F Ü G G E L É K E K 1. K Ö R N Y E Z E TI N E V E L É SI PR O G R A M O SZ TÁ L Y K IR Á N D U L Á SO K TE R V E 3.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "F Ü G G E L É K E K 1. K Ö R N Y E Z E TI N E V E L É SI PR O G R A M O SZ TÁ L Y K IR Á N D U L Á SO K TE R V E 3."

Átírás

1 F Ü G G E L É K E K 1. K Ö R N Y E Z E TI N E V E L É SI PR O G R A M O SZ TÁ L Y K IR Á N D U L Á SO K TE R V E 2. A TA N U L Ó K É R TÉ K E L É SÉ N E K K R ITÉ R IU M R E N D SZ E R E 3. Ó R A TE R V E K Arany János Általános Iskola 1

2 1. Környezeti nevelési program, osztálykirándulások tervei Programban résztvevők köre Program 1. osztály Ismerkedés iskolával, iskola környékével A Naszály lábainál (szánkópályák) A kosdi víznyelő barlangok története Séta a Cserhát alji erdőkben Erdei túra a Tabánban, a Két Kutakhoz Emléktúra a Bányaemlékműhöz Vác és környékével A váci Duna-part Tanösvány a váci Ligetben Vác: a történelmi belváros A Pokol-sziget (kompátkelés) Törökmező (szánkópálya, Büdös-tó) Magyarkút, (Irma-forrás) Királyréti erdők, kisvasút Penc: Cserháti Tájmúzeum Nagybörzsöny, Vízimalom 2. osztály A Dunakanyar: Zebegényi kirándóhelyek (Nagyrét, sípálya) Zebegény: Hajómúzeum, Kálvária Visegrád: Királyi Vár, Fellegvár Visegrád, Mogyoró-hegy (Jurta tábor) Sétahajózás a Dunán Pilisi kirándulóhelyek (Rám-szakadék) Szentendre: Skanzen 3. osztály Palóc hagyományok: nógrádi tájakon- Bánki tó Bánk, Szlovák Tájház Szirák (kastély) Bér (vadaspark, andezit fekvő oszlopok) Szanda (vár), Nagyoroszi (Szörp üzem, laktanya hadi park) Drégely vára, Diósjenő (Jenői tó) Nógrád (vár), Balassagyarmat, Palóc Múzeum Arany János Általános Iskola 2

3 Programban résztvevők köre Program 4. osztály A Pest-síkság és a Cserhát vidéke: Horpács, Mikszáth-ház Csesztve, Madách-kúria, emlékmúzeum Hollókő, népi hagyományőrzés Vácrátót (arborétum) Gödöllő, Királyi Kastély Őrbottyán (téglagyár, horgásztó) Sződliget: Floch-puszta Aszód, Podmaniczky Kastély, Petőfi-hagyományok 5. osztály Mátra I. Pásztó Galyatető Piszkéstető (csillagvizsgáló) Mátrafüred Gyöngyös (Mátra múzeum) Sástó (kilátó) Kékes. Mátra II. Pásztó Galyatető Parádsasvár (üveggyár) Parádfürdő (Cifra istálló, Gyógyszálló, Timsós források) Sirok (vár) Eger Bélapátfalva (monostor) Szilvásvárad. 6. osztály Kitekintés Észak- Magyarországra 7. osztály Fővárosunk: Budapest Aggtelek Miskolctapolca (barlangfürdő) Lillafüred Bükk Jósvafő (Vass Imre barlang, 2 órás túra, de szép a régi részen a Vörös tói bejárattól) Lillafüred (Anna barlang Tufa vagy Istvány barlang (kicsi cseppkő barlang) Hermann Ottó emlékház, vizesés Lillafüred (barlangok) kisvasút a Garadna völgybe Ómossa őskohó, tanösvény Bükk Miskolc (Hermann Ottó múzeum Avas kilátó Egyetem város Diósgyőr (vár) Miskolctapolca vagy Lillafüred. történelmi emlékeink színhelyei a világörökségbe sorolt területek megismerése 8. osztály Kitekintés az ország más tájaira Dél-Magyarország (Somogy, Baranya) Nyugat-Magyarország (Győr és Szombathely vidéke) Az Alföld tájain (Szeged, Kecskemét-Ópusztaszer, Debrecen és a Hortobágy) Arany János Általános Iskola 3

4 2. A tanulók szöveges értékelésének kritériumrendszere 1. Magyar Nyelv és Irodalom Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése A beszéd hangzása a beszéd érthetősége, az artikuláció tisztasága, a hangkapcsolatok helyes kiejtése, az időtartam érzékeltetése, a levegővel való gazdálkodás kialakultsága, a magyar nyelv sajátosságainak megfelelő hanglejtés, a hangerő és a beszédhelyzet összhangja, a mondat és szövegfonetikai eszközök használatának tudatossága. A szövegalkotás minősége a szókincs terjedelme, a gondolatok kifejezésének értelmessége, a szövegalkotás szabályainak alkalmazási szintje, a gondolatközlés fegyelmezettsége. A szóbeli közlések megértése a beszédfolyamat követésének fejlettsége, a megértés pontossága, a kérdésfeltevések és válaszadások lényegre irányultsága. Kommunikációs szokások a beszélőre irányuló figyelem fejlettsége, a beszélgetésbe, vitába, megbeszélésbe való bekapcsolódás szabályainak ismerete és alkalmazási szintje, a tanult nyelvi fordulatok szituációnak megfelelő használata. Olvasás, szövegértés, irodalom Hangos olvasás betűismeret, az olvasás pontossága, folyamatossága, az olvasás kifejező ereje. Szövegértés a néma olvasás eszközi használata a szöveg megértéséhez, az elsődleges megértés pontossága, az olvasottak elképzelése, a tanult szövegelemző műveletek (pl. információ-kiemelés, összefüggések felisme-rése, következtetés, értelmezés) alkalmazási szintje, a mélyebb tartalmi megértés fejlettsége, a saját olvasat és vélemény megfogalmazásának igénye és minősége, az olvasottak lényegének felidézése, a szövegtartalom követésének tartóssága, a szöveg esztétikai értékeinek felfedezése. Arany János Általános Iskola 4

5 Írásbeli szövegalkotás a szöveg nyelvi megformáltságának minősége (értelmesség, stílus), szövegkoherencia, tématartás, a kifejtés rendszeressége, a szöveg tagoltsága, a szövegformához illő nyelvi eszközök alkalmazása, a szövegírás helyessége. Íráskép olvashatóság, az íráskép rendezettsége, a szövegelrendezés célszerűsége. Tanulási képesség az információs források használatában való jártasság, gyakorlottság az információk csoportosításában és felhasználásában, problémafelismerés, a megoldási terv készítésének szintje, a szövegtartalom tömörítő, illetve bővítő kifejtése, a tanulási szokások fejlettsége, a memoriterek rögzítésének és felidézésének módszereiben való jártasság, az önellenőrzés és a hibajavítás alkalmazási szintje. Ismeretek az anyanyelvről Tánc és dráma a tanult nyelvtani ismeretek pontossága, megbízhatósága, az ismeretek alkalmazásának szintje, a helyesírási és nyelvhelyességi szabályok alkalmazásának biztonság, automati-záltsága. a közös gyakorlatokban való részvétel, aktivitás, a tanult nyelvi kifejezőeszközök felhasználásának szintje, a produkciók elemzésében való részvétel és tudatosság 2. Matematika Megismerési módszerek alkalmazása Érzékelhető tulajdonságok felismerése, megfogalmazása. Összehasonlítások, viszonyítások rendezések, válogatások. Összefüggések megjelenítése tárgyi tevékenységgel. Alakzatok előállítása, modellek építése. Számok tulajdonságainak ismerete. Matematikai összefüggések felismerése, alkotása Számfogalom biztonsága. Eligazodás a tízes számrendszerben. Számsorozatok folytatása, alkotása. Arany János Általános Iskola 5

