13. évfolyam. Kéttannyelvű és nyelvi előkészítő osztályok részére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "13. évfolyam. Kéttannyelvű és nyelvi előkészítő osztályok részére"

Átírás

1 13. évfolyam Kéttannyelvű és nyelvi előkészítő osztályok részére

2 Testnevelés és sport Részei A kerettantervben előírt tartalom: 80 % 52 óra Szabadon felhasználható órakeret: 20 % 12 óra Témakörök címei Rendgyakorlatok önálló óraszám nélkül. Előkészítés, alapozás, prevenció. Atlétika jellegű feladatokmegoldások. Torna jellegű feladatmegoldások. Testnevelési és sportjátékok. Úszás. Önvédelem és küzdősportok. Természetben űzhető sportok. Szabadon választható 10 óra 10 óra 12 óra 4 óra 3 óra 3 óra 13 óra 9 óra Cél felkészíteni a tanukókat arra, hogy éretten, egészségesen, edzetten lépjenek a felnőtt, kor küszöbére meg tudjanak felelni a társadalom elvárásainak; a szabadidős, önálló sporttevékenységre való ösztönzés; az iskolai munka egészének célkitűzésével összhangban, a tanulók harmónikus testi, lelki, szellemi fejlesztése; célunk, hogy kialakuljon a tanulóban az a meggyőződés, hogy a rendszeres fizikai aktivitás az egészséges életmód része; aktív vállalkozó, küzdeni és alkalmazkodni tudó fiatalok nevelése. Követelmény,a tözsanyag elsajátítása alapszinten. A testnevelési órákon elsajátított mozgásokkal legyen képes a tanuló versenyezni, mérkőzést játszani. Mérhetően fejlődjenek a kondicionális képességek, folyamatosan emelkedjen a koordinációs képességek szintje. 2

3 A szabadgyakorlati alapformájú gimnasztikai kéz-iszer-, társas, pad-, bordásfal gyakorlatok alkalmazása ( 3-4 alapforma, 8-16 ütem). A helyes testtartást javító gyakorlatok önálló használata. A kondicionálios képességek fejlesztése. Az atlétikai mozgásanyag stabil végrehajtása, versenyzés. Tornában a választott szergyakorlatok esetében legalább 4 elemből álló gyakorlatsor folyamatos végrehajtása. A választott sportjátékokban (legalább kettőben) a tanult technikai elemek, taktikai megoldások alkalmazása játékban. Pontos szabályismeret. Aktív részvétel a természetben űzhető sportágakban. Küzdősportokban a páros küzdelmek során a tanult technikai elemek gyakorlása. Folyamatos úszás mindkét választott úszásnemben, törekedve a távolság növelésére. A bírkózás és judo technikai elemei, illetve a sportjátékok esetében az egyes játékhelyzetek - emberfogás és területvédekezés esetén - alkalmazása valós játékszituációban. A továbbhaladás feltételei 8 ütemű, két alapformát tartalmazó pad- és bordásfal gyakorlatok, végrehajtása utasításra; 4-8 ütemű szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatokból álló kéziszeres; Gyakorlatsor tervezése és végrehajtása a testtartást javító gyakorlatok önálló végrehajtása; A kondicionális képességek szintjének megtartása; Mérhető atlétikai teljesítményekben, szabályok szerinti versenyzés; A választott szereken rövid gyakorlatsor végrehajtása; Aktív részvétel két választott sportjátékban, szabályok szerinti játék; Aktív részvétel egy természetben űzhető sportágban; A páros küzdelmekben való részvétel; Folyamatos úszás két úszásnemben. 3

4 Rendgyakorlatok Cél, követelmény, továbbhaladás feltételei: az osztály foglalkoztatásához szükséges fegyelem és rend megteremtése; balesetmentes foglalkozáshoz szükséges munkafegyelemnek biztosítása; a rendgyakorlatok végrehajtásánál kellő fegyelmezettséget tanusítsanak, alakilag elfogadhatóan hajtsák végre a feladatokat. 4

5 Előkészítés, alapozás, prevenció Cél lehetőség szerint a gyakorlatokat önállóan tervezzék és hajtsák végre a tanulók; tudatosodjon a tanulóban, hogy minden fizikai tevékenység előtt, a szervezetnek szüksége van bemelegítésre; önindítatásból fakadó speciális képességfejlesztés, testépítés; az ismert gyakorlatok végzése egyben alkalmas képességfejlesztésre; iskolai és civilizációs ártalmak megelőzése, ellensúlyozása. Követelmény: legyen felkészült az önálló bemelegítésre; a bemelegítésnél a gyakorlatokat célszerűen válassza ki; kondícionális képességeket fejlesztő, egy-egy izomcsoportot erősítő speciális gyakorlatok ismerete; a gyakorlatok hatásfokát az elmozdulás mértéke és az igénybevett szerek, eszközök súlya, mérete és formája növelje. A továbbhaladás feltételei 8 ütemű, két alapformát tartalmazó pad - és bordásfal gyakorlatok végrahajtása utasításra; 4-8 ütemű szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatokból álló kéziszeres gyakorlatsor tervezése és végrehajtása a testtartásjavító gyakorlatok önálló végrehajtása. A kondicionális képességek szintjének megtartása, illetve javulása. Tartalom A 12. évfolyam előírásai szerint, de már legalább 4 alapformát tartalmazó és 8-16 ütemű szabad, illetve szabadgyakorlati alapformájú kéziszer és szergyakorlatok alkalmazásával. Biomechanikailag helyes testtartást biztosító gyakorlatok, zenés gimnasztika. 5

6 Ellenőrzés Fittség mérés, fizikai képességek fejlődésének mérése tanmenetben rögzíthető sztenderdekkel. Ajánlott mérések, négy éven keresztül %-ban kifejezhető mutatókkal: Értékelés gyorserő mérés alsó végtag dinamikus ereje, felső végtag gyorsasági ereje, has és hátizom gyorsasági ereje, erőállóképesség mérés alsó végtag dinamikus erőállóképessége, általános erőállóképesség, gyorsaság mérés fel kell hívni a figyelmet arra, hogy mely izomcsoportok maradtak ki a melegítésből; történhet folyamatosan, megfelelő észrevételek közlésével; az elbírálás kritériumai: a helyes tartás, az elmozdulás mértéke, a végrehajtás tempója, üteme és sebessége, milyen képességeket célszerű még fejleszteni. Szerigény Pad, bordásfal, gumikötél, homokzsák, theraband szalag, ugrókötél, zsámolyok. 6

