerése. Hazánk fıvárosának nevezetességei, A lakóhely környezeti problémáinak ismerete. szerepe. Magyarország megyéi. Kreatív ötletek a segítség módját illetıen. Tájékozódás Magyarország domborzati és közigazgatási térképén. Tájékozottság a lakóhely kereskedelmi, óvása. ipari, egészségügyi, kulturális szolgáltatásainak terén. Az iránytő és a térkép elemi szintő használata. Az idıjárással kapcsolatos megfigyelétersek, elemi szintő mérések. A mérési adatok lejegyzése. késztetés- A hazai táj tisztelete, szeretete, Más népek (szomszédok) tisztelete. Nemzeti, nemzetközi összefogás a környezeti problémák megoldására. Tíz éves korig alapvetıen fontos a mészet (ember) tisztelı szokásrendszerek kialakítása. A belsı nek egy életre szóló megalapozása. Legyenek az iskolák a szülıföld természeti, környezeti értékeinek védelmezıi. Technika A továbbhaladás feltételei 2. osztály Az ember természetátalakító munkájának megismerése (lakóhely és lakótér). Az anyagok tanult tulajdonságainak ismerete. Az elvégzendı munkákhoz szükséges és eszközök szerszámok biztos, balesetmentes használata. Látszati rajz, vázlatrajz készítése. A rajzelemek helyes alkalmazása. Egyszerő tervezés és építés. A háztartás és a hozzá kapcsolódó szokások megismerése és elmesélése.

19 A továbbhaladás feltételei 3. osztály Az élı és tárgyi környezetünk kapcsolatának megismerése. Az anyag, a szerkezet, a forma, a funkció és az esztétikum, összefüggéseinek megtapasztalása tárgykészítés folyamán. Szakszerő és biztonságos szerszámhasználat. Egyszerő makett irányított tervezése és elkészítése. Egyszerő sematikus ábra olvasása és értelmezése (alaprajz méretezés). Mérés centiméter pontossággal. A továbbhaladás feltételei 4. osztály A nagyvárosi környezet építményeinek megismerése. Az anyagfeldolgozás általános jellemzıinek bemutatása. A hulladék és a melléktermék fogalmak pontos használata. Az anyagok takarékos és célszerő felhasználása. Önálló tervezés és kivitelezés az építésben és a tárgyalakításban. A tervek, és elképzelések rajzi megjelenítése. Egyszerő makett készítése és elemzése a terv alapján. A közúti kerékpáros közlekedés szabályainak betartása. Idıjáráshoz, évszakhoz, napszakhoz, alkalomhoz kapcsolódó életviteli szokások. Általános fejlesztési Követelmények A tervhez és a megvalósításhoz szükséges anyagok, megmunkáláshoz illı szerszá- mok és berendezések kiválasztása. Technika Az anyagok célszerő, takarékos felhasználási eljárásainak ismerete. I. Tervezés Elemi munkaszokások (pl. rend, pontos- 1. Készítsenek egyszerő, jól használható, ság) és gyakorlottság az ismert szerszáreális terveket gyakorlati tevékenységükhöz. mok használatában. Realitásérzék, elırelátás a tervezésben. Anyagok és eszközök megválasztása a tervek megvalósításához. ÉLETVITEL Gyakorlottság a hosszúság és a távolság becslésében, mérésében és a rajzeszközök Rendelkezzenek a tanulók az önkihasználatában. Mérés centiméter pontos- szolgáláshoz és a mindennapi élethez sággal. szükséges alapvetı gyakorlati ismere- 2. Tervezımunkájuk során mérlegeljék a fel- tekkel, készségekkel és elemi szokástételrendszert, és annak megfelelıen vá- renddel. lasszák ki a legjobb megoldást. 1. A testük, a ruházatuk és a közvetlen Többféle megoldás keresése konkrét prob- környezetük gondozásának gyakorlémához. lati ismeretei, készségei. Többféle megoldás közül a legmegfelelıbb A személyes higiénia iránti igény. kiválasztása, indoklása. Térlátás, képzelet és modellalkotó képesség. Az egészségmegırzés módjának alapvetı szabályainak és az egészségügyi szolgáltatások használatá-

20 II. Kivitelezés Váljanak képessé a tanulók arra, hogy egyre nagyobb önállósággal hozzanak létre egyszerő tárgyakat, modelleket. Alakfelismerés, arányok mérlegelése, anyagismeret. Egyszerő tapasztalatszerzési módok használata az anyagok belsı szerkezetének tanulmányozásához. Egyre nagyobb önállóság a tárgyak, modellek, Makettek kitalálásában és készítésében. nak ismeretei. 2. Képesség önkiszolgálásra, egyszerőbb háztartási munkák ellátására. Gyakorlottság a közvetlen környezet gyakran elıforduló anyagainak, tárgyainak, eszközeinek rendeltetésszerő, takarékos és balesetmentes használatában. Feladattudat a rendszeres, napi feladatok ellátásával kapcsolatban. A munka, a foglalkozások, a pénz és az életvitel elemi összefüggéseinek felismerése. 3. A közlekedésben való önálló, biztonságos, felelısségteljes résztvétel. Magyar Irodalom Tantárgyi követelmények a tanév végén 2. osztály érthetıen beszél, a magyar nyelv hanglejtésének megfelelıen mondja a kijelentı és a kérdı mondatot. Megérti az egyszerő magyarázatokat. A kérdésekre értelmesen válaszol. Helyesen használja a felnıttek és a kortársak megszólításának nyelvi fordulatait, illendıen bemutatkozik. Két három összefüggı mondat alkotására is képes. Követhetıen számol be élményeirıl, olvasmányai tartalmáról. Szöveghően mondja el a memoritereket. Ismert és begyakorolt szöveget folyamatosságra, pontosságra törekvıen olvas fel. A kijelentı és a kérdı mondatot helyes hanglejtéssel olvassa. A mondat végén és a vesszıknél szünetet tart. Nem áll meg sorváltáskor és az elválasztott szavak kiolvasásakor. Olvasásának tempója élıbeszédhez közelítı. Felismeri, szükség esetén modellkövetéssel javítja olvasási hibáit. A néma olvasással megismert olvasmányai témáját, szereplıit, fıbb eseményeit megnevezi. A tanult és sokat gyakorolt szövegelemzı mőveletek felhasználásával megoldja a szöveg megértését vizsgáló feladatokat. Ehhez használja a szöveget. Tanítója segítségével vázlatpontba foglalja egy egy szövegrész lényegét. Tanítója segítségével eligazodik a könyvtárban. Felsorolja egy adott könyv jellegzetes adatait. Bekapcsolódik közös játékokba. Alkalmazkodik annak szabályaihoz. Beszédét mozgással tudja kisérni. Tantárgyi követelmények a tanév végén 3. osztály tisztán, érthetıen beszél. Bekapcsolódik a társaival folytatott csoportos beszélgetésekbe. Egyszerő szerkezető mesék, elbeszélések tartalmát helyes idırendben, több összefüggı mondattal mondja el. Megnevezi olvasmányai szerzıjét, szereplıit és ezek tulajdonságait. Magyarázza cselekedeteit. Az olvasott szövegek témájával kapcsolatban kérdéseket fogalmaz, illetve