6 Műveletek értelmezése. Műveletek megoldása szóban és írásban. A gondolkodási műveletek alkalmazása Összefüggések leolvasása képről, szövegről. Matematikai problémák felismerése, értelmezése. Matematikai problémák megoldása. Következtetések, oksági kapcsolatok bizonyítása tárgyi tevékenységgel. Mennyiségi viszonyok értelmezése Mérési tevékenységben való jártasság. Szabvány mértékegységek alkalmazása. Mértékegység, mérőszám kapcsolatának felismerése. Át- és beváltások a mérések gyakorlatában. Önállóság, alkotó képesség A megértett matematikai fogalmak használata. Pontosság, megbízhatóság a számolásban. Az ellenőrzés, indoklás, érvelés, igazolás, kételkedés alkalmazása a problémák megoldása során. Kreativitás a feladatok megoldásában. Rendezett, gondos írásbeli munka. 3. Informatika A tanulási folyamat értékelése Szabálykövető magatartás Önállóság, aktivitás Együttműködés Segítségkérés és adás érdeklődés, aktivitás Tananyag elsajátítása Számítógép és részeinek ismerete Szamítógép használata programok használata szövegek bevitele, rajzoló program, oktatóprogramok Algoritmizálás Könyvtárismeret Arany János Általános Iskola 6

7 Hallott szöveg értése A tanuló megért Beszédkészség A tanuló 4. Idegen nyelv ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol; ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott rövid kérdést. egy szóval, vagy hiányos, egyszerű mondatban válaszol az ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésre, ismert dolgokat megnevez, néhány mondókát, verset, dalt reprodukál. Olvasott szöveg értése A tanuló Íráskészség A tanuló felismeri a tanult szavak írott alakját, ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatot megért; ismert nyelvi elemekből álló egymondatos szövegben fontos információt megtalál. helyesen lemásol ismert szavakat. A nyelvi mellékletek az egyes nyelvekből változatlanul mintául szolgálnak. Tájékozódás az élő és élettelen természetről 5. Környezetismeret Az érzékszervi megfigyelés pontossága. Tulajdonságok megnevezése. Csoportosítások, rendezések adott és önállóan választott szempontok szerint. A tapasztalatgyűjtés gyakorlatában való aktív részvétel. Érdeklődés a közvetlen környezet jelenségei iránt. Érzékenység a környező természet megóvására. Tájékozódás időben és térben A természet változásainak érzékelése, megfogalmazása. A megfigyelések elemzése, a természeti jelenségek megismerése. A tájékozódás, viszonyítás, összehasonlítás képességének bizonyítása a gyakor-latban. Alapvető térképismeret: térképjelek leolvasása. Érdeklődés, kíváncsiság, tájékozottság a tanultakat kiegészítő információk gyűjtésében. Arany János Általános Iskola 7

8 Információhordozók az ismeretek szerzésében A megfigyelésben, vizsgálódásban, kísérletezésben való aktivitás. Tájékozottság a tananyagot érintő írásos és audio -vizuális információkban. Kritikai képesség bizonyítása. Kommunikáció fejlettsége a tájékozottság bizonyítására. Emberismeret, önismeret, honismeret A beszélgetésekben való aktív részvétel. Kérdések megfogalmazása, véleményalkotás. Magatartásformák, élethelyzetek megfigyeléséről való beszámolás. Mások iránti érdeklődés, nyitottság, a másság elfogadása, segítségnyújtás. Tájékozottság hazája, lakóhelye, otthona földrajzi, történeti és társadalmi jellem-zőiről Igényesség a személyes életvitelben (tisztaság, táplálkozás, mozgás) Önmagát helyesen megítélő képesség fejlődésének mértéke. Önállóság fejlődése a természeti és társadalmi környezethez való alkalmazkodásban. Nyitottság és érdeklődés társadalmi környezete megismerése iránt. Együttműködés tanítóval, társakkal. Alapvető viselkedési formák (tisztelet, udvariasság, elfogadás, megbecsülés, kötelességtudat, segítőkészség, szeretet) tiszteletben tartása és alkalmazása spontán élethelyzetekben. 6. Ének-zene Éneklés a dalismeret nagysága, biztonsága, az intonálás tisztasága, a ritmikai és a dallami pontosság, a közös éneklésben való részvétel motiváltsága, együttműködés, az éneklés örömtelisége, felszabadultsága. Improvizáció Zeneértés a tevékenység motiváltsága, játékossága, a tanult zenei ismeretek felhasználása az improvizációhoz. a megfigyelőképesség fejlettsége (hangfajták, hangszínek, karakterek felismerése), a zenehallgatás iránti igény, a zenehallgatási szokások kialakultsága. Zenei hallás és kottaismeret a dallam és a ritmus felismerése, felidézése, hangoztatása, tempó és dinamika követése, gyakorlottság a zenei élmények megfogalmazásában, dallami és ritmikai elemek felismerésében, olvasásában, írásában. Arany János Általános Iskola 8

9 Megismerés, befogadás Kreativitás 7. Rajz és vizuális kultúra a megfigyelés, a vizuális emlékezet fejlettsége, gyakorlottság a gondolkodási, képzeleti műveletekben, a vizuális információk megértésének szintje, esztétikai értékek felismerése a társadalmi, természeti és tárgyi környezetben, a látvány egyéni értelmezésének, elemzésének minősége. a képzelőerő elevensége, a képi gondolkodás fejlettsége, az asszociáció könnyedsége, a konstruálás bátorsága, eredetisége, a kifejezés árnyaltsága, egyedisége. Önismeret, önértékelés, önszabályozás az érzelmek, gondolatok megjelenése a tanuló munkájában, értékek felismerése a társak munkájában, az önálló ízlésben és az alkotó tevékenységben megnyilvánuló igényesség, az alkotó folyamatban való elmélyültség, a megvalósításhoz szükséges érzelmi, akarati jellemzők fejlettsége és szabályozott-sága. Problémafelismerés és tervezés 8. Technika és életvitel a technikai problémák felfedezésének és szóbeli megfogalmazásának képessége, a probléma megoldásához vezető út/utak kitalálása, a tervkészítésben való gyakorlottság, a terv értelmezhetősége /szóbeli megfogalmazásban, írásban, anyagban), a terv egyedisége, az elképzelés ötletessége, a terv megvalósíthatósága, illetve ennek megítélése ( pl. a feltételek és a kivitelezési lehetőségek, a képzelet és a megvalósítás realitásainak összevetésével), A munka megszervezése és kivitelezése a technikai szövegek értelmezésében, a rajzolvasásban, a mintakövetésben való gyakorlottság, a megfelelő (kivitelezhető) megoldási terv felismerése, az anyagalakítás és szerszámhasználat fogásainak, a kettő megfeleltetésének elsajátítási szintje, a munkafolyamatban való elmélyültség, a munkatevékenység örömtelisége, az ésszerűségi, a takarékossági és az esztétikai szempontok érvényesítése a tevékenység folyamatában, a kész munkadarab működőképessége, funkciónak való megfelelése. Arany János Általános Iskola 9

