Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon"

Átírás

1 Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon

2 1. Anyanyelvi kommunikáció Fejlesztési területek Matematika Környezet Rajz Technika Ének Testnevelés 1-2. évfolyam 1. Beszédkézség, szóbeli szövegek megértése 2. Olvasás, írott szöveg megértése - matematikai problémák - igaz-hamis állítások megítélése, - logikus gondolkodás, várható események - biztos, lehetséges, lehetetlen ; nem, vagy fogalmak - kételkedés, indoklás - matematikai tartalmú szövegek megértése - szöveges feladatok értelmezése - matematikai jelek szóbeli - megfigyelések, tapasztalatok - különbségek az élő és élettelen természetben, a mesében és a valóságban - a napszakoknak megfelelő köszönési formák gyakorlása szerepjátékkal - a segélykérés gyakorlása szituációs játékkal - feladatértés bizonyítása aláhúzással, összekötéssel, színezéssel - egyszerű képi és szöveges információk értelmezése - vizuális nyelv alapelemeinek pont, vonal, folt, lap, tömeg, szín,, megértése - műalkotások, illusztrációk megbeszélése - vizuális nyelv a látványértelmező, elemző feladatok megoldásában - emberi gesztusok (testbeszéd, mimika) olvasása - szépirodalmi illusztrációkon a cselekmény és a szereplők jellemzőinek összekapcsolása - a megismert szerszámok, anyagok pontos megnevezése - elemi szolgáltatások (posta, számlák) - helyes légzéstechnika éneklés közben - gyermekdalok játékainak előadása - énekes párbeszéd - halk, középerős és erős hangerő - gyors, mérsékelt és lassú tempó, tempótartás, gyorsítás, lassítás - a dalok hangulatának megfelelő előadásmód - a gyermekjátékdalok éneklése szerep szerint - zenei élmény szóbeli - népdalok és műdalok, népi mondókák szövegének ismerete - vezényszavak megértése

3 3. Írás, szövegalkotás 4. Tanulási képesség fejlesztése - finommotoros mozgáskoordinációk: korong, pálcika ; testek, síkidomok előállítása - tér-és síkbeli tájékozódó képesség fejlesztése játékos feladatsorokon - formafelismerés, fogalmak - szöveges feladatok alkotása képről, rajzról - tényismeretek memorizálása - valóság és a matematika közötti kapcsolat megfigyelése - matematikai szövegből lényegkiemelés - a saját testhez viszonyított irányok, helyzetek megkülönböztetése - térérzet tudatosítása - megfigyelések, tapasztalatok lejegyzése - felszíni formák kialakítása homokból, gyurmából - a napok, hónapok nevének és sorrendjének begyakorlása mondókák alapján - ok-okozati összefüggések, a rész és az egész összefüggésének felfedeztetése - az érzékelés, megfigyelés, mint információszerzés - rajzolás grafittal, festés (ecset) - gyurma, agyag tapintása, összehasonlítása, formázása - ismerkedés formákkal, színekkel, vonalfajtákkal, felületfajtákkal, tárgyak nagyságrelációival - képmező betöltése - vizuális közlések létrehozása játékos formában (pl. mesés történetekhez útvesztők tervezése), térben való végigjárás - elemi térviszonyok megfigyelése (lent-fent, jobbra-balra) - nyomhagyás módjai (különféle nyomatok) - téralakítás építőelemekkel - fotók gyűjtése, csoportosítása - élőlények, tárgyak ábrázolása közvetlen szemlélet és emlékezet alapján - papír hajtogatása, tépése - agyag és a gyurma formázása - látszati rajz alapján térbeli modellezés - rész egész megkülönböztetése - az egyenletes lüktetés érzetének kialakítása, ritmusérzék fejlesztése - zenei írás-olvasás - kérdés-felelet dallamokhoz szövegek alkotása - helyes testtartást tudatosító, kialakító, automatizáló és fenntartó gyakorlatok rendszeres végzése - szökdelések, utánzó játékos ugrások koordinált végrehajtása - járások vonalon, padon feladatokkal - labdaérzék fejlesztése

4 5. Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről 6. Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése 7. Ítélőképesség, erkölcsi, esztétikai érzék 3-4. évfolyam - számok helyesírása - mérési eredmények lejegyzése - igaz-hamis állítások megítélése, döntések állítások igazságáról - mese és valóság különbsége - ritmusok felfedezése a versben, a természetben és a tevékenységekben - történetek, emlékek, népi játékok gyűjtése, - a természet és a lakóhely értékeinek, szépségének felfedezése - testek, ábrák gyűjtése, válogatása, csoportosítása a közlés rendeltetése szerint (pl. közlekedési, postai információs jelek) - saját információközlő jelek létrehozása (pl. tornazsák megjelölésére) - szépirodalmi téma (pl. meseélmény) megjelenítése síkban, térben - művészi élmények (bábelőadás, mese, vers, zenemű) feldolgozása - közös beszélgetés a szépnek ítélt látványról, ábrázolt tárgyakról, élőlényekről, színekről, formákról - beszélgetés (lehetőleg eredeti) szoborról, festményről - a környezet szépítése - zenéhez, hangokhoz, zörejekhez képsorok - jelzőtáblák célja, alakja, jelentése - népi hagyományok elemi szintű - az ünnepekhez kapcsolódó dekoráció - a viselkedés szabályai és alkalmazásuk otthon, vendégségben - rövid és hosszú hang képzetének kialakítása - dalolás közben a mérsékelt tempó kialakítása - magas és mély hangok megkülönböztetése - magyar népdalok: jeles napok, ünnepkörök dalai - más népek népzenei anyagai, nemzeti és etnikai kisebbségek dalai - ünnepkörök dalainak - a Himnusz és a Szózat ismerete - klasszikus műzenei szemelvények feldolgozása

5 1. Beszédkézség, szóbeli szövegek megértése 2. Olvasás, írott szöveg megértése - logikus gondolkodás, várható események - mindegyik, van olyan, egyik sem, nem mind - logikai műveletek a nem, vagy, és szavak használatával állítások és tagadásuk kifejezések - kapcsolatok, szabályok, többféle megoldási mód - műveleti tulajdonságok, a műveletek közötti kapcsolatok. - sejtések, indoklások a valószínűség, kombinatorika és a statisztika területén - metszet, részhalmaz, kiegészítő halmaz kapcsolatának értelmezése, különbségek - oksági kapcsolatok - fordított szövegezésű és összetett szöveges feladatok megértése - statisztikai adatok gyűjtése, rögzítése, - egyszerű kísérletek végzése, a sorrendiség betartásával - megfigyelések kifejezése élőszóban - oksági összefüggések - tapasztalatok általánosítása - magatartási és illemszabályok és a mindennapi életben - mentők, tűzoltók, rendőrség értesítésének módja - ismeretek megértése, lényeg kiemelése - ismeretek kiegészítése könyvek, filmek, újságcikkek segítségével - esemény, élmény vizuális megjelenítése, - vizuális nyelv elemeinek megfigyelése, elemzése látványokban, tárgyakban, műalkotásokban - értékelő vélemény saját és társaik munkájáról - vizuális nyelvi elemek árnyalt - történetek kifejezése képsorozatokban (pl. rajzos napló) - magyarázó - saját és mások munkájának értékelése - teendő betegség, baleset esetén, kit hogyan értesítsen - az építészet történeti fejlődése - a kerékpáros közlekedés (a kerék) története - hangképzés, helyes artikuláció, légzéstechnika - dalok szöveghű előadása - műzenei részletek elemzése - önálló véleményalkotás a meghallgatott zeneművekről és előadásukról - szövegre, versre ritmus és dallam rögtönzése - a gyakorlatokra vonatkozó szakkifejezések megértése

6 3. Írás, szövegalkotás 4. Tanulási képesség fejlesztése rendezése, értelmezése - matematikai tartalmú szövegek megértése - finommotoros mozgáskoordinációk: kirakás, papírhajtogatás, nyírás, vonalzó és körző ; tükörképek előállítása; síkidomok nagyítása, kicsinyítése; testek építése - szabály, lejegyzése - számfeladathoz szöveg alkotása - ismeretek memorizálása - megfigyelések kifejezése írásban, rajzban - közvetlen tapasztalatok lejegyezése - térérzet tudatosítása: kicsinyítés, nagyítás, alaprajz - a térérzet tudatosítása, tájékozódás a térben, irányok, távolságok, nagyságrendek meghatározása - a vázlatkészítés alapjai - összehasonlítás, csoportosítás, rendszerezés gyakorlása - ismeretforrások felhasználása a megismeréshez - ismeretek memorizálása lényegkiemelés, vázlatírás segítségével rajz - rajzolás tollal, grafittal, krétával - mozgásábrázolás, változás fázisainak rögzítése - papírtárgyak, papírmunkák (kivágások, papírmetszet, mozaik, montázs) - térkifejezési módok: nézőpont jelölése - néhány tanult műalkotás, valamint szerzőjének és a mű címének ismerete - konkrét útvonal megrajzolása emlékezetből - funkciónak megfelelő egyszerű terv (pl. bábok, játékok, taneszközök) - egyszerű tárgyalkotó - a papír története, szerepe az emberi kultúra kialakulásában - tömegközlekedési eszköz (busz) menetrendjének megértése - vonalzó, pontos mérés cmpontossággal - kitalált játék megtervezése, a terv el - síkból térbeli forma kialakítása - a papír története, szerepe az emberi kultúra kialakulásában - az elsajátított ismeretanyag rendszerezése - logikus terv a tárgykészítésnél - ritmushangszerek - több versszakból álló dalok előadása emlékezetből - a koncentrált figyelem időtartamának növelése zenehallgatás közben - a meghallgatott zenés mesék felidézése - járás, futás zenére, ütemtartással - váltott lábú szökdelés elsajátítása - hajítások és dobások egy és két kézzel

7 5. Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről 6. Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése 7. Ítélőképesség, erkölcsi, esztétikai érzék - számok helyesírása - személyes adatok helyesírása:születési hely, idő, anyja neve, lakcím - tulajdonnevek helyesírása: földrajzi nevek, intézménynevek - olvasmányok gyűjtése, tematikus rendezése hazánk értékeivel kapcsolatban - ismerkedés híres - állítások igazságának eldöntése magyar emberek életével - ismerkedés a Budapesten található múzeumokkal, színházakkal, kulturális intézményekkel - viselkedési szabályok megbeszélése az idegenekkel, turistákkal szemben - viselkedés nemzeti ünnepeinken folyamat végig vitele: ötlet (gondolati terv), elkészítés, kipróbálás, összegzés - meghívó tervezése és megírása - magyarázó rajzok, folyamatábrák, vizuális közlő jelek funkciója; olvasásuk, üzenetük értelmezése - átélt művészeti (pl. szépirodalmi, film) események feldolgozása síkban és térben - műalkotás olvasása, műélmény - a múzeumok szerepe - a tárgyakat használó (fogyasztó) egyéni stílusa - a műszaki ábrázolás információközvetítő szerepe - a rádió, a televízió és a reklám hatásai vásárlási szokásainkra - díszítőelemek, a lakás otthonossá tétele - ritmusírás diktálás után - motívum, hangsúly, ütemsúly megéreztetése - az emocionális érzékenység kifejlesztése - nemzeti és etnikai kisebbségek dalai - Himnusz erkölcsi és esztétikai tartalma, szerepe a magyarság történelmében

8 2. Matematikai kompetencia Fejlesztési területek 1-2. évfolyam 1. Tájékozódás /1. térben Magyar Környezetismeret Rajz Technika Ének Testnevelés - olvasás haladási iránya - betűk közötti hasonlóság és különbség - tájékozódás füzetben, könyvben - mozgássor megismétlése - tájékozódási viszonyok (alatt, mellett) - tájékozódás a tanuló saját testhelyzetéhez viszonyítva (baljobb fogalma) / 2. időben - múlt, jelen, jövő megértése adott pillanatban (pl. előbb, ezután), események sorrendje a szövegekben - időtartam mérése egyenletes tempójú mozgással, hanggal - osztály, iskola és környékének - tárgyak azonossága és különbözősége az osztályban, az iskolában és otthon - a test részei - irányok gyakorlása - az idő mérése, folyamatosan változó és visszatérő szakaszok (évszak, év, hónap, hét, nap, óra) - élőlények változása az időben - képi elemek helyének meghatározása, rendezése - múlt, jelen, jövő a képi ábrázolásban - anyagok megmunkálása közben a névutók - időrendi sorrend a munkadarab elkor - körjátékok tánclépései - egyenletes lüktetés - a térbeli tájékozódás a rendgyakorlatok során - testtudat és a tér szerepe kúszások, mászások során - az idő szerepe a sor- és váltóversenyeken

9 /3. a világ mennyiségi viszonyaiban 2. Megismerés /1.Tapasztalatszerzés - események időrendi sorrendbe helyezése - tárgyak, személyek összehasonlítása mennyiségi tulajdonságaik szerint (magasabb, szélesebb, hosszabb fogalmak ) - finommotoros mozgáskoordinációk az íráskézség fejlesztése - kép felismerése, összehasonlítása, különbségek - tárgyak tulajdonságainak - mozgássor rekonstruálása - szavak csoportosítása adott szempont szerint /2. Képzelet - mesék, történetek befejezése - lejátszódott esemény átélése képzeletben - történés elképzelése képek alapján - mérések tárgyakon és az emberi testen összehasonlítás érzékletek alapján - érzékszervek megfigyelése - növények részei és tulajdonságaik - közlekedési ismeretek, jelek a közlekedésben - dramatikus helyzetgyakorlatok a helyes viselkedés, a közlekedés témakörében - sorminták tervezése, - mesék, történetek ábrázolása képi elemekkel - anyagok (fa, fonal, papír, kőzet, természetes anyag) megmunkálása, tapasztalatszerzés - az anyag és megmunkálásának lehetőségei - dallamhangok neve, kézjele - mozgássor ismétlése a gimnasztikai gyakorlatok során /3. Emlékezés - betűk nyomtatott - tanult fogalmak - vonalfajták - anyagok a - zenei memória - szabályok

10 és írott képének ismerete, memorizálása - történésre való emlékezése fejlesztése - memoriterek tanulása /4. Gondolkodás - összehasonlítás, azonosságok és különbségek történetekben, nyelvtani szabályokban - állítások megítélése igazságtartalmuk szerint - szituációk megítélése fontosság szerint - utasítás, közlés, /5. Ismeretek rendszerezése /6. Ismerethordozók kérdés megértése - hangok, betűk, szavak rendszerezése adott szempont szerint - tájékozódás a taneszközökben és biztos - mondatok alkotása a beszélő szándéka szerint - a tanulást segítő eszközök célszerű (betűk, megértése és memorizálása - közlekedési szabályok ismerete és a mindennapi életben - időjárás változása és hatása az élőlényekre - helyes napirend tudatos alakítása - élőlények csoportosítása adott szempontok szerint - növények, állatok rendszerezése - a mese és valóság viszonya (állatmesék és a valóság) - érzékszervi tapasztalatok rendszerezése - ismeretterjesztő könyvek felelevenítése és a képi ábrázolásban - különböző formák összehasonlítása - a hangsúlyos elemek kiemelése a színek segítségével - műalkotások elemzése - művészeti albumok keresése természetben, hogyan találkozunk velük a valóságban - a tárgyak funkciói, szerepe életünkben - ok-okozati összefüggések rendszerezése az anyagok megmunkálása során - anyaggyűjtés a különböző anyagok fejlesztése (dalok, dallamok) - hangok elhelyezése vonalrendszerben - tanult dalok azonosítása - hangszínek rendszerezése - népi játékok, mondókák gyűjtése betartása a játékok során

11 3. Ismeretek 4. Problémakezelésés megoldás 5. Alkotás és kreativitás 3-4. évfolyam szókártyák) - ismerkedés a könyvtárral, könyvek fő ismertetőjegyei, fajtái - néhány újság, folyóirat - betűtanulás, összeolvasás analógiája - ismeretek közvetlen egyszerű utasítás végrehajtásakor - régebbi ismeretek felhasználása új ismeretek megszerzéséhez - a probléma felismerése szituációban, olvasott szövegben - kérdések - a probléma szóbeli megoldása - állítások, kérdések szövegről, képről - történet lényegének elmondása - gyalogos közlekedés a mindennapi életben - helyes magatartás a közlekedési eszközökön - helyes magatartás a természetben - növények, állatok felismerése a természetben - problémák felismerése a természetben - a problémák és megoldásának lehetséges módjai - tápláléklánc - közlekedési táblák - tabló különböző témákban - eszközök, technikák a képi ábrázolásokban megmunkálása során - eszközök rendeltetésszerű az anyagok megmunkálása során - a probléma felismerése az eszközhasználat során - papírhajtogatás, gyurmafigurák tervezése, - dallamkitalálás - nevek, verssorok ritmizálása

12 1. Tájékozódás /1. térben - mozgássor ismétlése, mozgási memória fejlesztése - tájékozódás a szavakban megfogalmazott információk szerint - tájékozódás más testhelyzetéhez viszonyítva / 2. időben - időtartam mérése szabványos egységekkel - folyamat mozzanatainak időbeli elrendezése - igeidők és a - időrendi sorrend megtartása szóbeli és írásbeli szövegalkotásnál - az idő szerepe a történelmi olvasmányok során - alaprajz, szimbolikus jelek - domborzatépítés - térképismeret - az idő kisebb egységeinek megfigyelése (perc, másodperc) - az emberi élet szakaszai - mozgások ábrázolása - használati tárgyak a múltban, a jelenben és a jövőben - modellépítés - mozgássor tervezése dalokhoz - időrendi sorrend a modellépítésnél - hangok hosszúsága, szünetek felismerése /3. a világ mennyiségi viszonyaiban - mennyiségek fogalmának és a mindennapi élet során - mérhető tulajdonságok megfigyelése, mérése és rögzítése (élőlények fejlődése, hőmérséklet, időjárás változásai) - halmazállapotok változásai 2. Megismerés - finommotoros - felszíni formák - vonalzó - anyagok és - népszokások, - a tér szerepe a gimnasztikai gyakorlatokban - a tér kitöltése a játékok során - az idő szerepe a különböző sportágakban