7 Atlétika Részei: Futások, ugrások, dobások mozgásoktatása. Képességfejlesztés az atlétikai mozgások gyakorlásával. Vetélkedők, versengések, mérések, teljesítmények. Cél az atlétikai versenyszámok mechanikai törvényszerűségeinek ismeretében és ezek alkalmazásával legyenek képessek teljesítményjavulásra; közérzet, munkabírás javítása; egyéni atlétikai eredmények ismerete - tudatos erő, gyorsaság, állóképesség fejlesztés; kondicionális képességek közül: vágtaképesség, felgyorsulási képesség, rövid és középtávú álló képesség, erőfejlesztés, térbeli tájékozódó képesség növelése. akarati tulajdonságok - kitartás, céltudatosság - fejlesztése; a mozgásformák gyakorlása nyújtson lehetőséget az adottságnak legjobban megfelelő, eredményesen űzhető versenyág kiválasztására. Követelmén: ismerjék az atlétikai versenyszámok legfontosabb biomechanikai törvényszerűségeit és legyenek képesek azokat tudatosan alkalmazni eredményességük javítása érdekében; legalább egy, - az adottságainak megfelelő - versenyágban javuljon teljesítménye; teljesítményképes tudás elsajátítása; a különböző távú futásokban: gyors futásnál maximális sebességre törekedjen 60 m-en: fiúk: 9-10 mp; 7

8 a távol és magasugrásokban: leányok: mp; távolugrásnál az elugrása legyen erőteljes, repülésének íve gazdaságos; magasugrásnál eredményesen hangolja össze a lendítést és az elrugaszkodást; a hajításokban, vetésekben, lökésekben: ismerje fel a szerrel történő erőközlés hosszának jelentőségét; tömöttlabdadobás hátra: - fiúk (4 kg); - leányok (3 kg); egy távolugró, egy magasugró, egy dobómozgás végrehajtásának alapvető technikai ismerete; atlétikai szintek mérése. A továbbhaladás feltételei Tartalom Teljesítményteszt /az OM által meghatározott "kell" érték/ teljesítése. A mérhető atlétikai teljesítményekben javulás, szabályok szerinti versenyzés. Az atlétika egyes ágainak szükséges speciális cél- és képességfejlesztő gyakorlatok. Erőfejlesztő gyakorlatok: Láberő: Karerő: térdhajlítások, nyújtások, szökdelések, felugrások, átugrások, szerterheléssel. dobások 3-5 kg -os medicinlabdával a szer súlyának és az ismétlésszámnak a növelésével. kötélmászás, függeszkedés, vándorfüggeszkedés; kötélmászó és függeszkedő versenyek. A törzsizomzatot erősítő gyakorlatok: szerek és kéziszerek felhasználásával has-, hát- és oldalizom erősítő gyakorlatok az ismétlésszám és az intenzitás változtatásával. Rajtgyakorlatok és versenyek különböző kiinduló helyzetekből; 8

9 összetett feladatok gyors végrehajtása szerek felhasználásával és szereken végezve; Állóképességfejlesztés: a terhelés és pihenés változtatásával az erőt, gyorsaságot gyakorlatok; résztávok ismételt lefutása pihenési idők közbeiktatásával. fejlesztő Futások, rajttechnikák; Ugrások: Dobások: folyamatos futás megadott távon, majd megadott időre, a táv fokozatos növelésével, az idő fokozatos csökkentésével; vágtafutások és versenyek; állóképességi futás. -gyorsfutások 100-méteres távon; -futóversenyek méteren; -rajtveresenyek álló és térdelő rajttal 30 méteres távon; -fokozófutás, iramfutás. távolugrás választott technikával; -a technika javítása, az ugróteljesítmény növelése az optimális egyéni nekifutás kialakításával; -távolugróversenyek magasugrás választott technikával. -a technika folyamatos javítása, az ugrás egyes elemeinek tökéletesítésével, az optimális egyéni nekifutás kialakításával; -magasugróversenyek. kislabdahajítás:a 12. évfolyamon tanultak tökéletesítése, távolságra való törekvés teljes nekifutással; -dobóversenyek; súlylökés: a szer lökésének helyes iránya, szöge; -a technika javítása; -súlylökőversenyek. 9

10 Ellenőrzés Értékelés versenyhelyzetben teljesítmény mérése fokozatos terhelés után; ( kényszerítő helyzetek alkalmazása ); a tanult mozgások technikai kivitelezésének értékelése; eredmények mérése ( aktív ill. passzív pihenések közbeiktatásával ); 60m futás fiúknak, leányoknak; 12 perces futás; távolugrás és magasugrás választott technikával; tömöttlabdadobás és súlylökés. a teljesítmények köréből a legkedvezőbbeket mérjük; az alapképességek fejlesztése, megköveteli az összes atlétikai mozgásforma gyakoroltatását, a teljesítmények mérését; a kitartófutás teljesítményét mérjük és osztályozzuk; mivel az adottságok jelentősége igen nagy, az egyén önmagához viszonyított fejlődésének mértékét is figyelembe kell venni. Atlétikai mozgásokhoz szükséges gyakorlótér, eszközök (magasugró berendezés, medicinlabdák, kislabdák, távolugróhely, súlygolyók, mászókötelek, mérőszalag, stopper óra). 10

11 Torna jellegű feladatmegoldások Részei: Gimnasztika; Szertorna: -talajtorna, -szekrényugrás, -korlát ( fiúknak ), -nyújtó ( fiúknak ), -gyűrű ( fiúknal ), -gerenda ( lányoknak ), -ritmikus gimnasztika ( lányoknak ). Cél a tanult mozgásformák és ezek kapcsolatrendszerének felhasználásával teremtsen igényt összefüggő gyakorlatok összeállítására; esztétikum (szépség, harmónia a mozgásban) formálása; késztetés a helyes testtartásra; a tornagyakorlatok elsajátítása során növekedjen biztonságérzetük és tegyenek szert a végrehajtáshoz szükséges bátorságra. Követelmény: a szergyakorlatok esetében képesek legyenek a tanulók legalább 4 elemből álló gyakorlatsort önállóan végrehajtani; a gyakorlatelemek logikusan kapcsolódjanak egymáshoz; az összeállításnál egyszerű összekötőelemeket is alkalmazzanak; a gyakorlat kivitelezése esztétikus legyen; legyenek képesek 6 elemből álló talaj és tornaszergyakorlat folyamatos bemutatására; a gyakorlatszerkesztés szempontjainak ismerete. A továbbhaladás feltételei 11

12 Tartalom A választott szereken rövid gyakorlatsor végrehajtása. Egyénileg végzett speciális nyújtás, lazítás, erősítés. Az egyensúlyérzék fejlesztése, célgimasztikai gyakorlatokkal. Talajtorna: a évfolyamon tanult elemek változatos összekapcsolásával gyakorlatsor összeállítása, összekötő elemek felhasználásával. Ritmikus gimnasztika (leányoknak): Szekrényugrás: Korlát: - (fiúk ): átmenetek egyik törzsívből a másikba; keringőlépés 180 fokos fordulatokkal; a évfolyamon tanult elemekből egyéni gyakorlatsor összeállítása. Fiúk: hosszában ( 5 rész ) a tanult ugrások gyakorlása; Leányok: keresztben ( 5 rész ) a tanult ugrások gyakorlása; összefüggő gyakorlat kialakítása a osztályban tanult elemek felhasználásával. Nyújtó: - (fiúk ) a évfolyamon tanult gyakorlatelemekből egyszerű gyakorlat végrehajtása. Gyűrű: - fiúk- előző évfolyamok anyagából összeállított gyakorlat; összefüggő gyakorlat bemutatása. Gerenda: - leányok- összefüggő gyakorlat. Ellenőrzés összefüggő talaj és egy szergyakorlat ellenőrzése, ( legalább 4 elemet lendületi és erőelemet is tartalmazzon); a lehetőség és a gyakorlási idő függvényében összeállított egy-két szergyakorlat értékelése; az oktatott RSG mozgásanyagból bemutatás. 12

13 Értékelés végrehajtási hibák javítása; kapjanak megerősítést abban, hogy mozdulataik végrehajtása megfelel a követelményeknek. a gyakorlat végrehajtására a tornászos testtartás legyen jellemző; a szekrényugrásnál a lebegőtámaszos végrehajtás növelje a bemutatás értékét. A tornához szükséges talaj és ugrószőnyegek, szivacsleérkezőhely, 4 pár gyűrű, gerenda, ugrószekrény, dobbantó, nyújtó és korlát. Rsg: buzogány, ugrókötél, ( szalag, labda, karika ). 13

14 Testnevelési és sportjátékok Részei: Kosárlabda mozgásanyaga. Kézilabda mozgásanyaga. Röplabda mozgásanyaga. Labdarúgás mozgásanyaga /csak fiúknak/. Szabadon felhasználható Asztalitenisz Floorball Cél a sportjátékok felnőtt korra való átmentésére való nevelés; a tanult taktikai elemeket játékhelyzetben alkalmazza; csapatjátékból adódó személyiségfejlesztés lehetőségeinek kihasználása; csoportszerveződés szociológiai folyamatának kialakítása; a mozgásigény váljon az iskolai évek után a szabadidő kultúrált eltöltésének eszközévé; tudatosodjon a tanulókban, hogy a testkultúra az egyetemes emberi kultúra szerves része, és a testi nevelés egyben egészség nevelés is; alakuljon ki bennük a rendszsres fizikai aktivitás igénye oly mértékben, hogy az felnőttkori életmódjuk nélkülözhetetlen részévé váljon. Követelmény: Készségszinten birtokolják a választott labdajáték mozgásanyagát, és azok felhasználásával ismerjék fel a számukra legkedvezőbb támadó- és védőtechnikákat az adott játékhelyzetben. A továbbhaladás feltételei Tartalom Aktív részvétel két választott sportjátékban, szabályok szerinti játék. 14

15 A 12. évfolyam anyagának hatékonyabb feldolgozása egyéni szempontokat is figyelembe véve. Kosárlabda játék oktatásának mozgásanyaga: területvédekezés (3:3), a védőterület felosztása, a védőjátékosok mozgása, helyezkedése a kijelölt területen, játék. Kézilabda játék oktatásának mozgásanyaga: a területvédekezés elleni játék gyakorlása: hatosfal és 4+2-es védekezés gyakorlása; játék. Röplabda játék oktatásának mozgásanyaga: a leütés technikájának és a sáncolás végrehajtásának javítása; mentés gurulással; játék versenyszabályokkal, törekedve az állandó mozgásra védekezésben; helyezkedés figyelemmel az ellenfél szándékára; a sánc mögötti terület védelme. játék. Labdarúgó játék oktatásának mozgásanyaga: szabadulás védőtől egyszerű labdás cselekkel; védekezés a támadók emberfölénye ellen; területvédekezés; játék két kapura. támadásban és Ellenőrzés technikai elemekből összeállított komplex gyakorlat ellenőrzése többször a tanév folyamán; részvétel a játékban, játékkészség fejlődésének mérése. Értékelés A szabályok alkalmazása és betartása is elbírálás tárgya legyen. 15

16 A kosárlabda játékhoz szükséges páronként legalább egy kosárlabda és egy pár kosárlabdapalánk. A kézilabdához szükséges megfelelő méretű pálya, kapuk és páronként egy labda. A röplabdához szükséges megfelelő méretű pálya, röplabdaháló és legalább páronként egy labda. Labdarúgáshoz szükséges 10 db labda. A floorballhoz szükséges legalább egy garnitúra floorballszett és labda, kapuk. Az asztaliteniszhez szükséges legalább 4-5 db ping-pong asztal hálókkal, db ütő és 10 db labda. 16

17 Úszás Cél váljon igényévé és napi szükségletévé a rendszeres sporttevékenység; felhasználása a prevenció és a relaxáció eszközeként. az elmúlt évek során tanult úszásnemek gyakorlása, minél hosszabb táv teljesítése. Követelmény: folyamatos úszás mindkét választott úszásnemben, törekedve a távolság növelésére.(hosszútáv leúszása;) A továbbhaladás feltétele Tartalom Folyamatos úszás két úszásnemben. - a tanult úszásnem gyakorlása. Ellenőrzés Az oktatott úszásnem technikai kivitele. 17

18 Önvédelemi és küzdősportok Részei: Judó. Birkózás (fiúknak). Cél akarati tulajdonságok, küzdőképesség, bátorság, fizikai erőfeszítések fejlesztése és szintentartása; késztelés az általános testi erő fejlesztésére és szintentartása; az önvédelem eszközeinek fejlesztése és szintentartása. Követelmény: önvédelmi fogások használata; a fiú tanulóknál a pszichikai és fizikai erő egyidőben történő mozgósítása. A továbbhaladás feltételei Tartalom A páros küzdelmekben való részvétel. Társas küzdőgyakorlatok felhasználásával a kondicionálásával képességek ( erő, gyorsaság ) speciális fejlesztése. judo gyakorlatai: - páros küzdelmek a versenyszabályok szerint. birkózás - a évfolyamon tanult elemek felhasználásával birkózás, folyamatos küzdelem. Ellenőrzés 18

19 a technikai elemek helyes végrehajtását kell értékelni. 19

20 Természetben űzhető sportok Részei: A testnevelési mozgásanyag szabadban történő gyakorlása. Természetjárás, tájékozódási futás. Téli sportok. Cél a szabadban végzett mozgások megszerettetése; tájékozódás a természetben; téli sportok, játékok szépségeinek megismertetése; egészségmegőrzés hatékonyságának érvényesülése. Követelmén: váljék természetes igénnyé a szabadban végzett mozgástevékenység; végezzen sport jellegű mozgástevékenységet a szabadban. A továbbhaladás feltételei Tartalom Aktív részvétel egy természetben űzhető sportágban. A testnevelés mozgásanyagából bármely mozgás, melyre lehetőség van, végezhető a szabadban. Az egészségmegőrzés szempontjából hasznos és hatékony: természetjárás; korcsolyázás; síelés (téli tábor keretében). Ellenőrzés A tanult mozgás technikai kivitelezésének értékelése. 20

21 Szerigény: Térképismeret. Tájoló használat. Tájoló, aktuális (vak)térkép, sífelszerelés, korcsolya. 21

22 A szabadon felhasználható 20 százalékos időkeret felhasznáklása Cél minden tanulóval megismertetni és megszerettetni az asztaliteniszt, hogy amennyiben lehetőség adódik az iskolán kivüli játékra, akkor bátran, a szabályok ismertében szívesen művelje ezt a sportágat; a floorball játékot készségszinten tanulóink. a szabályokat betartva tudják játszani Követelmény Szabályismeret mindkét játékban. A továbbhaladás feltétele Tartalom Aktív részvétel a sportjátékokban. Asztalitenisz: játék Floorball játék Választott sportág magasabb szintű elsajátítása Ellenőrzés A tanult technikai elemek bemutatása, játék közbeni alkalmazása. Aktív részvétel a sportjátékokban. Szerigény Legalább egy szett floorball felszerelés több labdával. Kapuk, melyek a tornateremben felállíthatók. 4-5 db ping-pong asztal, 4-5 db háló, db ütő, 10 db labda. 22

Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Testnevelés Helyi Tanterv 9.évfolyam Kéttannyelvű osztályok részére 2008. június 25. Testnevelés és sport Részei A kerettanterveben

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5 8. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5 8. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos

Részletesebben

LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TESTNEVELÉS TANTERV 2004. készítette: BAGI PÉTER KÉSZÜLT AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 2003-AS KERETTANTERVE ALAPJÁN TESTNEVELÉS ÉS SPORT 7 12. évfolyam Célok és feladatok A testnevelés

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT HELYI TANTERVE

TESTNEVELÉS ÉS SPORT HELYI TANTERVE A Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola TESTNEVELÉS ÉS SPORT HELYI TANTERVE a 9-12. évfolyamok számára közgazdaság ágazaton Készítették: Kecskés Márta és Pók Edina Készült: 2014.

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGI TERÜLET

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGI TERÜLET TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGI TERÜLET Bevezetés Jelenleg Magyarországon ugyan különböző szervezeti keretek között, de több oktatási intézmény foglalkozik sportoló fiatalok oktatásával, nevelésével. Működik

Részletesebben

10. évfolyam. Sportjátékok

10. évfolyam. Sportjátékok 10. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Sportjátékok Órakeret 30 óra Életkornak megfelelő technikai és taktikai, elméleti és gyakorlati

Részletesebben

HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 0. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY

HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 0. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 0. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY Heti óraszám: 5 óra TANANYAG KIVÁLASZTÁS: Kerettanterv a Szakközépiskolák számára, az EMMI 51/2012. számú rendelete alapján. Készítette:

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Az 5. évfolyammal kezdıdıen a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja.

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Sportiskola 5-6. évf. Testnevelés és sport TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma az 5 8. évfolyamon az ismeretek tudatos bővítésével és a gondolkodási műveletek fejlesztésével párhuzamosan

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 9. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY

HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 9. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 9. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY Heti óraszám: 5 óra TANANYAG KIVÁLASZTÁS: Kerettanterv a Szakközépiskolák számára, az EMMI 51/2012. számú rendelete alapján. Készítette:

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Testnevelés és sport Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Gyakorlati Követelmények, témakörök:

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. Felső tagozat 5-8.osztály

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. Felső tagozat 5-8.osztály TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. Felső tagozat 5-8.osztály Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja.

Részletesebben

Érettségi előkészítő emelt szint 12. évf. Testnevelés. 12. évfolyam. 1. Gimnasztika Órakeret

Érettségi előkészítő emelt szint 12. évf. Testnevelés. 12. évfolyam. 1. Gimnasztika Órakeret 12. évfolyam Órakeret 62 óra Összesen 1. Gimnasztika 4-4 2. Atlétika 14-14 3. Torna 18-18 4. Testnevelési és sportjátékok 12-12 5. Küzdősport 4-4 6. Úszás 2-2 7. Elméleti ismeretek 8-8 Összes 62-62 1.

Részletesebben

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA A testnevelés és sport műveltségtartalma a középiskolában tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív pihenés alkalmazásához

Részletesebben

11. évfolyam. Sportjátékok

11. évfolyam. Sportjátékok 11. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Sportjátékok Órakeret 30 óra A helyi tanterv szerint választott labdajátékokban a 9 10. osztályos

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma - már a kritikus gondolkodásra alapozva ezen az iskolafokon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív pihenés alkalmazásához szükséges ismereteket

Részletesebben

TESTNEVELÉS. 7 8. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS. 7 8. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS 7 8. évfolyam Célok és feladatok Egészségvédelem: Az elérni kívánt célállapotban a tanulók képesek megőrizni a pubertáskor során a korábban kialakított egészségvédő szokásokat, előtérbe helyezik

Részletesebben

11. évfolyam. Évi óraszám: 108 3 óra/hét

11. évfolyam. Évi óraszám: 108 3 óra/hét 11. évfolyam Évi óraszám: 108 3 óra/hét Sportjátékok 20 óra Torna jellegű feladatok 15 óra Atlétika jellegű feladatok 20 óra Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 15 óra Önvédelem és küzdősportok 8

Részletesebben

7. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél

7. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél 7. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 17 óra A gyakorláshoz szükséges alakzatok

Részletesebben

Röplabda. Futásból - ugrásba történő Átmenet megvalósítása elrugaszkodással. Távol ugrás helyből l6o cm.

Röplabda. Futásból - ugrásba történő Átmenet megvalósítása elrugaszkodással. Távol ugrás helyből l6o cm. Röplabda 1-2. évfolyam Előkészítő csoport Cél - Előképzés, a labdás ügyesség és az ehhez szükséges koordinációs képességek fejlesztése. Előkésztő játékok alkalmazása. Tananyag Követelmény Megjegyzés I.

Részletesebben

8. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 17 óra. Természetes és nem természetes mozgásformák

8. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 17 óra. Természetes és nem természetes mozgásformák 8. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 17 óra Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 8 10 gyakorlattal önállóan bemelegítés

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A közoktatás kimeneti szakaszához közeledve a tudatos, rendszeres képzésben megjelenik a testkultúrához tartozó, az általános műveltséget fejlesztő szabály-, élettani, anatómiai, illetve

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

6. évfolyam. Természetes és nem természetes mozgásformák

6. évfolyam. Természetes és nem természetes mozgásformák 6. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 15 óra Az egyszerű bemelegítő gyakorlatok

Részletesebben

11. Testnevelés tanterv-kiegészítés. 11.1 Célok és alapelvek

11. Testnevelés tanterv-kiegészítés. 11.1 Célok és alapelvek 299 11. Testnevelés tanterv-kiegészítés 11.1 Célok és alapelvek Az Európai Unió által megfogalmazott kulcskompetenciák hatékony fejlesztése érdekében a műveltségterület számára megfogalmazott fejlesztési

Részletesebben

Balassi Bálint Gimnázium. helyi tanterve

Balassi Bálint Gimnázium. helyi tanterve A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve Testnevelés és sport AJTP előkészítő Balassi Bálint Gimnázium Balassagyarmat Készítette: Horváthné Vagra Ildikó; Lavaj Andrea; Tihanyi Róbert; Széles Zoltán A

Részletesebben

TANTERV : 5-8. osztály. Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola

TANTERV : 5-8. osztály. Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola TANTERV : 5-8. osztály Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola NAT műveltségterület: Éves óraszám: Heti óraszám: Testnevelés és sport 185 5 ÉVF O- LY AM: A TANTÁRGY NEVE: 5. Testnevelés 6. Testnevelés

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

Testnevelés. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Testnevelés. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013. Testnevelés tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Bevezető Cél Az iskolai testnevelés és sport az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve

Részletesebben

Alapkövetelmények a heti 4.5 testnevelés órán résztvevő tanulóktól

Alapkövetelmények a heti 4.5 testnevelés órán résztvevő tanulóktól Alapfeladatok A testnevelés tanterv a tantárgyi feladatokon kívül elő kívánja segíteni a nyitottságot, megértést. Az anyanyelvi kommunikáció az anyanyelv elsajátításának eredménye, amely a testnevelés

Részletesebben

Testnevelés és sport. Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam

Testnevelés és sport. Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam Testnevelés és sport Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. ÉVFOLYAM 1. CÉLOK ÉS FELADATOK BEVEZETÉS Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyamok) Az iskolai testnevelés

Részletesebben

9. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez

9. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez . melléklet a 34/2014. (IV. 29.) EMMI rendelethez 9. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez 1. A kerettantervi rendelet 8. melléklet Kerettanterv a szakiskolák számára cím Kerettanterv a szakiskolák számára

Részletesebben

PORTFÓLIÓ. MOZGÁSSAL A FEJLŐDÉSÉRT A sport általi nevelés ERDEINÉ BÉKÉSI VALÉRIA TESTNEVELÉS MA

PORTFÓLIÓ. MOZGÁSSAL A FEJLŐDÉSÉRT A sport általi nevelés ERDEINÉ BÉKÉSI VALÉRIA TESTNEVELÉS MA Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Testnevelés- és Sporttudományi Intézet PORTFÓLIÓ MOZGÁSSAL A FEJLŐDÉSÉRT A sport általi nevelés ERDEINÉ BÉKÉSI VALÉRIA TESTNEVELÉS MA Témavezető: Dr. Tóvári

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

Helyi tanterv 9. évfolyam heti öt óra TESTNEVELÉS ÉS SPORT

Helyi tanterv 9. évfolyam heti öt óra TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv 9. évfolyam heti öt óra TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma - már a kritikus gondolkodásra alapozva ezen az iskolafokon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív

Részletesebben

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Testnevelés tanmenet 2015-2016.

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Testnevelés tanmenet 2015-2016. Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Testnevelés tanmenet 2015-2016. Készítette: Kertész Erika Horváth Nikolett Rozman Ágnes Órakeret: 5 óra/hét Hét Óraszám Tananyag 1. Balesetvédelmi

Részletesebben

Belügyi- rendészeti 9-10. Testnevelés

Belügyi- rendészeti 9-10. Testnevelés TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma már a kritikus gondolkodásra alapozva ezen az iskolafokon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, az aktív pihenés alkalmazásához szükséges ismereteket

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma - már a kritikus gondolkodásra alapozva a 9 12. évfolyamon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív pihenés alkalmazásához szükséges ismereteket

Részletesebben

Torna (férfi) Cél: Előképző szakasz

Torna (férfi) Cél: Előképző szakasz Torna (férfi) Évfolyam: 1-2. Korosztály: gyermek: 6-8. év Előképző szakasz Cél: A sportág megszerettetése. Sokoldalú képzés. Előkészítő mozgások megismertetése: rendgyakorlatok, szabadgyakorlatok, szabadgyakorlat

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás alapjainak

Részletesebben

2. évfolyam. Előkészítő és preventív mozgásformák

2. évfolyam. Előkészítő és preventív mozgásformák 2. évfolyam Előkészítő és preventív mozgásformák 10 óra + folyamatos A testnevelés optimális tanulási környezetének kialakítása. Az elemi kommunikációs szabályok, formák és jelek megismertetése. A testi

Részletesebben

Általános 1. évf. Testnevelés és sport. 1. évfolyam

Általános 1. évf. Testnevelés és sport. 1. évfolyam Általános 1. évf. Testnevelés és sport 1. évfolyam Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Évi óraszám: 92,5 óra Heti óraszám: 2,5 óra H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a 5 6. évfolyam A Nat alapozó szakaszában a műveltségterület sportkulturális

Részletesebben

Zipernowsky Károly Általános Iskola TESTNEVELÉS. Testnevelés tanterv

Zipernowsky Károly Általános Iskola TESTNEVELÉS. Testnevelés tanterv Zipernowsky Károly Általános Iskola Testnevelés tanterv TESTNEVELÉS Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott

Részletesebben

TESTNEVELÉS TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1-4.

TESTNEVELÉS TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1-4. TESTNEVELÉS Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás alapjainak az elsajátítása a legfontosabb

Részletesebben

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM Pedagógiai program I. rész NEVELÉSI PROGRAM Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 1. A társadalmi igény és az egyéni

Részletesebben

feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó

feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó INFORMATIKA 5-8. Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan

Részletesebben

BIRKÓZÁS. Tananyag Követelmény Megjegyzés -Az ókori mitológiai birkózó korokról tartott regélés. Héraklész, Milon, magyar vonatkozásban Botond monda

BIRKÓZÁS. Tananyag Követelmény Megjegyzés -Az ókori mitológiai birkózó korokról tartott regélés. Héraklész, Milon, magyar vonatkozásban Botond monda BIRKÓZÁS Évfolyam: 1-2. Korosztály: gyermek, 6-8 év Cél - A sportolás, nevezetesen a birkózás megszerettetése - A rendszeres, folyamatos edzések utáni igény kialakítása - A fegyelem, figyelem képességének

Részletesebben

Tájékoztató a Sporteszközök beszerzése - TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0920 tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről

Tájékoztató a Sporteszközök beszerzése - TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0920 tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről Tájékoztató a Sporteszközök beszerzése - TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0920 tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Tájékoztató az eljárás

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM. KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM. KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 6. 7. 8. Heti 1 1 1 óraszám

Részletesebben

F Ü G G E L É K E K 1. K Ö R N Y E Z E TI N E V E L É SI PR O G R A M O SZ TÁ L Y K IR Á N D U L Á SO K TE R V E 3.

F Ü G G E L É K E K 1. K Ö R N Y E Z E TI N E V E L É SI PR O G R A M O SZ TÁ L Y K IR Á N D U L Á SO K TE R V E 3. F Ü G G E L É K E K 1. K Ö R N Y E Z E TI N E V E L É SI PR O G R A M O SZ TÁ L Y K IR Á N D U L Á SO K TE R V E 2. A TA N U L Ó K É R TÉ K E L É SÉ N E K K R ITÉ R IU M R E N D SZ E R E 3. Ó R A TE R

Részletesebben

Az általános elvárások intézményi értelmezése

Az általános elvárások intézményi értelmezése Az intézményi dokumentumok: pedagógiai program SZMSZ 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Az általános elvárások intézményi értelmezése A pedagógus önértékelése A pedagógus önértékelésének területei

Részletesebben

Koch Valéria Iskolaközpont Testnevelés Helyi Tanterv 1-12. évfolyamon

Koch Valéria Iskolaközpont Testnevelés Helyi Tanterv 1-12. évfolyamon Koch Valéria Iskolaközpont Testnevelés Helyi Tanterv 1-12. évfolyamon A testnevelés és a sport sajátosan összetett műveltségi terület. A mozgás az élet velejárója, nélküle nem képzelhető el semmilyen kognitív

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Sportiskola 1. évf. Testnevelés és sport 1. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT A Testnevelés és sport műveltségterület tartalma az általános iskola 1 4. évfolyamán a tevékenységek közbeni kommunikáció, kooperáció

Részletesebben

Pedagógiai Program Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyháza 2015.

Pedagógiai Program Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyháza 2015. Pedagógiai Program Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyháza 2015. 0 Tartalom Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

2. A Környezetismeret tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret

2. A Környezetismeret tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 2. A Környezetismeret tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 2. évfolyam: Tematikai egység rövid címe Kerettantervi óraszám Helyi többletóraszám (±) Témakör összidőkerete

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A hat évfolyamos gimnáziumban a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve

Részletesebben

Testnevelés és sport 1-8. évfolyam

Testnevelés és sport 1-8. évfolyam Testnevelés és sport 1-8. évfolyam Alapelvek, célok: A testnevelés és sport mozgásanyagának segítségével az eddiginél nagyobb hatékonysággal fejlesztendık a közoktatásban résztvevı korosztályok fizikai

Részletesebben

TESTNEVELÉS TANMENET. 4. osztály Évi óraszám: 109

TESTNEVELÉS TANMENET. 4. osztály Évi óraszám: 109 TESTNEVELÉS TANMENET A tanmenet heti 3 órában dolgozza fel a kötelezô tartalmakat. Ezen belül számos lehetôség kínálkozik az egyes témák súlyozására, a hagyományoknak megfelelô testnevelést tanító nevelôi

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA COMENIUS KAR GIMNASZTIKA OKTATÁSI SEGÉDANYAG. Gimnasztika I. tantárgyhoz. (tanító és óvodapedagógus szak) KŐSZEGI FERENC

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA COMENIUS KAR GIMNASZTIKA OKTATÁSI SEGÉDANYAG. Gimnasztika I. tantárgyhoz. (tanító és óvodapedagógus szak) KŐSZEGI FERENC ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA COMENIUS KAR GIMNASZTIKA OKTATÁSI SEGÉDANYAG Gimnasztika I. tantárgyhoz (tanító és óvodapedagógus szak) KŐSZEGI FERENC Sárospatak, 2014 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 1 Gimnasztika...

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 1 Úszás 1.-8. évf. 2030 Érd, Fácán köz 1. Sportiskolai helyi tanterv 2013.

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 1 Úszás 1.-8. évf. 2030 Érd, Fácán köz 1. Sportiskolai helyi tanterv 2013. Sportiskolai Általános Iskola 1 Úszás 1.-8. évf. HELYI TANTERV ÚSZÁS 1.-8. évfolyam KÖZNEVELÉSI TÍPUSÚ SPORTISKOLAI OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Összeállította: Pécz Imre Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános

Részletesebben

Kézilabda. COOPER-teszt során a megtett távolság 3000-3500 m. 400m-es táv sorozatban történő teljesítése 65 mp szintidő alatt.

Kézilabda. COOPER-teszt során a megtett távolság 3000-3500 m. 400m-es táv sorozatban történő teljesítése 65 mp szintidő alatt. Évfolyam: 9-10 Kézilabda Korosztály: serdülő Cél A korosztálynak megfelelő kondícionális képességek kialakítása. A hozott kézilabdás mozgásminták megerősítése, ill. felülvizsgálata alapján jó technikai

Részletesebben

Pedagógiai Program Helyi tanterv

Pedagógiai Program Helyi tanterv Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Pedagógiai Program Helyi tanterv 2015 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

Az óvoda nevelési feladatai Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése.

Az óvoda nevelési feladatai Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Az óvoda nevelési célja A gyermeki személyiség tiszteletben tartásával a játék során, - az egyéni és életkori sajátosságok figyelembevételével - úgy alakítsuk, fejlesszük a gyermekek képességeit, hogy

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 1-8. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 1-8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT A helyi tanterv a kerettanterv alapján készült 1-8. évfolyam Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve

Részletesebben

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert /

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert / PEDAGÓGIAI PROGRAM Küldetésnyilatkozat óvárosában mőködı iskolánk nagy hagyományokra, jeles elıdökre tekinthet vissza. Büszkék vagyunk elıdeink munkájára, akik tevékenységükkel megalapozták és fenntartották

Részletesebben

folyamatában a komplexebb, nehezített körülmények közötti végrehajtások válnak uralkodóvá. A már elsajátított készségek, fogalmak, kategóriák

folyamatában a komplexebb, nehezített körülmények közötti végrehajtások válnak uralkodóvá. A már elsajátított készségek, fogalmak, kategóriák TESTNEVELÉS Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás alapjainak az elsajátítása a legfontosabb

Részletesebben

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz.

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Informatika Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

A Kolozsvár Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja

A Kolozsvár Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Kolozsvár Utcai Általános Iskola Pedagógiai Programja Seléyiné Stier Márta igazgató sk Budapest, 2013. március 28. Módosítva: 2015.09.04. függelékben összegezve Seléyiné Stier Márta igazgató sk Budapest,

Részletesebben

ÚSZÁS. A sport a modern életvitel kialakításának egyik eszköze, egészségmegőrző szerepének hangsúlyozása későbbi életének alakító tényezője.

ÚSZÁS. A sport a modern életvitel kialakításának egyik eszköze, egészségmegőrző szerepének hangsúlyozása későbbi életének alakító tényezője. ÚSZÁS A sportág nevelési célrendszere Ki kell alakítani az általános szokásrendet, és kapcsolatrendszert. Irányítással és figyelem felkeltéssel viselkedési normákat kell elfogadtatni, melyek közösségre

Részletesebben

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TARTALOMJEGYZÉK A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások...

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28.

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. Tartalomjegyzék A. Nevelési program...2 1 A nevelő-oktató munka alapelvei, területei...6

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Bevezet I. Nevelési program II. Helyi tanterv Záradék

TARTALOMJEGYZÉK Bevezet I. Nevelési program II. Helyi tanterv Záradék TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 2 I. Nevelési program 7 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei 7 2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok

Részletesebben

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XX. Kerületi Tankerület Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI Pedagógiai program Helyi tanterv az enyhe értelmi fogyatékos

Részletesebben

A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3. 2. Az iskola nevelési programja 6

A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3. 2. Az iskola nevelési programja 6 A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3 1.1. Az iskola adatai 3 1.2. Az iskola rövid története 4 1.3. Az oktató-nevelő munka személyi feltételei a 2008/2009. tanévben 5 1.4. Az oktató-nevelő munka

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Készségfejleszt Speciális Szakiskola szakképz évfolyamai 11-12.

SZAKMAI PROGRAM. Készségfejleszt Speciális Szakiskola szakképz évfolyamai 11-12. SZAKMAI PROGRAM Készségfejleszt Speciális Szakiskola szakképz évfolyamai 11-12. Szakterület: Egyéb szolgáltatások szakterület Tevékenység: Parkápoló Készült: 2007. 04. 23. Kiadását az oktatási miniszter

Részletesebben

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Mottó: ha az ifjak gondozása és nevelése a helyes úton halad, akkor az állam hajója biztosan halad előre, ha ellenben baj van a nevelés körül,

Részletesebben

Rögbi. Cél. Cooper teszt során a megtett távolság 2300-2400 m. Erőfejlesztő gyakorlatok helyes ismerete és végrehajtása.

Rögbi. Cél. Cooper teszt során a megtett távolság 2300-2400 m. Erőfejlesztő gyakorlatok helyes ismerete és végrehajtása. Rögbi Évfolyam: 3-4.; Korosztály: mini Cél 1. Testalkati tényezők, élettani összetevők optimális fejlesztésére való törekvés 2. A korosztálynak megfelelő motorikusképességek kialakítása 3. Általános technikai-taktikai

Részletesebben

BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma. Kollégiumi Pedagógiai Program 2015.

BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma. Kollégiumi Pedagógiai Program 2015. BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma Kollégiumi Pedagógiai Program 2015. Tartalom 1. Az intézmény meghatározása... 4 2. Bevezető... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1.2 Értékeink...

Részletesebben

Kópháza Község Önkormányzatának sportfejlesztési terve. A sport helye, szerepe

Kópháza Község Önkormányzatának sportfejlesztési terve. A sport helye, szerepe Kópháza Község Önkormányzatának sportfejlesztési terve A sport az nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is a legerőteljesebb és legnemesebb nevelőeszköze /Dr. Szent-Györgyi Albert/ A testnevelés és a sport

Részletesebben

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI

Részletesebben

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Tel.: 30/386-8195 Tel/fax: 92/371-025 E-mail: iskola@zalalovo.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: a Zalalövői Általános Iskola Nevelőtestülete 2013.

Részletesebben

A középszintű gyakorlati érettségi vizsga

A középszintű gyakorlati érettségi vizsga Forrás: Oktatási Hivatal A középszintű gyakorlati érettségi vizsga A középszintű gyakorlati érettségi vizsgán az érettségizőnek az elégséges osztályzat megszerzéséért legalább 10%-os eredményt kell elérnie.

Részletesebben

Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program

Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program 2013 Tartalom Az iskola rövid története... 3 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 TARTALOM Bevezető 1. Az óvoda működését meghatározó és a szakmai dokumentumok 1.1. Az óvoda működését meghatározó jogszabályok 1.2. Szakmai dokumentumok

Részletesebben

S Ü N I Ó V O D Á K. 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. 1126 Budapest XII. Orbánhegyi út 18. Tel/fax: 355-4994 OM: 034481

S Ü N I Ó V O D Á K. 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. 1126 Budapest XII. Orbánhegyi út 18. Tel/fax: 355-4994 OM: 034481 S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. 1126 Budapest XII. Orbánhegyi út 18. Tel/fax: 355-4994 OM: 034481 SÜNI ÓVODÁK NEVELÉSI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL 2010 1 TARTALOMJEGYZÉK AJÁNLÁS

Részletesebben

PEDAGÓGIAI (SZAKMAI ÉS NEVELÉSI) PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI (SZAKMAI ÉS NEVELÉSI) PROGRAMJA EUROKT-AKADÉMIA Szakiskola 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. Tel: (33)-414-866; Fax: (33)-401-674 e-mail: eurokt@eurokt-akademia.hu; web: www.eurokt-akademia.hu PEDAGÓGIAI (SZAKMAI ÉS NEVELÉSI) PROGRAMJA

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Bevezető Az iskola jogi státusa TARTALOM I. Nevelési program 1. Alapelveink 7.o. 2. Képzési szakaszok,

Részletesebben

Répáshutai Szlovák Nemzetiségi Óvoda

Répáshutai Szlovák Nemzetiségi Óvoda 1 Répáshutai Szlovák Nemzetiségi Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja Készítette: Fürediné Fridel Éva Lovászné Orliczki Ildikó Jóváhagyta: Répáshuta Önkormányzat Képviselőtestülete Érvényes: 2013. szeptember

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGTERÜLET

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGTERÜLET MŰVELTSÉGTERÜLET TESTNEVELÉS 1-8. ÉVFOLYAM SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐSDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÓ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2010 Ajánlás A testnevelés tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített

Részletesebben

TESTNEVELÉS TANMENET

TESTNEVELÉS TANMENET TESTNEVELÉS TANMENET A tanmenet heti 3 órában dolgozza fel a kötelezô tartalmakat. Ezen belül számos lehetôség kínálkozik az egyes témák súlyozására, a hagyományoknak megfelelô testnevelést tanító nevelôi

Részletesebben

TESTNEVELÉS TANTÁRGY

TESTNEVELÉS TANTÁRGY TESTNEVELÉS TANTÁRGY OSZTÁLYOZÓVIZSGA TEMATIKÁJA Az osztályozó, különbözeti és javítóvizsga 9-10.évfolyamon esetén csak gyakorlati részből áll. 11-12. évfolyamon a gyakorlati vizsga mellett elméleti anyagból

Részletesebben

BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A nevelőtestület által elfogadva: 2015. március 10. Módosítva: 2015. augusztus 4-én és 2015. augusztus 24-én. Jóváhagyta: 1 Simonné Benkő Edit intézményvezető

Részletesebben

Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A SZÉCHENYI ISTVÁN KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZİ ISKOLA NEVELİTESTÜLETE 2004.

Részletesebben

Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket,

Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket, INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

OM:200298 Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Miskolc Pedagógia Program

OM:200298 Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Miskolc Pedagógia Program OM:200298 Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Miskolc Pedagógia Program Miskolc, 2015. szeptember 09. Készítette: dr. Kovácsné Nikházy Eleonóra igazgató 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési

Részletesebben

A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ZICHYÚJFALU, 2004. Összesen: 101 oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Iskolánkról 3. Nevelési program 4. I. Pedagógiai alapelveink 4. II. Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben