Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola"

Átírás

1 Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Testnevelés Helyi Tanterv 9.évfolyam Kéttannyelvű osztályok részére június 25.

2 Testnevelés és sport Részei A kerettanterveben előírt tartalom: 80 % 59 óra Szabadon felhasználható óra: 20 % 15 óra Témakörök címei Rendgyakorlatok önálló óraszám nélkül. Előkészítés, alapozás, prevenció. Atlétika jellegű feladatmegoldások. Torna jellegű feladatmegoldások. Testnevelés és sportjátékok. Úszás. Önvédelemi és küzdősportok. Természetben űzhető sportok. Szabadon választható 11 óra 10 óra 13 óra 13 óra 4 óra 4 óra 4 óra 15 óra Cél a pszichoszomatikus fejlettséghez és érdeklődéséhez igazodó játékos mozgástevékenységgel gazdagítsa és fejlessze a tanulók mozgásműveltségét; járuljon hozzá a tanulók mozgásszükségletének kielégítéséhez; célunk, hogy kialakuljon a tanulóban az a meggyőződés, hogy a rendszeres fizikai aktivitás az egészséges életmód része; sokoldalú mozgáskészség kialakítása, ügyesség fejlesztés; aktív vállalkozó, küzdeni és alkalmazkodni tudó fiatalok nevelése. vezényszavak, alakzatok használata. gimnasztikai alapformák és a testartást javító gyakorlatok; a kondicionális képességeknek a tanulók kiinduló szintjéhez igazított fejlesztése; az atlétikai mozgásanyagból a választott futások dobások és ugrások technikai szintjének kialakítása; a torna mozgásanyagában lévő választott szergyakorlatok, elemek,

3 elemkapcsolatok elsajátítása; a választott sportjátékok űzése egyszerű szabályok szerint, törekvés az összjátékra; a természetben űzhető sportágak közül lehetőség szerint legalább egynek a gyakorlása; küzdő feladatok és játékok elsajátítása; folyamatos úszás; bírkózás, úszás az úszni nem tudók számára, aerobik;.megismertessük tanulóinkal a floorball játékszabályait, és egyszerűsített játékszabályok mellett képesek legyenek játszani; az asztalitenisz játékszabály ismerete, helyes ütőfogás alkalmazásával alapjáték; Követelmény alakzatok felvétele a vezényszavaknak megfelelően; gimnasztikai feladatok végrehajtása utastásra, néhány testtartást javító gyakorlat bemutatás utáni végrehajtása; a kondicionális képességek szintjének javulása; mérhető atlétikai teljesítményekben javulás, főleg a technikai végrehajtás tökéletesítése révén; elemkapcsolatok végrehajtása választott szereken segítségadás mellett, aktív részvétel a választott sportjátékokban; aktív részvétel a küzdőjátékban és feladatokban; folyamatos úszás 25 méteren. A tanulók ismerjék motorikus képességeiket, igényeljék a mozgásos játék örömét. Legyenek késztetve - nem kilátástalan - erőfeszítésekre. Élményt nyújtó tevékenységekbe való részvétel. Legyenek képések önállóan bemelegíteni 8-10 gimnasztikai gyakorlat végrehajtásával.

4 Rendgyakorlatok Cél szükséges alakzatok, vezényszavak ismerete; az óra szervezettségének, külső rendjének kialakítása; balesetmentes foglalkozáshoz szükséges munkafegyelemnek biztosítása; önuralomnak, a közösség iránti felelősség kialakulásának elősegítése; a rendgyakorlatok végrehajtásánál kellő fegyelmezettséget tanusítsanak, alakilag elfogadhatóan hajtsák végre a feladatokat. Követelmény, mely ahhoz szükséges, hogy a tanuló magasabb évfolyamba léphessen. a tanulók célszerű mozgatása; érezzék a tanulók a sportfoglalkozások formai rendjének fontosságát; ismerjék a vezényszavakra, jelzésekre végrehajtandó mozgásokat; az utasítások megfelelő ütemben történő végrehajtása. A továbbhaladás feltételei A szükséges vezényszavak megértése és végrehajtása. Tartalom Ellenőrzés az öltöző, az öltözködés, az órakezdés rendjének kialakítása; sorakozó alapalakzatban (vonalban, oszlopban), igazodás, takarás, térköz, távköz, nyitódás, záródás; testfordulatok helyben; menet megindítása és megállítása; helyben járásból átmenet lépésbe; menetsebesség és a lépéshossz változtatása járás közben; Folyamatos használat során.

5 Előkészítés, alapozás, prevenció (gimnasztika) Cél a kondicionális képességeknek a tanulók kiinduló szintjéhez való fejlesztése; általános és sokoldalú előkészítés; általános és sokoldalú fejlesztés; speciális előkészítés; speciális képességfejlesztés; iskolai és civilizációs ártalmak megelőzése, ellensúlyozása. Követelmény, mely ahhoz szükséges, hogy a tanuló magasabb évfolyamba léphessen. a tanulók izomzatának, izületeinek sajátos foglalkoztatása; mozgástanulás, kinesztetikus megéreztetés elősegítése (rávezető gyakorlatok); új feladatok végrehajtásához szükséges tulajdonságok, képességek növelése; adottságaihoz mérten törekedjen arra, hogy a nyújtó hatású gyakorlatokat teljes terjedelemmel hajtsa végre; erősítő hatású gyakorlatokat megfelelő sebeséggel végezze; az összetett gyakorlatoknál megengedett a végrehajtási hiba. A továbbhaladás feltételei Tartalom Ellenőrzés Gimnasztikai feladatok végrehajtása utasításra, néhány testtartást javító gyakorlat bemutatás utáni végrehajtása. A kondicionális képességek szintjének javulása. Tudatosan használják a már megismert alapformákat. Tisztában legyenek a nyújtó és lazító gyakorlatok közötti különbségekkel. A légzőgyakorlatok fontosságának felismerése. általánosan és sokoldalúan fejlesztő erősítő, nyújtó hatású 4-8 ütemű szabad, illetve szabadgyakorlati alapformájú páros és társas gyakorlatok; határozott formájú, tanár által vezetett, együtt végzett bemelegítő gyakorlatok; a biomechanikailag helyes testtartást biztosító gyakorlatok; kéziszeres (labda, tömöttlabda, kézisúlyzó, ugrókötél, gumikötél, bot, Thera-Band szalag és labda) gyakorlatok; zenés gimnasztika.

6 Fittség mérés, fizikai képességek fejlődésének mérése tanmenetben rögzíthető sztenderdekkel. Ajánlott mérések, négy éven keresztül %-ban kifejezhető mutatókkal: gyorserő mérés alsó végtag dinamikus ereje, felső végtag gyorsasági ereje, has és hátizom gyorsasági ereje, erőállóképesség mérés alsó végtag dinamikus erőálloképessége, általános erőállóképesség, gyorsaság mérése Értékelés történhet folyamatosan, megfelelő észrevételek közlésével; a végrehajtás minőségét, hatásfokát kis csoportban is ellenőrizzük; azok akik a gyakorlatokat kitűnően hajtják végre, lehetőség szerint ezt mutassák be társaiknak.