13 /1.Tapasztalatszerzés mozgáskoordinációk (vonalzó, füzetvezetés) - kép összképben való felismerése, rekonstruálása különféle érzékszervek együttes - mondatok csoportosítása adott szempont szerint - helytörténeti ismeretek - hazánk és a környező országok, népeinek szokásai, kulturális értékeinek összehasonlítása tulajdonságaik megfigyelése népi játékok /2. Képzelet - történet megjelenítése - adott történet más nézőpontból való elképzelése /3. Emlékezés - szóbeli és írásbeli információkra és kérdésekre való emlékezés - ismeretek tudatos memorizálása, felidézése - viselkedésre, játékra vonatkozó szabályok felidézése /4. Gondolkodás - lényegkiemelés szövegből, vázlatkészítés - oksági kapcsolatok keresése - saját gondolkodási folyamat közlése és megértetése - helyzetgyakorlatok a tanult ismeretek témakörében (idegenvezetés) - ismeretek tudatos memorizálása - fogalmak tanulása és memorizálása - tápláléklánc fogalma, szerepe a természetben - a környezetünk szennyezése és következményei - életfeltételek és azok hiányának - elképzelt jelenet ábrázolása - alapismeretek tudatos memorizálása, felidézése - ábrázolás emlékezetből - műalkotások lényegének kiemelése - oksági kapcsolatok a képi ábrázolásban - mesterségek és az anyagok kapcsolata - a különböző anyagokról tanultak tudatos memorizálása - a tanult munkamenetek felidézése - közlekedési szabályok felidézése - építőelemek azonosságai és különbségei - saját munkamenet tervezése az munkadarab elkor - tanult kézjelek felismerése - zenei hangok írása - dallamok és dallamfordulatok megfigyelése

14 - következtetések és megfogalmazásuk - a gondolkodás és a nyelv kapcsolata (szókincsbővítés) - értő-elemző olvasás fejlesztése következményei /5. Ismeretek rendszerezése /6. Ismerethordozók 3. Ismeretek - fogalmak egymáshoz való viszonya - elbeszélés tagolása - történelmi ismeretek rendszerezése - internet, számítógép - projektmunkák - válasz keresése kérdésfelvetésekhez, a legcélszerűbb ismerethordozó - ismeretek döntési helyzetben - válogatás az ismeretek között a problémamegoldás szempontjából - halmazállapotok és azok változásainak megfigyelése, a tapasztalatok, rendszerezése - éghajlat, gazdaság, élőlények kapcsolata - ismeretszerzés az internetről, számítógépről - gyűjtőmunka egyénileg és csoportokban - az óra - mértékek vásárláskor - kerékpáros közlekedés szabályainak betartása - élőlények összehasonlítása - szimmetrikus és aszimmetrikus elrendezés a képi ábrázolásban - műalkotások gyűjtése - múzeumok látogatása - a tanult ismeretek rendszerezése a munkadarab el során - gyűjtőmunka a különböző mesterségekről - modellépítés alaprajz alapján 4. Problémakezelés- - a probléma - a probléma - a probléma - dallamok, dallamfordulatok rendszerezése - népdalok gyűjtése - információk zeneszerzőkről - zenés mesék

15 és megoldás 5. Alkotás és kreativitás szempontjából lényeges adatok tudatosítása - többféle megoldási mód keresése - a probléma megoldása írásban is - az eredmény összevetése a problémával és a valósággal - szövegalkotás szóban és írásban - önálló véleményalkotás - saját gondolat - gondolatmenet kiépítése - megoldási stratégia tervezése szűkebb és tágabb hatása a környezetünkben - megoldásának lehetséges módozatai - a megoldás összevetése a valósággal - közlekedési társasjáték - kiselőadás különböző témakörben - útvonalrajz tervezése felismerése a munkamenet megtervezésekor - különböző megoldási módok felvetése - modellkészítés önállóan - hiányzó dallam kitalálása - improvizáció dallamokra, dalokra

16 3. Természettudományos kompetencia Fejlesztési területek Magyar Matematika Rajz Technika Ének Testnevelés 1-2. évfolyam A természet változásai Élő környezet Élettelen természet - versek, mondókák az évszakokról - versek, mesék, szövegek olvasása a természetben lévő állatokról és növényekről - iskola, család és tágabb környezetünk versek, mondókák, szövegek alapján - közvetlen környezetünk (közlekedés, járművek, házak) a szövegekben - szöveges feladatok mondatfűzése a természetismerettel kapcsolatban - a képi demonstrációban az évszakok jellegzetes terméseinek, növényeinek és állatainak megjelentetése - a szöveges feladatok évszakokra utaló tartalma - a feladatokba a gyerekek bevonása szereplőként - mértékismeret elemi szinten mit mivel mérünk - relációk, hasonlítások - az idő fogalma, egységei - az ősz színei, színkeverések - levéllenyomat, termések keresztmetszetének ábrázolása - a tél jellegzetességeinek ábrázolása - a fa, a természet változásai, festése, rajzolása - az élőlények megjelenítése egyszerű formákkal, vonalakkal - épületek, járművek képi megjelenítése - kitekintés a jövőbe, a fantáziavilág térhódítása - őszi gyümölcsök, termések megjelenítése gyurmázással - mozaikkép termésekből - különböző állati és emberi formák, játékok termésekből - téli ünnepekhez kapcsolódó ajándékok - tavaszi virágok ragasztása síkban - ember és állatfigurák formázása gyurmázással - anyagok tulajdonságai, felhasználási területek - kísérletek az anyagok tulajdonságaival - őszi dalok - szürettel kapcsolatos dalok, játékok - a természet változásainak megéneklése - ünnepekhez kapcsolódó dalok, zenék hallgatása - a munka megjelenítése a dalokban - népi kultúra a népdalokon keresztül, hozzá kapcsolódó dalok, játékok - az évszakok adottságainak kihasználása a szabadtéri órákon - játék a természetben - téli játékok a szabadban - az évszaknak és az időjárásnak megfelelő öltözködés - az egymásrautaltság szerepe a különböző gyakorlatokban - egymás segítése - különböző tornaszerek, tapasztalati úton történő megismerésük

17 3-4. évfolyam A természet változásai Élő környezet Hazánk növény- és állatvilága - az évszakokhoz kapcsolódó szövegértési gyakorlatok - az évszakok változásának megfigyelése az irodalmi szövegekben - az időjárás megfigyelése, fogalmazások - az állatok, növények tulajdonságainak megfigyelése ismeretterjesztő szövegek olvasásakor - a társadalomban elfoglalt helyünk és szerepünk az irodalmi szövegek feldolgozásakor - hazánkban honos növény- és állatvilág kiemelése az olvasmányainkban - a szöveges feladatokon keresztül a természettudományos kompetencia bővítése - szöveges feladatok szövegkörnyezetében utalás a témára - a feladatok színesítése az élővilág szereplőivel - fény-árnyék, a természet színeinek ábrázolása és hatása a műalkotásokban - festmények megfigyelése, elemzése, különböző technikák az órákon - a tél hagyományok rajzos formában való megjelenítése - különböző technikák a tavasz megjelenítésében - emberábrázolás a művészetekben - csendélet - különböző állatok és növények megjelenítése, kapcsolatban - rész-egész viszonya, anyagok tulajdonságai - ritmushangszerek termésekből - élő és élettelen viszonya egymáshoz - téli ünnepekhez kapcsolódó tárgyak, ajándékok - tavaszi virágok térbeli megjelenítése, a pontosság, nézet, megfigyelése - különböző technikák az emberábrázolásban (testarányok felfedezése, felnőtt-gyerek különbsége) - bábok az olvasott témákhoz - őszi hangulat a zenében - a készített hangszerek, ritmusgyakorlatok - a melankolikus hangulat észre vétetése - az évszakokhoz kapcsolódó népszerű gyerekdalok tanulása - a komolyzene bevezetése, zenehallgatás - párválasztás dalokban és népi játékokban - madárhangok megfigyelése - állatok és növények dalainkban - az idő és távolság érzékeltetése a sportgyakorlatok közben (futás, távolugrás) - a hőmérsékletváltozás hatása az emberre - mozgások összehangolása - a játék szerepe és a személyiség fejlődése - az élővilághoz kapcsolódó játékok - természetben előforduló állatok mozgásának utánzása

18 Élettelen természet Magyarország a hazánk - az anyagok tulajdonságainak megfigyelése ismeretterjesztő szövegekben - helyünk Európában - térkép olvasás - hazánk jelképeinek (Himnusz) - a konkrét mértékegységek - használhatóságuk a való életben szöveges feladatokon keresztül - megyeszékhelyek egymástól és a fővárostól való távolságuk, ábrázolása számegyenesen és grafikus formában ábrázolása - meseillusztráció - mértani formák a művészeti alkotásokban - a különböző anyagok felhasználási lehetőségei - műemlékek és védelme - a modern építkezés - térképek rajzolása, különböző térképek tervezése - terepasztal - közlekedési társasjáték - dobozházak - Magyarország felszíni formáinak megformálása terepasztalon - a más-más foglalkozást űző emberek használati tárgyai, azok anyagai a különböző tájegységeken - különböző vidékek népszokásai, ehhez kapcsolódó dalok, játékok - a népdalok keletkezése, helyszínük megkeresése a térképen - a Himnusz éneklése - az irányok, égtájak jelentősége a mozgás során és kirándulások során - anyagok nehézsége és mozdíthatósága - a tájoló, szerepe kirándulások során

19 4. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség Részterületei: ének-zene, dráma, tánc, vizuális kultúra Fejlesztési területek 1-2. évfolyam Magyar Matematika Környezetismeret Testnevelés Idegen nyelv - a vonal, mint kifejezőeszköz (vékony-vastag, kisebb- nagyobb vonalak ; képzőművészeti példák) - hagyományok, népszokások - utánzó játékok, énekes népi játékok, gyermekjátékok előadása mozgással - népszokások előadása - légző gyakorlatok szavak, szószerkezetek, mondatok, mondókák mondása - a helyes légvétel, a beszédritmus megfigyelése mondókákban, versekben - kisebb-nagyobb, egyenes-görbe síkokkal egyensúly és egyensúlytalan kompozíció létrehozása - mozgásos és képi emlékezet fejlesztése - számok jelének, megjelenítése saját testünkből - összefüggések kifejezése tevékenységgel, szóban, jelekkel - tevékenységek, történések, helyzetek, változások megértése, utánzása, megjelenítése képpel, kép-párral, visszaidézése szavakkal - tárgy és rajzsorozatok - előtér, középtér, háttér képkivágás fogalmainak tisztázása - madarak élőhelyei: odú, fészek a madarak fészekbe helyezése takarással - téli ünnepekre jellemző tárgyak, képeslap kritériumai - maszkok, álarcok a különböző kultúrákban - az időjárás elemeinek (szél, vihar, szellő) megfigyelése és megjelenítése dramatikus játékokkal - évszakokhoz kapcsolódó ünnepek, szokások (szüret, Márton-nap, karácsony, húsvét, Madarak és fák napja) - állatmozgások utánzása - mozgás- és zenei ritmus összehangolása - ritmusgyakorlatok tapssal, topogással, dobogással, járással, futással, ugrással - gyermek- és népi játékok, táncmotívumok és koreografált mozgássorok tanulása, előadása - egyszerű történetek, mesék állóképek (rögzített mozdulat), képsorok (mozdulatés mozgássor) előadásával csoportban és egyénileg

20 - felelgetős mondókák előadása párokban - érzelmek kifejezése némajátékkal - köszönés, bemutatkozás, kérdezés, kérés, ajándékozás, köszöntés, köszönetnyilvánítás megtanulása szituációs játékokkal - kapcsolatkeresés az olvasott szöveg és a tanuló saját élményei, tapasztalatai között - a vers hangulatának felismerése, ritmizálása tanítói segítséggel - versek, rövid mesék elmondása a tartalmat kifejező előadásban - mesék dramatizálása - történetek feldolgozása a báb és a dráma eszközeivel - improvizációs játékok tanári irányítással, többféle kommunikációs helyzetben - beszélgetés adott vagy választott témáról, a folytatása megadott és választott szabály alapján - tárgysorozatokban tulajdonságok, változások megfigyelése, ismétlődések, periodikusság - téri ismétlődések, ritmus utánzása mozgással, hanggal, szóval, számmal - síkidomok előállítása tevékenységgel, mozaikkal, papírhajtogatással, szívószálak fűzésével, szabadkézi rajzolással - tájékozódás, helymeghatározás, irányok, irányváltoztatások követése mozgással - mérőeszközök, - síkidomok másolása, előállítása egy-két feltétel szerint (kirakás, befedés, hatogatás, másolás átlátszó papírral) - rajzolás négyzethálón, egyéb, részvétel az lakóhely hagyományos ünnepeiben, népszokásaiban - érzékelést fejlesztő játékok az élő természetről - mese és valóság összevetése dramatikus helyzetjátékokban - testrészek megnevezése, rögzítése rajzzal, játékkal; az emberi test ábrázolása, testarányok - helytörténeti kiállítás megtekintése, helyi hagyományok ápolása - a tanulók környezetében található anyagok felhasználása alkotásokban (kavics, címke, kupak, lehullott levelek, száraz termések, csigaházak) - a mindennapi hulladékok, szemetek helyes kezelésével, tárolásával kapcsolatos

21 beszélgetőtárshoz igazodó udvarias nyelvhasználattal - a beszédhelyzethez alkalmazkodó nem verbális eszközök - felnőttek és gyerekek társas viselkedésformáinak megfigyelése, gyakorlása élethelyzetekben - kapcsolatfelvétel családtagokkal és ismerős felnőttekkel - érzékelő, utánzó és memóriafejlesztő játékok - ritmikus mozgással és szöveggel összekapcsolt gyakorlatok, előadása ritmus-és mozgásváltással - játék elképzelt tárgyakkal, tárgyfelidéző gesztusok, elképzelt személyek megjelenítése - csoportos improvizációs játékok, rögtönzések alapszintű elemző megbeszélése hálókon - egyszerű tükörkép előállítása mozgással, kirakással, nyírással, másolópapír segítségével, átfordítással - az egész egyenlő részekre osztása különféle mennyiségek körében (vágással, nyírással, hajtogatással, széttöltéssel, szétméréssel) - a fél, negyed, nyolcad, harmad, hatod fogalmának első tapasztalati megközelítése - műveletfogalom építése tevékenységgel (kirakásokkal, képekkel, szöveges szituációkkal) a darabszám és mérőszám tartalmú számok körében - a szorzás értelmezése megjelenítéssel, képekkel - szöveges feladat megjelenítése eljátszással, tárgyi viselkedési szokások, szabályok és gyakorlása - a 8-9 éves gyermek helyes napirendjének alakítása, eljátszása - dramatikus gyakorlatok a sérülés; a betegség gyógyítása, gyógyulása; a fogyatékos, sérült emberekhez fűződő viszonyok témakörében - tájékozódás az iskola és az otthon környezetében mozgással, szóbeli információk alapján (utca, házszám, emelet, ajtó; ismert helyek) az információ átadása - rajz- és képgyűjtemények

22 3-4. évfolyam - gyermekversek megzenésített változatának éneklése - az élőbeszéd és a felolvasás értelemszerű tagolása helyes beszédlégzéssel, szünetekkel, a megfelelő tempó, hangerő, dallam alkalmazásának gyakorlása - különféle beszédhelyzetekben alkalmazkodás a kommunikációs szerephez és a partnerhez, a nem verbális eszközök összehangolása a beszédhelyzettel - versek, mesék kifejező előadása, kapcsolattartás a hallgatósággal - olvasmányok reprodukálása szóban, tömörítéssel, nézőpontváltással - narráció tevékenységgel, rajzzal - szövegben kifejezett összefüggések, kapcsolatok, változások kifejezése kirakással, rajzzal - a mindegyik, van olyan, egyik sem, nem mind kifejezések konkrét tevékenységek kíséretében - műveletek értelmezése tevékenységgel, rajzzal, elvontabb ábrákkal - szövegek megjelenítése tevékenységgel, ábrázolással - egyszerű és összetett, egyenes és fordított szövegezésű feladatok értelmezése, eljátszása, átfogalmazása - síkbeli sorminták, terülő minták, parkettaminták létrehozása kirakással, - a média szerepe életünkben az azokban előforduló helyes és téves tájékoztatások megfigyelése, elemzése (táplálkozás, gyógymódok) - a reklámok elemzése az elérni kívánt hatás és a valóság összevetésével; reklám és plakát különböző témakörben - az ember szerepe a környezetben élő élőlények életfeltételeinek alakításában, tetteink következményeinek kutatása, eljátszása - látogatás fogorvosi rendelőben, gyógyszertárban, viselkedési szabályok - mozgás- és zenei ritmus összehangolása - négynegyedes és háromnegyedes ritmusgyakorlatok tapssal, topogással, dobogással, járással, futással, ugrással - gyermek- és népi játékok, táncok gyermekmondókákra, gyermekversekre - egyszerű koreografált mozgássor előadása - ismerkedés táncstílusokkal, egyszerű táncok alaplépéseinek elsajátítása - köszönés; bemutatkozás; köszönet és arra reagálás szituációs gyakorlatok segítségével - dramatikus játékok a különböző témakörök feldolgozása során

23 - szövegek, mesék, elbeszélésrészletek dramatizálása - párbeszéd beillesztése a történetmondásba - ritmus-, mozgás- és beszédgyakorlatokkal kombinált koncentrációs- és memóriagyakorlatok - térkitöltő, térkihasználó gyakorlatok - játék elképzelt és valóságos helyzetek megjelenítésével - fantáziajátékok - egész csoportos és kiscsoportos játék, állóképek - történetek feldolgozása a dráma eszköztárával, bábjátékkal - egyszerűbb drámai konvenciók, a színházi formanyelv alapjai - színházi, bábszínházi előadás megtekintése és alapszintű megbeszélése (jelenet, felvonás, színezéssel, sablonnal és hálón való rajzolással - testek másolása modellről néhány követett tulajdonság tudatosítása (forma, állás, szomszédság, irány; lapok száma, alakja, párhuzamosság, merőlegesség) - testek építése, elemzése adott feltételek szerint testekből, lapokból - testháló kiterítése, tervezése, összeállítása (téglatest, kocka) - síkidomok előállítása feltételek szerint, egyszerűbb esetben az összes lehetőség megkeresése - körző és vonalzó - geometriai tulajdonságok tudatosítása alakzatok különféle szempontú szétválogatásával (szögletesség, lyukasság, konvexség, tükrösség, - a magatartási és illemszabályok, valamint a betegségek, balesetek megelőzése közötti oksági összefüggések keresése (zsebkendőhasználat, kézmosás, verekedés) - a helyes egészségszokások gyakorlása dramatikus játékok során - dramatikus játékok az életkorok jellemzőiről, helyes és helytelen szokásainkról - térképvázlaton útvonalak bejelölése, bejárása; szimbolikus jelek, világtájak, iránytű ismerete - egyszerű alaprajzok, útvonal berajzolása az alaprajzba - térképszerű képes ábrázolások - a lakóhely és környékének természeti és kulturális értékeinek

24 díszlet, jelmez, kellék, fény- és hanghatások) - dramatizált elbeszélések, népszokások előadása - versek, legendák, történetek olvasása a nemzeti múlt nagy eseményeiről, az olvasottak reprodukálása szóban, illusztrálása, csoportos megjelenítése szituációs játékokkal - szóbeli beszámoló családi ünnepekről - műsorok összeállítása nemzeti ünnepeinkre - tájékozódás a lakóhely hagyományos népszokásairól, irodalmi, történelmi emlékhelyeiről - prózai és verses népköltészeti alkotások a magyar, a nemzetiségi és a hazai etnikumok népköltészetéből - hirdetés, értesítés, méretek egyenlősége, különbözősége) - geometriai tulajdonságok felismerése a képzőművészeti alkotásokban - tájékozódás vonalon, síkban, térben mozgással és szóbeli információk szerint megkeresése a térképen, felismerése képről; jellemző képek gyűjtése, rendezése - a határainkon túl élő magyarok kultúrájának, szokásainak - a hazánkban élő nemzetiségek kultúrájának - híres emberek, fennmaradt emlékeink felkutatása a lakóhely múltjából