21 megválaszol. Tanítója segítségével felismeri a lényeget, vázlatpontot fogalmaz. Konkrét esetben felismer mesére jellemzı fordulatokat, szókapcsolatokat. Fél egy oldal terjedelmő, életkorának megfelelı témájú és szóanyagú szöveget néma olvasás útján megért. Megoldja a megértést vizsgáló, ismert tipusú feladatokat. Ismert tartalmú szöveget folyamatosan, kifejezésre törekvıen olvas fel felkészülés után. Felolvasását az írásjelek szerint tagolja. Hanglejtése természetes. Tanítója segítségével elolvas egyszerő szerkezető ifjúsági regényt. Részt vesz dramatikus játékokban, mősorok elıadásában. Fejbıl tudja a Szózat két versszakát, 8 10 szabadon választott verset, hat nyolv szólást, közmondást, egy verses mesét vagy meserészletet. Feladatainak megoldásához tanítója segítségével kézikönyvet használ (szótár, lexikon). Eligazodik az iskola könyvtárában. Konkrét esetben felsorolja a könyv adatait. Röviden ismertet egy általa olvasott könyvet vagy gyermekujságot. A tanult fogalmazási ismereteket igyekszik felhasználni szövegalkotó feladatok megoldásához. Ismert témáról kb. egy oldalnyi fogalmazást ír elbeszélı szövegformában. Mondatai értelmesek, a kifejtés sorrendje megfelel az események idırendjének. A fogalmazás tartalmi egységeit bekezdéssel jelzi. Fogalmazási hibáit tanítója útmutatásai szerint felismeri és javítja. Írása lendületes, jól olvasható, füzetvezetése rendezett, munkái tiszták. A beszélı szándéka szerint megkülönbözteti és megnevezi a mondatfajtákat. Jelentése alapján felismeri és megnevezi az igét, a fınevet, a melléknevet toldalékos alakban is. A szövegkörnyezetnek megfelelıen használja az igeidıket és az igekötıket. A mondatot nagy betővel kezdi, és a megfelelı írásjellel zárja. A mondat szavait különírja. Begyakorolt szókészlet körében helyesen alkalmazza a tanult helyesírási szabályokat, helyesen jelöli a j hangot újonnan megtanult szóban. Bekapcsolódik dramatikus játékokba. A közös produkciókban közösséget segítı attitőddel vesz részt. A könyvtárban, lakóhelyén egyszerő kutatási, megfigyelési feladatokat végez tanítója irányításával, és beszámol tapasztalatairól. Fokozódó önállósággal használja a szótárakat, lexikonokat. A továbbhaladás feltételei 4. osztály /új keret/ Érthetı, folyamatos beszéd a mindennapi kommunikációban. A tanult udvarias nyelvi fordulatok használata mindennapi beszédhelyzetekben. A mondanivaló értelmes megfogalmazása szóban. Elızetes fölkészülés után ismert témájú szöveg folyamatos, a tartalmat kifejezı fölolvasása soros, az életkornak megfelelı tartalmú szöveg néma olvasása, a szövegértés bizonyítása a lényeg kiemelésével. Legnagyobb költıink, íróink nevének és a tılük olvasott mővek címének megjegyzése. Rendezett, olvasható írás a margó, a bető és szótávolság megtartásával. A mondat kezdése nagybetővel, a mondatfajták megnevezése konkrét esetekben, záró írásjelük használata. A szavak szófajának, az egyalakú szótöveknek és a tanult toldalékoknak felismerése, a toldalékos alakok megfelelı helyesírása. Az igealak felismerése, az ige és az igekötı kapcsolatának helyesírása. A tulajdonnevek tanult eseteinek nagybetős kezdése. A többes szám fölismerése, a melléknév, a határozatlan számnév fokozott alakjának helyes írásmódja. Tanítói javítással vagy tanulói önellenırzéssel feltárt hibák javítása segítséggel. A könyvek önálló keresése a könyvtárban. A könyvek tartalomjegyzékének használata.

22 Részvétel a csoportos történetalkotásban, az improvizációkban és az elemzı beszélgetésekben. Idegen nyelv 4. osztály /új keret/ A továbbhaladás feltételei Hallott szöveg értése megért - ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol; - ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott rövid kérdést. Beszédkészség - egy szóval, vagy hiányos, egyszerő mondatban válaszol az ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésre, - ismert dolgokat megnevez, - néhány mondókát, verset, dalt reprodukál. Olvasott szöveg értése - felismeri a tanult szavak alakját, - ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatot megért; - ismert nyelvi elemekbıl álló egymondatos szövegben fontos információt megtalál. Íráskészség - helyesen lemásol ismert szavakat. Az idegen nyelvi követelmények átlagosan 10 %-kal két évfolyamonként csökkentésre kerültek, nyelvi melléklet pedig az egyes nyelvekbıl változatlanul mintául szolgálnak. k értékelése során alkalmazott szavak jegyzéke az 1 6. évfolyamon Magatartás durva élénk fegyelmezetlen figyelmes indulatos jó kiegyensúlyozott kötelességtudó

23 Szorgalom Tantárgyi értékelés közönyös megbízható meggondolatlan öntörvényő példamutató rossz tiszteletlen tisztelettudó változó aktív céltudatos dicséretes dolgos elutasító érdeklıdı hanyag hullámzó igénytelen igyekvı kapkodó kezdeményezı kitartó következetlen lusta passzív segítıkész szétszórt alapos bizonytalan dicséretes elmélyült felületes figyelmetlen gondatlan gyenge hullámzó jó kielégítı kiemelkedı közepes megfelelt példaértékő Az értékelés során alkalmazott szavak magyarázata Magatartás 1 6. évfolyam Durva Másokat sértı, erıszakos, kiméletlen, goromba. Élénk Eleven, friss, mozgékony, heves. Fegyelmezetlen Rendre való képtelensége, élete szinte minden vonatkozását áthatja. Figyelmes Tanárainak és társainak önként segít.

24 Indulatos Könnyen elveszíti hidegvérét, ez dühkitörésekhez vezet, szabad folyást enged érzelmeinek, ha mások nem elég gyorsak vagy nem tesznek eleget kérésének. Jó Megbízatásainak eleget tesz a közösségi életben. A házirend legfontosabb követelményeit következetesen betartja, de nem kezdeményez. Kiegyensúlyozott Viselkedése zavartalan, nyugodt, a zavaró hatásoktól visszahúzódik. Megfontolt, a szélsıségeket kerülı. Kötelességtudó A rábízott feladatokat pontosan, lelkiismeretesen elvégzi. Közönyös Mások gondjával bajával nem törıdik. Megbízható A közösség életének aktív tagja, mindig lehet rá számítani. Meggondolatlan Meggondolás nélkül cselekvı, végrehajtó. Öntörvényő Kötözködik, szembehelyezkedik vagy legalábbis kényszerőségbıl fogad el minden, a sajátjától különbözı megoldást. Példamutató Személyiségének varázsával másokat együttmőködésre, csatlakozásra ösztönöz. Rossz Egész magatartásával a közösség fejlıdését súlyosan hátráltatja, a közösség életét bomlasztja. Tiszteletlen Valaki vagy valami iránt a kellı tiszteletet nem érzı, nem tanúsító. Tisztelettudó Az iskola minden dolgozójával megfelelı hangnemet használ. Változó Közösségi munkában vonakodva vesz részt. Vét a házirend ellen. Szorgalom 1 6. évfolyam Aktív Az órán sokat jelentkezik, dolgozik, elıreviszi az óra menetét. Céltudatos Minden munkájának végzését valamilyen konkrét eredmény vezérli. Dicséretes Sokat és kitartóan dolgozik, amíg a célját el nem éri. Dolgos Szívesen, szorgalmasan, sokat tevékenykedik. Elutasító Kezdeményezésekre ritkán reagál kedvezıen, feladatvégzéshez negatívan viszonyul. Érdeklıdı Figyelme (hajlama alapján) tartósan valamely tárgyra, tevékenységre irányul. Kérdezısködik, tudakozódik. Hanyag Rendszertelenül dolgozik, a figyelme szétszórt, megbízhatatlan, felületes. Hullámzó Nem nyújt egyenletes teljesítményt, egyszer nagyon jó, máskor kevésbé jó vagy rossz. Igénytelen Egész tanulmányi munkáját kényszerőségbıl végzi, egyáltalán nem figyel munkája színvonalára. Igyekvı Törekszik valamilyen cél elérésére. Kapkodó Hirtelen, nem gondolja át a dolgokat, többnyire türelmetlensége folytán. Kezdeményezı Saját magát és másokat munkára, csatlakozásra, részvételre ösztönöz. Kitartó Nehezen fáradó, nem lankadó, minden végig csinál, mielıtt új feladatba kezdene. Következetlen Tévedésekre, ellentmondásokra hajlamos, tettei és érzelmei nélkülözik a logikát. Lusta Minden munkát vagy tevékenységet aszerint itél meg, hogy mennyi fáradságába kerül. Passzív Órákon nem, vagy csak többszöri felszólításra dolgozik.

25 Segítıkész Szétszórt Támogatásával, közremőködésével valakinek a munkáján könnyít. Nehézség csökkentéséhez, elhárításához hozzájárul. Minden elfelejt, többnyire fegyelmezetlensége miatt, vagy mert nem bajlódik olyan dolgok megjegyzésével, amelyekben számára nincs semmi élvezet. Tanulmányi munka 1 6. évfolyam Alapos Feladatai elvégzésében figyelme mindre kiterjedı, nagyon gondos, pontos munkát végez. Bizonytalan Tudása nem elég szilárd, tétova, nem határozott. Ismeretei nem megbízhatóak. Dicséretes Képességeit esetlegesen túlhaladó teljesítményt nyújt. Elmélyült Átgondolt, mélyre hatoló ismeretei vannak, figyelme teljes összpontosításával dolgozik. Felületes Munkáját minden alaposság nélkül végzi, gondolkodásában nem hatol a dolgok mélyére. Figyelmetlen Munkavégzése szétszórt, nem fordít kellı figyelmet a dolgaira. Gondatlan Feladatait nem kellı odafigyeléssel végzi. Gyenge Nagyobb megterhelést el nem viselı, alacsony mértékő és értékő tudás. Hullámzó Tevékenysége két szélsı határ közt ingadozik. Jó Kívánalmainknak megfelelı, megbízható. Kielégítı A követelményeknek épp hogy megfelelı tevékenység. Kiemelkedı Kiválóságával kitőnik a többiek közül, föléjük magasodik. Közepes Két határérték, véglet között középen levı. Nem kiváló, de nem is gyenge teljesítmény. Megfelelt A követelményeknek eleget tesz. Példaértékő Tanulmányi munkája, tevékenysége követendı. Eredményei példaként szolgálnak. Pontatlan A követelményeknek nem mindenben megfelelı, hibával dolgozó. A magatartás értékelésének szempontjai PÉLDÁS: Az a tanuló, aki a közösség alakítását, fejlıdését munkájával, jó kezdeményezéseivel, Véleményével, példás viselkedésével elısegíti, társait ösztönzi; - Az iskolai feladatokból önként részt vállal; azokat teljesíti; A házirendet betartja, s ezzel társainak jó példát mutat; Felnıttekkel, társaival szemben udvarias, segítıkész, tisztelettudó; megértı, együttmőködı és jóindulatú; Fegyelmezı intézkedés nem volt vele szemben; Munkavégzése megbízható, pontos, lelkiismeretes; Megnyilvánulása ıszinte. JÓ: Az a tanuló, akinek neveltségi szintjében, emberi kapcsolataiban apróbb hiányosságok tapasztalhatók, de törekszik kijavítására;

