Minıségirányítási Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Minıségirányítási Program"

Átírás

1 Minıségirányítási Program Intézmény neve: Tisza-parti Általános Iskola Szeged, Csanádi utca 4-6. Készítette: Máté Eszter igazgató vezetésével Samuné Lázár Éva Sallai Margit Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: Fenntartói jóváhagyás dátuma: Tervezett felülvizsgálat dátuma:

2 Tartalomjegyzék 1. A FENNTARTÓI MIP-BİL AZ INTÉZMÉNYÜNKRE VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK MINİSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT A nevelésre-oktatásra vonatkozóan A pedagógiai munka színterére vonatkozóan Egyéb Intézményünk rövid távú feladatai Középtávú céljaink MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER Minıségi céljaink A Nevelési és pedagógiai program elkészítése Az éves munkaterv elkészítése A vezetıi ellenırzés folyamatszabályozása Az éves értékelés Belsı értékelési rend mőködtetése Az osztályfınök és a napközis csoportot vezetı pedagógussal szemben támasztott követelmények, elvárások Belsı mőködés A pedagógusok együttmőködése A belsı értékelési rendszer mőködése Irányított önértékelés Az emberi erıforrás biztosítása és fejlesztése Ötéves továbbképzési terv A továbbképzési rend mőködése A partnerkapcsolatok mőködtetése A partneri igény- és elégedettség-felmérés menete, módja A Tisza-parti Általános Iskola panaszkezelési rendje az iskola tanulói részére A Tisza-parti Általános Iskola panaszkezelési rendje az alkalmazottak részére Az elsı osztályosok beiskolázása Az intézmény mőködtetése Beszerzési terv készítése Gazdasági és pénzügyi folyamatok Az intézmény mőködésének javítása, folyamatos fejlesztés Biztonságos intézmény

3 1. A fenntartói MIP-bıl az intézményünkre vonatkozó elvárások Általános feladatok: Az iskola törvényszerő, jogszerő, gazdaságos, szakszerő mőködtetése. Általános mőveltséget megalapozó nevelés-oktatás a NAT alapján. Az iskola ırizze meg önálló /a régióban is egyedülálló/ arculatát a sakk tantárgyként való tanításával a felsıléguti betegségben szenvedı gyerekek terápiás úszásoktatásával A két program a partneri igényeknek megfelelı képzési kínálat, amit az intézmény gyermeklétszáma igazol. A minıségfejlesztési rendszer a partneri elvárásoknak megfelelıen mőködjön. Az intézmény nevelı-oktató munkájában kiemelt szerepet kapjon az egészség- és környezeti nevelés. A diákok biztos kompetencia alapú készségek birtokában korszerő, használható és alkalmazható tudásra tegyenek szert. Legyenek képesek boldogulni szőkebb és tágabb környezetükben. Személyiségük fejlıdjön. Alakuljon ki a diákokban az igény az élethosszig tartó tanulásra, a folyamatos önmővelésre. 3.

4 2. Minıségpolitikai nyilatkozat A minıség... egy magatartás, életvitel, emberi atmoszféra (Németh László) A Tisza-parti Általános Iskola nevelıtestülete által megfogalmazott jövıkép 2.1. A nevelésre-oktatásra vonatkozóan: A jelenlegi színvonal megtartása mind az oktatás mind a tanulók neveltségi szintje tekintetében az általános mőveltséget megalapozó, magas szintő általános iskolai oktatás mellett. Az idegen nyelv és az informatika oktatása váljon az iskola erısségévé. A mérési - értékelési rendszer országosan épüljön ki, az eredményei legyenek publikusak. Erısödjön a környezettudatos esztétikai és az érzelmi nevelés A pedagógiai munka színterére vonatkozóan: Az elhasználódott, állandó balesetveszélyt is jelentı épületegyüttes felújítása valósuljon meg, s ezáltal biztonságosabb és esztétikusabb legyen az intézmény. Az eszközellátottság jelentısen javuljon, korszerő gépekkel duplázódjon meg a jelenlegi számítógép-állomány (15-rıl 30-ra) Egyéb: Maradjon, vagy erısödjön az intézmény szülık által való támogatottsága és elismertsége. 4.

5 2.4. Intézményünk rövid távú feladatai Az óvodai iskolai átmenet zökkenımentessé tétele. Folyamatos felzárkóztatás (a tanulási kudarcok, az évismétlések elkerülése). Esélyegyenlıség biztosítása. Tehetséggondozás. Középiskolai felvételikre való felkészítés (differenciált módszerek alkalmazása). Egészséges életmódra nevelés. Környezeti kultúra fejlesztése. A gyermekek cselekvési kompetenciáinak fejlesztése. Folyamatos kapcsolattartás a szülıkkel. A nevelıtestület rendszeres tájékoztatása a törvényi, helyi irányelvekrıl, szabályzatokról. Aktuális pályázatok figyelése, pályázás. Folyamatos /a gazdasági lehetıségek függvényében/ eszközfejlesztés. Informatikai eszközök fejlesztése. A nevelı-oktató munkánkat szolgáló továbbképzéseken való részvétel Középtávú céljaink Az iskola minden tanulója kapja meg a lehetıséget személyisége harmonikus fejlıdéséhez, a kulcskompetenciák fejlesztéséhez. Váljon általánossá a minıségelvő, a partnerközpontú mőködés és az optimális együttmőködés az ágazaton belüli és kívüli partnerekkel. Legyen hatékony az információáramlás. Valósuljon meg a helyi társadalom folyamatos tájékoztatása az intézmény munkájáról. A partneri elégedettség növekedjen. Segítsük az óvodából az iskolába való átmenetet. Minden hátrányos helyzető tanulónak biztosítsuk a lehetıséget a felzárkózásra. Teremtsük meg az esélyegyenlıtlenséget. Minden tehetséges tanulónak biztosítsuk a tehetsége kibontakoztatásához szükséges feltételeket, a tehetséggondozást. A pedagógusok alkalmazzák a tanulás tanításának módszerét. 5.

6 Az osztályfınökök és a szaktanárok készítsék elı és segítsék a 8. osztályosok reális pályaválasztását. A 8. osztályt végzetteknek felkészültségük által biztosított legyen a kulcskompetenciák erısítésével középiskolai tanulmányaik sikere. Pályázatfigyeléssel minél több alkalmat használjunk ki a sikeres pályázáshoz. Fejlesszük informatikai eszközparkunkat. 6.

7 3. Minıségirányítási rendszer 3.1. Minıségi céljaink: Jól felkészült, az új módszerek alkalmazására kész, megújulásra képes tantestület Munkájuk során a minıség iránt elkötelezett pedagógusok. A fenntartó által kiírt pályázatok segítségével az intézmény felújítása az oktatás körülményeinek korszerősítése. Objektív adatokra és információkra épülı teljesítményértékelés. Véleményük meghallgatása után a munkatársak szembesítése teljesítményük vezetıi megítélésével, segítve ezzel a fejlıdésüket, elımenetelüket. Fejlıdjön tovább a tanár-diák viszony. Az iskolai étkeztetés körülményeinek, az étel mennyiségének minıségének javítása. Célunk továbbá, hogy az eddig elért eredményeinket megırizzük. Ezek az eredményeink: Az iskolavezetés maximálisan elkötelezett a Nevelési és pedagógiai programban megfogalmazott küldetés és értékrend érvényre juttatása iránt. Mindent elkövetnek annak érdekében, hogy hatékony kapcsolatot alakítsanak ki az intézmény külsı partnereivel. Élére állnak az új kezdeményezéseknek, jobbításoknak. Az nevelési, oktatási, és mőködési folyamatok összhangban vannak a Pedagógiai programmal, a tantervvel. Szabályozottak a partnerkapcsolatok és a kommunikáció a külsı partnerekkel. A tanulók értékelése a Nevelési és pedagógiai programban megfogalmazott követelményrendszer szerint történik. Az iskola menedzselésével, szakmai vezetésével elégedettek a kollégák. Az iskolai légkör megfelelı. Munkaügyi panaszok, fluktuáció nem jellemzı a nevelıtestületben. A nem kötelezı rendezvényeken is magas a részvételi arány. Az elızı kérdıíves felmérésnél a szülık és a tanulók egyaránt magas színvonalúnak ítélték az intézményben folyó oktatást. Ezt az eredményt sikerült megıriznünk, illetve tovább erısítenünk. Tovább javult az iskola nevelıirıl alkotott kép. 7.

8 A vezetés felelıssége Célunk Az intézmény vezetése biztosítsa a minıség iránti elkötelezettségét, a mőködés rendjét, a folyamatos fejlesztéshez szükséges erıforrásokat a partneri elvárásoknak megfelelıen, a külsı és belsı jogrendszer és szabályozók elıírásainak betartásával, a minıségpolitikai nyilatkozat, Nevelési és pedagógiai program ötévenkénti felülvizsgálatával, éves munkatervek készítésével, a háromévenkénti irányított önértékelés lebonyolításával. Jogi szabályozók hozzáférhetısége, megismerése, betartása Az intézmény vezetése folyamatosan gondoskodik arról, hogy az intézmény teljes mőködését szabályzó jogi dokumentumok, különbözı szintő rendeletek, a fenntartó önkormányzat, valamint az intézmény belsı szabályozói hozzáférhetık legyenek, azokat az intézmény alkalmazottai megismerjék és betartsák. A hozzáférhetıség biztosítása Az intézményi mőködést szabályozó külsı jogrendszer elemei, a törvények és a különbözı szintő rendeletek az iskola irodáiban hozzáférhetık. Szabályzatainkat folyamatosan frissítjük és aktualizáljuk. Az intézményspecifikus Oktatási Közlöny biztosítja az információk hozzáférhetıségét, melynek egy példánya az igazgatói irodában megtalálható. Sok jogi információt biztosítanak az Iskolaszolga (közoktatási szolgáltató kiadvány), valamint a folyamatosan bıvülı Korszerő iskolavezetés kötetei. A megismerés biztosítása Az intézményben helyi eljárásrend alapján, az alábbi módon biztosított a jogi dokumentumok megismerése. A közlönyökben, illetve postai levél formájában az intézményhez érkezı információk tartalmát elsıként az igazgató tekinti át. A mőködést befolyásoló fontos információt a faliújságon teszi közzé. Amennyiben az elıírások tartalma pedagógiai jellegő, úgy megismertetési célból havi munkatársi értekezletek keretében a nevelıtestület elé tárja. Ezen kívül biztosítja az újonnan megjelenı jogszabályok munkavállalók érdekvédelmével kapcsolatos vonatkozásainak ismertetését a közalkalmazotti tanáccsal. 8.

9 Ha a szabályozás személyzeti ügyekkel, vagy az intézmény mőködtetésével kapcsolatos, akkor azt a munkatársai (igazgatóhelyettesek, gazdasági ügyintézı) hatáskörébe utalja. İk a friss információk megjelenésérıl folyamatosan, kölcsönösen tájékoztatják egymást. A jogszabályváltozásokkal foglalkozó továbbképzési anyagokat is egymás rendelkezésére bocsátják. A külsı és belsı jogi szabályozók betartásának biztosítása kétféle úton valósul meg az intézményben: Egyrészt a vezetıi ellenırzés feladata a jogi dokumentumok által megszabott elıírások betartásának folyamatos figyelemmel kísérése. Ugyancsak ezt vizsgálják a fenntartó gazdasági és tanügy-igazgatási ellenırzései is. Az intézmény igazgatója a közalkalmazotti tanács számára biztosítja a véleményezési és egyeztetési jogkör gyakorlását, amivel egy független belsı kontroll mőködését is lehetıvé teszi. Intézményünkben a stratégiai tervezés egyenértékő a Nevelési és pedagógiai programunkkal, mely tartalmazza az alapelveket és hosszú távú céljainkat, leírja pedagógiai folyamatainkat. Elkészítettük a stratégiai tervezés eljárását. Az éves tervezés, a hosszú távú célok éves megvalósítási tervét tartalmazza. Elkészítettük a vezetıi ellenırzés folyamatszabályozását, amely megjelöli a mőködés azon területeit, melyet ellenırizni kíván, az ellenırzést végzı személyeket, és a felülvizsgálat módját. A tanév végi vezetıi értékelés felöleli az intézmény mőködésének értékelését, és a javító és fejlesztı tevékenységek eredményeit. Az irányított önértékelési eljárás az önértékelés minden területén szabályozott. Az éves tervezés eljárása kijelöli azokat a területeket, amelyeknél vezetıi beavatkozásra van szükség, és meghatározza az ebbıl adódó feladatokat. 9.

10 A Nevelési és pedagógiai program elkészítése A folyamat leírása Felelıs Érintett Informált 1. A Tisza-parti Általános Iskola Nevelési és pedagógiai programjának felülvizsgálata ötévenként történik. Elsı lépésként az iskola vezetése áttanulmányozza a KT-t és a szükséges törvényi szabályozásokat. Nevelıtestület 2. A kibıvített iskolavezetıség feltérképezi, majd azonosítja a Tisza-parti Általános Iskola Pedagógiai programjának módosításra, kiegészítésre szoruló területeit, ismerteti a tantestülettel. 3. Szeptember közepén megalakulnak a munkacsoportok. 4. Szeptember végén a munkacsoportok felülvizsgálandó témakört választanak maguknak. 5. Október elején az igazgató tantestületi értekezleten tájékoztatja a kollégákat a munkacsoportok megalakulásáról, és az elsı olvasat elkészítésének és elıterjesztésének idıpontjáról. Kibıvített isk. vez. Támogatói kör Munkacsop. tagjai Nevelıtestület Nevelıtestület Nevelıtestület Nevelıtestület Október elején az igazgató tantestületi értekezleten tájékoztatja a kollégákat a munkacsoportok megalakulásáról, és az elsı olvasat elkészítésének és elıterjesztésének idıpontjáról. November közepéig a csoportok együttesen és kölcsönösen megbeszélik módosító javaslataikat és összehasonlítják. November közepén tantestületi értekezleten a munkacsoportok ismertetik elemzéseiket és módosító javaslataikat, melyeket a tantestület megvitat. Amennyiben a tantestület elfogadja a javaslatokat, a módosítások, kiegészítések bekerülnek a programba. Ha korrekció szükséges, a munkacsoportok elvégzik azt egy héten belül. Az így kiegészített Nevelési és pedagógiai programot iskolaszéki ülésen ismertetjük, értelmezés után elfogadtatjuk, DÖK ülésen a tanulókkal is megismertetjük. December közepén az iskolavezetés ellenırzi és összeveti a teljes programot a törvényi elıírásokkal. Ha a kiegészített pedagógiai program megfelel a törvényi elıírásoknak, akkor bıvíthetı. Ha hiányok adódnak, a munkacsoportok pótolják. Január közepén az igazgató testületi vitára és elfogadásra bocsátja a Tisza-parti Általános Iskola fejlesztési módosításait. Ha a tantestület nem ért egyet a módosításokkal visszairányítja az adott munkacsoporthoz. Elfogadás után, január végén a végleges programot az igazgató megismerteti közvetlen partnereinkkel (szülık, gyerekek) különbözı fórumokon. Az igazgató a második félévben az önkormányzat által megjelölt idıben a módosított programot felterjeszti az önkormányzathoz elfogadásra. Csoportvezetık Csoportvezetık Csoportvezetık, DÖK vez. Munkacsop. tagjai Munkacsop. tagjai Nevelıtestület Nevelıtestület Iskolaszék, DÖK Iskolavez. Nevelıtestület Minıségi kör vez. Minıségi kör tagjai Nevelıtestület Szülık Gyerekek Önkormányzat Nevelıtestület 10.

11 A keletkezett dokumentumok és bizonylatok A bizonylat neve Kitöltı/készítı Megırzési hely Megırzési idı Másolatot kap A NPP módosításra Kibıvített isk. Minıségügyi szoruló területe, vezetıség kézikönyv 1év Munkacsoportok folyamatai Megalakult munka-csoportok listája A területekhez rendelt munkacsoportok Módosító javaslatok, kiegészítések Nev.-okt.. minıségi kör vezetıje Nev.-okt.. minıségi kör vezetıje Munkacsoportok Minıségügyi kézikönyv Minıségügyi kézikönyv Minıségügyi kézikönyv 1év 1év 1év Kiegészített NPP Munkacsoportok Minıségügyi kézikönyv 5 év Könyvtár 11.

12 Az éves munkaterv elkészítése A folyamat leírása Felelıs Érintett Informált 1. Az igazgató tájékoztatja a kollégákat az alakuló értekezleten a tanévre vonatkozó nevelési és oktatási célkitőzésekrıl, a szervezeti egységek munkaterveinek tartalmi és formai elvárásairól. Nevelıtestület Nevelıtestület Az alakuló értekezleten az intézményvezetı tájékoztatást ad a személyi feltételekrıl, a tárgyi és szervezeti feltételekrıl, a nyár folyamán történt fejlesztésekrıl. A fentieket figyelembe véve a munkaközösségek az elsı megbeszélésükön meghatározzák a célokat, célértékeket. Mk. vezetık Nevelıtestület Nevelıtestület 4. A DÖK és az ifjúságvédelmi felelısök elkészítik éves munkatervüket. DÖK vez. Ifj.v.f. Nevelıtestület 5. Ugyanezen a megbeszélésen a munkaközösségek cselekvési tervet állítanak össze a célok eléréséhez, felosztják a feladatokat, meghatározzák az idıkereteket, felelısöket rendelnek a feladatokhoz, azok ellenırzéséhez, értékeléséhez. DÖK vez. Ifj.v. f Nevelıtestület 6. Egy héten belül a munkaközösség-vezetık összeállítják és írásba foglalják a munkaközösségi terveket. Mk. vezetık Nevelıtestület 7. Ezután a munkaközösségek értékelik a terveket. Ha tartalmilag, formailag megfelelınek tartják, akkor elfogadják és az igazgató elé terjesztik. Ha valamilyen igazítást javasolnak, akkor az adott lépésnél beavatkozás szükséges. Mk. vezetık Mk. vez. Ifj.véd. f. DÖK vez. 8. Ezt követıen az igazgató a munkaközösségi munkatervek alapján elkészíti az iskola feladattervét, amelyben rögzíti az adott tevékenység idıpontját és felelıseit is. Mk. vezetık 9. Ugyanakkor a munkaközösségi tervekkel összhangban az intézményvezetı elkészíti az ellenırzési tervet, amely tartalmazza a mérések várható idejét, szereplıit és felelıseit is. Mk. vezetık Ig.helyettes 10. Ezzel egyidıben az igazgató összeállítja a tanévben várható események naptárát. Nevelıtestület 11. Az igazgató összeállítja és írásba foglalja az iskola éves munkatervét. 12. A tanévnyitó értekezleten a nevelıtestület dönt a munkaterv elfogadásáról. Ha tartalmilag, formailag megfelelınek tarják, akkor elfogadják, ha nem, akkor az adott területen beavatkozás szükséges. Nevelıtestület Fenntartó, szülı 13. Az éves munkatervet az iskolaszék véleményezi. Ig.helyettes Iskolaszék Nevelıtestület 14. Az elfogadás után az igazgató egy példányt elküld a fenntartónak, egyet-egyet pedig elhelyez az igazgatói irodában és a tanári szobában. Iskolatitkár 12.