10 A megvalósítás értékelése a megfigyelőképesség, a folyamatkövetés és a kritikai érzék fejlettsége, a régebbi tapasztalatok és a megszerzett tudás felhasználása a tevékenység (saját és másoké) és a munkadarabok értékelésekor, a megfigyelési szempontokra figyelés a vélemény kialakításakor, a megfogalmazás értelmessége. A munka-és a tanulási szokások a rend iránti igény a munkafolyamatban, a szabálykövetés fejlettsége, a kontroll és a hibajavítás készségeinek kialakultsága, gazdálkodás az idővel, az anyaggal, az eszközök funkcionális és kíméletes használata, saját és mások testi épségének, egészségének megóvása, együttműködés, a segítségadás és a munkamegosztás módjának ismerete, egymás segítése a megvalósítás folyamatában. 9. Testnevelés és sport 1-2. ÉVFOLYAM Alaki képzés: sorakozások, állások, testfordulatok helyben, (rendgyakorlatok) járások, vonulások. Alapgimnasztika Járások, futások Fogalmak megismerése, motoros rögzítése egyszerű 1-4 ütemű szabad-, kéziszer-, társas-, utánzógyakorlatok ismerete, végrehajtása, térirányok felismerése. Járások, futások saját ritmusban és ritmustartással, rövid (30 m) és középtávú ( m) futások, fogójátékok ismerete. Szökdelések, ugrások Dobások Egy-, váltott- és páros lábon, fel- leugrások, távolba és felfelé ugrások. Kis szerekkel célbadobások. Támász-, függés-, és egyensúly gyakorlatok Természetes mozgások, statikus gimnasztikai gyakorlatok, mászások kötélen, rúdon, gurulóátfordulások. Labdás gyakorlatok, játékok Alapgyakorlatok kézzel, lábbal, egyszerű testnevelési játékok alkalmazása. Képesség-, készségfejlesztés Higiénéiai, egészségvédelmi ismeretek: Öltözék, tisztálkodás, balesetvédelem. Arany János Általános Iskola 10

11 3-4. évfolyam Alaki képzés: alaki mozgássorok automatizálása, (rendgyakorlatok). Gimnasztika Futások 1-8 ütemű gimnasztikai gyakorlatok végrehajtása ütemtartással 1-8 ütemű kéziszer-, társas-, bordásfal-, padgyakorlatok és utánzó gyakorlatok, 1-4 ütemű tartásjavító gyakorlatok. rövidtávú (10-40 m) futások, sajáttempójú 60 m-es futás futások irányváltoztatásokkal, egyszerű futóiskolai feladatok sajáttempójú hosszú távú futások ( m leányok, m fiúk). fogójátékok. Szökdelések, ugrások Dobások egy-, váltott- és páros lábon 5-30 mp-ig, fel-, le és átugrások távolba és felugrások szökdelő és ugró játékok egy és kétkezes dobások, hajítások, célbadobások dobásformák megkülönböztetése, játékban alkalmazás. Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok természetes mozgások, helyváltoztatás utánzó gyakorlatokkal guruló átfordulások felugrások szerre kéztámasszal rúd- és kötélmászás Torna: alaptechnikák: Labdagyakorlatok tarkóállás, zsugorfejállás, kézállási és kézen átfordulási kísérletek, előre-, hátra guruló átfordulások, bátorugrás függőleges repülés szekrényről szekrényre (2-3 részes) felugrás Labdakezelési gyakorlatok kézzel és lábal, cselezés elsajátítása. Testnevelési játékok, sportági technikákat előkészítő játékok: Cselekvésbiztonság, szabályismeret. Képesség-, készségfejlesztés Úszás: két biztonságot nyújtó úszásnem megtanulása. Higiéniai, egészségvédelmi ismeretek: ismeretek növelése, szoktatás, alkalmazni tudás. Arany János Általános Iskola 11

12 A NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS FEJLESZTÉSI TERÜLETEINEK MEGVALÓSÍTÁSA 1. Magyar Nyelv és Irodalom 5. évfolyamon heti 2 óra, évi 74 óra Magyar nyelv Témakörök, tartalmak Óraszám Fejlesztendő képességek Eligazodása mindennapi - helyesíráshoz igazodó beszédmozgás életben fejlesztése 8 - beszédkészség fejlesztése a mindennapi kommunikációban A beszélt nyelv - a nyelvi és a nem nyelvi kifejezőeszközök 8 alkalmazásának képessége - a hangos és a néma olvasás fejlesztése Az írott nyelv - az írástechnika továbbfejlesztése (másolás, 12 tollbamondás, emlékezet után) - írásbeli szövegalkotás (leírás) képességének A szavak jelentése és szerkezete Könyv- és könyvtárhasználat 8 6 fejlesztése - a helyesírás biztonságos használata - nyelvtani és helyesírási ismeretek rendszerezésének és alkalmazásának képessége - önálló ismeretszerzés a könyvtárban Magyar irodalom Témakörök, tartalmak Óraszám Fejlesztendő képességek Népdalok és mesék - memóriafejlesztés 8 - néma és hangos olvasás fejlesztése - vélemény megfogalmazásának képessége Petőfi Sándor: János vitéz - a nyelvi eszközök és a jelentés összefüggéseinek felismerése 8 - az irányított szövegelemzés képességének fejlesztése - memóriafejlesztés Természet, táj, szülőföld, - szövegszintű és szövegelemző eljárások család, szülők, gyermek 8 irányított és önálló alkalmazásának képessége Élethelyzetek, emberi kapcsolatok elbeszélő művekben 8 - a tanulás képességének fejlesztése - az ítélőképesség és a véleményalkotás képességének fejlesztése Arany János Általános Iskola 12

13 6. évfolyamon heti 2 óra, évi 74 óra Magyar nyelv Témakörök, tartalmak Óraszám Fejlesztendő képességek Páros és kisközösségi kommunikáció - a nyelvi és a nem nyelvi kifejezőeszközök alkalmazásának képessége a kommunikáció 8 során - a kommunikációs helyzetnek megfelelő Szóbeli és írásbeli szövegműfajok ismérvei 6 A szavak jelentése és szerkezete, szófajtani besorolás Könyv- és könyvtárhasználat 20 6 kifejezési mód - szóbeli és írásbeli szövegalkotási képesség - az írásmód tempójának és rendezettségének, a helyesírás biztonságának a továbbfejlesztése - a tanult nyelvtani, nyelvhelyességi és helyesírási ismeretek tudatos alkalmazásának képessége (önkontroll, szövegjavítás) - önálló vizsgálódás képességének fejlesztése a könyvtárban Magyar irodalom Témakörök, tartalmak Óraszám Fejlesztendő képességek Monda, rege, ballada - néma és hangos olvasás fejlesztése 8 - memóriafejlesztés Arany János: Toldi - a szövegértés fejlesztése 12 - a szövegelemzési és átalakítási képesség fejlesztése - improvizációs képesség fejlesztése Hősök a történetmondás - az önálló véleménynyilvánítás fejlesztése műfajában 8 - az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és Képek és formák a költészetben 6 történeti érzék fejlesztése - az önkifejezés képességének fejlesztése - a kreativitás fejlesztése Arany János Általános Iskola 13

14 2. Matematika 5. évfolyamon heti 2 óra, évi 74 óra Témakörök, tartalmak Óraszám Fejlesztendő képességek Számtan, algebra Természetes számok - számolási rutin fejlesztése (szóbeli, írásbeli) - szövegértelmező képesség fejlesztése (szöveges feladatok) - matematikai fogalomalkotás képességének fejlesztése - a valóság és a matematika elemei 14 kapcsolatának felismertetése grafikonok készítésekor - logikus, algoritmikus gondolkodás fejlesztése az arányossági következtetéseknél - önellenőrzés képessége egy lépéssel megoldható egyenletek esetében - az időérzék fejlesztése az idő mérésekor, mértékegységeinek megismerésekor Egész számok - számolási képesség fejlesztése nagysági viszonyok érzékelése egész számok összeadása, kivonása esetében 10 - a szám- és a műveletfogalom magasabb absztraktciós szintre fejlesztése - a valóság és a matematika elemei kapcsolatának felismerése (tengerszint feletti magasság, hőmérséklet) Törtek - kétféle értelmezés: matematikai fogalomalkotás képességének fejlesztése - törtek egyszerűsítése, bővítése logikus gondolkodás fejlesztése 12 - egyszerű szöveges feladatok: szövegértelmezési és szövegelemzési képesség fejlesztése - egyenletek, egyenlőtlenségek esetében önellenőrzés képességnek fejlesztése - műveletek: számolási rutin fejlesztése Tizedes törtek - nem új anyag, a képességek fejlesztése az 12 előzőek szerint történik. Összefüggések, függvények, sorozatok 8 - megfigyelő, összehasonlító képesség fejlesztése - problémamegoldó gondolkodás fejlesztése - számolási rutin alakítása - többféle megoldás keresése Arany János Általános Iskola 14