26 Részt vesz a közösségi életben, a rábízott feladatokat elvégzi; A házirendet igyekszik betartani; Fegyelmezési problémák ritkán fordulnak elı, ezek kismértékőek; Fegyelmi fokozata: legfeljebb szóbeli osztályfınöki figyelmeztetés. VÁLTOZÓ: Az a tanuló, aki a közösségi munkában csak vonakodva vesz részt, alakítására nincs befolyása; Viselkedésével szemben kifogás merül fel; Többször vét a házirend és a közösségi magatartás szabályai ellen; Társaival szemben idınként durva, goromba, nem segítıkész; Önértékelése irreális, felelısségérzete, rendszeretete ingadozó; Fegyelmezési fokozata: írásbeli osztályfınöki megrovás; Legsúlyosabb fegyelmezı intézkedés vele szemben: igazgatói figyelmeztetés. ROSSZ: Az a tanuló, aki fegyelmezetlen magatartásával a közösség fejlıdését hátráltatja, rossz példát mutat társainak, hibáit nem látja be, szándékosan árt a közösségnek; A nevelési ráhatásokat tudatosan elutasítja; A felnıttekkel szemben gyakran neveletlenül viselkedik, tiszteletlen, társaival durván beszél, verekedik; Legmagasabb fegyelmezı intézkedés vele szemben: igazgatói intés. A szorgalom értékelésének szempontjai PÉLDÁS: Annak a tanulónak a szorgalma, aki a tanulmányi munkában kitartó, a tıle telhetı legjobb eredményre törekszik; Munkája pontos, megbízható, precíz, törekszik a hibátlan munkavégzésre; Többletfeladatokat vállal, feladatait maximális önállósággal és megbízhatóan végzi el; Kötelességtudata magas fokú, munkatempója állandó, mindig készül, figyel, érdeklıdı; Érdeklıdése sokirányú, egyes tantárgyakban a tananyagon felül is produkál, ismeretanyaga a tananyagon kívülre is kiterjed. JÓ: szorgalma, ha figyel az órákon, a házi feladatot elvégzi, az órákra képességeihez mérten lelkiismeretesen készül, az órán megfelelıen dolgozik, de többre nem törekszik; Ösztönzı hatásokra rendszeresen dolgozik, és ellenırzi munkáját, önmagát; Általában felkészül, de különösebb érdeklıdést nem mutat, az órai aktivitása, a munkához való viszonya a tıle elvárható szintő; Érdeklıdése megmarad az iskolai tananyag keretein belül. VÁLTOZÓ: Annak a tanulónak a szorgalma, akinek munkája ingadozó, hanyag és jó munkák váltogatják egymást. Önállóan, csak utasításra kezd a munkához, nem ellenırzi önmagát;

27 Munkája változékony, gyakran dolgozik képességszintje alatt; Szétszórtság jellemzi, ritkán figyel valamire. HANYAG: szorgalma, ha fegyelmezetlenül dolgozik, megbízhatatlan, a munkáját nem végzi el; Képességeihez, a körülményekhez képest csak vonakodva és keveset tesz tanulmányi elırehaladása érdekében, munkavégzése megbízhatatlan, pontatlan; Gyakran mulasztja el kötelességeit, munkafegyelme rossz; Érdektelenség, teljes közömbösség jellemzi Mennyire képes szóbeli és írásbeli közléseit az értelmi szabályozás alá rendelni? jeles jó közepes elégséges szóban 8-10 monda- szóban 6-8 mondatos tos összefüggı szöve- összefüggı szöveget get tud alkotni tud alkotni vizuális vizuális élményeirıl, élményeirıl, megfimegfigyeléseirıl, gyeléseirıl, sze- személyemélyesen átélt ese- sen átélt eseményekményekrıl, rıl, tén szóban mondatos összefüggı szöveget tud alkotni él ményeirıl, megfigyeléseirıl, személyesen átélt eseményekrıl, olvasmányairól lényegretörıen és összefüggı mondafolya- tokkal számol be olmatosan számol be, vasmányok tartalmátud meghatározott be- ról, tud meghatároszédhelyzetekhez alkalmazkodni, valazott beszédhelyzetekhez alkalmazkodni, mint az olvasottak valamint az tartalmát tudja tömö- olvasottak ríteni, részletezni tartalmát tudja tömövázlat alapján, ríteni, vázrészletezni lat alapján, egy oldalnyi elbeszélı fogalmazást készít személyes élményeirıl, megfigyeléseirıl vagy elképzelés alapján mondatos elbeszélı fogalmazást készít személyes élményeirıl, megfigyeléseirıl vagy el- összefüggı mondatokkal számol be olvasmányok tartalmáról, az olvasottak tartalmát tanítói segítséggel tudja tömöríteni, részletezni vázlat alapján, 6-8 mondatos elbeszélı fogalmazást készít személyes élményeirıl megfigyeléseirıl vagy alapján. elképzelés szóban 5-6 mondatos összefüggı szöveget tud alkotni vizuális élményeirıl, megfigyeléseirıl, személyesen átélt eseményekrıl szükség ese- segítséggel. tanítói az olvasmányok tartalmáról vázlat alapján képes beszámolni, szükség esetén tanítói segítséggel, 5-6 összefüggı, értelmes mondattal tud személyes élményeirıl, megfigyeléseirıl fogalmazást készíteni.

28 képzelés alapján. a fogalmazások elké- a fogalmazások elszítésekor önállóan készítésekor önállóan al- alkalmazza a szövegkalmazza a szövegal- alkotás szabályait (akotás szabályait nyaggyőjtés, a cím báit (anyaggyőjtés, a cím rendezı szerepének rendezı szerepének érvényesítése a monérvényesítése a danivaló kifejtésében, mondanivaló kifejté- tagolás, a kifejtés sorsében, tagolás, a rendje), de kifej- bizonytalan a tés sorrendje, párbeszéd alkalmazápárbeszéd), sában, a fogalmazások elkészítésekor idınként vét a szövegalkotás szabályai ellen, de hi- segítséggel tudja javítani. tanítói a fogalmazások elkészítésekor többször vét a szövegalkotás szabályai ellen, de hibáit tanítói segítséggel tudja javítani. alkalmazza a mőfajnak, a témának, az olvasónak megfelelı nyelvi-stilisztikai eszközöket (szemléle- törekszik a mőfajnak a témának megfelelı nyelvi stilisztikai eszközök alkalmazására.

29 tes, választékos kifejezések, rokon értelmő szavak). 4. osztály Megfigyelési szempontok: Érezhetı-e a tanuló fogalmazásaiban a tématartás, a gondolatmenet logikus építése, a rész és egész helyes viszonya, a nyelvi megformáltság igényességére való törekvés? Felismeri-e a tanuló a különbözı szövegtípusokat és formákat jellemzıik alapján? Képes-e azokat maga is alkalmazni? jeles jó közepes elégséges olvasmányokról, olvasmányokról, sza- olvasmányok tartal- olvasmányok tartalszabadon választott badon választott vagy máról,szabadon mát összefoglalja névagy adott témáról adott témáról szóban választott vagy adott hány értelmes, összeszóban elbeszélı elbeszélı vagy leíró témáról néhány függı mondattal, vagy leíró szöveget szöveget tud alkotni, mondatos összefüggı tud alkotni, szükség a szöveget alkot, esetén párbeszédet is párbeszéd alkalmaz, alkalmazásában bizonytalan, képes szövegek tartalmát lényegre szőkítve, szükség szerint részletezve elmondani, a szövegek a szövegek tartalmának lényegre tartalmának lényegre szőkítésében, illetve szőkítésében, illetve részletezésében részletezésében néha bizonytalan, bizonytalan, tanítói de segítséggel tudja javítani, szövegek tartalmának lényegre szőkítését, illetve részletezését tanítói segítséggel oldja meg, legalább másfél oldal terjedelmő fogalmazást ír elbeszélı, leíró vagy levél formában, önállóan készített vázlat alapján is, egy másfél oldal terjedelmő fogalmazást ír elbeszélı, leíró vagy levél formában, önállóan készített vázlat alapján is, közös elıkészítés után 8-12 mondatból álló szöveget alkot elbeszélı, leíró vagy levél formában, közös elıkészítés után 6-8 értelmes, összefüggı mondatot alkot elbeszélı, leíró vagy levél formában, alkalmazza a törekszik a mőfajnak,

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI TANTÁRGYAK ALSÓ TAGOZAT Magyar nyelv és irodalom Matematika Környezetismeret Ének zene Rajz és vizuális kultúra Technika és életvitel Testnevelés

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. BEVEZETŐ

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. BEVEZETŐ BEVEZETŐ Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.

Részletesebben

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai Célok és feladatok Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.

Részletesebben

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4...

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4... ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM IV. kötet HELYI TANTERV LOGOPÉDIAI OSZTÁLYOK 1-4. 2010. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4.... 3 MATEMATIKA 1-4.... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4.... 112 ÉNEK-ZENE

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon 1. Anyanyelvi kommunikáció Fejlesztési területek Matematika Környezet Rajz Technika Ének Testnevelés 1-2. évfolyam 1. Beszédkézség, szóbeli szövegek megértése

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1-4. OSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4 ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, ALSÓ TAGOZAT, 1 4. ÉVFOLYAM... 4 AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS ÓRASZÁMAI... 9 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 10

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 1 4. évfolyam

ÉNEK-ZENE 1 4. évfolyam ÉNEK-ZENE 1 4. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai zenei nevelés fontos szerepet vállal a gyermekek érzelmi, értelmi, közösségi és jellemnevelésében. A zene örömet ad, lelkesít és megnyugtat. A gazdag

Részletesebben

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1 1. félévi óraszá m 2. félévi óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszám 2. félévi óraszám Éves óraszám 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 1-8. ÉVFOLYAM

ÉNEK-ZENE 1-8. ÉVFOLYAM MŰVÉSZETEK MŰVELTSÉGTERÜLET ÉNEK -ZENE 1-8. ÉVFOLYAM SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2010 Ajánlás Az ének-zene tanterv az OM kerettantervének kiegészített

Részletesebben

Magyar nyelv. 5. évfolyam

Magyar nyelv. 5. évfolyam Magyar nyelv 5. évfolyam A tantárgy elsődleges ja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

1. számú melléklet: Tanulásban akadályozott tanulók helyi tanterve 1 4. évfolyam

1. számú melléklet: Tanulásban akadályozott tanulók helyi tanterve 1 4. évfolyam 1. számú melléklet: Tanulásban akadályozott tanulók helyi tanterve 1 4. évfolyam Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok az 1 4. évfolyamon Tantárgyak 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam

Részletesebben

F Ü G G E L É K E K 1. K Ö R N Y E Z E TI N E V E L É SI PR O G R A M O SZ TÁ L Y K IR Á N D U L Á SO K TE R V E 3.

F Ü G G E L É K E K 1. K Ö R N Y E Z E TI N E V E L É SI PR O G R A M O SZ TÁ L Y K IR Á N D U L Á SO K TE R V E 3. F Ü G G E L É K E K 1. K Ö R N Y E Z E TI N E V E L É SI PR O G R A M O SZ TÁ L Y K IR Á N D U L Á SO K TE R V E 2. A TA N U L Ó K É R TÉ K E L É SÉ N E K K R ITÉ R IU M R E N D SZ E R E 3. Ó R A TE R

Részletesebben

Pedagógiai program. IX. kötet

Pedagógiai program. IX. kötet 1 Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program IX. kötet Értelmi fogyatékos tanulók 9-10. évfolyam

Részletesebben

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. 4. évfolyam 1. évfolyam - Beszéljen a tanuló érthetően, tisztán. - Értse meg iskolai feladatait, tanítója utasításait,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43 ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM V. kötet HELYI TANTERV FELSŐ TAGOZAT 5-8. 2009. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV MÓDOSÍTÁSA

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV MÓDOSÍTÁSA PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV MÓDOSÍTÁSA Kiegészítés a NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS követelményeivel István Király Általános Iskola és Tagintézményei 1. Nevelési program 2. Helyi tantervek Szentistván,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Általános Iskola 4266 Fülöp, Kossuth u. 30 OM: 031 148 A 229./2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. (1-3.) bekezdése fogalmazza meg az iskolai közzétételi lista tartalmát, így:

Részletesebben

III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve

III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve Tartalomjegyzék 1. Az iskola 1-4 évfolyamain tanított tantárgyak, kötelező és szabadon választható tanórai foglalkozások, az előírt tananyag és követelményei...

Részletesebben

MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM SZERZŐK: Veppert Károlyné, Ádám Imréné, Heibl Sándorné, Rimainé Sz. Julianna, Kelemen Ildikó, Antalfiné Kutyifa Zsuzsanna, Grószné Havasi Rózsa 1 1-2. ÉVFOLYAM Gondolkodási, megismerési

Részletesebben

A Helyi tantervet 2008. szeptemberben az 5. évfolyamon kell bevezetni!

A Helyi tantervet 2008. szeptemberben az 5. évfolyamon kell bevezetni! A Helyi tanterv tantárgyi rendszere és heti óraszáma A tanterv fıbb jellemzıi: Tantárgystruktúrában megtalálható integrált tantárgyak: Tantárgy Évfolyam Mőveltségterületet Magyar nyelv és irodalom 7-8

Részletesebben

Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV

Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára 1-4. évfolyam TARTALOM A MISKOLCI ÉLTES MÁTYÁS

Részletesebben

1. évfolyam sportosztály

1. évfolyam sportosztály 1. évfolyam sportosztály MAGYAR IRODALOM A tanuló képes legyen egyszerű szóbeli közlések megértésére, utasítások végrehajtására, kérdésekre való válaszadásra; meghallgatott vagy olvasott mese, történet

Részletesebben

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a hat évfolyamos gimnáziumok számára készült. A tanterv két fő részre osztható: a 7 8. évfolyam tematikai egységeiben elsősorban a fejlesztési célok és követelmények

Részletesebben

Tánc és mozgás - Helyi tanterv 2015/2016

Tánc és mozgás - Helyi tanterv 2015/2016 Célok és feladatok A tánc tanítása komplex művészetpedagógiai tevékenység, amely által a tanuló sajátos kifejezőeszköz birtokába jut, kiegészítve a nyelvi, a zenei és a vizuális kifejezőeszközök tárát.

Részletesebben

MATEMATIKA. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Helyi tanterv 1-4. évfolyam 2013.

MATEMATIKA. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Helyi tanterv 1-4. évfolyam 2013. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam 3. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez 1. A kerettantervi rendelet 1. melléklet Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára cím Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1-4. évfolyam

Részletesebben

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Házirend 1. számú melléklet Takács Éva igazgató 1 T ART AL OMJEGYZ ÉK 1.

Részletesebben

2. A Környezetismeret tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret

2. A Környezetismeret tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 2. A Környezetismeret tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 2. évfolyam: Tematikai egység rövid címe Kerettantervi óraszám Helyi többletóraszám (±) Témakör összidőkerete

Részletesebben

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója 1.sz. Függelék: A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója Osztályfőnökök részére..tanév.. félév..osztály 1. A szakmai munka áttekintése: Statisztika Az osztály létszáma:. fő

Részletesebben

Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára

Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára 1 Alapelvek, célok és feladatok A tantárgy jellegéből adódóan fontos feladat a nyelvi és irodalmi kultúra fejlesztése, az egyéni ismeretszerzés

Részletesebben

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6 HA JÓ a kezdet Pedagógiai program 2016 Készítette: a Pécsi Baptista Gyülekezet Szakmai Csoportja

Részletesebben

Környezetismeret. 1. évfolyam 1 óra 32+4 óra. 2. évfolyam 1 óra 32+4 óra. 1. évfolyam. Az iskolás gyerek. Hóban, szélben, napsütésben

Környezetismeret. 1. évfolyam 1 óra 32+4 óra. 2. évfolyam 1 óra 32+4 óra. 1. évfolyam. Az iskolás gyerek. Hóban, szélben, napsütésben Környezetismeret heti óraszám éves óraszám 1. évfolyam 1 óra 32+4 óra 2. évfolyam 1 óra 32+4 óra 1. évfolyam Az iskola Az iskolás gyerek Hóban, szélben, napsütésben Tájékozódás az iskolában és környékén

Részletesebben

Helyi tanterv alsó tagozat

Helyi tanterv alsó tagozat Tartalomjegyzék Helyi tanterv alsó tagozat Magyar nyelv és irodalom Bevezető... 3 1. évfolyam... 5 2. évfolyam... 11 3. évfolyam... 20 4. évfolyam... 31 Német népismeret Bevezető... 42 1. évfolyam... 43

Részletesebben

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam érzelmi érzékenysége, erkölcsi gondolkodása legalább olyan szintre kerül, hogy az olvasott művekben képessé válik emberi alaphelyzetek,

Részletesebben

3. évfolyam. 3-4. évf. Magyar nyelv és irodalom

3. évfolyam. 3-4. évf. Magyar nyelv és irodalom 3. évfolyam A beszédkészség, a szóbeli szövegek megértésének, értelmezésének és alkotásának fejlesztése képezi alapját és kiinduló pontját valamennyi újonnan megtanulásra kerülő nyelvi tevékenységnek.

Részletesebben

Pedagógiai program. VII. kötet

Pedagógiai program. VII. kötet Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógia és Módszertani Intézmény Egységes szerkezetbe foglalt módosított Pedagógiai program VII. kötet

Részletesebben

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Második idegen nyelv 9/NY évfolyam Óraszám: heti 5 óra Célkitűzés: olyan nyelvi alapok megteremtése, melyek a későbbiek során lehetővé teszi

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 284 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM

KÖRNYEZETISMERET 284 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM KÖRNYEZETISMERET 284 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM KÖRNYEZETISMERET 285 CÉLOK ÉS FELADATOK A tantárgy célja, hogy felkészítse a tanulókat a természeti világ elemi megismerésének lehetıségére, azaz fejlessze

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3. Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3. Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3 Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet

Részletesebben

Matematika tanmenet/4. osztály

Matematika tanmenet/4. osztály Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 2015/2016. tanév Matematika tanmenet/4. osztály Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann Tankönyv: C. Neményi Eszter Wéber Anikó: Matematika 4. (Nemzeti

Részletesebben

Matematika. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013.

Matematika. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013. Matematika tantárgy 1-4. évfolyam 2013. Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM 51/2012. XII. 21.EMMI RENDELET 1.SZ. MELLÉKLETE ALAPJÁN Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs

Részletesebben

Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom

Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom / EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (B) változat alapján

Részletesebben

1. évfolyam. Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - angol

1. évfolyam. Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - angol 1. évfolyam A nyelvtanulás az első két évfolyamon játékos ismerkedést jelent a nyelvvel, megalapozva a későbbi tudatos nyelvhasználatot. Elsődleges ja, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését az idegen nyelvek

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 9-10. b /humán tagozat Helyi tanterv 9-10. évfolyam A tantárgyról általánosságban: A humán tagozat heti 4 magyarórán (9. évfolyamon heti 2 nyelvtan és 2 irodalom, 10. évfolyamon

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) BEVEZETÉS ALAPELVEK, CÉLOK Az általános iskola kezdő szakaszában a magyar nyelv és irodalom tantárgy legalapvetőbb célja az anyanyelvi

Részletesebben

SAKK-LOGIKA 1 4. évfolyam

SAKK-LOGIKA 1 4. évfolyam SAKK-LOGIKA 1 4. évfolyam A Sakk-logika oktatási program célja, hogy tanulási-tanítási tervet kínáljon az általános iskola alsó tagozatán tanító pedagógusok számára. A tanterv tantárgyi határokon is átívelő

Részletesebben

NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE

NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Budapest, 2009. szeptember 1 A M A G Y A R A N G O L K É T T A N Í T Á S I N Y E L V Ű O K T A T Á S S A J Á T O S S Á G A I B E V

Részletesebben

A BARCSAY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. TANULÓK ÉRTÉKELÉSE

A BARCSAY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. TANULÓK ÉRTÉKELÉSE A BARCSAY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. TANULÓK ÉRTÉKELÉSE TARTALOM 1. A MAGASABB ÉVFOLYAMRA LÉPÉS FELTÉTELEI... 3 2. A BESZÁMOLTATÁS KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI.. 4 3. MAGATARTÁS ÉS SZORGALOM

Részletesebben

Adaptált kerettanterv

Adaptált kerettanterv Adaptált kerettanterv MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Az Apáczai Kiadó Helyi tantervi ajánlása alapján, kiegészítve a rendelkezésre álló 10%, illetve a szabadon tervezhető órakeret terhére felhasználható

Részletesebben

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 2013. Tartalomjegyzék: 2. A VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE... 3 2.1. A választott kerettanterv... 3 2.1.1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 7-12. évfolyam Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. Tartalommal tölti meg és erősíti

Részletesebben

MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK

MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

Életvitel és gyakorlat. 3-4. évfolyam

Életvitel és gyakorlat. 3-4. évfolyam Életvitel és gyakorlat 3-4. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja a 3 4. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák további fejlesztésével a gyermek bővítse az életkori sajátosságainak

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. 4 évf. gimnázium reál orientáció

VIZUÁLIS KULTÚRA. 4 évf. gimnázium reál orientáció VIZUÁLIS KULTÚRA 4 évfolyamos gimnázium reál orientáció A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez

Részletesebben

ÉNEK-ZENE A változat

ÉNEK-ZENE A változat ÉNEK-ZENE A változat Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez

Részletesebben

Béres Mária TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. Színes matematika tankönyvsorozat 2. osztályos elemeihez

Béres Mária TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. Színes matematika tankönyvsorozat 2. osztályos elemeihez Béres Mária TANÍTÓI KÉZIKÖNYV a Színes matematika tankönyvsorozat 2. osztályos elemeihez Béres Mária, Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., 2009 Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. www.ntk.hu Vevőszolgálat: info@ntk.hu Telefon:

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam MAGYAR NYELV 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készség együttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01. Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változatához Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 5 8. évfolyama

Részletesebben

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XX. Kerületi Tankerület Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI Pedagógiai program Helyi tanterv az enyhe értelmi fogyatékos

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 2 72 6. évfolyam 2 72 7. évfolyam 2 72 8. évfolyam 2 72 5. évfolyam Tematikai egység címe Beszédkészség,

Részletesebben

A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. Szakterületi/szakspecifikus példák

A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. Szakterületi/szakspecifikus példák 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás "A tanulók életkori sajátosságainak és tudásszintjének megfelelően képes a technika történetiségének és rohamos fejlődésének

Részletesebben

Ének-zene. 1-2. évfolyam

Ének-zene. 1-2. évfolyam Ének-zene 1-2. évfolyam Az iskolába belépő gyerekek zenei adottságai, ismeretei, élményei jelentősen különbözhetnek, ezért elengedhetetlen a tanulók minél több sikerélményhez juttatása, mely játékos módszerekkel

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Rajz és vizuális kultúra 1-2. évfolyam

Rajz és vizuális kultúra 1-2. évfolyam Rajz és vizuális kultúra 1-2. évfolyam Az általános iskola alsó tagozatán a fejlesztés centrikus vizuális kultúra tanulása alapvetően két célt szolgál: a kezdeti motiváltság és az örömteli alkotás fenntartását,

Részletesebben

Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv Ember és természet műveltségi terület

Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv Ember és természet műveltségi terület Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv Ember és természet műveltségi terület V. Környezetismeret 1-4. évfolyam Természetismeret 5-6. évfolyam Fizika 7-8. évfolyam Kémia 7-8. évfolyam Biológia

Részletesebben

reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak

reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson amatematikáról, mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelményei

Osztályozó vizsga követelményei Osztályozó vizsga követelményei 1. osztály Olvasás - A betű és a hang különbségének felismerése. - A tanult kis- és nagybetű biztonságos egyeztetése (jó ütemű betű összeolvasás, három hang összevonása)

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Matematika készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3. alapján 1-4. évfolyam 2 MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja,

Részletesebben

KSZC Nagyatádi Ady Endre Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma Pedagógiai Programja

KSZC Nagyatádi Ady Endre Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma Pedagógiai Programja KSZC Nagyatádi Ady Endre Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma Pedagógiai Programja 1 Tartalom I. ISKOLÁNKRÓL... 5 II. INTÉZMÉNYÜNK KÉPZÉSI SZERKEZETE... 6 1. Gimnáziumi képzés... 6 2. Szakközépiskolai

Részletesebben

Pedagógiai program. IV. kötet

Pedagógiai program. IV. kötet Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Egységes szerkezetben foglalt módosított Pedagógiai program IV. kötet

Részletesebben

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15.

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Pedagógiai Program Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Érvényes: 2009. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. Nevelési program 1. Bevezetés

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítva 2015. szeptember 21.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítva 2015. szeptember 21. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Módosítva 2015. szeptember 21. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 3 2. A program célrendszere... 5 2.1. Alapvető

Részletesebben

Az 1.osztály követelményrendszere az 1. félévben. Az 1. osztály követelményrendszere a 2. félévben

Az 1.osztály követelményrendszere az 1. félévben. Az 1. osztály követelményrendszere a 2. félévben Az 1.osztály követelményrendszere az 1. félévben A tanuló: Legyen képes a közvetlen környezetében önállóan megfigyeléseket végezni, a tapasztalatait tudja tanítói kérdések segítségével elmondani szóban,

Részletesebben

IV.2.7. EMBER A TERMÉSZETBEN MŰVELTSÉGTERÜLET BEVEZETÉS Az Ember a természetben műveltségi terület tantárgyainak tanítása során érvényre jutó nevelési- és oktatási folyamatok a tanulók öntevékenységére

Részletesebben

1 2. évfolyam. Mozgásanyanyelv megalapozása

1 2. évfolyam. Mozgásanyanyelv megalapozása TÁNC ÉS MOZGÁS A tánc tanítása komplex művészetpedagógiai tevékenység, amely által a tanuló sajátos kifejezőeszköz birtokába jut, kiegészítve a nyelvi, a zenei és a vizuális kifejezőeszközök tárát. A tánc

Részletesebben

EGÉSZSÉG - KÖRNYEZET - HAGYOMÁNY

EGÉSZSÉG - KÖRNYEZET - HAGYOMÁNY A BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA EGÉSZSÉG - KÖRNYEZET - HAGYOMÁNY NEVELÉSI PROGRAM /RÖVIDÍTETT VÁLTOZAT/ NEVELÉSÜNK ALAPJAI Hagyjátok megérni a gyermekkort a gyermekekben

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Drámajáték

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Drámajáték Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29.sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 Email: bolyai29@axelero.hu Drámajáték Célok és feladatok

Részletesebben

Az óvoda nevelési feladatai Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése.

Az óvoda nevelési feladatai Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Az óvoda nevelési célja A gyermeki személyiség tiszteletben tartásával a játék során, - az egyéni és életkori sajátosságok figyelembevételével - úgy alakítsuk, fejlesszük a gyermekek képességeit, hogy

Részletesebben

IDEGEN NYELV 2 4. osztály

IDEGEN NYELV 2 4. osztály IDEGEN NYELV 2 4. osztály Az utóbbi évtizedben, társadalmunkban fokozottan erősödik az érdeklődés a nyelvoktatás iránt, már nem csak az általános iskola felső tagozatában, de alsóbb osztályoknál is. A

Részletesebben

Szövegértés-szövegalkotás A

Szövegértés-szövegalkotás A Szövegértés-szövegalkotás A 1 2. évfolyam olvasás mintamodulok az én, te... mi című könyv feldolgozásához Az elveszett dínó Halnevelde Piacon Cirkuszban Iskola után Függelék Készítette: Rózsa Vincéné Olvasás

Részletesebben

Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 6. tanításához

Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 6. tanításához ANGELI ÉVA Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 6. tanításához Nemet kk 6.indd 1 2014.07.15. 7:35:40 Szerző ANGELI ÉVA Szerkesztette HORVÁTH KORNÉLIA Kapcsolódó kerettanterv EMMI kerettanterv 51/2012.(XII.21.)

Részletesebben

Fejlesztési követelmények, kompetenciák

Fejlesztési követelmények, kompetenciák 1. témakör: Év eleji ismétlés Szept. 1. hét 1. Ismétlés Számok és műveletek 0 20-ig 2. hét Ismétlés Számok és műveletek 0 20-ig 3. Ismétlés Számok és műveletek 0 20-ig Ismerkedés a tankönyvvel, a feladatgyűjteménnyel,

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Környezetismeret. készült

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Környezetismeret. készült 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Környezetismeret készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.5. alapján 1-4. évfolyam 2 KÖRNYEZETISMERET Ahogyan a gyermek

Részletesebben

2013. Helyi tanterv. Klúg Péter Általános Iskola, Szakiskola a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye. Szeged

2013. Helyi tanterv. Klúg Péter Általános Iskola, Szakiskola a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye. Szeged 2013. Helyi tanterv Klúg Péter Általános Iskola, Szakiskola a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye Szeged AZ ISKOLA HELYI TANTERVE 1. A képzés teljes szerkezete... 1 2. Óvodai nevelés...

Részletesebben

A szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programja

A szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programja A szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programja Szolnok, 203. március 27. Töreki András igazgató Tartalomjegyzék A pedagógiai programmal kapcsolatos intézkedések... 3. A pedagógiai

Részletesebben

Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához

Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához I. Bevezetés Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy

Részletesebben

MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam)

MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) CÉLOK ÉS FELADATOK Az iskolai ének-zenei nevelés célja 1 4. évfolyamon, hogy megalapozza a zenei nevelést, segítse kialakítani zene megszerettetéséhez

Részletesebben

Matematika. 1 4. évfolyam. Vass Lajos Általános Iskola Helyi tanterv Matematika 1 4. osztály

Matematika. 1 4. évfolyam. Vass Lajos Általános Iskola Helyi tanterv Matematika 1 4. osztály Matematika 1 4. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam

HELYI TANTERV BIOLÓGIA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam HELYI TANTERV BIOLÓGIA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam Készült az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet alapján. Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára indítható:.. Dunaújváros,

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-4. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-4. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-4. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Bartháné Jáger Ottília, Holndonnerné Zátonyi Katalin, Krivánné Czirba Zsuzsanna, Migléczi Lászlóné MISKOLC 2015 Összesített

Részletesebben

54 211 04 GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ÁGAZATHOZ

54 211 04 GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ÁGAZATHOZ az 54 211 04 GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ÁGAZATHOZ Készítette: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2013. 1 SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 54 211 04 GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ,

Részletesebben

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENTENDRE 2013 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Zsámbéki Premontrei Szakközépiskola és Szakiskola helyi tanterve Tartalomjegyzék

Zsámbéki Premontrei Szakközépiskola és Szakiskola helyi tanterve Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, a kötelezı és választható tantárgyak és azok ai... 6 1.1.1. A szakiskolai óraterv a kerettanterv A változat szerint...6 1.1.2.Szegregált és

Részletesebben