Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert /

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert /"

Átírás

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM

2 Küldetésnyilatkozat óvárosában mőködı iskolánk nagy hagyományokra, jeles elıdökre tekinthet vissza. Büszkék vagyunk elıdeink munkájára, akik tevékenységükkel megalapozták és fenntartották iskolánk jó hírnevét, és azon fáradozunk, hogy elismerésre méltóak legyenek újdonságaink, lépésváltásaink. A ma iskolája némiképp különbözik a tegnap iskolájától. Egy iskolának ma már nem lehet célja a polihisztorképzés, hiszen abban az információrengetegben, amiben élünk, ez a cél már elérhetetlen. De olyan szellemiség kialakítása elérhetı, amelyben a gyermekek igénylik a tudás alapszintjét a kultúra minden területén. Olyan iskolamodellt szeretnénk megvalósítani, ahol a gyerekek nyugodt, családias, gyermekszeretı légkörben, képességeik legjavát nyújtva tanulhatnak. A nevelıtestület pedagógiai hitvallását kifejezı idézetek megfogalmazzák mindazt, ami napról-napra át kell hassa nevelı-oktató munkánkat az iskola életének minden területén. Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog. / Szent - Györgyi Albert / Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb módszerhez és a legjobb körülményekhez, ami ıt az iskolában, az ismeretszerzésben és az emberré válás folyamatában segíti. / Kodály Zoltán / Küldetésünk, hogy munkánkkal megteremtsük a lehetıségét annak, hogy a 6-14 éves gyermekek olyan alapmőveltséget és kompetenciákat sajátítsanak el, amely majd biztos alapot ad a világban való eligazodáshoz, amely a gyermekekben felébreszti az igényt a további mővelıdés, tanulás folyamatosságának szükségességére, segíti ıket a munka világába való beilleszkedéshez. 2

3 Meggyızıdésünk, hogy a tanulók akkor tudják képességeik legjavát nyújtani: ha az iskola életének minden mozzanatában figyelembe vesszük életkori sajátosságaikat; ha gyermeket szeretı és tisztelı, emberi kapcsolatokra épülı légkör veszi ıket körül, amely derőt, harmóniát, biztonságot sugároz feléjük. Hisszük, hogy testileg-lelkileg egészséges, boldogságra képes, nyitott gondolkodású embereket csak a szülıi házzal való szoros együttmőködésben nevelhetünk. A megvalósulás garanciái elsısorban az iskola pedagógusai, akik elhivatott, oktató-nevelı munkájukat magas szakmai színvonalon végzı nevelık. Tudásukat folyamatos önképzéssel gyarapítják. Vajon mi lehet annál fontosabb, hogy egy gyermek felismerhesse képességeit és felépíthesse önmagát? Az iskola jogi státusza Az intézmény neve:, Grundschule Nr. 1. Az intézmény székhelye: 2040, Esze Tamás u. 3. Telephelye : Rózsa utca 17. Az intézmény alapítója: Város Önkormányzatának jogelıdje, i Nagyközségi Tanács Alapítás éve: Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Felügyeleti szerv címe: 2040, Szabadság út 134. Típus: körzeti feladatot ellátó általános iskola Iskolai évfolyamok száma: 8 Az intézménybe felvehetı maximális tanulólétszám: 744 fı Az iskola alaptevékenysége: A tankötelezettség teljesítését szolgáló, az általános mőveltséget megalapozó nevelés és oktatás. Ennek keretében emelt szintő oktatást folytat 3

4 ének-zene és informatika tantárgyakból. Ellátja a gyógytestnevelési szakszolgálati feladatokat. Tanulási részképesség-hiánnyal (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia), figyelemzavarral, magatartási, beilleszkedési problémával küzdı gyermekeknek nevelést, oktatást biztosít kislétszámú osztály keretében 1-4 évfolyamon a 2005/2006-os tanévtıl kezdıdıen, négyévenként induló elsı osztályban, évfolyamonként egy tanulócsoportban. A szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján ellátja a sajátos nevelési igényő (látássérült), valamint a pszichés fejlıdés zavarai miatt a tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók integrált nevelését 1-8. évfolyamokon általános iskolai nappali rendszerő nevelés, oktatás sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő általános iskolai nevelése, oktatása pedagógiai szakszolgálat gyermek-, tanuló-felügyelet iskolai intézményi közétkeztetés napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás Nemzetiségi, etnikai kisebbségi és más feladatok: A német nemzetiségi kisebbséghez tartozó tanulók nevelését, oktatását a német nemzetiségi kisebbség nyelvén és magyarul valósítja meg. (A 32/1997. (XI.5.)MKM rendelet 2.sz. melléklete I. rész I/C2.a pontja szerint: hagyományos nyelvoktató kisebbségi oktatás közoktatási intézményekbe3n végzett vállalkozási tevékenységek oktatási célok és egyéb feladatok diáksport Feladatellátást szolgáló vagyon: Székhely helyrajzi száma: 9 Székhely alapterülete: 3303 m 2 Telephely helyrajzi száma: 2685 Telephely alapterülete: 8850 n 2 Vagyon feletti rendelkezés joga: Az intézmény a használatában lévı önkormányzati vagyont az Alapító okirat pontjában leírt tevékenységek keretében önállóan használja, a rábízott vagyont megırzi, a mindenkor érvényes gazdálkodási szabályok szerint kezeli és gyarapítja. Gazdálkodási jogkör: Önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv. Utalványozó az intézmény vezetıje, ellenjegyzı a gazdasági vezetı. 4

5 Ellátható vállalkozási tevékenység köre és mértéke: az intézmény szabad kapacitásainak hasznosítása érdekében helyiségeit bérbe adhatja, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az alapfeladat ellátását, és az abból fakadó kötelezettségek teljesítését. A vállalkozási tevékenységbıl származó bevétel nem haladhatja meg az intézmény költségvetése tervezett összkiadásának öt százalékát. A vállalkozásból származó bevételt az intézmény az Alapító okiratban meghatározott alaptevékenysége ellátásához köteles felhasználni. A vezetı kinevezésének rendje: pályázati eljárást követıen a határozott idejő vezetıi megbízást Város Képviselı-testülete adja. OM azonosító: TEÁOR besorolás: alapfokú oktatás Adószám: I. Nevelési program Alapelvek, értékek, célok Alapelvünk, hogy iskolánk az alább leírt érték- és célrendszerrel deklarálva fenntartsa a minıségi oktatást. Értékrendszer Általános emberi értékek Humanizmus, alapvetı erkölcsi normák elsajátítása Énkép, önismeret kialakítása, fejlesztése Honismeret, hazaszeretet, nemzetiségi identitás megtartása az élet, az egészség, a természet, a környezet szeretete, védelme nyitottság és tolerancia mások iránt, más népek, kultúrák és szokások iránt A tudással, a mőveltséggel kapcsolatos értékek tudásvágy teljesítményképes tudás tehetség kibontakoztatása önmővelés kulcskompetenciák (amelyre minden egyénnek szüksége van személyes boldogulásához és fejlıdéséhez az aktív állampolgári léthez) fejlesztése 5

6 kritikus gondolkodás kreativitás, kezdeményezıképesség, problémamegoldó gondolkodás kockázatértékelés döntéshozatal érzelmek kezelése A munkával kapcsolatos értékek kötelességtudat rendszeresség A személyiség belsı harmóniájával kapcsolatos értékek pozitív életszemlélet önismeret, önfejlesztés nyitottság alkalmazkodni tudás derős beállítottság a lehetıségek kihasználása alkotási kedv, alkotóképesség A társas kapcsolatokra vonatkozó értékek szeretet tisztelet családtagjaink, embertársaink iránt barátság megértés, türelem együttmőködés a másik ember feltétel nélküli pozitív elfogadása empátia hitelesség (kongruencia) kulturált viselkedés vitakultúra az esélyegyenlıség megteremtése 6

7 A mindennapi kapcsolatokra vonatkozó értékek kulturáltság viselkedésben kommunikációban udvariasság becsület segítıkészség empátia vitakultúra önreflexió Célrendszer Nevelési-oktatási célrendszerünk két alapvetı pillérre épül: az elfogadott Nemzeti Alaptantervben megfogalmazott általános célok iskolánkra jellemzı megjelenítése az általános iskola alapfunkciói közül iskolánkban dominánsan megjelenı funkciókhoz rendelt célok Célunk olyan iskola létrehozása, amelyben gyermek, szülı, pedagógus jól érzi magát, és elégedett az itt kapott szolgáltatásokkal. A személyiségfejlesztés és a teljesítmény-centrikusság harmóniájára törekedve legyen az iskola a tehetséggondozásnak és a felzárkóztatásnak egyaránt színtere. Ezt a harmóniát a differenciált oktatás széles körő alkalmazásának és színvonalának emelésével kívánjuk elérni. Szükséges a tanulók adottságaiban, környezeti tényezıiben, képességeiben gyökerezı, motivációikban, magatartásukban, tanulásukban, eredményeikben, teljesítményeikben érvényesülı különbségekkel összhangban álló, fejlesztı tevékenységekben megvalósuló pedagógiai munkát végeznünk. Fontos, hogy tanulóink számára egyenlı esélyt biztosítsunk a fejlıdéshez, megtanítsuk ıket a lehetıségek felismerésére, továbbá ezen lehetıségek személyiségüknek megfelelı kihasználására. Törekvésünk a tanulók erısségeinek felismerése és menedzselése, ezzel a tehetségek minél korábbi felismerése és kibontakoztatása. Alapvetı célunk a 6-14 éves korosztályt megtanítani az alapkészségekre, nyitottá tenni ıket a folyton változó világra, képessé tenni a tanulókat arra, hogy kérdezni tudjanak a körülöttük zajló eseményekre, változásokra. 7

8 Fontos célunk a NAT-ban megfogalmazott kulcskompetenciák fejlesztése az iskolába lépés elsı napjától, hiszen az ismeretek alkalmazása az alkalmazni tudás éppen olyan értékkel bír, mint az elméleti ismeretek elsajátítása. A kor követelményeihez igazított tudás figyelembevétele, az információk megszerzése és feldolgozása, az erre való felkészítés legfıbb feladatunk. Arra törekszünk, hogy a kulcskompetenciák fejlesztésében elért eredményeink mindenkor legalább az országos mérések átlaga körül illetve a fölött alakuljanak. Nevelésünk során el kívánjuk érni, hogy tanulóink legyenek megbízható, becsületes, tisztelettudó gyerekek. Fontos, hogy megfelelı önismerettel, társismerettel, akaraterıvel rendelkezzenek, az életben elıttük álló feladatokat önfegyelemmel oldják meg, legyenek képesek az önreflexióra. Az egészségesen fejlett, fejlesztett személyiség formálásának fontos feltétele a testi és mentális higiéné, a megfelelı szokásrendszer kialakítása. Ennek elérését segíti a külön fejezetben is megjelenített egészségnevelési programunk. A tanár szerepe a pedagógiai folyamatban, hogy facilitátorként segítsen a tanulók viselkedésének jól meghatározott irányban történı változtatásában. A mindennapi pedagógiai praxist tanulásirányítási és tanulásszervezési folyamatnak tekintjük, amelyben sikeresen megtörténhet a tanulók önmegvalósítása, különös figyelemmel az adaptációs készségek fejlesztésére és az alkotásra orientált tanulásra. A hagyományok ápolása és megırzése mellett kapjon teret minden ésszerő és igényelt új kezdeményezés, amely a tanulók személyiségfejlıdését elısegíti. A kulcskompetenciák fejlesztésében kiemelt szerepet kap az 1-6. évfolyamon az anyanyelvi kommunikáció a matematikai kompetencia a hatékony önálló tanulás a szociális kompetencia Iskolánk sajátosságaiból, hagyományaiból adódó céljaink: A NAT egyik fontos kulcskompetenciája az esztétikai és mővészeti tudatosság és kifejezıképesség fejlesztése. Az esztétikai minıségekre nyitott magatartás kialakításának 8

9 egyik lehetıségét a magas szintő zenei nevelésben látjuk. Az esztétikai nevelés terén fontos az iskola külsı és belsı rendjének, tisztaságának, otthonosságának megteremtése. Arra törekszünk, hogy a tanulókban alakuljon ki a szép iránti igény, s ez mutatkozzon meg közvetlen környezetük rendjének, kulturáltságának kialakításában illetve fenntartásában. Nemzetiségi oktatást is folytató iskola lévén diákjaink ismerjék meg a német nemzetiségi gyökereik feltárásával elıdeik szokásait, ápolják hagyományaikat. Az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése érdekében tudatos nyelvhasználattal, a nyelv sajátosságainak élményt adó bemutatásával tesszük lehetıvé a német nemzetiségi nyelv alapjainak elsajátítását. Iskolánk minden tanulója - ha különbözı mértékben is - legyen képes eligazodni és tájékozódni a különféle hagyományos és modern információs anyagokban és ezek győjteményeiben. Ehhez legyen meg a lehetıségük megismerni az információhordozók használatát, hogy 14 éves korukra megbízható informatikai ismeretekkel rendelkezzenek. A 6-8. évfolyamban a kulcskompetenciák fejlesztésében kiemelt szerepet kap: az anyanyelvi kommunikáció az idegen nyelvi kommunikáció a matematikai kompetencia a természettudományos kompetencia a digitális kompetencia a hatékony, önálló tanulás a szociális és állampolgári kompetencia A szabadidı hasznos és kellemes eltöltésének lehetıségeit a tanulókkal, szülıkkel együtt kívánjuk alakítani. Ezek jó alkalmak lehetnek az iskolához való kötıdés erısítésére, az identitás kialakítására. A szülık és az iskola között a gyerekek nevelésében hatékony munkamegosztást kívánunk kialakítani az együttmőködés elıremutató formáinak szélesítésével. Eszközrendszer az oktatási- nevelési folyamatban Az eszközrendszer magában foglalja a nevelési-oktatási módszereket és a nevelés-oktatás során használt eszközöket. A nevelési-oktatási módszerek: a célok, feladatok megvalósítása érdekében alkalmazott eljárások, a cél eléréséhez vezetı utak. 9

10 Az eszközök: a nevelési-oktatási módszerhez használt nyomtatott, nem nyomtatott, több dimenziós és audiovizuális eszközök, anyagok. A megválasztott módszerek összhangban vannak a nevelıi szabadsággal, az eszközök használata pedig egyrészt a pedagógiai kulturáltság, másrészt a rendelkezésre álló feltételek függvénye. A módszertani kultúra folyamatos bıvítése minden nevelı feladata. Az egyes tantárgyak tanításánál alkalmazott módszereket késıbb jelezzük, a legáltalánosabban használtak a következık: közlés, ismeretátadás, magyarázat; munkáltatás; demonstrációs kísérletek; megbeszélés; képek, ábrák, kísérletek elemzése; szakirodalom, forrás, szemelvényelemzés; kutatás; tanulói kísérletezés; önálló vázlatkészítés; oktató és ismeretterjesztı filmek megtekintése, múzeumi, könyvtári órák; projektek készítése; multimédiás eszközök alkalmazása kooperatív technikák alkalmazása együttmőködés differenciálás tanulmányi kirándulás, erdei iskola egyéb szaktárgyi órák kihelyezése az aktuális környezetbe Fejlesztendı területek: Meglévı eszközeink mennyisége és minısége folyamatos fejlesztést kíván A szaktantermi rendszer - mely a korszerő nevelı-oktató munka jó eszköze - iskolánkban csak részben mőködik, a feltételek javítandók. A könyvtár mellett a médiatár kialakítása folyamatos feladat. A számítástechnikai eszközök folyamatos fejlesztése elengedhetetlen. 10

11 A módszertani kultúra fejlesztése A nem szakrendszerő oktatás bevezetése A kötelezı és felhasznált taneszközök listája mellékletben található. A pedagógiai folyamat Az iskolai élet sajátosságai, jellemzıi Az iskola tevékenységrendszerének a személyiség sokoldalú fejlesztésén kell alapulnia. A tartalmi tényezık megállapításakor egyrészt figyelembe kell venni a gyermekek fejlıdéslélektani jellemzıit, másrészt számolni kell az egyes életkorok sajátosságaival, teljesítıképességével. Iskolánk tevékenységrendszerét 3 fı területen mutatjuk meg: Tanítás-tanulási tevékenység, tanulásirányítás, tanulásszervezés, esélyteremtés, kompetenciafejlesztés A tanórán és iskolán kívüli nevelési-oktatási tevékenység, amelyben prioritást jelent az egymástól való tanulás lehetıségének biztosítása Az egészséges életmódra és a környezettudatos nevelésre irányuló tevékenység Tanítási-tanulási tevékenység Az iskola pedagógiai munkájában a legfontosabb a tanítási-tanulási tevékenység, mely középpontjában a motiváló tényezık állnak. Vizsgálatok bizonyítják, hogy a gyermekek tanulását elsısorban a pozitív megerısítés segíti elı. A sikerélmény kitartó tevékenységre sarkall, teljesítményképes tudást eredményez. Az iskolának le kell mondania arról az illúzióról, hogy kész tudást adjon. Feladata, hogy szilárd alapot teremtsen, tegye nyitottá, fogékonnyá az értékek befogadására a fiatalokat és kreatívvá a szerzett képességek alkalmazásában. Ezért törekszünk arra, hogy iskolánkban minden ez irányú tevékenységet a szemléletesség, a cselekedtetés, az önálló munkáltatás és a differenciáltság hasson át. Tantestületünk közös feladata minden egyes tanuló esetében a hatékony tanulás módszereinek és technikájának az elsajátíttatása, az önmővelés igényének és szokásának kibontakoztatása, a könyvtári és más információforrások használata. Ez elsısorban a következıket foglalja magában: az alapkészségek kialakítása (értı olvasás, íráskészség, számfogalom fejlesztése, az elızetes tudás és tapasztalat mozgósítása, az egyénre szabott tanulási módszerek, eljárások kiépí- 11

12 tése, a csoportos tanulás módszerei, kooperatív munka, az emlékezet erısítése, célszerő rögzítése, módszerek kialakítása, a gondolkodási kultúra fejlesztése. Tehát minden tantárgy tanítása, tanulása során az a cél, hogy azt szívesen tanulja a diák, hogy tanulja meg a tanulás sajátos módjait, tanuljon meg tanulni, és ennek birtokában jusson el saját képessége maximumához. Különösen a bevezetı és a kezdı szakaszban (1-6. évfolyamon) a tanítás-tanulás szervezése játékos formában, a tanulói közremőködésre építve, az érdeklıdés felkeltésére, a problémák felvétésére, a megoldáskeresésre, és a tanulói képességek fejlesztését szolgáló ismeretek elsajátítására irányuljon. Az alapozó és a fejlesztı szakaszban a tanulói terhelés a tanulói képességekhez igazodva kell, hogy növekedjen. Ezért is a tanítás-tanulás folyamatában fontos a felfedezés örömének megteremtése. Az ismeretszerzés ma már nem kizárólag az iskolában történik. Ezért az eddigieknél nagyobb szerepet kell biztosítani az önálló olvasásnak, a tankönyvön kívül más könyvek, kézikönyvek, lexikonok használatának, s az egyéb ismerethordozók (TV, videó, film, CD, internet) által megszerezhetı tudásnak. Fontos szerepet szánunk a 2003-ban átadott alsós, a 2004-ben átadott felsıs könyvtárnak, a könyvtárhasználat tudatos elméleti és gyakorlati elsajátíttatásának. Megtörtént a könyvtári állomány számítógépes nyilvántartása. A NAT alapján a tanórák szervezésének számunkra (mint legfıbb eszköz a tanítás-tanulás folyamatában) kívánatos ismérvei, sikerkritériumai: A tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók aktivitásának optimális kibontakoztatása. Az oktatási folyamat megszervezése segítse elı a tanulók elızetes ismereteinek, tudásának, nézeteinek feltárását, adjon lehetıséget esetleges tévedéseinek korrigálására és új tudásának átrendezıdésére. Alkalmazzuk az együttmőködı (kooperatív) oktatás szellemét, technikáit, formáit. Az iskolai tanítás-tanulás különbözı szervezeti formáiban (az osztálymunkában, a csoportoktatásban, a tanulók páros, részben és teljesen egyéni, individualizált oktatásában) a tanulók tevékenységeinek, önállóságának, kezdeményezésének, problémamegoldásainak, alkotóképességének elıtérbe állítása. 12

13 A tanulásszervezés egyik fı elve és teendıje a tanulókhoz optimálisan alkalmazkodó differenciálás a feladatok kijelölésében, azok megoldásában, a szükséges tanári segítésben, az ellenırzésben, az értékelésben. A tanulásszervezési technikák, feladatok használata az esélyegyenlıség biztosítására, a hátrányos helyzető tanulók felzárkóztatása érdekében. Tanulásszervezési megoldások alkalmazása a különleges bánásmódot igénylı, sajátos nevelési igényő gyerekek, a tanulási és egyéb problémákkal, magatartási zavarokkal küzdı tanulók nevelésében, oktatásában. Az információs és kommunikációs technika, a számítógép felhasználása a tanulók adaptív oktatását középpontba állító tanulásszervezés számára. A nem szakrendszerő oktatással a kulcskompetenciák fejlesztése. Mindezek az óralátogatás és a tanári önértékelés szempontjaiként bekerülnek a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerébe. Tanulásirányítási tevékenységünket akkor tekintjük sikeresnek, ha az óralátogatások, az elégedettség-mérések valamint pedagógiai méréseink során győjtött adatokkal egyértelmően igazolni tudjuk az itt meghatározott pedagógiai tevékenységek egyre kiterjedtebb alkalmazását az oktatási folyamatban, és ha ezek alkalmazása javítja a tanulók, különösen a hátrányokkal küzdı tanulók iskolai és továbbtanulási eredményességét. Az otthoni, napközis és tanulószobai felkészüléshez elıírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai: Alsó tagozaton hét végére és szünetre nem adunk házi feladatot. A napi feladott tananyag megtanulása az átlagos képességő tanulónál nem haladhatja meg a napi 1,5 órát. Ha több tanító tanít egy osztályban, az osztály tantermének táblájára írják a házi feladatot és a szükséges idıt. Felsı tagozaton (napi átlag 5,5 órával számolva) a tantárgyanként feladott házi feladat idıigénye nem haladhatja meg a 25 percet. 13

14 Az ismeretszerzés megkönnyítése érdekében a következı tanulásszervezési eljárásokat kívánjuk alkalmazni: hagyományos eljárások: csoportbontás nyelvbıl, technikából, számítástechnikából nívócsoportos oktatás matematikából és magyar nyelvtanból 7-8. osztályban iskolánkban újnak számító eljárás: ötödik osztálytól a heti 1,5 órás tantárgyak, tömbösített oktatása Csoportbontás A fenntartóval történt egyeztetés alapján 20 fınél magasabb osztálylétszám esetén az osztályokat csoportokra bontjuk a hagyományos eljárásoknál említett tantárgyakból, majd a csoporton belül a tanóra megszervezésével is differenciálunk. Általános alapelv, hogy a csoportbontás szempontja az arányos létszám kialakítása, általában a névsor felezésével. Ettıl az elvtıl csak akkor térünk el, ha az osztályba járó tanulók képességei között akkora a különbség, hogy ezt differenciálással már nem lehet kezelni. Ekkor a képességek szerinti csoportbontás elvét követjük. Nívócsoport A 7-8. évfolyamon matematikából nívócsoporttal segítjük a többszintő differenciálást.. A csoportba sorolás szempontja a 6. év végi mérés eredménye. Tehetség, képesség kibontakoztatása A tehetséggondozás feladata, hogy a kiemelkedı képességő diákok megfelelı terhelést kapjanak. Fontos a tehetség tudatosítása, megerısítése a tanulókban és környezetükben egyaránt. A tehetséggondozás folyamatos, az iskolai élet minden területét át kell, hogy hassa. A tehetséggondozás folyamatában is figyelembe kell venni a tanulók életkori sajátosságait, hogy mindig a legmegfelelıbb terheléssel és a legmegfelelıbb módszerrel történjen képességeinek kibontakoztatása. A tehetséggondozás általunk alkalmazandó menete a következı: Vegyük észre a gyermek természetes érdeklıdését, adottságát valamilyen tárgyban. Irányítsuk figyelmét, megbízatásokat, feladatokat adjunk érdeklıdésének megfelelıen. Támogassuk kibontakozó önálló kezdeményezéseit. 14

15 Biztosítsunk számára versenylehetıségeket. Lássuk el szakirodalommal. Teljesítményét folyamatosan értékeljük, elemezzük, és az ebbıl adódó új feladatokat rendszeresen jelöljük ki. A tehetséggondozás színtere Egyéni fejlesztı órák. A felemelt kötelezı óraszám keretében egyéni fejlesztési terv alapján történik a tehetséggondozás 1-3 fıs csoportokban. Egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése. Versenyekre való tanórán kívüli felkészítés Speciális tehetséggondozó szakkörök Nívócsoportos oktatás matematikából osztályban Csoportbontás nyelvbıl (német-angol) és informatikából Speciális osztályok emelt óraszámai által biztosított képzés Differenciált óravezetés A pedagógus feladatai: A szaktanár a felelıs a tehetség észrevételéért és érdeklıdésének folyamatos fenntartásáért. Feladata, hogy folyamatosan biztosítson a pályázatokon részvételi, publikálási, szereplési lehetıséget tanítványai számára. Az iskolavezetés az ezekhez szükséges feltételeket köteles megteremteni. A tehetséges, de szociális alapon rászoruló tanulók számára anyagi lehetıségeket kutasson fel, segítse a szaktáborokban és kulturális programokon való részvételt. Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítı program A tehetségek felfedezése mellett az iskolának legalább olyan fontos feladata, hogy a valamilyen okból gyengébb képességő tanulóknak megadja a megfelelı segítséget a felzárkózáshoz. Az elsı és a legfontosabb lépés, hogy feltárjuk a lemaradás okát. Olyan esetekben, ha a lemaradás hátterében valamilyen képesség sérülése, vagy valamilyen fokú hiánya áll, szakemberhez fordulunk. Iskolánkban logopédus, fejlesztı pedagógus és pszichológus segíti a képességbeli zavarok kiszőrését. Súlyosabb esetben szakintézményhez fordulunk a segítségnyújtás érdekében. A felzárkóztatás különös hangsúlyt kap az alapozó szakaszban, 15

16 hiszen ismert adat, hogy az egy osztályba járó gyerekek fejlettsége között akár egy évnyi különbség is lehet. Ezért alsó és felsı tagozaton a tanórai differenciálásban rejlı lehetıségek mellett - fejlesztı pedagógus is segíti a munkát oly módon, hogy az osztályból kiemelve, kis csoportban foglalkozik a gyerekekkel, ezzel is segítve egyéni fejlıdésüket. A felzárkóztatás színterei Az egyéni fejlesztési terv alapján tanórai differenciálás A felemelt kötelezı óraszám keretében egyéni fejlesztési terv alapján felzárkóztatás 1-3 fıs csoportokban. Fejlesztı pedagógiai foglalkozás 1-6. évfolyamon évfolyamon napközis foglalkozás, évfolyamon tanulószoba Nívócsoportos oktatás matematikából évfolyamon Csoportbontás német és angol nyelvbıl, informatikából Logopédiai foglalkozás Nem szakrendszerő képzés évfolyam A pedagógus feladata A gyermeket tanító szaktanár a felelıs a rehabilitációs bizottság határozatának betartásáért. Az osztályfınök a szaktanárral karöltve próbálja felderíteni a kudarc okát, a lemaradás elızményeit, és közösen keressék a megoldás lehetıségeit. A tanulók kiszőrését az iskolai logopédus és az iskolapszichológus végzi. Az osztályfınök a szakemberekkel közösen gyızze meg a szülıt a külsı segítségnyújtás szükségességérıl. Az egyéni fejlesztést mindig az adott szaktanár és a fejlesztı pedagógus végzi. Ilyen esetben a gyermek fejlesztı foglalkozáson is részt vesz, de osztályzatot ott nem kap. İ egyéni fejlesztési terv szerint halad, és munkáját a szaktanár értékeli. A szaktanár a felelıs a tanulási nehézséggel küzdı tanulók észrevételéért és folyamatos felzárkóztatásáért. Fontos a gyermek sikerélményhez juttatása abban az esetben is, ha az nem iskolai tantárgyi jellegő. Tanárváltás esetén az elızı szaktanár köteles átadni az általa tanított tanulókat, beszámolni a velük kapcsolatos problémákról, eredményekrıl. 16

17 A tanuló fejlesztésének eredményességét a fejlesztésben résztvevı pedagógusok mérik, értékelik. Tanórán és iskolán kívüli nevelési-oktatási tevékenység Nem osztály ill. órakeretben folyó tevékenységi formák Az alapképzést a következı tanórán kívüli foglalkozások egészítik ki: napközi: osztályig tanulószoba: osztályig énekkar: osztályig szakkörök mőveltségi területek szerinti igénytıl függıen osztályig sportkörök: osztályig tábor logopédiai foglalkozás pszichológus által kidolgozott egyéni fejlesztı program versenyek, bajnokságok Napközi A napközi a tanórán kívüli oktatási-nevelési tevékenységnek sajátos területe. Sajátos munkarendjével, tevékenységével ugyanúgy szolgálja a pedagógiai célok megvalósulását, mint a tanórai tevékenység. A napköziben végzett munka összetett jellege megkívánja a pedagógusok összehangolt munkakapcsolatát, az információáramlás folyamatosságát. A napközis tevékenység legfontosabb jellemzıi: Fontos, hogy a pihenés, levegızés, tanulás, játék arányai megfelelıek legyenek a délutáni tevékenységek során. Segíteni kell a gyerekek egymáshoz való alkalmazkodását a hosszú együtt töltött idı miatt. Ösztönözni kell az önállóan végzett tanulási tevékenységet. Törekedni kell a kulturált étkezési szokások kialakítására, betartatására. A klubfoglalkozások során a tanulók érdeklıdésének megfelelıen kell szervezni a tevékenységi formákat, ugyanakkor a készségek fejlesztésére, a tehetségek kibontakozására is lehetıséget kell adni. 17

18 Tanulószoba A tanulószoba napi 3 órában szaktanárok közremőködésével segítséget nyújt a felzárkóztatásra szoruló tanulóknak. Az osztályfınök és a szaktanár kezdeményezi a segítségre szoruló tanulók részvételét. Szakkörök A szakköröket a diákok igényei szerint a munkaközösségek tervezik annak figyelembevételével, hogy minden korosztály megtalálja az adott szaktárgyhoz kapcsolódó, érdeklıdésének megfelelı lehetıséget. A szakkörök minimum 12 fıvel indulhatnak. Jellege szerint lehet: tehetséggondozó (egyéni vagy kiscsoportos) felzárkóztató, korrepetáló hobbi jellegő Énekkar Az ének-zene tagozatos osztályok tanulói tagjai az énekkarnak. alsó tagozat: Csengettyő kórus felsı tagozat: Tavasz kórus Tevékenységük hozzájárul az iskolai rendezvények színvonalának emeléséhez. Évente legalább egy alkalommal nyilvános koncerten mutatják be tudásukat. Felkérésre más rendezvényeken (pl. i Mővészeti Napok) is szerepelnek. Minısítı- és háziversenyeken vesznek részt. Nemzetiségi néptánc A nemzetiségi néptánccsoport tagjai a német nemzetiségi osztályból kerülnek ki. A szervezıdés a szaktanár javaslatára, az osztályfınökkel egyeztetve önkéntes alapon történik. Tevékenységük szerepet játszik a nemzetiségi hagyományok ápolásában, ismereteik elmélyítésében. Sportköri tevékenység, mindennapos testnevelés A testedzés fontossága (ép testben ép lélek) nemcsak a tanórai keretben, de a tanórán kívüli keretek között is nagy hangsúlyt kap. A mindennapos testedzést órarend szerinti órán és délutáni foglalkozásokon - sportkörön - biztosítjuk. 18

19 Alsó tagozaton a heti 3 testnevelés óra mellett biztosítjuk a napköziben a játékos testmozgást minden nap a napközis nevelık vezetésével lehetıleg a szabad levegın. Ennek idıkerete napi harminc perc. Természetesen alsó tagozaton is megszervezzük a sportköri foglalkozásokat évfolyamonként heti 1 alkalommal. Ide a gyerekek önként járnak. A sportkörök felsıben is évfolyamonként kerülnek megszervezésre, sportágak és igények szerint. Tanfolyamok Bármely pedagógus indíthat tanfolyamot az iskolavezetés engedélyével. Minimum létszám 12 fı. A jelentkezés egy félévre szól, tanfolyami díjat a tanfolyam jellegétıl és gyakoriságától függı mértékben szedünk. Logopédiai foglalkozások A beszédhibás, diszlexiás, diszgráfiás tanulókat logopédiai foglalkozásokon segítjük hátrányaik leküzdésében, felzárkózásában. Az 1. osztályos gyerekek az elsı tanév folyamán logopédiai szőrésen esnek át, ez alapján kerülnek a logopédiai csoportba. Gyógytestnevelés Az arra rászoruló tanulóknak helyben biztosítjuk a gyógytestnevelési foglalkozásokat. Az iskolaorvos elızetes vizsgálata alapján szakképzett gyógytestnevelı oktat délelıtt és délután külön órarend szerint. Könyvtárhasználat A két könyvtártermet a tanulók a szaktanárok és a könyvtáros tanárok vezetésével és segítségével használják. A könyvtáros tanár pályázati kiírásokkal serkenti a tanulók könyvtárba járását. A könyvtár mőködési rendjérıl a könyvtári SZMSZ rendelkezik. Az iskola könyvtára az Esze Tamás utcai épületben, míg fiókkönyvtára a Rózsa utcaiban mőködik. Fı célja: a tanulókat megtanítani a könyvtárhasználat elméletére, és ennek gyakorlati alkalmazását lehetıvé tenni. Fontos feladat a tanítás-tanulási folyamat segítése, szakkönyvekkel való ellátása. Ennek érdekében folyamatos fejlesztés szükséges, mert az iskola könyvtári állománya elavult és nagyon hiányos. Hit- és vallásoktatás A közoktatási törvényben foglaltak szerint a hit- és vallásoktatás lehetıségét igények szerint, fakultatív módon biztosítjuk. 19

20 Tanulmányi kirándulás A tanulmányi kirándulások tervezése egy-egy pedagógiai szakaszra, több évre elıre történik oly módon, hogy a tanulók minden évben más-más tájegységet ismerjenek meg hazánkban. A lakóhelytıl való fokozatos eltávolodás szempontjára lehetıleg figyelni kell. Fontos, hogy a kirándulások a honismeret elmélyítését és az általános mőveltség szélesítését is szolgálják (városlátogatások, múzeumlátogatások). Az egészséges életmódra nevelést is szolgálják.a gyalogtúrák, kerékpártúrák. A külföldi tanulmányutak szervezése rendszeres program iskolánkban. Célja az idegen nyelv gyakorlása az anyaországban, ezzel is serkentve a tanulókat a nyelvtanulásra. Szaktanári kezdeményezésre a szülık hozzájárulásával az igazgató engedélyezi. Táborok Az alsó és felsı tagozatosok számára szervezett nyári táborok a vakáció élményt adó eltöltését szolgálják. Az elsı félév lezárása után a síszünetben szervezett sítábor segít megismertetni és megszerettetni ezt az egészséges téli sportot. Tanulmányi versenyek, bajnokságok Az oktatás szerves részét képezik a versenyek, bajnokságok, részletezve lásd a Hagyományok címő fejezetben. Diákönkormányzat A Diákönkormányzat által szervezett tevékenységek a szabadidı hasznos eltöltésére adnak számtalan lehetıséget. Az éves eseménynaptár ad tájékoztatást a programokról, melyeket a diákok javaslatai alapján állítunk össze. A DÖK saját SZMSZ és éves munkaterv alapján mőködik. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A tanulók fejıdése szempontjából meghatározó a családi környezet. Ezért iskolánk folyamatosan együtt kíván mőködni a szülıkkel a gyerekek személyiségének fejlesztésében. Igényt tartunk arra, hogy a szülık gyermekük ismeretével és a családi nevelés tapasztalataival segítsék az iskola, a pedagógusok munkáját. Ennek egyik formája a fogadóóra, ahol lehetıség van személyesen megbeszélni a fejlesztéssel kapcsolatos problémákat, teendıket. A fogadóórák idıpontjait minden tanévben az iskolavezetés határozza meg az éves munkatervben. 20

21 Szükség esetén a pedagógus írásban kezdeményez beszélgetést, tapasztalatcserét a passzív családokkal. A tanulói személyiség sokoldalú formálásának érdekében a pedagógusokra az alábbi feladatok várnak: A tanulók személyiségének alapos megismerése. Személyes, jó kapcsolat kialakítása a gyerekekkel. A mővelıdésbeli hátránnyal, nevelési hiányosságokkal rendelkezı tanulók lehetıség szerinti felzárkóztatása. A tanulók ön-és társismeretének fejlesztése (tolerancia, a másság elfogadása, empátia stb.) A tanulók képességeinek maximális kibontakoztatásához segítése. A tanulók megismertetése az egészséges és biztonságos élet értékeivel és annak megvédésével. A tanulók személyiségfejlesztésének fontos területe az iskolai sportkör. Ennek keretében szervezett sportfoglalkozások nyújtanak lehetıséget a tanulók számára a mindennapos testedzéshez. Választhatnak a képességeikhez és érdeklıdésükhöz közel álló az iskolai tantervben is szereplı atlétikai és labdajáték sportágakból. Heti idıkeret: 15 óra. Az iskolai sportkör lehetıséget teremt házibajnokságok lebonyolítására, iskolák közötti versenyekre, diákolimpiai felkészülésre és az ezeken való szereplésre. Az iskolai sportkör megszervezi és lebonyolítja (a DÖK-kel egyeztetve) az önálló iskolai sportnapot. A személyiségfejlesztéshez olyan csoportos tevékenységek is tartoznak, melyek nem tanítási órák keretén belül folynak: Tanulmányi kirándulások szervezése az osztályok szülıi közösségének a döntésétıl függ, hiszen ennek a tevékenységi formának jelentıs anyagi vonzata van. Múzeumi nap Szakmai nap Osztályfınöki óra Színház- és mozilátogatás Vers- és prózamondó verseny Népdaléneklı verseny 21

22 Kórustalálkozók Házi bajnokságok Tanulmányi versenyek Felvételi elıkészítık A környezetkultúra színvonalának emelése érdekében meghirdetett mozgalmak (pl.: A mi faliújságunk, Virágos osztály, stb.). A szülı, a gyermek, a tanuló, a pedagógus együttmőködésének formái, a továbbfejlesztés lehetısége A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok: Iskolánk együttmőködik a szülık közösségével a tanulói közösség kialakítása, fejlesztése során. Ennek legfontosabb színtere a szülıi értekezlet. Szülıi értekezletek szeptember és február hónapban vannak (idıpontjáról az igazgató dönt). Ezen túlmenıen aktuális problémától függıen tartható még szülıi értekezlet osztályfınök, szaktanár, szülık kezdeményezése alapján. A szülıi értekezleteken az osztályfınök avassa be a szülıket a közösség nevelésének célkitőzéseibe, feladataiba, az alkalmazott eljárások egyes részleteibe, az elért eredmények, kudarcok tanulságaiba is. A szülık érezzék saját ügyüknek az osztályközösség mind eredményesebb nevelését; tartsák természetesnek, hogy a pedagógusok által javasolt teendıkre gondot fordítsanak a családi nevelés során; tekintsék úgy a nevelıtestület erıfeszítéseit, hogy nekik is közük van hozzá, számukra is fontos. A szülık közösségének legyen lehetısége arra, hogy segítséget nyújtson a gyerekközösségek szervezett programjaihoz. A tanulók közösségbe történı beilleszkedésében fontos szerepe van a szülıknek. Ennek alapja a szülık pozitív és reális elvárásai a gyermeküktıl, a szabadságot engedı nevelés, a gyermek pozitív megerısítése, a gyermek szülı szóbeli érintkezésének minél magasabb színvonala. Hangsúlyozottan kívánatos, hogy a szülık aktívan vegyenek részt az iskola által szervezett programokon. A pedagógus feladatai az együttmőködı közösségi magatartási szabályok elsajátíttatásának érdekében az alábbiak: 22

23 Építsen ki személyes kapcsolatot a tanulókkal. Segítse a tanulók beilleszkedését az osztályközösségbe, az iskola közösségébe. Segítse a közösségek fokozatos önállósodását. Fogadtassa el a tanulókkal a képesség szerinti tanulás követelményét. Tudatosítsa a fegyelem közösségben játszott szerepét. Erısítse a tanulók közösség elıtti felelısségét. Alakítsa ki a tanulókban a fiatalabb korosztályért érzett felelısséget, tudatosítsa a példamutatás fontosságát. A közösségfejlesztés fontos elemei az osztály közösségi programjai az iskolában. Ezek az alábbiak lehetnek: Kirándulás Színház- mozilátogatás Játékos vetélkedık Klubdélutánok Múzeumlátogatás, stb. Az iskola a közösségfejlesztés érdekében az alábbi lehetıségeket nyújtja: Szakkörök Énekkar Nemzetiségi néptánccsoport Sportkörök Havi rendszeres DÖK rendezvények E pont további részletezését lásd A szülıkkel való kapcsolattartás formái címszó alatt. Egészségnevelési program Iskolánk tevékenység rendszerében kiemelt szerepet szánunk az egészséges életmódra és a környezetkultúrára nevelésnek. A munkához, a tanuláshoz a rendelkezésre álló épületek, sportpálya, játszótér, élelmezési lehetıségek segítségével egészségmegırzı környezetet kívánunk biztosítani. Ehhez a feltételek folyamatos javítására van szükség. Az egészségnevelés alapelve, célja Segítse a tanulókat a testi és a lelki egészség harmóniájának megteremtésében, az egészséges életmód kialakításában és megtartásában. 23

24 Fejlessze az életvezetési képességeket. Fejlessze a tanulók felelısségérzetét egészségük megırzéséért. Készítse fel a tanulókat a stressz-hatások feldolgozására. Segítse elı a környezeti- és egészség-tudatosság erısödését. Valósítsa meg a mindennapi testedzés lehetıségét a tanulók számára. Terjedjen ki a mentálhigiénés nevelésre is. A szülıkkel együttmőködve történjen. Területei Egészségmegırzés a helyes életmód kialakításával: Mozgás, rendszeres testedzés, játéklehetıség biztosítása az iskola területén a testnevelık és a napközis nevelık irányításával. Mindennapos testnevelés, Helyes táplálkozási szokások kialakítása egészségünk érdekében az iskolaorvos, a konyhafınök, a gyerekek és a szülık megegyezése alapján. A helyes öltözködési szokások kialakítása és betartatása. A testi és környezeti higiénia kialakítása az iskola takarítószemélyzetének bevonásával. Egészségkárosító szenvedélyek (cigaretta, alkohol, drog) megelızése a tanórai és a tanórán kívüli nevelésben szeretetteljes iskolai légkör megteremtésével. Ésszerő napirend kialakítása, szabadidı tartalmas eltöltése Balesetek megelızése A közlekedési kultúra fejlesztése Szőrıvizsgálatok: pl: gerinc, szemészet, fogászat, stb. Védıoltások Egészségnevelési nap, verseny szervezése. Vitamin nap. Nevelık szakmai továbbképzése. Szülık számára szervezett elıadások tartása az iskolapszichológus segítségével. 24

25 Az egészségnevelés színterei a) Minden tanulót érintı elemek: Példamutató iskolai hatás Termek, folyosók, udvar, orvosi rendelı, élı sarok kialakítása, A pedagógusok, a dolgozók példamutatása. Ösztönzés az egészséges életmód napi gyakorlattá tételében: pl.: otthoni torna, reggeli elfogyasztása, az évszaknak megfelelı öltözködés stb. Az egészséges táplálkozás szempontjainak ismertetése a technika tantárgy keretén belül tanított háztartási ismeretekben, a biológia tantárgyban és az egészségtan modul keretén belül történik. A biológia és egészségtan tantárgyak keretén belül fejleszteni kell az egészség iránti egyéni, a családi és a közösségi felelısséget. A tantárgyak tanítása során törekedni kell arra, hogy a tanulókat olyan tudásanyaggal és gyakorlattal lássuk el, hogy pozitív döntéseket hozzanak személyes egészségükkel kapcsolatban. Az iskola által biztosított étkeztetés étrendjére való odafigyelés, pl.: az étrend öszszeállításában való részvétel a DÖK és az iskolavezetés által. Az iskolai büfében a gyermekek egészségét segítı élelmiszerek árusítása. Az iskolai médiák tartalmazzanak egészség rovatokat. A családi életre nevelés osztályfınöki órákon. Közlekedési játék és vetélkedı napja Kötelezı tanórai keretben végzett egészségnevelés: Tantárgyakba beépített egészségnevelés: osztályfınöki óra, testnevelés óra, biológia óra, egészségtan modul, Biológia órán el kell sajátítaniuk az emberi szervezet anatómiájáról és mőködésérıl a tantervben elıírt ismereteket. Egészségnapok b) A tanulókat különbözı mértékben érintı, tanórán kívüli elemek: Szakkörök Egészségnevelési akciók 25

26 Osztálykirándulások Nyári táborok Elıadások, kiállítások Rendszeres, egészséges környezetben (pl.: hegyekben) végzett túrák, kirándulások, sítúrák, gyalog- és kerékpártúrák Versenyek osztály- és iskolakeretben Sportnap Mindennapi testedzés megvalósítása Testnevelési órákon a KT. szerint Szervezett úszásoktatásban való részvétellel Napközis, tanuló szobai foglalkozásokba beillesztve, pontos terv szerint (iskolaudvaron, közeli játszótéren) Szabadidıben rendszeres sportfoglalkozások keretében A BDSE-ben való részvétellel Egy-egy sportágnak az iskolában helyet adva, biztosítva a tanulók szervezett sportolási részvételét Sporttáborok szervezésével Sportversenyek lebonyolításával Családi sportnap szervezésével A diáksport révén diákjaink bekapcsolódnak a különféle versenyekbe: a Diák Sportszövetség által kiírt városi, megyei, országos versenyekbe, a diákolimpiába. A tanulók fizikai állóképességének mérését az Oktatási Minisztérium által kiadott Cooper-teszt és az erı, erıállóképesség mérés alapján végezzük. Egészség-nevelésünket segítı hasznos módszerek Játékok Vetélkedık Riport Szabadidıs programok Projektek 26

27 Az egészségnevelés megvalósításában résztvevık Belsı (iskolai) résztvevık: pedagógusok, osztályfınökök, iskolaorvos, védını, iskola pszichológus. Külsı partnerek: szülık, családtagok, Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítı szervezetek, Nevelési Tanácsadó, sportlétesítmények vezetısége, szakrendelık. Az egészséges életmódra nevelés legfontosabb eszköze a személyes példamutatás! Környezeti nevelés Alapelve, célja A teremtett világnak, mint létezı értéknek a tisztelete és megırzése. A környezettudatos magatartás, a környezetért felelıs életvitel kialakítása, formálása. Tanítványaink környezeti erkölcsének, társadalmi-természeti felelısségének megalapozása, alakuló értéktudatának, együttmőködési képességének, életviteli szokásainak, a személyes és a közösségi felelısségtudatának megalapozása, formálása. Területei Az alábbi területek szolgálják környezeti nevelésünk gyakorlati megvalósítását: Környezetkultúra: mővészetek, kézmővesség, mikrokörnyezet (iskola, tanterem, iskolaudvar) kialakítása. Környezetvédelem: hulladékgyőjtés, növények, állatok védelme, tájvédelem, energiatakarékosság az intézményben, otthonokban, környezetbarát közlekedés. A környezeti nevelés színterei a) Minden tanulót egyformán érintı elemek: Példamutató, biztonságos iskolai környezet Tantermek, folyosók, udvar élı sarok kialakítása, Anyag- és energiatakarékos, környezetbarát iskolamőködtetés, A pedagógusok, a dolgozók példamutatása, Kerékpáros és gyalogos közlekedés ösztönzése, Szelektív hulladékgyőjtés, Iskolai médiák, pl. iskolaújság zöld rovatai. 27

28 Kötelezı tanórai keretben végzett környezeti nevelés minden tanórán a tananyagtól függıen. Tantárgyakba, osztályfınöki órákba beépített környezeti nevelés, az eltérı tanítási foglalkozásokon (erdei iskola, múzeumi, állatkerti órák, iskolai projektek). Dök programok. b) A tanulókat különbözı mértékben érintı, tanórán kívüli elemek Szakkörök, táborok, kirándulások Környezetvédelmi akciók, Elıadások, kiállítások, Rendszeres természetjáró túrák, Madarak és fák napjának megtartása iskolai szinten mindenkinek. A környezetvédelem jeles napjainak megünneplése mindenkinek. Látogatások múzeumba, állatkertbe, botanikus kertbe, nemzeti parkba, ipari létesítményekbe stb. Gyermeknap, sportnap. A környezeti nevelésünket szolgáló módszerek A környezeti nevelés szempontjából is jelentısége van az élményalapú, tevékenységalapú módszerek minél sokoldalúbb alkalmazásának. Játékok (szituációs, drámajáték, memóriafejlesztı), Projektek Riport (kérdıíves felmérés), Természetfilmek megtekintése, megbeszélése Terepgyakorlati módszerek (terepgyakorlatok, térképkészítés, célzott megfigyelések, mérések, táborok, iskolazöldítés ), Aktív, kreatív munka (természetvédelmi munkák, madárvédelmi feladatok, szelektív hulladékgyőjtés, rend- és tisztasági verseny, pályázatok, versenyek, kiállítás rendezése, újságkészítése, kutatómunka), Mővészetek (vizuális mővészetek a környezeti nevelésben, irodalmi alkotások zenemővészet, népmővészet, esztétikai érzékenység és élmény fejlesztése). 28

29 Kirándulások szervezése a környéki területekre, Városi hon- és népismereti kiállítás megtekintése, Kísérletek bemutatása, A környezeti nevelésében résztvevık Belsı (iskolai) résztvevık: osztályfınökök, szaktanárok Külsı résztvevık: családtagok, szakemberek: környezetvédık, erdészek, meteorológusok, mővészek, intézmények A fogyasztóvédelmi oktatás: A fogyasztóvédelmi oktatás célja a fogyasztói kultúra fejlesztése, és a tudatos kritikus fogyasztói magatartás kialakítása és fejlesztése tanulóinkban. Célunk a preventív, vagyis megelızı fogyasztóvédelmi magatartás kialakítása. A fogyasztóvédelmi oktatás színterei Az egyes tantárgyak tanórai foglalkozásai: technika, természetismeret, irodalom, osztályfınöki, biológia, földrajz, történelem, etika. Tanórán kívüli elemek (vetélkedık, versenyek, rendezvények) Hazai és nemzetközi együttmőködések (más iskolákkal, cégekkel) Módszertani elemek: A módszerek tartalmazzák az egyén és a társadalom viszonyáról szóló információgyőjtés, információfeldolgozás, a feldolgozott információk alapján való döntés és a döntés alapján eltervezett cselekvés végrehajtásának módszereit. Fontos, hogy a diákok e módszereket minél többször valós helyi és globális problémákon és értékeken keresztül maguk alkalmazzák. Interjúk, felmérések készítése az emberek vásárlási szokásairól Helyi-, országos- és EU-s szabályozások tanulmányozása Adatgyőjtés, feldolgozás információrögzítés együttmőködéssel Problémamegoldó gyakorlat ötletbörzével, értékeléssel Viták, szituációs játékok (elıadói és vásárlói érdekek összehangolása, fogyasztói kosár készítése) Érveléstechnikai gyakorlatok (hatékony érdekérvényesítés) 29

30 Az iskola munkarendje Az Oktatási Törvény 52. (1) bekezdése rendelkezik az iskola munkarendjérıl, ezt egészíti ki a tanév rendjét szabályozó évenkénti miniszteri rendelet, az SZMSZ, a Házirend. A tanév rendje A tanévet a tanévnyitó ünnepéllyel kezdjük, és az ünnepélyes tanévzáróval fejezzük be. A szorgalmi idı meghatározása az oktatási miniszter által évente kiadott rendelet szerint történik. Az iskola napirendje Az iskola 6:45 órától 17:30 óráig tart nyitva. Reggel 6:45-7:30 óráig és délután 16:30-17:30 óráig ügyeletet szervezünk az azt igénylı szülık gyermekei számára. A tanórák 45 percesek. Az elsı osztályban az elsı két héten, de legfeljebb az elsı hónapban rövidebb - legalább 30 perces - órák tervezhetık. (Az óraterv ekkor is kötelezı, dönt az osztálytanító, mkv. és igh.) A szünetek rendjét a Házirendben szabályozzuk. A szünetekben a tartózkodás helyszínérıl a Házirendben foglaltak alapján az ügyeletes nevelık döntenek. A hatodik órák általában 13 óra 35 percig tartanak, kivétel a dupla technika, esetleg rajzórák, melyeket szünet nélkül egyben tartanak meg. A tanulók iskolába érkezését és onnan történı távozását a Házirend szabályozza. A hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában 8-15 óráig, valamint a gazdasági irodán 8-12 óráig történik. Az iskola belsı mőködési rendje Az iskola, mint szervezet belsı mőködési rendjét az SZMSZ szabályozza. Itt csak azokat a formákat említjük, melyek a pedagógiai folyamattal különösen fontos kapcsolatban vannak. A Pedagógiai program célkitőzései az éves munkatervben öltenek konkrét formát. A pedagógiai folyamat figyelemmel kísérése, ellenırzése, értékelése, új feladatok kijelölése az intézmény megfelelı fórumain történik. Hetente tartja összejövetelét az iskola szők vezetısége. Tagjai: igazgató, igazgató helyettes, tagozatvezetık, gazdasági vezetı. 30

31 Kéthavonta a tágabb vezetés, tagjai: ig., ig.h., munkaközösség-vezetık, DÖK-öt segítı pedagógusok, Kt. elnöke, Szakszervezet elnöke. Az igazgató minden hónap elsı hétfıjén megbeszélést tart a Kt és a Szakszervezet vezetıjével. A DÖK győléseire az igazgató meghívást kap. Iskolánk speciális helyzetébıl adódóan, amit a két épületben történı elhelyezés okoz, szükség van épületértekezletre is, ahol az adott épületben folyó munka helyi problémái kerülnek felszínre. Épületértekezletet tartunk minden fogadóóra elıtt. Témájáról az igazgató, igazgatóhelyettes, tagozatvezetı dönt, de bárki fölvethet aktuális témákat. Munkaértekezletet tartunk évente 4 alkalommal (témáját az igazgató jelöli ki, ugyanakkor értékeli az eltelt idıszakot, másrészt elıkészíti az elkövetkezıt). Az IMIP értekezletek idıpontját a minıségügyi vezetı jelöli ki. Nevelési értekezletet szervezünk 2 alkalommal (témáját az igazgató jelöli ki a nevelıtestület javaslata alapján). Osztályozó értekezletekre az elsı és második félév végén kerül sor. Félévkor az osztályok osztályfınökei, a tanév végén a osztályok osztályfınökei számolnak be osztályaik tanulóiról, illetve a közösség életérıl. Tanév végén a negyedikesek osztályozó értekezletén vegyenek részt a leendı 5. osztályos osztályfınökök is. Évente megtartjuk minden osztálynak az egy osztályban tanítók értekezletét. A munkaközösségek munkatervüknek megfelelıen legalább negyedévente tartják megbeszélésüket. A szülıkkel való kapcsolattartás formái Szülıi értekezletek szeptember és február hónapban vannak (idıpontjáról az igazgató dönt). Ezen túlmenıen aktuális problémától függıen tartható még szülıi értekezlet, osztályfınök, szaktanár, SzM választmány kezdeményezése alapján. Fogadóórát biztosítunk a szülık számára évente 6 alkalommal. Elsı évfolyamon ısszel és tavasszal, a többi évfolyamon tavasszal tartunk nyílt órákat. 31

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 3/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁRÓL Nevelőtestületi

Részletesebben

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalom BEKÖSZÖNŐ... 4 I.AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 Pedagógiai alapelveink...

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI 1. A KÖZNEVELÉS FELADATA ÉS ÉRTÉKEI A hazánk Alaptörvényében megfogalmazott feladatokat szem előtt

Részletesebben

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Bevezető Az iskola jogi státusa TARTALOM I. Nevelési program 1. Alapelveink 7.o. 2. Képzési szakaszok,

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény pedagógiai programmal kapcsolatos rendelkezései, A nevelési-oktatási

Részletesebben

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Mottó: ha az ifjak gondozása és nevelése a helyes úton halad, akkor az állam hajója biztosan halad előre, ha ellenben baj van a nevelés körül,

Részletesebben

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17.

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERV 2011. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. 1 JANKÓ JÁNOS

Részletesebben

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Tel.: 30/386-8195 Tel/fax: 92/371-025 E-mail: iskola@zalalovo.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: a Zalalövői Általános Iskola Nevelőtestülete 2013.

Részletesebben

A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011.

A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011. A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENTENDRE 2013 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY Pedagógiai Program 2013 Tartalomjegyzék I PEDAGÓGIAI PROGRAM. 1. Helyzetértékelés

Részletesebben

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék 1 I. Bevezetés II. Az iskola nevelési programja III. Az iskola helyi tanterve: - általános iskola - gimnázium - szakiskola - szakközépiskola IV.

Részletesebben

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011 Készítette: Sárköziné Kollárits Edit igazgató 0 Tartalom Á L T A L Á N O S A D A T O

Részletesebben

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. 1 Tartalom 1. Helyzetelemzés... 5 1.1. Bevezető... 5 1.2. Küldetés... 5 1.3. A társadalmi

Részletesebben

Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program

Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program 2013 Tartalom Az iskola rövid története... 3 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM I. BEVEZETŐ... 4 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola és Becsei Töttös Tagintézménye Pedagógiai program és helyi tanterv

Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola és Becsei Töttös Tagintézménye Pedagógiai program és helyi tanterv Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola és Becsei Töttös Tagintézménye Pedagógiai program és helyi tanterv 2013.10. 1 Tartalom Helyzetelemzés 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munkaalapelvei, értékei,

Részletesebben

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987 A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja OM azonosító: 035987 A szabályzat érvényes 20. szeptember -jét l Majkutné Tóth Emma igazgató -- Tartalomjegyzék:

Részletesebben

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM Újfehértó, 2014 Tartalomjegyzék Az iskola küldetésnyilatkozata...4 Pedagógiai alapelveink...5 A pedagógiai program

Részletesebben

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program. Nagy Zoltán igazgató Tartalomjegyzék Bevezető... 6 1. Az iskola jogállása... 7 2. A nevelő munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 8 2.1.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR. Mosonmagyaróvár, 2013. március

PEDAGÓGIAI PROGRAM FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR. Mosonmagyaróvár, 2013. március 030500 PEDAGÓGIAI PROGRAM FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR Mosonmagyaróvár, 2013. március Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 Az intézmény bemutatása... 4 2. Nevelési program... 5 2.1. Nevelői-oktatói

Részletesebben

BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A nevelőtestület által elfogadva: 2015. március 10. Módosítva: 2015. augusztus 4-én és 2015. augusztus 24-én. Jóváhagyta: 1 Simonné Benkő Edit intézményvezető

Részletesebben

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai program Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15.

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Pedagógiai Program Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Érvényes: 2009. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. Nevelési program 1. Bevezetés

Részletesebben

A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 A Pedagógiai Program 2013. évi kidolgozásában közreműködtek: Fenyvesi Zoltán igazgató Vizl Mária igazgatóhelyettes Bakonyi

Részletesebben

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai program 2015 TARTALOM 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MÚLTAT TISZTELD, S A JELENT VELE KÖSD A JÖVŐHÖZ Vörösmarty Mihály AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGER, KERTÉSZ ÚT 128. +36/36-312-166 OM AZONOSÍTÓ:

Részletesebben

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ INTÉZMÉNY Páneurópa Általános Iskola Paneuropa Grundschule székhelye: 1238 Budapest Táncsics M. u. 25-33. fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Pedagógiai Program Helyi tanterv

Pedagógiai Program Helyi tanterv Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Pedagógiai Program Helyi tanterv 2015 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

Pedagógiai hitvallásunk 2.

Pedagógiai hitvallásunk 2. Tartalomjegyzék Pedagógiai hitvallásunk 2. I. Nevelési program 4. 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1.1. A köznevelés feladata

Részletesebben

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2016. január.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. Az intézmény bemutatása... 3 1.1. Az iskola története... 3 1.2.

Részletesebben

Pedagógiai Programja. A Hevesi Körzeti Általános Iskola 2004.

Pedagógiai Programja. A Hevesi Körzeti Általános Iskola 2004. A Hevesi Körzeti Általános Iskola Pedagógiai Programja A legjobb terv is csak terv, vagyis jó szándék. Elkötelezettség nélkül arra, hogy ezt végre is akarod hajtani csak ígéreteid és reményeid vannak,

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1 1.1. A pedagógiai program elkészítésére vonatkozó fontosabb új jogszabályok... 1 1.2. A pedagógiai

Részletesebben

A Kolozsvár Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja

A Kolozsvár Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Kolozsvár Utcai Általános Iskola Pedagógiai Programja Seléyiné Stier Márta igazgató sk Budapest, 2013. március 28. Módosítva: 2015.09.04. függelékben összegezve Seléyiné Stier Márta igazgató sk Budapest,

Részletesebben

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TARTALOMJEGYZÉK A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások...

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28.

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. Tartalomjegyzék A. Nevelési program...2 1 A nevelő-oktató munka alapelvei, területei...6

Részletesebben

Pedagógiai Program Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyháza 2015.

Pedagógiai Program Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyháza 2015. Pedagógiai Program Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyháza 2015. 0 Tartalom Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal. 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja 8. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal. 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja 8. oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 5. oldal 1. Általános elvek 5. oldal 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal 3. Az intézmény jogi státusza 6. oldal 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja

Részletesebben

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA A A GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. A 2 TARTALOM GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013. Pedagógiai program 2 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 2. AZ INTÉZMÉNY JOGI HELYZETE... 5 2.1. Az intézmény alapító okirata... 5 (lásd mellékletben)...

Részletesebben

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM..5 I.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény adatai 4 1.1. Székhely, telephely megjelölése 4 1.2. Jogelőd intézményei 4 1.3.

Részletesebben

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA SEGESD-TARANY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2013. április 24. napján 1. oldal Mottó: " Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ 66. szám Tartalomjegyzék 2012. évi LXIV. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, valamint

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola

A Dózsa György Általános Iskola A Dózsa György Általános Iskola Pedagógiai programja Nevelési program Tartalomjegyzék 1 Bevezető...3 1. Az iskola helyzet-meghatározása...4 2. Az iskola bemutatása..6 3. Az iskola nevelési programja..12

Részletesebben

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 2013. Tartalomjegyzék: 2. A VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE... 3 2.1. A választott kerettanterv... 3 2.1.1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások

Részletesebben

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.3. Az iskola története... 6 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1.

Részletesebben

Községi Általános Iskola Püspökhatvan. Helyi tanterve 2004.

Községi Általános Iskola Püspökhatvan. Helyi tanterve 2004. Községi Általános Iskola Püspökhatvan Helyi tanterve 2004. Általános célkitűzések A tanári munka eredményessége érdekében a tantervnek világos képet kell adnia arról, hogy milyen is legyen az a tudás,

Részletesebben

BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma. Kollégiumi Pedagógiai Program 2015.

BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma. Kollégiumi Pedagógiai Program 2015. BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma Kollégiumi Pedagógiai Program 2015. Tartalom 1. Az intézmény meghatározása... 4 2. Bevezető... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1.2 Értékeink...

Részletesebben

Tartalom Tehetséggondozás... 7 A művészeti alapvizsga... 11 A művészeti záróvizsga... 12 2. Az intézmény helyi tanterve... 15

Tartalom Tehetséggondozás... 7 A művészeti alapvizsga... 11 A művészeti záróvizsga... 12 2. Az intézmény helyi tanterve... 15 Tartalom 1.1 Nevelő-oktató munkánk pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai:... 2 1.2.2. Oktatás-szervezési eljárásaink:... 3 1.4 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok...

Részletesebben

Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program

Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program Csátalja-Nagybaracska PEMPO 2010 Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program (a 2010. évi LXXI. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítása alapján,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény bemutatása.. 6 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési múltjának bemutatása... 8 1.3. A minőségügyi rendszer dokumentumainak felépítés. 10 1.4. A MIP-hez

Részletesebben

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT. mesterképzés (MA, MSc) levelező. Bölcsészettudományi Kar

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT. mesterképzés (MA, MSc) levelező. Bölcsészettudományi Kar Indított szakképzettségek: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT angoltanár, franciatanár, latintanár,

Részletesebben

feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó

feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó INFORMATIKA 5-8. Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan

Részletesebben

4. évfolyam, 8. évfolyam, 12. évfolyam, minimumszint. minimumszint. minimumszint. KER-szintben nem megadható. Első idegen nyelv. Második idegen nyelv

4. évfolyam, 8. évfolyam, 12. évfolyam, minimumszint. minimumszint. minimumszint. KER-szintben nem megadható. Első idegen nyelv. Második idegen nyelv IDEGEN NYELV Német Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás

Részletesebben

AZ ÁDÁM JENŐ FENNTARTÓI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÁDÁM JENŐ FENNTARTÓI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ÁDÁM JENŐ FENNTARTÓI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Budapest, 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 5 1. Az iskola hivatalos adatai... 5 2. A pedagógiai program célja... 6 3. Az iskola

Részletesebben

A SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

A SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY Szélfútta levél a világ. De hol az ág? de Ki az ág?" /Zelk Zoltán/ A SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Lépésről-lépésre Pedagógia Programja

A Pátyolgató Óvoda Lépésről-lépésre Pedagógia Programja A Pátyolgató Óvoda Lépésről-lépésre Pedagógia Programja Készült: 1999. PEDAGÓGIAI PROGRAM Pátyolgató Óvoda 2071. Páty Rákóczi utca 19. Intézmény OM - azonosítója: 032940 Készítette:.. intézményvezető aláírás

Részletesebben

BUJI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE

BUJI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT IBRÁNYI TANKERÜLET 147004 I II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2015. BEVEZETÉS Buji II.

Részletesebben

Pedagógiai Program. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375

Pedagógiai Program. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375 Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375 Székhely: 5650 Mezőberény, Petőfi út 13-15. Telephely (Kollégium): 5650 Mezőberény, Petőfi út 14. Telephely (Gimnázium): 5650 Mezőberény,

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest,

Részletesebben

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola a 11/1994. MKM r. 51. (6) bek. értelmében

Részletesebben

Pedagógiai program. Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola. Pécs 2012.

Pedagógiai program. Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola. Pécs 2012. Pedagógiai program Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Pécs 2012. ŀ TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETŐ... 3 A PEDAGÓGIAI PROGRAM... 5 AZ ISKOLA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI... 5 A NEVELŐ-OKTATÓ

Részletesebben

Szombathelyi Szivárvány Óvoda

Szombathelyi Szivárvány Óvoda Szombathelyi Szivárvány Óvoda OM: 036462 Epochális rendszerű pedagógiai programja TARTALOMJEGYZÉK BEKÖSZÖNTŐ 1. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK... 1. oldal 2. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA... 2. oldal 2.1. Óvodánk személyi

Részletesebben

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja Budapest, 2015. augusztus 3. Buc-Horváth Gabriella óvodavezető 1 I. BEVEZETŐ 216/2011.(V.19.) ÖK. számú határozat alapján a 2011/2012. nevelési

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Magyarfiné Kalmár Franciska igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ERCSI EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA. Ercsi, 2014. 03.31.

PEDAGÓGIAI PROGRAM ERCSI EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA. Ercsi, 2014. 03.31. PEDAGÓGIAI PROGRAM ERCSI EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA Ercsi, 2014. 03.31. 1 I. FEJEZET... 5 1. Bevezetés... 5 2. Küldetésnyilatkozat... 6 3. Iskolánk története... 7 4. Helyzetelemzés... 8 5. Alapító

Részletesebben

... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben!

... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben! A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben! Krúdy Gyula Tartalomjegyzék Bevezetés...4 1.Nevelési program...6

Részletesebben

Rajz és vizuális kultúra 1-2. évfolyam

Rajz és vizuális kultúra 1-2. évfolyam Rajz és vizuális kultúra 1-2. évfolyam Az általános iskola alsó tagozatán a fejlesztés centrikus vizuális kultúra tanulása alapvetően két célt szolgál: a kezdeti motiváltság és az örömteli alkotás fenntartását,

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől Tartalom 1. Nevelési program... 6 1.1 ISKOLÁNK ARCULATA...

Részletesebben

Nevelési és Pedagógiai Program

Nevelési és Pedagógiai Program 2013 Hrvatski vrtić, osnovna škola, gimnazija i učenički dom Miroslava Krleže, Pečuh - Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, Pécs Nevelési és Pedagógiai Program 2 NEVELÉSI

Részletesebben

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XX. Kerületi Tankerület Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI Pedagógiai program Helyi tanterv az enyhe értelmi fogyatékos

Részletesebben

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Pedagógiai Program 2013.

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Pedagógiai Program 2013. Tartalom 1. Az iskola bemutatása... 4 1.1 Az iskola arculata... 4 1.2 Az iskola környezete... 5 1.3 Az iskola tanulói közössége... 5 1.4 Az iskola meglévő kapcsolatrendszere... 6 2. Az iskolában folyó

Részletesebben

NEVELÉSI PROGRAM 2013

NEVELÉSI PROGRAM 2013 1 2 NEVELÉSI PROGRAM 2013 3 4 5 A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, MÓDOSÍTÁSÁVAL, NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK A pedagógiai program érvényességi ideje 1. Az iskola 2013. szeptember

Részletesebben

Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A SZÉCHENYI ISTVÁN KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZİ ISKOLA NEVELİTESTÜLETE 2004.

Részletesebben

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 037802 1146 Budapest, Cházár András u. 10. Budapest, 2013. március 27. dr. Molnár

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 PEDAGÓGIAI PROGRAM GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 Iktatószám: PEDAGÓGIAI PROGRAM Tanítsatok egyszer séggel, tegyetek vallást hitetekr l szelídséggel! LUTHER. március

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM. KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM. KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 6. 7. 8. Heti 1 1 1 óraszám

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁTÉKSZIGET Óvoda Szombathely, Győzelem u. 1/a MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Geositsné Gerencsér Lucia óvodavezető Fodor Imréné minőségügyi megbízott Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 1.

Részletesebben

Többsincs Óvoda és Bölcsőde

Többsincs Óvoda és Bölcsőde Többsincs Óvoda és Bölcsőde 2194. Tura, Dózsa György utca 2. Telefon: 06 28 580 495 E-mail: tobbsincsovi@tura.hu OM azonosító: 201261 A T Ö B B S I N C S Ó V O D A É S B Ö L C S Ő D E Ó V O D A I P E D

Részletesebben

ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT TANULÓK KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSÁNAK TANTERVE Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 2015./2010/

ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT TANULÓK KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSÁNAK TANTERVE Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 2015./2010/ EGRI SZALAPARTI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT TANULÓK KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSÁNAK TANTERVE

Részletesebben

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták Munkaköri leírás-minták 1.sz. Melléklet Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása van, amelyet az alkalmazást követően kézhez kap, átvételét aláírásával igazolja.

Részletesebben

NAGYMAROSI KITTENBERGER KÁLMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

NAGYMAROSI KITTENBERGER KÁLMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA NAGYMAROSI KITTENBERGER KÁLMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA NAGYMAROS, FEHÉRHEGY 2. (OM: 032423) PEDAGÓGIAI PROGRAM és Helyi Tanterv 2013. Nagymarosi Kittenberger Kálmán Általános Iskola

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT.

OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT. OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT. A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek összhangban

Részletesebben

Pedagógiai Program Győrladaméri Községi Általános Iskola és Győrújfalui Tagiskola

Pedagógiai Program Győrladaméri Községi Általános Iskola és Győrújfalui Tagiskola Pedagógiai Program Győrladaméri Községi Általános Iskola és Győrújfalui Tagiskola 2013 Aki hisz a pedagógiában, az csak optimista lehet! A pedagógusi hit, mely inkább a természet, mint nézet dolga, kettőt

Részletesebben

Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket,

Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket, INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Intézmény neve: Tisza-parti Általános Iskola 6726. Szeged, Csanádi utca 4-6. Készítette: Máté Eszter igazgató vezetésével Samuné Lázár Éva Sallai Margit Alkalmazotti közösség

Részletesebben

HÉTKÖZNAPI VARÁZSLATOK

HÉTKÖZNAPI VARÁZSLATOK HÉTKÖZNAPI VARÁZSLATOK Helyi kiegészítı pedagógiai program az Országos Közoktatási Minisztérium által minısített Hétköznapi varázslatok (Óvodai nevelés Freinet-elemekkel) címő programhoz Budapest, 2013.

Részletesebben

A szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programja

A szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programja A szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programja Szolnok, 203. március 27. Töreki András igazgató Tartalomjegyzék A pedagógiai programmal kapcsolatos intézkedések... 3. A pedagógiai

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 TARTALOM Bevezető 1. Az óvoda működését meghatározó és a szakmai dokumentumok 1.1. Az óvoda működését meghatározó jogszabályok 1.2. Szakmai dokumentumok

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sikéné Pfeiffer Éva igazgató Budapest, 2015. augusztus 24. ~ 1 ~ Tartalom I. Bevezetés, általános rendelkezések... 4 II. Az intézmény alaptevékenységének konkrét leírása...

Részletesebben

DÉSI HUBER ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA DÉSI HUBER ISTVÁN GRUNDSCHULE PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

DÉSI HUBER ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA DÉSI HUBER ISTVÁN GRUNDSCHULE PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson

Részletesebben