15 Geometria, mérés Kerület, terület, felszín, térfogat Szögek mérése Adott tulajdonságú ponthalmazok Valószínűség, statisztika megfigyelőképesség fejlesztése - térszemlélet fejlesztése - mérésekhez kapcsolódó szám- és műveletfogalom mélyítése - eszközök használata (körző, vonalzó) - kézügyesség fejlesztése a szerkesztésekben - törekvés esztétikus munkavégzésre - problémamegoldó képi gondolkodás fejlesztése a szerkesztésekben - mérésekhez kapcsolódó műveletfogalom képességének fejlesztése - halmaz- és függvényszemlélet alkalamazása geometriai problémák megoldásában - megfigyelő, elemző képesség fejlesztése - matematika gyakorlati alkalmazhatóságának felismerése 6. évfolyamon heti 2 óra, évi 74 óra Témakörök, tartalmak Óraszám Fejlesztendő képességek Számtan, algebra Racionális számok - számolási rutin képességének fejlesztése (szóbeli, írásbeli) - szövegelemző, szövegértelmező képesség 14 fejlesztése a szöveges feladatok megoldásakor - arányossági következtetések gyakorlása közben logikus gondolkodás képességének fejlesztése Százalékszámítás - elvonatkoztatás, általánosítás képességének fejlesztése - problémamegoldó képesség fejlesztése - szövegértő olvasás képességének fejlesztése 14 szöveges feladatoknál - felismert összefüggések írásbeli kifejezésének képességfejlesztése - tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés képességének fejlesztése Természetes számok világa - oszthatósági szabályok esetében elvonatkoztatás, általánosítás képességének fejlesztése - tapasztalatgyűjtés (indukció) és azokból következtetések levonása, logikus 20 gondolkodás képességének fejlesztése - vegyes oszthatósági szabályok felállításában kreativitás képességének fejlesztése - felismert összefüggések szóbeli megfogalmazása szövegalkotó Arany János Általános Iskola 15

16 Egyenletek, egyenlőtlenségek Összefüggések, függvények, sorozatok Geometria, mérés Geometriai alakzatok vizsgálata Tengelyes tükrözés Valószínűség, statisztika ellenőrzés, önellenőrzés képességének fejlesztése - szövegfelismerő, szövegértő olvasás képességének fejlesztése - logikus, algoritmikus gondolkodás fejlesztése az arányossági következtetéseknél - megfigyelő, összehasonlító képesség fejlesztése - geometriai látásmód, térszemlélet fejlesztése - megfigyelőképesség fejlesztése - mérésekhez kötődő műveletfogalom képességének fejlesztése - kézügyesség fejlesztése a szerkesztésekben - eszközök biztos használatának elsajátítása - becslés (tükörkép helye) képességének fejlesztése - megfigyelő-, elemzőképesség fejlesztése - számolási készség fejlesztése - tervszerűség képességének fejlesztése - a matematika gyakorlati alkalmazására való törekvés képességének fejleaztése Arany János Általános Iskola 16

17 4. Idegen nyelv Az élő idegen nyelv legfontosabb fejlesztési területe a kommunikatív nyelvi kompetencia, azaz a használható nyelvtudás kialakításával. 5. évfolyamon heti 1 óra, évi 37 óra Angol nyelv Beszédkészség fejlesztése, kommunikáció Olvasásértés fejlesztése Íráskészség fejlesztése 22 óra 5 óra 10 óra 6. évfolyamon heti 1 óra, évi 37 óra Angol nyelv Beszédkészség fejlesztése, kommunikáció Olvasásértés fejlesztése Íráskészség fejlesztése 22 óra 5 óra 10 óra 5. Környezetismeret és természetismeret heti 1 órában, évi 37 órában Az Ember a természetben műveltségi terület alapvető célja, hogy megalapozza a tanulók korszerű természettudományos műveltségét, gondolkodásmódját és szemléletét. A Fejlesztési területek 5. és 6. évfolyamon Komplex látásmód kialakítása, összefüggések felismerése (a természeti folyamatok egymásra hatásának okai és következményei, a természeti és társadalmi folyamatok kölcsönhatásai, valamint azok gazdasági és környezeti következményeit) Önálló tapasztalatszerzés igényének kialakítása Arany János Általános Iskola 17

18 Kreativitás fejlesztése Térbeli, időbeli tájékozódás képességének fejlesztése Precíz munkavégzés, munkafegyelem, manuális képességek fejlesztése kísérleteknél, méréseknél Verbális kommunikáció fejlesztése kiselőadásokban Könyvtárhasználati ismeretek fejlesztése 7. Rajz és vizuális kultúra 5-6. évfolyamon heti 1 óra, évi 37 óra I. A megismerő- és befogadóképességek fejlesztése. a.) Közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények feldolgozási képessége, motoros készségek. A vizuális nevelés egyik célja az érzéki tapasztalás, a környezettel való közvetlen kapcsolat fenntartása, erősítése. Fejlődjön a tanulók esztétikai érzéke. b.) Ismeretszerzési képességek- tanulási képességek- térbeli tájékozódás. A fejlesztés átfogó célja, segíteni a tanulókat abban, hogy képesek legyenek a nagy mennyiségű képi információt kritikusan feldolgozni, a megfelelő szelekciót elvégezni, értelmezni, arról önálló véleményt megfogalmazni. c.) Kommunikációs képességek. A fejlesztés célja a művészi és a hétköznapi vizuális közlések értelmezésének segítése, a környezet információinak felfogása, jelek, szimbólumok jelentésének megértése és értelmezése. II. Kreativitás. a.) Alkatóképességek. A vizuális nevelés kiemelt fontosságú feladata a kreativitás működtetése, illetve fejlesztése. A fejlesztés célja az örömteli, élményt nyújtó alkotótevékenység megszerettetése, ezáltal a motiváció fokozása. b.) Problémamegoldó képesség. A feladatok fokozatosan önálló megoldása bizonyos rutinok, készségek kialakítása. Arany János Általános Iskola 18

19 III. Önismeret, önértékelés, önszabályozás. A vizuális nevelés személyiségfejlesztő hatású. Segíti az érzelmi gazdagodást, az empátiát, az önálló ízlést, a belső igényesség kialakulását. Arany János Általános Iskola 19

20 3. Óratervek Az 1-8. évfolyam tantárgyi rendszere és heti óraszáma 2004/2005 Tantárgy/évfolyam Magyar nyelv és irodalom 8 +0,5 8 +0,5 8 +0,5 7+0, ,5 4+0,5 Történelem és állampolgári ismeretek Idegen nyelv Matematika 4 +0,5 4 +0,5 4 +0,5 4+0,5 4 3,5 3 +0,5 4 Informatika 1 1 Környezetismeret ,5 Természetismeret 2 2 Fizika 2 1,5 Biológia 1,5 1,5 Kémia 1,5 1,5 Földünk és környezetünk 1,5 Földrajz 1,5 Ének-zene 1 1 1, Rajz és vizuális kultúra ,5 1,5 1 1 Technika és életvitel Testnevelés és sport ,5 2,5 2 2 Osztályfőnöki Tantervi modulok Tánc és dráma Hon- és népismeret 0,5 0,5 Informatika (összevontan) Ember és társadalomismeret, etika Mozgókép és médiaismeret 1 Egészségtan 0,5 0,5 Szabadon tervezhető 0, Kötelező óraszám összesen ,5 22,5 22,5 22,5 27,5 27,5 az 1. évfolyamon a 2003-as NAT-ra épülő helyi tanterv szerint. a 2. és 5-6. évfolyamon TCS KT A tananyag és óraszámcsökkentéssel módosított kerettantervre épülő helyi tanterv szerint (10/2003. (IV. 28) OM rendelet). a 3-4. és 7-8. évfolyamokon a Kerettantervre épülő helyi tanterv 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet). 1 Arany János Általános Iskola 20

21 Az 1-8. évfolyam tantárgyi rendszere és heti óraszáma 2005/2006 Tantárgy/évfolyam Magyar nyelv és irodalom 8 +0,5 8+0,5 8+0,5 7+0, ,5 Történelem és állampolgári ismeretek Idegen nyelv Matematika 4+0,5 4 +0,5 4+0,5 4+0, ,5 3 4 Informatika 1 1 Környezetismeret Természetismeret 1,5 2 2 Fizika 1,5 1,5 Biológia 1,5 1,5 Kémia 1,5 1,5 Földünk és környezetünk 1,5 Földrajz 1,5 1 Ének-zene Rajz és vizuális kultúra ,5 1,5 1 1 Technika és életvitel Testnevelés és sport ,5 2,5 2 2 Osztályfőnöki 1 1 0,5+0,5 1 Tantervi modulok Tánc és dráma Hon- és népismeret 0,5 0,5 Informatika Ember és társadalomismeret, etika Mozgókép és médiaismeret 1 Egészségtan 0,5 0,5 Szabadon tervezhető 0,5 0, Kötelező óraszám összesen ,5 22,5 22, ,5 az 1-2. évfolyamon a 2003-as NAT-ra épülő helyi tanterv szerint. a 3. és 5-7. évfolyamon TCS KT A tananyag és óraszámcsökkentéssel módosított kerettantervre épülő helyi tanterv szerint (10/2003. (IV. 28) OM rendelet). a 4. és 8. évfolyamokon a Kerettantervre épülő helyi tanterv 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet). Arany János Általános Iskola 21

22 Az 1-8. évfolyam tantárgyi rendszere és heti óraszáma 2006/2007 Tantárgy/évfolyam Magyar nyelv és irodalom 8 +0,5 8+0,5 8+0,5 7+0, Történelem és állampolgári ismeretek Idegen nyelv Matematika 4+0,5 4 +0,5 4+0,5 4+0, ,5 3 3 Informatika 1 1 Környezetismeret ,5 Természetismeret 2 2 Fizika 1,5 1,5 Biológia 1,5 1,5 Kémia 1,5 1,5 Földrajz 1,5 1,5 Ének-zene Rajz és vizuális kultúra ,5 1,5 1 1 Technika és életvitel Testnevelés és sport ,5 2,5 2 2 Osztályfőnöki 1 1 0,5+0,5 0,5 Tantervi modulok Tánc és dráma Hon- és népismeret 0,5 0,5 Informatika Ember és társadalomismeret, etika Mozgókép és médiaismeret 0,5 Egészségtan 0,5 Szabadon tervezhető 0,5 0, Kötelező óraszám összesen ,5 22,5 22, az 1-3. évfolyamon a 2003-as NAT-ra épülő helyi tanterv szerint. a 4-8. évfolyamon TCS KT A tananyag és óraszámcsökkentéssel módosított kerettantervre épülő helyi tanterv szerint (10/2003. (IV. 28) OM rendelet) Arany János Általános Iskola 22

23 Az 1-8. évfolyam tantárgyi rendszere és heti óraszáma 2007/2008 Tantárgy/évfolyam Magyar nyelv és irodalom 8 +0,5 8+0,5 8+0,5 7+0, Történelem és állampolgári ismeretek Idegen nyelv Matematika 4+0,5 4 +0,5 4+0,5 4+0, ,5 3 3 Informatika 1 1 Környezetismeret ,5 Természetismeret 2 2 Fizika 1,5 1,5 Biológia 1,5 1,5 Kémia 1,5 1,5 Földrajz 1,5 1,5 Ének-zene Rajz és vizuális kultúra ,5 1,5 1 1 Technika és életvitel Testnevelés és sport ,5 2,5 2 2 Osztályfőnöki 1 1 0,5+0,5 0,5 Tantervi modulok Tánc és dráma Hon- és népismeret 0,5 0,5 Informatika Ember és társadalomismeret, etika Mozgókép és médiaismeret 0,5 Egészségtan 0,5 Szabadon tervezhető 0,5 0, Kötelező óraszám összesen ,5 22,5 22, az 1-4. évfolyamon a 2003-as NAT-ra épülő helyi tanterv szerint. az 5-8. évfolyamon TCS KT A tananyag és óraszámcsökkentéssel módosított kerettantervre épülő helyi tanterv szerint (10/2003. (IV. 28) OM rendelet) Arany János Általános Iskola 23

24 Az 1-8. évfolyam tantárgyi rendszere és heti óraszáma 2008/2009 Tantárgy/évfolyam Magyar nyelv és irodalom 8 +0,5 8+0,5 8+0,5 7+0, Történelem és állampolgári ismeretek Idegen nyelv Matematika 4+0,5 4 +0,5 4+0,5 4+0, ,5 3 3 Informatika 1 1 Környezetismeret ,5 Természetismeret 2 2 Fizika 1,5 1,5 Biológia 1,5 1,5 Kémia 1,5 1,5 Földrajz 1,5 1,5 Ének-zene Rajz és vizuális kultúra ,5 1,5 1 1 Technika és életvitel Testnevelés és sport ,5 2,5 2 2 Osztályfőnöki 1 1 0,5+0,5 0,5 Tantervi modulok Tánc és dráma Hon- és népismeret 0,5 0,5 Informatika Ember és társadalomismeret, etika Mozgókép és médiaismeret 0,5 Egészségtan 0,5 Szabadon tervezhető 0,5 0, Kötelező óraszám összesen ,5 22,5 22, az 1-5. évfolyamon a 2003-as NAT-ra épülő helyi tanterv szerint. a 6-8. évfolyamon TCS KT A tananyag és óraszámcsökkentéssel módosított kerettantervre épülő helyi tanterv szerint (10/2003. (IV. 28) OM rendelet) Arany János Általános Iskola 24

25 Az 1-8. évfolyam tantárgyi rendszere és heti óraszáma 2009/2010 Tantárgy/évfolyam Magyar nyelv és irodalom 8 +0,5 8+0,5 8+0,5 7+0, Történelem és állampolgári ismeretek Idegen nyelv Matematika 4+0,5 4 +0,5 4+0,5 4+0, ,5 3 3 Informatika 1 1 Környezetismeret ,5 Természetismeret 2 2 Fizika 1,5 1,5 Biológia 1,5 1,5 Kémia 1,5 1,5 Földrajz 1,5 1,5 Ének-zene Rajz és vizuális kultúra ,5 1,5 1 1 Technika és életvitel Testnevelés és sport ,5 2,5 2 2 Osztályfőnöki (Ember és társadalomismeret, etika) Tantervi modulok 1 1 0,5 0,5 Egészségtan 0,5 Hon-és népismeret 0,5 0,5 Mozgókép és médiaismeret 0,5 Szabadon tervezhető 0,5 0, Kötelező óraszám összesen ,5 22,5 22, az 1-6. évfolyamon a 2003-as NAT-ra épülő helyi tanterv szerint. a 7-8. évfolyamon TCS KT A tananyag és óraszámcsökkentéssel módosított kerettantervre épülő helyi tanterv szerint (10/2003. (IV. 28) OM rendelet) 0,5 Arany János Általános Iskola 25

26 Az 1-8. évfolyam tantárgyi rendszere és heti óraszáma 2010/2011 Tantárgy/évfolyam Magyar nyelv és irodalom 8 +0,5 8 +0,5 8 +0,5 7 +0, Történelem és állampolgári ismeretek Idegen nyelv Matematika 4 +0,5 4 +0,5 4 +0,5 4 +0, ,5 3 3 Informatika 1 1 Környezetismeret ,5 Természetismeret 2 2 Fizika 1,5 1,5 Biológia 1,5 1,5 Kémia 1,5 1,5 Földrajz 1,5 1,5 Ének-zene Rajz és vizuális kultúra ,5 1,5 1 1 Technika és életvitel Testnevelés és sport ,5 2,5 2 2 Osztályfőnöki (Ember és társadalomismeret, etika) Tantervi modulok 1 1 0,5 0,5 Egészségtan 0,5 Hon- és népismeret 0,5 0,5 Mozgókép és médiaismeret 0,5 Szabadon tervezhető 0,5 0, Kötelező óraszám összesen ,5 22,5 22, az 1-7. évfolyamon a 2003-as NAT-ra épülő helyi tanterv szerint. a 8. évfolyamon TCS KT A tananyag és óraszámcsökkentéssel módosított kerettantervre épülő helyi tanterv szerint (10/2003. (IV. 28) OM rendelet) 0,5 Arany János Általános Iskola 26

27 Az 1-8. évfolyam tantárgyi rendszere és heti óraszáma 2011/2012 Tantárgy/évfolyam Magyar nyelv és irodalom 8 +0,5 8 +0,5 8 +0,5 7 +0, Történelem és állampolgári ismeretek Idegen nyelv Matematika 4 +0,5 4 +0,5 4 +0,5 4 +0, ,5 3 3 Informatika 1 1 Környezetismeret ,5 Természetismeret 2 2 Fizika 1,5 1,5 Biológia 1,5 1,5 Kémia 1,5 1,5 Földrajz 1,5 1,5 Ének-zene Rajz és vizuális kultúra ,5 1,5 1 1 Technika és életvitel Testnevelés és sport ,5 2,5 2 2 Osztályfőnöki (Ember és társadalomismeret, etika) Tantervi modulok 1 1 0,5 0,5 Egészségtan 0,5 Hon- és népismeret 0,5 0,5 Mozgókép és médiaismeret 0,5 Szabadon tervezhető 0,5 0, Kötelező óraszám összesen ,5 22,5 22, Az 1-8. évfolyamon a 2003-as NAT-ra épülő helyi tanterv szerint. 0,5 Arany János Általános Iskola 27

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1 1. félévi óraszá m 2. félévi óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszám 2. félévi óraszám Éves óraszám 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá

Részletesebben

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4...

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4... ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM IV. kötet HELYI TANTERV LOGOPÉDIAI OSZTÁLYOK 1-4. 2010. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4.... 3 MATEMATIKA 1-4.... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4.... 112 ÉNEK-ZENE

Részletesebben

MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK

MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

MATEMATIKA. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Helyi tanterv 1-4. évfolyam 2013.

MATEMATIKA. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Helyi tanterv 1-4. évfolyam 2013. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV MÓDOSÍTÁSA

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV MÓDOSÍTÁSA PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV MÓDOSÍTÁSA Kiegészítés a NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS követelményeivel István Király Általános Iskola és Tagintézményei 1. Nevelési program 2. Helyi tantervek Szentistván,

Részletesebben

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI

Részletesebben

Magyar nyelv. 5. évfolyam

Magyar nyelv. 5. évfolyam Magyar nyelv 5. évfolyam A tantárgy elsődleges ja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

Matematika. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013.

Matematika. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013. Matematika tantárgy 1-4. évfolyam 2013. Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási,

Részletesebben

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai Célok és feladatok Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.

Részletesebben

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI TANTÁRGYAK ALSÓ TAGOZAT Magyar nyelv és irodalom Matematika Környezetismeret Ének zene Rajz és vizuális kultúra Technika és életvitel Testnevelés

Részletesebben

Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV

Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára 1-4. évfolyam TARTALOM A MISKOLCI ÉLTES MÁTYÁS

Részletesebben

Pedagógiai program. IX. kötet

Pedagógiai program. IX. kötet 1 Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program IX. kötet Értelmi fogyatékos tanulók 9-10. évfolyam

Részletesebben

MATEMATIKA. 5 8. évfolyam

MATEMATIKA. 5 8. évfolyam MATEMATIKA 5 8. évfolyam Célok és feladatok A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyaival, megalapozni

Részletesebben

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam 3. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez 1. A kerettantervi rendelet 1. melléklet Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára cím Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1-4. évfolyam

Részletesebben

III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve

III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve Tartalomjegyzék 1. Az iskola 1-4 évfolyamain tanított tantárgyak, kötelező és szabadon választható tanórai foglalkozások, az előírt tananyag és követelményei...

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Matematika 9. nyelvi előkészítő évfolyam. 1 óra/hét (37 óra) Kiselőadások tartása, interjúk készítése (matematikatörténeti

Matematika 9. nyelvi előkészítő évfolyam. 1 óra/hét (37 óra) Kiselőadások tartása, interjúk készítése (matematikatörténeti Matematika 9. nyelvi előkészítő évfolyam Témakörök Gondolkodási és megismerési módszerek Számtan, algebra Összefüggések, függvények, sorozatok Geometria, mérés Statisztika, valószínűség Év végi összefoglaló

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43 ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM V. kötet HELYI TANTERV FELSŐ TAGOZAT 5-8. 2009. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1-4. OSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4 ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, ALSÓ TAGOZAT, 1 4. ÉVFOLYAM... 4 AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS ÓRASZÁMAI... 9 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 10

Részletesebben

Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára

Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára 1 Alapelvek, célok és feladatok A tantárgy jellegéből adódóan fontos feladat a nyelvi és irodalmi kultúra fejlesztése, az egyéni ismeretszerzés

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a hat évfolyamos gimnáziumok számára készült. A tanterv két fő részre osztható: a 7 8. évfolyam tematikai egységeiben elsősorban a fejlesztési célok és követelmények

Részletesebben

1. számú melléklet: Tanulásban akadályozott tanulók helyi tanterve 1 4. évfolyam

1. számú melléklet: Tanulásban akadályozott tanulók helyi tanterve 1 4. évfolyam 1. számú melléklet: Tanulásban akadályozott tanulók helyi tanterve 1 4. évfolyam Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok az 1 4. évfolyamon Tantárgyak 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam

Részletesebben

MATEMATIKA A és B variáció

MATEMATIKA A és B variáció MATEMATIKA A és B variáció A Híd 2. programban olyan fiatalok vesznek részt, akik legalább elégséges érdemjegyet kaptak matematikából a hatodik évfolyam végén. Ezzel együtt az adatok azt mutatják, hogy

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. BEVEZETŐ

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. BEVEZETŐ BEVEZETŐ Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.

Részletesebben

HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉKE 3

HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉKE 3 HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉKE 3 Belépı tevékenységformák 8 A továbbhaladás feltételei 8 Belépı tevékenységformák 9 A továbbhaladás feltételei 9 Matematika 1. osztály 9 Matematika 3. osztály /új keret/

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam

HELYI TANTERV MATEMATIKA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam HELYI TANTERV MATEMATIKA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam Készült az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet alapján. Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára indítható:.. Dunaújváros,

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam

HELYI TANTERV BIOLÓGIA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam HELYI TANTERV BIOLÓGIA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam Készült az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet alapján. Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára indítható:.. Dunaújváros,

Részletesebben

Matematika. 5-8. évfolyam

Matematika. 5-8. évfolyam Matematika 5-8. évfolyam Matematika 5-8. évfolyam 1. Célok és feladatok A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és

Részletesebben

A Helyi tantervet 2008. szeptemberben az 5. évfolyamon kell bevezetni!

A Helyi tantervet 2008. szeptemberben az 5. évfolyamon kell bevezetni! A Helyi tanterv tantárgyi rendszere és heti óraszáma A tanterv fıbb jellemzıi: Tantárgystruktúrában megtalálható integrált tantárgyak: Tantárgy Évfolyam Mőveltségterületet Magyar nyelv és irodalom 7-8

Részletesebben

HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 0. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY

HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 0. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 0. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY Heti óraszám: 5 óra TANANYAG KIVÁLASZTÁS: Kerettanterv a Szakközépiskolák számára, az EMMI 51/2012. számú rendelete alapján. Készítette:

Részletesebben

MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM SZERZŐK: Veppert Károlyné, Ádám Imréné, Heibl Sándorné, Rimainé Sz. Julianna, Kelemen Ildikó, Antalfiné Kutyifa Zsuzsanna, Grószné Havasi Rózsa 1 1-2. ÉVFOLYAM Gondolkodási, megismerési

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon 1. Anyanyelvi kommunikáció Fejlesztési területek Matematika Környezet Rajz Technika Ének Testnevelés 1-2. évfolyam 1. Beszédkézség, szóbeli szövegek megértése

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3. Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3. Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3 Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet

Részletesebben

Tánc és mozgás - Helyi tanterv 2015/2016

Tánc és mozgás - Helyi tanterv 2015/2016 Célok és feladatok A tánc tanítása komplex művészetpedagógiai tevékenység, amely által a tanuló sajátos kifejezőeszköz birtokába jut, kiegészítve a nyelvi, a zenei és a vizuális kifejezőeszközök tárát.

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1 (A) változatához. Biológia az általános iskolák 7-8.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1 (A) változatához. Biológia az általános iskolák 7-8. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1 (A) változatához Biológia az általános iskolák 7-8. évfolyama számára A változat A biológia tantárgy tanításának céljai és

Részletesebben

MATEMATIKA TANTERV Bevezetés Összesen: 432 óra Célok és feladatok

MATEMATIKA TANTERV Bevezetés Összesen: 432 óra Célok és feladatok MATEMATIKA TANTERV Bevezetés A matematika tanítását minden szakmacsoportban és minden évfolyamon egységesen heti három órában tervezzük Az elsı évfolyamon mindhárom órát osztálybontásban tartjuk, segítve

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Matematika tanmenet (A) az HHT-Arany János Tehetségfejleszt Program el készít -gazdagító évfolyama számára

Matematika tanmenet (A) az HHT-Arany János Tehetségfejleszt Program el készít -gazdagító évfolyama számára Matematika tanmenet (A) az HHT-Arany János Tehetségfejleszt Program el készít -gazdagító évfolyama számára Ez a tanmenet az OM által jóváhagyott tanterv alapján készült. A tanterv az Országos Közoktatási

Részletesebben

értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják

értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják Helyi tanterv matematika általános iskola 5-8. évf. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

AZ OTTHONI /TANULÓSZOBAI/ FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI (Pedagógiai program IX.

AZ OTTHONI /TANULÓSZOBAI/ FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI (Pedagógiai program IX. AZ OTTHONI /TANULÓSZOBAI/ FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI (Pedagógiai program IX. fejezet) Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan

Részletesebben

ÉNEK-ZENE A változat

ÉNEK-ZENE A változat ÉNEK-ZENE A változat Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-4. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-4. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-4. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Bartháné Jáger Ottília, Holndonnerné Zátonyi Katalin, Krivánné Czirba Zsuzsanna, Migléczi Lászlóné MISKOLC 2015 Összesített

Részletesebben

MATEMATIKA 1-2.osztály

MATEMATIKA 1-2.osztály MATEMATIKA 1-2.osztály A matematikatanítás feladata a matematika különböző arculatainak bemutatása. A tanulók matematikai gondolkodásának fejlesztése során alapvető cél, hogy mind inkább ki tudják választani

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom

Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom / EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (B) változat alapján

Részletesebben

képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék, hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos

képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék, hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson amatematikáról, mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret Helyi tanterv Szakiskolát végzettek középiskolája Közismeret Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV A SZAKISKOLÁT VÉGZETTEK KÖZÉPISKOLÁJA SZÁMÁRA... 4 Célok és feladatok... 4 Tantárgyak és óraszámok

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

Matematika. 1 4. évfolyam. Vass Lajos Általános Iskola Helyi tanterv Matematika 1 4. osztály

Matematika. 1 4. évfolyam. Vass Lajos Általános Iskola Helyi tanterv Matematika 1 4. osztály Matematika 1 4. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi

Részletesebben

Tanterv kéttannyelvű biológia 7 8. évfolyam

Tanterv kéttannyelvű biológia 7 8. évfolyam Tanterv kéttannyelvű biológia 7 8. évfolyam A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Az ember és természet műveltségterület és ezen belül a biológia tantárgy középpontjában a természet és az

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03. Matematika az általános iskolák 5 8.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03. Matematika az általános iskolák 5 8. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok

HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

SAKK-LOGIKA 1 4. évfolyam

SAKK-LOGIKA 1 4. évfolyam SAKK-LOGIKA 1 4. évfolyam A Sakk-logika oktatási program célja, hogy tanulási-tanítási tervet kínáljon az általános iskola alsó tagozatán tanító pedagógusok számára. A tanterv tantárgyi határokon is átívelő

Részletesebben

Helyi tanterv. az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet. Biológia az általános iskolák 7 8.

Helyi tanterv. az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet. Biológia az általános iskolák 7 8. Helyi tanterv az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet Biológia az általános iskolák 7 8. évfolyama számára A változat (1,5+1,5) alapján A biológia tantárgy tanításának céljai

Részletesebben

ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT TANULÓK KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSÁNAK TANTERVE Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 2015./2010/

ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT TANULÓK KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSÁNAK TANTERVE Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 2015./2010/ EGRI SZALAPARTI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT TANULÓK KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSÁNAK TANTERVE

Részletesebben

2013. ÉNEK ZENE Tantárgy helyi tanterve. az 1-4. évfolyamra

2013. ÉNEK ZENE Tantárgy helyi tanterve. az 1-4. évfolyamra 2013. ÉNEK ZENE Tantárgy helyi tanterve az 1-4. évfolyamra 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. Kötelező minimális óraszám/hét 2 2 2 2 Szabadon tervezhető óraszám/hét - - - - Rendelkezésre álló órakeret/hét

Részletesebben

Helyi tanterv a Mozaik kiadó ajánlása alapján. az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1

Helyi tanterv a Mozaik kiadó ajánlása alapján. az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1 BIOLÓGIA 7-8. Helyi tanterv a Mozaik kiadó ajánlása alapján az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1 Biológia az általános iskolák 7 8. évfolyama számára A biológia

Részletesebben

Matematika. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1

Matematika. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1 Matematika Alapelvek, célok: Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

Pedagógiai program. VII. kötet

Pedagógiai program. VII. kötet Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógia és Módszertani Intézmény Egységes szerkezetbe foglalt módosított Pedagógiai program VII. kötet

Részletesebben

Rajz és vizuális kultúra 1-2. évfolyam

Rajz és vizuális kultúra 1-2. évfolyam Rajz és vizuális kultúra 1-2. évfolyam Az általános iskola alsó tagozatán a fejlesztés centrikus vizuális kultúra tanulása alapvetően két célt szolgál: a kezdeti motiváltság és az örömteli alkotás fenntartását,

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény pedagógiai programmal kapcsolatos rendelkezései, A nevelési-oktatási

Részletesebben

Pedagógiai Program Helyi tanterv

Pedagógiai Program Helyi tanterv Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Pedagógiai Program Helyi tanterv 2015 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Matematika készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3. alapján 1-4. évfolyam 2 MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja,

Részletesebben

reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak

reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Testnevelés Helyi Tanterv 9.évfolyam Kéttannyelvű osztályok részére 2008. június 25. Testnevelés és sport Részei A kerettanterveben

Részletesebben

5. évfolyam. Gondolkodási módszerek. Számelmélet, algebra 65. Függvények, analízis 12. Geometria 47. Statisztika, valószínűség 5

5. évfolyam. Gondolkodási módszerek. Számelmélet, algebra 65. Függvények, analízis 12. Geometria 47. Statisztika, valószínűség 5 MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos területeken használhatjuk Az adatok, táblázatok, grafikonok értelmezésének megismerése nagyban

hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos területeken használhatjuk Az adatok, táblázatok, grafikonok értelmezésének megismerése nagyban MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola

A Dózsa György Általános Iskola A Dózsa György Általános Iskola Pedagógiai programja Nevelési program Tartalomjegyzék 1 Bevezető...3 1. Az iskola helyzet-meghatározása...4 2. Az iskola bemutatása..6 3. Az iskola nevelési programja..12

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. 4 évf. gimnázium reál orientáció

VIZUÁLIS KULTÚRA. 4 évf. gimnázium reál orientáció VIZUÁLIS KULTÚRA 4 évfolyamos gimnázium reál orientáció A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez

Részletesebben

Szakmai program 2015

Szakmai program 2015 2015 Célok és feladatok a szakközépiskolai képzésben A szakközépiskolában folyó nevelés-oktatás továbbépíti, kiszélesíti és elmélyíti az általános iskolai tantárgyi követelményeket. A szakközépiskolában

Részletesebben

Ének-zene. 1-2. évfolyam

Ének-zene. 1-2. évfolyam Ének-zene 1-2. évfolyam Az iskolába belépő gyerekek zenei adottságai, ismeretei, élményei jelentősen különbözhetnek, ezért elengedhetetlen a tanulók minél több sikerélményhez juttatása, mely játékos módszerekkel

Részletesebben

2. A Környezetismeret tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret

2. A Környezetismeret tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 2. A Környezetismeret tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 2. évfolyam: Tematikai egység rövid címe Kerettantervi óraszám Helyi többletóraszám (±) Témakör összidőkerete

Részletesebben

2013. Helyi tanterv. Klúg Péter Általános Iskola, Szakiskola a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye. Szeged

2013. Helyi tanterv. Klúg Péter Általános Iskola, Szakiskola a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye. Szeged 2013. Helyi tanterv Klúg Péter Általános Iskola, Szakiskola a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye Szeged AZ ISKOLA HELYI TANTERVE 1. A képzés teljes szerkezete... 1 2. Óvodai nevelés...

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM. KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM. KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 6. 7. 8. Heti 1 1 1 óraszám

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01. Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változatához Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 5 8. évfolyama

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.3.2.2.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.3.2.2. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Matematika készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.3.2.2. alapján 9-12. évfolyam 2 Az iskolai matematikatanítás célja, hogy

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Az 5. évfolyammal kezdıdıen a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja.

Részletesebben

Összesített Tanterv a 8 osztályos gimnáziumi részhez Fizikából FIZIKA TANTERV 7-8. évfolyam. Készítette: Bülgözdi László és Juhász Róbert

Összesített Tanterv a 8 osztályos gimnáziumi részhez Fizikából FIZIKA TANTERV 7-8. évfolyam. Készítette: Bülgözdi László és Juhász Róbert Összesített Tanterv a 8 osztályos gimnáziumi részhez Fizikából FIZIKA TANTERV 7-8 évfolyam Készítette: Bülgözdi László és Juhász Róbert Az alapfokú fizikaoktatás célja Keltse fel a tanulók érdeklődését

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. Felső tagozat 5-8.osztály

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. Felső tagozat 5-8.osztály TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. Felső tagozat 5-8.osztály Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja.

Részletesebben

Matematika helyi tanterv 5 8. évfolyam számára Alapelvek, célok

Matematika helyi tanterv 5 8. évfolyam számára Alapelvek, célok Matematika helyi tanterv 5 8. évfolyam számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15.

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Pedagógiai Program Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Érvényes: 2009. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. Nevelési program 1. Bevezetés

Részletesebben

Matematika. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Matematika. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013. Matematika tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről

Részletesebben

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XX. Kerületi Tankerület Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI Pedagógiai program Helyi tanterv az enyhe értelmi fogyatékos

Részletesebben

TIMSS 2011. Tanári kérdőív Matematika. online. 8. évfolyam. Azonosító címke

TIMSS 2011. Tanári kérdőív Matematika. online. 8. évfolyam. Azonosító címke Azonosító címke TIMSS 2011 Tanári kérdőív Matematika online 8. évfolyam Oktatási Hivatal Közoktatási Mérési és Értékelési Osztály 1054 Budapest, Báthory u. 10. IEA, 2011 Tanári kérdőív Az Önök iskolája

Részletesebben

NÉMET NYELV 5. OSZTÁLY

NÉMET NYELV 5. OSZTÁLY NÉMET NYELV 5. OSZTÁLY Az élő idegen nyelv otatásána alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciaerettel (KER), a tanuló idegen nyelvi ommuniatív ompetenciájána megalapozása és fejlesztése. A

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam MAGYAR NYELV 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készség együttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

Helyi tanterv KÉMIA az általános iskolák 7 8. évfolyama számára

Helyi tanterv KÉMIA az általános iskolák 7 8. évfolyama számára Helyi tanterv KÉMIA az általános iskolák 7 8. évfolyama számára az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. melléklet 2.2.10.2 (B) változatához alapján készült A kémia tanításának célja és

Részletesebben

A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. Szakterületi/szakspecifikus példák

A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. Szakterületi/szakspecifikus példák 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás "A tanulók életkori sajátosságainak és tudásszintjének megfelelően képes a technika történetiségének és rohamos fejlődésének

Részletesebben

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 2013. Tartalomjegyzék: 2. A VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE... 3 2.1. A választott kerettanterv... 3 2.1.1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások

Részletesebben

HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 9. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY

HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 9. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 9. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY Heti óraszám: 5 óra TANANYAG KIVÁLASZTÁS: Kerettanterv a Szakközépiskolák számára, az EMMI 51/2012. számú rendelete alapján. Készítette:

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 9-10. b /humán tagozat Helyi tanterv 9-10. évfolyam A tantárgyról általánosságban: A humán tagozat heti 4 magyarórán (9. évfolyamon heti 2 nyelvtan és 2 irodalom, 10. évfolyamon

Részletesebben

Községi Általános Iskola Püspökhatvan. Helyi tanterve 2004.

Községi Általános Iskola Püspökhatvan. Helyi tanterve 2004. Községi Általános Iskola Püspökhatvan Helyi tanterve 2004. Általános célkitűzések A tanári munka eredményessége érdekében a tantervnek világos képet kell adnia arról, hogy milyen is legyen az a tudás,

Részletesebben

Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához

Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához I. Bevezetés Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy

Részletesebben

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41.

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola 8630 HELYI TANTERV Szakiskola ÉRVÉNYES: 2011. szeptember 1-től KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA Célok és feladatok A szakiskola kilencedik-tizedik évfolyamán az általános

Részletesebben

NIKerettanterv MATEMATIKA 1. évfolyan Éves óraszám: 180 óra, heti 5 óra

NIKerettanterv MATEMATIKA 1. évfolyan Éves óraszám: 180 óra, heti 5 óra NIKerettanterv MATEMATIKA 1. évfolyan Éves óraszám: 180 óra, heti 5 óra A matematikatanítás célja, hogy lehetővé tegye a tanulók számára a környező világ térformáinak, mennyiségi viszonyainak, összefüggéseinek

Részletesebben

4. évfolyam, 8. évfolyam, 12. évfolyam, minimumszint. minimumszint. minimumszint. KER-szintben nem megadható. Első idegen nyelv. Második idegen nyelv

4. évfolyam, 8. évfolyam, 12. évfolyam, minimumszint. minimumszint. minimumszint. KER-szintben nem megadható. Első idegen nyelv. Második idegen nyelv IDEGEN NYELV Német Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 MATEMATIKA

Nemzeti alaptanterv 2012 MATEMATIKA ALAPELVEK, CÉLOK Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TESTNEVELÉS TANTERV 2004. készítette: BAGI PÉTER KÉSZÜLT AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 2003-AS KERETTANTERVE ALAPJÁN TESTNEVELÉS ÉS SPORT 7 12. évfolyam Célok és feladatok A testnevelés

Részletesebben