13 Dokumentumok és bizonylatok rendje A bizonylat neve Kitöltı/készítı Megırzési hely Megırzési idı Másolatot kap Jegyzıkönyv Jegyzıkönyv-vezetı Dosszié (jegyzıkönyv-tár) 1 tanév - Órarend DÖK és ifj. védelmi munkaterv Munkaközösségi tervek helyettesek Tanácsos DÖK vez., ifj. védelmi vezetı helyettesi iroda ½ tanév i iroda 1 tanév - Tanárok Mk. vezetık i iroda 1 év Mk. vezetık Feladatterv i iroda 1 év Mk. vezetık Mérési terv i iroda 1 év Mk. vezetık Programfüzet Tájékoztatási rendszer Az intézmény munkaterve Ig.helyettesek helyettesi iroda 1 év Mini kézikönyv 1 év - Szülık Alk.-i közösség i iroda 1 év Fenntartó 13.

14 A vezetıi ellenırzés folyamatszabályozása A folyamat leírása Felelıs Érintett Informált 1. A vezetıi kör a folyamat elején meghatározza az általános vezetıi ellenırzés területeit, szempontjait, delegálását gyakoriságát és módszereit. Iskolavez. 2. Az iskolavezetés augusztus végén kiválasztja az ellenırzött területeket. Iskolavez. 3. Az iskolavezetés szeptember elején elkészíti az éves ellenırzési tervet. Iskolavez. 4. Az igazgató szeptember elején ismerteti az éves ellenırzési tervet az alkalmazotti közösséggel, értekezleten. 5. Szeptember elején az ellenırzésért felelıs személyeket megbízza az igazgató. A megbízással egyidıben az igazgató meghatározza a beszámolók idejét.. Alkalmazotti közösség Delegáltak Alkalmazotti közösség Alkalmazotti közösség Alkalmazotti közösség 6. Az ellenırzés idıben ütemezett végrehajtása. Delegáltak 7. Az ellenırzés tapasztalatainak megbeszélése az ellenırzés után 1 héten belül. Az ellenırzést végzı személy Ellenırzött 8. Az ellenırzést végzı személy javaslatot tesz a feltárt hiányok pótlására. Delegált ellenırzı Ellenırzött 9. Az ellenırzést végzı személy beszámol az ellenırzés tapasztalatairól az igazgatónak. Delegált ellenırzı Ellenırzött 10. Az ellenırzés eredményeinek adattárba helyezése az ellenırzési folyamat végén, amely majd az értékelési folyamat bemenete lesz. Delegált ellenırzı 14.

15 A keletkezett dokumentumok és bizonylatok A bizonylat neve Kitöltı/készítı Megırzési hely Megırzési idı Másolatot kap Szempontlista Vezetıi kör 5 év Irattár A ellenırzött területek listája 1 év Irattár Idı- és 1 év Irattár felelısségmátrix Minıségirányítási Feljegyzés Kézikönyv Terv 1 év Önkormányzat Jegyzıkönyv 1 év Önkormányzat Megbízatások 1 év A delegált Idıterv (a beszámoláshoz) A delegált Ellenırzési lista A delegált 15

16 Tanév végi intézményi értékelés 1. A nevelıtestület minden tanév végén értékeli: az intézmény nevelı és oktató munkáját, a minıségirányítási program végrehajtását, az országos mérés, értékelés eredményeit. A tanév végi intézményi értékelést a pedagógusok és a szakmai munkaközösségek beszámolói alapján az iskola igazgatója állítja össze. Az igazgató által összeállított értékelésrıl a nevelıtestületi elfogadás elıtt ki kell kérni a szülıi szervezet iskolai vezetıségének véleményét. A tanév végi intézményi értékelést a nevelıtestület fogadja el. 2. Az értékelés alapján meg kell határozni azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a közoktatási intézmény szakmai célkitőzései és az intézmény mőködése folyamatosan közeledjenek egymáshoz. A nevelıtestület által elfogadott értékelést meg kell küldeni a fenntartónak. A tanév végi intézményi értékelés szempontjai: az iskola mőködését jellemzı legfontosabb adatok (tanulólétszám, tanulócsoportok, pedagógusok és más dolgozók létszáma, beiskolázás adatai), a nevelı és oktató munka feltételeinek alakulása (az intézményi költségvetés legfontosabb mutatói, tárgyi feltételek:épületek, helyiségek, berendezések, tantárgyi szakmai anyagok), a tanítási-tanulási folyamat eredményessége (tanulmányi átlageredmények, az országos kompetenciamérések eredményei, a felzárkóztatás és a tehetséggondozás területei és eredményei, bukások száma, versenyeredmények, a továbbtanulás alakulása), a személyiségfejlesztéssel, közösségfejlesztéssel kapcsolatos nevelı tevékenység eredményessége (a diákönkormányzat és az osztályközösségek fejlıdése, szabadidıs tevékenységek, magatartási és 16

17 viselkedési rendellenességek, gyermek- és ifjúságvédelem, veszélyeztetett tanulók), a pedagógusok nevelı, oktató munkája (tanítási módszerek, program-és tantervfejlesztés, továbbképzések, személyes példamutatás, tanórán kívüli nevelési feladatok vállalása), a minıségirányítási program végrehajtásának értékelése, az intézmény éves munkatervében meghatározott feladatok végrehajtásának értékelése az iskola és a helyi társadalom kapcsolata (külsı kapcsolatok, részvétel a helyi közéletben, az iskola a helyi médiában, a középiskolák visszajelzése, az iskola és a tantestület hírneve). 17

18 Az éves értékelés 1. A folyamat leírása Felelıs Érintett Informált Az igazgató május harmadik hetében felkéri az értékelésben érintett területek felelıseit beszámolóik elkészítésére. A beszámolók elkészítésének alapja az éves munkatervük megvalósulásának mértéke. Területek felelısei Nevelıtestület 2. Júniusban az igazgatóhelyettesek, a munkaközösség vezetık, a DÖK, a gyermek és ifjúságvédelmi felelıs, a Minıségi kör vezetıje, a folyamatgazdák, az intézkedési tervek felelısei, a Tisza-parti Általános Iskoláért Alapítvány elnöke elkészítik éves beszámolójukat. Az igazgató összegzi a vezetıi ellenırzés eredményeit, értékeli a tantestület tagjainak munkáját, ismerteti a megváltozott körülményeket (tárgyi, személyi). Az igazgató-helyettesek összesítik az osztályok statisztikáit. Az indikátor rendszer folyamatgazdája beszámol az aktuális statisztikai adatokról. Területek felelısei Nevelıtestület 3. Június végén a munkaközösségek meghallgatják az éves beszámolót, elmondják észrevételeiket, majd elfogadják azt. helyettes 4. Ezután az igazgató összegzi az éves beszámolót. Dokumentum-elemzéssel ellenırzi a feladattervek, célkitőzések megvalósulását. Területek felelısei Nevelıtestület 5. A tanévzáró értekezleten a 2. pontban megjelölt felelısök beszámolnak éves munkájukról. A beszámolók alapján az igazgató összegzi, értékeli a tanév munkáját. Területek felelısei Nevelıtestület 6. Ezek után a nevelıtestület tagjai hozzászólnak, véleményt mondanak az elhangzottakról. Nevelıtestület 7. A tantestület elfogadja a tanév végi beszámolót. Nevelıtestület 8. Az igazgató gondoskodik róla, hogy az éves beszámoló a fenntartóhoz kerüljön. A folyamat gazdája a tanévzáró értekezlet után, júniusban ellenırzi az éves beszámoló elkészítésének lépéseit, ahol szükséges, javaslatokat tesz a korrekciókra, melyek beépülnek a következı éves tervezésbe. Fenntartó 18

19 A dokumentumok és bizonylatok rendje A bizonylat neve Kitöltı/készítı Megırzési hely Megırzési idı Másolatot kap Éves beszámolók Területek felelısei Beszámoló-tár ½ év Jegyzıkönyv Az iskola éves beszámolója Felkért jegyzıkönyvvezetı Iktató 1év - Iktató 1 év Fenntartó 19

20 Belsı értékelési rend mőködtetése A belsı értékelési rendszer mőködtetésének eljárása Jelen eljárás az intézményünkben dolgozó minden alkalmazott által ismert és elfogadott értékelési rendet tartalmazza, mely az alapdokumentumainkban megfogalmazott alapértékekre támaszkodik. Hivatkozások COM I. int. modell Nevelési és pedagógiai program SZMSZ Minıségirányítási kézikönyv A minıségi és többletmunka elismerését szolgáló keresetkiegészítés odaítélésének szempontjai - SZMSZ melléklet Minıségi kör zárójelentése Jogi szabályozás A vezetıi ellenırzés értékelési dokumentumai: Az óralátogatások feljegyzései A tanmenetek ellenırzési listája (a vezetıség ellenırzi a meglétét, a munkaközösség vezetı a minıségét) Az adminisztráció ellenırzési listája Naplók, anyakönyvek, bizonyítványok, ellenırzık kitöltésének megléte A felkészítı tanárok versenyeredményei Értékelési szempontok: a minıségi munkavégzésért járó kereset kiegészítés elosztásának elvei az NPP célkitőzései alapján összeállított elvárások 20

21 Az értékeléshez felhasznált dokumentumok: KJT, NPP, SZMSZ, Küldetésnyilatkozat, különbözı szabályozók, munkaköri leírások, jogi szabályozók, a vezetıi ellenırzés folyamatának kimenıadatai. Az eljárás mőködtetése a PDCA ciklusnak megfelelıen: A vezetıség a tanév elején az éves feladatok, prioritások szerint készíti el az ellenırzési, értékelési tervet, ami az igazgató, igazgatóhelyettesek és a munkaközösség vezetık esetén minimum évi óralátogatást is feltételez. Az értékeléshez szükséges egyéb információforrások egyeztetése, értékelése is megtörténik (munkaközösség vezetık és a kollegák véleménye, tanulói produktumok, adminisztráció). Az értékelésért felelıs személyek az általuk értékeltekkel négyszemközt vagy valamelyik vezetı jelenlétében megbeszélik az önértékelést A felelısök elvégzik az óralátogatásokat, folyamatosan győjtik a kiegészítı információkat. Az összegyőjtött információk, tapasztalatok, vélemények figyelembe vételével, a szempontlista alapján készíti el az adott értékelı az összegzı jelentést. Az összegzı értékelés vázlata: Szakmai felkészültség A tanulókhoz való viszony A tanulók teljesítménye Tanórán kívüli tevékenység Kollegalitás 21

22 Az igazgató teljesítményének értékelését a fenntartó végezteti el. A vezetı beosztású dolgozók teljesítményének értékelése 1. A vezetı beosztású dolgozók teljesítményének értékelését minden tanév végén az intézményi minıségirányítási program szerint a Vezetıi teljesítményértékelı lap, valamint az Összesített vezetıi teljesítményértékelı lap segítségével, az abban meghatározott szempontok alapján kell elvégezni. A vezetı beosztású dolgozó irányítása alatt pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozóknak (név nélkül) Gazdasági ügyintézı esetében az irányítása alatt foglalkoztatott dolgozóknak (név nélkül) 2. Az igazgató, valamint a beosztott pedagógusok vagy dolgozók által kitöltött értékelı lapokon szereplı véleményeket az egyes szempontok szerint százalékos formában az intézmény igazgatója összesíti, és az így kapott összesített értékelés alapján tölti ki az Összesített vezetıi teljesítményértékelı lap-ot 3. Az Összesített vezetıi teljesítményértékelı lap - az egyes szempontok összesített értékelésén túl tartalmaz: Egy összefoglaló értékelést, mely értékeli az érintett vezetı beosztású dolgozó adott tanévi teljesítményét a következı kategóriák szerint: kiváló, jó megfelelı nem megfelelı javaslatokat, intézkedéseket, melyek az érintett vezetı beosztású dolgozó teljesítményének minıségi javítását segítik elı. 4. Az Összesített vezetıi teljesítményértékelı lap megállapításait az igazgató szóban ismerteti az érintett vezetı beosztású dolgozóval. Az Összesített vezetıi teljesítményértékelı lap egy példányát az érintett vezetı beosztású dolgozónak át kell adni, melynek megállapításaihoz az érintett vezetı beosztású dolgozó írásban kiegészítéseket, észrevételeket főzhet. 22

23 Az osztályfınök és a napközis csoportot vezetı pedagógussal szemben támasztott követelmények, elvárások. Rendelkezzen legalább 3 éves pedagógiai szakmai gyakorlattal. Mentálhigiénés, intellektuális szempontból legyen alkalmas a tanulócsoport nevelésére. Az osztályfınökökkel szemben támasztott követelmények között preferáltan szerepel: o a jó kommunikációs és együttmőködési készség, o intuitív készség, szolidaritás a gyerekekkel, o elhivatottság a pálya iránt, o jó kapcsolattartás szülıkkel, kollégákkal. A pedagógusok munkáját segítı módszertani tapasztalat- és eszköztár: Az osztályfınökök munkájával szemben támasztott követelményeket a munkaköri leírás részletesen rögzíti, amit az új osztályfınökök az igazgatótól kapnak meg tanév elején. A kezdı osztályfınökök mellé a munkaközösség-vezetı szeptembertıl egy tapasztalt kollégát jelöl ki, aki segíti nevelıi munkáját. Bármikor kérhet segítséget tapasztalt kollégáitól ill. a munkaközösségi megbeszélésen a felmerülı nevelési problémákat feltárhatja, segítséget kérhet. Évente egy osztályfınöki munkaközösségi összejövetelen valamennyi osztályfınök és a szabadidı-szervezı ötletbörze (tanulmányi kirándulás szervezése, osztály-buli, suli-diszkó, vetélkedı) keretében járul hozzá a tapasztalat- és eszköztár gyarapításához. A megbeszélteket az osztályfınöki munkaközösség-vezetı rögzíti. A mentálhigiénés továbbképzést végzett kollegák segítségével megoldási módokat keresünk egy adott osztály, csoport nevelési problémáival kapcsolatban a munkaközösségi tagok és az adott osztályban tanító nevelık részére. Állandó kapcsolatot tart fent a DÖK mőködéséért felelıs pedagógus és az ifjúsági és gyermekvédelmi felelıs az osztályfınökökkel, hogy az információáramlás segítse a nevelımunka összehangolását. Az iskolaszék tagjai is folyamatosan segítik munkánkat hol tanácsokkal, hol tevılegesen. 23

24 A pedagógus munkakörében foglalkoztatottak munkájának értékelése A Pedagógiai (nevelı és oktató) munka belsı ellenırzése 1. A pedagógiai (nevelı és oktató) munka belsı ellenırzésének feladatai: biztosítsa az iskola pedagógiai munkájának jogszerő (a jogszabályok, a nemzeti alaptanterv, a kerettanterv, valamint az iskola pedagógiai programja szerint elıírt ) mőködését, segítse elı az intézményben folyó nevelı és oktató munka eredményességét, hatékonyságát, az igazgatóság számára megfelelı mennyiségő információt szolgáltasson a pedagógusok munkavégzésérıl, szolgáltasson megfelelı számú adatot és tényt az intézmény nevelı és oktató munkájával kapcsolatos belsı és külsı értékelések elkészítéséhez. 2. Kiemelt ellenırzési szempontok a nevelı-oktató munka belsı ellenırzése során: a pedagógusok munkafegyelme, a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások pontos megtartása, a nevelı-oktató munkához kapcsolódó adminisztráció pontossága a nevelı által elkészített dokumentumok minısége, a tanterem rendezettsége, tisztasága, dekorációja, a tanár-diák kapcsolat, a tanulói személyiség tiszteletben tartása, kapcsolattartás a szülıkkel, a nevelı és oktató munka színvonala a tanítási órákon: - az órára történı elızetes felkészülés, tervezés - a tanítási óra felépítése és szervezése - a tanítási órán alkalmazott módszerek, - a tanulók munkája és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége, magatartása a tanítási órán, - az óra eredményessége, a helyi tanterv követelményeinek teljesítése, - a tanórán kívüli nevelımunka, az osztályfınöki munka eredményei, a közösségformálás, - a nevelıi ügyelet ellátása 24

25 A tanítási órák megfigyelésének és elemzésének szempontjai Az óra célja és tartalma 1. Helyesen határozta-e meg a nevelı az óra oktatási és nevelési célját? 2. Illeszkedett-e a tanóra az éves, ill. a témaköri tervezésbe? 3. Van-e eltérés az adott idıszakra tervezett témáktól a tanmenetben? Ha van, mi az oka? 4. Az óra tartalma (a feldolgozott tananyag) megfelelt-e a szakmai (pedagógiai) szempontoknak, a tudományosság elvének, a tanulók életkori sajátosságának? Az óra felépítése és szervezése 1. Az óra felépítése megfelelt-e a feldolgozott tananyagnak, az adott didaktikai feladatnak? 2. Milyen az óra technikai szervezése, a nevelı idıbeosztása? 3. Mennyire szervezett a tanulók tevékenysége? 4. Milyen szervezeti formákat alkalmaz a nevelı a tanórán (frontális, csoportos, páros, egyéni tevékenység, kooperatív tanulásszervezés eljárásai?) Az órán alkalmazott módszerek 1. Milyen módszereket alkalmazott a nevelı bemutatásra, szemléltetésre (tanári magyarázat, nyomtatott taneszközök, szemléltetıeszközök, kísérlet, stb.) Megfelelı volt-e ezek didaktikai szerepe, célszerő volt-e a felhasználásuk? 2. Milyen módszereket alkalmazott a nevelı az ismeretek rögzítésére, a képességek fejlesztésére? (Ismétlés, koncentráció, vázlat készítése, részösszefoglalás és összefoglalás, az ismeretek gyakorlati alkalmazása, gyakoroltatás, az önálló tanulás módszerei, stb.) 3. Milyen módszereket alkalmazott a nevelı az ellenırzésre és az értékelésre? 4. Az ellenırzés formái: szóbeli vagy írásbeli? 5. Folyamatos volt-e az ellenırzés és értékelés a tanórán? 25

26 6. Van-e kialakult rendje a folyamatos értékelésnek, megfelelı-e ez? 7. A házi feladat kijelölése mennyiben szolgálta a tananyag feldolgozását? 8. Biztosította-e a nevelı a tanulók érdeklıdésének felkeltését? Milyen volt a tanulók motiválása? 9. Az órán alkalmazott módszerek megfeleltek-e az óra céljának, a tananyagnak és az adott didaktikai feladatnak? A tanulók munkája és magatartása 1. Milyen volt a tanulói aktivitás és figyelem? 2. Milyen a tanulók tantárgy iránti érdeklıdése, motiváltsága? 3. Milyen az osztályban a fegyelem? 4. Milyen a tanulók kapcsolata a nevelıvel? 5. Milyen a tanulók kapcsolata egymással? A nevelı munkája, egyénisége, magatartása 1. Milyen a nevelı megjelenése? 2. Mennyire tanulásra, munkára ösztönzı a pedagógus magatartása? Mennyire barátságos, biztató, együtt érzı? 3. Mi jellemzi a nevelı beszédkultúráját, kérdésfeltevését? 4. Jellemzi-e a nevelıt? A felkészültség, a tudatos tervezés, a rendszeretet, a következetesség, a türelem, a tekintély? 5. Vannak-e a nevelınek újszerő ötletei, elgondolásai? 6. Milyen a nevelı kapcsolata a gyerekekkel? 7. Tiszteletben tartja-e a nevelı a gyerekek személyiségét? 8. Adódott-e tudatosan tervezett vagy spontán nevelési szituáció az órán? Hogyan oldotta meg ezeket a nevelı? 9. Milyen a tanterem rendje, tisztasága? Az óra eredményességének lehetséges szempontjai 1. El tudná-e érni a nevelı a kitőzött didaktikai és nevelési célt? 26

27 2. Milyen mértékben járult hozzá az óra a megismerési képességek fejlesztéséhez (megfigyelési, kódolási, értelmezési, indoklási, bizonyítási képességek), az eredményes tanulás módszereinek, technikájának elsajátíttatásához, gyakoroltatásához (elızetes tudás és tapasztalatok mozgósítása; egyénre szabott tanulási módszerek, eljárások kiépítése, a csoportos tanulás módszeri, a kooperatív csoportmunka; az emlékezet erısítése, a célszerő rögzítési módszerek kialakítása; a gondolkodási kultúra mővelése, az önmővelés igényének és szokásoknak kibontakoztatása; az élethosszig tartó tanulás eszközeinek megismerése, módszereinek elsajátítása; az alapkészségek kialakítása; az értı olvasás, az íráskészség, a számfogalom fejlesztése.) a könyvtári ismeretszerzés technikájának, módszereinek elsajátíttatásához, gyakoroltatásához (a nyomtatott és az elektronikus dokumentumok használata; a könyvtárban való keresés módja; a keresést támogató eszközök; a fıbb dokumentumfajták tanulásában betöltött szerepe, információs értéke; az adatgyőjtés témafeldolgozás, forrásfelhasználás technológiája; az interneten való keresés stratégiája; a rendszerezett tudás megszerzésének, átadásának képessége); a gondolkodási képességek fejlesztéséhez (rendszerezés, valós vagy szimulált kísérleteken alapuló tapasztalás és kombináció, következtetés, analízis, szintézis, összehasonlítás, általánosítás, konkretizálás, új ötletek kitalálása,kreatív gondolkodás fejlesztése, tanulói döntéshozatal, alternatívák végiggondolása, variációk sokoldalú alkalmazása, a kockázatvállalás,az értékelés, a legjobb lehetıségek kiválasztása, az érvelés, a kritikai gondolkodás megerısítése, a konfliktus kezelése)? 1. Az intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozók teljesítményének értékelését a es tanév végén végezzük elıször, amihez Pedagógus teljesítményértékelı lap -ot ki kell tölteni. 2. Ennek elemei: 27

28 az érintett pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozóknak önértékelése az érintett pedagógust a munkaközösség-vezetıje értékeli az igazgató értékeli 3. Az értékelı lapokon szereplı véleményeket a pedagógus közvetlen felettese összesíti. 4. Az Összesített pedagógus teljesítményértékelı lap az egyes szempontok összesített értékelésén túl tartalmaz: egy összefoglaló értékelést, mely értékeli az érintett pedagógus adott tanévi teljesítményét a következı kategóriák szerint: - kiváló - jó - megfelelı - nem megfelelı, valamint javaslatokat, intézkedéseket tartalmaz, melyek az érintett pedagógus teljesítményének minıségi javítását segítik elı. 5. Az Összesített pedagógus teljesítményértékelı lap megállapításait az igazgató, vagy a pedagógus közvetlen felettese szóban ismerteti az érintett pedagógussal. Az Összesített pedagógus teljesítményértékelı lap egy példányát az érintett pedagógusnak át kell adni, melynek megállapításaihoz a pedagógus írásban kiegészítéseket, észrevételeket főzhet. Óralátogatás: Az angoltanárok elızetes egyeztetés során meghatározott sorrendben megfigyelik évente legalább egy másik angoltanár óráját. Munkaközösségi megbeszélésen elızetes tervet készítenek, hogy biztosítsák, hogy a munkaközösség minden tagja részt vegyen legalább egy óralátogatáson, és hogy minden tanár tartson legalább egy látogatott órát. A megfigyelı tanár jegyzeteket készít a látott óráról és egy formanyomtatványon (Óralátogatási jegyzıkönyv) összegzi tapasztalatait. A látogató megbeszéli tapasztalatait az órát adó tanárral. 28

29 Az óralátogatások befejeztével a munkaközösség tagjai szakmai megbeszélés során megosztják egymással tapasztalataikat és szükség esetén közös akciótervet dolgoznak ki. 29

30 3.2. Belsı mőködés A pedagógusok együttmőködése Szakmai keretek Ülések száma Tevékenység Elvárt eredmény Értékelés Ellenırzést végzık A tanterv beválásának vizsgálata Tanmenetek beválásának vizsgálata Módszerek, eszközök kiválasztása Módszertani tapasztalatok átadásának fórumai (bemutatók, ötletbörzék) A tanulói értékelés követelményeinek teljesülése Mérési feladatok összehasonlító elemzése Fejlesztési javaslatok, -helyettesek 1-4. osztályig, 5-8. osztályig tanító pedagógusok közössége Negyedévente A magatartás, szorgalom értékelése: információk átadása, problémák megbeszélése, a rossz magatartású és hanyag szorgalmú valamint tanulmányainkban jelentıs elımenetelt, vagy visszaesést mutató tanulók áttekintése, szülık értesítése. Összpontosított figyelem, a család, és az iskola összefogása a jobbítás, a javulás érdekében. Az adott osztály osztályfınöke, az ott tanító pedagógusok, a mk.vezetık, gyermekvédelmi felelıs. Osztályfınökök, Szaktanárok Ifj. és gyermekvéd.f. Iskolaszék DÖK 30

31 A tanulói közösségek (osztályközösségek) tevékenységének, fejlıdésének értékelése két évente 1. A tanulói közösségek (osztályközösségek) tevékenységét, fejlıdését az osztályfınökök két évente (2., 4., 6., 8. év végén írásban értékelik. 2. A tanulói közösségek (osztályközösségek) tevékenységének, fejlıdésének értékelési szempontjai: Az osztályközösség életét jellemzı legfontosabb adatok (létszám, fúk-lányok aránya, új tanulók, távozók). Az osztály szociális összetétele (a családok szociális helyzete, a családok kulturális elvárásai, gyermek-és ifjúságvédelmi munka). A tanulási teljesítmény (tanulmányi átlageredmények, tanulási nehézségekkel küzdı tanulók, a bukások, a tehetséges tanulók eredményei). Az osztályközösség társas szerkezete, a közösség rétegzıdése, struktúrája. Neveltségi szint (magatartás, társas viselkedés, beilleszkedési és magatartási nehézségekkel küzdı tanulók). A közösségi tevékenység (önkormányzás szintje, közös programok és rendezvények, tanórán kívüli foglalkozásokon való részvétel). A szülıi házzal való kapcsolat, a szülıi értekezletek, fogadóórák, szükséges esetben a családlátogatások tapasztalatai, a szülık nevelési elvei, a szülık kapcsolata az iskolával. Minden felsorolt területen belül meg kell határozni az alapvetı pedagógiai feladatokat: Milyen változások történtek az elızı értékelés óta eltelt idıszakban? Milyen új problémák jelentkeztek az elızı értékelés óta eltelt idıszakban? A problémák megoldásának érdekében milyen beavatkozás látszik célszerőnek? 31

32 A belsı értékelési rendszer mőködése Nevelés Vizsgált terület Viselkedéskultúra Házirend, ügyeleti rend Elismerések, elmarasztalások Az ellenırzés, értékelés módszere Kérdıíves felmérés, megfigyelés Évente átdolgozásra kerül Értékelı értekezletek Mérési pontok, gyakorisági idı Minden évfolyamon év elején Az ellenırzés, értékelés dokumentumai Helyzetelemzés Minden év elején Folyamatos egész évben Folyamatos Osztálynapló, Ellenırzı Fegyelmi napló Dokumentáció Felelıs Következtetés Intézkedés Osztályfınöki munkaterv része Házirend a falon Fegyelmi napló Naplók Fegyelmi füzet Ellenırzı Légkör, klíma Kérdıív Évente egyszer MIP Értékelés eredménye Veszélyeztetettség, Környezeti hatás Folyamatos A gyermekvédelmi Osztályfınöki problémás felmérése felelıs feljegyzései feljegyzések viselkedés Prevenciós programok Osztályfınöki tevékenység Eü. fıiskolások DADA program Rendırség elıadása Neveltségi szint felmérése Havonta Alkalmanként Év eleje Év vége Fegyelmi füzetek Naplók Ellenırzık Év végi beszámoló Osztályfınöki munkaközösségvezetı Osztályfınökök Fegyelmi felelıs Osztályfınök DÖK Tanulói ügyelet Nevelıtestület A mérést végzı kolléga Gyermekvédelmi felelıs Osztályfınökök Meghívott elıadók Osztályfınökök Osztályfınök A helyzetelemzés (információi) alapján új célok, feladatok Értékelés Értékelés Nevelıtestületi elemzés A család, az iskola és a gyermek kapcsolata A neveléshez szükséges módszer kiválasztása Tapasztalatok átadása Rendszeres ellenırzés Egyéni bánásmód Jutalmazás Kapcsolattartás a szülıvel Szülıi értekezletek Fogadóórák Esetleges korrekció Együttmőködés a szülıvel és a gyermekvédelmi felelıssel Mentálhigiénés egyéni foglalkozás Új feladatok kijelölése 32

33 Oktatás Vizsgált terület Tanulók tanulmányi eredménye A tanulók szorgalma Ellenırzés Az ellenırzés, értékelés módszere Statisztika Elemzés Értékelı értekezlet Számonkérés Témazáró Mérési pontok, gyakorisági idı Félévkor és a tanév végén Félévente Havonta of.-k Negyedévente nev.testület Havonta témáktól függıen Az ellenırzés, értékelés dokumentumai Osztály statisztikák Év végén anyakönyv Dokumentáció Felelıs Következtetés Intézkedés A félévi, év végi értekezleten elhangzott igazgatói beszámoló Munkaközösségvezetı Osztályfınökök Osztálynapló Ellenırzı Osztályfınökök Szaktanárok Osztálynapló Ellenırzı Dolgozat füzet Ellenırzı Bizonyítvány Szaktanárok Osztályfınökök Az egyes tantárgyak helyzetére levonható következtetések Dicséret Elmarasztalás Dicséret Elmarasztalás Munkaközösségi szinten Értesítés a szülınek Értesítés a szülınek Dolgozat Évente többször Felzárkóztatás A minimum Folyamatos A minimum követelmény követelmény készségszintre számonkérése emelése Külsı mérés Országos Évente Központilag kiadott feladatlapok Verseny- Kiírás szerint Évente Oklevél eredmények Program és tanterv értékelés Nevelıtestületi szintő értékelés Évente Helyezési lista Munkaközösségvezetık beszámolója Fejlesztési terv Foglalkozási napló OKÉV összegzése Oklevelek győjteménye Ped. programnak és az éves munkatervnek megfelelés Szaktanárok Osztályfınökök Inform.szakos kolléga Szaktanárok szaktanárok ság Munkaközösség vezetık A tanuló megfeleltetése a tantervi minimumnak A mérési eredmények értékelése Dicséretek fokozatai Módosítás szükség szerint Szülı értesítése További feladatok kijelölése Jutalmazás Jövı évi feladatok, korrekció 33

34 3.3. Irányított önértékelés Az irányított önértékelés módszeréül az EFQM-modell filozófiájára épített, a STRUKTÚRA minıségfejlesztési Kft. által a közoktatási intézmények számára kialakított módszertant választotta az iskolánk. Az önértékelés végrehajtásának irányítására, a feltárt adatok összesítésére, elemzésére minıségi kört hoztunk létre. Az önértékelésbe bevontuk az intézmény vezetıinek és dolgozóinak jelentıs részét. Az önértékelés során a külsı partnerek elégedettségének meghatározása érdekében szülıket és tanulókat kérdeztünk meg. A szülık és a tanulók elégedettségnek, igényeik felmérésére 2002-ben került sor. Az iskola párhuzamos osztályai közül az a osztályok megkérdezése történt. Ezzel párhuzamosan ugyanezen tanulók szüleit kerestük fel a kérdıívekkel. A kérdıívek az iskola nevelı-oktató munkájára, az intézmény tisztaságára, külsı-belsı megjelenésére, étkeztetésre, az intézmény pedagógus és nem pedagógus dolgozóival való elégedettségre vonatkoztak. Az önértékelés területei a következık voltak: A vezetés kiértékelése Stratégiai és operatív tervezés A dolgozók irányításának kiértékelése Erıforrások kiértékelése A folyamatok és szabályozottságuk kiértékelése A folyamatos fejlesztés alkalmazásának szintjei A munkatársak bevonásának mértéke A külsı partnerek (szülık, tanulók) elégedettsége A belsı partnerek elégedettsége Az intézmény nevelési, oktatási eredményei Közösségi, társadalmi szerepvállalás Az önértékelés elsı periódusának idejét két évben határoztuk meg, a továbbiakban 4 évente. 34

35 Irányított önértékelés Felelısségek és hatáskörök Az önértékelés területei Felelıs Érintett Informált A vezetés kiértékelése Vezetıi kör Tantestület Stratégiai és operatívtervezés Vezetıi kör Tantestület A dolgozók irányításának kiértékelése Programfelelıs, igazgatóhelyettesek Tantestület Erıforrások kiértékelése Programfelelıs, vezetıi kör Tantestület A folyamatok és szabályozottságuk kiértékelése. Programfelelıs Vezetıi kör Tantestület Értékelı csoport A folyamatos fejlesztés alkalmazásának szintjei. Programfelelıs, vezetıi kör Tantestület A munkatársak bevonásának mértéke Programfelelıs Vezetıi kör Tantestület A külsı partnerek (szülık, tanulók) elégedettsége Programfelelıs, értékelı csoport Szülık, tanulók, pedagógusok, vezetıi kör A belsı partnerek elégedettsége Programfelelıs Vezetıi kör Tantestület Az intézmény oktatási, nevelési eredményei, programfelelıs Vezetıi kör, tantestület, szülık, tanulók Közösségi, társadalmi szerepvállalás, programfelelıs Vezetıi kör, tantestület, szülık, tanulók Szülık, tanulók, tantestület Tantestület Tantestület, szülık, tanulók Tantestület, szülık, tanulók 35

36 3.4. Az emberi erıforrás biztosítása és fejlesztése A megfelelıen szakképzett munkaerı kiválasztása a megfelelı feladatra. A munkatársak teljesítményének megerısítése ösztönzéssel, esetleg korrekciókkal. A pedagógus továbbképzési rendszerben való részvétel, át- ill. továbbképzıdés szolgálja az iskola Nevelési és pedagógiai programjában meghatározott céljainkat. A fejezet tartalma A belépı új munkaerı kiválasztására és betanulására (figyelembe véve a jogszabályokat, intézményünk küldetését, alapértékeit ill. a kiválasztás szempontjait) eljárásrendet alkalmazunk. Kiemelt szerepet kap az új munkatárs betanulása, amelyet egy patronáló személy külön szabályozás alapján végez. A mőködés szempontjából a pedagógusok továbbképzésének fı dokumentuma a továbbképzési terv, mely az intézmény Nevelési és pedagógiai programjának figyelembevételével készült. Az alapdokumentum alapján készítjük az éves beiskolázási tervet, melyben a partneri igények is megjelennek. A pénzügyi fedezetét az éves költségvetési keret biztosítja. A nem pedagógus továbbképzésérıl a helyi szükségletek és lehetıségek figyelembevételével az iskolavezetıség dönt. A pedagógus alkalmazottak munkájának értékelési rendjét tartalmazó szabályozás az alapdokumentumainkban megfogalmazott, mindenki által ismert és elfogadott alapértékekre támaszkodik. A nem pedagógusok értékelési rendje is kidolgozott. 36

37 Teljes körő intézményi önértékelés 1. A teljes körő intézményi önértékelés több tanévre vonatkozó, összegzı értékelés. 2. A teljes körő intézményi önértékelés célja, hogy az intézmény teljes körően felmérje adott ágait és elért eredményeit, s ennek segítségével azonosítani tudja az intézménymőködésének erıs és gyenge pontjait, kijelölje a mőködésen belüli legfontosabb területeket, meghatározza a továbbfejlıdés irányát (célkitőzések és intézkedések elrendelése). 3. Teljes körő intézményi önértékelés elkészítésével kell értékelni az intézményben folyó nevelı és oktató munkát ötévente, az igazgatói megbízatás lejáratát megelızı tanév végén. 4. A teljes körő intézményi önértékelés során az eltelt öv évre visszamenıen kell vizsgálni: a fenntartó önkormányzat minıségirányítási programjában az intézmény számára meghatározott feladatok teljesülését, a pedagógusok körében végzett mérések eredményeit (nevelıtestületi klíma vizsgálata, SWOT analízis, a pedagógusok elégedettségének mérése), a szülık és a tanulók körében végzett igény- és elégedettség mérések eredményeit, az intézmény mőködésének egyes területeire jellemzı adatokat az intézményi minıségirányítási program 18. sz. mellékletében található szempontok alapján. 5. A teljes körő intézményi önértékelés során feltárt adatok vizsgálata során meg kell állapítani, hogy az intézmény mőködésében melyek az erısségek, hol jelentkeznek a problémák melyek a fejlesztendı területek. 37

38 6. A teljes körő intézményi önértékelés során feltárt problémák megoldására és a szükséges fejlesztések megvalósítására intézkedési tervet kell készíteni. Mérések az intézményen belül: A pedagógusok körében 1. A nevelıtestületi klíma vizsgálata Módszere. Klímateszt (az intézményi minıségirányítási program 1-3.sz. mellékletében található kérdıívek alapján.) Gyakorisága: Az igazgatói megbízás második évében, valamint a teljes körő önértékelés évében 2. SWOT analízis: erısségek és gyengeségek, lehetıségek és veszélyek fenntartása Módszere: teszt (Az intézményi minıségirányítási program 4.sz. mellékletében található minta alapján) Gyakorisága: Az igazgatói megbízás második évében, valamint a teljes körő önértékelés évében 3. A pedagógusok elégedettségének mérése Módszere: kérdıív (az intézményi minıségirányítási program 5.sz. mellékletében található kérdıív alapján.) Gyakorisága: Az igazgatói megbízás második évében, valamint a teljes körő önértékelés évében A szülık körében 1. A szülıi igény-és elégedettség mérése Csoportos interjú keretében a 2. félév elsı szülıi értekezletén minden osztályban 38

Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI. OM azonosító: 038541

Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI. OM azonosító: 038541 Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI OM azonosító: 038541 2100 Gödöllő Dobó Katica utca 2. Tel/Fax: 06/28 514-005, 06/28-414-984, e-mail:

Részletesebben

Minőségirányítási program II. rész szabályzatok

Minőségirányítási program II. rész szabályzatok Minőségirányítási program II. rész szabályzatok Kópévár ÓVODA 1078 Budapest, István u. 37. Készítette:Nagy Róbertné óvodavezető, Komóczi Erzsébet, Polgár Csilla, Tarr Erzsébet, Ordelt Mária óvodapedagógusok.

Részletesebben

NAPSUGÁR ÓVODA SONNENSTRAHL KINDERGARTEN

NAPSUGÁR ÓVODA SONNENSTRAHL KINDERGARTEN SONNENSTRAHL KINDERGARTEN MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Vámosné Szijj Anna Elfogadta: Alkalmazotti közösség Egyetértett: Német Kisebbségi Önkormányzat TARTALOMJEGYZÉK 1. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA 2. 2.

Részletesebben

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007. SZEGED TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény rövid bemutatása 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90. Minőségirányítási program II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény, Rákóczi út 90. Készítették: a MICS tagjai Alkalmazotti közösség jóváhagyása: 2009. Fenntartóhoz történt

Részletesebben

I. Pedagógus teljesítményének értékelése

I. Pedagógus teljesítményének értékelése Petőfi Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat A Minőségirányítási Program előírt kötelező mellékletei Csenger 2007. március 28. Kazamér Tibor A Minőségirányítási Program

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE OM 201354

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE OM 201354 Debrecen-Pallag 2016 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám

Részletesebben

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták Munkaköri leírás-minták 1.sz. Melléklet Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása van, amelyet az alkalmazást követően kézhez kap, átvételét aláírásával igazolja.

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008-2013

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008-2013 PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008-2013 2. sz. módosítás Az tartalma a Petőfi Sándor tulajdona. Továbbadása, sokszorosítása előzetes írásos engedély nélkül nem engedett.

Részletesebben

A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012.

A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012. A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012. 1 A IMIP véleményezése, elfogadása 1. Az IMIP-ot iskola diákönkormányzata megismerte, véleményezte, elfogadásra javasolja.

Részletesebben

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Tóth Györgyné Koppány Emese Simon Gyuláné Módosította: Tóth Györgyné Robinson Erika Anna Simon Gyuláné Miklós Gabriella Alkalmazotti

Részletesebben

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program 1 Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8 Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Schindler Lászlóné Igazgató Módosítva: 2008. augusztus 29. 2 Jóváhagyta:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sikéné Pfeiffer Éva igazgató Budapest, 2015. augusztus 24. ~ 1 ~ Tartalom I. Bevezetés, általános rendelkezések... 4 II. Az intézmény alaptevékenységének konkrét leírása...

Részletesebben

A MISKOLCI GÖRÖG KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MIN!SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A MISKOLCI GÖRÖG KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MIN!SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A MISKOLCI GÖRÖG KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MIN!SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MIN!SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2 Az intézmény neve és címe: MISKOLCI GÖRÖG KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán

Részletesebben

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Tel.: 30/386-8195 Tel/fax: 92/371-025 E-mail: iskola@zalalovo.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: a Zalalövői Általános Iskola Nevelőtestülete 2013.

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA A 206/2012.(VIII.30.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012 Perényi Barnabás igazgató 1 A minıségirányítási program véleményezése és jóváhagyása

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA POGRAMJA

SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA POGRAMJA REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Székesfehérvár, Széchenyi út 20. Telefon: 22/310-018 E-mail: iskola@albaref.hu REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÉKESFEHÉRVÁR A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (OM azonosító:

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON Salgótarján, József Attila út 2. EL - 1.1.1. A működési dokumentumok tárolása, frissítése és...

SALGÓTARJÁNI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON Salgótarján, József Attila út 2. EL - 1.1.1. A működési dokumentumok tárolása, frissítése és... SALGÓTARJÁNI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON Salgótarján, József Attila út 2. EL - 1.1.1. A működési dokumentumok tárolása, frissítése és...3 megismertetése...3 EL - 1.1.1. A működési dokumentumok

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 Színmagyarázat: Integrált Pedagógiai Rendszer működtetése Kompetencia alapú oktatás bevezetése (TÁMOP 3.1.4-08/2)

Részletesebben

DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 7570 BARCS KOSSUTH LAJOS U. 2.

DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 7570 BARCS KOSSUTH LAJOS U. 2. MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 7570 BARCS KOSSUTH LAJOS U. 2. 1. MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT Készítette: Vodenyák Imréné igazgató Iskolaszék véleményezte: 2005. szeptember 6. Szülık Tanácsa

Részletesebben

Szakközépiskola és Szakiskola Nyíregyháza, Semmelweis u. 15.

Szakközépiskola és Szakiskola Nyíregyháza, Semmelweis u. 15. TARTALOMJEGYZÉK 1. A MIP RENDELTETÉSE...4 2. AZ INTÉZMÉNY ADATAI...5 2.1. AZ INTÉZMÉNY FELADATA A NYÍRVIDÉK NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT TAGJAKÉNT... 7 3. MINŐSÉGÜGYI

Részletesebben

KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Intézményi minőségirányítási program KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 3/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁRÓL Nevelőtestületi

Részletesebben

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz.

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz. 1 1. BEVEZETÉS A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvényt módosító 2003. évi LXI. Törvény meghatározza minden közoktatási intézmény számára a minıségfejlesztési rendszer kiépítését és mőködtetését.

Részletesebben

Diákönkormányzatokat érintő jogszabályok

Diákönkormányzatokat érintő jogszabályok Diákönkormányzatokat érintő jogszabályok A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt) Tanulói részvétel, döntés 24. (2) A nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos döntések előkészítésében,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5000. Szolnok, Nagy Imre krt. 20. Szerkesztés:

Részletesebben

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapjai

Részletesebben

XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja

XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja Kautzky Lászlóné- Eo Igazgató Készítette Józanné Varga Rozália- Minőségfejlesztési TEAM vezető Intézményi minőségfejlesztési

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény pedagógiai programmal kapcsolatos rendelkezései, A nevelési-oktatási

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. Az SZMSZ általános rendelkezései, hatálya 2 2. Az intézmény szervezeti felépítése, működési rendszere, a szervezeti 3 egységek megnevezése, engedélyezett létszáma, feladatai 3.

Részletesebben

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V Á C 2012 -2- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., az 1996. évi LXII.

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény bemutatása.. 6 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési múltjának bemutatása... 8 1.3. A minőségügyi rendszer dokumentumainak felépítés. 10 1.4. A MIP-hez

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T II. Béla Középiskola, Élelmiszeripari Szakiskola és Kollégium 7720 Pécsvárad, Vak Béla u.8. SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Pécsvárad, 2004. 2 I. Munkaköri leírások Igazgató: 1. Az egyszemélyi

Részletesebben

Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. Az intézmény bemutatása... 3 1.1. Az iskola története... 3 1.2.

Részletesebben

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola. Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. március SZMSZ 73/1 I Tartalomjegyzék I Tartalomjegyzék... 2 II Általános rendelkezések... 4 II.1 A Szervezeti

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Az alkalmazotti közösség elfogadó nyilatkozatának időpontja: 2004. április 27. 2007. szeptember 6. 2009. május 6.

Az alkalmazotti közösség elfogadó nyilatkozatának időpontja: 2004. április 27. 2007. szeptember 6. 2009. május 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen Békessy Béla u.12. sz. OM azonosító: 031197 Készítette: Temes István igazgató Az alkalmazotti közösség elfogadó nyilatkozatának időpontja:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009. Az első kiadás dátuma: Az Intézményi Minőségirányítási

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN

SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN A TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 3/B. MELLÉKLETE Szeged, 2014. június 30. 1 Szakmai gyakorlatok az osztatlan tanárképzésben (a

Részletesebben

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmények Gazdasági Szolgálata Sopron, Magyar u. 19. Tel./Fax: 99/505-410 e-mail: ugyfelszolgalat@igsz.t-online.hu Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Ellenőrizte:

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kazinczy Körúti Óvoda 2100 Gödöllő, Kazinczy krt. 3. OM azonosító: 032 707 Adószám: 16792501-1-13 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Szerdi Ildikó óvodavezető Jóváhagyta: fenntartó Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008. Tartalom 1. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ALAPJAI... 4 1.1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...4 1.2 MINŐSÉGÜGYI ELŐZMÉNYEK...6 1.3 AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

Minőségbiztosítási Kézikönyv

Minőségbiztosítási Kézikönyv Minőségbiztosítási Kézikönyv Jelen Kézikönyv a Balogh Oktató Kft. tulajdona. Továbbadása, sokszorosítása előzetes írásos engedély nélkül nem megengedett. 2016 Nyilvántartási szám: 05-0247-04 Felnőttképzési

Részletesebben

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén.

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Tartalomjegyzék I. rész... 4 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

A SAJÓSZENTPÉTERI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

A SAJÓSZENTPÉTERI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 3770 Sajószentpéter, Móra Ferenc u. 1. Tel: 48/521-500; 48/521-501 Mobil: 20/336-6903 e-mail: speter.epsz@gmail.com A SAJÓSZENTPÉTERI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁTÉKSZIGET Óvoda Szombathely, Győzelem u. 1/a MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Geositsné Gerencsér Lucia óvodavezető Fodor Imréné minőségügyi megbízott Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 1.

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosítással egybeszerkesztett Hatályba lép:

Részletesebben

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18.

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015 Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola 2014-2015-ös tanév A FELADATAINKAT

Részletesebben

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény adatai 4 1.1. Székhely, telephely megjelölése 4 1.2. Jogelőd intézményei 4 1.3.

Részletesebben

A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN

A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN Lap: 1/93 A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA JA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN Az eredeti, nyomtatott példányt külső fél számára csak az igazgató adhatja át! Másolat csak tájékoztató jelleggel

Részletesebben

Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok szabályozására

Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok szabályozására SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SÁRMELLÉK ÉS SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGI HIVATALA 8391, Sármellék, Dózsa Gy. u. 324. Telefon: 83/355-186; Fax: 83/355-001 Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I Szegedi Deák Ferenc Gimnázium 6723 Szeged, József Attila sgt. 118-120. Tel.: (36) 62/620-180; Fax: (36) 62/620-186 OM azonosító: 029 744 E-mail: deak.ferenc.gimnazium@gmail.com honlap: www.dfg-szeged.hu

Részletesebben

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.3. Az iskola története... 6 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

Szervezeti és M ködési Szabályzata

Szervezeti és M ködési Szabályzata Battonyai József Attila M vel dési Központ és Alapfokú M vészeti Iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 2009 év..hó.napján Jóváhagyta:. Fenntartó PH. 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 4. oldal I. A József

Részletesebben

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 037802 1146 Budapest, Cházár András u. 10. Budapest, 2013. március 27. dr. Molnár

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési

Részletesebben

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987 A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja OM azonosító: 035987 A szabályzat érvényes 20. szeptember -jét l Majkutné Tóth Emma igazgató -- Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék 1 I. Bevezetés II. Az iskola nevelési programja III. Az iskola helyi tanterve: - általános iskola - gimnázium - szakiskola - szakközépiskola IV.

Részletesebben

A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS SZABÁLYZATA

A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS SZABÁLYZATA Mérki Szivárvány Óvoda, Könyvtár és Művelődési Ház A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS SZABÁLYZATA A világ összes anyagai között a szeretetnek van a legerősebb kötőképessége és a legnagyobb teherbíró ereje Spurgeon

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola és Becsei Töttös Tagintézménye Pedagógiai program és helyi tanterv

Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola és Becsei Töttös Tagintézménye Pedagógiai program és helyi tanterv Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola és Becsei Töttös Tagintézménye Pedagógiai program és helyi tanterv 2013.10. 1 Tartalom Helyzetelemzés 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munkaalapelvei, értékei,

Részletesebben

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM..5 I.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

2.3.2.1.1. Az osztályfőnök helyi feladatai... 32. SZRSZKI szakmai program általános rész. 2

2.3.2.1.1. Az osztályfőnök helyi feladatai... 32. SZRSZKI szakmai program általános rész. 2 Tartalom Preambulum... 9 Előszó... 10 I. A Szegedi Rendészeti Szakközépiskola bemutatása... 11 1.1. A Pedagógiai program rendeltetése, elfogadási rendje... 11 1.2. A képzés struktúrája, alap- és speciális

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezések 0 A Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

felsorolt A vezetők és a beosztott pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének

felsorolt A vezetők és a beosztott pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. rész (IMIP) Módosítása és kiegészítése készült: 9. március Készítette: Hartdégenné Rieder Éva igazgató Az Intézményi Minőségirányítási Program módosításának törvényi

Részletesebben

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. május 21. Készítette: Bobonka Gyula igazgató Tartalom 1 Bevezető rész... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

Tartalomjegyzék. ÓVODÁNK ADATAI... 2 1. Általános rész... 3

Tartalomjegyzék. ÓVODÁNK ADATAI... 2 1. Általános rész... 3 Tartalomjegyzék ÓVODÁNK ADATAI... 2 1. Általános rész... 3 1.1. Intézményünk rövid bemutatása minőségfejlesztés szempontjából... 3 1.2. Fenntartói minőségirányítási program intézményünkre vonatkozó elvárásai

Részletesebben

Pedagógiai hitvallásunk 2.

Pedagógiai hitvallásunk 2. Tartalomjegyzék Pedagógiai hitvallásunk 2. I. Nevelési program 4. 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1.1. A köznevelés feladata

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Intézményi minıségirányítási programja Alkalmazotti közösség jóváhagyta: 2010 Diákönkormányzat

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA SZABÓ LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 4200 Hajdúszoboszló, Arany János u. 2. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálybalépés dátuma: 2010. szeptember 1. Felülvizsgálat időpontja: 2014.június 15. Példány

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Tartalom Tehetséggondozás... 7 A művészeti alapvizsga... 11 A művészeti záróvizsga... 12 2. Az intézmény helyi tanterve... 15

Tartalom Tehetséggondozás... 7 A művészeti alapvizsga... 11 A művészeti záróvizsga... 12 2. Az intézmény helyi tanterve... 15 Tartalom 1.1 Nevelő-oktató munkánk pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai:... 2 1.2.2. Oktatás-szervezési eljárásaink:... 3 1.4 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok...

Részletesebben

AZ ÁDÁM JENŐ FENNTARTÓI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÁDÁM JENŐ FENNTARTÓI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ÁDÁM JENŐ FENNTARTÓI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Budapest, 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 5 1. Az iskola hivatalos adatai... 5 2. A pedagógiai program célja... 6 3. Az iskola

Részletesebben

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA I. FEJEZET A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA 1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum jogállása 1.1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) a vidékfejlesztési miniszter által irányított,

Részletesebben

AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...9

AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...9 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 6 1.1. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 6 1.1.1. Az intézmény adatai... 6 1.1.2. Helyzetelemzés... 6 1.1.3. Az iskola környezete... 7 1.1.4. Az iskola tanulói közössége... 7 1.1.5.

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Pallos János igazgató Tatabánya, 2013.augusztus 27. A Szervezeti és Működési Szabályzatot az összintézményi

Részletesebben

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...5 1. Az SZMSZ célja...5 2. Az SZMSZ jogszabályi alapja...5 3. Az SZMSZ személyi, tárgyi

Részletesebben

Az általános elvárások intézményi értelmezése

Az általános elvárások intézményi értelmezése Az intézményi dokumentumok: pedagógiai program SZMSZ 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Az általános elvárások intézményi értelmezése A pedagógus önértékelése A pedagógus önértékelésének területei

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJa A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését,

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program PITYPANG UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási Program 2009 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 3 1.2 A FENNTARTÓI ÖMIP-BŐL INTÉZMÉNYÜNKRE VONATKOZÓ FELADATOK...

Részletesebben

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013.

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 1 AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 2 Tartalomjegyzék A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SOMOGY MEGYEI SZERETET SZOCIÁLIS OTTHON SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Általános és bevezető szabályok 1. A költségvetési szerv neve: Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon 2. A költségvetési

Részletesebben

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert /

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert / PEDAGÓGIAI PROGRAM Küldetésnyilatkozat óvárosában mőködı iskolánk nagy hagyományokra, jeles elıdökre tekinthet vissza. Büszkék vagyunk elıdeink munkájára, akik tevékenységükkel megalapozták és fenntartották

Részletesebben

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai programja

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai programja ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai programja A fenntartó a pedagógiai programot jóváhagyta:. Dr. Kecskésné Dudás Erzsébet fenntartó részéről Hatálybalépés dátuma:

Részletesebben