25 meghívó a címzett személyének figyelembevételével - rövid üzenetek fogalmazása (sms, e- mail) - levelezőlap és levél írása különféle alkalmakra a választott partnernek, a levelezőlap és a levél címzése - tanult irodalmi művek (Himnusz, Szózat) megzenésített változatának éneklése, ünnepélyeken való eléneklése

26 5. Idegen nyelvi kommunikáció Fejlesztési területek 1-4. évfolyam Beszédkézség, szóbeli szövegek megértése Olvasott, írott szöveg megértése (2-4. évfolyam) Magyar Matematika Környezetismeret Rajz Technika Ének - helyes artikuláció, beszéd- és légzéstechnika fejlesztése - szövegek lényegének, kiemelése - anyanyelvi kommunikáció fejlesztése szituációs játékokban - szókincsfejlesztő gyakorlatok - olvasástechnikai gyakorlatok - szövegértést fejlesztő feladatok, játékok - igaz-hamis állítások megítélése - koncentrációs készség fejlesztése - számfogalom mélyítése - logikus gondolkodás fejlesztése - matematikai tartalmú szöveg megértése, értelmezése - különbségek - napszakoknak megfelelő köszönések és nyelvi formák - információk gyűjtése adott szövegből - érzékszervek, testrészek ismerete - helyes napirend kialakítása - feladatok, utasítások megértése - szövegek, információk értelmezése - illusztrációk - vizuális nyelv - képek kiegészítése, sorba rendezése - cselekmény és szereplők jellemzőinek megjelenítése - szerszámok, eszközök, anyagok megnevezése - munkafolyamat elmondása - bábkészítés - helyes légzéstechnika - gyermekdalok, mondókák előadása - dalok, mondókák szövegének ismerete Írás, írásbeli szövegalkotás - mondatfajták ismeretének elmélyítése - nyelvtani szabályok, ismeretek tudatosítása - a két nyelv - játékos gyakorlatok tér- és síkbeli tájékozódási képesség fejlesztésére - egyszerű kísérletek leírása, lejegyzetelése - képes szótár - képregény, képeskönyv, poszter, plakát - ritmusérzék fejlesztése

27 Tanulási képesség fejlesztése közötti azonosság és különbség tudatosítása - memóriafejlesztés mondókák, versek, rövid szövegek tanulásával - ismeretek memorizálása - koncentrációs képesség fejlesztése - tanulási technikák és

28 6. Hatékony, önálló tanulás Fejlesztési területek 1-4. évfolyam Tanulási stratégia (SQ4R)= előzetes áttekintés, kérdezés, elolvasás, felidézés, ismétlő áttekintés Magyar Matematika Környezetismeret Rajz Technika Ének Testnevelés Idegen nyelv - olvasás, írás elsajátítása (1.o.) - elolvasás, átgondolás, felidézés, ismétlő áttekintés (2-4.o.) - rajzos, szöveges vázlat adott szövegről - lexikonok, könyvtár, internet - számfogalom kialakítása - szorzótábla elsajátítása különböző memóriatechniká k, játékos memorizálás kártyákkal - fogalmak tanulása, memorizálása a kulcsszavak kiemelésével - tanulás tapasztalati úton - tanulási stratégia - lexikonok, könyvtár, internet - tanulási technikák (memóriavázlat, gondolattérkép ) - különböző technikák elsajátítása - rajzos vázlat - egyéni és közösségi dalolás - csapatjátékok és egyéni teljesítmények - SQ4R - szótárak Figyelem összpontosítása - koncentrációs gyakorlatok - különbség keresése képeken - labirintus játékok - memóriajátékok szavakkal - matematikai feladatok megoldásakor koncentrációs gyakorlatok - a figyelem összpontosítása a fontos számokra, adatokra - síkidomok és térbeli testek változásainak - koncentrációs gyakorlatok képekkel - a figyelem összpontosítása a lényeges információkra lényegkiemelés gyakorlása rajzolással, képi megjelenítéssel - koncentrálás a lényeges és lényegtelen elemekre a rajz során - egyéni és közösségi dalolás - a teljesítmény növekedése és figyelem közötti összefüggés megfigyeltetése a csapat és az egyéni teljesítmények tükrében - fentiek során - szavak, szövegek megtanulása

29 Csoportmunka - szövegek feldolgozása során közös vázlatkészítés Motivációs folyamat - olvasott szöveg megértésének élménye, önálló - vers tanulása, technikák elsajátítása megfigyelése - logikai feladatok megoldásának lehetőségei több megoldás keresése - önálló számolás elsajátítása - matematikai feladatok önálló megoldása - memóriavázlat, gondolattérkép csoportokban - egymás vázlatainak kiegészítése, javítása forgó rendszerben - ismeretek beépítése, - a tanultak hétköznapi életben való - adott feladat el közösen - önkifejezés lehetősége - az alkotás öröme - közös dalok, játékok - dalok, játékok, zeneművek ismerete, a közös éneklés öröme - az egyén szerepe a csapatjátékok során - játékok ismerete, - egészséges életmód és ügyesség öröme - fentiek során - az idegen nyelv kisebb közegben való - az idegen nyelv hétköznapi

30 7. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia Fejlesztési területek 1-4. évfolyam Tervezés Szervezés Irányítás Delegálás Magyar Matematika Környezetismeret Rajz Technika Testnevelés - egyéni és csapatfeladatok megtervezése, a feladatok célszerű sorrendjének megtervezése - szerepjátékok megszervezése - csoportban végzett feladatsor irányítása, a munkák célszerű felosztása az eredményesség szempontjából - csoport érdekeinek képviselete, problémák felvetése - szöveges feladatok megoldási terve, elemzése - célszerűség tervezése a feladatok megoldásakor - matematikai feladatokhoz szükséges eszközök - csoportok szervezése - csoportok irányítása a feladatok megoldásakor - a megoldások bemutatása, elemzése az osztályban - projektmunka tervezése - gyűjtőmunka csoportban - tanulmányi séta szervezése és lebonyolítása a közvetlen környezetükben - a feladatok elosztása, irányítása - gyűjtőmunka célszerű irányítása - csoportban végzett munkák bemutatása az osztály többi tagjának - kísérletek bemutatása - a munka folyamatának megtervezése - szükséges felszerelések számbavétele és elő - a munka felosztása, irányítása - az elkészült produktum bemutatása - a munka folyamatának megtervezése - szükséges felszerelés számbavétele és elő - a munka felosztása, irányítása - az elkészült produktum bemutatása - feladatok tervezése versenyekhez, játékokhoz - csapatok alakítása sorversenyekhez, ügyességi feladatokhoz, játékokhoz - csapatok feladatainak irányítása, a csapatkapitány szerepe - a csapatkapitány szerepe döntési helyzetben - a játékszabály ismertetése

31 Értékelés Kockázatfelmérés és kockázatvállalás Csapatmunka Innováció Kreativitás - szereplők, irodalmi hősök viselkedésének értékelése - mesék, történetek feldolgozása, előadása közösen - lehetőség az önálló, saját ötletek kifejtésére - mesék, történetek befejezése többféleképpen - önértékelés képessége a feladatok megoldása során - szöveges feladatok többféle megoldása - feladatok újszerű megoldásának lehetőségei - fordított szövegezésű feladatok Gazdálkodás - pénzzel kapcsolatos feladatok, kapcsolat a - ön- és társértékelése a munkák során - kísérletek elvégzése, az eredmények összehasonlítása - tabló, eszköz, kísérlet csapatokban - újabb kísérletek megtervezése - ötletbörze egy-egy probléma megoldásához - az erdő, a természet védelmének felismerése, a rész és egész kapcsolata - a tanulók munkáinak értékelése, az előforduló hibák javításának lehetőségei - produktum csapatban - saját ötletek, technikák bemutatása - a természetben található anyagok, eszközök újszerű, nem szokványos felhasználása - az anyagok célszerű felhasználása - a tanulók munkáinak értékelése, az előforduló hibák javításának lehetőségei - szükséges felszerelések - produktum csapatban - ötletességet, kísérletezést biztosító feladatok adása - anyagok újszerű felhasználása - a szükséges anyagok és célszerű anyagfelhasznál - ön- és csapatértékelés szabálytudat, aktivitás, együttműködés szempontjából - fizikai fejlődés mérése és értékelése - feladatok, versenyek vállalása - a csapatmunka jelentősége az eredményesség szempontjából - szabályok módosítása a helyzethez alkalmazkodva - új játékok kitalálása, szabályainak megalkotása - a munka, az energia, az idő befektetése és az eredményesség

32 Tájékozódás Információgyűjtés Probléma felismerés és problémamegoldó képesség - a tájékozódáshoz legcélszerűbb eszközök megkeresése - gyerekeknek készült lexikonok, ismeretterjesztő gyermekkönyvek - digitális eszközök és az internet - nyelvi rejtvények, keresztrejtvények megoldása - szituációs helyzetek megoldása többféleképpen mindennapi élettel, háztartással - a számok szerepe életünkben - a mindennapok világához kapcsolódó szöveges feladatok - az ember és a természet kapcsolata (természetvédelem, megelőzés vagy a károk helyreállítása) - tanulmányi séták a közvetlen környezetünkben - tapasztalatgyűjtés a mindennapokban - információk a közelmúlt eseményeiről, közvetlen környezetünkről a szülőktől, nagyszülőktől - digitális eszközök (mikroszkóp, interaktív tábla, projektor) és az internet - alkotások, művészek szerepe a világ megismeréséb en - képzőművész eti alkotások gyűjtése az internetről, prospektusokb ól, művészeti könyvekből - a munkadarab bemutatása után a problémák felismerése és megoldása ás - technikai eszközök bemutatása - a munkadarab bemutatása után a problémák felismerése és megoldása összefüggései a sportversenyeken - a sport, a testedzés hatása életünkre - kiemelkedő sportolók

33 8. Szociális és állampolgári kompetencia Fejlesztési területek 1-4. évfolyam Kommunikáció - mesék, történetek dramatizálása - a meggyőzés, érvelés nyelvi eszközei különböző helyzetekben Empátia Stressz és frusztráció kezelése Település, az országhoz való tartozás, EUhoz való tartozás Magyar Matematika Környezetismeret Rajz Technika Ének Testnevelés Idegen nyelv - szereplők, hősök helyzetének átélése - lazító és pihentető gyakorlatok elsajátítása - az indulatok kezelésének képessége vita során - irodalmi szövegek olvasása alapján ismeretek feldolgozása - matematikai nyelv ismerete, indoklás, meggyőzés képességének fejlesztése - lazító gyakorlatok a számok segítségével - szöveges feladatok - tanult ismeretek előadásának képessége - vélemények ütköztetése során a megfelelő nyelvi forma - a másik érvelésének meghallgatása, elgondolkodás a hallottakon - indulatok kezelése vita során - tanulmányi séta a környéken, a település - az ország értékeinek kirándulások, erdei iskola kapcsán - egyéni és közösségi élmények - beleélő képesség fejlesztése képzőművészeti alkotások elemzése során - a sikertelenség elfogadása, kezelése - az újrakezdés, javítás lehetősége - nemzeti jelképek - térkép Magyarországról - a szomszédos országok - az ember érzéseinek felfedezése a dalokban - a zene stressz oldó szerepe az ember életében - népdalok, más népek dalainak - megfelelő nyelvi forma játék, versenyek során - a győzelem és a vereség élményének - a játékok jótékony, örömszerző hatásának felismerése a személyiség életében - népi játékok, más népek játékainak - beszéd idegen nyelven - a tanult idegen nyelvhez tartozó nép - kirándulás, táborozás az adott

34 Mások értékeinek tisztelete Integritás és együttműködés Személyes előítéletek leküzdése Demokrácia, állampolgárság fogalma Közösség közös értékeinek elfogadása - értékes, pozitív tulajdonságok - ön- és társismeret a dráma eszközeivel - együttműködés társakkal, csoportokkal - a másság fogalmának értelmezése történetek segítségével - közös szabályok az osztályban - alapvető gyermeki jogok, értelmezése - a közösséget érintő problémák megbeszélése, véleményalkotás - döntés bizonyos helyzetekben - számolási versenyekben a másik gyorsaságána k, ügyességének elismerése, elfogadása - verseny helyzetben a társ segítése - a környező országok - más nemzetek, népek szokásainak, értékeik elfogadása - alapvető jogok a környezetünkkel kapcsolatban - a környezet védelmével kapcsolatos jogok és szabályok - hazaszeretet a magyarság, mint érték - más kézügyességének, ötletességének, kreativitásának elfogadása, elismerése - együttműködés különböző a feladatok során - adott helyzetben segítségnyújtás a társnak - mások munkájának pozitív értékelése - a közös éneklés pozitív hatása az egyénre - Himnusz ismerete, megtanulása, éneklése - a Himnusz szerepe a magyarság életében - az ügyesebb elfogadása - játékok, versenyek csapatban, csoportokban - az ügyetlenek segítése országba, a nyelv - más országok értékeinek ismerete - népekhez fűződő előítéletek megbeszélése - népek, nemzetek jogai hazánkban

35 9. Digitális kompetencia Ez a kompetencia terület a tanulók életkori sajátossága miatt nem lett részletezve. A digitális kompetencia fejlesztésének lehetőségei minden tantárgyba beépíthetők. Fejlesztésének lehetőségei be lettek építve a többi kompetenciaterületbe. (pl. telefon, fontos információk és illemszabályok telefonálás közben, sms, számítógép, információkeresés és gyűjtés internetről, küldése, digitális fényképezőgép, interaktív tábla, ismerkedés a projektorral és lehetőségeivel, digitális mikroszkóp )

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1 1. félévi óraszá m 2. félévi óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszám 2. félévi óraszám Éves óraszám 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá

Részletesebben

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI TANTÁRGYAK ALSÓ TAGOZAT Magyar nyelv és irodalom Matematika Környezetismeret Ének zene Rajz és vizuális kultúra Technika és életvitel Testnevelés

Részletesebben

1. számú melléklet: Tanulásban akadályozott tanulók helyi tanterve 1 4. évfolyam

1. számú melléklet: Tanulásban akadályozott tanulók helyi tanterve 1 4. évfolyam 1. számú melléklet: Tanulásban akadályozott tanulók helyi tanterve 1 4. évfolyam Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok az 1 4. évfolyamon Tantárgyak 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam

Részletesebben

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai Célok és feladatok Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43 ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM V. kötet HELYI TANTERV FELSŐ TAGOZAT 5-8. 2009. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS

Részletesebben

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4...

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4... ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM IV. kötet HELYI TANTERV LOGOPÉDIAI OSZTÁLYOK 1-4. 2010. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4.... 3 MATEMATIKA 1-4.... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4.... 112 ÉNEK-ZENE

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Technika, életvitel és gyakorlat. készült

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Technika, életvitel és gyakorlat. készült 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Technika, életvitel és gyakorlat készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.8. alapján 1-4. évfolyam 2 TECHNIKA, ÉLETVITEL

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. BEVEZETŐ

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. BEVEZETŐ BEVEZETŐ Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.

Részletesebben

III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve

III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve Tartalomjegyzék 1. Az iskola 1-4 évfolyamain tanított tantárgyak, kötelező és szabadon választható tanórai foglalkozások, az előírt tananyag és követelményei...

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 1 4. évfolyam

ÉNEK-ZENE 1 4. évfolyam ÉNEK-ZENE 1 4. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai zenei nevelés fontos szerepet vállal a gyermekek érzelmi, értelmi, közösségi és jellemnevelésében. A zene örömet ad, lelkesít és megnyugtat. A gazdag

Részletesebben

MATEMATIKA. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Helyi tanterv 1-4. évfolyam 2013.

MATEMATIKA. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Helyi tanterv 1-4. évfolyam 2013. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉKE 3

HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉKE 3 HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉKE 3 Belépı tevékenységformák 8 A továbbhaladás feltételei 8 Belépı tevékenységformák 9 A továbbhaladás feltételei 9 Matematika 1. osztály 9 Matematika 3. osztály /új keret/

Részletesebben

Magyar nyelv. 5. évfolyam

Magyar nyelv. 5. évfolyam Magyar nyelv 5. évfolyam A tantárgy elsődleges ja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

1. évfolyam. Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - angol

1. évfolyam. Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - angol 1. évfolyam A nyelvtanulás az első két évfolyamon játékos ismerkedést jelent a nyelvvel, megalapozva a későbbi tudatos nyelvhasználatot. Elsődleges ja, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését az idegen nyelvek

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 1-8. ÉVFOLYAM

ÉNEK-ZENE 1-8. ÉVFOLYAM MŰVÉSZETEK MŰVELTSÉGTERÜLET ÉNEK -ZENE 1-8. ÉVFOLYAM SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2010 Ajánlás Az ének-zene tanterv az OM kerettantervének kiegészített

Részletesebben

Pedagógiai program. IX. kötet

Pedagógiai program. IX. kötet 1 Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program IX. kötet Értelmi fogyatékos tanulók 9-10. évfolyam

Részletesebben

Matematika. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013.

Matematika. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013. Matematika tantárgy 1-4. évfolyam 2013. Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási,

Részletesebben

ÉNEK-ZENE A változat

ÉNEK-ZENE A változat ÉNEK-ZENE A változat Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez

Részletesebben

Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV

Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára 1-4. évfolyam TARTALOM A MISKOLCI ÉLTES MÁTYÁS

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1-4. OSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4 ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, ALSÓ TAGOZAT, 1 4. ÉVFOLYAM... 4 AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS ÓRASZÁMAI... 9 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 10

Részletesebben

Életvitel és gyakorlat. 3-4. évfolyam

Életvitel és gyakorlat. 3-4. évfolyam Életvitel és gyakorlat 3-4. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja a 3 4. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák további fejlesztésével a gyermek bővítse az életkori sajátosságainak

Részletesebben

MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK

MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

Tánc és dráma 1.- 4. évfolyam

Tánc és dráma 1.- 4. évfolyam Éves órakeret: 36 Tánc és dráma 1.- 4. évfolyam Heti óraszám: 1 Témakörök: A gyerekeket érdeklő, érintő problémák feldolgozása a dráma módszereivel Népi -, hagyományjátékok, történelmi játékok Gyermek

Részletesebben

INFORMATIKA 5. évfolyam

INFORMATIKA 5. évfolyam INFORMATIKA 5. évfolyam Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 37 Tematikai egység 1. Az informatikai eszközök használata 2. Alkalmazói ismeretek 2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása

Részletesebben

Rajz és vizuális kultúra 1-2. évfolyam

Rajz és vizuális kultúra 1-2. évfolyam Rajz és vizuális kultúra 1-2. évfolyam Az általános iskola alsó tagozatán a fejlesztés centrikus vizuális kultúra tanulása alapvetően két célt szolgál: a kezdeti motiváltság és az örömteli alkotás fenntartását,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a hat évfolyamos gimnáziumok számára készült. A tanterv két fő részre osztható: a 7 8. évfolyam tematikai egységeiben elsősorban a fejlesztési célok és követelmények

Részletesebben

Ének-zene. 1-2. évfolyam

Ének-zene. 1-2. évfolyam Ének-zene 1-2. évfolyam Az iskolába belépő gyerekek zenei adottságai, ismeretei, élményei jelentősen különbözhetnek, ezért elengedhetetlen a tanulók minél több sikerélményhez juttatása, mely játékos módszerekkel

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV MÓDOSÍTÁSA

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV MÓDOSÍTÁSA PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV MÓDOSÍTÁSA Kiegészítés a NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS követelményeivel István Király Általános Iskola és Tagintézményei 1. Nevelési program 2. Helyi tantervek Szentistván,

Részletesebben

A Helyi tantervet 2008. szeptemberben az 5. évfolyamon kell bevezetni!

A Helyi tantervet 2008. szeptemberben az 5. évfolyamon kell bevezetni! A Helyi tanterv tantárgyi rendszere és heti óraszáma A tanterv fıbb jellemzıi: Tantárgystruktúrában megtalálható integrált tantárgyak: Tantárgy Évfolyam Mőveltségterületet Magyar nyelv és irodalom 7-8

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 284 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM

KÖRNYEZETISMERET 284 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM KÖRNYEZETISMERET 284 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM KÖRNYEZETISMERET 285 CÉLOK ÉS FELADATOK A tantárgy célja, hogy felkészítse a tanulókat a természeti világ elemi megismerésének lehetıségére, azaz fejlessze

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA 1 2. évfolyam

VIZUÁLIS KULTÚRA 1 2. évfolyam VIZUÁLIS KULTÚRA 1 2. évfolyam Az általános iskola alsó tagozatán a fejlesztés centrikus vizuális kultúra tanulása alapvetően két célt szolgál: a kezdeti motiváltság és az örömteli alkotás fenntartását,

Részletesebben

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Második idegen nyelv 9/NY évfolyam Óraszám: heti 5 óra Célkitűzés: olyan nyelvi alapok megteremtése, melyek a későbbiek során lehetővé teszi

Részletesebben

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. 4. évfolyam 1. évfolyam - Beszéljen a tanuló érthetően, tisztán. - Értse meg iskolai feladatait, tanítója utasításait,

Részletesebben

F Ü G G E L É K E K 1. K Ö R N Y E Z E TI N E V E L É SI PR O G R A M O SZ TÁ L Y K IR Á N D U L Á SO K TE R V E 3.

F Ü G G E L É K E K 1. K Ö R N Y E Z E TI N E V E L É SI PR O G R A M O SZ TÁ L Y K IR Á N D U L Á SO K TE R V E 3. F Ü G G E L É K E K 1. K Ö R N Y E Z E TI N E V E L É SI PR O G R A M O SZ TÁ L Y K IR Á N D U L Á SO K TE R V E 2. A TA N U L Ó K É R TÉ K E L É SÉ N E K K R ITÉ R IU M R E N D SZ E R E 3. Ó R A TE R

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

2013. ÉNEK ZENE Tantárgy helyi tanterve. az 1-4. évfolyamra

2013. ÉNEK ZENE Tantárgy helyi tanterve. az 1-4. évfolyamra 2013. ÉNEK ZENE Tantárgy helyi tanterve az 1-4. évfolyamra 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. Kötelező minimális óraszám/hét 2 2 2 2 Szabadon tervezhető óraszám/hét - - - - Rendelkezésre álló órakeret/hét

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítva 2015. szeptember 21.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítva 2015. szeptember 21. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Módosítva 2015. szeptember 21. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 3 2. A program célrendszere... 5 2.1. Alapvető

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom

Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom / EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (B) változat alapján

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 1 2. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 2. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák különösen a természettudományos-technikai kompetencia

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 9-10. b /humán tagozat Helyi tanterv 9-10. évfolyam A tantárgyról általánosságban: A humán tagozat heti 4 magyarórán (9. évfolyamon heti 2 nyelvtan és 2 irodalom, 10. évfolyamon

Részletesebben

Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára

Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára 1 Alapelvek, célok és feladatok A tantárgy jellegéből adódóan fontos feladat a nyelvi és irodalmi kultúra fejlesztése, az egyéni ismeretszerzés

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Drámajáték

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Drámajáték Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29.sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 Email: bolyai29@axelero.hu Drámajáték Célok és feladatok

Részletesebben

Életvitel és gyakorlat Helyi tanterv 1-4.évfolyamon

Életvitel és gyakorlat Helyi tanterv 1-4.évfolyamon 2,013/14 Életvitel és gyakorlat Helyi tanterv 1-4.évfolyamon Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szeghalom 2013/14 Cél és feladatrendszer az 1.-4. évfolyamon A természetes és mesterséges

Részletesebben

Matematika 9. nyelvi előkészítő évfolyam. 1 óra/hét (37 óra) Kiselőadások tartása, interjúk készítése (matematikatörténeti

Matematika 9. nyelvi előkészítő évfolyam. 1 óra/hét (37 óra) Kiselőadások tartása, interjúk készítése (matematikatörténeti Matematika 9. nyelvi előkészítő évfolyam Témakörök Gondolkodási és megismerési módszerek Számtan, algebra Összefüggések, függvények, sorozatok Geometria, mérés Statisztika, valószínűség Év végi összefoglaló

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1 2. évfolyam

TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1 2. évfolyam TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1 2. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 2. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák különösen a természettudományostechnikai kompetencia

Részletesebben

Imrehné Sebestyén Margit TANMENETJAVASLAT A RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA TANÍTÁSÁHOZ A 3. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA. Készült A képzelet világa 3.

Imrehné Sebestyén Margit TANMENETJAVASLAT A RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA TANÍTÁSÁHOZ A 3. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA. Készült A képzelet világa 3. Imrehné Sebestyén Margit TANMENETJAVASLAT A RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA TANÍTÁSÁHOZ A 3. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA Készült A képzelet világa 3. tankönyv alapján Éves óraszám: 55, 5 Heti óraszám: 1,5 Óra Téma, tananyag

Részletesebben

SAKK-LOGIKA 1 4. évfolyam

SAKK-LOGIKA 1 4. évfolyam SAKK-LOGIKA 1 4. évfolyam A Sakk-logika oktatási program célja, hogy tanulási-tanítási tervet kínáljon az általános iskola alsó tagozatán tanító pedagógusok számára. A tanterv tantárgyi határokon is átívelő

Részletesebben

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. Célok, feladatok

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. Célok, feladatok ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT Célok, feladatok A természetes és mesterséges környezet anyagainak megismerése, anyagvizsgálati tapasztalatok szerzése érzékszervi tapasztalással. Összefüggések felismerése az anyagok

Részletesebben

1 2. évfolyam. 1. Zenei reprodukció

1 2. évfolyam. 1. Zenei reprodukció ÉNEK-ZENE A művészi tevékenység, a művészetek hatása semmivel nem pótolható szerepet játszik személyiségünk fejlődésében, az ízlés, a kreativitás, az érzések árnyalt kifejezésének fejlesztésében. A műalkotások

Részletesebben

Tánc és mozgás - Helyi tanterv 2015/2016

Tánc és mozgás - Helyi tanterv 2015/2016 Célok és feladatok A tánc tanítása komplex művészetpedagógiai tevékenység, amely által a tanuló sajátos kifejezőeszköz birtokába jut, kiegészítve a nyelvi, a zenei és a vizuális kifejezőeszközök tárát.

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam

HELYI TANTERV MATEMATIKA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam HELYI TANTERV MATEMATIKA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam Készült az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet alapján. Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára indítható:.. Dunaújváros,

Részletesebben

A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve

A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve Balassi Bálint Gimnázium Vizuális kultúra rajz ésművészettörténet 5-12.évfolyam A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve Rajz és vizuális kultúra 5-12. évfolyam Készítette: Heffterné Gáspár Lilla Balassi

Részletesebben

Hallássérült (nagyothalló) TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. 1-8.. évfolyam

Hallássérült (nagyothalló) TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. 1-8.. évfolyam Hallássérült (nagyothalló) TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 1-8.. évfolyam A helyi tanterv a központi kerettanterv alapján készült Iskolánk tanulói sajátos nevelési igényű tanulók. Célunk a természeti

Részletesebben

4. évfolyam, 8. évfolyam, 12. évfolyam, minimumszint. minimumszint. minimumszint. KER-szintben nem megadható. Első idegen nyelv. Második idegen nyelv

4. évfolyam, 8. évfolyam, 12. évfolyam, minimumszint. minimumszint. minimumszint. KER-szintben nem megadható. Első idegen nyelv. Második idegen nyelv IDEGEN NYELV Német Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A

Részletesebben

NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE

NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Budapest, 2009. szeptember 1 A M A G Y A R A N G O L K É T T A N Í T Á S I N Y E L V Ű O K T A T Á S S A J Á T O S S Á G A I B E V

Részletesebben

NIKerettanterv MATEMATIKA 1. évfolyan Éves óraszám: 180 óra, heti 5 óra

NIKerettanterv MATEMATIKA 1. évfolyan Éves óraszám: 180 óra, heti 5 óra NIKerettanterv MATEMATIKA 1. évfolyan Éves óraszám: 180 óra, heti 5 óra A matematikatanítás célja, hogy lehetővé tegye a tanulók számára a környező világ térformáinak, mennyiségi viszonyainak, összefüggéseinek

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT HELYI TANTERV. 1. évfolyam. Témakörök. Család, otthon, háztartás. Család, otthon, háztartás Órakeret

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT HELYI TANTERV. 1. évfolyam. Témakörök. Család, otthon, háztartás. Család, otthon, háztartás Órakeret 1. évfolyam Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás Éves óraszám: Heti óraszám: 36 óra 1 óra Éves órakeret felosztás témakörönként Témakörök Család, otthon, háztartás Tárgyi kultúra, technológiák,

Részletesebben

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6 HA JÓ a kezdet Pedagógiai program 2016 Készítette: a Pécsi Baptista Gyülekezet Szakmai Csoportja

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 7-12. évfolyam Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. Tartalommal tölti meg és erősíti

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. 4 évf. gimnázium reál orientáció

VIZUÁLIS KULTÚRA. 4 évf. gimnázium reál orientáció VIZUÁLIS KULTÚRA 4 évfolyamos gimnázium reál orientáció A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez

Részletesebben

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam 3. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez 1. A kerettantervi rendelet 1. melléklet Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára cím Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1-4. évfolyam

Részletesebben

ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA

ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA 1.1. A gyógypedagógiai ellátás területei Óvodánk a sajátos nevelési igényű (hallássérült, valamint súlyos beszéd- és nyelvfejlődési zavarral, részképesség zavarral

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM. KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM. KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 6. 7. 8. Heti 1 1 1 óraszám

Részletesebben

Technika,életvitel és gyakorlat Helyi tanterv 1-8.évfolyamon

Technika,életvitel és gyakorlat Helyi tanterv 1-8.évfolyamon 2,013/14 Technika,életvitel és gyakorlat Helyi tanterv 1-8.évfolyamon Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szeghalom 2013/14 Cél és feladatrendszer az 1.-4. évfolyamon A természetes

Részletesebben

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret Helyi tanterv Szakiskolát végzettek középiskolája Közismeret Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV A SZAKISKOLÁT VÉGZETTEK KÖZÉPISKOLÁJA SZÁMÁRA... 4 Célok és feladatok... 4 Tantárgyak és óraszámok

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. 1 4. Célok és feladatok

VIZUÁLIS KULTÚRA. 1 4. Célok és feladatok VIZUÁLIS KULTÚRA 1 4. Célok és feladatok A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez,

Részletesebben

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz.

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Informatika Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

54 211 04 GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ÁGAZATHOZ

54 211 04 GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ÁGAZATHOZ az 54 211 04 GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ÁGAZATHOZ Készítette: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2013. 1 SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 54 211 04 GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ,

Részletesebben

2. A Környezetismeret tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret

2. A Környezetismeret tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 2. A Környezetismeret tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 2. évfolyam: Tematikai egység rövid címe Kerettantervi óraszám Helyi többletóraszám (±) Témakör összidőkerete

Részletesebben

MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM SZERZŐK: Veppert Károlyné, Ádám Imréné, Heibl Sándorné, Rimainé Sz. Julianna, Kelemen Ildikó, Antalfiné Kutyifa Zsuzsanna, Grószné Havasi Rózsa 1 1-2. ÉVFOLYAM Gondolkodási, megismerési

Részletesebben

Pedagógiai program. VII. kötet

Pedagógiai program. VII. kötet Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógia és Módszertani Intézmény Egységes szerkezetbe foglalt módosított Pedagógiai program VII. kötet

Részletesebben

EGÉSZSÉG - KÖRNYEZET - HAGYOMÁNY

EGÉSZSÉG - KÖRNYEZET - HAGYOMÁNY A BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA EGÉSZSÉG - KÖRNYEZET - HAGYOMÁNY NEVELÉSI PROGRAM /RÖVIDÍTETT VÁLTOZAT/ NEVELÉSÜNK ALAPJAI Hagyjátok megérni a gyermekkort a gyermekekben

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Környezetismeret Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli

Részletesebben

kialakulását, az önértékelés és önismeret kialakulása révén pedig a céltudatos önszabályozást. Mindezektől függetlenül a vizuális kultúra tanításának

kialakulását, az önértékelés és önismeret kialakulása révén pedig a céltudatos önszabályozást. Mindezektől függetlenül a vizuális kultúra tanításának VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő alakításához.

Részletesebben

Tematikai egység/ 1. Család, otthon, háztartás Órakeret 8+3

Tematikai egység/ 1. Család, otthon, háztartás Órakeret 8+3 ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 4. EMMI tanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.1 TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 4. évfolyam Az életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja 4. évfolyamon,

Részletesebben

TECHNIKA HELYITANTERV 1 6. évfolyam számára. Célok és feladatok

TECHNIKA HELYITANTERV 1 6. évfolyam számára. Célok és feladatok EMMI kerettanterv 51/2012 (XII.21.) EMMI rendelet alapján TECHNIKA HELYITANTERV 1 6. évfolyam számára Célok és feladatok A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 6. évfolyamon,

Részletesebben

JANKOVICH MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA

JANKOVICH MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA JANKOVICH MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MŰVÉSZETI PEAGÓGIAI PROGRAMJA RÁCALMÁS 2011. 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 2. Bevezető 4. Nevelési program 5. 1. Az alapfokú

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok

VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak

Részletesebben

MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam)

MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) CÉLOK ÉS FELADATOK Az iskolai ének-zenei nevelés célja 1 4. évfolyamon, hogy megalapozza a zenei nevelést, segítse kialakítani zene megszerettetéséhez

Részletesebben

életvitel és gyakorlat 5 7. évfolyam számára

életvitel és gyakorlat 5 7. évfolyam számára Helyi tantervi ajánlás életvitel és gyakorlat 5 7. évfolyam számára Célok és feladatok A tudás hétköznapi életben való alkalmazása, a gyakorlatban való jártasság megszerzése, az alkotó képesség fejlesztése.

Részletesebben

Alapfokú Művészeti Iskola. Néptánc Tanszak. Ajánlás

Alapfokú Művészeti Iskola. Néptánc Tanszak. Ajánlás Alapfokú Művészeti Iskola Néptánc Tanszak Ajánlás A helyi tanterv kidolgozását meghatározta 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról rendelkező 2003. évi LXIV.törvény a közoktatásról 48, valamint az intézmény

Részletesebben

A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS BEVEZETÉSÉNEK KIDOLGOZÁSA

A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS BEVEZETÉSÉNEK KIDOLGOZÁSA TÁOP 3.1.4-08/2-2009-0176 Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés megteremtése a pétervásárai Tamási Áron Általános Iskolában PEDAGÓGUSOK FEJLESZTÉSI INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁOGATÁSA A TANTÁRGYTÖBÖSÍTETT

Részletesebben

Technika és gyakorlat

Technika és gyakorlat Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Technika és gyakorlat HELYI TANTERV 1-4. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Garbócziné Gyallai Eszter Tinicsné Berta Brigitta MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 1. 2. 3.

Részletesebben

HELYI TANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA

HELYI TANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA HELYI TANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb értelmezéséhez és megítéléséhez,

Részletesebben

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat Az 5 8. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom tantárgy alapvető célja és feladata az alsóbb évfolyamokon megalapozott szövegértés, szövegalkotás képességének továbbfejlesztése,

Részletesebben

Fogalmi rendszer A műveltségterület kulcsfogalmai:

Fogalmi rendszer A műveltségterület kulcsfogalmai: FÖLDRAJZ TANTERV A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőivel, folyamataival, a környezetben való tájékozódást, eligazodást

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

MATEMATIKA 1-2.osztály

MATEMATIKA 1-2.osztály MATEMATIKA 1-2.osztály A matematikatanítás feladata a matematika különböző arculatainak bemutatása. A tanulók matematikai gondolkodásának fejlesztése során alapvető cél, hogy mind inkább ki tudják választani

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Célok és feladatok Az iskolának, mint nevelő intézménynek kifejezett feladata, hogy feltárja a műveltség erkölcsi és vallási dimenzióit.

Célok és feladatok Az iskolának, mint nevelő intézménynek kifejezett feladata, hogy feltárja a műveltség erkölcsi és vallási dimenzióit. VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez és megítéléséhez, környezetünk

Részletesebben

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41.

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola 8630 HELYI TANTERV Szakiskola ÉRVÉNYES: 2011. szeptember 1-től KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA Célok és feladatok A szakiskola kilencedik-tizedik évfolyamán az általános

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson amatematikáról, mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam

4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam IDEGEN NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív

Részletesebben

Az élményfeldolgozás folyamatában a médiából származó élményekhez kapcsolódó érzések és gondolatok formát kapnak, így lehetővé válik az élményre való

Az élményfeldolgozás folyamatában a médiából származó élményekhez kapcsolódó érzések és gondolatok formát kapnak, így lehetővé válik az élményre való VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy így nemcsak

Részletesebben

1. évfolyam sportosztály

1. évfolyam sportosztály 1. évfolyam sportosztály MAGYAR IRODALOM A tanuló képes legyen egyszerű szóbeli közlések megértésére, utasítások végrehajtására, kérdésekre való válaszadásra; meghallgatott vagy olvasott mese, történet

Részletesebben

Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához

Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához I. Bevezetés Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Matematika készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3. alapján 1-4. évfolyam 2 MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja,

Részletesebben

Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket,

Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket, INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben