Pedagógiai program. IV. kötet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pedagógiai program. IV. kötet"

Átírás

1 Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Egységes szerkezetben foglalt módosított Pedagógiai program IV. kötet Értelmi fogyatékos tanulók évfolyam 2006.

2 Tartalom 7. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók tantervi évfolyamon... 3 Magyar nyelv és irodalom... 6 Matematika Történelem és társadalmi ismerete Természetismeret évfolyam Biológia egészségtan Kémia Fizika Földrajz Ének-zene Életviteli és gyakorlati ismeretek Rajz és kézmővesség Testnevelés és sport Informatika Idegen nyelv Osztályfınöki és kommunikáció

3 3 Enyhe értelmi fogyatékos tanulók órakerete az alapozó és fejlesztı szakaszokban Évfolyam kötelezı heti óra 22,5 22, nem kötelezı (választható) 5,62 5,62 7,5 7,5 3. habilitációs, rehabilitációs 3,37 3,37 3,75 3,75 4. egyéni foglalkozás (1-3 fı) * 2006-ban* 1,8 1,8 2 2 összesen 33,29 26,6 26,6 29,92 napközi heti óra 22,5 22, *Az egyéni foglalkozások óraszám változása 2007-ban 2,02 2,02 2,25 2, ban 2,25 2,25 2,5 2, ben 2,47 2,47 2,75 2, évfolyamon 8. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók tantervei 2010-ben 2,7 2,7 3 3

4 Az integrált nevelés-oktatás miatt az egyéni haladási program megvalósításáért a heti órakereten túli idıkeret Autista tanulónak 11,25 11,25 12,5 12,5 Mozgásfogyatékos, nagyothalló tanulónak Gyengénlátó tanulónak 7,87 7,87 8,75 8,75 Középsúlyos értelmi fogyatékos tanulónak

5 Óraterv az alapozó és fejlesztı szakaszban 2006/2007 tanévtıl Évfolyam Tantárgy kötelezı Nem kötelezı, választható kötelezı Nem kötelezı, választható kötelezı Nem kötelezı, választható Magyar nyelv é irodalom Matematika Történelem és társadalmi ismeretek Természetismeret 2,5 2,5 Biológia egészségtan 1,5 1,5 Kémia 1,5 1,5 kötelezı Nem kötelezı, választható 5 Fizika 1,5 1,5 Földrajz 1,5 1,5 1,5 Ének zene Életvitel és gyakorlati ismeretek 2 1 1,5 1, Rajz és kézmővesség Testnevelés és sport Informatika Idegen nyelv Osztályfınöki és koomunikáció Összesen 22,5 4 22,5 5,

6 Magyar nyelv és irodalom évfolyam CÉLOK: - A tanuláshoz szükséges és a felnıtt életben használandó olvasni, írni tudás gondozása és tovább fejlesztése. - A beszédnek, mint kulturált önkifejezést segítı kommunikációs készségnek kialakítása, fejlesztése. - A nemzeti hovatartozás érzését nevelı anyanyelvi képességeknek, készségeknek a továbbfejlesztése. - Az olvasó kedv, az irodalom, a kultúra iránti érdeklıdés fejlesztése. FELADATOK: - Fejlessze bátorító, önbizalom-növelı, önismeretet elısegítı neveléssel a játékosságot és az alkotó képességet. - Vezesse be a tanulókat az irodalmi szövegek feldolgozásával a magyar nyelv alapvetı szókincsébe, rendszerébe. - Ismertesse meg velük a magyar és a külföldi irodalom néhány- összetettebb emberi kapcsolatokat megjelenítı- klasszikus mővét. - Építse tovább a tanulók társas nyelvhasználati, fogalmi gondolkodásbéli, érzelmi, ízlésbeli, erkölcsi mőveltségét. - Fejlessze folyamatosan a szövegalkotás, és a szövegértés képességét. - Teremtsen kommunikációs szituációkat. - Adjon lehetıséget a tanulók spontán megnyilvánulásaihoz, természetes rögtönzı kedvük, improvizációs készségük megnyilvánulásaihoz. - Segítse az információszerzést, értelmezését és rögzítést, járuljon hozzá azok helyes értékeléséhez. - Ismertesse a kiegészítı ismeretek győjtésének lehetıségeit. - Teremtsen lehetıséget köznapi élethez szükséges gyakorlati tevékenységek: borítékcímzés, csekkel, utalványok, 6

7 kérdıívek, nyomtatványok kitöltése, menetrendek, információs táblák értelmezése elsajátítása. - Teremtsen feltételeket a tanulók olvasóvá, illetve könyvtár, internet használóvá neveléséhez. - Járuljon hozzá, fejlessze a tanult nyelvtani és helyesírási ismeretek alkalmazását az élet különbözı helyzeteiben. - Alakítsa ki a tanulóinkban azt az igényt, hogy válogassanak, szelektáljanak a média mősoraiban. FEJLESZTENDİ KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK, ATTITŐDÖK Kommunikáció - Társas kapcsolatok kialakításának és fenntartásának képessége. - Alkalmazkodó képesség fejlesztése egyéni és közösségi kommunikációs helyzetekhez. - Kifejezıkészség fejlesztése, a tanult szakkifejezések használata szóban, írásban. - Beszédfonetikai és beszédtechnikai készség. - Kultúrált vita és véleményalkotó képesség fejlesztése, érvelés szabályainak alkalmazása. - Pozitív viszonyulás alakítása a közösséghez, az erkölcsi és nemzeti értékhez. Nyelvi ismeretek - Az írásbeli kifejezési formák alkalmazásának képessége. - A tudatos nyelvhasználat képessége. - Helyesírási készség. - A gondolkodási formák fejlesztése alaktani és szótani ismeretek alkalmazásakor. - Tanult nyelvtani fogalmak használatának képessége. - Az ellenırzés és önellenırzés képessége. Olvasás, ismerkedés az irodalommal - Életkorhoz alkalmazkodó szövegolvasás képessége. - A tantárgyi terminológia használatának képessége - Differenciáló, összehasonlító, lényegkiemelı képesség. - Szövegkiemelı és alkotói ismeretek alkalmazásának képessége az olvasott, vagy az átélt élmény feldolgozásában. 7

8 - Téri és idıbeli tájékozódó képességének továbbfejlesztése. - Akusztikus, vizuális, verbális emlékezet, figyelem fejlesztése. - A képi gondolkodás fejlesztése az irodalmi kifejezésformák alkalmazásával. Az olvasott irodalmi szövegek mögöttes tartalmának és alkotói üzenetének értelmezése. - Az empátia fejlesztése - az irodalmi hısök, szereplık helyzetébe, illetve konfliktus helyzetekbe való beleéléssel érzelmek, viselkedések, indítékok megértetésével. Irodalomolvasás, tájékozódás az irodalmi kifejzésformákban - A különbözı mőfajú irodalmi szövegek megértésére és értelmezésére irányuló képesség. - Az olvasói kedv fenntartása, igény fokozása a hosszabb terjedelmő szövegek önálló olvasására. - Olvasástechnikai készség. - Összehasonlító, lényegkiemelı képesség. - Véleménynyilvánítási képesség, kritikai érzék. - A koncentrálóképesség, figyelem. - Verbális emlékezet. - Azonosulási képesség az olvasott mővek szereplıivel. - Magatartásformák értékelésének, elemzésének képessége. Fogalmazási ismeretek - A tanult szövegelemzı és alkotó eljárások alkalmazásának képessége. - A szövegértés és alkotás folyamatának algoritmusa. - Összehasonlító képesség a hasonló mőfajok, a szerkezetek, a stíluseszközök elemzésekor. - Rendezett, tagolt, egyedi vonásokat tartalmazó íráskép továbbfejlesztése. - Mind nagyobb önállóság az írott és a szóban történı gondolat kifejezésében. - Esztétikai ítélıképesség, fogékonyság. 8

9 TANANYAG FELOSZTÁSA Témakörök Évfolyamok KOMMUNIKÁCIÓ Köznyelvi kiejtés Beszéd Beszédmővelés Tömegkommunikáció x x x x NYELVTANI ISMERETEK Helyesírás Nyelvhelyességi ismeretek Helyesírás FOGALMAZÁSI ISMERETEK Szövegértés Szövegalkotás x x x x x x x x OLVASÁS, ISMERKEDÉS AZ IRODALOMMAL x x IRODALOM OLVASÁS Tájékozódás az irodalmi kifejezésformákban x x 9

10 5. évfolyam Heti óraszám: 5 óra Éves óraszám: 185 óra CÉLOK: - Eljuttatni a tanulókat a mindennapi kommunikációs helyzetben történı eligazodás fokára. - Képessé tenni a megfelelı nyelvi és viselkedési forma megválasztására a tanult illemszabályok alkalmazására a kommunikációs helyzetben. - A beszédfonetika eszközeinek helyes alkalmazása beszéd és olvasás során. - Képessé tenni irányítás melletti szóbeli és írásbeli szövegalkotásra a tanult mőfajokban, valamint a szövegelemzésre az adott szempontok alapján. - Az anyanyelv felépítési rendszerének megismertetése, elsajátítása. - Fokozódó önállóság megteremtése a tanult helyesírási, nyelvtani szabályok alkalmazásában a helyesírási hibák felismerésében és javításában. - Irányítással legyenek képesek szóbeli és írásbeli szövegalkotásra a tanult mőfajokban. - Megadott szempontok szerint tudjanak szöveget elemezni. - Legyenek képesek begyakorlás után szöveghő és kifejezı olvasásra, az olvasott mő / mőrészlet élethelyzeteinek elemzésére, megjelenítésére különbözı formákban. - Alakuljon ki bennük az olvasás iránti igény. 10

11 TÉMAKÖR KOMMUNIKÁCIÓ Köznyelvi kiejtés Beszéd Javasolt óraszám: 15 óra NYELVI ISMERETEK Helyesírás Javasolt óraszám: 75 óra FOGALMAZÁSI ISMERETEK Szövegértés Szövegalkotás Javasolt óraszám: 25 óra OLVASÁS, ISMERKEDÉS AZ IRODALOMMAL Javasolt óraszám: 70 óra TARTALOM Helyes légzéstechnika, artikuláció, ritmus, idıtartam, tempó, hanglejtés. Mondatfonetikai eszközök alkalmazása a beszéd és a hangos olvasás során. Mindennapi beszédhelyzetekben a kapcsolatfelvétel, -tartás, a szándék- és véleménynyilvánítás. Az elemi udvariassági formák ismerete és alkalmazása. Kommunikációs helyzetgyakorlatok: alkalomhoz illı megjelenés, öltözék. A beszédhangok. Hang és bető. Magánhangzók, mássalhangzók képzése, idıtartama. Az ábécé, betőrend. A szavak szerkezete: szótı, toldalék, egyszerő és összetett szó. A szó hangalakja és jelentésárnyalatai. Szótag. A magyar helyesírás alapelvei (a kiejtés, a szóelemzés és a hagyomány elve) példákon keresztül. A beszédhangok idıtartamának jelölései, az elválasztás gyakorlatai, a helyesírás: alapelvek gyakorlatai, a kiejtéstıl eltérı hangkapcsolatok jelölése, a j és ly-os szavak írása. A családnevek írása a hagyomány elve szerint. A begyakorolt szókészlet helyesírása. Szövegolvasás, szövegszerkesztés különféle mőfajokban: elbeszélés, leírás. Szövegelemzés a megadott szempontok szerint: cím, helyszín, szereplık, cselekmény idırendi és tartalmi sorrendje, cím és tartalom kapcsolata. A tartalom elmondása, lényegkiemelés, a szöveg hiányzó részeinek megszerkesztése, tömörítése. Az üdvözlılap tartalmi és formai elemei, alkalomhoz illı megszerkesztés. Szöveg tartalmi tömörítése, üzenetírás. Nyelvi megformálás, választékos szóhasználat olvasott, átélt eseményekrıl. A népköltészet keletkezése, terjedése, jellemzıi. A népmesék jellemzıi, fajtái: szegény ember mesék, állatmesék, tündérmesék, csali mesék. A mőmesék jellemzıi, meseírók (Benedek Elek, Arany László, Andersen, Grimm, La Fontaine). A népdalok témái, formai elemei. Válogatás a népmondák, a mítoszok és a legendák körébıl a magyar és világirodalomban. A Biblia. Bibliai történetek, kapcsolatuk a szólásokkal. Gyerekekrıl szóló elbeszélések (Móra, Gárdonyi). Állatokról szóló történetek (Fekete István, Janikovszky Éva). Ifjúsági regény: Móra: Kincskeresı kisködmön (részletek). Könyvtári ismeretek, könyvválogatás, búvárkodás (újság folyóirat). Memoriterek egy-egy mőbıl. 11

12 KÖVETELMÉNYEK: - Adottságaiknak megfelelıen beszéljenek tisztán, érthetıen a beszédfonetikai eszközöket alkalmazva. - Legyenek képesek eligazodni a mindennapi kommunikációs helyzetekben. - Ismerjék és alkalmazzák az emberi kapcsolatfelvétel. - Ismerjék és növekvı önállósággal alkalmazzák az udvarias szándék- és véleménynyilvánítást. - Alkalmazzák a tanult helyesírási, nyelvtani, nyelvhelyességi szabályokat. - Ismerjék fel és nevezzék meg a már ismert nyelvi elemeket (hang, bető, szótag, szó, szótı, toldalék, mondat, szöveg). - Használják a hibajavító jeleket az önellenırzési munkában fokozódó önállósággal. - Tudják minél helyesebben leírni az elızı évfolyamokon begyakorolt szókészletet. - Ismerjék fel a tanult irodalmi és fogalmazási mőfajokat. - Segítség mellett, az adott szempontsor szerint legyenek képesek szóban és írásban az olvasott és az átélt élmények közlésére. - Tudjanak segítséggel elıkészítés után írásbeli munkát készíteni a tanult mőfajban (4-5 mondatos elbeszélés, leírás, üdvözlılap, üzenet). - Olvassanak az osztályfoknak megfelelı tempóban, értelmesen. - Legyenek képesek irányítással a megismert irodalmi szövegekben a lényeg kiemelésére, a szöveg tömörítésre. - Tudjanak segítséggel véleményt nyilvánítani az irodalmi szövegek szereplıirıl, élethelyzetekrıl. - Aktívan vegyenek részt dramatizálásban, győjtımunkában. - Ismerjék a könyv, a folyóirat és az újság közötti különbséget, legyenek képesek ennek egyszerő megfogalmazására. 12

13 6. évfolyam Heti óraszám: 5 óra Éves óraszám: 185 óra CÉLOK: - Az iskolai és köznapi kommunikációs helyzetekhez való alkalmazkodás fejlesztése. - A szókincs folyamatos bıvítése, a tantárgyi szaknyelv használata. - A lényegkiemelés fejlesztése. - Képessé tenni a tanulókat az elsajátított illemszabályok alkalmazására, a kultúrált viselkedésre, és az ehhez igazodó, önálló vélemény- és szándéknyilvánításra az egyszerőbb helyzetekben. - A beszédfonetika és beszédkultúra továbbfejlesztése. - A tanult szófajok felismerése, differenciálása, jelentéselemzése. - A tudatos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat kialakítása a szófajok körében. - A tanult helyesírási ismeretek mélyítése. - A helyesírási segédkönyvek használatára nevelés. - Képessé tenni a tanulókat arra, hogy segítség mellett változatos helyzetekhez és mőfajhoz igazodva használják a különbözı kifejezésmódokat szóban és írásban. - Az elsajátított szövegelemzı technikák alkalmazása az olvasott irodalmi mővekben, különbféle irodalmi mőfajokban. - A szövegalkotáshoz szükséges anyaggyőjtési (megfigyelés, olvasás, felidézés, elképzelés), rendszerezési módok, illetve az ezeket segítı technikák (értelmezı szótár, szinonima szótár, stb. használat) alkalmazásra nevelés. - Képessé tenni a tanulókat a szöveghő és hangsúlyos mőbemutatásra, a tartalmi összefüggések, élethelyzetek megértése, a szereplık viselkedésébe való beleélésre. - A mőelemzések során a mőfajkör bıvítése, a mőfaji jellemzık és a tanult irodalmi kifejezésformák felismerése, értelmezése. - Irodalmi élmény nyújtásával az önálló olvasási kedv fejlesztése, megtartása. 13

14 TÉMAKÖR KOMMUNIKÁCIÓ Köznyelvi kiejtés Beszéd Javasolt óraszám: 15 óra NYELVTANI ISMERETEK Nyelvhelyességi ismeretek Helyesírás Javasolt óraszám: 75 óra TARTALOM Szógyakorlatok a beszédkultúra továbbfejlesztésére. Légzéstechnikai ismeretek alkalmazása beszédben, szöveg és vers olvasásakor (levegıvétel, artikuláció, ritmus, hangsúly, hangerı, tempó, hanglejtés, szünettartás). Szókincsbıvítés. Mondatalkotás. Tantárgyi szaknyelv használata. Lényegkiemelés beszédbıl, olvasott irodalmi mővekbıl. Helyzetgyakorlatok: - Kapcsolatfelvétel és tartás gyakorlása. - Testtartás, tekintet, mimika, gesztus, megfelelı hangerı megválasztása. Szándéknyilvánítás, véleményalkotás, és nyilvánítás. Konfliktushelyzetek elemzése, megoldási technikák. A mondat szavakra bontása, a mondat fajtái a beszélı szándéka szerint. Mondatok átalakítása a szándéknak megfelelıen. A szavak önálló jelentése. Szavak csoportosítása jelentéstartalmuk alapján: ige, igekötı, fınév, névelı, melléknév, számnév. Szóvégi magánhangzók írása. Ige: jelentése, ideje, módjai, ragozásai, igealakok egyeztetése, személyragok használata. Az igekötık jelentésmódosító szerepe. Az igék jelentésárnyalatai a beszédben, írásban, szóalkotásban, közmondásokban. A fınév: jelentése, fajtái, többes száma. Rokon és ellentétes jelentéső fınevek. Tulajdonnevek fajtái, írásuk. A névelı: jelentése, fajtái. A melléknév: jelentése, ellentétes- és rokon értelmő melléknevek. A fokozott melléknév. A számnév: jelentése, fajtái. A dátum. Számnevek betővel és számjeggyel. A keltezés formái. Postai őrlapok, csekkek kitöltése, borítékok címzése. 14

15 TÉMAKÖR FOGALMAZÁSI ISMERETEK Szövegértés Szövegalkotás Javasolt óraszám: 25 óra OLVASÁS, ISMERKEDÉS AZ IRODALOMMAL Javasolt óraszám: 60 óra TARTALOM Szövegolvasás, szövegelemzés különbözı irodalmi mőfajokban. (A mő témája, tagolódása, ok-okozati összefüggései, a szereplık jelleme, tulajdonságai, a párbeszédes forma). Az elbeszélı fogalmazás ismereteinek a bıvítése: elızmény - esemény következmény szerinti tagolás, fogalmazás hiányzó részeinek pótlása, elbeszélı fogalmazás készítése témajelöléssel. Leírás. A leíró jellegő szövegek jegyei irodalmi és ismeretterjesztı szövegekben. A leírás módjainak vizsgálata. Szövegalkotási gyakorlatok: Leírás, jellemzés: a megfigyelt tárgy, személy, táj tulajdonságai, jelentıségük. Véleményalkotás szóban, írásban. Beszámoló, összefoglaló szóban átélt élményrıl, olvasott mőrıl. Levélírás: címzés, címzetthez alkalmazkodó megszólítás, tartalmi és nyelvi megfogalmazás, búcsúzás. Tartalom szőkítése vázlattá. Vázlat alapján különbözı mőfajú szövegek alkotása segítséggel. Postai őrlapok, csekkek, néhány hivatalos nyomtatvány kitöltése. Fogalmazások javítása fokozódó önállósággal a javítási jelek alapján. Mesetípusok. A népköltészeti mőfajkör bıvítése: a népdalok jellemzıi; a természeti kép fogalma. A népballadák: jellemzı vonásai: babonás hiedelmek és a társadalmi viszonyok tükrözıdése (Kádár Kata, Kımíves Kelemen). Válogatás a végvári és a kuruc költészetbıl. Magyar költık, írók: Petıfi Sándor élete. Témák szerinti (hazaszeretet; család iránt szeretet; életképe; forradalmi, és szerelmi verek; tájleírás) válogatás verseibıl. A versek érzelmi, tartalmi mondanivalója. János vitéz. Keletkezése, szerkezete, a cselekmény fordulatai, szereplık viszonya, erkölcsi értékek, népies nyelvi fordulatok, az elbeszélı költemény mőfaji jellemzıi. A regény és az elbeszélı mőfaj jellemzıi. Gárdonyi Géza: Egri csillagok (részlet), tanári bemutatással, közös feldolgozással: a cselekmény fordulatai, erkölcsi értékek (hısiesség, hazaszeretet, 15

16 TÉMAKÖR OLVASÁS, ISMERKEDÉS AZ IRODALOMMAL TARTALOM önfeláldozás), olvasónapló vezetése. Lázár Ervin, Fekete István, Tamási Áron, Tömörkény István egy egy mővébıl választott egy - egy részlet. Memoriter egy egy versbıl. A könyvtárhasználat és az anyaggyőjtés lehetıségei. KÖVETELMÉNYEK: - Tartsák be a viselkedési és illemszabályokat a kommunikációs helyzetekben. - Legyenek képesek egyszerő helyzetekben önálló véleménynyilvánításra. - Ismerjék fel, és segítséggel tudjanak megoldani a mindennapi életben elıforduló konfliktushelyzeteket. - Ismerjék fel kérdıszavuk alapján a tanult szófajokat, és igyekezzenek fokozott önállósággal alkalmazni az ezekhez kapcsolódó nyelvtani szabályokat. - Legyenek képesek a szófajok körében megadott szempontok szerint csoportosításokat, átalakításokat, hibajavításokat végezni. A tanult, begyakorolt helyesírási szabályokat készség szinten tudják alkalmazni. - Tudjanak önállóan megcímezni és megírni egy képeslapot, segítséggel egy levelet. - Ismerjék a tanult nyomtatványok (postai csekk, utalvány stb.) kitöltési szabályait. - Legyenek képesek összefüggı 5-6 mondatos szóbeli és írásbeli szövegalkotásra a tanult fogalmazási mőfajokban, a szövegszerkesztés szabályainak alkalmazásával irányítás mellett. - Legyenek képesek néma olvasással egyszerő stílusú, kb. egy oldalnyi, gyerekeknek szóló ismeretterjesztı szöveg áttekintésére, megértésére adott szempontok alapján. - Legyenek képesek ismert szöveg jó tempójú értelmes, hangos olvasására, elemezzék irányítással tartalmi és formai szempontokból az olvasottakat. - Tudjanak néhány fontos adatot ismertetni, megnevezni a tanult irodalmi mővekbıl (a keletkezés körülményei, a mő színhelyei, a szereplık, a fıhıs jellemzıi, a cselekmény menete, érzelmek). - Ismerjék fel a tanult irodalmi mővekben a pozitív és a negatív hısöket, irányítással tudjanak véleményt nyilvánítani a mővekrıl. - Tanuljanak meg 2 2 fontos dalt, verset, szövegrészletet. - Ismerjék és segítséggel használják a könyvtárat (olvasni való választása, információ keresése). 16

17 7. évfolyam Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám: 148 óra CÉLOK: - Életkorhoz, képességekhez mért viselkedéskultúra fejlesztése a társas kapcsolatokban. - Képessé tenni a tanulókat a megfelelı szóhasználatra vita, érvelés, bizonyítás, beszámoló során. - A tanult gyakorlati tevékenységek - borítékcímzés, utalványok, csekkek, kérdıívek, nyomtatványok kitöltése - alkalmazásának képességének kialakítása a hétköznapi élet során. - Elemi tájékozottság kialakítása a tömegkommunikációs nyelv és mőfajok ismeretében, az információk értelmezésében. - Szó- és mondatalkotó képesség fejlesztése szókincs és stílusfejlesztés. - A mondattani elemzésben való jártasság alapozása. - A tanult helyesírási szabályok alkalmazása a begyakorolt szókészletben. - Gyakorlottság kialakítása a szövegelemzésben, a változatos nyelvi formák felismerésében és használatában. - Szövegalkotás fokozott önállósággal a különbözı mőfajokban (elbeszélés, levélírás, leírás, jellemzés, hivatalos nyomtatványok, utalványok). - Képessé tenni a tanulókat, az olvasott mővek - irányítás melletti - szövegelemzésére, a tanult elemzési szempontok alkalmazására. - Az olvasottakban rejlı erkölcsi, érzelmi jelentéstartalmak felismerésében a tájékozottság kialakítása. - Az írók, költık üzeneteinek érzékeltetésével a tanulók empátiájának fejlesztése. - Az olvasási kedv, az irodalom iránti érdeklıdés fejlesztése, fenntartása. - Tájékozottság kialakítása a különbözı mőfajú és témájú mővek elemzésében, - Összpontosított tervezett munkára nevelés. - Olvasni való választás, könyvtárhasználat gyakorlatának megtanítása. 17

18 TÉMAKÖR KOMMUNIKÁCIÓ Beszédmővelés Tömegkommunikáció Javasolt óraszám: 14 óra NYELVTANI ISMERETEK Nyelvhelyességi ismeretek Helyesírás Javasolt óraszám: 50 óra FOGALMAZÁSI ISMERETEK Szövegértés Szövegalkotás Javasolt óraszám: 14 óra TARTALOM Beszédgyakorlatok: hangsúly, mondat-, és szövegfonetika. Érvelés, cáfolat, vita. Kommunikációs helyzetgyakorlatok; a kultúrált viselkedés, a tanult illemszabályok gyakorlása. Beszámoló. Köszönet. Tanácsadás. Tömegkommunikációs nyelv: újság, rádió, televízió, internet információinak közös értelmezése. Különbözı tömegkommunikációs mőfajú szövegek alkotása szóban, írásban. Napi életbıl vett híranyag közös értelmezése, lehetséges reagálás rá (viselkedés, szándék). A szófaj fogalmi körének bıvítése: a névszó, a névmás, a határozószó, a névutó, a kötıszó fogalma, jellemzıi. A mondat szerkezete. Fı mondatrészek és bıvítmények: alany, állítmány, tárgy, határozók, jelzık. Kötıszavuk, jelölésük, fajtáik, szófajuk, helyük a mondatban, leképezésük ágrajzzal. A magyar helyesírás elvei szerinti írásmód. A tanult szófajokban a kiejtéstıl eltérı hangkapcsolatok jelölése. A kérdıszó és ragos fınév egyeztetése. A tárgyrag helyesírása. A névutós fınevek írása. A mennyiségjelzı sorszámnévi alakja, leírása betővel, számjeggyel. A halmozott mondatrészek helyesírása a mondatban (vesszı, kötıszó használata). Az elbeszélı fogalmazás: olvasott, illetve élmény alapján. A fogalmazás tagolása, vázlatírás. Levélírás. Szövegalkotás különbözı mőfajokban: leírás, jellemzés. Tartalmi tömörítés levélbıl üzenet, üdvözlılap. Vázlat alapján különbözı mőfajú szöveg alkotása. Irodalmi mő szerkezeti felépítése. Szövegolvasás, szövegelemzés különbözı irodalmi mőfajokban, Az elbeszélı fogalmazás ismereteinek a bıvítése (a fogalmazás tagolása, vázlatírás). A leírás, a leíró jellegő szöveg jellemzı jegyei irodalmi és ismeretterjesztı szövegben. Szövegalkotási gyakorlatok: jellemzés beszámoló levélírás vázlat alapján különbözı mőfajú szövegek alkotása hivatalos nyomtatvány, csekk. 18

19 TÉMAKÖR IRODALMI OLVASÁS Tájékozódás irodalmi kifejezésformákban Javasolt óraszám: 70 óra TARTALOM Mőköltészet. A mőballada fogalma, jellemzıi. Arany János élete. Válogatás verseibıl: Családi kör, A szegény jobbágy, Válasz Petıfinek, balladái. Petıfi Sándor és Arany János levelezése. A költıi levél. Toldi forrásmunkák, szerkezet, cselekmény, konfliktusok, a szereplık jelleme, egymáshoz való viszonyulásuk. Az életkép, az elbeszélı költemény mőfaji jellemzıi. Olvasmányok az elbeszélı irodalom körébıl (a magyar és a világirodalom). Mikszáth Kálmán: A néhai bárány Móricz Zsigmond: Hét krajcár. Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig (részletek) A pakk közös feldolgozással. A regény, a novella mőfaji összehasonlítása, a cselekmény tagolódása, a tetıpont, a megoldás, a konfliktushelyzetek. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk házi olvasmány (részletek). Válogatás világirodalmi alkotásokból. Részletek Verne Gyula szabadon választott mőveibıl. A. de Saint Exupery: A kis herceg címő regényébıl a mő érzelmi hatása, olvasónapló vezetése fokozatos önállósággal. Memoriter: egy egy versbıl, 4 5 sor prózából Könyvtárhasználat, az anyaggyőjtés felkutatása, használata. KÖVETELMÉNYEK: - Legyenek képesek összehangolni verbális megnyilvánulásaikat a testbeszéddel. - Udvariasan mőködjenek együtt a felnıtt és a kortárs beszédpartnerekkel. - Rendelkezzenek elemi tájékozottsággal a tömegkommunikáció körében, az információk értelmezésérıl, a közéleti és a közszereplési mőfajokról (felszólalás, cáfolat, érvelés, egyéni vélemény árnyaltabb megfogalmazása). - Ismerjék a mondatrészek mondatbeli szerepét, szófaját. - Tudjanak segítséggel mondatot elemezni, ismerjék a mondatrészek kérdıszavát, aláhúzási jelölését, ágrajzos leképezését. - Segítséggel legyenek képesek felismerni a mondatrész és szófaj közötti kapcsolatot. - Alkalmazzák fokozott önállósággal a nyelvhelyességi és helyesírási szabályokat. - Ismerjék fel és tudják javítani helyesírási hibáikat fokozatos önállósággal. 19

20 - Rendelkezzenek elemi tájékozottsággal a fogalmazási mőfajok felismerésében és szövegalkotásában. - Legyenek képesek tartalmi tömörítésre és bıvítésre szövegalkotáskor. - Legyenek szövegelemzési ismeretei, tudjanak kérdéseket feltenni a szöveg adataival, oksági összefüggéseivel kapcsolatban. - Legyenek képesek az olvasott mővek tartalmából 6-8 mondatban, szóban és írásban beszámolni. - Legyenek képsek helyzetek, jellemek, érzelmek és gondolatok összefüggéseinek bemutatására. - Tolmácsolják a memoritereket szöveghően. - Könyvtár- és múzeum látogatás során szerzett ismereteiket tudják összefoglalni segítséggel. - Tudják segítséggel használni az anyaggyőjtésre szolgáló lexikonokat, szótárakat, forrásanyagokat. - Lássák be a pozitív és a negatív emberi tulajdonságok, cselekvések következményeit. - Legyenek büszkék hazájuk és településük nevezetességeire. Tudatosan óvják, védjék azokat. - Alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás és a hazaszeretet pozitív érzése. - Ismerjék és egyre önállóbban használják a könyvtárat ismeretek győjtésére, saját olvasási igény kielégítésére. 20

21 8. évfolyam Heti óraszám: 4 óra Évi óraszám: 148 óra CÉLOK: - A magán és közéleti kommunikáció helyzeteihez való alkalmazkodás kialakítása. - Eligazodás segítése a tömegtájékoztató mőfajok információiban. A napi információkhoz való nyelvi és magatartásbeli viszonyulás alakítása. - A köznapi életben szükséges hivatalos papírok (önéletrajz, kérvény) megírásában jártasság. - A mondattani ismertek továbbfejlesztése. - A helyesírási készség fejlesztése, stabilizálása. - Szabatos, pontos nyelvtani szerkezető beszéd használatának gyakoroltatása. - A szaktárgyi nyelv ismereteinek és használatának mélyítése. - Önálló ismeretszerzésre, forrásanyagok felkutatására ösztönzés. - A tanult fogalmazási mőfajokban szövegalkotáskor a véleményalkotás- és nyilvánítás alkalmazása, a megfelelı stílus használata. - A történelemi változások, a társadalmi problémák, az egyéni érzelmek tükrözıdésének észrevetetése az olvasott mővek és a költıi életrajzok kapcsán. - Az irodalmi nyelv szépségének felfedeztetése. 21

22 TÉMAKÖR KOMMUNIKÁCIÓ Beszédmővelés Tömegkommunikáció Javasolt óraszám: 14 óra NYELVTANI ISMERETEK Nyelvhelyességi ismeretek Helyesírás Javasolt óraszám: 50 óra FOGALMAZÁSI ISMERTEK Szövegértés Szövegalkotás Javasolt óraszám: 100 óra TARTALOM A magán és közéleti kommunikáció tipikus helyzetei, kifejezésmódjuk különbsége. Kommunikációs helyzetekben való viselkedés. Beszédtechnikai és szerkesztési ismeretek különbözı stílusrétegekben (vita, állásfoglalás, érvelés, cáfolat, állásfoglalás korrigálása, konfliktusok feloldásának nyelvi eszközei). A kisközösségi kommunikáció alapvetı beszédhelyzetei, gyakori szövegmőfajai, magatartásformái. Különféle tömegkommunikációs mőfajok és eszközeik (rádió, televízió, újság, internet). Híranyagok értelmezése; riportok, hirdetések, újságcikkek. Mondattani ismeretek. Mondatelemzés. Az összetett mondat tagmondatai közti viszony, a kötıszó jelentésmódosító szerepe, több szempontú rendszerezés, elemzés. A szótani, hangtani ismeretek szintetizálása. A magyar nyelv állandóságainak és változásainak vizsgálata a szólásokban, közmondásokban. A magyar helyesírás elvei szerinti írás. A mondattanhoz kapcsolódó helyesírási ismeretek. Ragozott és képzett szavak helyesírása, az összetett szavak helyesírása, hangváltozási esetek írása. Elbeszélés különbözı anyaggyőjtési módok felhasználásával (olvasott, átélt, elképzelt élmény alapján). Tagolatlan szöveg tagolása. Stílusfejlesztı gyakorlatok (oksági összefüggések magyarázata, érvelés az elbeszélı fogalmazásban, szógyőjtések, párbeszéd elbeszélésbe ékelése). Leírás fokozott önállósággal. Egyszerőbb szövegelemzı mőveletek szóban és írásban. Tömörítés. A hivatalos levél (hangnem, stílus, a tartalom és közlésszándék tömör kifejezése.) Önéletrajz. 22

23 TÉMAKÖR IRODALOM OLVASÁS Tájékozódás az irodalmi kifejezésformákban Javasolt óraszám: 70 óra TARTALOM Reformkor hatása a költıkre és költészetre. Nemzeti összetartozás, testvéri szeretet, becsület. Az óda, az epigramma mőfaji jellemzıi (keretes szerkezet), a szóképek értelmezése. A versek szerkezete. Kölcsey Ferenc: életrajza, közéleti szereplése, költészetébıl válogatás: Himnusz, Parainesis (részlet). Vörösmarty Mihály: életrajzi adatok, nemzeti érzések, szerelem, válogatás mőveibıl: Szózat, Szép Ilonka. Petıfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet. Jókai Mór: A kıszívő ember fiai (részlet): A nem mutatott levél, Bajban ismerszik meg a barát. A Nyugat nemzedéke. Ady Endre életrajza, verseibıl válogatás. József Attila életrajza, válogatás verseibıl: Tiszta szívvel, Születésnapomra, Anyám. Radnóti Miklós életrajza, verseibıl válogatás. Válogatás a XX. Sz. magyar költıi közül: Kosztolányi Dezsı, Babits Mihály, Szabó Lırinc, Juhász Gyula. Napjaink irodalma, válogatás a magyar és világirodalomból Karinthy, Örkény, J. Durell, J. Heriette. Memoriterek a választott versekbıl. Könyvtárhasználat, az anyaggyőjtés forrásainak használata. Napilapok, házi olvasmány szövegértı feldolgozása. KÖVETELMÉNYEK: - Legyenek tájékozottak az alapvetı kommunikációs helyzetekben és mőfajokban, ismerjék fel a tömegkommunikáció szerepét és hatását. - Tartsák tiszteletben mások véleményét, saját véleményüket tudják kulturált formában elıadni, legyenek képesek a hétköznapok konfliktushelyzeteiben, megfelelı stílusban beszélni és viselkedni. - Ismerjék fel a nyelvi szövegben a tanult hangtani, szótani alaktani, mondattani jelenségeket. - Használják a helyesírási segédkönyveket. - Rendelkezzenek megfelelı írásmóddal, írástempóval. Tudjanak önállóan 7-8 mondatban beszámolni élményeikrıl szóban és írásban. 23

24 - Legyenek képesek feltárni a költı, az író ábrázolt érzelmi világát az elemzett mővekben. - Tudjanak az olvasott mővekben megjelenített emberi problémákat, kapcsolatokat, élethelyzeteket, erkölcsi kérdéseket megnevezni, bemutatni, feljegyezni vázlat, jellemzés, vagy elbeszélés formájában. - Mutassanak fokozott önállóságot a könyvtárhasználatban, az ismeretek győjtésében, a forrásanyagok felhasználásában. - Fejlettségi szintjüknek megfelelıen legyenek képesek felfogni a tömegtájékoztató eszközök lényegi mondanivalóját, tudjanak ehhez viszonyulni és ezeket tolmácsolni. - Legyenek képesek a mindennapi élet alapvetı, egyszerőbb hivatalos iratait megírni, kitölteni, illetve szükség esetén adekvát segítséget kérni. 24

25 Matematika évfolyam CÉLOK: - A környezı világ mennyiségi és térbeli viszonyainak konkrét megismertetése. - Képessé tenni a tanulókat az egyszerő matematikai problémák felismerésére ismereteik olyan gyakorlati alkalmazására, amely a mindennapi élethelyzetben elıforduló matematikai feladatok önálló megoldását teszi lehetıvé. - Járuljon hozzá a szakmatanulás megalapozásához. - A világ valósághő észlelése. - Az információk befogadására, megırzésére, feldolgozására. FELADATOK: - A matematikai ismeretek gyakorlati alkalmazásával mutassa be a matematika szerepét a mindennapi életben. - Alakítson ki gyakorlottságot az egyszerő matematikai problémák felismerésében, megoldásában. - Alakítson ki készséget a természetes és törtszámokkal való mőveletvégzésekben, a számológép használatában. - Fejlessze a tér és idıszemléletet. - Alakítsa ki, korrigálja, fejlessze a tanulók megismerı képességét, gondolkodási mőveleteit, gondolkodási fázisait. - Biztosítson lehetıséget a gondolkodási fajták fejlıdéséhez. - Szoktasson a saját tevékenység megtervezésére, megszervezésére, ellenırzésére, értékelésére, helyesbítésére. - Neveljen önállóságra, önkontrollra. - Fejlessze az aktivitást. 25

26 FEJLESZTENDİ KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK, ATTITÜDÖK: - Közvetett tapasztalatszerzés, bıvülı cselekvésközpontú tevékenység. - Kapcsolatok felismerése, összefüggéslátás. - Problémamegoldó képesség. - Elemzı, ellenırzı, értékelı képesség. - Gondolkodási mőveletek: perceptív, cselekvéses gondolkodás, csoportosítás, osztályozás, konkretizálás, probléma-felismerés, megoldás. - Analógiás gondolkodás, logikus gondolkodás, kombinációs gondolkodás elvonatkoztatás, általánosítás mőveletei. - Pozitív attitőd kialakítása a számok világához. 26

27 TANANYAG FELOSZTÁSA TÉMAKÖR ÉVFOLYAMOK Gondolkodási mőveletek alapozása, fejlesztése x x x x Számfogalom, számköri ismeretek x x x x Mőveletek x x x x Szöveges feladatok x x x x Geometriai alakzatok, tulajdonságaik x x x x Gyakorlati mérések, mértékegységek, számítások x x x x Szerkesztések x x x x Összefüggések, függvények, sorozatok x x x x Valószínőség, kombinatorika, statisztika x x x x 27

28 5. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám: 148 TÉMAKÖR TARTALOM Gondolkodási mőveletek alapozása Folyamatos oktatást igénylı anyag Javasolt óraszám: 15 óra Számfogalom, számköri ismeretek Javasolt óraszám: 30 óra Halmazok összehasonlítása, kiegészítése, sorba rendezése becsléssel, ellenırzés: számlálással, összeméréssel. Részhalmazok, kiegészítı-halmazok elıállítása. Két halmaz közös elemeinek keresése. Metszethalmaz képzése, ábrázolása. Állítások halmazábrákról: és, minden, van olyan, egyik sem kifejezések használata. Elemek rendezése adott vagy felismert szempontok alapján Számkör bıvítése 1000-ig. Mennyiségfogalom érzékeltetése, megerısítése. Tízes számrendszer szerkezeti sajátosságai. Számok írása számjeggyel, betővel, olvasása, összehasonlítása, nagyságbeli viszonya. Tárgyak megszámlálása tízesével, százasával. Számok helyi érték szerinti bontása, képzése. Helyi érték táblázat. Számok alaki értéke, helyi értéke és valódi értéke közötti összefüggés elmélyítése. Számok helye a számegyenesen, 1-es, 10-es, 100-as számszomszédok. Soralkotások, sorrendezések, növekvı, csökkenı számsorok. Relációk. Negatív számok fogalmának elıkészítése: számegyenes használata, adósság-vagyon, hımérséklet mérése. Tört fogalmának elıkészítése: elıállításuk színezéssel, vágással, tépéssel, értelmezésük. Egész szám neve-törtrésszel. Vásárlások, kifizetések különbözı pénzérmékkel. 28

29 TÉMAKÖR Mőveletek Javasolt óraszám: 25 óra TARTALOM Háromjegyő számok bontása. Szóbeli összeadás, kivonás gyakorlása tízes átlépéssel. Szóbeli mőveletek kerek 10-el, 100-al egyjegyő számok analógiájára. Számfeladatok megoldása fejszámolással. zsebszámológép használatának kialakítása, alkalmazása a szóban, írásban elvégzett mőveletek ellenırzésére. Szorzás és bennfoglalás mőveletének elmélyítése: 8, 9, 7-es szorzó és bennfoglaló tábla kiépítése. Írásbeli összeadás, kivonás háromjegyő számokkal, helypótló a tízesek és az egyesek helyén. Szorzás, osztás egyjegyő szorzóval, osztóval. Mőveletek közötti kapcsolatok: összeadás-kivonás, szorzás-osztás, összeadás-szorzás felismertetése. Számítások ellenırzése ellentétes mővelettel. Szöveges feladatok Javasolt óraszám: 15 óra Egyszerő, (2 mővelettel megoldható) szöveges feladatok ábrázolása, értelmezése, megoldása, megválaszolása, ellenırzése. Számfeladathoz szöveg készítése, kérdés megfogalmazása. Összetett szöveges feladatok lejegyzése, megoldása, megválaszolása, ellenırzése. Geometriai alakzatok, tulajdonságaik Javasolt óraszám: 15 óra Síkidomok elıállítása, tulajdonságaik felismerése. Két alakzat összehasonlítása. Hasonló és egybevágó síkidomok. Nagyítás, kicsinyítés. Testek építése lapokból, egységkockákból. Tulajdonságaik megfigyelése, megfogalmazása, csoportosításuk megadott vagy megfigyelt tulajdonság alapján. Terület fogalmának elıkészítése. 29

30 TÉMAKÖR Gyakorlati mérések, mértékegységek, számítások Javasolt óraszám: 8 óra TARTALOM Mérések szabvány és választott (lépés, pohár, stb.) mértékegységgel. Bontás kisebb egységekre. Mérıeszközök használatának gyakorlása. Mértékegység-rendszer bıvítése: km, mm, q, t, év hónap, hét, nap Négyzet és téglalap kerületének számítása. Négyzet és téglalap területének mérése lefedéssel. Szerkesztések Javasolt óraszám: 15 óra Tájékozódás síkban, térben. Vonalak, tulajdonságai. Nyitott- zárt, egyenesgörbe. Helyzetük: párhuzamos, merıleges, metszı. Egyenesek, szakaszok rajzolása szabadkézzel, vonalzóval. Négyzet, téglalap rajzolása derékszögő vonalzóval. Kör rajzolása körzıvel. Tükrös alakzatok elıállítása egy tükörtengellyel lyukas táblán. Kicsinyítés, nagyítás négyzethálón rajzban. Összefüggések, függvények, sorozatok Javasolt óraszám: 15 óra Valószínőség, kombinatorika, statisztika Javasolt óraszám: 10 óra Összefüggések, kapcsolatok felismerése, megfogalmazása tanult matematikai fogalmakkal. Sorozatok folytatása, kiegészítése, képzése megadott vagy felismert szabály alapján. Sorozatok állandó, változó különbséggel. Táblázatba rendezés, táblázat kiegészítése megadott szabály alapján. Diagrammok: nyíldiagram, fadiagram. Grafikonok leolvasása. Szabályjátékok logikai készlettel, számokkal. Események megfigyelése, véletlen események. Lehetıségek elıállítása kirakással, rajzzal. Adatok tervszerő győjtése, rendezése segítséggel. 30

31 KÖVETELMÉNYEK: Számtan, algebra, mőveletek: - Legyen biztos számfogalmuk 1000-es számkörben, tudjanak háromjegyő számokat írni, olvasni. - Ismerjék a számok tulajdonságait, értsék a mőveletek közötti kapcsolatokat. - Tudják a szorzó és bennfoglaló táblákat mechanikusan. - Legyenek jártasak a tanult írásbeli mőveletekben. - Tudjanak egyszerő szöveges feladatokat értelmezni, lejegyezni, megoldani, választ megfogalmazni segítséggel. - Értsék a tört és a negatív szám fogalmát. - Tudjanak mennyiségeket különbözı pénznemekben kifejezni. - Növekvı pontossággal használják a zsebszámológépet. Geometria, mérések: - Ismerjék fel a tanult síkidomokat, testeket, tudják azokat csoportosítani tulajdonságaik alapján. - Tudjanak egyszerő tengelyes tükrözést végezni. - Legyenek jártasak a szerkesztıeszközök használatában. - Ismerjék a tanult szabvány mértékegységeket és tudjanak mérni a használt eszközökkel. - Legyenek képesek a téglalap, a négyzet kerületének mérésére, kiszámítására. - Legyen gyakorlatuk a szerkesztı eszközök használatában, Halmazok, logika: - Legyenek képesek elemeket osztályozni, rendezni, csoportosítani megadott vagy felismert tulajdonság alapján. - Tudjanak elemeket 2-3 szempont szerint rendezni. - Legyenek képesek alaphalmaz, részhalmaz, kiegészítı-halmaz jellemzésére. - Értsék a logikai és tartalmát. - Használják értelmesen a minden, van olyan, egyik sem kifejezéseket. Relációk, függvények, sorozatok - Pótoljanak egyszerő sorozatokat, táblázatok hiányzó elemeit felismert vagy megadott szempontok alapján. - Legyenek képesek összefüggések felismerésére a matematika különbözı témaköreiben. 31

32 6. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 4 óra TÉMAKÖR Éves óraszám: 148 óra TARTALOM Gondolkodási mőveletek alapozása Folyamatos oktatást igénylı anyag Javasolt óraszám: 15 óra Halmazok összehasonlítása, kiegészítése, sorbarendezése becsléssel, ellenırzés: számlálással, összeméréssel. Részhalmazok, kiegészítıhalmazok, metszethalmazok elıállítása. Két halmaz közös elemeinek keresése. Metszethalmaz, képzése, ábrázolása, metszet jellemzése. Állítások halmazábrákról: és, minden, van olyan, egyik sem kifejezések használata. Tagadások, logikai nem. Igazsághalmaz keresése. Következtetések Elemek rendezése adott vagy felismert szempontok alapján. Számfogalom, számköri ismeretek Javasolt óraszám: 30 óra Számkör bıvítése ig. Mennyiségfogalom érzékeltetése, megerısítése. Tízes számrendszer szerkezeti sajátosságainak elmélyítése. Számok írása számjeggyel, betővel, olvasása, összehasonlítása, nagyságbeli viszonya. Számok helyi érték szerinti bontása, képzése. Számok nagyságának érzékeltetése. Számok alaki értéke, helyiértéke és valódi értéke közötti összefüggés elmélyítése. Számok helye a számegyenesen, számszomszédok. Nagyság szerinti rendezés. Relációk. Soralkotások, sorrendezések, növekvı, csökkenı számsorok. Negatív számok a számegyenesen. Közönséges tört fogalma, jelölések bevezetése. Törtszámok írása, olvasása, ábrázolása. Az egész különbözı nevei. Törtrészek nevei: számláló, nevezı, törtvonal. Vásárlások, kifizetések különbözı pénzérmékkel. 32

33 TÉMAKÖR Mőveletek Javasolt óraszám: 25 óra Szöveges feladatok Javasolt óraszám: 15 óra Geometriai alakzatok, tulajdonságaik Javasolt óraszám: 15 óra TARTALOM Négyjegyő számok bontása. Szóbeli összeadás, kivonás gyakorlása kerek százasokkal, ezresekkel. Számfeladatok megoldása fejszámolással. Zsebszámológép használata a szóban, írásban elvégzett mőveletek ellenırzésére. Szorzó és bennfoglaló tábla gyakorlása. Írásbeli összeadás, kivonás négyjegyő számokkal, helypótló különbözı helyi értékekben. Különbség változásának megfigyelése. Szorzás egy és kétjegyő szorzóval, osztás egyjegyő osztóval. Maradékos osztás egyjegyő osztóval. Mőveletek közötti kapcsolatok: összeadás-kivonás, szorzás-osztás, összeadás-szorzás felismertetése, tagok, tényezık felcserélhetısége. Számítások ellenırzése ellentétes mővelettel. Egyszerő mőveletek törtekkel: azonos nevezıjő törtek összeadása, kivonása. Törtszám pótlása egészre eszközzel, eszköz nélkül. Egyszerő szöveges feladatok értelmezése, megoldása, megválaszolása, ellenırzése. Számfeladathoz szöveg készítése, kérdés megfogalmazása. Feladatok leírása nyitott mondattal. Összetett szöveges feladatok értelmezése, lejegyzése, megoldási sorrend felállítása, megoldása, megválaszolása, ellenırzése. Megoldások ábrázolása rajzzal. Síkidomok elıállítása, tulajdonságaik felismerése. Háromszögek, négyszögek, kör alkotó elemei. Két alakzat összehasonlítása. Tengelyesen tükrös síkidomok felismerése. Csoportosítások. Átlók, szimmetriatengelyek, határoló vonalak száma, helyzete alapján határoló lapok tulajdonságai alapján. Testek építése lapokból, egységkockákból. Tulajdonságaik megfigyelése, megfogalmazása, csoportosításuk megadott vagy megfigyelt tulajdonság alapján. Felszín fogalmának elıkészítése: testek lapjainak kiterítése, testháló. Négyzet, négyzetes oszlop, téglatest. 33

34 TÉMAKÖR Gyakorlati mérések, mértékegységek, számítások Javasolt óraszám: 8 óra Szerkesztések Javasolt óraszám: 15 óra Összefüggések, függvények, sorozatok Javasolt óraszám: 15 óra Valószínőség, kombinatorika, statisztika Javasolt óraszám: 10 óra TARTALOM Mérések szabvány mértékegységekkel. Bontás kisebb egységekre. Mérıeszközök használatának gyakorlása. Négyzet és téglalap kerületének, területének számítása. Területszámítás mértékegységei: km 2, m 2, dm 2, cm 2, mm 2. Tájékozódás síkban, térben. Egyenesek, szakaszok rajzolása szabadkézzel, vonalzóval. Párhuzamos, merıleges egyenesek szerkesztése adott távolságra. Szög fogalma, fajtái. Szög rajzolása, mérése szögmérıvel. Derékszög. Szakaszok, szögek másolása. Szakaszfelezı, szögfelezı egyenesek szerkesztése. Négyzet, téglalap rajzolása derékszögő vonalzóval. Különbözı sugarú kör rajzolása körzıvel. Tükrös alakzatok elıállítása egy tükörtengellyel négyzethálón. Kicsinyítés, nagyítás négyzethálón. Tanult testek hálózatának rajza négyzethálós papíron. Összefüggések keresése közönséges törtek, mértékegységek, geometriai alakzatok között. Sorozatok folytatása, kiegészítése, képzése megadott vagy felismert szabály alapján. Sorozatok állandó, változó különbséggel. Táblázatba rendezés, táblázat kiegészítése megadott szabály alapján. Diagrammok: nyíldiagram, fadiagram Grafikonok leolvasása, készítése. Szabályjátékok logikai készlettel, számokkal. Események megfigyelése. Biztos és lehetetlen megkülönböztetése. Lehetıségek elıállítása kirakással, rajzzal. Adatok tervszerő győjtése, rendezése segítséggel. 34

35 KÖVETELMÉNYEK: Számtan, algebra, mőveletek: - Legyen biztos számfogalmuk es számkörben tudjanak négyjegyő számokat írni, olvasni. - Ismerjék a számok tulajdonságait, értsék a mőveletek közötti kapcsolatokat. - Tudják a szorzó és bennfoglaló táblákat készségszinten használni. - Legyenek jártasak az írásbeli mőveletekben. - Legyenek jártasak a természetes számok nagyság szerinti összehasonlításában. - Tudjanak összetett szöveges feladatokat értelmezni, lejegyezni, megoldani, választ megfogalmazni fokozott önállósággal. - Értsék a tört és a negatív szám fogalmát. - Legyenek képesek törtek elıállítására, leolvasására. - Tudjanak mennyiségeket különbözı pénznemekben kifejezni. - Növekvı pontossággal használják a zsebszámológépet. Geometria, mérések - Ismerjék fel a tanult síkidomokat, testeket, tudják azokat csoportosítani tulajdonságaik alapján. - Tudjanak egyszerő tengelyes tükrözést végezni. - Adekvátan használják a szerkesztı eszközöket. - Ismerjék és tudjanak mérni a tanult szabvány mértékegységekkel, ismerjék a mértékegységek közötti viszonyszámokat. - Legyenek képesek a téglalap, a négyzet kerületének, területének mérésére, kiszámítására. - Legyenek jártasak a szögmérı használatában, szögek mérésében. - Tudjanak tanult geometriai formákat szerkeszteni. Halmazok, logika - Legyenek képesek elemeket osztályozni, rendezni, csoportosítani megadott vagy felismert tulajdonság alapján. - Tudjanak kapcsolatokat felismerni, kifejezni jelekkel, megfogalmazni szóban. - Értsék a biztos, a lehetetlen, a logikai nem tartalmát. 35

36 Relációk, függvények, sorozatok: - Pótoljanak egyszerő sorozatokat, táblázatok hiányzó elemeit felismert vagy megadott szempontok alapján. - Győjtsön adatokat, szerezzen tapasztalatokat a lejegyzés módjában. - Tudjanak összefüggéseket felismerni, jelölni, megfogalmazni segítséggel a matematika különbözı témaköreiben. 36

37 7. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 4 óra TÉMAKÖR Gondolkodási mőveletek alapozása Folyamatos oktatást igénylı anyag Javasolt óraszám: 15 óra Éves óraszám: 148 óra TARTALOM Halmazok összehasonlítása, kiegészítése, sorbarendezése becsléssel, ellenırzés: számlálással, összeméréssel. Alaphalmazok, részhalmazok, kiegészítı-halmazok, metszethalmazok elıállítása. Kettı és több halmaz közös elemeinek keresése. Metszethalmaz, képzése, ábrázolása, metszet jellemzése. Állítások halmazábrákról: és, minden, van olyan, egyik sem, vagy kifejezések használata. Igazsághalmaz keresése. Bizonyítások. Elemek rendezése adott vagy felismert szempontok alapján. Számfogalom, számköri ismeretek Javasolt óraszám: 30 óra Számkör bıvítése ig. Mennyiségfogalom érzékeltetése, megerısítése. Tízes számrendszer szerkezeti sajátosságai. Számok írása számjeggyel, betővel, olvasása, összehasonlítása, nagyságbeli viszonya. Számok helyi érték szerinti bontása, képzése. Számok alaki értéke, helyiértéke és valódi értéke közötti összefüggés elmélyítése. Számok helye a számegyenesen, számszomszédok. Nagyság szerinti rendezés. Számok képzése megadott feltételek szerint. Soralkotások, sorrendezések növekvı, csökkenı számsorok. Negatív számok fogalmának elmélyítése, helyük a számegyenesen. Közönséges tört fogalmának elmélyítése. Törtszámok írása, olvasása. Törtek írása, olvasása tizedes alakban: tized, század, ezred fogalma, helyük a helyiérték táblázatban, a számegyenesen. Vásárlások, kifizetések különbözı pénzérmékkel. 37

38 TÉMAKÖR Mőveletek Javasolt óraszám: 25 óra Szöveges feladatok Javasolt óraszám: 15 óra TARTALOM Ötjegyő számok bontása. Szóbeli összeadás, kivonás, pótlás gyakorlása kerek ezresekkel. Számfeladatok megoldása fejszámolással. Zsebszámológép használatának alkalmazása a szóban, írásban elvégzett mőveletek ellenırzésére. Szorzás és bennfoglalás mőveletének elmélyítése. Szorzás és bennfoglalás 10-zel, 100-zal, 1000-rel. Írásbeli összeadás, kivonás ötjegyő számokkal, szorzás kétjegyő, háromjegyő szorzóval osztás egyjegyő, kétjegyő osztóval. Maradékos osztás. Mőveletek közötti kapcsolatok: összeadás-kivonás, szorzás-osztás, összeadás-szorzás felismertetése, tagok, tényezık felcserélhetısége. Számítások ellenırzése ellentétes mővelettel. Zárójelek használata. Egyszerő mőveletek törtekkel: azonos nevezıjő törtek összeadása, kivonása, különbözı nevezıjő törtek összeadása, kivonása. Közös nevezıre hozás. Törtszám pótlása egészre. Mőveletek tizedes törtekkel: összeadás, kivonás, tizedes tört szorzása egész számmal. Tizedes vesszı a szorzatban. Egyszerő és összetett szöveges feladatok értelmezése, lejegyzése, megoldási sorrend felállítása, megoldása, megválaszolása, ellenırzése. Megoldások ábrázolása. Több megoldási út keresése. Szövegekrıl nyitott mondat készítése. 38

39 TÉMAKÖR Geometriai alakzatok, tulajdonságaik Javasolt óraszám: 15 óra TARTALOM Síkidomok elıállítása, tulajdonságaik felismerése. Alakzatok összehasonlítása. Csoportosítások. Átlók, szimmetriatengelyek, határoló vonalak száma, helyzete alapján. Háromszögek fajtái, tulajdonságaik. Csoportosításuk oldalaik, szögeik alapján. Sokszögek. Kör és alkotórészei. Testek építése lapokból, egységkockákból (négyzet, téglatest).tulajdonságaik megfigyelése, megfogalmazása, csoportosításuk megadott vagy megfigyelt tulajdonság alapján. Felszín fogalmának elmélyítése: testek lapjainak kiterítése, testháló. Négyzetes oszlop, kocka, téglatest fogalmi jegyei. Gyakorlati mérések, mértékegységek, számítások Javasolt óraszám: 8 óra Mérések szabvány mértékegységekkel. Mérıeszközök használatának gyakorlása mérések végzése növekvı pontossággal. Mértékegység-rendszer bıvítése: a terület mértékegységei. Négyzet, téglalap, háromszög kerületének, területének számítása. Kisebb mérték beváltása nagyobb mértékre. Szerkesztések Javasolt óraszám: 15 óra Tájékozódás vonalon, síkban, térben. Szögek, szakaszok szerkesztése. Szakaszfelezı, szögfelezı egyenesek szerkesztése. Szögmásolás. Négyzet, téglalap, háromszög szerkesztése. Különbözı sugarú kör rajzolása körzıvel. Tükrös alakzatok elıállítása egy tükörtengellyel. Eltolás, nyújtás térben, síkban. Kicsinyítés, nagyítás. Testhálók rajzolása. 39

40 TÉMAKÖR TARTALOM Összefüggések, függvények, sorozatok Javasolt óraszám: 15 óra Összefüggések, kapcsolatok felismerése, megfogalmazása, létrehozása. Összefüggések keresése. Sorozatok folytatása, kiegészítése, képzése megadott vagy felismert szabály alapján. Sorozatok állandó, változó különbséggel. Táblázatba rendezés, táblázat kiegészítése megadott szabály alapján. Diagrammok: nyíldiagram, fadiagram. Grafikonok leolvasása, készítése. Koordináta rendszer. Negatív számok összehasonlítása pozitív számokkal. Szabályjátékok logikai készlettel, számokkal. Valószínőség, kombinatorika, statisztika Javasolt óraszám: 10 óra Események megfigyelése, véletlen események. Lehet, biztos és lehetetlen megkülönböztetése. Lehetıségek elıállítása kirakással, rajzzal. Adatok győjtése, táblázatba rendezése. Koordináta rendszer bevezetése. Helymeghatározás a koordináta rendszerben. KÖVETELMÉNYEK: Számtan, algebra, mőveletek: - Legyen biztos számfogalmuk es számkörben tudjanak ötjegyő számokat írni, olvasni. - Ismerjék a számok tulajdonságait, értsék a mőveletek közötti kapcsolatokat. - Tudják a szorzó és bennfoglaló táblákat. - Legyenek jártasak az írásbeli mőveletekben. - Tudjanak összetett szöveges feladatokat értelmezni, lejegyezni, megoldani, választ megfogalmazni. - Értsék a közönséges tört, a tizedes tört és a negatív szám fogalmát. - Legyenek képesek törtek elıállítására, leolvasására. - Tudjanak törteket összehasonlítani, mőveleteket végezni velük. - Növekvı pontossággal használják a zsebszámológépet. 40

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 9-12. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 9-12. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-12. évfolyam A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. A tantárgy tanítása és tanulása különösen alkalmas

Részletesebben

Pedagógiai program. IX. kötet

Pedagógiai program. IX. kötet 1 Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program IX. kötet Értelmi fogyatékos tanulók 9-10. évfolyam

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43 ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM V. kötet HELYI TANTERV FELSŐ TAGOZAT 5-8. 2009. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS

Részletesebben

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA 1/4. számú melléklet HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ELŐKÉSZÍTŐ SZAKISKOLA 9-10. ÉVFOLYAM 2 TANTÁRGYI

Részletesebben

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI

Részletesebben

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1 1. félévi óraszá m 2. félévi óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszám 2. félévi óraszám Éves óraszám 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá

Részletesebben

A Helyi tantervet 2008. szeptemberben az 5. évfolyamon kell bevezetni!

A Helyi tantervet 2008. szeptemberben az 5. évfolyamon kell bevezetni! A Helyi tanterv tantárgyi rendszere és heti óraszáma A tanterv fıbb jellemzıi: Tantárgystruktúrában megtalálható integrált tantárgyak: Tantárgy Évfolyam Mőveltségterületet Magyar nyelv és irodalom 7-8

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01. Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változatához Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 5 8. évfolyama

Részletesebben

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 2 72 6. évfolyam 2 72 7. évfolyam 2 72 8. évfolyam 2 72 5. évfolyam Tematikai egység címe Beszédkészség,

Részletesebben

Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára

Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára 1 Alapelvek, célok és feladatok A tantárgy jellegéből adódóan fontos feladat a nyelvi és irodalmi kultúra fejlesztése, az egyéni ismeretszerzés

Részletesebben

Pedagógiai program. VI. kötet

Pedagógiai program. VI. kötet Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Egységes szerkezetbe foglalt módosított Pedagógiai program VI. kötet Középsúlyos

Részletesebben

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója 1.sz. Függelék: A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója Osztályfőnökök részére..tanév.. félév..osztály 1. A szakmai munka áttekintése: Statisztika Az osztály létszáma:. fő

Részletesebben

3. évfolyam. 3-4. évf. Magyar nyelv és irodalom

3. évfolyam. 3-4. évf. Magyar nyelv és irodalom 3. évfolyam A beszédkészség, a szóbeli szövegek megértésének, értelmezésének és alkotásának fejlesztése képezi alapját és kiinduló pontját valamennyi újonnan megtanulásra kerülő nyelvi tevékenységnek.

Részletesebben

KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA

KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA V. KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA Célok és feladatok A szakiskola kilencedik évfolyamán általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás, pályaorientáció, gyakorlati oktatás, tizedik

Részletesebben

1. számú melléklet: Tanulásban akadályozott tanulók helyi tanterve 1 4. évfolyam

1. számú melléklet: Tanulásban akadályozott tanulók helyi tanterve 1 4. évfolyam 1. számú melléklet: Tanulásban akadályozott tanulók helyi tanterve 1 4. évfolyam Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok az 1 4. évfolyamon Tantárgyak 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam

Részletesebben

Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV. az Irodalom 7. tanításához

Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV. az Irodalom 7. tanításához Irodalom 7_kk_2014:irodalomkezik_7 2011.qxd 2014.06.17. 12:45 Page 1 Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV az Irodalom 7. tanításához Irodalom 7_kk_2014:irodalomkezik_7 2011.qxd 2014.06.17. 12:45 Page

Részletesebben

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény Egységes szerkezetben foglalt módosított Pedagógiai program V. kötet

Részletesebben

/Gyula Szent István út 38./ Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve

/Gyula Szent István út 38./ Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve Ikt.sz: 9/a. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Négy évfolyamos gimnáziumi képzés 9-12. osztály Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák számára készült. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítás

Részletesebben

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam érzelmi érzékenysége, erkölcsi gondolkodása legalább olyan szintre kerül, hogy az olvasott művekben képessé válik emberi alaphelyzetek,

Részletesebben

NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2

NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2 NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. 10. 11. Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2 12. 13. Irodalom 2 2 4 É 3 É Magyar nyelv 2 2 1 É 1 É Történelem és társadalomismeret

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a 8 évfolyamos gimnáziumok számára készült. Két nagy szakaszra bomlik: az első az 5 8. évfolyam, a második a 9 12. évfolyam tematikai egységeit tartalmazza

Részletesebben

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. 4. évfolyam 1. évfolyam - Beszéljen a tanuló érthetően, tisztán. - Értse meg iskolai feladatait, tanítója utasításait,

Részletesebben

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai Célok és feladatok Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.

Részletesebben

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4...

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4... ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM IV. kötet HELYI TANTERV LOGOPÉDIAI OSZTÁLYOK 1-4. 2010. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4.... 3 MATEMATIKA 1-4.... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4.... 112 ÉNEK-ZENE

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a hat évfolyamos gimnáziumok számára készült. A tanterv két fő részre osztható: a 7 8. évfolyam tematikai egységeiben elsősorban a fejlesztési célok és követelmények

Részletesebben

Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom

Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom / EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (B) változat alapján

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM 51/2012. XII. 21.EMMI RENDELET 1.SZ. MELLÉKLETE ALAPJÁN Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Készítette: a magyar munkaközösség (Balogh Anikó, Dr. Szabóné Bánkuti Katalin, Mándoki Mária,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam MAGYAR NYELV 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készség együttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

Szakiskolát végzettek érettségire történő felkészítése. 14. számú melléklet. (Nappali képzés) Hatályos: 2014. év április hó 01.

Szakiskolát végzettek érettségire történő felkészítése. 14. számú melléklet. (Nappali képzés) Hatályos: 2014. év április hó 01. Ikt.sz: 14. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) BEVEZETÉS ALAPELVEK, CÉLOK Az általános iskola kezdő szakaszában a magyar nyelv és irodalom tantárgy legalapvetőbb célja az anyanyelvi

Részletesebben

F Ü G G E L É K E K 1. K Ö R N Y E Z E TI N E V E L É SI PR O G R A M O SZ TÁ L Y K IR Á N D U L Á SO K TE R V E 3.

F Ü G G E L É K E K 1. K Ö R N Y E Z E TI N E V E L É SI PR O G R A M O SZ TÁ L Y K IR Á N D U L Á SO K TE R V E 3. F Ü G G E L É K E K 1. K Ö R N Y E Z E TI N E V E L É SI PR O G R A M O SZ TÁ L Y K IR Á N D U L Á SO K TE R V E 2. A TA N U L Ó K É R TÉ K E L É SÉ N E K K R ITÉ R IU M R E N D SZ E R E 3. Ó R A TE R

Részletesebben

Magyar nyelv. 5. évfolyam

Magyar nyelv. 5. évfolyam Magyar nyelv 5. évfolyam A tantárgy elsődleges ja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

Helyi tanterv alsó tagozat

Helyi tanterv alsó tagozat Tartalomjegyzék Helyi tanterv alsó tagozat Magyar nyelv és irodalom Bevezető... 3 1. évfolyam... 5 2. évfolyam... 11 3. évfolyam... 20 4. évfolyam... 31 Német népismeret Bevezető... 42 1. évfolyam... 43

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV MÓDOSÍTÁSA

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV MÓDOSÍTÁSA PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV MÓDOSÍTÁSA Kiegészítés a NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS követelményeivel István Király Általános Iskola és Tagintézményei 1. Nevelési program 2. Helyi tantervek Szentistván,

Részletesebben

MATEMATIKA 1-2.osztály

MATEMATIKA 1-2.osztály MATEMATIKA 1-2.osztály A matematikatanítás feladata a matematika különböző arculatainak bemutatása. A tanulók matematikai gondolkodásának fejlesztése során alapvető cél, hogy mind inkább ki tudják választani

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 7-12. évfolyam Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. Tartalommal tölti meg és erősíti

Részletesebben

HELYI TANTERV A Készségfejlesztő Speciális Szakiskola középsúlyos értelmi fogyatékos tanulói számára

HELYI TANTERV A Készségfejlesztő Speciális Szakiskola középsúlyos értelmi fogyatékos tanulói számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 139022 OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Matematika készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3. alapján 1-4. évfolyam 2 MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja,

Részletesebben

MATEMATIKA. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Helyi tanterv 1-4. évfolyam 2013.

MATEMATIKA. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Helyi tanterv 1-4. évfolyam 2013. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson amatematikáról, mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 9-10. b /humán tagozat Helyi tanterv 9-10. évfolyam A tantárgyról általánosságban: A humán tagozat heti 4 magyarórán (9. évfolyamon heti 2 nyelvtan és 2 irodalom, 10. évfolyamon

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. BEVEZETŐ

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. BEVEZETŐ BEVEZETŐ Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.

Részletesebben

TÁRSADALMI ISMERETEK ÉS GYAKORLATOK

TÁRSADALMI ISMERETEK ÉS GYAKORLATOK TÁRSADALMI ISMERETEK ÉS GYAKORLATOK Évfolyam: 7. Cél: Tudja alkalmazni a beszédfejlesztés tantárgy témakörein belül tanult ismereteket fokozódó önállósággal. Látókörét kibıvíteni, hogy tágabb környezetét

Részletesebben

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret Helyi tanterv Szakiskolát végzettek középiskolája Közismeret Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV A SZAKISKOLÁT VÉGZETTEK KÖZÉPISKOLÁJA SZÁMÁRA... 4 Célok és feladatok... 4 Tantárgyak és óraszámok

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3. Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3. Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3 Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet

Részletesebben

reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak

reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Házirend 1. számú melléklet Takács Éva igazgató 1 T ART AL OMJEGYZ ÉK 1.

Részletesebben

HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉKE 3

HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉKE 3 HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉKE 3 Belépı tevékenységformák 8 A továbbhaladás feltételei 8 Belépı tevékenységformák 9 A továbbhaladás feltételei 9 Matematika 1. osztály 9 Matematika 3. osztály /új keret/

Részletesebben

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM.. 4 1. Pedagógiai alapelveink. 5 2. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 8 3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon 1. Anyanyelvi kommunikáció Fejlesztési területek Matematika Környezet Rajz Technika Ének Testnevelés 1-2. évfolyam 1. Beszédkézség, szóbeli szövegek megértése

Részletesebben

Adaptált kerettanterv

Adaptált kerettanterv Adaptált kerettanterv MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Az Apáczai Kiadó Helyi tantervi ajánlása alapján, kiegészítve a rendelkezésre álló 10%, illetve a szabadon tervezhető órakeret terhére felhasználható

Részletesebben

Matematika. 1 4. évfolyam. Vass Lajos Általános Iskola Helyi tanterv Matematika 1 4. osztály

Matematika. 1 4. évfolyam. Vass Lajos Általános Iskola Helyi tanterv Matematika 1 4. osztály Matematika 1 4. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi

Részletesebben

A 202/2011.(VIII.25.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

A 202/2011.(VIII.25.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA A 202/2011.(VIII.25.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA Készítette: Székelyné Drahos Mária óvodavezetı -1- Az Intézmény jellemzıi adatai

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-4. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-4. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-4. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Bartháné Jáger Ottília, Holndonnerné Zátonyi Katalin, Krivánné Czirba Zsuzsanna, Migléczi Lászlóné MISKOLC 2015 Összesített

Részletesebben

Magyar irodalom 5-8. évfolyam. 5. évfolyam

Magyar irodalom 5-8. évfolyam. 5. évfolyam Magyar irodalom 5-8. évfolyam 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának

Részletesebben

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41.

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola 8630 HELYI TANTERV Szakiskola ÉRVÉNYES: 2011. szeptember 1-től KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA Célok és feladatok A szakiskola kilencedik-tizedik évfolyamán az általános

Részletesebben

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41.

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola 8630 HELYI TANTERV Esti gimnázium ÉRVÉNYES: 2011. szeptember 1-től 1 Célok és feladatok A felnőttoktatás 9-12. évfolyamának feladata az általános műveltség kiterjesztése

Részletesebben

HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam

HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam I. BEVEZETÉS A tananyag tartalma olyan tudományosan megalapozott, korszerű, alapvető kémiai ismereteket foglal magában, amelyek segítségével a tanulók egyrészt megértik

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A szakiskolások középiskolája 11 12. évfolyamának feladata olyan ismeretek és képességek nyújtása, amelyek átfogják az általános műveltség középiskolai körét. Tekintetbe veszi,

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható HELYI TANTERV NÉMET NYELV I. idegen nyelv Első idegen nyelv 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam KERszintben nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható TANTÁRGYI ÓRASZÁMOK 9. évf. 10. évf.

Részletesebben

Matematika. 5. 8. évfolyam

Matematika. 5. 8. évfolyam Matematika 5. 8. évfolyam 5. 6. évfolyam Éves órakeret: 148 Heti óraszám: 4 Témakörök Óraszámok Gondolkodási és megismerési módszerek folyamatos Számtan, algebra 65 Összefüggések, függvények, sorozatok

Részletesebben

Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5-8.

Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5-8. Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5-8. I. Bevezetés Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció

Részletesebben

NYEK REÁL JELLEG, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLY

NYEK REÁL JELLEG, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLY NYEK REÁL JELLEG, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLY Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok a 9 13. évfolyamon az emelt szintű oktatáshoz Tantárgyak NY 9. 10. 11. 12. Magyar nyelv Magyar

Részletesebben

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI TANTÁRGYAK ALSÓ TAGOZAT Magyar nyelv és irodalom Matematika Környezetismeret Ének zene Rajz és vizuális kultúra Technika és életvitel Testnevelés

Részletesebben

Pedagógiai program. VII. kötet

Pedagógiai program. VII. kötet Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógia és Módszertani Intézmény Egységes szerkezetbe foglalt módosított Pedagógiai program VII. kötet

Részletesebben

b Helyi tantervek (szakiskola) A változat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 10. évfolyam Célok és feladatok

b Helyi tantervek (szakiskola) A változat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 10. évfolyam Célok és feladatok b Helyi tantervek (szakiskola) A változat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 10. évfolyam Célok és feladatok A szakiskolában a magyartanítás elsődleges célja a tág értelem vett olvasás-, írás- és beszédtanítás

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. Középszint és emelt szint

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. Középszint és emelt szint MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Középszint és emelt szint 1. Szövegértés 1.1. Információk feldolgozása és megítélése Információk célirányos és kritikus használata:

Részletesebben

2013. Helyi tanterv. Klúg Péter Általános Iskola, Szakiskola a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye. Szeged

2013. Helyi tanterv. Klúg Péter Általános Iskola, Szakiskola a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye. Szeged 2013. Helyi tanterv Klúg Péter Általános Iskola, Szakiskola a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye Szeged AZ ISKOLA HELYI TANTERVE 1. A képzés teljes szerkezete... 1 2. Óvodai nevelés...

Részletesebben

Matematika. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013.

Matematika. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013. Matematika tantárgy 1-4. évfolyam 2013. Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási,

Részletesebben

Az osztályfőnöki órák helyi tanterve

Az osztályfőnöki órák helyi tanterve Az osztályfőnöki órák helyi tanterve A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek

Részletesebben

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol 2015. Helyi tanterv A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve Angol Esti tagozat 2015.01.01. ANGOL NYELV 9 12. évfolyam (Esti tagozat) Az élő

Részletesebben

Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4.

Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4. A Győri Műszaki SZC Gábor László Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4. Győr, 2015. július 1. 1 Tartalomjegyzék 1. A választott kerettanterv megnevezése...4 1.1. Célok, feladatok...4 1.2.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a hat évfolyamos gimnáziumok számára készült. A tanterv két fő részre osztható: a 7 8. évfolyam tematikai egységeiben elsősorban a fejlesztési célok és követelmények

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12.

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. HAT ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS 9-12. NÉGY ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS 9-12. ÖT ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS REÁL JELLEG 9-12. KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÉPZÉS 9-12. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítása

Részletesebben

Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV

Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára 1-4. évfolyam TARTALOM A MISKOLCI ÉLTES MÁTYÁS

Részletesebben

képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék, hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos

képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék, hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

szövegértésük, az átlagosnál gyengébb a kommunikációs képességük, kevés támogatást, biztatást kapnak a szülői háttértől. Mindezek tükrében az

szövegértésük, az átlagosnál gyengébb a kommunikációs képességük, kevés támogatást, biztatást kapnak a szülői háttértől. Mindezek tükrében az IDEGEN NYELV A szakiskolai program keretében a 9 11. évfolyamban minden tanuló számára kötelező egy idegen nyelv tanulása. A hatékonyság szempontjából célszerű azt a nyelvet választani, amellyel való ismerkedést

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Német nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. A német nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

A kémia órák száma 7. osztályban: A kémiatantárgyhoz tartozó elıismeretek: heti 1,5 éves: 55,5

A kémia órák száma 7. osztályban: A kémiatantárgyhoz tartozó elıismeretek: heti 1,5 éves: 55,5 A kémia órák száma 7. osztályban: heti 1,5 éves: 55,5 A kémiatantárgyhoz tartozó elıismeretek: az anyag részecsketermészete, a halmazállapotok értelmezése az anyag részecsketermészete alapján, a halmazállapot-változások,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4

TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4 5-8. OSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4 ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, FELSŐ TAGOZAT, 5 8. ÉVFOLYAM... 4 AZ 5-8. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS AZ ÓRASZÁMOK... 11 MAGYAR IRODALOM... 12 MAGYAR

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom tanterve

Magyar nyelv és irodalom tanterve Magyar nyelv és irodalom tanterve 2004. Készítette: Deák Judit Magyar nyelv és irodalom 7 12/13. évfolyam Részletes tanterv évfolyamokra lebontva Évi óraszám:129,5 Belép tevékenységformák 7. évfolyam 1.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat Az 5 8. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom tantárgy alapvető célja és feladata az alsóbb évfolyamokon megalapozott szövegértés, szövegalkotás képességének továbbfejlesztése,

Részletesebben

IDEGEN NYELV 2 4. osztály

IDEGEN NYELV 2 4. osztály IDEGEN NYELV 2 4. osztály Az utóbbi évtizedben, társadalmunkban fokozottan erősödik az érdeklődés a nyelvoktatás iránt, már nem csak az általános iskola felső tagozatában, de alsóbb osztályoknál is. A

Részletesebben

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41.

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola 8630 HELYI TANTERV Szakközépiskola ÉRVÉNYES: 2011. szeptember 1-től 1 Célok és feladatok A szakközépiskolában folyó nevelés-oktatás továbbépíti, kiszélesíti és elmélyíti

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT.

OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT. OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT. A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek összhangban

Részletesebben

ANGOL NYELV Az OFI által ajánlott kerettanterv alapján készült

ANGOL NYELV Az OFI által ajánlott kerettanterv alapján készült ANGOL NYELV Az OFI által ajánlott kerettanterv alapján készült Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának

Részletesebben

Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában

Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában A fejlesztési területek nevelési ok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai

Részletesebben

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv és irodalom 7. ÉVFOLYAM. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv és irodalom 7. ÉVFOLYAM. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 7. ÉVFOLYAM Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 Témakörök Új tananyag feldolgozása Gyakorlás Összefoglalás, ellenőrzés Teljes óraszám Év eleji ismétlés, ismerkedés, felmérés - 2 2 4 Irodalom és kulturális

Részletesebben

Célnyelvi civilizáció tantárgy. (német nyelv) 5.-8. évfolyam

Célnyelvi civilizáció tantárgy. (német nyelv) 5.-8. évfolyam I. Bevezetés Célnyelvi civilizáció tantárgy (német nyelv) 5.-8. évfolyam Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy tanításának az a célja,

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Gyakorlati képzési tájékoztató. Tanító szak(ba)

Gyakorlati képzési tájékoztató. Tanító szak(ba) Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Intézményi azonosító: FI 21962 Gyakorlati képzési tájékoztató Tanító szak(ba) Levelezı tagozatos hallgatók részére * Kiadva: a 2011/2012-es tanévben Cím: 2600 Vác, Konstantin

Részletesebben

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XX. Kerületi Tankerület Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI Pedagógiai program Helyi tanterv az enyhe értelmi fogyatékos

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT A 4. OSZTÁLY SZÁMÁRA Éves óraszám: 111 (+18)

TANMENETJAVASLAT A 4. OSZTÁLY SZÁMÁRA Éves óraszám: 111 (+18) = Az óra részletes leírása megtalálható a Kézikönyvben. TANMENETJAVASLAT A 4. OSZTÁLY SZÁMÁRA Éves óraszám: 111 (+18) 90 Óraszám Témakörök, szemelvények 1. óra SZEPTEMBERI CSENGETÉS Ismerkedés az új olvasókönyvvel

Részletesebben

értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják

értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják Helyi tanterv matematika általános iskola 5-8. évf. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

Tanmenetjavaslat. dr. Széplaki György és dr. Vilcsek Béla VILÁGJÁRÓ. címû 7. osztályos irodalomtankönyvéhez

Tanmenetjavaslat. dr. Széplaki György és dr. Vilcsek Béla VILÁGJÁRÓ. címû 7. osztályos irodalomtankönyvéhez Tanmenetjavaslat dr. Széplaki György és dr. Vilcsek Béla VILÁGJÁRÓ címû 7. osztályos irodalomtankönyvéhez 1 Az integrált magyar nyelvi és irodalmi program általános iskola 1 8. osztály 7. osztályos része

Részletesebben