7 Atlétika Részei: Futások, ugrások, dobások mozgásoktatása. Képességfejlesztés az atlétikai mozgások gyakorlásával. Vetélkedők, versengések, mérések, teljesítmények. Cél az alapvető mozgásformák - ugrás, futás, dobás - ismerete, gyakorlása, helyes végrehajtása és a hozzájuk tartozó teljesítmény közötti kapcsolat felismertetése; kondicionális képességek közül: vágta képesség, felgyorsulási képesség, rövid és középtávú álló képesség, erő fejlesztés, térbeli tájékozódó képesség növelése. akarat tulajdonságok fejlesztése, az egyéni eredmények megjavítására való törekvése. Követelmény, mely ahhoz szükséges, hogy a tanuló magasabb évfolyamba léphessen. teljesítményképes tudás elsajátítása; a különböző távú futásokban: gyors futásnál maximális sebességre törekedjen m-en; kitartó futásnál tudjon 10 percig közepes iramban futni; a távol és magasugrásokban: távolugrásnál az elugrása legyen erőteljes, repülésének íve gazdaságos; magasugrásnál eredményesen hangolja össze a lendítést és az elrugaszkodást; a hajításokban, vetésekben, lökésekben: ismerje fel a szerrel történő erőközlés hosszának jelentőségét; egy távolugró, egy magasugró, egy dobó mozgás végrehajtásának alapvető technikai ismerete; atlétikai szintek mérése. A továbbhaladás feltételei

8 Teljesítményteszt /az OM által meghatározott "kell" érték/ teljesítése. Mérhető atlétikai teljesítményekben javulás, főleg a technikai végrehajtás tökéletesítése révén. Az ugró, hajító, dobó mozgások végrehajtásához szükséges tulajdonságok, képességek megszerzése. Mozgásoktatások előtti futóiskola, dobó- hajtóerő és ruganyosság ismerete. Minimális alapképességek (a korosztálynak megfelelő) szintre hozása. Tartalom Futóiskola: futás térd- és sarokemeléssel; dzsoggolás, szkippelés helyben, haladással kifutással; keresztezőfutás, futás hátrafelé; FUTÁSOK: álló és térdelőrajt, rajtversenyek (20-30m-es távon); fokozó futás, iramfutás, gyorsfutások (60-100m-en), vágtafutás; tartós futások, futóversenyek; Szökdelő- ugróiskola: galoppszökdelés váltott lábbal; indián szökdelés váltott és pároskarú lendíéssel; szökdelések egy lábon, váltott lábon, ezek kombinációi; futó- ugró lépések; sorozatugrások helyből indulva és 3-4 lépés után; fel- és leugrások zsámolyra, részes szekrényre, átugrások az előbbi szereken egy, illetve páros lábon súlyterheléssel is; ugókötél gyakorlatok; UGRÁSOK: távolugrás: guggoló és homorító technikával ugrás; (az elugrás biztosítása erőteljes elrugaszkodással, a kar és láblendítés fokozásával); távolugróversenyek;

9 magasugrás: 3-5 lépés nekifutással, ugrások léc felett, Dobóiskola: különböző irányból történő indulással és ugrásfeladattal, magasugró technikák megimertetése; az egyes ugrótechnikák megismertetése:átlépő, guruló, hasmánt, flop technikák (nekifutás, elrugaszkodás, légmunka). a választott ugrástechnikában a megfelelő felugrás (karlendítás, elrugaszkodás), légmunka, a talajra érkezés kialakítása; magasugróversenyek; hajítások, lökések, vetések különböző állásokból, helyzetekből medicin labdával, súlygolyóval, egyéb szerekkel (mindkét oldalra); forgatás, ívképzés helyből dobásokkal; a láb emelő, forgató mozgását hangsúlyozó dobások; célbadobások; DOBÁSOK: kislabdahajítás:távolba helyből és nekifutásból, ívképzésre törekvéssel; 3-5 lépéses dobóritmus kialakításával; dobóversenyek, célbadobás; súlylökés: -fiúk:4-5 kg-os súlygolyóval, -lányok:3-4 kg-os súlygolyóval, a lökő mozdulat kialakítása, lökések helyből, járásból, elfordulással; oldalfelállásból súlylökés; súlylökőversenyek. Ellenőrzés a tanult mozgások technikai kivitelezésének értékelése; eredmények mérése: 60m futás fiúknak, leányoknak; 12 perces futás; távolugrás, választott technikával magasugrás; kislabdadobás (tömöttlabda dobás). Értékelés

10 a technikai végrehajtás és a teljesítmény azonos arányban kerüljön elbírálás alá; mivel az adottságok jelentősége igen nagy, az egyén önmagához viszonyított fejlődésének mértékét is figyelembe kell venni. Szerigény Az atlétikai mozgásokhoz szükséges gyakorlótér, eszközök (magasugró berendezés, medicinlabdák, kislabdák, távolugróhely, súlygolyók, mászókötelek, ugrókötelek, mérőszalag, stopper óra).

11 Torna jellegű feladat megoldások Részei: Szertorna: - talajtorna, - szekrényugrás, - korlát ( fiúknak ), - gyűrű ( fiúknak ), - gerenda ( lányoknak ), - ritmikus gimnasztika ( lányoknak ). Cél a választott szergyakorlatok, elemek, elemkapcsolatok elsajátítása; a testi erő, ügyesség, hajlékonyság, rugalmasság, mozgékonyság fejlesztése; térbeli tájékozódó képesség, egyensúly érzékelés kialakítása; esztétikum (szépség, harmónia a mozgásban) formálása; késztetés a helyes testtartásra; bátorság, önuralom fejlesztés; a sportágak a mai élet mindennapi mozgásaiban nem szereplő, de a szervezet élettani funkciói számára nélkülözhetettlen mozgásformák (függés és támaszhelyzetek) oktatása és gyakoroltatása. Követelmény, mely ahhoz szükséges, hogy a tanuló magasabb évfolyamba léphessen. 4-5 talajtorna elem ismerete, összekötő elemekkel; egy függő és egy támasszeren alapvető mozgáselemek ismerete; leányoknál a nőies mozgás váljon kifejezővé; a gyakorlatelemeket előírt testtartással és megfelelő önfegyelemmel hajtsák végre; a torna mozgások gyakorlásával fejlődjön: A továbbhaladás feltételei a ritmus képesség, egyensúlyozási képesség, gyorsasági erő, felgyorsulási képesség, erőállóképesség.

12 Tartalom Elemkapcsolatok végrehajtása választott szereken segítségadás mellett. Tornához szükséges képességek szintrehozása. Speciális célgyakorlatok ismerete, önálló végrehajtása. A vállöv, valamint a csípőizület mozgáshatárát növelő nyújtó, illetve lazító hatású, a láb elugró, a hasizom, a törzsizom, a kar húzó-, a váll támasztó erejét növelő szabad-, kéziszer- és szergyakorlatok, különböző testhelyzetekben (támasz, függés, vegyeshelyzetek) végzett gyakorlatok. SZERGYAKORLATOK: Talajtorna: gurulóátfordulások sorozatban előre, hátra különböző kiinduló helyzetekből különböző befejező helyzetekbe; repülő-guruló átfordulás; emelés fejállásba, gurulás előre állásba; tarkóállás; fellendülés (futólagos) kézállásba; emelés fejállásba, gurulás előre állásba; kézenátfordulás oldalt mindkét irányba; mérlegállás; összefüggő talajgyakorlat. Ritmikus gimnasztika (leányoknak): a ritmikus gimnasztika legalapvetőbb elemei(törekedve a végrehajtás pontosságára); fordulatok; átugrások, testhelyzetek, íves tartások; testsúlyáthelyezések, járások (érintőjárás, hintalépés, hármaslépés); szökdelések és ugrások; egy lábról egy és két lábra; két lábról egy és két lábra; lebegő és mérlegállás; kéziszerek (labda, buzogány, ugrókötél,) a lehetőségek szerint; megválasztott kéziszerekkel végezhető speciális RG gyakorlatok; törekvés együttmozgásra a zenével; egyszerű feladatok ugrálókötéllel és labdával;

13 Szekrényugrás: Fiúk: hosszában (4-5 rész) gurulóátfordulás; felguggolás, leterpesztész,; terpeszátugrás; Lányok: széltében (3-4 rész) guggolóátugrás; hosszában gurulóátfordulás; Korlát: - fiúk - támasz; támaszban haladás előre- hátra karhajlítás-nyújtás; alaplendület támaszban; ugrás felkarfüggésbe és lendület előre terpeszülésbe; terpeszülésből gurulás terpeszülésbe; kanyarlati leugrás; terpeszpedzés, alaplendület; összefüggő gyakorlat; Gyűrű: - fiúkfüggésben alaplendület; lendület előre zsugorfüggésbe; lebegőfüggés; emelés lefüggésbe; zsugorfüggésből emelés lefüggésbe; függésben lendület hátra, homorított leugrás; lebegőfüggés; támaszkísérletek; ereszkedés hátsó függésbe és visszahúzás; húzódás, leugrás; összefüggő gyakorlatok. Gerenda: - leányokkülönböző testhelyzetek: állások (lábujj, lépő, guggoló, lebegő és mérlegállás); térdelés, guggolás, fekvőtámasz, fekvések stb.; átmenetek egyik testhelyzetből a másikba;

14 lépésformák, járások előre, oldalt, hátra különböző kartartásokkal; fordulatok állásban és járás közben (pl.180 ); felugrás mellső oldalállásból egy láb átlendítésével 90 -os fordulattal lovaglóülésbe; leugrás: függőleges repüléssel.; összefüggő gyakorlat. Ellenőrzés összefüggő talajgyakorlat ellenőrzése; a lehetőség és a gyakorlási idő függvényében összeállított egy-két szergyakorlat értékelése; az oktatott RSG mozgásanyagból bemutatás. Értékelés legfontosabb a tanuló folyamatos megfigyelése és a végrehajtási hibák javítása; a gyakorlatok végzése során az aktívitást szükséges értékelni; a sikertelen kísérletek ne szegjék kedvüket; az első sikeres kísérletek kapjanak elismerést; az osztályzást gondosan elő kell készíteni; a legjobbak kapjanak megerősítést abban, hogy mozdulataik végrehajtása megfelel a követelményeknek. A tornához szükséges talaj és ugrószőnyegek, szivacsleérkezőhely, 4 pár gyűrű, gerenda, ugrószekrény, dobbantó, és korlát. Rsg: buzogány, ugrókötél, ( szalag, labda, karika ).

15 Testnevelési és sportjátékok Részei: Kosárlabda mozgásanyaga. Kézilabda mozgásanyaga. Röplabda mozgásanyaga. Labdarúgás mozgásanyaga /csak fiúknak/. Szabadon választható Asztalitenisz Floorball Cél érdeklődés felkeltés a testnevelés és a sport iránt; játékélmény nyújtása mozgások megszerettetésére; szenzomotoros koordinációs képességek közül a reakcióképesség és a gyorsasági reakció fejlesztése; a tanult taktikai elemeket játékhelyzetben fejlessze; társas mozgásos együttműködés, a csapatjáték készségének elsajátítása; csapatjátékból adódó személyiségfejlesztés lehetőségeinek kihasználása; csoportszerveződés szociológiai folyamatának kialakítása; fizikai képességek komplex fejlesztése (vágtaképesség, felgyorsulási képesség, akciógyorsaság); mozgásigény kialakítása; motiválás az öntevékeny sporttevékenységre, a szabadidő helyes kihasználására; a csapatjátékból adódó mozgás- és örömélményhez juttatás; összjátékra törekvés; képességfejlesztési lehetőségek kihasználása a sportjátékok gyakorlása folyamán. Követelmény, mely ahhoz szükséges, hogy a tanuló magasabb évfolyamba léphessen. két alap sportjáték játszásához nélkülözhetetlen játékelemek ismerete; egy sportjátékban a támadási és védekezési megoldások ismerete;

16 a páros és csapatjáték szabályainak ismerete, és azok alkalmazása a megismert játékban; a játék során a labdakezelési feladatokat kevés hibával hajtsák végre; törekedjen gól, illetve pontszerzésre; a szabályokat tartsa be; tanult technikai elemek feladathelyzetekben történő megoldása; két labdajáték technikájának, taktikájának, szabályainak ismerete, alapszíntű mérkőzéseken történő alkalmazása; újabb sportjáték megismerése, vagy a tanultak magasabb szintű elsajátítása. A továbbhaladás feltételei Aktív részvétel a választott sportjátékokban. Tartalom Összetett, csoportos váltóversenyek labdával, labdavezetéssel, különböző átadásokkal. Akadályversenyek sportági feladatok beiktatásával. Labdás csapatjátékok. Kosárlabda mozgásanyaga: előkészítés az oktatáshoz: előkészítő játékok; fogójátékok különböző feladatokkal; pontszerző; szabadulás a labdától; váltó-és sorversenyek labdás feladatokkal; labdás ügyesség fejlesztés; futások irányváltoztatásokkal, megállásokkal; ruganyosságfejlesztő gyakorlatok; speciális lábmunka gyakorlatai. technikai alapismeretek: alapmozgások lada nélkül és labdával: megindulás, megállás, sarkazás, irányváltoztatás; labdavezetés; átadások, egy és kétkezes átadások, labdaátvételek - helyben és mozgás közben; az átadások, labdavezetés és kosárradobás gyakorlatai ügyetlenebb kézzel is;

17 egykezes fektetett dobás; helyből, egy leütésből, labdavezetésből, átadásból, játékhelyzetek: 1:1, 2:1 elleni támadás és védekezés; taktikai alapismeretek: védekezés emberfogással alapelvek:védővonal; védőtávolság; hátrahelyezkedés; játékszabályok, részvét a játékban, játék módosított szabályokkal, ötletjáték. Kézilabda játék oktatásának mozgásanyaga: előkészítő játékok: fogyasztó különböző változatai; szabadulás a labdától; partizánlabda; fogójátékok labdával és labda nélkül; indulás, megállás, futások irányváltoztatásokkal. technika, alapismeretek: labda elfogása különböző magasságokból; egykezes átadások - átvételek mozgás közben; kapuralövés helyből,mozgásból ( legfeljebb egy leütésből) ; taktikai alapismeretek: a védőjátékos mozgása; támadás 5+1 és 4+2 felállás ellen; védekezés egy és két zavarójátékossal, védők helyezkedése a kijelölt területeken; játékhelyzetekben emberfölény kihasználása 2:1, 3:2, 4:3 elleni helyzetek esetében; védelem fellazítása, betörés, kapuralövés. szabályok ismerete; részvétel a játékban., ötletjáték. Röplabda játék oktatásának mozgásanyaga: előkészítés az oktatáshoz: előkészítő játékok (zsinórlabda, szabadulás a labdától); tempóérzéket fejlesztő gyakorlatok. technikai alapelemek:

18 alapállás, mozgás, helyezkedés lábmunkája; labdaérintések: kosárérintés, alkarérintés; alapállásban labdához való igazodás; nyitások: alsó egyenes nyitás, felső nyitás, nyitásfogadás. taktikai alapelemek: 1:1 elleni játék csökkentett területen; játék 9x9 m-es pályán alkar és kosárérintéssel; szabályok ismerete, részvétel a játékban módosított szabályokkal is. Labdarúgó játék oktatásának mozgásanyaga: előkészítő játékok: lovasfoci; fogyasztó játék szabályaival "kirúgó"; kispályás játék több labdával, több kapuval, stb...; futások irányváltoztatásokkal, fordulatokkal; rajtgyakorlatok; lábbal végezhető labdás ügyességi gyakorlatok. technikai alapelemek: álló labda rúgása belsővel; álló és mozgó labda rúgásának technikai formái; fejelés helyben és mozgás közben; kapuralövés helyben és mozgás közben; technikai elemeket tartalmazó komplex gyakorlatok. taktikai alapelemek: szabadulás a védőtöl gyors elfutással; a védő játékos helyezkedése; laza emberfogás posztok szerint; játékhelyzetek: 2:1, 3:2 elleni játék ; játékszabályok; Ellenőrzés technikai elemekből összeállított komplex gyakorlat ellenőrzése többször a tanév folyamán; részvétel a játékban, játékkészség fejlődésének mérése. Értékelés

19 Szerigény a helyes és eredményes végrehajtást együtt szükséges megítélni; a gól - pontszerzés és a hozzáállás a játékhoz ebből a szempontból lényeges; a játékban a jó helyezkedés kerüljön elbírálás alá. A kosárlabda játékhoz szükséges páronként legalább egy kosárlabda és egy pár kosárlabdapalánk. A kézilabdához szükséges megfelelő méretű pálya, kapuk és páronként egy labda. A röplabdához szükséges megfelelő méretű pálya, röplabdaháló és legalább páronként egy labda. Labdarúgáshoz szükséges 10 db labda. A floorballhoz szükséges legalább egy garnitúra floorballszett, + labda, kapuk. Az asztaliteniszhez szükséges legalább 4-5 db ping-pong asztal hálókkal, db ütő és 10 db labda.

20 Úszás Cél az általános mozgásműveltség fejlesztése; speciális képességfejlesztés feladatainak megvalósítása; lehetőség nyújtása egy új sportág megismerésére, a testnevelés megszeretettésére. Követelmény, mely ahhoz szükséges, hogy a tanuló magasabb évfolyamba léphessen. a tanulók vízbiztonságának kialakítása; alapvető viselkedési forma víz közelben; a víz szeretetének kialakítása; egy úszástechnika elsajátítása. A továbbhaladás feltételei Folyamatos úszás 25 m-en. Tartalom Az úszásoktatás tudásszint felméréssel kezdődjön. Vízhez szoktatás vízellenállás érzékeltetése: Választás szerint két úszásnem. Ellenőrzés Az oktatott úszásnem technikai kivitele.

21 Önvédelemi és küzdősportok Cél akarati tulajdonságok, küzdőképesség, bátorság, fizikai erőfeszítések fejlesztése; késztelés az általános testi erő fejlesztésére; az önvédelem eszközeinek elsajátítása. Követelmény, mely ahhoz szükséges, hogy a tanuló magasabb évfolyamba léphessen. önvédelmi fogások elsajátítása; a fiú tanulóknál a pszichikai és fizikai erő egyidőben történő mozgósítása. A továbbhaladás feltételei Tartalom Aktív részvétel a küzdőjátékokban és feladatokban. páros küzdő gyakorlatok és játékok, különböző testhelyzetekben: küzdőgyakorlatok labdával; gurulások, esések, tompítások; emelések, hordások különböző testhelyzetekben; birkózás állásban, fogáskeresés; alapvető fogásmódok; grundbirkózó versenyek. Ellenőrzés hosszabb ideig történő gyakorlásnál a technikai elemek végrehajtását kell értékelni, valamint a vállalkozói kedvét ; a legjobb eredményeket elérő tanulók külön kiemelése.

22 Természetben űzhető sportok Részei: A testnevelési mozgásanyag szabadban történő gyakorlása. Természetjárás, tájékozódási futás. Téli sportok. Cél a szabadban végzett mozgások megszerettetése; ismerkedés a természettel, környezettudatos viselkedés ; ismerjék a szabadtéri testedzés legfontosabb egészségügyi és balesetvédelmi rendszabályai; téli sportok, játékok szépségeinek megismertetése; egészségmegőrzés hatékonyságának érvényesülése. Követelmény, mely ahhoz szükséges, hogy a tanuló magasabb évfolyamba léphessen. a változó időjárási körülményekhez való alkalmazkodás; váljék természetes igénnyé a szabadban végzett mozgástevékenység; végezzen sport jellegű mozgástevékenységet a szabadban. A továbbhaladás feltételei Aktív részvétel egy természetben űzhető sportágban. Tartalom A testnevelés mozgásanyagából bármely mozgás, melyre lehetőség van, végezhető a szabadban. Az egészségmegőrzés szempontjából hasznos, hatékony. természetjárás: ( domborzati formák megismerése, a szabadban és térkpen való felismerése, tájoló használata, térképolvasás). korcsolyázás: ( rajtolás, korcsolyázás előre, ívben, fékezés ). Ellenőrzés

23 Térképismeret, tájoló használata. A tanult korcsolya mozgás technikai kivitelezése elemi szinten. Szerigény Térkép(vaktérkép), tájoló, korcsolya.

24 A szabadon felhasználható 20 százalékos időkeret felhasználása Cél az asztalitenisz játék megismertetése, az alapütések elsajátítása és alkalmazása; a floorball játék megismertetése, népszerüsítése; játéklehetőség biztosítása a kötelezően előírt sportjátékokban. Követelmény asztalitenisz: a játészabály ismerete, alapszintű játék; floorball: a játészabály ismerete és betartása, alapszintű játék egyszerűsített formában; a választott spotjátékokban törekvés az összjátékra. A továbbhaladás feltételei Aktív részvétel a sportjátékokban. Tartalom Asztalitenisz: alapállás; ütőfogás; adogatás; tenyeres ütés; Floorball: helyes ütőfogás; a játék kezdete (húzás); alapütés; játék egyszerűsített szabályok szerint. A választott két labdajáték magasabb szintű elsjátítása, gyakorlása, játék. Ellenőrzés Aktív játék. Játékkészség fejlődésének mérése.

25 FOGALMAK Kondicionális képességek: erő, gyorsaság, állóképesség, Az egyes sportági tevékenységek kapcsán megismerhető fogalmak: támaszhelyzet, ívképzés, gyorsulás,

13. évfolyam. Kéttannyelvű és nyelvi előkészítő osztályok részére

13. évfolyam. Kéttannyelvű és nyelvi előkészítő osztályok részére 13. évfolyam Kéttannyelvű és nyelvi előkészítő osztályok részére Testnevelés és sport Részei A kerettantervben előírt tartalom: 80 % 52 óra Szabadon felhasználható órakeret: 20 % 12 óra Témakörök címei

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5 8. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5 8. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos

Részletesebben

LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TESTNEVELÉS TANTERV 2004. készítette: BAGI PÉTER KÉSZÜLT AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 2003-AS KERETTANTERVE ALAPJÁN TESTNEVELÉS ÉS SPORT 7 12. évfolyam Célok és feladatok A testnevelés

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGI TERÜLET

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGI TERÜLET TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGI TERÜLET Bevezetés Jelenleg Magyarországon ugyan különböző szervezeti keretek között, de több oktatási intézmény foglalkozik sportoló fiatalok oktatásával, nevelésével. Működik

Részletesebben

HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 0. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY

HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 0. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 0. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY Heti óraszám: 5 óra TANANYAG KIVÁLASZTÁS: Kerettanterv a Szakközépiskolák számára, az EMMI 51/2012. számú rendelete alapján. Készítette:

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT HELYI TANTERVE

TESTNEVELÉS ÉS SPORT HELYI TANTERVE A Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola TESTNEVELÉS ÉS SPORT HELYI TANTERVE a 9-12. évfolyamok számára közgazdaság ágazaton Készítették: Kecskés Márta és Pók Edina Készült: 2014.

Részletesebben

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA A testnevelés és sport műveltségtartalma a középiskolában tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív pihenés alkalmazásához

Részletesebben

10. évfolyam. Sportjátékok

10. évfolyam. Sportjátékok 10. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Sportjátékok Órakeret 30 óra Életkornak megfelelő technikai és taktikai, elméleti és gyakorlati

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Sportiskola 5-6. évf. Testnevelés és sport TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma az 5 8. évfolyamon az ismeretek tudatos bővítésével és a gondolkodási műveletek fejlesztésével párhuzamosan

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. Felső tagozat 5-8.osztály

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. Felső tagozat 5-8.osztály TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. Felső tagozat 5-8.osztály Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja.

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Az 5. évfolyammal kezdıdıen a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja.

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 9. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY

HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 9. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 9. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY Heti óraszám: 5 óra TANANYAG KIVÁLASZTÁS: Kerettanterv a Szakközépiskolák számára, az EMMI 51/2012. számú rendelete alapján. Készítette:

Részletesebben

Röplabda. Futásból - ugrásba történő Átmenet megvalósítása elrugaszkodással. Távol ugrás helyből l6o cm.

Röplabda. Futásból - ugrásba történő Átmenet megvalósítása elrugaszkodással. Távol ugrás helyből l6o cm. Röplabda 1-2. évfolyam Előkészítő csoport Cél - Előképzés, a labdás ügyesség és az ehhez szükséges koordinációs képességek fejlesztése. Előkésztő játékok alkalmazása. Tananyag Követelmény Megjegyzés I.

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Testnevelés és sport Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Gyakorlati Követelmények, témakörök:

Részletesebben

Érettségi előkészítő emelt szint 12. évf. Testnevelés. 12. évfolyam. 1. Gimnasztika Órakeret

Érettségi előkészítő emelt szint 12. évf. Testnevelés. 12. évfolyam. 1. Gimnasztika Órakeret 12. évfolyam Órakeret 62 óra Összesen 1. Gimnasztika 4-4 2. Atlétika 14-14 3. Torna 18-18 4. Testnevelési és sportjátékok 12-12 5. Küzdősport 4-4 6. Úszás 2-2 7. Elméleti ismeretek 8-8 Összes 62-62 1.

Részletesebben

6. évfolyam. Természetes és nem természetes mozgásformák

6. évfolyam. Természetes és nem természetes mozgásformák 6. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 15 óra Az egyszerű bemelegítő gyakorlatok

Részletesebben

Testnevelés. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Testnevelés. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013. Testnevelés tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Bevezető Cél Az iskolai testnevelés és sport az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma - már a kritikus gondolkodásra alapozva ezen az iskolafokon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív pihenés alkalmazásához szükséges ismereteket

Részletesebben

8. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 17 óra. Természetes és nem természetes mozgásformák

8. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 17 óra. Természetes és nem természetes mozgásformák 8. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 17 óra Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 8 10 gyakorlattal önállóan bemelegítés

Részletesebben

7. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél

7. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél 7. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 17 óra A gyakorláshoz szükséges alakzatok

Részletesebben

Testnevelés és sport. Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam

Testnevelés és sport. Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam Testnevelés és sport Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. ÉVFOLYAM 1. CÉLOK ÉS FELADATOK BEVEZETÉS Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyamok) Az iskolai testnevelés

Részletesebben

TESTNEVELÉS. 7 8. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS. 7 8. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS 7 8. évfolyam Célok és feladatok Egészségvédelem: Az elérni kívánt célállapotban a tanulók képesek megőrizni a pubertáskor során a korábban kialakított egészségvédő szokásokat, előtérbe helyezik

Részletesebben

Alapkövetelmények a heti 4.5 testnevelés órán résztvevő tanulóktól

Alapkövetelmények a heti 4.5 testnevelés órán résztvevő tanulóktól Alapfeladatok A testnevelés tanterv a tantárgyi feladatokon kívül elő kívánja segíteni a nyitottságot, megértést. Az anyanyelvi kommunikáció az anyanyelv elsajátításának eredménye, amely a testnevelés

Részletesebben

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Testnevelés tanmenet 2015-2016.

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Testnevelés tanmenet 2015-2016. Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Testnevelés tanmenet 2015-2016. Készítette: Kertész Erika Horváth Nikolett Rozman Ágnes Órakeret: 5 óra/hét Hét Óraszám Tananyag 1. Balesetvédelmi

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A közoktatás kimeneti szakaszához közeledve a tudatos, rendszeres képzésben megjelenik a testkultúrához tartozó, az általános műveltséget fejlesztő szabály-, élettani, anatómiai, illetve

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

11. évfolyam. Sportjátékok

11. évfolyam. Sportjátékok 11. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Sportjátékok Órakeret 30 óra A helyi tanterv szerint választott labdajátékokban a 9 10. osztályos

Részletesebben

Torna (férfi) Cél: Előképző szakasz

Torna (férfi) Cél: Előképző szakasz Torna (férfi) Évfolyam: 1-2. Korosztály: gyermek: 6-8. év Előképző szakasz Cél: A sportág megszerettetése. Sokoldalú képzés. Előkészítő mozgások megismertetése: rendgyakorlatok, szabadgyakorlatok, szabadgyakorlat

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

TANTERV : 5-8. osztály. Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola

TANTERV : 5-8. osztály. Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola TANTERV : 5-8. osztály Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola NAT műveltségterület: Éves óraszám: Heti óraszám: Testnevelés és sport 185 5 ÉVF O- LY AM: A TANTÁRGY NEVE: 5. Testnevelés 6. Testnevelés

Részletesebben

Testnevelés és sport 1-8. évfolyam

Testnevelés és sport 1-8. évfolyam Testnevelés és sport 1-8. évfolyam Alapelvek, célok: A testnevelés és sport mozgásanyagának segítségével az eddiginél nagyobb hatékonysággal fejlesztendık a közoktatásban résztvevı korosztályok fizikai

Részletesebben

11. évfolyam. Évi óraszám: 108 3 óra/hét

11. évfolyam. Évi óraszám: 108 3 óra/hét 11. évfolyam Évi óraszám: 108 3 óra/hét Sportjátékok 20 óra Torna jellegű feladatok 15 óra Atlétika jellegű feladatok 20 óra Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 15 óra Önvédelem és küzdősportok 8

Részletesebben

11. Testnevelés tanterv-kiegészítés. 11.1 Célok és alapelvek

11. Testnevelés tanterv-kiegészítés. 11.1 Célok és alapelvek 299 11. Testnevelés tanterv-kiegészítés 11.1 Célok és alapelvek Az Európai Unió által megfogalmazott kulcskompetenciák hatékony fejlesztése érdekében a műveltségterület számára megfogalmazott fejlesztési

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve

Részletesebben

TESTNEVELÉS TANMENET. 4. osztály Évi óraszám: 109

TESTNEVELÉS TANMENET. 4. osztály Évi óraszám: 109 TESTNEVELÉS TANMENET A tanmenet heti 3 órában dolgozza fel a kötelezô tartalmakat. Ezen belül számos lehetôség kínálkozik az egyes témák súlyozására, a hagyományoknak megfelelô testnevelést tanító nevelôi

Részletesebben

Balassi Bálint Gimnázium. helyi tanterve

Balassi Bálint Gimnázium. helyi tanterve A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve Testnevelés és sport AJTP előkészítő Balassi Bálint Gimnázium Balassagyarmat Készítette: Horváthné Vagra Ildikó; Lavaj Andrea; Tihanyi Róbert; Széles Zoltán A

Részletesebben

TESTNEVELÉS TANMENET

TESTNEVELÉS TANMENET TESTNEVELÉS TANMENET A tanmenet heti 3 órában dolgozza fel a kötelezô tartalmakat. Ezen belül számos lehetôség kínálkozik az egyes témák súlyozására, a hagyományoknak megfelelô testnevelést tanító nevelôi

Részletesebben

A középszintű gyakorlati érettségi vizsga

A középszintű gyakorlati érettségi vizsga Forrás: Oktatási Hivatal A középszintű gyakorlati érettségi vizsga A középszintű gyakorlati érettségi vizsgán az érettségizőnek az elégséges osztályzat megszerzéséért legalább 10%-os eredményt kell elérnie.

Részletesebben

Helyi tanterv 9. évfolyam heti öt óra TESTNEVELÉS ÉS SPORT

Helyi tanterv 9. évfolyam heti öt óra TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv 9. évfolyam heti öt óra TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma - már a kritikus gondolkodásra alapozva ezen az iskolafokon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás alapjainak

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Készségfejleszt Speciális Szakiskola szakképz évfolyamai 11-12.

SZAKMAI PROGRAM. Készségfejleszt Speciális Szakiskola szakképz évfolyamai 11-12. SZAKMAI PROGRAM Készségfejleszt Speciális Szakiskola szakképz évfolyamai 11-12. Szakterület: Egyéb szolgáltatások szakterület Tevékenység: Parkápoló Készült: 2007. 04. 23. Kiadását az oktatási miniszter

Részletesebben

Belügyi- rendészeti 9-10. Testnevelés

Belügyi- rendészeti 9-10. Testnevelés TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma már a kritikus gondolkodásra alapozva ezen az iskolafokon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, az aktív pihenés alkalmazásához szükséges ismereteket

Részletesebben

9. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez

9. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez . melléklet a 34/2014. (IV. 29.) EMMI rendelethez 9. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez 1. A kerettantervi rendelet 8. melléklet Kerettanterv a szakiskolák számára cím Kerettanterv a szakiskolák számára

Részletesebben

BIRKÓZÁS. Tananyag Követelmény Megjegyzés -Az ókori mitológiai birkózó korokról tartott regélés. Héraklész, Milon, magyar vonatkozásban Botond monda

BIRKÓZÁS. Tananyag Követelmény Megjegyzés -Az ókori mitológiai birkózó korokról tartott regélés. Héraklész, Milon, magyar vonatkozásban Botond monda BIRKÓZÁS Évfolyam: 1-2. Korosztály: gyermek, 6-8 év Cél - A sportolás, nevezetesen a birkózás megszerettetése - A rendszeres, folyamatos edzések utáni igény kialakítása - A fegyelem, figyelem képességének

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma - már a kritikus gondolkodásra alapozva a 9 12. évfolyamon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív pihenés alkalmazásához szükséges ismereteket

Részletesebben

TESTNEVELÉS TANTÁRGY

TESTNEVELÉS TANTÁRGY TESTNEVELÉS TANTÁRGY OSZTÁLYOZÓVIZSGA TEMATIKÁJA Az osztályozó, különbözeti és javítóvizsga 9-10.évfolyamon esetén csak gyakorlati részből áll. 11-12. évfolyamon a gyakorlati vizsga mellett elméleti anyagból

Részletesebben

2. évfolyam. Előkészítő és preventív mozgásformák

2. évfolyam. Előkészítő és preventív mozgásformák 2. évfolyam Előkészítő és preventív mozgásformák 10 óra + folyamatos A testnevelés optimális tanulási környezetének kialakítása. Az elemi kommunikációs szabályok, formák és jelek megismertetése. A testi

Részletesebben

Zipernowsky Károly Általános Iskola TESTNEVELÉS. Testnevelés tanterv

Zipernowsky Károly Általános Iskola TESTNEVELÉS. Testnevelés tanterv Zipernowsky Károly Általános Iskola Testnevelés tanterv TESTNEVELÉS Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott

Részletesebben

F Ü G G E L É K E K 1. K Ö R N Y E Z E TI N E V E L É SI PR O G R A M O SZ TÁ L Y K IR Á N D U L Á SO K TE R V E 3.

F Ü G G E L É K E K 1. K Ö R N Y E Z E TI N E V E L É SI PR O G R A M O SZ TÁ L Y K IR Á N D U L Á SO K TE R V E 3. F Ü G G E L É K E K 1. K Ö R N Y E Z E TI N E V E L É SI PR O G R A M O SZ TÁ L Y K IR Á N D U L Á SO K TE R V E 2. A TA N U L Ó K É R TÉ K E L É SÉ N E K K R ITÉ R IU M R E N D SZ E R E 3. Ó R A TE R

Részletesebben

TESTNEVELÉS TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1-4.

TESTNEVELÉS TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1-4. TESTNEVELÉS Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás alapjainak az elsajátítása a legfontosabb

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Évi óraszám: 92,5 óra Heti óraszám: 2,5 óra H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a 5 6. évfolyam A Nat alapozó szakaszában a műveltségterület sportkulturális

Részletesebben

PORTFÓLIÓ. MOZGÁSSAL A FEJLŐDÉSÉRT A sport általi nevelés ERDEINÉ BÉKÉSI VALÉRIA TESTNEVELÉS MA

PORTFÓLIÓ. MOZGÁSSAL A FEJLŐDÉSÉRT A sport általi nevelés ERDEINÉ BÉKÉSI VALÉRIA TESTNEVELÉS MA Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Testnevelés- és Sporttudományi Intézet PORTFÓLIÓ MOZGÁSSAL A FEJLŐDÉSÉRT A sport általi nevelés ERDEINÉ BÉKÉSI VALÉRIA TESTNEVELÉS MA Témavezető: Dr. Tóvári

Részletesebben

Általános 1. évf. Testnevelés és sport. 1. évfolyam

Általános 1. évf. Testnevelés és sport. 1. évfolyam Általános 1. évf. Testnevelés és sport 1. évfolyam Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás

Részletesebben

folyamatában a komplexebb, nehezített körülmények közötti végrehajtások válnak uralkodóvá. A már elsajátított készségek, fogalmak, kategóriák

folyamatában a komplexebb, nehezített körülmények közötti végrehajtások válnak uralkodóvá. A már elsajátított készségek, fogalmak, kategóriák TESTNEVELÉS Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás alapjainak az elsajátítása a legfontosabb

Részletesebben

ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél

ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél - A korosztály biológiai fejlődésének szem előtt tartása, az egészség megőrzése. - Az életkori sajátosságoknak megfelelő, sokoldalú

Részletesebben

ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél

ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél - A korosztály biológiai fejlődésének szem előtt tartása, az egészség megőrzése. - Az életkori sajátosságoknak megfelelő, sokoldalú

Részletesebben

III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve

III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve Tartalomjegyzék 1. Az iskola 1-4 évfolyamain tanított tantárgyak, kötelező és szabadon választható tanórai foglalkozások, az előírt tananyag és követelményei...

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 1-8. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 1-8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT A helyi tanterv a kerettanterv alapján készült 1-8. évfolyam Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve

Részletesebben

Tánc és dráma 1.- 4. évfolyam

Tánc és dráma 1.- 4. évfolyam Éves órakeret: 36 Tánc és dráma 1.- 4. évfolyam Heti óraszám: 1 Témakörök: A gyerekeket érdeklő, érintő problémák feldolgozása a dráma módszereivel Népi -, hagyományjátékok, történelmi játékok Gyermek

Részletesebben

NYME-SEK MNSK 2011/12-es tanév, tavaszi félév

NYME-SEK MNSK 2011/12-es tanév, tavaszi félév NYME-SEK MNSK 2011/12-es tanév, tavaszi félév SMANTE2202 Atlétika Magasugrás Koloszár Balázs I.évfolyam Testnevelő-egészségfejlesztő tanár Az átlépő magasugrás A magasugrás az ügyességi versenyszámokhoz

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA COMENIUS KAR GIMNASZTIKA OKTATÁSI SEGÉDANYAG. Gimnasztika I. tantárgyhoz. (tanító és óvodapedagógus szak) KŐSZEGI FERENC

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA COMENIUS KAR GIMNASZTIKA OKTATÁSI SEGÉDANYAG. Gimnasztika I. tantárgyhoz. (tanító és óvodapedagógus szak) KŐSZEGI FERENC ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA COMENIUS KAR GIMNASZTIKA OKTATÁSI SEGÉDANYAG Gimnasztika I. tantárgyhoz (tanító és óvodapedagógus szak) KŐSZEGI FERENC Sárospatak, 2014 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 1 Gimnasztika...

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGTERÜLET

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGTERÜLET MŰVELTSÉGTERÜLET TESTNEVELÉS 1-8. ÉVFOLYAM SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐSDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÓ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2010 Ajánlás A testnevelés tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Sportiskola 1. évf. Testnevelés és sport 1. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT A Testnevelés és sport műveltségterület tartalma az általános iskola 1 4. évfolyamán a tevékenységek közbeni kommunikáció, kooperáció

Részletesebben

Koch Valéria Iskolaközpont Testnevelés Helyi Tanterv 1-12. évfolyamon

Koch Valéria Iskolaközpont Testnevelés Helyi Tanterv 1-12. évfolyamon Koch Valéria Iskolaközpont Testnevelés Helyi Tanterv 1-12. évfolyamon A testnevelés és a sport sajátosan összetett műveltségi terület. A mozgás az élet velejárója, nélküle nem képzelhető el semmilyen kognitív

Részletesebben

HITVALLÁSUNK ÉRTÉKEINK ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM...4

HITVALLÁSUNK ÉRTÉKEINK ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM...4 1 Tartalomjegyzék HITVALLÁSUNK ÉRTÉKEINK ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM...4 Fejlesztési célok...5 Az óvodai nevelés általános feladatai...5 Az óvodai élet tevékenységi formái...6 ISKOLAI PEDAGÓGIAI PROGRAM...15

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A hat évfolyamos gimnáziumban a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve

Részletesebben

Tájékoztató a Sporteszközök beszerzése - TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0920 tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről

Tájékoztató a Sporteszközök beszerzése - TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0920 tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről Tájékoztató a Sporteszközök beszerzése - TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0920 tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Tájékoztató az eljárás

Részletesebben

CSABA, DR. KOVÁCS KATALIN

CSABA, DR. KOVÁCS KATALIN Tantárgy: LABDAJÁTÉKOK ALAPJAI Szak: BSc SPORTSZERVEZŐ Tagozat: nappali Tantárgyfelelős neve: DR. REIGL MARIANN Tanszék: SPORTJÁTÉK (TFSPJ) A tantárgy oktatója: DR. REIGL MARIANN, Dr. ÖKRÖS CSABA, DR.

Részletesebben

Tánc és mozgás - Helyi tanterv 2015/2016

Tánc és mozgás - Helyi tanterv 2015/2016 Célok és feladatok A tánc tanítása komplex művészetpedagógiai tevékenység, amely által a tanuló sajátos kifejezőeszköz birtokába jut, kiegészítve a nyelvi, a zenei és a vizuális kifejezőeszközök tárát.

Részletesebben

Tollaslabda. Bevezetés

Tollaslabda. Bevezetés Tollaslabda Bevezetés A tollaslabda tanterv célja, olyan versenyzők felnevelése, akik választott sportágukat magas szinten művelik és egyben megfelelnek a klasszikus értelemben vett sportember" eszményének.

Részletesebben

Kézilabda. COOPER-teszt során a megtett távolság 3000-3500 m. 400m-es táv sorozatban történő teljesítése 65 mp szintidő alatt.

Kézilabda. COOPER-teszt során a megtett távolság 3000-3500 m. 400m-es táv sorozatban történő teljesítése 65 mp szintidő alatt. Évfolyam: 9-10 Kézilabda Korosztály: serdülő Cél A korosztálynak megfelelő kondícionális képességek kialakítása. A hozott kézilabdás mozgásminták megerősítése, ill. felülvizsgálata alapján jó technikai

Részletesebben

HELYI TANTERV HELYI TANTERV

HELYI TANTERV HELYI TANTERV HELYI TANTERV 1 1. A VÁLASZTOTT KERETTANTERV MEGNEVEZÉSE, A KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK, A KÖTELEZŐEN VÁLASZTANDÓ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK ÓRASZÁMA MEGNEVEZÉSE Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások

Részletesebben

HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK

HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK SZABÁLYAI AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI 1 Magyar nyelv és irodalom Írásbeli beszámoltatások Rendszeres,

Részletesebben

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI TANTÁRGYAK ALSÓ TAGOZAT Magyar nyelv és irodalom Matematika Környezetismeret Ének zene Rajz és vizuális kultúra Technika és életvitel Testnevelés

Részletesebben

1. évfolyam sportosztály

1. évfolyam sportosztály 1. évfolyam sportosztály MAGYAR IRODALOM A tanuló képes legyen egyszerű szóbeli közlések megértésére, utasítások végrehajtására, kérdésekre való válaszadásra; meghallgatott vagy olvasott mese, történet

Részletesebben

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM Pedagógiai program I. rész NEVELÉSI PROGRAM Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 1. A társadalmi igény és az egyéni

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM. KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM. KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 6. 7. 8. Heti 1 1 1 óraszám

Részletesebben

Alapfokú Művészeti Iskola. Néptánc Tanszak. Ajánlás

Alapfokú Művészeti Iskola. Néptánc Tanszak. Ajánlás Alapfokú Művészeti Iskola Néptánc Tanszak Ajánlás A helyi tanterv kidolgozását meghatározta 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról rendelkező 2003. évi LXIV.törvény a közoktatásról 48, valamint az intézmény

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

JANKOVICH MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA

JANKOVICH MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA JANKOVICH MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MŰVÉSZETI PEAGÓGIAI PROGRAMJA RÁCALMÁS 2011. 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 2. Bevezető 4. Nevelési program 5. 1. Az alapfokú

Részletesebben

Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV

Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára 1-4. évfolyam TARTALOM A MISKOLCI ÉLTES MÁTYÁS

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Bevezet I. Nevelési program II. Helyi tanterv Záradék

TARTALOMJEGYZÉK Bevezet I. Nevelési program II. Helyi tanterv Záradék TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 2 I. Nevelési program 7 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei 7 2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok

Részletesebben

Atlétika. Súlylökés oktatása általános iskolában (SMDLTE 2202) 2011. Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

Atlétika. Súlylökés oktatása általános iskolában (SMDLTE 2202) 2011. Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Sportelméleti Intézeti Tanszék Dr. Koltai Miklós Atlétika Súlylökés oktatása általános

Részletesebben

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1 1. félévi óraszá m 2. félévi óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszám 2. félévi óraszám Éves óraszám 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá

Részletesebben

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TARTALOMJEGYZÉK A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások...

Részletesebben

A magasugrás oktatása általános iskola felső tagozatában

A magasugrás oktatása általános iskola felső tagozatában Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A magasugrás oktatása általános iskola felső tagozatában (Atlétika 2202) Készítette: Réti Pál Csaba FFT9X9 2014.

Részletesebben

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XX. Kerületi Tankerület Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI Pedagógiai program Helyi tanterv az enyhe értelmi fogyatékos

Részletesebben

feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó

feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó INFORMATIKA 5-8. Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan

Részletesebben

TESTNEVELÉS 1-12. ÉVFOLYAM

TESTNEVELÉS 1-12. ÉVFOLYAM TESTNEVELÉS 1-12. ÉVFOLYAM SZERZŐK: Baranyainé Pomázi Mária, Heibl Sándorné, Horváth A. Gézáné, Kőszeginé Marosi Judit, Palásti Mihályné, Szabó Gabriella, Szilágyi Szabolcs 1 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1 4.

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 1 Úszás 1.-8. évf. 2030 Érd, Fácán köz 1. Sportiskolai helyi tanterv 2013.

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 1 Úszás 1.-8. évf. 2030 Érd, Fácán köz 1. Sportiskolai helyi tanterv 2013. Sportiskolai Általános Iskola 1 Úszás 1.-8. évf. HELYI TANTERV ÚSZÁS 1.-8. évfolyam KÖZNEVELÉSI TÍPUSÚ SPORTISKOLAI OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Összeállította: Pécz Imre Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános

Részletesebben

Rajz és vizuális kultúra 1-2. évfolyam

Rajz és vizuális kultúra 1-2. évfolyam Rajz és vizuális kultúra 1-2. évfolyam Az általános iskola alsó tagozatán a fejlesztés centrikus vizuális kultúra tanulása alapvetően két célt szolgál: a kezdeti motiváltság és az örömteli alkotás fenntartását,

Részletesebben

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz.

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Informatika Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Pedagógiai Program Helyi tanterv

Pedagógiai Program Helyi tanterv Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Pedagógiai Program Helyi tanterv 2015 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

Pedagógiai program. VII. kötet

Pedagógiai program. VII. kötet Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógia és Módszertani Intézmény Egységes szerkezetbe foglalt módosított Pedagógiai program VII. kötet

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola

A Dózsa György Általános Iskola A Dózsa György Általános Iskola Pedagógiai programja Nevelési program Tartalomjegyzék 1 Bevezető...3 1. Az iskola helyzet-meghatározása...4 2. Az iskola bemutatása..6 3. Az iskola nevelési programja..12

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon 1. Anyanyelvi kommunikáció Fejlesztési területek Matematika Környezet Rajz Technika Ének Testnevelés 1-2. évfolyam 1. Beszédkézség, szóbeli szövegek megértése

Részletesebben